Page 1

¤Ù‹Á×Í¡ÒèѴ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ งานบริการทางการศึกษา

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระดับปริญญาตรี

Mae Fah Luang University

ʋǹ·ÐàºÕ¹áÅлÃÐÁÇżÅ


¤Ù‹Á×Í¡ÒèѴ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

งานบริการทางการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระดับปริญญาตรี


Mae Fah Luang University


¤íÒ¹íÒ คูม ือการจัดการศึกษานี้ ส ว นทะเบี ย นและประมวลผลจั ดทํ า ขึ ้ น สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษา ระดับปริญญาตรี เพื่อใหนักศึกษาไดใชเปนแนวทางประกอบความเขาใจเกี่ยวกับ การใหบริการ ทางการศึกษาของสวนทะเบียนและประมวลผล ซึ่งนักศึกษา คณาจารย และผูเกี่ยวของพึง ทราบและถือปฏิบัติ โดยเฉพาะนัก ศึ ก ษา ควรศึ ก ษาให ล ะเอี ย ดเพื ่ อ สิ ท ธิ แ ละประโยชนข อง นักศึกษาเอง ตั้งแตแรกเขามาเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จนกระทั่งสําเร็จการศึกษา โดยนั กศึกษาจะตองติดตามตรวจสอบกํ า หนดการจากปฏิ ทิ น การศึ ก ษาในแต ล ะป ก ารศึก ษา หรือดูรายละเอียดผานทาง htt://reg.mfu.ac.th เปนประจํา อันจะเปนประโยชนตอนักศึกษา ในการดําเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนนักศึกษาไดอยางถูกตองและทันกําหนดเวลา สวนทะเบียนและประมวลผลหวังเปนอยางยิ่งวา คูมือการจัดการศึกษาจะเปนประโยชน ตอนักศึกษาตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง

สวนทะเบียนและประมวลผล มิถุนายน 2559


Mae Fah Luang University


ÊÒúÑÞ หนา

§Ò¹ºÃÔ¡Ò÷ҧ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ปฏิทินการศึกษา............................................................................................................................................ 8 การขอทําบัตรประจําตัวนักศึกษา................................................................................................................. 9 การตรวจสอบระเบียนประวัติ....................................................................................................................... 11 การเปลี่ยนคํานําหนาชื่อ ชื่อ-นามสกุล หรือตัวสะกด ที่อยู และอื่นๆ.......................................................... 12 การขอรหัสผาน (PASSWORD)..................................................................................................................... 13 การรับใบเสร็จรับเงินและการขอเอกสารเบิกคาธรรมเนียมการศึกษา........................................................... 14 การลงทะเบียนเรียน...................................................................................................................................... 16 การแจงความประสงคขอลงทะเบียนเรียน.................................................................................................... 17 การลงทะเบียนเรียนปกติ.............................................................................................................................. 19 การลงทะเบียนเรียนลาชา............................................................................................................................. 21 การเลือกรายวิชาเรียน................................................................................................................................... 23 การเพิ่มรายวิชา............................................................................................................................................ 24 การลดรายวิชา.............................................................................................................................................. 26 การถอนรายวิชา............................................................................................................................................ 27 การขอเปลี่ยนตอนเรียน................................................................................................................................ 28 การตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียน........................................................................................................... 29 วิธีการใชงานระบบบริการการศึกษา............................................................................................................. 30 ตัวอยางประกาศตารางสอนตารางหองสอบและเลขที่นั่งสอบ...................................................................... 76 อาจารยที่ปรึกษา.......................................................................................................................................... 81 การสอบประจําภาคการศึกษา...................................................................................................................... 82 การทุจริตการสอบ........................................................................................................................................ 85 การลาสอบ.................................................................................................................................................... 88 การรับทราบผลการศึกษารายบุคคล............................................................................................................. 90 การทักทวงผลการศึกษา............................................................................................................................... 91 ตัวอยางวิธีการคํานวณเกรดเฉลี่ยรายภาค (GPA) และเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX).......................................... 92 การแกไขสัญลักษณ M และ I ...................................................................................................................... 94 การจําแนกสภาพนักศึกษา............................................................................................................................ 95 ตัวอยางการจําแนกสภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรีกรณีพนสถานภาพการเปนนักศึกษา เนื่องจากผลการศึกษา.................................................................................................................................. 96 การยายสาขาวิชา.......................................................................................................................................... 105 การเทียบโอนหนวยกิต/รายวิชา.................................................................................................................... 107


ÊÒúÑÞ (µ‹Í) หนา การขอลาพักการศึกษา/การขอกลับเขาศึกษา............................................................................................... 109 การถูกสั่งพักการศึกษา/การขอกลับเขาศึกษา............................................................................................... 110 การขอคืนสถานภาพการเปนนักศึกษาเนื่องจากพนสถานภาพการเปนนักศึกษา.......................................... 111 การลาออกจากการเปนนักศึกษา.................................................................................................................. 112 การขอหนังสือสําคัญทางการศึกษา............................................................................................................... 113 การขอคําอธิบายรายวิชา.............................................................................................................................. 116 การขอสําเร็จการศึกษา................................................................................................................................. 117 คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษา................................................................................................. 118 การใหเกียรตินิยมและเหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเดน.................................................................. 119 การขึ้นทะเบียนบัณฑิต.................................................................................................................................. 122 การถายรูปชุดครุย สําหรับจัดทําทะเบียนบัณฑิต.......................................................................................... 123 การกําหนดสีประจําสํานักวิชา....................................................................................................................... 124


§Ò¹ºÃÔ¡Ò÷ҧ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ


ปฏิทินการศึกษา

งานบริการทางการศึกษา

มหาวิทยาลัยได้ กาหนดปฏิทินการศึกษา ประจาปี การศึกษา เพื่อเป็ นประโยชน์แก่นักศึกษาในการ วางแผนการศึกษา และทราบกาหนดการต่างๆที่เกีย่ วข้ องกับการศึกษา นักศึกษาสามารถดูข้อมูลปฏิทิน การศึกษาได้ ทาง http://reg.mfu.ac.th

8

คมู่ ือการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559


การ อทาบัตรประจาตัวนักศึกษา 1. การทาบัตรประจาตัวนักศึกษา กรณีจดั ทำครัง้ แรก มหาวิทยาลัยจะกาหนดวัน เวลา และสถานที่จัดทาบัตรประจาตัวนักศึกษา ซึ่งได้ แจ้ งให้ นักศึก ษา ทราบล่ ว งหน้ าผ่ า น http://www.mfu.ac.th/info 2016 ข้ อ มู ล ประชาสั ม พั น ธ์ส าหรั บ นั กศึ ก ษาใหม่ โดยมีข้นั ตอนการดาเนินการ ดังนี้ 1.1 นักศึกษาแสดงบัตรประจ าตัวประชาชนต่อเจ้ าหน้ าที่ธนาคาร 1.2 ชาระค่าธรรมเนียมการจัดทาบัตร 200 บาท 1.3 ถ่ายรูป ตามวัน เวลา และสถานที่ ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด 1.4 นักศึกษาจะได้ รับ “ใบรับบัตรประจ าตัวนักศึ กษา” จากธนาคาร เพื่อน ามารั บบั ตร ตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด (ห้ ามทาสูญหาย) 1.5 ในวันรับบัตรประจ าตัวนักศึกษา ให้ น า ใบรับบัตรประจ าตัวนักศึกษา และส าเนาบัตร ประจาตัวประชาชน 1 ฉบับ มาด้ วย

นักศึกษาสามารถขอรับบัตรประจาตัวนักศึกษาได้ ภายใน 14 วันทาการ นับตั้งแต่วันที่มหาวิทยาลัย ส่งข้ อมูลให้ แก่ธนาคาร 2. การทาบัตรประจาตัวนักศึกษา กรณีบัตรประจำตัวนักศึกษำเดิมสูญหำย ชำรุ ด เปลี่ยนแปลง ข้อมูลบนบัตร (เปลี่ยนชื่อ/นามสกุล หรือเลขที่หนังสือเดินทาง) หรืออื่นๆ ให้ ปฏิบัติ ดังนี้ 2.1 นั ก ศึ ก ษายื่ น ค าร้ อ งขอท าบั ต รประจ าตั ว นั ก ศึ ก ษา เพื่ อ ตรวจสอบสถานภาพ การเป็ นนักศึกษา ณ ส่วนทะเบียนและประมวลผล

คมู่ ือการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559

งานบริการทางการศึกษา

ในกรณีที่ไม่ ได้ ท าบัตรประจ าตัวนักศึกษาและไม่ ได้ ถ่ายรูป ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดให้ นักศึกษา ติดต่อขอทาบัตรประจาตัวนักศึกษาด้ วยตนเอง โดยนาสาเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ และรูป ถ่ายสีขนาด 1 นิ้ว (พื้นหลังสีฟ้า) หน้ าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาสีดา แต่งกายชุดเครื่องแบบนักศึ กษา จ านวน 1 รูป พร้ อมชาระค่ าธรรมเนียมการจัดทาบัตร 200 บาท ที่ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาคารโรงอาหารและกิจกรรม (D1) ชั้น 1

9


งานบริการทางการศึกษา

10

2.2 นั ก ศึ ก ษา น า ค า ร้ องข อท า บั ตรประจ า ตั ว นั ก ศึ ก ษา พ ร้ อม เ อกส า ร ข้ อ 2.2.1-2.2.8 แล้ ว แต่ กรณี ไปติดต่ อธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) สาขามหาวิท ยาลัยแม่ ฟ้าหลวง อาคารโรงอาหารและกิจ กรรม (D1) ชั้น 1 แล้ วรอรับบัตรใหม่ได้ ภายใน 10 นาที 2.2.1 บัตรประจาตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (เฉพาะนักศึกษาต่างชาติ) 2.2.2 ส าเนาบั ต รประจ าตั ว ประชาชน หรื อ ส าเ นาหนั ง สื อ เดิ น ทาง (เฉพาะนักศึกษาต่างชาติ) 2.2.3 สมุ ด บั ญ ชี ธ นาคาร (กรณี นั ก ศึ ก ษาท าสมุ ด บั ญชี ธ นาคารสูญหาย ให้ นักศึกษาแจ้ งความต่ อเจ้ าพนักงาน ณ สถานีตารวจภูธร และนาใบ แจ้ งความมายืนยันกับทางธนาคาร) 2.2.4 สาเนาทะเบียนบ้ าน 2.2.5 บั ต รประจ าตั ว นั ก ศึ ก ษา (ฉบั บ เดิ ม ) ใช้ ใ นกรณี บั ต รช ารุด หรื อ ขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลหน้ าบัตร 2.2.6 สาเนาหนังสือสาคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว หรือ ส าเนาหนังสือสาคัญ แสดงการจดทะเบียนชื่อสกุล ใช้ ในกรณีขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลหน้ าบัตร 2.2.7 ค่าธรรมเนียมทาบัตรใหม่ 100 บาท 2.2.8 ค่ าธรรมเนียมออกสมุ ดคู่ฝาก 100 บาท ใช้ ในกรณีข อเปลี่ยนแปลง ข้ อมูลหน้ าบัตร 2.3 เมื่อนักศึกษาได้ รับบัตรประจาตัวนักศึกษาเรียบร้ อยแล้ ว ให้ ตรวจสอบความ ถูกต้ องของข้ อมูลบนบัตร หากพบข้ อผิดพลาดให้ ปฏิบัติ ดังนี้ 2.3.1 กรณี ตั ว สะกดชื่ อ -นามสกุ ล นั ก ศึ ก ษาไม่ ถู ก ต้ อง ต้ องช า ระ ค่าธรรมเนียมทาบัตรใหม่ 100 บาท 2.3.2 กรณีข้อมูลบนบัตรไม่ถูกต้ อง จากความผิดพลาดของทางธนาคาร ธนาคารจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายให้

คมู่ ือการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559 001


นักศึกษาสามารถเข้ าไปตรวจสอบระเบียนประวัติได้ ทาง http://reg.mfu.ac.th เมนู “ระเบียนประวัติ” หากพบว่าข้ อมูลไม่ถูกต้ อง ให้ ยื่นคาร้ องขอแก้ไขข้ อมูลได้ ที่ส่วนทะเบียนและประมวลผล

เปลี่ยน ชื่ - ม ุล ต้องแนบหลักฐาน ใ ล่ ชื่ - ม ลุ เปลี่ยน ท่ ู่ ม ท ้ ต้องแนบหลักฐาน ท ้ เปลี่ยน ค ห ้ ชื่ ช่ ศ ต้องแนบหลักฐาน ห ง ื แ ง่ ้ง ศ

งานบริการทางการศึกษา

11

คมู่ ือการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559


งานบริการทางการศึกษา

การเปลี่ยนคานาหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล หรือตัวสะกด ทีอ่ ยู่ และอืน่ ๆ

12

นั ก ศึ ก ษาที่ ต้ องการเปลี่ ย นค าน าหน้ าชื่ อ ชื่ อ -นามสกุ ล หรื อ ตั ว สะกด ที่ อ ยู่ แ ละอื่ น ๆ ต้ องดาเนินการในขณะที่ศึกษาอยู่เท่านั้น โดยปฏิบัติดังนี้ 1. ขอรับ คาร้ องขอเปลี่ยนคาน าหน้ าชื่อ, ชื่อ-นามสกุล , ที่อยู่ และอื่น ๆ หรือ ตัว สะกด ได้ ที่ ส่วนทะเบียนและประมวลผลหรือ Download แบบฟอร์มทาง http://reg.mfu.ac.th 2. ยื่ น ค าร้ องขอเปลี่ ย นค าน าหน้ า ชื่ อ , ชื่ อ -นามส กุ ล , ที่ อ ยู่ และอื่ น ๆ หรื อ ตั ว สะ กด ต่อส่วนทะเบียนและประมวลผล พร้ อมทั้งแนบสาเนาหลักฐาน ดังต่อไปนี้ - เปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล ต้องแนบหลักฐาน สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล - เปลี่ยน ที่อยู่ตามสาเนาทะเบียนบ้าน ต้องแนบหลักฐาน สาเนาทะเบียนบ้าน - เปลี่ยน คานาหน้าชื่อ เช่น ยศ ต้องแนบหลักฐาน สาเนาหนังสือการแต่งตั้งยศ 3. กรณีเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ต้ องยื่นคาร้ องขอทาบัตรประจาตัวนักศึกษาฉบับใหม่ให้ ตรงกับข้ อมู ล ที่ขอเปลี่ยนด้ วย (ดูวิธีปฏิบตั ิในเรือ่ งการขอทาบัตรประจาตัวนักศึกษา)

เพื่อผลประโยชน์ของนักศึกษา โปรดตรวจสอบข้อมูล ชือ่ -นามสกุล (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ให้ตรงตามบัตรประจาตัวประชาชน หรือ passport อย่างละเอียด

ถ้าพบข้อมูลผิดพลาด ให้แจ้งส่วนทะเบียนและประมวลผลโดยด่วน เพือ่ ทาการแก้ไข มิฉะนั้น เมือ่ มหาวิทยาลัยประกาศรายชือ่ ผูส้ าเร็จการศึกษาแล้วจะแก้ไขอีกไม่ได้

คมู่ ือการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559


การขอรหัสผ่าน(Password) เข้าใช้ระบบ บริการการศึกษา (Reg) นักศึกษาที่ข้ นึ ทะเบียนเป็ นนักศึกษาเรียบร้ อยแล้ ว จะได้ รับรหัส ผ่าน (password) สาหรับ Login เข้ าสู่ระบบบริการการศึกษา กรณีนักศึกษาลืม รหัส ผ่ าน (password) หรือท าสูญหาย นักศึกษาสามารถ ขอรหัสผ่านใหม่ได้ โดยปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้ 1. นักศึกษาสามารถติดต่ อขอรับรหัส ผ่ านใหม่ (password) ด้ ว ยตนเอง ได้ ที่ส่ ว นทะเบียนและ ประมวลผล อาคาร AS 108 โดยต้ องแสดงบัตรประจ าตัว ประชาชนต่ อเจ้ าหน้ าที่เพื่อทาการตรวจสอบ ข้ อมูล 2. กรณี ไ ม่ ส ามารถรั บ รหั ส ผ่ า น (password) ได้ ด้ ว ยตนเอง นั ก ศึ ก ษาสามารถขอรหั ส ผ่ าน (password) ผ่านทาง E-mail:reg@mfu.ac.th โดยแนบไฟล์สาเนาบัตรประจาตัวนักศึกษา พร้ อมลงนาม รับรองสาเนาถูกต้ องมาด้ วย งานบริการทางการศึกษา

13

คมู่ ือการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559


การรับใบเสร็จรับเงินและการขอเอกสาร เบิกค่าธรรมเนียมการศึกษา

งานบริการทางการศึกษา

กรณีชาระค่าธรรมเนียม ณ ส่วนการเงินและบัญชี

14

1. เมื่อนักศึกษาชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาเรี ยบร้ อยแล้ ว นักศึกษาจะได้ รับใบเสร็จรั บเงินจาก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2. ให้ นักศึกษาติดต่อส่วนทะเบียนและประมวลผล เพื่อขอเอกสารประกอบการเบิกค่าธรรมเนี ยม การศึกษา 3. เขียนคาร้ องขอหนังสือสาคัญทางการศึกษา (REG 402) เลือกข้ อ 9. ประกาศอัตราค่าธรรมเนียม การศึกษา 4. ช าระค่ า ธรรมเนี ย มการขอเอกสารส าคั ญ ทางการศึ ก ษา ฉบั บ ละ 50 บาท พร้ อ มแสดงบั ต ร ประจาตัวนักศึกษาต่อเจ้ าหน้ าที่ 5. รับเอกสารทันทีหลังการชาระค่าธรรมเนียม กรณีท่นี ักศึกษาทาหลักฐานการชาระเงิน (Pay in) สูญหาย ให้ นักศึกษานาสาเนาบัตรประจาตัว นั ก ศึ ก ษาหรื อ ส าเนาบั ต รประจ าตั ว ประชาชน จ านวน 1 ฉบั บ พร้ อมลงนามรั บ รองส าเนา ไปยื่ น ขอใบเสร็จรับเงินจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ ส่วนการเงินและบัญชี กรณีท่นี ักศึกษาทาใบเสร็จรับเงินสูญหาย นักศึกษาสามารถพิมพ์สาเนาใบเสร็จรับเงินด้ วยตนเอง โดยการเข้ าระบบ http://reg.mfu.ac.th

คู่มือการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559


กรณีชาระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคาร 1. เมื่อนักศึกษาชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคารเรี ยบร้ อยแล้ ว นักศึกษาสามารถพิ มพ์ ใบเสร็จรับเงินได้ จาก http://reg.mfu.ac.th 2. ให้ นักศึกษาติดต่อส่วนทะเบียนและประมวลผลเพื่อขอเอกสารประกอบการเบิกค่าธรรมเนียมการศึกษา 3. เขียนคาร้ องขอหนังสือสาคัญทางการศึกษา (REG 402) เลือกข้ อ 9. ประกาศอัตราค่าธรรมเนียม การศึกษา 4. ช าระค่ า ธรรมเนี ย มการขอเอกสารส าคั ญ ทางการศึ ก ษา ฉบั บ ละ 50 บาท พร้ อ มแสดงบั ต ร ประจาตัวนักศึกษาต่อเจ้ าหน้ าที่ 5. รับเอกสารทันทีหลังการชาระค่าธรรมเนียม 6. หากนั ก ศึ ก ษาต้ อ งการประกาศอัต ราค่ า ธรรมเนี ย ม ที่ไ ม่ ต้ อ งมี ต ราประทับ ของมหาวิ ท ยาลั ย สามารถดาวน์โหลดได้ ท่ี http://www.mfu.ac.th/division/finance

งานบริการทางการศึกษา

กรณีท่นี ักศึกษาทาใบเสร็จรับเงินสูญหาย นักศึกษาสามารถพิมพ์สาเนาใบเสร็จรับเงินด้ วยตนเอง โดยการเข้ าระบบ http://reg.mfu.ac.th

15

คู่มือการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559


การลงทะเบียนเรียน มหาวิทยาลั ยแม่ ฟ้าหลวงจั ดการศึ กษาเป็ นระบบเรี ยนเก็บ หน่ ว ยกิตและแบบทวิ ภาค โดยภาค การศึกษาหนึ่ง แบ่ งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษา (ต้ น-ปลาย) และฤดูร้อน (ถ้ ามี) ในแต่ละปี การศึกษา นั ก ศึ ก ษาทุ ก คนต้ อ งลงทะเบี ย นเรี ย นทุ ก ภาคการศึ ก ษา ส่ ว นภาคฤดู ร้ อ นนั้ น ไม่ บั ง คั บ ให้ ล งทะเบี ย น (ยกเว้ นที่มีรายวิชาที่ต้องเรียนตามแผนการศึกษา) จานวนหน่วยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนนั้น ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับฯ ว่าด้ วย การศึกษาระดับ ปริญญาตรี พ.ศ. 2552 (ฉบับที่ 12) ข้อ 9.4.1 นักศึ กษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาหนึง่ ๆ ไม่ต่ากว่า 9 หน่วยกิตและไม่เกิน 22 หน่วยกิต ส่วนในภาคฤดูรอ้ น นักศึ กษาจะลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต

งานบริการทางการศึกษา

จานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน

16

1. ในกรณีท่นี ักศึกษาสภาพปกติมีเหตุอนั ควรที่จะต้ องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา ปกติ ต่ากว่า 9 หน่วยกิต หรือเกินกว่า 22 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 24 หน่วยกิต ให้ คณบดีประจาสานักวิชาเป็ นผู้พิจารณาอนุมัติ (ตามข้ อบังคับฯ ว่าด้ วยการศึกษาระดับ ปริญญาตรี พ.ศ. 2542 ข้ อ 9.4.3) 2. นั ก ศึ ก ษาที่ จ าแนกสภาพแล้ วมี ค ะแนนเฉลี่ ย สะสม (GPAX) ต่ า กว่ า 2.00 ลงทะเบียนเรียน ในภาคการศึกษาปกติ ได้ ไม่เกิน 15 หน่วยกิต ส่วนในภาคฤดูร้อน จะลงทะเบียนเรียนได้ ไม่เกิน 3 หน่วยกิต (ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนสาหรับนักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ต่ากว่า 2.00 ระดับปริญญาตรี

คู่มือการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559


การแจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียน ก่อนการลงทะเบียนเรียน (เฉพาะภาคปกติ) นักศึกษาต้ องทาการแจ้ งความประสงค์ขอลงทะเบียน เรียน ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ดังนี้

คู่มือการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559

งานบริการทางการศึกษา

นักศึกษาที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนให้ ทาการแจ้ งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนทุกรายวิชา ที่ต้องการจะลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น ทั้งรายวิชาตามแผนการศึกษา และรายวิชาที่มิได้ อยู่ตาม แผนการศึกษาของภาคการศึกษานั้น โดยทาการผ่านอินเตอร์เน็ต ทาง http://reg.mfu.ac.th ตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 1. Login เข้ าสู่ระบบ แล้ วเลือกเมนู “ระบบลงทะเบียนล่วงหน้า” 2. ตรวจสอบรายวิชาตามแผนการศึกษา โดยเลือกเมนู “ตรวจสอบรายวิชาตามแผนการศึกษา” 3. ตรวจสอบรายวิชาที่เปิ ดสอน โดยเลือกเมนู “ตรวจสอบรายวิชาทีเ่ ปิ ดสอน” 4. เมื่อได้ รายวิชาที่ต้องการจะลงทะเบียนเรียนแล้ ว ให้ เลือกเมนู “แจ้งความประสงค์ ขอลงทะเบียนเรียน” 5. ใส่รหัสรายวิชาและตอนเรียนที่ต้องการ (ศึกษารายละเอียดจากวิธกี ารใช้ ระบบบริการ การศึกษา ใน ภาคผนวก 1) 6. กดปุ่ ม “ตรวจสอบการแจ้งความประสงค์รายวิชาทีเ่ ลือก” 7. หากไม่พบ error ใดๆ ให้ กดปุ่ ม “ยืนยันการแจ้งความประสงค์” 8. ระบบจะสรุปข้ อมูลรายละเอียดต่างๆ เพื่อให้ ตรวจสอบข้ อมูลอีกครั้ง จากนั้นให้ กดปุ่ ม “ยืนยันการแจ้งความประสงค์” อีกครั้งจึงจะสมบูรณ์

17


ทั้งนี้ นักศึกษาต้ องตรวจสอบรายวิชาที่แจ้ งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนว่าตารางสอน/ตาราง สอบไม่ซา้ ซ้ อนกัน จึงจะสามารถแจ้ งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนได้

งานบริการทางการศึกษา

หมายเหตุ 1. การแจ้ งความประสงค์ของลงทะเบียนเรีย น นักศึกษาควรแจ้ งความประสงค์ใน รายวิชาและตอนเรียนตามที่ได้ รับสารองสิทธิ์ตามแผนการศึกษาของนักศึกษาเท่านั้น 2. การแจ้ งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนเป็ นเพียงการแสดงความประสงค์ไว้ ก่อนเท่านั้นแต่จะได้ รับอนุมัติกต็ ่อเมื่ออาจารย์ผ้ ูประสานงานตามรางสอนตารางสอบ อนุญาตแล้ วเท่านั้น 3. ในกรณีท่ีมีจานวนนักศึกษาแจ้ งความประสงค์ขอลงทะเบี ยนเรี ยนรายวิ ชาใด มากกว่ า จ านวนอาจารย์ผ้ ู สอนจะรั บ ได้ จะใช้ วิธีการคัด เลื อ กโดยการสุ่มจากระบบ (Random) โดยมีเงื่อนไขการสุ่ม (Random) ตามแผนการศึกษาก่อนและเรียงตามชั้น ปี ก่อน – หลัง ในกรณีท่ยี ังมีท่ีน่ั งเหลือ ซึ่งถือว่าเป็ นที่ส้ ินสุด โดยนักศึกษาสามารถ ทาการตรวจสอบรายวิชาที่ได้ รับอนุ มัติการแจ้ งความประสงค์ โดยการ Login เข้ าสู่ ระบบทาง http://reg.mfu.ac.th จากนั้นกดที่เมนู “ระบบลงทะเบียนล่วงหน้ า” แล้ ว กดที่เมนู “ตรวจสอบรายวิชาที่ได้ รับอนุมัติการแจ้ งความประสงค์”

18

คู่มือการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559


การลงทะเบียนเรียนแยกได้เป็ น 2 ประเภท คือ - การลงทะเบียนเรียนปกติ - การลงทะเบียนเรียนล่าช้า

การลงทะเบียนเรียนปกติ

คู่มือการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559

งานบริการทางการศึกษา

1. การลงทะเบียนเรียนสาหรับนักศึกษาใหม่ทีเ่ ข้าศึกษาเป็ นภาคการศึกษาแรก นั กศึกษาใหม่ ท่ีเข้ าศึกษาในมหาวิ ทยาลั ยแม่ฟ้าหลวงเป็ นภาคการศึกษาแรก ทางมหาวิทยาลั ย จะกาหนดให้ มีการขึ้นทะเบี ยนนักศึก ษาใหม่และลงทะเบี ยนเรี ยน โดยมหาวิทยาลั ยจะจั ดรายวิชาตาม แผนการศึกษาให้ ซึ่งนักศึกษาใหม่จะต้ องทาการลงทะเบียนเรียน และชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่ มหาวิทยาลัยกาหนด 2. การลงทะเบียนเรียนปกติสาหรับภาคการศึกษาถัดไป การลงทะเบียนเรี ยนปกติสาหรั บภาคการศึกษาถัดไป จะถูกกาหนดตามปฏิทินการศึกษาโดย นักศึกษาจักต้ องทาการลงทะเบียนเรียนผ่านอินเตอร์เน็ต ทาง http://reg.mfu.ac.th โดยมีข้นั ตอน ดังนี้ 1. เข้ าสู่ ร ะบบการลงทะเบี ย นเรี ยน โดยกดปุ่ ม “เข้ า สู่ ระบบ” และเลื อ กเมนู “ระบบลงทะเบียนล่วงหน้า” 2. กดที่เ มนู “ตรวจสอบรายวิ ช าที่ไ ด้ร ับอนุ ม ตั ิ ก ารแจ้งความประสงค์ ” เพื่ อดู ร ายวิ ช า ที่ได้ รับการอนุมัติ 3. กดที่เมนู “ลงทะเบียนเรียน” 4. ทาการบันทึกรายวิชา และตอนเรียน

19


งานบริการทางการศึกษา

5. กดปุ่ ม “ตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนรายวิชาทีเ่ ลือก” 6. หากไม่พบ error ใดๆ ให้ กดปุ่ ม “ยืนยันการลงทะเบียนเรียน” 7. ระบบจะสรุ ปข้ อมู ลรายละเอียดต่ างๆ เพื่ อให้ ตรวจสอบข้ อมู ลอีกครั้ ง จากนั้ นให้ กดปุ่ ม “ยืนยันการลงทะเบียนเรียน” อีกครั้งจึงจะสมบูรณ์ 8. เมื่อผลการลงทะเบียนเรียนสมบูรณ์ จะปรากฏปุ่ ม “พิมพ์ใบแจ้งยอดการชาระเงิน” ให้ กดที่ ปุ่ มเพื่อพิมพ์ใบแจ้ งยอดการชาระเงิน 9. พิ มพ์ ใบแจ้ งยอดการช าระเงิ น แล้ วน าไปยื่ นช าระเงิ นที่ธนาคารตามที่ระบุ ไว้ ในใบแจ้ งยอด การชาระเงิน ทุ กสาขาทั่วประเทศ หรื อส่วนการเงินและบั ญชี มหาวิ ทยาลั ยแม่ ฟ้าหลวง ซึ่ งการชาระเงิน ต้ องกระทาภายในระยะเวลาที่กาหนด มิฉะนั้นผลการลงทะเบียนเรียนจะถูกยกเลิก 10. กรณีท่ีนั กศึ กษาช าระค่ าธรรมเนี ยมผ่ านธนาคาร ให้ น าหลั กฐานการช าระเงิ น (pay in) จากธนาคาร ไปขอรับใบเสร็จรับเงินที่ส่วนการเงินและบัญชีในวันเปิ ดภาคเรียนในแต่ละภาคการศึกษา

20

นักศึกษาระดับปริญญาตรี กรณีต่อไปนี้ จะไม่สามารถทาการลงทะเบียนเรียนได้ ด้วยตนเอง จะต้ องให้ อาจารย์ท่ปี รึกษาเป็ นผู้ยืนยันผลการลงทะเบียนเรียน - นักศึกษาปกติท่มี ี GPAX ต่ากว่า 2.25 - นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ์ (GPAX ต่ากว่า 2.00) - นักศึกษาที่ยังไม่จาแนกสภาพ เนื่องจากได้ รับสัญลักษณ์ I, M หรือผลการเรียนยังไม่สมบูรณ์

การลงทะเบียนเรียนจะสมบู รณ์ต่อเมือ่ นักศึกษาทาการลงทะเบียนเรียน ในระบบ และชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามกาหนดเวลา ในปฏิทินการศึกษา

**หากนักศึกษาไม่ได้ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามกาหนด** **จะถูกยกเลิกผลการลงทะเบียนเรียน**

คู่มือการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559


การลงทะเบียนเรียนล่าช้า

งานบริการทางการศึกษา

นักศึกษาที่มิได้ ลงทะเบียนเรียนในช่วงของการลงทะเบียนเรียนปกติ หรือทาการลงทะเบียนเรี ยน ปกติแต่มิได้ ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา ต้ องทาการลงทะเบียนเรียนล่าช้ าภายในสองสัปดาห์แรกของ ภาคการศึ ก ษาปกติ ส าหรั บ ภาคฤดู ร้ อนให้ ท าการภายในสั ป ดาห์ แ รกของภาคฤดู ร้ อน โดยท าการ ลงทะเบียนเรียนผ่านอินเตอร์เน็ต ทาง http://reg.mfu.ac.th ตามขั้นตอนต่อไปนี้ 1. เข้ าสู่ ร ะบ บ การ ลงทะเบี ยนเรี ยน โดยกดปุ่ ม “เข้ า สู่ ระบบ ” และเลื อกเมนู “ระบบลงทะเบียนล่วงหน้า” 2. กดที่เ มนู “ตรวจสอบรายวิ ช าที่ไ ด้ร ับ อนุ ม ตั ิ ก ารแจ้ง ความประสงค์ ” เพื่ อ ดู ร ายวิ ชา ที่ได้ รับการอนุ มัติ หากไม่ ได้ ทาการแจ้ งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียน ให้ ตรวจสอบสถานะรายวิชา ในช่วงของการลงทะเบียนเรียนล่าช้ า เพิ่ม – ลดรายวิชา 3) กดที่เมนู “ลงทะเบียนเรียน” 4. ทาการบันทึกรายวิชา และตอนเรียน 5. กดปุ่ ม “ตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนรายวิชาทีเ่ ลือก” 6. หากไม่พบ error ใดๆ ให้ กดปุ่ ม “ยืนยันการลงทะเบียนเรียน” 7. ระบบจะสรุปข้ อมูลรายละเอียดต่างๆ เพื่ อให้ ตรวจสอบข้ อมูลอีกครั้ ง จากนั้ นให้ กดปุ่ ม “ยืนยันการลงทะเบียนเรียน” อีกครั้งจึงจะสมบูรณ์

21

คู่มือการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559


8. เมื่อ ผลการลงทะเบี ยนเรี ยนสมบู ร ณ์ จะปรากฏปุ่ ม “พิมพ์ใ บแจ้งยอดการช าระเงิ น ” ให้ กดที่ปุ่มเพื่อพิมพ์ใบแจ้ งยอดการชาระเงิน 9. พิมพ์ใบแจ้ งยอดการชาระเงิน แล้ วนาไปยื่นชาระเงินที่ธนาคารตามที่ระบุไว้ ในใบแจ้ งยอด การชาระเงิน ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งการชาระเงิน ต้ องกระทาภายในระยะเวลาที่กาหนด มิฉะนั้นผลการลงทะเบียนเรียน จะถูกยกเลิกและเก็บหลักฐานการ ชาระเงินพร้ อมใบเสร็จรับเงินไว้ เป็ นหลักฐาน

งานบริการทางการศึกษา

การลงทะเบี ย นล่ า ช้า นัก ศึ ก ษาจะต้อ งเสี ย ค่ า ปรับ ช าระเงิ น ล่ า ช้า วัน ละ 05 บาท นับตั้งแต่วนั เปิ ดภาคเรียน

หากนักศึกษาไม่ได้ทาการลงทะเบียนเรียนภายในสองสัปดาห์แรกของ ภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยจะมีคาสังให้ ่ พน้ สถานภาพการเป็ นนักศึกษา ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2042 ข้อ 24.4 เมือ่ พ้นกาหนดเวลา 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา แล้วยังไม่ลงทะเบียนเรียนรักษาสถานภาพการเป็ นนักศึกษา

22

คู่มือการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559


การเลือกรายวิชาเรียน การเลือกรายวิชาเพื่อการลงทะเบียนเรียน ควรศึกษาและปฏิบัติดังนี้ 1. ศึกษาตามแผนการศึกษา มหาวิทยาลัยจะจัดแผนการศึกษาขึ้นให้ ในระบบอยู่แล้ ว ซึ่งนักศึกษาควรศึกษาแผนการศึกษา ของหลักสูตรให้ เข้ าใจ และควรจะศึกษาตามแผนการศึกษา 2. รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนนอกแผนการศึกษา นักศึกษาต้ องตรวจสอบรายวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนนอกแผนการศึกษาว่าตารางสอน/ตาราง สอบไม่ ซ ้า ซ้ อนกับ รายวิ ชาตามแผนการศึ ก ษา แล้ ว ให้ ท าการแจ้ ง ความประสงค์ข อลงทะเบี ย นเรี ย น ทุ กรายวิชาที่ต้องการจะลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น ทั้งรายวิชาตามแผนการศึกษาและรายวิชา นอกแผน การศึกษาของภาคการศึกษานั้น โดยทาการผ่านอินเตอร์เน็ต ก่อนกาหนดการลงทะเบียนเรี ยน ปกติ (พร้ อมประกาศตารางสอน/ตารางสอบ) โดยศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับรายวิชาผ่ านอินเตอร์เน็ต ทาง http://reg.mfu.ac.th หรือดูตัวอย่างประกาศตารางสอนตารางสอบ งานบริการทางการศึกษา

23

คมู่ ือการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559


การเพิม่ รายวิชา นักศึกษาที่ล งทะเบียนเรี ยนและชาระค่ าธรรมเนี ยมการศึก ษาแล้ ว ต้ องการ “เพิ่มรายวิชา” ให้ ด าเนิ น การภายในสองสั ป ดาห์ แ รกของภาคการศึ ก ษาปกติ หรื อ ภายในสั ป ดาห์ แ รกข อง ภาคฤดูร้อน โดยทาการผ่านอินเตอร์เน็ตทาง http://reg.mfu.ac.th ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

งานบริการทางการศึกษา

1. เ ข้ า สู่ ระบ บกา รลงทะเบี ยนเ รี ย น โดยกดปุ่ ม “เ ข้ า สู่ ร ะ บบ ” แล ะเ ลื อ กเมนู “ระบบลงทะเบียนล่วงหน้า” 2. กดที่เมนู “ลงทะเบียนเรียน” 3. ท าการบัน ทึกรายวิช า และตอนเรียน (ศึกษารายละเอีย ดจากวิ ธีก ารใช้ ระบบบริ ก าร การศึกษา) 4. กดปุ่ ม “ตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เลือก” 5. หากไม่พบ error ใดๆ ให้ กดปุ่ ม “ยืนยันการลงทะเบียนเรียน” 6. ระบบจะสรุปข้ อมูลรายละเอียดต่ างๆ เพื่อให้ ตรวจสอบข้ อมูลอีกครั้ง จากนั้น ให้ กดปุ่ ม “ยืนยันการลงทะเบียนเรียน” อีกครั้งจึงจะสมบูรณ์

24

คมู่ ือการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559


นักศึกษาต้องตรวจสอบรายวิชาทีเ่ ปิ ดสอน ตรวจดูสถานะรายวิชา ช่วงลงทะเบียนเรียนล่าช้า เพิ่ม-ลด รายวิชา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ สถานะเปิ ด (O) หมายถึง เปิ ดให้นกั ศึกษาทุกคนสามารถลงทะเบีย นเรีย นได้ โดยไม่ตอ้ งแจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียน สถานะปิ ด (C) หมายถึง เปิ ดให้เฉพาะนักศึกษาที่มสี ิทธิ์ลงทะเบีย นเรียนเท่า นั้น (นักศึกษาที่ได้รบั อนุมตั ิการแจ้งความประสงค์ช่วงปกติ) สถานะปิ ดยื่นได้ (COP) หมายถึ ง เปิ ดให้น ัก ศึ ก ษาทุ ก คนสามารถแจ้ง ความ ประสงค์ ข อลงทะเบี ย นเรี ย น เมื่ อ ได้ร ับ การอนุ ม ัติ จ าก อาจารย์ผู ้ส อน/ ผู ป้ ระสานงาน จึ ง จะลงทะเบียนเรียนได้ (นักศึกษาที่ได้รบั อนุ มตั ิการแจ้ง ความ ประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนช่วงล่าช้า) งานบริการทางการศึกษา

25

คมู่ ือการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559


การลดรายวิชาเรียน

งานบริการทางการศึกษา

นั ก ศึ ก ษาที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นและช าระค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาแล้ ว ต้ อ งการ “ลดรายวิชา” ให้ ดาเนินการภายในห้ าสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสองสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน โดยทาการผ่านอินเตอร์เน็ตทาง http://reg.mfu.ac.th ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. เ ข้ า สู่ ระบ บ การล งทะเ บี ย น เรี ย น โดยกดปุ่ ม “เ ข้ า สู่ ร ะ บบ ” แล ะเ ลื อ กเมนู “ระบบลงทะเบียนล่วงหน้า” 2. กดที่เมนู “ลงทะเบียนเรียน”

26

3. กดที่เ มนู “รายวิชาที่ล งทะเบีย นเรีย น” ท าการกดที่ ในรายวิชาที่ต้องการลด รายวิชาดังกล่าวจะย้ ายมาอยู่ที่เมนู “รายวิชาที่เลือก” 4. กดปุ่ ม “ตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เลือก” 5. หากไม่พบ error ใด ๆ ให้ กดปุ่ ม “ยืนยันการลงทะเบียนเรียน” 6. ระบบจะสรุปข้ อมูลรายละเอียดต่ างๆ เพื่อให้ ตรวจสอบข้ อมูลอีกครั้ง จากนั้น ให้ กดปุ่ ม “ยืนยันการลงทะเบียนเรียน” อีกครั้งจึงจะสมบูรณ์ กรณีลดรายวิชาที่ชาระค่ าธรรมเนียมเป็ น หน่วยกิต (รายวิชาปรับพื้น ฐานภาษาอังกฤษ) ให้ ยื่น คาร้ องขอคืน เงิน ค่ าธรรมเนียมกรณีลดรายวิชาที่ส่ วนการเงินและบัญชี ภายใน 8 สัปดาห์แรกของภาค การศึกษาปกติ หรือภายใน 4 สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน หากไม่ย่นื คาร้องภายในระยะเวลาดัง กล่า ว จะถือว่าไม่ประสงค์จะขอคืนเงินค่าธรรมเนียม กรณีลดรายวิชา

การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมกรณีลดรายวิชา เฉพาะรายวิชาทีค่ ่าธรรมเนียมเป็ นหน่วยกิต (รายวิชาปรับพื้ นฐานภาษาอังกฤษ) เท่านั้น

คมู่ ือการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559


การถอนรายวิชา (W) นักศึกษาที่ต้องการขอถอนรายวิชา (W) ให้ ทาการในระหว่างสัปดาห์ท่ี 10-12 ของภาคการศึกษา ปกติ หรือสัปดาห์ท่ี 3-4 ของภาคฤดูร้อน โดยให้ ปฏิบัติ ดังนี้ 1. ขอรั บ ค าร้ องขอถอนรายวิ ช า (W) ที่ ส่ ว นทะเบี ย นและประมวลผลหรื อ Download ทาง http://reg.mfu.ac.th 2. ยื่นคาร้ องขอถอนรายวิชา (W) ที่ได้ รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผ้ ูสอน อาจารย์ท่ปี รึกษาและ ได้ รับอนุมัติจากคณบดี ประจาสานักวิชา ณ ส่วนทะเบียนและประมวลผล 3. หลั งจากยื่ นค าร้ อง 1 วั นท าการ ให้ เข้ าไปตรวจสอบผลการถอนรายวิ ช าทาง เมนู http://reg.mfu.ac.th “ผลการลงทะเบียนเรียน” ว่าแสดงสัญลักษณ์ W ในรายวิชาที่ขอถอนหรือไม่ หากไม่แสดงให้ ติดต่อที่ส่วนทะเบียนและประมวลผล

งานบริการทางการศึกษา

27

คู่มือการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559


การขอเปลีย่ นตอนเรียน

งานบริการทางการศึกษา

นักศึ กษาที่ลงทะเบี ยนเรี ยนและชาระค่ าธรรมเนียมการศึกษาแล้ ว ต้ องการ เปลี่ยนตอนเรี ยน เนื่ อ งจากตารางเรี ย นซ้า ซ้ อนกั น ให้ ด าเนิ น การภายในสองสั ป ดาห์ แ รกของภาคการศึ ก ษาปกติ หรือภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน โดยมีข้นั ตอนดาเนินการดังต่อไปนี้ 1. ขอรั บ คาร้ อ งขอเปลี่ ยนตอนเรี ย นที่ส่ว นทะเบี ย นและประมวลผล หรื อ Download ได้ ท าง http://reg.mfu.ac.th 2. ดาเนินการตามคาร้ องฯ และยื่นคาร้ องที่ดาเนินการแล้ วที่ส่วนทะเบียนและประมวลผล 3. หลังจากยื่นคาร้ องแล้ ว 1 วันทาการ ให้ เข้ าไปตรวจสอบผลการดาเนินการเปลี่ยนตอนเรียนทาง http://reg.mfu.ac.th โดยการ login เข้ าสู่ระบบ และเลือกเมนู “ผลการลงทะเบียนเรียน” ว่าการเปลี่ยน ตอนเรียนสมบูรณ์หรือไม่ 4. หากการเปลี่ ยนตอนเรี ยนไม่ สมบู รณ์ให้ ติ ดต่ อ ส่ วนทะเบี ยนและประมวลผลโดยด่ วน ทั้งนี้ อาจมาจากการขอเปลี่ยนตอนเรียนของนักศึกษาไม่ถูกต้ องตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย

28

การขอเปลีย่ นตอนเรียน ต้องยืน่ คาร้องขอเปลีย่ นตอนเรียนทีส่ ่วนทะเบียนและ ประมวลผล ทั้งนี้ การเปลีย่ นตอนเรียนจะกระทาได้ในกรณี ทีต่ อ้ งการเพิม่ รายวิชา แล้วตารางเรียนซ้ าซ้อนกับรายวิชา ทีล่ งทะเบียนเรียนไว้แล้วเท่านั้น

คู่มือการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559


การตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียน

หากนักศึกษาพบว่าผลการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาไม่ถูกต้อง สามารถทักท้วงผลการลงทะเบียนเรียนได้ ภายในสัปดาห์ที่ 4 ของภาค การศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห์ที่ 3 ของภาคฤดูรอ้ น มิฉะนัน้ จะถือว่าข้อมูลผลการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาถูกต้อง ทุกประการ และจะขอแก้ไขใดๆ ภายหลังอีกมิได้

คู่มือการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559

งานบริการทางการศึกษา

เพื่ อประโยชน์ของนั กศึกษา และเพื่ อความถูกต้ องของข้ อมู ลที่นักศึ ก ษาได้ ลงทะเบี ยนเรี ย นไว้ นักศึกษาจะต้ องตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียน ดังนี้ - ใบแจ้งยอดการชาระเงิน (ส่วนของนักศึกษา) พร้ อมใบเสร็จรับเงินที่ชาระค่าธรรมเนียม การศึกษาเรียบร้ อยแล้ ว โดยนักศึกษาจะต้ องเก็บไว้ เป็ นหลักฐานอ้ างอิงตลอดภาคการศึกษา - รายงาน Student Registration List เมื่อนักศึกษาเข้ าชั้นเรียน ขอให้ ตรวจสอบรายชื่อของ นักศึกษาในรายงาน Student Registration List ของรายวิชานั้น จากอาจารย์ผ้ ูสอนได้ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ในสัป ดาห์ แ รก และครั้ งที่ 2 ในสัป ดาห์ ท่ีสามของภาคการศึ ก ษาปกติ (ภาคฤดู ร้ อ นเป็ นสัป ดาห์ แ รก และสัปดาห์ท่สี องตามลาดับ) รายงาน “ผลการลงทะเบี ยนเรี ยน” ทาง http://reg.mfu.ac.th เมนู “ผลการลงทะเบีย น เรียน” ในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 2 ครั้ ง คือ ครั้ งที่ 1ในสัปดาห์แรก และครั้ งที่ 2 ในสัปดาห์ ที่สามของภาคการศึกษาปกติ (ภาคฤดูร้อนเป็ นสัปดาห์แรกและสัปดาห์ท่สี องตามลาดับ) ทั้งนี้ นักศึกษา สามารถเข้ าไปตรวจสอบได้ ทุกวัน ตลอดภาคการศึกษา

29


วิธก รใช้ง นระบบก รศึกษ ระบบบริการการศึกษา เป็ น เครื่องมือส าหรับนักศึกษาในการขอใช้ บริการต่ างๆ ที่เ กี่ยวข้ องกับ ระบบการศึกษาของมหาวิท ยาลัยผ่ านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต อาทิเ ช่ น ตรวจสอบข้ อมู ลประวัตินักศึกษา ปฏิทินการศึกษา ตรวจสอบรายวิชาที่เปิ ดสอน ลงทะเบียนเรียน รับทราบผลการเรียนฯลฯ โดยนักศึกษา สามารถใช้ ระบบบริก ารการศึ กษาได้ จ ากทุ กจุ ดที่ส ามารถเชื่ อมโยงเข้ ากับเครือข่ ายของมหาวิท ยาลั ย และ/หรือ เครือข่ายอินเตอร์เนต โดยการกาหนด Location หรือ Netsite ในโปรแกรม web browser ไปที่ http://reg.mfu.ac.th แล้ ว กดปุ่ ม Enter ระบบจะน านักศึกษาไปสู่ข้ อมูล พื้นฐานทั่ว ไปซึ่งทุ กคนสามารถ ใช้ งานได้ ดังจอภาพต่อไปนี้ กาหนด Location เป็ น http://reg.mfu.ac.th

เมนูแสดงฟั งก์ชัน ต่างๆ ที่นักศึกษา สามารถใช้ งานได้

แล้ วกด Enter

งานบริการทางการศึกษา

ระบบจะแสดงประกาศเรื่องต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งนักศึกษา สามารถดูรายละเอียดได้ โดยใช้ Click หั วเรื่องที่ประกาศ

30

1

คมู่ ือการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559


หน้ า ข่ า ว ป ระกา ศจ ะถู ก แสดงขึ้ นม าโดยอั ต โน มั ติ ทั น ที ที่ นั ก ศึ ก ษา เข้ า มา ที่ Website http://reg.mfu.ac.th เพื่อแสดงข้ อมู ลข่ าวสารต่ างๆ จากส่ ว นทะเบียนและประมวลผลที่ต้องการแจ้ ง ให้ นั ก ศึ ก ษาทราบ ตามล าดั บ หมายเลขที่ ป ระกาศ โดยเรี ย งล าดั บ ความส าคั ญ จากมากไปหาน้ อย ให้ นักศึกษา Click หัวเรื่องที่ประกาศเพื่อทาการแสดงรายละเอียดของประกาศเรื่องนั้นๆ นักศึกษาควรใช้ Website นี้อย่างต่อเนื่องเป็ นระยะเพื่อที่จะทราบข่ าวประกาศต่างๆ ของส่วนทะเบียนและประมวลผลที่แจ้ งมา จากจอภาพที่ 1 จะเห็นได้ ว่าด้ านซ้ ายมือเป็ นเมนูแสดงฟังก์ชันต่างๆ ที่นักศึกษาสามารถใช้ งานได้ ซึ่งประกอบไปด้ ว ย การเข้ าสู่ระบบ รายวิชาที่เ ปิ ดสอน ตารางเรียนนักศึกษา ตารางสอนอาจารย์ ตาราง การใช้ ห้อง ปฏิทินการศึกษา หลักสูตรที่เปิ ดสอนฯลฯ ถ้ านักศึกษาสนใจต้ องการทราบรายละเอียดส่ ว นใด ให้ นักศึกษา Click เลือกเมนูที่ต้องการ โดยในที่น้ จี ะกล่าวถึงเฉพาะขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน

1. การเข้าสู่ระบบ

งานบริการทางการศึกษา

ในส่วนของการดาเนิน กิจ กรรมต่างๆ ที่เป็ นส่วนบุคคล เช่น การลงทะเบียนเรียน การตรวจสอบ ประวัติ การดูผลการศึกษา การเปลี่ยนรหัสผ่าน การเขียนคาร้ องต่างๆ เป็ นต้ น นักศึกษาสามารถกระทาได้ โดย Click ที่เมนู “เข้ สู่ระบบ” เพื่อทาการใส่รหัสประจาตัวและรหัส ผ่าน ถ้ ารหัสประจาตัวและรหัส ผ่ าน ที่ใช้ ถูกต้ อง ระบบจะอนุญาตให้ นักศึกษาเข้ าไปใช้ งานได้ (ข้อควรระวัง นักศึ กษาจะต้องเก็บ รหัสผ่านไว้ เป็ นความลับ ไม่ควรบอกให้ผอู ้ ืน่ ทราบ เพราะจะทาให้ผอู ้ ืน่ เข้าใช้งานระบบเสมือนว่าเป็ น ตัวของนัก ศึ กษา เอง หากเกิดความเสียหายขึ้น นักศึกษาจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบเอง)

31

คมู่ ือการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559


วิธใช้ง น 1. ให้ นักศึกษา Click ที่เมนู “เข้ สู่ระบบ” (จะปรากฏจอภาพที่ 2) 2. พิมพ์รหัสประจาตัวและรหัสผ่าน 3. Click ที่ปุ่ม “ตรว ส บ”

1. ป้ อนรหัส ประจาตั ว ของนักศึกษา

งานบริการทางการศึกษา

2. ป้ อนรหัสผ่าน

Click ที่ปมุ่ “หน้ าเริม่ ต้ น ” ถ้ านักศึกษาต้ องการถอย กลับไปที่หน้ าข่ าวประกาศ

3. Click ที่ปุ่ม “ตรวจสอบ”

32 จอภาพที่ 2

คมู่ ือการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559


ความปลอดภัยของการส่ ง รหัส ผ่ านในระบบบริ การการศึ กษานี้ไ ด้ ม าตรฐานสากล นักศึกษา จะสังเกตได้ จ ากรูปกุ ญแจที่ล็อ คอยู่ ข้ อมู ลรหัส ผ่ านที่นักศึกษาป้ อนจะถู กท าการเข้ า รหัส ก่อนส่ ง ผ่ า น เครือข่าย เมื ผ่ นขั้นต นก รตรว ส บว่ เป็ นนักศึกษ เรยบร้ ยแล้ว ระบบ ะน นักศึกษ ไปสู่ หน้ ข่ วประก ศซึง ะเป็ นก รแ ง้ ถึงตัวนักศึกษ โดยตรง

2. การแสดงโครงสร้างหลักสูตร นักศึกษาเลือกเมนู “โครงสร้ งหลักสูตร” ระบบจะแสดงโครงสร้ างหลักสูตรของนักศึกษาเอง โดยระบบจะท าการตรวจสอบเบื้อ งต้ น ระหว่ า งรายวิช าในโครงสร้ า งหลัก สูต รกับ รายวิ ชาที่ เ ปิ ดสอน ถ้ ารายวิชาที่เ ปิ ดสอน มีอยู่ในโครงสร้ า งหลักสู ต ร ระบบจะแสดงรหัส รายวิ ชาด้ ว ยตัว อัก ษร ตัวหน และสามารถ Click ที่ ร หั ส รายวิ ช าดั ง กล่ า ว เพื่ อ แสดงรายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ ตอนเรี ย นที่ เ ปิ ดส อน จานวนเปิ ดรับฯลฯ ดังจอภาพที่ 3

งานบริการทางการศึกษา

Click ที่เมนู “ถอยกลับ” เพื่ อถอยกลับไปที่หน้ าจอรับ ลงทะเบียนเรียน

33

นักศึกษาสามารถ Click ที่รหั ส รายวิชาเพื่ อแสดงรายละเอียด ของรายวิชานั้นๆ

3

คมู่ ือการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559


3. การลงทะเบียนเรียน

งานบริการทางการศึกษา

นักศึกษาสามารถท าการลงทะเบียนเรียนได้ โดยการเลือกเมนู “ระบบลง ะเบยนล่วงหน้ ” ระบบ จะนานักศึกษาไปสู่จอภาพดังต่อไปนี้

34

4

จากจอภาพที่ 4 แสดงจอภาพข้ อ มู ล ปั จ จุ บั น ในระบบ ได้ แ ก่ ข้ อ มู ล ตามระดั บ การศึ ก ษา ปี การศึ ก ษาในการลงทะเบีย นเรี ย นปั จ จุ บัน ภาคการศึ ก ษาในการลงทะเบี ย นเรี ย นปั จ จุ บั น ข้ อมู ล ตามปฏิทินการศึกษา ปี การศึกษาปัจจุบัน ภาคการศึกษาปัจจุบัน ทางด้ านซ้ ายของจอภาพจะมีเมนู แสดง ฟังก์ชันต่างๆ ที่ใช้ ในการลงทะเบียนเรียน ได้ แก่ ตรวจสอบรายวิชาตามแผนการศึกษา ตรวจสอบรายวิชา ที่ เ ปิ ดสอน ตรวจสอบรายวิชาที่ไ ด้ รั บอนุ มัติ ก ารแจ้ ง ความประสงค์ ลงทะเบี ย นเรี ย น ตรวจสอบผล การลงทะเบียนเรียนและประวัติการยืนยัน

คมู่ ือการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559


4. การตรวจสอบรายวิชาตามแผนการศึกษา นักศึกษากดเลือกเมนู “ตรว ส บร ยวิช ต มแผนก รศึกษ ” ระบบจะแสดงแผนการศึกษา ของนักศึกษา โดยแสดงรายละเอียดแต่ละชั้นปี ดังจอภาพที่ 5

งานบริการทางการศึกษา

5

35

คมู่ ือการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559


เพื่อดูรายวิชาตามแผนการศึกษาแบ่ งตามภาคการศึกษาในแต่ละชั้นปี

งานบริการทางการศึกษา

นักศึกษาสามารถกดที่ปุ่ม ได้ ดังจอภาพที่ 6

36

6

คมู่ ือการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559


5. การค้นหารายวิชา

พิ มพ์ ข้อความ ลงในช่ อง ชื่ อรายวิชา แล้ ว Click ที่ปุ่ม “ค้ นหา”

งานบริการทางการศึกษา

7

37

คมู่ ือการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559


ในกรณี ที่ นั ก ศึ ก ษาไม่ ท ราบรหั ส รายวิ ช า นั ก ศึ ก ษาสามารถเลื อ กเมนู “ตรว ส บร ยวิ ช เปิ ดส น” เพื่อค้ นหารายวิชามาทาการลงทะเบียนเรียนได้ ขั้นตอนการค้ นหารายวิชา คือ พิมพ์ข้อความ ที่เกีย่ วข้ องกับชื่อรายวิชาลงในช่องชื่อรายวิชา แล้ ว Click ที่ปุ่ม “ค้ นหา” เมื่อนักศึกษาค้ นหาและได้ รายวิชา ที่ต้องการแล้ ว ระบบจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับรายวิชาดังกล่ าว เช่ น รหัส รายวิชา ชื่อรายวิชา จ านวน เปิ ดรับ จานวนหน่วยกิต ตอนเรียนต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้ วย วันเวลาเรียน อาจารย์ผ้ สู อน

งานบริการทางการศึกษา

หม ยเหตุ สถ นะร ยวิช ช่วงล่ ช้ -เ ิมลด สถ นะเปิ ด (O) หมายถึง เปิ ดให้ นักศึกษาทุ กคนสามารถลงทะเบียนเรียนได้ โดยไม่ ต้องแจ้ ง ความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียน สถ นะปิ ด (C) หมายถึง เปิ ดให้ เ ฉพาะนักศึกษาที่มีสิท ธิ์ล งทะเบียนเรียนเท่ านั้น (นักศึกษา ที่ได้ รับอนุมัติการแจ้ งความประสงค์ช่วงปกติ) สถ นะปิ ดยื นได้ (COP) หมายถึ ง เปิ ดให้ นั ก ศึ ก ษาทุ ก คนสามารถแจ้ ง ความประสงค์ ขอลงทะเบีย นเรี ย นเมื่อ ได้ รั บ การอนุ มัติ จ าก อาจารย์ ผ้ ู ส อน/ผู้ ประสานงาน จึ ง จะลงทะเบีย นเรียน ได้ (นักศึกษาที่ได้ รับอนุมัติการแจ้ งความประสงค์ช่วงล่าช้ า)

38

คมู่ ือการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559


6. การแจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียน นั ก ศึ ก ษาสามารถท าการแจ้ งความประสงค์ ข อลงทะเบี ย นเรี ย นได้ โดยการเลื อ กเมนู “แจ้ งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียน” ระบบจะนานักศึกษาไปสู่จอภาพดังต่อไปนี้

จากจอภาพที่ 8 แสดงจอภาพแจ้ งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียน ได้ แก่ ข้ อมู ล รหัสประจาตัว ชื่อ – นามสกุล ของนักศึกษา ปี การศึกษา ภาคการศึกษาในการแจ้ งความประสงค์ข อลงทะเบียนเรียน รายวิชาตามแผนการเรียน รายวิชาที่ได้ รับสารองสิทธิ์ รายวิชาที่เลือกและนักศึกษาสามารถกดที่ปุ่ม เพื่อดูรายวิชาตามแผนการเรียน ดังจอภาพที่

คมู่ ือการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559

งานบริการทางการศึกษา

จอภาพที่ 8

39


งานบริการทางการศึกษา

9

40

คมู่ ือการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559


นักศึกษาสามารถกดที่ปุ่ม

เพื่อดูรายวิชาที่ได้ รับสารองสิทธิ์ ดังจอภาพที่ 10

จากจอภาพที่ 10 แสดงจอภาพรายวิชาที่ได้ รับส ารองสิท ธิ์ ซึ่งเป็ น รายวิชาตามแผนการศึกษา ของนักศึกษา และถ้ านักศึ กษาต้ องการแจ้ งความประสงค์ข อลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามแผนการศึกษา สามารถกดเลือกรายวิชาได้ ที่เมนู โดยรายวิชาที่ถูกเลือกจะย้ ายมาปรากฏอยู่ที่ “รายวิชาที่เลือก” ดังจอภาพต่อไปนี้

คมู่ ือการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559

งานบริการทางการศึกษา

10

41


งานบริการทางการศึกษา

11 จากจอภาพที่ 11 แสดงจอภาพรายวิชาที่เลือก เป็ นรายวิชาที่นักศึกษาต้ องการแจ้ งความประสงค์ ขอลงทะเบียนเรียน

