Page 1

IKAZIA NIEUWS KWARTAAL MAGAZINE VAN HET IKAZIA ZIEKENHUIS ROTTERDAM

50 jaar Ikazia Ziekenhuis Lente 2015


IKAZIA_2015_1_BINNENW_Opmaak 1 05-03-15 18:03 Pagina 1

Voorwoord 01

Betrouwbaarheid, oprechte interesse en verbinden Als ik in mijn gedachten vijftig jaar geschiedenis van Ikazia laat voorbijtrekken, zie ik daar drie rode draden doorheen lopen. Draden die nauw met elkaar verweven zijn. Het gaat om betrouwbaarheid, oprechte interesse en verbinden. Betrouwbaarheid en loyaliteit hangen nauw samen. We hebben een grote groep trouwe medewerkers. Gemiddeld zijn de dienstverbanden bij ons langer dan bij vergelijkbare organisaties. Dat betekent dat veel medewerkers zich met het ziekenhuis verbonden voelen. Oprechte interesse komt tot uiting in patiëntgerichtheid. Het resultaat daarvan is een grote patiënttevredenheid en een positief beeld bij de buitenwacht. Onderzoek bevestigt dat. Wat betreft verbinden: onze medewerkers voelen zich zowel verbonden met onze patiënten en met het ziekenhuis, als met hun collega’s. Bij lief en leed zijn we er voor elkaar. In dit jubileumnummer wil ik daarom mijn waardering uitspreken voor onze medewerkers. Voor hun inzet, betrokkenheid en inbreng in de afgelopen vijftig jaar. Zij zijn het die de drie rode draden in handen hebben.

“Onze medewerkers voelen zich zowel verbonden met onze patiënten en met het ziekenhuis, als met hun collega's”

Toekomst De Engelse schrijver Byron merkte eens op: “Het verleden is de beste profeet voor de toekomst.” Als dat zo is, kunnen we met vertrouwen de komende jaren ingaan. Wij blijven zeker ons steentje bijdragen aan de tweedelijns- en de specialistische zorg in Rijnmond-Zuid. We gaan door op de ingeslagen weg. Vanuit ons aanpassingsvermogen volgen we technologische ontwikkelingen en innovaties op de voet. Daarbij blijven onze eigen kracht en waarden ons uitgangspunt. Mr. R.P.D. Kievit, arts algemeen directeur


IKAZIA_2015_1_BINNENW_Opmaak 1 05-03-15 18:03 Pagina 2

02 Gedicht

In Rotterdam, die grote havenstad aan de Maas, staat een ziekenhuis met een logo in blauw en groen, waar “zorgen” al 50 jaar de basis vormt, voor al het werk dat de medewerkers daar met hart en ziel doen. Wat is er veel veranderd in de afgelopen jaren, denk hierbij bijvoorbeeld aan werkwijzen en operatietechnieken. Het is echt niet meer te vergelijken met 1965, die dagelijkse verzorging van al onze zieken. Steeds meer zorg wordt poliklinisch verleend, alles nauwkeurig en uiteraard volgens protocol. Patiënten worden uitvoerig over “het plan van aanpak” geïnformeerd en de wachtkamers en de kliniek zijn regelmatig overvol. Ikazia groeit en groeit, bouwt en verbouwt maar door. Het is niet altijd gemakkelijk, maar leidt altijd tot verbetering en daar doen we het tenslotte allemaal voor. Het werk wordt er in de loop der jaren ook niet altijd eenvoudiger op; men heeft te maken met regels, wetten en vele ingewikkelde financiële facetten, in de ronde “toren” is het regelmatig zweten geblazen, want alles moet nu eenmaal kloppen, passend binnen alle budgetten. “Ons” Ikazia, geroemd om haar patiëntvriendelijkheid, waar vele werknemers en patiënten komen, heel divers van religie en cultuur. Zorgen voor elkaar staat hier hoog in het vaandel, respect voor ieder medemens, het is heel simpel, het is heel puur. Al 50 jaar sterk in zorg verlenen, klaar om verder te gaan, samen staan we sterk en zullen vol vertrouwen en professionaliteit doorgaan! Janet Versteeg-de Hek Polikliniek Longziekten


IKAZIA_2015_1_BINNENW_Opmaak 1 05-03-15 18:05 Pagina 3

59

11

06

Inhoudsopgave VOORWOORD GEDICHT PASTORALE RAAD VAN COMMISSARISSEN INTERVIEW - Stichting tot Steun - Medewerkers van toen - Ontmoeting in Ikazia - Moeder en dochter - Vader en zoon FOTOREPORTAGE - Verhalen van toen - Beelden van toen COLUMN - Cliëntenraad - Michelle

01 02 12 13 04 14 16 24 26 28 36 58 39 60

DE WERELD VAN

08 20 32

REÜNIE WIST U DAT BRIEF VAN TOEN

35 41 61

OP BEZOEK

48


IKAZIA_2015_1_BINNENW_Opmaak 1 05-03-15 18:04 Pagina 4

04 Stichting tot Steun

Lidmaatschap een vanzelfsprekendheid Donateur van het eerste uur Voor de heer H.W. van Tuijl was het lidmaatschap van de Stichting tot Steun een vanzelfsprekendheid. “Toen ik het huis uitging werd ik lid van de NCRV én van de stichting. Zo hoorde dat. Mijn vader was een van de grondleggers van de stichting InterKerkelijke Ziekenhuisbouwactie, waaruit Stichting tot Steun is voortgekomen. Hij hielp dominee G. Samsom geld inzamelen voor de bouw van het ziekenhuis. Dat werd zijn levenswerk. Aan de ziekte TBC hield mijn vader heel slechte ogen over waardoor hij niet meer als bankbediende kon werken bij de Nederlandsche Handel-Maatschappij. Hij bleef wel in dienst maar mocht zich vanuit huis inzetten voor de stichting. Mijn vader organiseerde in de regio van alles om donateurs te werven. Bijvoorbeeld avonden met een zangkoor. Ik kan het nog altijd dromen: Giro 368420. De stichting slaagde erin het eerste miljoen in guldens bijeen te brengen. Mijn vader zette zich daarnaast in als administrateur van de, aan Ikazia verbonden, kraaminrichting op Rotterdam-Zuid.” De heer Van Tuijl is trots op het resultaat van de inspanningen van zijn vader. “Ik volg het nieuws over Ikazia op de voet. Ik ben blij met de goede naam die het ziekenhuis heeft en de hoge scores in tests.” Zelf komt de Ridderkerker eigenlijk nooit in Ikazia. “Gelukkig maar want dat betekent dat ik niets mankeer. Maar ik blijf lid want als een Van Tuijl kan ik mijn lidmaatschap natuurlijk niet opzeggen.”

“Ik kan het nog altijd dromen: Giro 368420”


IKAZIA_2015_1_BINNENW_Opmaak 1 05-03-15 18:04 Pagina 5

Stichting tot Steun 05

Geïnspireerd door oprechtheid Donateur sinds 2013 Jaap van der Vliet meldde zich bij de Stichting tot Steun aan nadat hij door een bloedvergiftiging korte tijd op de IC gelegen had. “Het was heel acuut maar niet veel later kon ik weer opgeknapt en wel naar huis. Niets dan lof over de behandeling. De sfeer is open en menselijk. Er is oprechte aandacht voor je.” De Rozenburger zag zijn ervaringen bevestigd toen zijn moeder vorig jaar in Ikazia lag. “Zij wilde pertinent niet naar het ziekenhuis: ‘Niets aan de hand’. In 1933 lag zij voor het laatst in een ziekenhuis. Maar zij is nu lovend over artsen, verpleegkundigen en de predikant die aan haar bed kwam.” Geïnspireerd door de oprechtheid van Ikazia trakteerde Van der Vliet meerdere keren wat lekkers aan het personeel dat zijn moeder verzorgde. Ook na het interview bracht hij weer wat versnaperingen voor verpleegkundigen op 5A. “Een kleine moeite. Zij verdienen het!” Zijn moeder verliet Ikazia als terminaal patiënt maar knapte thuis op. “Ik heb nog regelmatig mailcontact met dr. De Leeuw over dat bijzondere, niet voorziene herstel.” Het persoonlijke contact met Ikazia motiveert hem om, via de stichting, iets terug te doen voor het ziekenhuis. “Met dat geld worden bijvoorbeeld leuke dingen gedaan voor de kinderafdeling. Van belang is dat alles direct ten goede aan het ziekenhuis komt. Dat er niets aan de strijkstok blijft hangen zoals bij grote landelijke organisaties.”

“Er blijft niets aan de strijkstok hangen”


IKAZIA_2015_1_BINNENW_Opmaak 1 05-03-15 18:04 Pagina 6

06 Stichting tot Steun

Al zeker 50 jaar lid Al lang donateur “Mijn buurvrouw mevrouw Molendijk kwam afgelopen zomer bij mij met een artikel over haar neef Nick Baas die zich inzet voor diabetespatiënten. Zij las dat in Ikazia Nieuws. Ik vertelde dat ik het verhaal al had gelezen. Ik krijg het blad namelijk elk kwartaal thuisgestuurd en lees het dan helemaal. Zo zette ik mijn buurvrouw op het spoor ook lid te worden van de stichting.” “Ik ben al zeker 50 jaar lid van de Stichting tot Steun”, zegt mevrouw A. Berkhout-Koole. “Mijn lidmaatschap dateert uit de tijd dat Ikazia werd gebouwd. Mijn man zat in de kerkenraad van Pernis en daar werd bepraat hoe het nieuwe ziekenhuis gesteund kon worden. ‘Moeten wij daar ook niet lid van worden’, stelde hij voor. Tot die tijd kwamen wij altijd in het Diaconessenhuis aan de Westersingel (later Van Dam Ziekenhuis en nu Rijndam Revalidatie). Dat was ook christelijk maar het nieuwe ziekenhuis zou voor ons vanuit Pernis veel beter bereikbaar zijn.” Mevrouw Berkhout bleef ook na de opening van het ziekenhuis trouw lid. “Dat hoorde er gewoon bij.” “Van die begintijd herinner ik mij niet meer of je ergens aan merkte dat je lid was. Alleen bij het jaarlijks betalen van het lidmaatschap natuurlijk”, lacht de 83-jarige dame. “Maar dat je Ikazia Nieuws thuis bezorgd krijgt is pas van later.” Mevrouw Berkhout bleef ook lid vanwege de fijne verzorging die haar man kreeg in Ikazia. “Hij heeft er dikwijls gelegen.”

