Page 1

Extern Informatiemagazine van het Ikazia Ziekenhuis Rotterdam Verschijnt vier keer per jaar

Winter 2010


Charlois Zuid 06 - 23 671 802 Katendrecht-Feijnoord 06 - 53 575 034 Kralingen-Crooswijk 06 - 13 941 230 Lombardijen 06 - 13 116 511 Mathenesse / Schiedam 06 - 53 675 595 Prins Alexander 06 - 23 950 125 Vreewijk 06 - 83 222 697


Winter 2010 Redactie: J. Aman J.T.C. Bijl S. van der Ent J.G.W. Krijgsman-Mandemaker R. van Noort C.D. Schutrups-Duyvendak Ds. J.A.P. Vlasblom

Redactionele bijdrage: E. van de Lagemaat N. Veringmeier

Fotografie: J.T.C. Bijl W. Boon E. van de Lagemaat N. Veringmeier Ds. J.A.P. Vlasblom

Redactie adres en/ of adreswijzigingen: Ikazia Ziekenhuis Directiesecretariaat Montessoriweg 1 3083 AN ROTTERDAM Telefoon: 010 297 50 00 Internet: www.ikazia.nl E-mail: post@ikazia.nl

Uitgeverij: Business Communications Uitgevers BV Postbus 416, 8600 AK Sneek Telefoon: 0515 429 429 Fax: 0515 429 422 E-mail: bcuitgevers@planet.nl Directie: G. van Leeuwen en F. Visser

Bladmanager/ Advertentieverkoop: Barbara Verschoor, Telefoon: 06 501 283 45 Digna Schoonen, Telefoon: 0515 429 424 Dennis de Kam Telefoon: 0515 429 427

Vormgeving: Hannique de Jong Telefoon: 0515 429 420

Druk: Agropers, Sneek

Vanaf juni van dit jaar hangt er weer een donkere wolk boven de ziekenhuizen. De toenmalige minister van VWS deed de mededeling dat de ziekenhuizen landelijk een extra korting van meer dan een half miljard euro over zich heen zouden krijgen. Reden: ‘ziekenhuizen, u hebt meer geproduceerd dan dat het ministerie berekend heeft’. Daardoor komt de minister dus niet uit met zijn begroting en waar wordt het vanzelfsprekend weer gehaald, u raadt het al: de ziekenhuizen. Onze koepelorganisatie liet dat terecht niet over haar kant gaan en spande een kort geding aan. In eerste instantie werd de eis toegewezen en sprak de rechtbank zelfs over `onmiskenbare onrechtmatigheid`. Een opmerking die wij als ziekenhuizen niet zouden willen tegenspreken. De minister ging op de dag van de uitspraak direct in hoger beroep, omdat de korting voor 2011 al was ingeboekt in de ministeriële begroting. Begin november volgde de uitspraak en wat schetst onze verbazing: op strikt formele gronden werd het hoger beroep afgedaan. Het Hof vond inhoudelijk de materie te complex en formeel mag de minister korten, dus: minister, u hebt gelijk. Dit betekent dat, naast een al sinds 2007 opgelegde korting van 150 miljoen euro, er nu nog een budgetkorting van 550 miljoen euro overheen komt. En dit alleen maar omdat wij als ziekenhuizen hebben geleverd wat ons is gevraagd. Want de zorgverzekeraars kopen zorg in voor hun patiënten bij de ziekenhuizen en, zoals het hoort, wordt die gevraagde zorg door de ziekenhuizen geleverd. Als je dan als overheid een te lage groeiprognoses calculeert (terwijl iedereen al jaren weet dat onze bevolking ouder wordt en ook het aantal ouderen toeneemt) en vervolgens de rekening van die (bewust?) verkeerde prognose neerlegt in onze sector, vraag je je toch wel in alle gemoede af wat de overheid voorstaat met onze nu nog kwalitatief hoogwaardige zorg in Nederland. Ikazia krijgt ook met een majeure budgetkorting te maken. De begrotingsbesprekingen intern zijn inmiddels afgerond, waarbij een duidelijke taakstelling voor de organisatie is geformuleerd. Daarbij is en blijft het uitgangspunt dat u als patiënt nog steeds die zorg en aandacht krijgt die u van ons gewend bent.

Foto cover: Mevr. C.M. Messemaker, kinderarts en Melissa Hordijk

Mr. R.P.D. Kievit, arts Algemeen directeur

Ikazia Nieuws - Winter 2010

1

Woord vooraf

COLOFON


Gedicht

Ik voor jou en jij voor mij Waar zijn de engelen? De engel waar je blij mee bent, die jouw diepste dalen kent. Die tranen droogt en even zegt: “Ik blijf bij jou, al gaat het slecht”. Een droom van een engel, die God en jou verbindt, de nacht verlicht en jou ziet staan en zegt: “Jij bent Gods kind”. Soms kan een mens een engel zijn: stem van God van heel dichtbij. Ik voor jou en jij voor mij.

2

Ikazia Nieuws - Winter 2010


Inhoud

deze uitgave: Impressie Kinderpolikliniek pagina

8

Opleiding tot gynaecoloog pagina

4 Sportmedisch Adviescentum pagina

24

Zorg op maat in dagbehandeling pagina

18

en verder: Woord vooraf ................................................................................................................... Gedicht ............................................................................................................................. Kinderfysiotherapeuten ................................................................................................... Moeder en Kind Centrum ................................................................................................. Het paspoort van Marco Fontijn ....................................................................................... Pastorale .......................................................................................................................... Informatie voor aanstaande ouders .................................................................................. Kloosterweekend ............................................................................................................. Restaurant ....................................................................................................................... Poliklinische vaso-vasostomie .......................................................................................... Cantorij ............................................................................................................................ Het stiltecentrum / de Oase .............................................................................................. Stichting tot Steun ........................................................................................................... In opleiding: DesirĂŠe Hilte ................................................................................................ Buitenpolikliniek Klaaswaal .............................................................................................. Buitenpolikliniek Carnisselande ........................................................................................ Kruiswoordpuzzel ............................................................................................................ Recept .............................................................................................................................. Klachten ........................................................................................................................... Specialisten ......................................................................................................................

Ikazia Nieuws - Winter 2010

pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag.

1 2 13 14 15 17 21 21 21 23 27 27 29 30 32 33 35 37 39 40

3


Opleiding tot gynaecoloog

Dankzij groot aantal bevallingen is Ikazia goede leerschool voor gynaecologen in opleiding Tijdens de opleiding in het cluster van Rotterdamse ziekenhuizen moeten de assistenten in opleiding (AIOS) tot gynaecoloog verplicht een groot aantal operaties verrichten. Dokter Yvette Janssen werkt sinds twee jaar in Ikazia als AIOS gynaecologie en is eigenlijk wel blij dat de lat hoog ligt om het gewenste niveau te halen.

“Toen ik solliciteerde in het Rotterdamse cluster heb

en de AIOS mogen daarvan 30 procent buiten

ik mij niet gerealiseerd dat er tussen de acht clusters

kantoortijd werken.”

in Nederland een verschil is in het aantal ingrepen

Hij vervolgt: “Dat was in het begin van mijn

dat tijdens de opleiding verricht dient te worden.

assistententijd wel anders. Ik begon in 1988 in Heerlen

Nu ik hier aangenomen ben, vind ik het fijn om te

waar we met twee assistenten de hele afdeling

weten dat het niveau in Rotterdam en de

moesten bemannen. Was mijn collega ziek, dan

omliggende perifere ziekenhuizen hoog ligt,” aldus

werkte ik rustig 110 uur per week. Gekkenwerk

Yvette. Ze werkt samen met twee andere assistenten

natuurlijk en dat mag nu gelukkig ook niet meer.”

in opleiding op de afdeling Gynaecologie en Verloskunde in Ikazia. Yvette: “Voordat ik met de opleiding tot specialist begon, heb ik zelf ruim vier jaar als ANIOS gewerkt in drie verschillende ziekenhuizen in de regio. Dankzij die ervaring heb ik een half jaar korting op mijn opleidingstijd voor het specialisme gekregen.”

Opleidingstijd Gynaecoloog Jan Willem de Leeuw: “Normaal gesproken duurt de opleiding tot gynaecoloog zes jaar. In Ikazia werken naast de arts-assistenten in opleiding ook zeven arts-assistenten, die niet in opleiding zijn (ANIOS). De ANIOS zijn hard nodig om te kunnen opleiden. De arts-assistenten in opleiding hebben namelijk een werkweek van maximaal 48 uur

4

Ikazia Nieuws - Winter 2010

Teveel vrouwenberoep De Leeuw werkt sinds 1995 in Ikazia, waar hij in februari 1998 zijn opleiding tot gynaecoloog afrondde. De maatschap Gynaecologie telt drie mannelijke en vijf vrouwelijke specialisten. De Leeuw betreurt dat het aantal mannen dat solliciteert voor een opleidingsplaats voor het vak Gynaecologie de laatste jaren zo sterk is afgenomen. “Van de 50 AIOS die door het Erasmus MC zijn aangenomen zijn er momenteel 45 vrouw. Gelukkig hebben wij wel twee mannen. Het is beter om een gemengde maatschap te hebben. De manier van denken en doen is anders bij mannen en vrouwen. Voor een maatschap is het goed als er een balans is tussen die twee.”


oncologie, bekkenbodemproblemen zoals

moederschap. “Ik ben met zwangerschapsverlof

incontinentie en verzakkingen, en de algemene

geweest en werk sinds de geboorte van mijn kind

operatieve gynaecologie. Daarnaast staat de verlos-

vier in plaats van vijf dagen. Ik ben in januari 2009

kunde, die zo’n 40 procent van alle werkzaamheden

begonnen met de specialisatie, maar zal pas rond de

van de gynaecoloog in een algemeen

zomer naar het Erasmus MC gaan voor het vervolg

ziekenhuis omvat. Een deel van de verloskunde

van de opleiding. Als AIOS gynaecologie werk je in

bestaat uit operatieve verloskunde. Wij hebben in

het Rotterdamse cluster de eerste twee jaar in een

Ikazia relatief veel bevallingen: in 2009 bevielen ruim

perifeer ziekenhuis. De volgende twee jaar werk je in

2000 vrouwen in ons ziekenhuis waarvan ruim

het academische ziekenhuis. Het vijfde jaar ga je

1700 onder leiding van onze maatschap. De vak-

terug naar het perifere ziekenhuis en het laatste

inhoudelijke speerpunten van onze maatschap zijn

gebruik je om te differentiëren.”

de verloskunde, de bekkenbodem-problematiek en de minimaal invasieve operaties. Verder hebben we

40 procent verloskunde De Leeuw legt uit: “Het specialisme gynaecologie bestaat uit verschillende facetten, te weten de voortplantingsgeneeskunde met daarin hormoonhuishouding en onvruchtbaarheidsbehandelingen,

een sterk groeiende vulvapolikliniek en menstruatiepolikliniek ” Yvette: “Ik denk erover om mij te differentiëren in de voortplantingsgeneeskunde. Vermoedelijk zal ik daarom het laatste studiejaar terug gaan naar het

Dr. J.W. de Leeuw, gynaecoloog en mevrouw Y. Janssen, arts-assistent in opleiding (AIOS)

Ikazia Nieuws - Winter 2010

5

Opleiding tot gynaecoloog

Yvette heeft haar studiekorting ingeleverd voor het


Opleiding tot gynaecoloog 6

Erasmus MC. Het vijfde jaar hoop ik echter wel te

verzakkingsoperaties en moeilijke kijkoperaties

doorlopen in Ikazia. Je kent hier de manier van

verrichten. Met het grote aantal bevallingen in Ikazia

werken. Als je elders aan de slag gaat ben je eerst

is het voor de AIOS mogelijk om al vroeg in de

bezig om de werkwijze te leren kennen en dan is je

opleiding keizersneden uit te voeren onder leiding

jaar snel om.”

van een gynaecoloog.”

