Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2018

Page 1

1

Febrer de 2019

INFORME DE RESULTATS

HÃ bits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2018 Elaborat per a:


2

ÍNDEX DE CONTINGUTS OBJECTIUS METODOLOGIA

RESULTATS PRINCIPALS 2018. RESUM RESULTATS DETALLATS 2018 Índex de lectors a Catalunya Lectura de llibres La lectura en suport digital Audiollibres Actituds envers la lectura Compra de llibres Biblioteques La lectura en infants i adolescents Rànquing de títols i autors Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2018


OBJETIVOS OBJECTIUS


4

OBJECTIUS Objectiu principal

Índex lector

Hàbits de lectura en temps lliure

Conèixer el comportament lector de la població resident a Catalunya en el moment actual i obtenir informació que permeti formular polítiques i plans de lectura i avaluar-los.

Lectura digital

Actituds envers la lectura

Hàbits de compra de llibres

Biblioteques

La lectura en infants i adolescents

Aquest document recull un avenç dels resultats corresponents a l’any 2018.

Hábitos de Lectura y Compra de libros en Catalunya - 2018


5

OBJECTIUS Què entenem per lectura? Per lectura s’entén el procés d’obtenció de determinats tipus d’informació inclosos en un suport particular que són transmesos per mitjà de certs codis, com ara el llenguatge. És a dir, un procés mitjançant el qual es tradueixen determinats símbols per ser entesos. Quan es van fer les primeres edicions d’aquest estudi, la lectura s’emmarcava en l’àmbit de les pràctiques d’oci i de temps lliure. Interessava la lectura voluntària i en quedava fora la lectura obligatòria, tant la que imposava el sistema educatiu, en el cas dels estudiants, com la que es feia per necessitats d’ordre laboral, en el cas dels treballadors. A partir del 2010 es recull en l’informe la lectura per feina i estudis i també la lectura d’actualitat (premsa i revistes) i la feta en els diferents suports de lectura, encara que la part més substancial de l’informe segueix desenvolupant la lectura de llibres en temps lliure.

Hábitos de Lectura y Compra de libros en Catalunya - 2018


METODOLOGÍA METODOLOGIA


7

METODOLOGIA

Com ho hem fet? (I) UNIVERS

METODOLOGIA

Individus de més de 10 anys residents a Catalunya. Aquest grup està compost per aproximadament 6.768.049 persones (dades de l’Idescat de gener de 2018).

Entrevista telefònica assistida per ordinador (CATI), a una mostra mixta de telèfons fixos i telèfons mòbils.

Les entrevistes a menors d’edat es fan amb l’autorització prèvia dels pares o tutors.

La informació sobre lectura de menors de 10 anys es duu a terme a partir de la informació subministrada pels pares o tutors del menor.

ÀMBIT

Catalunya, amb representació de totes les províncies i mides d’habitatges.

Segons dades de l’INE (Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i comunicació a les llars), s’ha tingut en compte el percentatge d’habitatges que no disposen de telèfon fix i només tenen telèfon mòbil.

Aproximadament un 15% de les entrevistes s’han fet a individus que no tenen telèfon fix a casa i només tenen telèfon mòbil. Aquestes entrevistes a mòbils s’han fet a partir d’una extracció aleatòria de números de telèfons mòbils.

Les entrevistes s’han efectuat tant en horari de matí com de tarda, per tal d’entrevistar tota mena d’individus, independentment de la seva relació amb l’activitat econòmica.

DADES DE CAMP

El treball de camp es va fer entre els mesos de maig i desembre de 2018.

Hábitos de Lectura y Compra de libros en Catalunya - 2018


8

METODOLOGIA

Com ho hem fet? (II) TÈCNICA DE MOSTREIG Mixta. Aleatori estratificat per província i grandària de poblament, amb afixació no proporcional per província.

Entrevistes a població de 14 anys o més TOTAL

MIDA DE LA MOSTRA S’han fet un total de 1.205 entrevistes, • 1.085 entrevistes a població de 14 anys o més. • 120 entrevistes a infants de 10 a 13 anys. La mostra s’ha desproporcionat per províncies, de manera que a les províncies més petites se’ls ha assignat un nombre d’enquestes superior al que els correspondria segons la seva població, perquè cap d’aquestes tingui una mostra inferior a 300 enquestes. Això permet treballar amb un error màxim, per a les províncies més petites, de ± 5,8%, amb un nivell de confiança del 95,5%. Es manté dins de cada província la proporcionalitat per sexe, edat i mida de poblament.

ERROR MOSTRAL

Per a l’anàlisi global, el fitxer de resultats s’equilibra segons la distribució real de la població a Catalunya (segons dades de l’Idescat).

(e=±2√ (p*q/n)

El marge d’error màxim aplicable a dades globals no segmentades amb un nivell de confiança del 95,5% en el cas més desfavorable (p = q = 50%), és de: • Per al total de la mostra: 2,9%. • Per províncies, l’error oscil·la del ± 5,4% a Barcelona al ± 5,8% a les tres províncies més petites.

Mostra feta

Mostra equilibrada

%

1.085

1.080

100%

SEXE Home

500

523

48,5%

Dona

585

557

51,5%

De 14 a 24 anys

132

128

11,9%

De 25 a 34 anys

149

153

14,2%

De 35 a 44 anys

218

219

20,3%

De 45 a 54 anys

206

198

18,3%

De 55 a 64 anys

166

158

14,7%

65 anys o més

214

223

20,7%

Barcelona

279

816

75,6%

Girona,

275

92

8,5%

Lleida

267

74

6,9%

Tarragona

264

98

9,1%

EDAT

PROVÍNCIA

MIDA DE POBLAMENT Menys de 10.000 hab.

366

241

22,3%

De 10.000 a 50.000 hab.

322

139

12,9%

De 50.001 a 500.000 hab.

212

420

38,9%

85

281

26,0%

Més de 500.000 hab.

Més les 120 entrevistes a infants de 10 a 13 anys (50% nens / 50% nenes) que s’analitzen per separat.

Hábitos de Lectura y Compra de libros en Catalunya - 2018


9

METODOLOGIA

Com ho hem fet? (III) TIPUS DE QÜESTIONARI

CATEGORIES DE LECTORS

Estructurat amb preguntes tancades precodificades i algunes preguntes obertes d’una durada aproximada de 20 minuts.

Per a una comprensió adequada de les dades de lectura que apareixen a l’informe es detallen els conceptes que inclouen cadascuna de les categories de lector que s’han tingut en compte.

Mantenint l’estructura de les edicions anteriors:

TIPOLOGIA DE LECTORS

1.

Screening i autorització als pares de menors.

2.

Índex lector: lectura de llibres i altres publicacions en diferents formats i raons de no lectura

• •

3.

Últim llibre llegit: Títol, autor, raó de lectura, matèria, llengua, format, forma d’obtenció

4.

Altres hàbits de lectura: llengües i llocs de lectura, llibres a la llar, recerca d’informació, lectura al transport públic

5.

Actituds envers la lectura

6.

Compra de llibres no de text, en paper i en format electrònic

7.

Últim llibre comprat: moment, títol, autor, matèria, llengua, format, motiu i lloc de compra

8.

Compra de llibres de text

9.

Activitat en biblioteques: visites, activitats, préstec, tipus de centre i valoració

10. Lectura entre els menors de la llar 11. Sociodemogràfics

Hábitos de Lectura y Compra de libros en Catalunya - 2018

Lectors freqüents: persones que llegeixen almenys una vegada a la setmana. (Inclou els conceptes 1 i 2.) Lectors habituals: Si als lectors freqüents (setmanals) s’hi sumen els lectors que declaren llegir almenys un cop al mes, tindríem els lectors habituals. (Inclou els conceptes 1, 2 i 3.) Lectors ocasionals: persones que llegeixen llibres amb una freqüència menor que la setmanal i alguna vegada al mes o al trimestre. (Inclou els conceptes 3 i 4.) No lectors: persones que no llegeixen llibres gairebé mai o mai. (Inclou els conceptes 5 i 6.)

Amb quina freqüència llegeix? 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Llegeix cada dia o gairebé cada dia. Llegeix una o dues vegades per setmana. Llegeix almenys un cop al mes. Llegeix almenys un cop cada tres mesos. No llegeix gairebé mai. No llegeix mai.


POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS 10 Base: (1.080)

METODOLOGIA

PERFIL DE LES PERSONES ENTREVISTADES Mostra equilibrada

SEXE EDAT 49%

Home 12%

14%

De 14 a 24 anys

De 25 a 34 anys

20%

18%

De 35 a 44 anys

De 45 a 54 anys

21%

15%

51% Dona

NIVELL D’ESTUDIS ACABATS

76%

De 55 a 64 anys

65 anys o més

PROVÍNCIA

45% 28%

27%

Primaris

Secundaris

Universitaris

Barcelona

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2018

8%

7%

9%

Girona

Lleida

Tarragona


RESULTATS

PRINCIPALS

2018

RESUM


LECTURA DE LLIBRES A CATALUNYA

ÍNDEX DE LECTORS A CATALUNYA 2018

(almenys una vegada al trimestre)

(Població de 14 anys o més)

(Població de 14 anys o més)

EVOLUCIÓ 67,8%

66,3%

67,6%

68,4% % total llegeixen llibres (Per oci + estudis/feina)

% lectors

(almenys una vegada al trimestre)

61,9%

61,0%

61,9%

64,0%

%

Total

PER OCI

% llegeixen llibres per

FEINA/ESTUDIS

(imprès + digital)

30,3% 68,4%

llegeixen llibres

Digital

26,5%

22,4% 2015

30,1% 2017

2016

26,8% 2018 Llegeix llibres per oci

Llegeix llibres per feina o estudis

64,0% 26,8%

LECTURA DE LLIBRES EN SUPORT DIGITAL (Població de 14 anys o més)

49,8% 75,0%

6,3% 40,7%

1,6% 10,5%

59,4%

% total lectors en qualsevol mitjà o suport

Total

97,6%

Digital

73,1%

(imprès + digital)

Font: Estudi Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2018 Base: 1.080 entrevistes a població de 14 anys o més

52,7%

Suports de lectura

(% lectors de llibres amb freqüència almenys trimestral) No lector

31,6%

38,2% Només llegeix imprès

Mode habitual d’obtenció de llibres digitals (BASE: lectors de llibres digitals)

29,1% Tant gratuïts com de pagament

21,5%

Llegeix tant en digital com imprès

8,7% Només llegeix en digital

12,4% Només de pagament

58,5%

Només gratuïts

TOTAL DE PAGAMENT: 41,5% TOTAL DE GRATUÏTS: 87,6%


LECTURA EN INFANTS I ADOLESCENTS

COMPRA DE LLIBRES EL 2018

(Població de 10 a 13 anys) PERCENTATGE DE LECTORS (%) (almenys una vegada al trimestre)

(Població de 14 anys o més)

%

EVOLUCIÓ

total ha comprat algun llibre

(sigui de text com no de text) % llibres

no de text

% llibres

62,0%

de text

62,4%

63,9%

62,8%

47,9%

48,6%

48,8%

32,5%

33,4%

33,8%

% lectors

52,2%

(almenys una vegada al trimestre)

Total

9,7 llibres de mitjana comprats el 2018

2015

2016

(imprès + digital)

29,6%

56,3% 100%

2018

2017

Digital

BIBLIOTEQUES

(Població de 14 anys o més)

Assistència a la biblioteca l’últim any

EVOLUCIÓ 32,7%

33,7%

37,5%

Freqüència de visites a la biblioteca

39,9% 8,9%

2015

2016

2017

2018

Socis de la biblioteca

EVOLUCIÓ 38,5%

38,7%

41,7% 43,1%

Freqüent

23,2% 7,9% Ocasional

2015

2016

2017

2018

9,2% 38,9%

12,2% 28,7%

57,4%

Esporàdic

Valoració global mitjana de la biblioteca: En una escala de 0 a 10

8,3 75,3%

10,6% 13,2%

atorga una puntuació de 8 o més

% total de lectors en qualsevol mitjà o suport

Total

(imprès + digital)

Digital

100% 78,5%

8,8%


IDIOMES DE LECTURA DE LLIBRES (Lectors de llibres per oci en temps lliure)

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS LECTORA DE LLIBRES EN EL SEU TEMPS LLIURE

Català com a idioma de lectura de llibres Lectura de llegeix habitualment llibres en habitualment + ocasionalment català TOTAL llegeix en català

34,3% 81,3%

93,6%

Últim llibre en català… Comprat

EVOLUCIÓ 28,1%

23,9% 2015

Idioma habitual de lectura

Llegit

26,4%

21,7% 2016

26,4%

22,1% 2017

30,2% 27,0% 2018

4,5%

Llegeix en altres idiomes

30,8%

Llegeix en castellà

61,2%

El dels lectors s’estima més llegir llibres en català

34,3% Llegeix en català

Sexe

Edat

Home

34,5%

De 14 a 24 anys

Dona

34,2%

De 25 a 34 anys

Província 30,6%

Barcelona

42,5%

Girona

49,3%

Lleida

De 35 a 44 anys De 45 a 54 anys

33,5%

Tarragona

De 55 a 64 anys Més de 65 anys

50,6% 33,1% 24,6% 39,5% 25,4% 36,9%

POBLACIÓ DE 10 A 13 ANYS

Català com a idioma de lectura en infants i adolescents Habitual

55,3%

Ocasional

44,7%


RESULTATS DETALLATS

2018

població de 14 anys o més


Resultats 2018

Índex de lectors a Catalunya (població de 14 anys o més)


El percentatge total de lectors se situa en un 97,6% entre la població de 14 anys o més resident a Catalunya

17

(lectors d’algun tipus de material, en qualsevol format o suport, sigui imprès o digital, almenys una vegada al trimestre). POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base: (1.085)

Índex de lectors a Catalunya

% TOTAL DE LECTORS PERCENTATGE TOTAL DE LECTORS (%) (almenys una vegada al trimestre)

EVOLUCIÓ

en qualsevol mitjà

91,3%

91,7%

90,6%

90,8%

2008

2009

2010

2011

Any 2018

91,9% 93,0%

2012

2013

94,8% 95,3%

2015

75,0%

68,4%

95,9%

2016

59,4%

40,7%

Revistes

Diaris

Còmics

Webs, blogs i fòrums

Es manté la tendència a l’alça que s’ha observat els darrers anys. En els últims 10 anys, des de 2008, ha augmentat del 91,3% al 97,6%.

Per tipus de lectura (freqüència trimestral):

97,6%

2017

52,7%

10,5% Llibres

Xarxes socials

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2018

2018

75,0% llegeix diaris

68,4% llegeix llibres

59,4% llegeix textos llargs a webs, blogs i fòrums d’internet

52,7% llegeix textos llargs a xarxes socials

40,7% llegeix revistes

10,5% llegeix còmics

*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya


El percentatge de lectors a Catalunya és lleugerament superior a la mitjana d’Espanya en tots els tipus de lectura excepte en xarxes socials.

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base Catalunya: (1.085) Base Espanya: (4.800)

Índex de lectors a Catalunya

% TOTAL DE LECTORS

COMPARATIVA AMB DADES DE L’ESTUDI D’HÀBITS DE LECTURA I COMPRA DE LLIBRES ESPANYA 2018 PERCENTATGE TOTAL DE LECTORS (%) (almenys una vegada al trimestre) CATALUNYA

ESPANYA

Dif.: +1,5%

97,6%96,1% Dif.: +1,1%

75,0%73,9%

Dif.: +1,2%

68,4% 67,2%

Dif.: +3,0%

59,4%

56,4%

Dif.: +5,8%

Dif.: -2,8%

52,7%55,5%

40,7%

34,9% Dif.: +1,2%

10,5% 9,3%

Total que llegeix

Llibres

18

Revistes

Diaris

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2018

Còmics

Web, blogs i fòrums

Xarxes socials


Per tipus de lectura, s’observa una tendència ascendent en el percentatge de lectors de llibres i de textos llargs a internet.