“Het lidmaatschap hoort er gewoon bij”


IKAZIA_2015_1_BINNENW_Opmaak 1 05-03-15 18:04 Pagina 7

Stichting tot Steun 07

Je wordt nog als mens behandeld Sinds kort donateur “Wij zijn al jaren buren in Pernis, eerst overburen en nu wonen wij boven elkaar. Wij doen regelmatig iets voor elkaar. Bijvoorbeeld als ik op de fiets vis haal in het dorp dan neem ik ook iets mee voor mevrouw Berkhout. Maar wij maken ook wel gezellig samen een ommetje”, vertelt mevrouw C.W. Molendijk-van Velden. “Wij kennen elkaar uit het kerkelijke leven. Onze voorkeur voor Ikazia komt voor een belangrijk deel voort uit die christelijke achtergrond. Dat ‘kerkelijke’ merk je nog altijd in het ziekenhuis. Vooral aan het personeel. Hoe ze in Ikazia met je omgaan, dat voelt anders dan in de meeste andere ziekenhuizen. Je wordt nog als mens behandeld. Natuurlijk ben je ook hier, in zekere zin, een nummer. Ikazia moet immers ook zakelijk te werk gaan maar de sfeer blijft desondanks warm en belangstellend.” Mevrouw Molendijk heeft goede en slechte ervaringen met ziekenhuizen in Rotterdam en omgeving. “Als ik keus heb, ga ik altijd naar een arts van Ikazia.” In het ziekenhuis las mevrouw Molendijk regelmatig het Ikazia Nieuws. “Ik wist toen nog niet dat je het blad ook thuisgestuurd kon krijgen. Nu ik lid ben, weet ik dat dit meer inhoudt dan alleen Ikazia Nieuws. Leden financieren bijvoorbeeld het ‘autootje’ dat de mensen van de parkeerruimte naar Ikazia brengt. Heel mooi vind ik dat de stichting mogelijk maakt dat een tweede predikant in het ziekenhuis werkzaam is.”

“Het ‘kerkelijke’ merk je nog altijd in het ziekenhuis”


IKAZIA_2015_1_BINNENW_Opmaak 1 05-03-15 18:06 Pagina 8

Voorwoord 08 De wereld 01 van Ikazia

Michael Kromodimedjo, verpleegkundige 6A

De juiste snaar “Ik heb mijn opleiding in Suriname gedaan en daar ook vele jaren gewerkt. Toen ik naar Nederland kwam ben ik in Ikazia gaan werken. De sfeer is hier goed. Op de afdeling zijn we bijna een familie, ondanks de diversiteit zijn we een eenheid. In contact met de patiënt heb ik altijd een klik. Dat is het leukst: de juiste snaar weten te raken. Dat de patiënt, soms ook in verdriet, even glimlacht.” Werkt sinds 2007 in Ikazia


IKAZIA_2015_1_BINNENW_Opmaak 1 05-03-15 18:07 Pagina 9

De wereld van Ikazia 09

Linda Koster, receptioniste/telefoniste

Een knikje of een knipoog “Toen ik de vacature van Ikazia zag wist ik meteen: ‘Yes! Dit is het’. Niemand komt voor zijn plezier naar het ziekenhuis. Een knikje of een knipoog maakt dat de patiënt zich op zo’n moment gezien voelt. Ondersteunend, vaak als eerste aanspreekpunt, er voor de ander zijn. Dat wij als klein ziekenhuis bestaansrecht hebben, dat zit volgens mij in de kundigheid, de aandacht en de signatuur van het ziekenhuis.” Werkt sinds 2011 in Ikazia


IKAZIA_2015_1_BINNENW_Opmaak 1 05-03-15 18:07 Pagina 10

Voorwoord 10 De wereld 01 van Ikazia

Elles Adegeest, doktersassistente polikliniek Dermatologie

Mooie wisselwerking “Ik ben ooit begonnen op de polikliniek Urologie en werk nu alweer jaren op de polikliniek Dermatologie. In de afgelopen 25 jaar is er in het ziekenhuis veel veranderd. Er is extra aandacht besteed aan de uitstraling van het ziekenhuis, ook dat is fijn voor de patiënt. Er ontstaat een mooie wisselwerking wanneer je patiënten behandelt zoals je zelf behandeld wilt worden. De reacties zijn dan altijd goed. Ik werk met plezier en dat straal ik uit.” Werkt sinds 1990 in Ikazia


IKAZIA_2015_1_BINNENW_Opmaak 1 05-03-15 18:07 Pagina 11

De wereld van Ikazia 11

Mirelda Dee, zorgassistente Kinderafdeling

Een lach “Ik solliciteerde vanuit mijn christelijke geloofsovertuiging. Mooi toch, dat ik soms met patiënten voor en na het eten kan bidden. Iedere morgen als ik op mijn werk kom, voelt het alsof ik thuiskom. In de afgelopen jaren is alles moderner geworden maar voor mijn gevoel blijft het werk hetzelfde. Zorgen met aandacht voor de patiënt. Als één van de kinderen mij, met een lach, herkent van de vorige dag maakt dat mijn dag compleet.” Werkt sinds 1991 in Ikazia


IKAZIA_2015_1_BINNENW_Opmaak 1 05-03-15 18:13 Pagina 12

12 Pastorale

Liefdevol en betrokken Midden tussen de rijstvelden stonden we, in de berm van de weg, te kijken naar een grote mat waarop de vers geoogste rijst lag te drogen. In Nederland, zo vertelde ik onze gids, eten we ook vaak bruine rijst. Rijst waar alleen de buitenste schil, het kaf, af is. De gids was helemaal perplex. Dat Nederlanders niet altijd slim zijn had hij al lang gedacht, maar bruine rijst eten is toch wel heel erg vreemd. Ik legde hem uit dat in bruine (vlies) rijst veel meer voedingsstoffen zitten dan in witte rijst. De meeste voedingsstoffen zitten immers in het vliesje dat voor witte rijst van de korrel wordt gepeld. Dat kan allemaal best wezen, vond de gids, maar een weldenkend mens, en zeker een weldenkende Indonesiër, eet witte rijst. Verbijsterend, dat men in een land waar veel mensen nauwelijks iets anders dan rijst eten, het gezondste van die rijst wordt weggegooid. Verbijsterend, maar ook akelig herkenbaar. Moeten we, kijkend naar de zorg in Nederland, ook niet erkennen dat er wel heel erg driftig is ‘ontvliesd’. Ondanks alle bezuinigingsmaatregelen, die uiteraard ook voor ons ziekenhuis gelden, proberen we in Ikazia ‘ongepelde’ zorg te geven. Zorg uit overtuiging, niet alleen deskundig, hoog gekwalificeerd, maar ook liefdevol en betrokken. Hoe vanzelfsprekend dat ook lijkt, dat gaat niet vanzelf. 50 jaar na de opening blijven we daar aan bouwen. Ds. J.A.P. Vlasblom


IKAZIA_2015_1_BINNENW_Opmaak 1 05-03-15 18:13 Pagina 13

Raad van Commissarissen 13

Christelijke naastenliefde blijft uitgangspunt Ikazia heeft zich de afgelopen vijftig jaar aangepast aan diverse maatschappelijke ontwikkelingen. Maar in zijn wortels en zijn kernwaarden is het niet veranderd.

Dat zegt prof. C.P. Veerman, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Ikazia. Met ‘maatschappelijke ontwikkelingen’ doelt hij op de ontzuiling van Nederland in combinatie met de multiculturele samenstelling van het patiëntenbestand. “Rotterdam Zuid is een multiculturele samenleving geworden met ruim honderd nationaliteiten. Daar heeft het ziekenhuis zich aan aangepast. Wij zijn er niet alleen voor onze oorspronkelijke protestants-christelijke achterban, maar ook voor andersgelovigen en ongelovigen. Iemand krijgt bij ons zorg omdat christelijke naastenliefde en barmhartigheid centraal staan. Dit zal ook in de toekomst zo blijven.”

Menselijke maat

“Een ziekenhuis dat nog oog heeft voor de menselijke maat.”

Veerman kijkt met gemengde gevoelens naar de actuele trend van schaalvergroting in de ziekenhuiswereld en het verzekeringswezen. “Dit is niet in het voordeel van de individuele patiënt. Schaalvergroting is misschien een oplossing voor het kostenvraagstuk, maar niet voor de kernvraag: worden mensen goed verzorgd?” Aan de andere kant meent hij dat Ikazia hiervan kan profiteren. “We scoren hoog in de overzichten van de beste ziekenhuizen in het AD en Elsevier. En we zijn financieel gezond. Het zou toch zot zijn als een ziekenhuis, dat zo goed presteert, zijn zelfstandigheid zou verliezen? Hoe groter en massaler andere ziekenhuizen worden, des te aantrekkelijker wordt Ikazia. Een ziekenhuis dat nog oog heeft voor de menselijke maat.”


