Page 1

จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปี ที่ 4 ฉบับที่ 13 | มกราคม - มีนาคม 2558

CONGRATULATIONS MFU GRADUATE#12

เรื่ องเด่นประจ�ำเล่ม

3

พิธีพระราชทานปริ ญญาบัตรแก่ผ้ สู �ำเร็จการศึกษา ประจ�ำปี การศึกษา 2556

7

มฟล. กับการก้ าวสู่ มหาวิทยาลัยสีเขียวระดับโลก

10

ซากุระบานที่ มฟล.


รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปั จฉิมโอวาทแก่ผ้ สู �ำเร็ จการศึกษา ประจ�ำปี การศึกษา 2556 วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558

ถ้ าเรามีความฝั น ความหวัง อยากได้ อะไร เราต้ องท�ำโดยใช้ ความรู้ความสามารถที่มี บนพื้นฐานความซื่อสัตย์สจุ ริ ต ที่จะลืมไม่ได้ คือ เราเป็ นศิษย์ มฟล. เราเป็ นทุกสิง่ ทุกอย่างของประเทศไทย ต้ องไม่ลืมทดแทนบุญคุณของประเทศ

สารบัญ CONTENTS

3 6 7 8 10

เรื่องจากปก สัมภาษณ์พิเศษ Green MFU มฟล. กับนานาชาติ New | Different | Better

ที่ปรึกษา รศ. ดร. วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี นางพรทิพย์ ภูตโิ ยธิน รองอธิการบดี บรรณาธิการ อ. ดร. พรรณรวี พรหมนารท ผู้ชว่ ยอธิการบดี กองบรรณาธิการ ฝ่ ายเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภาพปก นายณัฐกิตติ์ ยศอินต๊ ะ

12 14 16 18 20

คนเก่ง มฟล. มาเยี่ยม - มาเยือน ในรั้ว มฟล. มฟล. ในสื่อ กิจกรรมพิเศษ มฟล.

ติดตามข้ อมูลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง www.mfu.ac.th มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MFU MFUChannel pr.mfu | #MFU ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 0-5391-7034, 0-5391-7037 0-5391-7049 pr@mfu.ac.th


เรื่องจากปก พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษา ประจ�ำปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

“ พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ ห ัว ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้า โปรดกระหม่ อ ม ให้ข้ า พเจ้ า มาปฏิ บัติ พ ระราชกรณี ย กิ จ แทนพระองค์

ในพิ ธีพระราชทานปริ ญญาบัตรของมหาวิ ทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจ� ำปี นี ้ ขอแสดงความชื ่นชมกับบัณฑิ ตทุกคน ที ่ได้รับเกี ยรติ และความส� ำเร็ จ

...บัณฑิ ตเมื อ่ ส�ำเร็ จการศึกษา ออกไปท�ำงานร่ วมกับผูอ้ ืน่ ย่อมปรารถนาทีจ่ ะได้รบั ความร่ วมมื อร่ วมใจจากทุกคนทุกฝ่ าย เพือ่ ให้งานที ่

ท�ำส�ำเร็ จลุล่วงไปอย่างราบรื ่น ความปรารถนาดังกล่าวจะเป็ นจริ งได้ ต้องอาศัยคุณธรรมประการหนึ่งซึ่งเป็ นเครื ่องประสานสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล อย่างส�ำคัญ ได้แก่ ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความอ่อนน้อมถ่อมตนนี ้ เป็ นสิ่งตรงข้ามกับความโอ้อวดถือดีและความหยิ่ งยโส กล่าวคือ เป็ นการวางตน อย่างถูกต้องเหมาะสมตามที ่เป็ นจริ ง ไม่ยกตนให้สูงเกิ นจริ งและกดข่มผู้อื่น หากยกย่องให้เกี ยรติ ผู้อื่นตามควรแก่ฐานะและบุคคล ด้วยเหตุนี้ ผูม้ ี ความอ่อนน้อมถ่อมตนจึงได้รบั ความรัก ความนับถือ และความยกย่องชื น่ ชมจากบุคคลทุกฝ่ าย ท�ำให้การร่ วมมื อประสานงานกันเป็ นไปโดย สะดวกราบรื ่น และเป็ นผลดีแก่การปฏิ บตั ิ งานโดยส่วนรวม จึงขอให้บณ ั ฑิ ตทัง้ หลายตัง้ ใจพยายามฝึ กฝนตนเองให้เป็ นผูม้ ี ปรกติ อ่อนน้อมถ่อมตน เพือ่ ความส�ำเร็ จในการท�ำงานร่ วมกับคนหมู่มากต่อไปในวันข้างหน้า

...ในพระปรมาภิ ไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ขออวยพรให้บณ ั ฑิ ตทุกคน และทุกท่านที ่มาร่ วมในพิ ธีนี้ ประสบความสุขสวัสดี

พร้อมทัง้ ความเจริ ญรุ่งเรื องโดยทัว่ กัน” มฟล. จัดพิธีพระราชทานปริ ญญาบัตร ประจ�ำปี การศึกษา 2556 ณ หอประชุมสมเด็จย่า เวลา 10.00 น. เป็ นต้ นไป โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั โปรดเกล้ าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�ำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริ ญญาบัตรแก่ผ้ ูส�ำเร็ จการศึกษา จ� ำนวน 1,832 ราย ในจ�ำนวนดังกล่าวมีนกั ศึกษาต่างชาติ จ�ำนวน 72 ราย ทังหมดแบ่ ้ งเป็ น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ ั ฑิต 8 ราย หลักสูตรมหาบัณฑิต 210 ราย และหลักสูตรปริญญาบัณฑิต 1,622 ราย โดยปี นี ้มีผ้ เู ข้ ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบณ ั ฑิตกิตติมศักดิ์ ตามที่สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีมติ อนุมตั ิ จ�ำนวน 4 ราย ได้ แก่ ศ.(พิเศษ) จรัญ ภักดีธนากุล สาขาวิชานิติศาสตร์ , นายเฉลิมชัย โฆษิ ตพิพฒ ั น์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ , นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และ ศ.เกียรติคณ ุ นพ.อาวุธ ศรีศกุ รี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ในการนีภ้ ายหลังพิธีพระราชทานปริ ญญาบัตร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงประกอบพิธวี างศิลาฤกษ์อาคารศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และทรงเปิ ดโครงการปลูกป่ าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส พระชนมายุ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558 ณ ลานเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 13 มกราคม - มีนาคม 2558

3


เรื่องจากปก 1

2

3

4

4

5

1.

2. 3. 4. 5. 6.

พล.อ.ส�ำเภา ชูศรี นายกสภา มฟล. ถวายการต้ อนรับ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มฟล. ถวายสูจิบตั รแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริ ญญาแก่บณ ั ฑิต ผู้แทนบัณฑิตกล่าวปฏิญาณตน บัณฑิตกล่าวปฏิญาณตน

6


เรื่องจากปก 7

8

10

9

13

11

12

7. 8. - 9.

10.-12.

13.

บัณฑิตถ่ายภาพหมู่ ในวันซ้ อมใหญ่ พระมหาวุฒิชยั วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) กล่าวสัมโมนียคาถาให้ แก่บณ ั ฑิตในวันซ้ อมใหญ่ บัณฑิตท่ามกลางครอบครัวที่เดินทางมา แสดงความยินดี รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี กล่าวปั จฉิมโอวาท ให้ แก่บณ ั ฑิต รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 13 มกราคม - มีนาคม 2558

5


สัมภาษณ์พิเศษ

ดอกผลแห่งการให้โอกาส จากค�ำกล่าวของ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี ในหลายวาระว่า “จะไม่ มนี ักศึกษาคนใดออกจากมหาวิทยาลัยเนื่องจากความยากจน” นัน่ ท�ำให้ สถาบันแห่งนี ้ได้ รับใช้ สงั คมในฐานะ “มหาวิทยาลัยแห่งโอกาส” มายาวนานกว่า 16 ปี เช่นเดียวกับตัวแทนบัณฑิตทีไ่ ด้ รับเหรียญรางวัลผลการ เรี ยนดีเด่นทัง้ 2 คนนี ้ ทีเ่ ป็ นผลิตผลแห่งโอกาสจากการเป็ นนักศึกษาทุนของ มฟล. จนสามารถส�ำเร็จการศึกษา และเป็ นล�ำดวนช่อที่ 12 อันภาคภูมใิ จของ ชาวแม่ฟ้าหลวง

