Page 1

Institut d'estudis occitans de París Documents per l'estudi de la lenga occitana N°98

John BRUYN ANDREWS

Il dialetto di Mentone

Edicion originala in « Archivio Glottologico Italiano » XII, 1892. Document dins lo maine public numerizat per archive.org.


Documents per l'estudi de la lenga occitana Daus libres de basa numerizats e betats a dispausicion sus un site unique.

Des ouvrages fondamentaux numérisés et mis à disposition sur un site unique.

Mesa en linha per : IEO París http://ieoparis.free.fr


DIALETTO DI MENTONE,

IL IN

QUANTO EGLI TRAMEZZI IDEOLOGICAMENTE TRA

IL

PROVENZALE E

ANDREWS.

G. B.

has been shown elsewhere

It

more

IL LIGURE.

tliat

Like the former, and unlike the latter,

and also

like

Provencal

vocal n. J and

L

it

lacks

after consonante

Mentonnese

the

Provencal than

closely allied plioneticallv to

the

it

to

speecli is

Genoese

^.

has ie {è), uè (o) ci, ò and inter-

Genoese

and before Towels beleave on

the whole as in Provengal, without the resiiltant palatal sounds

of Genoese.

remains

It

ihis

the

is

little

stili

compare the morphology and ideology: following text, there being very Mentonnese. The Provencal version is the Marseilles the language of the poet Mistral to

purpose

published in

variety spoken in

of the

;

and the other felibres is not The Genoese is that of the i)ne

adopted in the

settled,

Arch. XI,

'

Archivio

p.

suitable, because not in popular use.

city of ',

The alphabet is the always voiceless as finali}

Genoa.

s benig

x.

This heretofore unpublished popular story from

given exactly as told, even with if^ faults.

It

Cinderella group; there are also resemblances witli

Grimm's

tales.

The translations are as exact as

Mentone

belongs n.°

to

is

the

130 of

possible withont

forcing the spirit of the dialects.

Cfr. Ascoli on the Genoese dialect, Arch. II 111. l'ov ^lentonnose, Romania XII 354 and XVII .543. Of Provengal phonetics thore is no complet-' ti'eatise to my knowledge. '

Aichivio glottol.

ital.,

XII.

7


Andrews,

98

Katarina. Proven^al

V avde

1.

uh

veuze,

i

era eh vedu, ake-

ame unu^

stu

vedu avia una §ar-

gea uh

viduu, hue-

suna, akesta garsuna

u V aveiva una fìga, huesta figa

anavu a sa

dezia sempre ke anava

a dizeiva sehpre

da sa mairina.

V andava da so muiha.

tugu

eh'

meirinu. 2.

Genoese.

'.

akestu fin dizie

akeste veuze fiu,

Mentonnese

*.

e

sa meirinu eru

e sa

mairina era ima

maska

unu masJiu e dizie di§^ a imi perù ke mi

tuh paire he

spuée he saras uruz.

he tu serar airuza.

:

stu viduu,

dezia: di a

e

me spuze

e

so

muiha a

una strega,

a

t eu

a di

e

zeiva : di a

to

puà

me spuze

ke

ti

k'u

saia'

felise. alor

3.

e'z

perù prence la mei-

lu

rinu de Kalarimi.

ke

la

pa

d'

meirinu

eh fan tugu beh ; e he

ariha

la

age

ri'

li

vulie

pili

e'z

meirinu

aQe dus eh fan. la meirinu 5. alor

mandavu Katarinu a §arda iinu hahruy e li dunavu iinu liuru e miegu de hanehe a alor veh^e

hues pluravu

lu

de long,

e

akestu ka-

bru dizie a Katarinu:

Ke

ke plures

as

de

long ?

[Il

tu k'

a mairina nun a

agii dil se,

pre beh ; gii lì a

i

vuria sem-

e pili e'z

veh-

mairina n'a agii

due de sue.

i>

a mairina mandava Katarina a §arda Una kraca, e i dunava una tura e

miega

de

kanibu

a

avilu di so,

sehpre

r é veTiiiu ke

garsuna , hura

arihava enf u huask,

piurava de luhg,

e

akesta krava dezia a Katarina: sok tu ar

il

a muiha so.

muiha

a

alua

a

tnandava Katainih ih

pastùa a 'na krava,

e

dava Un uà e me za de kanevasu a

a §e

fià.

kesta

provenzale e

a §e vuéiva e dopu

beh;

a n a aviiu dui di

alua Ve

alors ez vehgil h'a-

se

de Katainih.

kuestafìga, fin tanti' ke a ìnuiha a nu n a

alura

che

testo

ke

muina

akesta garsuna, tan-

tii

piure de luhg?

kuesia figa,

Yanvava

veniiu

kc

kuandu a

int'u bosku,

a

canzéiva deluhgu,

e

kuesta krava a di-

zeiva a Katainih: kosc ti

a ke

lungu 1

veTiiiu

di Katarina.

lì a-

cah anavu

liestu fìu,

alua Ve

pud u V a spuzòu a

fira.