IKAZIA_2015_1_BINNENW_Opmaak 1 05-03-15 18:13 Pagina 14

14 Medewerkers van toen

Eens een Ikaziaan, altijd een Ikaziaan Ab Reedijk De 61-jarige Ab Reedijk begon in 1973 als leerling-verpleegkundige in het Ikazia Ziekenhuis. “In die tijd kwam ik met een gebroken been op de afdeling Orthopedie van Ikazia terecht. Toen kreeg ik bijzondere interesse in het vak Verpleegkunde. Wat moest ik achter een suf bureau met een potlood en een telmachine?” “In zijn ‘leerlingengroep’ was hij de enige man dus ja, hij viel wel op. Zijn vader fronste zijn wenkbrauwen: “Ga jij een vrouwenberoep doen?” “Ik volgde de opleiding en zorgde dat ik altijd vooraan stond. En soms was het tijd voor iets leuks. Ik weet nog dat ik een keer met de kinderen op de kinderafdeling sneeuw ging maken van krantenpapier. De ‘sneeuw’ gooiden we in de lucht. Prachtig natuurlijk maar de hoofdzuster dacht daar anders over. Rust, Reinheid en Regelmaat was het devies. En tja, sommige patiënten wilden liever door een zuster gewassen worden. Ik hoor het een patiënt nog zeggen: ‘Ga je vriend maar wassen’.”

“Ga je vriend maar wassen”

“In 1978 verliet ik Ikazia voor een functie bij een verpleeghuis waar ik sneller hogerop kon komen. Maar ik zeg altijd: eens een Ikaziaan, altijd een Ikaziaan. Ondanks de sterk hiërarchische structuur waren we eigenlijk één grote familie. Als ik het ziekenhuis voorbij rijd dan moet ik altijd weer glimlachen. Wie weet kom ik hier nog wel eens als vrijwilliger terug.”

Scan de code voor een leuke foto van Ab met de broeders en zusters van nu.


IKAZIA_2015_1_BINNENW_Opmaak 1 05-03-15 18:13 Pagina 15

Medewerkers van toen 15

De keuken van Ikazia De heer M. van der Keur 700 kilo ‘vuile’ aardappels, 180 kilo ‘vuile’ andijvie en schoonmaken maar… de normaalste zaak van de wereld in de keuken van Ikazia, jaren zeventig. “Alles deden we zelf, tot aan het draaien van de eenpersoons botertjes toe”, aldus toenmalig hoofd Keuken de heer M. van der Keur. In de keuken van concertgebouw De Doelen moest hij zoveel werken dat hij moest kiezen: een nieuwe vrouw of een nieuwe baan. “En toen kwam ik in Ikazia terecht. Stoomketels, kapjes: een heel andere wereld. En alles moest goedkoop. Geen tournedos stroganoff maar runderniertjes of rundertong. Het eten was heus goed maar het was geen luxe. Tenminste, in de beginjaren. We gingen de recessie in, dus er moest bezuinigd worden.” “De aardappels werden handmatig gepit. Vleeswaren eigenhandig gesneden. Hagelslag en ander beleg werd over tal van schaaltjes verdeeld. Toen gingen we nadenken of het ook anders kon. Zodat het ons minder tijd kostte. Geschilde aardappels, voorverpakte vleeswaren enzovoort. Ook drong ik aan op meer variatie in het menu. Wat dacht je van pudding in plaats van de aloude vanillevla? En nasi? Zo hebben we de keuken van Ikazia stukje bij beetje opgebouwd.” “Het waren intrigerende jaren kan ik wel zeggen. Veranderen deed je niet zomaar. In 1998 gaf ik het stokje over en merkten velen wel: ja, de keuken was in de loop der jaren een goede, vakkundige keuken geworden.”

“Pudding in plaats van vanillevla”


IKAZIA_2015_1_BINNENW_Opmaak 1 05-03-15 18:13 Pagina 16


IKAZIA_2015_1_BINNENW_Opmaak 1 05-03-15 18:13 Pagina 17

Ontmoeting in Ikazia 17

Henk Rowaan en Caroline Rowaan-Salacroup

Achter de schermen van de verpleegafdeling Henk Rowaan is patiënt van dokter Ouwendijk. Nog regelmatig komt hij in Ikazia voor een remicade-infuus. Bij een van die gelegenheden liet hij zich ontvallen dat hij en zijn vrouw Caroline Rowaan-Salacroup elkaar leerden kennen op verpleegafdeling 3A in Ikazia. “Dat is het beste dat mij ooit is overkomen”, vertelt Caroline over de ontmoeting in juni 1988. “Eigenlijk was dat een hele rare tijd”, legt Henk uit. “Ik lag met de ziekte van Crohn naast haar vader die een hersentumor had. Dat was allemaal heel heftig. Maar onze verliefdheid was juist iets positiefs. Daar hebben wij ons aan vastgehouden.”

“Het beste dat mij ooit is overkomen” De moeder van Caroline vertelde dat naast haar vader een hele leuke jongen lag. “Ik was heel

verlegen maar ben wel meteen gaan kijken. Ondanks het grote leeftijdsverschil klikte het vanaf dag één. Henk is heel joviaal en uitbundig. Hij zorgde dat ik losser werd. Wij konden heel goed met elkaar praten.” Henk: “Door mijn ziekte had ik wel wat anders aan mijn hoofd maar toch groeide de verliefdheid. Caroline kwam nog eens op bezoek toen haar vader al uit het ziekenhuis was en ik kwam later wel eens bij hen thuis om te helpen bij het vervoer van haar vader. Ik had een auto.” “Deze zomer zijn wij 25 jaar getrouwd dus mijn moeder had het meteen goed gezien”, lacht Caroline die zelf, net als Ikazia, haar 50e verjaardag viert.


IKAZIA_2015_1_BINNENW_Opmaak 1 05-03-15 18:13 Pagina 18


IKAZIA_2015_1_BINNENW_Opmaak 1 05-03-15 18:13 Pagina 19

Ontmoeting in Ikazia 19

Ronald Bello en Petra Dijkstra

Ikazia-echtpaar Het duurde ‘even’ voordat Petra Dijkstra door had dat collega Ronald Bello verliefd op haar was. Beiden zijn fysiotherapeut in Ikazia. “Toen Petra hier kwam werken, vond ik haar meteen leuk maar ik had op dat moment al een relatie”, vertelt Ronald. “Toen ik later wel ‘werk’ van haar ging maken, viel dat bij alle collega’s op behalve bij Petra zelf.” “Ik was er niet zo mee bezig. Ik zag hem als een collega waarmee ik leuk kon kletsen.

Vasthoudendheid van Ronald mondde uit in een avondje uit. “Wij hebben voor de collega’s wel een tijdje stilgehouden dat het ‘aan’ was. Je wilt niet dat je werk er onder lijdt.” Maar die voorzichtigheid bleek niet nodig. Ronald en Petra zijn 19 jaar geleden getrouwd.

“Veel Ikazia-collega’s waren op ons huwelijksfeest”

Veel collega’s waren aanwezig op het feest. “In Ikazia zijn de reacties eigenlijk altijd positief geweest. Wij zorgen er wel voor dat wij niet op dezelfde afdeling als fysiotherapeut werken.” Het Ikazia-echtpaar heeft er aan gedacht om voor een van beiden elders werk te zoeken. “Maar waarom zou je een baan op het spel zetten waarin je het erg naar je zin hebt. Wij ervaren Ikazia als één grote familie.”

Ik zocht er ook niks achter toen hij mij thuis hielp met verven. Pas toen Ronald mij tijdens zijn vakantie ‘collect call’ belde, begon het kwartje te vallen.”


IKAZIA_2015_1_BINNENW_Opmaak 1 05-03-15 18:17 Pagina 20

Voorwoord 20 De wereld 01 van Ikazia

Jeroen Teunissen, bouwdeelbeheerder, afdeling Technisch Beheer

Dynamisch bedrijf “Na een reis rond de wereld kwam ik in Ikazia werken. Net als tijdens die reis, weet je hier niet wat je de volgende dag te wachten staat. En technische storing kan zo ontstaan. Mijn werk is enorm afwisselend, naast de technische inhoud is er het sociale contact met collega’s. Als ik kijk naar de afgelopen jaren is Ikazia een dynamisch ziekenhuis dat steeds ontwikkelt en vooruitkijkt, we hebben het ‘goed voor mekaar’.” Werkt sinds 2009 in Ikazia


IKAZIA_2015_1_BINNENW_Opmaak 1 05-03-15 18:18 Pagina 21

De wereld van Ikazia 21

Josje van Turenhout, SEH verpleegkundige

Iedere dag een uitdaging “Ik begon met de opleiding in 1981 en heb een paar maanden in de zusterflat gewoond, ring 8 kamer 10. Een leuke start. Ook na mijn diplomering in 1985 bood het werk mij keer op keer nieuwe uitdagingen. In maart 1990 ben ik op de EHBO gaan werken. Het ziekenhuis groeide en de EHBO ontwikkelde zich tot Spoedeisende hulp. De dynamiek en het ‘onverwachte’ zijn voor mij nog iedere dag een uitdaging. Ik voel me thuis in Ikazia, de manier waarop er met elkaar omgegaan wordt spreekt mij aan.” Werkt sinds 1981 in Ikazia


