MFU PROSPECTUS (Thai version)

Page 1

N EW D IFFERENT B ETTER

MFU

MAE FAH LUANG UNIVERSITY

เอกสำารแนะน� มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2541 โดยมีสถานภาพเป็น มหาวิทยาลัยของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการ การด�าเนินการด้านต่างๆ ได้มีการพัฒนามาเป็นล�าดับ ด้วยความมั่นคงและมีคุณภาพ จวบจนถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2547 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนิน แทนพระองค์ประกอบพิธีเปดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พิธีเปดศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร และพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาประจ�าปี การศึกษา 2545 ยังความปลื้มปติและส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น


ภาพมุมสูง บัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ ลานดาว

เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยแม่ฟาหลวง ประจ�ปการศึกษา 2557

สารบัญ ข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัยแม่ฟาหลวง หน่วยงานสำนับสำนุนและให้บริการทางวิชาการ ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ความเป็นนานาชาติ ระบบการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟาหลวง หลักสำูตรที่เปดสำอน • กลุ่มวิทยาศาสำตร์และเทคโนโลยี - สำ�นักวิชาวิทยาศาสำตร์ - สำ�นักวิชาอุตสำาหกรรมเกษตร - สำ�นักวิชาวิทยาศาสำตร์เครื่องสำ�อาง - สำ�นักวิชาเทคโนโลยีสำารสำนเทศ

4

3 8 16 20 22 25 26 27 28

• กลุ่มมนุษยศาสำตร์และสำังคมศาสำตร์ - สำ�นักวิชาศิลปศาสำตร์ - สำ�นักวิชาการจัดการ - สำ�นักวิชานิติศาสำตร์ - สำ�นักวิชานวัตกรรมสำังคม - สำ�นักวิชาจีนวิทยา • กลุ่มวิทยาศาสำตร์สำุขภาพ - สำ�นักวิชาวิทยาศาสำตร์สำุขภาพ - สำ�นักวิชาพยาบาลศาสำตร์ - สำ�นักวิชาแพทยศาสำตร์ - สำ�นักวิชาทันตแพทยศาสำตร์ - สำ�นักวิชาเวชศาสำตร์ชะลอวัยและฟนฟูสำุขภาพ

31 32 34 35 36 39 40 41 42 43


ลายตุงประจำ�มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วิสัยทัศน์ สถาบันอุดมศึกษาชั้นน�าแห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง

ปณิธาน

สื บ สานปณิ ธ านของสมเด็ จ พระศรี น คริ น ทราบรมราชชนนี ในการ “ปลูกปา สร้างคน” โดยมุง่ “สร้างคน สร้างความรู้ สร้างคุณภาพ สร้างคุณธรรม และอนุรักษ์ธรรมชาติ”

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้มีการออกแบบตุงประจ�า มหาวิทยาลัยและได้น�าแถบซึ่งเป็นองค์ประกอบของตุงประจ�า มหาวิทยาลัยอันเป็นเครื่องหมายแห่งชัยชนะ และความเป็นสิริ มงคลอันสูงยิ่งมาประดับไว้ที่แถบครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัย ในแถบตุงประกอบด้วย ลายปราสาท หมายถึง สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ลายหนู หมายถึง ปีประสูติของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช ชนนี ซึ่งตรงกับปี พ.ศ. 2443

สีประจำ�มหาวิทยาลัย

ลายพญานาค หมายถึง สัตว์ที่ปรากฏในศิลปวัฒนธรรมล้านนา อย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ ตามต�านานกล่าวถึงว่าเป็นสัตว์ทพี่ ทิ กั ษ์พระพุทธศาสนา สีแดง หมายถึง องค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สีทอง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองของมหาวิทยาลัยอย่างไม่มีขอบเขต

ลายเสือ หมายถึง ปีกอ่ ตัง้ มหาวิทยาลัย ซึง่ ตรงกับปีขาล พ.ศ.2541

ตราสัญลักษณ์ • อักษรพระนามาภิไธยย่อของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พื้นสีทอง อักษรย่อ ส. สีแดง และ ว. สีขาว อันเป็น เครื่องหมายแห่งความจงรักภักดี ของประชาชน บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรม ราชชนนี และเพื่อความเป็นสิริมงคล • เลข ๘ และ ๙ สีทอง ประกอบตราสัญลักษณ์ ประดิษฐานภายใต้ฉัตรเจ็ดชั้น สีทอง เลข ๘ อยู่เหนือค�าว่า มหาวิทยาลัย เลข ๙ อยู่เหนือค�าว่าแม่ฟ้าหลวง หมายถึง สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเป็นพระราชชนนีของพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ • ดอกไม้ (ดอกล�าดวน) ประดับด้วยใบไม้สีขาวสลับสีทอง หมายถึง ความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยที่จะพัฒนาและส่งเสริม สิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่อง

ดอกไม้ประจำ�มหาวิทยาลัย ดอกหอมนวล (ล�าดวน) ชือ่ วิทยาศาสตร์ : Melodorum fruticosum Lour.

เอกสำารแนะน� มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง www.mfu.ac.th

5


ทำ�เลที่ตั้ง เชียงราย

กรุงเทพมหานคร

© d-maps.com

พระพุทธรูปและวิหารประจำ�มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง ได้จดั สร้าง “พระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่ทรงเจริญ พระชนมายุ 50 พรรษา” ได้ จั ด สร้ า งตามรู ป แบบของพระเจ้ า ล้ า นทอง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศิลปะสมัยปาลวะ พระประธานในพระอุโบสถวัดพระแก้ว (พระอารามหลวง) อ�ำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่ทรงเจริญ พระชนมายุ 50 พรรษา ในปี พ.ศ.2549 และได้รบั พระราชทานพระราชานุญาต ให้อัญเชิญมาประดิษฐานเป็นพระพุทธรูปประจ�ำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อให้พระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ ที่จัดสร้างขึ้นมีสถานที่ ประดิษฐานที่เหมาะสมและสามารถประกอบพิธีทางศาสนาในโอกาสส�ำคัญ จึงได้มีการจัดสร้างวิหารพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อใช้เป็นที่ ประดิษฐาน และเพือ่ ให้เป็นการอนุรกั ษ์ศลิ ปะของการก่อสร้างวิหารแบบล้านนา และมีความสมควรแก่การเป็นวิหารที่จะประดิษฐานพระประธานประจ�ำ มหาวิทยาลัย จึงได้เลือกรู ปแบบการก่ อสร้ า งที่ แ สดงออกถึ ง ความเป็ น สถาปัตยกรรมแบบล้านนา ตามรูปแบบของวิหารวัดพระธาตุล�ำปางหลวง วั ด ปงยาง และวั ด ไหล่ หิ น จั ง หวั ด ล� ำ ปาง ซึ่ ง เป็ น สถาปั ต ยกรรมล้ า นนา แบบวิหารโล่ง

6

ข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง ตัง้ อยูบ่ ริเวณเชิงดอยแง่ม ถนนพหลโยธิน อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย บนพื้นที่ประมาณ 5,000 ไร่ ห่างจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ 17 กม. ห่างจากท่าอากาศยานแม่ฟา้ หลวงเชียงราย 10 กม. และอยูห่ า่ งจากอ�ำเภอแม่สาย 40 กม.


