Page 1


มฟล. เ©ลิม©ลองยิ่งใหÞ่ พิธีมหามงคล-ปลูกซากุระหมื่นต้น ในโอกาสพระชนมายุ ครบ 5 รอบ สมเดçจพระเทพรัตนราชสุดาÏ สยามบรมราชกุมารี ในปี มหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) น�าโดย รศ.ดร. วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี พร้ อมคณะผู้บริ หาร คณาจารย์ พนักงาน นักศึกษา และประชาชนทัว่ ไป ได้ จดั กิจกรรมพิเศษตลอดวันที่ 2 เมษายน 2558 เพื่อ แสดงความจงรักภักดีและส�านึกในพระกรุณาธิคณ ุ ทีท่ รงมีตอ่ พสกนิกรชาวไทย โดยในช่วงเช้ าทางมหาวิทยาลัยเชิญคณะสงฆ์จีนนิกาย พระมหาคณาจารย์ จีนธรรมสมาธิวตั ร เจ้ าคณะใหญ่จีนนิกาย วัดโพธิ์แมนคุณาราม พร้ อมพระ สงฆ์สมณศักดิ์จีนนิกาย จ�านวน 10 รูป มาร่วมเจริ ญพระพุทธมนต์ เพื่อถวาย เป็ นพระราชกุศล ที่ศนู ย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร จากนันจึ ้ งได้ ร่วมใจ กันปลูกต้ นซากุระ จ�านวนกว่า 10,000 ต้ น ณ สวนซากุระเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรั ตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งอยู่ภายในพืน้ ที่ของ โครงการสวนพฤกษศาสตร์ ฯ นอกจากนี ้ในช่วงเย็น มฟล. ยังได้ จดั พิธมี หามงคลเจริญพระพุทธมนต์ สืบดวงพระชาตาฯ และบายศรี ทลู พระขวัญ พร้ อมเจริ ญจิตภาวนาถวายเป็ น พระราชกุศล ในเวลา 18.00 น. ณ ลานเฉลิมพระเกียรติหน้ าพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี ได้ มีการตังเครื ้ ่ องสืบชาตา พร้ อมพระ ฉายาลักษณ์ และพานบายศรี ทลู พระขวัญ ท่ามกลางพระสงฆ์สมณศักดิ์และ พระเกจิอาจารย์ จ�านวน 65 รูป ที่ได้ นิมนต์มาเพื่อเจริ ญพระพุทธมนต์สืบดวง พระชาตาแบบพื ้นเมือง โดยมีพระราชปั ญญาโมลี เจ้ าคณะจังหวัดล�าพูน อ่านบททูลพระขวัญหรื อฮ้ องขวัญแบบล้ านนา และพระพรหมมังคลาจารย์ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กล่าวสัมโมทนียกถาและน�าเจริ ญจิตภาวนา นอกจากนี ้ยังมีพระเถระส�าคัญหลายรูปร่วมพิธ ี อาทิ พระรัตนรังสี (ครูบาแสงหล้า ธมฺมสิริ) จากวัดพระธาตุสายเมือง, พระสิริศีลสังวร (ครูบาน้ อย เตชป�ฺโญ) จากวัดศรี ดอนมูล, ครู บาอริ ยชาติ อริ ยจิตฺโต จากวัดแสงแก้ วโพธิ ญาณ, พระพบโชค ติสฺสว�โส จากวัดห้ วยปลากัง ้ เป็ นต้ น พร้ อมประชาชนร่วมพิธี อย่างล้ นหลามกว่า 1,500 คน

สารบัญ

3 6 8 10 11

àÃ×èͧഋ¹»ÃШíÒàÅ‹Á New | Different | Better สัมÀาɳ¾ิเÈÉ ม¿ล. กัºนานาªาติ Green MFU

ที่ปรึกษา รศ. ดร. วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี นางพรทิพย์ ภูตโิ ยธิน รองอธิการบดี บรรณาธิการ อ. ดร. พรรณรวี พรหมนารท ผู้ชว่ ยอธิการบดี กองบรรณาธิการ ฝ่ ายเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

2

ภาพปก: ภาพมุมสูงมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปี 2557

12 14 15 16 18

¤นเก่ง ม¿ล. ÁÒàÂÕèÂÁ ÁÒàÂ×͹ ม¿ล. เ¾×่อªØมªน ã¹ÃÑéÇ Á¿Å. Á¿Å. ã¹Ê×èÍ

ติดตามข้ อมูลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง www.mfu.ac.th มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MFU MFUChannel pr.mfu | #MFU ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู ่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 0-5391-7034, 0-5391-7037 0-5391-7049 pr@mfu.ac.th


เรือ ่ งเดนประจําฉบับ

รศ.ดร.วันชัย ศิรชิ นะ ได้รบ ั โปรดเกล้าÏ แต่งตัง ้ เป็นอธิการบดี มฟล. ต่ออีกวาระ มฟล. จัดพิธส ี ถาปนา นาÂกสÀามหาÇิทÂาลัÂแม่¿‡าหลÇง เ¼Â´íาเนินการสรรหา อธิการº´Õ ม¿ล. ตามรÐเºÕºมหาÇิทÂาลั รÈ.´ร.Çันªั ÈิริªนÐ ä´Œรัº¤ÇามäÇŒÇาง㨨ากทØก½†าÂãหŒ¢ัºเ¤ล×่อน ม¿ล. ต่ออÕกÇารÐ ม¿ล. ¨ั´¾ิธÕส¶าปนา ºØ¤¤ลสíา¤ัÞร่ÇมงานลŒนหลาม เมื่อวันที่ 10 มิถนุ ายน 2558 ที่หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้ จดั พิธีสถาปนาอธิการบดี มฟล. โดยมี พล.อ.ส�าเภา ชูศรี นายกสภา มฟล. เป็ นประธานในพิธี ทังนี ้ ้ พล.อ.ส�าเภา เปิ ดเผยว่า ตามที่ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ ได้ หมดวาระในการด�ารงต�าแหน่งอธิการบดี มฟล. เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 สภา มฟล. จึงได้ ด�าเนินการสรรหา อธิการบดี มฟล. คนใหม่ตามระเบียบมหาวิทยาลัยที่ก�าหนดการสรรหาให้ แล้ วเสร็ จภายใน 90 วันก่อนหมดวาระ ซึง่ ได้ มีการด�าเนินการตามระเบียบ ขันตอน โดยมี ้ ผศ.ดร. มารวย ผดุงสิทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรง คุณวุฒิ เป็ นประธานคณะกรรมการสรรหา และเปิ ดโอกาสให้ ทกุ หน่วยงาน ใน มฟล. เสนอรายชื่อผู้เหมาะสมเข้ าสูก่ ระบวนการสรรหา ซึง่ ปรากฎว่าทุก หน่วยงานได้ เสนอเพียงรายชือ่ เดียวคือ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ คณะกรรมการ สรรหาจึงได้ กลัน่ กรองอย่างรอบด้ านก่อนเสนอให้ สภา มฟล. พิจารณาและ มีมติเห็นชอบให้ รศ.ดร.วันชัย ด�ารงต�าแหน่งอธิการบดี มฟล. อีกวาระ ทังนี ้ ้ ต้ องยอมรับว่าประชาคม มฟล. เห็นพ้ องที่ต้องการให้ รศ.ดร.วันชัย ได้ ท�า หน้ าทีพ่ ฒ ั นาขับเคลือ่ น มฟล. ต่อไป ด้ วยประสบการณ์และผลงานทีผ่ า่ นมา ทีท่ า� ให้ มฟล. มีความก้ าวหน้ าในการพัฒนาทุกด้ านอย่างต่อเนือ่ ง นอกเหนือ จากการเป็ นผู้ริเริ่ มก่อตัง มฟล. มาแต่ ้ เริ่ มต้ น

ทังนี ้ ้พิธีการสถาปนาอธิการบดีที่ มฟล.ได้ จดั ขึ ้นนัน ้ เริ่ มตังแต่ ้ ช่วงเช้ า 07.30 น. มีพิธีการส�าคัญ อาทิ พิธีนมัสการพระเจ้ าล้ านทอง พิธีขึ ้น ท้ าวทังสี ้ ่ พิธีถวายสักการะพระราชานุสาวรี ย์สมเด็จพระศรี นคริ นทราบรม ราชชนนี ก่อนจะเข้ าสูพ่ ิธีสถาปนาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ใน เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมสมเด็จย่าฯ ซึง่ มีนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร และผู้แทนหน่วยงานทังภาครั ้ ฐ-เอกชน และสือ่ มวลชน รวมถึงคณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษา เข้ าร่วมพิธี ภายในพิธี พระมหาวุฒชิ ยั วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) ได้ กล่าวคุณปู การ ก่อนที่ พล.อ.ส�าเภา ชูศรี นายกสภามหาวิทยาลัย ได้ สวมสังวาลประจ�า ต�าแหน่งอธิการบดีให้ แก่ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ หลังจากนัน พระธรรมราชา ้ นุวตั ร เจ้ าคณะภาค 6 กล่าวสัมโมทนียกถา แล้ ว พล.อ.ส�าเภา ชูศรี จึงได้ กล่าวสุนทรพจน์ในนามสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ความตอนหนึง่ ว่า... “รศ.ดร.วันชัย ศิ ริชนะ เป็ นผู้ที�มีส่วนเกี �ยวข้องกับการก่ อตัง� มหาวิ ทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมาตัง� แต่เริ� มต้น เป็ นผู้ริเริ� ม บุกเบิ ก สร้างสรรค์ และพัฒนามหาวิ ทยาลัยแห่งนี ใ� ห้มีความเจริ ญก้าวหน้าในทุกด้านมาจวบ จนกระทัง� ปั จจุบนั ได้รบั ความไว้วางใจจากสภา มฟล. ให้ดํารงตําแหน่ง อธิ การบดีต่อไปอีกวาระหนึ�ง”

รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 14 เมษายน - มิถุนายน 2558

3


เรื่องเด่นประจำ�ฉบับ

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ รับตำแหน่งอธิการบดี มฟล. ครั้งที่ 4 ด้วยความรู้สึกเป็นเกียรติ ที่ได้รับความไว้วางใจ รÈ.´ร.Çันªั ÈิริªนÐ นั่งอธิการº´Õ ม¿ล. อÕกÇารÐ รัºตíาแหน่ง´ŒÇ¤Çามหนักã¨แลÐÀÙมิã¨äป¾รŒอมกัน ¢อº¤Ø³¤³Ð¼ÙŒºริหาร ตัéงแต่อ´Õต¨น¶Öงปั¨¨Øºัน ทÕ่ร่Çมเหน×่อÂÂาก´ŒÇÂกัน เตรÕÂมปัœนรØ่นãหม่ส׺สานงาน ¼ลัก´ัน ม¿ล.กŒาÇสÙ่¤ÇามเปšนหนÖ่ง ภายในพิธีสถาปนาอธิการบดี มฟล. รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ ที่ได้ รั บโปรดเกล้ าแต่ งตัง� ให้ ดาํ รงตําแหน่ งอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ ฟ้า หลวง ต่อไปอีกวาระหนึง่ ได้ กล่าวต่อผู้เข้ าร่วมงาน อาทิ สภามหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง ประชาคมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และผู้แทนจากหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน รวมถึงสือ่ มวลชน ว่า ขอขอบคุณสภามหาวิทยาลัยทีไ่ ด้ กรุณาเลือกและให้ ความไว้ วางใจ ให้ ได้ ทา� หน้ าทีเ่ ป็ นอธิการบดีมหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวงอีกสมัยหนึ่ง มีความรู้ สึกหลายอย่างเกิ ดขึน้ อย่างหนึ่งคือ รู้สกึ มีเกียรติทสี่ ภามหาวิทยาลัยและประชาคมมหาวิทยาลัยให้ การยอมรับ เห็นชอบให้ ดา� รงต�าแหน่งอธิการต่อไป รศ.ดร.วันชัย กล่าวต่อว่า การเข้ ารับต�าแหน่งอธิการบดี มฟล. เป็ นสมัยที่ 4 มีทงความรู ั้ ้ สกึ ภูมิใจและหนักใจ แต่อย่างไรก็ตามเมื่อรับ แล้ ว...ก็จะตังใจท� ้ างานให้ ดีที่สดุ “ผมบริหารมหาวิทยาลัยแห่งนี ้มาเป็ นเวลานานพอสมควร ทีผ่ า่ นมา ได้ ก่อให้ เกิดความเจริ ญงอกงามอย่างที่ตงใจ ั ้ มหาวิทยาลัยมีการพัฒนา อย่างทีฝ่ ั น และด�าเนินไปด้ วยดีแล้ ว รู้สกึ อยากจะพอเนือ่ งจากคิดว่าทุกอย่าง ก็ได้ เดินมาถึงจุดทีน่ า่ จะส่งมอบให้ กบั ผู้อนื่ ได้ ทา� ต่อไป การทีส่ ภามหาวิทยาลัย และประชาคมของมหาวิทยาลัย มอบความไว้ วางใจได้ ทา� ต่อเนือ่ งไปอีกวาระ หนึง่ นัน จึ ้ งเป็ นความหนักใจทีค่ วบคูก่ นั ไปกับความรู้สกึ ภูมใิ จ”

