Page 1

BORDERLAND REPORT

CHIANGRAI

สรุปข่าวสารและความเคลื่อนไหวอันหลากหลายในอาณาบริเวณพรมแดนเชียงราย

กุ ม ภ า พั น ธ์ 2 5 6 2

TOPICS 1. พรมแดนชาติพันธ์ในแดน และข้ามแดน 2. พรมแดนรัฐ พรมแดนรัก 3. ศาสนาข้ามแดน 4. วันชาติไทใหญ่ที่ดอยก่อวัน 5. นักท่องเที่ยวจีนที่หายไป จากเชียงของ

1

พรมแดนชาติพันธุใ์ นแดนและข้ามแดน อ ำเภอแม่ ฟ้ ำ หลวงตั้ ง อยู่ บ นดอยสู ง ของเชี ย งรำยติ ด กั บ รั ฐ ฉำน

ประเทศเมียนมำ วันที่ 3 – 15 กุมภำพั นธ์ 2562 พี่ น้องลำหู่จัดงำนปีใหม่

6. คนหายข้ามแดน

ลำหู่ ป ระจ ำปี โดยก ำหนดให้ มี ก ำรจั ด งำนปี ใ หม่ แ ละกำรเต้ น ร ำตำม

7. สงครามยาเสพติด

ประเพณีไล่เรียงกันตำมหมู่บ้ำนต่ำงๆ ได้แก่บ้ำนมูเซอลำบำ บ้ำนห้วยปู

อาชญากรรม และการลักลอบ

บ้ำนปำงมหัน บ้ำนมูเซอผำฮี้ บ้ำนมูเซอป่ ำกล้วย บ้ำนมูเซอป่ ำยำง บ้ำนขำ

ข้ามแดน 8. โรคระบาดข้ามแดน 9. นโยบายพรรคการเมืองกับ พื้นที่ชายแดน

แหย่ง บ้ำนแสนเมืองโก บ้ำนจะป่ ำ บ้ำนห้วยอื้น ไฮไลต์ของงำนปีใหม่ลำหู่ ประจำปีนี้คือวันที่ 12 กุมภำพั นธ์ 2562 ที่เป็นวันเต้นรำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดใน ประเทศไทย ณ บ้ำนพญำไพรเล่ำจอ ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้ำหลวง

10. ความร่วมมือของ

จั ง หวั ด เชีย งรำย มี ชนเผ่ ำลำหู่ จ ำกในประเทศไทยและต่ ำงประเทศมำ

หน่วยงานรัฐข้ามแดน

เต้นรำร่วมพันกว่ำคน

1


กลุ่มคนไทยวนในประเทศไทยจัดงำน “ปำเจียงแสนปิ้กบ้ำน” ณ วัดเจดีย์หลวง อ.เชียงแสน ระหว่ำง วันที่ 8 – 10 กุมภำพันธ์ งำนนี้เป็นควำมร่วมมือกันของหลำยองค์กร อำทิ กลุ่มคนไทยวน ศู นย์มำนุษยวิทยำ สิ ริ น ทร เครื อ ข่ ำ ยพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ พ้ื น บ้ ำ น เป็ น ต้ น ในงำนมี ก ำรแสดงรู ป ภำพสมั ย เก่ ำ ของเชี ย งแสน กำรจั ด นิทรรศกำรของกลุ่มคนไทยวนที่กระจัดกระจำยไปยังส่ วนต่ำงๆ ของประเทศไทย ยกตัวอย่ำงเช่น สระบุรี อุตรดิตถ์ น่ำน เป็นต้น นอกจำกนี้ ในงำนยังมีกลุ่มคนไทยวนที่อยู่ในประเทศเมียนมำบ้ำนห้วยส้ ำน เมือง เมียวดี ตรงกันข้ำมกับอำเภอแม่สอด จังหวัดตำกของไทย และคนไทยวนจำกเมืองเชียงเงิน หลวงพระบำง ประเทศลำว เข้ำมำร่วมงำนในครั้งนี้ด้วย เครือข่ำยอิ้วเมี้ยนแห่งประเทศไทยจัดงำนมหกรรมอิ้วเมี้ยนสั มพั นธ์ ครั้งที่ 2 ระหว่ำงวันที่ 8 – 9 กุ ม ภำพั น ธ์ ณ สวนสำธำรณะปลำบึ ก 7 สี บริ เ วณท่ ำ เรื อ บั๊ ค ต.เวี ย ง อ.เชี ย งของ จ.เชี ย งรำย มี พี่ น้ อ ง อิ้วเมี้ยนจำกประเทศต่ำงๆ ทั่วโลก ได้แก่ จีน ลำว อเมริกำ แคนำดำ ฯลฯ มำร่วมงำนจำนวนมำกกว่ำ 3,000 คน กิจกรรมภำยในงำนประกอบด้วย นิทรรศกำรประวัติควำมเป็นมำของชำติพันธุ์อิ้วเมี้ยน 12 ตระกูล (แซ่) ตลำด ถนนคนเดินจำหน่ำยสิ นค้ำอำหำรผลิตภัณฑ์ เครื่องประดับ เครื่องเงิน และเสื้ อผ้ำปั กลำยอิ้วเมี้ยน กำรเสวนำทำงวิชำกำรเรื่อง อัตลักษณ์อิ้วเมี้ยนในสั งคมพหุวัฒนธรรม และแนวทำงกำรสื บสำนวัฒนธรรม ควำมเชื่อและพิธีกรรมอิ้วเมี้ยนในยุคปั จจุบัน กำรแสดงคอนเสิ ร์ตเพลงอิ้วเมี้ยนดั้งเดิมและเพลงอิ้วเมี้ยนร่วม สมั ย ขบวนแห่ วั ฒ นธรรมอิ้ ว เมี้ ย น กำรแสดงวั ฒ นธรรมอิ้ ว เมี้ ย นจำกประเทศต่ ำ งๆ เช่ น กำรร ำถำด กำรสำธิตกำรแสดงจำลองวัฒนธรรมประเพณีแต่งงำนอิ้วเมี้ยนดั้งเดิม กำรเดินแบบชุดอิ้วเมี้ยนประยุกต์ ร่วมสมัย และกำรประกวดธิดำอิ้วเมี้ยน ส่ วนในปีหน้ำจะมีกำรยกระดับเป็นงำนอิ้วเมี่ยนโลกที่อำเภอเชียงของ