นักศึกษา

(ข้อมูลปีการศึกษา 2559)

นักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด

13,982 คน นักศึกษาไทย

13,428 คน

นักศึกษาไทยแบ่งตามภูมิภาค ภาคเหนือ

นักศึกษาไทย

13,428 คน

5,854 คน

3,198 คน

ภาคใต้

นักศึกษาต่างชาติ

ภาคตะวันออก

1,849 คน

554 คน

748 คน

ภาคตะวันตก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

360 คน

จำ�แนกนักศึกษาตามระดับ ประกาศนียบัตร

ภาคกลาง

1,419 คน

คุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์

35 คน ปริญญาตรี

13,259 คน ปริญญาโท

ความรู้ดี

534 คน

ภาษาเด่น

ปริญญาเอก

154 คน

จำ�นวนผู้สำ�เร็จการศึกษา

(พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2558)

17,742 คน

เป็นผู้นำ�

ทำ�งานใน สังคมต่างวัฒนธรรมได้

เอกสารแนะนำ� มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง www.mfu.ac.th

7


หน่วยงานสนับสนุนและให้บริการทางวิชาการ


ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา หรือห้องสมุด เป็นหน่วยงาน บริการทางวิชาการที่สนับสนุนความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม ตลอดจนการท�านุบา� รุงศิลปวัฒนธรรม โดยมุง่ พัฒนาให้เป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีระบบการบริการจัดการและบริการที่มีประสิทธิภาพ และเป็นศูนย์กลาง การเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วยการด�าเนินการแสวงหา วิเคราะห์ การจัดระบบ และการบ�ารุงรักษา พร้อมทัง้ ให้บริการทรัพยากรสารนิเทศทุกรูปแบบ รวมทัง้ ให้บริการผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย บริการระบบ Learning Management System นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งรวบรวมบริการ สืบค้น เอกสารจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัย ปัจจุบนั ศูนย์บรรณสารและสือ่ การศึกษา มีหนังสือภาษาต่างประเทศ จ�านวน 91,248 เล่ม, หนังสือภาษาไทย จ�านวน 89,304 เล่ม, E-Book จ�านวน 98,450 เล่ม, สื่อโสตทัศนวัสดุ จ�านวน 7,918 รายชื่อ, ฐานข้อมูล ออนไลน์ จ�านวน 36 ฐาน และยังให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้น และให้บริการทางอินเตอร์เน็ตภายในหอสมุดอีกด้วย

ศูนย์เครือ่ งมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานทีใ่ ห้บริการ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยครบครัน ได้มาตรฐาน รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ให้บริการและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ทางด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทัง้ ในด้านการเรียนการสอน และการวิจยั พัฒนา แก่บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย แบ่งประเภทการใช้งานได้ดังนี้ • ห้องปฏิบัติการส�าหรับการเรียนการสอน • ห้องปฏิบัติการส�าหรับกลุ่มงานวิจัยเฉพาะทาง • ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบขั้นสูง นอกจากการให้บริการสนับสนุนการเรียนการสอน งานวิจัยและ บริการวิชาการแก่สงั คมแล้ว ทางศูนย์เครือ่ งมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยังให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้า ทั้งจากชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งการตรวจวิเคราะห์น�้าทิ้งจาก ระบบต่างๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน ซึ่งใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบขั้น สูง ในห้องปฏิบัติการและเทคนิคเฉพาะทาง โดยให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ ทางเคมี ชีวภาพ กายภาพ สิ่งแวดล้อม และการสอบเทียบอีกด้วย ศูนย์เครือ่ งมือวิทยาศาสตร์ได้รบั การรับรองตามคุณภาพห้องปฏิบตั กิ าร มาตรฐานสากล มอก.17025-2543 ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จาก ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยได้รับการรับรอง 2 หัวข้อ คื อ การทดสอบ pH ในน�้ า และการสอบเที ย บเครื่ อ งชั่ ง ไฟฟ้ า ตามวิ ธี UKAS-LAB14

0-5391-6330-31 library@mfu.ac.th library.mfu.ac.th

0-5391-6211 stic@mfu.ac.th mfu.ac.th/center/stic

เอกสำารแนะน� มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง www.mfu.ac.th

9


ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสำิรินธรและสำถาบันขงจื่อ

ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจำีนสิรินธรและสถาบันขงจำื่อ

ศูนย์บริการวิชาการ

ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรนิ ธรและสถาบันขงจือ่ มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง เป็นหน่วยงานสนับสนุนและให้บริการวิชาการด้านภาษาและ วัฒนธรรมจีนของมหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวงกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อมุ่งเน้นการเผยแพร่ ภาษาจีนและแลกเปลีย่ นวัฒนธรรมจีนสูป่ ระเทศไทยโดยมีหลักสูตรการสอน ภาษาจีนกลาง การจัดกิจกรรมต่างๆ เพือ่ เสริมสร้างทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เพือ่ เป็นการสร้างทัศนคติทดี่ ตี อ่ ภาษาและวัฒนธรรมจีน และเป็นหน่วยงาน ในการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK : Hanyu Shuiping Kaoshi) และการแข่งขันทักษะในด้านต่างๆ ให้แก่เยาวชนและบุคคลทั่วไปใน เขตภาคเหนือตอนบน

ศูนย์บริการวิชาการ เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย ทีม่ งุ่ ให้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างคน สร้างความรู ้ สร้างคุณภาพ สร้างคุณธรรม โดยการประยุกต์ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และน�าองค์ความรู้ไปสู่ชุมชนและ สังคมให้เข้มแข็งอย่างยัง่ ยืน โดยการให้บริการในการด�าเนินการทางวิชาการ ได้แก่ ให้การจัดฝกอบรม สัมมนา จัดการประชุมทางวิชาการ เผยแพร่ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม รวมทั้งเป็นแหล่งการหารายได้เพื่อสนับสนุน การเรียนการสอนให้แก่มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางของการ ให้คา� ปรึกษาด้านวิชาการและวิจยั แก่หน่วยงานภายในและภายนอกอีกด้วย

0-5391-7093 chinese-center@mfu.ac.th mfu.ac.th/center/sirindhorn

10

หน่วยงานสนับสนุนและให้บริการทางวิชาการ

0-5391-6393 cas@mfu.ac.th cas.mfu.ac.th


ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันชา

ศู น ย์ บ ริ ก ารเทคโนโลยีสารสนเทศ มีห น้า ที่ให้ก ารสนับสนุน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา โดยให้บริการคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพให้แก่ นักศึกษา อาจารย์ รวมทั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในการพัฒนา ระบบการเรียนการสอน งานวิจัย รวมทั้งงานบริหารของมหาวิทยาลัย โดยให้บริการหลัก ดังนี้ • ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ • ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการบริการ • การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ

สถาบันชา มีภารกิจในการติดตามนโยบาย ประสานความร่วมมือ ระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน เพือ่ เพิม่ โอกาสในการแข่งขันของอุตสาหกรรม ชาไทย เป็นศูนย์กลางประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายงานวิจัยชา ทั้งในและต่างประเทศ รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เผยแพร่ และถ่ายทอด องค์ความรู้ที่เ กี่ยวกับชา รวมถึงสนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมชา โดยการให้บริการด้านเทคนิค ด้านวิจัยพัฒนา และด้านห้องปฏิบัติการ

0-5391-6402 cits@mfu.ac.th mfu.ac.th/center/cits2015

0-5391-6253 tea-institute@mfu.ac.th web2.mfu.ac.th/other/teainstitute

ศูนย์วิจำัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่ ศูนย์ความเปนเลิศทางด้านการวิจำัยเชื้อรา 0-5391-6248 coe-fungal@mfu.ac.th mfu.ac.th/other/fungalinstitute

0-5391-6667 ab-sirc@mfu.ac.th mfu.ac.th/school/social-innovation/ab-sirc

ศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่ จัดตั้งขึ้นเพื่อผลิตงานวิจัยที่ เป็นนวัตกรรมสังคม สร้างองค์ความรู้เชิงบูรณาการ และสร้างเครื่องมือใน สถาบันความเป็นเลิศทางด้านการวิจยั เชือ้ ราวิจยั ได้รบั การก่อตัง้ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยการน�า ขึน้ เพือ่ ให้เป็นองค์กรวิจยั ชัน้ น�าของด้านเชือ้ ราในประเทศไทย เอเชีย และของ องค์ความรู้ไปถ่ายทอดและบริการวิชาการแก่สังคม เป็นตัวกลางในการ โลก รวมทั้งยังเป็นองค์กรที่ให้ความรู้ ฝกอบรม และพัฒนาอาชีพให้ชุมชน ท�าให้เกิดการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อให้เป็นสังคมที่สร้างสรรค์ รวมทัง้ เป็นศูนย์กลางทางวิชาการส�าหรับสร้างนักวิจยั และเครือข่ายการวิจยั ทั้งในและต่างประเทศ ผลิตวารสารทางวิชากร และจัดกิจกรรมทางวิชาการ ทางด้านนวัตกรรมสังคม