แนÐนíา¼ÙŒºริหารªØ´ãหม่ รองอธิการบดี

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

อธิการบดี มฟล. กล่าวต่อว่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเจริญเติบโต รุ่ งเรื อง อย่างที่ปรากฏแก่สายตาประชาชน ไม่ได้ เกิดจากการบริ หารหรื อ การท�างานของตนเพียงคนเดียว หากรวมถึงคณะผู้บริ หารตังแต่ ้ รุ่นบุกเบิก ร่วมทางกันมาและส่งไม้ ตอ่ กันมาจนปั จจุบนั ต่างท�างานกันมาด้ วยความ เหนื่อยยากมาโดยตลอด ก็ต้องขอขอบคุณ และในขณะเดียวกันตนจะ พยายามสร้ างผู้บริ หารรุ่ นใหม่มาเพื่อสืบสานการด�าเนินงานมหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวงให้ มีความต่อเนื่องต่อไป เพื่อให้ มหาวิทยาลัยก้ าวเดินต่อไป อย่างมัน่ คงตามแบบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อธิการบดี มฟล. กล่าวในตอนท้ าย ว่า ขอร� าลึกถึงพระคุณ สมเด็ จ ย่ า ที่ ด ลบัน ดาลทุก สิ่ ง ทุก อย่ า งให้ แ ก่ ม หาวิ ท ยาลัย แม่ ฟ้ าหลวง และขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องอีกครัง้ ขอบคุณการสนับสนุนของสภา มหาวิ ท ยาลัย ภายใต้ ก ารบริ ห ารของคณะบริ ห ารทุก ระดับ ที่ มุ่ง มั่น ให้ มหาวิทยาลัยแห่งนี ้เดินต่อไป และภายใต้ การท�างานของพนักงานทุกคน รวมทัง้ ความตัง้ ใจที่จะศึกษาเล่าเรี ยนของนักศึกษาทุกคนเป็ นพลังผลัก ดันให้ มหาวิทยาลัยเติบโตสู่ความเป็ นหนึ่ง

ตามที่ รศ. ดร. วันชัย ศิริชนะ ได้ รับโปรดเกล้ าฯแต่งตังให้ ้ ด�ารงต�าแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในครัง้ ที่ 4 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 นัน ้ เพื่ อ ให้ การด� า เนิ น ภารกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย เป็ นไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจึงมีมติแต่งตังคณะผู ้ ้ บริ หาร ดังรายนามต่อไปนี ้ 1. นางพรทิพย์ ภูตโิ ยธิน 2. รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ 3. รศ.น.อ.ยุทธนา ตระหง่าน 4. รศ.ชุษณะ รุ่งปั จฉิม 5. รศ.ดร.ดรุณี วัฒนศิริเวช

6. ดร.พนม วิญญายอง 7. ดร.ร่มเย็น โกไศยกานนท์ 8. ดร.ประภัสสร ด�ารงกุล อึ ้งวณิชยพันธ์ 9. ดร.มัชฌิมา นราดิศร 10. ดร.พรรณรวี พรหมนารท

1. ดร.สิริรุ่ง วงศ์สกุล 2. ผศ.ดร.พันธ์สริ ิ สุทธิลกั ษณ์

3. ดร.สุวรรณา เดชาทัย 4. ดร.ฉัตรฤดี จองสุรียภาส

¼Ù้ช่วยอธิการบดี

4

1

2

3

4


เรื่องเด่นประจำ�ฉบับ

7 คุณูปการ แด่ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ โดย พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ในโอกาสวันสถาปนาอธิการบดี เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2558 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เนื่องจาก รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ ได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งอธิการบดีอีกวาระหนึ่ง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้จัดพิธีสถาปนาอธิการขึ้นในวันที่ 10 มิถุนายน 2558 โดยได้ ก ราบนมั ส การพระมหาวุ ฒิ ชั ย วชิ ร เมธี (ว.วชิ ร เมธี ) มาเป็ น ผู ้ ก ล่ า วคุ ณู ป การ ที่ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ มีต่อ มฟล. โดยคุณูปการที่ประมวลออกมา 7 ประการ และร้อยเรียงให้ คล้องจองว่า

“ริเริ่ม ลงหลัก ปักฐาน สานต่อ ทอแสง แรงฤทธิ์ นฤมิตกรรม” ...ริเริ่ม คือ เป็ นผู้เริ่ มงานก่อสร้ างมหาวิทยาลัยแห่งนี ้ตังแต่ ้ ยงั เป็ นฝุ่ นฟองของจินตนาการ ในฐานะเป็ นปลัดทบวงมหาวิทยาลัย เป็ นผู้ร่าง โครงการด้ วยมือตัวเองพร้ อมทีป่ รึกษามากมายทีป่ ิ ดทองอยูห่ ลังพระ อีกหลาย สิบหลายร้ อยรายชื่อ เห็นมหาวิทยาลัยตังแต่ ้ เป็ นพิมพ์เขียว จึงเป็ นผู้ที่ได้ จับได้ คล�ำมาตังแต่ ้ ต้น พูดภาษาชาวบ้ านว่าเป็ นทังพ่ ้ อทังแม่ ้ และทังหมอ ้ ต�ำแยผู้ท�ำคลอด รู้ จกั มหาวิทยาลัยทุกตารางนิ ้ว ต้ นไม้ ทกุ ต้ น ในฐานะ คนจริ งผู้ลงมือท�ำจริ ง... ...ลงหลัก คือ เป็ นประธานคณะกรรมการด�ำเนินโครงการจัดตัง้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็ นทังเลขาคณะกรรมการวิ ้ สามัญของสภาผู้ แทนราษฎร ชี ้แจงความเป็ นมาและงบประมาณการด�ำเนินการ ผลักดันจน กระทัง่ สภาผู้แทนราษฎรมีพระราชบัญญัติจดั ตังมหาวิ ้ ทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ส�ำเร็ จ... ...ปั กฐาน คือ เป็ นคณะกรรมการตัวหลัก เชิญบุคคลในแวดวง ต่างๆ ซึง่ มีสว่ นส�ำคัญในการสร้ างมหาวิทยาลัยให้ ส�ำเร็จเป็ นรูปธรรม เป็ นผู้ เลือกท�ำเลที่ตงด้ ั ้ วยตัวเอง โดยมีนยั ส�ำคัญอันเนื่องมาจากถนนพหลโยธิน พุง่ ตรงไปยังพระต�ำหนักดอยตุงของสมเด็จย่าผู้เป็ นที่รักของเรา และอยูใ่ น พื ้นที่ที่เป็ นท�ำเลที่ดี อยูใ่ นท่ามกลางการโอบล้ อมของขุนเขา ราวกับลูกที่ได้ อยูใ่ นอ้ อมกอดอันอบอุน่ ของแม่ผ้ เู ป็ นทีร่ ัก ทังความสวยงามของภู ้ มปิ ระเทศ ลงตัวแสดงถึงความเป็ นมืออาชีพที่เห็นการณ์ไกลในการเลือกที่ตงั ้ ...สานต่ อ คือ รับเป็ นประธานโครงการท�ำหน้ าที่ก�ำกับควบคุม งานการก่อสร้ าง ดูแลตังแต่ ้ การออกแบบในกระดาษพิมพ์เขียวจนลงเสา เข็มบนพื ้นที่จริ ง อาคารหลังแล้ วหลังเล่าทยอยช�ำแรกแผ่นดินถิ่นนี ้ขึ ้นมา พลิกป่ าเสือ่ มโทรมให้ กลายเป็ นอาคารทีส่ วยงามมีรสนิยมทางศิลปะ ข้ อนี ้ขอย� ้ำ เรามีมหาวิทยาลัยมากมายในประเทศนี ้ มีตึกมากมายแต่ไม่ใช่ทกุ ตึกใน มหาวิทยาลัยจะสร้ างได้ สวยงามมีรสนิยม แต่ที่นี่เป็ นต้ นแบบที่ดีของงาน สถาปั ตยกรรมชันยอด ้ ที่น�ำงานออกแบบและรสนิยมทางศิลปะมาพบกัน อย่างลงตัวพร้ อมงานภูมิสถาปั ตย์ ที่ช่วยเสริ มเติมแต่งให้ สมบูรณ์ และ ร่มเย็น...

...ทอแสง คือ หัวใจส�ำคัญของมหาวิทยาลัยไม่ใช่อาคารสถานที่ ไม่ใช่งบประมาณ แต่เป็ นความเป็ นเลิศทางวิชาการ เมื่อบัณฑิตแต่ละรุ่ น ได้ ออกไปฉายแสงแห่งความเป็ นเลิศทางวิชาการ ได้ รับรางวัลจนเป็ นที่ร้ ูจกั จึงไม่ต้องสงสัยว่าท�ำไมจึงมีนกั ศึกษาต่างชาติแวะเวียนเข้ ามาศึกษาต่อที่นี่ มากมาย หรื อบรรดาทูตานุทตู ต่างแวะเวียนมาที่นี่เสมอ เพราะชื่อเสียง เรี ยงนามของมหาวิทยาลัยที่ขจรขจายออกไป ณ เวลานี ้แทบไม่ต้องแนะน�ำ ว่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอยูท่ ี่ไหน เพราะแสงของมหาวิทยาลัย แสงแห่ง ปั ญญาได้ ทอประกายไปทุกทิศทาง... ...แรงฤทธิ์ คือ ถ้ ามหาวิทยาลัยแห่งนี ้ได้ รับการสานต่อส�ำเร็ จ ตามที่ อธิ การบดี นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณาจารย์ ตลอดจนผู้ มี คุ ณู ป การ ได้ มี เ จตนารมณ์ ไ ว้ เชื่ อ ว่ า จะ มหาวิทยาลัยนี ้จะโดดเด่นเป็ นมหาวิทยาลัยชันน� ้ ำ ไม่เฉพาะของไทยหรื อ ภูมิภาคนี ้ แต่เป็ นชันน� ้ ำของโลก โดยเฉพาะวิสยั ทัศน์การเป็ นศูนย์กลาง ด้ านสุขภาพ ที่แม้ เป็ นเรื่ องยาก หากท�ำได้ ส�ำเร็จก็เป็ นโอกาสที่ส�ำคัญของ เชียงรายและประเทศไทย... ...นฤมิตกรรม คือ การสร้ างบ้ านโดยทัว่ ไปก็เพื่ออยูก่ นั เฉพาะ คนในครอบครัวหรื อการสร้ างบริ ษัทก็เพื่อประโยชน์ของเฉพาะคนในวงศ์ วานว่านเครื อ แต่การสร้ างมหาวิทยาลัยนันยิ ้ ่งใหญ่กว่านัน้ เพราะแท้ จริ ง แล้ วคือการสร้ างบ้ านเมืองโดยองค์รวมเพื่อประโยชน์ ทางสังคม จึงเป็ น นฤมิตกรรมที่ส�ำคัญ... ...วันนีเ้ รามาอยู่ในท่ามกลางประชาคมมหาวิทยาลัยแวดล้ อม ไปด้ วยนักปราชญ์ ราชบัณฑิต จงภูมิใจที่ครั ง้ หนึ่งได้ มาใช้ ชีวิตร่ วมกับ บุคคลซึง่ หาไม่ได้ ทวั่ ไป เชียงรายเป็ นจังหวัดที่มีความพิเศษ เรามียอดคน อยูท่ ี่นี่มากมาย ในทางสงฆ์เรามีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมราชานุ วัตร เป็ นพระมหาเถระที่เจริ ญทังสติ ้ ปัญญาและสมณะศักด์ นอกจากนัน้ ยังมี อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพฒ ั น์ เป็ นศิลปิ นเอก และส�ำคัญที่สดุ คือ รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ ผู้วางชีวติ เป็ น เดิมพันในการสร้ างมหาวิทยาลัยที่ดที ่สี ดุ แห่ งหนึ่งให้ กบั ประเทศไทย”

รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 14 เมษายน - มิถุนายน 2558

5


New Different Better มฟล.เปดศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ รองรับการก้าวสู่ ‘สังคมผู้สูงวัย’ ปั จจุบนั ประเทศไทยก้ าวเข้ าสูส่ งั คมผู้สงู อายุแล้ ว ในปี นี ้ (2558) มีผ้ สู งู อายุมากกว่าร้ อยละ10 ของประชากรทังหมด และคาดว่ ้ าในปี พ.ศ. 2568 จะมีประชากรผู้สงู อายุมากกว่าร้ อยละ 20 ของประชากรทังหมด ซึ ้ ง่ หมายถึงประเทศไทยจะเข้ าสูส่ งั คมผู้สงู อายุแบบสมบูรณ์ มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ตระหนักเป็ นอย่างดีวา่ ประชากรผู้สงู อายุเป็ นกลุม่ ที่ สังคมต้ องให้ การดูแลเป็ นพิเศษ เนื่องจากเป็ นช่วงวัยที่มีการเปลี่ยนแปลง ของร่ างกายไปในทางเสื่อมถอย มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคเรื อ้ รังและมี ความเสี่ยงต่อภาวะทุพพลภาพ รวมถึงบุตรหลานหรื อครอบครัว มีภาระ หน้ าที่ในการท�างาน ไม่สามารถดูแลผู้สงู อายุได้ ในช่วงกลางวัน ท�าให้ ผ้ สู งู อายุต้องอยูล่ �าพังในช่วงเวลานัน ซึ ้ ง่ เสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้ าและอุบตั เิ หตุได้ มฟล. โดยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงร่ วมกับส�านัก วิชาแพทยศาสตร์ จัดตังศู ้ นย์บริ บาลผู้สงู อายุหรื อ Daycare Center ขึ ้นที่ บริ เวณชัน 2 ของตึ ้ กผู้ป่วยใน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ด้ วยมี ความพร้ อมทางด้ านสิ่งแวดล้ อมที่ ปลอดโปร่ ง กว้ างขวาง ปลอดภัย มีสิ่งอ�านวยความสะดวกที่เหมาะสมกับผู้สงู อายุ ดูแลโดยทีมสหวิชาชีพ ทางการแพทย์ ได้ แก่ แพทย์ พยาบาล นักกายภาพบ�าบัด นักกิจกรรมบ�าบัด นักส่งเสริ มสุขภาพ และการแพทย์ทางเลือก ทัง้ นีใ้ นแต่ละวัน ศูนย์ บริ บาลผู้สูงอายุ จะจัดกิจกรรมบ�าบัด และกายภาพบ� าบัดตามความเหมาะสม และการพิ จารณาของแพทย์ ให้ กบั ผู้รับบริการ จัดอาหารทีอ่ อกแบบจากนักโภชนาการให้ สอดคล้ องกับ สภาวะสุขภาพของผู้รับบริ การ รวมถึงให้ ความรู้ เรื่ องอาหารโดยสอด แทรกไว้ ในกิจกรรมต่างๆที่ได้ จดั ขึ ้น นอกจากนี ้ยังมีกิจกรรมนันทนาการ ที่มีนักกิจกรรมบ�าบัด สร้ างสรรค์ให้ เหมาะสมกับผู้เข้ ารับบริการแต่ละคน นอกจากนี ้ยังมีบริการดูแลสุขภาพแบบผสมผสานอยูใ่ นพื ้นทีใ่ กล้ เคียง เช่น กายภาพบ�าบัด, แพทย์แผนไทยประยุกต์, แพทย์แผนจีน และทันตกรรม ศูนย์ บริ บาลผู้สูงอายุหรื อ Daycare Center พร้ อมให้ บริ การ ดูแลผู้สงู อายุ ตังแต่ ้ 60 ปี ขึ ้นไป ซึง่ สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ให้ บริ การ วันจันทร์ -ศุกร์ เวลา 8.00-16.00 น. อัตราค่าบริ การ วันละ 600 บาท สอบถามข้ อมูลเพิ่ม โทร. 0-5391-7728

6


New | Different | Better

หลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับการรับรองในระดับนานาชาติจาก IFT ดร. มัชฌิมา นราดิศร รองอธิการบดี และรักษาการแทนคณบดี ส�านักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร เปิ ดเผยว่า หลักสูตรปริ ญญาตรี สาขาวิชา เทคโนโลยีการอาหาร ส�านักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มฟล. ได้ รับการ อนุมตั ริ ับรองหลักสูตรว่ามีมาตรฐานในระดับนานาชาติจาก Institute of Food Technologists (IFT) ซึ่งเป็ นองค์กรนานาชาติที่สนับสนุนการ พัฒ นาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางอาหารและสร้ างเครื อข่ายทัว่ โลก ในสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร ซึง่ คณะกรรมการประเมินหลักสูตรของ IFT ได้ ประเมินหลักสูตรปริ ญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ส�านักวิชา อุตสาหกรรมเกษตร และได้ ให้ การรับรองหลักสูตรซึ่งแสดงถึงความมี คุณภาพของหลักสูตรในระดับนานาชาติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มุ่งเน้ นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในด้ านเทคโนโลยีการ อาหาร ตังแต่ ้ วตั ถุดบิ กระบวนการแปรรูป การประกันคุณภาพ การพัฒนา ผลิตภัณฑ์ อาหารปลอดภัย รวมถึงการตลาด เพื่อสนับสนุนให้ ประเทศไทย เป็ นผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปที่ส�าคัญของโลก และผลิต อาหารทีม่ คี ณ ุ ภาพมาตรฐาน ปลอดภัยต่อผู้บริโภค เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อม นอกจากนี ้ยังมุง่ เน้ นให้บณ ั ฑิตมีความเป็ นเลิศทางวิชาการ กอปรด้วยคุณธรรม และจริ ยธรรมในการประกอบวิชาชีพ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรของ ประเทศไทยอย่างยัง่ ยืน

เมื่อจบการศึกษาหลักสูตรนี ้สามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้ อง กับเทคโนโลยีการอาหาร ได้ แก่ เจ้ าหน้ าทีฝ่ ่ ายผลิต วางแผนการผลิต จัดซื ้อ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร เจ้ าหน้ าทีฝ่ ่ ายควบคุม และประกันคุณภาพสาขาเทคโนโลยีการอาหารในโรงงานอุตสาหกรรม อาหาร นักวิชาการ ผู้แทนขาย และให้ บริ การด้ านเทคนิคสาขาเทคโนโลยี การอาหารที่เกี่ยวข้ องกับอุตสาหกรรมเกษตร นักโภชนาการ นักวิจยั ใน สถาบันการศึกษา หรือสถาบันค้ นคว้ าและวิจยั สาขาเทคโนโลยีการอาหาร ทังภาครั ้ ฐและเอกชน ผู้ประเมินโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ผู้ประกอบ การอิสระด้ านธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร เป็ นต้ น ส่วนแนวทางการศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อในระดับปริ ญญา โทและปริ ญญาเอกในหลายสาขาวิชา เช่น กลุม่ วิทยาศาสตร์ เช่น สาขา เทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม วิศวกรรมอาหาร วิศวกรรม อุตสาหการ เทคโนโลยีชวี ภาพ เทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ ว นาโนเทคโนโลยี เป็ นต้ น กลุม่ บริ หาร เช่น สาขาบริ หารการจัดการ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ เป็ นต้ น ซึง่ สามารถศึกษาได้ ทงในสถาบั ั้ นการศึกษาภายในประเทศ และต่างประเทศ การรับรองในระดับนานาชาติจาก IFT นี ้ จึงเป็ นก้ าวส�าคัญหนึง่ ของหลักสูตรเทคโนโลยีการอาหารที่จะก้ าวสูค่ วามเป็ นเลิศในระดับสากล

รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 14 เมษายน - มิถุนายน 2558

7


สัมภ�ษณพ�เศษ

ทศวรรษใหม่ áË‹§ ความร่วมมือระดับสากล “ครบรอบ 10 ปี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ”

ãนâอกาส“¤รºรอº 10 ป‚ สíานักÇิªาÇิทÂาÈาสตรสØ¢Àา¾” รÈ.´ร.รัªนÕ สรรเสริÞ ¤³º´ÕสíานักÇิªาÇิทÂาÈาสตรสØ¢Àา¾ ä´ŒãหŒสัมÀาɳกัº รอºรัéÇ ม¿ล. เกÕ่ÂÇกัºการ´íาเนินงานทÕ่ ºรรลؼลสíาเรç¨ตลอ´ทÈÇรรÉทÕ่¼่านมา ทัéงãน´Œานการ¼ลิต ºั³±ิตทÕ่มդسÀา¾อันเปšนÀารกิ¨สíา¤ัÞ ¤Çº¤Ù่äปกัºการ¼ลิต งานÇิ¨ัÂทÕ่กŒาÇหนŒา รÇมทัéงการºริการÇิªาการทÕ่¤รอº¤ลØมãน ทØก รдั º แลÐÇางเปé า หมาÂãนการสรéาง¤Çามร่Çมม×อทางการ ÈÖกÉาãนรдัºสากลทÕ่ªั´เ¨นÂิ่ง¢Öéน

แนÇทางãนการ´íาเนินงานตลอ´ 10 ป‚ทÕ่¼่านมา ¢องสíานักÇิªาÇิทÂาÈาสตรสØ¢Àา¾ ¤×ออÐäร? จากการด�าเนินงานใน 10 ปี ที่ผา่ นมา รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิ การบดี มฟล. ได้ ให้ นโยบายและมอบหมายภารกิจในการพัฒนา ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ โดยมีพนั ธกิจคือ มุ่งมัน่ ในการผลิต บัณฑิตให้ มีคณ ุ ภาพและมีคณ ุ ธรรมจริ ยธรรม ซึง่ ในปั จจุบนั มีทงหมด ั้ 8 หลักสูตร โดยเป็ นระดับปริ ญญาตรี 7 หลักสูตร ประกอบด้ วย สาขา วิชาการแพทย์ แผนไทยประยุกต์, การแพทย์ แผนจีน, กายภาพบ�าบัด, วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ, สาธารณสุขศาสตร์, อนามัยสิง่ แวดล้อม, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และระดับปริญญาโทสาธารณสุขศาสตร์ ทุกหลักสูตรได้ รบั การพัฒนามาอย่างต่อเนือ่ ง โดยได้ รบั การรับรองคุณภาพ จากสภาวิชาชีพ และส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ท�าให้ บณ ั ฑิตที่ส�าเร็ จการศึกษาออกไป ได้ รับการตอบรับจากสถาน ประกอบการต่างๆ ว่ามีความรู้ความสามารถตรงตามความต้ องการของ ตลาดแรงงาน ทังนี ้ ้เรายังมุง่ มัน่ ในการผลิตผลงานทางวิชาการโดยการวิจยั ครอบคลุมในแต่ละสาขาวิชา ซึง่ มีคณาจารย์ได้ รับรางวัลการวิจยั หลากหลายสาขา หลายชิ ้นได้ จดอนุสิทธิบตั รและต่อยอดน�าไปใช้ ประโยชน์ ทัง้ ทางด้ านพาณิ ชย์ แ ละสาธารณะ โดยได้ น�างานวิจัยไปต่อ ยอดใน โครงการบริ การวิชาการแก่สงั คมในรูปแบบต่างๆ ทังในระดั ้ บท้ องถิ่น ภูมิภาคและระดับประเทศ