42

คมู่ ือการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559


ซึ่งนักศึกษาสามารถเพิ่มรายวิชาอืน่ ๆที่ต้องการได้ อีกโดยการกดที่ปุ่ม

ระบบจะแสดง ดังจอภาพที่ 12

12 จากจอภาพที่ 12 แสดงจอภาพเพิ่มรายวิชาอืน่ ๆที่ต้องการแจ้ งความประสงค์ข อลงทะเบียนเรี ยน โดยการกรอกรหัสรายวิชาหรือชื่อรายวิชา แล้ วกดที่ปุ่ม

เพื่อทาการค้ นหารายวิชา

จากจอภาพที่ 13 แสดงจอภาพรายวิชาที่ทาการค้ นหา นักศึกษาสามารถเลือกตอนเรียนที่ต้องการ แจ้ งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนได้ โดยการกดที่รหัสรายวิชาของตอนเรียนที่ต้องการ

คมู่ ือการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559

งานบริการทางการศึกษา

13

43


งานบริการทางการศึกษา

14 จากจอภาพที่ 14 แสดงจอภาพหลังจากกดเลือกตอนเรียนที่ต้องการแล้ ว กรอกเหตุผลที่ต้องการ แจ้ งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียน จากนั้นกดปุ่ ม

เพื่อบันทึกข้ อมูล

44

คมู่ ือการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559


จากจอภาพที่ 15 แสดงจอภาพรายวิชาทั้งหมดที่ต้องการแจ้ งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียน จากนั้ น กดที่ ปุ่ ม “ตรวจสอบการแจ้ ง ความประสงค์ ร ายวิ ช าที่ เ ลื อ ก” เพื่ อ ตรวจสอบตารางเรี ย น ตารางสอบฯลฯ ว่ ามีปัญหาใดๆหรือไม่ และนักศึกษาสามารถกดที่ปมุ่ รายละเอียด ต่างๆ ได้ แก่ ตารางเรียน ตารางสอบ ค่าลงทะเบียนเรียน เป็ นต้ น

เพื่อดู

งานบริการทางการศึกษา

15

45

คมู่ ือการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559


งานบริการทางการศึกษา

16 จากจอภาพที่ 16 แสดงจอภาพตารางเรียน

46

คมู่ ือการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559


17 จากจอภาพที่ 17 แสดงจอภาพตารางสอบ

งานบริการทางการศึกษา

18

47

คมู่ ือการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559


จากจอภาพที่ 18 แสดงจอภาพค่าลงทะเบียนเรียน เมื่อนักศึกษาตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูล เพื่ อ ยื น ยั น การแจ้ ง ความประส งค์

งานบริการทางการศึกษา

ครบถ้ ว นแล้ ว ให้ นั ก ศึ ก ษากดที่ ปุ่ ม ในขั้นต่อไป

48

19

คมู่ ือการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559


จากจอภาพที่ 19 แสดงจอภาพข้ อมูลสรุปรายละเอียดต่างๆ ได้ แก่ ชื่อ – นามสกุล ปี การศึกษา ภาคการศึกษา ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียน ข้ อมูลรายวิชาที่ต้องการแจ้ งความประสงค์ขอลงทะเบียน เ รี ย น ฯ ล ฯ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง อี ก ที เ มื่ อ ข้ อ มู ล ถู ก ต้ อ ง แ ล้ ว ก ด ที่ปุ่ม

งานบริการทางการศึกษา

20

คมู่ ือการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559

49


จากจอภาพที่ 20 แสดงจอภาพการยืนยันรายวิชาตามการแจ้ งความประสงค์สมบูรณ์ทุกรายวิชา

งานบริการทางการศึกษา

และนักศึกษาสามารถกดที่ปุ่ม ลงทะเบียนเรียน สาหรับเก็บไว้ เป็ นหลักฐาน

เพื่อพิมพ์ใบแจ้ งความประสงค์ขอ

21 จากจอภาพที่ 21 แสดงจอภาพใบแจ้ งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียน

50

คมู่ ือการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559


7. การตรวจสอบรายวิชาที่ได้รับอนุมัติการแจ้งความประสงค์ นัก ศึก ษาสามารถทาการตรวจสอบรายวิชาที่ได้ รับอนุ มัติการแจ้ งความประสงค์ โดยการกดที่ เมนู ตรวจสอบรายวิชาที่ได้ รับอนุ มัติการแจ้ งความประสงค์ ดังจอภาพต่ อไปนี้

งานบริการทางการศึกษา

22

คมู่ ือการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559

51


จากจอภาพที่ 22 แสดงจอภาพการตรวจสอบรายวิ ชาที่ ได้ รั บอนุ มั ติ การแจ้ งความประสงค์ ได้ แก่ รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา ตอนเรียน เหตุผล ช่วงการแจ้ งความประสงค์ ยืนยัน ผลการอนุมัติ ฯลฯ เป็ นต้ น หม ยเหตุ ช่องยืนยัน หากนักศึกษาได้ ทาการยืนยันโดยสมบูรณ์แล้ ว สถานะจะต้ องเป็ น “ยืนยัน” เท่านั้น และช่ อ งผลการอนุ มัติ หากเป็ นสถานะ “ร นุ ม ตั ิ ” แสดงว่ า อยู่ ร ะหว่ า งการพิจ ารณาจากอาจารย์ ผู้ประสานงานตารางสอนตารางสอบ

8. การลงทะเบียนเรียน

งานบริการทางการศึกษา

นักศึกษาสามารถทาการลงทะเบี ยนเรียนได้ โดยการเลือกเมนู “ระบบลง ะเบยนล่วงหน้ ” และให้ นักศึกษาทาการตรวจสอบรายวิชาที่ได้ รับอนุมัติการแจ้ งความประสงค์ ดังจอภาพต่อไปนี้

52 23

คมู่ ือการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559


จากจอภาพที่ 23 แสดงจอภาพการตรวจสอบรายวิชาที่ได้ รับอนุมัติการแจ้ งความประสงค์ นักศึกษา สามารถทาการลงทะเบียนเรียนได้ ตามรายวิชาที่ได้ รับการอนุมัติเท่านั้น การลงทะเบียนเรียนทาได้ โดยการ กดที่เมนู “ลงทะเบียนเรียน”

1. Click ที่ปมุ่ เพื่อป้ อนรหัส รายวิชาและ ตอนเรียน

งานบริการทางการศึกษา

24 จากจอภาพที่ 24 แสดงจอภาพลงทะเบียนเรียน ให้ นักศึกษากดที่ปุ่ม

เพื่อเพิ่มข้ อมูล

คมู่ ือการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559

53


2. Click ที่ปมุ่ “บัน ึก

งานบริการทางการศึกษา

25

54

ใส่รหัสวิชาหรือชื่อรายวิชา แล้ วกดที่ปุ่ม

เพื่อค้ นหาข้ อมูล และเมื่อได้ รายวิชาที่ต้องการแล้ ว

กดปุ่ ม เพื่อท าการบันทึกข้ อมูล ระบบจะทาการบัน ทึกข้ อมูลต่ าง ที่นักศึกษาส่งลงสู่ฐานข้ อมูลคาขอ ลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่ าง ที่นักศึกษาใส่ ในส่ ว นนี้เ ป็ น เพียงการเตรียมการลงทะเบียนเรียนเท่ า นั้ น เพราะฉะนั้น นักศึกษายังสามารถท าการเปลี่ยนแปลงแก้ ไขข้ อมู ลรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียนได้ ตลอดเวลา

คมู่ ือการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559


เนื่องจากข้ อมู ลที่นักศึกษาป้ อนเข้ ามายังไม่ ได้ มีการประมวลผลจริง การตัดที่น่ังยังไม่ เ กิด ขึ้ น การลงทะเบี ย นเรี ย นจะเสร็จ สมบู ร ณ์ ไ ด้ ก ็ต่ อ เมื่อ นัก ศึ ก ษา ท าการ “ยื น ยัน ก รลง ะเบ ยนเรยน” แล้ วเท่านั้น

ในการลงทะเบียนปกติ นักศึกษาสามารถทาการ ยืนยันการลงทะเบียนเรียน ได้ เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ดังนั้นนักศึกษาควรตรวจสอบความถูกต้ องของ รายวิชา – ตอนเรียน ก่อนการกดปุ่ ม “ยืนยันก รลง ะเบยนเรยน”

งานบริการทางการศึกษา

55

คมู่ ือการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559


งานบริการทางการศึกษา

26

56

คมู่ ือการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559


เ มื่ อ บั น ทึ ก ข้ อมู ล รา ยวิ ช า ที่ ต้ องกา รล งทะเ บี ยนเ รี ย น เรี ย บ ร้ อยแล้ ว ให้ นั ก ศึ ก ษา กดที่ ปุ่ ม เพื่อตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมู ล หากข้ อมู ล ถูกต้ องระบบ จะแจ้ งเตือนว่า “ตรวจสอบรายวิชาตามการลงทะเบียนเรียนสมบูรณ์ทุกรายวิชา” ดังจอภาพต่อไปนี้

27

งานบริการทางการศึกษา

57

คมู่ ือการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559


งานบริการทางการศึกษา

58

28 แล ะนั ก ศึ ก ษา ส า ม า รถดู รา ยล ะ เ อี ย ด รา ยวิ ช า ที่ เ ลื อกทั้ งหม ดไ ด้ โ ด ยกา รก ด ที่ ปุ่ ม ระบบจะแสดงรายละเอีย ดต่ า งๆ ได้ แ ก่ ตารางเรี ย น ตารางสอบ ค่าลงทะเบียนเรียน เป็ นต้ น ดังจอภาพที่ 29, 30 และ 31

คมู่ ือการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559


9. การแสดงตารางเรียน ในขณะที่นักศึกษาเตรียมการลงทะเบียนเรียนอยู่น้ ี นักศึกษาสามารถตรวจสอบดูตารางเรียนของ การเตรียมการลงทะเบียนเรียนในครั้งนี้ได้ โดยการเลือกเมนู “ต ร งเรยน” ดังจอภาพต่อไปนี้

งานบริการทางการศึกษา

29

คมู่ ือการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559

59


จอภาพที่ 29 จะแสดงตารางเรียนของนักศึกษา ถ้ านักศึกษาท า กา รลงทะเบียนเรียนในรายวิชา ที่ระบุไว้ จากการเตรียมการลงทะเบียนเรียนได้ เป็ นผลสาเร็จ ในกรณี ที่ มี รายวิชาที่เรียนซา้ ซ้ อนระบบจะทาการ แสดงด้ วยช่องสีแดง ข้ อมู ล ที่ แ สดงในตารางเรียนจะประกอบไปด้ วย รหัสรายวิชา (ประเภทการเรียน) ตอนเรียน ห้ องเรียนและอาคารเรียนตามลาดับ

10. การแสดงตารางสอบ

งานบริการทางการศึกษา

ในขณะที่นักศึกษาเตรียมการลงทะเบียนเรียนอยู่น้ ี นักศึกษาสามารถตรวจสอบดูตารางสอบของการ เตรียมการลงทะเบียนเรียนในครั้งนี้ได้ โดยการเลือกเมนู “ต ร งส บ” ดังจอภาพที่ 30

60 30

คมู่ ือการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559


11. การคานวณค่าใช้จ่าย นอกจากการแสดงตารางเรี ยน/ตารางสอบแล้ ว นักศึกษายังสามารถท าการตรวจสอบภาระ ค่ าใช้ จ่ ายในการลงทะเบียนเรียนได้ โดยการเลือกเมนู “ค่ ลง ะเบยนเรยน” ระบบจะท าการคานวณ เฉพาะค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ กี่ย วข้ อ งกับ การลงทะเบี ย นเรี ย นในครั้ ง นี้ ซึ่ ง ค่ า ใช้ จ่ า ยอาจจะประกอบไปด้ ว ย ค่ าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียน ค่ าบริการและค่ าบารุงกิจการสาธารณะ รวมถึงมีการแจ้ งรายละเอียด ค่าใช้ จ่ายในแต่ละรายวิชาที่นักศึกษาเลือกลงทะเบียนเรียนดังจอภาพที่ 31

งานบริการทางการศึกษา

31

61

คมู่ ือการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559


12. การยืนยันการลงทะเบียนเรียน นักศึกษาต้ องตรวจสอบรายวิชาต่ างๆ พร้ อมทั้งวันเรียน/วันสอบให้ เรียบร้ อย เมื่อนักศึกษามั่นใจแล้ ว

งานบริการทางการศึกษา

ว่ ารายวิชาที่ต้องการลงทะเบี ยนเรี ยนนั้น ถูก ต้ อ ง ให้ นักศึกษา Click ที่ปุ่ม เพื่อยืนยันการลงทะเบียนเรียนในขั้นตอนถัดไป

62

32

คมู่ ือการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559


จากจอภาพที่ 32 แสดงจอภาพการยืน ยันการลงทะเบียนเรียน ระบบจะสรุปข้ อมูล รายละเอียด ต่ างๆ ได้ แก่ ค่ าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียน รายวิชา เวลาเรี ยน เป็ น ต้ น เมื่อนักศึกษาตรวจสอบ รายละเอียดต่ างๆ ถูกต้ อง ให้ กดที่ปุ่ม จึงจะสมบูรณ์ และแสดงผลดังจอภาพที่ 33

เพื่อยืน ยัน การลงทะเบียนเรียนอีกครั้ง

งานบริการทางการศึกษา

ในการลงทะเบียนปกติ นักศึกษาสามารถทาการ ยืนยันการลงทะเบียนเรียน ได้ เพียงครั้งเดียว เท่านั้น ดังนั้นนักศึกษาควรตรวจสอบความ ถูกต้ องของ รายวิชา – ตอนเรียน ก่อนการกดปุ่ ม “ยืนยันก รลง ะเบยนเรยน”

63

คมู่ ือการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559


งานบริการทางการศึกษา

33

64

คมู่ ือการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559 001


13. การพิมพ์ “ใบแจ้งยอดการชาระเงิน” หลั ง จากเสร็จ สิ้ นขั้ น ตอนการลงทะเบี ย นเรี ย นทางอิน เตอร์ เ น็ ต แล้ ว นั ก ศึ ก ษาต้ อ งพิ ม พ์ “ใบแ ้ง ย ดก รช ระเงิน ” เพื่อน าไปชาระเงิน ที่ ส่ ว นการเงิน และบัญ ชี มหาวิท ยาลัยแม่ ฟ้าหลวง หรื อ หน้ า เคาน์ เ ตอร์ ธ นาคารตามที่ ร ะบุ ใ นใบแจ้ งยอด การช าระเงิน ภายในระยะเวลาที่ ก าหนด จากจอภาพที่ 33 ให้ นักศึกษากดที่ปุ่ม ดังต่อไปนี้

ระบบจะแสดงจอภาพ

งานบริการทางการศึกษา

65

คมู่ ือการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559


งานบริการทางการศึกษา

66

34 จากจอภาพที่ 34 แสดงจอภาพการพิมพ์ใบแจ้ งยอดการชาระเงิน นักศึกษาสามารถสั่งพิมพ์ใบแจ้ ง ยอดการชาระเงินได้ โดยการกดที่ปุ่ม

คมู่ ือการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559


ตัว ย่ งใบแ ง้ ย ดเ ื ช ระเงิน/หลักฐ นก รช ระเงิน

งานบริการทางการศึกษา

67

คมู่ ือการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559


14. ผลการลงทะเบียนเรียน หลังจากที่นักศึกษาเสร็จสิ้นการยืน ยันการลงทะเบี ยนเรี ยนเรี ยบร้ อยแล้ ว นักศึกษาสามารถดู ผ ล การลงทะเบียนเรียนได้ โดยการ Click ที่เมนู “ผลก รลง ะเบยนเรยน” จะแสดงข้ อมูลตารางเรียน ตารางสอบ ค่ าลงทะเบียนเรียน และสามารถพิมพ์ “ใบแ ้งย ดก รช ระเงิ น” เพื่อน าไปชาระเงินได้ โดยการกดที่

งานบริการทางการศึกษา

ดังจอภาพที่ 35

68 35

คมู่ ือการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559


15. การตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียน หลังจากที่นักศึกษาเสร็จสิ้นการยืนยันการลงทะเบียนเรียนเรียบร้ อยแล้ ว นักศึกษาสามารถตรวจสอบ ผลการลงทะเบียนเรียนและประวัติการยืนยันได้ โดยการ Click ที่เมนู “ตรว ส บผลก รลง ะเบยนเรยน และประวัติก รยืนยัน” หน้ าจอภาพจะประกอบไปด้ วยข้ อมูล 2 ส่วน คือ 1. ตารางแสดงผลการลงทะเบียนเรียนซึ่งจะแสดงผลลัพธ์สุดท้ ายของรายวิชาทั้งหมดที่ นักศึ กษา ได้ ลงทะเบียนเรียนไว้ ในปี การศึกษา/ภาคการศึกษาปัจจุบัน ดังจอภาพที่ 36

งานบริการทางการศึกษา

69 36

คมู่ ือการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559


2. ตารางแสดงประวัติรายการลงทะเบี ยนเรี ยน เป็ น ตารางแสดงประวัติการลงทะเบียนเรี ย น ของปี การศึ ก ษา/ภาคการศึก ษาปั จ จุ บัน ซึ่ ง อาจจะประกอบไปด้ ว ยการท ารายการลงทะเบี ย นเรียน เพิ่มรายวิชาลดรายวิชา เปลี่ยนตอนเรียน เป็ นต้ น ดังจอภาพที่ 37

งานบริการทางการศึกษา

37

16. การลงทะเบียนเรียนล่าช้า ในกรณีที่นักศึกษาไม่ได้ ทาการลงทะเบียนเรียนในช่วงของการลงทะเบียนเรียนปกติมาก่อน เมื่อนักศึกษาเข้ าสู่ระบบ เลือกเมนู “ระบบลง ะเบยนล่วงหน้ ” โดยจะมีข้นั ตอนวิธกี ารใช้ งานเหมือนกับ การลงทะเบียนเรียนปกติทุกประการ

70

คมู่ ือการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559


17. การลงทะเบียนเรียนเพิ่ม-ลดรายวิชา เมื่อนักศึกษาเข้ าสู่ระบบในช่วงเวลาลงทะเบียนเพิ่ม -ลดรายวิชา และเปลี่ยนตอนเรียน ตามกาหนดการ ในปฏิทินการศึกษา ให้ นักศึกษาเลือกเมนู “ระบบลง ะเบยนล่วงหน้ ” และเลือกที่เมนู “ลง ะเบยนเรยน” ระบบจะทาการแสดงหน้ าจอดังจอภาพที่ 38

งานบริการทางการศึกษา

38

คมู่ ือการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559

71


หากนักศึกษาต้ องการเพิ่มรายวิชา นักศึกษาสามารถทาตามขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนปกติได้ ทุกประการ ในส่วนของการลดรายวิชาให้ กดที่เมนู ในรายวิชาที่ต้องการลด ดังจอภาพที่ 39

งานบริการทางการศึกษา

ที่ได้ ลงทะเบียนเรียนไว้ แล้ ว กดที่

ระบบจะแสดงรายวิชา

72

39

คมู่ ือการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559


โดยรายวิชาดังกล่ าวจะย้ ายมาอยู่ที่เ มนู

ให้ สังเกตที่ช่องการกระทาจะแสดงสถานะว่า

“ลด” จากนั้นให้ กดที่ปุ่ม

ดังจอภาพที่ 40

40 งานบริการทางการศึกษา

ระบบจะทาการตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูล หากทารายการถูกต้ องระบบจะแสดงข้ อความ ดังจอภาพที่ 41

73 41

คมู่ ือการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559


งานบริการทางการศึกษา

42 จากจอภาพที่ 42 แสดงจอภาพหลังจากการกดที่ปุ่ม และ นั ก ศึ ก ษ า ส า ม า ร ถ ดู ร า ย ล ะ เ อี ย ด ร า ย วิ ช า ที่ เ ลื อ ก ทั้ ง ห ม ด ไ ด้ โ ด ย ก า ร ก ด ที่ ปุ่ ม ระบบจะแสดงรายละเอียดต่ างๆ ได้ แก่ ตารางเรียน ตารางสอบ ค่ าลงทะเบียนเรียน เป็ น ต้ น เมื่อนักศึกษามั่นใจแล้ ว ว่ ารายวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียนนั้นถูกต้ องให้ นั ก ศึ ก ษา Click ที่ ปุ่ ม รายวิชาที่ต้องการเพิ่มหรือลดรายวิชา

เพื่ อ ยื น ยั น การลงทะเบีย นเรี ย น ระบบจะแสดงสรุป

74

คมู่ ือการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559


เมื่อนักศึกษาตรวจสอบรายละเอียดต่ า งๆ ถูกต้ อง ให้ กดที่ปุ่ม เพื่อ ยืนยันการลงทะเบียนเรี ยนจึงจะสมบูรณ์ ทั้งนี้เมื่อนักศึกษากระท าการเพิ่ม – ลดรายวิชา เสร็จเรียบร้ อย แล้ วให้ นักศึกษาตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียนด้ วยทุกครั้ง ข้ ควรสังเกต การลงทะเบียนเรียนปกติ ลงทะเบียนเรียนล่าช้ า ลงทะเบียนเรียนเพิ่ม-ลดรายวิชา จะมี วิธกี ารใช้ งานระบบเหมือนกันแต่ส่งิ ที่แตกต่างกันก็คือระยะเวลาที่ดาเนินการ

18. การออกจากระบบ เมื่อเสร็จสิ้นการใช้ งานระบบบริการการศึกษาแล้ วนักศึกษาต้ อง Click ที่ปุ่ม “ ก กระบบ” เพื่อป้ องกันมิให้ ผ้ อู นื่ ใช้ งานระบบแทนตัวนักศึกษาเอง

Click ปุ่ ม “ ก กระบบ” ุกครั้ง เมื เลิกใช้ง น นะครับ

งานบริการทางการศึกษา

ย่ ลืม !!

