Page 1

:&5ņ. %":"/*IJ."(À/-&3ņ 130+&-&3ņ (16-31 Mart)


İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER

2

İHH Hakkında

4

İHH Yetim Çalışmaları

6

İHH Sponsor Aile Sistemi‘yle Desteklenen Yetimlerin Ülke ve Bölgeleri

8

İHH Sponsor Aile Sistemi’yle Desteklenen Ülke ve Bölgeler

12

Yetim Dayanışma Günleri Hakkında Genel Bilgiler

15

2013 Yetim Dayanışma Günleri’nde Yurt Dışında Gerçekleştirilecek Projeler

23

2013 Yetim Dayanışma Günleri’nde Yurt İçinde Gerçekleştirilecek Projeler

27

Ek - 2012 Yılı Yetim Dayanışma Günleri Raporu


2

2013 YETİM DAYANIŞMA GÜNLERİ PROJELERİ (16-31 Mart)

İHH HAKKINDA û))ûOTBOJ:BSEN7BLG EÙOZBOOOFSFTJO EF PMVSTB PMTVO TLOUZB EÙĻNÙĻ GFMBLFUF VĥSBNĻ TBWBĻ UBCJJ BGFU WC TFCFQMFSMF NBĥEVS PMNVĻ ZBSBMBONĻ TBLBU LBMNĻ BÇWFZBBǐLUBLBMNĻ [VMNFVĥSBNĻUÙN JOTBOMBSBHFSFLMJJOTBOJZBSENVMBĻUSNBL WFCVJOTBOMBSOUFNFMIBLWFIÙSSJZFUMFSJ OJO JIMBM FEJMNFNFTJ JÇJO HFSFLMJ UÙN HJSJ ĻJNMFSJZBQNBLÙ[FSFLVSVMNVĻUVSEF HÓOÙMMÙMFSJO GBBMJZFUMFSJ JMF CBĻMBZBO WBLG ÇBMĻNBMBSZMOEBLVSVNTBMMBĻNĻUS

ZMEBCFĻLUBEBÙMLFWFCÓMHFZFVMBĻBOû))ûOTBOJ :BSEN7BLG ÇBMĻNBMBSOZÙSÙUÙSLFOÙMLFNJ[EFWFÇBMĻ NBZBQUĥCÓMHFMFSEFZBSENMBĻNB EBZBOĻNBWFLBSEFĻ MJLEVZHVTVOVOHFMJĻNFTJOJÓODFMFNFLUFWFCVOBZÓOFMJL CJSÇPLTPTZBMWFLÙMUÙSFMGBBMJZFUHFSÇFLMFĻUJSNFLUFEJS û))ûOTBOJ:BSEN7BLG NJTZPOVOVHFSÇFLMFĻUJSJSLFOUÙN EÙOZBEBÓODFMJLTSBTOBHÓSF s4BWBĻWFTBWBĻOFULJTJOJOTÙSEÙĥÙCÓMHFMFSEF s"GFUCÓMHFMFSJOEF s:PLTVMMVLPMBOUÙNÙMLFWFCÓMHFMFSEF GBBMJZFUHÓTUFSNFLUFEJS

û))ûOTBOJ:BSEN7BLGOOBMEĥÓEÙMMFS s,[MBZ(FOFM.ÙEÙSMÙĥÙUBSBGOEBOWFSJMFOh4BWBĻUB WFCBSĻUBJOTBOJZFUQFSWFSMJLvNBEBMZBT 

s6MVTMBSBSBT,BSNB,ÙMUÙS(FOÇMJL,POTFZJ $0+&1 ûOTBO)BLMBSÓEÙMÙ  s5#..¼TUÙO)J[NFU¶EÙMÙ 

s"ĻJZBOB:FUJNIBOFTJ 1",û45"/ 7BLŢMBS(FOFM .ÙEÙSMÙĥÙUBSBGOEBOWFSJMFOh(FSÇFLMFĻUJSJMNJĻ FOJZJQSPKFvÓEÙMÙ 

s,BEO&ĥJUJN&OTUJUÙTÙ 40."-û 7BLŢMBS(FOFM .ÙEÙSMÙĥÙUBSBGOEBOWFSJMFOh(FSÇFLMFĻUJSJMNJĻ FOJZJQSPKFvÓEÙMÙ 

s.PCJM)BTUBOF *3", 7BLŢMBS(FOFM.ÙEÙSMÙĥÙ UBSBGOEBOWFSJMFOh(FSÇFLMFĻUJSJMNJĻFOJZJQSPKFv ÓEÙMÙ 

s7BLŢMBS(FOFM.ÙEÙSMÙĥÙUBSBGOEBOWFSJMFO h,BZOBLMBSOBNBÇMBSEPĥSVMUVTVOEBFOJZJ LVMMBOBOWBLGvÓEÙMÙ 


2013 YETİM DAYANIŞMA GÜNLERİ PROJELERİ (16-31 Mart)

3

İHH İnsani Yardım Vakfı’nın üyelikleri s#JSMFĻNJĻ.JMMFUMFS&LPOPNJLWF4PTZBM,POTFZJ &$040$ %BOĻNBOTUBUÙTÙOEFÙZFMJL sûTMBNûĻCJSMJĥJ5FĻLJMBU ûû5 ûOTBOJ'PSVNÙZFMJĥJ sûOTBOJ'PSVN 5IF)VNBOJUBSJBO'PSVN ÙZFMJĥJ s*SBLB:BSEN:BQBO6MVTMBSBSBT:BSEN,VSVMVĻMBS .FDMJTJÙZFMJĥJ sûTMBN%ÙOZBT45,MBS#JSMJĥJ û%4# ÙZFMJĥJ s5ÙSLJZF(ÓOÙMMÙ5FĻFLLÙMMFS7BLG 5(57 ÙZFMJĥJ

Vizyonu s4BWBĻMBSOWFEPĥBMBGFUMFSJOPMVNTV[ TPOVÇMBSOOHJEFSJMFSFLCJSFZMFSJOWFUPQMVNMBSO UFLSBSOPSNBMZBĻBNBEÓONFMFSJOFWFLFOEJ BZBLMBSÙ[FSJOEFEVSBDBLMBSPSUBNMBSB LBWVĻUVSVMNBMBSOBLBULTBĥMBNBL s5ÙNEÙOZBEBZBSENMBĻNBBMBOOEBÓODÙMÙL FEFSFLÙMLFMFSWFLVSVNMBSBSBTOEBJĻCJSMJĥJ TBĥMBZQPSUBLCJMJOÇPMVĻUVSNBL s:BSENBNVIUBÇEVSVNBEÙĻNÙĻUPQMVNMBSO LJĻJWFLVSVMVĻMBSOHÙÇMFOEJSNFL s,SJ[BOOEBFOB[[BSBSJÇJOFOI[MWFFOFULJO ĻFLJMEFCÓMHFZFVMBĻNBL s,BMDQSPKFMFSFLBMDÇÓ[ÙNMFSÙSFUNFL s:PLTVMMVĥVOHJEFSJMNFTJOFWFTPTZBMBEBMFUJO TBĥMBONBTOBLBULTBĥMBNBL

Misyonu s:FSZÙ[ÙOEFBEBMFUJOIÂLJNPMNBT JZJMJĥJOIFSZFSF ZBZMNBTWFLÓUÙMÙĥÙOÓOMFONFTJJÇJOLBSEFĻMJL CJMJODJZMFOFSFEFPMVSTBPMTVO NVIUBÇWFNB[MVN UÙNJOTBOMBSBJIUJZBÇEVZEVLMBSJOTBOJZBSEN VMBĻUSBSBLPOVSMVCJSZBĻBNTVONBL sûOTBOZBSENBNVIUBÇIÂMFHFUJSFOWFNB[MVN FEFOIFSUÙSMÙQPMJUJLBWFGBBMJZFUMFSJÓOMFNFL Ù[FSFUÙNJOTBOMBSOUFNFMIBLWFIÙSSJZFUMFSJOJO JIMBMFEJMNFNFTJJÇJOHFSFLMJÇBMĻNBMBSZBQNBL s%FĥJĻFOEÙOZBEBEFĥJĻNFZFOEFĥFSMFSJO ZBĻBUMNBTOTBĥMBNBL sûZJMJĥJIFS[BNBOIFSZFSEFZBĻBUNBL

Çalışma ilkeleri s¶ODÙPMNBL s)BLFNPMNBL s.B[MVNVOTFTJPMNBL s5PQMVNMBSBSBTOEBLÓQSÙPMNBL s&NBOFUJFOVZHVOĻFLJMEFLVMMBONBL sûOTBOMBSBSBTOEBIBLWFBEBMFUJO ZBZHOMBĻNBTOBLBULTBĥMBNBL sČFŇBGPMNBL NBSLBZZBEBJTNJEFĥJM IJ[NFUJÓOFǐLBSNBL s4ÓNÙSÙOÙOPMNBEĥBEJMCJSEÙOZBOO ZFOJEFOJOĻBTOBLBULEBCVMVONBL s%JO EJM SLBZSNZBQNBEBOJIUJZBDPMBO IFSLJĻJWFUPQMVNBZBSENFUNFL


4

2013 YETİM DAYANIŞMA GÜNLERİ PROJELERİ (16-31 Mart)

İHH YETİM ÇALIŞMALARI ZMOEBOCVZBOBEÙOZBOOEÓSUCJSZBOOBJOTBOJ ZBSENHÓUÙSFOWFJOTBOMBSZBSENBNVIUBÇEVSVNB EÙĻÙSFONFTFMFMFSFJOTBOIBLMBSQFSTQFLUJŢJOEFO CBLBSBLÇÓ[ÙNPEBLMQSPKFMFSHFMJĻUJSFOû))ûOTBOJ :BSEN7BLG CVÇBMĻNBMBSOBFLPMBSBLTBWBĻ JĻHBMWFEPĥBMBGFUCÓMHFMFSJOEFZFUJNZBSEN GBBMJZFUMFSJHFSÇFLMFĻUJSNFLUFEJS,VSVMVĻVOEBO JUJCBSFOTÙSEÙSEÙĥÙZFUJNÇBMĻNBMBSOB3BNB[BO LVSCBO FĥJUJN TBĥMLWCTPTZBMZBSENQSPKFMFSJZMF EÓOFNTFMWFEÙ[FOMJZBSENMBSPMNBLÙ[FSFJLJBZS LBUFHPSJEFEFWBNFEFOû)) ZMOEBVZHVMBNBZB LPZEVĥV4QPOTPS"JMF4JTUFNJJMF5ÙSLJZFEÂIJM ÙMLFWFCÓMHFEFZFUJNFEÙ[FOMJPMBSBLEFTUFL TBĥMBNBLUBES#VHÙOÙMLFWFCÓMHFEFF ZBLOÇPDVĥBEÓOFNTFMZBSENMBSVMBĻUSBOû)) FĥJUJNEFOTBĥMĥB HEBEBOCBSONBZBZFUJNMFSJÇJO ÇFĻJUMJQSPKFMFSHFSÇFLMFĻUJSNFLUFEJSZMOEBO JUJCBSFOZFUJNIBOFJOĻBQSPKFMFSJOJIBZBUBHFÇJSNFZF CBĻMBZBOWFJMLPMBSBL1BLJTUBOMZFUJNÇPDVLMBSJÇJO JOĻBFUUJĥJ.TBM:FUJNIBOFTJOJIJ[NFUFBÇBOû)) HFÇFO ZMEBZFUJNIBOFBÇNĻUS#VZFUJNIBOFMFSEF LBMBOZFUJNFHÙWFOMJCJSZVWBWFHÙ[FMCJSHFMFDFL TBĥMBNBLJÇJOÇBMĻMNBMBSOBSBMLT[TÙSEÙSNFLUFEJS