อÂากãหŒกล่าǶÖงเป‡าหมาÂãนทÈÇรรÉãหม่ กัºการสรŒาง¤Çามร่Çมม×อãนรдัºนานาªาติ? ทีผ่ า่ นมาเราได้ สร้ างความร่วมมือด้ านวิจยั ในระดับนานาชาติ ทังใน ้ อาเซียน ยุโรป และอเมริกา โดยมีนกั วิจยั ต่างชาติมาร่วมมือกับคณาจารย์ ของเราในหลายโครงการ ต่อจากนี ้จะเป็ นวาระแห่งการขับเคลือ่ นงานวิจยั สู่ ระดับสากล ซึ่งจะตอบโจทย์ ในการแก้ ปัญหาของสังคมอย่างตรงจุด มากขึน้ และน� าไปสู่การวิจัยเชิงพาณิ ชย์ ที่ชัดเจนขึน้ ความก้ าวหน้ าอีกด้ านหนึง่ ก็คือ การด�าเนินการท�าหลักสูตร Joint Degree นักศึกษาที่ส�าเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี ้จะได้ รับปริ ญญา 2 ใบคือจาก มฟล. และสถาบันต่างประเทศที่ท�าข้ อตกลงร่วมกัน ซึง่ ตอนนี ้ ได้ เริ่ มน�าร่องท�าหลักสูตรร่วมกับ Northumbria University ประเทศ อังกฤษ ในระดับปริ ญญาโทหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ นอกจากนี ้ยังมี โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษามากขึ ้น โดยท�าข้ อตกลงเพิ่มเติมร่วมกับ หลายมหาวิทยาลัยชันน� ้ าทังในอั ้ งกฤษ แคนาดา และสหรัฐอเมริ กา รศ. ดร. รัชนี สรรเสริญ คณบดีส�านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ


สัมภ�ษณพ�เศษ

ãนâอกาสสíานักÇิªา¤รºรอº 10 ป‚ ä´ŒเตรÕÂมกิ¨กรรมã´äÇŒºŒาง เ¾×่อº่งºอก¶Öง¤ÇามกŒาÇหนŒา¢องสíานักÇิªาÇิทÂาÈาสตรสØ¢Àา¾? ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ ได้ จดั เตรี ยมโครงการประชุมวิชาการ ในหลากหลายสาขาวิชาที่เราเชี่ยวชาญ ไม่วา่ จะเป็ น กายภาพบ�าบัด, สาธารณสุขศาสตร์ ทังสาขาวิ ้ ชาอนามัยสิง่ แวดล้ อม อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย และด้ า นสุขภาพชุม ชน, และยัง มี ก ารอบรมในสาขา วิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ การแพทย์แผนจีน โดยครอบคลุมการ แพทย์ทางเลือกอื่นๆ ซึง่ กิจกรรมเหล่านี ้ล้ วนเป็ นงานระดับชาติ โดยมีนกั วิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากส�านักวิชาของเราเป็ นวิทยากร นอกจากนี ้ยังได้ เตรี ยมจัดงาน Sport Expo เพื่อเป็ นการส่งเสริ มความก้ าวหน้ าทางด้ าน วิทยาศาสตร์ การกีฬา โดยได้ เชิญผู้น�าในวงการกีฬา โค้ ชชื่อดัง และน�า อุปกรณ์ทางด้ านวิทยาศาสตร์ การกีฬาและสุขภาพต่างๆ ที่ล� ้าสมัยมาจัด แสดงที่ มฟล. ส�าหรับการจัดกิจกรรมในระดับนานาชาติ เราได้ วางแผนการจัด ประชุมวิชาการนานาชาติในหลายด้ านทีว่ งการสุขภาพทัว่ โลกให้ ความสนใจ และที่ก�าลังจะเกิดขึ ้นก็คือ ‘การจัดประชุมและนําเสนอผลงานวิชาการ ทางด้านการแพทย์แผนจีน’ ในช่วงเดือนกันยายน 2558 ทีก่ รุงเทพมหานคร โดยได้ รับความร่ วมมือจากสถานทูตจีน สมาคมการแพทย์ แผนจีนแห่ง ประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ทางเลือกและแพทย์แผนไทย ทังนี ้ ้จะได้ เชิญหน่วยงานระดับนานาชาติเข้ าร่ วมการประชุม และอีกหนึ่ง โครงการในระดับนานาชาติกค็ อื ‘การประชุมการแพทย์ ดงั � เดิมอาเซียน’ คาดว่าจะจัดในช่วงกลางปี 2559 โดยได้ รับความร่ วมมือจากองค์การ อนามัยโลก กระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์อาเซียน และหน่วยงานจากประเทศญี่ปน ุ่ ซึง่ นับเป็ นการ ประชุมวิชาการนานาชาติเรื่ องการแพทย์ดงเดิ ั ้ มครัง้ แรกในโลก ถือเป็ นการ ยืนยันคุณค่าของภูมิปัญญาดังเดิ ้ มของภูมิภาคอาเซียน ซึง่ จะน�าเสนอใน รูปแบบของงานวิจยั สิง่ นี ้เป็ นก้ าวใหม่ของการแพทย์ดงเดิ ั ้ มที่จะก้ าวสูเ่ วที ระดับสากล

โครงการหนึง่ ที่อยากน�าเสนอ เป็ นงานด้ านการบ�าเพ็ญประโยชน์ตอ่ สังคมก็คือ ‘โครงการปณิธานหมอเจ้ าฟ้า’ ซึง่ สมเด็จพระราชบิดา เป็ น พระบิดาแห่งการสาธารณสุขไทย และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็ นพระมารดาของการสาธารณสุขไทย ซึง่ โครงการนี ้เราได้ ท�ามาอย่างต่อ เนื่อง และได้ ขยายผลให้ ชดั เจนขึ ้นมาตามล�าดับ เพราะปณิธานของสมเด็จ พระราชบิดา ท่านได้ มีค�ากล่าวที่เป็ นคติประจ�าใจของชาววิทยาศาสตร์ สุขภาพ ได้ ยดึ เอาเป็ นหลักในการปฏิบตั งิ าน คือเห็นแก่ประโยชน์สว่ นรวม เป็ นที่หนึง่ ประโยชน์สว่ นตนเป็ นที่สอง ดังนันโครงการปณิ ้ ธานหมอเจ้ าฟ้า เป็ นโครงการอาสาสมัครในการเข้ าไปพัฒนาชุมชนต่างๆ ที่ด้อยโอกาสใน ด้ านสุข ภาพอนามัย ให้ ส ามารถมี ความเท่าเที ยมกับสิ่งที่ เขาพึงจะได้ โครงการนี ้ไม่ได้ ท�าเฉพาะส�านักวิชาวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพเท่านัน ้ แต่ยงั เปิ ด โอกาสให้ ภาคส่วนต่างๆ เข้ าร่วม โดยทีผ่ า่ นมาก็มนี กั ศึกษาจากส�านักวิชาต่างๆ มาร่วม ซึง่ ถือว่าเป็ นโครงการทีบ่ รู ณาการช่วยกันพัฒนาสังคมอย่างแท้ จริง ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ ได้ เตรี ยมความพร้ อมอย่างเต็มที่เพื่อจะ เป็ นผู้น�าในการผลิตบัณฑิตสหวิชาชีพทางด้ านวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ พร้ อม สร้ างความเชื่ อมั่นให้ กับสังคมว่าวันนี เ้ ราสามารถก้ าวเข้ าสู่อาเซียนได้ อย่างเต็มภาคภูมิ และก้ าวสูร่ ะดับสากลอย่างเป็ นรูปธรรม

นาย วิศรุฬห์ สุทธนู ภาพประกอบ

รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 14 เมษายน - มิถุนายน 2558

9


มฟล. กับนานาชาติ

มฟล. ร่วมมือ ภูฏาน วิจัยพืชพรรณท้องถิ่นผลิตเครื่องสำอาง

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี น�าคณะผู้บริหารเยือนราชอาณาจักรภูฏาน เพือ่ เยีย่ มคารวะ นายลีออนโป ธันดิน วังชุก รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงสาธารณสุขภูฏาน พร้ อมลงนาม บัน ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ กับ กรมการแพทย์ แ ผนพื น้ บ้ า น โดยมี นายเชริ ง ดอร์ จี อธิบดีลงนาม เพื่อร่วมกันน�าวัสดุพืชพรรณธรรมชาติท้อง ถิ่ นของภูฏานมาพัฒนาใช้ อย่างเหมาะสมและอย่างยั่งยืนในการผลิต ผลิตภัณฑ์เครื่ องส�าอาง

อธิการบดีรับมอบเงินจากตัวแทนนักศึกษา เพื่อบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี รับมอบเงินบริ จาคช่วยเหลือผู้ ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศเนปาล จากตัวแทนนักศึกษา มฟล. น�าโดย ประธานองค์การนักศึกษา, นายกองค์การบริหารองค์การนักศึกษา และนายกสโมสรนักศึกษาของทัง ้ 13 ส�านักวิชา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2558 ซึง่ ได้ ขอรับบริ จาคจากผู้ที่มาร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายใน มฟล., ถนนคนเดิน และถนนคนม่ว น จ.เชี ย งราย รวมทัง้ ได้ รับจาก นักศึกษาหอพัก ชมรมนักศึกษานานาชาติ และเงินบริ จาคของบุคลากร ฝ่ ายต่างๆ โดยได้ น�าเงินทัง้ หมดส่งมอบให้ กับสถานทูตเนปาลประจ�า ประเทศไทยเรี ยบร้ อยแล้ ว

10

ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยจากมัณฑเลย์ เมียนมา

เมื่อวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2558 ดร.ร่มเย็น โกไศยกานนท์ รองอธิการบดี ต้ อนรับ Prof. Dr. Cho Cho Myint ต�าแหน่ง Professor, Myanmar Department, Mandalay University of Distance Education หัวหน้ าคณะทีน่ า� คณาจารย์ และคณะนักศึกษาจาก Mandalay University ในสาขาวิชา Diploma in Tourism Studies and Management, Mandalay University จ�านวนรวม 38 คน มาเยือนเพื่อเยี่ยมชมการเรี ยนการสอน ด้ านการจัดการการท่องเที่ยว และด้ านอุตสาหกรรมการบริ การ

ร่วมมือวิชาการกับสถาบันทางการแพทย์ ณ นครซีอาน สาธารณรั°ประชาชนจีน

เมื่อวันที่ 25-26 พ.ค. 2558 รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีน�า คณะผู้บริหารเดินทางไปยังนครซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เยีย่ มคาวระ กงสุลใหญ่ประจ�านครซีอาน พร้ อมศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยที่มีความ โดดเด่นทางด้ านการแพทย์ ทันตแพทย์ และวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ อาทิ Xi’an Jiaotong University, Xi’an Medical University, Shaanxi University of Chinese Medicine รวมถึงการบริ หารงานโรงพยาบาลที่ บริการแพทย์แผนจีนและการแพทย์แผนปั จจุบนั ด้ วย พร้ อมกันนี ้อธิการบดี ได้ ร่วมลงนามบันทึกข้ อตกลงความร่วมมือกับ Xi’an Jiaotong University แลกเปลีย่ นนักศึกษาและบุคลากร รวมถึงท�างานวิจยั ร่วมกันในอนาคตต่อไป