75

คมู่ ือการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559


ตัวอย่าง ประกาศตารางสอน ตารางสอนตารางสอบ จะเรียงลาดับรายวิชาที่เ ปิ ดสอนตามเลขรหัส รายวิชาตามสานักวิชาจาก น้ อยไปหามาก ข้ อมูลตารางสอนตารางสอบรายวิชาหนึ่งๆ มีรายละเอียดเกีย่ วกับเรื่องต่างๆ ของรายวิชา ดังนี้

School of arts No.

งานบริการทางการศึกษา

1

76

1

MAE FAH LUANG UNIVERSITY DIVISION OF REGISTRAR CLASS SCHEDULE : FIRST SEMESTER 2016

Course Cord

Corse Title

1006151

Computer-Assisred Language Learning

2

3

Credit 3 (2-2-5)

4

PREREQU ISITE

LECT

1006150

01

5

TIME

ROOM

INSTRUCT OR

TOTAL

REMARK

EXAM DATE

LAB

DAT E

01

MO TU

10.00-12.00 13.00-15.00

C2 203 S1 201

Rugchagnok Rugchagnok

43

EL46

M:27 OCT16 AM F: 19DEC 16 PM

SECTION

6

6.1

6.2

7 . 2

8

9

10

11

12

13

1. NO. หมายถึง ลาดับที่ของรายวิชาที่เปิ ดสอนเรียงลาดับในแต่ละสานักวิชา 2. COURSE CODE หมายถึง รหัสรายวิชา เป็ นเลขรหัสเจ็ดหลัก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 2.1 สี่หลักแรก เป็ น เลขสานักวิชาและสาขาวิชาที่รายวิชานั้นสังกัด 2.2 หลักที่ห้า เป็ น เลขแสดงระดับชั้นปี ที่รายวิชานั้นควรจัดสอน 2.3 หลักที่หก เป็ น เลขแสดงกลุ่มรายวิชา 2.4 หลักที่เจ็ด เป็ น เลขแสดงลาดับที่ของรายวิชาในกลุ่มรายวิชา

คมู่ ือการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559


คมู่ ือการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559

งานบริการทางการศึกษา

3. COURSE TITLE หมายถึง ชื่อรายวิชา 4. CREDIT หมายถึง หน่วยกิตของรายวิชา ซึ่งจะแสดงจานวนหน่วยกิต แล้ ววงเล็บด้ วยจานวน ชั่วโมงเรียนบรรยาย จานวนชั่วโมงเรียนปฏิบัติ และจานวนชั่วโมงศึกษาด้ วยตัวเองตามลาดับ 5. PREREQUISITE หมายถึง รายวิชาบังคับก่อน 6. SECTION หมายถึง ตอนเรียน ซึ่งประกอบด้ วย 6.1 LECT หมายถึง ตอนเรียนบรรยาย 6.2 LAB หมายถึง ตอนเรียนปฏิบัติ 7. DATE หมายถึง วันของการเรียนการสอน MO = MONDAY FR = FRIDAY TU = TUESDAY SA = SATURDAY WE = WEDSDAY SU = SUNDAY TH = THURSDAY AR = TO BE ARRANGED 8. TIME หมายถึง ช่วงเวลาของการเรียนการสอน 9. ROOM หมายถึง ห้ องที่ใช้ เรียน 10. INSTRUCTOR หมายถึง อาจารย์ผ้ สู อน 11. TOTAL หมายถึง จานวนนักศึกษาที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน 12. REMARKS หมายถึง กลุ่มนักศึกษาที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน 13. EXAM DATE หมายถึง วัน เวลา สอบ M: 27 OCT 16 AM หมายถึง สอบกลางภาควันที่ 27 ต.ค. 2559 ช่วงเช้ า F: 19 DEC 16 PM หมายถึง สอบปลายภาควันที่ 19 ธ.ค. 2559 ช่วงบ่าย TDS = TO BE DECLARED BY THE SCHOOL (กาหนดเวลาที่แน่นอน และห้ องสอบจะประกาศให้ ทราบก่อนการสอบอย่างน้ อย 2 สัปดาห์) 14. ประกาศตารางสอนจะประกาศให้ ทราบก่อนการลงทะเบียนเรียนอย่างน้ อย 30 วัน

77


งานบริการทางการศึกษา

78

รหัสสาขา สาขาวิชา 1005 Thai Language and Culture/ ภาษาและวัฒนธรรมไทย 1006 English/ ภาษาอังกฤษ 1102 Applied Chemistry/ เคมีประยุกต์ 1105 Biosciences/ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1112 Materials Engineering/ วิศวกรรมวัสดุ 1201 Accounting/ การบัญชี 1202 Economics/ เศรษฐศาสตร์ 1203 Business Administration/ บริหารธุรกิจ 1205 Tourism Management/ การจัดการการท่องเที่ยว 1207 Hospitality Industry Management/ การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ 1209 Logistics and Supply Chain Management/ การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 1210 Aviation Business Management/ การจัดการธุรกิจการบิน 1301 Information Technology/ เทคโนโลยีสารสนเทศ 1302 Computer Science/ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1305 Software Engineering/ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1306 Multimedia Technology and Animation / เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้ างภาพเคลื่อนไหว 1401 Food Technology/ เทคโนโลยีการอาหาร 1407 Technology Management of Agricultural Produces and Packaging/ เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ 1501 Computer Engineering/ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ชื่อย่อ TLC EL APC BS ME AC EC BA TR HIM LSC ABM IT CS SE MTA FT TMAP CE

คมู่ ือการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559


ชื่อย่อ ICE LAW CSC BTT ATM PT PH SHS EH OHS TCM NS MD DDS ID CNS BC TCL CLC

คมู่ ือการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559

งานบริการทางการศึกษา

รหัสสาขา สาขาวิชา 1502 Information and Communication Engineering/ วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ 1601 Laws/นิติศาสตร์ 1701 Cosmetic Science/ วิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง 1703 Beauty Technology/ เทคโนโลยีความงาม 1801 Applied Thai Traditional Medicine/ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 1803 Physical Therapy/ กายภาพบาบัด 1804 Public Health Program/ สาธารณสุขศาสตร์ 1806 Sport and Health Science/ วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 1807 Environmental Health/ อนามัยสิ่งแวดล้ อม 1808 Occupational Health and Safety/ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1809 Traditional Chinese Medicine/ การแพทย์แผนจีน 1901 Nursing Science/ พยาบาลศาสตร์ 2101 Medicine/ แพทยศาสตร์ 2201 Dentistry/ ทันตแพทยศาสตร์ 2301 International Development/การพัฒนาระหว่างประเทศ 2401 Chinese Studies/จีนศึกษา 2402 Business Chinese/ ภาษาจีนธุรกิจ 2403 Teaching Chinese Language/ การสอนภาษาจีน 2404 Chinese Language and Culture/ ภาษาและวัฒนธรรมจีน

79


ตัวอย่าง ประกาศตารางห้องสอบและเลขทีน่ งสอบ ั่

งานบริการทางการศึกษา

นักศึกษาสามารถตรวจสอบ ตารางสอบของตนเองได้ ในเว็บ http://reg.mfu.ac.th ที่เมนู “ตาราง เรียน นศ.” โดยมหาวิทยาลัยจะประกาศห้ องสอบ และที่น่งั สอบ ให้ นักศึกษาทราบก่อนกาหนดการสอบ อย่างน้ อย 2 สัปดาห์ (สามารถตรวจสอบวันประกาศตารางห้ องสอบ และที่น่งั สอบได้ ในปฏิทินการศึกษา)

80

คมู่ ือการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559


อาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ กาหนดให้ นักศึก ษามีอาจารย์ ท่ีปรึ กษาของแต่ ละสาขาวิ ชา เพื่ อให้ นั ก ศึ ก ษาสามารถปรึ ก ษาปั ญ หาต่ า งๆ กั บ อาจารย์ ท่ี ป รึ ก ษาได้ เช่ น ปั ญ หาการลงทะเบี ย นเรี ย น ปัญหาการเรียน ปัญหาการใช้ ชีวิตในมหาวิทยาลัย เป็ นต้ น โดยนักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่ออาจารย์ ที่ ป รึ กษาได้ จาก http://reg.mfu.ac.th เมนู “ตารางเรี ยนนั ก ศึ ก ษา ” หรื อ log in เข้ าสู่ ร ะบบ เมนู “ระเบียนประวัติ”

งานบริการทางการศึกษา

81

คู่มือการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559 001


กำรสอบประจำภำคกำรศึกษำ

งานบริการทางการศึกษา

มหาวิท ยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ จัดการสอบประจาภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง คือ การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค ยกเว้ น ภาคฤดูร้อน มีเ ฉพาะการจั ดสอบปลายภาค กาหนดการสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค ให้ เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย หรือประกาศของสานักวิชา ซึ่งจะประกาศ ให้ ท ราบล่ ว งหน้ า นักศึกษาที่มีสิท ธิ์ส อบ จะต้ องมีเ วลาเรียนไม่ น้อยกว่ า 80 เปอร์เ ซ็น ต์ ของเวลาเรียน ทั้งหมดในรายวิชานั้นๆ

82

ข้อปฏิบตั ิสำหรับกำรสอบ ในการสอบแต่ละครั้ง ให้ นักศึกษาปฏิบัติดังนี้ 1. นักศึกษาจะต้ องเข้ าสอบตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กาหนดไว้ ในประกาศของมหาวิทยาลัย หรือส านักวิชา ในกรณีที่ม หาวิทยาลัยหรือส านักวิชาประกาศวัน และเวลาสอบ แตกต่ างไปจากประกาศ ตารางสอบ ให้ เ ข้ าสอบตามที่ม หาวิท ยาลัยหรือส านักวิชาประกาศไว้ ครั้งหลังสุด ผู้ไม่ ปฏิบัติตามความ ดังกล่าวให้ ถือว่าขาดสอบ 2. ในการสอบทุกครั้งนักศึกษาจะต้ องแสดงบัตรประจาตัวนักศึกษา หรือบัตรแทนบัตรประจ าตั ว นักศึกษา ที่ออกโดยส่วนทะเบียนและประมวลผล หรือบัตรอืน่ ๆ ที่ออกโดยส่วนราชการ (ต้ องมีรปู ถ่ าย) ให้ อนุกรรมการควบคุมการสอบตรวจสอบ พร้ อมทั้งลงลายมือชื่อในใบเซ็นชื่อผู้เข้ าสอบ เพื่อเป็ นหลักฐาน ในการเข้ าสอบ 3. ในกรณีที่นักศึกษาไม่มีรายชื่อในใบเซ็นชื่อผู้เข้ าสอบ หรือใบรับรองสิทธิ์เข้ าสอบ อนุ ก รรมการควบคุ ม การสอบจะไม่ อ นุ ญ าตให้ นั ก ศึ ก ษาท าการสอบ และให้ นั ก ศึ ก ษาไปติ ด ต่ อ คณะกรรมการสอบประจาปี การศึกษา ณ ศูนย์อานวยการสอบ 4. ในกรณีที่นักศึกษาเข้ าห้ องสอบผิด ให้ อนุกรรมการควบคุมการสอบดาเนินการ ให้ นักศึกษาเข้ า ห้ องสอบที่ถูกต้ องต่อไป

คมู่ ือการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559


คมู่ ือการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559

งานบริการทางการศึกษา

5. นักศึกษาต้ องแต่งกายตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้ วย การแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ. 2542 6. ในกรณีที่นักศึกษามาถึงห้ องสอบสายเกินกว่า 30 นาที จะไม่ได้ รับอนุญาตให้ เข้ าห้ องสอบ โดยเด็ดขาด และให้ ไปรายงานตัว ต่ อประธานคณะกรรมการสอบประจาปี การศึกษาทันที พร้ อมทั้งชี้แจง เหตุผลประกอบเป็ นลายลักษณ์อักษร ในใบขออนุญาตสอบสายเกิน 30 นาที เพื่อประธานคณะกรรมการ สอบประจาปี การศึกษา พิจารณาว่านักศึกษาสมควรได้ รับอนุมัติให้ ส อบภายหลังหรือไม่ และแจ้ งผลการ พิจารณาให้ สานักวิชาทราบ 7. นักศึกษาต้ องจัดหาอุปกรณ์เครื่องเขียนที่จาเป็ น เกีย่ วกับการสอบ เช่น ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้ บรรทัด ไม้ ฉาก โปรแทรกเตอร์ วงเวียน มาเอง และไม่อนุญาตให้ ยืม สิ่งของทุ กชนิด จากผู้อนื่ เว้ นแต่ จะได้ รับอนุญาตจากอนุกรรมการควบคุมการสอบ 8. ห้ ามนักศึกษานาตารา บันทึก เอกสาร เครื่องคานวณ กล่องดินสอ อุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด หรือ สิ่งอืน่ ใดที่มีสูตร สัญลักษณ์ ที่เกีย่ วข้ องกับการสอบในรายวิชานั้นเข้ าห้ องสอบ รวมถึงพฤติการณ์อนื่ ๆ ในทานองเดียวกัน เว้ นแต่ผ้ อู อกข้ อสอบจะได้ อนุญาตไว้ ในข้ อสอบของรายวิชานั้น 9. นักศึกษาต้ องเข้ าห้ องสอบทันทีเมื่อมีสัญญาณเริ่มการสอบ 10. เมื่อเข้ าห้ องสอบเรียบร้ อยแล้ ว ให้ นักศึกษาเขียนชื่อ -นามสกุล และรหัส ประจ าตัวนักศึกษา ตลอดจนข้ อ ความอื่น ที่อ นุ ก รรมการควบคุ ม การสอบก าหนดลงบนข้ อสอบให้ ค รบถ้ ว นและชัดเจน ก่อนเริ่มทาข้ อสอบ และให้ เริ่มทาการสอบเมื่อมีสัญญาณเริ่มการสอบหรือได้ รับอนุญาต จากอนุกรรมการ ควบคุมการสอบ 11. ระหว่ างการสอบ ห้ ามนักศึกษาพูดหรือติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เข้ าสอบ หรือก่อการรบกวน แก่ผ้ เู ข้ าสอบอืน่ 12. นักศึกษาต้ องปฏิบัติให้ ถูกต้ องตามข้ อความที่แจ้ งไว้ ในข้ อสอบ เมื่อส่งข้ อสอบแล้ ว จะขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงอีกมิได้ 13. ห้ ามนักศึกษาฉีกหรือนาข้ อสอบที่แจกในห้ องสอบออกจากห้ องสอบไม่ว่ากรณีใด

83


งานบริการทางการศึกษา

84

14. นักศึกษาจะออกจากห้ องสอบได้ ต่อเมื่อการสอบผ่ านไปแล้ ว 45 นาที นับแต่ มีสัญญาณเริ่ม การสอบ แต่จะต้ องรอจนกว่าอนุกรรมการควบคุมการสอบเก็บข้ อสอบเรียบร้ อยเสียก่อน การออกจากห้ อง สอบชั่วคราวจะต้ องได้ รับอนุญาตจากอนุกรรมการควบคุม การสอบ และให้ อยู่ในดุลพินิจของอนุกรรมการ ควบคุมการสอบ 15. เมื่อนักศึกษาได้ ส่งข้ อสอบแก่อนุกรรมการควบคุมการสอบเรียบร้ อยแล้ ว ผู้เข้ าสอบต้ องออกไป ให้ พ้นบริเวณห้ องที่มีการสอบทันที และไม่ทาการใดๆ อันเป็ นการรบกวนผู้เข้ าสอบอืน่ ที่กาลังสอบอยู่ 16. ในกรณี ที่ นั ก ศึ ก ษาต้ องกา รส่ งข้ อสอบก่ อ นหม ดเวลาที่ ก าหน ดไว้ ให้ ยกมื อ ขึ้ น และรอจนกว่าอนุกรรมการควบคุมการสอบจะมาเก็บข้ อสอบเรียบร้ อยเสียก่อน จึงจะออกจากห้ องสอบได้ 17. เมื่อมีสัญญาณหมดเวลาสอบ ห้ ามนักศึกษาทาข้ อสอบต่อไปอีก นักศึกษาต้ องวางข้ อสอบไว้ บนโต๊ะของตน ถ้ ามีสมุ ดคาตอบเพิ่ม เติม ให้ ส อดไว้ ในสมุ ดคาตอบเล่ม แรกและรอจนกว่าอนุ กรรมการ ควบคุมการสอบจะมาเก็บข้ อสอบเรียบร้ อยเสียก่อนแล้ วจึงจะออกจากห้ องสอบได้ ในกรณีที่นักศึกษาไม่ ปฏิบัติตาม อนุกรรมการควบคุมการสอบจะรายงานประธานคณะกรรมการ สอบประจาปี การศึกษา เพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไป 18. ในกรณี ที่ นั ก ศึ ก ษาปฏิ บั ติ ฝ่ าฝื นระเบี ย บนี้ หรื อ ต้ อ งสงสั ย ว่ า ท าการทุ จ ริ ต ในการสอบ หรือส่อเจตนาทุจริตในการสอบ อนุกรรมการควบคุมการสอบมีอานาจตรวจค้ นผู้เข้ าสอบ

ไม่อนุญาต ให้ ผ้ เู ข้ าสอบเข้ าห้ องนา้ ระหว่างการสอบ ยกเว้ น เหตุสุดวิสัยและมีความจาเป็ นเร่งด่วน โดยอยู่ ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมการสอบอย่างเคร่งครัด คมู่ ือการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559


การทุจริตในการสอบ ในการสอบประจ าภาคการศึ ก ษา หากนั ก ศึ ก ษามี ก ารทุ จ ริ ต ในการสอบ มหาวิ ท ยาลั ย จะดาเนินการดังต่อไปนี้

1. กรณีเป็ นการกระทาความผิดครั้งแรก

2. กรณีเป็ นการกระทาความผิดครั้งที่ 2 2.1 นักศึกษาที่มีระบบการเรียนปกติ ให้ ลงโทษโดยให้ ได้ รับ F หรือ U ทุกรายวิชาที่ได้ ลงทะเบียนเรี ยนในภาคการศึกษานั้น และให้ พิจารณาสั่งพั กการศึกษานักศึกษา ผู้น้ัน 1 ภาคการศึกษาเป็ นอย่างน้ อย โดยเริ่ มตั้งแต่ภาคการศึกษาถัดไป ทั้งนี้ไม่รวมถึงภาค ฤดูร้อน และให้ แจ้ งนักศึกษา ผู้ปกครองนักศึกษา อาจารย์ผ้ ูสอนประจาวิชา อาจารย์ท่ี ปรึกษา งานวินัยนักศึกษา โดยให้ บันทึกประวัติการทุจริตไว้

คู่มือการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559

งานบริการทางการศึกษา

1.1 นักศึกษาที่มีระบบการเรียนปกติ ให้ ลงโทษโดยได้ รับ F หรือ U ทุกรายวิชาที่ได้ ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น โดยไม่ให้ ถอนรายวิชา (W) และแจ้ งให้ นักศึกษา ผู้ปกครองนักศึกษา อาจารย์ผ้ ูสอนประจาวิชา อาจารย์ท่ปี รึกษา งานวินัยนักศึกษา โดยให้ บันทึกประวัติการทุจริตไว้ 1.2 นักศึกษาที่มีระบบการเรียนเป็ นระยะเวลา (Block Course) ให้ ลงโทษโดย ให้ ได้ รับ F หรือ U ทุกรายวิชาใน Block ที่กระทาผิดข้ อบังคับการสอบ ที่ได้ ลงทะเบียนเรียนในภาค การศึกษานั้น โดยไม่ให้ ถอนรายวิชา (W) และแจ้ งให้ นักศึกษา ผู้ปกครองนักศึกษา อาจารย์ผ้ ูสอนประจาวิชา อาจารย์ท่ปี รึกษา งานวินัยนักศึกษา โดยให้ บันทึกประวัติการ ทุจริตไว้

