Page 1

DEC 2013 - MRT 2014

kwartaal

magazine

Wijkteam aan de wandel |

Wijkagent aan het woord Buurtcoaches in Steenvoorde Zuid | Burenhulp

| Kennis Café’s VluchtelingenWelzijn | Dreamteam PleXat

Vacatures Vrijwilligerscentrum

www.welzijn-rijswijk.nl


Heet van de Naald Maatschappelijke Beursvloer Nu ook in Rijswijk! Een Maatschappelijke Beursvloer is een zinderend evenement waar maatschappelijke behoeftes worden verhandeld. Het gaat om vraag en aanbod van vrijwilligerswerk in de meest brede zin. Bedrijven, maatschappelijke organisaties, scholen, serviceclubs en overheden ontmoeten elkaar, de sfeer is informeel en dynamisch. Doel: het maken van een MATCH! Wat de één biedt, is voor de ander zeer gewenst. De matches hebben betrekking op menskracht, kennis, materiaal, creativiteit kortom: hoofd, hart en handen. Bij voorkeur is een match tweerichting verkeer, waardoor een gelijkwaardig partnerschap ontstaat. Er wordt gehandeld… maar met gesloten beurs. Nieuwsgierig geworden naar dit spannende evenement? Volg dan het Rijswijkse nieuws in 2014. De aftrap vindt plaats op 21 maart tijdens ‘NL DOET’. Hoe? Dat is nog een verrassing maar dat u ervan zult horen, dat is zeker!!!

Beste lezers, Inhoud

Voor u ligt alweer de vierde uitgave van het Kwartaalmagazine van 2013. Deze vierde uitgave brengen we eerder uit i.v.m. de activiteiten in de decembermaand. Met het uitkomen van dit magazine sluiten we het jubileumjaar van Welzijn Rijswijk af, waarbij we terug kunnen kijken op tal van leuke activiteiten. De eerste Social Sofa voor Steenvoorde-Zuid is af, met dank aan de vele plakkers! De Sofa is prachtig geworden! Tijdens de Dag van de Mantelzorg op 9 november jongstleden is de ondersteuning van mantelzorgers en zorgvrijwilligers door directeur Lucia Tielen van Stichting Rondom Mantelzorg symbolisch overgedragen aan Welzijn Rijswijk. Met het in dienst nemen van beide Mantelzorgconsulenten van Rijswijk blijft de dienstverlening ongewijzigd. In de programmawijken hebben de wijkteams niet stilgezeten. Het wijkteam Rijswijk Midden is letterlijk aan de wandel gegaan met de ‘partners’ in de wijk. Hierbij zijn indrukken opgedaan over de wijk en zijn bewoners bevraagd over thema´s zoals o.a.; woonbeleving, waardering, leefbaarheid en contact met de buren. In Steenvoorde Zuid wordt een beroep gedaan op de burgerkracht in de wijk, daar wil het wijkteam met buurtbewoners een burenhulpcentrale opzetten. Meer hierover leest u op pagina 7. Vanaf 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor ‘nieuwe’ taken op het gebied van werk, zorg en jeugd. Een eerste opmaat van verzorgings- naar participatiemaatschappij. Dat betekent dat gemeenten en maatschappelijk organisaties nu al met elkaar aan het kijken zijn hoe en door wie bepaalde taken in de toekomst uitgevoerd zullen worden. Ik zie er naar uit om mijn bijdrage te leveren om het goede te doen voor u in Rijswijk!

4

Aan het woord

Famke van Vliet

pagina

PROGRAMMAWIJK RIJSWIJK MIDDEN Famke van Vliet

4

Wijkteam aan de wandel 5

PROGRAMMAWIJK STEENVOORDE-ZUID Buurtcoaches 6 Burenhulp

VRIJWILLIGERSCENTRUM

6 Burenhulp

Vacatures

8

Eerste Vrijwilligersplein 9

Begint bij u!

11 Mantelzorg

6/7

UIT- en THUISDIENSTEN

NIEUWS

Nieuwe naam Dagrecreatie

10

Mantelzorg nieuws

11

Activiteitenkalender volwassenen 11

Voor dit jaar wensen we u warme feestdagen toe. Wij maken ons op voor de winter maar bieden u allen in onze wijkcentra een warm welkom!

VLUCHTSCHRIFT Mensenrechten 12

Ik wens u veel leesplezier toe,

Egide uit Burundi

13

JONG Dreamteam PleXat Colofon Redactie Monique Hofland, Welzijn Rijswijk Opmaak Afterdaan, Elim Druk Drukland

Miriam Bryson-Sommer

14

Activiteitenkalender kinderen 14

directeur Welzijn Rijswijk

13

Egide (34), Burundi

“Het ergst vind ik het voor mijn kinderen” Welzijn Rijswijk Kwartaal Magazine 2013

INFORMATIE Adressen 16


Wijkteam aan de wandel

Aan het woord:

Famke van Vliet

In augustus heeft het wijkteam Rijswijk vier wijkwandelingen gehouden in de Kleuren- en Artiestenbuurt, het Stationsgebied, het Hilvoordeplein en Spoorzicht.