2013 YETİM DAYANIŞMA GÜNLERİ PROJELERİ (16-31 Mart)

5

Dünyada Yetimlik Gerçeği ûTUBUJTUJLMFS TBWBĻMBS EPĥBM BGFUMFS FLPOPNJL TPSVOMBS WF TBĥML QSPCMFNMFSJ OFEFOJZMF IFS HÙO CJOMFSDF ÇPDVĥVO ZFUJN LBMEĥO HÓTUFS NFLUFEJS )FS ZM  NJMZPO ÇPDVĥVO LBǐSMB SBL TBUMEĥ  ÇPDVĥVO CPZMBSOEBO CÙZÙL TJMBIMBSMB DFQIFMFSF TÙSÙMEÙĥÙ EÙOZB N[EBJOTBOMĥOLFOEJMFSJOJGBSLFUNFTJOJCFL MFZFONJMZPOMBSDBZFUJNÇPDVLCVMVONBLUBES "#% JĻHBMJ TSBTOEB TBEFDF *SBLUB NJMZPO ÇPDVĥVOZFUJNLBMEĥEÙOZBN[EBIÂMJIB[SEB NJMZPO ZFUJN WF LJNTFTJ[ ÇPDVL PMEVĥV UBINJO FEJMNFLUFEJS ûOTBO UBDJSMFSJ PSHBO WF GVIVĻ NBGZBMBS NJTZPOFS LVSVMVĻMBS WF ZPL TVMMVLHJCJUFIMJLFMFSJOIFEFŢJEVSVNVOEBPMBO CVÇPDVLMBSOTPSVNMVMVĥVUÙNJOTBOMĥB Ó[FM MJLMFEF.ÙTMÙNBOMBSBEÙĻNFLUFEJS

Yetim Dayanışma Günleri û))ûOTBOJ:BSEN7BLGPMBSBLZFUJN ÇPDVLMBSJÇJOǐLUĥN[CVV[VOWF NFĻBLLBUMJZPMEB ZBQMBOIBZSLBMDIÂMF HFUJSNFLBEOBJOTBOMBSO[JIJOMFSJOEF WFLBMQMFSJOEFZFUJNWFTBWVONBT[ ÇPDVLMBSBJMJĻLJOCJSEVZBSMMLPMVĻUVSNBL BNBDZMBÇFĻJUMJPSHBOJ[BTZPOMBS EÙ[FOMFNFLUFZJ[5ÙNJOTBOMĥB FNBOFUTBWVONBT[ZFUJN ÓLTÙ[ UFSL FEJMNJĻWFFOHFMMJÇPDVLMBSN[CFĻ LUBEBHFSÇFLMFĻUJSEJĥJNJ[ÇPLTBZEB PSHBOJ[BTZPOMBTFWJOEJSNFLUFZJ[û)) PMBSBLZMJÇFSJTJOEFUFSUJQFUUJĥJNJ[FO ÓOFNMJPSHBOJ[BTZPOMBSN[EBOCJSJ JTF IFSZMũ.BSUUBSJIMFSJBSBTOEB EÙ[FOMFEJĥJNJ[:FUJN%BZBOĻNB (ÙOMFSJEJS


6

2013 YETİM DAYANIŞMA GÜNLERİ PROJELERİ (16-31 Mart)

İHH SPONSOR AİLE SİSTEMİ İLE DESTEKLENEN YETİMLERİN ÜLKE VE BÖLGELERİ DÜNYADA SPONSOR AİLE SİSTEMİ ÇALIŞMASI YAPILAN ÜLKE VE BÖLGELER Sıra

Ülke/Bölge

Yetim sayısı

Sıra

Ülke/Bölge

Yetim sayısı

1

"ÇF&OEPOF[ZB21

,PTPWB2

"GHBOJTUBO22

-ÙCOBO3

"SBLBO23

.BLFEPOZB4

"SOBWVUMVL24

.BMBWJ5

#BOHMBEFĻ25

.PSJUBOZB

6

#PTOB)FSTFL26

.PSP'JMJQJOMFS7

#VSLJOB'BTP27

1BLJTUBO8

$JCVUJ28

1BUBOJ5BZMBOE9

ªBE29

1SFĻPWB10

ªFÇFOJTUBO30

3VBOEB11

&LWBEPS31

4JFSSB-FPOF12

&UJZPQZB32

4PNBMJ13

'JMJTUJO33

4SJ-BOLB14

(BOB34

4VEBO15

(ÙSDJTUBO35

4VSJZF16

)BJUJ36

5BDJLJTUBO17

*SBL37

5BO[BOZB18

,B[BLJTUBO38

5ÙSLJZF19

,FĻNJS39

:FNFO20

,SH[JTUBO

 TOPLAM YETİM SAYISI: 27.319
2013 YETİM DAYANIŞMA GÜNLERİ PROJELERİ (16-31 Mart)

7

TÜRKİYE’DE SPONSOR AİLE SİSTEMİ ÇALIŞMASI YAPILAN ŞEHİRLER Sıra

Şehir

Yetim sayısı

Sıra

Şehir

1

"EBOB19

*ĥES

2

"EZBNBO20

*TQBSUB3

"GZPO21

ûTUBOCVM4

"ĥS22

,BISBNBONBSBĻ5

"OLBSB23

,BZTFSJ6

"OUBMZB24

,PDBFMJ7

#BUNBO25

,POZB

8

#JUMJT26

.BMBUZB9

#PMV27

.BSEJO10

#VSTB28

4BNTVO11

%JZBSCBLS29

4JJSU12

%Ù[DF30

4JWBT13

&MB[ĥ31

ČBOMVSGB14

&S[JODBO32

5SBC[PO15

&S[VSVN33

6ĻBL16

(B[JBOUFQ34

7BO17

)BLLÂSJ35

;POHVMEBL

18

)BUBZ

 TOPLAM YETİM SAYISI: 3.224

Yetim sayısı 


8

2013 YETİM DAYANIŞMA GÜNLERİ PROJELERİ (16-31 Mart)

İHH SPONSOR AİLE SİSTEMİYLE DESTEKLENEN ÜLKE VE BÖLGELER

Balkanlar Bosna-Hersek, Arnavutluk, Kosova, Makedonya, Preşev

Türkiye’de Sponsor Aile Sistemi kapsamında yer alan iller

8- "ITLIS 9- "OLU 10- "URSA 1 1- $IYARBAKÌR 12- Düzce 13-×%LAZ̵ 14- %RZURUM

1 - Adana 2- !DÌYAMAN 3- !FYONKARAHISAR 4- !µRÌ 5- !NKARA 6- !NTALYA 7- "ATMAN

15- %RZINCAN 16- 'AZIANTEP 17- (AKKhRI 18-×(ATAY 19-×)µDÌR 20- )SPARTA 21- ¶STANBUL

22- +AHRAMANMARA¸ 29- 3IIRT 30- 3IVAS 23- +AYSERI SU N T İ K O K Y A31N-U·ANLÌURFA 24- +OCAELI AT L A 32- 4RABZON 25-×+ONYA 33- 5¸AK 26-×-ALATYA 34- Van 27-×-ARDIN 35- :ONGULDAK 28-×3AMSUN

K

O

KY

AN

US

Güney Amerika Ekvador, Haiti

Afrika Burkina Faso, Somali, Sierra Leone, Etiyopya, Çad, Gana, Sudan, Tanzanya, Cibuti, Moritanya, Malavi, Ruanda


ka e, a, da

Kafkasya Çeçenistan, Gürcistan

9

Ortadoğu Filistin, Irak, Lübnan, Yemen, Suriye, Türkiye

-SAL×9ETIMHANESI ×0AKISTAN

2AVALPINDI

$ARU±L ¶MAN×9ETIMHANESI ×"ANGLADE¸ ×#OX±S×"AZAR !RAKAN×-~LTECI×+AMPÌ× 2ARA×9ETIMHANESI ×!ZAD×+E¸MIR

-UZAFFERABAD

"URSA×%MIR×3ULTAN 9ETIMHANESI× 0AKISTAN ׶SLAMABAD

4OGRA×9ETIMHANESI ×"ANGLADE¸ ×$AKKA

U

SU +ONYA×!9$%2×9ETIMHANESI ×4AYLAND ×0ATANI×

NT

OK

YA

N

·IFA×9ETIMHANESI ×4AYLAND ×0ATANI×

¶STANBUL×9ETIMHANESI× %NDONEZYA ×"ANDA×!lE

tluk, reşevo

2013 YETİM DAYANIŞMA GÜNLERİ PROJELERİ (16-31 Mart)

"OµAZIlI×9ETIMHANESI ×-ALAVI ×"LANTYRE

Asya Endonezya-Açe, Pakistan, Myanmar-Arakan, Bangladeş, Sri Lanka, Filipinler-Moro, Afganistan, Tayland-Patani, Keşmir, Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan

(ACÌ×·EREFOµLU 9ETIMHANESI× &ILIPINLER ×-ORO ×#OTABATO


10

2013 YETÄ°M DAYANIĹžMA GĂœNLERÄ° PROJELERÄ° (16-31 Mart)

Sponsor Aile Sistemi ile desteklenen yetimlerin daÄ&#x;ÄąlÄąmÄą

eLKEĂ?SAYĂ’SĂ’ 3PONSORĂ?SAYĂ’SĂ’ 9ETIMĂ?SAYĂ’SĂ’

YÄąl

Ăœlke sayÄąsÄą

Sponsor sayÄąsÄą

Yetim sayÄąsÄą


2013 YETÄ°M DAYANIĹžMA GĂœNLERÄ° PROJELERÄ° (16-31 Mart)

11

YETÄ°M DAYANIĹžMA GĂœNLERÄ° HAKKINDA GENEL BÄ°LGÄ°LER Ä°lk olarak 2011 yÄąlÄąnda gerçekleĹ&#x;tirilen Yetim DayanÄąĹ&#x;ma GĂźnleri her yÄąl 16-31 Mart tarihlerinde Ä°HH’nÄąn yetim çalÄąĹ&#x;masÄą yaptÄąÄ&#x;Äą Ăźlke ve bĂślgelerin ziyaret edilmesi ve oralarda çeĹ&#x;itli etkinlikler gerçekleĹ&#x;tirilmesiyle icra edilmektedir.