นางสาววราภรณ์ วงศ์ชัย

กายภาพบ�ำบัดบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาวิชากายภาพบ�ำบัด ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทุนการศึกษาสิรินธรเพื่อนักศึกษาในท้องถิ่นทุรกันดาร วราภรณ์ กล่าวไว้ วา่ มฟล. เป็ นมหาวิทยาลัยที่เธอใฝ่ ฝั น และได้ มอบโอกาสส�ำคัญ ที่ท�ำให้ เธอได้ เป็ น บัณฑิตสวมชุดครุยสีแดง ประดับลายตุงสีทองอันสวยงามในวันนี ้ วราภรณ์เล่าว่าเธอได้ รับทุนการศึกษาสิรินธรฯ อันเป็ นทุนของ มฟล. มอบให้ นกั เรียนทีเ่ รียนดีแต่ขาดแคลน ทุนทรัพย์ ซึง่ จบชันมั ้ ธยมศึกษาตอนต้ นในเขตจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ได้ มโี อกาสเรียนต่อ และเธอได้ รบั ทุนนี ้ ต่อเนื่องจนจบปริ ญญาตรี เมื่อนึกถึงพระคุณของทุนสิรินธรฯ เป็ นแรงบันดาลใจท�ำให้ เธอมีความมุ่งมัน่ ตังใจเรี ้ ยน จนส�ำเร็จการศึกษาพร้ อมเหรี ยญรางวัลผลการเรี ยนดีเด่น “สิง่ ทีท่ ำ� ให้ ประสบความส�ำเร็จในการเรียน คือตังใจเรี ้ ยนในห้ องเรียนให้ มากทีส่ ดุ น�ำบทเรียนมาจดสรุปย่อ เพื่ออ่านทบทวนก่อนสอบ ที่ส�ำคัญคือต้ องไม่เครี ยด หาเวลาพักผ่อนสมอง และที่ขาดไม่ได้ คือแบ่งเวลาว่างไปท�ำ กิจกรรม อย่างเช่นการออกค่ายอาสาพัฒนาต่างๆ เติมเต็มประสบการณ์ชีวิตให้ สมบูรณ์ขึ ้น ฉันวางแผนเอาไว้ วา่ เมือ่ เรียนจบ อยากท�ำงานหาประสบการณ์กอ่ นแล้ วจึงเรียนต่อ เพราะถ้ ามีโอกาสก็อยากกลับมาเป็ นอาจารย์ที่ มฟล.”

นายก๋ง แซ่เฮ้อ

ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ส�ำนักวิชาศิลปศาสตร์ ทุนพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ, ทุนมูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช และ ทุนผ้าป่าการศึกษา มฟล. ในที่สดุ ก๋ง ก็ได้ เป็ นครูสอนภาษาอังกฤษตามที่มงุ่ หวังไว้ เมื่อส�ำเร็จการศึกษาในฐานะนักศึกษาทุน พระราชทานสมเด็จพระนางเจ้ าฯ พระบรมราชินีนาถ รวมถึงทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งนี ้ และเขายัง เล่าว่า ด้ วยความชื่นชอบในวิชาภาษาอังกฤษ จึงเลือกสอบเข้ าที่ มฟล. เพราะมีจดุ เด่นอยูท่ ี่การมีสื่อการเรี ยน การสอนเป็ นภาษาอังกฤษ อีกทังยั ้ งมีบรรยากาศที่สวยงามเอื ้ออ�ำนวยในการเรี ยนรู้ “ผมเป็ นชาวเขาเผ่าม้ ง มาจากจังหวัดน่าน ครอบครัวผมยากจนมาก ไม่มีเงินส่งเรี ยนเลย ผมจึงใช้ จ่ายทุนที่ได้ รับอย่างประหยัด นอกจากใช้ ในการเรี ยนแล้ ว ทุนการศึกษายังท�ำให้ ผมมีโอกาสด้ านอื่นๆ เช่นการ ได้ ไปทัศนศึกษา เพราะการเรี ยนรู้นอกห้ องเรี ยนเป็ นสิง่ ส�ำคัญที่ท�ำให้ ได้ ประสบการณ์ และได้ น�ำความรู้ไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์ เช่น การไปออกค่ายสอนหนังสือให้ เด็กชาวเขาด้ อยโอกาส” ก๋ ง เล่า ว่า เขาก็ เคยเป็ นคนหนึ่งที่ สอบตก โอ-เน็ ต ภาษาอังกฤษ อาทิ ตย์ แรกที่ เข้ าเรี ยนเขาฟั ง อาจารย์ไม่ร้ ูเรื่ องเลย แต่เมื่อเพียรที่จะศึกษาเพิ่มเติมและขอค�ำแนะน�ำจากอาจารย์ ท�ำให้ เขาส�ำเร็จการศึกษา และได้ รับรางวัลผลการเรี ยนดีเด่นในที่สดุ “สิ่ งทีผ่ มตอบแทนคืนได้ก็คือการเป็ นบัณฑิ ตทีด่ ี สร้างประโยชน์ให้ประเทศชาติ และขอสัญญาว่า จะท�ำหน้าทีข่ องครู ทีด่ ีต่อไป”

6


Green MFU

มฟล. กับการก้าวสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว‘ระดับโลก’ มฟล. ได้รับการจัดล�ำดับมหาวิทยาลัย ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจ�ำปี 2014 ล�ำดับที่ 81 ของโลก จาก 360 มหาวิทยาลัย และล�ำดับที่ 7 ของมหาวิทยาลัยไทยจากทั้งหมด 15 สถาบัน

ดร.ปเนต มโนมัยวิบลู ย์ รักษาการแทนหัวหน้ าสถาบันการศึกษา และจัด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม (NREM) เปิ ดเผยว่า เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 มหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย หรื อ University of Indonesia ประกาศผลการจัด อัน ดับสถาบัน การศึก ษาที่ เป็ นมิ ตรกับ สิง่ แวดล้ อม หรื อมหาวิทยาลัยสีเขียว ประจ�ำปี 2014 (UI Green Metric World UniversityRanking 2014) ผ่านทาง http://greenmetric.ui.ac. id/ranking/year/2014 โดยในปี นีม้ ีมหาวิทยาลัยเข้ าร่ วมทัง้ หมด 360 มหาวิ ท ยาลัย จาก 61 ประเทศทั่ว โลกเพิ่ ม ขึน้ จากปี 2013 ที่ มีส ถาบัน การศึกษาจ�ำนวน 301 มหาวิทยาลัย จาก 60 ประเทศ โดยเกณฑ์ที่ใช้ เป็ น ตัวประเมินมหาวิทยาลัยสีเขียวมีด้วยกันทังหมด ้ 6 หัวข้ อคือ

1. ทีต่ งและโครงสร้ ั้ างพื ้นฐาน 15% 2. การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 21% 3. การจัดการของเสีย 18% 4. การจัดการน� ้ำ 10% 5. การขนส่งที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม 18% 6. การศึกษาด้ านสิง่ แวดล้ อมและการพัฒนาที่ยงั่ ยืน 18%

“ส�ำหรับผลคะแนนการประเมินในปี นี ้เป็ นที่นา่ พอใจเพราะคะแนน เพิ่มสูงขึ ้นจากปี ที่ผา่ นมาอย่างชัดเจนคือได้ รับคะแนนทังสิ ้ ้น 6,281 คะแนน (ปี 2013 ได้ รับคะแนน 6,089 คะแนน) และเมื่อวิเคราะห์คะแนนแต่ละด้ าน ของมหาวิทยาลัยพบว่า มฟล. ได้ รับคะแนนสูงที่สดุ ในกลุ่มมหาวิทยาลัย

