Page 1


“You don’t have to hunt too far for the the authentic if you come to New Loon Moon Supermarket.”


i-ASiA ฉบับที่ 24 Republic of Ireland ฉบั บ นี้ i-ASiA เปลี่ ย นบรรยากาศเดิ น ทางไกลไปประเทศ ไอร์ แ ลนด์ พาไปทำความรู้ จั ก กั บ ชุ ม ชนไทย-ไอริ ช แนะนำให้ รู้ จั ก

หลายบุ ค คลสำคั ญ ที่ ร่ ว มแรงกั น สรรสร้ า งให้ สั ง คมไทยในไอร์ แ ลนด์

เป็ น ปึ ก แผ่ น เริ่ ม กั น ที่ คุ ณ ระวี ว รรณ Smullen หั ว เรื อ ใหญ่ จั ด งาน วันอาสาฬหบูชา และงานวันครอบครัวและวัฒนธรรมไทย คุณวิไลพร Perkins ผู้อยู่เบื้องหลังนาฏศิลป์ไทยสำหรับเด็กๆ คุณวิชิต อิสโรทัยกุล ประธานสมาคมไทย-ไอร์ แ ลนด์ คุ ณ Jenny Siung หั ว หน้ า ฝ่ า ย การศึกษา ห้องสมุด Chester Beatty ผู้ประสานงานวันครอบครัว และวัฒนธรรมไทย ผศ.ดร. เสาวรัตน์ คุณยศยิ่ง จอร์แดน เว็บมาสเตอร์ www.thai-ireland.com คุณ Stephanie Keating ชาวไอริชผู้อุปการะ บุตรบุญธรรมไทยมาเลี้ยงดู คุณ Brendan Bradley ประธานกลุ่ม Thai Adoption Group (TAG) - Ireland คุณมาโนช สระขุนทด เจ้ า ของร้ า นอาหารไทยและคุ ณ เกษร กิ ต ติ กั ง วาน แม่ ค รั ว เอกของ งานชุมชนไทยในคอลัมน์ iReport ต่อกันด้วย iStudy in Ireland สั ม ภาษณ์ นั ก เรี ย นไทยในไอร์ แ ลนด์ กั บ มุ ม มองการศึ ก ษาและชี วิ ต

ในไอร์แลนด์ และตบท้ายด้วยร้านอาหารไทย ร้าน “กินข้าว” ที่มีชื่ออยู่ ในหนังสือ “มิชิลินไกด์” ไฮไลท์ของเล่มนี้ คอลัมน์ใหม่ iAmazing Thailand แนะนำ สถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว แห่ ง ใหม่ ๆ ในประเทศไทยฉบั บ นี้ พ าไปเที่ ย ว “เพลินวาน” ที่อำเภอหัวหิน iHighlight เปิดตัวนักเขียน คุณวัชรินทร์

ภูมิจิตร ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวอาหารไทยต้นตำหรับรวมถึงภูมิภาค และแหล่ ง กำเนิ ด ให้ แ ฟนพั น ธุ์ แ ท้ i-ASiA ได้ อ่ า นกั น ตั้ ง แต่ ฉ บั บ หน้ า เป็ น ต้ น ไป รวมถึ ง iHighlight เที่ ย วไป เรี ย นภาษาอั ง กฤษไปกั บ

The English Bus ต่อท้ายด้วย iLove The King เรารักในหลวง โดย คุณเสริมศักดิ์ นรินทร์วงษ์ รวมกันเราอยู่ แยกหมู่เราล้มหาย พี่น้องชาวไทยที่อยู่ต่างบ้าน ต่างเมือง มาร่วมมือและช่วยกันสรรสร้างสังคมไทยในต่างแดน ให้เป็น ปึกแผ่นกันเถอะค่ะ กุลภัทร แซ่เต็ง นางแบบ : ฐิติวรรณ Rourke ช่างภาพ : สราวุธ มิ่งขวัญ
ISSUE 24 JULY - AUGUST 2010 CONTENTS นางแบบ : ฐิติวรรณ Rourke ช่างภาพ : สราวุธ มิ่งขวัญ

C O V E R S T O R Y

40 iREPORT ระวีวรรณ​ Smullen 41 iREPORT วิไลพร Perkins 42 iREPORT วิชิต อิสโรทัยกุล 43 iREPORT Stephanie Keating 44 iREPORT Jenny Siung 45 iREPORT ผศ.ดร.เสาวรัตน์ คุณยศยิ่ง จอร์แดน 46 iREPORT เกษร กิตติกังวาน 47 iREPORT มาโนช–นันทวัน สระขุนทด 48 iREPORT Brendan Bradley 49 iSTUDY IN IRELAND นักศึกษาไทยใน ไอร์แลนด์ 51 iMODEL ไนส - ฐิติวรรณ Rourke

L I F E S T Y L E

12 iLOVE THE KING 14 iAMAZING THAILAND เพลินวาน 16 iTHAI CLASSICAL MUSIC พิธีไหว้ครูและครอบดนตรีไทย 18 iHIGHLIGHT เที่ยวไป เรียนไป กับ The English Bus 20 iHIGHLIGHT วัชรินทร์ ภูมิจิตร 38 iDOOTV iPad | iDooTV 34 iHOROSCOPE ดวงชะตาราศี 50 iPLACE 2 EAT No-melt dessert for picnic40

41 47

46 49

36


16

52 iCOLUMN 56 iCOLUMN

เรื่องสั้น “รอยเดิม” (1) โดย ชาติวุฒิ บุณยรักษ์ อิงประวัติศาสตร์ กวีเอกแห่งกรุงศรีอยุธยาเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์ โดย กฤษดา เมืองไชย

10 iSPEAK OUT LOUD! 32 iTALKS

ประชาสัมพันธ์ What people are talking around town

N E W S

42

43

44

45

48

50

18

20

14 26

P E O P L E 21 iSOCIETY 22 iSOCIETY 23 iSOCIETY 24 iSOCIETY 25 iSOCIETY 26 iSOCIETY 27 iSOCIETY 28 iSOCIETY 29 iSOCIETY 30 iSOCIETY 31 iSOCIETY

50

Hampton Court Palace Flower Show 2010 Vesakha Bucha Day in Dublin Taste of Dublin 2010 @ Iveagh Gardens The Thai Cultural Family day @ Chester Beatty Library Chris UnseenLive in the UK Ealing Common Thai Festival Southampton Thai Festival 2010 Warwick Rotary Thai Festival 2010 Kob Kun Thai Therapy Charity Day at Islington Green The Thai Festival @ Battersea Park Promote Amazing Thailand@ British Grand Prix SQUARE MILE Kitchen & Lounge Ambassador’s Golf Cup 2010
PRESIDENT Capt. Sa-ad Sobsartrasorn กัปตันสอาด ศบศาตราศร

สมัครสมาชิก 1 ปี

รับฟรี i-ASiA Bag 1 ใบสมัครสมาชิก 1 ปี (6 ฉบับ) 20 GBP ชื่อ / สกุล ..................................................................................... ที่อยู่ ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... เบอร์ติดต่อ ..................................................................................... อีเมล์ ..................................................................................... ตั๋วแลกเงิน เช็คธนาคาร สั่งจ่าย I-ASIA Ltd. ส่งไปยัง 1 Jutland Rd. London E13 8JH คำแนะนำ ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ +44 (0) 79 8418 1464 หรือ อีเมล์ info@i-asiamag.com

FOUNDER Capt. Tanapat Bunyarak กัปตันธนภัทร บุณยรักษ์ EDITOR Kulaphat Saeteng กุลภัทร แซ่เต็ง EXECUTIVE WRITER Chart Kobjitti, Chartvut Bunyarak, Anusorn Tipayanon, Krisada Muangchai, Jaran Youngyune, Panlop Samsi, Ake Akkee, ชาติ กอบจิตติ, ชาติวุฒิ บุณยรักษ์, อนุสรณ์ ติปยานนท์, กฤษดา เมืองไชย, จรัญ ยั่งยืน, พัลลภ สามสี, เอก อัคคี CONTRIBUTOR Marisa Intrawong, Ronagorn Sornlerts, Penny Jirayuwattana, Nuchanart Chansorn, Anugana Kittisoonthorn, Adisorn Tunwattanasayree, Chatchai Kaorobrat, Droungrat Surakul, Ratchada Limpothong, Ratree Khunkongmee มาริษา อินทวงค์, รณกร สอนเลิส, เพ็ญณี จิรายุวัฒนา, นุชนารถ จันทรศร, อังคณา กิตติสุนทร, อดิศร ตันวัฒนเสรี, ชัชชัย เคารพรัตน์, ดวงรัตน์ สุระกูล, รัชดา ลิมโพธิ์ทอง, ราตรี ขุนคงมี PHOTOGRAPHER Kanitt Amaralikhit, Nunthicha Wongamornchai, Sarawuth Mingkhwan คณิต อัมราลิขิต, นันทิชา วงศ์อมรชัย, สราวุธ มิ่งขวัญ GRAPHIC DESIGNER Artichart Auppalakul, Pawitbhorn Chaiyasajja, Areejitra Modetad อติชาติ อุปละกูล, ภวิษย์พร ไชยสัจ, อารีจิตร โหมดตาด EXECUTIVE ACCOUNT Parintorn Bunyarak ปรินทร บุณยรักษ์ MEDIA Worawut Suranarakun วรวุฒิ สุระนรากุล ADVERTISING SALE MARKETING Chuyot Amaralikhit ชูยศ อัมราลิขิต INTERNATIONAL CONTRIBUTOR Teenart Satrabhaya ธีนาถ สาตราภัย LAW CONSULTANT Pitthaya Pichayasujja, Brinda Bunyarak พิทยา พิชญสัจจา, บรินดา บุณยรักษ์ ADMINISTRATIVE ASSISTANT Chalailat Suppracha ชลัยรัตน์ ทรัพย์ประชา OWNER I-ASIA Ltd. LONDON UK Reg. No. 06456425 เจ้าของ บริษัทไอเอเซีย จำกัด ลอนดอน ยูเค จดทะเบียนเลขที่ 06456425 THAILAND OFFICE 180 Ladpraw 124 Bangkok 10310 Thailand 180 ลาดพร้าว 124 กรุงเทพฯ 10310 Tel: +66 2 934 1058 - 9 Fax : +66 2 539 6974 Mobile : +66 (0) 84 216 3666, +66 (0) 81 487 7711 ENGLAND OFFICE 1 Jutland Rd. London E13 8JH, UK MOBILE +44 (0) 7984 181464, +44 (0) 7947 215335 Web : www.i-asiamag.com Email : info@i-asiamag.com Printed in the UK THE MAGAZINE PRINTING COMPANY


iSPEAK OUT LOUD!

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ได้ที่ www.i-asiamag.com กด i-ASiA Blog หรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ info@i-asiamag.com

22 Aug 2010 งาน Chiswick Thai Festival ณ Chiswick Common Park, London

29 Aug 2010 งาน Thai Family Free Fun day ณ​ Wimbledon Park, London

2-5 Sep 2010 ทัวร์ฉิ่งฉับกับเจ๊หมวย 3 คืน 4 วัน ทัวร์เจอร์ซี่ย์ ช้อปปิ้งไม่เสียภาษี ค่าบริการท่านละ £259

12 Sep 2010 เชิญพี่น้องพุทธศาสนิกชนชาวไทย ร่วมทำบุญและฟังเทศน์มหาชาติ

ระหว่างเวลา 10am - 7pm ติดต่อ 075 9519 5104

ระหว่างเวลา 11am - 7pm ติดต่อ 078 8635 9750 ติดต่อ 077 1974 4661 เพื่อสำรองที่นั่ง *

ณ วัดพุทธปทีป 14 Calonne Road, Wimbledon, London SW19 5HJ ติดต่อ 020 8946 1357

26 Sep 2010 ทัวร์ฉิ่งฉับกับเจ๊หมวย ไหว้พระพุทธวิหาร Oxford ถวายเทียนพรรษา เทีย่ ว Blenham บ้านเกิดของ Churchill อดีตนายกรัฐมนตรีของอังกฤษ

ค่าบริการท่านละ £40 (รวมข้าวกล่อง+น้ำดื่ม) ติดต่อ 077 1974 4661 เพื่อสำรองที่นั่ง *

ค่าบริการท่านละ £599 ติดต่อ 077 1974 4661 เพื่อสำรองที่นั่ง *

7-10 Oct 2010 ทัวร์ฉิ่งฉับกับเจ๊หมวย ทัวร์ผ้าป่าฉลองวัดไทยครบรอบ 20 ปี สแกนดิเนเวีย เดนมาร์ก โคเปนเฮเกน ออสโล สวีเดน และล่องเรือสำราญ

17 Oct 2010 ทัวร์ฉิ่งฉับกับเจ๊หมวย ถวายเทียนพรรษาวัดสันติวนาราม เที่ยว Caterberry

31 Oct 2010 ทัวร์ฉิ่งฉับกับเจ๊หมวย ทอดกฐินวัดพุทธาราม เที่ยวทะเล South End

ค่าบริการท่านละ £40 (รวมข้าวกล่อง+น้ำดื่ม) ติดต่อ 077 1974 4661 เพื่อสำรองที่นั่ง * ค่าบริการท่านละ £40 (รวมข้าวกล่อง+น้ำดื่ม) ติดต่อ 077 1974 4661 เพื่อสำรองที่นั่ง *

14 Nov 2010 ทัวร์ฉิ่งฉับกับเจ๊หมวย ถวายเทียนพรรษาวัดสังฆปทีป เที่ยวชม Swan Park £40 (รวมข้าวกล่อง+น้ำดื่ม)

10

ติดต่อ 077 1974 4661 เพื่อสำรองที่นั่ง *

21 Nov 2010 เชิญพี่น้องพุทธศาสนิกชนชาวไทย ร่วมทำบุญทอดกฐินและลอยกระทง ณ วัดพุทธปทีป 14 Calonne Road, Wimbledon, London SW19 5HJ ติดต่อ 020 8946 1357

* วันเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูล


iLOVE THE KING

บุคคลหาได้ยาก บทความ :: เสริมศักดิ์ นรินทร์วงษ์ รูปภาพ :: สำนักงานราชเลขาธิการ

หลายท่านอาจสงสัย หรือไม่แน่ใจ คำว่า “บุคคลหาได้ยาก” ว่าหมายถึง อะไรกันแน่ บุคคลหาได้ยากในที่นี้หมายถึง มนุษย์หรือคนเราที่อยู่ในสังคม ทั่วไปซึ่งมีไม่มากนัก คือมีอยู่แต่ไม่มาก ในหลัก “ธรรมวิภาค” ที่เราเรียนกัน ในนักธรรม หรือธรรมศึกษาชั้นตรีนั้น กล่าวไว้ว่ามี ๒ อย่าง คือ บุพการี หมายถึงผู้ทำอุปการะก่อน และ กตัญญูกตเวที หมายถึง บุคคลผู้รู้อุปการะ ที่ท่านกระทำแล้วและทำการตอบแทน ในบุคคลหาได้ยาก ๒ อย่าง ที่กล่าวข้างต้นนั้น ท่านแยกไว้เป็น