KampanyanÄąn Hedefleri s:FUJNÇBMÂ?ÄťNBTÂ?ZĂ™SĂ™UĂ™MFOĂ™MLFWFCĂ“MHFMFSJ[JZBSFU FUNFLWFLPÄťVMMBSÂ?ZFSJOEFJODFMFONFL s:FUJNMFSFZĂ“OFMJLFÄĽJUJN TBÄĽMÂ?LWFLĂ™MUĂ™SFMFULJOMJL QSPKFMFSJJMFHF[JQSPHSBNMBSÂ?HFSÇFLMFÄťUJSNFL s'BBMJZFUHĂ“TUFSJMFOCĂ“MHFMFSEFLJQBSUOFSLVSVNMBSMB JMJÄťLJMFSJHFMJÄťUJSNFL s1BSUOFSLVSVNMBSBSBDÂ?MÂ?ÄĽÂ?ZMBZĂ™SĂ™UĂ™MFOZFUJN ÇBMÂ?ÄťNBMBSÂ?OÂ?ZBLÂ?OEBOEFOFUMFNFLWFSBQPSMBNBL s:FUJNÇBMÂ?ÄťNBTÂ?ZBQÂ?MBOQBSUOFSLVSVNMBSÂ?OHFMJÄťJNJOF LBULÂ?TBÄĽMBNBLWFPOMBSEBHFMFDFÄĽFEĂ“OĂ™LCJSWJ[ZPO PMVÄťUVSBCJMNFL s#Ă“MHFMFSFHJEFOFLJQMFSBSBTÂ?OEBZFSBMBOCBÄĽÂ?ĝÇÂ?MBS BSBDÂ?MÂ?ÄĽÂ?ZMBTQPOTPSZFUJNJMJÄťLJTJOJHÙÇMFOEJSNFL s:FUJNÇPDVLMBSÂ?NÂ?[Â?WFBJMFMFSJOJZBLÂ?OEBO UBOÂ?ZBCJMNFL POMBSMBLVDBLMBÄťNBLWFBSBNÂ?[EBCJS Ă™OTJZFUHFMJÄťUJSNFL s:FUJNIBOFMFSJOCVMVOEVÄĽVCĂ“MHFMFSFHJEFOFLJQMFSF EĂ‚IJMFEJMFOQTJLPMPHWFQFEBHPHMBSEFOFUJNJOEF ÇPDVLMBSÂ?OQTJLPMPKJLEVSVNMBSÂ?OÂ?ZFSJOEF HĂ“[MFNMFNFL WBSTBFOHFMMJÇPDVLMBSÂ?UFTQJUFEFSFLCV ÇPDVLMBSBZĂ“OFMJLÇBMÂ?ÄťNBMBSZBQNBL 2013 Yetim DayanÄąĹ&#x;ma GĂźnleri kapsamÄąnda bĂślgelerde bulunan partner sivil toplum kuruluĹ&#x;larÄą ve vakfÄąmÄąz tarafÄąndan toplam 230 adet projenin gerçekleĹ&#x;tirilmesi hedeflenmektedir. 200 kiĹ&#x;ilik bir ekibin katÄąlÄąmÄąyla hayata geçirilecek programda 30.000 yetim çocuÄ&#x;a ulaĹ&#x;ÄąlmasÄą planlanmaktadÄąr.

Kampan Fon SaÄ&#x;l ya Duyuru ve a 1 Ĺžubat- ma Takvimi 31 M ar t 2013


12

2013 YETİM DAYANIŞMA GÜNLERİ PROJELERİ (16-31 Mart)

Kampanyanın Önemi :FUJN%BZBOĻNB(ÙOMFSJ GBSLMÙMLFWFCÓMHFMFSEF LJZFUJNMFSJNJ[MFHÓOÙMMÙMFSJNJ[JOLBZOBĻNBTOB BSBDPMNBOOZBOTSBZFUJNMJLHFSÇFĥJOFUÙN EÙOZBOOEJLLBUJOJÇFLNFLBǐTOEBOCÙZÙLÓOFN UBĻNBLUBES:FUJNMFSFZÓOFMJLGBBMJZFUMFSMFZFUJNMF SFIBZBUBUVUVONBMBSJÇJOhTJ[JOMFZJ[vNFTBKCJ[[BU LFOEJÙMLFMFSJOEFWFSJMNFLUFWFZBMO[MLMBSOBPSUBL PMVONBLUBES,BNQBOZB CVEVZBSMMĥOPMVĻNB TOEBÓOFNMJLBULTBĥMBZBOTPNVUQSPKFMFSJPSUBZB LPZNBTBǐTOEBOÓOFNMJEJS

Kampanyanın Kapsamı 1SPKFMFS û))OOZFUJNÇBMĻNBMBSOTÙSEÙSEÙĥÙ 5ÙSLJZFEÂIJMÙMLFWFCÓMHFJMF5ÙSLJZFEF JMEFHFSÇFLMFĻUJSJMFDFLUJS :FUJN ÇBMĻNBMBS ZBQMBO ÙMLFEFO ÙOEF 5ÙSLJZFEFO HÓOEFSJMFDFL FLJQMFS HÓSFW BMSLFO EJĥFS ÙMLF WF CÓMHFEF JTF ÇBMĻNBMBS QBSUOFS LVSVNMBSBSBDMĥZMBHFSÇFLMFĻUJSJMFDFLUJS

Bu yıl ziyaret edilecek ülkeler ve bölgeler

Ortadoğu:'JMJTUJO *SBL -ÙCOBO 5ÙSLJZF 4VSJZF :FNFO Afrika:&UJZPQZB .BMBWJ 4PNBMJ 5BO[BOZB Asya:"GHBOJTUBO "SBLBO #BOHMBEFĻ ,FĻNJS .PSP 1BLJTUBO 1BUBOJ 4SJ-BOLB Balkanlar:"SOBWVUMVL #PTOB)FSTFL .BLFEPOZB Orta Asya:,B[BLJTUBO ,SH[JTUBO


2013 YETİM DAYANIŞMA GÜNLERİ PROJELERİ (16-31 Mart)

Programların partner kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirileceği ülke ve bölgeler Ülke ve Bölgelere Gönderilecek Ekipler ÙMLFWFCÓMHFEFEÙ[FOMFOFDFL:FUJN%BZBOĻ NB(ÙOMFSJLBQTBNOEBTQPOTPSBJMFMFSJOEFFĻMJL FEFDFĥJû))FLJQMFSJOEFZVSUJÇJWFZVSUEĻOEBO 45,ZFULJMJMFSJ FĥJUJNDJMFS BLUJWJTUMFS CBTONFO TVQMBS FEFCJZBUWFTBOBUEÙOZBTOEBOJTJNMFS BLBEFNJTZFOMFS TBĥMLHÓSFWMJMFSJWFIFSNFTMFL HSVCVOEBOHÓOÙMMÙMFSZFSBMNBLUBES

Gerçekleştirilebilir Projeler ûIUJZBÇEVSVNVOBHÓSFLZBGFUZBSEN LSUBTJZF NBM[FNFTJZBSEN TBĥMLUBSBNBT CBUUBOJZFZB UBLEBĥUN HEBZBSEN ZFUJNIBOFMFSJOJIUJ ZBÇMBSOOLBSĻMBONBT ZFUJNBJMFMFSJOFHFÇJN MFSJOJTBĥMBNBMBSJÇJOLBMDZBSENMBSZBQMNBT EJLJĻNBLJOFTJ TVTBNÓĥÙUNFNBLJOFTJ TBĥNBM

13

Afrika:#VSLJOB'BTP $JCVUJ ªBE (BOB .PSJUBOZB 3VBOEB 4JFSSB-FPOF 4VEBO Asya:"ÇF Orta Asya:5BDJLJTUBO Balkanlar: ,PTPWB 1SFĻPWB Kafkasya:ªFÇFOJTUBO (ÙSDJTUBO Latin Amerika:&LWBEPS )BJUJ IBZWBO NJOJEÙLLÂOWC ZFUJNFWMFOEJSNF QSPHSBNMBS TÙOOFUPSHBOJ[BTZPOMBS PZVODBL EBĥUN QJLOJLPSHBOJ[BTZPOMBS EFOJ[WFIBWV[ QSPHSBNMBS CJTJLMFUWFVÇVSUNBFULJOMJLMFSJ UPQMV ZFNFLPSHBOJ[BTZPOMBS ZFUJNIBOFZBSENMBS IBZWBOBUCBIÇFTJWFEPĥBMQBSLMBSB[JZBSFUMFS LJUBQEBĥUN ÇPDVLMBSMBIFNFĥJUJNIFNEF FĥMFODFBNBÇMPZVOBLUJWJUFMFSJ NFOEJMLBQNB DB TBLMBNCBÇ JQBUMBNB JTUPQ ZBLBOUPQ ZBĥ TBUBSNCBMTBUBSN IBMBUÇFLNF ÇVWBM ZVNVSUB UBĻNB GVUCPM WPMFZCPM CBTLFUCPMWC HFSÇFLMFĻ UJSJMFDFLUJS"ZSDBCÓMHFMFSEFOHFMFDFLUBMFQMFS

Ù[FSJOFIFSCÓMHFOJOLFOEJJIUJZBÇMBSOBWF LÙMUÙSFMEPLVTVOBVZHVOGBBMJZFUMFSWFZBSEN ÇBMĻNBMBSPSHBOJ[FFEJMFDFLUJS


14

2013 YETİM DAYANIŞMA GÜNLERİ PROJELERİ (16-31 Mart)

2013 YETİM DAYANIŞMA GÜNLERİNDE YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK PROJELER BÖLGE

: "'3û,"