จากประเทศไทยถึง 2 จาก 6 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านพลังงานและภูมิอากาศ และ ด้ านการจัดการ โดยคะแนนด้ านการจัดการขยะ และคะแนนด้ านพลังงาน และภูมิอากาศ ปรับตัวเพิ่มขึ ้นสูงที่สดุ 225 และ 135 คะแนน ซึง่ เป็ นผล จากโครงการและกิจกรรมในปี ที่ผ่านมาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องผ่านการ สนับสนุนของคณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว เช่น รณรงค์ลด การใช้ ถงุ พลาสติกด้ วยถุงผ้ า FAO การปรับปรุงระบบและพฤติกรรมการ ใช้ พลังงานในมหาวิทยาลัย ท�ำให้ มฟล. มีผลคะแนนทีส่ งู ขึ ้นจากปี ทแี่ ล้ ว” ดร.ปเนต กล่าว นอกการนี ้ NREM ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนด้ านวิชาการ ได้ ร่ ว มกับ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการพัฒ นาโครงสร้ างพื น้ ฐานของ มหาวิทยาลัยซึง่ ในปั จจุบนั มฟล. มีพื ้นทีส่ เี ขียว ระบบน� ้ำและไฟฟ้าทีด่ อี ยูแ่ ล้ ว ต่อไปจะเพิ่ มการให้ ความส�ำคัญกับการวางระบบการจัดการขยะและ การขนส่งให้ เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม ถูกสุขอนามัยและปลอดภัยมากขึ ้น ซึ่ง ที่ ผ่ า นมา NREM ได้ ท� ำ งานอย่ า งใกล้ ชิ ด กับ ส่ ว นอาคารสถานที่ นอกจากนัน้ ทางหน่วยงานยังให้ ความส�ำคัญกับการบูรณาการกับการ พัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวเข้ าสู่วิถีชีวิตของประชาคมในมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็ นการด�ำเนินการโครงการธนาคารความดีกับนักศึกษา และ ส่วนพัฒนานักศึกษาในการส่งเสริ มการคัดแยกวัสดุรีไซเคิลโดยได้ รับการ สนับสนุนจากกรมส่งเสริ มคุณภาพสิ่งแวดล้ อม และในส่วนของบุคลากร นัน้ ได้ น� ำ ร่ อ งโครงการส� ำ นัก งานสี เ ขี ย วเพื่ อ ลดโลกร้ อนกับ หน่ ว ยงาน ต้ นแบบ ได้ แก่ ส�ำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ โดยจะขยายผลไปยังหน่วยงานต่างๆ ในอนาคต รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 13 มกราคม - มีนาคม 2558

7


มฟล. กับนานาชาติ ร่วมมือวิชาการกับมหาวิทยาลัย ชั้นนำ�ในจีนด้านการแพทย์แผนจีน รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี และ รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดี พร้ อมด้ วย อ.พญ. สุลคั ณา น้ อยประเสริฐ หัวหน้ าสาขาการ แพทย์แผนจีน ได้ เดินทางไปเยือนมหาวิทยาลัย เซี่ยเหมิน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน เมืองเซีย่ เหมิน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เมือ่ วันที่ 7 ธันวาคม 2557 เพือ่ เจรจาความร่วมมือทาง วิชาการ ในการจัดการเรี ยนการสอนหลักสูตร การแพทย์แผนจีน พร้ อมเยี่ยมชมคลินิกแพทย์แผนจีน โดยมี Prof. Wang Yanhui รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ ให้ การต้ อนรับ

งานต้อนรับนักศึกษาต่างชาติ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557

ศูนย์จีนฯ จัดงานวันวัฒนธรรมจีน ฉลองตรุษจีนปี 2558 ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร, สถาบันขงจือ่ แห่ง มฟล. และ ส�ำนักวิชาจีนวิทยา ร่วมจัดงาน “วันวัฒนธรรมจีน ครังที ้ ่ 7 ประจ�ำปี 2558” เพื่อส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ภาษาและวัฒนธรรมจีน ทังยั ้ งเป็ นเฉลิมฉลองเทศกาลตรุ ษจีนในปี นี ้ด้ วย ภายในงานมีกจิ กรรมหลากหลาย ทังการเชิ ้ ดสิงโต การแสดงกู่เจิง ร้ องเพลงจีน กังฟู ระบ�ำจีน เขียน พู่กันจีน ถักเชือกจีน เป็ นต้ น โดยได้ รับเกียรติ จาก รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดี เป็ น ประธานเปิ ดงาน พร้ อมด้วย ผศ.ดร.อัครา อัครนิธิ คณบดีส�ำนักวิชาศิลปศาสตร์ โดยมีพนักงาน และนัก ศึ ก ษาเข้ า ร่ ว มงานกัน อย่ า งล้ น หลาม ณ ลานกิจกรรม F4 เมือ่ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558

8

ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ส�ำหรับ นักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาปลาย ประจ�ำปี การศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อาคารส�ำนักงานอธิการบดี โดยมีเป้าหมาย เพือ่ เตรียมพร้ อมนักศึกษาใหม่สำ� หรับการเข้ าเรียน และการใช้ ชีวิตในรัว้ มหาวิทยาลัย รวมถึงความ เป็ นอยู่ในประเทศไทย ซึง่ มีนกั ศึกษาต่างชาติ เข้ าใหม่จำ� นวน 45 คน จาก 11 ประเทศ รวมแล้วใน ปี การศึกษานี ้ มีนกั ศึกษาต่างชาติมากกว่า 500 คน จาก 27 ประเทศทัว่ โลก โดยได้ รับเกียรติจาก รองอธิการบดี รศ.น.อ.ยุทธนา ตระหง่าน และ ดร.ร่มเย็น โกไศยกานนท์ ร่วมให้ การต้ อนรับ


มฟล. กับนานาชาติ

นิทรรศการศิลปะ ‘Draw Korea with Your Mind’ ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ร่วมกับส�ำนักความร่วมมือระหว่างประเทศแห่ง สาธารณรั ฐเกาหลี จัดงานนิทรรศการศิลปะ ‘Draw Korea with Your Mind’ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อาคารศูนย์บรรณสารและ สื่อเพื่อการศึกษา โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อแสดง ผลงานศิลปะเกาหลีในใจฉัน เน้ นการประยุกต์ใช้ ของที่เป็ นไทยถ่ายทอดความเป็ นเกาหลี เป็ น ผลงานสร้ างสรรค์ของอาสาสมัครเกาหลี ทังนั ้ กเรียน นักศึกษา และอาจารย์ที่อยูใ่ นประเทศไทย เพื่อ เสริ มสร้ างความรู้ ความเข้ าใจด้ านวัฒนธรรม เกาหลี-ไทย และเพื่อเสริ มสร้ างบรรยากาศเป็ น นานาชาติ โดยมี รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดี เป็ นประธานเปิ ดงาน ทังยั ้ งมีผ้ อู ำ� นวย การไร่แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย นายนคร พงษ์น้อย ให้ เกียรติร่วมงาน พร้ อมกับคณาจารย์ พนักงาน และนัก ศึก ษา มฟล. ภายในงานมี ก ารแสดง นิทรรศการศิลปะและการแสดงศิลปวัฒนธรรม ไทยเกาหลีทงแบบดั ั้ งเดิ ้ มและร่วมสมัย รวมถึง การชิมอาหารเกาหลีในเมนูทหี่ ลากหลายอีกด้ วย

ต้อนรับผู้บริหารจาก มหาวิทยาลัยในเบลเยี่ยม พร้อมลงนามความร่วมมือ วิชาการ-เจรจาทำ�หลักสูตรร่วม เมื่อวันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ดร.ร่มเย็น โกไศยกานนท์ รองอธิการบดี ให้ การ ต้ อนรับ Prof. Koen Eneman, Dean of the Campus, University of Leuven Campus Group T ประเทศเบลเยีย่ ม ทีเ่ คยร่วมมือวิชาการ กับ มฟล. มาก่อนแล้ วตังแต่ ้ ปี 2549 ได้ เดินทาง มาเยือนเพื่อศึกษาดูงานด้ านการเรี ยนการสอน ด้ านวิศวกรรมศาสตร์ พร้ อมหารือและลงนามใน บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับใหม่ รวมถึงเจรจา ถึงความเป็ นไปได้ ในการท�ำหลักสูตรร่วมกัน

ร่วมนิทรรศการการศึกษา ณ กรุงทิมพู ภูฏาน

ดร.ร่มเย็น โกไศยกานนท์ รองอธิการบดี น�ำเจ้ าหน้ าที่และนักศึกษาร่ วมงานนิทรรศการ การศึกษา “ The 5 th Bhutan International Education Fair 2015” ณ กรุงทิมพู ราชอาณาจักร ภูฏาน ระหว่างวันที่ 3-8 มี นาคม 2558 ซึ่ง จัด โดย Bhutan Chamber of Commerce Industry (BCCI) โดยภายในงานได้ รบั ความสนใจ จากผู้ป กครอง และนัก เรี ย นเป็ นจ� ำ นวนมาก ในการนี ้คณะจาก มฟล. ได้ เยือนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาต่างๆ ของเมื องพูนาคาและพาโร เพื่ อ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆ และทุนการศึกษาด้วย ได้ แก่ Drugyal Higher Secondary School, ParoBajothang Higher Secondary School in WangduePhodrang และ Punakha Higher Secondary School

รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 13 มกราคม - มีนาคม 2558

9


New | Different | Better

ซากุระ

SAKURA

บานที่ มฟล.

ซากุระ 13 สายพันธุ์ 10,000 ต้น เฉลิมพระเกียรติ ‘ฟ้าหญิงสิรินธร’ ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ ด้วยจงรักและภักดี


New | Different | Better

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มฟล.