เอกสำารแนะน� มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง www.mfu.ac.th

11


โครงการจำัดตั้งศูนย์วิจำัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ หน่วยความร่วมมือทางวิชาการ ฝรัง่ เศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง เพื่อปกป้องและส่งเสริมสุขภาพ 0-5391-7552 excellent_center@mfu.ac.th mfu.ac.th/excellent

0-5391-6845 french-gms@mfu.ac.th mfu.ac.th/other/france

โครงการจั ด ตั้ ง ศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ธ รรมชาติ เ พื่ อ ปกป้องและส่งเสริมสุขภาพ ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศ ด้านวิทยาศาสตร์เครื่องส�าอาง สุขภาพและความงาม เพื่อผลิตและพัฒนา งานวิจัยที่มีมาตรฐาน อีกทั้งน�านวัตกรรมและองค์ความรู้มาต่อยอดเพื่อ ขยายผลสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างอุตสาหกรรมใหม่ทาง ด้านสุขภาพและเครื่องส�าอางของประเทศ และเสริมสร้างขีดความสามารถ เชิงการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพสูง นอกจากนี้ยังให้ บริการวิเคราะห์ทดสอบปริมาณสารส�าคัญและฤทธิ์ทางชีวภาพรวมทั้งให้ บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์แก่หน่วยงานภายในและภายนอก

โครงการจัดตัง้ หน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรัง่ เศส-อนุภมู ภิ าค ลุ่มแม่น�้าโขง เป็นหน่วยงานพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับประเทศฝรัง่ เศส และประสานงาน ความร่วมมือด้านงานวิจยั ระหว่างนักวิจยั ของมหาวิทยาลัยและองค์กรต่างๆ ในอนุภมู ภิ าคลุม่ แม่นา�้ โขงและฝรัง่ เศสเป็นการเฉพาะ โดยจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ โครงการภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ฝรัง่ เศสประจ�าประเทศไทย : ค่ายภาษาฝรัง่ เศสให้แก่นกั เรียนระดับมัธยมศึกษา ในภาคเหนือตอนบน การประชุมสร้างความสัมพันธ์กับนักธุรกิจและ บุคลากรชาวฝรั่งเศสเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้เข้าฝก ประสบการณ์วิชาชีพกับบริษัทฝรั่งเศส เป็นต้น

โครงการจำัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มนํ้าโขง

ส�นักงานให้ค�ปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา

พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน�้าโขง เป็นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้า วิจัยศิลปวัฒนธรรมแถบอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขงในลักษณะพิพิธภัณฑสถาน เพื่อน�าเสนอความรู้ในรูปแบบพิพิธภัณฑสถานที่เป็นมาตรฐาน เป็นแหล่ง ค้นคว้า บริการวิชาการ มีผลเชิงรุกทางการศึกษาศิลปวัฒนธรรมและการ ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมสู่ สังคม และรวบรวมองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม แถบอนุภูมิภาคลุ่มน�้า โขง รวบรวมวัตถุทางวัฒนธรรม ภาพถ่ายหนังสือ ฯลฯ ให้พิพิธภัณฑ์มี ความเคลื่อนไหวทางวิชาการร่วมสมัยตลอดเวลา

มหาวิทยาลัยมีส�านักงานให้ค�าปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา บริการให้ค�าปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษาตลอดระยะเวลาที่ศึกษาใน มหาวิทยาลัย เพือ่ ให้มคี วามพร้อมในการศึกษาและเป็นบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ สามารถด�ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยนักศึกษาสามารถมา ปรึกษาด้วยตนเองที่ห้องส�านักงานตัวช่วยหรือปรึกษาผ่านทางโทรศัพท์ สายด่วน E-MAIL หรือทางเว็บไซต์ ส�านักงานให้ค�าปรึกษาและช่วยเหลือ นักศึกษา

0-5391-7067 mekong-musuem@mfu.ac.th museum.mfu.ac.th

12

หน่วยงานสนับสนุนและให้บริการทางวิชาการ

0-5391-6167 student-support@mfu.ac.th mfu.ac.th/division/llsc


ส�นักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ 0-5391-6522 aedo@mfu.ac.th aedo.mfu.ac.th

ส�านักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ ท�าหน้าทีส่ ง่ เสริมและพัฒนา อาจารย์ให้มศี กั ยภาพในการจัดการเรียนการสอนให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ทั้งในด้านเทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็น ส�าคัญ หลักการวัดและประเมินผลการศึกษาที่มีมาตรฐาน การพัฒนางาน วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียน การสอน และการสร้างสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ผ่านการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ยังมุง่ มัน่ ในการเสริมสร้างให้มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรูอ้ กี ด้วย

ส�นักงานจำัดการทรัพย์สินทางปญญา และพัฒนานวัตกรรม 0-5391-7003 mfii@mfu.ac.th mfii.mfu.ac.th

ส�านักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม (Intellectual Property Management and Innovation Development Office : MFii) เป็นหน่วยงานทีท่ า� หน้าทีใ่ นการส่งเสริมสนับสนุน และกระตุน้ ให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยได้ประดิษฐ์คิดค้น และสร้างสรรค์ผลงานที่ สามารถน�ามาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทัง้ ส่งเสริม ให้มีการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้อย่างเป็นระบบและน�าไป เชื่อมโยงใช้ประโยชน์ในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจส่ง ผลให้เกิดความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้ในเวที การค้าโลก ก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ ของประเทศชาติต่อไป • บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา • บริการวิเคราะห์ทดสอบทางด้านวิทยาศาสตร์ • บริการฐานข้อมูลงานวิจัย • หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ - โครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม - โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยี และวิจัยของภาคเอกชน - ศูนย์ออกแบบนวัตกรรม โครงการจำัดตั้งส�นักงานเศรษฐกิจำชายแดนและโลจำิสติกส์ - ชมรมนักศึกษาผู้ประกอบการ 0-5391-6692 obels.mfu@gmail.com rs.mfu.ac.th/obels

ส�านักงานเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส์ เป็นศูนย์ข้อมูลด้าน เศรษฐกิจการค้าชายแดนและโลจิสติกส์ ซึง่ เปดบริการให้ขอ้ มูลทางเศรษฐกิจ ที่ส�าคัญแก่ประชาชนทั่วไป นักวิชาการ ภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้ สามารถเข้าถึงข้อมูลเศรษฐกิจการค้าชายแดนและด้านโลจิสติกส์ โดยเฉพาะ อนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขงตอนบน อันจะน�าไปสู่การยกระดับองค์ความรู้ที่ เป็นฐานส�าคัญของประเทศไทย ส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ การสร้างความสามารถในการแข่งขันขององค์กรธุรกิจและของประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในสังคม เอกสำารแนะน� มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง www.mfu.ac.th

13โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา 0-5391-7082

botanical@mfu.ac.th

โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวงเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ อนุรักษ์ เพาะพันธุ์ จัดแสดง และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรรณไม้นานาชนิดของไทย รวมถึงพันธุ์ไม้ต่างประเทศ และโดยเฉพาะพันธุ์ไม้ในเขตภาคเหนือ โดยด�าเนินการผ่านแผนแม่บทและมีระบบสาธารณูปโภคครบถ้วน ทั้งยังส่งเสริมการปลูกและ อนุรกั ษ์พชื พันธุอ์ อกไปยังชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย และปลูกฝังแนวคิดรักษ์และหวงแหนธรรมชาติ ให้กบั นักศึกษาทุกคน ผ่านการจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ เพือ่ เป็นการสืบสานพระราชปณิธานของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการ “ปลูกป่า...สร้างคน” โดยมีผลส�าเร็จคือพื้นที่ภายใน มหาวิทยาลัยกว่า 5000 ไร่ ที่ถูกพลิกฟนจากป่าแล้งกลับมาอุดมสมบูรณ์ในปัจจุบัน กระทั่ง มฟล. ได้รับการขนานนามว่าเป็น University in the Park หรือมหาวิทยาลัยในสวน ที่มักได้รับค�าชื่นชม ว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีภูมิทัศน์สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย สวนพฤกษศาสตร์ ได้มีการแบ่งพื้นที่แสดงพันธุ์ไม้ออกเป็น 12 ส่วน โดยปัจจุบันได้ เปดให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมและศึกษาธรรมชาติ ทั้งหมด 3 ส่วน คือ สวนสมุนไพร สวนวิวัฒนาการ และ อุทยานไม้ดอก ภายในพื้นที่ต่อเนื่องกัน ซึ่งมีการออกแบบตกแต่งอย่างสวยงาม สวนสมุนไพร : จัดแสดงสมุนไพรไทยทีม่ กี ารใช้ภายในประเทศ จ�านวน 342 ชนิด จัดแสดง ตามสรรพคุณการรักษาโรค โดยมีการออกแบบและตกแต่งในรูปแบบที่สวยงาม แวดล้อมด้วย ทิวทัศน์ของอ่างเก็บน�้าและป่าไม้เมืองเหนือ สวนวิวฒ ั นาการการ : จัดแสดงล�าดับวิวฒ ั นาการของพืชพรรณชนิดต่างๆ กว่า 108 ชนิด โดยออกแบบเป็นเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ที่นักท่องเที่ยวจะได้เพลิดเพลินกับการชมพันธุ์ไม้ หายาก อุทยานไม้ดอก : จัดแสดงพันธุไ์ ม้ดอกนานาชนิดของไทย ครบถ้วนตามเนือ้ เพลง “อุทยาน ดอกไม้” ซึง่ ได้กล่าวถึงพรรณไม้ดอก 49 ชนิด ซึง่ หลายชนิดหาชมได้ยาก ออกแบบตกแต่งในรูปแบบ ของสวนท่ามกลางหุบเขา ประดับประดาด้วยดอกไม้สีสันสดใสอีกมากมาย

เอกสำารแนะน� มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง www.mfu.ac.th

15


ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย


หอพักนักศึกษา

0-5391-7117 dormitory.mfu.ac.th

อยู่หอพักภายในมหาวิทยาลัย ดีอย่างไร? 1. มีความปลอดภัยในการพักอาศัย และการเดินทาง 2. มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้

มหาวิทยาลัยได้จัดหอพักภายในมหาวิทยาลัยจ�านวน 18 หอพัก รวม 5,847 เตียง เพือ่ ให้เป็นทีพ่ กั อาศัย ให้ความสะดวกสบายไม่ตอ้ งเดินทางไกล เปดโอกาสให้เรียนรูท้ างด้านสังคม ส่งเสริมบรรยากาศภายในหอพักนักศึกษา ให้อบอุน่ เหมือนบ้าน เอือ้ อ�านวยต่อการศึกษา สนับสนุนให้นกั ศึกษาได้พฒ ั นา ตนเองอย่างเหมาะสมในทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา และให้รู้จักเอื้ออาทรต่อกัน ภายใต้การดูแลของส่วนพัฒนานักศึกษา โดยจัด ให้มผี ปู้ กครองหอพัก เพือ่ ดูแลและให้คา� ปรึกษา มีพนักงานรักษาความปลอดภัย และกล้องวงจรปดทุกชั้นของอาคาร มีแม่บ้านท�าความสะอาดภายในหอพัก และกรณีเจ็บป่วยจะมีเจ้าหน้าทีพ่ ยาบาลดูแล และบริการรับ-ส่งไปโรงพยาบาล ในกรณีฉุกเฉิน

ที่พักอาจำารย์และบุคลากร

มหาวิทยาลัยได้จัดหอพักให้แก่อาจารย์และบุคลากร เพื่ออ�านวย ความสะดวกให้แก่บุคลากรที่อยู่ห่างไกลจากมหาวิทยาลัย

ที่พักส�หรับบุคคลภายนอก

• ศูนย์ฝกอบรมและปฏิบัติการด้านโรงแรมและการท่องเที่ยววนาศรม 0-5360-3600

จัดตัง้ ขึน้ เพือ่ ให้เป็นแหล่งหารายได้ของมหาวิทยาลัย พร้อมทัง้ เป็น สถานทีฝ่ ก ประสบการณ์ของนักศึกษาทางด้านการโรงแรม และอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ให้บริการห้องพักหลากหลายรูปแบบ ห้องจัดเลี้ยง สัมมนา สระว่ายน�้า ตั้งอยู่ ท่ามกลางธรรมชาติของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ริมอ่างเก็บน�้าธรรมชาติ ขนาดใหญ่ มีทัศนียภาพที่สวยงาม บรรยากาศร่มรื่น เงียบสงบ

• วนาเวศน์

0-5391-7899

บริการที่พักส�าหรับบุคคลภายนอก จ�านวน 97 ห้อง พร้อมด้วย สิ่ ง อ� า นวยความสะดวก เครื่องปรับอากาศ โทรทัศ น์ ตู้เย็น อินเตอร์เ น็ต ล้อมรอบไปด้วยบรรยากาศและทิวทัศน์ที่สวยงาม ในราคาเป็นกันเอง

เอกสำารแนะน� มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง www.mfu.ac.th

17


ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 0-5391-7821 mfu.ac.th/other/sport

มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้นกั ศึกษาออกก�าลังกายหรือ เล่นกีฬา เพือ่ สุขภาพทีแ่ ข็งแรง มีสขุ ภาพจิตทีด่ ี รวมถึงจัดกิจกรรม เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ด�าเนินการโดยศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง เพือ่ ให้บริการด้านสถานที ่ อุปกรณ์กฬี า และให้คา� ปรึกษาด้านกีฬาและสุขภาพแบบครบวงจรโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ อาทิ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จ�านวน 1 หลัง อาคารกีฬาอเนกประสงค์ จ�านวน 1 หลัง ซึง่ เป็นอาคารกีฬา ในร่มขนาดใหญ่ นอกจากนีย้ งั ให้บริการสระว่ายน�า้ ขนาดมาตรฐาน สนามฟุตบอลขนาดมาตรฐาน สนามเทสนิส สนามบาสเกตบอล สนามฟุตบอล สนามบาสเกตบอล สนามตะกร้อ สนามเปตอง สนามแบดมินตัน และห้องออกก�าลังกาย (Fitness Room) พร้อมด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยและครบครัน

ไปรษณีย์

0-5391-6170, 0-5391-6175 reg.mfu.ac.th/postmfu/search.asp

มหาวิทยาลัยร่วมกับไปรษณียไ์ ทย สาขาบ้านดู ่ ในการ ให้บริการส�านักงานย่อยไปรษณีย์ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อ อ�านวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาในการรับ-ส่ง จดหมาย พัสดุ ธนาณัติ หรือรับบริการเวสเทิร์น ยูเนี่ยน

รถไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดให้มีรถไฟฟ้ารับส่งนักศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จ�านวน 16 คัน ให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00 -21.00 น.