fiela. 6.

vehgu k'u

e'z

paire a pija a mairina

akestu fìu, tan

4.

din

alura

ariha ke

ti

canzi de-

?

mentonese generalmente non segnano rac-

conto della tonica finale.] '

This

final

atonie vowel

rendered herein by

?f,

Init

in

in

Provengal of somewhat uncertain sound, Proven^al by o, is in fact nearly o.

modem


mentonese, provenzale

Katarinu

7.

m

meni

unu

liuru e

dige

li

miegu de

tura e tniega de ka-

un'uà

e

pue-

l'a

akesta krava a die a Katarina: mename

d~du a Katainin:

d'erba

ente d'erba anta, e pia

nime

meteme u kanibu silz a mia testa, he virar

poi métime u kanevasu

metemi

lu

testu,

kanibu

ke veiras he lu kanebe

k'u

sarà

subita fira.

s'

vite fiela.

akestu fiu

ez returnadu a l'u-

teh

sera

adunila akesta Qar-

suna

se

a

returnava

sa maire de-

stauj e sa tneru dige:

kaza,

as fini de fiela lu Jta-

zia: tu ar lesi de fira

nebe

u kanibu? a garsuna respun-

?

10. la fai respunde'

e

kuesta krava a g a

in s'

inte

d

dià' he

ai fini de fiela. alor

dia :

ai lest de firar.

de iva:

alura

rendemah

fià.

maten

turnava

mai

oii

bues per

§arda akestu kabru, e li dunavu mai la kanebe a fiela.

turnavu a Vustau. dou

supavah

k' e

perù

di

lu

a sa m,eru de

tua la kabru. alor

Ka-

turnaia

a

tant he se

paire di a de

masa a

tur-

sera

ez

kaza.

en

supavau u sa maire krava. alu'

7netùa a piiura, e s'en

s'

ez anaóa ent'u akesta krava

i

ez-e

curii.

a die :

dige: ke as ke jìlures

sok tu ar ke tu piare

Katarinu li respunde': miin perù a

tant,

tai),

e

di ke

vou

ti

tua.

-e will indicate an

o finiu de

si,

alua a l'indumah

matin a turnava a andà

e

spondia:

Katarina re-

mun

paire a

die ke vue masate.

int'

a kuesta krava,

fià.

dunkue à sòia a Ve turnà a caza. intantu ke senavan u pud u dize a so mud d'

masà a

ouphonic sound.

alua

orava,

a a se ne andata int' a stala. kuesta krava a §'a

Katainin a canze,

dita: hose ti

s'è rnisa

e

l'è

ke

danzi tanta,

e

ti

a he

Katai-

nin a respundeiva :

pud u

l'

amasàic. 1

ve-

vasu a

dunha a

e

e s'en ane' d'in testable.

li

ti

nava a danari u ka-

krava,

akesta

ra Katarina

kabru

kanevasu

to

nibu a fira.

u buask a garda

tarinu se mete' aplura,

12. akestu

ke

u

u bosku in pastiia e a turnava a dòge u kane-

ent'

11. alor lu suar re-

teh

ana

testa,

ti a finiti de fià u kanevasu? a figa a respun-

lendeman de matrn

de

me'

_rba àia, e

zeioa:

lu

si,

l'

u saia silbutu fiòu. dunkue kuesta figa a se ne returnava a kaza e so m.ud a di-

si,

ane'

mi nu

fià, e

yne-

ma

alor

nevasu a posu.

kanebe

9.

ddtu

nièza de ka-

e

piesu.

autti, e pili sii

mi nu

nibu a flra, e

ama

mud

ina

a Katarinu:

nami munte

Katainin a Q'a ditu :

maire ni a dunaó una

akestu kabru di-

8.

ma

Katarina i a die :

:

a duna

kanebe a fiela, di pa.

§e

Genoese.

Mentonnese.

Proven^al.

ma

99

e ligure.

ma

a dita k'u va


Aiuirows,

100

Mentonnese.

Proven^al. 13. alor ahestu

Genoese.

alua kuesta krava a

alura akesta krava

ka-

hni dige a Katarinu:

a die a Katarina: tu

V a ditu a Katainin

:

ma

nu mangerar da mia karn, e tu rekamperar tut' ti uase, e tu u meterar enfùha kuarba, e kura tu vurerar karkaren tu naurard'ana

nu

m,d

d'akeste uase e tu au-

d'andà da kuest'ose, e

rar

ti

avià' tutu kuelu ke

ti

vó.

itiangaras gè de

rekamparas

óer, e

uese, e

itieiz

dins

un

lei

tuti

metras

gorben,

e

kan

vudras kaukaren, n'auras k'ana a-n ahesteiz

auras tu

uese, e

se ke

pudras.

sun perù eru un

14.

maialof

e fazie

defueru

Kata-

e di§e:

rinu: ke

ti

puerti? elu

dezie: vueli tu

de viagi

rm, dunu

hun gu a ina

a G'enu,

aribe'

e ane'

a sa tantu e li dige: Katarinu vu manda lu hun gu. alor la tantu dune' ùnu nueiu a sun iiebu per la purta a Katarinu.