85


การทุจริตในการสอบ 2.2 นักศึกษาที่มีระบบการเรียนเป็ นระยะเวลา (Block Course) ให้ ลงโทษโดย ให้ ได้ รับ F หรือ U ทุกรายวิชาใน Block ที่กระทาผิดข้ อบังคับการสอบที่ได้ ลงทะเบียนเรียน ในภาค การศึกษานั้น และให้ พิจารณาสั่งพักการศึกษานักศึกษาผู้น้ัน 1 ภาคการศึกษาเป็ นอย่าง น้ อย โดยเริ่มตั้งแต่ภาคการศึกษาถัดไป ทั้งนี้ ไม่รวมถึงภาคฤดูร้อน และให้ แจ้ งนักศึกษา ผู้ปกครองนักศึกษา อาจารย์ผ้ ูสอนประจาวิชา อาจารย์ท่ปี รึกษา งานวินัยนักศึกษา โดยให้ บันทึกประวัติการทุจริตไว้

3. กรณีเป็ นการกระทาความผิดครั้งที่สาม

งานบริการทางการศึกษา

ให้ นักศึกษาผู้น้ันพ้ นสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และให้ แจ้ งนักศึกษา ผู้ปกครองนักศึกษา อาจารย์ผ้ ูสอนประจาวิชา อาจารย์ท่ปี รึกษา งานวินัยนักศึกษา โดยให้ บันทึกประวัติการทุจริตไว้

86

4. ถ้ าเป็ นความผิดประเภทส่อเจตนาทุจริต ของนักศึกษา ที่มีระบบการเรียนปกติ และนักศึกษา ที่มีระบบการเรียนเป็ นระยะเวลา (Block Course) 4.1 กรณีเป็ นการกระทาความผิดครั้งแรก ให้ ลงโทษโดยให้ ได้ รับ F หรือ U ในรายวิชาที่ กระทาผิดข้ อบังคับการสอบที่ได้ ลงทะเบียนเรียน ในภาคการศึกษานั้น โดยไม่ให้ ถอน รายวิชา (W) และให้ แจ้ งนักศึกษา ผู้ปกครองนักศึกษา อาจารย์ผ้ ูสอนประจาวิชา อาจารย์ ที่ปรึกษา งานวินัยนักศึกษา โดยให้ บันทึกประวัติการทุจริตไว้

คู่มือการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559


การทุจริตในการสอบ 4.2 กรณีเป็ นการกระทาผิดครั้งที่สอง ให้ ลงโทษตาม ข้ อ 1 4.3 กรณีเป็ นการกระทาผิดครั้งที่สาม ให้ ลงโทษตาม ข้ อ 2 4.4 กรณีเป็ นการกระทาผิดครั้งที่ส่ี ให้ ลงโทษตาม ข้ อ 3

5. ถ้ าเป็ นความผิดอย่างอื่นที่ระบุไว้ ในข้ อปฏิบัติของนักศึกษาในการสอบ สาหรับนักศึกษา ที่มีระบบการเรียนปกติ และนักศึกษาที่มีระบบการเรียนเป็ นระยะเวลา (Block Course) ให้ ลงโทษตามควรแก่ความผิดนั้น แต่จะต้ องไม่เกินกว่าระดับโทษของความผิดประเภท ส่อเจตนาทุจริต ตามข้ อ 4.1

งานบริการทางการศึกษา

87

คู่มือการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559


การลาสอบ

งานบริการทางการศึกษา

การลาสอบ มี 3 ประเภท คือ

88

1. การลาป่ วยก่ อ นสอบ หมายถึ ง กรณี ท่ี นั ก ศึ ก ษาป่ วยก่ อ นที่ ก ารเรี ย นการสอนใน ภาค การศึ ก ษานั้ น จะสิ้น สุดลงและยังป่ วยอยู่ จนกระทั่งถึงวั น สอบ ซึ่ งทาให้ ไม่ สามารถเข้ า สอบใน บางรายวิชาหรือทั้งหมดได้ ให้ นักศึกษายื่นใบลาพร้ อมด้ วยใบรับรองแพทย์ จากสถานพยาบาลของทาง ราชการ หรื อจากสถานพยาบาลเอกชนที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง เพื่อขออนุ มัติต่อคณบดี โดยผ่าน ความเห็นชอบจากอาจารย์ผ้ ูสอน 2. การลาป่ วยระหว่ างสอบ หมายถึ ง กรณี ท่ีนั ก ศึ ก ษาได้ ศึ ก ษามาจนสิ้น ภาคการศึ ก ษาแล้ ว แต่ เ กิ ด ป่ วยจนไม่ ส ามารถเข้ า สอบในบางรายวิ ช าหรื อ ทั้ ง หมดได้ ให้ นั ก ศึ ก ษายื่ น ใบลาต่ อ คณบ ดี พร้ อมด้ วยใบรับรองแพทย์ จากสถานพยาบาลของทางราชการ หรือจากสถานพยาบาลเอกชนที่กระทรวง สาธารณสุขรับรอง เพื่อขออนุมัติต่อคณบดี 3. การขาดสอบโดยสาเหตุสุดวิสยั ให้ยนื่ ใบลาเพือ่ ขออนุมตั ิต่อคณบดี 1. ขอรั บ ค า ร้ องขอลา สอบที่ ส่ ว นทะ เบี ย น และปร ะมวลผล หรื อ Download ทาง http://reg.mfu.ac.th 2. ยื่นคาร้ องขอลาสอบพร้ อมหลักฐานประกอบเหตุผล ที่ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ผ้ ูสอน อาจารย์ ท่ีป รึ ก ษา และได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากคณบดี ป ระจ าส านั ก วิ ช าแล้ ว ที่ส่ ว นทะเบี ย นและประมวลผล (หากเป็ นการลาสอบเนื่องจากป่ วย ให้ แนบหลักฐานใบรับรองแพทย์ จากสถานพยาบาลของทางราชการ หรือเอกชนที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง) 3. รั บ ทราบผลการพิ จ ารณาที่ส่ ว นทะเบี ย นและประมวลผล (ตามประกาศมหาวิท ยาลัย แม่ฟ้าหลวง เรือ่ ง เกณฑ์ในการประเมินผลการศึกษาของรายวิชาทีข่ อลาสอบ พ.ศ. 2551)

คู่มือการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559


ในกรณีที่นกั ศึกษาไม่ได้เข้าสอบตามกาหนด โดยมีเหตุผลความจาเป็ น ให้นกั ศึกษายืน่ คาร้อง ขอลาสอบ ต่อคณบดีประจาสานักวิชาที่นกั ศึกษา สังกัด เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิภายใน 5 วัน ทาการ นับตั้งแต่วนั ที่ไม่ได้เข้าสอบ

คู่มือการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559

งานบริการทางการศึกษา

เมือ่ ได้รบั อนุ มตั ิแล้วนักศึกษา จะต้องทาการสอบใหม่ ภายใน 10 วัน นับตั้งแต่ วันที่ไม่ได้ เข้าสอบ หากพ้นกาหนดถือว่าขาด สอบ กรณีที่มีความจาเป็ นต้องสอบ เกิน 10 วัน ให้อยู่ในดุลยพินจิ ของ คณบดีประจาสานักวิชา

89


การรับทราบผลการศึกษารายบุคคล

งานบริการทางการศึกษา

นั ก ศึ ก ษ า ส า ม า ร ถ ต ร ว จ ส อ บ ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า ร า ย บุ ค ค ล ไ ด้ ท า ง http://reg.mfu.ac.th เมนู “ผลการศึ ก ษา” ซึ่ ง จะประกาศในสัป ดาห์ ท่ี 20 ของภาคการศึ ก ษาต้ น สัป ดาห์ ท่ี 21 ของภาค การศึกษาปลาย และสัปดาห์ท่ี 9 ของภาคฤดูร้อน

90

คู่มือการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559


การทักท้วงผลการศึกษา ในกรณี ท่ี นั ก ศึ ก ษาประสงค์ จ ะขอทบทวนผลการศึ ก ษา ให้ นั ก ศึ ก ษาติ ด ต่ อ อาจารย์ ผ้ ู ส อน ประจารายวิชาภายใน 15 วัน นับจากวันที่มหาวิทยาลัยได้ ประกาศผลการศึกษาของรายวิชานั้น

งานบริการทางการศึกษา

91

คู่มือการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559


งานบริการทางการศึกษา

ตัวอย่าง วิธีการคานวณ เกรดเฉลีย่ รายภาค (GPA) และเกรดเฉลีย่ สะสม (GPAX)

92

คู่มือการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559


งานบริการทางการศึกษา

93

คู่มือการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559


การแก้ไขสัญลักษณ์ M และ I

งานบริการทางการศึกษา

นักศึกษาที่ได้ รับผลการศึกษา M หรือ I ให้ รีบดาเนินการแก้ ไขสัญลักษณ์ M หรือ I ภายใน สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา มิฉะนั้นสัญลักษณ์ M หรือ I จะถูกเปลี่ยนเป็ น F โดยอัตโนมัติ

94

คู่มือการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559


การจาแนกสภาพนักศึกษา การจาแนกสภาพนักศึกษา กระทาครั้ งแรกเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่สอง นั บตั้งแต่ เริ่ มเข้ าศึกษา และจะจาแนกสภาพนักศึกษาต่อไปทุ กสิ้ นภาคการศึ ก ษา รวมทั้งภาคการศึก ษาที่มีคาสั่งลงโทษให้ พั ก การศึ ก ษา ภาคฤดู ร้ อ นไม่ มี ก ารจ าแนกสภาพนั ก ศึ ก ษา เว้ น แต่ ภ าคฤดู ร้ อ นสุด ท้ า ยส าหรั บ นั ก ศึ ก ษา ที่จะสาเร็จการศึกษา หรือภาคฤดูร้อนสุดท้ ายที่ครบระยะเวลาการศึกษา สาหรับภาคการศึกษาที่นักศึกษา ลาพักการศึกษา จะไม่มีการจาแนกสภาพนักศึกษา ผลการศึ ก ษาของภาคฤดู ร้ อ น (ถ้ า มี ) จะน าไปรวมกับ ผลการศึ ก ษาในภาคการศึ ก ษาถั ด ไป ที่นักศึกษาผู้น้ันลงทะเบียนเรียน และมีหน่วยกิตคานวณรายภาค เพื่อจาแนกสภาพนักศึกษา

สภาพนักศึกษามี 2 ประเภท คือ สภาพปกติ และสภาพวิทยาทัณฑ์ นักศึกษาสภาพปกติ งานบริการทางการศึกษา

ได้ แก่ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเป็ นภาคการศึกษาแรก หรือนักศึกษาที่สอบได้ แต้ มเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.00

นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ์ 95 ได้ แก่ นักศึกษาที่สอบได้ แต้ มเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.50-1.99

คู่มือการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559


ตัวอย่ำง กำรจำแนกสภำพนักศึกษำระดับปริญญำตรี กรณีพน้ สถำนภำพกำรเป็ นนักศึกษำ เนือ่ งจำกผลกำรศึกษำ เมือ่ จำแนกสภำพนักศึกษำและมีแต้มเฉลีย่ สะสมตำ่ กว่ำ 1.50 จะพ้นสถำนภำพกำรเป็ น นักศึกษำ ตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง ว่ำด้วยกำรศึ กษำชั้นปริญญำตรี พ.ศ. 2542 ข้อ 24.5 ตัวอย่ำงที่ 1.1 นักศึกษารหัสประจาตัว 59X XXXX XXX เข้ าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาต้ น ปี การศึกษา 2559 มีผลการศึกษาดังนี้

งานบริการทางการศึกษา

กรณีที่ 1

96

ปี กำรศึกษำ 2559 2559

ภำคกำรศึกษำ ต้ น ปลาย

แต้มเฉลีย่ สะสม สภำพนักศึกษำ 0.00 – 4.00 ยังไม่จาแนกสภาพนักศึกษา 0.00 – 1.49 จาแนกสภาพนักศึกษา พ้นสถำนภำพกำรเป็ นนักศึกษำ

คำอธิบำย นั ก ศึ ก ษาที่เ ข้ า ศึ ก ษาเป็ นภาคการศึ ก ษาแรกไม่ มีก ารจ าแนกสภาพนั ก ศึ ก ษา ต่ อ มาเมื่อ สิ้น ภาคการศึ ก ษาปลาย ปี การศึ ก ษา 2559 มีแ ต้ มเฉลี่ ยสะสมระหว่ า ง 0.00 – 1.49 เมื่อ จ าแนกสภาพ นักศึกษาแล้ ว จึงต้ องพ้ นสถานภาพการเป็ นนักศึกษา

คู่มือการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559


ตัวอย่ำงที่ 1.2 นักศึกษารหัสประจาตัว 60X XXXX XXX เข้ าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาต้ น ปี การศึกษา 2560 และลาพักการศึกษา มีผลการศึกษาดังนี้ ปี กำรศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ

แต้มเฉลีย่ สะสม

2560 2560

ต้ น ปลาย

0.00 – 4.00 0.00 – 4.00

2561

ต้ น

0.00 – 1.49

สภำพนักศึกษำ ยังไม่จาแนกสภาพนักศึกษา ลาพักการศึกษา ยังไม่จาแนกสภาพนักศึกษา จาแนกสภาพนักศึกษา พ้นสถำนภำพกำรเป็ นนักศึกษำ

คำอธิบำย นักศึกษาลาพักการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปี การศึกษา 2560 จึงมีแต้ มเฉลี่ยสะสมเท่าเดิม และไม่มีการจาแนกสภาพนักศึกษา เมื่อสิ้นภาคการศึกษาต้ น ปี การศึกษา 2561 มีแต้ มเฉลี่ยสะสมระหว่าง 0.00 – 1.49 จาแนกสภาพนักศึกษาแล้ ว มีผลทาให้ พ้นสถานภาพการเป็ นนักศึกษา

ปี กำรศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ

แต้มเฉลีย่ สะสม

2559 2559

ต้ น ปลาย

0.00 – 1.49 0.00 - 1.49

สภำพนักศึกษำ ยังไม่จาแนกสภาพนักศึกษา ถูกสั่งพักการศึกษา จาแนกสภาพนักศึกษา พ้นสถำนภำพกำรเป็ นนักศึกษำ

คำอธิบำย นั ก ศึ ก ษาถู ก สั่งพั ก การศึ ก ษา ภาคการศึ กษาปลาย ปี การศึ กษา 2559 ต้ อ งจาแนกสภาพ นักศึกษาตามข้ อบังคับฯ ข้ อ 20.4 และเมื่อนั กศึกษามีแต้ มเฉลี่ยสะสมระหว่ าง 0.00 – 1.49 จาแนก สภาพนักศึกษาแล้ ว มีผลทาให้ พ้นสถานภาพการเป็ นนักศึกษา

คู่มือการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559

งานบริการทางการศึกษา

ตัวอย่ำงที่ 1.3 นักศึกษารหัสประจาตัว 59X XXXX XXX เข้ าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาต้ น ปี การศึกษา 2559 ถูกสั่งพักการศึกษา มีผลการศึกษาดังนี้

97


กรณีที่ 2

เมื่อเป็ นนักศึ กษำสภำพวิทยำทัณฑ์ ที่มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตำ่ กว่ำ 1.80 สอง ภำคกำรศึกษำทีม่ ีกำรจำแนกสภำพนักศึกษำต่อเนือ่ งกัน ตำมข้อบังคับฯ ข้อ 24.6

งานบริการทางการศึกษา

ตัวอย่ำงที่ 2.1 นั ก ศึ ก ษารหั ส ประจ าตั ว 59 X XXXX XXX เข้ าศึ ก ษาตั้ งแต่ ภ าคการศึ ก ษาต้ น ปี การศึกษา 2559 มีผลการศึกษาดังนี้

98

ปี กำรศึกษำ 2559 2559

ภำคกำรศึกษำ ต้ น ปลาย

2560

ต้ น

2560

ปลาย

แต้มเฉลีย่ สะสม สภาพนักศึกษา 0.00 – 4.00 ไม่จาแนกสภาพนักศึกษา 1.50 - 1.99 จาแนกสภาพนักศึกษา เป็ นนักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ์ ครั้งที่ 1 1.50 – 1.79 จาแนกสภาพนักศึกษา เป็ นนักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ์ ครั้งที่ 2 1.50 – 1.79 จาแนกสภาพนักศึกษา พ้นสถำนภำพกำรเป็ นนักศึกษา

คำอธิบำย เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปลาย ปี การศึกษา 2559 นักศึกษามีแต้ มเฉลี่ยสะสมระหว่ าง 1.50 – 1.90 จาแนกสภาพนั ก ศึ ก ษาแล้ ว มีผลทาให้ เป็ นนั กศึ กษาสภาพวิ ทยาทัณ ฑ์ ตั้งแต่ ภาคการศึ กษาต้ น ปี การศึกษา 2560 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาต้ น และภาคการศึกษาปลาย ปี การศึกษา 2560 นักศึกษามีแต้ มเฉลี่ ย สะสม ระหว่ า ง 1.50 – 1.79 ทั้ง สองภาคการศึ ก ษา เมื่ อ จ าแนกสภาพนั ก ศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ งกั น แล้ ว ต้ องพ้ นสถานภาพการเป็ นนักศึกษา

คู่มือการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559


ตัวอย่ำงที่ 2.2 นักศึกษารหัสประจาตัว 59X XXXX XXX เข้ าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาต้ น ปี การศึกษา 2559 มีผลการศึกษาดังนี้ ปี กำรศึกษำ 2559 2559

ภำคกำรศึกษำ ต้ น ปลาย

2560

ต้ น

2560

ปลาย

แต้มเฉลีย่ สะสม สภำพนักศึกษำ 0.00 – 4.00 ยังไม่จาแนกสภาพนักศึกษา 1.50 - 1.99 จาแนกสภาพนักศึกษา เป็ นนักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ์ ครั้งที่ 1 1.50 – 1.99 จาแนกสภาพนักศึกษา เป็ นนักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ์ ครั้งที่ 2 1.50 - 1.79 ถูกสั่งพักการศึกษา จาแนกสภาพ นักศึกษา พ้นสถำนภำพกำรเป็ น นักศึกษำ

คู่มือการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559

งานบริการทางการศึกษา

คำอธิบำย เมื่ อ สิ้ นภาคการศึ ก ษาปลาย ปี การศึ ก ษา 2559 นั ก ศึ ก ษามี แ ต้ มเฉลี่ ย สะสมระหว่ า ง 1.50 – 1.99 จาแนกสภาพนักศึกษาแล้ วจะมีผลทาให้ เป็ นนักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ์ ตั้งแต่ภาคการศึกษา ต้ น ปี การศึกษา 2560 เมื่ อ สิ้ นภาคการศึ ก ษาต้ น ปี การศึ ก ษา 2560 นั ก ศึ ก ษามี แ ต้ มเฉลี่ ย สะสมระหว่ า ง 1.50–1.79 จึงมีสภาพวิทยาทัณฑ์ครั้งที่ 2 และนั ก ศึ ก ษาถู ก สั่ง พั ก การศึ ก ษา ในภาคการศึ ก ษาปลาย จึ ง ต้ อ งจ าแนกสภาพนั ก ศึ ก ษา ดังนั้น เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปลาย ปี การศึกษา 2560 จาแนกสภาพนักศึกษาแล้ ว มีผลทาไห้ เป็ นนักศึกษา สภาพวิทยาทัณฑ์ต่ากว่า 1.80 สองภาคการศึกษาต่อเนื่องกัน ต้ องพ้ นสถานภาพการเป็ นนักศึกษา

99


งานบริการทางการศึกษา

ตัวอย่ำงที่ 2.3 นักศึกษารหัสประจาตัว 59X XXXX XXX เข้ าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาต้ น ปี การศึกษา 2559 มีผลการศึกษาดังนี้