19

Per contra, el percentatge de lectors de revistes, de diaris i de còmics presenta una tendència descendent en els últims anys. POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base: (1.085)

Índex de lectors a Catalunya

% TOTAL DE LECTORS PERCENTATGE TOTAL DE LECTORS (%) (almenys una vegada al trimestre)

LLIBRES 63,6%

65,3%

2012

2013

66,3%

2015

67,8%

2016

DIARIS

REVISTES 67,6%

2017

68,4%

2018

49,3% 45,5%

2012

CÒMICS

2013

47,9%

2015

46,2%

2016

45,3%

2017

40,7%

79,7%

82,2%

82,9%

81,9%

80,1%

2018

2012

2013

2015

2016

2017

13,4%

15,2%

15,1%

14,1%

13,9%

10,5%

2012

2013

2015

2016

2017

2018

2012

50,3%

2013

51,5%

2015

55,0%

55,5%

59,4%

2016

2017

2018

2018

XARXES SOCIALS*

WEBS, BLOGS I FÒRUMS 46,8%

75,0%

52,7%

2012

2013

2015

2016

2017

2018

* Xarxes socials es pregunta des de 2018

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2018

*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya


Les dones llegeixen més llibres, revistes i en xarxes socials, mentre que hi ha una proporció més elevada d’homes que llegeixen premsa i còmics i a webs, blogs i fòrums. Índex de lectors a Catalunya

PERFIL DELS LECTORS –

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base: (1.085)

PER SEXE PERCENTATGE DE LECTORS (%) (almenys una vegada al trimestre) en qualsevol mitjà

PER SEXE

97,6%

98,2%

97,0%

Total que llegeix

Total Lee

Home

Dona

75,0%

68,4% 66,1% 70,6%

83,7% 66,7%

58,2%

59,4%

66,0% 53,3%

40,7% 22,0%

Llibres

Revistes

20

10,5%

Diaris

16,4%

52,7% 49,3% 55,9%

4,9%

Còmics

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2018

Webs, blogs i fòrums

Xarxes socials


21

Excepte en el cas de les revistes, en major o menor mesura, el percentatge de lectors descendeix a mesura que augmenta l’edat. Índex de lectors a Catalunya

PERFIL DELS LECTORS – PER EDAT

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base: (1.085)

PER EDAT

PERCENTATGE DE LECTORS (%) (almenys una vegada al trimestre) en qualsevol mitjà

97,6%

100,0%

100,0%

97,3%

96,6%

96,7%

96,2%

Total llegeix

14-24

25-34

35-44 Total Lee

45-54

55-64

65 i més

96,0%

68,4%

67,4% 69,3% 69,2% 68,2%

75,0%

91,6%

85,9% 82,3%80,3%

83,9%

70,6%68,5%

59,4%

59,2%

52,4%

40,7%

28,5% 27,4%

71,0%

67,4%

52,7%

50,3% 44,6%46,4% 39,4%

Revistes

31,3%

27,2% 20,7%

10,5%

Llibres

90,3% 81,5%

80,7%

Diaris

55,4%

30,2%

15,4% 6,8%

6,1% 5,0% 4,3% 6,6%

Còmics

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2018

Webs, blogs i fòrums

Xarxes socials


S’observa una relació directa entre el nivell d’estudis finalitzats i la ràtio de lectors en la lectura de llibres, de premsa i de textos

22

llargs a internet (webs, blogs i fòrums). Índex de lectors a Catalunya

PERFIL DELS LECTORS – PER ESTUDIS

PER NIVELL D’ESTUDIS

PERCENTATGE DE LECTORS (%) (almenys una vegada al trimestre) en qualsevol mitjà

97,6%

95,6%

Total que llegeix

Primaris

75,0%

68,1%

48,5%

97,3%

99,9%

Secundaris

Universitaris

93,3%

88,3%

68,4%

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base: (1.085)

84,5% 72,9%

59,4%

59,4% 44,5%

40,7%

48,3%

52,7%

33,6% 21,3%

10,5%

4,9%

Llibres

66,5% 66,9%

66,8%

Revistes

Diaris

14,2% 9,8%

Còmics

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2018

Webs, blogs i fòrums

15,1%

Xarxes socials


23

No s’observen grans diferències entre els lectors en funció de la província. Índex de lectors a Catalunya

PERFIL DELS LECTORS –

PER PROVÍNCIA

PERCENTATGE DE LECTORS (%) (almenys una vegada al trimestre) en qualsevol mitjà

PER PROVÍNCIA

68,4%

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base: (1.085)

97,6%

97,8%

96,3%

95,5%

97,9%

Total que llegeix

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

75,0%73,8% 75,0% 76,1%

68,5% 69,3% 69,4% 66,2%

84,2%

59,4% 40,7%

43,3%

48,2% 47,5%

44,8%

10,5%

Llibres

Revistes

Diaris

11,1%

5,6%

54,5%

49,5%

56,1% 58,8%

52,7%51,1%

43,3% 45,9% 42,9%

9,3% 10,6%

Còmics

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2018

Webs, blogs i fòrums

Xarxes socials


24

Índex de lectors a Catalunya

PERFIL DELS LECTORS –

PER PROVÍNCIA POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base: (1.085)

EVOLUCIÓ

Barcelona 2015

2016

Girona

2017

2018

2015

2017

2018

2015

2016

2017

2018

66,6%

69,3%

66,3%

67,8%

48,0%

48,2%

53,5%

48,1%

47,3%

47,5%

53,8%

51,8%

84,9%

75,9%

75,0%

88,9%

85,0%

81,1%

76,1%

85,7%

84,7%

77,5%

17,7%

14,6%

18,2%

5,6%

16,7%

13,7%

10,4%

9,3%

15,6%

11,3%

9,1%

10,6%

51,1%

49,1%

59,5%

49,5%

52,5%

52,4%

57,9%

56,1%

52,5%

55,2%

59,1%

58,8%

68,5%

65,8%

Revistes

46,1%

46,2%

45,5%

43,3%

51,0%

82,3%

80,9%

80,7%

73,8%

81,3%

14,6%

14,5%

14,4%

11,1%

51,3%

56,0%

54,5%

54,5%

51,1%

2016

65,3%

68,4%

Xarxes socials

2015

63,7%

69,5%

Webs, blogs i fòrums

2018

66,2%

66,8%

Còmics

2017

63,0%

Llibres

Diaris

2016

Tarragona

Lleida

61,1%

38,4%

43,3% Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2018

45,9%

67,6%

69,4%

39,9%

44,8%

84,2%

42,9%


El 56,4% de la població són lectors freqüents de llibres (el 82,5% del total de lectors).

25

La proporció de lectors setmanals és més gran en el cas de la premsa i la lectura a internet. Índex de lectors a Catalunya

LECTORS FREQÜENTS

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base: (1.085)

Lectura total vs. lectura freqüent (en qualsevol suport, imprès o digital)

TOTAL (almenys 1 cop al trimestre)

Ràtio freqüent/total 94,0%

97,6% 91,7%

FREQÜENT

Ràtio freqüent/total 98,0%

Ràtio freqüent/total 82,5%

75,0%

68,4% 56,4%

(almenys 1 cop a la setmana)

Ràtio freqüent/total 87,7%

73,5%

Ràtio freqüent/total 54,1%

59,4% 50,3%

Ràtio freqüent/total 89,0%

52,7% 46,9%

40,7% Ràtio freqüent/total 38,1%

22,0%

10,5% 4,0%

Total que llegeix

Llibres

Revistes

Diaris

Còmics

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2018

Web, blogs i fòrums

Xarxes socials


El percentatge de lectors freqüents de llibres segueix una tendència ascendent, mentre que, per contra, el percentatge de lectors

26

freqüents de revistes i de diaris segueix una tendència descendent.. Índex de lectors a Catalunya

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base: (1.085)

LECTORS FREQÜENTS

% LECTORS FREQÜENTS (almenys un cop a la setmana) en qualsevol mitjà

EVOLUCIÓ

LLIBRES 52,2%

54,1%

55,3%

52,5%

55,5%

REVISTES 55,1%

56,4%

72,3%

22,2%

2011

2012

2013

2015

2016

2017

2018

2011

CÒMICS

2011

3,9%

2012

7,6%

2013

6,7%

3,9%

2015

2016

24,9%

2012

28,1% 26,1%

2013

WEBS,

37,4% 3,3%

DIARIS

4,8%

4,0%

2017

2018

2011

39,7%

2012

2015

25,6%

2016

25,1%

22,0%

2017

2018

2011

2013

47,2%

2015

52,9%

2016

53,3%

2017

2012

79,5%

2013

79,8%

75,7%

2015

2016

74,1%

2017

73,5%

2018

XARXES SOCIALS*

BLOGS I FÒRUMS

45,1%

75,3%

50,3%

2018

46,9%

2011

2012

2013

2015

2016

2017

* Xarxes socials es pregunta des de 2018 Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2018

*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya

2018


27

Índex de lectors a Catalunya

PERFIL DELS LECTORS FREQÜENTS POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base: (1.085)

Lectura total vs. lectura freqüent (en qualsevol suport, imprès o digital)

Lector total

SEXE

(almenys una vegada al trimestre)

Home

98,2%

Dona

97,0%

Ràtio freqüent/total

Lector freqüent

(almenys una vegada a la setmana)

96,2% 87,5%

98,0% 90,2%

EDAT De 14 a 24 anys

100,0%

100,0%

100%

De 25 a 34 anys

100,0%

99,9%

99,9%

De 35 a 44 anys

97,3%

De 45 a 54 anys

96,6%

De 55 a 64 anys

96,7%

Més de 65 anys

96,2%

83,4%

95,6%

82,0%

85,7% 95,4% 92,5%

88,1% 98,8% 95,7% 86,7%

NIVELL D’ESTUDIS Primaris Secundaris Universitaris

97,3% 99,9%

85,8%

92,7% 99,5%

95,3% 99,6%

PROVÍNCIA Barcelona

97,8%

91,4%

Girona

96,3%

90,0%

Lleida

95,5%

Tarragona

97,9% Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2018

91,6% 95,7%

93,5% 93,5% 95,9% 97,8%


El 31,5% del total de la població resident a Catalunya llegeix habitualment en català

28

(lectura en qualsevol mitjà o suport). Aquesta proporció augmenta entre els menors de 24 anys i els majors de 65 anys, la població amb estudis universitaris, i els residents a Lleida. Índex de lectors a Catalunya

IDIOMA

HABITUAL DE LECTURA

(TOTAL

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base: (1.085)

DE POBLACIÓ)

2018

Sexe

Idioma habitual de lectura en qualsevol mitjà Català

32,9%

Castellà Un altre idioma

Edat

30,2%

42,7%

39,5% 24,7%

24,7%

27,6%

29,2%

3,3%

31,5% Llegeix habitualment en català

Home

Dona

De 14 a 24 De 25 a 34 De 35 a 44 De 45 a 54 De 55 a 64 Més de 65 anys anys anys anys anys anys

Província

Nivell d’estudis

65,2% 32,0%

Estudis primaris

40,0% 25,8%

Estudis secundaris

Estudis universitaris

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2018

44,6% 30,1%

Barcelona

35,2%

Girona

29,6%

Lleida

*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya

Tarragona


En els darrers cinc anys, s’ha incrementat el percentatge de la població que llegeix habitualment en català (en qualsevol mitjà o suport) al mateix temps que descendeix l’ús del castellà com a idioma habitual de lectura. Índex de lectors a Catalunya

IDIOMA

HABITUAL DE LECTURA

(TOTAL

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base: (1.085)

DE POBLACIÓ)

Quin és el vostre idioma habitual de lectura? en qualsevol mitjà

EVOLUCIÓ

73,6%

Castellà

Català

71,0%

69,9%

70,7%

26,4%

65,2%

31,5%

26,4%

26,4%

2,0%

2,6%

3,7%

2,9%

3,3%

2013

2015

2016

2017

2018

24,4%

29

Altres idiomes

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2018

*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya


30

Si poguessin triar, el 30,8% dels lectors de llibres prefereix llegir els llibres en català. El 36,1% prefereix aquest idioma en el cas de la premsa, el 27,9% en el cas de les revistes, i el 24,4% si llegeix a internet.

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base: (1.085)

Índex de lectors a Catalunya

IDIOMA DE LECTURA PREFERIT Si poguéssiu triar, en quin idioma preferiríeu llegir…? DIARIS

LLIBRES

Base: llegeix llibres

Base: llegeix diaris

2,2% Un altre

Català

2,6% Un altre

Castellà Un altre idioma

30,8%

36,1%

Castellà

61,7%

Català

Castellà

66,6%

Català

REVISTES

WEBS, BLOGS… Base: llegeix a webs…

Base: llegeix revistes

0,8% Un altre

4,5% 24,4%

27,9% Castellà

71,3%

Català

Castellà

71,1%

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2018

Català


31

Índex de lectors a Catalunya

CONCLUSIONS PRINCIPALS. RESUM PERCENTATGE TOTAL DE LECTORS (%) (almenys una vegada al trimestre) en qualsevol mitjà EVOLUCIÓ

91,3% 91,7% 90,6% 90,8% 91,9% 93,0%

94,8% 95,3%

2008

2015

2009

2010

2011

2012

2013

97,6%

2017

2018

2016

59,4% 40,7%

52,7%

10,5% Llibres

El percentatge total de lectors se situa en un 97,6% entre la població de 14 anys o més resident a Catalunya (lectors d’algun tipus de material, en qualsevol format o suport, sigui imprès o digital, almenys una vegada al trimestre). Es manté la tendència a l’alça que s’ha observat els darrers anys.

El percentatge de lectors a Catalunya és lleugerament superior a la mitjana d’Espanya en tots els tipus de lectura excepte en xarxes socials.

Segons el tipus de lectura, diaris (75,0%, que descendeix) i llibres (68,4%, amb un lleu augment) són els dos materials amb un nombre més elevat de lectors.

75,0%

68,4%

2018

95,9%

Revistes

Diaris

Còmics

Webs, blogs i fòrums

Xarxes socials

Un altre

2,6%

Idioma preferit per llegir LLIBRES Base: llegeix llibres

30,8% 66,6%

Català

 Les dones llegeixen més llibres, revistes i en xarxes socials, mentre que hi ha una proporció més elevada d’homes que llegeixen premsa, còmics i a webs, blogs i fòrums.  El 31,5% de la població de 14 anys o més llegeix habitualment en català (qualsevol mitjà o suport)  Si poguessin triar, el 30,8% dels lectors de llibres prefereix llegir els llibres en català. El 36,1% prefereix aquest idioma en el cas de la premsa, el 27,9% en el cas de les revistes, i el 24,4% si llegeix a internet.

Castellà Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2018

*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya


Resultats 2018

Lectura de llibres (poblaciĂł de 14 anys o mĂŠs)


El 68,4% de la població llegeix llibres, un 64,0% llegeix llibres per oci, en el seu temps lliure (amb tendència ascendent), i un 26,8% llegeix per motius de feina o estudis (en descens). •

33

Llegeixen una mitjana de 10,6 llibres a l’any i hi dediquen 8,8 hores a la setmana.

LECTURA

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base: (1.085)

DE LLIBRES % LECTORS (almenys una vegada al trimestre)

97,6%

Total que llegeix llibres:

68,4%

Nombre mitjà de llibres llegits en un any: 10,6

68,4%

75,0% 40,7%

59,4%

52,7%

Webs, blogs i fòrums

Xarxes socials

2017: 67,6%

(10,8 el 2017)

10,5% Total que llegeix

Llibres

Revistes

Diaris

Còmics

No llegeix llibres

31,6% 2017: 32,4%

Total que llegeix llibres per oci en temps lliure: Nombre mitjà de llibres llegits en un any: 11,7

Nombre mitjà de llibres llegits en un any: 9,8

(10,6 el 2017)

2017: 37,5%

41,6%

64,0% 2017: 61,9%

(11,5 el 2017)

Total que llegeix per feina o estudis:

Llegeix només per oci en el seu temps lliure

26,8% 2017: 30,1%

22,4% Llegeix per feina/estudis i en el seu temps lliure 2017: 24,5%

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2018

4,4% Llegeix només per feina o estudis 2017: 5,7%


34

En comparació amb Espanya, la proporció de lectors de llibres per oci en el temps lliure a Catalunya és superior. La lectura per motius de feina o estudis se situa l’any 2018 per sota de la mitjana.