๔ จำพวก คือ ๑ บิดามารดา เป็นบุพการีของบุตรธิดา ๒ อุปัชฌาย์

ครูบาอาจารย์ เป็นบุพการีของศิษยานุศิษย์ทั้งหลาย ๓ พระมหากษัตริย์ เป็นบุพการีของพสกนิกร และ ๔ พระพุทธเจ้า เป็นบุพการีของพุทธบริษัท (ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกา) ทั้งหลาย บุคคลที่ว่าหาได้ยากนั้น เพราะความเป็นบุพการี คือผู้ทำอุปการะ ก่อน หรือผู้กระทำความดีให้ผู้อื่นก่อน หยิบยื่นน้ำใจให้ก่อนนั้นหาได้ยาก เพราะคนส่วนใหญ่มักมีใจตระหนี่ เห็นแก่ตัว และไม่อยากให้ผู้อื่นได้ดี นั้นมี มาก หากใครมีน้ำใจ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือดูแลผู้อื่นโดยไม่หวัง ผลตอบแทน เช่น พ่อแม่ ให้การอุปการะต่อลูกๆ ของตน ด้วยจิตใจที่ บริ สุ ท ธิ์ อุ ปั ช ฌาย์ ค รู บ าอาจารย์ สั่ ง สอนลู ก ศิ ษ ย์ ใ ห้ มี วิ ช าความรู้ ด้ ว ย จิตสำนึกในความเป็นครูบาอาจารย์ พระมหากษัตริย์ ปกครองบ้านเมืองให้ สงบร่มเย็น ดูแลสุขทุกข์ของพสกนิกรให้อยู่ดีกิน และพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

12

ทรงสั่ ง สอนพุ ท ธบริ ษั ท ให้ เ ป็ น คนดี มี ศี ล ธรรม ด้ ว ยพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ เป็นต้น บุคคลเหล่านี้มีอยู่แต่ไม่มาก ในส่วนของความ กตัญญูกตเวที คนที่ได้รับการอุปการคุณตามที่ กล่าวแล้วนั้น ก็จะต้องระลึกนึกถึงและรับรู้บุญคุณของท่าน และที่สำคัญคือ ต้องทำการตอบแทนบุญคุณของท่านในโอกาสต่างๆ ที่เราสามารถทำได้ และควรทำทันที ไม่ควรรอโอกาสหน้า แต่ในทางปฏิบัตินั้น ไม่ง่ายเหมือน อย่างที่คิด เพราะคนส่วนใหญ่เมื่อได้รับอุปการคุณแล้ว ก็มักจะลืมความทุกข์ ยากในคราวนั้นๆ เสีย และมักเพลิดเพลินกับความสุขความสำเร็จในปัจจุบัน ลืมนึกถึงบุพการี โดยอ้างเหตุต่างๆ นานา บางคนนึกได้ก็ทำการตอบแทน อย่างเสียไม่ได้ ไม่เต็มใจทำ หรือทำเพราะหน้าที่บังคับ โดยขาดความจริงใจ ท่านจึงว่าเป็นบุคคลที่หาได้ยาก เพราะความเป็น บุพการี และความมี กตัญญูกตเวที จะต้องทำด้วยความตั้งใจ เต็มใจ ด้วยจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ อย่างแท้จริง ในบทความนี้ ขอกล่าวถึงพระมหากษัตริย์กับพสกนิกร เพื่อพี่น้อง ชาวไทยทุกคน จะได้เข้าใจถึงความสำคัญของพระมหากษัตริย์ ประเทศไทย เราปกครองโดยระบบสมบู ร ณาญาสิ ท ธิ ร าชย์ คื อ พระมหากษั ต ริ ย์

มีอำนาจสิทธิ์ขาดในการบริหารประเทศ นับตั้งแต่พ่อขุนศรีอินทราทิตย์

ขึ้ น ครองราชย์ ในปี พ.ศ.๑๗๙๒ สมั ย กรุ ง สุ โ ขทั ย จนถึ ง รั ช กาลที่ ๗

กรุงรัตนโกสินทร์ จึงได้เปลี่ยนระบอบการปกครองเป็นประชาธิปไตย ในปี พุทธศักราช ๒๔๗๕ พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ ทุกราชวงศ์ และทุกสมัย


พระองค์จะทรงไว้ซึ่งทศพิธราชธรรม และราชสังคหวัตถุ เพียบพร้อมด้วย พระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกร เช่น พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เป็นต้น ปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็น

พระมหากษัตริย์ ที่ทรงทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติมากมายมหาศาล ถึงแม้พระองค์จะมิได้ทรงบริการราชการแผ่นดินเหมือนกับพระมหากษัตริย์ ในสมัยก่อนๆ แต่พระองค์ก็ยังคงพระราชทานคำปรึกษาหารือ พระราชทาน การสนับสนุนหรือให้กำลังใจ รวมถึงพระราชทานโอวาทตักเตือน คณะ รั ฐ บาลหรื อ บุ ค คลที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งในการพั ฒ นาชาติ บ้ า นเมื อ ง ยามที่ ประเทศชาติถูกภัยพิบัติจากธรรมชาติ พระองค์ก็จะเสด็จไปพระราชทาน ความช่วยเหลือพสกนิกร เสด็จไปเป็นขวัญเป็นกำลังใจ พร้อมพระราชทาน ทรัพย์ส่วนพระองค์ หรือสิ่งของเครื่องใช้แก่พสกนิกรในยามประสบทุกข์ภัย เช่นนั้น นอกจากนี้พระองค์ยังทรงสร้างอาชีพอย่างยังยืนให้กับคนไทยทั่วทุก ภูมิภาค ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งมีไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ โครงการ พร้อมกันนี้พระองค์ยังได้พระราชทาน “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ให้คนไทยนำมาปฏิบัติเพื่อความสุขแห่งชีวิต และความเจริญในครอบครัว สังคม รวมถึงประเทศชาติอย่างถาวร จริงๆ แล้วพระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมี ต่อประเทศชาติและพสกนิกรทั้งหลายนั้น มีเป็นอเนกอนันต์เกินกว่าที่จะ

นำมากล่ า วถึ ง ในที่ นี้ ไ ด้ ทั้ ง หมด ทั้ ง ๆ ที่ ข้ อ กำหนดพระราชอำนาจ

ภายใต้รัฐธรรมนูญของประเทศไทย พระองค์ไม่จำเป็นต้องทรงพระราช กรณี ย กิ จ มากมายเช่ น นี้ แต่ พ ระองค์ ก ลั บ ทรงนิ ย ามพระราชกรณี ย กิ จ

ของพระองค์ ใ นฐานะพระมหากษั ต ริ ย์ ไ ทย คื อ การบำบั ด ทุ ก ข์ บ ำรุ ง สุ ข

ของพสกนิกรทั่วแผ่นดินไทย และพระองค์ยังทรงเป็นศูนย์รวมแห่งความเป็น ชาติ และความสามัคคีของคนในชาติอย่างแท้จริง ไม่มีนักการเมือง รัฐบาล หรือใครๆ ที่ทำได้อย่างนี้ เราในฐานะที่เป็นพสกนิกรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ควร จะมีความ กตัญญู รู้พระคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงมีพระคุณต่อพวกเรา เป็นอเนกอนันต์ และมี กตเวที คือทำการตอบแทนพระคุณของพระองค์ ด้วยการประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี รู้รัก รู้สามัคคี ไม่ประพฤติตนทั้ง

ทางกาย ทางวาจา ให้เป็นที่ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท ทางด้านจิตใจ

ก็ ข อให้ พ วกเรามี ค วามจงรั กภักดีต่อพระองค์ท่านด้วยความจริงใจ และ

ช่ ว ยกั น พั ฒ นาประเทศด้ ว ยการขยั น ทำมาหากิ น ในทางที่ ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต

ไม่ประพฤติผิดศีล ผิดธรรม ผิดกฎหมายบ้านเมือง และผิดประเพณีนิยม เราก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีต่อแผ่นดิน และพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ อันเป็นที่รักเคารพยิ่งของเราทุกคน บุคคลหาได้ยาก ๒ อย่าง ตามที่กล่าวข้างต้นนั้น สำหรับประเทศ ไทย เรามีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐและมาก

คนไทย-ในเปลทอง

มองธงไทย ผองไทยเรา โชคดีแล้ว พบพุทธ- พุทธศาสน์ ญาติมวลมิตร ใช้หลักธรรม จะรุ่งเรือง ไทยมีสุข เปรียบลูกรัก เปลแกว่งลอย หาใช่ของ เชือกนั้นมี หนึ่งหรือสอง สามเกลียวช่วย หวนคะนึง ประเทศไทย เอกราช เพราะไทยเรา ค่าอนันต์ สามกษัตริย์ ผู้นำหมู่ สามเกลียวชาติ เทิดทูนไว้

ไหวพริว ควรคิด ที่ได้เกิด ศาสนา ประกาศธรรม ศึกษาไว้ นำการบ้าน เรื่องไทยไทย สนุกสนาน ในเปล ไปมา อื่นใด สามเกลียว เกลียวนั้น เหนี่ยวรั้ง เราชาวไทย รอดภัย รักษาได้ มีหนึ่งชาติ สองศาสนา ที่ประกาศ สู้อมิตร ศาสนา ประเทศไทย

ปลิวยอดเสา พินิจว่า กำเนิดมา พารุ่งเรือง น้อมนำจิต ให้ปราดเปรื่อง และการเมือง ในเปลทอง มานานนัก เพลงเห่-ร้อง ผู้ประคอง ใช้เชือกดึง เกี่ยวข้องกัน อาจขาดผึ่ง มั่นตราตรึง ในปัจจุบัน จากหลายชาติ ไม่ไหวหวั่น ไว้ฟาดฟัน พาสุขใจ ต่างชาติรู้ จิตสดใส กษัตริย์ไทย ได้มั่นคง

เสริมศักดิ์ นรินทร์วงษ์ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓

เป็ น ล้ น พ้ น อย่ า งนี้ เราเหล่ า พสกนิ ก รทั้ ง หลาย ควรอย่างยิ่งที่จะแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ ท่านอย่างแท้จริง ซึ่งเราชาวไทยปรกติ ก็แสดง ความจงรักภักดี และเทิดทูนพระองค์ท่านอยู่แล้ว นี่คือสิ่งที่เราควรจะภาคภูมิใจมิใช่หรือ? เสริมศักดิ์ นรินทร์วงษ์

13


iAMAZING THAILAND

ภาพ :: เอกวัสส์ จิรบวรวิสุทธิ์ | aekawatzz.multiply.com อ้างอิง :: www.plearnwan.com

“เพลินตากับแฟชั่นเปรี้ยวๆ...​ วันวาน ห้องเสื้อไฉไล หอมกลิ่นไอ รสละมุนของ กาแฟคลาสสิค ข้าวอุ่น แกงร้อน...​ อาหารเลื่องชื่อตำหรับหัวหิน ร้อนนัก... พักร้อน ลิ้มรสหวานเย็นให้ชื่นใจ ของเล่นวัยเด็ก... ความสุขเล็กๆ ที่ไม่เคยลืมเลือน เลือกซื้อเทปคลาสเซทเพลงเพราะๆ ของวันวาน วีดีโอหนังรักวัยหวาน ใบปิดหนังดังรวมดารา... ให้เลือกสะสม ย้อนยุคบรรยากาศเก่าๆ ดูหนังกลางแปลง โฟโต้…​ กับมุมเก่าๆ ชวนให้คิดถึง พร้อมเก็บภาพเป็นที่ระลึกอีกครั้ง... กันลืม แล้วแวะส่งโปสการ์ดหาเพื่อนที่ไม่ได้มาให้อิจฉาเล่น นอนหลับฝันดี ที่… เพลินวาน”

ยามเย็น ที่เพลินวาน

14

ต้อนรับคอลัมน์ใหม่ iAmazing Thailand สำหรับคนที่คิดถึงบ้าน ฉบับ (ทริป) นี้ พาเที่ยวแบบ เพลินตา เพลินใจ ที่ “เพลินวาน” อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ สถานที่พักผ่อนแนวย้อนยุค หยุดเวลาวันวานยังหวานอยู่ไว้ในอดีต เหมือนดัง

ได้นั่งไทม์แมทชีนย้อนกลับไปเมื่อปี 2499 “เพลินวาน” หมู่บ้านย้อนยุค บนเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่เศษ มีร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านเสื้อผ้า ร้านทำผม ร้านขายขนม ร้านเหล้าบาร์ ร้านวีดีโอ

ชิงช้าสวรรค์ ลานฉายหนังกางแปลง ฯลฯ ตัวอาคารสถานสร้างไม้ สิ่งของ

ที่นำมาวางตั้งโชว์และขายนั้นเป็นของที่หาซื้อได้จริงในสมัยก่อน (หมากฝรั่ง

บุหรี่แมว/นกแก้ว, น้ำเต้าปูปลา เทปเพลงคลาสสิค ฯลฯ) “เพลิ น วาน” เป็ น อี ก หนึ่ ง สถานที่ ย อดฮิ ต สำหรั บ เก็ บ บั น ทึ ก ภาพถ่ า ย แหล่งเขียน/ส่ง โปสการ์ด ถ่ายทอดเรื่องราวของวันวานถึงคนพิเศษ นอกจากนี้ แล้ว “เพลินวาน” ยังมีบริการ “พิมาน เพลินวาน” ห้องพักแนว Retro ไว้คอย อำนวยความสะดวกอีกด้วย หากมีความประสงค์จะพักค้างคืนในบรรยากาศ

วันวานยังหวานอยู่ “เพลินวาน” เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ - พฤหัส เวลา 10.00 - 22.00 น. ศุกร์ เวลา 10.00 - 24.00 น. เสาร์ เวลา 09.00 - 24.00 น.อาทิตย์ เวลา 09.00 - 22.00 น. โทร 032 - 520311-2 รถยนต์ส่วนตัว - ทางหลวงหมายเลขที่ 35 สายธนบุรี - ปากท่อ

ผ่านสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เลี้ยวซ้ายเข้า ถ. เพชรเกษม (ทางหลวง หมายเลข 4) ผ่านเพชรบุรี เข้าหัวหิน ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม. “เพลินวาน” อยู่ระหว่างซอยหัวหิน 38-40 ฝั่งตรงข้ามกับวังไกลกังวล และถ้ามาจากตัวเมือง หัวหินจะอยู่ฝั่งซ้ายมือ ผ่านวังไกลกังวลประมาณ 1 กม. รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ - มี 2 ประเภท คือ ชั้น 1 และชั้น 2 ออกเดินทางจากสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ กรุงเทพฯ - หัวหิน ใช้เวลาประมาณ

3 ชม.​ โดยรถออกทุกๆ 30 นาที ให้บริการตั้งแต่เวลา 05.00 - 22.00 น.​

ส่วนสถานีเดินรถประจำทางในหัวหินอยู่บริเวณโรงแรมสิริเพชรเกษม บริเวณ

สระสรง ใกล้ๆ ถนนเดชานุธิต โดยรถออกจากหัวหินทุกๆ 40 นาที ระหว่าง เวลา 03.00 - 21.00 น.