Wijkagent Te Werve

Wist u dat… • het gebied ‘Rijswijk Midden’ wordt begrensd door de Prinses Beatrixlaan, de grens met Den Haag, de Burgemeester Elsenlaan en de Sir Winston Churchilllaan? • de Stichting Bewonersbelangen Rijswijk Midden (SBRM) op 1 januari 2004 is ontstaan? • in de Artiestenbuurt 1010 vrouwen wonen en 815 mannen? • Rijswijk Midden de Kleuren- en Artiestenbuurt, Spoorzicht, Julianapark, Huis te Lande, Stationskwartier en Te Werve herbergt? Hier komen de woongebouwen in het noordelijk deel van de Plaspoelpolder en die in winkelcentrum In de Bogaard bij. • het bezoekadres van de SBRM de Fockstraat 4 in Te Werve is? • in de Kleurenbuurt iets meer dan 2400 inwoners wonen? Bronnen: Wijkbarometer 2012 www.sbrm.nl www.wikipedia.nl

Sinds 1 augustus is Famke van Vliet actief als wijkagent in de wijk Te Werve. Hiervoor heeft ze 5 jaar ervaring opgedaan in de Haagse wijk Berestein als agent en hoofdagent in de surveillancedienst. Haar eerste indruk van de wijk Te Werve is dat de wijk een grote diversiteit te bieden heeft, er is een mooie mix tussen koopwoningen en sociale huur. Bovendien heeft de wijk een fraai groen park Te Werve, waar je door de inzet van vereniging de Put heerlijk kan zwemmen in de zomer. Om de wijk veiliger te maken voor bewoners werkt Famke samen met o.a. Rijswijk Wonen, Vidomes, de Gemeente en Welzijn Rijswijk. Famke: ‘In 2014 zal het wijkprogramma in Te Werve uitgerold worden. Dit is een kans voor de bewoners om invloed te hebben op de aanpak van knelpunten in de wijk, maar ook om aan te geven welke activiteiten er in de wijk georganiseerd moeten worden. Bewoners wil ik vragen om bij te dragen aan een veilige en leefbare wijk. Zij zijn immers vaker in de wijk en kennen de eigen woonomgeving beter. Bel de politie als je iets niet vertrouwt of bel de gemeente als je onveilige situaties in de wijk ziet. Of bel mij, de wijkagent. • Bel: 0900-8844 of • E-mail: wijkagenten.rijswijk@haaglanden.politie.nl Bel bij spoed natuurlijk altijd: 112 Mocht ik niet aanwezig zijn, dan wordt het door een andere wijkagent opgepakt.’

u Wijkteam Rijswijk Midden Telefoon: 070 - 757 92 38 Mobiel: 06 - 45 474 440 E-mail: jose.koster@welzijn-rijswijk.nl

Tijdens deze wandelingen werd het wijkteam vergezeld door een bestuurslid van de Stichting Bewonersbelangen Rijswijk Midden (SBRM). Ook de woonconsulent, de buurtbeheerder van woningcorporatie Rijswijk Wonen en wijkagent Uzi Oztùrk trokken hun wandelschoenen aan en liepen een keer mee. Doel van deze wijkwandelingen was om al wandelend en kijkend door de buurt een indruk te krijgen van de buurten/de straten/ de portieken.

gen plaatsgevonden, hierbij was het doel om tuinierende, winkelende, spelende, zonnende, passerende buurtbewoners aan te spreken en hen te vragen naar hun woonbeleving en waardering voor de buurt.

Na deze wijkwandelingen hebben in de Kleuren- en Artiestenbuurt nog een aantal wandelin-

In oktober en november heeft het wijkteam i.s.m. de wijkpartners bewoners in het accent-

Op basis van de bevindingen is, in goed overleg met de Carole Tefij (wijkcoördinator gemeente Rijswijk), Rijswijk Wonen en Vidomes, de Kleuren- en Artiestenbuurt als accentgebied bepaald. 

gebied persoonlijk benaderd om boven water te krijgen wat voor hen belangrijke speerpunten zijn om de leefbaarheid in de buurt te verbeteren. Bij elkaar vormt deze input een belangrijke bouwsteen voor een schonere en veiligere wijk in 2014. We zijn benieuwd wat bewoners van de Kleuren- en Artiestenbuurt van hun leefomgeving vinden: wat kan er volgens u beter en waar wilt u zich mogelijk actief voor inzetten? Bel of mail ons gerust met uw opmerkingen of ideeën!

Co-ouderschap Orlando de kat

De 74 jarige Ziska, die inmiddels 15 jaar in Te Werve woont, neemt ons mee in haar woonbeleving van het portiek en de buurt. Ze woont gezellig en vindt het fijn om op de eerste etage te wonen, zodat ze niet te veel trappen op en af hoeft te lopen. Ze heeft een mooi uitzicht op de straat, wel jammer dat sommige jongere bewoners verhuisafval achter laten bij de containers, dat geeft een rommelig gezicht. Volgens Ziska weten de jongelui tegenwoordig niet, dat met een belletje het afval kan worden opgehaald.

Ze gaat regelmatig naar de Hoogvliet, maar eigenlijk is dat net iets te ver lopen voor haar. De bovenbuurvrouw biedt een helpende hand. Drie keer per week stapt Ziska bij haar in de auto om samen boodschappen te gaan doen, wat bovendien erg gezellig is. De vriendschap tussen beide dames wordt versterkt door hun liefde voor katten. Door een plank, die op maat is gemaakt door een bewoner die iets verderop in de straat woont, kunnen de katten het balkon van Ziska bereiken.

Welzijn Rijswijk Kwartaal Magazine 2013

Inmiddels heeft Orlando ook een vaste plek bij Ziska gevonden zodat er sprake is van co-ouderschap zoals Ziska het zelf omschrijft.

Ziska is blij met haar mooie voortuin, waar ze in de zomer volop gebruik van maakt. In de voortuin groeit langs haar balkon een mooie druivenplant. Hoewel de plant in september en oktober veel mooie druiven geeft, plukt ze deze zelf niet. Ze houdt er niet zo van. Dus mogen andere bewoners van haar portiek haar druiven plukken en opeten, ze schijnen goed te smaken. Het is fijn dat een buurman van het andere portiek haar een handje helpt door haar voortuin te onderhouden.