LECTURA DE LLIBRES COMPARATIVA AMB DADES

DE L’ESTUDI D’HÀBITS DE LECTURA I COMPRA DE LLIBRES

CATALUNYA 2018 Total que llegeix llibres:

Total que llegeix llibres:

Total que llegeix llibres per oci en temps lliure:

No llegeix llibres

31,6%

22,4% Llegeix per feina/estudis i en el seu temps lliure

41,6%

ESPANYA 2018

Informe HLiCL ESPANYA 2018

68,4%

Total que llegeix per feina o estudis:

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base Catalunya: (1.085) Base Espanya: (4.800)

64,0%

26,8%

Llegeix només per oci en el seu temps lliure

Total que llegeix llibres per oci en temps lliure: Total que llegeix per feina o estudis:

No llegeix llibres

32,8%

4,4% Llegeix només per feina o estudis

67,2%

23,4%

Llegeix per feina/estudis i en el seu temps lliure

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2018

38,3%

61,8%

28,9%

Llegeix només per oci en el seu temps lliure

5,5% Llegeix només per feina o estudis


El 64,0% llegeix llibres per oci, en el seu temps lliure (que puja respecte de l’any passat i que s’ha incrementat 5,5 punts respecte de l’any 2011), i un 26,8% llegeix per motius de feina o estudis (s’interromp la tendència ascendent observada fins

35

l’any anterior).

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base: (1.085)

LECTURA DE LLIBRES

LECTORS DE LLIBRES EVOLUCIÓ

PERCENTATGE DE LECTORS DE LLIBRES (%)(almenys una vegada al trimestre) +0,8

Total de lectors

62,3%

63,6%

65,3%

2011

2012

2013

66,3%

2015

67,8%

2016

67,6%

68,4%

2017

2018

Lectura de llibres… +3,4

58,5%

59,4%

60,5%

61,0%

61,9%

61,9%

64,0%

Oci

20,1%

20,4%

2011

2012

25,0%

22,4%

2013

2015

26,5%

30,1%

-3,3

26,8%

Feina/Estudis

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2018

2016

2017

2018

*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya


36

Per sexe, hi ha una proporció més elevada de dones lectores de llibres en el temps lliure. L’edat és un factor determinant en la lectura de llibres, especialment en la lectura per motius de feina o estudis. LECTURA DE LLIBRES

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base: (1.085)

PERFIL DELS LECTORS DE LLIBRES PERCENTATGE DE LECTORS DE LLIBRES (%) (almenys una vegada al trimestre)

SEXE

EDAT

Total

Oci en temps lliure

TOTAL

68,4 %

Home

66,1%

Dona

70,6 %

64,0%

De 25 a 34 anys

69,2%

28,0% 25,7%

68,7%

70,8%

73,4%

69,0%

69,3%

De 35 a 44 anys

26,8%

59,1%

96,0%

De 14 a 24 anys

Feina o estudis

36,1%

65,5%

37,6%

De 45 a 54 anys

67,4 %

66,2%

16,2%

De 55 a 64 anys

68,2%

65,5%

16,2%

Més de 65 anys

52,4 %

52,4% Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2018

-


37

A mesura que augmenta el nivell d’estudis, creix el percentatge de lectors. A Lleida i Tarragona hi ha una proporció lleugerament més alta de lectors per motius de feina o estudis. LECTURA DE LLIBRES

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base: (1.085)

PERFIL DELS LECTORS DE LLIBRES PERCENTATGE DE LECTORS DE LLIBRES (%) (almenys una vegada al trimestre)

Total

Oci en temps lliure

TOTAL

68,4%

Feina o estudis

64,0%

26,8%

NIVELL D’ESTUDIS Primaris Secundaris

48,5%

46,0% 68,1%

Universitaris

PROVÍNCIA

Barcelona Girona Lleida Tarragona

62,9%

88,3%

68,5% 66,2%

28,0% 83,3%

65,1% 60,8%

69,3%

60,9%

69,4%

60,5%

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2018

3,1%

53,8%

25,3% 25,0% 32,4% 36,9%


38

Atenent als lectors freqüents (lectors setmanals), el 55,9% de la població catalana llegeix llibres freqüentment. Un 51,7% llegeix llibres per oci, en el seu temps lliure (en ascens), i un 21,4% llegeix per motius de feina o estudis (que baixa). LECTURA DE LLIBRES

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base: (1.085)

LECTORS FREQÜENTS DE LLIBRES % LECTORS DE LLIBRES (almenys una vegada a la setmana)

EVOLUCIÓ

+0,8

Total de lectors

52,2%

54,1%

55,3%

2011

2012

2013

52,5% 2015

55,5% 2016

55,1%

55,9%

2017

2018

Lectura de llibres…

+1,0

47,1%

48,0%

48,6%

48,7%

49,7%

50,7%

51,7%

Oci

17,3%

17,7%

2011

2012

20,7%

14,6%

22,0%

22,4%

-1,0

21,4%

Feina/Estudis 2013

2015

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2018

2016

2017

2018

*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya


Proporció més elevada de lectors freqüents de llibres per motius d’oci (almenys una vegada a la setmana) entre les dones i entre els menors de 35 anys. LECTURA DE LLIBRES

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base: (1.085)

LECTORS FREQÜENTS DE LLIBRES. PERFIL PERCENTATGE DE LECTORS FREQÜENTS DE LLIBRES (%) (llegeixen almenys una vegada a la setmana)

Oci en temps lliure TOTAL

SEXE

Home

Feina o estudis

51,7%

21,8% 21,0%

58,4%

De 14 a 24 anys

68,1%

De 25 a 34 anys

57,8%

61,4%

De 35 a 44 anys

28,5%

55,4%

De 45 a 54 anys

50,7%

De 55 a 64 anys

51,6%

Més de 65 anys

21,4%

44,6%

Dona

EDAT

39

33,0% Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2018

31,7% 13,1% 10,8% 0,0%


40

Clara relació directa entre el nivell d’estudis i el percentatge de lectors. LECTURA DE LLIBRES

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base: (1.085)

LECTORS FREQÜENTS DE LLIBRES. PERFIL PERCENTATGE DE LECTORS FREQÜENTS DE LLIBRES (%) (llegeixen almenys una vegada a la setmana)

Oci en temps lliure TOTAL

NIVELL D’ESTUDIS

Primaris Secundaris

51,7%

0,8% 50,6%

Lleida Tarragona

26,2% 72,1%

53,9%

Barcelona Girona

21,4%

32,4%

Universitaris

PROVÍNCIA

Feina o estudis

42,7% 37,0% 53,1% Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2018

39,6%

20,4% 16,3% 24,6% 32,4%


El 2018, augmenta el percentatge de lectors de llibres per oci en temps lliure (64,0%).

41

El 51,7% de la població són lectors freqüents, llegeixen llibres per oci com a mínim un cop per setmana (amb tendència a l’alça). Per contra, un terç de la població (36,0%) no llegeix mai o gairebé mai llibres per oci. POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base: (1.085)

Lectura de llibres

LECTURA DE LLIBRES PER OCI EN TEMPS LLIURE % llegeixen llibres per oci (almenys una vegada al trimestre)

EVOLUCIÓ

57,9%

57,6%

58,2%

58,5%

59,3%

60,5%

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2011

61,9%

61,9%

2015

2016

2017

64,0%

2018

LECTOR FREQÜENT (setmanal) 2018

LECTOR OCASIONAL (trimestral / no setmanal) 2018

NO LECTOR (mai o gairebé mai) 2018

+1,0% respecte de 2017

+1,0% respecte de 2017

-2,1% respecte de 2017

51,7%

47,1%

61,0%

48,1%

2012

48,7%

2013

48,7%

2015

12,3%

36,0%

49,7% 50,7% 51,7%

2016

2017

2018

11,4%

11,2%

2011

2012

11,8% 12,3%

2013

2015

12,2%

11,3%

2016

2017

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2018

41,5%

40,7%

39,5%

2011

2012

2013

39,0%

38,1% 38,1%

36,0%

12,3% 2018

2015

2016

*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya

2017

2018


Encara que hi ha una proporció més elevada de dones lectores de llibres per oci que d’homes, el nombre mitjà de llibres que han llegit és similar. Per edat, el segment de 55 a 64 anys són els que han llegit un nombre més baix de llibres. Segons els estudis acabats, els que tenen estudis universitaris són els que llegeixen més, i també presenten una mitjana de llibres llegits superior. Lectura de llibres

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS LECTORA DE LLIBRES EN EL SEU TEMPS LLIURE Base: (808)

LLIBRES LLEGITS EN UN ANY

Percentatge (%) de lectura per oci

64,0%

68,7%

70,8% 69,0%

Mitjana de llibres llegits

83,3%

65,5% 66,2% 65,5%

62,9%

59,1% 52,4% 46,0%

11,1

10,4

11,7

TOTAL

Home

Dona

9,6

De 14 a 24 anys

12,8

De 25 a 34 anys

8,1

De 35 a 44 anys

11,8

De 45 a 54 anys

15,6

De 55 a 64 anys

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2018

6,8

7,1

Més de 65 anys

Estudis primaris

13,1

13,9

Estudis secundaris

Estudis universitaris

42


En els últims anys, s’observa una tendència ascendent en el percentatge de lectors de llibres per oci en el temps lliure entre els homes (que redueix la diferència respecte de les dones), entre la població de 25 a 34 anys i entre la de 55 a 64 anys.

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS LECTORA DE LLIBRES EN EL SEU TEMPS LLIURE Base: (808)

Lectura de llibres

LECTURA DE LLIBRES PER OCI EN TEMPS LLIURE

Lectors de llibres en temps lliure segons SEXE

EVOLUCIÓ

(almenys una vegada al trimestre)

Home 53,3%

2013

55,7%

55,9%

59,1%

67,4%

66,3%

67,9%

2015

2016

2017

2018

2013

2015

2016

68,1%

2013

74,2%

2015

69,8%

2016

70,0%

70,8%

2017

2018

67,6%

2017

68,7%

2018

Lectors de llibres en temps lliure segons EDAT (almenys una vegada al trimestre)

De 25 a 34 anys

De 14 a 24 anys

Dona

55,5%

EVOLUCIÓ

63,0%

62,6%

64,6%

67,1%

69,0%

2013

2015

2016

2017

2018

De 35 a 44 anys

67,3%

2013

66,5%

2015

66,7%

2016

66,1%

2017

43

65,5%

2018

66,1%

65,1%

2013

2015

63,6%

65,4%

2016

2017

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2018

Més de 65 anys

De 55 a 64 anys

De 45 a 54 anys

66,2%

54,1%

57,9%

2018

2013

2015

60,1%

2016

61,6%

2017

65,5%

2018

47,1% 45,9%

2013

2015

*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya

48,7% 48,6%

2016

2017

52,4%

2018


44

Lectura de llibres

LECTURA DE LLIBRES PER OCI EN TEMPS LLIURE POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS LECTORA DE LLIBRES EN EL SEU TEMPS LLIURE Base: (808)

Lectors de llibres en temps lliure segons NIVELL D’ESTUDIS

EVOLUCIÓ

(almenys una vegada al trimestre)

47,1%

2013

43,3%

2015

43,2%

2016

42,4%

2017

79,2%

46,0%

61,3%

60,9%

EVOLUCIÓ

2013

2015

61,5%

62,9%

2017

2018

2015

2016

62,9%

65,1%

2016

2017

2018

81,3%

2016

2017

83,3%

57,5%

2013

2013

2015

2018

(almenys una vegada al trimestre)

58,7%

2015

Tarragona

Lleida

Girona

63,7%

80,6%

Lectors de llibres en temps lliure segons província

Barcelona 62,3%

61,8%

78,8%

2018 2013

61,9%

Estudis universitaris

Estudis secundaris

Estudis primaris

58,7%

60,8%

60,9%

2016

2017

2018

55,8%

2013

56,1%

2015

56,0%

57,1%

60,8%

2016

2017

2018

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2018

56,9%

2013

58,2%

2015

57,4%

59,6%

2016

2017

*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya

60,5%

2018


S’incrementa la proporció de lectors de llibres per oci que llegeixen habitualment en català, amb un 34,3%, i continua la tendència ascendent observada en els darrers anys.

45

Addicionalment, un 47,0% llegeix llibres en català ocasionalment, amb una suma total d’un 81,3% que llegeix habitualment o ocasionalment en català. Per al 28,1% dels lectors (també en ascens) l’últim llibre que van llegir estava escrit en català. Lectura de llibres per oci

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS LECTORA DE LLIBRES EN EL SEU TEMPS LLIURE Base: (808)

LECTURA DE LLIBRES EN CATALÀ

llegeix habitualment

Lectura de llibres en habitualment + ocasionalment català

34,3%

TOTAL llegeix en català

HABITUAL

34,3% 47,0%

OCASIONAL

81,3%

93,6%

6,4% No sap llegir en català

Català

Idioma

habitual de lectura

EVOLUCIÓ

Català

21,2%

22,0%

22,1%

26,4%

2011

2012

2013

2015

2016

27,8% 34,3%

2017

2018

Pot llegir en català

Últim llibre llegit EVOLUCIÓ

+6,5 27,4%

12,3%

+6,0 15,9%

15,4%

17,1%

2011

2012

2013

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2018

23,9%

21,7%

2015

2016

22,1%

28,1%

2017

2018

*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya


És més probable trobar un lector habitual de llibres en català entre els més joves, menors de 24 anys, entre la població de 45 a 54 anys, o entre la població amb estudis universitaris. Lectura de llibres per oci

LECTURA DE LLIBRES EN CATALÀ

Sexe

Home

2018 Idioma habitual de lectura

Dona

34,5% 34,2%

Català Castellà

Edat

Altres idiomes

50,6%

De 14 a 24 anys De 25 a 34 anys

33,1%

4,5% De 35 a 44 anys

34,3%

24,6% 39,5%

De 45 a 54 anys

Llegeix habitualment en català

De 55 a 64 anys Més de 65 anys

25,4% 36,9%

61,2%

Nivell d’estudis

Primaris Secundaris Universitaris

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2018

28,4% 32,6% 39,6%

46


47

Per províncies, el percentatge de lectors de llibres en català és clarament superior a Lleida i a Girona. A totes les províncies s’observa una tendència ascendent en els últims anys. Lectura de llibres per oci

LECTURA DE LLIBRES EN CATALÀ

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS LECTORA DE LLIBRES EN EL SEU TEMPS LLIURE Base: (808)

% llegeix habitualment en català

BARCELONA

GIRONA

EVOLUCIÓ

EVOLUCIÓ

20,1%

20,2%

22,6%

2011

2012

2013

26,2%

26,4%

24,3%

2015

2016

2017

30,6%

2018

24,8%

25,2%

28,1%

28,2%

31,6%

2011

2012

2013

2015

2016

LLEIDA

2011

2012

2017

2018

EVOLUCIÓ 48,1%

31,0%

42,5%

TARRAGONA

EVOLUCIÓ

28,8%

40,5%

28,2%

30,2%

2013

2015

49,3%

34,3%

2016

2017

2018

21,3%

22,7%

2011

2012

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2018

29,6%

2013

24,2%

26,9%

2015

2016

31,5%

33,5%

2017

2018

*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya


Per al 28,1% dels lectors de llibres, l’últim llibre que van llegir estava escrit en català. Aquest percentatge pràcticament s’ha duplicat en els últims set anys (del 15,9% el 2011 al 28,1% el 2018).