ของเล่น ไม่ใช่เล่นๆ

อีกมุมในยามค่ำคืน

ชายคา เพลินวาน

เพลินวานรามา

ของเล่นและ ขนมย้อนยุคมากมาย

ด้านหน้าสุดอลังการของเพลินวาน ไฉไล ร้านเสื้อผ้าย้อนยุค

ข้าวต้มแบบแห้ง

ร้านอัดรูปดิจิตอลและขายกล้องฟิล์ม

ชิงช้าสวรรค์ landmark ของเพลินวาน ขนมหวาน

รถไฟ - สายใต้จากสถานีรถไฟหัวลำโพง ผ่านหัวหิน ปราณบุรี และ ประจวบคีรีขันธ์ ให้บริการทุกวัน สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-2337010 - 20 สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง เ ขาหิ น เหล็ ก ไฟ - จุ ด ชมวิ ว ตั ว เมื อ งและ

อ่ า วหั ว หิ น , หาดหั ว หิ น - ชายหาดน้ ำ ทะเลใส ทรายสะอาด ขี่ ม้ า เลี ย บ

ชาดหาด, ตลาดโต้รุ่งหัวหิน - สีสันยามราตรี ของหัวหิน, วัดห้วยมงคล -

หลวงปู่ ท วด ประดิ ษ ฐานอยู่ ที่ วั ด ห้ ว ยมงคล, จุ ด ดู น กโรงเจ - ดู น กทุ่ ง และ

นกอพยพ, ไร่ อ งุ่ น หั ว หิ น ฮิ ล ล์ วิ น ยาร์ ด (Monsoon Valley) - แห่ ง แรก

และแห่งเดียวใน อ. หัวหิน ฯลฯ กลับไปเที่ยวเมืองไทยคราวนี้ อย่าลืมแวะเวียนไปย้อนยุคหยุดเวลา

พาเพลินกันที่ “เพลินวาน” แล้วเก็บภาพสวยๆ มาฝากกันบ้างนะคะ

ย้อนยุค

ที่นี่ไม่มีสตาร์บัคส์ มีแต่... เลียนแบบลำคลองแบบตลาดน้ำ

15


iTHAI CLASSICAL MUSIC

บทความ :: จุฑามาศ ปอประสิทธิ์ ภาพ :: TMC

พิธีไหว้ครู และครอบดนตรีไทย ในวัฒนธรรมดนตรีไทย ก่อนที่ผู้เรียนจะเริ่มต้นฝึกหัดกับครูผู้สอน ผู้เรียน ควรผ่านพิธีไหว้ครูและครอบดนตรีไทยเสียก่อน สำหรับชาวดนตรีไทยแล้ว พิธีทั้งสองนี้ ถือเป็นพิธีที่มีคุณค่าและความหมายแก่ผู้เรียนเป็นอย่างมาก

ซึ่ ง นอกจากจะได้ แ สดงความเคารพ ความกตั ญ ญู ต่ อ ครู ดุ ริ ย เทพ และ

ครูดนตรีไทยที่ล่วงลับไปแล้ว ยังเป็นการแสดงถึงการขออนุญาตฝากตัว

เป็ น ศิ ษ ย์ อ ย่ า งเป็ น ทางการ เพื่ อ ที่ จ ะให้ ค รู ไ ด้ ชี้ แ นะ อบรมสั่ ง สอนและ

สร้างคุณลักษณะนิสัยที่ดีงามแก่ศิษย์สืบไป พิธีไหว้ครูและครอบดนตรีไทย มักจัดขึ้นในวันพฤหัสบดี ซึ่งถือเป็น วันครู ในพิธีจะมีการจัดที่บูชาสำหรับพระพุทธและที่บูชาสำหรับเทพเจ้า

แห่งดุริยางคศิลป์ รูปครูดนตรีไทยที่ล่วงลับไปแล้ว เครื่องดนตรีไทย ที่ตั้ง เครื่องสังเวยทั้งสุกและดิบ และวงดนตรีบรรเลงเพลงหน้าพาทย์ประกอบ

พิ ธี ไ หว้ ค รู ในส่ ว นของการเริ่ ม พิ ธี จะมี ค รู ผู้ ป ระกอบพิ ธี หรื อ พิ ธี ก ร

อ่ า นโองการกล่ า วนำคาถาที่ ใ ช้ ใ นการไหว้ ค รู ใ ห้ กั บ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มพิ ธี โดย

เริ่ ม จากการบู ช าพระรั ต นตรั ย การบู ช าและขอพรเทพเจ้ า จนกระทั่ ง

ถวายเครื่ อ งสั ง เวย ลาเครื่ องสังเวย และส่งเทพเจ้ากลับสู่ชั้นทิพยวิมาน

ทั้งนี้ เมื่อจบคาถาไหว้ครูในแต่ละบท ปี่พาทย์จะบรรเลงเพลงหน้าพาทย์

รับทุกบทไป เมื่อเสร็จจากพิธีการนี้แล้ว จะมีการประพรมน้ำมนต์ เจิม

เครื่ อ งดนตรี และเจิ ม ผู้ ที่ ม าร่ ว มพิ ธี จึ ง เป็ น อั น เสร็ จ สิ้ น พิ ธี ไ หว้ ค รู

ดนตรีไทย ต่อจากนี้แล้วจึงจะมีพิธีครอบดนตรีไทยเป็นลำดับต่อไป การครอบดนตรี ไ ทย มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ส ำคั ญ อยู่ ที่ ผู้ เ รี ย นได้ รั บ

การประสิทธิประสาทและอนุญาตให้เริ่มเรียนได้ตามลำดับ โดยผู้เรียน

จะต้องเตรียมขัน ดอกไม้ ธูปเทียน ผ้าเช็ดหน้าขาว และเงินกำนน มอบให้ แก่ ค รู ผู้ ท ำพิ ธี เสมื อ นเป็ น การขออนุ ญ าตเรี ย นและการฝากตั ว เป็ น ศิ ษ ย์ สำหรั บ ในกลุ่ ม ผู้ ที่ เ รี ย นเครื่ อ งสายและขั บ ร้ อ ง ผู้ ป ระกอบพิ ธี ห รื อ พิ ธี ก ร

จะใช้ ฉิ่ ง ครอบไปที่ ศี ร ษะของผู้ เ รี ย น ส่ ว นในกลุ่ ม ผู้ เ รี ย นปี่ พ าทย์

ผู้ ป ระกอบพิ ธี จ ะจั บ มื อ ผู้ เ รี ย นซึ่ ง นั่ ง อยู่ ใ นฆ้ อ งวงใหญ่ และให้ บ รรเลง

ตามเพลงในแต่ ล ะขั้ น เป็ น วรรคสั้ น ๆ 3 ครั้ ง โดยธรรมเนี ย มแต่ โ บราณ

ได้ ก ำหนดเงื่ อ นไขไว้ เ ป็ น 5 ขั้ น ตามลำดั บ คื อ ขั้ น ที่ 1 เพลงสาธุ ก าร

ขั้นที่ 2 เพลงตระโหมโรง ขั้นที่ 3 เพลงกระบองกัน ขั้นที่ 4 เพลงบาทสกุณี

16


ขั้นที่ 5 (ขั้นสูงสุด) เพลงองค์พระพิราพ ทั้งนี้ หากผู้เรียนยังไม่ผ่านการครอบขั้นที่ 1 หรือ ผ่านแล้ว แต่ยังมีความสามารถไม่ครบถ้วน ก็ จะไม่สามารถได้รับการอนุญาตให้ครอบในขั้น ที่ 2 ต่อไปได้ สำหรับในประเทศอังกฤษนี้ ทางชมรม ดนตรี ไ ทยแห่ ง สหราชอาณาจั ก ร ได้ จั ด ให้ มี

การไหว้ครูอย่างเต็มรูปแบบถึง 2 ครั้งด้วยกัน

คื อ ปี 1999 และ 2008 ซึ่ ง การจั ด งานทั้ ง

สองครั้ ง นอกจากทุ ก คนจะได้ แ สดงออกถึ ง ความสำนึกกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ และความ เคารพต่ อ ครู แ ล้ ว ยั ง แสดงถึ ง ความสามั ค คี ความพร้อมเพรียงของกลุ่มชนคนดนตรีไทยใน สหราชอาณาจั ก รอี ก ด้ ว ย ข้ า พเจ้ า เขี ย น บทความนี้ เพื่อขอกราบคารวะต่อครูดุริยเทพ และครู ด นตรี ไ ทยทุ ก ท่ า น ที่ ไ ด้ ส ร้ า งสรรค์ วั ฒ นธรรมที่ ดี ง ามควบคู่ กั บ สั ง คมไทยสื บ มา และครูผู้เสียสละ ทุ่มเทกำลังความ สามารถใน การถ่ายทอดความรู้แก่ศิษย์อย่างไม่ย่อท้อ

Wai Khru and the Khrop ceremonies in Thai Music By Jutamas Poprasit

In Thai musical culture, the first thing that Thai music students should do before studying with their teachers is to attend the Wai Khru and the Khrop ceremonies which are two of the most valuable and meaningful occasions for Thai music students. These ceremonies will allow the students who display their gratefulness to the Gods of music and Thai music teachers who have passed away. They will also provide them with an opportunity to request permission from Thai music teachers to learn with them. Teachers will then be able to instill in their students discipline, good behavior and pass on knowledge, which will enable students to maximize their ability to play Thai music. The ceremony will normally be held on a Thursday which is considered to be a ‘Teacher’s Day’. In the ceremony, you will see an altar containing a figure of Buddha, an also one displaying the Gods of music. An important feature of these occasions is the presence of photographs of Thai music teachers who have passed away. One will also find many offerings of food. During the ceremony the Piphat ensemble will perform ritual songs. The ceremony commences with a reading from a sacred book led by the Master of Ceremonies or as it is known in Thai, Phithikon (พิธีกร). He will lead by speaking first and the participants will then follow by repeating his words. He also asks for wishes and blessings from the Three Gems of Buddhism -Buddha, Thamma and Sangkha. He will request the Gods of Music to allow their students to be successful in their studies. In the next segment, food offerings are presented to the Gods of music. Following on from this, the Master of Ceremonies will lead prayers to remove the food offerings, this is then follows by a ritual to send the deities back to their heavenly abodes. During the ceremony, the Piphat ensemble will perform a suite of sacred songs. The final part of the ceremony consists of a series of rituals known as Phrom Nam Mon (sprinkling with holy water) and Choem (an anointment) whereby Thai musical instruments are sprinkled with holy water and then anointed by the Master of Ceremonies. He will then also anoint each member of the audience in order to which the individual good luck in their future musical life. The culmination of this ceremony occurs during the ritual known as Phiti Khrop, whereby permission is sought from the Gods of Music by the prospective students to be able to learn on a step by step basis. A bowl, flowers, joss sticks, candle, white handkerchief and money offerings will be presented to the Master of Ceremonies as a symbol, asking him to allow them to learn music and to become students. For those learning stringed instruments and also students who wish to be singers, the cymbals, known as Ching will be placed on their head. The Ching is considered to be an important instrument for keeping the correct time and beat for the ensemble. By way of a contrast, in respect of those who learn the Thai oboe and percussions instruments (collectively known as the Piphat), the Master of Ceremonies will hold the students’ hands to play the beginning of the sacred song 3 times as a symbol of the fact they have been allowed to study this revered. The sacred suite of songs has 5 stages for students to negotiate. 1. Sathukarn 2. Tra Homrong 3. Kra Bong Kan 4. Bat Sakhuni 5. Ong Phra Phirap There is a strict rule for the Piphat learners that if the student does not pass step 1 due to a lack of ability, he/she will not be allowed to learn step 2. In the case of Phiti Khrop, all new musicians receive a blessing to maximize their learning capabilities. In England, the Wai Khru and the Khrop ceremonies were performed 2 times – 1999 and 2008. The event not only expressed the TMC members’ gratitude and respect for our deceased teachers, but also showed the sense of unity and companionship among the members of the TMC. I am writing this article to show my gratitude to the Gods of music and all Thai music teachers for creating one of the most prestigious art forms in Thai culture and allowing me and other Thai students to participate in performing this wonderful music. Thai music teachers deserve gratitude for devoting their lives to teaching and transmitting their knowledge in an enthusiastic and tireless way.

17


iHIGHLIGHT

Text :: Ang Ang Photo :: The English Bus

เที่ยวไป เรียนไป กับ อยากเที่ยว อยากพบเพื่อนใหม่ อยากฟุดฟิดฟอไฟภาษาอังกฤษแบบมีคุณครูสอน ภาษาอังกฤษ ชาวอังกฤษ สำเนียงอังกฤษแท้ๆ คอยแนะนำ ต้องไปเที่ยวกับ The English Bus ทัวร์ขับรถพาเที่ยวแบบเป็นกันเอง มีให้เลือกทั้งเช้าไป-เย็นกลับ 2 คืน 3 วัน หรือ 4 คืน 5 วัน ในราคา £49, £95* และ £160* ฉบับนี้ ทีมงาน i-ASiA พาไปออกทริป 4 คืน 5 วัน England - Scotland กับคุณ Chris Horsey ที่เป็นทั้งเจ้าของ คุณครู ไกด์ และโชว์เฟอร์ แห่ง The English Bus พร้อมเพื่อนชาวต่างชาติอีกหลายคน “ในฐานะคนไทยที่มาเรียนและอาศัยอยู่ในอังกฤษได้สักพักใหญ่ คราวนี้

มีโอกาสร่วมทริป England - Scotland กับ The English Bus แว่บแรกนึกในใจว่า แล้ ว คนที่ มี ค วามรู้ ภ าษาอั ง กฤษในระดั บ ที่ เ รี ย กว่ า ต่ ำ กว่ า มาตรฐานอย่ า งฉั น

นั้นจะคุยกับเค้ารู้เรื่องมั๊ยนะ เอ้า... ลองดูละกัน... เพราะเพื่อนผู้หวังดีได้จองตั๋ว

ให้เรียบร้อยแล้ว เมื่อถึงสถานที่นัดหมาย คุณ Chris แนะนำเพื่อนร่วมทริปชาวต่างชาติ

อีก 12 คนให้รู้จัก...​ แย่ละสิชาวต่างชาติทั้งนั้นเลย ฉันต้องใช้ภาษาอังกฤษแย่ๆ ของฉันตลอด 4 คืน 5 วัน เลยหรือนี่...​ ก่อนออกเดินทางคุณ​ Chris อธิบายถึง แผนการเดินทางคร่าวๆ ว่าเราจะไปที่ไหนและมีกิจกรรมอะไรบ้างตลอดระยะเวลา 5 วัน (Manchester - Edinburgh - The Highlands of Scotland - Loch Ness - A Scoth Whisky Distillery - Edinburgh Castle - Newcastle Upon Tyne York etc…) โดยให้พวกเราช่วยคิดและตัดสินใจกับการเดินทางในครั้งนี้ด้วย”