Buurtcoaches Wist u dat… • bewoners van Steenvoorde Zuid hun wijk een 7,7 als rapportcijfer geven? • 25% van de bewoners tussen 55 en 64 jaar oud zijn? • verschillende werkgroepen bestaande uit professionals en bewoners gevormd zijn om de buurt nog leuker en gezelliger te maken? • de naam Steenvoorde is afgeleid van een middeleeuws kasteel? • Steenvoorde Zuid wordt begrensd door: de Sir Winston Churchilllaan, de Prinses Beatrixlaan, de Florence Nightingale straat en de Endehoekseweg? • de wijk Steenvoorde Zuid bijna 8600 inwoners heeft en daarmee één van de grootste wijken van Rijswijk is? Bronnen: Wijkbarometer 2012 www.steenvoordezuid.nl www.wikipedia.nl

in Steenvoorde Zuid Vereniging Amal Rijswijk is ontstaan uit een initiatief van een aantal Rijswijkse ouders van Marokkaanse afkomst, die de behoefte hadden de heersende beeldvorming over Marokkanen in Nederland te verbeteren. Amal betekent: hoop. Tijdens de afgelopen jaarwisseling heeft een aantal vaders/ leden van Amal Rijswijk in overleg met de politie in de buurt Steenvoorde gesurveilleerd. Dit is zo goed bevallen dat het project Buurtcoaches in het leven is geroepen. Naast het aanspreken van wijkbewoners, hebben de buurtcoaches een signalerende functie. Ze maken bijvoorbeeld notitie van kapotte straatverlichting of van gebreken in de openbare ruimten en geven deze signalen door aan de betreffende instanties. Er is overleg met de politie, de Gemeente, Rijswijk Wonen, de BOSZ, Bewonerscommissie Groot Steenvoorde Zuid, Vidomes en Welzijn Rijswijk om dit project verder gestalte te geven. Op dit moment hebben zich 14 vrijwilligers aangemeld die 1 à 2 avonden in de week willen surveilleren. Wilt u een keertje met de buurtcoaches meelopen? Hoe meer leden, hoe vaker de buurtcoaches in de wijk kunnen lopen! Spreek ze aan en doe mee! Of meld u aan door een e-mailbericht te sturen naar: amalrijswijk@hotmail.com.

SamenWijs

Cursussen van Rijswijkers voor Rijswijkers Wilt u meer grip krijgen op uw geldzaken? Mijn naam is Joost de Vries; ik ben van huis uit econoom en wil mijn kennis graag delen met de bewoners van Rijswijk. Schrijf u nu in voor de gratis cursus Thuisadministratie en Budgetteren in Wijkcentrum Stervoorde. U krijgt veel tips en handvaten om te besparen en beter rond te komen met uw inkomen. De cursus wordt gegeven in Wijkcentrum Stervoorde en bestaat uit 4 lessen van 2,5 uur (met pauze) op maandag 13, 20 en 27 januari en 3 februari 2014. Er is een terugkomdag op maandag 24 februari. Tijd: 13.30 tot 16.00 uur. U kunt zich opgeven bij de Welzijn Weet Winkel of rechtstreeks bij Joost de Vries op 06-30654054 of stuur een e-mail naar: joostde@gmail.com.

Burenhulp begint bij u! Vroeger was het heel normaal: je kende je buren. Was je ziek, dan kwam de buurvrouw vragen of ze de kinderen naar school moest brengen of een boodschapje kon doen. Doordat bewoners elkaar minder goed kennen, is dit tegenwoordig niet meer vanzelfsprekend. Het wijkteam voert geregeld gesprekken met buurtbewoners. Hieruit komt naar voren dat veel bewoners in Steenvoorde Zuid best een helpende hand willen toesteken, alleen wordt dit maar weinig aan hen gevraagd…. Daarom is het idee ontstaan voor het opzetten van een Burenhulpdienst. We hopen dat buren elkaar leren kennen en iets voor elkaar kunnen betekenen. Burenhulp is bedoeld voor bewoners die tijdelijk hulp kunnen gebruiken. U kunt denken aan kleine dagelijkse dingen, zoals een boodschapje doen als iemand ziek is, de vuilcontainer een keertje buitenzetten, eens met iemand gaan wandelen die dit niet meer zo goed alleen kan. Eigenlijk valt er van alles te bedenken waar iemand hulp bij nodig kan hebben. Zo’n 20 jaar geleden bestond er in Rijswijk een Burenhulpcen-

trale. Het wijkteam heeft een gesprek gevoerd met één van de initiatiefnemers, mevrouw Lied Weber (83 jaar). Zij heeft 20 jaar lang met veel plezier de burenhulp in Rijswijk gecoördineerd. Het was een inspirerend gesprek, waarin zij aangaf hoe belangrijk het voor een buurt is dat mensen op elkaar kunnen rekenen. Haar boodschap over de organisatie was ook heel duidelijk: laat het de buurtbewoners zelf organiseren. Dan is de kans van slagen het allergrootst. Daarom vragen wij u, buurtbewoner van Steenvoorde Zuid, wilt u meehelpen bij het opzetten van een kleinschalige burenhulp in uw wijk? Of zou u zo af en toe iemand willen helpen? (U bent nergens toe verplicht!) Heeft u vragen of zou u graag meer informatie ontvangen? Neem contact op met Ellen Berenz: ellen.berenz@welzijnrijswijk.nl of 06 45474442.