Curettage en kijkoperaties De Leeuw: “In de beginperiode van de opleiding moet de AIOS altijd even de tijd krijgen om te wennen. Daarna gaat de specialist in opleiding onder begeleiding van één van de gynaecologen kleine ingrepen verrichten als hysteroscopie met curettage (het van binnen bekijken en schoonmaken van de baarmoeder) en laparoscopie (kijkoperatie). Bij de laatste zal de AIOS bijvoorbeeld eerst beginnen met het leren ‘opblazen van de buik’ voordat er overgegaan kan worden tot het kijken en het verrichten van de operatie. Afhankelijk van hoe snel de AIOS zaken oppikt, kan hij/zij eenvoudige ingrepen zelfstandig verrichten, met de gynaecoloog op korte afstand. Vervolgens worden de ingrepen waarmee de AIOS helpt steeds ingewikkelder bijvoorbeeld de hysterectomie (verwijdering van de baarmoeder). In de regel zal de AIOS pas in het vijfde jaar van de opleiding, grote of lastigere operaties zoals bepaalde

Poliklinische spreekuren Yvette: “Als AIOS ben je relatief meer met gynaecologie bezig en als ANIOS met obstetrie: verloskunde en alles rondom zwangerschap, bevalling en kraambed. Natuurlijk werk je als AIOS ook op zaal en in de verloskamers. Eén van de assistenten is iedere dag te vinden op de Daycare, onze spoedafdeling, en één van ons werkt regelmatig mee tijdens de poliklinische verrichtingen en tijdens het echospreekuur in de polikliniek.” De Leeuw besluit: “Er is een vast aantal AIOS en ANIOS in Ikazia. De verhouding van die twee hangt echter af van het aantal AIOS. Vanuit onze ANIOS groep is recent een assistent aangenomen voor de opleiding. Dat is voor ons heel leuk want het laat zien dat onze ANIOS een goede kans maken om in opleiding te komen. Regelmatig rekruteren we ANIOS uit de groep studenten die hier hun oudste coassistentschap, een stage van twaalf weken, lopen.

Ikazia Nieuws - Winter 2010


Opleiding tot gynaecoloog Mevrouw Y. Janssen, arts-assistent, mevrouw L. Oulad Haj Thami-Bouchotrouch en dr. J.W. de Leeuw, gynaecoloog

Tijdens de oudste co-schappen kunnen we zien wie er

opleiding volgt om een objectieve beoordeling en

talent en enthousiasme voor ons specialisme heeft en

begeleiding te waarborgen. Het is net als opvoeden

deze proberen we dan te scouten voor de opleiding.

van je kinderen: je krijgt je assistenten om ze weer af

In ons cluster hebben we wel de afspraak dat

te geven!�

wanneer een ANIOS wordt aangenomen voor de opleiding, hij of zij in een ander clusterziekenhuis de EvdL

Ikazia is opleidingsinstituut voor medisch specialisten De afdelingen Inwendige Geneeskunde, Chirurgie, Gynaecologie/Verloskunde en Anesthesiologie van het Ikazia Ziekenhuis verzorgen de eerste jaren van de opleiding tot medisch specialist. Als studenten medicijnen na zes jaar klaar zijn met hun opleiding tot basisarts, dan kunnen zij solliciteren naar een plek als Arts assistent in opleiding tot specialist (AIOS). Zij solliciteren bij commissies die bestaan uit de hoofdopleider uit het Academisch Ziekenhuis, zoals het Erasmus MC en de opleiders uit de perifere ziekenhuizen in de regio. Ikazia is zo’n perifeer ziekenhuis. Ikazia heeft circa 30 AIOS in dienst. Voor deze artsen krijgt het ziekenhuis geld van het landelijke Opleidingsfonds. Het merendeel van dit geld is nodig voor de salarissen van de arts-assistenten, terwijl de rest gebruikt wordt voor onderwijs in huis, leermiddelen en bijvoorbeeld congres bezoek. In samenwerking met het Erasmus MC worden de specialisten van een opleidingsziekenhuis getraind via een teach the teachers methode. Voor de AIOS is er iedere twee maanden een regionale themabijeenkomst waarbij de nieuwste medische inzichten worden besproken. Een voordeel van het opleiden van specialisten is dat deze graag terugkomen naar hun opleidingsziekenhuis als er een vacature is. Voor Ikazia betekent dat vertrouwde aanwas en dat is goed voor de kwaliteit van het ziekenhuis.

Ikazia Nieuws - Winter 2010

7


De nieuwe Kinderpolikliniek

Een ochtend op de nieuwe Kinderpolikliniek Het is donderdagochtend 09.00 uur. RihanElhassan zit met haar dochter Sapa en haar moeder, die uit Soedan is overgekomen, in de wachtkamer van de nieuwe Kinderpolikliniek. Nu ja, wachtkamer: de nieuwe Kinderpolikliniek lijkt bijna meer op een hal van een chique hotel: met gouden en zilveren muren, mooie foto’s van dieren en de natuur aan de muur, achter lichtbakken in het plafond en langs de wand.

Het is wederom het werk van beeldend kunstenaar

“We hebben hier nu zes ruime en lichte behandel-

Pauline Bijleveld. Sinds enkele jaren houdt de

kamers. Sfeer vind ik heel belangrijk, juist bij

Amsterdamse kunstenares zich bezig met het

kinderen. Als een kind zich op zijn gemak voelt dan

(her-)inrichten van afdelingen van het Ikazia

is het veel gemakkelijker om te onderzoeken.

Ziekenhuis. Met veel gevoel voor sfeer weet zij de

De nieuwe Kinderpolikliniek is na de zomervakantie

normaal vaak vrij steriele gangen en behandelkamers

opengegaan en te vinden op de derde verdieping

in een ziekenhuis om te toveren tot prettige

van het nieuwe polikliniekgebouw (M). Het is voor

verblijfsruimten. Zonder dat de zakelijkheid en

sommige ouders even wennen, maar wie route 27

properheid geweld wordt aangedaan. Kinderarts

volgt kan het niet missen!

Marieke Messemaker is erg blij met het resultaat.

Rihan Elhassan en dochter Sapa

8

Ikazia Nieuws - Winter 2010


worden. Wanneer deze kinderen naar de Intensive Care van het Sophia moeten, zullen ze terug komen bij ons als ze van de IC af gaan. Het Erasmus MC Sophia kan deze algemene zorg gewoon niet aan alle kinderen bieden. Daarvoor hebben ze de ruimte en de tijd niet en daarom is het goed dat we heel nauw met hen samenwerken.”

Multidisciplinair De Kinderpolikliniek is multidisciplinair, dat wil zeggen dat er verschillende professionals betrokken zijn bij de zorg. Volgens Messemaker is dat bij kinderen heel belangrijk. “Onze pedagogische medewerker houdt twee keer per maand een pedagogisch spreekuur. Zij steunt ouders bij het omgaan met specifieke situaties die te maken hebben met de ziekte van hun kind. Andere zaken waar ze ouders bij kan helpen zijn bijvoorbeeld de aanpak van eetproblemen of het omgaan met een huilbaby. Mochten de problemen te ingewikkeld zijn dan verwijzen we naar de afdeling Kinderpsychologie

‘Een vertrouwensband opbouwen’ Spil in zorg De kinderartsen in Ikazia zijn allround kinderartsen. “We hebben wel ieder ons eigen aandachtsgebied variërend van neonatologie en longaandoeningen tot ontwikkelingsachterstand en acute ziekten. Het betekent dat we soms voor bepaalde kennis bij elkaar aankloppen. Als het te specialistisch wordt dan verwijzen we de patiënt voor expertise door naar het Erasmus MC - Sophia Kinderziekenhuis. Het betekent niet dat Sophia Kinderziekenhuis het kind als patiënt overneemt. Wij blijven de spil in de behandeling en houden het overzicht in de geboden zorg,” legt dokter Messemaker uit. Ze vervolgt: “Zo hebben we bijvoorbeeld patiëntjes met een spastische aandoening en ontwikkelingsachterstand. Voor specifieke, specialistische vragen gaat het kind met de ouders naar het Sophia Kinderziekenhuis, maar voor algemene zaken zoals ‘hoe leer ik sondevoeding geven’ en voor fysiotherapie komt het naar ons. Ook als het kind bijvoorbeeld een longontsteking oploopt, zal het in Ikazia opgenomen

die elders in het ziekenhuis hun spreekruimte heeft. Dat geldt ook voor de maatschappelijk werker.” Wel op de polikliniek werkzaam is vier dagen per week een gespecialiseerde longverpleegkundige. Samen met één van de kinderartsen houdt zij regelmatig een allergie-spreekuur. Daarnaast is er veel contact met andere disciplines zoals diëtetiek logopedie, KNO en dermatologie. De drie kinderfysiotherapeuten hebben hun oefenruimte drie etages lager op de begane grond. De fysiotherapeuten en de psychologen zijn aanwezig bij het poliklinisch overleg. De Kinderpolikliniek is bedoeld voor kinderen tot ongeveer 16 jaar. Messemaker: “Soms willen kinderen zelf graag langer bij ons blijven voordat ze naar de volwassen poliklinieken overgaan. In overleg mogen ze tot hun 18de blijven.”