18

The English Bus “พอเคลื่อนตัวออกเดินทาง คุณครู Chris เริ่มทำหน้าที่สอนภาษาอังกฤษ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ไปตลอดทาง ผ่านไป 2 ชม. ฉันเริ่มจุกเล็กน้อยเพราะ ตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยต้องอยู่กับภาษาอังกฤษยาวนานขนาดนี้เลย แต่ดีตรงที่เป็น สำเนียงอังกฤษแท้ ฟังง่าย ชัดเจน ทำให้ฉันเริ่มที่จะชอบฟังเค้าพูด …​แต่ก็มี

แอบหลับบ้าง...​ ถึงแมนเชสเตอร์ตอนบ่ายแก่ ขนของเข้าที่พัก คุณครูกางแผนที่ ให้ดูว่าวันนี้เราจะไปสำรวจตรงไหนของแมนเชสเตอร์บ้าง …​ตอนแรกแอบคิดว่า เที่ยว 1 เมืองภายใน 1 วัน จะได้อะไรสักเท่าไรเชียว แต่เอาเข้าจริงๆ ก็ต้อง

พับความคิดนั้นเก็บเข้ากล่อง... ด้วยตารางที่อัดแน่นทำให้รู้สึกว่าเค้าต้องการให้

เราได้เที่ยวและเรียนรู้ให้ได้มากที่สุดจริงๆ ผู้คนที่นี่ดูรีแลกซ์กว่าผู้คนในลอนดอน สนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้ แต่งตัวกันแบบไม่ธรรมดาเวลาเที่ยว เหมือนพร้อมใจกันเว่อร์ เค้าถึงเรียกที่นี่ว่า MADchester คุณครูเค้าว่าอย่างนั้น อีกหนึ่งที่ที่ไม่พูดถึงไม่ได้ คือ The Old Trafford Stadium สนามฟุตบอลสโมสร Manchester United สวยงามยิ่งใหญ่อลังการสมชื่อสโมสรจริงๆ และไม่พลาดที่พวกเราจะควักกล้อง ออกมาเก็บภาพถ่าย” “ออกจากแมนเชสเตอร์มุ่งหน้าขึ้นเหนือสู่สก๊อตแลนด์ พวกเราพักกันที่ Edinburgh เมืองฮอตฮิตของสก๊อตแลนด์ แวะชม Edinburgh Castle ถ้าไม่ได้ไป ที่นี่ ติ๊ต่างว่ามาไม่ถึงสก๊อตแลนด์นะจ๊ะ เดินลัดเลาะไปพบกับห้องเล็กๆ อยู่บน คาเฟ่ คุณครู Chris บอกว่าที่นี่แหละคือจุดกำเนิดหนังสือ Harry Potter ที่โด่งดัง ไปทั่วโลก ปัจจุบันเค้ายังเก็บห้องนี้ไว้และมีป้ายเขียนบอกหน้าร้านว่า JK Rolling ได้ใช้ห้องนี้เขียนหนังสือเรื่องนี้ในตอนแรกๆ “วันนี้เพื่อนๆ เริ่มคุ้นเคยกันมากขึ้น ทำให้ฉันเริ่มไม่อายที่จะฟุดฟิดฟอไฟ กับพวกเค้า เมื่อเดินจนเกือบทั่วทุกมุมเมือง ท้องไส้เริ่มส่งเสียงร้อง คุณครู Chris

ก็พาไปชิมอาหารพื้นเมืองของชาวสก๊อตแลนด์ หน้าตาแปลกๆ ชื่อว่า Haggis

แต่ขอบอกว่าอร่อยอย่าบอกใคร ส่วนที่มาที่ไปกรรมวิธีการทำนั้นต้องขออุบไว้ก่อน บอกได้เลยว่าไม่ธรรมดา อยากรู้ต้องลองไปชิมค่ะ” “เช้าวันที่สองในสก๊อตแลนด์ ตารางแน่นเอียดเหมือนเดิม ไฮไลท์ของวันนี้ คือการไปดูกรรมวิธีการผลิตสก๊อตวิสกี้ชื่อดัง Black Label ที่หลายคน (คนไทย) ชื่ น ชอบ และไป Loch Ness เพื่ อ ไปตามหา Monster ตามคำบอกเล่ า

ไม่ แ น่ น ะคะรู ป ถ่ า ยบางรู ป อาจจะพบ Nessie สั ต ว์ ที่ อ าศั ย อยู่ ที่ Loch Ness

ติดมาด้วยก็เป็นได้ หลังจากนั้นก็มุ่งหน้าไปต่อกันที่ Glencoe Scotland พอ

ลงจากรถทุ ก คนฮื อ ฮา กั บ ทิ ว ทั ศ น์ ข องภู เ ขาและธรรมชาติ จ าก View Point

มันช่างสวยงามเหมือนดังในเทพนิยายเลยจริงๆ …บอกได้คำเดียวว่า ต้องมา สัมผัสด้วยตัวเองถึงจะเข้าใจ...​ โปรแกรมวันนี้ยังไม่หมด ตกกลางคืนตบท้ายคืน สุดท้ายกันด้วย การไปฉลองยามค่ำคืนในเมือง Edinburgh ท่ามกลางแสงสีของ


Edinburgh Castle Old Trafford Stadium

ชีวิตในยามราตรีด้วยการชนแก้วเคล้า เสียงเพลง ทำให้เพื่อนร่วมทางต่าง เชื้อชาตินั้นสนิทซี้ปึ้กกันยิ่งขึ้น” “รุ่ ง เช้ า โบกมื อ ลา Edinburgh ไป Newcastle วันนี้ถือว่า โชคเข้าข้างคนขาสั้นอย่างฉันที่ไม่ต้อง Loch Ness เดิน เพราะเค้าขับรถพาชมเมือง ชม สถานที่สำคัญต่างๆ และหยุดถ่ายรูปกันเป็นจุดๆ จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองผู้ดี ที่สุดท้ายของทริปนี้คือ York เมืองเก่าแก่และสวยงามที่หลายต่อหลายคนใฝ่ฝันว่า ต้ อ งมาที่ นี่ สั ก ครั้ ง เมื่ อ ถึ ง York พวกเราออกสำรวจเมื อ ง วั น นี้ ต้ อ งยกนิ้ ว ให้ Cathedral หรือชื่อเต็มว่า York Minister มองจากด้านนอกต้องร้องโอ้โหกันเลยที เดียวเพราะใหญ่โตและโอ่โถงมาก ที่สำคัญยิ่งได้รู้ประวัติว่าใช้เวลาถึง 252 ปี

หรือ 8 ชั่วอายุคนในการสร้าง ยิ่งทำให้ศรัทธาในความสามารถของคนสมัยก่อน จริงๆ …​เสียดายที่เย็นนี้เค้าปิดให้เข้าชมด้านในแล้ว...​ คุณครู Chris พาพวกเรา เดินเล่นสักพักแล้วก็แวะไปชิมสุดยอดของขึ้นชื่อของเมืองนี้ Yorkshire Pudding อร่อยสมคำล่ำลือจริงๆ “และแล้วก็มาถึงวันสุดท้าย แต่ยังไม่ได้เดินทางกลับเลยนะคะ ได้เที่ยว

ต่อจนวินาทีสุดท้าย เมื่อวานพลาดไม่ได้เข้าชม York Minister วันนี้ไม่พลาดค่ะ พอเข้ า ไปด้ า นในต้ อ งบอกว่ า ขนลุ ก สู้ เ ลย ด้ า นนอกที่ ว่ า ใหญ่ แ ละสวยงามแล้ ว

แพ้ด้านในขาดลอย สถาปัตยกรรมที่งามวิจิตร ความโอ่โถง บรรยากาศภายใน

ทุกอย่างรวมตัวกันแล้วรู้สึกได้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ ไม่แปลกใจเลยที่ใช้เวลาสร้าง

นับร้อยๆ ปี ถ้ามีโอกาสไปเที่ยว York อย่าลืมแวะมาที่นี่นะคะ “จาก York สู่ ล อนดอน เมื่ อ ลงจากรถแล้ ว ร่ ำ ลาเพื่ อ นๆ รวมทั้ ง

คุณครูคริสด้วย …รู้สึกใจหายนิดๆ เพราะใช้เวลา 24 ชม. ตลอด 5 วัน อยู่ด้วย กัน... พวกเรากอดร่ำลา แลกเบอร์และสัญญาว่าจะไปเที่ยวด้วยกันอีก ทำให้รู้

และเข้ า ใจว่ า มิ ต รภาพนั้ น หาได้ ทั่ ว ทุ ก มุ ม โลกแม้ ว่ า จะต่ า งภาษาต่ า งเชื้ อ ชาติ

ที่สำคัญต้องขอบคุณ คุณ Chris Horsey ที่ทำให้การเดินทางกับ The English Bus ครั้งนี้มีความหมายและน่าจดจำ ได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตชาวอังกฤษ ประวัติศาสตร์ ความหมายของสถานที่ต่างๆ ได้เพื่อนต่างชาติ ได้เรียนภาษาอังกฤษ …​ตอนนี้

ฉันมั่นใจมากขึ้นที่จะพูดและสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ... “ สนใจ เที่ยวไป เรียนไป กับ The English Bus ใน UK แวะชม เลือกทริป หรื อ จั ด ทริ ป เองได้ ใ นราคามาตรฐาน ที่ www.theenglishbus.com หรื อ www.facebook.com/theenglishbus หรื อ สอบถามข้ อ มู ล ผ่ า นนิ ต ยสาร

i-ASiA ได้ที่ info@i-asiamag.com *เช็ครายละเอียดที่เว็บไซต์ www.theenglishbus.com

Glencoe

Glencoe

Chris Horsey

Do you love travel? Do you love meeting people and having a great time together? I do and these are two things that are very important to me. My name is Chris Horsey and I run The English Bus. 4 years ago I was working in an office dreaming of doing something that combined everything I love - travelling, meeting people from around the world, teaching English and educating people on my wonderful country and exploring it at the same time. So The English Bus was born! The English Bus is a tour company operating fun, friendly, English language based small group tours around the UK, we travel by minibus and have a maximum of 16 people on each trip. We always encourage people to mix, make new friends and have a fantastic experience together. As an experienced and qualified English teacher, on The English Bus we encourage everyone to communicate in English as much as possible, offering our assistance whenever required. Many new sights are seen, new experiences experienced and great friends made. In fact we are waiting for our first The English Bus wedding for a couple who have met on our tours - we promise to provide the wedding transport free! We operate many different tours around the UK - one day trips to Bath and Stonehenge, Oxford and the Cotswolds, Cambridge, Stratford, Brighton and more. Weekend 2 day trips to Liverpool and Manchester, weekend camping trips and our ultimate trip - Around the UK - Manchester, Edinburgh, the Scottish Highlands, Newcastle and York - 5 days and 4 nights!

19


iHIGHLIGHT

Text / Photo :: i-ASiA

…ทู ต ศิ ล ปวั ฒ นธรรมอาหารไทย ผู้ บุ ก เบิ ก การนำเข้ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ Southeast Asian เข้ า มาขายในลอนดอน ภายใต้ ชื่ อ “Thai Shop”

ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นต้นกำเนิดของความนิยมและรู้จักกันอาหารไทยกันอย่าง แพร่หลายในลอนดอน ปัจจุบันอดีตเจ้าของร้านอาหารไทย “เชียงใหม่” กลางกรุงลอนดอน และ “เชียงราย” ที่แมนเชสเตอร์ ฟาวเดอร์ร้านอาหาร “Tamarind” ที่ Miami และ Cinnamon Beach เจ้าของรีสอร์ท “ภูสล่า”

ที่เชียงใหม่ เชฟสอนทำอาหาร วิทยากรเกี่ยวกับอาหาร นักเขียนตำราอาหาร ไทย ที่ ตี พิ ม พ์ แ ละวางขายทั่ ว โลก และศิ ล ปิ น ภาพวาด... ทำให้

วัชรินท์ ภูมิจิตร หรือพี่อ๊ะ เป็นที่รู้จักของชาวไทยและชาวต่างชาติทั่วโลก นิตยสาร i-ASiA รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่คุณอ๊ะ - วัชรินทร์ ภูมิจิตร ให้เกียรติมาร่วมด้วยช่วยกันเขียนบทความน่าอ่านเกี่ยวกับอาหาร ไทยที่แฝงด้วยความรู้ แหล่งกำเนิด ที่มาของอาหารแต่ละชนิด ไม่ว่าจะเป็น ส่วนประกอบของอาหาร อาหารว่าง อาหารจานหลัก อาหารจานด่วน ก๋วยเตี๋ยว ฯลฯ แน่นอนบทความอาหารต้องตามมาด้วยสูตรการทำอาหารแต่ละชนิด ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย ที่พรั่งพรูไปด้วย Tip & Trick ที่ควรรู้ ให้พี่ น้องชาวไทย - ยูเค ได้มีโอกาสได้อ่านกันในนิตยสาร i-ASiA ฉบับที่ 25 เป็นต้นไป

วัชรินทร์ ภูมิจิตร

20


อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ชมรูปภาพออนไลน์ ได้ที่ www.i-asiamag.com กด iBlog, iPhoto หรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ info@i-asiamag.com

iSOCIETY

Ambassador of Taiwan ท่านทูตกิตติ เปิดศาลา

Garden Team

ศาลาริมน้ำ

Garden Designer

Tudor Rose Award

Ambassador & Director of TAT

TAT Goody Bag

Hampton Court Palace Flower Show 2010 Photo :: i-ASiA, TAT

สวนไทย “ศาลาริ ม น้ ำ - House by the River” จัดสวนโดยนาย James Clarke ได้รับ รางวั ล ชนะเลิ ศ เหรี ย ญทอง ประจำปี 2010 เพี ย งสวนเดี ย วจากสวนทั้ ง หมด 14 สวน

ที่ เ ข้ า ร่ ว มแข่ ง ขั น และอี ก หนึ่ ง รางวั ล ที่ น่ า

ภาคภู มิ ใ จคื อ The Best Show Garden Award ณ งาน Hampton Court Palace Flower Show 2010 ภายใต้ ก ารสนั บ สนุ น

ของ Tourism Authority of Thailand สำนักงานลอนดอน และ สายการบิน EVA Airways โดยมี นายกิ ต ติ วะสี น นท์ เอกอั ค รราชทู ต ไทย ประจำกรุ ง ลอนดอน

เป็นประธานเปิด “ศาลาริมน้ำ” ในวันเปิดงาน

บรรเลงดนตรีไทย

ภายในสวน

21


iSOCIETY

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ชมรูปภาพออนไลน์ ได้ที่ www.i-asiamag.com กด iBlog, iPhoto หรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ info@i-asiamag.com

Vesakha Bucha Day in Dublin Photo :: Chuyot

งานวันวิสาขบูชา ณ กรุงดับบลิน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 มิ.ย. ที่ผ่านมา โดยมีท่านพระครูปภัศร์ธรรม วิเทศ (หลวงตาล้อม) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์จากวัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน และนายกิตติ วะสีนนท์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในงาน

ดังกล่าวมีพี่น้องชาวไทย และชาวไอริช มาร่วมทำบุญและเวียนเทียนเป็นจำนวนมาก

Taste of Dublin 2010 @ Iveagh Gardens Photo :: Chuyot

งาน Taste of Dublin 2010 จัดขึ้นที่ Iveagh Gardens เมื่อต้นเดือน มิถุนายน 2010 ที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 30,000 คน ภายในงาน มีซุ้มของประเทศไทยโดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานการส่งเสริม การค้ า ระหว่ า งประเทศ กรุ ง ลอนดอน สถานเอกอั ค รราชทู ต ไทย

ณ กรุ ง ลอนดอน การท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย การบิ น ไทย

ร้ า นอาหารไทยในไอร์ แ ลนด์ ซุ้ ม ของประเทศไทยเป็ น ซุ้ ม ที่ ไ ด้ รั บ

ความนิยมจากผู้เข้าชมงานเป็นอย่างมาก ในงานมีการแสดงนาฏศิลป์ ไทยโดย Thai Dance Academy บรรเลงดนตรีไทยโดย Thai Music Circle สาธิ ต การทำอาหารไทยโดยเชฟชื่ อ ดั ง จากร้ า นอาหารไทย

ในไอร์แลนด์ และบริการนวดแผนไทยฟรี

The Thai Cultural Family day @ Chester Beatty Library Photo :: Chuyot

งานครอบครัวและวัฒนธรรมไทยจัดขึ้นเมื่อวันที่12 เดือนมิถุนายน

ที่ผ่านมา ณ ห้องสมุด Chester Beatty กลางกรุงดับบลิน ครั้งที่ 5 ประจำปี 2010 ในงานมีการแสดงนาฏศิลป์ไทยโดย Thai Dance Academy ดนตรี ไ ทยโดย Thai Music Circle งานหั ต ถกรรม กิจกรรมสำหรับเด็ก ธรรมะบรรยาย การนั่งสมาธิ และอาหารไทย

22


อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ชมรูปภาพออนไลน์ ได้ที่ www.i-asiamag.com กด iBlog, iPhoto หรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ info@i-asiamag.com

iSOCIETY

Chris Delivery

Chris Unseen Live in the UK Photo :: Sacha

คริ ส ดี ลิ เ วอร์ รี่ โชว์ เ ดี่ ย วไมโครโฟน Chris Unseen Live in the UK ครั้งแรกในลอนดอน ให้ แ ฟนๆ ชาวไทยและชาวต่ า งชาติ ไ ด้ ส นุ ก สนานกับแบบ Non-Stop 3 ชม.​ รวดเดียวจบ ระหว่างเวลา 16.00 - 19.00 น. วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคมที่ผ่านมา ณ​ Imperial College, South Kensington

23


iSOCIETY

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ชมรูปภาพออนไลน์ ได้ที่ www.i-asiamag.com กด iBlog, iPhoto หรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ info@i-asiamag.com

Ealing Common Thai Festival Photo :: i-ASiA, TFO

งานไทยเฟสติวัล ณ Ealing Common จัดโดย TFO - Thai Festival Organisation (คุ ณ ไนกี้ แ ละคุ ณ ผึ้ ง ) เมื่ อ กลางเดื อ นมิ ถุ น ายนที่ ผ่ า นมา โดยได้ รั บ เกี ย รติ จ าก

อัครราชฑูตที่ปรึกษา นายเชิดเกียรติ อัตถากร และอัครราชทูต ฝ่ายการพาณิชย์ สำนักงานการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรุงลอนดอน นายอดิศัย ธรรมคุปต์

มาเป็นประธานเปิดงาน บรรยากาศของงานทั้งสองวัน นอกจาก Highlight การสาธิต

การทำอาหารไทย โดยร้าน Blue Elephant, The Thai, Thai Tho, Fat Boy

และ Mango Tree แล้วยังมีการประกวดแข่งขันทำอาหารไทยโดยชาวต่างชาติ

ซึ่งเป็นศิษย์เก่าของ The Thai Cooking School in Ealing ที่ทำสำคัญ TFO ยังได้ ยึดหลักส่งเสริมวัฒนธรรมไทยภาพลักษณ์ของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ไทย

อาทิ เ ช่ น ดนตรี ไ ทย รำไทย และมวยไทย ทั้ ง ยั ง มี นิ ท รรศการของพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถานฑูตไทย

24


อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ชมรูปภาพออนไลน์ ได้ที่ www.i-asiamag.com กด iBlog, iPhoto หรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ info@i-asiamag.com

อท. อดิศัย และ Southampton Councillor

iSOCIETY

เดินขบวนพาเหรดเปิดงาน

TUK TUK

Oversea Property

Southampton Raffles

Southampton Thai Festival 2010 Photo :: i-ASiA, STF

Tourism Authority of Thailand

Singha Team

Sue SouthSea

Mango

The King & I

งาน Southampton Thai Festival ประจำปี 2010 ภายใต้ ธี ม

What’s Tuk Tuk ระหว่างเวลา 11.00 - 18.00 น. ณ Hoglands Park เมื อ ง Southampton เมื่ อ ต้ น เดื อ นกรกฎาคมที่ ผ่ า นมา โดยมี

นายอดิศัย ธรรมคุปต์ อท. ฝ่ายพาณิชย์ สำนักงานการส่งเสริมการค้า ระหว่ า งประเทศ ประจำกรุ ง ลอนดอน และ Councillor Terence Matthews Sheriff แห่งเมือง Southampton ร่วมเป็นประธานเปิดงาน

ยุ้ย - ณพอาภา

ครอบครัว คร่ามะคำ

ร้องเพลง

Miss Southampton

South Coast Soap

Dootv

สาธิตทำอาหาร

25


iSOCIETY

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ชมรูปภาพออนไลน์ ได้ที่ www.i-asiamag.com กด iBlog, iPhoto หรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ info@i-asiamag.com

Warwick Rotary Thai Festival 2010

18 July 2010 @ Warwick Market Place Photo :: Sacha

การแสดงเปิดงาน

อท. อดิศัย และ Mayor of Warwick

26


อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ชมรูปภาพออนไลน์ ได้ที่ www.i-asiamag.com กด iBlog, iPhoto หรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ info@i-asiamag.com

iSOCIETY

คุณส้ม คุณ Mike Kob Kun Therapy @ Islington Green

Kob Kun Thai Therapy Charity Day at Islington Green Photo :: Sacha

คุณส้ม - วารุณี และคุณ Mike แห่งร้าน Kob Kun Thai Therapy

นำทีมพนักงานนวดออกอีเว้นท์ บริการนวดนอกสถานที่ เมื่อวันเสาร์ที่ 24 และ 31 กรกฎามคมที่ผ่านมา ณ สวนสาธารณะ Islington Green ด้ ว ยราคาสุ ด พิ เ ศษ โดยรายได้ ส่ ว นหนึ่ ง นำไปเพื่ อ บริ จ าคให้ กั บ

ชาว Islington Community เตรียมพบกับ Kob Kun Thai Therapy อีเว้นท์ อิน เดอะ พาร์ค เดือนสิงหาคมที่สวนสาธารณะย่าน Fulham เร็วๆ นี้

Kob Kun Therapist

27


iSOCIETY

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ชมรูปภาพออนไลน์ ได้ที่ www.i-asiamag.com กด iBlog, iPhoto หรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ info@i-asiamag.com

Monsoon Valley

WestEast Travel

The Thai Festival @ Battersea Park

มันตา ร้านผัดไทย

Photo :: i-ASiA

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2010 ณ​ Battersea Park, London จัดงานโดย

Thai UK Trust

Chris Delivery

Dootv

ร้าน 101

นก Mango Tree

Thai Children Trust

Oversea Property

เบียร์ช้าง

28

Fatboy Group

Lebara

Maning Impex

Sala Thai

Yummy

Thai Box Express

The Princess

Tawana

Mae Pranom

Western Union

ธรรมปธีป

Bursting Buds

101

Jasmine

The Globe Trading

Siam Classic

เรารักในหลวง

Pantipa Tirrel ผู้จัดงาน Jeffery, Donna ผู้จัดงาน


อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ชมรูปภาพออนไลน์ ได้ที่ www.i-asiamag.com กด iBlog, iPhoto หรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ info@i-asiamag.com

iSOCIETY

ท่านทูตกิตติ, คุณเฉลิม อยู่วิทยา

คุณดารณี, คุณหญิงต้น

Red Bull Amazing Thailand

Promote Amazing Thailand @ British Grand Prix Photo :: Tourism Authority of Thailand

ท่านทูตกิตติ, คุณศิริปกรณ์

จับรางวัลผู้โชคดี

เมื่ อ วั น ที่ 9 ก.ค. 2553 สถานเอกอั ค รราชทู ต ไทย ณ

กรุงลอนดอน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงาน ลอนดอน และบริ ษั ท เครื่ อ งดื่ ม Red Bull ได้ ร่ ว มกั น

จั ด งานเลี้ ย งรั บ รองเพื่ อ เปิ ด ตั ว ความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง

Red Bull และประเทศไทย ในการแข่ ง ขั น British

Grand Prix ณ สนาม Silverstone ในวันที่ 12 ก.ค.

ที่ ผ่ า นมา ได้ มี ก ารเชิ ญ นั ก ข่ า วจากสำนั ก ข่ า วทั่ ว ยุ โ รป

มาร่ ว มงานแถลงข่ า ว โดยในงานดั ง กล่ า วยั ง ได้ รั บ

ความร่ ว มมื อ จากการบิ น ไทยและโรงแรมศรี พั น วา

แจกของรางวั ล แก่ ผู้ โ ชคดี อี ก ด้ ว ย รวมทั้ ง ในการแข่ ง

นาย Mark Webber แห่ ง ที ม Red Bull ขั บ รถแข่ ง Formula 1 ที่ติดตรา Amazing Thailand และธงไทย เข้า เส้นชัยเป็นอันดับที่ 1

Red Bull Euronews

29


iSOCIETY

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ชมรูปภาพออนไลน์ ได้ที่ www.i-asiamag.com กด iBlog, iPhoto หรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ info@i-asiamag.com

คุณศิริปกรณ์, คุณวรภา

Mr. Haim Danous

Jan Lorenzen

คุณอ๊ะ

คุณชุ, Nigel Trood

คุณหญิงต้น, คุณปุ๊

SQUARE MILE Kitchen & Lounge 142 Minories London, EC3N 1LS Photo :: i-ASiA

Mr. Haim Danous จัดเลี้ยงอาหารค่ำสำหรับแขกวีไอพี ฉลองเปิดร้านอาหาร SQUARE MILE Kitchen & Lounge ในเครือ Thai Square Group เมื่อกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา โดยทางร้าน Square Mile

บริการเสิร์ฟอาหาร Modern European อาทิเช่น โฮมเมดพิซซ่าและพาสต้าหลากหลายเมนู นอกจากนี้

Mr. Haim Danous ยังได้โชว์ห้องพักสุดหรูของโรงแรม Indigo Hotel ซึ่งอยู่ชั้นบนของร้านอาหารให้แขกเหรื่อ ได้ชม ก่อนจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในเร็วๆ นี้

โฮมเมดพิซซ่า

Square Mile

30


อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ชมรูปภาพออนไลน์ ได้ที่ www.i-asiamag.com กด iBlog, iPhoto หรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ info@i-asiamag.com

iSOCIETY

Ambassador’s Golf Cup 2010 Photo :: Kulaphat | Sarawuth

Ambassador’s Golf Cup ประจำปี 2010 จั ด ขึ้ น ที่

สนามกอล์ฟ Luton Hoo เมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา โดยมีเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงลอนดอน นายกิตติ

วะสี น นท์ และนายศิ ริ ป กรณ์ เชี่ ย วสมุ ท ร ผู้ อ ำนวยการ

การท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย สำนั ก งานลอนดอน

ร่วมออกรอบกับสมาชิกสมาคมนักกอล์ฟไทยในยูเค (Thai Golf Society) นอกจากถ้วยรางวัล Ambassador’s Golf Cup แล้ว ยั ง มี ร างวั ล อี ก มากมาย โดยได้ รั บ การสนั บ สนุ น จาก

Thai Airways, เบียร์สิงห์, เบียร์ช้าง, VeryThai, Siam Winery, Thai Square, Mango Tree, Patara, Blue Elephant และ TAT London

ลงทะเบียน

คุณศิริปกรณ์

ท่านทูตมอบถ้วย Ambassador

ผู้ที่ได้รับรางวัล

31


iTALK

เรื่อง :: หมามุ่ย

เมื่อเดือนที่แล้ว พระมหาวุฒิชัย (ท่าน ว.วชิร เมธี) เดินทางเยือนยุโรป (ธรรมะสัญจร) และ

ได้เดินทางไปยังหลายๆ วัด ในประเทศอังกฤษ ด้วย ทำให้คนไทยในอังกฤษ ได้มีโอกาสฟังเทศน์ ฟั ง ธรรมกั น ถ้ ว นหน้ า แว่ ว ว่ า ท่ า นกำลั ง

เขียนหนังสือธรรมะอีกเล่ม คงได้อ่านกันเร็วๆ นี้

น้องชาลี - ศุภชาญ หลายชายหัวแก้วหัวแหวน ของเจ๊ ห มวย สอบเข้ า เรี ย นหมอได้ ที่ King’s College เข้ า เรี ย นปี แ รก ก็ มี โ อกาสได้ เ ป็ น

ผู้ช่วยแพทย์ที่ South America เพื่อฝึกงาน... ทั้งเก่ง ทั้งหล่อ และขยันขนาดนี้ อีก 6 ปี คงได้ เป็นคุณหมอสมใจ

ประธาน รองประธานและครูของชมรมดนตรีไทย แห่งสหราชอาณาจักร เข้าพบท่านทูตฯ เพื่อรับ เงินสนับสนุนกิจกรรม Thai Music Workshop เพื่อเผยแพร่ดนตรีไทยให้แก่นักเรียน Primary School ในลอนดอน เมื่อเดือนมิ.ย. ที่ผ่านมา

งานเลี้ยงแข่งรถฟอร์มูล่า 1 ที่โมนาโคปีนี้ คุณตุ้ย คุ ณ บี เชฟประยม และเชฟทองเพี ย ร จาก

ร้านภัทรา รู้สึกประทับใจมาก เมื่อได้มีโอกาส

เข้าเฝ้า Prince Albert II โดยท่านได้เสด็จมา

ที่ ค รั ว และตรั ส ทั ก ทายว่ า “สวั ส ดี ค รั บ ” และ “ขอบคุ ณ ครั บ ” แถมยั ง ได้ เ จอเชฟ Garcia

ซึ่งเป็นเฮดเชฟในวังอีกด้วย

คงจำกั น ได้ กั บ งาน Thai Charity Night ณ

ร้ า นอาหาร The Thai Princess เมื่ อ ปลาย

ปี ที่ แ ล้ ว เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ติ ด เชื้ อ HIV ที ม งาน