48

Els qui van llegir el llibre en castellà no el van llegir en català perquè els resulta més fàcil llegir en castellà (31,6%), perquè no el van triar ells (27,0%) o bé perquè no estava editat en català (17,9%). Lectura de llibres per oci

IDIOMES

DE LECTURA.

ÚLTIM

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS LECTORA DE LLIBRES EN EL SEU TEMPS LLIURE Base: (808)

LLIBRE LLEGIT

EVOLUCIÓ

Idioma de l’últim llibre Castellà

80,2%

80,3%

llegit Per què no heu llegit aquest llibre en català?

79,8% 72,3%

74,6%

Base: (561)

71,7%

66,4%

31,6%

Li resulta més senzill llegir en castellà

27,0%

No el vaig triar jo

Català

Altres idiomes

15,9% 15,4% 17,1% 3,9%

4,3%

3,1%

23,9% 21,7% 22,1%

28,1%

3,8%

3,6%

6,2%

5,5%

No entenc el català

2011

2012

2013

17,9%

No està editat en català

2015

2016

2017

8,2%

2018 No és fàcil trobar-lo en català

No tinc cap preferència / Alterno la llengua

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2018

6,0%

2,5%

*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya


A més de llegir a casa, altres llocs habituals de lectura de llibres són el transport públic lliure (en ascens). Lectura de llibres en temps lliure per oci

i a l’aire

49

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS LECTORA DE LLIBRES EN EL SEU TEMPS LLIURE Base: (808)

LLOCS HABITUALS DE LECTURA EVOLUCIÓ

(que baixa)

En quins llocs acostumeu a llegir habitualment? 95,5%

A casa

97,2% 97,4%

23,1%

Al transport públic

Dones: (30,2%) Més petits de 34 anys: (36,7%)

24,3% 27,8%

18,1%

A l’aire lliure

16,2% 13,2%

A la feina

9,8%

En una biblioteca

9,8%

Dones: (27,1%) Més petits de 34 anys: (38,8%)

2018

10,8% 13,0%

2017

Al centre d’estudis

En un bar o cafeteria

En altres llocs (perruqueries, sales d’espera, clubs de socis)

3,7% 3,9%

4,6%

3,6% 4,8%

2016 Dones: (27,1%) Més petits de 24 anys: (32,2%)

0,8% 1,7% 2,1%

0,3%

0,3% 2,1%

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2018

Resposta múltiple


El 63,1% dels lectors solen cercar informació o recomanacions sobre nous llibres. Els amics i els familiars són la font d’informació i recomanació principal (69,5%) sobre nous llibres per llegir.

50

Els webs especialitzats (23%), els diaris en línia (17,4%) i les xarxes socials (16,1%) són, a distància, altres recursos més utilitzats. Lectura de llibres en temps lliure per oci

CERCA D’INFORMACIÓ SOBRE LLIBRES Quan cerqueu informació o recomanacions sobre nous llibres per llegir,

Cerca informació o recomanacions sobre nous llibres Base: Població de 14 anys o més lectora de llibres en el seu temps lliure (808)

63,1%

quins recursos feu servir? Resposta múltiple

36,9%

No

Més petits de 34 anys: (88,0%)

Recomanacions

69,5%

(amics, coneguts i familiars)

23,0%

Llocs web especialitzats en literatura Ressenyes a diaris en línia

17,4%

Xarxes socials

16,1%

(Facebook, Twitter, etc.), fòrums, blogs, etc.)

Programes de televisió Ressenyes a diaris impresos Programes de ràdio Biblioteca Botigues/punts de venda en línia Llibreries / botigues físiques Cerques a internet en general Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2018

Base: Lector de llibres que cerca informació sobre llibres (536)

13,3% 12,2% 10,1% 5,4% 3,4% 2,9% 1,3%

Home: (31,5%) De 25 a 34 anys: (48,4%) De 35 a 44 anys: (51,5%) Més petits de 24 anys: (37,7%)


Tot i que ha baixat el 2018, la literatura es manté com la matèria més llegida, amb un 69,6%. La gran majoria (66,7%) dels llibres pertanyen al gènere “Novel·la i conte”.

51

• A continuació se situa la lectura de llibres d’humanitats i ciències socials, la lectura dels quals s’ha incrementat aquest any (22,3%). POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS LECTORA DE LLIBRES EN EL SEU TEMPS LLIURE Base: (808)

Lectura de llibres per oci

MATÈRIA DE L’ÚLTIM LLIBRE LLEGIT Quina era la matèria de l’últim llibre llegit? 69,6%

LITERATURA

EVOLUCIÓ Novel·la i conte Poesia Assaig Teatre

66,7% 75,6%

73,5%

75,9%

75,7%

75,2%

2011

2012

2013

2015

2016

2017

2018

69,6%

1,9% 0,6%

22,3% EVOLUCIÓ

3,0%

INFANTIL I JUVENIL

0,9%

CIENTIFICOTÈCNIC, MEDICINA, BIOLOGIA

0,4%

ALTRES

75,8% 0,4%

HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS LLIBRES PRÀCTICS / ENSENYAMENT

LITERATURA

HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

16,9%

17,4%

20,0%

19,2%

17,8%

18,2%

22,3%

2011

2012

2013

2015

2016

2017

2018

3,7%

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2018

*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya


52

Les tres fonts principals per a l’obtenció dels llibres són la compra (35,2%), el préstec (22,3%) i el regal (19,6%). En el 24,3% dels casos va ser un llibre de butxaca i en el 12,1% va ser un llibre digital.

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS LECTORA DE LLIBRES EN EL SEU TEMPS LLIURE Base: (808)

Lectura de llibres en temps lliure per oci

ACCÉS A L’ÚLTIM LLIBRE LLEGIT Com vau obtenir l’últim llibre que heu llegit? El va comprar

35,2%

(l’entrevistat o algun membre de la família)

22,3%

L’hi han prestat

19,6%

L’hi van regalar 8,2%

TOTAL que el va baixar d’internet

El va baixar d’internet gratuïtament

En quin format era? Llibre de butxaca en paper

24,3%

6,4%

63,7% El va baixar d’internet pagant

1,8%

12,1% Llibre digital

Era a casa El va agafar en préstec a la biblioteca És una còpia (llibre digital) d’un amic o familiar

7,0%

5,2%

2,6%

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2018

Format en paper (rústica, etc.) No de butxaca


53

Tot i que es manté com la principal, continua la tendència a la baixa en la compra com a mitjà d’accés al llibre. D’altra banda, continua la tendència creixent cap al préstec de llibres (22,3%). La descàrrega de llibres d’internet es manté en un 8,2%.

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS LECTORA DE LLIBRES EN EL SEU TEMPS LLIURE Base: (808)

Lectura de llibres en temps lliure per oci

ACCÉS A L’ÚLTIM LLIBRE LLEGIT EVOLUCIÓ

Com vau obtenir l’últim llibre que heu llegit? 35,2%

El va comprar

38,2% 40,9%

(l’entrevistat o algun membre de la família)

22,3%

L’hi han prestat

21,2% 20,5% 19,2% 20,2%

8,2%

TOTAL que el va baixar d’internet

El va baixar d’internet pagant

Era a casa

El va agafar en préstec a la biblioteca

2017 2016

19,6%

L’hi van regalar

El va baixar d’internet gratuïtament

2018

8,8% 8,7%

6,4%

Horitzontals (%) TOTAL (808)

8,2

Home (349)

6,2

Dona (459)

9,7

De 14 a 24 anys (92)

7,6

De 25 a 34 anys (121)

4,3

De 35 a 44 anys (173)

9,1

De 45 a 54 anys (158)

13,4

De 55 a 64 anys (124)

5,9

Més de 65 anys (140)

7,1

SEXE

7,4% 7,5%

1,8%

TOTAL (%) que el va baixar d’internet

EDAT

1,4% 1,2%

7,0%

6,3% 4,9%

5,2%

5,2% 4,8%

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2018


L’entreteniment és el principal motiu per a la lectura de llibres en el temps lliure (86,1%), seguit a molta distància de la lectura per a la millora del nivell cultural. Lectura de llibres per oci

54

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS LECTORA DE LLIBRES EN EL SEU TEMPS LLIURE Base: (808)

RAONS DE LECTURA

Per quin motiu vau llegir el darrer llibre? Resposta múltiple

Per entreteniment

Per millorar el seu nivell cultural

Per feina

Per consulta

Per estudis

86,1%

8,7%

5,2%

3,3%

1,6%

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2018


Tenint en compte la població que mai llegeix llibres i els lectors ocasionals, s’obté un 48,3% de no lectors o lectors esporàdics. 55 El motiu principal per no llegir és la manca de temps (59,3%), seguit per la preferència per un altre tipus d’oci (28,4%). Cal destacar també el percentatge que declara que no li agrada llegir, que suposa el 10,8% del total de la població i s’esmenta en major mesura entre els menors de 25 anys. Lectura de llibres

A què es deu que no llegiu llibres o que no els llegiu amb més freqüència?

RAONS DE NO LECTURA

Base: Població de 14 anys o més que no llegeix llibres o ho fa de manera ocasional (401)

Resposta múltiple

Lector freqüent

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base: (1.080)

Li falta temps

59,3%

(feina, estudis, motius familiars, etc.)

(almenys una vegada a la setmana)

51,7%

De 25 a 44 anys: (84,3%)

Lector ocasional

Prefereix emprar el seu temps lliure en altres entreteniments

28,4%

Més petits de 25 anys: (61,0%)

12,3%

48,3% No lector

36,0%

No li agrada llegir / No li interessa llegir

Motius de vista, salut

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2018

22,4%

14,6%

Més petits de 25 anys: (32,8%)

Més grans de 65 anys: (39,6%)


56

LECTURA DE LLIBRES

LECTORS DE LLIBRES PER OCI EN TEMPS LLIURE - PERFIL POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base: (1.085)

Oci en temps lliure

PERCENTATGE DE LECTORS FREQÜENTS DE LLIBRES (%) (llegeixen almenys una vegada a la setmana)

TOTAL

SEXE

Home

51,7%

44,6%

Dona

EDAT

PERCENTATGE DE LECTORS OCASIONALS DE LLIBRES (%) (llegeixen almenys un cop al trimestre, no setmanalment)

14,5%

58,4%

De 14 a 24 anys

68,1%

De 25 a 34 anys

61,4%

De 35 a 44 anys

55,4%

De 45 a 54 anys

50,7%

De 55 a 64 anys

51,6%

Més de 65 anys

33,0%

12,3%

10,3%

2,7%

% NO LECTORS DE LLIBRES (no llegeixen mai o gairebé mai)

36,0%

40,9% 31,3%

29,2%

7,6% 10,1% 15,5% 13,9% 19,4%

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2018

31,0% 34,5% 33,8% 34,5% 47,6%


57

LECTURA DE LLIBRES

LECTORS DE LLIBRES PER OCI EN TEMPS LLIURE - PERFIL POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base: (1.085)

Oci en temps lliure

PERCENTATGE DE LECTORS FREQÜENTS DE LLIBRES (%) (llegeixen almenys una vegada a la setmana)

TOTAL

NIVELL D’ESTUDIS

Primaris Secundaris

51,7%

Barcelona Girona Lleida Tarragona

% NO LECTORS DE LLIBRES (no llegeixen mai o gairebé mai)

12,3%

32,4%

36,0%

13,6%

50,6%

Universitaris

PROVÍNCIA

PERCENTATGE DE LECTORS OCASIONALS DE LLIBRES (%) (llegeixen almenys un cop al trimestre, no setmanalment)

54,0%

12,3% 72,1%

53,9% 42,7%

11,1%

11,2% 18,2%

37,0%

23,9%

53,1%

7,4%

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2018

37,1% 16,7%

34,9% 39,2% 39,1% 39,5%


58

Lectura de llibres

CONCLUSIONS PRINCIPALS. RESUM Total que llegeix llibres:

68,4%

Total que llegeix llibres per oci en temps lliure: Total que llegeix per feina o estudis:

No llegeix llibres 31,6%

64,0%

26,8%

Llegeix només per oci en el seu temps lliure

Habitualment + ocasionalment TOTAL llegeix en català

Per sexe, hi ha una proporció més elevada de dones lectores de llibres en el temps lliure. L’edat i el nivell educatiu són factors determinants en la lectura de llibres.

En comparació amb Espanya, la proporció de lectors de llibres per oci en el temps lliure a Catalunya és superior. La lectura per motius de feina o estudis se situa l’any 2018 per sota de la mitjana.

Llegeix només per feina o 4,4% estudis

Llegeix habitualment

Llegeixen una mitjana de 10,6 llibres a l’any i hi dediquen 8,8 hores a la setmana.

català ocasionalment, amb una suma total d’un 81,3% que llegeix habitualment o ocasionalment en català.

Lectura de llibres en català

 S’incrementa la proporció de lectors de llibres per oci que llegeixen habitualment en català (34,3%). Addicionalment, un 47,0% llegeix llibres en

41,6%

Llegeix per feina/estudis i en el seu temps lliure 22,4%

 El 68,4% de la població llegeix llibres, un 64,0% llegeix llibres per oci, en el seu temps lliure (amb tendència ascendent), i un 26,8% llegeix per motius de feina o estudis (en descens).

34,3% 81,3%

93,6%

Perfil del lector habitual en català: menors de 24 anys, persones de 45 a 54 anys o persones amb estudis universitaris. Per províncies, el percentatge de lectors de llibres en català és clarament superior a Lleida i a Girona.

Tenint en compte la població que mai llegeix llibres i els lectors ocasionals, s’obté un 48,3% de no lectors o lectors esporàdics. 

El motiu principal per no llegir és la manca de temps (59,3%), seguit per la preferència per un altre tipus d’oci (28,4%).

Cal destacar també el percentatge que declara que no li agrada llegir, que suposa el 10,8% del total de la població i s’esmenta en major mesura entre els menors de 25 anys.

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2018


Resultats 2018

La lectura en suport digital (poblaciĂł de 14 anys o mĂŠs)


Els lectors en suport digital representen el 73,1% de la població de 14 anys o més a Catalunya el 2018, 1,4 punts més que el 2017.

60

L’increment més important s’observa en els lectors freqüents (setmanals), que augmenten del 61,8% el 2017 al 65,5% el 2018.

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base: (1.085)

Lectura en suport digital

LECTORS SEGONS EL SUPORT DIGITAL** Percentatge de lectors en suport digital (%)

EVOLUCIÓ

** Es consideren lectors en suport digital aquells que llegeixen en un ordinador, un telèfon mòbil o un telèfon intel·ligent, un lector de llibres digitals, una tauleta o una agenda electrònica.

(almenys 1 cop al trimestre)

52,9%

57,1%

64,9%

2011

2012

2013

59,9% 60,2% 45,5% 51,2%

2012

2013

2015

68,7%

2016

73,1%

71,7%

2017

2018

Freqüència de lectura en suport digital

LECTOR FREQÜENT

2011

66,0%

+1,4

2015

NO LECTOR

LECTOR OCASIONAL 47,1% 42,9%

65,5% 60,3% 61,8%

2016

Lector freqüent (almenys setmanalment)

2017

+3,7

7,4%

5,9%

5,0%

5,8%

8,4%

9,9%

7,6%

2018

2011

2012

2013

2015

2016

2017

2018

Lector ocasional (alguna vegada al mes o alguna vegada al trimestre) Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2018

2011

2012

35,1%

2013

34,0%

2015

31,3% 28,3% 26,9%

2016

2017

No lector (gairebé mai o mai) *L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya

2018


El percentatge de lectors de llibres en format digital segueix amb una lleu tendència ascendent.