Sport

voor jongeren Sport & Evenementen Haaglanden organiseert iedere woensdagavond van 20.30 22.20 uur een sportactiviteit bij de Shalomschool aan de Henri Dunantlaan. Jongeren van 15 t/m 22 jaar kunnen hier kosteloos en vrijblijvend sporten. Verschillende jongeren komen om lekker te voetballen, van jongeren die lid zijn van een sportclub tot jongens die af en toe een balletje trappen op het veldje bij hen in de buurt; iedereen is welkom. Heb je ’s avond niet altijd wat te doen? Hang je met je vrienden op straat omdat je niet goed weet wat je anders moet? Wil je met je vrienden voetballen, maar liever niet buiten in de regen? Wil je wel eens sporten tegen jongeren die je niet kent? Trek dan je sportschoenen aan en kom woensdagavond naar de Shalomschool! Kijk op de website van Sport & Evenementen Haaglanden www.se-haaglanden.nl voor meer informatie.

u Wijkteam Steenvoorde-Zuid Locatie: Wijkcentrum Stervoorde Telefoon: 070 - 757 92 00 Mobiel: 06 - 37 312 918 E-mail: steenvoordezuid@ welzijn-rijswijk.nl Twitter: @Steenvoorde-Zuid WR

Welzijn Rijswijk Kwartaal Magazine 2013


Vrijwilligerscentrum Enkele van onze interessante

Het eerste Vrijwilligersplein

Chauffeurs

Op dinsdag 5 november vond het eerste Vrijwilligersplein plaats in Wijkcentrum Stervoorde. Het Vrijwilligerscentrum organiseerde een plein met presentaties en ontmoetingen tussen vrijwilligersorganisaties en belangstellenden.

vacatures NL Doet 21 en 22 maart Wilt u een dag(deel) de handen uit de mouwen steken voor een stichting, vereniging, of zorginstelling in Rijswijk ? Doe dan mee op 21 en 22 maart 2014 met NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. U maakt kennis met vrijwilligerswerk en helpt een organisatie een klus te klaren. En reken maar dat het nog gezellig is ook! Zoek op www.nldoet.nl naar een leuke klus bij u in de buurt en meld u aan! Komt u er zelf niet uit? Bij het Vrijwilligerscentrum helpen wij u graag. In 2013 waren zo’n 310.000 Nederlanders actief. In 2014 wil het Oranjefonds nog meer mensen op de been brengen. Helpt u mee dat record te verbreken?

voor de dagrecreatie Welzijn Rijswijk is er voor alle Rijswijkers, maar vooral ook voor diegenen die een (vaak tijdelijk) steuntje in de rug nodig hebben. De Dagrecreatie is een dagopvang voor ouderen in Het Oude Raadhuis. Wij zoeken een vrijwillige chauffeur met eigen auto die representatief is en goed met senioren om kan gaan.

Vrijwilliger Vriendendienst Reakt zoekt vrijwilligers die enthousiast zijn, interesse hebben in hoe het is om te leven met een psychiatrische handicap en houden van één op één contact. Het is de bedoeling dat u samen iets leuks gaat ondernemen, bijvoorbeeld: winkelen, wandelen, fietsen, een spelletje doen, koken of naar een museum gaan.

Data 2014 Wijkcentrum Stervoorde 10 februari 14 april 8 september 10 november Wijkcentrum Het Oude Raadhuis 13 januari 10 maart 12 mei 13 oktober Op locatie 14 juli 8 december Kijk hiervoor op www.vrijwilligerscentrum.nl Tot Repairs! Het Repair-team

Vrijetijdsmarkt Op Goede Vrijdag 18 april vindt de jaarlijkse Vrijetijdsmarkt weer plaats, ook dit jaar in combinatie met Gezondheid in Beweging. Deze markt biedt belangstellenden de gelegenheid om zich te bezinnen op de vrije tijd! Wil ik gaan sporten, wil ik mij als vrijwilliger inzetten voor de Rijswijkse samenleving?

Wij willen u graag uitnodigen voor de Kennis Cafés. Kennis Cafés zijn er voor vrijwilligers én voor organisaties die met vrijwilligers werken. Het zijn laagdrempelige bijeenkomsten/workshops georganiseerd door het Vrijwilligerscentrum. Op deze wijze willen wij stimuleren dat kennis bij organisaties wordt vergroot, de opgedane expertise wordt gedeeld en samenwerking kan ontstaan. Fonds 1818 maakt het mogelijk dat er verschillende workshops op het programma staan.

SailWise zoekt vrijwilligers SailWise biedt actieve en uitdagende watersportvakanties voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Wij doen dit vanuit 3 verschillende accommodaties, de tweemastklipper Lutgerdina, de catamaran Beatrix en het watersporteiland Robinson Crusoe. Wij gaan uit van de mogelijkheden van mensen.

GOEDE VRIJDAG 18 APRIL

Repair Café

een groot succes!

Kennis Cafés

De komende maanden staat er het volgende op het programma:

14 organisaties maakten van deze gelegenheid gebruik om nieuwe vrijwilligers te werven. De organisaties gaven spetterende presentaties voor een geïnteresseerd publiek in een sfeervolle tent.

De vernieuwde website van het Vrijwilligerscentrum werd gelanceerd door Sven de Wild, winnaar van de MaS Award 2013. Maatschappelijke stagiaires kunnen nu ook gebruik maken van www.vrijwilligerscentrum.nl wanneer ze een stage zoeken.

Kennis Cafés voor organisaties - Bestuur en management - Financieel management - Meer vrijwilligers in korte tijd! Kennis Cafés voor vrijwilligers in spé - Wegwijs in vrijwilligerswerk samen met de VBS Voor tijden en data zie onze website.

u Wilt u meer informatie? Maak een afspraak.

De enthousiaste medewerkers en vrijwilligers bij de kramen kunnen u veel informatie geven en al uw vragen beantwoorden.

Lokatie: Dr. H.J. van Mooklaan 1 Openingstijden: Ma. t/m vrij. 09.00 - 16.00 u Elke 1e do. v/d maand tot 21.00 uur Telefoon: 070 - 757 92 42 Website: www.vrijwilligerscentrum.nl E-mail: info@vrijwilligerscentrum.nl

De informatiemarkt vindt dit jaar plaats van 10.30 tot 12.30 uur in het hart van de Bogaard op het Bomenplein. ’s Middags is iedereen vervolgens welkom op het plein voor het stadhuis, waar allerlei sport demonstraties worden gegeven en waar zelf ook gesport kan worden!

U/jij komt toch ook vrijdag 18 april?! Welzijn Rijswijk Kwartaal Magazine 2013


Alzheimercafé Rijswijk

Wie weet DE nieuwe naam voor de

Het Alzheimercafé is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, vrienden en vrijwilligers. Het Alzheimer Café wordt elke laatste dinsdag van de maand gehouden in Wijkcentrum Stervoorde.

Wij zijn op zoek naar een nieuwe naam voor onze Dagrecreatie voor senioren. Wie heeft dé nieuwe naam?

Iedere keer staat een ander onderwerp centraal. Dit kwartaal hebben de café’s de volgende thema’s: Dinsdag 28 januari 2014 ‘Onze man en vader heeft dementie’ Als je partner dementeert heeft dat ingrijpende gevolgen voor je leven. En dat geldt in veel opzichten ook voor de kinderen. Voor welke vraagstukken zie je je gesteld en hoe ga je ermee om? Hoe zorg je ook goed voor jezelf? Dinsdag 25 februari 2014 ‘Kan ik nog dingen leren?’ Iemand met dementie verliest steeds meer vaardigheden. Is daar niets aan te doen of zijn er toch nog mogelijkheden om vaardigheden te behouden of opnieuw te leren? Een avond over lerend vermogen bij mensen met dementie.

Dagrecreatie?

De Dagrecreatie Rijswijk bestaat inmiddels 12,5 jaar. Begin 2013 is de Dagrecreatie verhuist naar Wijkcentrum Het Oude Raadhuis. We bieden een zinvolle, prettige en vooral gezellige dag-besteding aan senioren die te maken hebben met verminderde sociale contacten. Senioren komen in contact met nieuwe mensen, kunnen hun ervaringen delen en deelnemen aan diverse sociale en creatieve activiteiten. De Dagrecreatie is een samenwerking van Welzijn Rijswijk en Cardia. Een goed initiatief, het enige dat nog ontbreekt is een geschikte naam! We zitten al op een prachtige locatie, het is al gezellig! Nu nog een nieuwe naam! Misschien heeft u een goed idee?

Dinsdag 25 maart 2014 ‘Raak me nog eens aan’ Als je partner dement wordt, verlies je de gelijkwaardigheid. Behoud van intimiteit is dan juist heel belangrijk. Hoe gaan partners van mensen met dementie daarmee om?

De spelregels • Er mag onbeperkt worden ingezonden • De inzender bedenkt een naam (max. 2 woorden) met een korte omschrijving of toelichting • Tot en met vrijdag 7-2-2014 kunnen inzendingen worden ingestuurd • Een jury bekijkt alle inzendingen en kiest de nieuwe naam • Op maandag 17-2-2014 zal de jury de winnende naam bekend maken • De winnaar ontvangt een VVV-bon

Tijd: 19.00 – 21.00 uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur, het programma start om 19.30 uur

Inzendingen kunt u sturen naar: Welzijn Rijswijk, t.a.v. Claudia Hothleuf of mailen naar claudia.hothleuf@welzijnrijswijk.nl

Activiteitenkalender volwassenen Wanneer? Wat? Iedere 1e en 3e do. v/d maand Open eettafel* Iedere 2e woensdag v/d maand Open eettafel* Iedere 3e maandag v/d maand Open eettafel* Maandag t/m vrijdag Dagrecreatie Maandag 13 januari 2014 Repair Café Maandag 10 februari Repair Café Maandag 10 maart Repair Café Elke laatste dinsdag v/d maand Alzheimercafé Zaterdag 25 januari 2014 Zaterdag 29 maart 2014 Goede vrijdag 18 april 2014 Iedere 1e zondag v/d maand *hoofdgerecht, dessert en koffie

Rommelmarkt Rommelmarkt Vrijetijdsmarkt Bingo 55+

Hoe laat? Waar? Kosten? Voor wie? 18.00 - 19.30 u Het Oude Raadhuis € 5,00 23 jaar en ouder 17.30 - 19.00 u Stervoorde € 5,00 55 jaar en ouder 17.30 - 19.00 u Het Oude Raadhuis € 5,00 55 jaar en ouder 9.30 - 15.30 u Het Oude Raadhuis € 9,50 ouderen 14.00 - 16.00 u Het Oude Raadhuis geen iedereen 14.00 - 16.00 u Stervoorde geen iedereen 14.00 - 16.00 u Stervoorde geen iedereen 19.30 - 21.00 u Stervoorde geen Voor wie? Mensen met dementie, hun naasten en andere belangstellenden 10.00 - 16.00 u Stervoorde geen (voor bezoekers) iedereen 13.30 - 15.00 u Stervoorde geen (voor bezoekers) iedereen 10.30 - 12.30 u Bomenplein Bogaard geen iedereen 13.30 - 16.00 u Stervoorde € 1,- (4 kaarten) 55 jaar en ouder