IKAZIA_2015_1_BINNENW_Opmaak 1 05-03-15 18:18 Pagina 22

Voorwoord 22 De wereld 01 van Ikazia

Bert Morren, stafmedewerker planning en control afdeling Financiën

Betrokkenheid en trots “Midden in een spanningsveld van maatschappelijke ontwikkelingen en toenemende druk op budgetten, willen we als afdeling ook in financieel opzicht het beste voor het ziekenhuis bereiken. Met mijn kennis kan ik een bijdrage leveren aan de organisatie, zodat Ikazia patiëntgerichte zorg kan blijven verlenen. Die bijdrage is voor mij van essentieel belang, waarbij ik het ook belangrijk vind dat ik me voordurend kan blijven ontwikkelen. Werken bij Ikazia geeft mij een gevoel van betrokkenheid en trots.” Werkt sinds 2007 in Ikazia


IKAZIA_2015_1_BINNENW_Opmaak 1 05-03-15 18:59 Pagina 23

De wereld van Ikazia 23

Jan Willem de Leeuw, gynaecoloog

Juist ook zorgen “Vanaf het begin heb ik de open sfeer in het ziekenhuis heel fijn gevonden. Dat begon al tijdens de opleiding. Er was veel ruimte voor mijn ideeën en eigen inbreng. Nu ik zelf opleider ben geef ik die ruimte ook aan de arts-assistenten. Wat ik mooi vind is dat we hier met elkaar niet alleen behandelen maar juist ook zorgen. Dat is soms een grap om de spanning te verminderen en op andere momenten een arm om de schouder. In onze zorg gaat kwaliteit voorop en hebben we aandacht voor de mens.” Werkt sinds 1990 in Ikazia


IKAZIA_2015_1_BINNENW_Opmaak 1 05-03-15 18:18 Pagina 24

“Samen bijzondere momenten gedeeld”


IKAZIA_2015_1_BINNENW_Opmaak 1 05-03-15 18:18 Pagina 25

Moeder en dochter 25

Verpleegkundige Anneke de Groot en dochter Daniëlle

Zo moeder zo dochter

Anneke de Groot-Verhoeven en Daniëlle Jansen-de Groot zijn moeder en dochter. Hoewel ze lang tegelijkertijd als verpleegkundigen in Ikazia hebben gewerkt, hebben ze nooit samen aan één bed gestaan. Maar ze hebben wel heel bijzondere momenten in ‘het huis’ met elkaar gedeeld. Anneke heeft bijna haar gehele arbeidzame leven In Ikazia gewerkt. Ze maakte in 1965 deel uit van de allereerste lichting leerling-verpleegkundigen. “Het was één grote familie in het begin. Heel huiselijk, heel warm”, omschrijft zij de sfeer in de pioniersjaren. Na haar huwelijk in 1969 werd ze fulltime huisvrouw. Toen haar kinderen goed en wel uit de luiers waren, kwam ze in 1976 terug als parttimer tot haar pensioen in 2012.

Met de paplepel ingegoten

Daniëlle is na haar HAVO-examen in 1990 als leerling verpleegkundige in Ikazia begonnen en werkt daar nog steeds. “Als kind wilde ik al de verpleging in. Bijna vanzelf kwam ik in Ikazia terecht, aangestoken door de enthousiaste verhalen van mijn moeder. Die zijn er met de paplepel ingegoten.” Anneke: “Toch is het je persoonlijke keuze geweest. Want onze andere dochter, Marieke, is ook verpleegkundige geworden maar zij heeft gekozen voor het toenmalige Zuiderziekenhuis.”

Bijzondere momenten

Hoewel ze nooit samen hebben gewerkt, hebben moeder en dochter wel heel bijzondere momenten

met elkaar gedeeld. Zo heeft Anneke als kraamverpleegkundige Daniëlle begeleid tijdens de geboortes van haar twee dochters. “Dat was natuurlijk heel speciaal”, herinnert Anneke zich. Een ander gedenkwaardig moment was dat Anneke de verpleegstersspeld bij Daniëlle mocht opdoen, toen zij in 1994 haar diploma A-verpleegkundige had behaald. Anneke: “Deze handeling was voorbehouden aan iemand die toen ook als verpleegkundige werkzaam was in Ikazia. Dus daar was ik best trots op.”

Luisterend oor

Anneke en Daniëlle praten thuis regelmatig over Ikazia. Daniëlle: “Zeker in mijn begintijd hebben we veel over het werk gepraat. Je maakt er soms heftige dingen mee. Dan was het fijn dat ik daarvoor juist bij mijn moeder terecht kon. Zij bood niet alleen een luisterend oor, maar gaf ook advies.” Misschien kan Daniëlle zelf over enkele jaren deze klankbordfunctie overnemen: “Mijn dochter Noëlle (16 jaar) kan niet wachten tot ze de verpleging in mag.” Anneke: “Wie weet volgt er ooit een interview met een drie generatie foto.”


IKAZIA_2015_1_BINNENW_Opmaak 1 06-03-15 12:00 Pagina 26

“Leuk om eens in zijn keuken te kijken”


IKAZIA_2015_1_BINNENW_Opmaak 1 05-03-15 18:18 Pagina 27

Vader en zoon 27

Dr. Jaap Nienhuis en zoon Syert

Zo vader zo zoon

Vader en zoon hebben er wel een nachtje over geslapen. Is het wel verstandig dat Syert Nienhuis zes maanden als ANIOS (arts-assistent niet in opleiding als specialist) op de afdeling Chirurgie meedraait in Ikazia, waar vader dr. Jaap Nienhuis uroloog is? Syert was al behoorlijk vertrouwd met het ziekenhuis omdat hij voor zijn co-assistentschappen een paar maal meegelopen had op de afdeling Urologie. Maar dit was toch anders. Syert: “Ik besefte dat alles wat ik in Ikazia zou doen, zou worden uitvergroot en naar senior zou worden teruggekoppeld. En omgekeerd: ik zou alles kunnen zien wat mijn vader doet.” Jaap: “Een ander risico was dat privé en werk door elkaar zouden lopen. Inclusief de situatie dat de één zou worden aangesproken op een fout van de ander.” Syert: “Maar we waren het erover eens dat het verantwoord was. Wij zijn beiden behoorlijk nuchter en we zijn in staat werk en privé goed te scheiden.”

Bijzonder

Het was een goed besluit. Beiden kijken enthousiast terug op de tijd dat Syert in Ikazia werkte. Speciaal was de operatie waar Syert zijn vader assisteerde. “Ik had hem vroeger vaker operaties zien doen. Maar om samen aan de operatietafel te staan en onder zijn leiding te werken is hartstikke leuk. Het is al mooi dat je het vak met je vader kunt delen, maar samen werken is helemaal bijzonder.”

Andere verhoudingen

Jaap vond het uit een andere invalshoek waardevol om samen met zijn zoon in het ziekenhuis op te trekken. “Ik vond het bijzonder om hem opnieuw iets te mogen leren. Vroeger leerde ik hem lopen, fietsen en dergelijke. Op een gegeven moment was dat voorbij. Dan is het leuk om hem als volwassen man nog wat bij te brengen. Meestal willen ze op die leeftijd niet meer zoveel van je aannemen. Maar bij een operatie liggen de verhoudingen opeens weer heel anders. Daar heb ik de leiding.” Syert: “Zeker, ik ken mijn rol. Het is zijn operatie, het is zijn ziekenhuis. Ik assisteer alleen. Ik doe wat hij zegt, ik ga niet mijn eigen weg. Terwijl dat thuis natuurlijk wel eens anders ligt.” “Ik vind het ook leuk om eens in zijn keuken te kijken. Ik had natuurlijk wel allemaal verhalen gehoord van medewerkers en van thuis. Nu heb ik mijn vader eens van een andere kant meegemaakt en hem anders leren kennen en waarderen.” Jaap: “En omgekeerd.”


IKAZIA_2015_1_BINNENW_Opmaak 1 05-03-15 18:18 Pagina 28

28 Verhalen van toen

Verhalen van toen Hoe anders was het leven voor (leerling-)verpleegkundigen vroeger in Ikazia. De redactie sprak met zes verpleegkundigen die in de beginjaren als ‘zuster’ in het ziekenhuis werkten en woonden in de ‘zusterflat’. Allemaal werken ze nog steeds in Ikazia. Een bundeling van mooie herinneringen.

Zusterflat

De zusterflat is een geschiedenis op zich. Iedereen kent het wel, het ronde gebouw naast het ziekenhuis waar nu de stafdiensten gehuisvest zijn. Vroeger schreef een Huisorde de regels van het huis voor. Mannen moesten zich eerst komen melden. Maar ja, er glipte wel eens iemand ongezien naar binnen. Even een kopje koffie drinken met de dames. Een handdoek voor de camera en niemand merkte er iets van. De zusters hadden een kamertje van vier bij drie, een gezamenlijke keuken en gezamenlijk sanitair. Dat was geen probleem, het bevorderde juist de saamhorigheid. Sliep een zuster dan hing het bordje ‘Wachtzuster slaapt’ aan haar deur. Niet storen dus. Maar de technische dienst klopte soms gewoon aan. Lampen verwisselen moest ook gebeuren…


IKAZIA_2015_1_BINNENW_Opmaak 1 05-03-15 18:18 Pagina 29

Kerkdiensten en feestdagen

Naar de kerkdienst gaan in de ziekenhuiskapel was min of meer verplicht in de beginjaren. Wie kon natuurlijk want de zorg ging ook toen altijd door. Niet alleen op zondag ging de bijbel open. Leerling-verpleegkundigen lazen de patiënten elke dag een stukje voor. Er hing een leesrooster aan de binnenkant van de deur maar later koos men ook zelf wel de tekst. De feestdagen zaten vol met tradities. Met kerst werden de patiënten wakker gezongen door het personeel. Ere zij God en Stille Nacht, klokslag 6.00 uur in de ochtend. En de regel was: wie niet komt zingen, komt ook niet op het kerstontbijt. Nu nog steeds zingen veel personeelsleden samen met geïnteresseerden van buiten op kerstochtend, om 7.00 uur. En we hebben de enthousiaste Ikazia-cantorij.