61

Augmenten els lectors de textos llargs a webs, blogs i fòrums (gairebé 4 punts respecte de l’any 2017), mentre que les revistes, per contra, continuen perdent lectors en suport digital. POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base: (1.085)

Lectura en suport digital

LECTORS SEGONS EL SUPORT DIGITAL REVISTES

LLIBRES

24,3%

19,3%

29,1%

29,8%

38,7%

30,3% 9,5%

5,9% 2013

2015

2016

2017

DIARIS

2018

2013

2015

10,3%

2016

10,6%

2017

48,3%

51,0%

49,8%

48,8%

6,3% 2018

2013

2015

2016

2017

2018

El 2018 es van llegir de mitjana 8,9 llibres en format digital

CÒMICS

WEBS, BLOGS I FÒRUMS

51,5%

50,3%

6,8% 2013

6,2% 2015

5,2% 2016

4,8% 2017

55,0%

55,5%

XARXES SOCIALS

59,4%

52,7%

4,6% 2018

2013

2015

2016

2017

2018

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2018

20132

2015

2016

2017

*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya

2018


La lectura digital de textos llargs a webs, blogs i fòrums (59,4%) i en xarxes socials (52,7%) són juntament amb els diaris (49,8%) els principals continguts de lectura en format digital. POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base: (1.085)

Lectura en suport digital

LECTORS EN QUALSEVOL SUPORT VS. EN SUPORT DIGITAL Lectura en suport digital (amb freqüència almenys trimestral)

2018

Resposta múltiple

Lectura total Ràtio digital/total 74,9%

Ràtio digital/total 44,3%

Ràtio digital/total 16,2%

Lectura digital Ràtio digital/total 66,4%

Ràtio digital/total 43,8%

97,6% 73,1%

75,0%

68,4% 30,3%

40,7%

Llibres

Revistes

52,7%

10,5% 4,6%

6,6% Total que llegeix

59,4%

49,8%

Diaris

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2018

Còmics

Webs, blogs i fòrums

Xarxes socials

62


El percentatge mitjà de lectors en format digital de llibres, diaris i webs, blogs i fòrums a Catalunya és lleugerament superior a la mitjana espanyola. En canvi, la mitjana de lectors en xarxes socials és una mica superior a Espanya.

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base Catalunya: (1.085) Base Espanya: (4.800)

Lectura en suport digital

LECTORS EN SUPORT DIGITAL

COMPARATIVA AMB DADES DE L’ESTUDI D’HÀBITS DE LECTURA I COMPRA DE LLIBRES ESPANYA 2018 Percentatge de lectors (almenys una vegada al trimestre) en suport digital (%) Catalunya

Espanya

Dif.: +3,0% Dif.: +3,5%

59,4% 56,4%

49,8%

Dif.: -2,8%

55,5%

52,7%

46,3%

Dif.: +1,6%

30,3% 28,7% Dif.: +0,6%

6,6% Llibres

Dif.: 3,0%

4,6% 2,5%

6,0%

Revistes

63

Diaris

Còmics

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2018

Webs, blogs i fòrums

Xarxes socials


Es redueix la diferència per sexe en els lectors en suport digital.

64

El percentatge de dones lectores en format digital augmenta gairebé 3 punts respecte de l’any 2017, mentre que el d’homes lectors es manté estable. POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base Catalunya: (1.085)

Lectura en suport digital

PERFIL DELS LECTORS EVOLUCIÓ

Percentatge de lectors en suport digital (%) (almenys 1 cop al trimestre)

PER SEXE

Home

Dona 77,7%

71,3%

73,8%

2017-2018 -0,1

77,6%

73,1%

64,6% 59,7% 55,0%

46,3%

58,8%

58,6%

2013

2015

64,5%

66,0%

2016

2017

68,8% 2016-2017 +2,8

49,8%

40,5% 2010

2011

2012

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2018

2018

*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya


65

Per províncies, a Barcelona hi ha una proporció més elevada de lectors en suport digital. POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base Catalunya: (1.085)

Lectura en suport digital

LECTORS EN SUPORT DIGITAL

PER PROVÍNCIA

GIRONA

BARCELONA

EVOLUCIÓ

53,7% 56,7%

64,0%

66,5%

68,9% 72,2%

74,1% 70,5% 47,5%

2011

2012

2013

2015

2016

2017

2018

2011

56,4%

2012

LLEIDA

51,7%

2011

57,7%

2012

52,3%

2015

2015

68,8% 71,6%70,7%

2016

2017

2018

TARRAGONA

67,5% 67,3% 66,5% 68,7% 67,6%

2013

2013

63,3%

2016

2017

2018

2011

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2018

60,4% 64,0% 64,1%

2012

2013

2015

69,7% 69,9%70,1%

2016

2017

2018

*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya


El percentatge de població lectora en format digital segueix la tendència de creixement sostingut observat durant els últims anys.

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base Catalunya: (1.085)

Lectura en suport digital

TIPOLOGIA DE LECTORS TOTAL DIGITAL Lector en format digital

NO DIGITAL Lector només en format imprès

EVOLUCIÓ 63,3% 52,9%

66,0%

NO LECTOR No lector ni en format digital ni imprès

68,7%

71,7%

73,1%

57,1%

47,7% 42,9%

37,9%

34,8% 29,7%

9,4%

2010

9,2%

2011

66

8,1%

7,0%

2012

2013

28,8%

26,6%

5,2%

4,7%

2015

2016

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2018

24,2%

4,1% 2017

24,5%

2,4% 2018

*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya


La probabilitat de ser lector en format digital és més gran entre els homes i disminueix notablement a partir dels 55 anys.

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base Catalunya: (1.085)

Lectura en suport digital

LECTOR DIGITAL. PERFIL

Sexe

No lector ni en format digital ni imprès

2,4%

77,6%

Home

En qualsevol suport

No lector

Dona

2018

Edat

73,1%

Lector digital Lector en format digital

68,8%

97,7%

De 14 a 24 anys De 25 a 34 anys

96,1%

De 35 a 44 anys

96,4% 82,6%

De 45 a 54 anys

59,9%

De 55 a 64 anys Més de 65 anys

21,2%

24,5% Lector NO digital

Lector només en format imprès

67

Nivell d’estudis

Primaris Secundaris Universitaris

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2018

35,5% 83,1% 93,4%


En els darrers 7 anys, el lector de llibres en suport digital ha passat del 6,5% al 30,3% actual.

68

La probabilitat de ser lector de llibres en format digital és més gran entre els menors de 45 anys i les persones amb estudis universitaris. POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base Catalunya: (1.085)

Lectura en suport digital

PERFIL DELS LECTORS DE LLIBRES EN SUPORT DIGITAL % Lectors de llibres en suport digital

Dona

(almenys 1 cop al trimestre)

LLIBRES

EVOLUCIÓ

28,3%

Home

Sexe

Edat

32,1%

48,4%

De 14 a 24 anys

41,7%

De 25 a 34 anys

45,6%

De 35 a 44 anys

19,3% 6,5% 2011

2013

Més de 65 anys

2015

2016

2017

2018

24,2%

De 55 a 64 anys

9,9% 2012

27,4%

De 45 a 54 anys

29,1% 29,8% 30,3% 24,3%

Nivell d’estudis

Primaris Secundaris Universitaris

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2018

3,8%

12,6% 26,9% 52,6%

*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya


El percentatge total de lectors de llibres en suport digital creix a totes les províncies menys a Barcelona, on es manté estable.

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base Catalunya: (1.085)

Lectura en suport digital

LECTORS DE LLIBRES PER PROVÍNCIA BARCELONA

GIRONA

EVOLUCIÓ

EVOLUCIÓ

21,0% 6,8% 2011

24,5%

29,7%

30,7%

30,5% 22,6%

10,6%

2012

3,1% 2013

2015

2016

2017

2018

2011

5,3%

2011

6,3% 2012

25,1%

27,1%

2013

2015

2016

2017

2018

TARRAGONA EVOLUCIÓ

EVOLUCIÓ

6,2%

26,0%

9,5%

2012

LLEIDA

28,5% 14,7%

2013

16,9%

23,3%

25,3% 7,7%

2015

2016

2017

2018

69

2011

11,5%

2012

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2018

17,5%

2013

24,2%

2015

28,0%

2016

32,1%

2017

35,3%

2018

*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya


70

Amazon és, amb diferència, la plataforma d’accés a llibres i descàrrega de llibres més coneguda i utilitzada pels lectors de llibres en suport digital.

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS LECTORA DE LLIBRES DIGITALS

Lectura de llibres en suport digital

ACCÉS AL LLIBRE DIGITAL

Quines plataformes de llibres o webs per accedir a llibres o descarregar llibres coneixeu? I quines feu servir?

Ha utilitzat algun cop Total coneix

% lectors de llibres en suport digital (amb freqüència almenys trimestral)

Amazon/Kindle

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base Catalunya: (1.085)

No lector en suport digital

26,9%

30,3%

Casa del Libro

45,6%

42,8% Lector digital – no llegeix llibres digitals

14,0%

Google Play1,8% AppStore/iBooks d’Apple

Lector de llibres en suport digital

13,5%

Lectulandia 4,1%4,0% eBIBLIO 3,5% 3,5%

3,2%

Amabook Kobo

25,0%

7,9%

1,5%

No en recorda el nom

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2018

11,2%

13,7%

66,0%

Base: (204)


El 30,3% de la població catalana major de 14 anys llegeix llibres en algun tipus de dispositiu digital:

71

• El dispositiu més emprat és el lector de llibres electrònics (e-reader, 13,3%), i cal destacar l’augment de l’ús del mòbil per llegir llibres (9,7%). • Un 58,5% només llegeix llibres pels quals no ha pagat, mentre que un 41,5% paga pels llibres (un 12,4% sempre ho fa).

Lectura en suport digital

SUPORTS DE LECTURA DIGITAL DE LLIBRES I MANERA D’OBTENIR-LOS En quins dispositius llegiu els llibres digitals?

Com obteniu els llibres que heu llegit en suport digital?

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base Catalunya: (1.085) EVOLUCIÓ

2016

2017

2018

Base població de 14 anys o més lectora de llibres digitals: (204)

TOTAL DE PAGAMENT: 41,5% Ordinador

8,3%

8,4%

9,3%

TOTAL DE GRATUÏTS: 87,6% 12,4% Només de

pagament

Mòbil

7,1%

6,7%

9,7%

29,1% Lector de llibres electrònics

16,2%

13,1%

13,3%

Tant gratuïts com de pagament

58,5% 11,3%

Tauleta

10,6%

10,5%

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2018

Només gratuïts (sense haver pagat)


72

Un 8,7% de la població (en augment) llegeix llibres exclusivament en format digital, enfront del 38,2% que ho fa només en paper. El 21,5% restant llegeix tant llibres digitals com llibres impresos en paper. Lectura en suport digital

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base: (1.085)

Lector de llibres TOTAL

LECTURA DE LLIBRES

Lector de llibres només en paper (no digital)

% lectors de llibres

Lector de llibres digitals i en paper

(almenys 1 cop al trimestre)

Lector de llibres només digital (no en paper)

EVOLUCIÓ

62,3% 55,7%

63,6%

65,3%

66,3%

67,8%

67,6%

68,4%

LECTOR DE LLIBRES

NOMÉS PAPER

DIGITAL I PAPER

NOMÉS DIGITAL

38,2

21,5

8,7

Home

37,9

17,6

10,6

Dona

38,5

25,2

6,9

De 14 a 24 anys

47,5

22,2

26,3

De 25 a 34 anys

27,6

32,1

9,6

De 35 a 44 anys

23,6

39,1

6,5

De 45 a 54 anys

40,0

18,4

9,0

De 55 a 64 anys

43,9

17,0

7,2

Més de 65 anys

48,5

2,7

1,2

Primaris

35,9

7,0

5,6

Secundaris

41,2

17,2

9,7

Universitaris

35,6

42,5

10,2

Horitzontals (%) Total SEXE

53,7% 46,0% 42,0%

18,1%

6,0% 0,5%

2011

20,8%

9,1% 0,8%

2012

1,2%

2013

3,5%

2015

38,8%

23,7%

5,4%

2016

38,1%

23,1%

6,4%

2017

38,2%

EDAT

21,5% 8,7%

NIVELL D’ESTUDIS

2018

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2018

*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya


73

Lectura en suport digital

CONCLUSIONS PRINCIPALS. RESUM Percentatge de lectors en suport digital (%)

EVOLUCIÓ

(almenys 1 cop al trimestre)

47,7%

52,9%

57,1%

64,9%

66,0%

68,7%

71,7%

73,1%

2010

2011

2012

2013

LLIBRES DIGITALS

19,3%

2013

24,3%

29,1%

2015

2016

29,8%

2017

Els lectors en suport digital representen el 73,1% de la població de 14 anys o més a Catalunya el 2018, 1,4 punts més que el 2017

2015

El 2018 es van llegir de mitjana 8,9 llibres en format digital

2017

El percentatge mitjà de lectors en format digital de llibres, diaris i webs, blogs i fòrums a Catalunya és lleugerament superior a la mitjana espanyola. En canvi, la mitjana de lectors en xarxes socials és una mica superior a Espanya.

2018

Com obteniu els llibres que heu llegit en suport digital?

 El 30,3% de la població catalana major de 14 anys llegeix llibres en format digital, una xifra que continua amb la tendència ascendent observada:

TOTAL DE GRATUÏTS: 87,6% TOTAL DE PAGAMENT: 41,5%

• El dispositiu més emprat és el lector de llibres electrònics (e-reader, 13,3%), i cal destacar l’augment de l’ús del mòbil per llegir llibres (9,7%).

Només de pagament

30,3%

2018

2016

Pràcticament tots, el 65,5%, són lectors freqüents (setmanals), que augmenten respecte de l’any 2017.

 Un 58,5% només llegeix llibres pels quals no ha pagat, mentre que un 41,5% paga pels llibres (un 12,4% ho fa sempre).  El percentatge de lectors que llegeix llibres exclusivament en format digital segueix augmentant lentament, fins a arribar a un 8,7% el 2018.

Tant gratuïts com de pagament

Només gratuïts Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2018

*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya


74

Resultats 2018

Audiollibres


Només un 1,3% de la població de 14 anys o més escolta audiollibres, i tan sols un 0,3% ho fa setmanalment.

75 75

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base: (1.085)

AUDIOLLIBRES

Acostumeu a escoltar audiollibres?* Amb quina freqüència?

Horitzontals (%)

Escolta audiollibres

TOTAL (1.080)

1,3

Home (500)

1,3

Dona (585)

1,2

SEXE

Freqüent 0,3% 1,0%

Ocasional

Total que escolta audiollibres

EDAT

1,3%

98,7% Mai o gairebé mai

De 14 a 24 anys (132)

-

De 25 a 34 anys (149)

2,7

De 35 a 45 anys (218)

0,3

De 45 a 54 anys (206)

1,2

De 55 a 64 anys (166)

0,6

De 65 anys i més (214)

2,4

Primaris (231)

2,2

Secundaris (418)

0,1

Universitaris (436)

2,2

ESTUDIS

* Nova pregunta inclosa l’any 2018

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2018


76

Resultats 2018

Actituds envers la lectura (poblaciĂł de 14 anys o mĂŠs)


La lectura es considera, per aquest ordre, com “una activitat emocionant i estimulant”, que “contribueix a tenir una actitud més oberta i tolerant”, que “ajuda a comprendre el món que ens envolta” i que “ens fa més feliços”.

ACTITUDS ENVERS LA LECTURA

77

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base: (1.085)

MOLT D’ACORD MOLT + BASTANT D’ACORD

“Llegir és una activitat emocionant i estimulant”

61,3%

“Llegir contribueix a tenir una actitud més oberta i tolerant”

60,4%

88,4%

“Llegir ajuda a comprendre el món que ens envolta”

59,6%

85,3%

“Llegir ens fa més feliços”

90,7%

76,3%

49,8%

“Hi ha moltes activitats d’oci més entretingudes que llegir”

24,6%

“Llegir requereix un esforç i una concentració que no tinc en el dia a dia”

27,0%

“Per tenir cultura no cal llegir llibres” 6,8%

23,1%

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2018

Dones: 93,0% De 14 a 24 anys: 94,3%

De 14 a 24 anys: 98,6% Universitaris: 96,8%

De 35 a 45 anys: 93,8% Universitaris: 89,4%

Homes: 61,2% De 25 a 34 anys: 63,0% Primaris: 68,2%

54,4% 51,3%

De 14 a 24 anys: 98,9% Universitaris: 97,8%

De 65 anys i més: 66,1% Estudis primaris: 62,4%

Homes: 29,9% De 65 anys i més: 33,3% Estudis primaris: 33,3%


Les dones perceben, en major mesura que els homes, que la lectura contribueix a tenir una “actitud més oberta i tolerant” i a ser “més feliços”. Els homes, en canvi, esmenten en major mesura que hi ha “altres activitats d’oci més entretingudes que llegir” o que “per tenir cultura no cal llegir llibres”.