18

ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

ธนาคาร

มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวงจัดให้มสี า� นักงานธนาคารไว้ บริหารภายใน เพือ่ ความสะดวกด้านธุรกรรมของนักศึกษา ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารออมสิน นอกจากนี้ ยั ง มี บ ริ ก ารตู ้ ถ อนเงิ น อั ต โมมั ติ ( ATM) ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารออมสิน ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุงไทย


ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 0-5391-7020-4 bookcenter@mfu.ac.th bookcenter.mfu.ac.th

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีภารกิจหลักในการ จัดจ�าหน่ายหนังสือ ต�าราเรียน วัสดุอปุ กรณ์เครือ่ งมือเครือ่ งใช้ทเี่ กีย่ วกับ การศึกษา และของที่ระลึกมหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานในสังกัด ส�านักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ ซึ่งมหาวิทยาลัยตั้งให้เป็น หน่วยบริการและหารายได้ โดยเป็นหน่วยงานที่ไม่แสวงหาก�าไรแต่ ต้องสามารถด�ารงอยู่ได้

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 0-5391-7563 hospital.mfu.ac.th

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง ให้บริการทางการแพทย์ แบบบูรณาการ ให้บริการตรวจรักษาผูป้ ว่ ยด้วยการแพทย์แผนปัจจุบนั การแพทย์แผนไทยประยุกต์และการแพทย์ทางเลือก เช่น บริการตรวจ รักษาผูป้ ว่ ยนอกทัว่ ไป บริการตรวจรักษาผูป้ ว่ ยฉุกเฉิน คลินกิ กายภาพบ�าบัด และธาราบ�าบัด คลินกิ ทันตกรรม คลินกิ ผิวหนังความงามและชะลอวัย ด้านบริการการแพทย์ทางเลือกมีบริการฝังเข็ม นวดกดจุด และแพทย์ แผนไทยประยุกต์ โดยแพทย์และพยาบาลผู้ช�านาญการ จัดอบรมให้ ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยให้กับนักศึกษารับรู้อย่างสม�่าเสมอ และ มีการท�าประกันอุบัติเหตุให้กับนักศึกษาทุกคน นอกจากนี้ยังร่วมกับ หน่วยงานด้านสุขภาพภายในมหาวิทยาลัยออกให้บริการด้านสุขภาพ แก่ประชาชนทั่วไปในจังหวัดเชียงรายอีกด้วย เอกสำารแนะน� มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง www.mfu.ac.th

19
ระบบการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระบบ Portfolio

ติดต่อ ฝ่ายรับนักศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โทรศัพท์ 0-5391-6103 ถึง 5 E-Mail: admission@mfu.ac.th www.admission.mfu.ac.th

การรับสมัคร

บางสาขาวิชา

สามารถสมัครผ่านระบบเว็บไซต์ www.admission.mfu.ac.th

คุณสมบัติ

ระบบโควตาผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา

• ก�ำลังศึกษา หรือ ส�ำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า • มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป • ผู้สมัครจัดส่ง Portfolio (เอกสารแนะน�ำตนเอง 5 หน้า) และหลักฐาน/ประกาศนียบัตรที่แสดงถึงความสามารถพิเศษ

คุณสมบัติ ระบบโควตาพิเศษส�ำนักวิชา • คุณสมบัติผู้สมัครและหลักเกณฑ์การคัดเลือก ตามที่แต่ละสาขาวิชาก�ำหนด

ระบบรับตรง 17 จังหวัดภาคเหนือ การรับสมัคร

บางสาขาวิชา

สามารถสมัครผ่านระบบเว็บไซต์ www.admission.mfu.ac.th

คุณสมบัติ

• ก�ำลังศึกษา หรือ ส�ำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า จากโรงเรียนในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ • มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป • มีผลคะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา และ PAT ตามที่แต่ละ สาขาวิชาก�ำหนด

ระบบรับตรงร่วมกัน การรับสมัคร

ทุกสาขาวิชา (ยกเว้นทันตแพทยศาสตร์)

สามารถสมัครผ่านเว็บไซต์กลางของ ทปอ.

คุณสมบัติ

• ก�ำลังศึกษา หรือ ส�ำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า • มีผลคะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา และ PAT ตามที่แต่ละสาขาวิชาก�ำหนด

ระบบ Admission การรับสมัคร ทุกสาขาวิชา (ยกเว้น แพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์)

สามารถสมัครผ่านเว็บไซต์กลางของ ทปอ.

ระบบรับตรงอิสระ

• ก�ำลังศึกษา หรือ ส�ำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า • มีผลคะแนน O-NET และ GAT/PAT ตามที่แต่ละสาขาวิชาก�ำหนด

การรับสมัคร

คุณสมบัติ

22

บางสาขาวิชา

สามารถสมัครผ่านระบบเว็บไซต์ www.admission.mfu.ac.th

คุณสมบัติ

• ก�ำลังศึกษา หรือ ส�ำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า • มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป • มีผลคะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา และ PAT ตามที่แต่ละสาขาวิชาก�ำหนด


มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ข้อมูลปีการศึกษา 2560

14

สำ�นักวิชา

3

กลุ่มศาสตร์วิชาการ

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสังคมศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

72 ประกาศนียบัตร

1

หลักสูตร

หลักสูตร

ปริญญาตรี

38 หลักสูตร

ปริญญาโท

19 หลักสูตร

ปริญญาเอก 14

หลักสูตร

เอกสารแนะนำ� มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง www.mfu.ac.th

23


กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ส�นักวิชาวิทยาศาสตร์

? ท�ไมต้องเรียนที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

School of Science 0-5391-6775 0-5391-6776 science@mfu.ac.th www.mfu.ac.th/school/science

1

ได้เรียนรู้วิทยาศาสำตร์เชิงลึก ฝกปฏิบัติและลงมือท�จริง ฝกทักษะกระบวนการคิด บูรณาการวิทยาศาสำตร์กบั สำิง่ รอบตัว สำามารถต่อยอดในอนาคตได้

2

ได้ทักษะภาษาต่างประเทศ และมีเครือข่ายกับเพื่อนต่างชาติ เป็นแต้มต่อในการท�งานหรือศึกษาต่อในอนาคต

3

พัฒนาตนเองอย่างสำร้างสำรรค์ ในบรรยากาศสำวยงามและ มีความเป็นนานาชาติ

หลักสูตร ส�าหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี สามารถเลือกเรียนหลักสูตรก้าวหน้า (สาขาวิชาเคมีประยุกต์)

ปริญญาตรี

• หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ Bachelor of Science Program in Applied Chemistry • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ Bachelor of Science Program in Biotechnology • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ Bachelor of Engineering Program in Materials Engineering

หลักสูตรก้าวหน้า เป็นหลักสูตรปริญญาตรีควบปริญญาโท เปดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีผลการเรียนดี เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท โดยใช้เวลาศึกษาทั้งหมด 5 ปี จากปกติ 6 ปี รับปริญญาระดับปริญญาตรีเมื่อเรียนจบ 4 ปี รับปริญญาระดับปริญญาโทเมื่อเรียนจบ 5 ปี

ปริญญาโท

• หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ Master of Science Program in Applied Chemistry • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ Master of Science Program in Biological Science • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเชิงค�านวณ Master of Science Program in Computational Science • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวัสดุ Master of Science Program in Materials Innovation

ปริญญาเอก

• หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ Doctor of Philosophy Program in Applied Chemistry • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ Doctor of Philosophy Program in Biological Science • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเชิงค�านวณ Doctor of Philosophy Program in Computational Science • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวัสดุ Doctor of Philosophy Program in Materials Innovation

แนวทางประกอบอาชีพ • นักวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยนักวิจัย

• นักวิเคราะห์ประจ�าห้องปฏิบัติงาน • ผู้จ�าหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ • นักวิจัย ผู้ประกอบการที่น�าสารประกอบชีวภาพมาใช้ในการผลิต เอกสำารแนะน� มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง www.mfu.ac.th