แจ้ ง เงิ น จำนวน 7 พั น ปอนด์ ที่ ร วบรวมได้

ได้ ม อบให้ กั บ ทางวั ด พุ ท ธบาตรน้ ำ พุ เป็ น ที่ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ใครพลาดปี ที่ แ ล้ ว ปี นี้ เ จอกั น

วั น ที่ 10.10.10 ติ ด ตามรายละเอี ย ดได้ ที่

i-ASiA magazine

ขอแสดงความยินดีกับคุณอินทราพร อรัณยะนาค และคุ ณ Ronan Reilly กั บ งานแต่ ง งาน ณ

ร้านอาหาร Baan Thai, Dublin เมื่อปลายเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมา

ผ่านไปอีกครั้งกับแบดมินตัน Fun Tour-nament ครั้งที่ 15 ของ Thai Airways จั ด โดย Thai Sport Group ใครพลาดกิจกรรมปีนี้ ยังมีเวลา ฟิตร่างกายสำหรับปีหน้านะจ๊ะ

อยู่ เ มื อ งนอก แต่ ง หน้ า ทำผม ที่ ไ หนดี น ะ?​

คุณนก - ธัญญารัศม์ แนะนำให้ แ วะไปที่ ร้ า น

Art & Beauty ที่ Camden Lock Village Market บริการเสริมสวยเป็นกันเองแถมราคา มาตรฐานด้วยจ้า

ง า น ไ ท ย เ ฟ ส ติ วั ล Southampton เจอตัว น้ อ งยุ้ ย - ณพอาภา เทวกุ ล ณ อยุ ธ ยา ศิ ล ปิ น ค่ า ย RS ร้ อ ง เพลงในงาน แถมเจ้า ตั ว ยั ง ใส่ เ สื้ อ “เรารั ก ในหลวง” ที่ฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองไทย เมืองนอก น้องฝน - เกศพิไลพร นอกจากจะบริหารดูแล น้องยุ้ยบอกว่า “ลายมือยุ้ยเองจ้า” ร้าน Kob Kun Thai Therapy สาขา Islington แล้ ว ยั ง มี ค วามสามารถด้ า นงานศิ ล ปะและ

งาน Computer Graphic ชนิดหาตัวจับยาก

แฮปปี้เบิร์ดเดย์ ย้อน อี ก ด้ ว ย โดยเฉพาะงานอนิ เ มชั่ น พรี เ ซ็ น -

หลั ง PA สาวสวย เทชั่นงานแต่งงาน ของ Mr. Haim Danous คุ ณ ปุ๊ ก กี้ จากทีมงานนิตยสาร i-ASiA ด้วยจ้า ขอให้ มี สุ ข ภาพร่ า งกายที่ แข็งแรง มีเงินมีทอง เยอะๆ นะจ๊ะ

คุ ณ วี ณ า สุ ด ดี เจ้ า ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ กี่ ย วกั บ ผม “ดิ๊ ป โซ่ ” ขายดี ทั่ ว ประเทศไทย ถื อ โอกาส

พาลูกสาว “ชีน” ปิดเทอมที่อเมริกาและ “มีมี่” รวมทั้งสามี มาตลุยเจาะลึกทั่วประเทศอังกฤษ เมื่อต้นเดือน ก.ค. ที่ผ่านมา งานนี้ยัง “ช้อป”

ไม่สะใจ คงจะต้องมาอีกครั้งเร็วๆ นี้

แวะไปเยี่ยมเยียนวัดธรรมปทีป ที่สก็อตแลนด์ ท่านมหาวัฒนา ฝากบอกว่า ใครไปเที่ยวสก็อตฯ ไม่ ต้ อ งหาที่ พั ก ให้ วุ่ น วาย มาพั ก ที่ วั ด ได้ ยิ น ดี ต้ อ นรั บ ทุ ก ท่ า น ส่ ว นพี่ ส ำราญกระซิ บ ว่ า ที่ นี่

รุ่ น เล็ ก รุ่ น ใหญ่ ต่ า งก็ เ ป็ น แฟนพั น ธุ์ แ ท้ i-ASiA ด้วย… “หมามุ่ย” แอบปลื้มยิ้มแก้มปริ Chill Out นำทีมโดย คุ ณ อ๊ อ ฟ-สิ ท ธิ ศั ก ดิ์ บริ ก ารไอติ ม หลอด น้ำหวาน น้ำแข็งใส ชานม กาแฟเย็น ใน ง า น ไ ท ย เ ฟ ส ติ วั ล ตอนนี้ มี ไ อศกรี ม รส ชานม ขอบอกว่ า อร่อยสุดๆ เนื้อครีมนุ่ม หอมกรุ่น เพราะเม็ดชา คั่ ว เองจากเมื อ งไทย มี โ อกาสอย่ า ลื ม แวะชิ ม

นะจ๊ะ

32

วอร์มเว็ลคัม น้องฝน ชุติมา น้องใหม่แห่ง WestEast Travel จ้า สนใจสอบถามหรื อ จองตั๋ ว เครื่ อ งบิ น ไป กลั บ กรุ ง เทพฯ ลอนดอน ราคาพิเศษ ติดต่อน้องฝนได้เลย

เดินไปเดินมาอยู่หน้าร้าน Square Mile จ๊ะเอ๋ น้องฟิล์ม-อัญจิฎา กรรณสูต หลานสาวสุดรัก

ของคุ ณ ยายสุ พั ฒ นา อาทรไผท น้ อ งฟิ ล์ ม

บอกว่ า ตอนนี้ Cesar Ritz College, Switzerland ปิดเทอม เลยแวะมาเยี่ยมน้องสาว แฟร์-ภัทริณี กรรณสูต ที่ London

จั๊ม แป๋ม แห่ง Addie’s Thai Cafe คุ ณ พ่ อ

คุ ณ แม่ มื อ ใหม่ ต้ อ นรั บ ลู ก ชายคนแรก น้ อ ง Tigger เมื่ อ ต้ น เดื อ นมิ . ย. ที่ ผ่ า นมา เผลอ

แผล็บเดียวน้อง Tigger โกนผมไฟแล้วจ้า


ขอแสดงความยิ น ดี กั บ เบี ย ร์ สิ ง ห์ เบี ย ร์ ไ ทย ที่ ตอนนี้ เ ป็ น เบี ย ร์ Official ให้ กั บ ที ม ฟุ ต บอล Manchester United เป็ น ที่ เ รี ย บร้ อ ยแล้ ว ... อย่ า งนี้ ที ม แมนยู ไ นเต็ ด ไปเตะที่ ไ หนก็ สั่ ง

เบียร์สิงห์ดื่มได้แล้วนะจ๊ะ …ภูมิใจแทนชาวไทย ทุกคนจริงๆ...

โบกมือลา เสียงเพลงครวญมาต้องลาแล้วเพื่อน... คุ ณ ธามม์ - ประวั ติ ต รี จากลอนดอนสู่ สิ ง คโปร์ เพื่ อ รั บ ตำแหน่ ง ใหม่ ที่ บ. Yum Restaurant International Asia | Singapore บริษัทแม่ของ KFC, Pizza Hut, A&W ฯลฯ

น้องโอม - ธนพล แห่งร้านเสื้อผ้า Black Smith ย่ า น Camden Lock Village ฝากบอก

ซี ซั่ น นี้ เทรนเสื้ อ ผ้ า แนวทหารเรื อ มาแรง

หากยังไม่มีไว้ในครอบครองลองแวะไปที่ Black Smith ได้จ้า มีโปรโมชั่นพิเศษๆ ให้เลือกซื้อ เพียบ!

คุณใหญ่-พิมพ์รัชฎา พัฒนสุทธิกล แห่งเวิร์ดกู๊ดส์ จำกัด นำเสนอน้ำมังคุด 100% ภายใต้แบรนด์ Siam Classic เหมาะสำหรับคนรักสุขภาพดื่ม

ดั บ ร้ อ นในรู ป แบบของ Smoothies หรื อ ใช้

ผสมเครื่องดื่มอื่นๆ หาซื้อในสหราชอาณาจักร

ได้เร็วๆ นี้

พี่ อ๊ อ ด - ไพบู ล ย์

งามผิ ว พ่ อ ครั ว ร้ า น อาหาร Totally Thai เมือง Warwick ฝีมือ ถ่ า ยภาพไม่ ธ รรมดา มีภาพสวยๆ แล้วอย่า เก็บไว้คนเดียวนะจ๊ะ รวมตั ว ครั้ ง แรกกั บ คณะ “ลู ก ทุ่ ง ในต่ า งแดน” เอามาผลัดกันชมบ้างที่ i-ASiA Magazine นั ก ร้ อ งอาชี พ ในอดี ต และปั จ จุ บั น นั ก ร้ อ ง

สมั ค รเล่ น นั ก ร้ อ งหน้ า ใหม่ นำที ม โดย

คุณยุพา ฟ้าสุพรรณ และหัวหน้าทีมคุณคัมภีร์ น้ อ ง PJ - พลากร ภูมิลา ลูกชายสุดรักของคุณ ผึ้ง Constable กำลัง จ ะ บ ว ช อี ก ค รั้ ง ใ น น้ อ ง ม ด - ฟ า รี ด า เดือนส.ค. คราวนี้ขอ ลูกสาวคนสวยของคุณ บวชเอง แถมบอกว่า อ้ ว น แห่ ง ตะวั น นา อ ย า ก บ ว ช ใ ห้ คุ ณ เผลอแผล็ บ เดี ย วโต พ่อคุณแม่ “หมามุ่ย” เป็นสาวแล้ว แถมสวย ขออนุโมทนาบุญด้วยคนนะจ๊ะ อี ก ต่ า งหาก ถ้ า ไม่ บอกนึ ก ว่ า นางแบบ พญ.คุณหญิงอัมพร สุคนธมาน บิ น มาอั ง กฤษ เลยนะเนี่ย และฉลองวันเกิดครบรอบปีที่ 80 ณ วัดอัมราวดี เมื่อเดือนมิ.ย. ที่ผ่านมา โดยมีคุณจ้อ-รัสรินทร์ อรุชา ภาษาประเทศ แฮริส ร่วมเดินทางไปด้วย ห รื อ น้ อ ง เ จ แ ป น หลานสาวคุ ณ ยาย ประนอม (น้ำพริกเผา ไ ท ย แ ม่ ป ร ะ น อ ม ) ต อ น นี้ ม า เ รี ย น ท ำ เมื่ อ ปลายเดื อ น ก.ค.ที่ ผ่ า นมา มี ง านบวช

ขนมที่ Le Cordon ศีลจาริณี ที่วัดพุทธปทีป วิมเบิลดัน แม่ชีทุกคน Bleu ยามว่ า งก็ ม า ฝากขอบคุ ณ เจ้ า ภาพทุ ก ท่ า นที่ น ำอาหาร

ช่วยโปรโมทผลิตภัณฑ์ของแม่ประนอม... ทั้งสวย มาเลี้ยง “หมามุ่ย” ขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยค่ะ ทั้งน่ารัก แล้วก็ทำขนมเก่งอย่างนี้ เปิดร้านเค้ก คุ ณ ณภั ท ร ตั ว แทนผลิ ต ภั ณ ฑ์ “จั น จิ ร า” ย่านพุทธมณฑลเมื่อไรอย่างลืมส่งข่าวนะจ๊ะ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพรสปาเพื่ อ สุ ข ภาพ โดยมี

คุ ณ จั น จิ ร า จั น ทร์ โ ฉม มิ ส ไทยแลนด์ ยู นิ เ วิ ร์ ส

ปี 2545 เป็นแบรนด์ แอมบาสเดอร์ คุณณภัทร สำหรั บ ผู้ ที่ ต้ อ งการสอบ Life in the UK

กระซิ บ ว่ า เปิ ด ตั ว ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ค รั้ ง แรกในงาน

“หมามุ่ ย ” ได้ ยิ น ว่ า ตอนนี้ มี แ ปลและตี พิ ม พ์

The Thai Festival in Kent (Danson Park)

เป็นภาษาไทยให้อ่านควบคู่ไปกับภาษาอังกฤษ ได้เสียงตอบรับจากผู้รักสุขภาพดีมาก... เมื่อไร โดยคุณแสงเดือนและคุณ Andrew Thompson เปิ ด ตั ว อย่ า งเป็ น ทางการ สายตรงเรี ย ก

หาซื้อได้ที่ Amazon.co.uk หรือโทรสอบถาม “หมามุ่ย” ได้้เลยนะจ๊ะ ได้ที่ 07970399480

คุ ณ ทิ พ ย์ - ธ น า ธิ ป และคุณกาน-กานดา คู่ หู เ ตรี ย มตั ว เปิ ด ร้านอาหาร @ siam (ร้ า นเชี ย งใหม่ เ ดิ ม ) บริการอาหารรสเด็ด ลองแวะไปชิมกันได้ รับรองแซ๊บบ... ขอแสดงความยิ น ดี กั บ พี่ บู - บู ร ชิ ต แห่ ง ร้ า น Jasmine ด้วยจ้า ที่ตอนนี้เป็น Gas Engineer เต็มตัวแล้ว ภายใต้ชื่อ บ. West London Gas ร้ า นอาหารไหนมี ปั ญ หาเรื่ อ ง Gas เรี ย กหา

พี่บูคนเก่งได้เลย

มี ค น ถ า ม เ ข้ า ม า หนาหูว่าโมเดลหน้า ปก i-ASiA ฉบั บ ที่ แล้ ว มี ชื่ อ เสี ย งเรี ย ง นามว่าอะไร... ไม่ใช่ ใครที่ไหนก็น้องแตง สุ นิ ส า โภคานนท์ ลูกสาวคนสวยของคุณตั๋นและคุณนวยแห่งร้าน Nuay’s Thai นี่เองจ้า

“หมามุ่ย” เจอเพื่อน เก่า (แต่ไม่แก่) พี่แน่ สิ ริ บุ ษ ย์ อึ๊ ง ภากรณ์ สอบถามไปมาเลย

รู้ ว่ า หลั ง จากกลั บ ไป เมื อ งไทย ตอนนี้

ได้ทุนมาเรียน ป.โท ด้ า นกฎหมาย ที่ Southampton University นี่เอง

แต่งงานกันไปอีก 1 คู่ คุณวันยี่หว๋ากับแฟนหนุ่ม คุณ​ Simon ดีไซน์เนอร์เสื้อผ้าชาวอังกฤษชื่อดัง ที่หัวหิน... น่ารักหวานแหว๋วอย่างนี้ มีเจ้าตัวเล็ก เมื่อไรต้องส่งข่าวด้วยนะจ๊ะ

33


ดวงชะตาระหว่างวันที่ 1- 30 กัยายน 2553

ราศีเมษ

( 1 3 เ ม ษ า ย น – 1 4 พ ฤ ษ ภ า ค ม )