ÜLKE/BÖLGE

: 40."-û

ÖRNEK PROJE

PROJE TANIMI : ,BMLOESNBQSPKFMFSJLBQTBNOEBZFEJZFUJNBJMFTJ JÇJOLSUBTJZFEÙLLÂOBǐMNBT BÖLGE HAKKINDA: ûÇTBWBĻOFEFOJZMFV[VOZMMBSESNFSLF[ÍCJSZÓOFUJ NJOPMNBEĥ4PNBMJEFBMUZBQ FĥJUJNWFTBĥMLHJCJFOUFNFMJIUJZBÇMBSO LBSĻMBONBTOEBEBIJDJEEJTPSVOMBSZBĻBONBLUBES,BPTWFFLPOPNJL HFSJLBMNĻMLOFEFOJZMFIBZBULPĻVMMBSOOÇPL[PSPMEVĥV4PNBMJEF ZFUJNBJMFMFSJNJ[JOLPĻVMMBSOOJZJMFĻUJSJMNFTJJÇJOLBMDQSPKFMFSFJIUJZBÇ EVZVMNBLUBES PROJENİN AMACI:,BMLOESNBQSPKFMFSJZMFJIUJZBÇTBIJCJZFUJNBJMFMFSJ OFHFÇJNMFSJOJTBĥMBZBCJMNFMFSJJÇJOLBMDEFTUFLPMVONBTBNBÇMBONBL UBES PROJEDEN YARARLANACAK KİŞİ SAYISI:1SPKFEFOZFEJZFUJNBJMFTJ ZBSBSMBOBDBLUS PROJENİN MALİYETİ: EPMBS

BÖLGE

:"4:"

ÜLKE/BÖLGE

:"3","/

PROJE TANIMI :,BMLOESNBQSPKFMFSJLBQTBNOEBFWMJMJLÇBĥOB HFMNJĻZFUJNMFSFÇFZJ[ZBSENZBQMNBTWFEÙĥÙONBTSBŢMBSOO LBSĻMBONBT BÖLGE HAKKINDA : "TZBÙMLFMFSJHFOFMJOEFZBZHOPMBOHFMFOFĥF HÓSF FWMJMJLÓODFTJL[UBSBGOOCBĻMLQBSBTWFSNFTJWFEÙĥÙO NBTSBŢMBSOLBSĻMBNBT FLPOPNJLZÓOEFOPMEVLÇBTLOUEBPMBO CÓMHFIBMLJÇJOCÙZÙLCJSTPSVOUFĻLJMFUNFLUFEJS#VTFCFQMF FWMJMJLMFSJOFSUFMFONFTJ CBĻMLQBSBTNJLUBSOÓEFZFNFZFOHFOÇ L[MBSO[PSEVSVNEBLBMNBTTLSBTUMBOBOCJSTPSVOEVS%BSHFMJSMJ PMBOWFZBEÙ[FOMJIJÇCJSHFMJSJPMNBZBOZFUJNBJMFMFSJJTFCVNBTSBG LBSĻMBZBNBNBLUBES PROJENİN AMACI:1SPKFZMFUPQMVNTBMIBZBUBPMVNTV[ FULJMFSJPMBOCVVZHVMBNBOOIBMLOF[EJOEFZVNVĻBUMNBT CVLPOVEBTLOUZBĻBZBOZFUJNHFOÇL[MBSBZBSEND PMVONBTBNBÇMBONBLUBES PROJEDEN YARARLANACAK KİŞİ SAYISI1SPKF LBQTBNOEBZMOEBZFUJNHFOÇL[O FWMFOEJSJMNFTJQMBOMBONBLUBES PROJENİN MALİYETİ: BWSP

ÖRNEK PROJE


2013 YETİM DAYANIŞMA GÜNLERİ PROJELERİ (16-31 Mart)

BÖLGE

: 035"%0õ6

ÜLKE/BÖLGE

: 'û-û45û/(";;&

PROJE TANIMI

: :FUJNFWJUBEJMBU

BÖLGE HAKKINDA :6[VOZMMBSESûTSBJM JĻHBMJWFBCMVLBTBMUOEBNÙDBEFMFWFSFO 'JMJTUJOMJMFSLFOEJUPQSBLMBSOEBTÙSFLMJPMBSBL TBWBĻUFIEJEJBMUOEBZBĻBNBLUBES ûĻHBMDJ ûTSBJMJOTPOPMBSBL,BTNEF(B[[F ČFSJEJOFEÙ[FOMFEJĥJTBMESMBSEBLJĻJIB ZBUOLBZCFUNJĻ LJĻJZBSBMBONĻUS "SBMLUBSJIJOFLBEBSZBQMBOUFULJLMFSEF (B[[FEFû))PMBSBLCBLNOÙTUMFOEJĥJNJ[ ZFUJNMFSJNJ[EFOÙOÙOFWJOJOUBNBNFO ZLMEĥ TOOFWJOJOÇFĻJUMJPSBOMBSEB[BSBS HÓSEÙĥÙUFTQJUFEJMNJĻUJS:LMBOWFIBTBS HÓSFOFWMFSJOJOĻBTWFZBUBNJSJ [PSEVSVNEB LBMBOZFUJNBJMFMFSJJÇJOIBZBUJÓOFNUBĻNBL UBES PROJENİN AMACI: ûTSBJMJO,BTNEF (B[[FČFSJEJOFEÙ[FOMFEJĥJTBMESMBSEBFWJ [BSBSHÓSFOZFUJNBJMFMFSJOJOFWMFSJOJOUBEJMBU MBSOOZBQUSMNBTBNBÇMBONBLUBES PROJEDEN YARARLANACAK KİŞİ SAYISI UFIBZBUBHFÇJSJMFDFLQSPKFEFOZFUJN BJMFTJZBSBSMBOBDBLUS PROJENİN MALİYETİ: EPMBS

15

ÖRNEK PROJE


16

2013 YETİM DAYANIŞMA GÜNLERİ PROJELERİ (16-31 Mart)

2013 YETİM DAYANIŞMA GÜNLERİ KAPSAMINDA YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK PROJELER PROJEDEN ÜLKE/BÖLGE ADI GERÇEKLEŞTİRİLECEK PROJELER FAYDALANACAK KİŞİ SAYISI

1

AÇE (ENDONEZYA)

#JMHJZBSĻNBTWFLÙMUÙSHF[JTJ

ûTUBOCVM:FUJNIBOFTJOJO ZMMLNBTSBŢMBSOOLBSĻMBONBTä

:FUJNIBOFUBEJMBU

"ÇFEFEÓSUGBSLMZFUJNIBOFEFLBMBO ÇPDVLMBSJÇJOPLVMGPSNBTWFHÙOMÙL LZBGFUZBSEN

"ÇFEFEÓSUGBSLMZFUJNIBOFOJOCJS BZMLHEBHJEFSMFSJOJOLBSĻMBONBTä

:FUJNBJMFMFSJOJLBMLOESNBQSPKFMFSJ LBQTBNOEBTBĥNBMJOFLBMNä

:FUJNBJMFMFSJOJLBMLOESNBQSPKFMFSJ LBQTBNOEBFWMJMJLÇBĥOBHFMNJĻ ZFUJNMFSFÇFZJ[ZBSENä

&ĥJUJNHF[JTJ

5FNJ[MJLLJUJEBĥUN

,ZBGFUZBSEN

,SUBTJZFNBM[FNFTJZBSEN

4BĥMLUBSBNBT

1JLOJLPSHBOJ[BTZPOV

BJMF,BCJM:FUJNIBOFTJOFNJOJCÙTBMN

,BCJM:FUJNIBOFTJOF IJ[NFUBSBDBMN

ûTUBOCVM,BCJM,BSEFĻMJL :FUJNIBOFTJOJOZMMLNBTSBŢMBSOO LBSĻMBONBTää

,ZBGFUWFLSUBTJZFNBM[FNFTJ ZBSEN 2

3

ARAKAN

BANGLADEŞ

#BUUBOJZFZBSEN 4

5

PROJE BÜTÇESİ

AFGANİSTAN

MORO (FİLİPİNLER)

