Page 1

[Escriba aquí]

BUTLLETÍ INFORMATIU CFGM ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA MODALITAT SEMIPRESENCIAL

CURS 2018-2019

IES VICTORIA KENT

SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT


ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

En primer lloc volem donar-te la benvinguda com a alumne/a de l'IES Victoria Kent. En este butlletí podràs trobar les dades bàsiques d'organització del curs i les característiques singulars de la modalitat semipresencial. El tipus d'ensenyança que has triat està pensat per a aquelles persones que, per les seues característiques i/o situació personal, no poden rebre l'ensenyança en forma presencial. El desenrotllament del curs es realitza a través d'un entorn virtual d'aprenentatge. Així, serà imprescindible que estigues familiaritzat/a amb l'ús de les noves tecnologies, i que disposes d'accés a les mateixes (ordinador amb connexió a internet). Però no et preocupes que el nivell de maneig necessari, és un Nivell Bàsic. Darrere d'eixa plataforma d'aprenentatge, trobaràs un equip docent disposat a ajudar-te i facilitar-te l'assimilació dels diferents continguts. Disposaràs de tutories amb tots/es ells/es per a resoldre els dubtes que et vagen sorgint. La modalitat de formació semipresencial es caracteritza per la seua flexibilitat i personalització. Estudiaràs de manera autònoma i has d'organitzar el teu aprenentatge sense l'assistència quotidiana a les classes. Açò no vol dir que hages de destinar menys hores que en la modalitat tradicional, sinó que has de distribuir estes hores segons les teues necessitats. Quan i com comencem? El curs s'inicia a setembre, amb una jornada d'acollida en horari de vesprada. Eixe dia podràs conéixer el nostre centre, tots els aspectes organitzatius del curs i per supòsit als teus professors/es. Has de consultar, amb freqüència, la pàgina web de l'institut on es publicarà qualsevol canvi o novetat sobre el curs acadèmic: horari de jornada d'acolliment, inici de tutories, festius, exàmens… http://mestreacasa.gva.es/web/ivk En aquesta guia trobaràs la següent informació: 1. EL CICLE FORMATIU 2. LA MODALITAT SEMIPRESENCIAL 3. L'AVALUACIÓ: CRITERIS I INSTRUMENTS 4. EL CALENDARI ESCOLAR PER A MÒDULS DE 1r 5. EL CALENDARI ESCOLAR PER A MÒDULS DE 2n 1


ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

1. EL CICLE FORMATIU TÉCNICO/A EN ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDÈNCIA Real Decreto 1593/2011(BOE), i Orde 30/2015(DOGV) Les persones que obtenen este títol exercixen la seua activitat en el sector de servicis a les persones: assistencials, psicosocials i de suport a la gestió domèstica. El cicle s'organitza en dos cursos acadèmics. MÒDULS O ASSIGNATURES DEL CICLE (2000 hores en total) PRIMER CURS  Organització de l'atenció a les persones en situació de dependència (OAPSD) (128 hores)  Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència (CNP) (128 hores)  Atenció i suport psicosocial (AAP) (192 hores)  Suport domiciliari (ADO) (192 hores)  Atenció higiènica (AHI) (96 hores)  Primers auxilis (PRA) (64 hores)  Formació i orientació laboral (FOL) (96 hores)  Anglés Tècnic I (HDI01) (64 hores) SEGON CURS  Destreses socials (DSO) (132 hores)  Suport a la comunicació (ACO) (110 hores)  Atenció sanitària (ATS) (132 hores)  Teleassistència (TEL) (176 hores)  Empresa i iniciativa emprenedora (EIE) (66 hores)  Anglés Tècnic II (HDI02) (44 hores)  FCT (380 hores) (mòdul de pràctiques que es realitza de forma presencial en un centre relacionat amb el perfil professional)

Els mòduls en roig són mòduls amb presencialitat, és a dir, tenen tutories obligatòries (un màxim del 20% de les hores), imprescindibles per a aprovar el curs per quadrimestres.

2


ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

2. LA MODALITAT SEMIPRESENCIAL La formació semipresencial és un model obert en el que seràs tu qui marque el ritme d'aprenentatge en funció de les teues necessitats i disponibilitat. Així, la major part del temps la dedicaràs a l'autoaprenentatge (estudiar els temes, realitzar activitats,...) al teu ritme i on tu decidisques. Però per a completar la teua formació realitzaràs activitats presencials en l'institut (exàmens i en determinats mòduls, tutories). Com a ferramentes per a aconseguir el teu objectiu comptaràs amb dos elements clau que expliquem a continuació:  PLATAFORMA D'APRENENTATGE  TUTORIESS AMB ELS/ES PROFESSORS/ES PLATAFORMA D’APRENENTATGE El curs es desenrotlla a través de la plataforma moodle de la Conselleria. S'accedix des de la direcció: https://fp.edu.gva.es/av/ En este entorn virtual disposaràs de tota la informació de cada un dels mòduls, materials didàctics, entrega d'activitats, realització d'exercicis, fòrums,.... és a dir, tot el que és necessari per a seguir de forma adequada cada un dels mòduls. És imprescindible utilitzar de forma regular la plataforma. Així, per a poder realitzar este curs, has de disposar d'un equip informàtic, amb connexió a internet. La primera vegada que accedisques, el teu usuari/a i contrasenya seran idèntics (el teu DNI amb un 0 davant). Una vegada dins podràs modificar la teua contrasenya, el teu perfil i és important que puges una foto recent per a poder conéixer-te i identificar-te en exàmens, tutories, pràctiques,… Una altra dada del teu perfil important i que has de comprovar és la teua adreça electrònica (serà la principal via de comunicació). L'adreça electrònica associada al teu perfil serà la que vas omplir al fer la teua preinscripció al cicle. Si desitges canviar-ho has de contactar amb el/la teu/a tutor/a.