Green

MFU มฟล. ตอกย้ำภาพ ม.สีเขียว ใช้รถโดยสารไฟฟ้ารับ-ส่งนักศึกษา

น้องใหม่ ..เจŽง เดินได้อับดับ 1 ของประเทศ แถมยังได้ช่วยดูแลสิ่งแวดล้อม อันดับหนึ่งที่กล่าวถึงนี ้ เป็ นอันดับจากการใช้ แอ็พพลิเคชั่นอีโคไลฟ์ (ECOLIFE) ซึง่ อยูใ่ นในสมาร์ ทโฟน-อุปกรณ์ที่พกติดตัวแทบจะตลอดเวลา ของเด็กยุคใหม่ นอกจากใช้ ตดิ ต่อสือ่ สารแล้ ว ยังใช้ ทอ่ งโลกโซเชียลเน็ตเวิร์ก และล่าสุดเรายังใช้ อปุ กรณ์สื่อสารนี ้ในการดูแลสิง่ แวดล้ อมได้ อีกด้ วย ดร.ปเนต มโนมัยวิบลู ย์ อาจารย์ประจ�าสถาบันการศึกษาและจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (NREM) ซึง่ ได้ทา� โครงการด้านสิง่ แวดล้อม มาอย่างต่อเนือ่ ง กล่าวว่า การดูแลโลกดูแลสิง่ แวดล้อมไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เพราะเราสามารถใช้ แ อพพลิเคชั่น ในสมาร์ ท โฟนสร้ างกิ จกรรมในชี วิต ประจ�าวันให้ เกิดประโยชน์ ได้ ทงออกก� ั้ าลังกาย ลดการใช้ รถ ถือว่าเป็ นการ ลดมลพิษในอากาศอีกทางหนึง่ โดยเมื่อติดตังแอ็ ้ พพลิเคชัน่ อีโคไลฟ์ลงใน สมาร์ ทโฟนแล้ ว จะมีวิธีคดิ แต้ มคือ เมื่อเดินหรื อวิ่ง 20 เมตร จะได้ 1 แต้ ม, ปั่ นจักรยาน 100 เมตรได้ 1 แต้ ม, ขี่จกั รยานยนต์หรื อขับรถยนต์ความเร็ว ไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชัว่ โมงได้ 1 แต้ มต่อระยะทาง 1 กิโลเมตร “นอกจากนี ้ยังได้ สะสมแต้ มเพื่อใช้ เป็ นส่วนลดแลกซื ้อสินค้ าต่างๆ ใน ร้ านค้ าต่างที่ร่วมรายการ ร้ านค้ าเองก็ได้ ลกู ค้ าและได้ ชว่ ยสิง่ แวดล้ อมทาง อ้ อมด้ วยเช่นกัน นับเป็ นการบรรลุวตั ถุประสงค์ของทุกฝ่ าย เหมือนอย่าง สโลแกนของแอพพลิเคชัน่ นี ้ที่บอกว่า...เปลี่ยนการเดินทางของคุณให้ เป็ น มิตรกับสิง่ แวดล้ อม” ดร.ปเนต กล่าว นางสาวมุนากรรณ ฝอยหิรัญ หรื อ มุก นักศึกษาชันปี ้ ที่ 1 สาขา วิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ ส�านักวิชานวัตกรรมสังคม สาวน้ อยจาก จังหวัดชลบุรี ที่หนีทะเลมาเรี ยนไกลถึงเมืองเหนือที่ มฟล. และสามารถเก็บ แต้ มจากแอพพลิเคชัน่ เพื่อสิง่ แวดล้ อมนี ้ได้ ถงึ 4,127 คะแนน ในระยะเวลา เพียงสัปดาห์เดียว ท�าสถิตเิ ป็ นอันดับ 1 ในประเทศไทยจากผู้ใช้ แอ็พพลิเคชัน่ อีโคไลฟ์ทังหมด ้

ส�านักงานจัดการทรั พย์ สินและรายได้ ตรวจรั บรถโดยสาร พลังงานไฟฟ้าปลอดมลพิษ ชุดใหม่จ�านวน 16 คัน ในสัญญาการจ้ าง เหมาบริ การ (เช่า) เพื่อให้ บริ การรับ-ส่งนักศึกษาและบุคลากรเดินทาง ภายในมหาวิทยาลัย ซึง่ ได้ ดา� เนินโครงการรถไฟฟ้าต่อเนือ่ งมาเป็ นปี ท ี่ 6 แล้ว อันเป็ นการตอกย� ้าการสนับสนุนนโยบายการอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อมมาตลอด 16 ปี ทังนี ้ ้ยังได้ ท�าการทดสอบสมรรถภาพการใช้ งานจริ งบนเส้ นทางโดย รอบมหาวิทยาลัย เมื่อวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 และเริ่ มให้ บริ การ รถไฟฟ้าใหม่ตงแต่ ั ้ วนั ที่ 1 เมษายน ที่ผา่ นมา “นั ก ศึ ก ษาปี หนึ่ ง ทุ ก คนต้ องพั ก หอพั ก ในมหาวิ ท ยาลั ย อยู่ แ ล้ ว ปกติก็จะมีรถไฟฟ้าคอยรับส่ง แต่บางทีเราไม่อยากรอคิวนานก็เลยชวน เพื่อนเดินไปที่ตา่ งๆ ตอนเช้ าก็เดินจากหอพักมาทานข้ าวโรงอาหาร จากนัน้ ก็เดินไปยังอาคารเรี ยน วันพุธก็ไปเดินตลาดนัดที่สนามกีฬา ซึง่ แต่ละที่ก็ไม่ ได้ ไกลกันมาก เมื่ออาจารย์มาแนะน�าให้ ลองเล่นแอพพลิเคชัน่ เก็บแต้ มจาก การเดินก็เลยลองโหลดมาใช้ ถือว่าเราได้ ออกก�าลังกายไปด้ วย ตอนอยู่ บ้ า นที่ ช ลบุรี ไ ม่ ค่ อ ยมี โ อกาสได้ เ ดิ น เพราะอยู่ใ นเมื อ งมี แ ต่ ร ถกับ รถ พอมาเรี ยนที่ มฟล. รอบข้ างมีแต่ต้นไม้ บรรยากาศก็ดี เวลาเดินไปไหนก็ เห็นสีเขียวสดชื่นน่าเดินออกก�าลังกาย ตอนแรกไม่คดิ ว่าเราจะเดินได้ เยอะ ขนาดนี ้ พอใช้ แอ็พเราก็จะรู้ ว่าแต่ละวันเราเดินได้ ไกลแค่ไหน เผาผลาญ ได้ กี่แคลลอรี่ ตอนนี ้รู้สกึ ว่าเราสุขภาพดีขึ ้น แข็งแรงขึ ้น ไม่คอ่ ยเหนื่อยง่าย ส�าหรับคนที่ชอบเดินชอบปั่ นจักรยานหรื อชอบวิ่งออกก�าลังกายอยากชวน ให้ ลองใช้ แอ็พนี ้ดู เราท�าได้ ไม่ยากเลย ที่ส�าคัญคือได้ ชว่ ยสิง่ แวดล้ อมด้ วย คนรุ่นใหม่ท�าตัวให้ เป็ นประโยชน์ได้ ไม่ยากเลยค่ะ” มุก กล่าว ด้ าน รศ. ดร. ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดี ได้ มอบของที่ระลึก ให้ กบั ผู้ที่ท�าแต้ มเป็ นอันดับ 1 ในเดือนกรกฎาคม 2558 นี ้ และกล่าวว่าการ ดูแลรักษาสภาพแวดล้ อม ไม่ได้ เป็ นเรื่ องไกลตัวอีกต่อไป เราท�าได้ แค่พก สมาร์ ทโฟนติดตัวตามปกติ แค่เ ดินหรื อปั่ นจักรยานในชี วิตประจ� าวัน นอกจากจะได้ ออกก�าลังกายแล้ ว ยังช่วยลดการก่อมลพิษต่อสิง่ แวดล้ อม สิง่ ส�าคัญคือเริ่ มที่ตวั เรา เริ่ มจากการเปลี่ยนทัศนคติ มีวิธีการอยูม่ ากมายที่ เราจะช่วยอนุรักษ์ พลังงานอนุรักษ์ ธรรมชาติได้ อาจแค่เปลี่ยนพฤติกรรม ในชีวิตเล็กๆน้ อยๆ แต่เมื่อรวมพลังกันทุกคนจะกลายเป็ นสิง่ ที่ยิ่งใหญ่ เป็ น สิง่ ที่เราท�าได้ ไม่ยากเพื่อโลกของเรา รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 14 เมษายน - มิถุนายน 2558

11


คนเก่ง มฟล. นักศึกษาแพทย์แผนจีน ชั้นปีที่ 1 ลงสนาม สอบวัดผล HSK ระดับ 3 สอบผ่านครั้งแรก 97.44%

ส�ำนักวิชาจีนวิทยา ร่วมกับ ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ และ สถาบันขงจื่อแห่ง มฟล. จัดการเรี ยนการสอนรายวิชาภาษาจีนให้ แก่นกั ศึกษาปี 1 รุ่นที่ 1 ในหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต สาขา วิชาการแพทย์แผนจีนบัณฑิต ประจ�ำปี การศึกษา 2557 ให้ แก่นกั ศึกษา จ�ำนวน 78 คน โดยในช่วงเดือนมีนาคมที่ผา่ นมา ศูนย์ภาษาและ วัฒนธรรมจีนสิรินธร และสถาบันขงจื่อฯ ได้ จดั สอบวัดระดับความรู้ ภาษาจีน HSK (Chinese Proficiency Test) ครัง้ ที่ 1 ประจ�ำปี 2558 โดย นักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต ได้ เข้ าสอบวัดระดับความรู้ ภาษาจีนระดับ 3 (HSK 3) และสามารถสอบผ่านจ�ำนวน 76 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 97.44 ซึง่ นักศึกษากลุม่ นี ้มีผ้ ทู ี่เริ่ มต้ นเรี ยนภาษาจีน ณ มฟล. และสามารถสอบผ่านระดับ 3 ได้ ในครัง้ แรก น�ำความภาคภูมิใจให้ แก่ตวั นักศึกษา และคณาจารย์ทกุ ท่านเป็ นอย่างมาก นักศึกษา ป.โท สำ�นักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร รับทุนอุดหนุนการวิจัย จาก วช.