EvdL

Ikazia Nieuws - Winter 2010

9

De nieuwe Kinderpolikliniek

Relatie De acht kinderartsen in Ikazia rouleren de taken en nemen om de beurt een dagdeel polikliniek voor hun rekening. Elke morgen en elke middag van maandag tot en met vrijdag zijn er twee kinderartsen werkzaam. Messemaker: “We proberen met het maken van afspraken zoveel mogelijk rekening te houden met onze “eigen” patiënten. Voor kinderen en hun ouders is het heel belangrijk dat zij een vertrouwensband met de kinderarts opbouwen. Als een kind in behandeling is geweest en het komt later voor iets anders terug in het ziekenhuis, dan zullen we altijd proberen dat het kind weer bij dezelfde kinderarts terecht kan. Het is zelfs zo dat we alle kinderen uit één gezin, indien zij medische zorg nodig hebben, zoveel mogelijk bij dezelfde kinderarts laten komen. Doordat het contact met kinderen vaak intensief en langdurig is, bouw je sneller een relatie op. De relatie arts – ouders – kind is emotioneel. Er spelen veel meer verschillende gevoelens mee.”


De nieuwe Kinderpolikliniek De vernieuwde Kinderpolikliniek bevindt zich op de derde etage van het nieuwe polikliniekgebouw. Kinderarts Marieke Messemaker overlegt met doktersassistente Femke de Sterke welke patiĂŤnten er deze ochtend verwacht worden. Rihan Elhassan is met haar dochter Sapa (vier maanden oud) de eerste die op het poliklinische spreekuur van dokter Marieke Messemaker verschijnt. Eerst moet haar dochter gewogen en gemeten worden.

Dokter Messemaker onderzoekt Sapa, die het ondanks haar vroeggeboorte van bijna acht weken, heel goed doet.

10

Ikazia Nieuws - Winter 2010


die Melissa (11) heeft doorgemaakt sinds ze voor het laatst op het poliklinische spreekuur kwam.

Ondertussen is Melissa (11) op de Kinderpolikliniek gearriveerd. Ze wordt net als alle kinderen eerst gemeten en gewogen door dokters-assistente Danielle Goedknegt. Daarna mag zij bij dokter Messemaker naar binnen die haar gezondheid verder controleert.

Judritza Jasinta meldt zich bij Femke, die achter de balie in de vernieuwde Kinderpolikliniek veel ruimte heeft en dicht bij de ouders en kinderen zit. De tante van Jaizha-Noah gaat even met hem de nieuwe speelhoek met glijbaan uit testen. Die bevalt Jaisha-Noah uitstekend. Zijn moeder weet hem met behulp van een houten puzzel af te leiden om mee te gaan voor het wegen en meten.

Ikazia Nieuws - Winter 2010

11

De nieuwe Kinderpolikliniek

Dokter Marieke Messemaker is onder de indruk van de groei


De nieuwe Kinderpolikliniek

Judritza Jasinta komt al anderhalf jaar geregeld met haar zoontje Jaizha-Noah bij dokter Messemaker, die ook bij zijn geboorte geholpen heeft. Omdat Jaisha-Noah te vroeg geboren is, heeft hij in zijn eerste levensjaar veel last van zijn luchtwegen gehad.

Jaizha-Noah en zijn moeder hoeven pas over drie maanden terug te komen want het gaat goed met zijn longen. Even een afspraak maken en dan kan hij naar de kinderkamer van de fysiotherapie. Kinderfysiotherapeut Rianne observeert Jaizha-Noah terwijl ze hem uitdaagt allerlei verschillende activiteiten te doen. Ook hier gaat het zo goed dat Judritza en Rianne afscheid nemen en er geen vervolgafspraken gemaakt worden.

12

Ikazia Nieuws - Winter 2010


geboren peuter, ontwikkelt zich motorisch gezien vergelijkbaar met leeftijdgenootjes die rond zijn uitgerekende bevallingsdatum (zijn gecorrigeerde leeftijd) zijn geboren.

Kinderfysiotherapeuten volgen prematuur geborenen “Mag ik Jaizha-Noah’s schoentje even zien?” vraagt

hun ontwikkeling verder op de ontwikkelingspoli-

kinderfysiotherapeut Rianne Mosterd-van der Meijs

kliniek vanaf het moment dat zij zes weken oud zijn.

aan Judritza Jasinta, de moeder van de peuter.

De kindjes komen ongeveer één keer per kwartaal.

“Kijk, het is belangrijk dat het schoentje een stevige

Tijdens het half uur durende consult kijken we hoe

hak heeft die zijn hiel goed steunt. Dat heeft dit

de ontwikkeling verloopt. Daarvan doen we eens in

schoentje goed. Maar het schoentje zou nog beter

de twee weken bij de betreffende kinderartsen

zijn als het een verhoging aan de binnenzijde van de

verslag. We zien niet alleen prematuur geboren

schoen had die steun biedt aan de holte van de voet.

kindjes, maar ook kinderen die zuurstofgebrek

Het voetje van uw zoontje is in volle ontwikkeling

hebben gehad bij de geboorte, kinderen met

omdat hij nog maar pas is gaan lopen. Om goede

syndromen, kinderen met een voorkeurshouding,

voetspieren te krijgen is het verstandig dat u hem af

kinderen met conditieproblemen, kinderen die een

en toe lekker op blote voeten laat lopen op iets

botbreuk hebben gehad, kinderen met een

zachts als bijvoorbeeld een matras. Gras en zand zijn

ontwikkelingsachterstand en kinderen met schrijf-

natuurlijk helemaal uitstekend maar een beetje lastig

problemen.”

in de winter.”

“Het gaat goed met Jaizha-Noah,” zegt Rianne tegen

Rianne is sinds juli 2010 afgestudeerd kinderfysio-

de moeder. “Wat ons betreft is het de laatste keer

therapeut. Het is een vierjarige master opleiding die

dat u bij ons kwam met hem. Hij kan goed vanuit

je kunt volgen als je al fysiotherapeut bent. Rianne:

zithouding iets van ver pakken. Hij loopt nog een

“In Ikazia werken twaalf fysiotherapeuten waarvan

klein beetje onstabiel, maar dat mag. Hij grijpt kleine

er drie kinderfysiotherapeut zijn. We hebben een

dingetjes. Hij klimt en begint te praten. Dat komt

aparte kinderruimte om te oefenen met de kleintjes.

allemaal overeen met zijn gecorrigeerde leeftijd.

Als een baby te vroeg geboren is dan bekijken wij het kindje op de Kinderafdeling. Daarna volgen we

EvdL

Ikazia Nieuws - Winter 2010

13

Kinderfysiotherapeuten

Vandaag is Jaizha-Noah voor het laatst bij kinderfysiotherapeut Rianne Mosterd. De anderhalf jarige te vroeg


Moeder en Kind Centrum

Ikazia werkt aan realiseren Moeder en Kind Centrum Bevallen in het ziekenhuis maar wel met het gezin samen op één kamer? Dat kan vanaf 2012 in Ikazia als de plannen verwezenlijkt worden die men voor ogen heeft. Als het lukt, kunnen vrouwen in een huiselijke omgeving bevallen.

Jacobien Wagemaker is door Ikazia aangesteld als

niet naar de bevallende vrouw zodat zij zich in alle

projectleider voor het realiseren van het Moeder en

rust kan concentreren op haar taak.”

Kind Centrum. Jacobien, die ruim 25 jaar ervaring heeft als

Jacobien werkt sinds december 2008 aan de plannen

(kinder)verpleegkundige en manager op Kinder-

voor een Moeder en Kind Centrum in Ikazia. In

en Kraamafdelingen, houdt zich sinds 2000 bezig

januari 2010 heeft de directie haar opdracht gegeven

met het opzetten van kraam- en couveusesuites,

om het project, dat zal leiden tot een nieuw Moeder

waar gewerkt wordt volgens gezinsgerichte zorg.

en Kind Centrum, op te starten. “Gynaecologen,

Ze vertelt: “Uit onderzoek blijkt dat mannen die

verpleegkundigen, verloskundigen, kinderartsen,

vanaf de eerste dag betrokken zijn bij de zorg voor

leidinggevenden en directie zetten zich in voor dit

hun baby, later hun taak als vader veel sterker naar

project. Allen zijn van mening dat een gezinsgerichte

zich toe trekken. Het zelfvertrouwen van moeder in

aanpak beter is dan de ziekenhuisgerichte aanpak.”

haar relatie tot de baby wordt door gezinsgerichte zorg versterkt. Moeder en kind ervaren minder stress.

EvdL

Gezinsgerichte zorg heeft ook op medisch vlak een positief effect. Dat blijkt in ziekenhuizen waar gezinsgerichte zorg op éénpersoonskamers wordt geboden: de opnameduur is korter, borstvoeding slaagt vaker en door de kleinere kans op stress herstellen moeder en kind sneller na de bevalling.” “De gezinsgerichte zorg of wel family centered care komt oorspronkelijk uit Amerika, waar Celeste Philips één van de grondleggers is van deze nieuwe vorm van zorg," aldus Jacobien. “Philips onderzocht bijvoorbeeld wat het nut is van de verplaatsingen van de (aanstaande) moeder tijdens de bevalling. Over het algemeen verhuist zij tijdens de bevalling van de weeënkamer naar de verloskamer en vervolgens met haar baby naar een patiëntenkamer. Uit het onderzoek bleek dat deze transporten zo’n 135 dollar per verplaatsing kosten! Je moet dan denken aan schoonmaak, administratie en de arbeidstijd van de verplaatsing. Daar wordt eigenlijk niemand beter van. Dus vroeg Philips zich af, waarom brengen we de apparatuur en de medici

14

Ikazia Nieuws - Winter 2010

Jacobien Wagemaker, projectleider Moeder en Kind Centrum


Naam: Marco Fontijn Leeftijd: 26 jaar Afdeling: Kindergeneeskunde Functie: Nurse Practitioner in opleiding Hoelang ben je werkzaam in Ikazia? Bijna twee jaar. Waarom heb je voor dit vak gekozen? Sommige dingen kies je, maar nog vaker rol je van het een in het ander. Ik koos voor verpleegkunde omdat het me gewoon leuk leek. Vooral het werken met kinderen. Toen ik de kans kreeg om op de Kinderafdeling stage te lopen en in een ander ziekenhuis mijn kinder-aantekening te halen heb ik dat met beide handen aangegrepen. Toen ik aan de HBO-V begon had ik nooit kunnen bedenken dat ik tien jaar later Nurse Practitioner zou zijn!

Wat is belangrijk in het werk? Voor mij zijn uitdaging, actie en afwisseling heel belangrijk. En dat gecombineerd met het sociale aspect van het werk, de aandacht voor de individuele patiënt en/of zijn omgeving. Waar haal je voldoening uit? Als ik het bovenstaande met elkaar kan combineren. Soms kan een situatie bijzonder moeilijk of spannend zijn. Wanneer je dan, ondanks alles, ook maar iets positiefs kunt betekenen voor de patiënt of de ouders: dat is geweldig!