Maaltijden

De maaltijden waren goed in Ikazia. Aardappels, groenten en vlees. Nasi was een feest! Stond er patat op het menu dan belde een zuster weleens naar de keuken: ‘Gooi nog es wat extra in de olie, ze hebben erge trek.’ Vervolgens smikkelden de zusters lekker met de patiënten mee. “De keuken stond altijd voor je klaar, zoals nu nog steeds.” In de zusterflat was kookgelegenheid, een tweepits-stelletje, maar meestal aten de zusters in het ziekenhuis. Niemand zal de taak van ‘loopwacht’ tijdens de nachtdienst vergeten. “Als leerling-verpleegkundige moest je dan de maaltijd klaarzetten voor het personeel in de eetzaal. Je moest de soep warmen, de tafels dekken, het eten uit de koelkast halen. Het was donker en je was alleen. Maar ook dat wende op den duur.”


IKAZIA_2015_1_BINNENW_Opmaak 1 05-03-15 18:18 Pagina 30

30 Verhalen van toen

Kleding

Zeg ‘uniform’ en de verplichte kapjes voor de zusters komen direct in beeld. Omstreeks 1978 werd het gebruik afgeschaft. Wat de zusters van zo’n kapje vonden? “Het hoorde er gewoon bij. Soms stond je er zelfs nog mee onder de douche of liep je er mee op het Zuidplein...” De kapjes waren van karton. Na zo’n tien dagen, de rand bruin van het vuil, kregen de zusters een nieuw exemplaar van de hoofdzuster. Wie eerder wilde verwisselen moest daar een goede reden voor hebben. Verder droegen de zusters een onderjurk, doorknoopjurk, wit overschort, panty’s en dichte, liefst platte schoenen. Ook bij tropische temperaturen golden de regels van het uniform. “Dat was nu eenmaal zo. We waren eigenlijk heel meegaand.”


IKAZIA_2015_1_BINNENW_Opmaak 1 05-03-15 18:18 Pagina 31

Ikaziadagen

Tijdens de speciale Ikaziadagen werd de verjaardag van Ikazia gevierd. In mei, twee dagen achter elkaar. De festiviteiten vonden plaats in de tuin van het ziekenhuis, waar nu de parkeergarage staat. Tafels, stoelen, karren: alles werd ernaartoe gesleept. Het personeel genoot van een geweldig koud buffet bereid door de chef-kok en consorten. Na het eten werden spelletjes gedaan. Afdelingen streden tegen elkaar met een quiz, een ‘beddenrace’ en andere spellen. Grote lol maar niet iedereen bleef altijd ongedeerd. En nu zijn er zoveel dagen bijgekomen. Eens in de zoveel jaar een Open dag is hopelijk een mooie nieuwe traditie.

Puntenboekje

Uniformen, een Huisorde voor de Zusterflat, spelletjes op personeelsdagen: zo waren er verschillende gebruiken in de begintijd van Ikazia. Het ‘puntenboekje’ hoort er voor de leerlingverpleegkundigen zeker ook bij. Daar stonden de taken en verantwoordelijkheden in. De leerlingen liepen met het boekje op zak en de instructiezuster tekende af. “Na drie handtekeningen kreeg je voor de betreffende handeling je puntje.” Menigeen heeft het boekje nog. “Zoiets bewaar je je leven lang.” De zusters raken niet uitgepraat over de gewoonten en gebruiken van vroeger. En hoe snel zij ‘volwassen werden geschopt’. “Er is nu veel meer support dan vroeger. Maar toen en nu, Ikazia was en is een geweldig ziekenhuis. Daarom werken we hier nog steeds met veel plezier.”


IKAZIA_2015_1_BINNENW_Opmaak 1 05-03-15 18:52 Pagina 32

Voorwoord 32 De wereld 01 van Ikazia

Sonja van den Berg, anesthesiemedewerker

Hetzelfde doel “Via een uitzendbureau ben ik hier ‘toevallig’ gekomen, ik ben er nog steeds en dat heeft een reden: We zijn hier echt goed voor de patiënt. Ken je onze slogan: Beter voor elkaar? Dat is echt zo. Wat ik mooi vind aan mijn functie is, dat ik in de hectiek van een operatie zorg dat de patiënt uiteindelijk zo fris mogelijk terug gaat naar de afdeling. Tijdens de operatie werk ik zelfstandig maar tegelijkertijd heeft iedereen in de ruimte hetzelfde doel. Dat maakt dat we het toch met z’n allen doen.” Werkt sinds 2006 in Ikazia


IKAZIA_2015_1_BINNENW_Opmaak 1 05-03-15 18:52 Pagina 33

De wereld van Ikazia 33

Esther van Campen, oogarts

Oog voor elkaar “In Ikazia hebben we oog voor elkaar. In de samenwerking als specialisten onder elkaar maar vooral voor de patiënt. Bijna niemand komt alleen naar het ziekenhuis. De familie en bekenden van de patiënt spelen een grote rol. Bijvoorbeeld bij een staaroperatie overleggen we goed over de behandeling en nazorg. Als de patiënt na zo’n operatie aangeeft dat hij weer kan autorijden, puzzelen en tv kijken, dan ben ik dik tevreden. We kunnen zo iets betekenen in de kwaliteit van leven. Dat met elkaar beter maken.” Werkt sinds 2006 in Ikazia


IKAZIA_2015_1_BINNENW_Opmaak 1 05-03-15 18:52 Pagina 34

34 De wereld van Ikazia

Leny de Ruiter, vrijwilligster Patiënten Service Bureau

Een luisterend oor “Ik heb altijd in de verpleging willen werken, maar dat is er nooit van gekomen. Ik vind het heerlijk om mensen te helpen, interesse in hen te tonen en een luisterend oor te bieden. Zo draag ik bij aan Ikazia. Het ziekenhuis is betrokken en vriendelijk, er is aandacht voor de mensen. Ik ben ook best trots, we ontvangen steeds mooie nominaties bijvoorbeeld in Elsevier en het AD.” Werkt sinds 2011 in Ikazia


IKAZIA_2015_1_BINNENW_Opmaak 1 05-03-15 18:52 Pagina 35

Reünie 35

Reünie 50 jaar Ikazia Zaterdag 6 juni 2015 Een jubileumconcert, een jubileumuitgave van Ikazia Nieuws, een speciale Open dag. In dit feestelijke jaar waarin het 50 jarig bestaan van ons Ikazia gevierd wordt, mag een reünie uiteraard niet ontbreken! Wij nodigen alle (oud) medewerkers van harte uit op zaterdagmiddag 6 juni, van 14.00 tot 17.00 uur.

Er is al een flink aantal (oud) collega’s dat zich heeft aangemeld, maar er zijn er natuurlijk nog veel meer! Ben jij of ken jij iemand die in Ikazia gewerkt heeft? Vind je het leuk om bij te praten met je collega’s van vroeger en het ziekenhuis weer te zien? Meld je dan aan via reunie@ikazia.nl.

‘Mond tot mond reclame’ daar kunnen we allemaal voor zorgen. Zegt het voort!


IKAZIA_2015_1_BINNENW_Opmaak 1 05-03-15 18:53 Pagina 36

36 Beelden van toen

1975

1973

1970


IKAZIA_2015_1_BINNENW_Opmaak 1 05-03-15 19:08 Pagina 37

1977

1977

1975


IKAZIA_2015_1_BINNENW_Opmaak 1 05-03-15 18:53 Pagina 38


IKAZIA_2015_1_BINNENW_Opmaak 1 05-03-15 18:59 Pagina 39

Herkenbaar en bereikbaar In de afgelopen 50 jaar is Ikazia uitgegroeid tot een volwaardig en goed geoutilleerd ziekenhuis, waar de geboden zorg niet alleen gekenmerkt wordt door professionaliteit, maar vooral ook door een cultuur van patiëntgerichtheid en patiëntvriendelijkheid. De waardering van deze zorg met hart en handen, wordt weerspiegeld in de hoge scores in de verschillende landelijke beoordelingen. Een hoogtepunt was de verkiezing tot het meest patiëntvriendelijke ziekenhuis in 2012. In die tijd was er nog geen Cliëntenraad. Vanaf 2013 heeft het ziekenhuis een Cliëntenraad. Haar doel is het behartigen van belangen van de patiënten en bezoekers van ons ziekenhuis, waarbij goede zorg, patiëntveiligheid en patiëntvriendelijkheid voorop staan. In de komende jaren zullen we trachten ons meer te profileren en contact te leggen met onze achterban. Hierbij zullen we, vanuit het perspectief van de patiënt, de organisatie adviseren over diverse zaken, die de directe patiëntenzorg betreffen. Ook in dit jubileumjaar zullen we ons best doen om herkenbaar en bereikbaar te zijn voor de patiënten. We zullen deelnemen aan de festiviteiten, die georganiseerd worden voor en met de patiënten. Samen met de organisatie zullen we onze bijdrage leveren om het Ikazia Ziekenhuis tot het meest patiëntvriendelijke ziekenhuis van de regio te maken. We horen graag van u!

Iza van Riemsdijk, voorzitter clientenraad@ikazia.nl

Cliëntenraad 39


IKAZIA_2015_1_BINNENW_Opmaak 1 05-03-15 19:00 Pagina 40


IKAZIA_2015_1_BINNENW_Opmaak 1 05-03-15 19:00 Pagina 41

Wist u dat 41

Wat gebeurde er nog meer in 1965 Prinses Beatrix maakt haar verloving met Claus von Amsberg bekend.