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 นักศึกษาระดับปริ ญญาโท ส�ำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร เข้ ารับทุนอุดหนุนการวิจยั จากส�ำนักงาน คณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.) จ�ำนวน 2 ทุน ได้ แก่ นายอัฎฐพล อิสระ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร โดยมีผ้ ชู ว่ ยศาสตราจารย์ ดร. สาโรจน์ รอดคืน เป็ นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ นางสาวจุฑาลักษณ์ สุวรรณโชติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ ซึง่ มีผ้ ชู ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิวลั ย์ สีทา เป็ นอาจารย์ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์

นักศึกษาจีนวิทยา ชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์จีน ประเทศไทย เป็นตัวแทนแข่งระดับโลก

นางสาวนิพร ปรางค์แสงวิไล นักศึกษาชันปี ้ ที่ 3 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ส�ำนักวิชาจีนวิทยา ชนะเลิศการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ ภาษาจีนระดับ อุดมศึกษาประจ�ำปี การศึกษา 2558 (ครัง้ ที่ 14) ในหัวข้ อ “My Chinese Dream” จัดโดยส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่ วมกับ ส�ำนักงานส่งเสริ มการเรี ยนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (ฮั่นปั น้ ) ประจ�ำ ประเทศไทย ณ โรงแรมรัชดาซิตี ้ กรุงเทพฯ โดยนักศึกษาจะได้ รับทุนการศึกษา ต่อระดับปริ ญญาโทจากสถาบันขงจื่อ และเป็ นตัวแทนไปแข่งระดับนานาชาติ ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ในเดือนกรกฎาคม 2558

นศ.ไอที คว้า 4 รางวัลโครงงานดีเด่น งานประชุมวิชาการด้านวิทยาการคอมพ์แห่งอาเซียน

เมื่อวันที่ 29-30 เมษายน 2558 นักศึกษาจากส�ำนักวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ น�ำโดยอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.นิลบุ ล คุรุบรรเจิดจิต และ อาจารย์สนุ ทริ นทร์ นุภาพ ได้ เข้ าร่วมงานประชุมวิชาการระดับปริ ญญาตรี ด้ านคอมพิวเตอร์ ภมู ิภาคเอเซียน (The ASEAN Undergraduate Conference in Computing) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่ ง เป็ นการประชุ ม วิ ช าการด้ า นวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ แ ละเทคโนโลยี สารสนเทศทีไ่ ด้ รับการยอมรับมากทีส่ ดุ งานหนึง่ ของประเทศไทย ซึง่ นักศึกษา จาก มฟล. ได้ ร่วมน�ำเสนอผลงานวิชาการจ�ำนวน 4 โครงงานวิจัย และ สามารถคว้ ารางวัลผลงานดีเด่นได้ ทกุ โครงงานวิจยั โครงการที่น�ำเสนอและ ได้ รางวัลดีเด่น ได้ แก่ 1. รางวัล Grand Award ล�ำดับที่ 1 (International Presentation Session) ในชื่อโครงงาน E-GAT Transportation Management System ผลงานของนั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมซอฟต์ แ วร์ ชั น้ ปี ที่ 3 คื อ นายกรัน ยศรัศมี, นางสาวภูมิพร ลือบางใหญ่, นางสาวอรณิชา จิระอุปการ และนายวิวรรธน์ กลิน่ บุญ

12

2. รางวัล Grand Award ล�ำดับที่ 1 (Poster Presentation) ในชื่อ โครงงาน E-GAT Project Planning Management Information System ผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ชันปี ้ ที่ 3 คือ นางสาว ตวงพร ตวงรัตน์หรดี และนางสาวพรหมพร สุทศั นชัยกิจ 3. รางวัล Grand Award ล�ำดับที่ 3 (Thai Presentation Session) ในชื่อโครงงานระบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานส�ำหรับพนักงานสายวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชัน้ ปี ที่ 4 คือ นางสาวพัชรี ภูศรี น�ำ้ , นายทราทิศ สอละซอ, นายสุรนันทน์ อ�ำนักมณี, นายธีรพงศ์ จะกัน และนางสาวอัฒฑ์ศยา มูลสายวานิชย์ 4. รางวัล Award of Excellence (International Presentation Session) ในชื่อโครงงาน Law Data Management System ผลงาน ของนักศึกษาสาขาวิชาวิศอวกรรมซอฟต์แวร์ ชัน้ ปี ที่ 3 คือ นายพิพิธ บัวสาย, นางสาวประณิธาน ศรี วิเศษ, นางสาวจิตรลดา ทาศรี ภู และ นายนิ ธิ บดี พรรคทิ ง


ผลงานวิจัยอาจารย์ มฟล. รับคัดเลือกให้เป็นผลงานวิจัยดีเด่น สกว. ประจำ�ปี 2557

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 อาจารย์ มฟล. เข้ ารับรางวัลผล งานวิจยั เด่นส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) ประจ�ำปี 2557 จ�ำนวน 3 ผลงาน ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริ เดียน กรุงเทพฯ โดย รับโล่เกียรติยศจาก ศ.นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศริ ิ นทร์ ประธานกรรมการนโยบาย กองทุนสนับสนุนการวิจยั การมอบรางวัลผลงานวิจยั เด่นในครัง้ นี ้อาจารย์จาก มฟล. ได้ รับ คัดเลือกให้ เป็ นผลงานวิจยั เด่น สกว. ด้ านสาธารณะจ�ำนวน 3 รางวัล ดังนี ้ 1. ผลงานวิจยั “ชุดโครงการคุณค่าผลไม้ ไทย” โดย ศ.ดร.นันทวัน บุณยะประภัศร มหาวิทยาลัยมหิดล (หัวหน้ าโครงการ) โดยมี ผศ.ดร.สุทธิ วัลย์ สีทา, ผศ.ดร.พันธ์สริ ิ สุทธิลกั ษณ์ ผศ.ดร.ธีรพงษ์ เทพกรณ์ อาจารย์ ประจ�ำส�ำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มฟล. พร้ อมด้ วย รศ.ดร.วาริช ศรีละออง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็ นนักวิจยั ในชุดโครงการดังกล่าว และได้ ด�ำเนินการวิจยั ภายใต้ หวั ข้ อเรื่ อง “สารออกฤทธิ์ส�ำคัญในสับปะรด พันธุ์ที่ผลิตเพื่อการค้ าในประเทศไทย” 2. ผลงานวิจยั “ชุดโครงการคุณค่าผลไม้ ไทย” โดย ศ.ดร.นันทวัน บุณยะประภัศร มหาวิทยาลัยมหิดล (หัวหน้ าโครงการ) โดยมี ผศ.เสาวภา ไชยวงศ์ และ ผศ.ดร.ธีรพงษ์ เทพกรณ์ อาจารย์ประจ�ำส�ำนักวิชา อุตสาหกรรมเกษตร เป็ นนักวิจยั ในชุดโครงการดังกล่าว และได้ ด�ำเนินการ วิจยั ภายใต้ หวั ข้ อเรื่ อง “การประเมินสารออกฤทธิ์ส�ำคัญในกลุม่ Flavonoids และ Anthocyanins ของส้ มโอพันธุ์ทองดี พันธุ์ขาวน� ้ำผึ ้ง พันธุ์ขาวแตงกวา พันธุ์ขาวใหญ่ และพันธุ์ทบั ทิมสยาม ที่ปลูกในประเทศไทย” 3. ผลงานวิจยั “ชุดโครงการมังกรหลายสี : การขยายดินแดนกับ พันธกิจการสร้ างอารยธรรมในอุษาคเนย์” โดย ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (หัวหน้ าโครงการ) โดยมี ดร.ร่มเย็น โกไศยกานนท์ อาจารย์ประจ�ำส�ำนักวิชานวัตกรรมสังคม เป็ นนักวิจยั ในชุดโครงการดังกล่าว และได้ ดำ� เนินการวิจยั ภายใต้ หวั ข้ อเรื่อง “การท�ำให้ หยวนเป็ นสกุลเงินนานาชาติ: การแผ่อทิ ธิพลของมังกรหลากสี”

4 อาจารย์ มฟล. ได้รับแต่งตั้ง ให้ดำ�รงตำ�แหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ ที่ได้ รับแต่งตังให้ ้ ด�ำรงต�ำแหน่ง ทางวิชาการ จ�ำนวน 4 ราย ได้ แก่ 1. อาจารย์นรชาติ วัง ส�ำนักวิชาจีนวิทยา ได้ รับแต่งตังให้ ้ ด�ำรง ต� ำ แหน่ ง ผู้ช่ ว ยศาสตราจารย์ ในสาขาวิ ช าประวัติ ศ าสตร์ ตัง้ แต่ วัน ที่ 27 มิถนุ ายน พ.ศ. 2557 เป็ นต้ นไป 2. อาจารย์ชนันภรณ์ บุญเกิดทรัพย์ ส�ำนักวิชานิตศิ าสตร์ ได้ รบั แต่งตัง้ ให้ ด�ำรงต�ำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานิติศาสตร์ ตัง้ แต่วนั ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เป็ นต้ นไป 3. อาจารย์ ดร.โกวิทย์ นามบุญมี ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ ได้ รบั แต่งตังให้ ้ ดำ� รงต�ำแหน่ง ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ตังแต่ ้ วนั ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เป็ นต้ นไป 4. อาจารย์ ดร.ปิ ยะนุช ศิริวฒ ั น์ ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้ รับ แต่งตังให้ ้ ด�ำรงต�ำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ตังแต่ ้ วนั ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2558 เป็ นต้ นไป

รศ.ดร.สุรัตน์ ละภูเขียว ได้รับคัดเลือก ให้เป็น 1 ใน 3 ศิษย์เก่าดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษา มอ. ปี 2558

รศ. ดร. สุรตั น์ ละภูเขียว อาจารย์ประจ�ำส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้ รบั คัดเลือกให้ เป็ น 1 ใน 3 ศิษย์เก่าดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย สงขลานคริ นทร์ (มอ.) ประจ�ำปี 2558 รศ.ดร. สุรัตน์ เริ่ มท�ำงานในต�ำแหน่งอาจารย์ สาขาเคมีประยุกต์ (เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ) ที่ มฟล. เมือ่ วันที่ 1 มิถนุ ายน 2548 ตังแต่ ้ นนมา ั้ รศ.ดร. สุรัตน์ได้ ทมุ่ แรงกาย แรงใจ ให้ กบั งานสอนและงานวิจยั อย่างต่อเนือ่ ง ได้ สร้ างชือ่ เสียงให้ กบั ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และ มฟล. มาโดยตลอด โดยมี หลายหน่วยงานทีม่ อบรางวัลเพือ่ เป็ นการประกาศเกียรติคณ ุ แด่ รศ.ดร. สุรัตน์ รวมถึงการได้ รับทุนวิจยั ทีส่ ำ� คัญของส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) หลายทุนด้ วยกัน

จากประสบการณ์ สอน ผลงานวิจัย และรางวัลที่ได้ รับ จึงท�ำให้ บัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย มหาวิ ท ยาลัย สงขลานคริ น ทร์ พิ จ ารณาคัด เลื อ กให้ รศ.ดร.สุรตั น์ ละภูเขียว เป็ นศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษาในโอกาสครบ รอบ 36 ปี สถาปนาบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ เพื่อเป็ นการ ประกาศเกียรติคณ ุ ให้ กบั ศิษย์เก่าที่มีผลงานทางวิชาการดีเด่นและสร้ างคุณ ประโยชน์แก่สงั คม โดยจัดพิธีมอบรางวัลเมื่อวันที่ 11 มิถนุ ายน 2558 ที่ผา่ น มา ณ หอประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัตคิ รบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลา นคริ นทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 14 เมษายน - มิถุนายน 2558

13


มาเยี่ยม มาเยือน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 อาจารย์ ดร.พรรณรวี พรหมนารท รองอธิการบดี และรักษาการแทน หัวหน้ าส่วนประชาสัมพันธ์ ให้ การต้ อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัย ราชภัฏ สวนสุนันทา จ� ำนวน 15 คน เข้ ารั บฟั งบรรยายการด� ำเนิ นงานของส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ ห้ องประชุมดอยแง่ม อาคารส�ำนักงานอธิการบดี

สำ�นักงบประมาณ

เมือ่ วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 รศ.ชุษณะ รุ่งปั จฉิม รองอธิการบดี ให้ การต้ อนรับและบรรยายเกีย่ วกับการ ด�ำเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้ แก่ นางสาวศิลกั ษณ์ ปั น้ น่วม ผู้อำ� นวยการสถาบัน พัฒนาบุคลากร ด้ านการงบประมาณ ส�ำนักงบประมาณ ซึง่ น�ำผู้เข้ าร่วมอบรมหลักสูตร นักบริหารการงบ ประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 1จ�ำนวน 90 คน เข้ าศึกษาดูงาน ณ ห้ องประชุมเชียงแสน อาคารส�ำนักงาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เมือ่ วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 นางดาวลักษณ์ สุทธนู หัวหน้ าส่วนอาคารสถานที่ ให้ การต้ อนรับและ บรรยายเกี่ยวกับการวางผังและการออกแบบอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้ แก่คณะ ศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้ วยคณาจารย์และและบุคลากร จ�ำนวน 17 คน น�ำคณะ โดย ผศ.รุทธ ประวัง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เมื่อวันที่ 5 มิถนุ ายน 2558 อาจารย์ ดร.ต่อพันธ์ ธันดร ผู้อ�ำนวยการศูนย์บริ การวิชาการ ให้ การ ต้ อนรับและบรรยายการด�ำเนินงานด้ านการบริ การวิชาการ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้ กบั ผู้เข้ า อบรมหลักสูตรการบริ หารงานอุดมศึกษาระดับกลาง รุ่นที่ 1 จ�ำนวน 45 คน จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ ณ อาคารส�ำนักวิชา 3