พลเอกส�ำเภา ชูศรี นายกสภา มฟล.

มฟล. สร้างป่าซากุระเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิ การบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เปิ ดเผยว่า มหาวิทยาลัย โดยโครงการสวนพฤกษศาสตร์ ได้ จดั ท�ำโครงการสวนซากุระเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ โดยได้ รวบรวมซากุระกว่า 13 สายพันธุ์จากประเทศต่างๆ เพื่อสร้ างเป็ นสวนซากุระขนาดใหญ่ ที่สดุ แห่งหนึง่ บนพื ้นที่ 6 เนินเขา จ�ำนวนกว่า 300 ไร่ ของสวนพฤกษศาสตร์ ขณะนี ้ได้ ทยอยน�ำ ต้ นซากุระลงปลูกแล้ วในระยะแรกกว่า 10,000 ต้ น คาดว่าภายในเวลา 3 ปี สวนซากุระใน มฟล. จะบานสะพรัง่ เต็มพื ้นที่ เพือ่ เป็ นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วแห่งใหม่ของจังหวัดเชียงราย รองรับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทีม่ แี นวโน้ มจะท�ำให้ นกั ท่องเทีย่ วเพิม่ จ�ำนวนมากขึ ้น โดยสวนซากุระขนาดใหญ่ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะกลายเป็ นแลนมาร์ คส�ำคัญที่นกั ท่องเที่ยวจากทังในประเทศและต่ ้ างประเทศ ต้ องการมาเยือน อธิการบดี กล่าวต่อว่า มหาวิทยาลัยให้ ความส�ำคัญกับการคัดเลือกสายพันธุ์ซากุระ จึงได้ ศึกษาและค้ นหาสายพันธุ์ที่สามารถเติบโตได้ ดีในพื ้นที่ มีทงสายพั ั้ นธุ์ในประเทศและ ต่างประเทศ ไม่วา่ จะเป็ นไทย จีน หรือญี่ปนุ่ ทังยั ้ งได้ ประสานขอสายพันธุ์ทเี่ หมาะสมไปยัง ประเทศต่างๆ อีกหลายแห่ง อย่างเช่น เกาหลี โดยซากุระทีน่ ำ� ลงปลูกในพื ้นที่ แต่ละสายพันธุ์จะ ผลิดอกในระยะเวลาต่างๆ ต่อเนือ่ งกัน ตังแต่ ้ เดือนพฤศจิกายนจนถึงเมษายนของทุกปี สายพันธุ์ ซากุระทีน่ ำ� เข้ ามาปลูก เช่น Wild Himalayan Cherry Blossom หรือ นางพญาเสือโคร่ง, Yunnan Cherry Blossom ซากุระสายพันธุ์ของประเทศจีน, Yoshino ซากุระสายพันธุ์ของญี่ปนุ่ เป็ นต้ น มหาวิทยาลัยหวังที่จะให้ สวนซากุระแห่งนี ้เป็ นแหล่งศึกษาธรรมชาติแก่ประชาชน ให้ มีโอกาสได้ สัมผัสความงามของธรรมชาติน�ำไปสูก่ ารอนุรักษ์ และรักษาธรรมชาติตอ่ ไป รวมถึงยังหวังเพิ่ม จ�ำนวนนักท่องเที่ยวให้ กบั จังหวัดเชียงราย เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในพื ้นที่ให้ เติบโตต่อไป รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 13 มกราคม - มีนาคม 2558

11


คนเก่ง มฟล. มฟล. โกย 4 รางวัล ผลงานวิจัยจาก HERP CONGRESS III

รศ.ดร.ดรุณี วัฒนศิริเวช ผู้ชว่ ยอธิการบดี และรักษาการแทนหัวหน้ าส่วนบริ การงานวิจยั มฟล. น�ำทีมคณาจารย์เข้ าร่วมการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจยั ในอุดมศึกษาครังที ้ ่ 3 ( HERP CONGRESS III) จัดโดยส�ำนักบริ หารโครงการส่งเสริ มการวิจยั ในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติ ภายใต้ ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยมีนกั วิจยั ทุกสาขาเข้ าร่วมการน�ำเสนอผลงานวิจยั มากกว่า 700 เรื่ อง โดยการจัดงานประกอบด้ วย การประชุมวิชาการ การเสวนาวิชาการ การประชุมแลกเปลี่ยนความ คิดเห็น และการมอบรางวัลแก่นกั วิจยั ซึง่ อาจารย์ มฟล. ได้ รับรางวัล 4 รางวัล ดังนี ้ รางวัลประเภทการน�ำเสนอผลงานวิจยั แบบบรรยาย ระดับดีมาก จ�ำนวน 3 คนคือ 1. รศ.ดร.สุรัตน์ ละภูเขียว ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ในผลงาน “องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทาง ชีวภาพจากพืช: ติ ้วด�ำ กรวยแกระ ประยงค์ขนและมะตะ” 2. ดร.อ�ำภา จิมไธสง ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส�ำอาง ในผลงาน “คอมโพสิตชีวภาพจากอนุพนั ธ์ เซลลูโลสเปลือกสับปะรดและอนุพนั ธ์ไคโตซานเพื่อใช้ เป็ นระบบน�ำส่งสารกันแดดส�ำหรับเครื่ องส�ำอาง” 3. ผศ.ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ ขณะด�ำรงต�ำแหน่งอาจารย์ประจ�ำส�ำนักวิชาศิลปศาสตร์ ในผลงาน “ลักษณะกลสัทศาสตร์ ของเสียงวรรณยุกต์ในคนปกติกบั คนมีภาวะบกพร่องทางการได้ ยนิ : องค์ความรู้พื ้นฐาน เพื่อสร้ างขันตอนพั ้ ฒนาการด้ านการฝึ กออกเสียงวรรณยุกต์” และรางวัลประเภทการน� ำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ ได้ แก่ ผศ.ดร.มยุรี กัลยาวัฒนกุล ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เครื่ องส�ำอาง ในผลงาน “โพลีแซ็กคาไรด์จากส�ำรองเพื่อใช้ ประโยชน์ในเครื่ องส�ำอาง เพิ่มความชุม่ ชื ้นผิว” นอกจากนี ้ อ.ดร.ปิ ยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล ส�ำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ยังได้ รับรางวัลผลงานวิจยั ดี เด่น ในฐานะผู้วิจยั ร่วม ในผลงาน “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี ้ยวเสริ มโปรตีนจากถัว่ เหลืองหมักโดยใช้ ภูมิปัญญาท้ องถิ่น”

สมาคมศิษย์เก่าศิริราช เลือก รศ.สุปราณี อัทธเสรี รับรางวัล พยาบาลดีเด่น ประจ�ำปี 2557 ขอแสดงความยินดีแด่ รศ.สุปราณี อัทธเสรี คณบดีส�ำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มฟล. ที่ได้ รับ คัดเลือกจากสมาคมศิษย์เก่าศิริราช ให้ ได้ รับรางวัล ‘สมาคมศิษย์เก่าศิริราชประกาศเกียรติคณ ุ พยาบาล ดีเด่น สาขาเกียรติคณ ุ ’ ประจ�ำปี 2557 เนื่องจากแม้ จะอยูใ่ นวัยเกษี ยณ แต่ท�ำงานเพื่อวิชาชีพอย่างมุง่ มัน่ ทังการจั ้ ดตังส� ้ ำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และรับด�ำรงต�ำแหน่งคณบดี ต่อจาก รศ.ดร. ทัศนา บุญทอง ประธานโครงการจัดตัง้ ส�ำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จนกระทั่งปั จจุบนั ทัง้ เมื่อปี 2556 ยังได้ รับรางวัล พยาบาลดีเด่นด้านการสร้ างชุมชนและองค์กรปลอดบุหรี่ จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี และรางวัลอาจารย์ดีเด่นของกองทุนเอกิ ้น เลาเกเซ่นอนุสรณ์ “ศิริราช คือ โรงเรี ยนการพยาบาลที่เก่าที่สดุ แล้ วคัดเลือกให้ ได้ รับรางวัลที่เตรี ยมไว้ ส�ำหรับผู้ที่ ท�ำประโยชน์ต่อวิชาชีพพยาบาลอย่างต่อเนื่อง จึงรู้ สกึ ภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่มองเห็นคุณค่าในการมุ่งมัน่ ท�ำงานมาโดยตลอด และดีใจอย่างยิ่งที่ได้ รับรางวัล ด้ วยอยากให้ ลกู ศิษย์ได้ เห็นเป็ นแบบอย่างได้ ใช้ เป็ น ก�ำลังใจในการท�ำงานต่อไป” รศ.สุปราณี กล่าว

12


คนเก่ง มฟล.