3


ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

TUTORIES Disposaràs de tres tipus de tutories:  Tutories col·lectives (TC) de cada mòdul: col·lectives (TC) de cada mòdul: es realitzaran presencialment en l'institut. En general, hi haurà 2h/setmanals per mòdul. Es concentren en dos o tres dies a la setmana en horari de vesprada. En estes tutories es donen orientacions, es resolen dubtes en grup, es presenten de forma general les unitats de treball,… Estes tutories col·lectives, excepte en els mòduls amb presencialitat, són voluntàries i qualsevol material, orientació,… que s'utilitze ho tindràs disponible a través de la plataforma. Si bé hem dit que en general estes tutories tenen un caràcter voluntari, en aquells mòduls que pel seu caràcter procedimental es requerix presencialitat, un percentatge d’estes tutories serà d'obligada assistència (màxim el 20% de les hores assignades al mòdul) per a poder superar el curs per quadrimestres.  Tutories individualitzades (TI) de cada mòdul: es realitzaran de forma presencial en el centre o telefònicament. En estes tutories es podrà consultar tot tipus de dubtes o aclariments sobre els continguts o sobre les activitats a realitzar. En l'horari de tutoria individual el professorat estarà disponible en el centre.  Tutoria general (TG): cada grup (1r i 2n) tindrà assignat/un professor/a tutor/a i una hora setmanal de TG, en horari de vesprada. A més disposaràs d'una plataforma de tutoria amb tota la informació general del curs disponible. Podràs consultar tots els teus dubtes sobre el funcionament general del curs, convalidacions, renúncies,… a través de l'adreça electrònica o en l'hora de TG telefònica o presencialment. En la plataforma de tutoria podràs trobar els horaris setmanals dels diferents tipus de tutories. En general, l'horari del centre per a cicles formatius és vespertí (excepte determinades tutories individualitzades). Si per motius laborals justificables no pots assistir a les tutories i necessites aclarir dubtes en algun mòdul, pots sol·licitar-ho i el professorat t'atendrà en horari matinal.

4


ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

3. L’AVALUACIÓ: CRITERIS I INSTRUMENTS CRITERIS D’AVALUACIÓ Els criteris d'avaluació corresponen als establits en el RD que establix el Títol. Tots ells, en conjunt, intenten objetivitzar el grau de consecució dels objectius generals del cicle. En cada unitat de treball s'especificaran els objectius a aconseguir. A través de les tutories tant col·lectives com individuals se li donarà un caràcter retroalimentador i progressiu al procés avaluador. Com resultat d'este procés és necessari establir una qualificació del mòdul para cada un dels/as alumnes/as. Per a això s'utilitzaran els instruments de qualificació. INSTRUMENTS DE QUALIFICACIÓ Els instruments d'avaluació que s'utilitzaran són:  Activitats: en cada unitat de treball es plantejaran una sèrie d'exercicis i activitats que refermen els continguts treballats i que permeten al professorat realitzar un seguiment adequat del teu progrés. Han d'entregarse en la formes i en els terminis establits. Cada professor/a especificarà en la seua guia didàctica les dates límits d'entrega d'activitats, no acceptant-se cap entrega fora de les dates establides. Aquelles activitats que siguen còpia, ja siga d'internet o d'una altra procedència, seran qualificades com NO SUPERADES. Las activitats aprovades es qualificaran de 5 a 10 i representaran el 20% de la teua qualificació final, encara que no són obligatòries per a aprovar. Les activitats suspeses no es comptabilitzaran i seran qualificades com NO SUPERADES.  Exàmens: és imprescindible, per a l'adequada avaluació, la presentació i superació dels diferents exàmens que es realitzaran durant el curs. Es realitzaran exàmens presencials obligatoris en quatre moments del curs:

5


ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

o Al final de primer quadrimestre: inclourà, aproximadament, la mitat de continguts de cada mòdul i permet eliminar estos continguts per a la convocatòria ordinària. Es realitzaran concentrats en una setmana i en horari de vesprada. o Al final de segon quadrimestre: inclourà la resta de continguts i permet eliminar estos continguts per a la convocatòria ordinària. Es realitzaran concentrats en una setmana i en horari de vesprada. o Convocatòria ordinària: es realitzarà a final de curs i inclourà els continguts no superats en els exàmens anteriors (primer i/o segon quadrimestre). Es realitzarà en l'horari establit per la Direcció d'Estudis. o Convocatòria extraordinària. Al juny/juliol, concentrats en 2 o 3 dies, es realitzarà una nova convocatòria. Esta convocatòria versarà sempre sobre la totalitat de continguts. Els exàmens han d'aprovar-se amb un mínim de 5 i representaran el 80% de la qualificació final. Els/as alumnes/as hauran de presentar en els exàmens la seua DNI o NIE per a poder realitzar-los. Si per motius laborals justificables no pots assistir en torn de vesprada als exàmens, pots sol·licitar-ho i realitzar-los en horari matinal. Així la teua qualificació es calcularà a partir dels exàmens (80%) i les activitats avaluables (20%). Recorda que en tots els mòduls amb presencialitat has d'haver-hi assistit a les tutories obligatòries corresponents per a aprovar el curs per quadrimestres. CONSULTA DE QUALIFICACIONS En cada plataforma podràs consultar els resultats de les activitats i dels exàmens. La teua nota de primer quadrimestre o final de mòdul, la podràs consultar a ÍTACA. El/a teu/a tutor/a t'informarà de com fer-ho. ÍTACA: plataforma de consulta de notes. Has de conservar i/o anotar les claus d'accés que rebràs al principi de curs. 6


ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

4. CALENDARI ESCOLAR PER A MÒDULS DE 1r Estes dates són aproximades, poden ser alterades SETEMBRE 3 10 17 24

5 12 19 26

7 14 21 28

4 11 18 25

6 13 20 27

4 11 18 25

6 13 20 27

1 8 15 22 29

5 12 19 26

7 14 21 28

5 6 7 12 13 14 19 20 21 26 27 28 NOVEMBRE 1 2 7 8 9 14 15 16 21 22 23 28 29 30

2 9 16 23 30

6 13 20 27 1 8 15 22 29

GENER 3 10 17 24 31 MARÇ 7 14 21 28 MAIG 2 9 16 23 30

Exàmens

7

2 9 16 23 30

1Q

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

2018 3 10 17 24

4 11 18 25

1Q

3 10 17 24 31

4 11 18 25

OCTUBRE 3 4 5 10 11 12 17 18 19 24 25 26 31 DESEMBRE 5 12 19 26

2019 4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

2Q

2Q

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24

2019 3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

2Q/F

6 13 20 27

6 13 20 27

7 14 21 28

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

1 8 15 22

2 9 16 23

3 10 17 24

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

FEBRER

2019

Jornada d’acollida Dies no lectius

2018 1 8 15 22 29

7 14 21 28 ABRIL 4 11 18 25 JUNY

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

Primer quadrimestre

24 setembre - 20 gener

Exàmens 1r quadrimestre

Del 14 al 18 de gener

Segon quadrimestre

21 gener – 12 maig

Exàmens 2n quadrimestre

Del 6 al 10 de maig

Convocatòria ordinària

Del 6 al 11 de juny

Convocatòria extraordinària

Final de juny/juliol 2019


ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

5. CALENDARI ESCOLAR PER ALS MÒDULS DE 2n Estes dates són aproximades, poden ser alterades SETEMBRE 3 10 17 24

5 12 19 26

7 14 21 28

4 11 18 25

6 13 20 27

4 11 18 25

6 13 20 27

1 8 15 22 29

5 12 19 26

7 14 21 28

5 6 7 12 13 14 19 20 21 26 27 28 NOVEMBRE 1 2 7 8 9 14 15 16 21 22 23 28 29 30

2 9 16 23 30

GENER 3 10 17 24 31 MARÇ

6 13 20 27

7 14 21 28 MAIG 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30

Exàmens

8

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

1Q

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

2018 3 10 17 24

4 11 18 25

1Q

2Q

3 10 17 24 31

4 11 18 25

OCTUBRE 3 4 5 10 11 12 17 18 19 24 25 26 31 DESEMBRE 5 12 19 26

2019 4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

2Q

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

FCT

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24

2019 3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

FCT

6 13 20 27

6 13 20 27

7 14 21 28

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

1 8 15 22

2 9 16 23

3 10 17 24

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

FEBRER

2019

Jornada d’acollida Dies no lectius

2018

7 14 21 28 ABRIL 4 5 11 12 18 19 25 26 JUNY

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

Primer quadrimestre

17 setembre – 25 novembre

Exàmens 1r quadrimestre

Del 19 al 23 de novembre

Segon quadrimestre

26 novembre – 10 febrer

Exàmens 2n quadrimestre

Del 28 enero al 1 febrer

Convocatòria ordinària

Del 27 febrer al 1 març

Convocatòria extraordinària

Juny 2019

Apsd butlleti  
Apsd butlleti  
Advertisement