25


ส�นักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

? ท�ไมต้องเรียนที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

School of Agro-Industry 0-5391-6738 0-5391-6739 agro-industry@mfu.ac.th www.mfu.ac.th/school/agro-industry

1

นักศึกษาเรียนรู้ในบรรยากาศความเป็นนานาชาติ ภายใต้การ แลกเปลี่ยนทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัย ชั้นน�ในต่างประเทศ

2

หลักสำูตรวิทยาศาสำตรบัณฑิตสำาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับการรับรองมาตรฐานสำากลจาก Institute of Food Technologists (IFT) ประเทศสำหรัฐอเมริกา

หลักสูตร ปริญญาตรี

• หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร Bachelor of Science Program in Food Science and Technology • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว Bachelor of Science Program in Postharvest Technology

หลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับการอนุมัติ รับรองหลักสูตรว่ามีมาตรฐานในระดับนานาชาติจาก Institute of Food Technologists (IFT) ซึ่งเป็นองค์กรนานาชาติที่สนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารและ สร้างเครือข่ายทั่วโลกในสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร

ปริญญาโท

• หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร Master of Science Program in Food Science and Technology • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยว Master of Science Program in Postharvest Technology and Innovation

ปริญญาเอก

• หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร Doctor of Philosophy Program in Food Science and Technology

แนวทางประกอบอาชีพ

26

• เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต วางแผนการผลิต จัดซื้อ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร • เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพสาขาเทคโนโลยีการอาหารในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร • ผู้แทนขายและให้บริการด้านเทคนิคสาขาเทคโนโลยีการอาหารที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร • ผู้ประเมินโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร • เจ้าหน้าที่ผลิต เจ้าหน้าที่ควบคุมและประกันคุณภาพในโรงงานคัดบรรจุผลิตผลเกษตร • เจ้าหน้าที่วิจัย วิเคราะห์คุณภาพ ก�าหนดและประเมินมาตรฐานคุณภาพผลิตผลเกษตรและอาหาร

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ส�นักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส�อาง School of Cosmetic Science 0-5391-6830 0-5391-6831 cosmeticscience@mfu.ac.th www.mfu.ac.th/school/cosmeticscience

หลักสูตร ปริญญาตรี

? ท�ไมต้องเรียนที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 1

เราเป็นสำถาบันแรกที่เปดสำอนสำาขาวิทยาศาสำตร์เครื่องสำ�อาง และเทคโนโลยีความงาม และก้าวสำู่ความเป็นผู้น�ด้านการเรียน การสำอนในทั้งสำองสำาขาในปัจจุบัน

2

เรามีการเรียนการสำอนเป็นภาษาอังกฤษท�ให้บัณฑิตมีความ พร้อมด้านภาษา สำามารถท�งานได้ทั้งในและต่างประเทศ

3

เรามีบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความกระตือรือร้น มีความรู้ขั้นสำูงและ ทันสำมัยตามแนวโน้มและตลาดโลก

• หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส�าอาง Bachelor of Science Program in Cosmetic Science • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม Bachelor of Science Program in Beauty Technology

ปริญญาโท

• หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส�าอาง Master of Science Program in Cosmetic Science

• แผน ก เรียน ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย • แผน ข เรียน ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ปริญญาเอก

• หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส�าอาง Doctor of Philosophy Program in Cosmetic Science

แนวทางประกอบอาชีพ

• นักวิทยาศาสตร์เครื่องส�าอาง ในสถาบันของรัฐและเอกชน • นักการตลาดขายผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง หรือวัตถุดิบส�าหรับผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง • นักวิชาการด้านเทคโนโลยีความงามที่สามารถให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับเครื่องส�าอางหรือการบริการด้านความงาม • ประกอบอาชีพในสถานประกอบการด้านความงามและสปา

เอกสำารแนะน� มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง www.mfu.ac.th

27


ส�นักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

School of Information Technology 0-5391-6741 0-5391-6743 itschool@mfu.ac.th www.mfu.ac.th/school/it

หลักสูตร ปริญญาตรี

• หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ Bachelor of Science Program in Information Technology • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม Bachelor of Science Program in Computer Science and Innovation • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ Bachelor of Engineering Program in Information and Communication Engineering • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ Bachelor of Science Program in Software Engineering • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมลั ติมเี ดียและการสร้างภาพ เคลือ่ นไหว Bachelor of Science Program in Multimedia Technology and Animation

ปริญญาโท

• หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ Master of Science Program in Information Technology • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ Master of Engineering Program in Computer Engineering

ปริญญาเอก

• หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ Doctor of Philosophy Program in Computer Engineering

28

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

? ท�ไมต้องเรียนที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 1

เรี ย นและฝ ก ปฏิ บั ติ จ ริ ง กั บ ภาคอุ ต สำาหกรรมและมี ง านท� ได้รับใบรับรองประสำบการณ์ท�งาน 1 ป ภายใต้หลักสำูตร 4 ป โดยใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสำอน

2

มีการเรียนการสำอนแบบ PBL ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนเกิดความ เชี่ยวชาญในด้านปฏิบัติและเข้าใจทฤษฎีได้ดีขึ้น

3

มีหลักสำูตรที่ทันสำมัย ครบรอบด้านไอที ตรงกับความ ต้องการของผู้ประกอบการทั้งระดับปริญญาตรี โท เอก


แนวทางประกอบอาชีพ • ออกแบบและพัฒนา โปรแกรมคอมพิวเตอร์

• บริหารโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ • ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ • นักพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application Developer)

• นักพัฒนาโปรแกรมและระบบส�ำหรับการประมวลผลแบบ กลุ่มเมฆ (Cloud computing) • โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ • นักสร้างภาพเคลือ่ นไหว (Animator, Modeler, 2D/3D Artist) • นักสร้างภาพเหนือจริง (Visual Effects) • นักออกแบบเกม (Game Designer)


กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


ส�นักวิชาศิลปศาสตร์ School of Liberal Arts 0-5391-6722 0-5391-6723 liberal-arts@mfu.ac.th www.mfu.ac.th/school/liberal-arts

? ท�ไมต้องเรียนที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 1

ต้อนรับคุณเข้าสำู่สำิ่งแวดล้อมที่เปยมไปด้วยวัฒนธรรมอัน หลากหลาย พร้อมกับสำิ่งอ�นวยความสำะดวกสำ�หรับการ เรียนรู้ภาษาหลายรูปแบบ

2

ผนวกความสำามารถด้านการใช้ภาษาของคุณเข้ากับโอกาสำ ในการประกอบอาชีพต่างๆ ในอนาคตที่คุณต้องการ

3

รั บ มื อ กั บ โลกที่ ไ ม่ เ คยหยุ ด นิ่ ง พร้ อ มทั้ ง สำนองตอบความ ต้ อ งการของผู ้ เ รี ย นเช่ น คุ ณ ด้ ว ยการรั ก ษามาตรฐานทาง วิชาการอย่างต่อเนื่อง

หลักสูตร ปริญญาตรี

• หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts Program in English • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทยส�าหรับชาวต่างประเทศ Bachelor of Arts Program in Thai Language and Culture for Foreigners

ปริญญาโท • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) Master of Arts Program in English for Professional Development (International Program)

ปริญญาเอก

• หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) Doctor of Philosophy Program in English for Professional Development (International Program)

แนวทางประกอบอาชีพ • เจ้าหน้าที่สถานทูต

• พนักงานองค์กรระหว่างประเทศ • นักแปล นักเขียน ล่าม • นักวิชาการด้านวิเทศน์สัมพันธ์ • ท�างานในหน่วยงานของรัฐบาลหรือบริษัทที่มีการติดต่อกันระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ เอกสำารแนะน� มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง www.mfu.ac.th

31


ส�นักวิชาการจำัดการ

School of Management 0-5391-6695 0-5391-6694 management@mfu.ac.th www.mfu.ac.th/school/management

หลักสูตร ปริญญาตรี

• หลักสูตรบัญชีบัณฑิต Bachelor of Accounting Program • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ Bachelor of Business Administration Program in Business Administration • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต Bachelor of Economics Program • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว Bachelor of Business Administration Program in Tourism Management • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ Bachelor of Business Administration Program in Hospitality Industry Management • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทาน Bachelor of Business Administration Program in Logistics and Supply Chain Management • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน Bachelor of Business Administration Program in Aviation Business Management แบ่งเป็นสาขาย่อยดังนี้ 1) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (งานบริการการบิน) 2) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบิน) 3) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (การปฏิบัติการทางการบิน)

32

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปริญญาโท

• หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ Master of Business Administration Program in Business Administration • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ Master of Business Administration Program in International Logistics and Supply Chain Management

ปริญญาเอก

• หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ Doctor of Philosophy Program in Business Administration

? ท�ไมต้องเรียนที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 1

ความเชี่ยวชาญ: นัก ศึก ษาจะได้เ รีย นรู้จ าการฝกฝนและ ทดลองปฏิบัติงาน จากผู้มีความเชีย วชาญ

2

ความเปนเลิศ: เรามีความพร้อมในเรื่องของสำถานที่แ ละ สำิ่งอ�นวยความสำะดวกในการเรียนรู้ที่เป็นเลิศ และทันสำมัย

3

ประสบการณ์: นักศึกษาจะได้ประสำบการณ์ จาการเรียนรู้ ภายใต้ก ารเปลี่ย นแปลงของธุร กิจ อย่างรวดเร็ว


แนวทางประกอบอาชีพ

• ท�างานในสายงานเกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น การเงิน การตลาด การบริหารทรัพยากรบุคคล ธุรกิจระหว่างประเทศ • ท�างานในสายงานที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว เช่น นักประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ เจ้าหน้าที่วางแผนส่งเสริมการท่องเที่ยว • ท�างานในสายงานที่เกี่ยวกับธุรกิจการบิน เช่น พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน พนักงานบริการภาคพื้นดิน เจ้าหน้าที่วิทยุการบิน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสนามบิน • ท�างานในสายงานที่เกี่ยวกับระบบโลจิสติกส์ เช่น เจ้าหน้าที่การพาณิชย์และระบบขนส่ง อุตสาหกรรมการ ขนส่งระหว่างประเทศ

• นักเศรษฐศาสตร์ นักวิจัย นักวิชาการด้านการเงิน นักวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา • ท�างานในภาครัฐและเอกชนเกี่ยวกับการวางระบบบัญชี ด้านการสอบบัญชี ด้านการภาษีอากร ด้านการตรวจสอบภายใน • ประกอบธุรกิจส่วนตัวธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ การค้าหรือการลงทุน

เอกสำารแนะน� มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง www.mfu.ac.th

33


ส�นักวิชานิติศาสตร์ School of Law 0-5391-6864 0-5391-6857 law@mfu.ac.th www.mfu.ac.th/school/law

? ท�ไมต้องเรียนที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 1

หลัก สำูต รมีก ารสำอนโดยอาจารย์ภ ายในที่มีคุณภาพ และผู้ เชี่ยวชาญทางกฎหมายภายนอก (เช่น ผู้พิพากษา อัยการ และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยชั้นน�ของไทย)

2

มีโอกาสำที่จะได้รับการฝกกฎหมายภาคปฏิบัติในหลักสำูตร

3

มีพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีนในหลักสำูตร

หลักสูตร

แนวทางประกอบอาชีพ

ปริญญาตรี

• ข้าราชการตุลาการในศาลยุติธรรม • ทนายความ พนักงานศาลปกครอง • นายทหารพระธรรมนูญ • รับราชการ

• หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต Bachelor of Laws Program

ปริญญาโท • หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต Master of Laws Program

34

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


ส�นักวิชานวัตกรรมสังคม

School of Social Innovation 0-5391-6684 0-5391-6685 social-innovation@mfu.ac.th www.mfu.ac.th/school/social-innovation

? ท�ไมต้องเรียนที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 1 2 3

ได้เ รีย นรู้และเข้าใจสำังคมโลกอย่างคน “ในกระแสำความ เปลี่ย นแปลง” หรือเข้าใจความเปลี่ย นแปลงของสำังคม โลกอย่างลึก ซึ้ง บนฐานของความเข้าใจในความเปลี่ย นแปลง บัณฑิตจะ สำามารถ คิดได้อย่างวิพากษ์ สำร้างสำรรค์ บูรณาการและ สำื่อสำารเป็น สำามารถทํางานได้กับทั้ง รัฐ เอกชน ภาคประชาสำังคม และ องค์ก ารระหว่างประเทศ อย่างเป็นผู้นําที่มีสำํานึก ของ “ผู้สำร้างความเปลี่ย นแปลง”

หลักสูตร ปริญญาตรี

• หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ Bachelor of Arts Program in International Development

แนวทางประกอบอาชีพ บุคลากรในองค์กรของรัฐและเอกชน ตลอดจนองค์กร ระหว่างประเทศ องค์กรพัฒนาเอกชน สื่อสารมวลชน และอื่นๆ

เอกสำารแนะน� มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง www.mfu.ac.th

35


ส�นักวิชาจำีนวิทยา

School of Sinology 0-5391-6690 0-5391-6723 sinology@mfu.ac.th www.mfu.ac.th/school/sinology

? ท�ไมต้องเรียนที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 1

เพื่อผลิต บัณฑิต ให้ร อบรู้เ รื่องจีนในทุก ๆด้าน ตลอดจนมี ความเข้าใจในแนวคิดวิถีจีนเป็นอย่างดี นอกเหนือ ไปจาก ความรู้ ความสำามารถและทัก ษะด้านภาษาจีน

2

สำํ า นั ก วิ ช าจี น วิ ท ยามี ค วามร่ ว มมื อ หลั ก สำู ต รภาษาจี น ระยะ สำั้นกับมหาวิทยาลัย ชั้นนําในประเทศจีน

3

ทุ ก หลั ก สำู ต รในสำํ า นั ก วิ ช าจี น วิ ท ยาสำอนเป็ น ภาษาจี น และ ภาษาอังกฤษเป็นหลัก

หลักสูตร ปริญญาตรี

• หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา Bachelor of Arts Program in Chinese Studies • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ Bachelor of Arts Program in Business Chinese • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน Bachelor of Education Program in Teaching Chinese Language • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน Bachelor of Arts Program in Chinese Language and Culture

ปริญญาโท

• หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลและการล่ามภาษาจีน-ไทย Master of Arts Program in Chinese-Thai Translation and Interpretation

แนวทางประกอบอาชีพ • ครูวิชาภาษาจีนและวิชาเกี่ยวกับประเทศจีนเบื้องต้น

• นักวิจัยด้านจีนศึกษา • ศึกษา ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ล่าม นักแปล นักเขียน • ร่วมงานกับบริษัทของชาวไทยที่มีการติดต่อหรือร่วมลงทุนในประเทศจีนหรือไต้หวัน บริษัทของชาวจีนหรือไต้หวันที่เปดสาขาในประเทศไทย • มัคคคุเทศก์ นักประชาสัมพันธ์ งานด้านบริการ

36

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ


ส�นักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ School of Health Science 0-5391-6822 0-5391-6821 health-science@mfu.ac.th www.mfu.ac.th/school/health_sci

? ท�ไมต้องเรียนที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 1

เราบู ร ณาการการเรี ย นการสำอนและการท�วิ จั ย พร้ อ มกั น ด้ ว ยวิ ช าชี พ ที่ ห ลากหลายโดยใช้ ป ระชาชนเป็ น ศู น ย์ ก ลาง เพื่อขับเคลื่อนสำุขภาวะของชุมชน

