Page 1

Beslissingsondersteunend Systeem Gemaal IJmuiden Droge voeten in een groot deel van West-Nederland

Een groot deel van West-Nederland ligt onder de zeespiegel. Om het waterpeil te beheersen, worden spuien en bemaling toegepast. Zowel een te hoog als een te laag waterniveau kan schade veroorzaken en brengt risico’s met zich mee voor mens en natuur. Middels de spuisluis en het gemaal in IJmuiden die tussen het Noordzeekanaal en de Noordzee liggen, wordt het overtollige water afgevoerd door middel van spuien en malen. In opdracht van Rijkswaterstaat hebben CSC en Imtech Infra een beslissingsondersteunend systeem (BOS) gerealiseerd om te optimaliseren op een combinatie van waterhuishoudkundige doelstellingen, waarvan één van de doelstellingen altijd het afvoeren van de gewenste hoeveelheid water is (peilbeheer).

Gemaal IJmuiden Het van oorsprong uit 1974 stammende gemaal heeft in 2004 middels een uitbreiding van twee extra pompen de maalcapaciteit verhoogd van 160 naar 260 kubieke meter per seconde. Door deze uitbreiding is het gemaal IJmuiden veruit het grootste gemaal van Europa.

Het gemaal IJmuiden zorgt ervoor dat het overtollige water uit het Noordzeekanaal, het Marker- en Veluwemeer en het Amsterdam-Rijnkanaal in de Noordzee wordt gepompt. Een groot deel van de poldergemalen van de waterschappen en hoogheemraadschappen in West-Nederland tot aan Wijk bij Duurstede lozen hun water op deze aansluitende wateren. Het gemaal IJmuiden is beslist geen ‘domme kracht’ aangezien voor de aansturing gebruik wordt gemaakt van een Beslissingsondersteunend Systeem (BOS).

BOS Het Noordzeekanaal heeft een streefpeil van 0,40 m. onder NAP (daggemiddelde). Om dit streefpeil te kunnen handhaven moet het gemaal IJmuiden voortdurend zijn debiet aanpassen. Immers, het gewenste debiet is afhankelijk van met name getijgegevens en verwachte wateraanvoer in relatie tot het gewenste waterpeil in het Noordzeekanaal. Het debiet kan worden gehaald door spuien via spuikokers en malen via pompen. Op welke wijze en in welke combinatie de pompen worden ingezet, is afhankelijk van hun karakteristieken. Daarnaast wordt voor de sturing van de pompen ook rekening gehouden met het energieverbruik en de getij afhankelijke opvoerhoogte.


Inwinnen gegevens

Koppeling met BOS

Het resultaat van een beslissingsondersteunend systeem is afhankelijk van het voeden met de juiste informatie. Voor het voeden van het BOS gemaal IJmuiden heeft de unit Control Systems & Installations van Imtech Infra gebruik gemaakt van PVSS. Op verschillende plaatsen langs het Noordzeekanaal en het Amsterdam-Rijnkanaal en aansluitende wateren zijn onderstations geplaatst. Deze onderstations communiceren met het bij het gemaal opgestelde PVSS inwinsysteem die de data in een centrale database plaatst. Hierbij wordt gebruik gemaakt van inbelverbindingen en FTP via internet (bijvoorbeeld Meteo gegevens) en verschillende communicatieprotocollen. De ingewonnen meetwaarden worden op negen criteria gevalideerd. Door de eenvoud waarmee protocollen zijn te implementeren, is PVSS een ideaal systeem voor het inwinnen van data uit onderstations waarvoor verschillende communicatieprotocollen benodigd zijn.

De ingewonnen meetwaarden worden opgeslagen in een Oracle database. Voor de koppeling tussen het inwinsysteem en de IT-applicatie waar de daadwerkelijke beslissingen worden gegenereerd, wordt in deze database gebruik gemaakt van koppelingsen triggertabellen. PVSS communiceert met de Oracle database via Oracle Client en ODBC.

Inzetbaarheid BOS Beslissingsondersteunende systemen zijn uitermate geschikt voor gemalen van waterschappen en hoogheemraadschappen waarbij gestuurd moet worden op basis van een streefpeil. Daarnaast kan met een beslissingsondersteunend systeem ook een aanzienlijke energiebesparing worden behaald en de levensduur van de gemaalpompen worden verlengd. Ook voor stedelijk waterbeheer kunnen beslissingsondersteunende systemen worden toegepast.

Control Systems & Installations De unit Control Systems & Installations van Imtech Infra is een leveranciers onafhankelijke solution provider, opererend in zowel de infra als de publieke sector. Door de aanwezige kennis, ervaring en capaciteit is Control Systems & Installations in staat om totaaloplossingen te bieden van ontwerp tot en met inbedrijfname en van onderhoud tot en met beheer voor installaties van elke omvang en complexiteit.

Imtech Infra Oude Blaauwweg 5, 1521 RN Wormerveer Postbus 200, 1520 AE Wormerveer T 075 653 36 30 F 075 653 35 70 E info.infra@imtech.nl I www.imtechinfra.nl

Imtech Infra - Beslissingsondersteunend Systeem Gemaal IJmuiden  

In opdracht van Rijkswaterstaat hebben CSC en Imtech Infra een beslissingsondersteunend systeem (BOS) gerealiseerd om een aantal waterhuisho...