2

พรมแดนรัฐ พรมแดนรัก

วาเลนไทน์ที่ชายแดนและการท่องเที่ยว 14 กุมภำพันธ์ 2562 องค์กรปกครองส่ วน ท้องถิ่นในอำเภอเวียงแก่นร่วมกันจัดงำน "รัก(ษ์ ) สุ ดเขตประเทศไทย@ผำไดเวี ย งแก่ น " เพื่ อ ส่ ง เสริ ม กำรท่อ งเที่ยว ส่ ง เสริ มกำรรั กษ์ สุขภำพ ในงำนจั ด ให้ มี ก ำรแข่ ง ขั น วิ่ ง มำรำธอนเส้ น ทำง แก่ ง ผำได - จุ ด ผ่ อ นปรนกำรค้ ำชำยแดนที่ บ้ ำ น ห้วยลึก ชิมอำหำรขันโตก ชมวัฒนธรรมริมฝั่ งโขง กำรแสดงวัฒนธรรม 9 ชนเผ่ำชำติพันธุ์ ฟั งเพลง รั ก ประกอบดนตรี กิ จ กรรมไฮไลต์ ข องงำนคื อ

2


กำรพำคู่ รั กที่ ร่ ว มงำน นั่ ง เรื อ แห่ ข บวนจำกฝั่ งล่อ งแม่น้ ำ โขงไปจดและรับ ทะเบี ยนสมรสกลำงแม่น้ ำโขง จุดสิ้ นสุ ดของประเทศไทย ทำงอ ำเภอเชี ย งแสนได้ จั ด โครงกำรจดทะเบี ย นสมรสวั น แห่ ง ควำมรั ก (วั น วำเลนไทน์ ) ล่องเรือสำบำนรักบนเรือลำน้ ำโขง 4 แผ่นดิน ที่อำเภอเชียงแสน จ.เชียงรำย โดยมีคู่สมรสจำนวนทั้ง 18 คู่ ได้เดินทำงลงเรือเพื่อจดทะเบียนสมรส ล่องเรือบอกรัก ฮั กกันที่เชียงแสน บนลำน้ ำโขง ดินแดนสำมเหลี่ยม ทองคำ มีท่ำนพระพุ ทธิญำณมุนี (ประเสริฐ ปญฺญำวชิโร) เจ้ำอำวำสวัดพระธำตุผำเงำ เจ้ำคณะอำเภอเชียง แสน อวยพรชั ย และรดน้ ำ มนต์ เ พื่ อ เป็ น สิ ริ ม งคลแก่ คู่ ส มรส บนเรื อ วิ ว ำห์ ณ ท่ ำ เรื อ เชี ย งแสน พร้ อ ม บันทึกภำพ ร่วมกับนำยประสงค์ หล้ำอ่อน นำยอำเภอเชียงแสน อ ำเภอเทิ ง จั ด งำนเทศกำลดอกเสี้ ย วบำน ณ ภู ชี้ฟ้ ำ ระหว่ ำงวั น ที่ 13-15 ก.พ. มี กำรกำร ประกวดธิดำดอกเสี้ ยว ประกวดริ้วขบวนของชนเผ่ำ 14 หมู่บ้ำนของตำบลตับเต่ำ ประกวดภำพถ่ำยดอก เสี้ ยว กำรแสดงทำงศิ ลปะวัฒนธรรมชนเผ่ำ ในพิ ธีเปิดงำนวันที่ 13 ก.พ. ทำงอำเภอได้เชิญผู้ว่ำรำชกำร จังหวัดเชียงรำยมำเป็นประธำน รวมถึงเจ้ำแขวงบ่อแก้วและเจ้ำแขวงไชยะบุรีพร้อมคณะอีกประมำณ 30 คนมำร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงำนด้วย งำนนี้จัดขึ้นที่ศูนย์บริกำรนักท่องเที่ยวภูชี้ฟ้ำ บ.ร่มฟ้ ำไทย ม.24 ต. ตับเต่ำ อ.เทิง จ.เชียงรำย

3

ศาสนาข้ามแดน

ครูบาอริยชาติเข้าร่วมพิธียกยอราชครูแห่งเมืองยอง ควำมศรัทธำในครูบำยุคใหม่แตกต่ำงกันอย่ำงไรจำกครูบำยุคเก่ำ เป็นประเด็นที่มิเพี ยงแต่จะเป็น ข้อถกเถียงในแวดวงวิช ำกำรเท่ ำนั้ น หำกแต่ในองค์กรสงฆ์ ก็กำลัง เผชิญหน้ ำกั บควำมท้ ำทำยว่ ำจะจั ด ควำมสั มพั นธ์อย่ำงไร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเมื่อครูบำยุคใหม่ก้ำวข้ำมพรมแดนไปยังประเทศเพื่ อนบ้ำนซึ่งมี