2

เราสำร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ เครื อ ข่ า ยวิ ช าชี พ และองค์ ก ร ทุ ก ระดั บ เพื่ อ เป็ น ศู น ย์ ก ลางการวิ จั ย และพั ฒ นาด้ า น วิทยาศาสำตร์สำุขภาพในอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง

3

เราผลิ ต บั ณ ฑิ ต สำหวิ ช าชี พ ด้ า นวิ ท ยาศาสำตร์ สำุ ข ภาพที่ มี ทักษะการจัดการสำุขภาพแบบมืออาชีพในระดับสำากล

หลักสูตร ปริญญาตรี

• หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine Program • หลักสูตรกายภาพบ�าบัดบัณฑิต Bachelor of Physical Therapy Program • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต Bachelor of Public Health Program • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ Bachelor of Science Program in Sports and Health Science • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม Bachelor of Science Program in Environmental Health • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety • หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต Bachelor of Traditional Chinese Medicine Program

ปริญญาโท • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ Master of Science Program in Public Health

แนวทางประกอบอาชีพ • ปฏิบัติงานในต�าแหน่งแพทย์แผนไทยประยุกต์ แพทย์แผนไทย นักการแพทย์แผนไทยในสถานพยาบาลทุกระดับนักวิจัยทาง ด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ในสถาบันการศึกษา ที่เปด สอนหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บณ ั ฑิตหรือองค์กรอืน่ • นักวิชาการสาธารณสุขในกระทรวงสาธารณสุข เช่น นักวิชาการระดับกรม กอง ส�านักงาน ส�านักงานสาธารณสุข ระดับจังหวัด ส�านักงานสาธารณสุขระดับอ�าเภอ โรงพยาบาล ทุกแห่งในกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัย • นักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในการท�างาน) • นักกายภาพบ�าบัด • นักวิทยาศาสตร์การกีฬาในสถาบันการกีฬาขององค์กรรัฐบาล และเอกชน, ผู้ฝกสอนกีฬาในองค์กรและสมาคมกีฬา • นักวิชาการสิง่ แวดล้อม, ผูค้ วบคุมระบบบ�าบัดมลพิษ, เจ้าหน้าที่ ห้องปฏิบตั กิ ารสิง่ แวดล้อม ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน • แพทย์จีนในสถานพยาบาลของรัฐ เอกชน และสถาบัน/ส�านัก/ หน่วยงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข

เอกสำารแนะน� มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง www.mfu.ac.th

39


ส�นักวิชาพยาบาลศาสตร์ School of Nursing 0-5391-6869 0-5391-6867 nursing@mfu.ac.th www.mfu.ac.th/school/nursing

หลักสูตร • หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล Certificate Program for Practical Nursing

• หลักสูตรพยาบาสศาสตรบัณฑิต Bachelor of Nursing Science Program

40

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1

มีการจัดการเรียนการสำอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ

2

มีหลักสำูตรที่เป็นมาตรฐาน ได้รับการรับรองจากสำภาการ พยาบาลและสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

3

ผู ้ สำ�เร็ จ การศึ ก ษาได้ รั บ การยอมรั บ และเป็ น ที่ ต ้ อ งการจาก หน่วยงานหรือองค์กรทางด้านสำุขภาพ

แนวทางประกอบอาชีพ

ประกาศนียบัตร

ปริญญาตรี

? ท�ไมต้องเรียนที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ภาวการณ์มีงานท�

98%

• พยาบาลวิชาชีพในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ (ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ) ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ • พยาบาลประจ�าโรงเรียน/สถานประกอบการอื่นๆ • ประกอบอาชีพอิสระด้านการพยาบาลและ การผดุงครรภ์


ส�นักวิชาแพทยศาสตร์ School of Medicine 0-5391-6566 0-5391-6570 med@mfu.ac.th www.mfu.ac.th/school/medicine

หลักสูตร ปริญญาตรี

• หลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ป) Doctor of Medicine Program

? ท�ไมต้องเรียนที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 1

ผลิตบัณฑิตแพทย์เพื่อให้ความรู้ความสำามารถในการเรียน รู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาศักยภาพให้รู้ทันเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ทันสำมัย

2

เน้ น การเรี ย นรู ้ เ ป็ น ภาษาอั ง กฤษเป็ น ภาษาพื้ น ฐานในการ เรี ย นรู ้ เ พื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มในการใช้ ข องบั ณ ฑิ ต ในการ ใช้ภาษาอังกฤษ ในการประกอบวิชาชีพต่อไป

แนวทางประกอบอาชีพ • แพทย์ในสถานพยาบาลของรัฐ เอกชน และสถาบัน/ ส�านัก/หน่วยงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข • ประกอบอาชีพอิสระทั้งในประเทศและต่างประเทศ • อาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน

เอกสำารแนะน� มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง www.mfu.ac.th

41


ส�นักวิชาทันตแพทยศาสตร์ School of Dentistry 0-5391-6571 0-5391-6570 dentistry@mfu.ac.th www.mfu.ac.th/school/dentistry

หลักสูตร ปริญญาตรี

• หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ป) Doctor of Dental Surgery Program

42

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

? ท�ไมต้องเรียนที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 1

ทันตแพทย์ รู้ เข้าใจ และดูแลสำุขภาพช่องปากตนเองได้ดี กว่าคนอื่น

2

ทันตแพทย์คือผู้ให้ความสำุข ลดความทุกข์จากการปวดฟัน

3

ทันตแพทย์เป็นทั้งสำถาปนิกและวิศวกรในการใสำ่ฟัน

แนวทางประกอบอาชีพ • ทันตแพทย์ในสถานพยาบาลของรัฐ เอกชน และ สถาบัน/ส�านัก/หน่วยงานด้านการแพทย์ และสาธารณสุข • อาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน • นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ ในสาขาทันตแพทยศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง


ส�นักวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟนฟูสุขภาพ School of Anti Aging and Regenerative Medicine 0-2664-4361 0-2664-4362 anti-aging@mfu.ac.th www.mfu.ac.th/school/anti-aging

หมายเหตุ:

• เปดสำอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก • สำถานที่ศึกษา: กรุงเทพมหานคร

หลักสูตร ปริญญาโท

• หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟนฟูสุขภาพ (ส�าหรับผู้ส�าเร็จสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพอื่นๆ ที่มิใช่แพทย์) Master of Science Program in Anti-Aging and Regenerative Science • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟนฟูสุขภาพ (ส�าหรับผู้ส�าเร็จแพทยศาสตร์) Master of Science Program in Anti-Aging and Regenerative Medicine • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา (ส�าหรับผู้ส�าเร็จแพทยศาสตร์) Master of Science Program in Dermatology

? ท�ไมต้องเรียนที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 1

ผลิตบัณฑิตแพทย์เพื่อให้ความรู้ความสำามารถในการเรียน รู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาศักยภาพให้รู้ทันเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ทันสำมัย

2

เน้ น การเรี ย นรู ้ เ ป็ น ภาษาอั ง กฤษเป็ น ภาษาพื้ น ฐานในการ เรี ย นรู ้ เ พื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มในการใช้ ข องบั ณ ฑิ ต ในการ ใช้ภาษาอังกฤษ ในการประกอบวิชาชีพต่อไป

แนวทางประกอบอาชีพ • แพทย์ในสถานพยาบาลของรัฐ เอกชน และสถาบัน/ ส�านัก/หน่วยงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข • ประกอบอาชีพอิสระทั้งในประเทศและต่างประเทศ • อาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน

ปริญญาเอก • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา Doctor of Philosophy Program in Dermatology • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟนฟูสุขภาพ Doctor of Philosophy Program in Anti-Aging and Regenerative Science • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟนฟูสุขภาพ Doctor of Philosophy Program in Anti-Aging and Regenerative Medicine

เอกสำารแนะน� มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง www.mfu.ac.th

43


www.mfu.ac.th MFUconnect