e

la sune' e

sun perù, a l' ustau, di a Kata-

rinu

tantu

16. alor aribe'

:

duna ti

ta

m

a

aJieslu nueiu ke

17.

ane'

alor

din

Katarinu

sa

camhru

per rurnprc la nueiu, e

dedin

l'avie

unu

raubu de sedu.

belìi

ose, e

e

ti

metià' infuna korba, e

kuandu kosa,

ti

vurià' kuar-

n

ti

ke

avià'

pud u Tea un

en

so

de

maina,

u fava

e

di

viage fuara, e dezia:

viagi fóa, e u dizeiva:

Katarina sok

Katainin kose teportu?

te

puar-

tu? eia dezia: nu vieju

a

ren, dune u biih gorn

ninte;

a ina

a

tanta.

alura sun paire ariba

a

G'enua,

e'z

anac da sa tanta, e i a die : Katanna vu manda u bun gorn. alora a tanta a dunac una nuaz a sun neh, per purtara a Kataalor sun paire, kura

e di

tanta

ta

ma

diva: nu vógu da u bun gurnu lata.

alua so

pud u Ve

arivóu a Z'ena, u V

anddtu da so

u

§'

a

e

lata, e

ditu: Katainin

a ve manda u bun gurnu. alua a lala a

Va ddtu una nuze a so nevu

pe purtdla a

Katainin.

ez ariba a ka'za, r a sunaia

[je

e'z

a Katarina,

Va camóu,

e

Katainin:

to

nuaz ke mi

akesta

alua so pud, kuandu u Ve arivóu a kaza, u

m' a dunac te

puartu.

puarti.

ti

arecugid'

e ti

ma

tute e

era

rina.

kan

karne,

fazia

sun paire matalo,

sun perù

alor

15.

tantu.

sok tu vuare.

tut

da

mangia'

ma ke

u dize a lala a

ddtu kuesta nuze

mi

te

portu.

alura Katarina ez

alua Katainin a Ve

ent' a sua staiia caka a nuaz, e

andata inVa so stahsia

anaca sia

dintre

i

roba de

era seia.

una

bela

a sakà a nuze, (f

ea

lina

de sda.

e

bda

drentu

roba


lìicntonesc, provenzale e ligure.

Mentonnese.

Provengal.

meni

Katannu,

dige:

e

fiu,

veste' se dui

u

alura

dimince

18. alor Ih

sa

a

e

viesti se

Ka-

die:

pa a la niesu ? Katannu respimde' de nun, Ji'anami pa a la

tarina nu vene a mesa? Katarina a respundii de nan, che nu anava

mesu.

a mesa.

Ka-

19. alor akesta

cam-

ane' din sa

hni, e mete' la raubu,

sedu

de

ane'

pili

e

,

a-n acheleiz uese, dige: uese, heiz

e

li

uese,

femx veni la più bela

dou

niuìule.

mesu,

e

anadu a la kan aribe din e'z

l'e^lizu,

dou

li

avie Veafàn

rei, s'en

amurace

d' akestu belu

siibrah

anaóa de la, e s'è meta a roba de seia, e pùi e'z anaóa d'akelil e'z

eia

uase,

die: uase,

uase, fazemiveni

belli

a pu bela mundu. adiinka

una

d' akestu

e'z

restaia

anaóa a m£sa, e kura ez aribaia ent' gieiza, i era u fi du re. se n ez subitu inad'

akesta

bela

garsuna. 21. elu s'ane' s'aseta

eia s'ez

a

l'a vestili e

so

a l'a dìtu: Katainin, ti nu veni a mesa? Katainin a l'a respunduu de nu, k' a, nu ^'andava a mesa. due

fìge, e

alua kuesta Katainin a e

a

l'è

andata de

la,

misa a roba de poi a l'è andata

s' e

sàa, e

da kuele

ose, e

a g a

dìtu: ose, belc ose, fame

vé7d a ed bela de

kite-

mundu. dunkue a Ve diventò una bela figa, a l' andata a mesa , e kuandii a Ve ariva ini' a gè za , g ea u figu du re. u se ne subìitu inamuóu de kuesta stii

bela garsuna, ez

'mura

fiu.

mud

alura akesta Katarina

20. alor devenge limt

bela fiUf

alua à dumene§a so

dumenige

sa maire a

due fde,

Genoese.

venes

tannu

101

bela figa.

anaóa ase-

a Ve andata a asetdse

e sue sitare,

ou

tumba u son niamlilu

da vizih a e so so, e a s' e susà u nazu, e g'e keitu u so mandiiu

sou. alor sa sòr s'ez

bianc in tera. alor sa

gancu

Oli

e

kusta de selz sòr si

m,uce'

e

Man

sun miccuar

akestu

prendre

per

beisadu

tumbe'

mucuar.