‘ไอโซนาร์’ ผลงานประดิษฐ์คิดค้นดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2558 เมื่อวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2558 อาจารย์สรุ พล วรภัทราทร อาจารย์ส�ำนัก วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ ารับรางวัลสภาวิจยั แห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์ คิดค้ น ประจ�ำปี 2558 โดยได้ รับรางวัลระดับดีเด่น ในสาขาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ได้ รับเงินรางวัล 250,000 บาท พร้ อมใบประกาศเกียรติคณ ุ จาก ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี จากผลงานประดิษฐ์ เรื่ อง “ไอโซนาร์ : เครื่ องบอกเตือนสิง่ กีดขวางส�ำหรับผู้พิการทางสายตา” ซึง่ เป็ นอุปกรณ์น�ำทางที่ มีขนาดเล็ก ประสิทธิภาพสูง ใช้ งานง่ายและราคาถูก ออกแบบและวิเคราะห์จาก ความต้ องการจากผู้พิการทางสายตาในประเทศไทยโดยตรง ใช้ คลื่นเสียงอัลตรา โซนิคในการตรวจจับสิ่งกีดขวางในระดับศีรษะถึงระดับเอวของผู้พิการเพื่อป้องกัน อุบตั เิ หตุที่จะเกิดกับผู้พิการทางสายตา ณ อาคารอิมแพ็ค ฮอลล์ 9 เมืองทองธานี

‘ปี 2 แม่ฟ้าหลวง’ คว้ารางวัลชนะเลิศ ประกวดคลิปวีดีโอ เสนอไอเดีย ‘การศึกษาไทย เอาไงดีวะ?!’ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2558 นักศึกษาชันปี ้ ที่ 2 สาขาเทคโนโลยีมลั ติมีเดียและการสร้ าง ภาพเคลื่ อ นไหว ส� ำ นัก วิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ส่ง ผลงานคลิ ป วี ดี โ อประกวดโดยใช้ ชื่ อ ที ม “ปี 2 แม่ฟ้าหลวง” และได้ รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทบุคคลทัว่ ไปจากการประกวดคลิปวีดีโอไอเดีย ปฏิรูปการศึกษาในหัวข้ อ “การศึกษาไทยเอาไงดีวะ?!” ภายใต้ โครงการอินเทอร์ เน็ตเพื่อกฎหมาย ประชาชน หรื อ ไอลอว์ จัดโดยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยได้ รับเงินรางวัล 10,000 บาท นักศึกษาที่ได้ รับรางวัล ได้ แก่ นายกรวิชญ์ อักษรดิษฐ์ , นายกิตติคุณ สิทธิ ยศ, นายจรรยวรรธน์ ดลประสิทธิ์, นายภูศขิ ร บุญคืน, นายศุภกฤต มณีทพิ ย์ และนายรัตนะ บุญอาชาไนย โดยมีอาจารย์บรรพจณ์ โนแบ้ ว เป็ นอาจารย์ที่ปรึกษา

นักศึกษา ส�ำนักวิชาการจัดการ คว้าที่ 3 “รางวัลบุรฉัตรไชยากร” ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 นายณัฐพล อยูพ่ มุ่ , นางสาวชลนิกานต์ ตังวี ้ ระพรพงศ์ และ นายสุขสรร นุชิต ได้ รับรางวัลอันดับที่ 3 จากการ แข่งขันตอบค�ำถามด้ านการท่องเที่ยว การโรงแรม และการบิน “รางวัลบุรฉัตรไชยากร” ครัง้ ที่ 4 ประจ�ำปี 2558 ในหัวข้ อ “พลเอกพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ พระองค์ เจ้ าบุรฉัตรไชยากร กรมพระก�ำแพงเพ็ชรอัครโยธิน กับก้ าวส�ำคัญของการพัฒนาการท่อง เที่ยว และการโรงแรมไทย” ณ ศูนย์ศกึ ษาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ สถาบันบัณฑิต พัฒนบริ หารศาสตร์ (NIDA) ได้ รับเงินรางวัล จ�ำนวน 9,000 บาท พร้ อมโล่เกียรติยศและเกียรติบตั ร โดยในปี นี ้มีทีมที่เข้ าแข่งขันจ�ำนวนทังสิ ้ ้น 228 ทีม จาก 49 สถาบัน

รอบรั้ว มฟล.ฉบับที่ 13 มกราคม - มีนาคม 2558

13


มาเยี่ยม สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2558 รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี ให้ การต้ อนรับและร่วมการเสวนาในเรื่ อ ง “การเมื อ งท้ องถิ่ น และการแก้ ปั ญหาคอรั ป ชั่ น ” กั บ ผู้ เข้ าร่ ว มการอบรมหลัก สู ต รการป้ องกั น ราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 57 จ�ำนวน 70 คน โดยมี พลเอกวิษณุ ศรี ยะพันธ์ ที่ปรึกษาวิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็ นผู้น�ำคณะศึกษาดูงาน

มหาวิทยาลัยทักษิณ

เมือ่ วันที่ 26 มกราคม 2558 รศ.น.อ.ยุทธนา ตระหง่าน รองอธิการบดี ต้ อนรับและบรรยายงานด้ านอาคาร สถานทีแ่ ละงานภูมทิ ศั น์ มฟล. ให้ แก่คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ซึง่ น�ำ โดย ดร.ชุชาติ สุขสถิตย์ รองอธิการบดี พร้ อมผู้บริหารและบุคคลากร จ�ำนวน 25 คน อีกทังยั ้ งได้ เข้ าดูงาน สารบรรณของ มฟล. โดยมีผ้ บู รรยายคือ นายอุทยั มูลแก้ ว หัวหน้ าฝ่ ายอ�ำนวยการและพิธกี าร ส่วนสารบรรณ อ�ำนวยการและนิตกิ าร

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เมือ่ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 อาจารย์ ดร.พนม วิญญายอง รองอธิการบดี ให้ การต้ อนรับ ดร.พจนีย์ มัง่ คัง่ รองอธิ การบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ พร้ อมคณะบุคลากรและผู้ประกอบการ เข้ าศึกษา ดูงานการจัดการส�ำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ ของ มฟล. ซึ่งบรรยายโดย นายกัมพล ไชยเลิศ ผู้ก�ำกับดูแลส�ำนักงานจัดการทรัพย์สนิ และรายได้

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี ให้ การต้ อนรับ ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา พร้ อมคณะผู้บริหารจ�ำนวน 13 คน ศึกษาดูงานการ ด�ำเนินงานในภาพรวมของ มฟล. ณ ห้ องประชุมนางแล อาคารส�ำนักงานอธิการบดี

โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 รศ.น.อ.ยุทธนา ตระหง่าน และ ผศ.น.อ.ดร.ธงชัย อยู่ญาติวงศ์ รองอธิการบดี ให้ การต้ อนรับ พันเอกทฤษฎี คงชนะ ผู้บงั คับการกรมนักเรี ยน โรงเรี ยนเตรี ยมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ผู้น�ำคณะนักเรี ยนเตรี ยมทหาร (รุ่นที่ 57) จ�ำนวน 608 นาย เข้ ารับฟั ง เกี่ยวกับการบริ หารงานของ มฟล. โดย รศ.น.อ.ยุทธนา ให้ เกียรติเป็ นผู้บรรยาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

เมือ่ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 รศ.กัลณกา สาธิตธาดา รองอธิการบดี ให้ การต้ อนรับและบรรยายเกี่ยวกับ งานประกันคุณภาพการศึกษาของ มฟล. ให้ แก่ นางสาวกมลทิพย์ ละแมนชัย รองอธิการบดี ฝ่ ายประกัน คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พร้ อมคณะผู้บริ หารและบุคลากร อีกทัง้ ยังได้ เข้ าศึกษาดูงานของหน่วยตรวจสอบภายใน โดยมี นางสาวสิขริ นทร์ แสงจันทร์ หัวหน้ าหน่วยตรวจ สอบภายใน เป็ นผู้บรรยาย

14


มาเยือน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 รศ.กัลณกา สาธิ ตธาดา รองอธิ การบดี ต้ อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กองส่งเสริ มมาตรฐานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ รังสิต น�ำคณะโดย รศ.ดร.ดนุพนั ธ์ วิสวุ รรณ ผู้ชว่ ยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา พร้ อมบุคลากรจ�ำนวน 15 คน เข้ าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้งานประกันคุณภาพการศึกษา