ûIUJZBÇTBIJCJCJSZFUJNBJMFTJJÇJO FWJOĻBTWFUFGSJĻBUOOZBQMNBT

1JLOJLWFHF[JPSHBOJ[BTZPOMBS #JMHJWFLÙMUÙSZBSĻNBMBS )BDČFSFGPĥMV:FUJNIBOFTJOJOZMML NBTSBŢMBSOOLBSĻMBONBT


2013 YETİM DAYANIŞMA GÜNLERİ PROJELERİ (16-31 Mart)

1JLOJLPSHBOJ[BTZPOV

6

SRİ LANKA

8

9

KEŞMİR

PATANİ (TAYLAND)4BĥMLUBSBNBT

BJMF)BZWBOBUCBIÇFTJHF[JTJä

&ĥJUJNEFTUFĥJää

3BSB:FUJNIBOFTJOJOZMMLNBTSBŢMBS OOLBSĻMBONBTä

#VSTB&NJS4VMUBO )BSJQVS :FUJNIBOFTJOJOZMMLNBTSBŢMBSOO LBSĻMBONBTä

0LVMLZBGFUJWFBZBLLBCZBSENä

6ÇVSUNBČFOMJĥJPSHBOJ[BTZPOVä

5FNJ[MJLLJUJEBĥUNä

:FUJN%BZBOĻNB(ÙOMFSJTBMPOQSPH SBNWFZFNFLJLSBNä

0LVMBZBLLBCT GPSNBWFTQPSLZBGFUJ ZBSENMBS 1JZB :BSJOH 1BUUBOJCÓMHFMFSJä

5FNJ[MJLLJUJEBĥUNMBS 1JZB :BSJOH 1BUUBOJCÓMHFMFSJä

,SUBTJZFTFUJWFPLVMÇBOUBTZBSEN MBS 1JZB :BSJOH 1BUUBOJCÓMHFMFSJä

&ĥJUJNHF[JTJ CJMHJZBSĻNBT ,VSBO PLVNBZBSĻNBTPSHBOJ[BTZPOV 1JZB :BSJOH 1BUUBOJCÓMHFMFSJä

:FUJNBJMFMFSJOJLBMLOESNBQSPKFMFSJ LBQTBNOEBEJLJĻNBLJOFTJBMONBT 1JZB :BSJOH 1BUUBOJCÓMHFMFSJä

:FUJNBJMFMFSJOJLBMLOESNBQSPKFMFSJ LBQTBNOEBCMESDOZFUJĻUJSJDJMJĥJJÇJO EFTUFLTBĥMBONBT 1JZB :BSJOH 1BUBOJCÓMHFMFSJäää

&ĥJUJNHF[JTJWFZFUFOFLZBSĻNBT PSHBOJ[BTZPOV 4POHMBWF/BSBUJXBU CÓMHFMFSJä

ČJGB:FUJNIBOFTJOJOZMML NBTSBŢMBSOOLBSĻMBONBTä

.TBM:FUJNIBOFTJOJOZMML NBTSBŢMBSOOLBSĻMBONBT

PAKİSTAN3FTJNWFCJMHJZBSĻNBMBS 4QPSNÙTBCBLBMBS ûIUJZBÇTBIJCJCJSZFUJNBJMFTJJÇJOFW JOĻBTWFUFGSJĻBUOOZBQMNBT

7

17

,ĻMLLZBGFUZBSEN

,POZB"ZEFS:FUJNIBOFTJOJOZMML NBTSBŢMBSOOLBSĻMBONBT 5FNJ[MJLLJUJEBĥUN /BSBUJXBUWF 1BXBMCÓMHFTJ


18

10

2013 YETİM DAYANIŞMA GÜNLERİ PROJELERİ (16-31 Mart)

5JSBOEBZFUJNMFSJÇJOFĥMFODFQSPHSB NWFZFNFLJLSBNä

ûĻLPESBEBZFUJNMFSJÇJOFĥMFODFQSPH SBNWFZFNFLJLSBNä

'JFSEFZFUJNMFSJÇJOFĥMFODFQSPHSBN WFZFNFLJLSBNä

ûIUJZBÇTBIJCJCJSZFUJNBJMFTJJÇJOFW JOĻBTWFUFGSJĻBUOOZBQMNBT

BJMF

ä

,ĻMLLZBGFUZBSENä

#BUUBOJZFZBSENä

:BLBDBLZBSENä

:FUJNMFSMF¼TLÙQ (PTUJWBS 0ISJEWF 4USVHBHF[JTJä

BJMF

ä

,ĻMLLZBGFUZBSENä

(EBZBSENä

,JUBQEBĥUNä

,ĻMLLZBGFUZBSENä

BJMF

ää

4SFCSFOJUTBEBZFUJNMFSJÇJOQSPHSBN PSHBOJ[BTZPOVä

,SUBTJZFWFUFNFMEJOÍFĥJUJNLJUBC EFTUFĥJä

,ĻMLLZBGFUZBSENä

ARNAVUTLUK

:BLBDBLZBSEN 11

12

MAKEDONYA

KOSOVA

:BLBDBLZBSEN :FNFLPSHBOJ[BTZPOV

13

BOSNA-HERSEK

14

SANCAK

,ĻMLLZBGFUZBSENä

15

PREŞOVA

,ĻMLLZBGFUZBSENä

BJMFûIUJZBÇTBIJCJCJSZFUJNBJMFTJJÇJO FWJOĻBTWFUFGSJĻBUOOZBQMNBT 16

LÜBNAN

'JMJTUJONÙMUFDJLBNQMBSOEBZBĻBZBO ZFUJNMFSJÇJOFĥMFODFQSPHSBNMBS ZBSĻNBMBSWFIFEJZFEBĥUNMBS (F[JWFLVLMBUJZBUSPTVPSHBOJ[BTZPOV

 


2013 YETİM DAYANIŞMA GÜNLERİ PROJELERİ (16-31 Mart)

(B[[FEF,BTNEBCBĻMBZBOûTSBJM TBMESMBSOEBZFUJNBJMFMFSJNJ[JOIB TBSHÓSFOWFLVMMBOMBNB[IÂMFHFMFO FWMFSJOUBEJMBU

17

FİLİSTİN

BJMF:FUJNBJMFMFSJOJLBMLOESNBQSPKFMFSJ LBQTBNOEBLÙÇÙLOBLMJZBUBSBCBT BMN

BJMF

ä

:FUJNBJMFMFSJOJLBMLOESNBQSPKFMFSJ LBQTBNOEBCBLLBMEÙLLÂOBǐMNBT

BJMF

ä

:FUJNBJMFMFSJOJLBMLOESNBQSPKFMFSJ LBQTBNOEBJOUFSOFUDBGFBǐMNBT

BJMF

ä

:FUJNBJMFMFSJOJLBMLOESNBQSPKFMFSJ LBQTBNOEBQBTUBOFBǐMNBT

BJMF

ä

6ÇVSUNBĻFOMJĥJWFQJLOJL PSHBOJ[BTZPOV

4BMPOQSPHSBNWFCJMHJZBSĻNBMBS EÙ[FOMFONFTJ

BJMFBJMFûIUJZBÇTBIJCJCJSZFUJNBJMFTJJÇJOFW JOĻBTWFUFGSJĻBUOOZBQMNBT

BJMF

ä

:FUJNBJMFMFSJJÇJOFWFĻZBTBMN CF ZB[FĻZB ZBUBL CBUUBOJZFä

4BĥMLTPSVOMBSPMBOÇPDVLMBSOUFEB WJMFSJää

BJMF

ä

#BUUBOJZF ÇPDVLCF[JWFTÙUEBĥUN

,ĻMLLZBGFUZBSEN

,VNBOZBZBSEN

,VNBOZBZBSEN -VOBQBSLHF[JTJ &MTBOBUMBSZBSĻNBT %JOÍFĥJUJNFEFTUFLBNBÇMLJUBQTFUJ EBĥUN 18

IRAK

#BĥEBU %JZBMB ,FSLÙL 5FMBGFS .VTVM &SCJMCÓMHFMFSJOEFLZBGFUZBSEN ûIUJZBÇTBIJCJCJSZFUJNBJMFTJJÇJOFW JOĻBTWFUFGSJĻBUOOZBQMNBT

19

YEMEN

,VNBOZBZBSEN ûIUJZBÇTBIJCJÙÇZFUJNBJMFTJOJOFWMFSJ OJOUBEJMBUOOZBQMNBTWFZFUJNBJMF MFSJOJLBMLOESNBQSPKFTJLBQTBNOEB BJMFMFSEFOJLJTJOFNPUPTJLMFUBMONBT

20 SURİYE

19


20

21

2013 YETİM DAYANIŞMA GÜNLERİ PROJELERİ (16-31 Mart)

,SUBTJZFNBM[FNFTJZBSEN

,VNBOZBZBSEN

,ĻMLLZBGFUZBSEN

:BLBDBLZBSEN

1JLOJLPSHBOJ[BTZPOV

BJMF"LTV:FUJNIBOFTJOEFLBMBOZFUJNMFS JÇJOLZBGFUWFHEBZBSEN 

$BMBMBCBE:FUJNIBOFTJOEFLBMBO ZFUJNMFSJÇJOLZBGFUZBSEN

BJMF:FUJNÇPDVLMBSOBJMFMFSJJMFCJSMJLUF PZVOQBSLOBHÓUÙSÙMNFTJä

,ZBGFUZBSENää

BJMF

ä

,ZBGFUZBSEN

0LVMÇBOUBTWFLSUBTJZFZBSEN

4BĥMLUBSBNBT :FNFLJLSBNä

$JCJOMJLEBĥUNä

#PĥB[JÇJ:FUJNIBOFTJOJOCJSZMML NBTSBŢMBSOOLBSĻMBONBTä

,ZBGFUZBSENä

:FUJNÇPDVLMBSWFBJMFMFSJJÇJOQJLOJL WFIFEJZFPSHBOJ[BTZPOVä

,ZBGFUZBSEN

,JUBQLSUBTJZFEBĥUN

4ÙOOFUĻÓMFOJPSHBOJ[BTZPOV

KAZAKİSTAN

(EBZBSEN

22

KIRGIZİSTAN

,ĻMLLZBGFUZBSEN :BLBDBLZBSEN

23

TACİKİSTAN h(Ù[FM%JOJNvBEMLJUBCOEBĥUN ûIUJZBÇTBIJCJCJSZFUJNBJMFTJJÇJOFW JOĻBTWFUFGSJĻBUOOZBQMNBT

24

25

26

27

GÜRCİSTAN

MALAVİ

MORİTANYA

RUANDA

:FUJNMFSWFBJMFMFSJJMFQJLOJLPSHBOJ [BTZPOV


2013 YETİM DAYANIŞMA GÜNLERİ PROJELERİ (16-31 Mart)

28

29

30

31

SİERRA LEONE

SOMALİ

SUDAN

TANZANYA

21

1JLOJLPSHBOJ[BTZPOVä

,ZBGFUZBSENä

0SUBÓĥSFUJNTOBWMBSOBIB[SMBOBO ZFUJNMFSFNBUFNBUJLWFûOHJMJ[DFLPOV MBSOEBÙÇBZMLUBLWJZFLVSTVBǐMNBTä

-JTFTOBWMBSOBIB[SMBOBOZFUJNMFSFNB UFNBUJL ûOHJMJ[DFWFTPTZBMCJMJNMFSBMBOMB SOEBEÓSUBZMLUBLWJZFLVSTVBǐMNBTä

5FNJ[MJLLJUJEBĥUN EJĻNBDVOV EJĻ GSÇBT TBCVO UBSBL IBWMVä

,BMLOESNBQSPKFMFSJLBQTBNOEB LSUBTJZFEÙLLÂOBǐMNBT

BJMF,BMLOESNBQSPKFMFSJLBQTBNOEB LBEOHJZJNNBĥB[BTBǐMNBT

BJMF,BMLOESNBQSPKFMFSJLBQTBNOEB LPLVWFFTBOTEÙLLÂOBǐMNBT

BJMF,BMLOESNBQSPKFMFSJLBQTBNOEB NBOBWBǐMNBT

BJMF,BMLOESNBQSPKFMFSJLBQTBNOEB CBLLBMEÙLLÂOBǐMNBT

BJMF,BMLOESNBQSPKFMFSJLBQTBNOEB LVBGÓSTBMPOVBǐMNBT

BJMF,SUBTJZFZBSEN

0LVMGPSNBTZBSEN

#JMHJZBSĻNBT

5FNJ[MJLLJUJEBĥUN EJĻNBDVOV EJĻ GSÇBT TBCVO UBSBL LPMPOZB BZOB ĻBNQVBO LPLVä

%ÙOZB:FUJNMFSJ%BZBOĻNB:ÙSÙZÙĻÙ EÙ[FOMFONFTJ TBMPOQSPHSBNWF ZFNFLJLSBNä

¼ÇHÙOMÙLHF[JWFFĥMFODFPSHBOJ[BT ZPOVä

,ZBGFUZBSENä

%BSVTTFMBNEBIBZWBOBUCBIÇFTJWF ZÙ[NFIBWV[VPSHBOJ[BTZPOMBSä

'BSVL"LUBĻ0LVMVOBCFĻFLEFSTMJL ZBQMNBT 'BSVL"LUBĻ0LVMVOBÙÇTBĥNBMJOFL BMNWFIBZWBOCBSOBĥZBQMNBT ûIUJZBÇTBIJCJCJSZFUJNBJMFTJJÇJOFW JOĻBTWFUFGSJĻBUOOZBQMNBT