เดือนนี้ท่านจะมีความสุขกับความรัก แต่เป็นรักที่ซ่อนเร้น จะเรียกว่ากิ๊กหรือ อะไรก็ตามแต่ก็คงอยู่ในเซตนั้น เพราะฉนั้นท่านควรระวังตัว กลัวใจไว้บ้าง อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องหนี้สินที่ท่านคงเครดิตดีหมุนเงินได้คล่อง และอาจ คล่องจนท่านลืดคิดถึงอนาคตที่ท่านต้องมาชดใช้ กลางเดือนไปท่านทำงาน หนัก ติดต่อผู้คนก็มากให้ระวังวาจา และความมั่นใจที่อาจไม่ค่อยเป็นตัว ของตัวท่านในระยะนี้ บางทีอาจทำให้ท่านอับอายได้

ราศีพฤษภ

( 1 5 พ ฤ ษ ภ า ค ม – 1 4 มิ ถุ น า ย น )

เดือนนี้ท่านจะมีความเข้มแข็งมีพละกำลังในการต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นปัญหา ใหญ่น้อยอย่างมาก หากท่านมีหนี้สินหรือภาระทางการเงินที่ท่านต้องรับผิด ชอบ ท่านจะมีสติ จัดการเรื่องราวต่างๆได้อย่างรอบคอบ ช่วงต้นเดือนท่าน จะมีความกังวลใจกับเรื่องในครอบครัว หรือค่าใช่จ่ายภายในครอบครัว ท่านมีเกณฑ์ได้รับบริวารใหม่และปรับปรุงเรื่องระบบการทำงาน การจัดสรร กำลังแรงงาน คู่ครองหรือหุ้นส่วนจะนำโชคหรือสิ่งดีๆเกินคาดหมายมาให้

ราศีเมถุน

( 1 5 มิ ถุ น า ย น – 1 5 ก ร ก ฎ า ค ม )

เดือนนี้การติกต่อสื่อสาร การเดินทางของท่าน ท่านควรเผื่อเหลือเผื่อขาด เพราะอุปสรรคที่ไม่คาดคิดคาดฝันเกิดขึ้นเสมอ ส่วนมากจะมีผลต่อเวลา ผิดนัดหมาย เดือนนี้เรื่องรักๆใคร่ๆยังคงมาแรง อาจแรงมากจนน่าหวั่นก็คง ต้องหักห้ามใจไว้บ้าง กลางเดือนไปแล้วท่านมีเกณฑ์ที่จะได้ซ่อมบ้านช่อง ห้องหอ หรือพบการเสื่อมของที่อยู่อาศัย ก็คงยุ่งพอสมควร หรือเป็นไปได้ว่า อาจจะเกิดจากภัยธรรมชาติ แต่ปลายเดือนท่านจะมีโชคที่น่าตื่นเต้น

ราศีกรกฎ

( 1 6 ก ร ก ฎ า ค ม – 1 6 สิ ง ห า ค ม )

เดือนนี้ท่านจะมีรายจ่ายที่น่าตกใจเข้ามาบ้าง ท่านคงหัวเสียหรือเสียดายไม่ น้อย ระวังการใช้วาจาของท่าน อาจคึกคะนอง ติดคำไม่สุภาพ หรือไม่ควร ออกไปล่วงเกินผู้อื่น โดยเฉพาะบุคคลสำคัญๆ นอกจากนี้มีเกณฑ์ที่ท่านต้อง เข้าพบหมอฟัน หรือมีปัญหาในช่องปาก ถ้าท่านติดต่อทางไกลหรือต่าง ประเทศ ระวังค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น สิ่งที่คาดหวังว่าจะได้อาจกลายเป็น ความไม่คุ้มค่าเสียเลย ปลายเดือนถ้าอยากกู้หนี้ยืมสิน จะไม่พลาด และ ท่านจะมีลูกหนี้ เป็นไปได้ว่าจะได้หนี้คืน


ราศีสิงห์

( 1 7 สิ ง ห า ค ม – 1 6 กั น ย า ย น )

เดือนนี้การเงินของท่านคงดูวุ่นวาย แต่คงมีโชคอยู่บ้างแต่อาจจะเป็นหนี้ สิน ระวังการใช้อารมณ์ การปะทะ เผชิญหน้า ถ้าท่านยั้งใจไม่อยู่จะพบ เรื่องราวที่บานปลายใหญ่โต ทำให้กระทบไปถึงหลายฝ่ายและอาจพบ ความเสียหายที่ไม่คาดฝัน กลางเดือนท่านจะต้องใช้ความคิดอย่างมาก และต้องขวยขวายให้ความช่วยเหลือผู้อื่น อาจเป็นญาติพี่น้อง ปลาย เดือนท่านต้องได้รับการแก้ไขปัญหาเรื่องการเงินและมีแนวโน้มว่าจะได้ เจรจาเรื่องความรักเป็นเรื่องเป็นราวกับใครสักคน

ราศีกันย์

( 1 7 กั น ย า ย น – 1 6 ตุ ล า ค ม )

เดือนนี้ท่านจะเกิดอาการวิตกจริต หรือหลงไปในโลกของความคิดมากเกิน ไปถ้าท่านอยู่ในวัยศึกษาหาความรู้หรือวิจัยค้นคว้าในระดับสูง ท่านจะมี เกณฑ์ค้นพบสิ่งที่หามานานอย่างผิดคาด ถ้าอยู่ในระหว่างการดินทาง หรือ อยู่ในถิ่นต่างแดน มีเกณฑ์พบกับอุปสรรค ไม่ว่าจะเรื่องเวลาการนัดหมาย หรื อ การหลงทาง และเดื อ นนี้ เ รื่ อ งหั ว ใจยั ง คงเดด่ น ต่ า งฝ่ า ยต่ า งมี จิ ต ปฏิพัทธ์ ช่างน่าถวิลหาเสียจริง กลางเดือนไปแล้ว ท่านจะได้ปรับปรุงตนได้ อย่างน่าทึ่ง เป็นที่พอใจแก่ผู้ที่แวดล้อมท่านยิ่งนัก และปิดท้ายเดือนด้วยโชค ใหญ่

ราศีตุลย์

( 1 7 ตุ ล า ค ม – 1 5 พ ฤ ศ จิ ก า ย น )

เดือนนี้ท่านจะเกิดความเข้มแข็งมาก มีความเป็นตัวของตัวเอง ถ้ามีปัญหา อุปสรรคใดๆก็ สามารถผ่านพ้นไปได้ไม่ยากเย็น แม้แต่เจ็บป่วยก็มีเกณฑ์ บรรเทา หรืออาจหายได้ กลางเดือนท่านจะมีทุกข์กังวลกับเรื่องของการ ติดต่อทางไกล ต่างประเทศ หรือเรื่องคดีความบางอย่าง เป็นไปได้ว่าท่าน จะได้รับผิดชอบปัญหาที่ผู้อื่นสร้างเอาไว้ คู่ครองหรือหุ้นส่วนจะนำโชคใหญ่ มาให้

ราศีพิจิก

( 1 6 พ ฤ ศ จิ ก า ย น – 1 5 ธั น ว า ค ม )

เดือนนี้เรื่องหลักที่ท่านต้องระวัง คือเรื่องผลประโยชน์ที่จะได้จากการทำงาน บางทียดอาจจะลด จะดีก็แต่งานเก่าๆที่แทบไม่อยากหวัง นอกจากผล ประโยชน์เรื่องงานแล้ว สามชิกเพื่อนร่วมงานก็ยังส่อเค้ามีปัญหาที่ไม่น่าจะ เป็นไปได้ อาจพบการทุจริตเป็นหมู่คณะ ทำให้เสียความรู้สึกหรือหวั่นใจได้ ท่านที่จะรับโครงการระวังถูกเบี้ยวด้วยการอ้างเหตุผลที่น่าเจ็บใจ ความรัก ยังเป็นปัญหาใหญ่ถ้าท่านทำอะไรไม่ถูกใจใครกรือมีความผิดปกติอะไรสัก อย่าง อาจถูกประจานหรือทำให้อับอายได้ง่าย

ราศีธนู

( 1 6 ธั น ว า ค ม – 1 4 ม ก ร า ค ม )

สัปดาหืแรกคู่ครองของท่านจะมีทุกข์ แต่นำโชคมาให้ท่าน ถ้าท่านเป็นนัก ธุรกิจ จะได้รับเงินชดเชย หรือได้ค่าปรับ ได้หนี้เก่าคืนพร้อมดอกเบี้ย กลาง


เดือนท่านจะได้เลื่อนขั้น หรือประสบความสำเร็จในการทำงานบางอย่าง กลางเดือนท่านจะได้รับการสนับสนุนจากทุกด้าน จากคนภายนอกที่เล็งเห็น ศั ก ยภาพหรื อ พลั ง แห่ ง ความสำเร็ จ ของท่ า นนั้ น ถ้ า ท่ า นเข้ า แข่ ง ขั น ชิ ง ตำแหน่งใดๆ โอกาสจะชนะสูง จะเสนอข้อคิดเห็นหรือเรียกร้องความ ยุติธรรมจากส่วนใด ดูเหมือนเหตุผลของท่านจะมีน้ำหนักและมีประโยชน์ ปลายเดือนท่านมีเกณฑ์ได้เดินทางและพบบุคคลที่ไม่คาดฝัน เป็นที่น่าสนใจ ยิ่งหนัก

ราศีมังกร

( 1 5 ม ก ร า ค ม – 1 2 กุ ม ภ า พั น ธ์ )

ท่ า นจะมี โ ชคในการติ ด ต่ อ การประชาสั ม พั น ธ์ งานอะไรที่ เ กี่ ย วกั บ

สาธาราณะ หมู่คณะ ถ้าท่านจัดงานแสดง หรือเป็นเจ้าของคอนเสิร์ตก็อาจ รวยไม่ รู้ เ รื่ อ ง แต่ ร ะวั ง ความไม่ ช อบมาพากลในเรื่ อ งข้ อ ตกลงสั ญ ญา

หรือเอกสารบางอย่างก็คงเกิดขึ้นได้ ระยะนี้ทำงานใหญ่ได้ แต่ไว้ใจใคร

ไม่ ค่ อ ยได้ ท่ า นจะมี โ ชคใหญ่ จั ด การเรื่ อ งอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ หรื อ การ เปลี่ ย นแปลงถ่ า ยเททรั พ ย์ สิ น อย่ า งใดก็ เ ป็ น ช่ อ งทางที่ ดี ทั้ ง นั้ น แต่ พ อ

กลางเดือนระวังท่านจะใจร้อนเพราะเรื่องชู้สาวคาวโลกีย์

ราศีกุมภ์

( 1 3 กุ ม ภ า พั น ธ์ – 1 4 มี น า ค ม )

ท่านจะได้รับความสำเร็จในการร่วมมือ หรืองานประชุม งานที่เกี่ยวกับคน หมู่มาก สาธาราณชน ถ้าท่านอยู่ในวงการสื่อสารก็คงเป็นนาทีทอง ระหว่าง ที่ท่านโชคดี ก็จะมีเรื่องเคืองใจเข้ามาบ้าง คงไม่พ้นเรื่องของบุตรบริวารและ การแบ่งปันผลประโยชน์ที่ไม่ลงตัว ท่านก็จะสามารถขจัดอุปสรรคใหญ่ๆ ออกไปหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการงาน และอำนาจหน้าที่ของ ท่าน ผู้ใหญ่หรือนายจะเข้ามามีบทบาทและให้การสนับสนุนท่านอย่างเต็มที่ แต่พอกลางเดือนท่านจะเครียดหรือวุ่นวายใจเพราะญาติพี่น้อง และเพื่อน ช่วงนี้ท่านมีเกณฑ์จะเกิดอุบัติเหตุ หากมีการใช้ยวดยานหรือดินทางควรใช้ ความระมัดระวังเป็นพิเศษ

ราศีมีน

( 1 5 มี น า ค ม – 1 4 เ ม ษ า ย น )

สัปดาห์แรกของเดือนท่านจะเกี่ยวข้องกับความรักมากมายทั้งที่ควรและไม่ ควร บางทีก็มากไปกว่าการหว่านเสน่ห์ เรื่องนี้จะทำให้เป็นปัญหาได้เช่นกัน แต่ตอนนี้ท่านอาจไม่รู้สึกกลัว ไม่รู้สึก ว่าการมากรักจะเป็นเรื่องผิดแต่ อย่างไร เรื่องโชคอื่นๆก็มีเข้ามาได้เช่นกัน ถ้าเป็นคนค้าขายเงินที่ค้างอยู่ก็ จะเก็บได้ หรือล้างหนี้กันได้ด้วยดี จะได้ปรับเรื่องบริวารลูกน้องอีกช่วงนี้ เป็นเรื่องที่ดีเพราะท่านคงได้พบผู้ที่มีความสามารถ และที่ถูกใจมาร่วมงาน กลางเดือนท่านจะประสบความสำเร็จจากการได้แรงหนุนจากทิศทางต่างๆ โอกาสที่จะคะแนนนำก็มีสูง ปลายเดือนท่านมีเกณฑืเดินทางและน่าจะมี บริวารบอกลา


iDOO TV

Text :: Miss Dootv Photo :: apple.com/uk

iPad | iDooTV

สวัสดีค่ะ ชาว i-ASiA วันนี้ มิสดูทีวีขอนำอุปกรณ์สุดฮิต iPad มาเป็น ประเด็นในการอัพเดทให้คุณผู้อ่านได้ทราบถึงข้อดี และข้อเสียของเจ้า iPad นะคะสำหรับรูปลักษณ์ภายนอก กันก่อนเลย iPad ตัวนี้มีขนาดกำลังดีค่ะ สูง 24.28 ซ.ม. กว้าง 18.97 ซ.ม. หนา 1 ซ.ม. นิดๆ ไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไป น้ ำ หนั ก อยู่ ที่ 0.73 กิ โ ลกรั ม (รุ่ น 3G) และ 0.68 กิ โ ลกรั ม (รุ่ น wifi

อย่างเดียว) ถ้ารวมซองที่ใส่ไปด้วย ก็จะประมาณ 1 กิโลพอดี ไม่หนักเกิน ไปสำหรับสาวๆ ในการหิ้วไปหิ้วมา หน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 9.7 นิ้ว ขนาด

จะเล็ ก กว่ า กระดาษ A4 นิ ด หน่ อ ย แถมแบตเตอร์ รี่ ก็ มี อ ายุ ก ารใช้ ง าน ยาวนานถึง 10 ชั่วโมงเลยค่ะ พูดถึงการใช้งานนะคะ อย่างที่รู้กันอยู่ว่า เจ้า iPad นี้สามารถ