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base: (1.085)

ACTITUDS ENVERS LA LECTURA PER

78

SEXE

PERCENTATGE MOLT D’ACORD + BASTANT D’ACORD (%)

Home

Dona 91,6%

“Llegir és una activitat emocionant i estimulant”

89,9% 83,5% 93,0%

“Llegir contribueix a tenir una actitud més oberta i tolerant”

82,0%

“Llegir ajuda a comprendre el món que ens envolta”

88,4% 72,4%

“Llegir ens fa més feliços”

79,9% 61,2%

“Hi ha moltes activitats d’oci més entretingudes que llegir”

48,0%

“Llegir requereix un esforç i una concentració que no tinc en el dia a dia”

51,3% 51,2%

“Per tenir cultura no cal llegir llibres”

29,9% 16,6%

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2018


15 anys és l’edat mitjana en la qual els lectors situen el moment en què va començar la seva afició per la lectura. La majoria dels lectors (66,2%) va començar a interessar-se per la lectura abans dels 15 anys. 2 de cada 3 lectors creuen que els llibres en paper i els digitals conviuran en el futur, mentre que per a un 30,5% la major part dels llibres del futur seran digitals.

ACTITUDS ENVERS LA LECTURA A quina edat considereu que va començar realment la vostra afició per la lectura?

15 anys Amb 4-5 anys

1,6% 33,2%

11-15 anys

31,4%

16-20 anys

31 anys o més

Quina de les afirmacions següents reflecteix millor la vostra opinió sobre el futur proper dels llibres?

6,1%

“Els llibres impresos en paper seguiran sent els més llegits”

6-10 anys

21-30 anys

Base: Població de 14 anys o més lectora de llibres en el seu temps lliure (808)

16,0% 11,5% 6,3%

63,4%

Abans dels 15 anys

“En el futur tots dos llibres (en

66,2%

paper i digitals)

30,5%

“La major part dels llibres seran digitals i hi haurà molts pocs llibres impresos en paper”

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2018

conviuran”

De 35 a 44 anys: 56,0%

79


Resultats 2018

Compra de llibres (poblaciĂł de 14 anys o mĂŠs)


El 2017, el 63,9% de la població catalana de 14 anys o més ha comprat algun llibre

81

(qualsevol mena de llibre, tant de text com no de text).

El percentatge de compradors i la mitjana de llibres comprats es mantenen estables respecte dels exercicis anteriors.

COMPRA

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base: (1.085)

DE LLIBRES

COMPRA DE LLIBRES EL DARRER ANY Compra de llibres el darrer any

EVOLUCIÓ

57,1%

59,1%

59,7%

60,5%

60,1%

61,7%

62,0%

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2015

62,4%

63,9%

62,8%

2016

2017

2018

Nre. mitjà de llibres comprats 2010

2011

2012

2013

2015

2016

2017

2018

10,5

10,2

9,6

10,5

9,7

9,1

9,9

9,7

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2018

*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya


82

A Catalunya la compra de llibres està lleugerament per sobre de la compra de llibres a Espanya. La mitjana de llibres comprats a Catalunya està en línia amb la mitjana d’Espanya. COMPRA

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base Catalunya: (1.085) Base Espanya: (4.800)

DE LLIBRES

COMPRA DE LLIBRES EL DARRER ANY

COMPARATIVA AMB DADES DE L’ESTUDI D’HÀBITS DE LECTURA I COMPRA DE LLIBRES ESPANYA 2018

Compra de llibres el darrer any

EVOLUCIÓ

57,1%

59,1%

59,7%

60,5%

60,1%

62,0%

61,7%

62,4%

Catalunya Espanya

55,8%

55,6%

56,2%

2008

2009

2010

Catalunya vs. Espanya Mitjana global (de llibres comprats)

57,3%

61,3%

62,4%

2017

2018

55,4%

2011

Catalunya

63,9%

62,8%

2012

2013

2015

2010

2011

2012

2013

10,5

10,2

9,6

10,5

9,6

10,3

Espanya 10,6

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2018

2014

2016

2015

2016

2017

2018

9,7

9,1

9,9

9,7

9,4

10,3

*No es va fer l’estudi


A Catalunya, el percentatge de població que ha comprat algun llibre està en línia amb la mitjana estatal, tant de text com no de text. COMPRA

83

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base Catalunya: (1.085) Base Espanya: (4.800)

DE LLIBRES

COMPRA DE LLIBRES EL DARRER ANY COMPARATIVA AMB DADES DE L’ESTUDI D’HÀBITS DE LECTURA I COMPRA DE LLIBRES ESPANYA 2018 ESPANYA

Catalunya

Dif. +1,4% 62,4%

63,8%

Dif. +2,2% 50,0%

52,2%

30,9%

%

total ha comprat algun llibre

total ha comprat llibres no de text

%

%

Dif. -1,3%

29,6%

total ha comprat llibres de text

(sigui de text o no de text)

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2018

*No es va fer l’estudi


El 2018 s’ha incrementat el percentatge de persones que han comprat llibres no de text (52,1%), i per contra, ha baixat el percentatge de compradors de llibres de text (29,6%). COMPRA

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base: (1.085)

DE LLIBRES

COMPRA DE LLIBRES EL DARRER ANY EVOLUCIÓ

Total van comprar llibres el 2018: 63,9%

LLIBRES NO DE TEXT

84

LLIBRES DE TEXT

LLIBRES DE TEXT I NO DE TEXT

NO VA COMPRAR LLIBRES

34,3%

39,9% 38,3% 38,0% 37,6%37,2%

28,8% 28,6% 29,5% 29,0% 29,1%

15,0% 14,9% 14,1% 13,9% 14,1%11,8%

16,3% 18,2% 18,4% 19,5% 19,7%17,8%

2012 2013 2015 2016 2017 2018

2012 2013 2015 2016 2017 2018

2012 2013 2015 2016 2017 2018

Va comprar només llibres no de text

Va comprar només llibres de text

Un 34,3% dels enquestats va comprar només llibres no de text Un 17,8% va comprar els dos tipus de llibres Un 11,8% va comprar només llibres de text

2012 2013 2015 2016 2017 2018

Va comprar llibres de text i no de text

No va comprar llibres

2017

Diferència

Un 52,1% en total ha comprat llibres no de text

48,8%

+3,3%

Un 29,6% en total ha comprat llibres de text

33,8%

-4,2%

Un 36,1% no va comprar cap llibre

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2018

36,1%

*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya


Continua la tendència ascendent en els compradors de llibres no de text: 1 de cada 2 ha comprat almenys un llibre (no de text) el 2018, amb una mitjana de 7,7 llibres. COMPRA

DE LLIBRES

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base: (1.085)

COMPRA DE LLIBRES NO DE TEXT EL DARRER ANY EVOLUCIÓ

Van comprar llibres no de text el 2018: 52,1%

Mitjana de llibres no de text comprats

Any 2018: 7,7

42,4%

45,1%

46,9%

46,5%

45,1%

46,8%

47,9%

48,6%

48,8%

52,1%

Any Any Any Any Any Any Any

2017: 2016: 2015: 2013: 2012: 2011: 2010:

+3,3

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2015

2016

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2018

2017

2018

*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya

7,4 7,2 7,0 7,3 7,8 7,9 8,4

85


COMPRA

86

DE LLIBRES

COMPRA DE LLIBRES NO DE TEXT EL DARRER ANY POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base: (1.085)

Per edat De 14 a 24 anys 65% 62% 65%

57% 60%

De 25 a 34 anys 68%

57% 61% 58%

52% 54%

De 35 a 44 anys

58%

48% 48%

De 45 a 54 anys

56% 54% 59% 62%

De 55 a 64 anys

54% 54% 51% 53% 49% 52%

51% 29%

35%

Més de 65 anys

44% 48%

29%

21%

28% 33% 30% 32% 27%

2012 2013 2015 2016 2017 2018

2012 2013 2015 2016 2017 2018

2012 2013 2015 2016 2017 2018

2012 2013 2015 2016 2017 2018

2012 2013 2015 2016 2017 2018

2012 2013 2015 2016 2017 2018

Mitjana llibres no de text comprats l’any 2018:

Mitjana llibres no de text comprats l’any 2018:

Mitjana llibres no de text comprats l’any 2018:

Mitjana llibres no de text comprats l’any 2018:

Mitjana llibres no de text comprats l’any 2018:

Mitjana llibres no de text comprats l’any 2018:

7,1

7,9

6,6

10,2

9,6

4,7

Per nivell d’estudis PRIMARIS

SECUNDARIS

UNIVERSITARIS 71,9%

25,4%

31,8%

28,4%

2012

2013

2015

27,5% 27,6%

2016

2017

Mitjana llibres no de text comprats l’any 2018:

5,8

25,6% 2018

47,0%

52,2%

51,0%

2012

2013

2015

50,8% 45,4%

2016

2017

49,7%

2018

Mitjana llibres no de text comprats l’any 2018:

5,6

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2018

2012

60,8%

62,1%

2013

2015

65,8% 74,3%

2016

2017

81,3%

2018

Mitjana llibres no de text comprats l’any 2018:

10,4

*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya


COMPRA

87

DE LLIBRES

COMPRA DE LLIBRES NO DE TEXT EL DARRER ANY POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base: (1.085)

Per província

EVOLUCIÓ

BARCELONA

GIRONA

48,7%

47,6%

48,2%

48,5%

49,1%

47,7%

2011

2012

2013

2015

2016

2017

53,0%

2018

36,5%

37,4%

41,0% 45,6%

41,0%

47,7%

47,8%

2011

2012

2013

2016

2017

2018

Mitjana llibres no de text comprats l’any 2018:

Mitjana llibres no de text comprats l’any 2018:

8,4

5,4

LLEIDA

45,9%

44,5%

49,4%

2011

2012

2013

52,2%

2015

TARRAGONA 53,1%

2016

54,4%

2017

Mitjana llibres no de text comprats l’any 2018:

6,7

2015

47,5%

2018

41,2%

2011

35,5%

2012

41,3%

44,0%

2013

2015

49,9%

2016

54,3%

2017

51,3%

2018

Mitjana llibres no de text comprats l’any 2018:

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2018

5,0

*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya


88

S’incrementa la compra de llibres en català (últim llibre comprat), fins a un 30,2%. Compra de llibres de NO text

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS QUE HA COMPRAT LLIBRES DE NO TEXT Base: (632)

IDIOMA DE L’ÚLTIM LLIBRE COMPRAT L’últim llibre que vau comprar,

en quina llengua estava escrit?

EVOLUCIÓ

Català (%)

Horitzontals (%)

30,2

Total SEXE

CASTELLÀ

CATALÀ

71,4% 71,7% 70,3% 70,6% 69,7%

Home

37,1

Dona

24,1

De 14 a 24 anys

34,1

De 25 a 34 anys

10,1

De 35 a 44 anys

27,9

De 45 a 54 anys

25,2

De 55 a 64 anys

34,6

Més de 65 anys

55,1

65,1% 28,1% 26,4% 26,4%30,2% 23,3% 24,8%

2012 2013 2015 2016 2017 2018

ANGLÈS

2012 2013 2015 2016 2017 2018

ALTRES

EDAT

NIVELL D’ESTUDIS 3,5%

3,4%

1,5%

2,4%

2,8%

2,1%

2012 2013 2015 2016 2017 2018

1,4% 1,8% 0,1% 0,1% 0,6% 1,1%1,7%

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2018

Primaris

36,5

Secundaris

21,5

Universitaris

36,7

*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya


El principal canal de compra de llibres no de text continua sent la llibreria tradicional. A continuació, se situen les cadenes de llibreries, internet i els grans magatzems. Dins de les compres per internet, destaca clarament la presència d’Amazon. Compra de llibres de NO text

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS QUE HA COMPRAT LLIBRES DE NO TEXT Base: (632)

LLOC DE COMPRA

Quin és el vostre lloc habitual de compra? I on vau fer la vostra última compra? Llibreria

46,2%

Cadena de llibreries Internet

18,7%

Grans magatzems

12,0%

Fires del llibre Círculo de Lectores

7,5% 2,5% 1,3%

Quiosc

1,3%

Editorial

1,2%

Altres

18,1%

Compra habitual Última compra

On soleu fer la compra de llibres per internet? Base: Població de 14 anys o més compradora de llibres de text per internet (161)

Resposta múltiple

15,8%

9,9%

3,8%

Hipermercat

Col·legi / centre d’estudis

31,1%

19,8%

4,4%

51,7%

Amazon

78,6%

Web de la editorial

24,9%

2,3%

2,1%

Casa del libro

16,7%

0,3%

1,2%

5,2%

3,6%

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2018

Fnac

3,4%

89


El 2018, baixa la compra de llibres no de text a les llibreries tradicionals i als grans magatzems, mentre que augmenta la compra a internet i a fires del llibre. Compra de llibres de NO text

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS QUE HA COMPRAT LLIBRES DE NO TEXT Base: (632)

LLOC DE L’ÚLTIMA COMPRA

I on vau fer la vostra última compra? 46,2%

Llibreria

48,5% 48,4

18,7%

Cadena de llibreries

17,8% 20,4% 20,6

12,0%

Internet

8,5% 9,5% 9,9

4,4%

Grans magatzems

9,9% 10,3% 12,5

7,5%

Fires del llibre 1,2

5,1% 3,2%

1,3%

Círculo de Lectores

1,4% 1,8% 1,1

2,5%

Hipermercat

2,1% 2,7% 3,4

1,3%

Quiosc

0,5% 1,4% 0,2

1,2%

Col·legi / centre d’estudis

0,1% 1,2

3,6%

Altres

1,5% 1,7% 1,5

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2018

52,8%

EVOLUCIÓ

2018 2017 2016 2015

90


L’oci/entreteniment (61,5%, en descens) es manté com el motiu principal pel qual van comprar el llibre. Aquest any ha augmentat notablement la compra de llibres com a regal. Compra de llibres de NO text

RAONS DE COMPRA

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS QUE HA COMPRAT LLIBRES DE NO TEXT Base: (632)

Per què vau comprar el darrer llibre? 61,5%

68,1% 72,8% 68,1%

Oci/entreteniment 27,8%

Per regalar

21,6% 19,6% 23,3%

5,1% 8,6% 7,6%

4,7% 5,8% 3,4%

2,2% Estudis

5,7% 3,9% 6,5%

2,4% Feina

2,9% 2,1% 2,5%

0,5% Altres

2017

2015

5,7% Li agrada l’autor

2018

2016

6,7% Consulta

EVOLUCIÓ

1,4% 2,2% 2,6% Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2018

91


El 2018 s’observa un descens en la compra de llibres de literatura i un increment en els llibres d’humanitats i ciències socials, i d’infantil i juvenil.