Katannu

li

dige

:

22.

alor

tannu

alura

Ka-

a

l'u-

slau, s'ez devestidu e

ane' a-n aìwsteiz uese, e

dige : uese, beiz uese,

femi veni

kumu

akestu

gar-

mesu

eri.

e i

sitare s'ez hinaia

die

la

ez-e suflaia

piia

dìcu, e

s'en ane'

e

s'

alor

de lu per vu.

fii^e leu

dape

tase

:

a

per

mandiiu.

Katarina

i

a

servevuru.

so

a

in t_ra. alua so

s'è

kinà pe pigà

kuestu mandiiu.

alua

Katainin a g a dìtu

:

tenivelu.

alura a mesa ez-e

alua a mesa a Ve

e

stata tostu dita, e kuesta

Katarina ez anaóa a kaza , s' ez despiijia, e s'ez anaóa d'akestù uase, e a die:

Katainin a Ve andata

uase,

ose, bele ose,

staóa

tostu

dica

,

akesta

belli

venirne

uase, faze

kwna mi

era.

a kaza, a e

a

s'è

despuga,

Ve andata da

kuest'ose, e

kume mi

a Va dìtu:

fame vem

ea.


Androws

102

Mentonnese.

Proven^al.

Genoese.

23. aloì' dìminóed'a-

alura dumeni§e ve-

alua duniene§à pro-

a la mesu; l' ehfan don rei mete' de §ardi_h a

nent Katarina ez ana-

la 2')uertu per puske'

ca a mesa; u fi du re a nietu de yardie a puarta per pure resta

sima Katainin a V e andata a mesa ; u fìgu du rj u l'a misu de guardie a 2ìorta per

aresta Katarinu.

Katarina.

puei aresid a Katainin.

pre Katarinu

cine'

24

unu pimadu de

rase, e

din

lei fate'

li

uei;

leiz

Katarinu

alor

25.

ptreh^e

alor

ahesti

pa

puskerim

sorda

a§anta Kataìinu, se netegavah leiz ilei.

alura Katarina apiia lina e

manaia de hr.m^,

ra

alura

futu ent'ù ueje; akestu

ueje.

tezdvah

alura

Katarina

turna rihaia

stauy e s'ez dezabijadu.

e

perù parte'

uh

viagi,

dige: Katarinu, he

e

li

ti

puerti?

a

ha'za,

ma

die: Katarina sok puartu?

te

akest'

arihe' ahi e dige:

buh gu. dune'

30. arihe'

ome Ka-

vu mandu

tarinu

li

s'

lu

alor sa tantu

ùnamendu.

alor

suh perù

a

ustau,

l'

suenu Katarinu, di: ta tantu

ma

akesf amendu puerti.

crusca

e

e li

duna

ke

ti

alura akest'ome ez

a die: Ka-

despugà.

e

so

pud u

l'è

tùrna

l'a

dìtu: Kàtainih: Ro-

se

L'è

che

te

porta?

alua Kàtainih a

l'

nu vóga ninte, me daie'i li buh gurnu a

dìtu:

ma alor

e

partiu pe viagu, e u

tantu. 29.

l'è

iùrna arivà a ha'za,

suh paire ez turna e a

parti per viage,

nu vieju reh, dunere u huh goni a ma tanta.

buh gu a

ógi

a

dige: vueli reh; dunares lu

i

alua Kàtainih a

s'ez -e despujia.

alura Katarina a die:

alor

surdati

ez

Katarinu

28.

ógi; alua kuesti

nu ah pusùu acapd Kàtainih, se ne-

reiurne' e arihe' a l'u-

27. suii

hrenu, e a gè ta futuu int'i

nu ah pusu capa Katarina , neteavah u

26. alor Katarinu se

inai per fair e

surdati

alua Katainin a l'a pigòu una marma de

lata.

alua huest'omu u

l'è

e u t tarina vu manda u buh dìtu: Kàtainih a ve gorn. alura sa tanta i manda u buh gurnu. a dunac una mandura. alua so lala a §' a ddtu un amandua. alura akestu suh paialua kuestu so pud re ez ariba a ha'za e u r e arivóu a haza, suana Katarina, e i di: e u cama Kàtainih e ta tanta ni a dunac aheu gè dize: to lala a ma sta ìnandura he mi te ddtu huest' amanduake puartu. mi te portu.

ariha

aili e

arivou

la'zu',


mentonese, provenzale e

eskracu l'a^nendu. Vadedin un pareti de

pantufiu in or.

gar-

alua kuesta figa a

dura,

suna óaka akesta mani era eh pare}

Va sakóu kuesV amandua, §' ea uh pà de

de pantùfule d'oru.

pantufue d'ou.

Katarinu reven^e mai lei

s'ahija, e si ìnete'

pantu/lu, e la raubu

(le

sedu, e

la

mesu.

s'

alura dumeni§e Katarina

sez turna miia-

s'è metiia akeste

ia, e

pantùfule, e a roba de seia, e s'eh

va a

7nesa.