Waarom heb je voor Ikazia gekozen? Ikazia heeft voor mij gekozen. Ik begon als oproepkracht op de Kinderafdeling waar net twee vacatures waren vervuld, maar waar ze me wel heel goed konden gebruiken. Na enkele maanden kreeg ik een vast contract aangeboden. En ik wist dat er diverse mogelijkheden kwamen om een vervolgopleiding te kunnen volgen.

Zijn er nieuwe ontwikkelingen in je werk? Ja. Een van die ontwikkelingen is dat er Nurse Practitioners opgeleid worden om de functie van zaalarts te gaan vervullen. Daar zit ik middenin. Een andere ontwikkeling is het geplande nieuwe Moeder en Kindcentrum in Ikazia. Dit zal voor alle betrokkenen een (grote) omschakeling betekenen, maar komt de zorg voor kinderen ten goede.

Wat houdt je werk in? Tot september was ik kinderverpleegkundige. In mijn huidige functie leg ik mij veel meer toe op de medische kant van het vak. Ik ben nauw betrokken bij het bepalen en de uitvoering van het beleid voor de patiënten op de Kinderafdeling. Het is de bedoeling om steeds meer taken over te nemen van de kinderartsen. Hierin krijg je heel veel ruimte, maar er is altijd de mogelijkheid om terug te vallen op je supervisor. De overstap is best groot, maar het is super leuk om de achtergronden van het beleid te kennen en medisch inhoudelijk heel veel nieuwe kennis op te doen.

Wat zijn je hobby’s? Ik ben altijd wel bezig, er zijn weinig momenten dat ik me verveel. Maar echt een speciale hobby heb ik niet. Wat zijn je ambities? Op dit moment eerst mijn opleiding volgen en met succes afronden. En ook daarna ben ik nog lang niet uitgeleerd, dus zal de uitdaging er voor mij nog wel even blijven. Ik heb mijn carriere niet uitgestippeld. Het is tot nu toe zo voortreffelijk gelopen, dat zal ook hierna vast wel goed komen.

Ikazia Nieuws - Winter 2010

15

Het paspoort van...

Het paspoort van Marco Fontijn, nurse practitioner in opleiding


Wij zijn voorkeur verwijs adres van het traumanetwerk in Heinenoord, Mijnsheerenland, Westmaas, Klaaswaal, Nieuw-Beijerland en Numansdorp Bezoekadressen: WESTMAAS van Koetsveldlaan 24 0186-573150

Praktijk voor: • Fysiotherapie • Kinderfysiotherapie • Manuele lymfedrainage

KLAASWAAL Voorstraat 14a 0186-571447

• Manuele therapie • McKenzie therapie • Orofaciale therapie

NUMANSDORP ( kinderfysiotherapie ) Rijksstraatweg 102 0186-571916 NIEUW-BEIJERLAND Kerkstraat 33 0186-692053

Wij zitten in het traumanetwerk en doen mee aan het “combined quality care” project. www.combinedqualitycare.nl

Behandeling op afspraak. Wij zijn direct toegankelijk, u heeft geen verwijzing van uw huisarts of specialist nodig.

Algemeen telefoonnummer:

088-3232323 www.fysiocura.nl info@fysiocura.nl


Bas verkeert in een ernstige identiteitscrisis. Het erge is dat we daar misschien zelf wel aan bijgedragen hebben. Bas is natuurlijk niet echt een meisjesnaam. Misschien hebben we er door haar deze naam te geven wel toe bijgedragen dat ze nu moeite heeft met haar identiteit. Vanzelfsprekend is dat nooit onze bedoeling geweest. Bas leek zo’n mooie afkorting voor Johan Sebastiaan Bach. Nog belangrijker: vele jaren na haar overlijden wordt de naam van tante Bas (die eigenlijk Bastiaantje heette) in onze familie nog altijd vol respect genoemd. Toen we op zoek waren naar een naam voor de nieuwkomer in ons gezin wilden we een korte Hollandse naam die “lekker” klonk. We waren er snel uit: Bas. Misschien kwam het wel door deze naam dat we, als we het over Bas hadden, dat meestal in de mannelijke vorm deden. We spraken over wat hij deed, en we spraken over zijn gedrag. Achteraf hadden we dat nooit moeten doen, maar in de eerste jaren van haar leven leek onze Bas geen enkele moeite te hebben met haar identiteit in het algemeen of met haar misschien wat mannelijk klinkende naam in het bijzonder. Ze was altijd lief en je hoefde haar naam maar te noemen of er is gelijk contact. Maar nu lijkt alles anders te worden. Het begon met de gezamenlijke wandelingen met As,-voluit Askar- de mannetjes hond van een eindje verderop in de straat. Bas en As waren al snel dikke vrienden. Bas leek al het mannelijke in As zo te bewonderen dat ze hem steeds meer ging imiteren. De eerste keer dat ze “echt mannelijk” haar achterpoot optilde en keurig tegen een boom plaste leek het een ongelukje. Vooral omdat ze bij de volgende plasbeurt weer gewoon ouderwets door de achterknieën ging. Maar niet alleen ging steeds vaker de achterpoot omhoog, ze begon veel meer mannelijks te krijgen. Als we tijdens het uitlaten een “mannetje” tegenkomen moet ze duidelijk laten horen dat zij ook heel mannelijk is. Zodra de brievenbus

kleppert denkt Bas dat zij ons moet beschermen tegen alle criminelen van Ridderkerk. Als er iemand aanbelt lijken de misdadigers uit Rotterdam daar nog bij te komen. Bas gaat te keer alsof haar leven er van afhangt. Kortom in niets lijkt ze meer op het lieve rustige teefje dat ze eens was. Ze lijkt zichzelf kwijtgeraakt. Nu is al dat geblaf van Bas voor ons behoorlijk vervelend, maar zij lijkt zelf niet al te veel last te hebben van de verandering van haar “ik”. Daar zal Bas dan ook wel een hond voor zijn. Voor ons mensen is een “identiteitswissel” heel wat ingrijpender. Veel patiënten maken in het ziekenhuis zo’n identiteitswissel mee. Het ene moment ben je nog gezond en denk je alles in de hand te hebben. Even later lig je machteloos in bed, heeft je lichaam je in de steek gelaten en ben je afhankelijk van anderen. Plotseling ervaart men “een ander mens te zijn geworden”. Niets is meer hetzelfde. Want wie ben ik nog, als ik bijvoorbeeld niet meer zo hard kan werken als vroeger, niet meer zo actief kan zijn met mijn kinderen of mezelf kan redden zoals ik gewend was? Het vraagt heel wat, om naast de ziekte en alles wat die met zich meebrengt, zo’n wisseling van identiteit goed door te komen. Dan helpt het dat artsen en verpleegkundigen aandacht hebben voor héél de persoon. Dat zij beseffen dat het niet alleen gaat om het “kapotte” lichaamsdeel dat “verwijderd, hersteld of vervangen” moet worden, maar dat heel deze mens aandacht nodig heeft. In de drukte van alledag kan die aandacht voor héél de mens, met alle vragen zomaar onder druk komen te staan. Gelukkig dat de identiteit van het ziekenhuis ons er steeds weer op wijst dat we in ons ziekenhuis geen reparateurs zijn van kapotte onderdelen, maar zorgverleners ten dienste van zieke medemensen. Mensen met een naam, een naam die er toe doet.

Ds. J.A.P. Vlasblom

Ikazia Nieuws - Winter 2010

17

Pastorale

Crisis


Zorg op maat

Kinderen krijgen ook zorg op maat bij operaties in dagbehandeling “Wie lust er ijs?” Alle vingers gaan de lucht in. “Gelukkig maar, want als jullie straks geopereerd zijn moeten jullie veel drinken en ijsjes eten. Dat is goed tegen de pijn in je keel of wanneer je last van je mond hebt.” Janette van Leeuwen legt aan zeven kinderen die in

de operatie van een kind in dagbehandeling kan

een kringetje om haar heen zitten uit wat er zal

gebeuren. Ook beslist de anesthesioloog welke vorm

gebeuren op de dag dat de kinderen geopereerd

van narcose het kind zal krijgen.

gaan worden. Ze is als pedagogisch medewerker

“Hoeveel jaar ben jij en weet je waarvoor je naar het

werkzaam op de dagbehandeling. Iedere woensdag-

ziekenhuis moet? Weet je ook hoe je in slaap gaat

middag ontvangt ze tussen 14.00 en 15.00 uur de

vallen, met een kapje of een prikje?,” vraagt Janette

kinderen die op de preoperatieve polikliniek zijn

aan de kinderen op de informatiebijeenkomst. De

geweest. Tijdens het bezoek aan de preoperatieve

grotere kinderen hebben meestal gehoord dat ze een

polikliniek, dat zo’n twee tot drie weken voor de

prik zullen krijgen. Janette pakt het eerste boek met

operatie plaatsvindt, besluit de anesthesioloog of

foto’s die precies laten zien waar de kinderen

“Kijk, de slaapdokter doet dit dopje op je hand. Aan het dopje zit een rietje waardoor de slaapmelk in je lichaam komt. Als je wakker wordt na de operatie zit het dopje er nog steeds,” vertelt pedagogisch medewerker Janette van Leeuwen aan de kinderen op de Dagbehandeling.

18

Ikazia Nieuws - Winter 2010


Zorg op maat Marijn moet lachen als zijn moeder het ballonnetje probeert op te blazen die bij de narcose via het mondkapje hoort. Daarna durft hij zelf het mondkapje ook wel even uit te proberen.

allemaal naar toe gaan: van de entree van het

ballon op te blazen. Als haar dat niet sneller lukt dan

ziekenhuis, tot aan hun bedje in de kinderkamer,

de andere kinderen, wil hij laten zien dat hij het

van de dagbehandeling tot aan de operatiekamer

zeker zo goed kan als zijn moeder. Janette’s missie is

en weer terug naar de kinderkamer.

geslaagd. Terwijl de jongste kindjes gaan spelen in de gezellig

Missie geslaagd Tijdens het vertellen laat ze zien hoe het pak eruit ziet dat de vader of moeder die bij hen blijft aan moet trekken. Vervolgens toont ze het pak van de dokters op de operatiekamer. Dan komt, wat je wel het hoogtepunt mag noemen van de voorlichting: het mondkapje met daaraan een ballon. “Kijk, dit oefenkapje zet je over je mond en neus. Bij de dokter die je in slaap brengt ruikt het kapje naar viltstiften. Als je dit een beetje vies vindt, blaas je het hard weg. Wie wil het kapje als eerste proberen?” Een paar kindjes willen dat wel. Maar als de eerste drie geweest zijn moet Janette iets meer moeite doen om de anderen ook te laten blazen in het kapje, dat ze steeds tussendoor zorgvuldig reinigt. Als één jongetje zegt dat hij het echt niet hoeft te proberen, stelt ze voor dat hij zijn moeder maar eens moet laten blazen in het kapje. Dat vindt hij wel wat! Met een ondeugende lach zet hij het kapje op de mond van zijn moeder die haar best doet om de

ingerichte speelkamer, pakt Janette het boek voor de grotere kinderen. Janette: “Als je met een prikje gaat slapen, dan smeert de kinderverpleegkundige van te voren ‘toverzalf’ op je hand. Deze zalf verdooft de huid, zodat je het prikje zo min mogelijk voelt. Nadat de voorlichting is afgelopen vertelt Janette: “We proberen zo eerlijk mogelijk tegen de kinderen te zijn maar we willen ze geen onnodige schrik aanjagen.”