ä 

ä

BJMF

ä


22

32

33

34

35

BURKİNA FASO

CİBUTİ

GANA

ÇAD

2013 YETİM DAYANIŞMA GÜNLERİ PROJELERİ (16-31 Mart)

5FNFMEJOÍCJMHJMFSJOWFSJMFDFĥJJLJ HÙOMÙLFĥJUJNWFFĥMFODFLBNQ PSHBOJ[BTZPOVä

,ZBGFUZBSENä

%BIBMWF"MJ4VCBZIĻFIJSMFSJOFLÙMUÙS HF[JTJEÙ[FOMFONFTJ ZFNFLJLSBN

)BZWBOBUCBIÇFTJHF[JTJWFZFNFL JLSBN

,JUBQTFUJEBĥUN

0ZVOQBSLHF[JTJ

#JMHJZBSĻNBTEÙ[FOMFONFTJ ZBSĻ NBEBEFSFDFZFHJSFOMFSFÓEÙMWFSJM NFTJ ZFNFLJLSBN

,VNBOZBZBSENä

,ZBGFUZBSENä

4BĥMLUBSBNBTä

4QPSNÙTBCBLBMBS ĻJJSZBSĻNBT CJMHJ ZBSĻNBT ZFUFOFLZBSĻNBMBS SFTJN GPMLNÙ[JL TLFÇ IJUBCFU NBTBM PSHB OJ[BTZPOV 36

ETİYOPYA

"XBTI6MVTBM.Ù[FTJOFHF[J .FUBIBSBĻFLFSGBCSJLBTO[JZBSFU ûIUJZBÇTBIJCJCJSZFUJNBJMFTJJÇJOFW JOĻBTWFJÇUFGSJĻBUOOZBQMNBT

37

38

EKVADOR

HAİTİ

GENEL

 ä 

BJMF

ä

,SUBTJZFNBM[FNFTJZBSEN

(EBZBSEN

,ZBGFUZBSEN

ÙMLFEFOÇPDVĥVOCJSZMMLTQPO TPSMVLCFEFMJ

:FUJNÇPDVLMBSN[BÇFĻJUMJIFEJZFMFS EBĥUMNBT ZFNFLJLSBN

Toplam bütçe Yurt dışı toplam proje sayısı Projelerden faydalanacak toplam yetim sayısı

1.051.142 € + 950.361 $ 152

19.000


2013 YETİM DAYANIŞMA GÜNLERİ PROJELERİ (16-31 Mart)

23

2013 YETİM DAYANIŞMA GÜNLERİNDE YURT İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK PROJELER ÖRNEK PROJE

ÜLKE : 5¼3,û:& ŞEHİR : ûPROJE TANIMI :4PTZBMZBSENQSPKFMFSJ LBQTBNOEBZFUJNMFSFWFZFUJNBJMFMFSJOF LZBGFUWFZBLBDBLZBSENZBQMNBT BÖLGEDE HAKKINDA: û))PMBSBLEÙ[FOMJ ZFUJNZBSENMBSZBQUĥN[ 5ÙSLJZFOJOJMJOEF FLPOPNJLTFCFQMFSWFCÓMHFLPĻVMMBSOFEFOJZMF [PSĻBSUMBSEBZBĻBNNÙDBEFMFTJWFSFOÇPL TBZEBZFUJNWFZFUJNBJMFTJCVMVONBLUBES %Ù[FOMJIJÇCJSHFMJSJPMNBZBOZFUJNMFSWFZFUJN BJMFMFSJLZBGFU CBSONB ZBLBDBLWCFOUFNFM JIUJZBÇMBSOEBIJLBSĻMBZBNBNBLUBES PROJENİN AMACI::FUJNBJMFMFSJOLĻ ĻBSUMBSOEBOPMVNTV[FULJMFONFNFTJJÇJO ZBLBDBLWFLĻMLLZBGFUZBSENZBQMNBT QMBOMBONBLUBES PROJEDEN YARARLANACAK KİŞİ SAYISI ZMOEBIBZBUBHFÇJSJMNFTJQMBOMBOBO QSPKFEFOZFUJN ZFUJNBJMFTJ GBZEBMBOBDBLUS

PROJENİN MALİYETİ: 5-


24

2013 YETİM DAYANIŞMA GÜNLERİ PROJELERİ (16-31 Mart)

2013 YETİM DAYANIŞMA GÜNLERİ KAPSAMINDA YURT İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK PROJELER ŞEHİR/İLÇE

GERÇEKLEŞTİRİLECEK PROJELER Battaniye dağıtımı

TÜRKİYE GENELİ

1

ADANA

9.000 TL

Çocuk montu dağıtımı

3.500

175.000 TL

Kışlık giysi (atkı, bere, çorap, eldiven) dağıtımı

3.500

87.500 TL

Elektrikli ısıtıcı dağıtımı

20

3.000 TL

Soba ve soba altı dağıtımı

30

3.000 TL

175 ton yakacak dağıtımı

140

77.000 TL

)V[VSFWJWF4FWHJ&WMFSJ[JZBSFUMFSJ 5JZBUSPHÓTUFSJNJ5-

&TLJÇPDVLPZVOMBSOOPZOBOBDBĥ WFHFÇNJĻ[BNBOPZVODBLMBSOO UBOUMBDBĥQJLOJLPSHBOJ[BTZPOV5-

"û-&

5-5-5-5-

6ÇVSUNBĻFOMJĥJWFQJLOJL PSHBOJ[BTZPOV

3

4

ADIYAMAN

AĞRI

ANKARA

5

HATAY/ANTAKYA

6

ANTALYA

7

BATMAN

8

BURSA

9

DİYARBAKIR

PROJE BÜTÇESİ

200

ûLJZFUJNBJMFTJOJOFWMFSJOJOUBEJMBU

2

PROJEDEN FAYDALANACAK KİŞİ SAYISI

'BSLMJMMFSEFLJZFUJNMFSJO[JZBSFUFEJMNFTJ 4BMPOQSPHSBN ZFNFLJLSBNWFIFEJZF EBĥUN ,FSNFTPSHBOJ[BTZPOV ZFUJNWF ZFUJNMJLLPOVTVOBEJLLBUÇFLNFLWFCV LPOVEBUPQMVNTBMCJMJOÇPMVĻUVSNBLJÇJO CJSTBMPOQSPHSBNEÙ[FOMFONFTJ :FUJNUFNBMGPUPĥSBGTFSHJMFSJ EÙ[FOMFONFTJ TFSHJ

:FUJNMFSZBSBSOBLBIWBMU PSHBOJ[BTZPOV h:FUJNÇPDVLMBSN[vLPOVMVCJSQBOFM EÙ[FOMFONFTJ

5

5-5-

"OLBSBOOGBSLMJMÇFMFSJOEFZFUJNMFS ZBSBSOBLFSNFTMFSEÙ[FOMFONFTJ5-

,BSEFĻJMMFSFZFUJN[JZBSFUMFSJZBQMNBT5-

:FUJNMFSJÇJOFĥMFODFQSPHSBN PSHBOJ[BTZPOV5-

-VOBQBSLWFQJLOJLPSHBOJ[BTZPOV5-

5PQMVTJOFNBHÓTUFSJNJ HF[JWF FĥMFODFQSPHSBNMBS ZFNFLJLSBN5-5-5-5-5-5-

-VOBQBSL ZFNFLWFTJOFNBQSPHSBN PSHBOJ[BTZPOMBS :FUJNBJMFMFSJOJOWF4PTZBM)J[NFUMFS ,VSVNVOEBLJũZBĻÇPDVLMBSO [JZBSFUFEJMNFTJ -VOBQBSL UJZBUSP TJOFNBWFLJUBQGVBS PSHBOJ[BTZPOMBS (F[JPSHBOJ[BTZPOV ÓĥMFZFNFĥJ JLSBNWFTJOFNBHÓTUFSJNJ 6ÇVSUNBĻFOMJĥJWFZFNFLJLSBN


2013 YETİM DAYANIŞMA GÜNLERİ PROJELERİ (16-31 Mart)

:FUJNMFSZBSBSOBFMJĻJGBBMJZFUMFSJ PZVO WFFĥMFODFPSHBOJ[BTZPOMBS 9

10

11

ERZURUM

ELAZIĞ

İSTANBUL5-

4BMPOQSPHSBNPSHBOJ[BTZPOV QSPHSBNBLBUMBOZFUJNMFSJNJ[FWF TQPOTPSBJMFMFSJNJ[FZFNFLJLSBN5-

4JOFNBHÓTUFSJNJWFZFNFLJLSBN5-

4JOFNBQSPHSBN5-5-5-

:FUJNMFSJNJ[WFBJMFMFSJOFZFNFLJLSBN5-

:FUJNÇPDVLMBSN[BLJUBQTFUJIFEJZF FEJMNFTJ5-

:FUJNÇPDVLMBSN[JÇJOBLWBSZVNHF[JTJ5-

4JOFNBQSPHSBN5-5-5-5-

:FUJNÇPDVLMBSN[OIB[SMBEĥFM TBOBUMBSTFSHJTJOJOPSHBOJ[BTZPOV5-

5JZBUSPQSPHSBN5-

)BZWBOBUCBIÇFTJHF[JTJ5-

,ZBGFUZBSEN5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-

:FUJNÇPDVLMBSN[OWFBOOFMFSJOJO LBUMBDBĥQJLOJLPSHBOJ[BTZPOV :FUJNÇPDVLMBSN[BLZBGFUZBSEN QBOUPMPO HÓNMFL BZBLLBC

:FUJNBOOFMFSJOFZÓOFMJLFĥJUJNTFNJOFSJ #V[QBUFOJWFBLUJGFĥMFODFQBSL PSHBOJ[BTZPOV :FUJNMFSMFEBZBOĻNBHFDFTJ :FUJNÇPDVLMBSN[OLBUMNZMBÓEÙMMÙ CJSHFOFMLÙMUÙSZBSĻNBT

12

13

KAHRAMANMARAŞ

KAYSERİ

,JUBQPLVNBZBSĻNBTEÙ[FOMFONFTJ WFZBSĻNBEBEFSFDFZFHJSFO ÇPDVLMBSBÇFĻJUMJIFEJZFMFSJOWFSJMNFTJ :FUJNMFSJNJ[JOIB[SMBZBDBĥh,VUMV %PĥVNvLPOVMVCJSTBMPOQSPHSBN EÙ[FOMFONFTJ QSPHSBNBLBUMBO ÇPDVLMBSBZFNFLJLSBN &SDJZFT%BĥHF[JTJWFZFNFLJLSBN

14

KONYA

25

,POZBĻFISJOJUBOUDLÙMUÙSHF[JTJ PSHBOJ[BTZPOV ªPDVLČFOMJĥJQSPHSBN ČJJS ,VSBO,FSJN JMBIJZBSĻNBMBS IFEJZFMFS :FUJNBJMFMFSJOJOWFBLSBCBMBSOO LBUMBDBĥCJSTBMPOQSPHSBN EÙ[FOMFONFTJWFZFNFLJLSBN :FUJNMFSJNJ[WFBJMFMFSJOJOLBUMBDBĥ QJLOJLQSPHSBN :FUJNÇPDVLMBSN[OLBUMBDBĥTPTZBM BLUJWJUFMFS ZÙ[NF IBZWBOBUCBIÇFTJ HF[JTJWC ,ZBGFUZBSEN ,POZBNFSLF[EFEÓSUHÙOTÙSFDFL ZFUJNLPOVMVCJSGPUPĥSBGTFSHJTJ EÙ[FOMFONFTJ