Mantelzorg NIEUWS Bent u mantelzorger? Zorgt u voor een zieke of gehandicapte naaste (familielid, vriend(in) of buurman/vrouw)? Bent u op zoek naar informatie, wilt u uw verhaal delen, zoekt u lotgenoten? Of kan een vrijwilliger u ondersteunen door een paar uur de zorg over te nemen? Welke vraag u ook heeft, wij denken graag met u mee. U kunt bij ons terecht voor: • informatie en advies • emotionele steun en begeleiding • voorlichting • ondersteuning thuis door vrijwilligers

Lucia Tielen, directeur-bestuurder van Stichting Rondom Mantelzorg: ‘Er is hard gewerkt aan de overdracht naar Welzijn Rijswijk. We zijn blij met de keuze van de gemeente dat vanaf 1 januari de zorg aan mantelzorgers en hun vrijwilligers voortgezet wordt vanuit die organisatie’. Mantelzorgers en vrijwilligers van Stichting Rondom Mantelzorg werden welkom geheten door Miriam Bryson, de directeur van Welzijn Rijswijk. Zij gaf aan dat haar organisatie deze taak graag overneemt, het is een mooie aanvulling op de huidige diensten. De overdracht werd zichtbaar met een prachtig welkomstwoord op een spandoek, dat door de leerlingen van het Stanislascollege is gemaakt. Wethouder Jos Bolte was aanwezig namens de Gemeente.

INFORMATIE

In het eerste kwartaal van dit jaar organiseren wij de onderstaande themabijeenkomsten:

Bereikbaarheid • Mantelzorgconsulent Lisette Hart Tel.: 06 206 640 59 • Mantelzorgconsulent Ada Bannink Tel.: 06 579 710 60

‘Hulp(middelen) bij oorproblemen’

E-mail (vanaf 1 januari 2014) mantelzorg@welzijn-rijswijk.nl Werkplekken in Rijswijk • Gezondheidscentrum Het Kruispunt Dr. H.J. van Mooklaan 33 2286 BB Rijswijk (di-, woe- en donderdag) • Wijkcentrum Het Oude Raadhuis (maandag) Wij verzoeken u om van tevoren een afspraak te maken, omdat wij soms op huisbezoek zijn.

Themabijeenkomst voor mantelzorgers Welke ontwikkelingen zijn er op het gebied van oorbeperkingen, welke hulpmiddelen bestaan er en welke adviezen geven ervaringsdeskundigen in de omgang met gehoorproblematiek? DATUM: Dinsdag 28 januari 2014 Locatie: Woonzorgcentrum Steenvoorde, Generaal Spoorlaan 62 in Rijswijk Tijd: 14.00 uur tot 15.30 uur Graag vooraf aanmelden.

‘Eenzaamheid.......................’ Themabijeenkomst voor mantelzorgers + ouderen Eenzaamheid komt bij ouderen veel voor, met name omdat veel mensen beperkter reizen, vrienden en familieleden wegvallen, etc. Ook mantelzorgers hebben met eenzaamheid te maken door o.a. hun werkzaamheden binnenshuis. Tijdens deze bijeenkomst wordt besproken, welke gevoelens zich voordoen bij eenzaamheid, welke oplossingen er bestaan en welke mogelijkheden in Rijswijk bestaan om weer nieuwe mensen te ontmoeten. DATUM: Maandag 24 maart 2014 Locatie: Het Oude Raadhuis, Laan Hofrust 2 in Rijswijk Tijd: 14.00 uur tot 15.30 uur Graag vooraf aanmelden. Welzijn Rijswijk Kwartaal Magazine 2013


Egide (34), Burundi

Zomaar een weekje VluchtelingenWelzijn In de Kwartaalmagazines steeds aandacht voor één dagdeel van een weekje VluchtelingenWelzijn. Deze keer zomaar een dinsdagmiddag. Dinsdagmiddag Vrouwen die deelnemen aan het project ‘poppencultuur’ komen binnen. Het project is tot stand gekomen met ondersteuning van een aantal fondsen. Vrouwen maken samen poppen die geënt zijn op verhalen uit hun eigen cultuur. Ter inspiratie brachten zij gezamenlijk een bezoek aan het Tropeninstituut, waar veel poppen en verhalen te vinden zijn. Verder wordt er druk gewerkt aan het draaiboek voor het ‘Wereldpodium’ op het Strandwalfestival waar een bijdrage aan geleverd wordt met muziek, hapjes, een modeshow… In de middag is het een drukte van belang: open spreekuur en het is ‘kwijtscheldingstijd’ dus de wachtruimte vult zich al snel. Ook de taalklassen lopen vol: één groep bereidt zich voor op het staatsexamen, de andere groep oefent in converseren. De docenten zijn vrijwilligers: sommigen hebben een onderwijsachtergrond maar dat is niet noodzakelijk. Met vragen kunnen zij terecht bij een professionele ‘NT2 docent’ die de vrijwilligers steunt met praktische tips en die ook workshops geeft aan de vrijwilligers. NT2 betekent ‘Nederlands Tweede Taal’, Nederlandse les voor mensen met een andere moedertaal dan het Nederlands. Het is tegen vijven maar de laatste ‘MBers’, maatschappelijk begeleiders, zitten nog met stapels dossiers om te loggen…. Vandaag nog maar even afmaken of toch maar terugkomen morgen? Gelukkig is Stervoorde tot laat geopend dus toch nog maar even doorschrijven, uiteindelijk tot bijna zes uur. Dan is het wel mooi geweest, lekker naar huis!

‘Het ergst vind ik het voor mijn kinderen’

Mensenrechten

kunnen nog niet met pensioen

wel Burundees is en geeft aan haar alsnog een laissez passer (een tijdelijk reisdocument). Van Egide weten ze het niet zeker. Egide is al zes maal gepresenteerd bij verschillende ambassades; die van Burundi, Kenia en Tanzania.

65 jaar geleden, op 10 december 1948, is de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) vastgelegd door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Deze verklaring is de eerste internationale bevestiging dat mensenrechten universeel zijn en voor iedereen, waar dan ook, tellen. De verklaring omvat in zijn totaliteit 30 artikelen en in totaal zo’n 60 mensenrechten. Een aantal artikelen hebben betrekking op burgerrechten, andere op politieke, economische, sociale en culturele rechten. In februari 2013 diende de ‘Conference of European Churches’ namens de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) een klacht in bij de Raad van Europa tegen de Nederlandse Staat. ​De PKN vindt dat de Staat de rechten van niet-gedocumenteerde volwassenen moet nakomen. Bij recht op leven hoort ook recht op voedsel, op onderdak en kleding. De PKN vindt dat Nederland daarin ernstig tekort schiet. Kort geleden was de uitspraak dat de Nederlandse overheid inderdaad dient te zorgen voor die basale voorzieningen ook voor mensen–zonder-rechtmatig-verblijf die in Nederland leven. Ik ben blij met deze maatregel, die hoop ik een einde maakt aan vaak onmenselijke omstandigheden waarin uitgeprocedeerde asielzoekers in Nederland leven. Het stemt echter wel verdrietig dat in ons beschaafde land, zo zien wij onszelf toch graag, interventie van buiten nodig is om ons te helpen herinneren aan datgene wat toch juist ‘principe’ en ‘leidraad’ zijn voor die beschaving van ons: de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Foto: uit stock

De Burundese Egide (34) komt in 2003 met zijn echtgenote naar Nederland. Hun twee kinderen worden hier geboren. Vier jaar later raakt het gezin uitgeprocedeerd en in 2008 zit Egide acht maanden in vreemdelingendetentie. Sinds die tijd werkt hij hard aan zijn terugkeer, tot nu toe zonder succes. De IND twijfelt er aan of Egide echt uit Burundi komt. Zijn meegebrachte identiteitskaart is niet als echt erkend en uit een taalanalyse concludeert de IND dat Egide en zijn echtgenote niet Burundees zijn. De ambassade van Burundi erkent dat de echtgenote van Egide

“Ik blijf maar tussen twee werelden in zitten en kan geen plannen maken voor de toekomst.” Onmogelijke spagaat Met alleen een kopie van zijn identiteitskaart, krijgt Egide geen laissez passer van de ambassade van Burundi. Daarom achterhaalt Egide in Burundi zijn geboorte- en doopakte, maar zelfs dat blijkt niet voldoende. De ambassade geeft aan dat Egide alleen kan terugkeren met een paspoort en die

kan hij alleen aanvragen vanuit Burundi: een onmogelijke spagaat. Hij vraagt hulp van de Internationale Organisatie voor Migratie, die herhaaldelijk een verklaring afgeeft waarop staat dat Egide niet terug kan keren naar Burundi. Toch geeft de IND iedere keer aan dat Egide nog meer zou kunnen ondernemen, maar wat dat dan kan zijn, blijft in het ongewisse. Mijn kinderen ‘Het is moeilijk. De ambassade geeft alleen een laissez passer af als ik een paspoort laat zien. Voor een paspoort moet ik een foto en vingerafdruk geven en daarvoor moet ik in Burundi zelf zijn. Maar ik kan niet naar Burundi zonder laissez passer en ik kan geen laissez passer krijgen zonder paspoort. Ik blijf maar tussen twee werelden in zitten en kan geen plannen maken voor de toekomst. Het ergst vind ik het voor mijn kinderen, die hebben veel stress. We weten niet of het belangrijk is dat ze de Nederlandse taal leren. Er is helemaal geen zekerheid.’

Vooralsnog lijkt de verantwoordelijke staatssecretaris weinig onder de indruk van de zoveelste internationale terechtwijzing op het gebied van mensenrechten die Nederland treft. Daarmee plaatst Nederland zich in een rijtje landen waar je niet bij wilt horen, zoals bijvoorbeeld Saoudi Arabië, Birma en Iran. Het is daarom dat ik met gemengde gevoelens de UVRM feliciteer met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Ik hoop en wens dat zij ooit met gerust hart met pensioen kan gaan. Basje de Liefde Contactgegevens VLUCHTELINGENWELZIJN Locatie: Openingstijden: Telefoon: Website: E-mail: Welzijn Rijswijk Kwartaal Magazine 2013

Wijkcentrum Stervoorde maandag t/m donderdag 10 – 16 uur 070- 7579220 www.vluchtelingenwerkrijswijk.nl info@vluchtelingenwerkrijswijk.nl


Dreamteam PleXat!

Heeft u een vraag? Wij weten het antwoord!

Kinderclub PleXat is in 2005 gestart in een tijdelijke bouwkeet aan de Schaapweg. Er was behoefte aan een ontmoetingsplek voor kinderen uit de wijken de Strijp en Steenvoorde Noord. De club was meteen een succes en werd bezocht door jongens en meiden uit de buurt.

De Welzijn Weet Winkel is hĂŠt loket voor al uw vragen op het gebied van welzijn en vrijwilligerswerk.

werk om nieuwe mensen te ontmoeten en omdat ze dol op kinderen is. Ze is erg creatief en weet keer op keer geweldige knutselwerkjes te bedenken.

jong

Elke woensdagmiddag knutselden en speelden de kinderen er vrolijk op los. Er werden activiteiten georganiseerd zoals een disco, buitenactiviteiten, een Sinterklaasfeest. Al vanaf de start van de Kinderclub zijn vrijwilligers Jeanette, Danielle en Hanny betrokken bij de club. Met z’n drieÍn vormen ze een echt Dreamteam!