100

ปี กำรศึกษำ 2559 2559

ภำคกำรศึกษำ ต้ น ปลาย

2560

ต้ น

2560

ปลาย

2561

ต้ น

แต้มเฉลีย่ สะสม สภำพนักศึกษำ 0.00 – 4.00 ไม่จาแนกสภาพนักศึกษา 1.50 – 1.99 จาแนกสภาพนักศึกษา เป็ นนักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ์ ครั้งที่ 1 1.80 - 1.99 จาแนกสภาพนักศึกษา เป็ นนักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ์ ครั้งที่ 2 1.50 – 1.79 จาแนกสภาพนักศึกษา เป็ นนักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ์ ครั้งที่ 3 1.50 – 1.79 จาแนกสภาพนักศึกษา พ้นสถำนภำพกำรเป็ นนักศึกษำ

คำอธิบำย เมื่อ สิ้น ภาคการศึ ก ษาปลาย ปี การศึ กษา 2559 นั ก ศึ ก ษามีแ ต้ ม เฉลี่ ย สะสมระหว่ า ง 1.50 – 1.99 จาแนกสภาพนักศึกษาแล้ วจะมีผลทาให้ เป็ นนักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ์ ตั้งแต่ภาค การศึกษาต้ น ปี การศึกษา 2560 เมื่ อ สิ้ นภาคการศึ ก ษาต้ น ปี การศึ ก ษา 2560 นั ก ศึ ก ษามี แ ต้ ม เฉลี่ ย สะสมระหว่ า ง 1.80 – 1.99 จึงมีสภาพวิทยาทัณฑ์ครั้งที่ 2 ในภาคการศึกษาปลาย ปี การศึกษา 2560 และภาคการศึกษาต้ น ปี การศึ กษา 2561 เมื่อจาแนกสภาพนักศึกษาแล้ ว มีผลทาให้ เป็ นนักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ์ต่ากว่ า 1.80 สองภาค การศึกษาต่อเนื่องกันจึงต้ องพ้ นสถานภาพการเป็ นนักศึกษา

คู่มือการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559


กรณีที่ 3

เมื่อเป็ นนักศึ กษำสภำพวิ ทยำทัณฑ์ 4 ภำคกำรศึ กษำที่มี กำรจ ำแนกสภำพนักศึ กษำ ต่อเนือ่ งกันแล้วยังไม่พน้ สภำพวิทยำทัณฑ์ ตำมข้อบังคับฯ ข้อ 24.7

ตัวอย่ำงที่ 3. นักศึกษารหัสประจาตัว 58X XXXX XXX เข้ าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาต้ น ปี การศึกษา 2558 มีผลการศึกษาดังนี้ ปี กำรศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ แต้มเฉลีย่ สะสม ต้ น ปลาย

0.00 – 4.00 1.50 – 1.99

2559

ต้ น

1.50 – 1.79

2559

ปลาย

1.80 – 1.99

2560

ต้ น

1.50 – 1.99

2560

ปลาย

1.50 – 1.99

ยังไม่จาแนกสภาพนักศึกษา จาแนกสภาพนักศึกษา เป็ นนักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ์ ครั้งที่ 1 จาแนกสภาพนักศึกษา เป็ นนักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ์ ครั้งที่ 2 จาแนกสภาพนักศึกษา เป็ นนักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ์ ครั้งที่ 3 จาแนกสภาพนักศึกษา เป็ นนักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ์ ครั้งที่ 4 จาแนกสภาพนักศึกษา พ้นสถำนภำพกำรเป็ นนักศึกษำ

คำอธิบำย เมื่ อ สิ้ นภาคการศึ ก ษาปลาย ปี การศึ ก ษา 2558 นั ก ศึ ก ษามี แ ต้ มเฉลี่ ย สะสมระหว่ า ง 1.50 - 1.99 จ าแนกสภาพนั ก ศึ ก ษาแล้ ว จะมี ผ ลท าให้ เป็ นนั ก ศึ ก ษาสภาพวิ ทยา ทั ณ ฑ์ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้ น ปี การศึกษา 2559 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาต้ น ปี การศึกษา 2559 นักศึกษามีแต้ มเฉลี่ยสะสมระหว่าง 1.50 – 1.79 มีสภาพวิทยาทัณฑ์ครั้งที่ 2 ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปี การศึกษา 2559

คู่มือการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559

งานบริการทางการศึกษา

2558 2558

สภำพนักศึกษำ

101


เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปลาย ปี การศึกษา 2559 นักศึกษามีแต้ มเฉลี่ยสะสมระหว่าง 1.80 – 1.99 มีสภาพวิทยาทัณฑ์ครั้งที่ 3 ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้ น ปี การศึกษา 2560 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาต้ น ปี การศึกษา 2560 นักศึกษามีแต้ มเฉลี่ยสะสมระหว่าง 1.50 – 1.99 มีสภาพวิทยาทัณฑ์ครั้งที่ 4 ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปี การศึกษา 2560 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปลาย ปี การศึกษา 2560 เมื่อจาแนกสภาพนักศึกษาแล้ ว เป็ นนักศึกษา สภาพวิท ยาทัณฑ์ 4 ภาคการศึกษาต่ อเนื่องกัน มาแล้ ว แต่ ยังไม่ พ้น สภาพวิท ยาทัณฑ์ คือมีแต้ ม ระดับ คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 2.00 ต้ องพ้ นสถานภาพการเป็ นนักศึกษา กรณีที่ 4

เมื่อ มีร ะยะเวลาการศึ ก ษาครบ 16 ภาคการศึ ก ษา หรื อ เที ย บเท่ า ส าหรับ หลักสู ตร 4 ปี หรื อ 20 ภา ค ก า ร ศึ ก ษา หรื อ เ ที ย บเ ท่ าส าหรั บ หลั ก สู ตร 5 ปี หรื อ 24 ภาคการศึกษา หรือเทียบเท่าสาหรับหลักสูตร 6 ปี แล้วยังมีหน่วยกิ ตสอบได้ไม่ครบตาม หลักสูตร หรือได้แต้มเฉลี่ยสะสมตา่ กว่า 2.00 ตามข้อบังคับฯ ข้อ 24.8

งานบริการทางการศึกษา

ตัวอย่างที่ 4.1 นักศึกษารหัสประจาตัว 57X XXXX XXX เข้ าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาต้ น ปี การศึกษา 2557 ตามหลักสูตร 4 ปี การศึกษา มีผลการศึกษาดังนี้

102

ภาคที่ ปี การศึกษา ภาคการศึกษา แต้มเฉลี่ยสะสม 1 2

2557 2557

ต้ น ปลาย

3

2558

ต้ น

4

2558

ปลาย

5

2559

ต้ น

สภาพนักศึกษา

0.00 – 4.00 ยังไม่จาแนกสภาพนักศึกษา 0.00 – 4.00 ลาพักการศึกษา ยังไม่จาแนกสภาพ นักศึกษา 1.80 – 1.99 จาแนกสภาพนักศึกษา เป็ นนักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ์ ครั้งที่ 1 1.50 – 1.75 จาแนกสภาพนักศึกษา เป็ นนักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ์ ครั้งที่ 2 1.80 – 1.99 จาแนกสภาพนักศึกษา เป็ นนักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ์ ครั้งที่ 3

คมู่ ือนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559


ภาคที่ ปี การศึกษา ภาคการศึกษา แต้มเฉลี่ยสะสม

สภาพนักศึกษา

2559

ปลาย

2.00 – 4.00 จาแนกสภาพนักศึกษา เป็ น นักศึกษาสภาพปกติ 2.00 – 4.00 จาแนกสภาพนักศึกษา เป็ น นักศึกษาสภาพปกติ 1.50 – 1.99 จาแนกสภาพนักศึกษา เป็ นนักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ์ ครั้งที่ 1 1.80 – 1.99 จาแนกสภาพนักศึกษา เป็ นนักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ์ ครั้งที่ 2 2.00 – 4.00 จาแนกสภาพนักศึกษาเป็ น นักศึกษาสภาพปกติ

7

2560

ต้ น

8

2560

ปลาย

9

2561

ต้ น

10

2561

ปลาย

11

2562

ต้ น

2.00 – 4.00 จาแนกสภาพนักศึกษา เป็ น นักศึกษาสภาพปกติ

12

2562

ปลาย

2.00 – 4.00 จาแนกสภาพนักศึกษา เป็ น นักศึกษาสภาพปกติ

13

2563

ต้ น

1.50 – 1.99 จาแนกสภาพนักศึกษา เป็ นนักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ์ ครั้งที่ 1

14

2563

ปลาย

1.80 – 1.99 จาแนกสภาพนักศึกษา เป็ นนักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ์ ครั้งที่ 2

15

2564

ต้ น

1.50 – 1.79 จาแนกสภาพนักศึกษา เป็ นนักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ์ ครั้งที่ 3

16

2564

ปลาย

1.50 – 1.80 จาแนกสภาพนักศึกษา พ้ นสถานภาพการเป็ นนักศึกษา

คมู่ ือการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559

งานบริการทางการศึกษา

6

103


งานบริการทางการศึกษา

คำอธิบำย นั ก ศึ ก ษาเข้ าศึ ก ษาเมื่ อภาคการศึ ก ษาต้ น ปี การศึ ก ษา 2557 มี แ ต้ มเฉลี่ ยสะสม เมื่อจาแนกสภาพนักศึกษาแล้ ว เป็ นนักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ์ และเป็ นนักศึกษาสภาพปกติ สลับกัน เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปลาย ปี การศึกษา 2564 มีระยะเวลาการศึกษาครบ 16 ภาคการศึกษา แต่ยังมีแต้ มเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 2.00 จึงต้ องพ้ นสถานภาพการเป็ นนักศึกษา

104

คู่มือการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559


การย้ายสาขาวิชา ข้อปฏิบตั ิในการย้ายสาขาวิชา

งานบริการทางการศึกษา

1. ขอรับ คำร้ องขอย้ ำยสำขำวิชำ ได้ ท่สี ่วนทะเบียนและประมวลผล หรือ Download แบบฟอร์ม ทำง http://reg.mfu.ac.th 2. นักศึกษำที่ขอย้ ำยสำขำวิชำได้ ต้ องเรียนสำขำวิชำเดิมมำแล้ วไม่น้อยกว่ำสองภำคกำรศึกษำปกติ 3. กำรย้ ำ ยสำขำวิ ชำภำยในสำนัก วิชำเดียวกันและย้ ำ ยไปสำนั กวิ ชำอื่น ให้ ป ฏิบั ติตำมเงื่อนไข ของสำนักวิชำนั้น ทั้งนี้ ต้ องได้ รับควำมเห็นชอบจำกอำจำรย์ท่ปี รึ กษำและได้ รับอนุ มัติจำกคณบดีประจำ สำนักวิชำ 4. ยื่นคำร้ องขอย้ ำยสำขำวิ ชำที่ส่วนทะเบี ยนและประมวลผล ภำยในระยะเวลำที่มหำวิ ทยำลั ย กำหนด 5. กำรย้ ำยสำขำวิชำจะสมบูรณ์กต็ ่อเมื่อได้ ชำระค่ำธรรมเนียมกำรย้ ำยสำขำวิชำ และได้ รับกำร เปลี่ยนรหัสประจำตัวนักศึกษำใหม่แล้ ว 6. นั กศึ กษำที่ได้ รับอนุ มัติให้ ย้ำยสำขำวิชำ จะต้องใช้หลักสู ตรของสาขาวิชาใหม่ที่ใช้ในภาค การศึกษาและ ปี การศึกษาทีข่ อย้าย เช่น ขอย้ ำยสำขำวิชำในภำคกำรศึกษำต้ น ปี กำรศึกษำ 2560 จะต้ อง ใช้ หลั กสูตรเดียวกับนั กศึ ก ษำใหม่ ท่ีเข้ ำศึ ก ษำในภำคกำรศึกษำต้ น ปี กำรศึกษำ 2560 โดยให้ อำจำรย์ ที่ปรึกษำเป็ นผู้ให้ คำแนะนำด้ ำนหลักสูตรและแผนกำรศึกษำให้ กบั นักศึกษำที่ย้ำยสำขำวิชำ 7. นักศึกษำที่ได้ รับอนุ มัติให้ ย้ำยสำขำวิชำ จะต้องชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาของสาขาวิชา ใหม่ทีใ่ ช้ในภาคการศึกษาและปี การศึกษาทีข่ อย้ายสาขาวิชา

105

คู่มือการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559


8. รำยวิชำที่นักศึกษำได้ ลงทะเบียนเรียนมำแล้ ว จะได้ รับกำรโอนย้ ำยไปยังโครงสร้ ำงหลักสูตรใหม่ ทุกรำยวิชำ โดยรำยวิชำที่อยู่นอกเหนือจำกโครงสร้ ำงหลักสูตรใหม่ จะบรรจุอยู่ในหมวดวิชำเลือกเสรี 9. กำรย้ ำยสำขำวิชำสำมำรถทำได้ เพียงครั้งเดียวตลอดระยะเวลำกำรศึกษำ

งานบริการทางการศึกษา

นักศึกษาจะต้องศึกษาโครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษา ของสาขาวิชาใหม่ที่ขอย้ายไปให้ละเอียด โดยเฉพาะรายวิชา ที่ได้รบั การโอนย้าย เพราะจะมีผลต่อการสาเร็จการศึกษา ของนักศึกษา

106

คู่มือการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559


การเทียบโอนหน่วยกิต/รายวิชา

งานบริการทางการศึกษา

นักศึกษาที่เข้ าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวงแล้ ว มีความประสงค์จะขอเทียบโอนหน่ วยกิต/ รายวิชาที่เ คยศึกษามาแล้ วจากสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะต้ องเป็ น รายวิชา/กลุ่มรายวิชา ในหลักสูตรของ มหาวิท ยาลัยแม่ฟ้าหลวง และรายวิชา/กลุ่ม รายวิชานั้นมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยว่ าสามในสี่ของ รายวิชา/กลุ่ม รายวิชาที่ข อเที ยบโอน และมีระดับคะแนนไม่ ต่ า กว่ า C หรือแต้ ม ระดับ คะแนน 2.00 หรือเทียบเท่าและให้ ดาเนินการดังนี้ 1. ขอรั บ ค าร้ อ งขอเที ย บโอนรายวิ ช าภายใน/ภายนอก ที่ ส่ ว นทะเบี ย นและประมวลผล หรือ Download ทาง http://reg.mfu.ac.th 2. ให้ อาจารย์ที่ปรึกษาให้ ความเห็นชอบในการเทียบโอนหน่วยกิต/รายวิชา 3. ยื่นคาร้ องขอเทียบโอนรายวิชา ดังนี้ 3.1 ขอเทียบโอนรายวิชาภายใน ยื่นคาร้ องที่ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ ว ที่ส่วนทะเบียนและประมวลผล 3.2 ขอเทียบโอนรายวิชาภายนอก ยื่น คาร้ องพร้ อมแนบใบแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) และคาอธิบาย รายวิชาที่เคยศึกษามาแล้ วที่ส่วนทะเบียนและประมวลผล 4. เมื่อผลการเทียบโอนได้ รับอนุมัติ ส่ ว นทะเบียนและประมวลผลจะทาการบัน ทึกข้ อมูลพร้ อม ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนรายวิชาในระบบและนักศึกษาจะต้ องติดต่อชาระค่าธรรมเนียมดังกล่าวต่อไป

107

คมู่ ือการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559


งานบริการทางการศึกษา

นักศึกษาใหม่ตอ้ งยืน่ คาร้องขอเทียบโอนรายวิชาทีเ่ คยศึกษา มาแล้ว จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หรือสถาบันการศึกษาอื่น ทีส่ ่วนทะเบียนและประมวลผลให้แล้วเสร็จ ภายใน 2 สัปดาห์ แรกการเปิ ดภาคเรียนของภาคการศึกษาแรกทีเ่ ข้าศึกษา

*มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์ ขอเทียบโอนรายวิชา*

108

คมู่ ือการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559


การขอลาพักการศึกษา/การขอกลับเข้าศึกษา กลับเข้าศึกษา

นักศึกษาที่มีความจาเป็ นต้ องลาพักการศึกษา ให้ ศึกษาข้ อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้ วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2542 ข้ อ 18 การลาพักการศึกษา และให้ ปฏิบัติดังนี้ 1. ขอรั บ ค าร้ องขอลาพั ก การศึ ก ษา ที่ ส่ ว นทะเบี ย นและประมวลผล หรื อ Download ทาง http://reg.mfu.ac.th 2. ยื่นคาร้ องขอลาพักการศึกษา ที่ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ปี รึกษา และได้ รับอนุ มัติจาก คณบดี ป ระจ าส านั ก วิ ช า พร้ อ มหลั ก ฐานประกอบเหตุ ผ ลการขอลาพั ก การศึ ก ษาที่ส่ ว นทะเบี ย นและ ประมวลผล 3. ชาระเงินค่าธรรมเนี ยมการลาพั กการศึกษา ยกเว้ นนักศึ กษาที่ชาระค่ าธรรมเนียมการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ลาพักนั้นแล้ ว จะถือว่าค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็ นค่าธรรมเนียมลาพักการศึกษา

คู่มือการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559

งานบริการทางการศึกษา

ทั้งนี้ นักศึกษาที่ได้รบั อนุ มตั ิให้ลาพักการศึกษาแล้ว เมื่อจะกลับเข้าศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป จะต้องยื่นคาร้อง ขอกลับเข้าศึกษา ต่อคณบดีประจาสานักวิชาเพือ่ พิจารณา อนุ มตั ิ ก่อนกาหนดวันลงทะเบียนเรียนไม่นอ้ ยกว่า 1 สัปดาห์ ในแต่ละภาคการศึกษา

109


การถูกสังพั ่ กการศึกษา/การขอกลับเข้าศึกษา

งานบริการทางการศึกษา

นั ก ศึ ก ษ า ที่ ก ร ะ ท า ผิ ด ร ะ เ บี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ล ะ มี ค า สั่ ง ถู ก ล ง โทษ ให้ พักการศึกษาต้ องชาระค่า ธรรมเนี ยมรั กษาสถานภาพการเป็ นนั กศึกษาภายในสองสัปดาห์แรกของ ภาคการศึกษาที่ถูกสั่งพักการศึกษา ทั้งนี้ นั ก ศึ ก ษาที่ถู ก สั่งพั ก การศึ ก ษา เมื่ อ จะกลั บ เข้ า ศึ ก ษาจะต้ อ งยื่น คาร้ อ งขอกลั บ เข้ า ศึ ก ษา ต่อคณบดีประจาสานักวิชาเพื่อพิจารณาอนุ มัติ ก่อนกาหนดวันลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ ในแต่ละ ภาคการศึ ก ษา (ตามข้อ บัง คั บ ฯ ว่ า ด้ว ยการศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2542 ข้อ 20.4 , 20.5 และ 20.6)

110

คู่มือการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559


การขอคืนสถานภาพการเป็ นนักศึกษา เนือ่ งจากพ้นสถานภาพการเป็ นนักศึกษา

นักศึกษาที่ถูกสังให้ ่ พน้ สถานภาพการเป็ นนักศึกษา จะต้องดาเนินการขอคืนสถานภาพการเป็ นนักศึกษา ภายในภาคการศึกษาที่พน้ สถานภาพการเป็ นนักศึกษานั้นๆ

คู่มือการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559

งานบริการทางการศึกษา

นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ท่ีถู ก สั่ง ให้ พ้ น สถานภาพการเป็ นนั ก ศึ ก ษาตามข้ อ บั ง คั บ ฯ ว่ า ด้ ว ย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2542 ข้ อ 24.4 เมื่อพ้ นกาหนดเวลา 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา แล้ ว ยังไม่ลงทะเบี ยนเรี ยนหรื อไม่รักษาสถานภาพการเป็ นนักศึกษา นั กศึกษาที่พ้นสถานภาพการเป็ น นักศึกษา ตามข้ อ 24.4 ภายในภาคการศึกษานั้น อาจขอคืนสถานภาพการเป็ นนักศึกษาได้ โดยได้ รับ อนุมัติจากอธิการบดีซ่ึงจะต้ องปฏิบัติดังนี้ 1. ขอรั บ ค าร้ องขอคื น สถานภาพการเป็ นนั ก ศึ ก ษา ที่ ส่ ว นทะเบี ย นและประมวลผล หรือ Download ทาง http://reg.mfu.ac.th 2. ยื่ น คาร้ อ งขอคืนสถานภาพการเป็ นนั กศึ กษา โดยผ่ า นความเห็น ชอบจากอาจารย์ ท่ีป รึ กษา และได้ รับอนุมัติจากคณบดี ที่ส่วนทะเบียนและประมวลผล 3. รับทราบผลการพิจารณาที่ส่วนทะเบียนและประมวลผลพร้ อมชาระค่าธรรมเนียมการขอคืน สถานภาพการเป็ นนักศึกษา