วัฒนธรรมที่ทั้งเหมือนและแตกต่ำงกันออกไป อีกทั้งถูกท้ำทำยด้วยว่ำประเพณีบำงอย่ำงที่ครูบำยุคใหม่ทำ อยู่นั้นคือประเพณีของล้ำนนำที่ถู กทอดทิ้งมำนำนแล้วอี กต่ำงหำก พระภำวนำรัตนญำณ หรือครูบำอริ ยชำติ อริยจิตโต เจ้ำอำวำสวัดแสงแก้วโพธิญำณ ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงรำยเข้ำร่วมพิธียกยอ รำชครูแห่งเมืองยองในเขตรัฐฉำน ประเทศเมียนมำ โดยมีกำรสวมมงกุฎทำจำกทองคำแท้หนัก 32 บำท สั งฆำฏิหนัก 10 บำท และสุ พรรณบัฏหนัก 5 บำท เมื่อวันมำฆบูชำซึ่งตรงกับวันที่ 19 ก.พ.62 ต่ อ มำพระรั ต นมุ นี รั กษำกำรเจ้ ำคณะจั ง วั ด เชีย งรำย มี ห นั ง สื อ สั่ ง กำรให้ เ จ้ ำ คณะ อ.แม่ ส รวย ตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนข้อเท็จจริง (หำควำมผิดครูบำอริยชำต) แต่สุดท้ำยแล้วเจ้ำคณะ อ.แม่สรวย

3


ได้จัดทำรำยงำนสรุปเนื้อหำได้ว่ำกำรข้ำมไปฝั่ งประเทศเมียนมำเพื่อประกอบพิธีดังกล่ำวเป็นไปตำมประเพณี ที่ปฏิบัติกันเป็นปกติในฝั่ งประเทศเพื่อนบ้ำน และยังสื บทอดกันมำเป็นเวลำนำนตั้งแต่อดีตกำลแล้ว ดังนั้นจึง ให้เรื่องยุติในชั้นกำรสอบสวนของคณะสงฆ์ อ.แม่สรวย โดยทำงจังหวัดได้รับทรำบและจะไม่มีคำสั่ งกำร ใดๆ เพิ่มเติมอีกทำให้เรื่องดังกล่ำวยุติไปโดยปริยำย

4

วันชาติไทใหญ่ทด ี่ อยก่อวัน กองทัพรัฐฉำน RCSS / SSA ที่ตั้งกองบัญชำกำร ณ ดอยก่อวัน ตรงกันข้ำมกับบ้ำนพญำไพร อ.

แม่ฟ้ำหลวง จัดงำนลองวันชำติไทใหญ่ครบรอบ 72 ปี โดยมีเจ้ำคำกอนจื้น เป็นผู้นำจัดงำนอย่ำงยิ่งใหญ่ มีคนไตทั่วประเทศไปร่วมงำน มีกิจกรรมกำรแสดงของบรรดำเหล่ำทหำรไทใหญ่รำลึกถึงคุณบิดำมำรดำ ที่มำให้กำลังใจและแสดงกำรสู้ รบของทหำร เป็นต้น

5

นักท่องเทีย ่ วจีนทีห ่ ายไปจากเชียงของ ปั ญหำรถทั ว ร์ จี น ที่ ห ำยไปจำกอ ำเภอเชีย ง

ของยั ง คงเป็ น ควำมท้ ำทำยทำงกำรไทยว่ ำจั ด กำร อย่ำงไร นำยอำเภอเชียงของเปิดเผยต่อสื่ อมวลชน ว่ ำ กลุ่ ม นั ก ท่ อ งเที่ ย วชำวจี น นิ ย มเดิ น ทำงมำ ท่องเที่ยวประเทศไทยแบบคำรำวำนรถยนต์จำนวน มำกใน 7 เทศกำลหลัก ๆ คื อ วั น ชำติ จี น วั น ลอย กระทง วันแรงงำนแห่งชำติ วันตรุษจีน วันส่ งท้ำย ปี เ ก่ ำ ต้ อ นรั บ ปี ใ หม่ วั น เช็ ง เม้ ง และเทศกำล สงกรำนต์ ต้ น ปี 2562 ได้ มี ก องคำรำวำนรถ ท่องเที่ยวจำกประเทศจีนเดินทำงเข้ำมำแล้วจำนวน 324 คั น โดยมี ท ำเรื่ อ งผ่ำนเอกชนน ำ เฉพำะช่วง เทศกำลวั น ตรุ ษ จี น มี เ ข้ ำมำจ ำนวนประมำณ 100 คน ใช้รถยนต์ประมำณ 23 คัน

4


อ.เชียงของ ได้มีกำรประกำศเปิดศู นย์บริกำรกำรเดินทำงท่องเที่ยวข้ำมแดนแล้ว โดยมีกำรบูรณำ กำรหน่วยงำนต่ำง ๆ เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทำงเข้ำมำอย่ำงเต็มที่ โดยมีทั้งด่ำน ตรวจคนเข้ำเมือง (ตม.) สำนักงำนขนส่ ง จ.เชียงรำย ศุ ลกำกรเชียงของ โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำช เชียงของ ฯลฯ ให้บริกำรผู้เดินทำงเข้ำมำแบบที่เดียวแล้วเสร็จ (one stop service) ซึ่งกำรอำนวยควำม สะดวกจะทำให้นักท่องเที่ยวสำมำรถทำเรื่องผ่ำนแดนเข้ำมำได้อย่ำงรวดเร็ว เพรำะมีทั้งกระบวนกำรตรวจ คนเข้ำเมือง กำรตรวจด่ำนศุ ลกำกร กำรทำใบขับขี่รถยนต์ชั่วครำว กำรตรวจโรค ทดสอบสมรรถนะกำรขับขี่ อบรมกฎจรำจร กำรทดสอบสำยตำและออกใบรับรองแพทย์แก่ผู้ขับขี่และใบขับขี่ชั่วครำวให้แก่ผู้ขับขี่ได้โดย ทันที ทั้ ง นี้ สิ่ ง ที่ ต้อ งด ำเนิ นงำนต่อในอนำคตก็ คื อ กรมกำรขนส่ งทำงบกต้องมีก ำรปรับ ปรุ งกระบวนกำร ให้บริกำรออกใบขับขี่ให้มีควำมสะดวกรวดเร็วมำกยิ่งขึ้น เช่น ลดจำนวนวันยื่นขออนุญำตล่วงหน้ำ จัดให้มี กำรยื่นเอกสำรผ่ำนระบบอิเล็ กทรอนิกส์ และกำรมอบอ ำนำจในกำรอนุญ ำตจำกกรมกำรขนส่ ง ทำงบกใน ส่ วนกลำงให้แก่สำนักงำนขนส่ งจังหวัด เป็นต้นในส่ วนของจังหวัดเชียงรำยผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ได้มีกำร แต่งตั้งคณะทำงำนเพื่อส่ งเสริมกำรท่องเที่ยวข้ำมแดนทั้งด้ำนไทย-เมียนมำ และไทย-สปป.ลำว โดยเฉพำะ รองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชำวจีน

6

คนหายข้ามแดน

คุณป้าชาวเชียงรายเดินเท้าข้ามแดนถึงจีน 15 กุมภำพั นธ์ นำงแก้วมณี อำจอ อำยุ 59 ปี ชำวเชียงรำย ถูกนำตัวเดินทำงเมืองคุนหมิง มณฑล ยูนนำน ประเทศจีนกลับมำยังเชียงรำย นำงแก้วมณีป่วยด้วยโรคควำมจำเสื่ อม ได้หำยตัวออกจำกบ้ำนไป เมื่อเดือนมิถุนำยนปีที่ผ่ำนมำ ลูกสำวได้ไปแจ้งควำมกับเจ้ำหน้ำที่ตำรวจเอำไว้ จนกระทั่งทำงกำรจีนแจ้ง กับกงสุ ลไทย ณ นครคุนหมิง ว่ำพบนำงแก้วอยู่ที่นั่น จึงได้ทำกำรให้ควำมช่วยเหลือเอำไว้ ทั้งนี้นำงแก้ว ไม่มีหนังสื อเดินทำงระหว่ำงประเทศและไม่เคยไปต่ำงประเทศ เนื่องจำกนำงแก้วไม่สำมำรถจำและเล่ำ เรื่ อ งรำวกำรเดิ น ทำงได้ เจ้ ำหน้ ำที่ จึ ง คำดว่ ำนำงแก้ ว อำจอำศั ย กำรเดิ น เท้ ำข้ ำมผ่ ำนแดนตำมช่อ งทำง ธรรมชำติออกจำกประเทศ และเดินทำงไปจนถึงประเทศจีนในท้ำยที่สุด

5


7

สงครามยาเสพติด อาชญากรรม และการลักลอบข้ามแดน ควำมตำยยั ง เป็ น เหตกำรณ์ ห ลั ก ของปั ญหำยำ

เสพติ ด ในแนวชำยแดนเชียงรำย วั น ที่ 21 กุ ม ภำพั นธ์ 2562เจ้ ำหน้ ำที่ ต ำรวจน ำกำลั ง ไปดั กซุ่ ม รออยู่ บ ริ เ วณ ถนนทำงเข้ำรีสอร์ตแห่งหนึ่ง พื้ นที่บ้ำนแม่สลองใน หมู่

4 ต.ป่ ำซำง อ.แม่จันภำยหลังสื บทรำบจะมีกำรลักลอบ ขนยำเสพติดจำกชำยแดนเข้ำมำทำงถนนทำงพื้นที่ อ.แม่ จัน ต่อมำเจ้ำหน้ำที่พบรถกระบะจำนวน 2 คัน แล่นตำม กันมำในควำมมืด เจ้ำหน้ำที่จึงแสดงตัวเข้ำไปตรวจสอบ แต่ ป รำกฏว่ ำรถคั น แรกเป็ นกระบะ ซึ่ ง มี ค นขั บ มำตำม ล ำพั ง คนเดี ย ว ได้ ชั ก อำวุ ธ ปื น ยิ ง ต่ อ สู้ กั บ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ และพยำยำมจะเปิดทำงหลบหนี ทำให้เกิดกำรยิงต่อสู้ กันขึ้นชั่วครู่ สิ้ นเสี ยงปืนรถของคนร้ำยพุ่งเสี ยหลักลง ไปที่ข้ำงทำง และคนขับถูกเจ้ำหน้ำที่ยิงเสี ยชีวิตคำที่ จำกกำรตรวจสอบศพพบว่ำชื่อนำยอำก่อ แชหมึ่ อำยุ 29 ปี อยู่บ้ำนเลขที่ 24 หมู่ 8 ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้ำหลวง จ.เชียงรำย เดือนนี้มีกำรจับกุมผู้ต้องหำขนยำเสพติดได้ในพื้นที่ตอนในของประเทศมำกกว่ำเดือนที่ผ่ำนมำ วันที่ 10 ก.พ. เจ้ำหน้ำที่ตำรวจ สภ.แม่ลำว ประจำด่ำนตรวจป่ ำตึง ต.ดงมะดะ อ.แม่ลำว จ.เชียงรำย ตั้งด่ำน ตรวจเพื่ อสกัดกั้นกำรลักลอบลำเลียงยำเสพติด บนถนนพหลโยธินสำยเชียงรำย-พะเยำ จนท. ตร.ตรวจ ค้นรถกระบะ ขับมำจำก อ.เมือง จ.เชียงรำย มุ่งหน้ำไปทำง จ.พะเยำ พบมีกำรดัดแปลงติดตั้งโครงเหล็ก สำหรับบรรทุกสิ นค้ำและมีผ้ำใบสี ดำปกคลุมเอำไว้ เจ้ำหน้ำที่จึงเปิดดู พบถุงพลำสติกสี ดำ ภำยในบรรจุ ยำบ้ำ 2,000,000 เม็ด นำยสุ ธี มะโนเรือง อำยุ 33 ปี คนขับรถกระบะถูกจับกุมขยำยผลต่อไป รูปแบบกำรขนยำเสพติดเข้ำไปยังพื้ นที่ตอนในของประเทศทำได้หลำกหลำยรูปแบบเมื่อวันที่ 19 กุมภำพันธ์ เจ้ำหน้ำที่ตำรวจจับกุม นำยนิรันดร์ พรสุ ขสมสกุล อำยุ 33ปี อยู่บ้ำนเลขที่187 หมู่5 ต.แม่ไร่ อ. แม่จัน จ.เชียงรำย ขณะนั่งในรถโดยสำร กทม. – เชียงรำย ตรวจค้นร่ำงกำยและกระเปป๋ ำเดินทำงพบยำ ไอซ์ทั้งหมด 10ซอง น้ำหนักรวมกันประมำณ 8,590กรัม เครือข่ำยค้ำยำเสพติด ทำกันหลำยคน หลำยหน้ำที่ อยู่ทั้งในพื้นที่ใจกลำงประเทศและชำยแดน วันที่ 19 ก.พ.เจ้ำหน้ำที่ตำรวจจับกุมผู้ต้องหำได้ 3 รำยในกรุงเทพฯ ข้อหำค้ำยำเสพติด และทำกำรยึดทรัพย์ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ยำเสพติ ด มู ล ค่ ำ กว่ ำ 100 ล้ ำ นบำท เมื่ อ ขยำยผลพบว่ ำ มี ก ำรโอนเงิ น ไปยั ง เครื อ ข่ ำ ย