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ฝ่ ายรับนักศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล ให้ การบรรยายเกี่ยว กับการเข้ าศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้ แก่คณะครู โรงเรี ยนแม่จัน วิทยาคม จ.เชียงราย ซึ่งได้ น�ำนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 6 จ�ำนวน 125 คน เข้ ารับฟั งการแนะแนว การเข้ าศึกษาต่อ พร้ อมทัง้ เยี่ยมชมบรรยายกาศโดยรอบมหาวิทยาลัย

14


มฟล. เพื่อชุมชน

มฟล. ลงพื้นที่ให้ความรู้เยาวชน ในโครงการ “เยาวชนรวมใจต้านภัยสังคม: คืนคนดีให้พ่อแม่”

ศูนย์บริ การวิชาการ ร่วมกับ ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ และ ส�ำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการ “เยาวชนรวมใจต้ านภัย สังคม: คืนคนดีให้ พอ่ แม่” กรณีศกึ ษาการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย อันควรและรู้ทนั ภัยยาเสพติด ให้ แก่โรงเรี ยนใน จ.เชียงราย และ จ.พะเยา ได้ แก่ 1. โรงเรี ยนราชประชานุเคราะห์ 24 อ.จุน จ.พะเยา 2. โรงเรี ยน ห้ ว ยสัก วิ ท ยาคม อ.เมื อ ง จ.เชี ย งราย และ 3. โรงเรี ย นพานพิ ทยาคม อ.พาน จ.เชียงราย โดยได้ รับการสนับสนุนจาก บริ ษัท โตโยต้ า เชียงราย จ�ำกัด ธนาคารออมสิน สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย และมูลนิธิเอสซีจี โครงการดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ความรู้แก่เยาวชนด้ วยการ สร้ างจิตส�ำนึกแห่งการเป็ นลูกที่ดี และตระหนักถึงปั ญหาสังคม โดยเฉพาะ การตังครรภ์ ้ ก่อนวัยอันควร ซึ่งเป็ นปั ญหาหลักของสังคมไทยในปั จจุบนั และเพื่ อให้ นักเรี ยนที่ เข้ าร่ วมโครงการได้ เรี ยนรู้ และเข้ าใจถึงความยาก ล�ำบากของบิดา มารดา และครอบครัวที่เลี ้ยงดูให้ นกั เรี ยนเติบโตมาได้ นนั ้ ต้ องใช้ ความรัก ความพร้ อมทังวั ้ ยวุฒิและปั จจัยร่วมต่างๆ ทาง มฟล. จึง ได้ น�ำตุ๊กตาทารกเสมือนจริ งที่น�ำเข้ าจากสหรัฐอเมริ กา มาเป็ นสื่อเพื่อให้ นักเรี ยนได้ ทดลองเลี ้ยงตลอดระยะเวลา 3 ชัว่ โมงของกิจกรรม ตุ๊กตาดัง กล่าวจะมีโปรแกรมควบคุม และเซ็นเซอร์ เสมือนทารกแรกเกิดจริ งๆ คือ ตุ๊กตาจะร้ องไห้ ถ้าผู้เลี ้ยงดูไม่ปฏิบตั ติ ามขันตอนการเลี ้ ้ยงดูอย่างถูกต้ อง โดย เซ็นเซอร์ ตา่ งๆ จะท�ำหน้ าที่ให้ เด็กหยุดร้ องไห้ ด้วยวิธีการป้อนนม เปลี่ยนผ้ า อ้ อม ลูบหลัง และอุ้มพาดบ่าให้ เรอ ถ้ าท�ำถูกวิธีทารกจะหยุดร้ องไห้

นายชินดนัย ยอตรง นักเรี ยนชันมั ้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนห้ วย สักวิทยาคม นักเรี ยนที่ได้ ทดลองเลี ้ยงตุ๊กตาตลอด 3 ชัว่ โมง เปิ ดเผยว่า แม้ ว่าจะได้ ทดลองเลี ้ยงแค่ต๊ กุ ตาก็ร้ ู สึกว่าการเลี ้ยงทารกเป็ นเรื่ องล�ำบาก และเหนื่อยมาก ไม่สามารถจะเลี ้ยงคนเดียวได้ แน่ๆ และถ้ าหากแฟนก็เป็ น นักเรี ยนด้ วยเหมือนกันสุดท้ ายคงไม่พ้นเป็ นภาระให้ กบั บิดา มารดา ที่บ้าน ครับ สิง่ ที่ผมสามารถจะป้องกันเรื่ องการมีลกู ได้ คือการยับยังชั ้ ง่ ใจและหาก เกิดการมีเพศสัมพันธ์ในขณะที่ยงั เรี ยนไม่จบปริ ญญาตรี หรื อยังไม่พร้ อมมี ลูกผมจะใช้ ถงุ ยางอนามัย ด้ าน นางสาวธนัยญา เจ๊ าตระกูล นักเรี ยนชันมั ้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนห้ วยสักวิทยาคม ได้ กล่าวว่า ตอนแรกรู้สกึ แย่และไม่ชอบเวลาเด็ก ร้ องไห้ อยูต่ ลอดเวลา ไม่กล้ าอุ้มเลย กลัวที่จะต้ องรับผิดชอบดูแลและท�ำให้ ตุ๊กตาหยุดร้ อง แต่เมื่อมีเวลาอยู่กับตุ๊กตามากขึ ้นก็ร้ ู สึกว่าไม่แย่มากนัก สามารถที่จะอุ้มและเปลี่ยนผ้ าอ้ อมให้ ได้ และส่วนตัวคิดว่าการมีลกู ตอน เรี ยนไม่ใช่เรื่ องดีเลย และยิ่งเป็ นผู้หญิงมีแต่เสียเปรี ยบ ดังนันเราต้ ้ องรู้จกั รักและดูแลตัวเองไม่ตามใจคนรักในเรื่ องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 14 เมษายน - มิถุนายน 2558

15


ในรั้ว มฟล.

เมษายน

5 2558

นักศึกษาป 1 รวมใจเดินข�้นดอยแงม สืบสานประเพณีอุมพระข�้นดอย

องค์การบริ หาร องค์การนักศึกษา และ ส่วนพัฒนานักศึกษา จัดงาน กิจกรรม “อุ้มพระขึ ้นดอย” ประเพณีที่จดั ต่อเนื่องมาตังแต่ ้ ปี 2547 อันเป็ น ส่ว นหนึ่ง ของกิ จ กรรมรั บ น้ อ งอย่ า งสร้ างสรรค์ โดยนัก ศึก ษาชัน้ ปี ที่ 1 ในปี การศึกษา 2557 ร่ วมใจกันอัญเชิญ “พระพุทธปั ญญาประภัสสร์ ” อันแปลว่าแสงสว่างแห่งปั ญญา เดินขึ ้นไปบนยอดดอยแง่ม ที่ตงตระหง่ ั้ าน อยูด่ ้ านหลังมหาวิทยาลัย เพื่อให้ ทกุ คนซาบซึ ้งความหมายของความเพียร ความรักความสามัคคี มีน� ้าหนึง่ ใจเดียวกัน

เมษายน

22 2558

งานปดโลกกิจกรรมโชวผลงานชมรม ตลอดปการศึกษา 2557

องค์ ก ารบริ ห าร องค์ ก ารนัก ศึก ษา และ ส่ว นพัฒ นานักศึกษา จัดกิจกรรมการแสดงผลงานชมรมและองค์กรนักศึกษา หรือ งานปิ ดโลกกิจกรรม ประจ�าปี การศึกษา 2557 เพื่อจัดแสดงผลการด�าเนินงานตลอดปี ที่ผา่ นมา ซึง่ มีมากกว่า 40 ชมรม โดยมีการแสดงและดนตรี ให้ ชมตลอดงาน รวมทัง้ นิทรรศการผลงานของแต่ละชมรมที่แสดงให้ เห็นว่า ได้ น�างบประมาณไปใช้ อย่า งคุ้ม ค่า เสริ ม สร้ างประสบการณ์ ที่ดี ต่อตัว นัก ศึก ษา รวมถึงเป็ น ประโยชน์ตอ่ ผู้อื่นทังภายในและชุ ้ มชนภายนอกมหาวิทยาลัย

16

เมษายน

22 2558

พ�ธีดําหัวอธิการบดี ประจําป 2558 เนื่องในเทศกาลปใหมเมือง

พิธีดา� หัวอธิการบดี ประจ�าปี 2558 จัดขึ ้นเนือ่ งในเทศกาลปี� ใหม่เมือง หรื อสงกรานต์ของทุกปี โดยเริ่ มงานด้ วยการสรงน� ้าสงกรานต์พระเจ้ าล้ านทองเฉลิมพระเกียรติฯ และพระราชานุสาวรี ย์สมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี ก่อนเข้ าสูพ่ ิธีรดน� ้าด�าหัวอธิการบดี ซึง่ มีผ้ เู ข้ าร่วมงานจากหลาย ภาคส่วน ทังบุ ้ คลากรภายในมหาวิทยาลัยและนักศึกษา รวมทังตั ้ วแทน หน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดเชียงรายและชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย เมื่อ จบพิธีแล้ ว รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี ได้ กล่าวขอบคุณในน� ้าใจไมตรี ที่ ทุกคนมอบให้ เสมอมา

เมษายน

28 2558

งานเปดตัวคณะนาฏศิลปจีน โชวศิลปวัฒนธรรมแดนมังกร

ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิริธร และสถาบันขงจื่อแห่ง มฟล. จัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมจี นเพื่ อเป็ นการเปิ ดตัว คณะนาฏศิลป์จี น มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพือ่ เป็ นการเผยศักยภาพความสามารถของนักศึกษา อันแสดงให้ เ ห็นว่า มฟล. มี การส่งเสริ มทัง้ ทางด้ านวิชาการและด้ าน ศิลปวัฒนธรรม โดยมี ผ้ ูบริ หาร คณาจารย์ พนักงานและนักศึกษาเข้ า ร่ วมชมกว่าพันคน ซึ่งต่างประทับใจในการแสดงทัง้ 16 ชุด เช่น การเชิ ด สิงโต กังฟู ระบ� าพื น้ บ้ าน ชงชา ร่ ายบทกวี เขี ยนพู่กันอักษรจี น เป็ นต้ น


ในรั้ว มฟล.