Feyenoord wordt landskampioen, over het seizoen 1964/1965.

Na een ‘incident’ met het Amerikaanse oorlogsschip USS Maddox in de Golf van Tonkin besluit President Johnson om Amerikaanse troepen te stationeren in Vietnam. De eerste Amerikaanse troepen arriveren in maart 1965 in Vietnam.

De winnaar van de Tour de France is de Italiaan Felice Gimondi. Jan Jansen wordt de beste Nederlander op de negende plaats.

De eerste gewapende bankroof in Nederland vindt plaats in Gieten. Prinses Margriet verlooft zich met Pieter van Vollenhoven. Hiermee wordt Pieter van Vollenhoven het eerste, niet adellijke lid van het Koninklijk Huis. Koningin Juliana opent de Zeelandbrug over de Oosterschelde. De brug verbindt Noord-Beveland met Schouwen-Duiveland. De brug is 5022 meter lang. De Montblanc tunnel wordt geopend. De tunnel is 11,6 kilometer lang en verbindt Frankrijk met Italië. De algemene bijstandswet wordt van kracht.

De winnaar van het WK allround schaatsen voor mannen wordt de Noor Per Ivar Moe. Op de derde plek wordt Ard Schenk de beste Nederlander. Ada Kok verbetert het wereldrecord 200 meter vlinderslag. Ze wordt in 1965 uitgeroepen tot Europees zwemster van het jaar en Nederlands Sportvrouw van het jaar. Op 11 oktober start de radiozender Hilversum 3. Dit als tegenhanger voor de populaire zender Radio Veronica. In eerste instantie zal de zender van 9.00 tot 18.00 uur uitzenden. De Française France Gall wordt, voor Luxemburg, in Napels, winnares van het Eurovisie Songfestival met het lied ‘Poupée de cire, poupée de son’. Nederland wordt elfde met Conny Vandenbos met het lied ‘Het is genoeg’.

Malcolm X, één van de prominentste strijders, voor gelijke rechten van de zwarte bevolking van de Verenigde Staten, wordt doodgeschoten. Toeschouwers weten één van de daders te overmeesteren. Kosmonaut Leonov maakt de eerste ruimtewandeling. In 1965 wordt ook De Gemini 4 gelanceerd, Edward White zal als eerste Amerikaan een ruimtewandeling maken. Unicef krijgt de Nobelprijs voor de vrede. Transavia wordt onder de naam Transavia Limburg N.V. opgericht, door een Schot en een Belg. Maastricht Aachen Airport is de thuisbasis. Vanaf 1966 krijgt de luchtvaartmaatschappij ook een vergunning om vluchten van de luchthavens Beek, Zestienhoven en Schiphol uit te voeren.

De Zeelandbrug


IKAZIA_2015_1_BINNENW_Opmaak 1 05-03-15 19:00 Pagina 42


IKAZIA_2015_1_BINNENW_Opmaak 1 06-03-15 12:19 Pagina 43


IKAZIA_2015_1_BINNENW_Opmaak 1 05-03-15 19:00 Pagina 44

44 Stichting tot Steun

Stichting tot Steun van het Ikazia Ziekenhuis Het doel van de Stichting tot Steun is het Ikazia Ziekenhuis te voorzien van extra middelen die niet uit het normale ziekenhuisbudget betaald kunnen worden. Door de steun van de vele donateurs kunnen die extra’s worden gerealiseerd. Denkt u hierbij aan: - de tweede predikantenplaats; - het Patiënten Service Bureau; - de Mee-Ga-Mobiel; - activiteiten ter ondersteuning van de identiteit en het magazine Ikazia Nieuws. Bij een donatie van minimaal € 12,50 per jaar ontvangt u ons magazine IN thuis. Het IBAN nummer van de Stichting tot Steun is NL65INGB0000368420. De Stichting tot Steun heeft een ANBI-status. U kunt uw giften dus aftrekken van de belasting en ook hoeft de Stichting geen successie- of schenkingsrechten te betalen. Zie voor meer informatie onze website www.ikazia.nl/ststeun of neem telefonisch contact op met Erna de Bus, 010 297 54 55.

Een donateur aan het woord:

Mevrouw Ria de Koning Mevrouw Ria de Koning heeft zich kortgeleden bij Stichting tot Steun aangesloten. “Ik heb 28 jaar in Ikazia gewerkt en was tot het einde van mijn dienstverband secretaresse van de kinderartsen. Ik heb er altijd met veel plezier gewerkt. De kwaliteit staat hoog in het vaandel maar bovenal heerst er hier een ontspannen sfeer. Ik ben vooral lid om op de hoogte te blijven van wat er in het ziekenhuis gebeurt. Zo lever ik ook nog een kleine bijdrage aan de goede kwaliteit van Ikazia.”

Wilt u ook een bijdrage leveren aan het Ikazia Ziekenhuis?

Word lid van de Stichting tot Steun! Vul het machtigingsformulier op de volgende pagina in of ga naar www.ikazia.nl/ststeun en meldt u direct online aan.


IKAZIA_2015_1_BINNENW_Opmaak 1 05-03-15 19:00 Pagina 45

Stichting tot Steun 45

Machtigingsformulier SEPA

Stichting tot Steun van het Ikazia Ziekenhuis Montessoriweg 1, 3083 AN Rotterdam, Nederland Incassant ID:

NL05ZZZ411264820000

Machtigingskenmerk:

NL05ZZZ411264820000 + uw lidnummer

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Stichting tot Steun van het Ikazia Ziekenhuis om via uw bank jaarlijks of éénmalig een bedrag van uw rekening af te schrijven.

n € 12,50 per jaar, afschrijven in de maand …………………………..……………..…………..……………..…..……………..…..……………..…..………………....

n Meer, namelijk € …………………………..………… per jaar, afschrijven in de maand

…………………………..……………..…………………..…………

n Ik doe een gift en machtig het Ikazia Ziekenhuis om éénmalig af te schrijven € ………………..............…………..…………, afschrijven in de maand …………………………..……………..…………….... Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Naam …………………………..……………..……………………..……………..……………....……………………..……………..……………....……………………..……………..…………………….... Adres …………………………..……………..……………………..……………..……………....……………………..……………..……………....……………………..……………..…………………….... Postcode …………………………..……………..……..……………...........………

Woonplaats …………………………..……………..……..…….............………...........………

Geboortedatum …………….……………..……………..……..………………

E-mail

Land …………………………..……………..……..……..........………...........………

IBAN rekeningnummer ……………..……………..………......……………...........…

Plaats

Datum …………………………..…...........................................….......………...........………

…………………………..…….......………...........………........................

Telefoonnummer

…………………………….......………...........………...

…………………………..……………..............……..…….............………...........………

Handtekening …………………………..……….......................................................…

U kunt deze machtiging opsturen naar de Stichting tot Steun van het Ikazia Ziekenhuis, Antwoordnummer 80513, 3080 WB Rotterdam (een postzegel is niet nodig).


IKAZIA_2015_1_BINNENW_Opmaak 1 06-03-15 11:48 Pagina 46

Haar doet je goed... en dat verdien je!

PrivaZorg Rotterdam ZHE Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen Zuid-Hollandse Eilanden, Capelle a/d IJssel

PrivaZorg staat voor: Kwalitatieve thuiszorg door zelfstandige zorgverleners Georganiseerd vanuit de cliënt (geen roosters)

• Maat haarwerk • Haar aanvullingen • Kant en klare oplossingen • Door zorgverzekeraars erkend haarwerk

Levert de zorg waar u recht op heeft

• Aanvraag zorgvergoeding wordt voor u door ons

Geleverd door gemotiveerde ZZP’ers

specialist. geregeld.

• Huisbezoek op afspraak

NIEUW

In het zorgplan komen noodzaak en wens samen AWBZ gefinancierd of via PGB, particulier Thuiszorg tot en met 24-uurs zorg

directe en trefzekere oplossing voor haaruitval tengevolge van bijv. chemotherapie. Van natuur haar vervaardigde ready-to-wear haarwerken, direct uit voorraad leverbaar.

Erna Blok Haarprotheses Heemraadssingel 144, 3021 DJ Rotterdam

telefoon / fax: 010 47 72 754 www.ernablokhaarprotheses.nl info@ernablokhaarprotheses.nl

PrivaZorg Rotterdam ZHE ’s-Gravenweg 45, 2901 LA Capelle a/d IJssel 010-4472227 info@privazorgrotterdam.com www.privazorgrotterdam.com


IKAZIA_2015_1_BINNENW_Opmaak 1 06-03-15 11:54 Pagina 47

AK W

V

SY ST

EE MP LA FO ND S SC HEID I

NGS

WAN DEN

EN BETIM MERING

ER K

KW AL IT

EIT

&P ERF

ECT IE

Simonse Afbouw B.V.

NvS Schilder & Behangwerken B.V.

Noordeinde 32-34 3341 LW H.I. Ambacht Tel. 078 - 6811440 Fax 078 - 6811449 info@simonseafbouw.nl

Noordeinde 32-34 3341 LW H.I. Ambacht Tel. 078 - 6811444 Fax 078 - 6811449 info@nvs-schilders.nl


IKAZIA_2015_1_BINNENW_Opmaak 1 05-03-15 19:00 Pagina 48

48 Op bezoek

Op bezoek In het Ikazia Ziekenhuis is het tijdens ‘bezoekuur’ een komen en gaan. Wij gaven een aantal bezoekers een boeketje bloemen met de vraag: bij wie gaat u op bezoek? In het kader van onze verjaardag zijn wij op zoek gegaan naar patiënten die geboren zijn in 1965.