à

alua

dumenega

Katainih a s'è téma ve-

a

stia, e ste

misa kuee a roba a se ne va a

s'è

pantufue,

de sàa,

e

mesa.

kan

33.

eh va a

akesta

alura

32. alor lu dimince

per

Genoese.

Mentonnese.

ProvenQal. 31. alor akestu fiu

ine

103

ligure.

aribaia ent'a gieiza,

arivd int'a geza, u

du re a metu il surdati a puarta ke

figu du re u Va misti

Katarinu

aribe'din VeQlizu, fen-

i

fan don rei mete' lei sorda a la puertu per

capesah Katarina.

fi

surdati à porta ke acapésah Katainih. i

aganta Katarinu. Katarinu

ina Katarina s'avia

de sou din sa

metil de sou ent'a bur-

ina

34.

me

tivie

pocu,

e

han anbe' a

puarla

la

lei

cenyeruh per

la

kura ez

niera, e

sorda

baia

pren-

a óapara.

aili

il

surdati

ma

Katainih a

s'a-

veiva misu di sodi int'a

ari-

staka, e

kuandu a Ve

vah

arìvd

kusi

li,

i

surdati

vah pe aóapàla.

tlre.

35. >inu li

Katarinu preng

punadu

lei

dei,

de sou

mande' din e

Katarinu

leiz s

ez

eh s'eskapah perde' ùnu paneskapadu,

a pija Una e a

eia e

e

ina-

naia de sou ent'il iieje, e

tira

Katarina

a Va pigòu una inanda de sodi, e a gè Va tià' int' i

àgi, e

Katainih

eh skapent a perda ima

pandu a Va persa Una

pantufura.

pantufua.

skapaia,

s'ez-e

e

a

Ve skapà,

ska-

e

tufiu. .30

alor tehfah dou

rei di^e:

akelu eh ke

alua u figu du

alura u die:

fi du re a a kù anera beh

u Va

d'itu:

a

i'e

ki

a

anara byi akelu pan-

akela pantufura, pije-

Vandià beh kuela pan-

prendrai per

rai per a ìnia frema.

tufua à pigiò' pe

tufiu, la

37. alor

Vehfah dou

alura u

fi

du

lei

anac

harieru per asaga la

riere

pantufiu, a tuli

pantufura ente

rei

ci'z

ane

ma

spuza.

ine fremu.

din

tuta

lei fiu,

ùnu era grandu,

eiz autrei era picunu.

ente

tute

ka-

a meziira akesta tut' e

a ku i era grana, a ku i era pigarsune

cì.cna.

,

alua u figu du re u

re ez e

Ve aìidàtu inte

tiite

e

strade a meziià kuesta

pantufua a

a ki

ki

a

tute e fige,

Q' ea fjrande a

a gea piciha.


Aiulrew;

104 Provongal.

a

38. alor aribe'

di^e: ave

neh

Oy

gè de fluì

meru

alor sa

e

dizie:

li

ai dues.

mai

la

alua

alura ez ariba ent'a

l'u-

Katarinu,

stau de

Genooso.

Mentonnesi'.

ha'za de Katarina, e

a die: vu

n'

ave

de

u

l'

arivòu

e

haza de Katainih^ u t a ditu: n ei de

int'a e

^arsirne ? alura akesta

fìge? alua huesta so

sa maire de zia:

muà a dizeiva: si, gè ne due. ma nu g f

si,

i

pantufia puskege pa

na

ana

pusu ana a pantufura

pusiiu and beh a pati

ente tut'e due.

tufua a tute due.

ci lutei lei dues.

39. alor

re

gè? alor sa meru li diQe o, noi enea unii, mai e'z briltu, augi :

ez-e

fi du re i nu nave eh-

alura u

tenfah dou

dige: ri ave più

li

ma ni

due.

a

die:

(j

alua u figu du re t^ a ditu: nu n avei atre /

caraì alura sa inaire

alua so

naiehcara una, ina e'z unca, nu TYÌehhalu m,ahh a fai-

ditu:

i

a

die: si,

-

muà

a

no

si,

ff

ina a Ve

lina,

a

ahcuh tuta

fazemera ve, he, se i va beh, ina piiu per mia spuza. e Katarina era ent' a sua

nu me 'hkahi inahku a fdgela vede alua u figu du re u gè dize: fa' mela vede^ he, s'a gè va beh, mi <1 pigu pe ma spuza. e ea int'a Katainih a

cambru, he fazie sa

stahsia

so stahsia

tualeta.

tualeta.

pa

lu faire veire.

ra 40. alor l'enfan rei

li

dou

feme la veire, ben, la li va

di:

he, se

preni per ina fremu. e

Katarinu eru din sa

41.

alor

la

suenu Katatinu sénde

un pò

t

se

clic

fa zia

alura a maire sua-

ti

desende' o e

eme una

poh

ahi, he te

alura

i

suanah.

a respondù:

haru.

ali

,

l'

li'

a

se

fava

tualeta.

na: Katarina, hara eh

ahi he

unu pantuflu

re

de-

respunde' : aru de-

séndi.

du

fi

di:

ìJieru :

suenak. alor Katarinu li

ve.

alura u

vanta

e'z

haraia

dame una pantufura si e una nah.

alua a

muà a cama uh pò :

Katainih, hiha

cdmah. alua a g'a 'respunduu: oua hihu. a l' e hinà kuna he

hi,

te

pantufua

si e l'atra

nu.

alua u figu du

rr,.

nuh.

dou

42. alor l'enfan rei,

he vege he n'avie

unte o

e

r autru nuh,

dige: ez elu lì a

perdu

du re, h'e n avia ima r autra nah, a ez eia he a perdu

alura u

a si

vist e

die:

fi

h'e

a pantufula.

la pantu/lu.