6


น.ส.มินท์ เต็ง เอ ทำหน้ำที่เป็นผู้ทำธุรกรรมทำงกำรเงินให้กับเครือข่ำยเชื่อมโยงชำยแดนไทย-เมียนมำ และนำงหมอน เพ็ ชรอรุณ ผู้ทำธุรกรรมทำงชำยแดนด้ำนไทย-สปป.ลำว ต่อมำเจ้ำหน้ำที่พร้อมยึดทรัพย์ เป็นอำคำรพำณิชย์เลขที่ 69 หมู่ 2 ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สำย ไว้ตรวจสอบเนื่องจำกพบว่ำมีกำรโอนเงินจำก กลุ่มผู้ต้องหำที่ถูกจับกุมใน กทม. และมีกำรส่ งมอบบัญชีตัวแทนกันที่อำคำรพำณิชย์ดังกล่ำว เจ้ำหน้ำที่ศุลกำกรจับกุมพ่ อค้ำประกอบอำชีพค้ำเสื้ อผ้ำมือสองได้เดินทำงผ่ำนด่ำนศุ ลกำกร แม่สำย(สะพำนที่1)ไปยังจ.ท่ำขี้เหล็กประเทศเพื่ อนบ้ำนเพื่ อนำเสื้ อผ้ำมือสองไปขำยโดยที่ผ่ำนมำได้เดิน ทำงเข้ำออกไทย-เมียนมำทำงด่ำนพรมแดนแม่สำยเป็นประจำ ทุกครั้งหลังส่ งเสื้ อผ้ำเสร็จก็จะเข้ำไปเสพ ยำบ้ำและซื้อติดตัวไว้เสพ แต่เมื่อจะเดินทำงกลับฝั่ งประเทศไทยก็จะทิ้งยำบ้ำทั้งหมดไว้ฝ่ ั งประเทศเพื่ อน บ้ำน สำเหตุที่ถูกจับครังนี้เนื่องจำกแล้วลืมยำบ้ำที่เหลือจำนวน 46 เม็ดไว้ในกระเป๋ ำกำงเกงทำให้ถูกจับ มิเพี ยงแต่คนไทยเท่ำนั้นที่มีส่วนในกำรค้ำยำเสพติด ชำวต่ำงชำติก็มีส่วนในกำรค้ำยำด้วย 27 ก.พ.นำยเวิ่น เติ่งหัว ชำวจีน อำยุ 47 ปี ถูกจับกุมตัวที่สนำมบินเชียงรำย ขณะตรวจอ์กซ์เรย์กระเป๋ ำ เมื่อตรวจค้นภำยในกระเป๋ ำพบเคตำมีน ยำเสพติดให้โทษประเภท 2 รวมน้ ำหนัก 1,016 กรัม นำยเวิ่น ได้ เดินทำงด้วยเครื่องบินมำเชียงรำยเมื่อวันที่ 19 ก.พ. และข้ำมไปยังเขตเศรษฐกิจพิ เศษสำมเหลี่ยมทองคำ ที่ตั้งของโครงกำรคิงส์ โรมัน เมืองต้นผึ้งประเทศลำว จำกนั้นได้นำเคตำมีนเข้ำมำฝั่ งไทย เพื่ อจะนั่งเครื่อง ไปยังท่ำอำกำศยำนดอนเมือง กรุงเทพฯ และจะเดินทำงต่อด้วยไปยังกรุงฮำนอย เวียดนำม จำกกำรติดตำมไล่ล่ำนำยปั ณณวิชญ์ หรือ (โก๋แก่ ) ประทุม หรือเทพบุตร โซโล ที่หลบหนี คดีตำมหมำยจับคดียำเสพติดของไทย โดยทำงกำรไทยนำหมำยจับประสำนขอควำมร่วมมือจำกฝ่ ำยเมียน มำ ช่วยติดตำมคนไทยที่หลบหนีหมำยจับ โดยเฉพำะหมำยจับคดียำเสพติด และลักลอบข้ำมพรมแดนเข้ำ ไปซ่อนตัวตำม จังหวัดชำยแดนของประเทศเมียนมำ ต่อมำเมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2562 เจ้ำหน้ำที่ตำรวจ เมือง สำด รัฐฉำน พร้อมกำลังของ หน่วยงำนด้ำนยำเสพติด Central Committee for Drug Abuse Control (CCDAC) หรือคณะกรรมกำรกลำงควบคุมยำเสพติด จ.เมืองสำด ได้เข้ำตรวจค้นสถำนบันเทิง รีสอร์ท และห้องเช่ำ ภำยในหมู่บ้ำนนำยำว พื้ นที่อิทธิพลของชนกลุ่มน้อยชำวมูเซอร์ ซึ่งตั้งอยู่ห่ำงจำกชำยแดนไทย ด้ำน ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้ำหลวง จ.เชียงรำย ประมำณ 10 กม. สำมำรถจับกุมคนไทย แยกเป็นชำย 48 คน หญิง 33 คน รวม 81 คน ทั้งหมดไม่มีเอกสำรกำรเข้ำเมืองแสดงแก่เจ้ำหน้ำที่ กลำงดึกวันที่ 8 ก.พ. ที่สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองเชียงรำย เจ้ำหน้ำที่ตำรวจตม. ได้รับส่ งมอบผู้ต้องจำนวน 81 คน ที่สะพำน มิตรภำพ ไทย - เมียนมำแห่งที่ 1 ต่อมำเจ้ำหน้ำที่ได้มีกำรปล่อยตัวผู้ถูกควบคุมจำกสำนักงำน ตม.แล้วโดย 55 คนถู กปรั บ ข้ อ หำออกนอกประเทศโดยไม่ ได้ แ จ้ ง ต่ อ เจ้ ำหน้ ำที่ ส่ ว นอี ก 16 คนถู กด ำเนิ น คดี ใ นไทย ต่อเนื่องจำกมีหมำยจับคดีฟอกเงินและยำเสพติดก่อนจะหลบหนีหมำยจับไปยังเมียนมำ ช่วงเวลำกลำงคืนของวันที่ 8 ก.พ. นำยวุฒิชัย กอบัว ชำวจังหวัดอุบลรำชธำนีถูกคนร้ำยยิงเสี ยชีวิต คำรถ บริเวณลำนจอดรถหน้ำสถำนบันเทิงชื่อ “วันจีวัน ผับ” ริมถนนสำยท่ำขี้เหล็ก-เชียงตุง นำยวุฒิชัยจะ ข้ำมไปทำงำนร้องเพลงที่ผับดังกล่ำวเป็นประจำ ก่อนเกิดเหตุได้ออกไปซื้อของและเมื่อกลับไปถึงลำนจอด