Gerard Kosten Xandra Kosten is geopereerd aan haar voet, na een nachtje in het ziekenhuis staat zij op het punt om naar huis te gaan. Haar man Gerard komt haar halen. “De operatie was een meevaller. Meer dan 30 jaar geleden ben ik eens opgenomen voor een kijkoperatie aan de knie, dat was een 4-daagse opname. Alles gaat tegenwoordig veel sneller.” Xandra wordt dit jaar ook 50. “Ik vind het wel erg hoor om een decennium oud te worden. Maar goed, ik kan het maar beter vieren toch? We geven een groot feest bij ons thuis. ‘Ik ben ook net 50’, voegt Gerard daar met een grote knipoog aan toe.”

Fabio Riberio Fabio Riberio is op bezoek bij zijn moeder Tina Riberio, zij vertelt: “Vijf dagen geleden werd ik in Ikazia opgenomen met buikpijn. De zorg is hier ontzettend goed. Ik ben de afgelopen paar jaar wel vaker opgenomen geweest. Vijf jaar geleden verhuisde ik van Portugal naar Nederland. Van de zorg in Portugal weet ik niet zo veel, omdat ik daar gelukkig maar één keer naar het ziekenhuis ben geweest. Toen ik 14 was vloog de tram in Lissabon uit de bocht en brak ik mijn arm. De kwaliteit van zorg in Nederland is wel beter. Het ziet er ook allemaal mooier uit. Ik ben blij dat ik hier nu woon. Dit jaar wordt ik vijftig en dan komen ik al mijn vrienden en familie naar Nederland voor het feest.”


IKAZIA_2015_1_BINNENW_Opmaak 1 05-03-15 19:00 Pagina 49

Op bezoek 49

Andrius Urbonas Andrius Urbonas komen we tegen in de lift met een, dan nog lege, Maxi-Cosi. “Ik ga mijn vrouw en pasgeboren dochtertje ophalen we mogen naar huis.” Emma Dakota is Andrius en Ernates tweede kindje. Geboren in Ikazia’s jubileumjaar. “Het beviel hier goed. Onze zoon is nu op school, maar kwam eerder al even op bezoek. Het voelt in Ikazia als thuis.”

Silvia Sala Patricia Sala is opgenomen in Ikazia. Net als Ikazia, wordt ook Patricia dit jaar 50. “Ik ben in die tijd wel vaker in Ikazia geweest. Hoewel dit de eerste keer is dat ik opgenomen ben. Ik weet nog van vroeger, dat tegenover Ikazia het zwembad De Plompert zat, die hadden en hele hoge duikplank. Als je tijdens het zwemmen gewond raakte kon je zo in je zwembroek naar de Spoedeisende Hulp.” Op bezoek bij Patricia is haar tweelingzus Silvia én nichtjes. Extra bijzonder is dat zij ook een tweeling zijn. De dames Sala gaan hun 50e verjaardag samen vieren: “Zo jong nog maar! We gaan een groot feest geven.”


IKAZIA_2015_1_BINNENW_Opmaak 1 05-03-15 19:03 Pagina 50


IKAZIA_2015_1_BINNENW_Opmaak 1 05-03-15 19:24 Pagina 51

Zoek de 10 verschillen

Kinderpagina 51

KINDERPUZZEL

Mail je oplossing naar in@ikazia.nl en win een mooie prijs.


IKAZIA_2015_1_BINNENW_Opmaak 1 06-03-15 11:52 Pagina 52


IKAZIA_2015_1_BINNENW_Opmaak 1 06-03-15 11:52 Pagina 53


IKAZIA_2015_1_BINNENW_Opmaak 1 05-03-15 19:03 Pagina 54


IKAZIA_2015_1_BINNENW_Opmaak 1 05-03-15 19:16 Pagina 55

Puzzel 55

Kruiswoordpuzzel HORIZONTAAL

1 onbekende, 6 bedekking, 9 bestuurbare slee, 12 besef, 18 voertuig, 19 brandstof, 20 eenmaal, 21 bijwoord, 23 nadruk, 25 moderne bedrijfsadministratie (afk.), 26 onbemiddeld, 27 er goed uitzien, 28 bevestiging, 29 oneffen, 31 brok, 33 wasgelegenheid, 35 steunpilaar, 37 mannelijk dier, 38 volop, 40 koord, 41 familie, 42 voetbalclub, 43 benaming, 45 iel, 46 spoedig, 48 herkauwer, 49 vast, 51 terug, 53 hartstocht, 55 ziekteverschijnsel, 56 heel kort geleden, 57 golfterm, 58 hondensoort, 59 zwart gesteente, 60 reinigen, 64 vierdeursauto, 67 staat in Amerika, 70 kweken, 71 baardje, 73 brand, 74 loot, 76 inhoudsmaat, 77 deel van een voet, 78 vereist, 79 verwensing, 81 medicijn, 82 hulpsein, 83 onderste gedeelte, 84 voorzetsel, 86 kleine boerenwoning, 88 lidwoord, 90 overdreven, 91 vrouw van Abraham, 92 Spaanse uitroep, 94 buiten de lijn, 96 strafwerktuig, 98 achter, 99 golfterm, 100 drank, 101 rivier in Duitsland, 103 levensbestemming, 104 oktober, 105 plaaggeest, 106 hulpmiddel bij rekenen.

VERTICAAL 1 beurtvaart, 2 loofboom, 3 ieder, 4 drank, 5 gedeeltelijk, 6 dichtmaken van een water, 7 terreinfiets, 8 schaaldier, 9 tijdschrift, 10 grondsoort, 11 deel van een auto, 13 getal, 14 erg, 15 rivier in Oostenrijk, 16 centraal station, 17 openbaar vervoermiddel, 22 twist, 24 deel van het gezicht, 27 brandstof, 28 vaartuig, 30 poel, 32 grondstof voor bier, 34 wachthuisje, 36 bevroren regen, 37 ontspanning, 39 bijwoord, 42 nieuw-, 43 ruzie, 44 tegen de kosten opwegen, 46 brede landweg, 47 overkapping, 49 logement, 50 voormalige Russische heerser, 52 onbepaald voornaamwoord, 53 verlaagde toon, 54 duizend kilo, 55 deel van het gelaat, 61 ooruil, 62 teerproduct, 63 open ruimte in een gebouw, 65 uitgestorven reptiel, 66 neusvocht, 68 very important person, 69 rekenkundige bewerking, 71 schoonmaakmiddel, 72 ochtendgewaad, 74 appelsoort, 75 slok, 78 schaatsen, 80 jenever, 82 hemellichaam, 83 deel van IndonesiĂŤ, 84 kampeerartikel, 85 opgooi, 87 snuisterij, 89 titel, 91 zeepoplossing, 93 vernis, 95 Verenigde Staten van Amerika, 97 de heer, 99 helium (symbool), 102 rondhout. 1

2

3

4

5

6

18 21

22

29

30

25

10

33

12

35

46

52

47

53

56 62

63

37

49

72

59 66

73

83

74

84

91

92

85

93

94

67 75

68

86

81 87

95

96

88 97

101 104

105

69

76 80

100

103

50

55

79

99

17

28

48

65

78

82

16

42

58 64

71 77

15

36

54

57

70

14

41 45

51

13

27

34

40 44

90

11

26

32

39

61

9

20

24 31

43

60

8

19 23

38

7

89 98

102

106

Breng de letters uit de overeenkomstig genummerde hokjes over naar de hokjes in de balk. Deze letters vormen de oplossing. 63

36

73

84

12

59

28

47

100

103

83

2

39

74

37

68

92

10

48

20

44

55

7

26

22

De winnaar van de sudoku van het winternummer 2014/2015 is: Karin Bakker uit Hoogvliet. De winnaar heeft inmiddels de VVV bon thuis gekregen. De oplossing van de puzzel van dit nummer kunt u tot 1 juni 2015 a.s. inleveren of opsturen aan: Ikazia Ziekenhuis - t.a.v. het PatiĂŤnten Service Bureau - Postbus 5009 - 3008 AA ROTTERDAM U kunt uw oplossing ook mailen aan: in@ikazia.nl


IKAZIA_2015_1_BINNENW_Opmaak 1 05-03-15 19:16 Pagina 56


IKAZIA_2015_1_BINNENW_Opmaak 1 06-03-15 12:06 Pagina 57


IKAZIA_2015_1_BINNENW_Opmaak 1 05-03-15 19:16 Pagina 58

58 Beelden van toen


IKAZIA_2015_1_BINNENW_Opmaak 1 05-03-15 19:16 Pagina 59


IKAZIA_2015_1_BINNENW_Opmaak 1 05-03-15 19:18 Pagina 60

60 Column

Michelle

Michelle van den Oudenhoven is diabetesverpleegkundige in Ikazia. Over wat ze daar meemaakt vertelt ze in deze column.