Va vistu veiva una si h'u

h'a n' ae V atra

nu, u Va ditu: a Ve li

Ir

a Va persa a paìi-

tufua. 43. alor

la preh{)e

per sa fremu, dune'

gran repas,

e

uh

en sutu

alura se

ra piia per

sua spuza, a fac eh grose past,

e

mi era

alua u se

Va pigà

pe so spuza, u Va fàlu

uh

grosu pastu,

e ini


montonese

sut'

nese.

u ausa

la

kadaulu,

u

e

clesJ<,

may

eu

sui'

gava

a mica, a faura

a krika,

foa a

common

a toua he ruzi-

i ose.

Isa

dica.

In comparing the texts, their roiis,

Genoese.

he griisava

iiase.

isa

lu konte ez di.

mi

105

provenzale e ligure.

Mentonnesp.

Provenza!. la taulu ke ruigaci leiz

44.

,

k' e

a

dita.

l'è

features, the most nu-

he disregarded. The remainder

brief.

is

The num-

bers refer to the text; there are a few oiitside examples given.

Provengal resemblances. 1.

The

identity of masc.

and fem. termination of

plur.

:

ment.

m. 35, viage m. 14, garsime f. 38, suare f. 21, does rather agree with the conditions of Proveng., than of Gedente m.,

— —

iieje

Gender: dilmenige 18; but a sera 11, as in GeThe preservation of the nominative ti'i 2; cf. neh 15. 4. The possessives mun 12, tim 2, sun 14, meiim etc. 5. Absence of the characteristic genoese pleonasmi a muina a nun a av'im di so 4. first and second 6. The condiiional noese. noese.

2.

3.

:

persons singular; venderla, venderle, prov. vendrieu, vendries; gen. 7.

vendid (or vendiéiva)

The

ticipio

loss of final o

and gerund

de maten

:

,

vendiesi,

cfr.

X

Arch.

161.

engenders the indistinctness between par-

en scapent 35.

8.

Phrases

:

rendeman

10.

Genoves resemblances.

The oblique mi 7, used as nominative. 2. The more expression of the pronoun subject: tiì serar 2; tu ar 9; tii aurar 13; mi era 43. 3. The somewhat more frequent enclisis of pronouns: masàte 12; asetdse 21. 4. The article with the possessive in a mia testa 8. 5. The perfect tense rendered by the auxiliary before tlie past participio: a die 7 etc. 6. Th(^ future of the first conjugation formed in analogy with the second, as also in French and Italian: amera, gen. amia, prov. amara. 7. Phrases: da sa mairina 1; dà se 4; en tant 11; d'and 13; de là, d'achelii 19, ez iurna parti 27, 1.

common


Andrews, montonoso, provenzale

106

mĂšdia 32;

s'ez ticnia

kalu

mank

frnc. si

39;-

i

e ligure.

era^ d'oru 31; ke

se aughesa, gen. se

mi

capĂŠsan 33; ĂŹnen-

avese, prov. se avieu,

f avais.

The elements of the vocabularies are mostly the

saniP'

;

of the

many in Mentonnese exclusively Provengal as Genoese. In the shades of meaning the Genoese has somewhat prevaile d.

exceptions, there are about as

It

may

then be concluded that the phonetic analogy of the

Mentonnese dialect tions;

it

is

not contradicted by these other considera-

appears bere also a sub-dialect of Provengal,

derably modified by Genoese influence.

consi-

This

is

the

naturai outcome of the history and topography of the district.

Once a portion of the County of Provence, it fell, after Genoa liad become powerful, for long under Genoese control, either directly or indirectly from Monaco, so that it's chief intercourse, (luring recent centuries and until lately, was with a Genoese-*peaking population on both sides along

tlie

coast.