111


การลาออกจากการเป็ นนักศึกษา นั ก ศึ ก ษาที่ ต้ อ งการขอลาออกจากการเป็ นนั ก ศึ ก ษา ให้ ยื่ น ค าร้ อ งขออนุ มั ติ จ ากอธิก ารบดี โดยให้ ปฏิบัติ ดังนี้

งานบริการทางการศึกษา

1. ขอรับ คาร้ องขอลาออกจากการเป็ นนักศึกษา ที่ส่วนทะเบียนและประมวลผล หรือ Download ทาง http://reg.mfu.ac.th 2. ยื่ น ค าร้ องขอลาออกจากการเป็ นนั ก ศึ ก ษา ที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจากผู้ ปกครอง อาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดีประจาสานักวิชา ที่ส่วนทะเบียนและประมวลผล 3. นักศึกษาต้ องบันทึกข้ อมู ลบัญชีธนาคารและและดาเนินการยื่นคาร้ องขอรับเงินค่ าประกันของ เสียหายคืน ผ่ านระบบบริการการศึกษา (REG.) ดูรายละเอียดได้ จาก www.reg.mfu.ac.th/regpage/Finance/ ขั้นตอนการยื่นคาร้ องขอเงินคืนค่าประกันของเสียหายทั่วไป.pdf โดยนั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งยื่ น ค าร้ อ งขอรั บ เงิน คื น ภายในหนึ่ ง ภาคการศึ ก ษาหลั ง จากที่ ล าออก หากนักศึกษาไม่ยื่นคาร้ องขอรับเงินคืนจะถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์ขอรับเงินคืนดังกล่าว

112

นักศึกษาทีย่ นื่ คาร้องขอลาออก จะได้รบั การตรวจสอบหนี้ สิน จากส่วนการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัย หากนักศึกษามีหนี้ สินให้ ชาระให้เรียบร้อย กรณีนกั ศึกษาใหม่ การลาออกภายหลังจากสิ้ นสุด สัปดาห์ทสี่ องของภาคการศึกษาแรก นักศึกษาจะต้องชาระหนี้ สิน ทีผ่ ูกพัน เมือ่ ขอผ่อนผันไว้ก่อน จึ งจะดาเนินการขอลาออกและได้รบั การพิจารณาอนุ มตั ิให้ลาออกได้

คมู่ ือการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559 001


การขอหนังสือสาคัญทางการศึกษา หนังสือสำคัญทำงกำรศึกษำที่มหำวิทยำลัยออกให้ มีดังนี้

1. สาหรับนักศึกษาปั จจุบนั สามารถขอหนังสือสาคัญทางการศึกษา ได้ดงั นี้ 1. หนังสือรับรองควำมเป็ นนักศึกษำ (ภำษำไทย/ภำษำอังกฤษ) 2. ใบแสดงผลกำรศึกษำ (ภำษำอังกฤษ/ฉบับแปล) 3. หนังสือรับรองกำรใช้ ภำษำอังกฤษเป็ นสื่อกำรเรียนกำรสอน (ภำษำอังกฤษ) (ยกเว้นสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชา การแพทย์แผนจีน และสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์)

2. สาหรับนักศึกษาทีค่ าดว่าจะสาเร็จการศึกษา

คมู่ ือการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559

งานบริการทางการศึกษา

คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรเป็ นภาคการศึกษาสุดท้าย สามารถขอหนังสือสาคัญทางการศึกษา ได้ดงั นี้ 1. หนังสือรับรองควำมเป็ นนักศึกษำ (ภำษำไทย/ภำษำอังกฤษ) 2. หนังสือรับรองคำดว่ำจะสำเร็จกำรศึกษำ (ภำษำไทย/ภำษำอังกฤษ) 3. ใบแสดงผลกำรศึกษำ (ภำษำอังกฤษ/ฉบับแปล) 4. หนังสือรับรองกำรใช้ ภำษำอังกฤษเป็ นสื่อกำรเรียนกำรสอน (ภำษำอังกฤษ) (ยกเว้นสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชา การแพทย์แผนจีน และสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์) ต่อมาเมือ่ ถูกนาเสนอรายชือ่ พิ จารณาการสาเร็จการศึกษาผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการเรียบร้อยแล้ว แต่อยู่ระหว่างรอสภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิให้ปริญญาบัตร สามารถขอหนังสือสาคัญทางการศึกษา ได้ดังนี้ 1. หนังสือรับรองฉบับรอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติ (ภำษำไทย/ภำษำอังกฤษ) 2. ใบแสดงผลกำรศึกษำฉบับรอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติ (ภำษำอังกฤษ/ฉบับแปล)

113


3. สาหรับผูท้ ีส่ าเร็จการศึกษา สามารถขอหนังสือสาคัญทางการศึกษา ได้ดงั นี้ 1. หนังสือรับรองคุณวุฒิ (ภำษำไทย/ภำษำอังกฤษ) 2. ใบแสดงผลกำรศึกษำ (ภำษำอังกฤษ/ฉบับแปล) 3. หนังสือรับรองกำรใช้ ภำษำอังกฤษเป็ นสื่อกำรเรียนกำรสอน (ภำษำอังกฤษ) (ยกเว้นสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชา การแพทย์แผนจีน และสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์)

งานบริการทางการศึกษา

สาหรับศิษย์เก่าทีส่ าเร็จการศึกษาไปแล้ว

114

สามารถขอหนังสือสาคัญทางการศึกษา ได้ดงั นี้ 1. หนังสือรับรองคุณวุฒิ (ภำษำไทย/ภำษำอังกฤษ) 2. ใบแสดงผลกำรศึกษำ (ภำษำอังกฤษ/ฉบับแปล) 3. หนังสือรับรองกำรใช้ ภำษำอังกฤษเป็ นสื่อกำรเรียนกำรสอน (ภำษำอังกฤษ) (ยกเว้นสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชา การแพทย์แผนจีน และสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์) 4. ใบแปลปริญญำบัตร (ภำอังกฤษ) 5. ใบแทนปริญญำบัตร (กรณีชำรุดหรือสูญหำย เท่ำนั้น)

สาหรับศิษย์เก่าที่เคยศึกษาแต่ไม่สาเร็จการศึกษา สามารถขอหนังสือสาคัญทางการศึกษา ได้ดงั นี้ 1. ใบแสดงผลกำรศึกษำ (ภำษำอังกฤษ/ฉบับแปล) 2. หนังสือรับรองกำรใช้ ภำษำอังกฤษเป็ นสื่อกำรเรียนกำรสอน (ภำษำอังกฤษ) (ยกเว้นสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชา การแพทย์แผนจีน และสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์)

คู่มือการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559


การยืน่ คาร้องขอหนังสือสาคัญทางการศึกษา 1. นักศึกษำขอรับแบบฟอร์มคำร้ องขอหนังสือสำคัญทำงกำรศึกษำ ได้ ท่สี ่วนทะเบียนและ ประมวลผล หรือ Download แบบฟอร์มจำกเว็บไซต์ http://reg.mfu.ac.th 2. นักศึกษำยื่นคำร้ องขอหนังสือสำคัญทำงกำรศึกษำ พร้ อมชำระค่ำธรรมเนียม ฉบับละ 50 บำท ได้ ท่ี ส่วนทะเบียนและประมวลผล ก่อนเวลำ 14.30 น. และส่วนกำรเงินและบัญชี ก่อนเวลำ 15.30 น. ***กรณีที่นักศึกษาชาระค่ าธรรมเนียมที่เคาน์เตอร์ส่วนการเงินและบัญชี จะต้องนาคาร้อง ขอหนังสือ ส าคั ญ ทางการศึ กษา ที่เ จ้า หน้าที่ล งลายมือ ชื่อเรี ย บร้อ ยแล้ว มาส่ งที่ส่ ว นทะเบี ย นและ ประมวลผลด้วย***

คู่มือการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559

งานบริการทางการศึกษา

3. ระยะเวลำในกำรดำเนินกำร 1 วันทำกำร นับจำกวันยื่นคำร้ อง 4. นักศึกษำสำมำรถมำขอรับหนังสือสำคัญทำงกำรศึกษำได้ ดังต่อไปนี้ - รับด้ วยตนเอง - มอบฉันทะให้ ผ้ ูอ่นื มำรับแทน โดยแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรือสำเนำบัตร ประจำตัว นักศึกษำของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้ อมลงนำมรับรอง “สาเนาถูกต้อง” ทุกฉบับ - ยื่นคำร้ องขอจัดส่งหนังสือสำคัญทำงกำรศึกษำทำงไปรษณีย์ พร้ อมชำระค่ำธรรมเนียม กำรบริกำร จัดส่งหนังสือสำคัญทำงไปรษณีย์

115


การขอคาอธิบายรายวิชา

งานบริการทางการศึกษา

นักศึกษาที่มีความประสงค์จะไปศึกษาต่อยังสถาบันการศึกษาอื่นและต้ องการขอคาอธิบายรายวิชา เพื่อประกอบการเทียบโอนในสถาบันการศึกษาอื่น ต้ องปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้ 1. ยื่นคาร้ องขอคาอธิบายรายวิชาเพื่อนาไปประกอบการโอนย้ ายไปยังสถาบันการศึกษาอื่น ที่ส่วนทะเบียนและประมวลผล อาคาร AS ห้ อง 108 2. ในการยื่นคาร้ อง นักศึกษาต้ องระบุรหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา และหน่วยกิตให้ ถูกต้ อง 3. ชาระค่าธรรมเนียมการขอคาอธิบายรายวิชา ฉบับละ 50 บาท และรับเอกสารในวันถัดไป 4. การรับเอกสารปฏิบัติเช่นเดียวกับการรับหนังสือสาคัญทางการศึกษา

116

คู่มือการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559


การขอสาเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษาสุดท้ ายที่นักศึกษาที่ลงทะเบี ยนเรี ยนครบทุ กรายวิ ชาตามโครงสร้ างหลั ก สูตร กาหนด และคาดว่ าจะสาเร็จการศึก ษาในภาคการศึ กษานั้น ต้ องยื่นคาร้ องขอสาเร็จการศึกษาภายใน ระยะเวลาที่กาหนด (สัปดาห์ท่ี 7-8 ภาคการศึกษาต้ น/ปลาย หรือสัปดาห์ท่ี 6 ของภาคฤดูร้อน) 1. login เข้ าสู่ระบบ http://reg.mfu.ac.th เลือกเมนู “ยื่นคาร้ องขอสาเร็จการศึกษา” 2. นักศึกษาทาการตรวจสอบข้ อมูลส่วนตัวและผลการศึกษาของตนเองว่าถูกต้ องหรือไม่ 2.1 หากข้ อมูลส่วนตัวและผลการศึกษา ถูกต้อง ให้ กดปุ่ ม “ยืนยัน” 2.2 หากข้ อมูลส่วนตัวและผลการศึกษา ไม่ถกู ต้อง ให้ ติดต่อส่วนทะเบียนและ ประมวลผลทันที 3. ดาเนินการยื่นคาร้ องขอสาเร็จการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ภายในระยะเวลาที่กาหนด

เพือ่ ผลประโยชน์ของนักศึกษา

โปรดตรวจสอบข้อมูล ชื่อและนามสกุล (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ให้ตรงตามบัตรประจาตัวประชาชน หรือ passport

ถ้าพบข้อมูลผิดพลาด ให้แจ้งส่วนทะเบียนและประมวลผลโดยด่วน เพือ่ ทาการแก้ไข มิฉะนั้น เมือ่ มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผูส้ าเร็จการศึกษาแล้วจะแก้ไขอีกไม่ได้

คู่มือการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559

งานบริการทางการศึกษา

หากพ้ นระยะเวลาที่กาหนด จะถือว่าไม่มีความประสงค์จะขอสาเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษานั้น และกรณีท่นี ักศึกษาที่ไม่สาเร็จการศึ กษาในภาคการศึกษานั้นด้ วยเหตุใดก็ตาม การยื่นคาร้ องขอสาเร็จ การศึกษา จะถือเป็ นโมฆะ นักศึกษาต้ องยื่นคาร้ องดังกล่าวใหม่ ในภาคการศึกษาถัดไป

117


คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษา เบียนเรียนปกติ

งานบริการทางการศึกษา

คุณสมบัติของนักศึกษาทีจ่ ะสาเร็จการศึกษา 1. นักศึกษาต้ องลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้ างหลักสูตร 2. นักศึกษายื่นคาร้ องขอสาเร็จการศึกษาเรียบร้ อยแล้ ว 3. มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.00 4. สอบผ่านการสอบวัดความรู้ก่อนสาเร็จการศึกษา (Exit Examination) 5. ไม่มีหนี้สนิ ค้ างชาระต่อมหาวิทยาลัย

118

คู่มือการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559


การให้เกียรตินยิ มและเหรียญรางวัลเกียรติยศ ผลการเรียนดีเด่น 1. การให้เกียรตินยิ ม เกียรตินิยมอันดับหนึง่

(ยกเว้นสาขาวิชาแพทยศาสตร์ และสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์) 1. ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามหลักสูตร 2. ได้ รับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 3.60 3. ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี การศึกษา หรือ 6 ปี การศึกษา ตามที่หลักสูตรกาหนด 4. ไม่มีรายวิชาใดได้ รับสัญลักษณ์ F และ U

(ยกเว้นสาขาวิชาแพทยศาสตร์ และสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์) 1. ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามหลักสูตร 2. ได้ รับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 3.25 3. ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี การศึกษา หรือ 6 ปี การศึกษา ตามที่หลักสูตรกาหนด 4. ไม่มีรายวิชาใดได้ รับสัญลักษณ์ F และ U

คมู่ ือการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559

งานบริการทางการศึกษา

เกียรตินิยมอันดับสอง

119


สำหรับนักศึกษำสำขำวิชำแพทยศำสตร์ จะต้ องมีคุณสมบัติดังนี้

เกียรตินิยมอันดับหนึง่ 1. ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามหลักสูตร 2. ได้ รับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 3.60 3. ระยะเวลาการศึกษา 6 ปี การศึกษา ตามที่หลักสูตรกาหนด 4. ไม่มีรายวิชาใดที่ได้ รับสัญลักษณ์ที่ต่ากว่า C 5. ไม่เคยลงทะเบียนเรียนซา้ ในรายวิชาใด 6. ไม่มีรายวิชาใดได้ รับสัญลักษณ์ F และ U

งานบริการทางการศึกษา

เกียรตินิยมอันดับสอง 1. ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามหลักสูตร 2. ได้ รับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 3.25 3. ระยะเวลาการศึกษา 6 ปี การศึกษา ตามที่หลักสูตรกาหนด 4. ไม่มีรายวิชาใดที่ได้ รับสัญลักษณ์ที่ต่ากว่า C 5. ไม่เคยลงทะเบียนเรียนซา้ ในรายวิชาใด 6. ไม่มีรายวิชาใดได้ รับสัญลักษณ์ F และ U

120

คมู่ ือการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559


สาหรับนักศึกษาสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ จะต้ องมีคุณสมบัติดังนี้

เกียรตินิยมอันดับหนึง่ 1. ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามหลักสูตร 2. ได้ รับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 3.60 3. ระยะเวลาการศึกษา 6 ปี การศึกษา ตามที่หลักสูตรกาหนด 4. ไม่มีรายวิชาใดที่ได้ รับสัญลักษณ์ที่ต่ากว่า C 5. ไม่เคยลงทะเบียนเรียนซา้ ในรายวิชาใด 6. ไม่มีรายวิชาใดได้ รับสัญลักษณ์ F และ U

เกียรตินิยมอันดับสอง

2. การให้เหรียญรางวัลเกียรติยศ ผลการเรียนดีเด่น ผู้มีสิทธิ์ได้ รับเหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น คือ ผู้ได้ รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ซึ่งได้ แต้ มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สูงสุดในสาขาวิชาเดียวกัน และในปี การศึกษาเดียวกัน

คมู่ ือการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559

งานบริการทางการศึกษา

1. ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามหลักสูตร 2. ได้ รับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 3.25 3. ระยะเวลาการศึกษา 6 ปี การศึกษา ตามที่หลักสูตรกาหนด 4. ไม่มีรายวิชาใดที่ได้ รับสัญลักษณ์ที่ต่ากว่า C 5. ไม่เคยลงทะเบียนเรียนซา้ ในรายวิชาใด 6. ไม่มีรายวิชาใดได้ รับสัญลักษณ์ F และ U

121


การขึ้ นทะเบียนบัณฑิต

งานบริการทางการศึกษา

ในวันที่มหาวิทยาลั ยกาหนดให้ มีการฝึ กซ้ อมรับพระราชทานปริ ญญาบัตร บัณฑิตทุกคนจะต้ อง ลงนามในทะเบียนบัณฑิต ตามที่มหาวิทยาลั ยจัดเตรียมไว้ ซึ่งบัณฑิตที่มีสิทธิ์ลงนามในทะเบียนบัณฑิต จะต้ องเป็ นผู้ ได้ ด าเนิ นการยื่น คาร้ องขอสาเร็จ การศึก ษาเรี ยบร้ อยแล้ ว และมีสิทธิ์เข้ า รั บ พระราชทาน ปริญญาบัตรแล้ วเท่านั้น

122

คู่มือการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559


กำรถ่ำยรูปชุดครุย สำหรับจัดทำทะเบียนบัณฑิต ใช้ รูป ถ่ า ยสี (ฉากหลั ง สี ฟ้ า) ถ่ า ยไว้ ไ ม่ เ กิน 6 เดื อ น ขนาด 1 นิ้ ว หน้ า ตรง ไม่ ส วมหมวก ไม่ใส่แว่นตาสีเข้ มห้ ามใส่เครื่องประดับทุกชนิด แต่งกายดังนี้ ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ ระดับปริญญำตรี ชำย แต่งกายชุดราชปะแตน ทรงผมสุภาพ ตัดสั้น หญิง แต่งกายชุดนักศึกษา ติดกระดุมคอ รวบผมหรือจัดแต่งให้ เรียบร้ อย

งานบริการทางการศึกษา

แถบสีชดุ ครุย ให้เป็ นไปตำมสีประจำสำนักวิชำ

คมู่ ือการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559

123


งานบริการทางการศึกษา

การกาหนดสีประจาสานักวิชา 1. สำนักวิชำศิลปศำสตร์ 2. สำนักวิชำวิทยำศำสตร์ 3. สำนักวิชำกำรจัดกำร 4. สำนักวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 5. สำนักวิชำอุตสำหกรรมเกษตร 6. สำนักวิชำนิติศำสตร์ 7. สำนักวิชำวิทยำศำสตร์เครื่องสำอำง 8. สำนักวิชำวิทยำศำสตร์สขุ ภำพ 9. สำนักวิชำพยำบำลศำสตร์ 10. สำนักวิชำเวชศำสตร์ชะลอวัยและฟื้ นฟู สขุ ภำพ 11. สำนักวิชำแพทยศำสตร์ 12. สำนักวิชำทันตแพทยศำสตร์ 13. สำนักวิชำนวัตกรรมสังคม 14. สำนักวิชำจีนวิทยำ

สีเทำ สีเหลือง สีฟ้ำ สีนำ้ เงิน สีชมพู สีขำว สีบำนเย็น สีเขียวอ่อน สีแสด สีเขียวเข้ ม สีเขียว สีม่วงแก่ สีเหลืองนวล สีแดง

124

คู่มือการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559


Mae Fah Luang University


ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹¿‡ÒËÅǧ “ปลูกป่า สร้างคน สร้างคุณภาพ”

Í͡Ẻ¡ÃÒ¿¡ »¡ ÃÙ»àÅ‹Á ¨Ñ´·íÒ CD- ROM : ¹ÒªѪªÒ¡ØÅ ¡ÒµÒÊÒ ¹Ñ¡à·¤â¹âÅÂÕ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ


มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Mae Fah Luang University

ʋǹ·ÐàºÕ¹áÅлÃÐÁÇżŠÍÒ¤Òà AS ˌͧ 107-108 ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹¿‡ÒËÅǧ 333 ËÁÙ‹ 1 µ.·‹ÒÊØ´ Í.àÁ×ͧ ¨. àªÕ§ÃÒ 57100 â·ÃÈѾ· : 053 916369-74, 053 916433, 053 916544-7, 053 916103-7 â·ÃÊÒà : 053 916375

Division of Registrar,

Room 107-108, 1st Floor As Building Mae Fah Luang University 333 Muang, Chiang Rai , Thailand 57100 Tel : +66 (0) 5391 6369-74, 6433, 6544-7, 6103-7, Fax : +66 (0) 5391 6375 Email: reg@mfu.ac.th http://reg.mfu.ac.th facebook fanpage:Registrar@MFU

คู่มือการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
คู่มือการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง