Page 1

IES MASSAMAGRELL QUADERN D’ORIENTACIÓ PERSONAL, ACADEMÌCA I PROFESSIONAL

DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ

PSICOPEDAGOGA MARIA CARME ARNAU I ORTS CURS ACADÈMIC 2013/14

1


ÍNDEX   1.‐ INTRODUCCIÓ: LA PRESA DE DECISIONS    2.‐ OPCIONS EN FINALITZAR 4t.  D’ESO        3.‐ ALTERNATIVES AMB EL TÍTOL DE GRADUAT      3.1.‐ LA FORMACIÓ PROFESSIONAL ESPECÍFICA: CICLES FORMATIUS      3.1.1.‐ CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ      3.1.2.‐ CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR      3.1.3.‐ RELACIÓ GENERAL D’OFERTA DE CICLES FORMATIUS             3.2.‐ EL BATXILLERAT      3.2.1.‐ MODALITATS      3.2.2.‐ AVALUACIÓ I PROMOCIÓ DE CURS      3.2.3.‐ PLA D’ESTUDIS      3.2.4.‐ OPCIONS DE SELECTIVITAT      3.2.5.‐ VINCULACIÓ UNIVERSITAT    4.‐ ALTERNATIVES SENSE TÍTOL DE GRADUAT    5.‐ OFERTA D’ESTUDIS AL MUNICIPI DE MASSAMAGRELL          NOTA IMPORTANT    • AQUEST QUADERN ÉS PROVISIONAL, ESPECIALMENT PEL QUE FA ALS ESTUDIS PODEN APAREIXER  CANVIS.     

2


1.‐ INTRODUCCIÓ: LA PRESA DE DECISIONS:      Quan finalitzes aquest curs, s’acaba el cicle de formació bàsica obligatòria. És el moment de decidir quin camí  vols seguir. 

  Al  llarg  del  curs  s’han  realitzat  algunes  activitats  per  tal  d’ajudar‐te  a  completar  la  informació  necessària.      Recorda que per decidir‐te cal que t’informes sobre:  1º  Com sóc, quines són les meues qualitats personals, què m’interessa, ...?  2º  Quines opcions tinc?      A més a més, has de valorar també el teu rendiment acadèmic, quant de temps empres en l’estudi,  com et planifiques, quines tècniques d’estudi tens assolides, etc.      També és important que reflexiones sobre el teu caràcter, les coses que valores en una professió  (diners, prestigi, llibertat de decisió, possibilitats immediates de treball, etc.), les teues qualitats personals  (a  banda  de  les  intel∙lectuals)...En  definitiva,  tot  això    t’ajudarà    per  a  què  elegisques  de  la  manera  més  adequada.      Recorda  que  cal  comptar  amb  la  col∙laboració  i  consell  de  la  teua  família:  et  coneixen  bé  i  segurament tenen prou experiència per orientar‐te.      Per  la  nostra  part,  en  finalitzar  el  curs,  et  donarem    un  “Consell  Orientador”  que  hem  elaborat  entre tots els professionals que en aquest curs han intervingut en la teua  educació. Ens hem fonamentat  en l’observació i les dades recollides al llarg del curs respecte a les teues característiques i evolució. No és  una opinió de tan sols un professor/a sinó del conjunt de tots, que creem conèixer alguna cosa sobre com  ets. Seria aconsellable que tingueres en compte la nostra opinió, encara que no és definitiva. Sempre serà  decisiu la constància i voluntat que poses per tal d'aconseguir el teu  objectiu.      A  BANDA  DE  TOT  ¡RECORDA!:  DECIDIR‐TE  PER  UNA  ALTERNATIVA  SUPOSA  DEIXAR  ALTRES  PEL  CAMÍ  I  AIXÒ  SEMPRE  ET  PRODUIRÀ  CERTA  INSEGURETAT  PER  SABER  SI  HAS  ELEGIT  EL  CAMÍ  MÉS  ENCERTAT. ÉS NORMAL. POSA EN JOC TOTS ELS ELEMENTS QUE ET COMENTEM I SEGURAMENT DECIDIRÀS  MILLOR. EN ÚLTIMA INSTÀNCIA, SEMPRE  POT MODIFICAR‐SE LA TRAJECTÒRIA.   

3


2.- OPCIONS EN FINALITZAR 4t. D’ ESO: ESQUEMA DEL SISTEMA EDUCATIU:

MÓN LABORAL

Prova d’accés amb 19 a.

MASTER

4t

20 anys o més

Títol deTècnic Superior

3r GRAU 240 CRÈDITS

2n

CICLE FORMATIU GRAU SUPERIOR

1r

1.400 0 2.000 Hores

Prova d’ accés amb 17 a.

19

Selectivitat 18

Títol de Batxillerat

Títol de Tècnic

2n 17

CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ 1.400 Hores

BATXILLERAT

1r

16 15 14

Títol Graduat E. Secundària

2n CICLE d’ESO

4t

DIVERSIFICACIÓ CURRICULAR PDC 15 - 16 anys

3r

13 12 1r. CICLE d’ESO

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA - FPB 15 anys

4


L'AVALUACIÓ EN 4t E.S.O. JUNY

tot aprovat i cap pendent

algun suspens i/o alguna pendent

JULIOL

TITULACIÓ tot aprovat i cap pendent

2 suspens i/o pendent

(4)

REPETICIÓ

Alumnes que ja no están matriculats: PROVA EXTRAORDINÀRIA

NOTES     (1) Només es pot repetir cada curs una vegada i sempre que no es complisquen 18 anys l’any natural.  (2) Les assignatures del mateix nom de cursos distints es comptabilitzen independentment.  (3) Per a obtindre el títol cal aprovar totes les assignatures de tots els cursos. (Excepcionalment es pot obtindre  el  títol  amb  una  o  dues  assignatures  no  superades  amb  el  consens  de  la  Junta  avaluadora  en  funció  dels  criteris establerts)  (4) Cada alumne es posarà en contacte amb el professor que impartix la matèria (o amb el cap de departament si  no s’està cursant eixa matèria) per a poder superar les assignatures pendents.  (5) Els  alumnes  repetidors  de  4t  necessitaran  els  mateixos  requisits  que  els  no  repetidors  per  a  obtindre  la  titulació.   

5


3.‐ ALTERNATIVES AMB EL TÍTOL DE GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA:     Amb el Títol de Graduat pots fer:  • Batxillerat  • Cicles Formatius de Grau Mitjà  • Incorporació al món laboral    CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ MÓN LABORAL CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR

TÍTOL • Tècnic en la professió corresponent. DURADA • De 1.300 a 2.000 hores, al llarg de dos cursos que engloba les hores lectives destinades a la formació en el centre educatiu i el mòdul de formació en centres de treball (FCT). REQUISITS • Tenir el Graduat en Educació Secundària Obligatòria o, • Mitjançant una prova d'accés, si compleixes els 17 anys durant l’any de la realització de la prova. ACCÉS A ALTRES ESTUDIS • Batxillerat • Cicles Formatius de Grau Superior, mitjançant una prova.

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

BATXILLERAT

TÍTOL • Tècnic Superior en la professió corresponent. DURADA • Al voltant de les 2.000 hores, al llarg de dos cursos que engloba les hores lectives destinades a la formació en el centre educatiu i el mòdul de formació en centres de treball (FCT). REQUISITS a) Accés directe • Titulats de Batxillerat. b) Accés mitjançant una prova • Tenir complits 19 anys en l’any de realitzar la prova. • Amb possessió d'un títol de Tècnic de la mateixa Família Professional, i complir díhuit anys durant l’any de la realització de la prova. ACCÉS A ALTRES ESTUDIS • Estudis Universitaris vinculats.

PROVES D’ACCÉS Els continguts de les proves d’accés així com les exemplificacions dels exàmens realitzats altres anys ho pots trobar en: http://www.cult.gva.és/dgoiepl/areaeducacion/formacionprofesional/fprofesional.htm La preinscripció sol fer-se a març o principis d’abril. La prova es realitza normalment el penúltim dissabte de maig. Qualsevol dubte sobre les proves, pregunta al Departament d’Orientació.

6


ENLLAÇ AMB ELS CICLES www. edu.gva.es / 3.1.3.‐ RELACIÓ DE CICLES FORMATIUS D’OFERTA PÚBLICA GENERAL:  FAMÍLIA  ACTIVITATS AGRÀRIES:  ‐ Explotacions agrícoles intensives  ‐ Explotacions agrícoles extensives   ‐ Explotacions ramaderes  ‐ Jardineria  ‐ Treballs forestals i Conservació del Medi Natural  ‐ Gestió i organització d’empreses agropecuàries  ‐ Gestió i organització de recursos naturals i paisatgístics  ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES:  ‐ Animació d’activitats físiques i esportives  ‐ Conducció d’activitats físiques i esportives en el medi natural  ACTIVITATS MARÍTIM PESQUERES:  ‐ Busseig a mitjana profunditat.  ‐ Pesca i transport marítim  ‐ Operació, control i manteniment de màquines i instal∙lacions del buc  ‐ Operacions de cultiu aqüícola  ‐ Navegació, pesca i transport marítim  ‐ Producció aqüícola  ‐ Supervisió i control de màquines i instal∙lacions del buc  ADMINISTRACIÓ:  ‐ Gestió administrativa  ‐ Administració i finances  ‐ Secretariat  ARTS GRÀFIQUES:  ‐ Impressió d’arts gràfiques  ‐ Enquadernació i manipulació de paper i cartró  ‐ Preimpressió en arts gràfiques  ‐ Producció d’indústries d’arts gràfiques  ‐ Disseny i producció editorial  COMERÇ I MARKETING:  ‐ Comerç  ‐ Servei al consumidor  ‐ Gestió comercial  marketing  ‐ Comerç internacional  ‐ Gestió de transport  COMUNICACIÓ, IMATGE I SO: ‐ Laboratori d’imatge  ‐ Imatge  ‐ Producció d’audiovisuals, ràdio i espectacles  ‐ So  ‐ Realització d’audiovisuals i espectacles  EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL:  ‐ Acabats de construcció  ‐ Obres de construcció  ‐ Obres de formigó  ‐ Operació i manteniment de maquinària de construcció  ‐ Desenvolupament de projectes urbanístics i operacions topogràfiques  ‐ Realització de plans i obres   ‐ Desenvolupament i aplicació de projectes de construcció 

GRAU    M  M  M  M  M  S  S    S  M    M  M  M  M  S  S  S    M  S  S  M  M  M  S  S    M  S  S  S  S  M  S  S  S  S    M  M  M  M  S  S  S  7


ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA: ‐ Equips electrònics de consum  ‐ Equips i instal∙lacions electròniques  ‐ Instal∙lacions electrotècniques  ‐ Sistemes de regulació i control automàtics  ‐ Desenvolupament de productes electrònics  ‐ Sistemes de telecomunicació i informàtics 

M  M  S  S  S  S 

FAMÍLIA FABRICACIÓ MECÁNICA:  ‐ Mecanitzat  ‐ Fondició  ‐ Soldadura i caldereria  ‐ Tractaments superficials i tèrmics  ‐ Construccions metàl∙liques  ‐ Desenvolupament de projectes mecànics  ‐ Producció per mecanitzat  ‐ Producció per fundició i pulvimetal∙lúrgia  HOSTALERIA I TURISME:  ‐ Cuina  ‐ Pastisseria i forn  ‐ Servei de restaurant i bar  ‐ Allotjament  ‐ Agència de viatge   ‐ Informació i comercialització turística  ‐ Restauració  IMATGE PERSONAL:  ‐ Estètica personal decorativa  ‐ Perruqueria  ‐ Caracterització  ‐ Estètica  ‐ Assessoria d’imatge personal  INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES: ‐ Conserveria vegetal, càrnica i de peix  ‐ Elaboració d’olis i sucs  ‐ Elaboració de productes làctics  ‐ Elaboració de vins i altres begudes  ‐ Escorxador i carnisseria‐xarcuteria  ‐ Molineria i indústries de cereals    ‐ Panificació i  rebosteria  ‐ Indústria alimentària  INFORMÀTICA:  ‐ Desenvolupament d’aplicacions informàtiques  ‐ Administració de sistemes informàtics  FUSTA I MOBLE:  ‐ Fabricació a mida i instal∙lació de fusta i moble  ‐ Fabricació industrial de fusteria i moble  ‐ Transformació de fusta i suro  ‐ Producció de fusta i moble  ‐ Desenvolupament de productes de fusteria i moble  MANTENIMENT DE VEHICLES AUTOPROPULSATS: ‐ Carrosseria  ‐ Electromecànica de vehicles  ‐ Automoció  ‐ Manteniment aeromecànic  ‐ Manteniment d’aviòtica 

GRAU   M  M  M  M  S  S  S  S    M  M  M  S  S  S  S    M  M  M  S  S    M  M  M  M  M  M  M  S    S  S    M  M  M  S  S    M  M  S  S  S  8


MANTENIMENT I SERVEIS A LA PRODUCCIÓ:  ‐ Muntatge i manteniment d’instal∙lacions de fred, climatització i producció de calor ‐ Instal∙lació i manteniment electromecànic i conducció de línies  ‐ Manteniment ferroviari  ‐  Manteniment d’equips industrials  ‐ Manteniment i muntatge d’instal∙lacions d’edifici i  procés  ‐ Desenvolupament de projectes d’instal∙lacions de fluids, tèrmics i de manutenció 

M  M  M  S  S  S 

FAMÍLIA

GRAU   M  M  M  M  M  S  S  S  S  S  S    M  M  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S    S  S  S  S    M  M  M  M  M  S  S  S  S  S  S 

QUÍMICA:  ‐ Laboratori  ‐ Operacions de fabricació de productes farmacèutics  ‐ Operacions de procés de pasta i paper  ‐ Operacions de procés de planta química  ‐ Operacions i transformació de plàstics i suro  ‐ Anàlisi i control  ‐ Fabricació de productes farmacèutics i afins  ‐Indústries de procés de pasta i paper  ‐ Indústries de procés químic  ‐  Plàstics i cautxú   ‐ Química ambiental  SANITAT:  ‐ Atenció auxiliar d’infermeria  ‐ Farmàcia  ‐ Salut ambiental  ‐ Anatomia patològica i citologia  ‐ Laboratori de diagnòstic clínic  ‐ Dietètica  ‐ Imatge per al  diagnòstic  ‐ Documentació sanitària  ‐ Higiene bucodental  ‐ Pròtesi dental  ‐ Ortoprotèsica  ‐ Radioteràpia  SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT: ‐ Animació sociocultural  ‐ Educació infantil  ‐ Integració social  ‐ Interpretació de la Llengua de signes  TÈXTIL, CONFECCIÓ I PELL:  ‐ Calçat i marroquineria  ‐ Producció de filatures  teixiduria de calada  ‐ Operacions d’ennobliment tèxtil  ‐ Confecció  ‐ Producció de teixits de punt  ‐ Processos de confecció industrial  ‐ Processos tèxtils de filatura i teixiduria de calada  ‐ Processos d’ ennobliment tèxtil  ‐ Colraments  ‐ Patronatge  ‐ Processos tèxtils de teixiduria de punt 

9


VIDRE I CERÀMICA    ‐ Operacions de fabricació de productes ceràmics  M  ‐ Operacions de fabricació de vidre i transformats  M  ‐ Desenvolupament i fabricació de productes ceràmics  S  ‐ Fabricació i transformació de productes de vidre  S    M: Cicle Formatiu de Grau Mitjà                             S: Cicle Formatiu de Grau Superior  NOTA: Si necessites informació més concreta, pregunta al Departament d’Orientació o també pots accedir a la Web de  Conselleria d’Educació: www edu.gva.es/ 

              ‐ EL BATXILLERAT:    .‐ MODALITATS.    • HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS, amb dues opcions des de 1r:              ‐ HUMANÍSTICA               ‐ CIÈNCIES SOCIALS  • CIÈNCIA I TECNOLOGIA  • ARTS        És important, a l’hora de decidir‐te per una modalitat o una altra, tindre en compte el següent:    • La vinculació del batxillerat cursat amb els estudis universitaris: La modalitat i opció realitzada et possibilitaran  l’accés a determinades carreres. També et permetran elegir les assignatures per presentar‐te a l’opció de prova  de selectivitat adequada als teus interessos.  • La vinculació del batxillerat amb l’especialitat de Formació Professional de Grau Superior: A cadascú dels cicles  formatius s’accedeix mitjançant una modalitat i opció de batxillerat; a més a més, són importants les assignatures  elegides, ja que hi ha prioritat d’accés segons les assignatures cursades al batxillerat.  • També cal assenyalar que per tal de realitzar estudis musicals, es poden convalidar les matèries de Modalitat de  qualsevol Batxillerat per les cursades al Conservatori; ara bé, amb aquesta varietat de Batxillerat no es pot accedir  a altres alternatives de Selectivitat o PAU que vinculen a estudis universitaris.  • Com  que  la  reforma  universitària  començarà  a  aplicar‐se  el  curs  2009‐2010,  cal  que  tingau  en  compte  les  següents directrius dels nous ensenyaments universitaris :  Les properes titulacions seràn:   

Grau Màster  Doctorat  

EL GRAU     1  CRÈDIT = 25‐30 hores  1 curs acadèmic = 36‐40 setmanes  1 curs acadèmic = 60 CRÈDITS   

Formació genèrica orientada per a l’exercici d’activitats professionals   

10


Superació de 240 crèdits, en quatre cursos acadèmics, per tal d’obtenir el títol de Graduat en per la Universitat de....    

S’inclouen 60 crèdits de formació bàsica, dels quals almenys 36 han d’estar vinculats a la branca de coneixement a  què es pretén adscriure el títol:    

•1. Art i Humanitats   •2. Ciències  •3. Ciències de la Salut   •4. Ciències Socials i Jurídiques  •5. Enginyeria i Arquitectura  ( Encara està per delimitar la vinculació de les actuals modalitats de Batxillerat  amb les noves)     Els estudis de grau acaben amb l’elaboració i la defensa d’un treball final de grau.            ESTRUCTURA GENERAL DELS PLAN D’ESTUDI   

•Es podrien produir situacions com ara aquestes:    –Primer i segon cursos comuns conduents a l’obtenció de dos graus    

             

Primer curs comú A - B Segon curs comú A - B Grau A

Grau B

Grau A

Grau B

‐ Primer curs comú conduent a l’obtenció de tres o quatre graus diferents:      Primer curs comú A-B-C-D     Segon curs comú   Segon curs comú grau A-B grau C-D       3r grau 3r grau 3r grau   3r grau B C D   A     4t grau 4t grau 4t grau   4t grau A B C D           EL MASTER   

Primer curs común A-B-C Segon curs comú grau A-B

Segon curs comú grau C

3r grau A

3r grau B

3r grau C

4t grau A

4t grau B

4t grau C

11


Els ensenyaments  de  màster  tenen  com  a  finalitat  la  formació  avançada,  orientada  a  l’especialització  acadèmica,  professional o la iniciació de tasques investigadores    Els plans d’estudi tindran entre 60 i 120 crèdits i acaben amb un treball final de màster (entre 6 i 30 crèdits)    Màsters oficials: oferta actual :120    Amb la implantació dels graus, s’ajustarà l’oferta de màsters oficials per tal d’atendre l’especialització i les demandes  professionals    DOCTOR    Tenen com a finalitat la formació avançada en tècniques d’investigació i acaben amb l’elaboració i presentació d’una  tesi doctoral.    Es compon d’un període de formació i d’un període d’investigació: programa de doctora          ‐ AVALUACIÓ I PROMOCIÓ DE CURS.‐      Al Batxillerat, l’avaluació es realitza individualment en cada assignatura. El professorat, en la convocatòria de  juny  o  en  l’extraordinària  de juliol,  decideix  la  qualificació  obtinguda  en  cadascuna  d’elles.  Les  matèries  no  superades tenen consideració de “pendents” i caldrà aprovar‐les en convocatòries posteriors de juny o juliol.      Es pot  accedir a 2n de Batxillerat amb dues assignatures suspeses com a màxim. En 1r curs, si se suspenen 3  o més assignatures, s’ha de repetir curs complet. En 2n curs, si se suspenen 1, 2, o 3 assignatures, cal repetir només  eixes; si se suspenen més de 3, cal  repetir el curs en la seua totalitat.      També cal que tingues en compte que si per qualsevol circumstància no pots finalitzar el curs, és convenient  que  renuncies  a  la  matrícula  per  tal  de  no  perdre  convocatòries.  Només  tens  4  convocatòries  per  a  la  totalitat  del  Batxillerat.   

12


PLA D’ESTUDIS                                                                                                             PRIMER CURS                                                                        (33 ó 34 hores) MATÈRIES COMUNES(Total 18 hores)  VLI 3 CLI  3  LL.E.I  3  FIL/CIUT  2  CMC  2  EFI  2  REL  2  TUT  1  MATÈRIES DE MODALITAT                                                                          (Tres o quatre matèries) (4 hores cadascuna)                                     (Total 12 ó 16 hores)  Modalidat d’ARTS  Modalitat de CIÈNCIES I TECNOLOGIA Modalitat d’HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS  Via d’Arts Plàstiques,  Via d’Arts Escèniques,  Imatge i Disseny  Música i Dansa  Dibuix Artístic I Història  de  la  Música  i  de  Matemàtiques I Llatí I Dibuix Tècnic I  la Dansa  Física i Química  Història del món Contemporani  Volum  Anatomia Aplicada  Biologia i Geologia  Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials I  Disseny  Anàlisi Musical I  Dibuix Tècnic I  Economia  Arts Escèniques  Tecnologia Industrial I  Grec I    MATÈRIES OPTATIVES                                                                (Una matèria com a màxim) (3 hores cadascuna)                                                   (3 hores) Totes les Modalitats (4 hores) Psicologia Segona Llengua Estrangera I   Tecnologies de la Informació i la Comunicació I  Valencià: Llengua i Imatge  Aquestes assignatures poden ser modificades en funció de l'autorització de la Conselleria

          

                                                                                                                                

    10


SEGON CURS                                                                          (30 ó 31 hores)                                                                                                 MATÈRIES COMUNES                                                                  (Total 15 hores) VLII 3 CLII  3  LLEII  3  HFIL  3  HIST  3  TUT   (1) 

MATÈRIES DE MODALITAT                                                      1r g up: Matèries  de Modalitat OBLIGATÒRIES. (Dues matèries) (4 hores cadascuna)              (8 hores) Modalidat d’ARTS  Modalitat de CIÈNCIES I TECNOLOGIA  Modalitat d’HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS  Via d'Arts Plàstiques,  Via d'Arts Escèniques,  Bloc  Bloc  Bloc Tècnic Bloc d'Humanitats Bloc de Ciències Socials  Imatge i Disseny  Música i Dansa *  Científic/Tecnològic Ciències de la  Salut  Dibuix Artístic II Història de l'Art 

Cultura Audiovisual Literatura Universal 

Matemàtiques II Física 

Química Biologia

Tecnologia Industrial II  Electrotècnia 

Llatí II Història de l'Art 

Matemàtiques Aplicades a les  Ciències Socials II  Geografia

                                           2n grup: Matèries de Modalitat OPCIONALS. (Una o dues matèries) (4 hores cadascuna)             (4 ó  8 hores) Modalidat d’ARTS  Modalitat de CIÈNCIES I TECNOLOGIA  Modalitat d’HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS  Via d'Arts Plàstiques,  Via d'Arts Escèniques,  Bloc  Bloc  Bloc Tècnic Bloc d'Humanitats Bloc de Ciències Socials  Imatge i Disseny  Música i Dansa *  Científic/Tecnològi Ciències de la  c  Salut  Tècniques d'Expressió  GraficoPlàstica  Cultura Audiovisual  Dibuix Tècnic II  Literatura Universal 

Anàlisi Musical II Llenguatge i Pràctica Musical  Història de l'Art 

Dibuix Tècnic II Ciències de la Terra i  Dibuix Tècnic II Química  del Medi Ambient  Física  Tecnologia Industrial II  Física  Matemàtiques II  Electrotècnia  Matemàtiques II  Química  Biologia  Biologia  Dibuix Tècnic II  Ciències de la Terra i del  Tecnologia Industrial II  Ciències de la  Terra i del Medi  Medi Ambient  Electrotècnia  Ambient 

11

Grec II Literatura Universal  Geografia  Matemàtiques Aplicades a les  Ciències Socials II  Economia de l'Empresa 

Economia de l'Empresa  Literatura Universal  Història de l'Art  Llatí II  Grec II 


MATÈRIES OPTATIVES                                                                       3r grup: (Una matèria com a màxim)(3 hores cadascuna)                                                 (3 hores)  Antropologia  Biologia Humana  Castellà: Literatura Contemporània  Educació Física II  Filosofia de la Ciència  Geografia i Història de la Comunitat Valenciana 

Electrònica o Física Aplicada  Introducció al Dret  Geologia  Matemàtiques de la Forma  Referents Clàssics de les Manifestacions Culturals Modernes  Segona Llengua Estrangera II   

Sociologia Tallers Artístics  Tècniques de Laboratori FisicoQuímiques  Tecnologies de la Informació i la Comunicació II  Valencià: Literatura Contemporània 

     

SELECTIVITAT‐ JUNY O JULIOL  MODALITAT  BATXILLERAT 

VIA   D’ACCÉS 

HUMANITATS  I  CIÈNCIES SOCIALS 

HUMANITATS 

CIÈNCIES   DE LA SALUT       CIENTÍFICO‐ 

CIÈNCIES SOCIALS    CIÈNCIES   DE LA SALUT   CIÈNCIES DE LA NATURA I  LA SALUT 

MATÈRIES OBLIGATÒRIES

Història de l’Art  Llatí II 

Matem. Aplicades  Geografia 

Biologia   Química     Matemàtiques II  Física   

MATÈRIES OPTATIVES  ( elegir 1)  Geografia Economia  Matemàtiques Aplicades  Grec II  Llatí Història de l’Art  Economia  Grec II  Física Matemàtiques II  Dibuix Tècnic  CC. de la Terra   Biologia Química  Dibuix Tècnic  CC. de la Terra 

12

DOBLE VIA D’ACCÉS  ( matèries obligatòries) 

Llatí II  Història de l’Art  Geografia  Matemàtiques Aplicades   

Matemàtiques II  Biologia  Química  Física       


TECNOLÒGICA

ARTS 

TECNOLOGIA 

ARTS 

Matemàtiques II  Física 

Electrotècnia Dibuix Tècnic  Tecnologia Industrial  Mecànica 

Dibuix artístic II   Història de l’Art 

Fonaments del Disseny Imatge  Tècniques d’expressió  Dibuix Tècnic 

13

 


3.2.5.‐ VINCULACIÓ AMB ESTUDIS UNIVERSITARIS:        VINCULACIÓ ENTRE LES OPCIONS DE PROVES DE SELECTIVITAT  I ELS ESTUDIS UNIVERSITARIS   

Graduat G.Arquitecte  G. Aeronàutic  G. Agrònom  G. de Camins, Canals i Ports  G. Mines  G. de Monts  G. de Telecomunicació G. en Informàtica  G. Industrial  G. Naval i Oceànic  G. Químic  G. Administració i Direcció d’Empreses  G Belles Arts  G. Biologia  G.. Ciències Ambientals G. Ciències de l’Activitat Física i Esportiva G. Ciències de la Informació: Imatge i So G. Ciències de la Informació: Periodisme G. Ciències de la Informació: Publicitat  G. Ciències del Mar  G.. Ciències Polítiques i de l’Administració G. Comunicació Audiovisual  G. Dret  G. Economia  G.. Farmàcia  G.. Filologia Alemanya  G. Filologia Àrab  G. Filologia Catalana  G. Filologia Clàssica  G. Filologia Eslava  G. Filologia Francesa  G. Filologia Gallega  G. Filologia Hebrea  G.. Filologia Hispànica  G.. Filologia Anglesa  G. Filologia Italiana  G. Filologia Portuguesa G. Filologia Romànica  G. Filologia Basca  G. Filosofia  G. Física  G. Geografia  LLICENCIAT, ENGINYER O ARQUITECTE  G. Geologia  G.. Història  G. Història de l’Art  G. Humanitats  G. Matemàtiques  G.. Medicina 

C

C

H

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x

                      x      x  x  x  x    x  x  x      x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x    x  H    x  x  x     

x x x CT x

x x

x x  x  x 

x x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

x x  x  S  x 

x x  x 

CS

AR

x x

x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x

x

x

x CS

x AR

x x x

x x x


G. Odontologia  G Pedagogia  G. Psicologia  G. Publicitat i Relacions Públiques  G. Química  G. Sociologia  G. Traducció i Interpretació  G. Traducció i Interpretació ( Francés)  G. Traducció i Interpretació (Anglés)  G. Veterinària    ENGINYER TÈCNIC O ARQUITECTE TÈCNIC G.Arquitecte Tècnic  G. Biblioteconomia i Documentació  G. Ciències Empresarials G. Educació Social  G. Infermeria  G. Estadística  G. Fisioteràpia  G. Gestió i Administració Pública  G.. Logopèdia  G. Màquines Navals  G. Navegació Marítima G. Nutrició Humana i Dietètica  G. Òptica i Optometria G. Podologia  G. Radioelectrònica Naval  G. Relacions Laborals  G. Teràpia Ocupacional G. Treball Social  G. Turisme  G. Aeronàutic: Esp. Equips i Materials Aeroesp. G. Aeronàutic: Especialitat Aeromotors  G. Aeronàutic: Especialitat Aeronavegació G. Aeronàutic: Especialitat Aeronaus  G. Aeronàutic: Especialitat Aeroports  G. Agrícola: Esp. Indústries Agràries i Alimentàr. G. Agrícola: Esp. Mecanització i Construc. Rurals G. Agrícola. Esp. Explotacions Agropecuàries G. Agrícola: Esp. Hortofruticultura i Jardineria     GRAU ENGINYER TÈCNIC O ARQUITECTE TÈCNIC G.de Mines: Esp. Instal. Electromecàniques Mineres G.de Mines: Esp. Recursos Energètics, Combustibles i Explosius G. de Mines: Esp. Sondeigs i Prospeccions Mineres G. de Mines: Esp. en Explotació de Mines G. de Mines: Esp. en Mineralúrgia i Metal∙lúrgia G. Obres Públiques: Construccions Civils G. Obres Públiques: Transports i Serveis Urbans G. Obres Públiques: Hidrologia  G. Telecomunicació: Sistemes de Telecomunicació G. Telecomunicació: Sistemes Electrònics G. Telecomunicació: So i Imatge 

x x x x x x x x

x x  x  x  x  x  x  x  x  x 

x    x    x  x  x  x   

x x x x

S x  x  x  x  x 

H   x    x        x  x              x  x  x  x                   

CT

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

CT x x x x x x x x x x x

x x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

x x  x  x 

S x  x  x  x  x  x  x  x 

H                      

x

x

x

x

x x x x

x x x x

CS

AR

x x x

x x

x x x

x x

x x x x

x x x x

CS                    

AR


G. Telecomunicació: Telemàtica  G. Disseny Industrial  G.. Informàtica de Gestió  G. Informàtica de Sistemes  G. Topografia  G.. Forestal. Esp. Explotacions Forestals  G.. Forestal: Esp. Indústries Forestals  G. Industrial: Esp. Electricitat  G. Industrial: Esp. Electrònica Industrial  G. Industrial: Esp. Mecànica  G. Industrial: Esp. Química Industrial  G. Industrial: Esp. Tèxtil G. Naval: Esp. Estructures Marines  G. Naval: Esp. Propulsió i Servei de Vaixell G. Mestre Especialitat Audició i Llenguatge G. Mestre Especialitat Educació Especial G. Mestre Especialitat Educació Infantil  G. Mestre Especialitat Educació Primària  

x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

                          x  x  x  x   

x                          x  x  x  x   

x

x x x x

 

OPCIONS DE BATXILLERAT  CT:   Opció Científico‐Tècnica (Modalitat de Tecnologia i Ciències de la Natura i la Salut).  S:  Opció de Ciències de la Salut (Modalitat Ciències de la Natura i la Salut)  H:  Opció Humanitats (Modalitat d’Humanitats i Ciències Socials)  CS:  Opció Ciències Socials (Modalitat d’Humanitats i Ciències Socials)  AR:  Opció d’Arts (Modalitat d’Arts). Artístic i Art dramàtic      TINGUEU PRESENT QUE LES VINCULACIONS DEL BATXILLERAT AMB LES DIFERENTS TITULACIONS CANVIEN, AIXÍ  COM  LES  PRÒPIES  TITULACIONS  UNIVERSITÀRIES.  NO  OBSTANT,  ES  PREVEU  QUE  AQUEST  CANVIS  EN  CAP  CAS  VOS PERJUDIQUEN. PER TANT EL LLISTAT ACTUAL SOLS SERVEIX D’ORIENTACIÓ GENERAL, QUAN ES PUBLIQUE EL  NOU CATÀLEG D’ESTUDIS UNIVERSITARIS, US INFORMAREM ÀMPLIAMENT.    WWW.UV.ES.      ANAR A FUTURS ESTUDIANT. FITXER PONDERACIONS      4.‐ ALTERNATIVES SENSE TÍTOL DE GRADUAT:

‐ Repetició de curs.‐    Si  tens,  després  de  les  proves  de  JULIOL,    una  o  dos  matèries  no  superada  de  4t  la  Junta  d’avaluació  decidirà, mitjançant uns criteris comuns, si estàs capacitat per obtindre el títol de Graduat o no. Per la qual cosa,  si encara no tens 18 anys, pots repetir la totalitat de 4t.    ‐ Prova Extraordinària.‐     Si ja tens 18 anys o has repetit 4t d’ESO, pots examinar‐te de manera extraordinària AL MATEIX institut  per lliure, de les matèries que encara no has aprovat. Ja et direm com es farà quan l’Administració ho concrete.    ‐ Educació d’adults.‐    Si tens ja 18 anys, pots matricular‐te en l’Escola d’Adults (EPA) i fer l’examen corresponent per traure el  títol de Graduat.    ‐ Cicle Formatiu de Grau Mitjà.‐    Amb 17 anys, pots presentar‐te a la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà. Amb aquesta prova  no obtens el Títol de Graduat, però et permet accedir als Cicles i, quan acabes, tens una titulació de l’especialitat  cursada que et permet continuar estudis.  


Els continguts i nivell de la prova, són els coneixements bàsics de les matèries instrumentals cursades a  l’ESO.  Si vols més informació, pregunta al Departament d’Orientació.    ‐ Programa de Qualificació Professional.‐    Són  cursos  de  formació  laboral  amb  una  durada  d’un  o  dos  anys.    En  la  propera  reforma  s’inclou  la  possibilitat de obtindre el títol de Graduat sempre i quan curses uns mòduls de continguts acadèmics del nivell  d’ESO. També pots optar per fer el programa d’un any i obtindre sols el certificat d’assistència. Et capacita per  treballar a un nivell de qualificació bàsic.    Es poden cursar en Instituts de Secundària o en centres que organitza l’Ajuntament o altre organisme  autoritzat. Edat: 15 anys amb informe Pedagògic i vist plau d'Inspecció. Ultim any de matricular‐te l'any que fas  17 anys.    

‐ Món Laboral 

5. ESCOLA TALLER      ADREÇAT A: 

• A persones desocupades amb o sense qualificació acadèmica entre 16 i 24 anys.    OBJECTIU  •

Fer rehabilitacions,  adequacions  i  manteniment  dels  edificis  municipals  i  entorns  urbans.  Aquesta programa permet a les persones que hi participen fer un treball efectiu, i alhora rebre  formació professional; també els facilita la inserció laboral. 

DURADA 

Dos anys dividits en quatre fases de 6 mesos cadascuna. Durant els primers sis mesos es rep  una beca (6,01 € diari) i durant l’any i mig restant es fan contractes amb empreses, amb el 75%  del salari mínim interprofessional. 

ESPECIALITATS  • A Silla, hores d’ara, s’oferten els cursos de Paleta, Electricitat, Pintura i Instal∙lador de Sistemes  d’Energia Solar. Estos programes s’oferten cada any amb titulacions diferents. La seua posada  en marxa depén de les subvencions, nombre d’alumnes, autorització del programa...    INFORMACIÓ  • Ajuntament de Massamagrell.   • Oficina del SERVEF        

6. ESCOLA PERMANENT D’ADULTS (EPA)      DIRIGIT A  • Persones amb més de 17 anys.  ESTUDIS  • L’EPA de Massamagrell t prepara per a l’obtenció del Graduat Escolar.   • Es pot estudiar Castellà i Valencià per a immigrants; Millora de la lectura, l’escriptura i el càlcul;  preparació de proves Junta Qualificadora Coneixements de Valenciá; Informàtica; Anglés i  diversos tallers. Preparació a proves d'accès a Cicles Formatius... (varia segons oferta)  INFORMACIÓ 


Per a més informació i inscripcions pots telefonar a l'ajuntament.


7. ESTUDIS ARTÍSTICS     

ESCOLA D’ART I SUPERIOR DE DISSENY    CICLES FORMATIUS DE   GRAU MITJÀ    TÍTOL  •

Tècnic d’Arts Plàstiques i Disseny en  l’especialitat corresponent. 

DURADA  • Al llarg de dos cursos que engloba les  hores lectives destinades a la formació  en el centre educatiu i el mòdul de  formació en centres de treball (FCT).    REQUISITS (Cal fer prova específica)  • Tenir  el  Graduat  en  Educació  Secundària  Obligatòria o,  • Mitjançant una prova d'accés, si  compleixes els 18 anys durant l’any de la  realització de la prova.    ACCÉS A ALTRES ESTUDIS  • Batxillerat  • Cicles Formatius de Grau Superior,  mitjançant una prova.   

CICLES FORMATIUS DE   GRAU SUPERIOR  TÍTOL  •

Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny  en l’especialitat corresponent. 

DURADA  • Al llarg de dos cursos que engloba les  hores lectives destinades a la formació en  el centre educatiu i el mòdul de formació  en centres de treball (FCT).    REQUISITS (Cal fer prova específica)  a) Accés directe  • Titulats de Batxillerat Artístic.  • Tècnic  Superior  d’un  altre  Cicle  Formatiu  de la mateixa família.  b) Accés mitjançant una prova  • Tenir  complits  19  anys  en  l’any  de  realitzar la prova.  • Resta de titulacions.    ACCÉS A ALTRES ESTUDIS  • Estudis Superiors de Disseny.                       


ESCOLA D’ART I SUPERIOR DE DISSENY:  CICLES FORMATIUS    LLOCS D’ESTUDI I TITULACIONS   

    ALACANT  Tel. 965 17 00 98   

  ALCOI  Tel. 966 52 11 03   

CASTELLÓ  Tel. 964 22 27 66   

ORIOLA  Tel. 965 30 28 11   

VALÈNCIA  Tel. 963 15 67 00     

CFGM  Autoedició    CFGS  Ceràmica artística, Arquitectura efímera, Projecte i direcció d’obres  de decoració, Gràfica publicitària, Il∙lustració i modelisme i  Maquetisme.       CFGM  Artefinal de Disseny Gràfic    CFGS  Estilisme d’indumentària, Projecte i direcció d’obres de decoració,  Gràfica publicitària, Il∙lustració, Mobiliari i Art tèxtil.      CFGS  Ceràmica Artística, Modelisme i Matriceria ceràmica, Paviment i  revestiment ceràmic, Projecte i direcció d’obres de decoració, Gràfica  publicitària i Il∙lustració.      CFGS  Modelisme d’indumentària, Arts aplicades a la pedra, Projecte i  direcció d’obres de decoració, Gràfica publicitària i Mobiliari.      CFGS  Modelisme d’indumentària, Arts aplicades a l’escultura, Fotografia  artística i Joieria artística.     


ESCOLA D’ART I SUPERIOR DE DISSENY:  ESTUDIS SUPERIORS DE DISSENY      ACCÉS  • Batxillerat (Cal fer prova específica)  • Majors de 25 anys (prova maduresa universitat) i prova específica  • Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny i Tècnic Superior d’FP específica    DURADA 

• 3 anys (equival a una Diplomatura Universitària)    PREINCRIPCIÓ  • Sol ser des de finals de juny fins a meitat de juliol.    INFORMACIÓ  •

Pàg. Web: www.easdvalencia.com   

 

• Telèfons: Alacant (965 17 00 98), Alcoi (966 52 11 03),                Castelló (964 22 27 66), Oriola (965 30 28 11) i València (963 15 67 00)      ESPECIALITATS  ON S’ESTUDIA    DISSENY GRÀFIC  Alacant, Alcoi, Castelló, Oriola i València      DISSENY DE PRODUCTES  Alacant, Alcoi, Castelló i València      DISSENY DE MODA  València      DISSENY D’INTERIORS  Oriola i València     


ESTUDIS SUPERIORS DE CERÀMICA      ACCÉS  • Batxillerat (Cal fer prova específica)  • Majors de 25 anys (prova maduresa universitat) i prova específica  • Majors de 19 anys sense titulació amb prova de maduresa.    DURADA 

• 3 anys (equival a un Grau Universitari)    ESPECIALITATS  • •

Art ceràmic. 

Ciència i Tecnologia Ceràmica.    ALTRES ESTUDIS 

Tècnic Superior en Paviments i Revestiments Ceràmics i Tècnic Superior en Ceràmica Artística,  titulacions de Cicle Formatius de Grau Superior. 

INFORMACIÓ 

• •

Alfons Blat,22. 46940 Manises. Tel: 96 154 50 92‐96 154 69 76  Internet: info@esceramica.com o http://www.esceramica.com   

 

ESCOLA D’ARTESANS      S’oferten cursos de Dibuix Artístic, Pintura, Gravat i Còmic i Il∙lustració. Per a cursar‐los no cal tindre cap  títol específic.  També preparen per a l’accés als estudis de Belles Arts.  Per a conéixer l’oferta educativa i inscripcions pots enformar‐te en:  Escoles d’Artesans. Avda. Antic Regne de València, 40. València. Tel. 96 374 65 93       

ARTISTA FALLER      No  hi  ha  una  titulació  específica  per  a  accedir  a  la  professió  d’artista  faller.  Et  poden  ajudar  els  coneixements  de  dibuix,  escultura,  pintura,  etc.  que  pugues  adquirir  en  diferents  estudis  de  l’àmbit  artístic, com ara, Belles Arts, Disseny, Ceràmica, Escola d’Artesans...  El Gremi d’Artesans d’Artistes Fallers organitza cursos específics (nivells d’iniciats i avançats) que duren  tot el curs.   Et pots informar en www.gremiodeartistasfalleros.com o telefonant al 96 347 65 85.   


ENSENYAMENTS MUSICALS, ART DRAMÀTIC I DANSA     

ART DRAMÀTIC I DANSA    ACCÉS  • Batxillerat (Cal fer prova específica) i majors de 20 anys amb prova específica.  • Inscripció: mes de juliol.  • Prova específica: mes de setembre.    DURADA 

• 4 anys    ESPECIALITATS  • •

Art dramàtic: Direcció d'escena i dramatúrgia  i  Escenografia i interpretació. 

Dansa: Pedagogia de la dansa i coreografia i Tèc. d’interpretació de la dansa.    INFORMACIÓ 

Escola Superior d'Art Dramàtic.              Camí de Vera núm. 29. Tel 963 62 43 11. Internet: www.esadvalencia.com 

• Conservatori Superior de Dansa.              Camí de Vera, s/n. Tel. 96 369 52 59. Internet: www.csdanza.es      ESTUDIS DE GRAU SUPERIOR DE MÚSICA  • Itineraris que es poden cursar:   Interpretació, Composició, Pedagogia i Musicologia. 

• • •

Accés amb prova específica.  Per l’obtenció del títol superior cal tindre el Batxillerat.  Informació: Conservatori Superior de Música J. Rodrigo. Campus de Vera de València. Tel. 96  360 53 16.  Internet: www.esmvalencia.es    


8‐. ALTRES ESTUDIS     

ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES        IDIOMES QUE S’IMPARTEIXEN:    Francés, Anglés, Alemany, Àrab, Italià, Rus, Portugués, Valencià, Castellà, Cursos  Monogràfics,...    REQUISITS:     Posseir el títol de Graduat en ESO    ESTRUCTURA I DURADA:        Nivell BÀSIC: 2 anys.  Nivell INTERMEDI: 2 anys  Nivell AVANÇAT: 2 anys.    Per a passar d’un nivell a l’altre cal superar una prova.      RÈGIM:    OFICIAL I LLIURE. Per a presentar‐se per lliure cal fer la prova de certificació per cada nivell. La inscripció  per a fer la prova sol ser a principis d’abril.    LLOCS D’ESTUDI:    València. Telèfon 96 340 50 22;  Alzira. Tel. 96 241 58 50;   Gandia Tel. 96 286 57 66; Quart de Poblet. Tel 96 152 33 74.    INFORMACIÓ.  Pàgina Web: www.cult.gva.es/eoival             


ENSENYAMENTS TECNICOESPORTIUS      DIRIGITS A 

L'obtenció dels títols oficials de Tècnic esportiu i Tècnic esportiu superior en les modalitats  reconegudes pel Consell Superior d'Esports del Ministeri de Cultura, Educació i Esport.  Actualment s'estudia com a cicle formatiu. 

GRAU MITJÀ 

Es requereix el títol de Graduat en ESO o equivalent (o haver complit 18 anys) i superar una  prova de caràcter específic.        La durada oscil∙la entre les 950 i les 1.100 hores repartides en dos nivells.    GRAU SUPERIOR 

Estar en possessió de títol de Tècnic esportiu, del títol de Batxiller o equivalents (o haver  complit 20 anys) i superar una prova de caràcter específic.        La durada oscil∙la entre les 750 i les 1.100 hores.    TITULACIONS  Atletisme, Bàdminton, Beisbol i Softbol, Activitats subaquàtiques, Bàsquet, Handbol, Ciclisme,  Esports adaptats, Espeleologia, Esgrima, Karate, Gimnàstica, Hoquei, Judo, Pilota valenciana,  Piragüisme, Rem, Salvament i socorrisme, Tenis, Tenis de taula i Vela.    INFORMACIÓ 

• •

Direcció General d’Esports. C/ Prof. Beltrán Báguena, 5, 3ª. 46009 València  Tel. 96 196 49 58 i 96 196 49 68.  Les adreces i els telèfons de cadascuna de les federacions els tens en:  http://www.cult.gva.es/dgd 

 

RESTAURACIÓ/CUINA     

Centre Superior  d’Hosteleria  i  Turisme.    Oferten  titulacions  de  formació  professional,  programes i màsters. Tel. 96 315 52 50. Web: ehtvalencia.com. 

Centre de Formació Professional de Forn i Pastisseria  C/ Landerer, 1 València. Tel. 96 383 39 00. Web: centroformacion@fegreppa.com       

Escola Superior de Pastisseria. Gremi de Mestres Sucrers.  C/ Hugo de Moncada, 4. València. Tel. 96 393 55 76. 

Centre de Turisme de València (CDT).  Cursos gratuïts de Servei de Restauració i Cuina. Dirigits a joves en situació de desocupació amb el  títol de Graduat en ESO.  Informació en el tel. 96 318 40 50.   


SEGURETAT/DEFENSA    

FORCES ARMADES  REQUISITS:    Tindre  la  nacionalitat  espanyola  (o  dret  reconegut  per  la  Llei  d'accés  per  a  estrangers)  i  haver  superat  la  totalitat  del  segon  curs  d’ESO.  Cal  tindre  entre18  i  27  anys  en  l’any  d’incorporació  i  superar les proves d'accés.  INFORMACIÓ  • Centre de Reclutament de València.  T. 961963400 /01 /18 

• Telèfon 902 432 100 (informació general). Internet http://soldados.com  GUÀRDIA CIVIL   

Pots informar‐te en qualsevol quarter de la Guàrdia Civil i també en: 

- http://www.guardiacivil.org POLICIA NACIONAL             REQUISITS  • Per a l'Escala bàsica (policia) es necessita el títol de Graduat Escolar o equivalent, tenir 18  anys i superar les proves de la convocatòria.   • Per  a  accedir  a  l'Escala  executiva  (inspector)  cal  tindre  el  títol  de  diplomat  universitari,  enginyer tècnic o equivalent i superar unes proves.     INFORMACIÓ  • Direcció Superior de Policia de València: (96) 352.09.87.  • Divisió de Formació i Perfeccionament de la Policia Nacional.  Telèfons: 91 322 75 97 ‐ 91 322 75 98. Internet: http://www.policia.es  

POLICIA LOCAL  • • •

Tindre 18 anys i posseir el títol de batxillerat.  Tenir el carnet A (moto), B (cotxe) i, en algunes localitats, el BTP (vehicles d’urgències).  Superar una oposició: proves físiques, psicotècniques, temari,... Es recomana matricular‐se  en una acadèmia per a la seua preparació.  Informació  en  P.  Local  Silla:  961211718  i  en.www.prop.gva.es.  Seleccionar  La  Guia,  Ocupació Pública per descripció. Buscar en agent de policia local.  

BOMBER •

Per accedir  es  necessita  el  títol  de  Graduat  Escolar  i  el  carnet  de  conduir  de  vehicles  de  gran tonatge (a partir de 21 anys).   • Cal superar unes proves físiques i un examen. Convé anar a una acadèmia per a preparar‐ se. No es pot entrar si es pateix determinades afeccions físiques en la vista o sofrir asma,  entre altres.   • Informació: www.bombers.dva.gva.es.               Tel: Central de València: 96 346 98 00. Horta Sud (Torrent): 96 157 17 64 

SEGURETAT   Graduat en Ciències de la Seguretat. UV. Fac de Dret.  www.adeit.uv.es/postgrado  Graduat en Detectiu Privat i en Seguretat Pública. UA. Tel 965 90 35 68.  Cursos impartits per empreses privades: PROSEGUR (96 352 53 72 i www.prosegur.es),  EULEN (96 389  81 91  i www.cblasco@eulen.com);   Col.legi Oficial de Detectius Privats (96 326 43 42 i www.colegiodetectives.com), 


AVIACIÓ CIVIL       REQUISITS  • Per a pilots professionals (AIRMED): tindre 17 anys complits, batxillerat i reconeixement mèdic. • Per a Auxiliar de Vol: títol de graduat en ESO i tindre 18 anys complits.  LLOC D’ESTUDI  A València hi ha una escola privada i homologada que es troba a l'aeroport de Manises (telèfon: 96  152 31 95). Internet: www.airmed.es.   Has de tindre en compte que el seu cost econòmic és elevat.     

9. INSERCIÓ LABORAL       DIRIGIT A:  • Joves de 16 anys o més.    OBJECTIUS  • Conèixer les ofertes de treball existents.  • Rebre orientació en temes d’inserció laboral.    LLOCS D’ATENCIÓ A Massamagrell  •    


10. BEQUES I AJUDES      Es pot sol∙licitar una beca per a:  • Estudis universitaris i altres estudis superiors.  • Formació Professional  • Altres  estudis  (Ensenyances  d'Arts  Aplicades  i  Oficis  Artístics,  Música  i  Dansa,  Idiomes...).  INFORMACIÓ  • Informació Beques Educació, Tel. 900 20 21 22  • Beques Universitat de València, Tel. 96 386 41 00. Extensió 124  • Beques Universitat Politècnica, Tel. 96 387 77 01  • Delegació per a la integració de persones amb discapacitat.               Tel. 96 398 34 26.  Internet: www.uv.es/cade  • Beques Ministeri Educació i Ciència:  http://wwwn.mec.es/mecd/becas/index.html             

11. TELÈFONS D’INTERÉS     Si  

• • • • • • • • • • • •

Conselleria d’Educació                                                              900 202 122  Servici telefònic d'atenció en drogodependències                     900 151 515  Telèfon d'informació sanitària/INFOSALUT                            900 161 161  Telèfon gratuït d'informació de la dona                                     900 580 888  Telèfon d’assistència al menor                                                   900 100 033  Telèfon gratuït d'informació professional                                  900 100 785  Telèfon jove                                                                                900 502 020  TURIVAJ/Turisme de jóvens                                                     96 386 99 52  IVAJ  (Institut Valencià de la Joventut)                                     96 386 98 81  SVE (Fundació de Servici Valencià d'Ocupació)                       96 315 75 75  Informació cursos de FP Ocupacional (SERVEF)                      900 100 785 

Fed. Val. d’associacions d’alumnes d’Ens. Mitjans                    96 392 27 80    Si necessites informació sobre altres aspectes de l'oferta educativa, formació professional etc. així com  d'oposicions i qualsevol tema relacionat amb l'educació:    http://www.cult.gva.es/     

Guia 4eso ies de massamagrell 13 14  
Guia 4eso ies de massamagrell 13 14  

Guia d'orientació per als alumnes de 4t de secundària. Amb informació del batxillerat, modalitats, i accés a estudis universitaris.

Advertisement