Jeannette was gestopt met haar werk bij de doka en zocht een nieuwe uitdaging. De combinatie van het werken met kinderen en het contact met de andere dames trok haar erg aan. Hanny heeft jarenlang bij een kledingzaak in de Bogaard gewerkt. Zij wilde na haar pensioen niet achter de geraniums verdwijnen, want daar is ze totaal het type niet voor. Zij heeft een druk sociaal leven maar vindt het contact met de kinderen geweldig. Het houdt haar jong van geest! Twee jaar geleden kreeg de club een eigen plekje in een aanbouw bij de Schilp.

Danielle emigreerde jaren geleden vanuit Frankrijk naar Nederland en is begonnen met vrijwilligers-

Onze medewerkers hebben veel informatie over alle aanbieders van welzijnswerk in Rijswijk. Zij kunnen u alles vertellen over activiteiten, cursussen en andere diensten van Welzijn Rijswijk. Zij kunnen u ook doorverwijzen naar de juiste organisaties, die u de diensten kunnen leveren die u zoekt op het gebied van zorg en welzijn. Weten zij het antwoord op uw vraag niet? Dan zoeken ze het voor u uit! Kom gerust langs, bel of mail ons. Wij helpen u graag verder.

Elk kwartaal wordt er samen met de kinderen een nieuw activiteitenprogramma gemaakt. Het programma is op te halen in PleXat en bij de Welzijn Weet Winkel.

Openingstijden

Ben je jong? En wil je wat leuks doen in de kerstvakantie? Check dan ons

kerstprogramma op www.jonginrijswijk.nl

Maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 16.00 uur, vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en iedere 1e donderdagavond van de maand van 19.00 tot 21.00 uur. Adres Wijkcentrum Stervoorde, Dr. H.J. van Mooklaan 1, 2286 BA Rijswijk Telefoon 070 – 757 92 41 E-mail welzijnweetwinkel@welzijn-rijswijk.nl

 www.welzijn-rijswijk.nl

of op

www.welzijn-rijswijk.nl voor meer info!

Activiteitenkalender Kinderclubs en Kinderspel* Hou je van knippen, plakken, schilderen, twister-en, film kijken, spelletjes doen of buiten spelen? Je kunt je op woensdagmiddag helemaal uitleven op de Kinderclub! Er is een kinderclub in de Muziekbuurt en in de Strijp. Op allebei de Kinderclubs ben je welkom als je tussen de 5 en 11 jaar oud bent. Lijkt het je wat? Kom dan gewoon een keertje kijken of het iets voor je is. Breng ook gerust je vriendjes mee! Wanneer? Wat? Hoe laat? Waar? Kosten? Elke woensdag Kinderclub PleXat 13.30 - 15.30 u PleXat â‚Ź 0,50 Elke woensdag Kinderclub Muziekbuurt* 13.30 - 15.00 u Gebouw van â‚Ź 0,50 de Scouting Gordon groep Elke donderdag Kinderspel 09.00 - 11.00 u Stervoorde â‚Ź 0,50 *in de schoolvakanties gesloten, vanaf januari 2014 in Brede School Muziekbuurt

Voor wie? Alle kinderen 5 tot 10 jaar Alle kinderen 5 tot 10 jaar Alle (groot-)ouders met een kindje van 1 t/m 3 jr

De Ouderenadviseur ‘uw partner bij zelfstandigheid’

De ouderenadviseur informeert, adviseert, helpt en ondersteunt ouderen op de terreinen van wonen, zorg, welzijn en financiĂŤn. De ouderenadviseur kan bij u thuis komen. Adres: Telefoon: E-mail:

Wijkcentrum Stervoorde Dr. H.J. van Mooklaan 1, 2286 BA Rijswijk 070 – 757 92 00 ouderenadviseur@welzijn-rijswijk.nl

Buurtbemiddeling Rijswijk

Komt u er met uw buren even niet meer uit? Onze bemiddelaars helpen u graag verder! Buurtbemiddeling is gratis en beschikbaar voor alle inwoners van Rijswijk. Telefoon: 070 – 757 92 11 E-mail: buurtbemiddeling@welzijn-rijswijk.nl

Deze dienst wordt u aangeboden door Gemeente Rijswijk, Vidomes, Rijswijk Wonen, Politie Haaglanden bureau Rijswijk en Welzijn Rijswijk.

Welzijn Rijswijk Kwartaal Magazine 2013


Welzijn Rijswijk Hoofdkantoor Dr.H.J. van Mooklaan 1, 2286 BA Rijswijk Tel.: 070 - 757 92 00

Dr.H.J. van Mooklaan 1, 2286 BA Rijswijk Tel.: 070 - 757 92 43

Wijkcentra

Laan Hofrust 4, 2282 AL Rijswijk Open inloop - maandag t/m vrijdag van 09.00 - 17.00 uur

Dr.H.J. van Mooklaan 1, 2286 BA Rijswijk Open inloop - maandag t/m vrijdag van 08.30 - 23.00 uur - iedere 1e zondag van de maand ‘s middags geopend.

Overige locaties Clubhuis Scouting Gordongroep Bosgang 2, 2281 DD Rijswijk PleXat Jeugdcentrum Schaapweg 6, 2285 SP Rijswijk

www.welzijn-rijswijk.nl

Kwartaalmagazine dec2013mrt2014  
Kwartaalmagazine dec2013mrt2014  
Advertisement