Smiley Zowel de Kinderafdeling als Dagbehandeling van Ikazia is onderscheiden met een Smiley. Dit kwaliteitskeurmerk van de Vereniging Kind en Ziekenhuis wil zeggen dat in Ikazia kindvriendelijke en veilige zorg wordt geleverd. Ouders mogen altijd aanwezig zijn bij hun kind totdat hun kind onder narcose is. Bij het ontwaken op de uitslaapkamer zijn zij ook weer bij hun kind.

Ikazia Nieuws - Winter 2010

19


Zorg op maat Kinderverpleegkundige Els Odijk neemt in de loop van de middag van alle kinderen die weer naar huis gaan afscheid. De kinderen krijgen de laatste sticker in hun stickerboekje dat hen door de dagbehandeling loodst. Ook krijgen ze een ballon en een cadeautje.

Tevreden Els Odijk, kinderverpleegkundige: “Doordat wij een specialistische opleiding tot kinderverpleegkundige hebben gedaan, kunnen wij kinderen beter begeleiden. We weten dat een kind psychosociaal anders kan reageren dan volwassen patiĂŤnten. Ook de begeleiding van de ouders/verzorgers is belangrijk. Ouders participeren waar mogelijk in de zorg van hun kind. Wij bespreken met de ouders wat zij zelf willen doen en wat zij liever aan de kinderverpleegkundige overlaten. Bijvoorbeeld het geven van een zetpil aan hun kind.â€?

De meeste kinderen en hun ouders zijn goed te spreken over de dagbehandeling. We bellen alle kinderen een dag na hun ontslag op om te horen hoe het met ze gaat en geven indien nodig advies. We vragen ook hoe ze hun behandeling en de opname hebben ervaren. Over het algemeen is iedereen tevreden over de bejegening op de dagbehandeling en de operatie-afdeling.

EvdL

Operaties bij kinderen in Dagbehandeling Bij een dagbehandeling kunnen kinderen de volgende ingrepen ondergaan: amandelen knippen, buisjes plaatsen, (kleine) kaakoperaties, besnijdenis, het verwijderen van metaal na botbreukoperaties, liesbreukoperaties en strabismusoperaties (scheelzien). Mochten er na de operatie problemen ontstaan dan gaan de kinderen in de regel door naar de Kinderafdeling waar zij met een ouder kunnen blijven slapen.

20

Ikazia Nieuws - Winter 2010


De afdeling

INfo

Informatieavond voor aanstaande ouders 8 februari en 5 april 19.30-22.0 0 u

Verloskunde organiseert informatie-

ur

avonden voor aanstaande ouders op: 18 januari 2011 en 15 maart 2011. De bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur. U bent van harte uitgenodigd. Wilt u informatie over deze avond dan kunt u

Restaurant

contact opnemen met de afdeling Verloskunde tel.: 010 297 52 81.

In de hal van de tijdelijke hoofdingang staan

U kunt zich ook via de website aanmelden,

automaten waaruit u koffie, thee, frisdrank en

www.ikazia.nl, klikt u op informatieavond

broodjes kunt kopen.

aanstaande ouders.

Het personeelsrestaurant is ook voor patiĂŤnten en bezoekers geopend van maandag tot en met vrijdag. Hier kunt u ook terecht voor koffie, thee

Kloosterweekend

et cetera, maar ook voor een lunch of warme maaltijd.

De Dienst Geestelijke Verzorging organiseert met ingang van 2010 twee keer per jaar een kloosterweekend. Een weekend voor het personeel van Ikazia om even uit de alledaagse drukte te stappen en tot rust en bezinning te komen. De twee groepen die dit jaar te gast zijn geweest in de Abdij van Westmalle hebben het kloosterweekend als zeer bijzonder ervaren. De stilte, het kloosterritme, de ontmoeting met elkaar en met de broeders blijken een verkwikking. Voor februari 2011 staat er een weekend gepland naar de abdij van Zundert.

Ikazia Nieuws - Winter 2010

21


Spijt van een sterilisatie?

Vaso-vasostomie

Poliklinische vaso-vasostomie in Ikazia Een sterilisatie is geen medische ingreep waartoe betrokkenen lichtzinnig overgaan. Toch kan het voorkomen dat mannen spijt krijgen van een eerdere sterilisatie. Technisch is het mogelijk de sterilisatie ongedaan te maken. Deze operatie heet een vaso-vasostomie. De doorgeknipte en afgesloten zaadleiders worden hierbij weer geopend en de uiteinden met elkaar verbonden. Voor een vaso-vasostomie is in de meeste ziekenhuizen een dagopname noodzakelijk. De heer E. Kats, uroloog, doet in Ikazia exact dezelfde ingreep maar dan poliklinisch. “De ervaring leert dat een vaso-vasostomie onder plaatselijke verdoving kan worden uitgevoerd. En het gaat allemaal sneller voor de patiënt. Hij kan meteen na de ingreep weer naar huis. Een behandeling onder narcose is veel ingrijpender. Dat behoeft meer voorbereiding en nazorg.” De heer Kats: “Een dagopname en gebruik van de operatiekamer maakt een vaso-vasostomie tot een relatief dure ingreep. Een poliklinische vasovasostomie in Ikazia kost 1.495,- euro. Terwijl een behandeling onder narcose niet voor minder dan 3.200,- euro kan worden gedaan.” De heer Kats weet dat dit forse prijskaartje nog wel

De heer E. Kats, uroloog

eens reden is om alsnog af te zien van het ongedaan maken van een sterilisatie. “Een zorgverzekeraar vergoedt een vaso-vasostomie in de meeste gevallen

Genoemd kunnen worden het weer dichtgroeien van

namelijk niet.”

de nieuw gemaakte verbinding door littekenweefsel

Hoe korter geleden de sterilisatie heeft plaats-

of het feit dat er antistoffen zijn gemaakt na

gevonden, hoe groter de kans op slagen van de

sterilisatie.

hersteloperatie. “De slagingskans neemt echter langzaam af. Vijf jaar na de sterilisatie is dat nog ongeveer 80 tot 90 procent en na tien jaar

Voor informatie kunt u terecht op de polikliniek

ongeveer 60 procent”, aldus de heer Kats. Het

Urologie: telefoon 010 297 54 50

uiteindelijke resultaat hangt ook af van factoren die de uroloog niet in de hand heeft.

NV

Ikazia Nieuws - Winter 2010

23


Sport Medisch Adviescentrum

Sportmedisch Adviescentrum Rotterdam is verhuisd naar Ikazia ‘Iedereen sport en de sportarts is er voor iedereen’ Het Sportmedisch Adviescentrum Rotterdam (SMA) heeft zich in 32 jaar ontwikkeld van een vrijwilligersorganisatie waarin artsen zich in de avonduren uit enthousiasme inzetten voor de sport, tot een professionele medische instelling waar sporters vijf dagen per week bij een sportarts terechtkunnen met sportblessures en voor sportkeuringen. De verhuizing, in oktober 2010, naar Ikazia is een nieuwe stap in de ontwikkeling tot een volwaardige sportgeneeskundige instelling. Het ideale plaatje is een sportarts als tweedelijns medisch specialist waarnaar huisartsen, specialisten en fysiotherapeuten kunnen doorverwijzen.

24

Ikazia Nieuws - Winter 2010


verhoogd risico. Bijvoorbeeld kinderen die op jonge

Putten, verwacht veel van de intensivering van de

leeftijd al aan topsport doen, volwassen topsporters

jarenlange samenwerking met Ikazia. “Er zijn nu

en degenen die een sportopleiding gaan doen. Maar

kortere lijnen om afspraken te maken voor röntgen-

ook veertig plussers die nooit wat gedaan hebben en

foto’s, echo’s en MRI-scans. Of om advies te vragen

plotseling intensief gaan sporten.” Van der Putten

bij de specialisten in het ziekenhuis.” Anderzijds

wijst verder op sporters met een chronische

hoopt zij dat vele specialisten, maar zeker de

aandoeningen zoals astma. “En een sportkeuring is

chirurgen en orthopeden, het SMA nog beter weten

ook aan te bevelen voor mensen waar in de familie

te vinden als sporters na een operatie of bij lang-

op jonge leeftijd hartproblemen, zoals plotseling

durige sportblessures verder moeten worden

hartdood, is voorgekomen.”

begeleid. “Maar ik vind ook het overleg met andere

Simone van der Putten werkt samen met Carola

medisch specialisten belangrijk. Ervaringen

Dijkers. In januari 2011 voegt Bas Bulder zich bij hen.

uitwisselen tilt de sportgeneeskunde naar een hoger

De artsen van het SMA-Rotterdam houden dagelijks

plan en daarmee de zorg voor sporters.”

spreekuur in Ikazia.

‘De deur staat open voor alle sporters’ Voor verstuikte sportenkels is de sportarts niet

“Wij werken allemaal in deeltijd, maar onze nieuwe

meteen de meest aangewezen persoon. Het SMA is

lokatie biedt plaats aan drie fulltime sportartsen.

er vooral voor chronische of overbelastingsblessures.

Er is dus ruimte genoeg voor verdere groei.”

Maar de deur staat open voor alle sporters. Er is

Van der Putten vindt het belangrijk dat haar

geen selectie aan de poort. “Iedereen sport en de

medewerkers voeling houden met sporten. “Naast

sportarts is er voor iedereen.” Van der Putten vertelt

het werk op het SMA moeten zij sporters of sport-

dat de sportarts zich niet alleen richt op de plaats

teams begeleiden. Zelf ben ik jarenlang

van de blessure maar op de gehele bewegingsketen.

bondsarts geweest bij het handbalverbond en

“Er wordt ook gekeken naar de oorzaak van de

teamarts van het Nederlands vrouwen volleybalteam.

overbelasting. Heeft de sporter wel goed schoeisel?