ศูนย์การแพทย์ฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เมือ่ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 อาจารย์ ดร.พรรณรวี พรหมนารท ผู้ชว่ ยอธิการบดี และรักษาการแทนหัวหน้ า ส่วนประชาสัมพันธ์ ให้ การต้ อนรับและบรรยายเรื่องการด�ำเนินงานในภาพรวมของส่วนประชาสัมพันธ์ มฟล. ให้ แก่ นายแพทย์ฉตั รชัย กรีพละ รองผู้อำ� นวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้ อมคณะ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี และ รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดี ให้ การต้ อนรับ รศ.ฐปนรรต พรหมอินทร์ ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พร้ อมคณะ เข้ าศึกษาดูงานส่วนบริ การงานวิจยั มฟล. โดย รศ.ดร.ดรุณี วัฒนศิริเวช รักษาการแทนหัวหน้ าส่วนบริ การงานวิจยั เป็ นผู้บรรยาย

มหาวิทยาลัยมหิดล

เมือ่ วันที่ 11 มีนาคม 2558 อาจารย์ ดร.พนม วิญญายอง รองอธิการบดี ให้ การต้ อนรับคณะผู้อบรมโครงการ นักบริหารระดับต้ น รุ่นที่ 14 จ�ำนวน 80 คน จากมหาวิทยาลัยมหิดล ซึง่ เข้ าศึกษาดูงานสารบรรณของ มฟล. โดยมี นายอุทยั มูลแก้ ว หัวหน้ าฝ่ ายอ�ำนวยการและพิธีการ ส่วนสารบรรณอ�ำนวยการและนิติการ เป็ นผู้บรรยาย

การประปานครหลวง

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิ การบดี ให้ เกียรติเป็ นผู้บรรยายในหัวข้ อ “การพัฒนาองค์กรสูค่ วามเป็ นเลิศ” ให้ แก่คณะศึกษาดูงานจาก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิต พัฒนบริ หารศาสตร์ ซึง่ จัดอบรมหลักสูตร การพัฒนาผู้บริ หารระดับกลาง ให้ แก่บคุ ลากรของการประปา นครหลวง จ�ำนวน 80 คน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมือ่ วันที่ 20 มีนาคม 2558 รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี ให้ เกียรติเป็ นวิทยากรบรรยายเรื่องการพัฒนา นักศึกษาของ มฟล.ให้ แก่ รศ.ดร.วราภรณ์ บวรศิริ อาจารย์อาวุโส สาขาวิชาอุดมศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็ นผู้น�ำทางการศึกษา คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้ อมคณะ อาจารย์และนักศึกษาระดับดุษฎีบณ ั ฑิต และมี อาจารย์ ดร.สิริรุ่ง วงศ์สกุล ผู้ชว่ ยอธิการบดี ร่วมบรรยาย การด�ำเนินงานของส่วนพัฒนานักศึกษา และ อาจารย์ ดร.พรรณรวี พรหมนารท ผู้ชว่ ยอธิการบดี ร่วม ให้ การต้ อนรับ

รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 13 มกราคม - มีนาคม 2558

15


ในรั้ว มฟล.

มกราคม

10 2558

นักศึกษาทุน มฟล. บ�ำเพ็ญประโยชน์ มอบความสุขวันเด็ก

ส่วนพัฒนานักศึกษา ฝ่ ายทุนการศึกษา น�ำนักศึกษากองทุนให้ ก้ ยู มื เพื่อการศึกษา (กยศ.) และ นักศึกษาที่ได้ รับทุกประเภทของมหาวิทยาลัย ร่วมบ�ำเพ็ญประโยชน์ตอบแทนสังคมในกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ” ณ กองร้ อย ต�ำรวจตระเวนชายแดนที่ 327 อ.แม่จนั จ.เชียงราย ซึง่ ได้ จดั ต่อเนื่องมาเป็ น ประจ�ำทุกปี เพือ่ มอบความสุขให้ กบั เด็กๆ ชาวเชียงรายทีอ่ ยูใ่ นพื ้นทีใ่ กล้ เคียง โดยเฉพาะเด็กชาวเขาที่ด้อยโอกาส อีกทังยั ้ งเป็ นแนวทางในการส่งเสริ มให้ นักศึกษาได้ ท�ำกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ตอ่ สังคม

มกราคม

11 2558

อธิการบดี พบนักศึกษา สมัครเข้าเรียน ‘จีนวิทยา’

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี ได้ กล่าวในโอกาสพบผู้ปกครอง และนักศึกษาที่สมัครเข้ าเรี ยนในส�ำนักวิชาจีนวิทยา ในช่วงของการสอบ คัดเลือกเพือ่ เข้ าศึกษาใน มฟล. ระดับปริญญาตรี ประจ�ำปี การศึกษา 2558 ระบบรับตรงทัว่ ประเทศ ว่าส�ำนักจีนวิทยาเปิ ดสอนเกี่ยวกับจีน มากว่า 14 ปี มีหลักสูตรปริ ญญาตรี ทงหมด ั้ 6 หลักสูตร และปริ ญญาโท 2 หลักสูตร ท�ำการสอนโดยอาจารย์ประจ�ำทังไทยและจี ้ น รวมถึงอาสาสมัครจากรัฐบาลจีน โดยร่ วมมือกับมหาวิทยาลัยชัน้ น�ำในจีน อาทิ Beijing Language and Culture University และ Xiamen University

16

MFii จัดอบรมกลยุทธ์ทางธุรกิจ 21-23 ในการออกแบบ การสร้างแบรนด์ 2558 และการตลาด มกราคม

ส�ำนักงานจัดการทางทรัพย์สนิ ทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม (MFii) จัดอบรมเรื่ อง ‘กลยุทธ์ทางธุรกิจในการออกแบบ การสร้ างแบรนด์ และการ ตลาด’ โดยมี อาจารย์พีรวงศ์ จาตุรงคกุล ผู้เชี่ยวชาญด้ านกลยุทธ์การตลาด เป็ นวิทยากรให้ ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสินค้ าและผลิตภัณฑ์ ทิศทางและ แนวโน้ มของตลาดในอนาคต รวมถึงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ และสิทธิ บตั รการออกแบบ ซึ่งมีผ้ ูให้ ความสนใจเข้ าร่ วมเป็ นจ�ำนวนมาก โดยมี ดร.พนม วิญญายอง รองอธิการบดี เป็ นประธานเปิ ดการอบรม ณ อาคารส�ำนักวิชา 3

ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 27-30 จัดอบรมความก้าวหน้าเทคนิค 2558 ทางกายภาพบ�ำบัด มกราคม

ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สุข ภาพ ร่ วมกับ ศูนย์ บริ การวิชาการ จัดโครงการความก้ าวหน้ าในเทคนิคทางกายภาพบ�ำบัด หัวข้ อ “Multidisciplinary Gait and Balance Approach in Brain Disorders” ณ ห้ อง ประชุมวนาสวรรค์ วนาศรมรี สอร์ ท โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ผ้ ูเข้ าร่ วม อบรมได้ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ถึงความก้ าวหน้ า และเทคนิคใหม่ๆ ทางด้ าน กายภาพบ�ำบัด สามารถน�ำความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ ในการท�ำงานได้ อย่าง เหมาะสม


ในรั้ว มฟล.

กุมภาพันธ์

กุมภาพันธ์

2558

2558

NREM จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 6-13 หลักสูตรสิ่งแวดล้อมสีเขียว สถาบันการศึกษาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม (NREM) ร่ วมกับ ศูนย์ บริ การวิชาการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ หลัก สูตรสิ่ง แวดล้ อ มสี เ ขี ยว รุ่ น ที่ 1 และ 2 เพื่ อปลูก จิ ต ส�ำนึกบุคลากร มหาวิทยาลัย รวมทังเยาวชนจากสถานศึ ้ กษาและชุมชนใกล้ เคียงที่เข้ าร่วม อบรม ให้ มีทศั นคติที่ดีตอ่ การอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อม การแก้ ปัญหาการจัดการ ขยะ และการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพ ในสถานการณ์ที่ทวั่ โลกก�ำลังเผชิญปั ญหาวิกฤติสงิ่ แวดล้ อม

กุมภาพันธ์

6 2558

หน่วยพัฒนาการเรียนการสอน จัดอบรมคณาจารย์ “การเขียน ต�ำราและหนังสือวิชาการ”