92

Malgrat el descens de la compra de literatura, la meitat dels llibres comprats són novel·la i conte. Compra de llibres de NO text

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS QUE HA COMPRAT LLIBRES DE NO TEXT Base: (632)

MATÈRIA DE L’ÚLTIM LLIBRE COMPRAT EVOLUCIÓ

Quina era la matèria de l’últim llibre comprat? 58,1%

Literatura

68,7% 69,1% 66,9

20,1%

15,2% 14,7% 15,2

Humanitats i ciències socials

Cientificotècnic, medicina i biologia

Llibres pràctics

5,1%

4,1% 5,0% 6

2018 2017

1,8% Assaig 3,3% Poesia

8,5%

Altres

3,2% 1,6% 3,6

2017: 65,2%

2015

5,0% 5,8% 4,2

3,8% 3,8% 4,1

52,9%

2016

3,9%

Infantil i juvenil

Novel·la i conte

3,8%

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2018

2017: 2,1%

2017: 1,2%


La temàtica (81,4%,), l’autor (61,0%) i el consell d’amics o familiars (44,3%) són els tres factors que més influeixen a l’hora de comprar un llibre. COMPRA

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS QUE HA COMPRAT LLIBRES DE NO TEXT Base: (632)

DE LLIBRES NO DE TEXT

FACTORS QUE INFLUEIXEN EN LA COMPRA

A l’hora de triar un llibre,

què teniu més en compte? 1a menció

La temàtica

La crítica i l’opinió dels professionals

26,7% 7,4%

2,5%

El títol

2,4%

L’editorial

16,8%

19,4%

25,6%

20,3%

8,7%

44,5%

5,1% 4,4% 3,5%13,0%

El preu

La portada

3a menció

56,3%

L’autor El consell d’amics o familiars

2a menció

2,3%10,2%

5,4%

9,6%

11,4%

23,4%

5,9%

2,0% Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2018

61,0%

5,7%

81,4%

93


94

El 29,6% de la població de 14 anys o més a Catalunya ha comprat algun llibre de text el darrer any (xifra que descendeix respecte dels exercicis anteriors), amb una mitjana anual de 8,3 llibres. Compra de llibres DE TEXT

COMPRA A L’ÚLTIM ANY

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base: (1.085)

Compra de llibres de text el darrer any 31,6%

31,3%

33,1%

32,5%

33,4%

33,8%

29,6%

2011

2012

2013

2015

2016

2017

2018

9,2

8,4

8,7

8,8

8,4

8,4

8,3

EVOLUCIÓ

Mitjana de llibres comprats

Total

Per sexe

Per edat 57,1%

52,5% 29,6%

46,0% 32,0%

31,0% 28,3%

18,3% 1,6%

Mitjana de llibres comprats l’any 2018

Total

Home

Dona

De 14 a 24 anys

De 25 a 34 anys

De 35 a 44 anys

De 45 a 54 anys

De 55 a 64 anys

Més de 65 anys

8,3

8,5

8,1

6,0

5,3

9,2

10,6

10,2

8,0

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2018

*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya


Les llibreries, encara que descendeixen, segueixen sent el canal més utilitzat per a la compra de llibres de text (56,6%). Com a segona opció se situen els centres d’estudis (34,9%, en augment). Les compres per mitjà d’internet tornen a augmentar un any més, fins al 12,6%. Compra de llibres DE TEXT

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS QUE HA COMPRAT LLIBRES DE TEXT Base: (325)

LLOC DE COMPRA

On vau comprar els llibres de text? Resposta múltiple

56,6%

Llibreria

61,9% 61,6% 64,9%

34,9%

Centre d’estudis

29,8%

36,5%

36,8%

12,6%

Internet

8,9% 8,7%

5,7%

0,0% Hipermercats

4,5% 4,6%

0,6%

Cadena de llibreries

1,1%

3,2% 3,4%

0,3%

Grans magatzems

0,2% 1,4% 1,8%

0,2%

Altres

3,0% 1,0%

0,6%

2,0%

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2018

EVOLUCIÓ

2018 2017 2016 2015

95


96

Compra de llibres

CONCLUSIONS

PRINCIPALS.

RESUM

EVOLUCIÓ

 El 2018, el 63,9% de la població catalana de 14 anys o més ha comprat algun llibre (tant de text com no de text).

Compra de llibres el darrer any % total ha comprat algun llibre (ja sigui de text com no de text)

60,5%

60,1%

46,5%

45,1%

% llibres

no de text

% llibres

de text

61,7%

46,8%

31,6%

31,3%

33,1%

2011

2012

2013

62,8%

62,0%

62,4%

47,9%

48,6%

48,8%

33,4%

33,8%

32,5%

2015

2016

63,9%

52,1%

29,6%

2017

2018

EVOLUCIÓ

2011

23,3%

2012

S’incrementa la compra de llibres (últim llibre comprat) en català (30,2%).

 El principal canal de compra de llibres no de text continua sent la llibreria tradicional (en descens). A continuació se situen les cadenes de llibreries, internet (en augment) i els grans magatzems. 

Català com a idioma de l’últim llibre comprat 23,1%

24,8%

2013

28,1%

2015

26,4%

2016

26,4%

2017

30,2%

2018

S’ha incrementat el percentatge que ha comprat llibres no de text (52,1%) i, per contra, ha baixat el percentatge de compradors de llibres de text (29,6%).

Dins de les compres per internet, destaca clarament la presència d’Amazon.

 El motiu principal de compra de llibres és l’entreteniment (61,5%), seguit de la compra per regal (27,8%), que ha augmentat significativament.  El 2018 s’observa un descens en la compra de llibres de literatura i un augment en els llibres d’humanitats i ciències socials, i d’infantil i juvenil.

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2018

*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya


Resultats 2018

Biblioteques (població de 14 anys o més)


98

Tant el percentatge de visitants a biblioteques o bibliobús (39,9%) com el de socis de biblioteques (43,1%) van augmentar el 2018. Les dones i els més joves són els grups que més utilitzen el servei de biblioteques.

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base: (1.085)

Biblioteques

VISITA A LA BIBLIOTECA

EVOLUCIÓ

El darrer any, Heu anat a alguna biblioteca o bibliobús? 36,5%

35,8%

36,3%

33,9%

32,7%

33,7%

37,5%

Assistents a biblioteques per sexe i edat

39,9% Ha visitat alguna biblioteca

És soci d’alguna biblioteca

%

%

TOTAL (1.085)

39,9

43,1

Home (500)

30,9

36,6

Dona (585)

48,4

49,3

De 14 a 24 anys (132)

67,5

55,0

De 25 a 34 anys (149)

37,1

52,5

De 35 a 44 anys (218)

48,7

50,0

De 45 a 54 anys (206)

48,2

47,4

De 55 a 64 anys (166)

27,4

39,0

Més de 65 anys (214)

18,8

22,3

Horitzontals (%)

2010

2011

2012

2013

2015

2016

2017

2018

Sou socis d’alguna biblioteca? 42,3%

2011

43,6%

2012

42,8%

2013

38,5% 38,7%

2015

2016

SEXE

EDAT

41,7%

2017

43,1%

2018

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2018

*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya


99

El 8,9% de la població va a una biblioteca amb una freqüència d’almenys un cop per setmana. La gran majoria de les visites l’últim any (95,8%) es van fer a biblioteques públiques.

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base: (1.085)

Biblioteques

VISITA A LA BIBLIOTECA

Amb quina freqüència visiteu la biblioteca o el bibliobús?

El darrer any, heu anat a alguna biblioteca o bibliobús?

12,6%

7,9% 5,3%

3,6%

Sí No

60,1%

39,9%

10,6%

Cada dia o gairebé Todos o casi… cada dia

Una o dues vegades Com a mínim una a mínim un cop Una o dos veces… Al menos una… AlCom menos una vez… per setmana vegada cada tres mesos al mes

8,9% freqüent

23,6% ocasional

Amb menys Con menor… freqüència

7,8% Esporàdic

A quin tipus de biblioteca?

95,8%

Pública Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2018

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS QUE HA ANAT A UNA BIBLIOTECA EL DARRER ANY Base: (490)

5,6%

0,3%

Universitària

Escolar


100

A Catalunya, el percentatge d’usuaris que van acudir l’últim any a alguna biblioteca és molt superior (+8,7%) al d’Espanya. Biblioteques

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base Catalunya: (1.085) Base Espanya: (4.800)

VISITA A LA BIBLIOTECA

COMPARATIVA AMB DADES DE L’ESTUDI D’HÀBITS DE LECTURA I COMPRA DE LLIBRES ESPANYA 2018 Amb quina freqüència visiteu la biblioteca o el bibliobús? Catalunya

El darrer any, heu anat a alguna biblioteca o bibliobús?

Espanya 12,6% 10,6%

9,7%

7,4%

6,8%

39,9% Catalunya 31,2%Espanya

5,8%

5,3%

Dif.: +8,7%

7,9%

3,6% 1,9%

Cada dia oogairebé Todos casi… cada dia

Una oodues Com a mínimuna… una a mínim un cop Una dosvegades veces… Al menos AlCom menos una vez… per setmana

Freqüent

vegada al mes

cada tres mesos

Ocasional

Ambmenor… menys Con freqüència

Esporàdic

Catalunya

8,9%

23,6%

7,9%

Espanya

8,7%

17,2%

5,8%

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2018

*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya


El 66,0% va acudir a la biblioteca l’últim any a agafar o retornar llibres en préstec.

101

Un 26,3% dels usuaris va fer ús dels llibres a la biblioteca mateixa i un 22,8% hi va a estudiar. El 13,9% va acudir a la biblioteca per utilitzar-ne els recursos informàtics. POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS QUE HA ANAT A UNA BIBLIOTECA EL DARRER ANY Base: (490)

Biblioteques

ACTIVITATS A LA BIBLIOTECA Per què acostumeu a anar a la biblioteca? Resposta múltiple

Agafar llibres en préstec o retornar-los

66,0%

Consulta de llibres allà mateix / lectura en sala

26,3%

TOTAL HI VA A ESTUDIAR

22,8%

Hi va a estudiar o fer treballs del curs amb materials propis (sala d’estudi)

13,4% 11,5%

Hi va a estudiar o fer treballs del curs amb materials propis i de la biblioteca

13,9%

UTILITZA RECURSOS INFORMÀTICS O ELECTRÒNICS Consulta/lectura/audició de mitjans audiovisuals (DVD, CD, etc.) Préstec de mitjans audiovisuals (DVD, CD, etc.) Ús de l’ordinador / navegar per internet amb l’ordinador de la biblioteca Navegar amb el seu propi ordinador utilitzant la connexió wifi de la biblioteca Fer servir recursos electrònics

Acompanya una altra persona (fill, net, familiar, amic) Lectura de diaris i/o revistes

7,2%

Heu agafat en préstec algun llibre l’últim mes o l’últim trimestre? Resposta múltiple

Últim mes

Últims tres mesos

1,7% 5,8% 0,2% 2,1% 4,2%

Llibres Audiovisuals

1,2%

Revistes

0,6%

Documents

0,2%

7,1%

Queda allà amb altres persones, lloc de trobada

2,7%

Altres activitats

3,5%

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2018

35%

22%

57,8%


Les biblioteques de Catalunya reben una valoració molt positiva dels seus usuaris, amb una mitjana de 8,3 sobre 10 i un 75,3% que valoren la seva biblioteca amb una puntuació igual o superior a 8. Biblioteques

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS QUE HA ANAT A UNA BIBLIOTECA EL DARRER ANY Base: (490)

VALORACIÓ GLOBAL DE LA BIBLIOTECA Com valoreu la biblioteca a la qual soleu acudir? En una escala de 0 a 10 (en què 0 és el menys valorat i 10 el més valorat)

Valoració global mitjana de la biblioteca:

75,3%

8,3

9-10

atorga una puntuació de 8 o més

En una escala de 0 a 10

17,7%

0

-

-

-

1,7%

0,1%

1

2

3

4

5

Valoració mitjana de les biblioteques per província

5-6

16,7%

5,2%

6

0-4

7

8

9

44,5%

7-8

30,8% 27,8%

-

102

48,5% 5,3% 1,7%

10

8,3

8,2

8,4

TOTAL

BARCELONA

GIRONA

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2018

8,7

LLEIDA

8,4

TARRAGONA


La manca de temps (39,6%) i la falta d’interès o costum (37,8%) són les principals raons esmentades per no visitar les biblioteques.

103

Biblioteques

MOTIUS PER NO ANAR A LA BIBLIOTECA Per què no heu anat a la biblioteca?

Assistència a la biblioteca

Sí, va a biblioteques 39,9%

Resposta múltiple

No va a biblioteques 60,1%

No té temps

39,6%

No li interessa, no hi té costum

37,8%

Aconsegueix els llibres per altres mitjans Motius de salut / Està malalt

Prefereix llegir / estudiar a casa

15,2%

7,0%

6,0%

No troba els llibres que li interessen a les biblioteques

1,7%

No en coneix cap, no sap on és

1,2%

No hi ha biblioteques on viu / És lluny

1,0%

Prefereix el llibre digital

0,7%

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2018

Més petits de 45 anys: 61,0%

Més grans de 65 anys: 54,1%

De 25 a 34 anys: 24,7%

Més grans de 65 anys: 23,5%

Més petits de 25 anys: 20,2%


104

Biblioteques

CONCLUSIONS

PRINCIPALS.

RESUM

EVOLUCIÓ

 Tant el percentatge de visitants a biblioteques o bibliobús (39,9%) com el de socis de biblioteques (43,1%) van augmentar el 2018.

Socis de biblioteques Assistència a la biblioteca l’últim any 42,3%

43,6%

35,8%

36,3%

2011

2012

42,8%

38,5%

38,7%

33,9%

32,7%

33,7%

2013

2015

2016

Freqüència de visites a la biblioteca

8,9% Freqüent

37,5%

39,9%

 La biblioteca pública és clarament la més utilitzada per la majoria de catalans.

2017

2018

 Les biblioteques van ser visitades el 2018 principalment per agafar o retornar llibres en préstec (66,0%), per consultar llibres a la biblioteca mateixa (26,3%) o per utilitzar-ne els recursos informàtics (13,9%).

95,8%

23,2%

Ocasional

Esporàdic

Valoració global mitjana de la biblioteca: En una escala de 0 a 10

Pública

El 8,9% de la població visita una biblioteca amb una freqüència d’almenys un cop per setmana.

43,1%

Tipus de biblioteca

7,9%

41,7%

5,6%

0,3%

Universitària

Escolar

8,3

 Les biblioteques de Catalunya reben una valoració molt positiva dels seus usuaris, amb una mitjana de 8,3 sobre 10 i un 75,3% que valoren la seva biblioteca amb una puntuació igual o superior a 8.  La manca de temps (39,6%) i la falta d’interès o costum (37,8%) són les principals raons esmentades per no visitar les biblioteques.

75,3%

atorga una puntuació de 8 o més

*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2018


Resultats 2018

La lectura en infants


INICIACIÓ

En el 82,4% de les llars amb menors de 6 anys es llegeix a aquests infants, percentatge que baixa respecte de l’any anterior. El 65% dels infants de 6 a 9 anys llegeixen llibres no de text, una dada inferior a la de l’any anterior.

DE LA LECTURA EN INFANTS

INFANTS FINS A 9 ANYS

Base: 85*

MÉS PETITS DE 6 ANYS

Base: 72*

ENTRE ELS 6 I ELS 9 ANYS

* Mostra reduïda

Llegiu a aquests infants o ho fa algú de la família?

No

* Mostra reduïda

Aquests infants llegeixen llibres que no siguin de text?

Sí 82,4%

17,6%

No

2017: 87,2%

Base Llegeixen: 71*

Hores de lectura a la setmana

2 h 38 min

Base Llegeixen: 60*

Idiomes de lectura En castellà

En anglès

Sí 75,2%

24,8%

Hores de lectura a la setmana

2017: 81,3%

4 h 30 min

Idiomes de lectura

62,6%

En català

106

En castellà

74,3%

89,3%

En català

12,1%

En anglès

En francès 0,2%

En francès Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2018

80,3% 1,3%

-


INICIACIÓ

107

DE LA LECTURA EN INFANTS

INFANTS FINS A 9 ANYS MÉS PETITS DE 6 ANYS

ENTRE ELS 6 I ELS 9 ANYS

Base: 71*

Base: 60*

* Mostra reduïda

Cerqueu informació o recomanacions sobre nous llibres per a aquests infants?