7


หน้ำผับ ได้มีคนร้ำยบุกเข้ำประชิดและใช้อำวุธปืนจ่อยิงจนเสี ยชีวิตแล้วหลบหนีไป ล่ำสุ ดเจ้ำหน้ำที่ พม่ำนำศพไปเก็บที่โรงพยำบำลท่ำขี้เหล็กล่ำสุ ดทำงหน่วยประสำนงำนท้องถิ่นชำยแดนไทย-พม่ำ หรือทีบีซี ฝ่ ำยไทย ได้ประสำนกับทีบีซีฝ่ำยพม่ำแล้ว แต่ยังไม่ชี้ชัดถึงปมสั งหำร กลำงดึกของ วันที่ 6 ก.พ.62 นรข.เขตเชียงรำย ร่วมกับศู นย์ป้องกันปรำบปรำมยำเสพติด ชำยแดนภำคเหนือ ตำรวจตระเวนชำยแดนที่ 32 ตำรวจ สภ.เชียงของ ทำกำรตรวจยึดรถยนต์กระบะ บรรทุ ก โตโยต้ำ วี โก้ ข องขบวนกำรลัก ลอบลำเลี ยงรถปิ ก อั พลงแม่น้ ำ โขงไปขำยฝั่ งลำวจอดซุ ก ซ่อนอยู่ เตรียมส่ งลงเรือข้ำมฝั่ งไปขำยลำว บริเวณบ้ำนห้วยเม็ง ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงรำยแต่ไม่สำมำรถ จับกุมผู้กระทำควำมผิดได้

8

โรคระบาดข้ามแดน

เฝ้าระวัง “โรคอหิวาต์หมู” ผ่านด่านชายแดนระบาดในประเทศไทย โรคระบำดข้ ำ มแดนมิ ไ ด้ เ กิ ด จำกตั ว คนเท่ ำ นั้ น ที่ เ ป็ น พำหะ สิ นค้ ำ ข้ ำ มแดนก็ ส ำมำรถเป็ น ตั ว แพร่กระจำยโรคระบำดได้เช่นกัน ดังในกรณีโรคอหิวหำต์หมู คณะกรรมกำรเกษตรไต้หวัน (Council of

Agriculture: COA) ได้เปิดเผยรำยงำนว่ำ มีกำรตรวจพบกำรปนเปื้ อนสำรพั นธุกรรมของเชื้อโรคอหิวำต์ แอฟริกำในสุ กร (สุ กร) ในผลิตภัณฑ์จำกหมู ที่นำเข้ำมำจำกประเทศเวียดนำม เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 ก.พ.2562 ทำงด้ำน กระทรวงเกษตรและกำรพั ฒนำชนบทของประเทศเวียดนำม ได้ชี้แจงกับสื่ อมวลชน ว่ำ ปั ญหำกำรลักลอบนำเข้ำเนื้อหมูบริเวณชำยแดนระหว่ำงจีนและเวียดนำม ทำให้เกิดกำรแพร่ระบำดของ โรคอหิวำต์แอฟริกำในหมูอย่ำงรุนแรง ในประเทศเวียดนำม ในส่ วนของประเทศไทยซึ่งมีชำยแดนติดต่อกับหลำยประเทศ อีกทั้งมีกำรค้ำขำยปศุ สัตวว์ข้ำมแดน