50 jaar Ikazia Als je langs het Ikazia Ziekenhuis rijdt, weet je als buitenstaander niet wat er in dat 50 jaar oude gebouw gebeurt. Men kan denken: “Wat een oud gebouw”, of: “Het is maar een klein ziekenhuis”. Dat is natuurlijk ook zo als je uitgaat van de huidige standaard. Maar als je naar binnenloopt merk je het meteen. Als ik ’s ochtends vroeg binnenkom in het ziekenhuis, is er al vaak iemand van de schoonmaak druk bezig met de vloer. Ik krijg een dikke glimlach en een leuke opmerking. Mijn dag kan dan niet meer stuk. En als ik later op de dag door het ziekenhuis loop en dezelfde schoonmaker tegenkom, krijg ik opnieuw die glimlach. 50 jaar geleden is het ziekenhuis met vereende krachten gebouwd. Het samen zorg leveren is na al die jaren hetzelfde gebleven. Als een collega ziek is, proberen we dit met elkaar op te lossen. We leven mee met elkaars wel en wee. Toen ik eind 2010 in het Ikazia ziekenhuis kwam werken voelde ik me daarom meteen thuis. En dat is de kracht van ons ziekenhuis. We zijn er voor elkaar en daarom ook voor u. Michelle van den Oudenhoven


IKAZIA_2015_1_BINNENW_Opmaak 1 05-03-15 19:16 Pagina 61

Brief van toen 61

Open brief aan dames

“Er moeten echter ook artikelen komen, die niet zomaar in de handel zijn, of die veel sterker en beter zijn als ze zelf gemaakt zijn. Ik bedoel kruikezakken en pannelappen. Zouden er onder U enkele dames zijn, die voor ons deze artikelen willen breien.�


IKAZIA_2015_1_BINNENW_Opmaak 1 06-03-15 11:51 Pagina 62

BC Uitgevers bv feliciteert het Ikazia Ziekenhuis met het 50-jarig jubileum!

www.bcuitgevers.nl


IKAZIA_2015_1_BINNENW_Opmaak 1 05-03-15 19:16 Pagina 63

Contact 63

Klacht en advies Goede zorg voor de hele mens. Dat staat voorop in ons ziekenhuis. Respectvol, oprecht geïnteresseerd en betrokken. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over bijvoorbeeld de gegeven informatie, de zorg of de aandacht. Dat u vindt dat het beter kan. Het beste kunt u dit bespreken met de medewerker die uw onvrede heeft veroorzaakt. Als u dat liever niet doet, kunt u bij de klachtenfunctionaris terecht. Zij kan de klacht met u bespreken, u adviseren en ondersteunen. Ook kan zij bemiddelen tussen u en de medewerker.

%

@ i i

Tineke Schutrups-Duyvendak

Heeft u opmerkingen of bent u niet tevreden, dan willen we dat graag weten

010 297 55 08 klachtenfunctionaris@ikazia.nl klachtenfunctionaris Ikazia Ziekenhuis Antwoordnummer 80161 3080 VB Rotterdam

Klachtencommissie

Blijft de klacht bestaan dan kunt u uw klacht laten beoordelen door de onafhankelijke klachtencommissie. De directie wordt geïnformeerd over de uitspraak van de klachtencommissie. Ook worden aanbevelingen gedaan. Die zijn bedoeld om herhaling van het gebeurde in de toekomst te voorkomen. Zo wordt de kwaliteit van zorg verbeterd. U kunt via de klachtenfunctionaris in contact komen met de klachtencommissie.

Contact

Colofon

Ikazia Ziekenhuis Montessoriweg 1, 3083 AN Rotterdam Tel. 010 29 75 000 Fax 010 29 75 400 Internet www.ikazia.nl E-mail post@ikazia.nl Postadres Postbus 5009 3008 AA Rotterdam

Redactie J. Aman • J.T.C. Bijl • S. van der Ent • D. van der Leer

Buitenpolikliniek Ikazia Carnisselande Middeldijkerplein 36 2993 DL Barendrecht Telefoon 0180 64 22 22 E-mail buitenpoli@ikazia.nl Buitenpolikliniek Ikazia Klaaswaal Kerkstraat 20 3286 AK Klaaswaal Telefoon 0186 57 11 11 E-mail klaaswaal@ikazia.nl

Jubileumnummer lente 2015

J. Moret • R.R. van Noort • A. Molendijk • M.C. Oosterwijk C.D. Schutrups-Duyvendak • Ds. J.A.P. Vlasblom • T.C. Vonk

Redactionele bijdrage M. Blok • A.G. Bosma • J. Moret M. van den Oudenhoven • I. van Riemsdijk • N. Veringmeier Fotografie W. Boon • J. T.C. Bijl • J. Moret • O. Seykens • N. Veringmeier Redactie adres en/of adreswijzigingen Ikazia Ziekenhuis Directiesecretariaat • Montessoriweg 1 • 3083 AN ROTTERDAM Telefoon 010 297 50 00 • Internet www.ikazia.nl • E-mail post@ikazia.nl Uitgeverij BC Uitgevers bv • Postbus 416 • 8600 AK Sneek Telefoon 0515 429 429 • Directie G. van Leeuwen

Opmaak Hannique de Jong • Telefoon: 0515 429 420 Bladmanager/Advertentieverkoop Barbara Verschoor Telefoon 06 455 766 70 • Digna Schoonen • Telefoon 06 442 099 10 Foto cover 50 jaar Ikazia Druk Scholma Druk B.V. • Bedum


IKAZIA_2015_1_BINNENW_Opmaak 1 05-03-15 19:16 Pagina 64

64 Specialisten Anesthesiologie

Gynaecologie

C.R. Bello mw. K.T. Dahmen mw. M.W. van Dommelen L. Klompe M.J.B. Los mw. dr. M.C.O. van de Nieuwenhuyzen (opleider) C.J. van Oort dr. H.C. Rettig F.A. Verhoeven

mw. dr. I.A.M. van der Avoort mw. M.R. Douma mw. S.M.A. Groenen mw. A.D. van Heesewijk mw. A.R. HoogendoornGiebel J. Kaijser dr. J.W. de Leeuw (opleider) mw. B. Morrel T.M. Potijk (waarnemer)

Apotheek

Intensive Care geneeskunde

mw. L. Kuiper W.J. Liefers mw. L. Mitrov-Winkelmolen

Cardiologie

mw. dr. M.E. Emans mw. dr. A. Erol-Yilmaz M.P. Freericks F.M.R.J. Hersbach J.P. Kerker dr. G.J. Nollen dr. A.M. de Vos (chef de clinique) mw. S.K. Zoet-Nugteren

Chirurgie

H.C. Flu (chef de clinique) M.P. Gosselink (chef de clinique) mw. N.M. Hanneman dr. P.T. den Hoed (opleider) mw. M.M. Poelman (chef de clinique) dr. A.N. Ringburg dr. C.J. van Steensel dr. B.R. Toorenvliet dr. W.J. Vles mw. A.M.E. van Well

Dermatologie

dr. H.J.H. Engelkens E.R. Lonnee

Geriatrie

A.J. Arends

B. Torrenga

mw. M. Muller mw. dr. F.J. Schoonderbeek mw. dr. A.F.C. Schut mw. S. Stads mw. H.F.E.M. Willems dr. E.J. Wils

Interne geneeskunde dr. M.P. Brugts mw. R.A. Carels mw. dr. F. Croon-de Boer dr. A. Dees J.C. Drooger (chef de clinique) dr. F.E. de Jongh mw. E.N.M. Overkleeft mw. M. Wabbijn mw. dr. A.A.M. Zandbergen (opleider)

Kaakchirurgie

dr. G.J. van Beek dr. dr. L.O.H. Dessau W.F. van Geel mw. dr. J.M. Kwakman F.R. Praal dr. dr. D. Rink

Kindergeneeskunde

C. Aleman mw. J.J. Alink C.P. den Butter (waarnemer) mw. S.H. Dijkstra mw. S.H.M. Gardeniers mw. K.A. Goud mw. B.C.C. Heinerman mw. I. Heuts-van der Kragt mw. C.M. Messemaker mw. H.S. Paizano-Thijssen mw. K.A. Schuitevoerder

Klinische chemie dr. M.A. Fouraux dr. W. van Gelder

Klinische psychologie

mw. dr. J.E.W.M. van Dongen-Melman G. Plaisier (opleider) mw. I. Spuesens-Hoefnagel

KNO-heelkunde J.W. Arendse mw. A.A.C. Aukema J.J. van Twisk

Longziekten

mw. M.K. Greefhorst (chef de clinique) mw. R. Heller-Baan F.A.H. Jacobs mw. C.W.H.M. Kroese-BovĂŠe J.C.E. Meek

Maag-, darmen leverartsen

G. Bezemer (chef de clinique) dr. P.C.J. ter Borg dr. R.J.Th. Ouwendijk (opleider) mw. H.G. Vermeulen mw. C. Verveer

Medische Microbiologie dr. M. van Rijn

Neurologie

mw. C. Gorter de Vries (chef de clinique) L.J.M.M. Mulder D.M.H. Zuidgeest

Oogheelkunde

mw. J.A. de BeijerDominicus mw. E. van CampenMolenaar mw. G. de Grip (waarnemer) mw. A.F.G. Jansen mw. dr. J.A.F.M. van Neerven

Orthopedie

M.M. Campo dr. C.H. Geerdink mw. Y.M. den Hartog (chef de clinique) W. Kuis B.B.A.M. Niers

Pathologie

Prof. dr. M.A. den Bakker mw. dr. K. Hamoen dr. M. Kliffen mw. dr. T.M. Teune

Plastische Chirurgie Dr. T.H.C. Damen mw. H.C. Klepetko

Psychiatrie

mw. S.K. Kalidien mw. P. KĂślling (waarnemer)

Radiologie

mw. C.I.B.F. Gouw L.C.W. de Jonge J.G.J. Jonkman J.W. Kuiper mw. dr. A. Preda J.W. van der Sluijs dr. ir. M.J. Stoutjesdijk

Revalidatiegeneeskunde

mw. A.M. de Rooij mw. L. Valk-Kleibeuker

Reumatologie

mw. F. Bonte-Mineur dr. M.R. Kok

Sportgeneeskunde

dr. B.A.G. Bulder mw. S.G. van der Putten

Urologie

E. Kats dr. J.E. Nienhuis


Ikazia Nieuws Lente 2015  
Ikazia Nieuws Lente 2015  
Advertisement