Verder zit ik sinds 1995 in het medische team van

Is de houding verkeerd? En hoe wordt getraind?

het ABN AMRO World Tennis Tournament.”

Sportartsen bekijken de mens als totaalplaatje.” Een waarschuwing heeft zij ook. “Veel sporters lopen lang door met overbelastingsblessures. Zij rekenen erop dat het wel vanzelf overgaat. Maar dit soort blessures gaat juist nooit vanzelf weg.”

Voeling met sport Naast de zorg voor blessures heeft de sportarts een rol in het voorkómen ervan. “Er is een tendens dat steeds meer sporters een sportkeuring ondergaan.” Simone van der Putten vindt dat slechts ten dele een goede zaak. “Sport moet niet iets medisch worden. Als kind ren je al hard, daar moet je niet moeilijk over doen. Iemand die twee tot drie keer per week in de sportschool staat, is gewoon gezond bezig en loopt niet meer risico dan ieder ander. Een sportkeuring is vooral zinnig voor mensen met een

Opleiding Het SMA Rotterdam verzorgt ook nascholingen sportgeneeskunde voor huisartsen en is opleider voor de stages ‘sportgeneeskunde’ van huisartsen in opleiding en co-assistenten. “Dit gebeurt in samenwerking met het Erasmus MC”, besluit Simone van der Putten. NV

SMA Rotterdam T: 010 297 59 75 E: info@sma-Rotterdam.nl W: www.sma-Rotterdam.nl

Ikazia Nieuws - Winter 2010

25

Sport Medisch Adviescentrum

Sportarts en eigenaar van SMA, Simone van der


AK W

V

SY

ST

EE MP LA F

ON DS SC

HEID INGS WAN DEN E N BETIM MER

ER K

KW AL IT

EIT

&

PER FEC TIE

ING

Simonse Afbouw B.V.

NvS Schilder & Behangwerken B.V.

Noordeinde 32-34 3341 LW H.I. Ambacht Tel. 078 - 6811440 Fax 078 - 6811449 info@simonseafbouw.nl

Noordeinde 32-34 3341 LW H.I. Ambacht Tel. 078 - 6811444 Fax 078 - 6811449 info@nvs-schilders.nl


In het voorjaar van 2010 is in Ikazia een cantorij van start gegaan. In de kapel van het ziekenhuis repeteert eens in de twee weken op woensdagavond een groep van ongeveer vijftien mannen en vrouwen onder leiding van dirigent Jaap Dekker uit Zuid-Beijerland. Het repertoire omvat oude en nieuwe liturgische muziek, bijvoorbeeld een 4-stemmige psalm, een Engelse hymne, een Duitse zegenbede. Intussen heeft de cantorij twee maal meegewerkt aan een kerkdienst en in de week voor kerst verzorgt de cantorij in het ziekenhuis een klein concert rond lunchtijd. De leden van de cantorij kunnen niet allemaal muziek lezen, maar toch is er niet al te lange tijd nodig voor het instuderen van de muziek. Er wordt flink gewerkt, én iedereen heeft er plezier in. Het genieten van het samen zingen is volgens de dirigent trouwens één van de voorwaarden voor het goed functioneren van een cantorij. Er zijn nog mensen welkom, of eigenlijk: mannen zijn welkom. De vrouwenstemmen alt en sopraan zijn goed voorzien, maar bassen en tenoren kunnen er nog bij. Is er een man die eens wil komen kijken? Van harte welkom.

Informatie bij ds. Lida Tamminga, 010 297 52 86, ah.tamminga@ikazia.nl

Het Stiltecentrum

De Oase

In het ziekenhuis kan veel op u afkomen: onderzoeken, uitslagen, behandelingen. In het Stiltecentrum kunt u de tijd even stopzetten. Even nadenken, stil zijn, even alleen zijn met uzelf

Wilt u even bijkomen van de woestijn die het

en/of met God. Het Stiltecentrum is duidelijk

ziekenhuis soms kan zijn? Dan kunt u terecht in de

afgescheiden van de hectiek van het ziekenhuis.

Oase. De Oase is een huiskamer in het ziekenhuis,

U vindt er bijbels, religieuze boeken, gedichten-

waar u tot uzelf kunt komen met een kopje koffie

bundels en een gebedsboek. Hierin kunt u gebeds-

of thee. Neem plaats op een gemakkelijke stoel,

punten opschrijven die de dominee meeneemt in

lees een krantje of lucht uw hart bij één van de

de voorbede tijdens de kerkdiensten op zondag.

speciaal opgeleide vrijwilligers die voor u, patiënt of bezoeker, klaarstaan.

Het Stiltecentrum is voor iedereen dag en nacht geopend.

Openingstijden: ma t/m vr van 09.00 uur tot 17.00 uur.

Ikazia Nieuws - Winter 2010

27

INfo

Cantorij Ikazia


Partusassistentie Thuiskraamzorg Avondzorg

IN DE WIEG GELEGD VOOR ZORG

Cursussen

www.kraamzorgrotterdam.nl 010 – 282 6220 (24 uur per dag) partusassistentie 010 – 282 6230 (tijdens kantooruren) klanteninformatielijn

Borstvoedingscertificaat WHO/Unicef


Het doel van de Stichting tot Steun is het zieken-

Bij een donatie van minimaal € 12,50 per jaar

huis te voorzien van extra middelen die niet uit

ontvangt u ons magazine IN thuis.

het normale ziekenhuisbudget betaald kunnen

Het gironummer van de Stichting tot Steun is

worden. Door de steun van de vele donateurs

368420.

Stichting tot Steun

Stichting tot Steun van het Ikazia Ziekenhuis

kunnen die extra’s worden gerealiseerd. Denkt u hierbij aan de tweede predikantenplaats, ’t Licht-

De Stichting tot Steun heeft een ANBI-status.

punt, het patiënten service bureau, activiteiten ter

U kunt uw giften dus aftrekken van de belasting

ondersteuning van de identiteit en het magazine

en ook hoeft de Stichting geen

Ikazia Nieuws (IN).

successie- of schenkingsrechten te betalen.

Machtigingsformulier Stichting tot Steun van het Ikazia Ziekenhuis Wanneer u al lid bent van de Stichting tot Steun van Ikazia betaalt u tot nu toe uw bijdrage via een acceptgirokaart, die u jaarlijks wordt toegezonden. Langs deze weg willen wij u vragen om de Stichting tot Steun te machtigen uw jaarlijkse bijdrage automatisch van uw rekening te incasseren, daar in de nabije toekomst de acceptgirokaart waarschijnlijk komt te vervallen. De machtiging vervangt dus de acceptgirokaart. Bent u nog geen donateur maar wilt u wel donateur worden? Ook dan kunt u gebruik maken van onderstaand formulier. Ook kunt u de Stichting tot Steun met dit formulier machtigen tot het innen van een eenmalige

schenking.

Ondergetekende verleent hierbij een algemene machtiging, tot wederopzegging, aan: Stichting tot Steun van het Ikazia Ziekenhuis Rotterdam Postbus 5009, 3008 AA ROTTERDAM / Postbankrekening 368420 om jaarlijks automatisch van mijn bank- of girorekening af te schrijven wegens donatie ■ € 12,50

■ meer, namelijk €

in de maand

■ Ik doe een éénmalige gift en machtig het Ikazia Ziekenhuis om éénmalig af te schrijven van mijn bank- of girorekening.

■ €

Ondergetekende is bekend met het feit dat, indien hij/zij niet akkoord is met de afschrijving, hij/zij binnen 30 dagen bij zijn/haar eigen giro- of bankkantoor opdracht kan geven het bedrag terug te laten boeken. Naam en voorletters

M/V

Adres Postcode en plaats Telefoon

Rekeningnummer

Datum Handtekening Al lid? Dan s.v.p. uw lidnummer van de Stichting tot Steun vermelden. Betaalt u per girotel wilt u dan vermelden: uw lidnummer, uw naam en uw adresgegevens. U kunt deze machtiging opsturen naar de Stichting tot Steun van het Ikazia ziekenhuis, Antwoordnummer 80513, 3080 WB Rotterdam (een postzegel is niet nodig).

Ikazia Nieuws - Winter 2010

29


IN opleiding In Opleiding: radiodiagnostisch laborante Desirée Hilte

‘Ik wil graag verder leren, dus als iets op mijn pad komt, pak ik dat aan!’ “Ik ben niet het type van verpleegkundige”, vertelt Desirée Hilte. “Iemand langdurig verzorgen heeft niet mijn voorkeur. Dan raak ik te veel betrokken bij een patiënt.” Anderzijds wilde de 26-jarige medewerkster van Ikazia toch graag in de zorg aan de slag. “Het doet mij goed iemand te kunnen helpen.” Daarom koos Hilte na haar HAVO-opleiding voor het meer technische beroep van radiodiagnostisch laborant. “Bij het maken van röntgenfoto’s kom je in korte tijd met veel mensen in aanraking. Mede daardoor blijft het afwisselend. Zeker ook omdat laboranten op de afdeling Radiologie steeds in andere kamers worden ingeroosterd.”

Met haar HAVO-diploma op zak had Desirée Hilte

het spoor van een in service opleiding tot

geen zin om langer fulltime in de schoolbanken te

radiodiagnostisch laborant. Dat trok mij erg aan

zitten. Tegelijkertijd werken en leren trok haar veel

omdat er ook een technische kant aan zat.” Na haar

meer aan. “Omdat ik biologie een interessant vak

sollicitatie mocht zij bij Ikazia aan de slag. Desirée

vond op school, zocht ik iets in de medische hoek.

legt uit dat je dan nog niet meteen een vaste baan

Bij het kijken naar mogelijke beroepen, kwam ik op

bij het ziekenhuis hebt. “Je krijgt pas een vast

30

Ikazia Nieuws - Winter 2010


onderzoeksapparaat. Je maakt er een

doorlopen.” Bij de start van deze opleiding moest

driedimensionale reconstructie mee, zodat je alles

Desirée eerst drie maanden naar opleidingsinstituut

van het menselijk lichaam kunt laten zien.”

Erasmus MC om de theorie van de anatomie, de

De laborante legt uit dat met een CT-scan onder

pathologie en het beeld te leren herkennen. “Maar

meer infecties en tumoren zichtbaar gemaakt

meteen daarna mochten wij in de praktijk aan de

kunnen worden. De leiding van de afdeling

slag met de verschillende radiologische technieken.

Radiologie honoreerde haar aanmelding tot deze

Te beginnen bij de basis.

specialisatie. “Ik moest daarvoor één keer in de

In de Bucky-kamer leerden wij de reguliere röntgen-

maand naar Fontys Hogeschool Eindhoven. Dat is de

foto’s maken. Denk daarbij aan bot- en longfoto’s.

enige paramedische hogeschool in Nederland.”

Per techniek krijg je een week theorie en daarna

De post-HBO CT-opleiding duurde tien maanden.

vier weken praktijk. Elk onderdeel wordt afgesloten

Om extra ervaring op te doen werd Desirée

met een toets.” Na de Bucky-kamer volgden onder

gedurende deze periode extra vaak ingeroosterd

meer de doorlichtkamer, de angiokamer, de

voor het maken van CT-scans. Naast de CT-opleiding

echografie, de mammografie, de CT-scan en een

kregen wij intern een ‘prik’-cursus om contrast-

inleiding tot het maken van MRI-scans.

vloeistof in te kunnen spuiten. “Voordien was dat

IN opleiding

contract als de driejarige opleiding met succes is

‘‘Niet dag in, dag uit hetzelfde doen. Zo blijft het werk veelzijdig’’ Als de radiodiagnostisch laborant in opleiding alle

prikken het werk van de radiologen maar nu er

verschillende technieken onder de knie heeft, kan

binnen Ikazia meerdere laboranten zich hebben

worden gestart met het zelfstandig uitvoeren ervan.

gespecialiseerd in het maken van CT-scans kunnen wij

“Al in het tweede leerjaar ga je met alle diensten in

het inspuiten van contrastvloeistof doen.” Na haar

het ziekenhuis meedraaien. Je komt dan steeds op

opleiding wordt Desirée vaker dan gemiddeld

een andere kamer te werken en wordt ook ingezet

ingezet voor het maken van CT-scans. “Maar ik werk

op de operatiekamer (OK) en de spoedeisende hulp.

ook nog gewoon op de andere kamers”, benadrukt

Op de OK worden wij ingezet om de patiënt tijdens

zij. “Dan doe je niet dag in, dag uit hetzelfde en

de operatie door te lichten. Daarmee kunnen wij een

blijft het werk veelzijdig.” Door haar allround

chirurg assisteren bij het positioneren van platen en

inzetbaarheid ontwikkelde Desirée ongemerkt ook

schroeven.”

een voorkeur voor de mammografiekamer. En toen die kamer onlangs werd vernieuwd, werd Desirée

Specialisatie Na haar opleiding besluit Desirée Hilte om even een jaartje geen extra hooi op haar vork te nemen. “Na de opleiding wilde ik even ontspannen en gewoon al het geleerde goed in praktijk brengen.” Maar na dat jaar begon het toch weer te kriebelen. “Ik ben nog jong en wil graag verder leren. Dus als er iets op mijn pad komt, pak ik dat aan.” De plannen van Ikazia om een nieuwe CT-scanner aan te schaffen vormden voor Desirée de aanzet om te kiezen voor deze specialisatie. “Ik voel mij aangetrokken tot dit

Hilte gevraagd voor het groepje laboranten dat moest gaan werken met de nieuwe apparatuur. “In de mammografiekamer maken wij niet enkel röntgenfoto’s van de borst. Als er op de foto’s een zwelling wordt aangetroffen, assisteren wij de radioloog bij het doen van borstpuncties. Wij hebben daarvoor een extra bijscholingscursus gevolgd waardoor wij op de afdeling nu ook gelden als mammografiespecialisten.” NV

Ikazia Nieuws - Winter 2010

31


Buitenpolikliniek Klaaswaal

Buitenpolikliniek Klaaswaal De buitenpolikliniek is gevestigd aan de Kerkstraat 20, 3286 AK te Klaaswaal, vlakbij de huisartsenpost.

Hier kunt u terecht bij diverse specialisten die

De mogelijkheid om bloed te laten prikken is ook

werkzaam zijn in het Ikazia Ziekenhuis.

aanwezig (maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend van 8.30 - 10.30 uur en op maandag-

-

Chirurgie Diabetes verpleegkundige DiĂŤtetiek Gynaecologie en Verloskunde Inwendige Geneeskunde KNO-Heelkunde Kindergeneeskunde Longverpleegkundige Longziekten

en dinsdagmiddag van 13.30 - 15.00 uur). Eenmaal per twee weken, op maandagmorgen, is een medewerker van de firma Livit aanwezig voor het aanmeten van steunkousen. Informeert u bij de polikliniekassistente naar de data. De buitenpolikliniek te Klaaswaal is gedurende werkdagen geopend van 08.00 tot 16.30 uur. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de buitenpolikliniek Klaaswaal

Voor afspraken kunt u bellen met: 0186 57 11 11

32

Ikazia Nieuws - Winter 2010


Buitenpolikliniek Carnisselande

Buitenpolikliniek Carnisselande De buitenpolikliniek is gevestigd in het gebouw van Zorgcentrum ‘de Elf Ranken’ aan het Middeldijkerplein 36, 2993 DL Barendrecht.

Hier kunt u terecht bij diverse specialisten die werkzaam zijn in het Ikazia Ziekenhuis.

-

Chirurgie Diabetes Verpleegkundige Diëtetiek Gynaecologie Inwendige Geneeskunde Kindergeneeskunde Kinderlongverpleegkundige KNO-Heelkunde Neurologie Oogheelkunde (alleen voor diabetespatiënten) Orthopedie Urologie Vasculair consulent

U kunt op de Buitenpolikliniek zonder afspraak terecht voor: Bloedprikken: op maandag en donderdag tussen 8.00 - 9.00 uur, en dagelijks tussen 13.30 - 16.00 uur. ECG: dagelijks tussen 8.00 en 12.00 uur en 13.30 en 15.30 uur. Röntgenfoto’s: dagelijks tussen 8.30 - 11.00 uur, op dinsdag tussen 8.30 - 12.30 uur en 13.30 - 16.00 uur Eenmaal per vier weken, op woensdagochtend, is een medewerker van de firma Oldenkamp aanwezig voor het aanmeten van steunkousen. Informeert u bij de polikliniekassistente naar de data. U kunt op de buitenpolikliniek een afspraak maken.

Voor afspraken kunt u bellen met: 0180 64 22 22

Ikazia Nieuws - Winter 2010

33


Kruiswoordpuzzel

Kruiswoordpuzzel

De oplossing van de prijsvraag van het herfstnummer 2010 is: pijncoĂśrdinator De winnaar is: H. Moorlag uit Oud-Beijerland De oplossing voor dit nummer kunt u tot 15 februari 2011 inleveren of opsturen aan: Ikazia Ziekenhuis - t.a.v. het PatiĂŤnten Service Bureau - Postbus 5009 - 3008 AA ROTTERDAM U kunt u oplossing ook mailen aan: in@ikazia.nl - Onder de goede inzenders verloten wij een cadeaubon.

Ikazia Nieuws - Winter 2010

35


Haar doet je goed... • Maat haarwerk • Haar aanvullingen • Kant en klare oplossingen • Door zorgverzekeraars erkend haarwerk specialist. • Aanvraag zorgvergoeding wordt voor u door ons geregeld. • Huisbezoek op afspraak

en dat verdien je! NIEUW : directe en trefzekere oplossing voor haaruitval tengevolge van bijv. chemotherapie. Van natuur haar vervaardigde ready-to-wear haarwerken, direct uit voorraad leverbaar.

Heemraadssingel 144, 3021 DJ Rotterdam tel./fax. 010 47 72 754

www.ernablokhaarprotheses.nl info@ernablokhaarprotheses.nl

HomeCare is een christelijke organisatie voor verzorging, verpleging en begeleiding. KidsCare Kinderopvang kan verschillende vormen van opvang bieden, namelijk BSO, dagopvang en leidster-aan-huis.

en en o d e w gen wat zeggen! g e z j i W t we a w n e o we d Strevelsweg 19f 3073 DR Rotterdam h.thuiszorg@chello.nl www.homecare-thuiszorg HomeCare... 010 - 2151496 KidsCare...... 010 - 4230153


Ingrediënten • 2 eetlepels olie • 300 g kipfilet, in blokjes • 1 stengel citroengras (sereh), in stukken • 1 rode peper, in ringetjes • 2 cm verse gemberwortel, in plakken • 250 g champignons, in grove stukken • 100 g taugé • 1 blik kokosmelk (400 ml) • 1 liter kippenbouillon, zelfgetrokken of eventueel van bouillonblokjes • flinke hand basilicumblaadjes, in stukken gescheurd • klein bosje koriander, fijn gesneden • flinke hand platte peterselie, fijn gesneden

Bereiden: Verhit de olie in een (soep)pan. Peper en zout de stukjes kipfilet en bak ze vervolgens lichtbruin. Bak al omscheppend op hoog vuur gedurende een paar minuten het citroengras, de peper, gember en champignons mee. Schenk de kokosmelk en de kippenbouillon erbij, breng het geheel aan de kook en laat vijftien minuten zachtjes doorkoken. Breng de soep zo nodig op smaak met zout en peper. Spoel de taugé even af met kokend water, en voeg het vlak voor het opscheppen toe aan de soep. Bestrooi de soep voor het serveren met de peterselie, koriander en basilicum.

Hartige taart met zuurkool en prei

Kaasplank

Ingrediënten • 6 plakjes diepvriesdeeg voor hartige taart • 5 eieren • 250 ml kookroom en 1 knoflookteen, zeer fijn gehakt

Ingrediënten • 1/2 citroen, schoongeboend • 250 g verse dadels, ontpit en zeer fijn gesneden • 50 g walnoten, fijngehakt • 2 el basilicum, fijngesneden • Verschillende kazen zoals bijvoorbeeld: • Stilton • Shropshire Bleu • Limburgs kaasje • Kernhem • Epoisses • Oude boerenkaas • Comté

• zout, peper, cayennepeper, chilipeper en paprika poeder naar smaak • 150 gr mager spek, in blokjes • 300 gr Gruyère, geraspt • 250 gr zuurkool van het vat, goed uitknijpen • 200 gr prei, in ringen

Bereiden: Rasp de gele schil van de citroen en pers de Bereiden: Laat de plakken deeg ontdooien, rol ze uit met de deegroller en bekleed een licht ingevette springvorm van 23 à 25 cm doorsnede met het deeg, en prik met een vork wat gaatjes in de bodem. U kunt ook de springvorm eerst bekleden met bakpapier en daar het deeg over uitspreiden. Klop eieren en room met knoflook, zout, peper, cayennepeper, chilipeper en paprikapoeder los in een beslagkom. Bak het spek in een droge koekenpan krokant en laat het even afkoelen. Voeg Gruyère, zuurkool, prei en spekblokjes bij elkaar, spatel alles goed dooreen en vul de springvorm met dit mengsel. Giet daar het eier/roommengsel overheen, tot juist onder de rand. Vouw tot slot de deegrand iets naar binnen. Schuif de vorm in een voorverwarmde oven (200°C) en bak de quiche in drie kwartier goudbruin. Warm serveren.