พฤษภาคม

29 2558

สถาบันชา จัดการประชุม ระดมความคิด เร�่องการผลิต และการบรรจ�ชาแหง

สถาบันชา ร่ วมกับ ศูนย์บริ การวิชาการ จัดการประชุมชี ้แจงเรื่ อง “หลักเกณฑ์ การผลิต การบรรจุใบชาแห้ ง ชาผงหรื อเครื่ องดื่มชนิดผง” ณ ห้ องประชุมแม่สาย อาคารส�านักงานอธิการบดี เพื่อชี ้แจงหลักเกณฑ์ และระดมความเห็นของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียต่อการผลิต การบรรจุใบชาแห้ ง ชาผง หรื อเครื่ องดื่มผงชนิดอื่นๆ โดยสามารถน�าไปเป็ นแนวทางการออก ข้อก�าหนดท้องถิน่ ส�าหรับควบคุมดูแลการด�าเนินการของสถานประกอบกิจการ เพื่ อ ไม่ก่อ ให้ เ กิ ดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่ อาศัยอยู่บริ เ วณ ใกล้ เคียง และผู้ปฏิบตั งิ านในสถานประกอบกิจการ

มิถุนายน

2-3 2558

ศูนยฝรั่งเศสฯ จัดอบรมรองเพลง เผยแพรความรูภาษา และศิลปวัฒนธรรมฝรั่งเศส

โครงการจัดตัง้ หน่วยความร่ วมมือวิชาการฝรั่งเศสฯ ร่ วมกับ สมาคมฝรั่งเศส-ไทย เชียงราย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารทางด้ าน ศิลปวัฒนธรรมฝรั่งเศส ประจ�าปี 2558 : เทคนิคการใช้ เสียงในการร้ องเพลง อย่างมืออาชีพ ให้ แก่นกั เรี ยนนักศึกษาที่ใช้ ภาษาฝรั่งเศส และบุคคลทัว่ ไป ที่สนใจการร้ องเพลงอย่างมืออาชีพและมือสมัครเล่น เพื่อเป็ นการเผยแพร่ ความรู้ ด้านภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมฝรั่งเศส ตลอดจนเป็ นการสร้ าง ความสัมพันธ์อนั ดีกบั สถาบันการศึกษาต่างๆ ซึง่ มีผ้ สู นใจเข้ าร่วมกิจกรรม ล้ นหลาม

พฤษภาคม

30 2558

พ�ธีปจฉิมนิเทศ ปการศึกษา 2557 และ วันนัดพบแรงงาน ประจําป 2558

ส่วนจัดหางานและฝึ กงานของนักศึกษา ร่วมกับ ส่วนพัฒนานักศึกษา จัด “พิธีปัจฉิมนิเทศ ประจ�าปี การศึกษา 2557” พร้ อมกับ “วันนัดพบแรงงาน มฟล. ประจ�าปี 2558” (MFU Job Fair 2015) โดยมีนกั ศึกษาที่จะส�าเร็จ การศึกษาในปี นี ้เข้ าร่วมงาน และมีสถานประกอบการทีม่ ชี อื่ เสียงเข้ าร่วมงาน กว่า 30 หน่วยงาน ทังนี ้ ้ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี ให้ ปัจฉิมโอวาทแก่ เหล่านักศึกษาว่า สิง่ ที่จะท�าให้ ประสบความส�าเร็จในโลกของการท�างานก็ คือ เชื่อมัน่ ในความรู้ของตน มีความคิดสร้ างสรรค์ บุคลิกภาพที่ดี มีน� ้าใจ อ่อนน้ อมถ่อมตน และซื่อสัตย์สจุ ริ ต

กิจกรรมอธิการบดีพบผูปกครอง 20-21 ปการศึกษา 2558 มิถุนายน

2558

มฟล. จัดกิจกรรม อธิการบดีพบผู้ปกครอง ประจ�าปี การศึกษา 2558 ณ หอประชุมสมเด็จย่า โดย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี ได้ ใช้ โอกาสนี ้ พบปะกับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ที่เดินทางมาจากทัว่ ประเทศ เพื่อมาส่ง บุตรหลานขึ ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษา ซึง่ ได้ กล่าวถึงการดูแลนักศึกษาใหม่ ทังในส่ ้ วนของความเป็ นอยู ่ ตังแต่ ้ หอพักไปจนถึงชันเรี ้ ยน การจัดการเรี ยน การสอนและส่วนสนับสนุนการศึกษาค้ นคว้ าอย่างห้ องสมุด ทุนการศึกษา การรั บน้ องที่ สร้ างสรรค์ สาธารณูปโภค และหน่วยงานช่วยเหลือ ใน รู ปแบบต่างๆ ที่จดั เตรี ยมไว้ ส�าหรับการเข้ ามาใช้ ชีวิตอยู่ตลอด 4 ปี ของ นักศึกษาทุกคน รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 14 เมษายน - มิถุนายน 2558

17


Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข วันที่: เสาร์ 18 เมษายน มฟล.2558 ในส�่อ ปีที่: 66 ฉบับที่: 20906 า: 12(กลาง) มติชนหน้| 4 เมษายน 2558 | หน้ า 17 Col.Inch: 9.88 Ad Value: 15,808 PRValue (x3): 47,424 ภาพข่าว: นักศึกษาสำนักวิชาแพทยศาสตร์

คลิป: ขาว-ดำ Matichon (Mid-Day) Circulation: 900,000 Ad Rate: 1,550

คม ชัด ลึก | 7 เมษายน 2558 | หน Section: เสาร์ประชาชื่น/การศึกษา วันที่: เสาร์ 18 เมษายน 2558 ปีที่: 38 ฉบับที่: 13551 หน้า: 17(ล่างขวา) Col.Inch: 8.19 Ad Value: 12,694.50 PRValue (x3): 38,083.50 คอลัมน์: แวดวงการศึกษา: มฟล.ปลื้มน.ศ.ต่างชาติพุ่ง

สยามรัฐ | 6 เมษายน 2558 | หน้า 13 Matichon (Mid-Day)

ไทยรัฐ | 18 เมษายน 2558 | หน้าCirculation: 17 900,000 Ad Rate: 1,550 Ban Muang Circulation: 850,000 Ad Rate: 900

Section: กีฬา/การศึกษา-วัฒนธรรม วันที่: ศุกร์ 24 เมษายน 2558 ปีที่: 13 ฉบับที่: 4166 Col.Inch: 15.58 Ad Value: 14,022 ภาพข่าว: มอบเงินช่วยโรงเรียน

หน้า: 13(ล่าง) PRValue (x3): 42,066

Section: เสาร์ประชาชื่น/วันที่: เสาร์ 9 พฤษภาคม 2558 ปีที่: 38 ฉบับที่: 13572 หน้า: 17(ขวา) Col.Inch: 19.33 Ad Value: 29,961.50 PRValue (x3): 89,884.50 คอลัมน์: ยกนิ้วให้: น.ศ.แม่ฟ้าหลวงแชมป์ สุนทรพจน์ภาษาจีน คลิป: ขาว-ดำ

แนวหน้า | 10 มิถุนายน 2558 | ห

รหัสข่าว: C-150406021034(6 เม.ย. 58/07:30)

หน้า: 1/1

มติชน | 18 เมษายน 2558 | หน้า 12

Section: First Section/วันที่: อาทิตย์ 19 เมษายน 2558 ปีที่: 66 ฉบับที่: 20907 หน้า: 12(ซ้าย) Col.Inch: 127.62 Ad Value: 204,192 PRValue (x3): 612,576 หัวข้อข่าว: วัยใส มฟล.เพิ่มมูลค่า"ขยะ"บ่ม"หัวใจสีเขียว" สร้าง "ธนาคารความดี"

4038018(3 เม.ย. 58/08:48) Thai Rath Circulation: 1,000,000 Ad Rate: 1,600

คลิป: สี่สี

มติชน | 9 พฤษภาคม 2558 | หน้า 17

หน้า: 1/1

คลิป: ขาว-ดำ

รหัสข่าว: C-150407036153(6 เม.ย. 58/09:02)

Khao Sod Circulation: 950,000 Ad Rate: 1,100

Section: บันเทิง/การศึกษา/ราชภัฏ วันที่: ศุกร์ 22 พฤษภาคม 2558 ปีที่: 25 ฉบับที่: 8941 Col.Inch: 10.02 Ad Value: 11,022 ภาพข่าว: เยี่ยมชม

Section: บันเทิง/การศึกษา/ราชภัฏ วันที่: พุธ 20 พฤษภาคม 2558 ปีที่: 25 ฉบับที่: 8939 หน้า: 23(กลาง) รหัสข่าหน้ ว: C-150418038167(17 เม.ย. 58/08:18) หน้า: 1/1 Sod า: 23(ล่าง) Khao Col.Inch: 34.21 Ad Value: 37,631 PRValue (x3): 112,893 คลิป: ขาว-ดำ Circulation: 950,000 PRValue (x3): 33,066 คลิป:หัขาว-ดำ วข้อข่าว: ม.แม่ฟ้าหลวงสร้าง'เชียงรายโมเดล'ผุดคู่มือสอนวิธีเอาตัวรอดแผ่นดินไหวภาคประชาชน Ad Rate: 1,100

บ้านเมือง | 22 เมษายน 2558 | หน้า 13 า: 1/1 ข่าวสดหน้| 20 พฤษภาคม | หน้ า 23

050(17 เม.ย. 58/08:29)

รหัสข่าว: C-150424018077(24 เม.ย. 58/06:05)

ไทยรัฐ | 19 เมษายน 2558 | หน้า 12

รหัสข่าว: C-150419009040(19 เม.ย. 58/05:32)

หน้า: 1/1

หน้า: 1/2

รหัสข่าว: C-150509038119(8 พ.ค. 58/08:29)

ข่าวสด | 22 พฤษภาคม | หน้า 23

18


น้า 13

Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข วันที่: ศุกร์ 12 มิถุนายน 2558 Banหน้ Muang ปีที่: 66 ฉบับที่: 20961 า: 15(กลาง) Circulation: 850,000 Col.Inch: 13.44 Ad Value: 21,504 Ad PRValue Rate: 900 (x3): 64,512 หัวข้อข่าว: "วันชัย"เคลื่อน มฟล.สู่นานาชาติ

Thai Rath (Mid-Day) Circulation: 1,000,000 Ad Rate: 1,600

รกิจ/ภูมิภาค มิถุนายน 2558 ฉบับที่: 12470 หน้า: 15(บนซ้าย) 1 Ad Value: 11,889 PRValue (x3): 35,667 ล.ร่วมภูฏานวิจัยพืชท้องถิ่นผลิตเครื่องสำอาง

0

มฟล. ในส�่อ

มติชน | 6 มิถุนายน 2558 | หน้า 7 Section: กีฬา/การศึกษา-วัฒนธรรม วันที่: จันทร์ 15 มิถุนายน 2558 ปีที่: 14 ฉบับที่: 4218 Col.Inch: 14.09 Ad Value: 12,681 ป: ขาว-ดำ ภาพข่าว: คลิ สถาปนาอธิ การบดี

หน้า: 13(บนซ้าย) PRValue (x3): 38,043

คลิป: ขาว-ดำ แนวหน้า | 9 มิถุนายน 2558 | หน้า 14

คลิป: สี่สี

ไทยรัฐ | 12 มิถุนายน 2558 | หน้า 15

หน้า 15

Khao Sod Circulation: 950,000 Ad Rate: 1,100

Section: บันเทิง/การศึกษา/ราชภัฏ วันที่: ศุกร์ 26 มิถุนายน 2558 ปีที่: 25 ฉบับที่: 8976 หน้า: 23(กลาง) Col.Inch: 36.70 Ad Value: 40,370 PRValue (x3): 121,110 คลิป: ขาว-ดำ หัวข้อข่าว: มฟล.จัดรายวิชาอังกฤษรับน้องใหม่เน้นทักษะครบด้าน-พร้อมสู่ตลาดแรงงานนานาชาติ

รหัสข่าว: C-150609005117(9 มิ.ย. 58/05:22) หน้า: 1/1

หัสข่าว: C-150606038106(5 มิ.ย. 58/08:20)

บ้านเมือง | 15 มิถุนายน 2558 | หน้า 13

หน้า: 1/1

Khao Sod Circulation: 950,000 Ad Rate: 1,100

รหัสข่าว: C-150612039083(11 มิ.ย. 58/08:48)

Section: บันเทิง/การศึกษา/ราชภัฏ วันที่: อังคาร 23 มิถุนายน 2558 ปีที่: 25 ฉบับที่: 8973 หน้า: 23(ล่าง) Col.Inch: 14.77 Ad Value: 16,247 PRValue (x3): 48,741 หัวข้อข่าว: มฟล.เผยแนวคิดตั้ง'สำนักวิชานวัตกรรมสังคม'

คลิป: ขาว-ดำ

รหัสข่าว: C-150615018042(15 มิ.ย. 58/06:01) หน้า: 1/1

รหัสข่าว: C-150626012148(26 มิ.ย. 58/03:31)

ข่าวสด | 26 มิถุนายน 2558 | หน้า 23

หน้า: 1/1

หน้า: 1/1

ข่าวสด | 23 มิถุนายน 2558 | หน้า 23 รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 14 เมษายน - มิถุนายน 2558

19

คล


WELCOME

MFU FRESHERS

2015

Follow us …

pr.mfu

See more photo #MFUFresher2015

Mfu mag 14 y4 complete  
Mfu mag 14 y4 complete