Documents per l'estudi de la lenga occitana

http://ieoparis.free.fr

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Albert DAUZAT, Géographie phonétique d'une région de la Basse-Auvergne (1906) Albert DAUZAT, Glossaire étymologique du patois de Vinzelles (1915) Vastin LESPY et Paul RAYMOND, Dictionnaire Béarnais ancien et moderne (1887) Joseph ANGLADE, Histoire sommaire de la littérature méridionale au moyen-Âge (1921) Joseph ANGLADE, Grammaire de l'ancien provençal ou ancienne langue d'oc (1921) Henry DONIOL, Les patois de la Basse-Auvergne. Leur grammaire et leur littérature (1877) 7. Darcy Butterworth KITCHIN, Old Occitan (Provençal)-English Glossary (1887) 8. Karl BARTSCH, Altokzitanisch (Provenzalisch)-Deusch Wörterbuch (1855) 9. Frederic MISTRAL, Lou tresor dóu Felibrige 1 (A-B), (1878) 10. Frederic MISTRAL, Lou tresor dóu Felibrige 2 (C), (1878) 11. Frederic MISTRAL, Lou tresor dóu Felibrige 3 (D-Enc), (1878) 12. Frederic MISTRAL, Lou tresor dóu Felibrige 4 (Enc-F), (1878) 13. Frederic MISTRAL, Lou tresor dóu Felibrige 5 (G-Mab), (1878) 14. Frederic MISTRAL, Lou tresor dóu Felibrige 6 (Mab-O), (1878) 15. Frederic MISTRAL, Lou tresor dóu Felibrige 7 (P-Rel), (1878) 16. Frederic MISTRAL, Lou tresor dóu Felibrige 8 (Rel-Sut), (1878) 17. Frederic MISTRAL, Lou tresor dóu Felibrige 9 (Sut-Z), (1878) 18. François MALVAL, Étude des dialectes romans ou patois de la Basse-Auvergne (1877) 19. Joseph ROUMANILLE, Glossaire Occitan (Provençal)-Français (1852) 20. Emil LEVY, Petit dictionnaire Ancien Occitan (Provençal)-Français (1909) 21. Simon Jude HONNORAT, Dictionnaire de la Langue d'Oc 1 (A-B) (1846) 22. Simon Jude HONNORAT, Dictionnaire de la Langue d'Oc 2 (C-D) (1846) 23. Simon Jude HONNORAT, Dictionnaire de la Langue d'Oc 3 (E-G) (1846) 24. Simon Jude HONNORAT, Dictionnaire de la Langue d'Oc 4 (H-O) (1846) 25. Simon Jude HONNORAT, Dictionnaire de la Langue d'Oc 5 (P-R) (1847) 26. Simon Jude HONNORAT, Dictionnaire de la Langue d'Oc 6 (S-Z) (1847) 27. Jules RONJAT, Essai de syntaxe des parlers provençaux modernes (1913) 28. Vincenzo CRESCINI, Glossario Antico occitano (provenzale)-italiano (1905) 29. Henri Pascal de ROCHEGUDE, Essai d'un glossaire occitanien (1819) 30. Abbé de SAUVAGES, Dictionnaire français-languedocien 1 (A-G) (3e éd.1820) 31. Abbé de SAUVAGES, Dictionnaire français-languedocien 2 (H-Z) (3e éd.1821) 32. Achille LUCHAIRE, Glossaire ancien gascon-français (1881) 33. Camille CHABANEAU, Grammaire limousine (1876) 34. Aimé VAYSSIER, Dictionnaire patois de l'Aveyron 1 (A-Greda) (1879) 35. Aimé VAYSSIER, Dictionnaire patois de l'Aveyron 2 (Gredo-Z) (1879) 36. Jean-Baptiste CALVINO, Nouveau dictionnaire niçois-français (1905) 37. Jean-Pierre COUZINIÉ, Dictionnaire de la langue romano-castraise 1 (A-F) (1850) 38. Jean-Pierre COUZINIÉ, Dictionnaire de la langue romano-castraise 2 (G-Z) (1850) 39. Joseph ROUMANILLE, De l'orthographe provençale (1853) 40. Jean DOUJAT, Le dictiounari moundi (1811) 41. Louis BOUCOIRAN, Dictionnaire analogique et étymologique des idiomes méridionaux - 1 (A-C) (1898) 42. Louis BOUCOIRAN, Dictionnaire analogique et étymologique des idiomes méridionaux - 2 (D-L) (1898) 43. Louis BOUCOIRAN, Dictionnaire analogique et étymologique des idiomes méridionaux - 3 (M-Z) (1898) 44. John DUNCAN CRAIG, A Handbook to the Modern Provençal Language, (1863) 45. Joseph-Pierre DURAND DE GROS, Études de philologie et linguistique aveyronnaises (1879) 46. Oskar SCHULZ-GORA, Altprovenzalisches Elementarbuch (1906) 47. Eduard KOSCHWITZ, Grammaire historique de la langue des félibres (1894) 48. François ARNAUD & G MORIN, Le langage de la vallée de Barcelonnette (1920) 49. Harry EGERTON FORD, Modern Provençal Phonology And Morphology (1921) 50. Pedro VIGNAU Y BALLESTER - La lengua de los trovadores (1865)