4

ด้วยนั้น อธิบดีกรมปศุ สัตว์ ได้กล่ำวว่ำประเทศไทยมีควำมเสี่ ยงเพิ่มสู งขึ้น เนื่องจำกมีกำรเคลื่อนย้ำยสั ตว์ซำกสั ต ว์ ภ ำยในภู มิ ภ ำคอำเซี ย น และเชื้ อ อหิ ว ำต์ แ อฟริ ก ำในหมู ปนเปื้ อนมำกั บ คนและอำหำรที่ เ ป็ น ผลิตภัณฑ์จำกหมู ที่ไม่ผ่ำนกำรปรุงสุ กเพื่ อกำรบริโภค จึงได้แจ้งเตือนให้จังหวัดตำมแนวชำยแดน ที่มี ควำมเสี่ ยงสู งประกำศเป็นเขตเฝ้ ำระวังโรคอหิวำต์แอฟริกำในหมู เพื่อยกระดับกำรเฝ้ ำระวังในกำรป้ องกัน โรคอหิวำต์แอฟริกำในหมู นอกจำกนี้กระทรวงเกษตรฯ ก็ได้เตรียมเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจำรณำให้ ควำมเห็นชอบให้ “โรคอหิวำต์แอฟริกัน” เป็นวำระแห่งชำติ หลังโรคนี้ระบำดเข้ำเวียดนำมแล้ว ทำงด้ำนสมำคมผู้เลี้ยงสุ กรแห่งชำติ อันประกอบด้วย ซีพีเอฟ เบทำโกร ไทยฟู้ ดส์ ร่วมกัน สมทบเงิ น สร้ ำ งโรงช ำระล้ ำ งและเครื่ อ งพ่ น ยำฆ่ ำ เชื้ อ ให้ รั ฐ ใกล้ ด่ ำ นกั ก สั ตว์ ช ำยแดน 5 จั ง หวั ด ประกอบด้วย สระแก้ว มุกดำหำร หนองคำย นครพนม และเชียงรำย

8


9

นโยบายพรรคการเมืองกับพื้นทีช ่ ายแดน

ภาคประชาชนต้องการนโยบายชายแดนที่ชัดเจนจากพรรคการเมือง ไทยพี บี เ อสได้ สั ม ภำษณ์ ภ ำคประชำชนเมื่ อ วั น ที่ 28 กุ ม ภำพั น ธ์ เกี่ ย วกั บ นโยบำยของพรรค กำรเมื อ งที่ มี ต่ อ พื้ น ที่ ช ำยแดน ธั น วำ เหลี่ ย มพั น ธุ์ ประธำนสภำวั ฒ นธรรม อ.เชี ย งของ จ.เชี ย งรำย เปิดประเด็นว่ำ ในมุมมองของคนเชียงของเรำเป็นเมืองชำยแดนติดกับลำวอยู่ ตอนนี้ไปเรำจะสั งเกตได้ว่ำ อิทธิพลต่ำงๆไม่ใช่เเค่จำกประเทศลำวอยำงเดียว จะมีประเทศที่เขำมีอิทธิพลเพิ่ มขึ้น เช่น จีน เวียดนำม เมื่ อ ตั ว แปรเพิ่ ม มำขึ้ นแบบนี้ อยำกจะถำมผู้ ที่ จ ะอำสำมำเป็ น ตั ว เเทนประชำชนเข้ ำ ไปในสภำแล้ ว จะสำมำรถเสนอนโยบำยอะไรที่ ส อดคล้ อ งกั บ ท้ อ งถิ่ น เมื อ งชำยเเดน เพรำะบริ บ ทท้ อ งถิ่ น ชำยเเดน ไม่เหมือนกัน เช่น เชียงรำยเองมีทั้งติดต่อกับลำว เมียนมำร์ แต่ละบริบทแต่ละด่ำนต่ำงกัน อยำกจะให้ ผู้สมัครได้แต่พรรคกำรเมืองได้เเสดงวิสัยทัศน์หน่อยว่ำจะมีแนวนโยบำยไหนโดนใจ และให้ควำมชัดเจน กับเมืองชำยเเดน ส่ ว นสมเกี ย รติ เขื่ อ นเชี ย งสำ มี ค ำถำมที่ อ ยำกถำมพรรคกำรเมื อ งที่ จ ะมำบริ ห ำรประเทศว่ ำ