หน่วยพัฒนาการเรี ยนการสอน จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการเรื่ อง “การเขียนต�ำราและหนังสือวิชาการ” ให้ แก่คณาจารย์ มฟล. ณ ส�ำนักงานอธิการบดี โดยมี วิ ท ยากรคื อ ศาสตราจารย์ กิ ต ติคุณ ปรี ชา ช้ างขวัญยื น ผู้อำ� นวยการศูนย์พทุ ธศาสน์ศกึ ษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรรมการ พิจารณาต�ำแหน่งทางวิชาการของหลายสถาบันอุดมศึกษา ซึง่ ได้ กล่าวว่า ในอนาคตทิศทางการเขียนต�ำราและหนังสือวิชาการจะมีความเข้ มข้ นมาก ยิ่งขึ ้น เพื่อให้ ผลงานของผู้ที่จะได้ รับต�ำแหน่งทางวิชาการมีความน่าเชื่อถือ ซึง่ ต้ องเป็ นผู้ที่มีประสบการณ์สอนหนังสือและมีผลงานเชิงประจักษ์ รวมทัง้ การสร้ างแรงจูงใจให้ตนเองก็นบั เป็ นสิง่ ส�ำคัญในการเขียนให้ประสบความส�ำเร็จ

7

มฟล. รวมใจบุคลากร จัดกิจกรรม วันท�ำความสะอาดใหญ่ประจ�ำปี 2558

บุคลากร มฟล. ร่วมกิจกรรม วันท�ำความสะอาดใหญ่ ประจ�ำปี 2558 (Big Cleaning Day 2015) ตามนโยบายในการส่งเสริ มให้ บคุ ลากร มีสว่ นร่วมในกิจกรรม “5 ส.” อันเป็ นการสร้ างเสริ มความมีระเบียบวินยั ใน การปฏิบตั ิหน้ าที่ และรักษาความเป็ นระเบียบของพื ้นที่การท�ำงาน โดยมี รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.เทอด เทศประทีป ที่ปรึกษาอธิการบดี เป็ น ประธานในงาน พร้ อมทังผู ้ ้ บริ หาร คณาจารย์ และพนักงานทุกภาคส่วน เข้ าร่วม ณ ลานกิจกรรม ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ทังยั ้ งมีการมอบ เกียรติบตั รให้ แก่หน่วยงานทีม่ ผี ลการด�ำเนินงานตามหลัก 5 ส. ดีเด่นอีกด้ วย

กุมภาพันธ์

12 2558

ส�ำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แสดงศักยภาพในงาน “IT Open Space 2015”

ส�ำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมแสดงศักยภาพของ นักศึกษา ภายใต้ ชื่องาน “IT Open Space 2015” ณ อาคารเฉลิมพระ เกียรติฯ ภายในงานมีกิจกรรมหลายด้ าน เช่น การจัดการแข่งขันหุน่ ยนต์ แข่งขันสร้ างเว็บไซต์ ประกวดภาพถ่าย และนิทรรศการผลงานนักศึกษา โดยมี นัก เรี ย นนัก ศึก ษาจากจัง หวัด เชี ย งรายและใกล้ เ คี ย งเข้ า ร่ ว มงาน จ�ำนวนมาก ในการนี ้ รศ.ดร. ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดี กล่าวเปิ ดงาน ว่า ส�ำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมีหลักสูตรการเรี ยนรู้ที่เปิ ดกว้ าง และจัด กิจกรรมส่งเสริ มให้ นกั ศึกษาได้ แสดงความสามารถทังภายในและภายนอก ้ มหาวิทยาลัยอยูเ่ สมอ สามารถตอบโจทย์ความต้ องการของเหล่านักเรี ยนที่ สนใจศึกษาต่อทางด้ านไอทีเป็ นอย่างยิ่ง รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 13 มกราคม - มีนาคม 2558

17


มฟล. ในสื่อ

Section: เสาร์สปอร์เดลิ ต/กีนฬิวส์า | จันทร์ 5 มกราคม 2558 | หน้ า 22 วันที่: เสาร์ 17 มกราคม 2558 ปีที่: ฉบับที่: 23837 หน้า: 18(บน) Col.Inch: 94.06 Ad Value: 206,932 PRValue (x3): 620,796 คลิป: สี่สี คอลัมน์: สีสันนนทรีเกมส์: เก็บตกบรรยากาศภาพการแข่งขัน 'นนทรีเกมส์' ที่กำแพงแสน

ประชาชาติธุรกิจ | จันทร์ 2 - พุธ 4 กุมภาพันธ์ 2558 | หน้ า 21

ไทยรั ฐ | พฤหัสบดี 15 มกราคม 2558 | หน้ า 15

Section: บันเทิง/การศึกษา/ราชภัฏ วันที่: ศุกร์ 9 มกราคม 2558 ปีที่: 24 ฉบับที่: 8808 หน้า: 23(ล่าง) Col.Inch: 12.58 Ad Value: 13,838 PRValue (x3): 41,514 หัวข้อข่าว: มฟล.-ญี่ปุ่นร่วมมือศึกษาวิจัยภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

Khao Sod Circulation: 950,000 Ad Rate: 1,100

Section: กีฬา/ไอที-วิทยาการ วันที่: พฤหัสบดี 5 กุมภาพันธ์ 2558 ปีที่: ฉบับที่: 23856 หน้า: 23(ล่าง) Col.Inch: 33.40 Ad Value: 73,480 PRValue (x3): 220, หัวข้อข่าว: ไอโซนาร์-แผ่นยางทำความสะอาด-บรรจุภัณฑ์ฉลาดคว้าผลงาน

Daily News Circulation: 850,000 Ad Rate: 2,200 คลิป: ขาว-ดำ

นเทิง/การศึกษา/ราชภัฏ รหัสข่าว: C-150115039120(14Section: ม.ค. บั58/09:16)

ข่ าวสด | ศุกร์ 9 มกราคม 2558 | หน้ า 23

วันที่: พุธ 28 มกราคม 2558 ปีที่: 24 ฉบับที่: 8827 Col.Inch: 13.61 Ad Value: 14,971 หัวข้อข่าว: มฟล.เปิดตัวสำนักวิชาจีนวิทยา

Khao Sod Circulation: 950,000 Ad Rate: 1,100

หน้า: 1/1 หน้า: 23(ล่าง) PRValue (x3): 44,913

เดลินิวส์ | พฤหัสบดี 5 กุมภาพันธ์ 25

คลิป: ขาว-ดำ

รหัสข่าว: C-150202023126(31 ม.ค. 58/07:08)

เดลินิวส์ | เสาร์ 17 มกราคม 2558 | หน้ า 18

Siam Rath Circulation: 900,000 Ad Rate: 1,050

Section: First Section/การศึกษา สาธารณสุข วัฒนธรรม Section: First Section/การศึกษา วันที่: ศุกร์ 30 มกราคม 2558 วันที่: อังคาร 13 มกราคม 2558 ปีทหน้ ี่: 14 หน้า: 11(กลาง) ปีที่: 65 ฉบับที่: 22541 า: 1(ซ้าย), 13 ฉบับที่: 4850 Section: First Section/การศึกษา Siam Rath Luek 42,745.50 Col.Inch: 40.71 KhomAdChad Value: PRValue13.34 (x3): 128,236.50 คลิป: สี่สี วันที่: อังคาร 13 มกราคม 2558 Col.Inch: Ad Value: 17,342 PRValue (x3): 52,026 Circulation: 900,000 Circulation: 900,000 ปีทRate: ี่: 651,050 ฉบับที่: 22541 หน้กาษา: : 1(ซ้เก็าย), 13 า..สหายสีน้ำตาลต้านภัยหนาว คอลัมน์: รอบรั้วการศึ บมาเล่ Ad ภาพข่าว: ค่ายสอนหนังสือเด็ก Ad Rate: 1,300 Col.Inch: 40.71 Ad Value: 42,745.50 PRValue (x3): 128,236.50 คอลัมน์: รอบรั้วการศึกษา: เก็บมาเล่า..สหายสีน้ำตาลต้านภัยหนาว

รหัสข่าว: C-150109012166(9 ม.ค. 58/03:43)

คลิป: ขาว-ดำ

คลิป: สี่สี

Thai Rath (Mid-Day) Circulation: 1,000,000 Ad Rate: 1,600

หน้า: 1/1

Matichon (Mid-Day) Circulation: 950,000 Ad Rate: 1,500

ข่ าวสด | พุธ 28 มกราคม 2558 | หน้ า 23

สยามรั ฐ | อังคาร 13 มกราคม 2558 | หน้ า 13

Section: First Section/การศึกษา วันที่: ศุกร์ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ปีที่: 38 ฉบับที่: 13480 หน้า: 7(ล่างขวา) Col.Inch: 27.01 Ad Value: 40,515 PRValue (x3): 121,545 คอลัมน์: ยกนิ้วให้: โจ๋ มฟล.แชมป์คลิปการศึกษาไทยเอาไงดีวะ