Documents per l'estudi de la lenga occitana

http://ieoparis.free.fr

51. Jules Gabriel DE VINOLS, Vocabulaires patois vellavien-français et français-patois vellavien (1891) 52. François Juste RAYNOUARD, Résumé de la grammaire romane (1838) 53. François Juste RAYNOUARD, Lexique roman - 1 (A-B) (1836) 54. François Juste RAYNOUARD, Lexique roman - 2 (C) (1836) 55. François Juste RAYNOUARD, Lexique roman - 3 (D-E) (1838) 56. François Juste RAYNOUARD, Lexique roman - 4 (F-K) (1838) 57. François Juste RAYNOUARD, Lexique roman - 5 (L-N) (1838) 58. François Juste RAYNOUARD, Lexique roman - 6 (O-P) (1838) 59. François Juste RAYNOUARD, Lexique roman - 7 (Q-S) (1843) 60. François Juste RAYNOUARD, Lexique roman - 8 (T-Z) (1843) 61. François Juste RAYNOUARD, Lexique Roman – 9 (Appendice) (1843) 62. François Juste RAYNOUARD, Lexique Roman – 10 (Index A-E) (1843) 63. François Juste RAYNOUARD, Lexique Roman – 11 (Index F-Z) (1843) 64. Général PLAZANET, Essai d'une carte des patois du midi (1913]) 65. Joseph ANGLADE, Notes languedociennes, in Revue des Langues Romanes (1900) 66. Léon LAMOUCHE, Note sur la classification des dialectes de la langue d'oc (1900) 67. François VIDAL, Étude sur les analogies linguistiques du roumain et du provençal (1885) 68. Émile de LAVELEYE, Histoire de la langue et de la littérature provençales (1845) 69. Joseph LHERMITTE dit SAVINIAN, Grammaire provençale (sous-dialecte rhodanien). Précis historique de la langue d'oc (1882) 70. Henri GILBERT, La covisada (1928) 71. Achille LUCHAIRE, Recueil de textes de l'ancien dialecte gascon (1881) 72. Joseph ANGLADE, Pour étudier les patois méridionaux (1922) 73. J. T. AVRIL, Dictionnaire provençal-Français – 1 (A-M) (1839) 74. J. T. AVRIL, Dictionnaire provençal-Français – 2 (N-Z) (1839) 75. Nicolas BÉRONIE & Joseph-Anne VIALLE, Dictionnaire du patois du Bas-Limousin (Corrèze) (1821) 76. Justin Edouard Matthieu CÉNAC-MONCAUT, Dictionnaire gascon-français, dialecte du département du Gers (1863) 77. Eugène CORDIER, Études sur le dialecte du Lavedan (1878) 78. Damase ARBAUD, De l'orthographe provençale (1868) 79. Maximin D'HOMBRES & Gratien CHARVET, Dictionnaire languedocien-français - 1 (A-E) (1881) 80. Maximin D'HOMBRES & Gratien CHARVET, Dictionnaire languedocien-français - 2 (F-Z) (1881) 81. Édouard BOURCIEZ, La langue gasconne à Bordeaux (1892) 82. Vastin LESPY & Paul RAYMOND, Dictionnaire béarnais ancien et moderne vol. 1 (1887) 83. Vastin LESPY & Paul RAYMOND, Dictionnaire béarnais ancien et moderne vol. 2 (1887) 84. Joseph-Pierre DURAND DE GROS, Notes de philologie rouergate (1900) 85. Albert DAUZAT, Études linguistiques sur la Basse Auvergne. Phonetique historique du patois de Vinzelles (Puy-de-Dome) (1897) 86. Carlo SALVIONI, Li nuovo testamento valdese (1890) 87. Giuseppe MOROSI, L'odierno linguaggio dei valdesi del Piemonte (1890-1892) 88. Jean LABOUDERIE, Vocabulaire du patois de la Haute-Auvergne (1836) 89. Émile RUBEN, Étude sur le patois limousin (1866) 90. Paul Duchon, Grammaire et dictionnaire du patois bourbonnais (1904) 91. Jules DUVAL, Proverbes patois (1844) 92. Fritz HOLLE, La frontera de la lengua catalana en la Francia Meridional (1908) 93. Joan AGUILÓ, Fronteres de la llengua catalana y estadistica dels que parlen en català (1908) 94. Régis MCIHALIAS, Glossaire des mots particuliers du dialecte d'oc de la commune d'Ambert (1912) 95. André-Louis TERRACHER, Les aires morphologiques dans les parlers populaires du NordOuest de l'Angoumois (1800-1900) (1914) 96. André-Louis TERRACHER, Les aires morphologiques dans les parlers populaires du NordOuest de l'Angoumois (1800-1900). Appendices (1914) 97. Tito ZANARDELLI, Essai de grammaire du dialecte labastidien (Ariège) (1891) 98. John BRUYN ANDREWS, Il dialetto di Mentone (1892) 99. Henri-Pascal de ROCHEGUDE, Le parnasse occitanien (1819) 100. Léger GARY, Dictionnaire patois-français du département du Tarn (1845)

John BRUYN ANDREWS - Il dialetto di Mentone  
John BRUYN ANDREWS - Il dialetto di Mentone  

Documents per l'estudi de la lenga occitana N°98 John BRUYN ANDREWS Institut d'estudis occitans de París Edicion originala in « Archivio Glo...

Advertisement