No

69,9%

No 31,6%

Base: Cerca informació sobre llibres (26*) Resposta múltiple

72,8%

Recomanacions d’amics, familiars, etc.

70,6%

Llocs web especialitzats en literatura

Preguntant als infants o parlant amb ells Xarxes socials, fòrums en línia, blogs, etc.

Cerqueu informació o recomanacions sobre nous llibres per a aquests infants?

Sí 30,1%

On cerqueu habitualment informació o recomanacions?

Preguntant al llibreter

* Mostra reduïda

On cerqueu habitualment informació o recomanacions?

42,7%

Base: Cerca informació sobre llibres (37*) Resposta múltiple

79,9%

Recomanacions d’amics, familiars, etc. Llocs web especialitzats en literatura

54,5% 48,9%

Sí 68,4%

Preguntant al llibreter

4,9% 1,6% 31,0%

Preguntant als infants o parlant amb ells Xarxes socials, fòrums en línia, blogs, etc.

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2018

0,2% * Mostra reduïda


108

LECTURA EN INFANTS

LECTURA EN INFANTS DE 10 A 13 ANYS •

POBLACIÓ DE 10 A 13 ANYS Base: (120)

El 87,2% dels infants d’entre 10 i 13 anys llegeix llibres en el seu temps lliure, per oci. Percentatge que s’incrementa fins al 93,8% entre les nenes.

Percentatge (%) verticals

El 57,4%, a més, llegeix a webs, blogs i fòrums; un 38,9% llegeix

revistes; un 46,3% llegeix còmics; un 34,5% llegeix diaris; i el 8,8%, a xarxes socials.

PERCENTATGE DE LECTORS (%) (almenys una vegada al trimestre) TOTAL que llegeix llibres per oci, en el seu temps lliure

87,2% 2017: 87,8%

100,0%

100,0%

87,2% 38,9%

34,5%

46,3%

57,4% 8,8%

Total que llegeix

Llibres

Llibres per oci

Revistes

Diaris

Còmics

Nens

Nenes

Total que llegeix

100,0

100,0

Llibres

100,0

100,0

Llibres per oci

81,0

93,8

Revistes

20,2

58,9

Diaris

35,7

33,3

Còmics

64,6

26,6

Webs, blogs i fòrums

39,8

76,1

Xarxes socials

1,8

16,3

Webs, blogs i Xarxes socials fòrums

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2018


109

LECTURA EN INFANTS

LECTURA EN INFANTS DE 10 A 13 ANYS

COMPARATIVA AMB DADES DE L’ESTUDI D’HÀBITS DE LECTURA I COMPRA DE LLIBRES ESPANYA 2018 POBLACIÓ DE 10 A 13 ANYS Base Catalunya: (120) Base Espanya: (204)

PERCENTATGE DE LECTORS (%) (almenys una vegada al trimestre) • Per tipus de lectura:

Informe HLiCL ESPANYA 2018

Resposta múltiple

100,0% 100,0%

100,0% 100,0%

Catalunya

Excepte en xarxes socials, hi ha més proporció de lectors entre els infants de 10 a 13 anys catalans que a Espanya.

Dif.: +0,9%

86,3% 87,2% Dif.: +19,1%

57,4%

Dif.: +17,6% Dif.: +12,3%

46,3%

Dif.: +21,3%

38,9%

34,5%

26,6%

38,3%

28,7% 14,3%

13,2%

Total que llegeix

Total Llibres

Llibres en el temps lliure / per oci

Revistes

Diaris

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2018

Còmics

Webs, blogs i fòrums

Dif.: -5,5%

8,8%

Xarxes socials


110

LECTURA EN INFANTS DE 10 A 13 ANYS

FREQÜÈNCIA DE LECTURA DE LLIBRES EN EL TEMPS LLIURE POBLACIÓ DE 10 A 13 ANYS Base: (120)

EVOLUCIÓ 81,9%

2011

86,1%

2012

LECTOR FREQÜENT

67,6%

88,3%

2013

86,3%

2015

86,7%

2016

87,8%

2017

Els infants de 10 a 13 anys llegeixen, de mitjana, 10,1 llibres en el seu temps lliure, una xifra que es manté estable en els últims anys.

2018

NO LECTOR

LECTOR OCASIONAL

Mitjana de llibres llegits l’any 2018: • Mitjana 2017: 10,3 • Mitjana 2016: 10,0 • Mitjana 2015: 10,4

14,3% 13,3% 16,1% 13,0% 14,1% 14,5% 13,5%

Lector freqüent (almenys setmanalment)

El 87,8% dels infants de 10 a 13 anys llegeix llibres en el seu temps lliure, un 73,7% llegeix almenys un cop a la setmana, mentre que un 12,8% no llegeix mai o gairebé mai.

87,2%

72,8% 72,2% 73,3% 72,6% 73,3% 73,7%

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018

18,1%

13,9% 11,7% 13,7% 13,3%12,2% 12,8%

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018

Lector ocasional (alguna vegada al mes o alguna vegada al trimestre)

No lector (gairebé mai o mai)

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2018

• Mitjana 2013: 9,8 • Mitjana 2012: 10,5 • Mitjana 2011: 9,2

*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya

10,1


111

LECTURA EN INFANTS DE 10 A 13 ANYS

El 55,3% dels infants de 10 a 13 anys llegeix habitualment en català, xifra que es manté estable respecte dels últims quatre anys.

IDIOMA DE LECTURA

POBLACIÓ DE 10 A 13 ANYS Base: (120)

Català Habitual

Ocasional

Pot llegir en català

55,3%

No llegeix en català

TOTAL habitual: 55,3% TOTAL habitual + ocasional: 100%

44,7%

Idioma habitual de lectura - català EVOLUCIÓ 54,3%

2011

50,3%

50,4%

2012

2013

54,8%

55,4%

54,7%

55,3%

2015

2016

2017

2018

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2018

*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya


112

LECTURA EN INFANTS DE 10 A 13 ANYS

LECTURA EN SUPORT DIGITAL POBLACIÓ DE 10 A 13 ANYS Base: (120)

% lectors en suport digital

21,5% No lector en suport digital

Lector en suport digital

78,5%

100,0%

El 78,5% dels infants catalans de 10 a 13 anys llegeixen algun tipus de contingut en suport digital, principalment textos llargs a internet o llibres.

Què llegeixen en suports digitals? Lectura total

100,0%

Lectura digital

78,5% 57,4%

56,3% 46,3%

38,9%

34,5% 9,2%

Total que llegeix

Llibres

Revistes

10,6% Diaris

12,2%

Còmics

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2018

8,8% Webs, blogs i fòrums,…Xarxes socials


113

LECTURA EN INFANTS DE 10 A 13 ANYS

ASSISTÈNCIA A LA BIBLIOTECA ESCOLAR POBLACIÓ DE 10 A 13 ANYS Base: (120)

Quina mena d’activitat hi fas?

Vas a la biblioteca sol o amb professors?

Resposta múltiple

Amb professors

Estudiar

58,9%

54,5%

Agafar llibres en préstec

Sol

Consultar materials per als treballs

38,2%

26,7%

45,5%

Consultar internet

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2018

24,2%


114

LA LECTURA EN INFANTS

CONCLUSIONS PRINCIPALS. RESUM EVOLUCIÓ

Suports de lectura

TOTAL lectors de llibres per oci (almenys una vegada al trimestre)

81,9%

2011

88,3%

86,1%

2012

2013

86,3%

2015

86,7%

Lectura total

87,8%

2016

100,0%

100,0%

78,7% 56,8% 45,1%

2017

8,6%

Freqüència de lectura de llibres 72,2%

Freqüent

14,5%

12,2%

Ocasional

No lector

Català com a idioma de lectura Habitual 54,7%

Ocasional 45,3%

Lectura digital

Total que llegeix

Llibres

Revistes

52,4%

60,1%

33,2% 7,9% Diaris

12,9% Còmics

8,8% Webs, blogs i Xarxes socials fòrums,…

 El 87,8% dels infants catalans llegeix llibres per oci.  7 de cada 10 infants catalans llegeixen freqüentment.  Més de la meitat ho fan habitualment en català.  El 78,7% llegeix en format digital en qualsevol suport i un 56,8% llegeix llibres en suport digital.

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2018


Resultats 2018

Lectura en adolescents


LECTURA

• Si bé la lectura en adolescents és més habitual que entre la població adulta, a més de llibres, els joves de 14 a 18 anys són el segment amb un nombre més elevat de lectors d’articles o textos llargs en xarxes socials.

EN ADOLESCENTS

ÍNDEX LECTOR

DE 10 A 13 ANYS

DE 14 A 18 ANYS

MÉS GRANS DE 18 ANYS

Base: 62*

Base: 120

Base: 1.023

* Mostra reduïda

Resposta múltiple

Total que llegeix

100,0%

100,0%

97,5%

Llibres

100,0%

92,5%

67,4%

57,4%

Webs, blogs i fòrums

46,3%

Còmics

34,5%

Premsa

Xarxes socials

9,6%

31,8%

38,9%

Revistes

59,6%

55,2%

40,6%

41,7%

77,1%

23,6%

8,8%

83,7%

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2018

51,4%

116


LECTURA

EN ADOLESCENTS

LECTURA DE LLIBRES EN EL TEMPS LLIURE

A partir dels 14 anys es redueix la proporció de lectors freqüents de llibres en el temps lliure.

DE 10 A 13 ANYS

DE 14 A 18 ANYS

MÉS GRANS DE 18 ANYS

Base: 62*

Base: 120

Base: 1.023

* Mostra reduïda

Lector freqüent

61,3%

73,7% Lector ocasional

Lector freqüent

51,3%

Lector ocasional

12,6%

No lector

36,1%

6,3% 13,5%

No lector

32,4%

12,8%

Base Lectors: 120

Nre. de llibres llegits el darrer any

Suport de lectura

10,1 llibres de mitjana

Digital 4,7%

95,3% Paper

Base Lectors: 52*

Base Lectors: 797

9,1 llibres de mitjana

Digital

14,3%

11,0 llibres de mitjana

85,7%

(últim llibre llegit)

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2018

Paper

Digital

11,1%

88,9% Paper

117


LECTURA

Dels 14 als 18 anys és l’edat en què més contingut es llegeix en suport digital, sobretot en xarxes socials i a webs, blogs o fòrums.

EN ADOLESCENTS

LECTURA EN SUPORT DIGITAL DE 10 A 13 ANYS

DE 14 A 18 ANYS

MÉS GRANS DE 18 ANYS Base: 62*

Base: 120

21,5%

No lector en suport digital

6,8%

Lector en suport 78,5% digital

Lector en suport digital

72,2%

(amb freqüència almenys trimestral)

Base lector en suport digital: 56*

(amb freqüència almenys trimestral)

Base lector en suport digital: 795

89,7%

73,1%

71,7% 71,1%

27,8%

Lector en suport digital

93,2%

(amb freqüència almenys trimestral)

Base lector en suport digital: 78*

Base: 1.023

* Mostra reduïda

No lector en suport digital No lector en suport digital

118

82,5% 70,5%

71,1%

59,3% 41,7%

35,8% 11,7% 13,5% 15,5% Llibres

Llibres per oci

Revistes

Diaris

Còmics

11,2% Webs, blogs i fòrums,…

Xarxes socials

14,2% Llibres

Llibres per oci

25,2%

8,9%

7,3%

2,7% Revistes

33,0%

Diaris

Còmics

Webs, blogs i fòrums,…

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2018

Xarxes socials

Llibres

Llibres per oci

Revistes

1,8% Diaris

Còmics

Webs, blogs i fòrums,…

Xarxes socials


LECTURA

EN ADOLESCENTS

Els menors perceben la lectura com una activitat que “ajuda a comprendre el món que ens envolta” i que “contribueix a tenir una actitud més oberta i tolerant”.

ACTITUDS ENVERS LA LECTURA

DE 10 A 13 ANYS

MOLT D’ACORD

* Mostra reduïda

97,8%

49,7%

“Llegir contribueix a tenir una actitud més oberta i tolerant”

96,0%

63,3%

“Hi ha moltes activitats d’oci més 18,5% entretingudes que llegir” “Llegir és una activitat emocionant i estimulant” “Llegir ens fa més feliços”

“Llegir requereix un esforç i una concentració que no tinc en el dia a dia” “Per tenir cultura no cal llegir llibres”

Base: 62*

Base: 120

MOLT + BASTANT D’ACORD “Llegir ajuda a comprendre el món que ens envolta”

DE 14 A 18 ANYS

85,4% 83,2%

36,9%

44,0%

35,2%

73,8% 57,8%

12,6%

97,8%

94,3%

85,3%

59,4%

58,8%

39,2%

99,5%

64,1%

90,3%

71,9%

45,7% 37,4%

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2018

119


LECTURA

EN ADOLESCENTS

ACTITUDS ENVERS LA LECTURA

120

“Llegir m’ajudarà a aconseguir una feina millor en el futur” i “Hi ha un munt de coses que m’agradaria llegir en el futur” són les afirmacions amb què els joves estan més d’acord.

DE 10 A 13 ANYS

MOLT D’ACORD

“Hi ha un munt de coses que m’agradaria llegir en el futur”

97,0%

54,6%

37,9%

“Les persones a les quals segueixo i admiro no destaquen per ser grans13,4% lectors” “Només llegeixo quan no tinc altre 25,5% remei o quan m’obliguen a fer-ho”

“Llegir és més de noies que de nois”

Base: 62*

Base: 120

MOLT + BASTANT D’ACORD “Llegir m’ajudarà a aconseguir una feina millor en el futur”

DE 14 A 18 ANYS * Mostra reduïda

55,6%

61,5%

37,4%

38,8%

9,7%

77,1%

62,8%

10,9%

1,4%

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2018

70,9%

87,9%

78,2%


Resultats 2018

RĂ nquing de tĂ­tols i autors


122

Rànquing de títols i autors

LLIBRES

MÉS LLEGITS POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base: (1.085)

TOTAL DE MATÈRIES Títol

ESCRIPTORS MÉS LLEGITS

Autor

Autor més llegit

1.

LA CATEDRAL DEL MAR

ILDEFONSO FALCONES

1.

DOLORES REDONDO

2.

TRILOGÍA DEL BAZTÁN*

DOLORES REDONDO

2.

ILDEFONSO FALCONES

3.

LA CHICA DEL TREN

PAULA HAWKINS

3.

MARÍA DUEÑAS

4.

PATRIA

FERNANDO ARAMBURU

4.

PAULA HAWKINS

5.

TODO ESTO TE DARÉ

DOLORES REDONDO

5.

JULIA NAVARRO

6. 100 CONTES MORALS

JOAN BARRIL

6.

KEN FOLLETT

7.

LAS HIJAS DEL CAPITÁN

MARÍA DUEÑAS

7.

EVA GARCÍA SÁENZ DE URTURI

8.

YO, JULIA

SANTIAGO POSTEGUILLO

8.

J. K. ROWLING

9.

50 SOMBRAS DE GREY*

E. L. JAMES

9.

FERNANDO ARAMBURU

HARRY POTTER*

J. K. ROWLING

10.

SANTIAGO POSTEGUILLO

10.

*Agrupats tots els llibres de la saga Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2018


123

Rànquing de títols i autors

LIBRES

MÉS LLEGITS EN CATALÀ POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base: (1.085)

LIBRES MÉS LLEGITS EN CATALÀ Títol

Autor

1.

TRILOGIA DEL BAZTAN*

DOLORES REDONDO

2.

LA NOIA DEL TREN

PAULA HAWKINS

3.

L’ESGLÉSIA DEL MAR

ILDEFONSO FALCONES

4.

100 CONTES MORALS

JOAN BARRIL

5.

LES FILLES DEL CAPITÀ

MARÍA DUEÑAS

Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya - 2018


Passeig de la Castellana, 167

(entrada per Rosario Pino 1)

28046, Madrid (+34) 91 155 96 76 conectarc@conectarc.com www.conectarc.com


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.