5-


26

2013 YETİM DAYANIŞMA GÜNLERİ PROJELERİ (16-31 Mart)

,VSBO,FSJNPLVNBZBSĻNBT CJMHJ ZBSĻNBTWFUPQMVŢJMNHÓTUFSJNMFSJ 15

16

17

18

19

20

21

SAKARYA

SİİRT

SİVAS

ŞANLIURFA

TATVAN

VAN

ZONGULDAK5-

:FUJNBJMFMFSJOFLVNBOZBEBĥUN5-

#VSTBZBLÙMUÙSHF[JTJEÙ[FOMFONFTJ5-

:FUJNÇPDVLMBSN[WFBOOFMFSJJÇJO ªBOBLLBMFŢJMNJHÓTUFSJNJ5-

:FUJNÇPDVLMBSN[WFBOOFMFSJOFÓĥMF ZFNFĥJJLSBN5-

:FUJNMFSJNJ[JOCBCBMBSJÇJO,VSBO ,FSJNUJMBWFUJEÙ[FOMFONFTJ5-

:FUJNÇPDVLMBSN[BIFEJZFEBĥUN5-

4JOFNBHÓTUFSJNJWFZFNFLJLSBN5-

4VSVÇCÓMHFTJOEFLJZFUJNMFSJNJ[F WFBJMFMFSJOFZFNFLJLSBNIFEJZF EBĥUN5-

7JSBOĻFIJSCÓMHFTJOEFLJZFUJN ÇPDVLMBSN[JÇJOQJLOJLWFFĥMFODF QSPHSBN5-5-5-

BJMF

5-

:FUJNMFSJNJ[WFBJMFMFSJOJO LBUMBDBĥFĥMFODFMJCJMHJZBSĻNBT PSHBOJ[BTZPOVWFZFNFLJLSBN5-

:FUJNMFSJNJ[JÇJOMVOBQBSLHF[JTJ ÓĥMF ZFNFĥJJLSBNWFIFEJZFEBĥUN5-5-5-

,JUBQPLVNBFULJOMJĥJ ZBĻÙTUÙZFUJNMFSJNJ[JÇJO"CBM UFTJTMFSJOEFLBZBLPSHBOJ[BTZPOV5-

ZBĻÙTUÙÇPDVLMBSBSBTGVUCPM UVSOVWBT CJSBZTÙSFMJ 5-

ČJJSWFLPNQP[JTZPOZBSĻNBTEÙ[FO MFONFTJWFZBSĻNBEBEFSFDFZFHJSFO ZFUJNMFSJNJ[FIFEJZFMFSJOJOWFSJMNFTJ5-

-VOBQBSLQSPHSBN "ĥBÇEJLNFPSHBOJ[BTZPOV5-

:FNFLJLSBN5-

4JWFSFLUFJLBNFUFEFOZFUJNMFSJNJ[ JÇJOZFNFLWFTBMPOQSPHSBN PSHBOJ[BTZPOV ČBOMVSGBNFSLF[EF ZFUJNMFSJNJ[JO LBUMBDBĥFĥMFODFMJCJMHJZBSĻNBT WFEFSFDFZFHJSFOMFSFÓEÙMMFSJOJO UBLEJNFEJMFDFĥJCJSTBMPOQSPHSBN PSHBOJ[BTZPOV ČBOMVSGBEBZFUJNBJMFTJOJOJMB 5-BSBTPMBOFWUBEJMBUMBSOO ZBQMNBT

:FUJNBJMFMFSJOJO[JZBSFUFEJMNFTJWF LVNBOZBEBĥUN :FUJNMFSJNJ[ BJMFMFSJWF TQPOTPSMBSN[OCVMVĻBDBĥCJS LBIWBMUQSPHSBNPSHBOJ[BTZPOV


2013 YETİM DAYANIŞMA GÜNLERİ PROJELERİ (16-31 Mart)

27

h:FUJNÇPDVLMBSN[BLBSĻÓEFWWF TPSVNMVMVLMBSN[vLPOVMVTFNJOFS QSPHSBN 22

BURSA/İNEGÖL5-

1JLOJLPSHBOJ[BTZPOV5-

4JOFNBQSPHSBN5-

5JZBUSPQSPHSBNWF#VSTBHF[JTJ5-

Toplam bütçe

812.130 TL

Yurt içi toplam proje sayısı

78

Projelerden faydalanacak toplam yetim sayısı

11.000

EK - 2012 YILI YETİM DAYANIŞMA GÜNLERİ RAPORU EK - 2012 YILI YETİM DAYANIŞMA GÜNLERİ RAPORU 2012 YETİM DAYANIŞMA GÜNLERİ KAPSAMINDA YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJELER ÜLKE/BÖLGE

1

2

3

GİDİŞKİŞİ DÖNÜŞ SAYISI TARİHLERİ

AÇE ũ/JTBO (ENDONEZYA) 

AFGANİSTAN

ARAKAN

ũ.BSU 

.BSU /JTBOGERÇEKLEŞTİRİLEN PROJELER "ÇFûTUBOCVM :FUJNIBOFTJOEFLBMBO ÙOJWFSTJUFMJL[N[O FĥJUJNNBTSBŢMBSOO LBSĻMBONBT "ÇFûTUBOCVM :FUJNIBOFTJJÇJOPLVM TFSWJTJBMN

PROJEDEN FAYDALANAN KİŞİ SAYISI

PROJE BÜTÇESİä

,ZBGFUWFLSUBTJZF NBM[FNFTJZBSENMBS

4BĥMLUBSBNBTWFCJS ZFUJNJOBNFMJZBU

(F[JWFQJLOJL PSHBOJ[BTZPOV

#FEBIĻBOWF5BLIBS ZFUJNIBOFMFSJOJOUBEJMBU

5BLIBS'FO#JMJNMFSJ,VSTV ZVSUCJOBTOBSBO[BBMN

:FUJNBJMFMFSJOJLBMLOESNB QSPKFMFSJLBQTBNOEBEJLJĻ NBLJOFTJEFTUFĥJWFTPTZBM ZBSEN

,ZBGFUWFLSUBTJZFZBSEN

BJMF:FUJNBJMFMFSJOJ LBMLOESNBQSPKFMFSJ LBQTBNOEB BJMFZF EJLJĻNBLJOFTJ BJMFZF LFÇJ BJMFZFTBĥNBM IBZWBOZBSEN &WMJMJLIB[SMLMBSJÇJOEF PMBOZFUJNL[MBSN[O CÓMHFHFMFOFLMFSJOF HÓSFÓEFNFL[PSVOEB PMEVLMBSCBĻML QBSBTOOLBSĻMBONBT


28

2013 YETİM DAYANIŞMA GÜNLERİ PROJELERİ (16-31 Mart)

4

ARNAVUTLUK

.BSU /JTBO5

AZERBAYCAN

ũ.BSU 6

BANGLADEŞ

.BSU /JTBO7

8

9

BOSNAHERSEK

BURKİNA FASO

CİBUTİ

.BSU /JTBO

ũ.BSU 

1SPKFMFSCÓMHFEFLJ QBSUOFSLVSVMVĻMBS BSBDMĥZMB HFSÇFLMFĻUJSJMNJĻUJS

5PQMBNZFUJN ÇPDVĥVNV[VOLBUMEĥ FĥMFODFQSPHSBN WFÇPDVLMBSBWFSJMFO TÙSQSJ[IFEJZFMFS ,ZBGFUWFLSUBTJZF ZBSENUPQMVZFNFL PSHBOJ[BTZPOV ¼ÇBZSCÓMHFEFQJLOJL PSHBOJ[BTZPOV #BĻLFOU4BSBZCPTOBEB ĻFIJSUVSV IBZWBOBU CBIÇFTJHF[JTJ ÓĥMFZFNFĥJ JLSBNWFÇPDVLMBSO TJOFNBZBHÓUÙSÙMNFTJ :FUJNMFSJNJ[JO EJMFEJLMFSJHJCJLZBGFU BMĻWFSJĻJZBQBCJMNFMFSJ JÇJOIFSCJSÇPDVĥVNV[B BWSPEFĥFSJOEF IFEJZFÇFLJEBĥUN 0VBHBEPVHPVWF5JUBP CÓMHFMFSEFLJZFUJNMFS JÇJOCBĻLFOUUFLJUBSJI NÙ[FTJ IBZWBOBU CBIÇFTJWCLÙMUÙSWF FĥMFODFBMBOMBSOBHF[J :FUJNBJMFMFSJOJLBMLOESNB QSPKFMFSJLBQTBNOEB BJMF BJMFMFSFCJSFSÇJGULÙÇÙLCBĻ IBZWBOBMN ,ZBGFUWFLVNBOZB ZFUJN

EBĥUN BJMF &ĥMFODFQBSLWFQJLOJL PSHBOJ[BTZPOVUJZBUSPWF ÇFĻJUMJLÙMUÙSFMBLUJWJUFMFSJO EÙ[FOMFONFTJÓĥMF ZFNFĥJJLSBN ,SUBTJZFZBSEN

10

11

12

ÇAD

EKVADOR

ETİYOPYA

ä

 

ä

ä

ä

ääää

BJMF

ä

1JLOJLPSHBOJ[BTZPOVä

1SPKFMFSCÓMHFEFLJ QBSUOFSLVSVMVĻMBS BSBDMĥZMB HFSÇFLMFĻUJSJMNJĻUJS

:FUJNMFSWFBOOFMFSJ JÇJOUSFOMFFM#PMJDIF %PĥBM1BSLBMBOOBWF 2VJUPEBLJMVOBQBSLB HF[JEÙ[FOMFONFTJ

LJĻJ ZFUJNũ.BSU 

:FUJNÇPDVLMBSN[ BSBTOEBGVUCPM WPMFZCPM HJCJÇFĻJUMJTQPSUJGWF LÙMUÙSFMBLUJWJUFMFSJO EÙ[FOMFONFTJWFEFSFDFZF HJSFOMFSJOÓEÙMMFOEJSJMNFTJä

ũ.BSU 

#ÓMHFEFZBZHOPMBO TUNBIBTUBMĥO ÓOMFZJDJCJSUFECJS PMBSBLDJCJOMJLEBĥUN :FUJNBJMFMFSJOF LVNBOZBEBĥUN


2013 YETİM DAYANIŞMA GÜNLERİ PROJELERİ (16-31 Mart)

13

14

15

16

17

18

FİLİSTİN

GANA

IRAK

KAZAKİSTAN

ũ.BSU 

ũ.BSU 

.BSU /JTBO

ũ.BSU 4

KIRGIZİSTAN

ũ.BSU 

KOSOVA

1SPKFMFSCÓMHFEFLJ QBSUOFSLVSVMVĻMBS BSBDMĥZMB HFSÇFLMFĻUJSJMNJĻUJS29

:FUJNÇPDVLMBSN[ JÇJONPSBMHÙOÙ PSHBOJ[BTZPOVä

4BĥMLUBSBNBTä

1JLOJLPSHBOJ[BTZPOVä

:FUJNMFSFLZBGFU HEB WFLSUBTJZFZBSENä

.VTVMEBLJZFUJN ÇPDVLMBSN[BLZBGFU WFPZVODBLEBĥUN

-VOBQBSLHF[JTJ FM TBOBUMBS ZBSĻNBT ZFNFLJLSBN

:FUJNBOOFMFSJJÇJO IBMLZFNFLMFSJGFTUJWBMJ EÙ[FOMFONFTJWF EFSFDFZFHJSFOMFSF OBLEJÓEÙMMFSJO WFSJMNFTJ

:FUJNÇPDVLMBSN[B CBUUBOJZF PZVODBLWF HEBQBLFUJEBĥUN

5BLNFMCJTF BZBLLBC HÓNMFLWFÇPSBQ ZBSEN,SUBTJZFZBSEN

BJMF,VNBOZBEBĥUN

ªÙZCÓMHFTJOEFLJ JLJZFUJNIBOFEF ZBĻBZBOÇPDVLMBSB LZBGFUEBĥUNWF ZFUJNIBOFZFBZOJ ZBSENZBQMNBTä

:FUJNMFSJNJ[WF BJMFMFSJJÇJOZFNFL PSHBOJ[BTZPOV

LJĻJ

ä

BJMFZFUJN:FUJNBJMFMFSJOFĻFS UPOMVL ZBLBDBLZBSEN

:FUJNBJMFMFSJOJO FWMFSJOJOUBEJMBU (F[JPSHBOJ[BTZPOV 19

LÜBNAN

ũ.BSU 

.ÙMUFDJLBNQMBSOEB ZBĻBZBO ZFUJNÇPDVĥBLJUBQ EBĥUNHFOFMLÙMUÙS ZBSĻNBTOEBEFSFDFZF HJSFOZFUJNÇPDVĥB IFEJZFMFSJOJOWFSJMNFTJ


30

20

21

22

23

24

MAKEDONYA

MORİTANYA

PAKİSTAN

PATANİ

RUANDA

2013 YETİM DAYANIŞMA GÜNLERİ PROJELERİ (16-31 Mart)

1SPKFMFSCÓMHFEFLJ QBSUOFSLVSVMVĻMBS BSBDMĥZMB HFSÇFLMFĻUJSJMNJĻUJS

ũ.BSU 

ũ.BSU 

ũ.BSU 

4

1SPKFMFSCÓMHFEFLJ QBSUOFSLVSVMVĻMBS BSBDMĥZMB HFSÇFLMFĻUJSJMNJĻUJS

0SUBPLVMWFMJTFEF PLVZBOZFUJNMFSJNJ[F CJSZMMLFĥJUJNCVSTV WFSJMNFTJä

:FUJNMFSWFBOOFMFSJOJO LBUMBDBĥQJLOJL TQPS NÙTBCBLBMBSWFÇFĻJUMJ LÙMUÙSFMFULJOMJLMFS EÙ[FOMFONFTJ

:FUJNBJMFMFSJOJ LBMLOESNBQSPKFMFSJ LBQTBNOEBLBTBQ EÙLLÂOBǐMNBT

BJMF:FUJNBJMFMFSJOJ LBMLOESNBQSPKFMFSJ LBQTBNOEBUFS[J BUÓMZFTJBǐMNBT

BJMF:FUJNBJMFMFSJOJ LBMLOESNBQSPKFMFSJ LBQTBNOEBCBLLBM EÙLLÂOBǐMNBT

BJMF:FUJNBJMFMFSJOJ LBMLOESNBQSPKFMFSJ LBQTBNOEBJLJBJMFZF LVNBĻCPZBNBEÙLLÂO BǐMNBT

BJMF:FUJNBJMFMFSJOJ LBMLOESNBQSPKFMFSJ LBQTBNOEBJLJBJMFZF NJOJMPLBOUBBǐMNBT

BJMF:FUJNÓĥSFODJMFSFLJUBQ EFTUFĥJOEFCVMVOVMNBTä

(F[JPSHBOJ[BTZPOVä

0LVMGPSNBTEBĥUNä

(F[JWFQJLOJL PSHBOJ[BTZPOVä

:FUJNÇPDVLMBSN[ BSBTOEBGVUCPM CBTLFUCPMWC TQPSBLUJWJUFMFSJ EÙ[FOMFONFTJ ÇPDVLMBSBTQPS LZBGFUMFSJEBĥUNä

,ZBGFUZBSENä

ZFUJNFLZBGFU ZBSENZBQMNBT EFSTMFSJOEFCBĻBSM ZFUJNMFSEFOVOB MBQUPQEBĥUN


2013 YETİM DAYANIŞMA GÜNLERİ PROJELERİ (16-31 Mart)

25

26

SİERRA LEONE

SOMALİ

ũČVCBU 

.BSU .BSU

44UNB ÇJÇFL TVÇJÇFĥJ L[BNL BTUN WFSFN [BUÙSSFF TBSIVNNB WCIBTUBMLMBSBLBSĻ TBĥMLUBSBNBT :FUJNBJMFMFSJOJLBMLOESNB QSPKFMFSJLBQTBNOEBCFĻ BJMFZFCÙZÙLCBĻIBZWBO ZFUJĻUJSJDJMJĥJJÇJOJIUJZBÇMBS PMBOIBZWBOMBSOUFNJOJ :FUJNBJMFMFSJOJ LBMLOESNBQSPKFMFSJ LBQTBNOEBNJLSPLSFEJ WFSJMNFTJ :FUJNBJMFMFSJOJ LBMLOESNBQSPKFMFSJ LBQTBNOEBLSUBTJZF EÙLLÂOBǐMNBT :FUJNBJMFMFSJOJ LBMLOESNBQSPKFMFSJ LBQTBNOEBLBEO HJZJNNBĥB[BT BǐMNBTä

BJMFBJMFBJMFBJMF:FUJNBJMFMFSJOJ LBMLOESNBQSPKFMFSJ LBQTBNOEBFTBOTWF LPLVEÙLLÂOBǐMNBT

BJMF:FUJNBJMFMFSJOJ LBMLOESNBQSPKFMFSJ LBQTBNOEBUBIM ÓĥÙUNFNBLJOFTJBMN

BJMF:FUJNBJMFMFSJOJ LBMLOESNBQSPKFMFSJ LBQTBNOEBTVTBN ÓĥÙUNFNBLJOFTJBMN

BJMF:FUJNBJMFMFSJOJ LBMLOESNBQSPKFMFSJ LBQTBNOEBFMFLUSPOJL FĻZBEÙLLÂOBǐMNBT

BJMFBJMFBJMF4BĥMLUBSBNBT

1JLOJLPSHBOJ[BTZPOV

,VSBO,FSJNPLVNB ZBSĻNBT

4QPSNÙTBCBLBMBS

:FUJNBJMFMFSJOJ LBMLOESNBQSPKFMFSJ LBQTBNOEBNBOBW BǐMNBT :FUJNBJMFMFSJOJ LBMLOESNBQSPKFMFSJ LBQTBNOEBCBLLBM EÙLLÂOBǐMNBT

27

SRİ LANKA

ũ/JTBO31


32

28

29

30

2013 YETİM DAYANIŞMA GÜNLERİ PROJELERİ (16-31 Mart)

SUDAN

1SPKFMFSCÓMHFEFLJ QBSUOFSLVSVMVĻMBS BSBDMĥZMB HFSÇFLMFĻUJSJMNJĻUJS

:FUJNBJMFMFSJOFHEB ZBSENZBQMNBT ZFUJNMFSFÇPDVL LVNBOZBQBLFUJ EBĥUN

TACİKİSTAN

1SPKFMFSCÓMHFEFLJ QBSUOFSLVSVMVĻMBS BSBDMĥZMB HFSÇFLMFĻUJSJMNJĻUJS

TANZANYA (ZANZİBAR)

ũ.BSULJĻJ

ä

&ĥMFODFQBSLWF IBZWBOBUCBIÇFTJHF[JTJ ÓĥMFZFNFĥJJLSBN ÇPDVLMBSJÇJOTÙSQSJ[ IFEJZFMFS LZBGFUWF LVNBOZBZBSENä

;BO[JCBSOUBSJIÍ NFLÂOMBSOB IBZWBOBU CBIÇFTJOFWFTBIJMF HF[JEÙ[FOMFONFTJÓĥMF ZFNFĥJJLSBNä

û))UBSBGOEBOJOĻB FUUJSJMFOČFIJU'BSVL "LUBĻ0LVMVOBZFOJ LBZUZBQUSBOÇPDVLMBS JÇJOCFĻFLEFSTMJL JOĻBTWFJÇUFGSJĻBUOO ZBQMNBTä

:FUJNBJMFMFSJOJ LBMLOESNBQSPKFMFSJ LBQTBNOEBCJSBJMFOJO LÙNFTIBZWBODMĥ JĻJOFCBĻMBZBCJMNFTJJÇJO TFSNBZFTBĥMBONBT

BJMF:FUJNBJMFMFSJOJ LBMLOESNBQSPKFMFSJ LBQTBNOEB UBĻNBDMLUB LVMMBOMNBLÙ[FSFCJOFL IBZWBOWFBSBÇBMN

31

YEMEN

1SPKFMFSCÓMHFEFLJ QBSUOFSLVSVMVĻMBS BSBDMĥZMB HFSÇFLMFĻUJSJMNJĻUJS

BJMF"LDJĥFSFOGFLTJZPOV CBEFNDJL SPNBUJ[NB WFLBMQSBIBUT[MĥPMBO ZFUJNÇPDVĥVNV[VO UFEBWJHJEFSMFSJOJO LBSĻMBONBTä

&ĥJUJNEFTUFĥJä

:FUJNBJMFMFSJOFFW FĻZBTUFNJOJä

Toplam bütçe: 221.408ä + 417.067,50 $


2013 YETİM DAYANIŞMA GÜNLERİ PROJELERİ (16-31 Mart)

33


34

2013 YETİM DAYANIŞMA GÜNLERİ PROJELERİ (16-31 Mart)

Yetim Dayanışma Günleri Projeleri 2013  

Yetim Dayanışma Günleri Projeleri 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you