ควำมเปลี่ ยนแปลงที่ เกิ ดขึ้ นในปั จจุบั น ทั้ ง ด้ ำนเศรษฐกิ จ สั ง คม ชุ ม ชน พรรคกำรเมื องถื อว่ ำมีบทบำท สำคัญที่จะกำหนดนโยบำย มองว่ำเเม่น้ำระหว่ำงประเทศเรำควรจะมีควำมร่วมมือที่จะเเก้ไขปั ญหำในอดีต ที่เกิดขึ้นอย่ำงไร ? ทำงด้ ำ นครู ตี๋ นิ วั ต ร้ อ ยแก้ ว เสนอว่ ำ ควำมมั่ น คงของเมื อ งชำยแดนเป็ น เรื่ อ งส ำคั ญ ต่ อ กำร เปลี่ยนแปลง ปั จจุบันเชียงของถูกเปลี่ยนแปลงด้วยกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปข้ำงหน้ำ แต่ปัญหำที่พบคือ เงื่อนไขควำมมั่นคงในมุมมองแบบอดีตนำมำใช้ในปั จจุบัน. เช่น สะพำนมิตรภำพไทยลำวแห่งที่ 4 น่ำจะมี ศั กยภำพกำรพั ฒนำด้ำนเศรษฐกิจ แต่ก็ติดขัดมีข้อจำกัดด้ำนควำมมั่นคง คำถำมคือ 1.หำกพรรคของท่ำน ได้ เ ป็ น รั ฐ บำล ท่ ำนคิ ด ว่ ำนโยบำยเรื่ อ งนี้ จ ะด ำเนิ น กำรอย่ ำงไร 2.เรื่ อ งควำมสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ ำงประเทศ ในลั ก ษณะท้ อ งถิ่ น เรำมี ปั ญหำในกระบวนกำรต่ อ รอง เจรจำ พั ฒ นำร่ ว มกั บ เพื่ อ นบ้ ำ น เพรำะขำด กำรมีส่วนร่วมของคนท้องถิ่น เช่นกำรปิดด่ำนพรมแดน เมื่อแก้ปัญหำโดยภำครัฐ รำชกำรในพื้นที่มำกว่ำ 5 ปี แ ล้ ว ก็ แ ก้ ไ ม่ ไ ด้ แต่ ถ้ ำ มี อ งค์ ก รประชำชนซึ่ ง มี ค วำมสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง วั ฒ นธรรมพี่ น้ อ งร่ ว มกั น มำนำนอำจ มีควำมเข้ำใจกันและลุล่วงไปได้ ถ้ำท่ำนเป็นรัฐบำลจะมีแนวนโยบำยต่อเรื่องนี้อย่ำงไร

9


10

ความร่วมมือของหน่วยงานรัฐข้ามแดน จังหวัดเชียงรำยมีพรมแดนติดกับประเทศ

เมียนมำและลำว ควำมร่วมมือของภำครัฐในพื้นที่ ของทั้งสองประเทศจึงมีควำมสำคัญเป็นอย่ำงยิ่ง ดังในกรณีกำรทำแนวกันไฟร่วมกันประจำปี โดย ในวันที่ 5 กุมภำพั นธ์ 2562 มีกำรทำแนวกันไฟ ร่ ว มกั น ระหว่ ำ งไทยกั บ เมี ย นมำ ในชื่ อ ทำงกำร คื อ “โครงกำรพั ฒ นำแนวกั น ไฟสองแผ่ น ดิ น เฉลิ ม พระเกี ย รติ ประจ ำปี 2562” ภำยใต้ โครงกำรหมู่บ้ำนเข้มแข็งคู่ขนำนตำมแนวชำยแดน มีผู้บัญชำกำรกองกำลังผำเมือง ฐำนปฏิบัติกำร ดอยช้ำงมูบ ตำบลโป่ งงำม อำเภอแม่สำย จังหวัด เชี ย งรำยมี ส่ ว นรำชกำร หน่ ว ยงำนที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และประชำชน ทั้ ง ชำวไทยและเมี ย มำ เข้ ำ ร่ ว ม กิ จ กรรม กำรพั ฒ นำแนวกั น ไฟท ำขึ้ นตำมแนว เส้ นทำงหมำยเลข 1149 เริ่มเริ่มตั้งแต่บ้ำนจะลอ ตำบลแม่ฟ้ำหลวง อำเภอแม่ฟ้ำหลวงถึงทำงแยก เข้ำพระมหำเจดีย์ชนะศึ ก บ้ำนห้วยน้ำริน ตำบลเวียงพำงคำ อำเภอแม่สำย ระยะทำงประมำณ 17 กม. กำร จั ด กิ จ กรรมนี้ ด ำเนิ น กำรมำตั้ ง แต่ ปี 2555 โดยในครั้ ง นี้ เป็ น กำรจั ด กิ จ กรรมเป็ น ปี ที่ 8 นอกจำกนี้ ในวันที่ 18 กุมภำพั นธ์ 2562 นำยประจญ ปรัชญ์สกุล ผวจ.เชียงรำย ร่วมกับเจ้ำแขวงไชยบุรี และเจ้ำ แขวงบ่ อ แก้ ว สปป.ลำว เป็ น ประธำนกิ จ กรรมกำรป้ อ งกั น แก้ ไขไฟป่ ำ ไทย-ลำว ณ บริ เ วณชำยแดน อุทยำนแห่งชำติภูชี้ฟ้ำ ต.ตับเต่ำ. อ.เทิง จ. เชียงรำย

3 มีนำคม 2562 รวบรวมและเรียบเรียงโดย สื บสกุล กิจนุกร นักวิจัยศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่ สำนักวิชำนวัตกรรมสั งคม มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง รวบรวมข้อมูลจำก เวปไซต์ ประชำชำติ มติชน ข่ำวสด ไทยรัฐ เดลินิวส์ ผู้จัดกำร แนวหน้ำ 77kaoded chiangmainews Citizenthaipbs เพจ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรำย เพจผู้บริหำรจังหวัดเชียงรำย เพจ Thairat Chiangrai เพจ เชียงรำยทูเดย์ แม็กกำซีนข่ำว เพจ ชุมชนคนแม่สำย

10

Profile for Mae Fah Luang University

Chiang rai Borderland Report - กุมภาพันธ์ 2562  

สรุปข่าวสารและความเคลื่อนไหวอันหลากหลายในอาณาบริเวณพรมแดนเชียงราย กุมภาพันธ์ 2562

Chiang rai Borderland Report - กุมภาพันธ์ 2562  

สรุปข่าวสารและความเคลื่อนไหวอันหลากหลายในอาณาบริเวณพรมแดนเชียงราย กุมภาพันธ์ 2562

Profile for imu-mfu

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded