Page 1

Jaargang 3

Nummer 1

lente 2012

Nieuw MDL-centrum biedt prettige omgeving en meer comfort

Kort nieuws Online afspraken maken Bij de meeste poliklinieken is het inmiddels mogelijk dat nieuwe patiënten hun eerste afspraak online maken. Via de website kunnen patiënten zich aanmelden voor een Ikazia account. Met dit account of DigiD kan de patiënt inloggen om een afspraak te maken. Ikazia werkt er hard aan om ook bij de poliklinieken Interne Geneeskunde, Gynaecologie en MDL het online

Cardiologie beter bereikbaar afspraken maken in te voeren. Voor huisartsen is het maken van online afspraken via ZorgDomein nog niet mogelijk. We hopen dit eind 2012 rond te hebben. Uiteraard kunt u patiënten wel wijzen op de mogelijkheden via www.ikazia.nl.

Vanaf heden kunnen huisartsen de dienstdoend cardioloog tijdens kantooruren direct bereiken via het telefoonnummer: 010 - 297 59 51.


Beste huisarts,

Nieuw MDL-centrum volop in ontwikkeling Begin 2012 is het vernieuwde MaagDarm-Levercentrum in gebruik genomen. Maag-Darm-Leverziekten is al jaren een zelfstandig specialisme met een eigen patiëntenpopulatie. Patiënten kunnen dan ook specifiek

onderzoek blijkt dat muziek een positief effect heeft op zowel patiënten als op verpleegkundigen en artsen. Het nieuwe MDL-centrum is een prettige en comfortabele omgeving voor de patiënt. We hebben nu een grote dagbehandeling met tien bedden, dit biedt meer mogelijkheden voor sedatie, aldus de MDL-artsen. De uitslaapkamer is uitgerust met speciale bewakingsapparatuur en de verpleegkundigen zijn specifiek geschoold.

naar de MDL-arts doorverwezen worden.

Het eerste kwartaal van 2012 is inmiddels verstreken. De trend van de afgelopen jaren, toename van de vraag naar zorg, is wederom zichtbaar in de eerste productiecijfers van 2012. Een ontwikkeling waar men in het Haagse rekening mee moet houden en die niet afgewenteld moet worden op de zorgaanbieders. Er zullen politiek gevoelige keuzes moeten worden gemaakt, zoals bijvoorbeeld verhoging eigen bijdrage of verkleinen van pakket of…. Op dit moment is het begrip ‘schadelast’ leidend. Een woord dat mijns inziens niet past in de gezondheidszorg. In ieder geval willen we, evenals in voorgaande jaren, onze patiënten en verwijzers graag van dienst zijn met kwalitatief hoogwaardige zorg. In Ikazia zijn de poliklinieken KNO, MDL en Oogheelkunde na een ingrijpende renovatie opnieuw in gebruik genomen. Ook het eerste deel van het Moeder en Kind Centrum is gereed. Op het huisartsenplatform van 14 februari jl. zijn actuele beleidszaken en vragen rondom de samenwerking tussen huisartsen en Ikazia besproken. De inbreng van huisartsen is voor de samenwerking van groot belang en wordt zeer gewaardeerd. Veel dank aan de aanwezige huisartsen. Zijn er zaken die u aan de orde wilt stellen, laat het ons weten via Daan van der Leer. Ik wens u allen sterkte en wijsheid in het werk. Met vriendelijke groet, Rob Kievit, arts/ algemeen directeur

D

e ontwikkelingen in de afgelopen jaren en de verwachtingen voor de toekomst bieden het vakgebied Maag-Darm-Leverziekten toenemend mogelijkheden. De patiëntenpopulatie is de laatste jaren toegenomen en ook dit jaar wordt landelijk 15 procent groei verwacht. Volgens de MDL-artsen komt dit onder andere door de vergrijzing maar ook door meer mogelijkheden op diagnostisch en therapeutisch gebied. Het nieuwe MDL-centrum biedt ruimschoots mogelijkheden om de ontwikkelingen op het vakgebied te blijven volgen en er wordt gewerkt met de meest recente technieken. Zo krijgen patiënten tijdens een scopie CO2 in plaats van kamerlucht ingeblazen. CO2 wordt sneller door het lichaam opgenomen waardoor de patiënt minder last heeft van een opgeblazen buik. De nieuwe scopiekamers zijn uitgerust met speciale verlichting en een muziekinstallatie. Deze verlichting stelt de endoscopist in staat de beelden beter te beoordelen. En uit wetenschappelijk

Huisartsen kunnen patiënten die in aanmerking komen voor een colonoscopie direct naar het pre-scopie spreekuur verwijzen. Op dit spreekuur worden patiënten gescreend op risicofactoren. Daarnaast worden zij geïnformeerd over de procedure en de risico’s van de colonoscopie. Ook wordt de colonoscopie, afhankelijk van de klachten, sneller ingepland. Sinds dit jaar werkt er een Physician Assistant (PA) in het MDL-centrum. Zij heeft de kwaliteiten en bevoegdheden om - onder supervisie van een MDL-arts - colonoscopiën uit te voeren. Met het oog op de toekomst wordt overwogen een tweede PA op te leiden. Het MDL-centrum werkt intensief samen met Olympus (fabrikant van optische apparatuur) en heeft daardoor altijd de beschikking over de nieuwste apparatuur. In mei verwacht het centrum als eerste in Nederland de nieuwste scopen waarmee afwijkingen nog beter opgespoord kunnen worden. Tevens is de verwachting dat het MDLcentrum zal voldoen aan de eisen om mee te werken aan het bevolkingsonderzoek naar coloncarcinoom.

Wereldprimeur Vanaf 7 februari werkt Ikazia - als eerste ziekenhuis ter wereld - met de allernieuwste 5mm veiligheidspennaalden. Na de implementatie van veilige infuusnaalden en veilige bloedafnamesystemen, passen deze naalden goed binnen de steeds strengere wetgeving. Alle gezondheidsinstellingen zijn verplicht om veiligheidsnormen in te voeren waarmee zij hun werknemers beschermen tegen letsels door scherpe voorwerpen. De

2.

nieuwe naald - BD AutoShield Duo - biedt dubbele bescherming: de naald wordt na het prikken zowel aan de patiëntzijde als aan de penzijde automatisch beschermd. Daardoor kunnen medewerkers en patiënten zich niet meer verwonden aan de naald.


Neurologie in de volle breedte Het vakgebied Neurologie wordt binnen Ikazia in de volle breedte uitgeoefend door twee neurologen. Bij Dick Zuidgeest ligt het accent op de behandeling van Parkinson-patiënten terwijl Laus Mulder zich vooral heeft toegelegd op de vasculaire neurologie. Zij vertellen over de ontwikkelingen binnen hun vakgebied.

‘T

ijd is een cruciale factor bij herstel na een beroerte’, vertelt Mulder. ‘Hoe eerder de behandeling start, hoe beter. Om tijdverlies te voorkomen, adviseren wij huisartsen om bij melding van een beroerte direct een ambulance te bellen en het ziekenhuis te informeren.’ ‘Ikazia is hier volledig voor geëquipeerd’, vult Zuidgeest aan. ‘De SEH staat 24/7 paraat om CVA-patiënten op te vangen en de noodzakelijke onderzoeken te starten en de neuroloog is binnen 15 minuten aanwezig. De norm is om binnen 4,5 uur na de beroerte te starten met de behandeling, die gericht is op het opheffen van het vasculaire probleem (ivt: intraveneuze trombolyse).’ Bij patiënten die niet herstellen, kan soms intra-arteriële trombolyse gedaan worden. Hierbij wordt een trombolyticum op de plaats van het stolsel ingebracht via een katheter. Zuidgeest: ‘Het gaat om een experimentele behandeling die we niet hier uitvoeren, maar waarvoor we een beroep kunnen doen op het Erasmus MC.’

slagaderoperatie uitvoeren waarbij de vernauwing wordt opgeheven. Een operatie die niet zonder gevaar is, maar de kans op een nieuw CVA aanmerkelijk verkleint. De ingreep wordt gedaan door een ervaren vaatchirurg en de resultaten voldoen aan de normen.’ Secundaire preventie is erg belangrijk bij CVA-patiënten, vinden beide artsen. Daarbij is een prominente rol weggelegd voor het multidisciplinair Vaatcentrum van Ikazia. Zuidgeest: ‘Wij verwijzen veel van onze CVA-patiënten door naar dit centrum voor begeleiding bij een gezonde leefstijl.’ Niet alleen CVA-patiënten zijn bij Ikazia in goede handen. Zuidgeest: ‘We hebben een uitstekende multidisciplinaire samenwerking rondom Parkinson-patiënten en maken

gebruik van ParkinsonNet, een regionaal netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van mensen met Parkinson.’ Een recente ontwikkeling voor patiënten met Carpaal Tunnel Syndroom is de CTS-straat (verwijzen kan via ZorgDomein). ‘Patiënten kunnen op één dag alle onderzoeken en uitslagen krijgen’, legt Zuidgeest uit. ‘Vervolgens kunnen we direct behandelen met Kenacort, of we plannen op korte termijn een operatieve ingreep.’ De wachttijden (gemiddeld 6 weken) voor een afspraak zijn nog steeds te lang, beamen beide artsen. ‘Daar werken we aan’, zegt Mulder. ‘Maar huisartsen kunnen ons altijd bellen en bij spoedgevallen vinden we steevast een snelle oplossing.’

Voor opname van CVA-patiënten beschikt Ikazia over een Stroke Care Unit met state of the art bewaking en gespecialiseerde Stroke Care verpleegkundigen. Tijdens de opname wordt ook naar de halsslagaders gekeken. Mulder: ‘In geval van een carotis stenose kunnen we een hals-

Wegwerkzaamheden Montessoriweg

Koploper diabeteszorg

Van februari tot juli 2012 vervangt de gemeente Rotterdam de riolering in de Montessoriweg. Daarbij zal steeds een gedeelte van de Montesssoriweg afgesloten zijn. De hoofdingang en parkeergarage blijven uiteraard bereikbaar. Op www.ikazia.nl/bereikbaar vindt u de actuele afsluiting en alternatieve route. Patiënten die slecht ter been zijn, kunnen gewoon voor de ingang van het ziekenhuis worden afgezet.

Bij een onderzoek van de Consumentenbond (februari 2012) naar goede diabeteszorg komt Ikazia als koploper uit de bus. Volgens de Consumentenbond moet een ziekenhuis aan diverse voorwaarden voldoen om koploper te zijn. Jaarlijkse controle van bijvoorbeeld bloeddruk, cholesterol, voeten en ogen en een elektronisch dossier waarin de actuele gegevens staan, zijn een vereiste. Daarnaast moet iedere

3.

patiënt een persoonlijk behandelplan hebben. Ook samenwerking tussen de verschillende specialisten is erg belangrijk voor goede diabeteszorg. Bij Ikazia is dat allemaal prima geregeld. Bovendien kunnen patiënten alle controleafspraken op één dag plannen.


Contact

Relatiebeheer in de thuissituatie intraveneuze medicatie toedient. Zo kan een patiënt met hartfalen bijvoorbeeld thuis diuretica via de Port-a-Cath toegediend krijgen. Voor diverse patiëntengroepen betekent deze ontwikkeling dat ze sneller naar huis kunnen na opname.

B

este huisartsen, Inmiddels heb ik velen van u ontmoet op scholingsavonden, in het huisartsenoverleg of bij u thuis in de praktijk. Mocht u een bezoek van mij op prijs stellen, dan hoor ik dat graag van u. Samenwerken Samen met de eerstelijn ontplooit Ikazia veel nieuwe initiatieven. Zo hebben we samen met Laurens een ‘collumcare pad’ ontwikkeld. Patiënten worden na een heupoperatie snel overgeplaatst naar de revalidatieafdeling van Laurens Antonius IJsselmonde met als doel: goede afstemming zorg en nazorg, kortere opnameduur en snel naar eigen leefomgeving. Daarnaast werken we samen in een project waarbij het specialistisch thuiszorgteam van Laurens patiënten

Zorgdomein Bij de meeste poliklinieken is het mogelijk online afspraken te maken. Het streven is om eind 2012 dit ook via ZorgDomein mogelijk te maken. Het is goed om te zien dat velen van u de verwijsmodule gebruiken. Mocht u geïnteresseerd zijn in het gebruik van ZorgDomein in uw praktijk, laat u mij dat dan weten.

Ikazia Ziekenhuis Montessoriweg 1 3083 AN Rotterdam Postbus 5009 3008 AA Rotterdam T 010 29 75 000 I www.ikazia.nl E post@ikazia.nl Buitenpolikliniek Ikazia Carnisselande Middeldijkerplein 36 2993 DL Barendrecht-Carnisselande T 0180 64 22 22 E buitenpoli@ikazia.nl

Buitenpolikliniek Ikazia Klaaswaal Wilt u uw kennis en of vaardigheden aanscherpen en een dag(deel) mee met één van onze specialisten, dan maak ik voor u een afspraak met de betreffende specialist.

Kerkstraat 20 3286 AK Klaaswaal T 0186 57 11 11 E klaaswaal@ikazia.nl

Vriendelijke groet, Daan van der Leer

Spoedeisende Hulp (SEH)

Wist u dat Nieuws voor de huisartsen ook op de website van Ikazia staat? Kijkt u daarvoor onder het kopje verwijzers. Hier vindt u bovendien andere nieuwsfeiten en de opleidingsagenda voor u en de POH.

Ikazia Ziekenhuis Montessoriweg 1 3083 AN Rotterdam T 010 29 75 300 Contactpersonen voor de huisarts Ombudsspecialist Rob Ouwendijk, MDL-arts T 010 297 57 25 E rjt.ouwendijk@ikazia.nl

Nieuwe specialisten bij Ikazia

Relatiebeheerder huisartsen/eerstelijn en coördinator ZorgDomein Daan van der Leer T 010 297 52 94 E d.vander.leer@ikazia.nl

H.F.E.M. Willems, intensivist per 01-03-2012

M.B. van Veenendaal, kinderarts per 15-02-2012

dr. E.J. Wils, intensivist per 01-02-2012

Colofon Nieuws voor de huisartsen verschijnt vier keer per jaar en wordt per post verstuurd naar alle huisartsen in de regio. Tekst/coördinatie: De Nieuwe Lijn Vormgeving: De Zaak Launspach

M.M. Campo, orthopeed per 01-01-2012

T.M. Potijk, waarnemend gynaecoloog per 01-01-2012

4.

Lente 2012  

Nieuws voor huisartsen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you