มติชน | ศุกร์ 6 กุมภาพันธ์ 2558 | หน้ า 7

รหัสข่าว: C-150128012155(28 ม.ค. 58/03:24)

5057(16 ม.ค. 58/08:06)

รหัสข่าว: C-150113021051(13 ม.ค. 58/05:07)

18

รหัสข่าว: C-150205004131(5 หน้า: 1/1 ก.พ. 58/03:30)

หน้า: 1/3 คม ชัด ลึก | ศุกร์ 30 มกราคม 2558 | หน้ า 11

หน้า: 1/1

Section: First Section วันที่: พุธ 18 กุมภาพัน ปีที่: 66 ฉ Col.Inch: 12.03 A หัวข้อข่าว: ปลื้มตลาด

คลิป: สี่สี

ไท


50,000 00

มฟล. ในสื่อ บ้ านเมือง | จันทร์ 9 กุมภาพันธ์ 2558 | หน้ า 13

Section: บันเทิง/การศึกษา/ราชภัฏ วันที่: อังคาร 17 กุมภาพันธ์ 2558 ปีที่: 24 ฉบับที่: 8847 Col.Inch: 11.40 Ad Value: 12,540 ภาพข่าว: รับตรุษจีน

หน้า: 23(ขวา) PRValue (x3): 37,620

ข่ าวสด | พฤหัสบดี 18 มีนาคม 2558 | หน้ า 23

Ban Muang Circulation: 850,000 Ad Rate: 900

Section: First Section/การศึกษา-วัฒนธรรม วันที่: อาทิตย์ 15 มีนาคม 2558 ปีที่: 13 ฉบับที่: 4126 หน้า: 7(ขวา) Col.Inch: 30.23 Ad Value: 27,207 PRValue (x3): 81,621 หัวข้อข่าว: มฟล.อบรมปั้นถ้วยชาช่วยร.ร.จากเหตุการณ์แผ่นดินไหว

คลิป: ขาว-ดำ

คลิป: ขาว-ดำ

บ้ านเมือง | อาทิตย์ 18 มีนาคม 2558 | หน้ า 7

,440 คลิป: สี่สี นประดิษฐ์คิดค้นดีเด่นสภาวิจัย...

558 | หน้ า 23

ข่ าวสด | อังคาร 17 กุมภาพันธ์ 2558 | หน้ า 23 รหัสข่าว: C-150312037133(11 มี.ค. 58/07:58) หน้า: 1/2

Section: First Section/การศึกษา วันที่: ศุกร์ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ปีที่: 38 ฉบับที่: 13480 หน้า: 7(ล่างซ้าย) Matichon (Mid-Day) Col.Inch: 9.51 Ad Value: 14,265 PRValue (x3): 42,795 คลิป: สี่สี Circulation: 950,000 ข่าว: C-150209018029(9 ก.พ. 58/02:35) หน้า: 1/1 คอลัมน์: แวดวงการศึกษา: มฟล.ปลื้มอันดับ81ของโลก Ad Rate: 1,500

n/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข นธ์ 2558 ฉบับที่: 20847 หน้า: 12(ซ้าย) Ad Value: 19,248 PRValue (x3): 57,744 ดนิยมเด็กจีนวิทยา มฟล.

Thai Rath Circulation: 1,000,000 Ad Rate: 1,600

Section: First Section/วันที่: อาทิตย์ 22 กุมภาพันธ์ 2558 ปีที่: 66 ฉบับที่: 20851 หน้า: 12(ขวา) Col.Inch: 125.22 Ad Value: 200,352 PRValue (x3): 601,056 หัวข้อข่าว: ค่ายครูดอย มฟล."สอนน้อง"-"รู้วิถีเกษตร"แบ่งปันเติมเต็มความสุข

คลิป: ขาว-ดำ

ไทยรั ฐ | อาทิตย์ 22 กุมภาพันธ์ 2558 | หน้ า 12

คลิป: ขาว-ดำ

มติชน | ศุกร์ 6 กุมภาพันธ์ 2558 | หน้ า 7 รหัสข่าว: C-150315018047(15 มี.ค. 58/07:25)

หน้า: 1/1

ทยรั ฐ | พุธ 18 กุมภาพันธ์ 2558 | หน้ า 12

C-150217012161(17 ก.พ. 58/05:15) หน้า: 1/1

หน้า: 1/1

รหัสข่าว: C-150222009027(22 ก.พ. 58/05:38)

หน้า: 1/2

รอบรั้ว มฟล.ฉบับที่ 13 มกราคม - มีนาคม 2558

19


1 ต้น 1 ร้อยบาท 1 ร่วมรักษ์ป่า

กับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

‘ปลูกป่ า สร้ างคน’ เป็ นพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ยึดเป็ นหลักการท�ำงาน และถือเป็ นภารกิจส�ำคัญ มหาวิทยาลัยจึงลงมือปลูกต้ นไม้ จริ งๆ ไปพร้ อม กับการปลูกจิตส�ำนึกในการรักและหวงแหนธรรมชาติ ควบคูก่ บั การจัดการ ศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มฟล. ปลูกต้ นไม้ ต้นแล้ วต้ นเล่าต่อเนื่องไม่มีวนั หยุดมากว่า 16 ปี จนกระทัง่ เปลี่ยนพื ้นดินที่เสื่อมโทรมกว่า 5,000 ไร่ พื ้นที่ดงเดิ ั ้ มก่อนก่อสร้ าง มหาวิทยาลัยให้ กลายเป็ นสวนพฤกษศาสตร์ ให้ มหาวิทยาลัยเป็ น University in the Park เมื่อมีโอกาสพิเศษมหาวิทยาลัยมักเฉลิมฉลองด้ วยการปลูกต้ นไม้ มฟล. เป็ นมหาวิทยาลัยที่ต้อนรับนักศึกษาใหม่ด้วยการปลูกต้ นไม้ เริ่ มจาก ครัง้ ละร้ อยต้ นจนถึงครัง้ ละหมื่นต้ นแล้ วในวันนี ้ และยิ่งเป็ นโอกาสที่พิเศษมาก เรายิง่ ปลูกต้ นไม้ มากขึ ้นและชักชวนผู้คนให้ ปลูกต้ นไม้ ร่วมกันให้ กว้ างขวางยิง่ ขึ ้น มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจึงได้ จดั โครงการปลูกป่ าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558 เพือ่ สืบสานตามพระราชด�ำริในการอนุรักษ์ พืชพรรณของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่ออนุรักษ์ พรรณไม้ ที่เป็ นไม้ ท้องถิ่น ในพื ้นที่จงั หวัดเชียงราย ด้ วยพรรณไม้ 9 ชนิด จ�ำนวน 99,999 ต้ น ข้ อมูลเพิ่มเติม

www.mfu.ac.th

โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ เสด็จ พระราชด�ำเนินเพือ่ พระราชทานกล้ าพรรณไม้ ดงั กล่าว แก่ประชาชนในจังหวัด เชียงราย โดยพรรณไม้ พระราชทานในโครงการนี ้ ได้ แก่ ก่อ, จ�ำปี ป่ า, ตะเคียน หนู, พะยูง, มะกอกเกลื ้อน, มะค่าโมง, ยางนา, ยางโอน และ สัก เมือ่ วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อให้ น�ำไป ปลูกในพื ้นที่บ้าน โรงเรี ยน วัด และสถานที่ราชการ เพื่อสร้ างจิตส�ำนึกในการ อนุรักษ์ ธรรมชาติตอ่ ไป มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจึงขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจ ได้ มโี อกาส เป็ นส่วนหนึ่งในการปลูกป่ าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุม ารี ด้ ว ยการสนับ สนุน ทุน ทรั พ ย์ เ พื่ อ เป็ นค่ า ใช้ จ่ า ยใน การปลูก ดูแล บ�ำรุงรักษาและติดตาม ‘ต้ นไม้ พระราชทาน’ ให้ เติบโตและ เจริ ญงอกงามต่อไป โดยสามารถ ร่ วมบริจาคเพื่อดูแลต้ นไม้ ต้ นละ 100 บาท หรื อ ตามแต่ ศรั ทธา ผู้สนใจสอบถามข้ อมูลได้ ท่ ี 0-5391-6000 “มหาวิ ทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมุ่งเดิ นหน้าปลูกต้นไม้ต่อเนือ่ งไปทุกๆวัน ด้วยความหวังให้ผูค้ นปลูกต้นไม้ดว้ ยมื อเพือ่ ให้รากได้หยัง่ ลึกเข้าไปในหัวใจ”

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MFU

MFUChannel

pr.mfu | #MFU

053-916-000

Mfu mag 13 y4 final for upload  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you