Eet smakelijk!

Heerlijk met een glas Pinot Gris uit de Elzas.

de redactiecommissie

vrucht uit. Meng de dadels met het citroenrasp, het sap, de walnoten en het basilicum en laat minstens vijftien minuten staan, zodat de smaken goed kunnen intrekken. Leg de kazen op een grote plank, doe de dadelsalsa in een schaaltje en zet deze in het midden van de plank. Serveer met knapperig (eigen gebakken) brood. Drink er een glas licht gekoelde witte port bij.

Ikazia Nieuws - Winter 2010

37

Recept

Thaise kippensoep


Klachten

Heeft u opmerkingen of bent u niet tevreden, dan willen we dat graag weten.

Klachten? Praat erover! Goede zorg voor de hele mens. Dat staat bij Ikazia voorop. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de gang van zaken in ons ziekenhuis. Laat dat ons dan weten. We zijn ervan overtuigd dat we kunnen leren van ervaringen van patiĂŤnten. Daarom vragen we u niet met uw klacht te blijven rondlopen,

Mevrouw C.D. Schutrups-Duyvendak, klachtenfunctionaris

maar deze met ons te bespreken. Ook wanneer u in het ziekenhuis ligt en er is een situatie waarover u

2. Wilt u hierin worden bijgestaan, dan kunt u

eens wilt praten, neemt u dan contact met ons op.

terecht bij onze onafhankelijke klachtenfunctionaris. Zij kan u adviseren en ondersteunen.

Zo kunt u bij ons terecht: 1. Bespreek onduidelijkheden, problemen of klachten met de betrokkene. Zo kan de klacht of het probleem misschien direct worden verholpen.

De klachtenfunctionaris is onpartijdig en heeft geheimhoudingsplicht. Klachtenfunctionaris: Telefoon:

010 297 55 08

Postadres:

Ikazia Ziekenhuis t.a.v. mw. C.D. Schutrups-Duyvendak Klachtenfunctionaris Antwoordnummer 80161 3080 VB Rotterdam

E-mail:

klachtenfunctionaris@ikazia.nl

3. U kunt een klacht indienen bij de Klachtencommissie. Deze commissie hoort de betrokkenen en kan naar aanleiding van uw klacht officieel aanbevelingen doen aan de directie om de zorgen dienstverlening te verbeteren.

Klachtencommissie: Uw klacht kunt u indienen bij de Klachtencommissie: schriftelijk: Ikazia Ziekenhuis t.a.v. Klachtencommissie Antwoordnummer 80161 3080 VB Rotterdam e-mail: KlachtenComm@ikazia.nl

Ikazia Nieuws - Winter 2010

39


Specialisten

Specialisten Anesthesiologie C.R. Bello mw. K.T. Dahmen L. Klompe M.J.B. Los mw. dr. M.C.O. van den Nieuwenhuyzen (opleider) mw. M.W. Oltmans-van Dommelen C.J. van Oort dr. H.C. Rettig F.A. Verhoeven Apotheek mw. L. Kuiper Cardiologie dr. E.A. Dubois M.P. Freericks J.P. Kerker dr. G.J. Nollen mw. S.K. Zoet-Nugteren Chirurgie dr. R.U. Boelhouwer dr. P.T. den Hoed (opleider) dr. C.J. van Steensel B.R. Toorenvliet dr. W.J. Vles dr. W.F. Weidema mw. A.M.E. van Well Dermatologie dr. H.J.H. Engelkens E.R. Lonnee Gynaecologie mw. S.M.A. Groenen mw. V. Haitsma mw. A.D. van Heesewijk mw. A.C. van Hof dr. J.P.J.A. Kuijken dr. J.W. de Leeuw (opleider) G.C.H. Metz mw. B. Morrel Intensive Care geneeskunde M.P.C. Middelkoop mw. M. Muller mw. dr. F.J. Schoonderbeek mw. dr. A.F.C. Schut Interne geneeskunde dr. M.G.A. Baggen mw. dr. F. Croon-de Boer dr. A. Dees (opleider) mw. V.J.H. Haanen (waarnemer) dr. F.E. de Jongh mw. E.N.M. Overkleeft

40

Ikazia Nieuws - Winter 2010

mw. dr. I.C. van Riemsdijkvan Overbeeke mw. E.D. van de Ven-de Ruiter (waarnemer) mw. dr. A.A.M. Zandbergen

Kaakchirurgie dr. G.J. van Beek C.A. Bertheux L.O.H. Dessau (waarnemer) J.G. van der Hee mw. dr. J.M. Kwakman F.R. Praal L.J. Rijksen dr. dr. D. Rink

Neurologie L.J.M.M. Mulder D.M.H. Zuidgeest Oogheelkunde mw. J.A. de Beijer-Dominicus mw. E. van Campen-Molenaar mw. A.F.G. Jansen mw. dr. J.A.F.M. van Neerven Orthopedie dr. C.H. Geerdink W. Kuis B.B.A.M. Niers A. Vosmaer

Kindergeneeskunde C. Aleman mw. S.H. Dijkstra mw. K.A. Goud D.J.M. van Heemstra mw. I. Heuts-van der Kragt mw. C.M. Messemaker mw. H.S. Paizano-Thijssen mw. A.M. Robinson (waarnemer) mw. K.A. Schuitevoerder

Pathologie dr. dr. R.W.M. Giard dr. H.F.G.M. van den Ingh dr. M. Kliffen

Klinische chemie dr. M.A. Fouraux dr. W. van Gelder

Radiologie L.C.W. de Jonge J.G.J. Jonkman J.W.A.M. Mensing mw. dr. A. Preda P.A.M. Rosekrans J.W. van der Sluijs ir. M.J. Stoutjesdijk

Klinische psychologie mw. dr. J.E.W.M. van Dongen-Melman (opleider) G. Plaisier KNO-heelkunde J.W. Arendse mw. A.A.C. Aukema J.J. van Twisk Longziekten P.R.M. Hekking F.A.H. Jacobs mw. C.W.H.M. Kroese-BovĂŠe J.C.E. Meek Maag-, darm- en leverartsen dr. P.C.J. ter Borg dr. R.J.Th. Ouwendijk mw. H.G. Vermeulen mw. C. Verveer

Plastische Chirurgie R. Tjong Psychiatrie mw. S.K. Kalidien

Reumatologie K.H. Han mw. dr. A.E.A.M. Weel Revalidatiegeneeskunde M.A. Los Sportgeneeskunde mw. S.G. van der Putten Urologie E. Kats dr. J.E. Nienhuis

Medische Microbiologie dr. M. van Rijn

Mevrouw E. van CampenMolenaar, oogarts


Multicultureel thuiszorgbureau MOB (maatschappelijk ondersteuningsbureau) We zijn een erkend en gecertificeerd bureau. Wij werken in geheel Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen. Onze diensten bestaan uit huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging, verpleging en maatschappelijk werk. Op basis van Zorg in Natura. Sterke kanten van MOB: 1. Wij verlenen zorg aan clienten van diverse culturen, o.a. turks, marokkaans, chinees, kaapverdiaans, hindoestaans, etc. 2. Maatschappelijke/verzorgende ondersteuning voor psychiatrische en psychogeriatrische clienten/familie. 3. Wij hebben HBO en MBO medewerkers van dezelfde culturele afkomst als onze cliënten, die rekening houden met leefgewoontes, geloof en rituelen van de cliënt. 4. Wij bieden 5 dagen per week multiculturele dagverzorging voor zowel vrouwen als mannen. Adres: Jacob Catsstraat 94, 3035PS Rotterdam, telefoon 010-4674222 Adres: Huishoudelijke verzorging, Beukelsdijk 139c, 3022DA Rotterdam. telefoon 010-4760818 Web:

Zorggroep Rijnmond, is met 11 locaties verspreid over Rotterdam e.o. dé protestants christelijke zorgaanbieder in de regio. Zorgdragen voor Elkaar is ons motto. In Rotterdam-Zuid gaat het om de volgende locaties: De Koningshof, woonzorgcentrum • biedt onder meer verpleegkundige-, huishoudelijkeen persoonlijke verzorging en begeleiding; • kortdurend verblijf is mogelijk; • het restaurant in de Koningshof is wijd en zijd bekend. Oranjehof, Centrum voor kleinschalige verpleeghuiszorg, wonen en welzijn • een splinternieuwe kleinschalige woonomgeving voor mensen die lijden aan dementie; • Oranjehof maakt deel uit van Lombarde, een wooncomplex met een wijkwelzijnsfunctie. Siloam en Westerstein, centra voor (kleinschalige) verpleeghuiszorg, wonen en welzijn • revalidatie, behandeling en zorg na ziekenhuisverblijf; • chronische somatische zorg en behandeling -verpleeghuis; • psychogeriatrische zorg en behandeling - wonen in een kleinschalige woonomgeving. Grootschalige renovatie gepland voor 2010

www.mob.nu

info@mob.nu

Slingedael, Centrum voor Korsakov en Psycho Geriatrie • biedt zorg aan mensen met het syndroom van Korsakov of mensen die lijden aan dementie; • in de benadering van PG-clienten staan geborgenheid en eigenwaarde voorop; • Korsakovcliënten hebben behoefte aan structuur die wij o.a. bieden via onze afdeling arbeidsmatige dagbesteding. Volledige renovatie gereed in 2011. Waelestein, woonzorgcentrum • combinatie van een wooncentrum (met huishoudelijke en persoonlijke zorg en verpleging) en een zorgcentrum, voor cliënten die intensievere zorg nodig hebben; • faciliteiten voor kort verblijf en dagzorg voor cliënten uit de omgeving. Voor alle bovengenoemde zorgvormen is een indicatie van het CIZ nodig. Maatschappelijk werk van het ziekenhuis kan u hier informatie over geven. Voor meer informatie: www.zorggroeprijnmond.nl Of telefoon: (010) 25 10 100 In Rotterdam Noord hebben wij de volgende locaties: Atrium - woonzorgcentrum, De Burcht - centrum voor kleinschalige verpleeghuiszorg, wonen en welzijn, Pniël - verpleeghuis, De Regenboog - palliatief centrum en Tiendhove - woonzorgcentrum.


Winter 2010  

In deze editie van Ikazia Nieuws: Impressie Kinderpolikliniek, Opleiding tot gynaecoloog, Sportmedisch Adviescentrum, Zorg op maar in dagbeh...