ใช้ท่องเว็บไซต์ได้ โดยผ่านผ่านเว็บเบราเซอร์ Safari ที่มากับเครื่อง เริ่มกันที่ ท่องเว็บดูทีวีของเรากันก่อนเลย ปรากฎว่าดูได้สวยงาม เว้นแต่ที่ว่าบนเครื่อง iPhone และ iPad ไม่รองรับการทำงานของ Flash บนอุปกรณ์พกพา ตระกูลนี้ ทำให้แบนเนอร์หรือป้ายโฆษณา และกราฟฟิกลูกเล่นต่างๆ ไม่ สามารถแสดงผลออกมาได้ ก็เลยดูโล้นๆ นิดนึงค่ะ เมื่อลองไปใช้เว็บที่ บริการเล่นเกมส์บนเว็บโดยใช้ Flash ก็ไม่สามารถใช้งานได้เช่นกัน แต่พอ ลองใช้งาน YouTube และ Vimeo ก็สามาถใช้งานได้ปกติ เพราะเว็บ ประเภทดังกว่า ได้เตรียมทางหนีทีไล่ไว้แล้ว โดยใช้เทคโนโลยี HTML5 ใน การเล่นไฟล์ Video บนเว็บ ทำให้ iPad ของเราสามารถรับชมรายการ ต่างๆ รวมถึงเว็บดูทีวี (http://www.idootv.tv) ของเราก็ใช้งานได้เหมือน กันนะคะ เมื่อมาพูดถึงเรื่องฟังก์ชั่น iPod เพื่อใช้ฟังเพลง และดูหนังกันบ้าง ปรากฎว่าผลออกมาจัดว่าดีเลยค่ะ เสียงดังชัดแจ๋ว แล้วตั้งไว้กลางห้องขนาด

38

กลางๆ กำลังดีค่ะ สามารถใช้เป็นเครื่องเสียงประจำบ้านได้สบายๆ แถม กราฟฟิกที่โชว์รูปประกอบ ยิ่งทำให้ดูเก๋ขึ้นไปอีกแบบค่ะ พอใช้ในการดูไฟล์ หนังก็ดูได้ชัดมากๆ ยิ่งใช้สายต่อ AV ไปออกโทรทัศน์จอใหญ่ขึ้นก็สามารถ ให้ภาพที่คมชัดมากๆ เรียกได้ว่าจุดนี้ได้ใจไปเต็มสิบเลยค่ะ นอกจากนี้ iPad ยั ง มี ลู ก เล่ น อื่ น ๆ อี ก มากมาย ไม่ ว่ า จะเป็ น Google Maps + GPS, iBook ซึ่งโปรแกรมนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีเด็ด

เพราะมันเป็นโปรแกรมที่เอาไว้ใช้ในการดาวน์โหลด e-Book หนังสือต่างๆ ซึ่งมีทั้งฟรี และ ไม่ฟรี ให้ผู้ใช้ได้ทำการดาวน์โหลดมาอ่าน ซึ่งสามารถเลือก หาหนังสือได้จาก iBook Store เมื่อทำการเลือกหนังสือที่ต้องการได้แล้ว

ก็จะโหลดมาอยู่ที่ Library หรือชั้นวางหนังสือของเรา ซึ่งทาง Apple ก็ได้ แถมหนังสือมา 1 เล่มนั้นก็คือ Winnie-the-Pooh ถือเป็นการส่งเสริมให้

รั ก การอ่ า น แบบลดโลกร้ อ นได้ ด้ ว ยค่ ะ เรี ย กได้ ว่ า มี ข้ อ ดี ที่ นั บ ได้ ว่ า

ตัวคอมพิวเตอร์พกพาอื่นๆ สู้ไม่ได้จริงๆ ค่ะ ทั้งรูปลักษณ์ที่สวยงามและ ระบบสัมผัสที่เนียนใช้งานได้ง่าย แถมยังสะดวกกว่า Netbook ที่ไม่ต้องเสีย เวลาบูทเครื่อง คิดว่าคงเป็นมาตรฐานของ Tablet PC ตัวอื่นในตลาดที่จะ ผลิตออกมาในอนาคตแน่นอน แต่ข้อเสียนั้นก็ใช่ว่าจะไม่มีเอาซะเลยนะคะ อันดับแรกก็คือด้านราคาที่ค่อนข้างจะแพงเอามากๆ ถ้าเทียบกับโน้ตบุ๊ก

โดยทั่วไป และการชาร์ตแบตนั้นก็คงต้องหวังชาร์ตจากปลั๊กไฟอย่างเดียว

ล่ะค่ะ เพราะจากการทดลองชาร์ตผ่านพอร์ต USB จาก PC ทั่วไปปรากฏว่า ไม่สามารถชาร์ตได้ค่ะ เพราะไฟไม่พอ พอใช้ชาร์ตผ่านเครื่องที่มีพอร์ต

แรงพอ ก็ใช้เวลาในการชาร์ตนานๆ มากๆ อีกด้วยค่ะ สำหรับคนที่สนใจก็ต้องตัดสินใจกันดีๆ นะคะ กว่าจะเข้าเมืองไทย คงอีกสักพักใหญ่ๆ ถึงแม้ราคาจะแพงไปสักหน่อย แต่แลกกับความสุนทรีย์ ในการใช้งานแล้วล่ะก็คุ้มค่าพอตัวเลยหล่ะค่ะ และสำหรับเมืองไทยหวังว่า ช่วงปลายๆ ปี ถ้าเครือข่าย 3G พร้อมใช้งานจริงๆ จังๆ สักที เวลาที่ แฟนๆ i-ASiA กลับไปเมืองไทย จะได้ใช้เจ้า iPad ท่องเน็ตไปได้ทุกที่จุใจ และจะได้เป็นอุปกรณ์คู่กายของเราคนรัก IT อย่างแน่นอนค่ะ


iREPORT Text / Photo :: i-ASiA

ระวีวรรณ​ Smullen

คุณระวีวรรณ Smullen หรือ คุณวรรณ เป็นบุคคลหนึ่งที่ชาวไทย-ไอริช รู้จักกันเป็นอย่างดี คุณวรรณ เกิดที่ ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา หรือ “เขาหลัก” คุณวรรณพบกับสามี “คุณ George Smullen” ที่จังหวัดภูเก็ต เดินทางมาอยู่ที่ประเทศไอร์แลนด์ตั้งแต่ปี ค.ศ.1990 โดยตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี ที่อาศัยอยู่ที่ไอร์แลนด์ คุณวรรณได้มีส่วนช่วยเหลือคนไทย ชุมชนคนไทยในไอร์แลนด์และประเทศไทยอย่างสม่ำเสมอ ครั้นเหตุการณ์ “สึนามิ” ที่เขาหลัก เมื่อ 26 ธ.ค. 2547 คุ ณ วรรณสู ญ เสี ย ทั้ ง คุ ณ พ่ อ และคุ ณ แม่ พ ร้ อ มกั น ทำให้คุณวรรณได้จัดงานการกุศลในกรุงดับบลิน รวบรวม เงินได้ถึง 15 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย “สึนามิ” ในการสร้างบ้านเรือน เรื่องน้ำประปา น้ำเสีย ช่วยชาว บ้านต่อเรือหางยาว 120 ลำ ผลิตเครื่องกรองน้ำดื่ม 500 เครื่อง ช่วยสร้างอาชีพและสร้างงานให้ชาวบ้าน โดยให้ ชาวบ้านมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความรักถิ่นฐานบ้านเกิดและ วัฒนธรรมพื้นบ้าน

Raweewan Smullen

Raweewan Smullen or “Khun Wan” is one of the well-known Thais in Ireland. She was born in Takua Pa, Phang Nga or “Khao Lak”. She met her husband, George Smullen, in Phuket. She came to Ireland in the 1990. In the past 20 years, she has been helping Thai people, Thai community in Ireland and Thailand regularly. Khun Wan lost both her father and mother in the “tsunami” at Khao Lak in Thailand on 26 December 2004 so she organised the charity event in Dublin and 15 million Bath was raised to help victims to build new houses, water supply and water treatment, help local people to make 120 boats and produce 500 water filter machines and also help to create jobs for local people. Khun Wan has been organising many Thai events continuously such as Vesaka Bucha Day, Thai cultural Family Day etc. Khun Wan says, “I try to give back to Thai and Irish communities as much as I can which it will benefit both Thailand and Ireland. I try my best to build a foundation and connection for next generations even it may take a long time to get the result. I intend to help Thai community to build the first Thai temple in Ireland. I would love to see Thai-Irish children to grow and bind with Thai culture. I also want to special thank to my husband, George, for his effort, support and understanding. “

40

คุณวรรณ เป็นหัวเรือใหญ่ในการจัดงาน วั น วิ ส าขบู ช า และงานวั น ครอบครั ว และ วัฒนธรรมไทยมาอย่างต่อเนื่อง เธอมีความคิด “อยากทำคุ ณ ประโยชน์ ใ ห้ กั บ ประเทศไทยและ ไอร์แลนด์ โดยพยายามสร้างรากฐานความสมัคร สมานสามัคคีของชาวไทยไอร์แลนด์ให้มั่นคงเพื่อ เยาวชนรุ่นหลัง ถึงแม้จะต้องใช้เวลาก็ตาม... มี ความตั้งใจอยากจะช่วยชุมชนไทยสร้างวัดไทยใน ไอร์ แ ลนด์ เพื่ อ เป็ น จุ ด ศู น ย์ ร วมโดยไม่ มี ผ ล ประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง อยากให้เด็กไทยได้ เติบโตและผูกพันกับภาษาไทย วัฒนธรรมไทย รั ก ประเทศไทยและรั ก ในหลวงของเรา” และ “ความพยายาม ความตั้งใจกับงานทุกอย่างได้รับ กำลังใจ ความเข้าใจ และความสนับสนุนจาก สามี คุณGeorge Smullen และลูกๆ มาโดย ตลอด”


iREPORT Text / Photo :: i-ASiA

วิไลพร Perkins

คุณวิไลพร Perkins หรือ คุณไล ผู้อยู่เบื้องหลังกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน ชาวไทยไอริชเสมอมา คุณไลมีส่วนช่วยในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทย โดย สามารถสอนนาฎศิลป์ไทยให้เด็กๆ เพื่อแสดงในงานต่างๆ เพราะจบจาก วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครศรีธรรมราช และวิทยาลัยสวนสุนันทา เมื่อปีค.ศ.1997​ คุณไลเดินทางมาเยี่ยมพี่สาว “คุณวรรณ Smullen” และได้พบคุณ John Perkins ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทและทำธุรกิจร่วมกันกับคุณ George Smullen สามีคุณวรรณ หลังจากนั้น 2 ปี ได้แต่งงานกัน ซึ่งทำให้ สองครอบครั ว นี้ มี ค วามสนิ ท สนมกั น มากขึ้ น “วั ฒ นธรรมของชาวไอริ ช คล้ายคลึงกับชาวไทยมาก อยู่กันเป็นครอบครัวพ่อ แม่ ลูก และญาติผู้ใหญ่ เมื่ อ มี เ วลามั ก จะรวมกลุ่ ม กั น ทำอาหารทานในครอบครั ว และแบ่ ง ปั น ครอบครั ว ที่ รู้ จั ก ... บ้ า นพี่ อยู่ใกล้บ้านพี่วรรณ เวลามีงานก็จะไปช่วยทำ อาหารไทย สอนเด็กๆ ให้รู้จักอาหารไทย ทำอาหารไทยและสอนนาฏศิลป์ ไทยกับเด็กๆ หากสถานที่ที่นั่นไม่สะดวก พี่ก็จะใช้บ้านตัวเองเป็นสถานที่ ต้อนรับคนไทย ซึ่งคุณ John และคุณ Frank คุณพ่อสามีชาวไอริช ก็คอย ช่วยเหลือและให้การต้อนรับเป็นอย่างดี โดยเฉพาะคุณ Frank นั้นเปรียบ เสมือนญาติผู้ใหญ่ของคนไทยในไอร์แลนด์ทุกคน”

Wilaiporn Perkins

Khun Wilaiporn Perkins is the one who helps all Thai-Irish activities. She graduated from the college of Arts in Nakhon Sri Thammarat and Suan Sunandha College so she also helps to keep Thai classical dance alive by teaching the children to learn how to dance. In 1997, Khun Lai came to Ireland to visit her sister, “Khun Wan Smullen” and she met John, a close friend and business partner with her sister’s husband, George Smullen. Two years later, she got married to John and that makes two families have become closer. Khun Lai says “Irish culture is very similar to Thai culture. They are extended families. The children always stay with their parents or live in the same area. When they have any spare time, they gather together to cook food, eat together in the family and share with the neighbours. My house is near Khun Wan’s house. When there is an event there, I always go to help them cook, teach the children about Thai food and how to prepare Thai food and Thai dance. Sometimes, I use my own house for the events. I like it especially when my husband, John and his father, Frank are always there to welcome everyone. Since I joined the Irish community, Frank has become a good friend of the Thai community here and he is respected by the Thai community and appreciated for his inside to the Irish community.” 41


iREPORT Text / Photo :: i-ASiA

วิชิต อิสโรทัยกุล

ประธานสมาคมไทย-ไอร์แลนด์​ “เมื่อปี ค.ศ. 1979 ผมและครอบครัวได้มาอยู่ที่ดับบลิน ประเทศ ไอร์แลนด์ ตอนนั้นมีคนไทยไม่มากนักอาศัยและเรียนหนังสือ อยู่ ที่ นี่ สมั ย นั้ น การที่ จ ะได้ พ บปะทำความรู้ จั ก กั บ คนไทย

นั้ น เป็ น ไปได้ ย าก ส่ ว นสมาคมไทย-ไอร์ แ ลนด์ ก่ อ ตั้ ง ตั ว

ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 1981 ภายใต้ชื่อ Ireland Thailand Association ด้วยสมาชิกจำนวน 50 คน รวมทั้งชาวไทย และชาวไอริชที่สนใจประเทศไทย แต่ในปี 1990 สมาคม ต้องล้มเลิกไปเนื่องจากขาดคนที่สนใจเข้าร่วม” การที่ ช าวไทยใช้ ชี วิ ต อยู่ ใ นต่ า งแดน ต่ า งชาติ ต่ า งภาษา ต่ า งวั ฒ นธรรม อาหารการกิ น วิ ถี ชี วิ ต

ความเป็นอยู่ไม่สะดวกสบายเหมือนอยู่เมืองไทย จะติดต่อ กับเพื่อนฝูงก็ลำบาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนไทย

ที่ เ พิ่ ง จากบ้ า นมา ด้ ว ยภาษาอั ง กฤษที่ ยั ง ไม่ ดี ม ากนั ก

คุณวิชิต อิสโรทัยกุลและชาวไทยอีกหลายๆ คน จึงมี

Wichit Isarotaikul

President of the Thai Ireland Association

“In 1979, my family and I moved to Dublin, Ireland, there were a handful of Thai people living and studying here. At that time, finding a Thai person and getting to know them was like finding gold dust. In 1981, the original Thai Ireland Association was formed and called ‘Ireland Thailand association’. There were around 50 members that were made up of Thai families, Irish people who were interested in Thailand or have connection with Thailand. Unfortunately, in 1990, the Association ceased to function, due to lack of interest of people joining the Association and some other reasons.” Living in foreign countries, life can be more difficult than at home in Thailand. Family and friends are so far away and cannot be easily contacted. Living in a country that has a different way of life, another culture, can be lonely and problematic. Missing Thai food is a major problem facing all Thai people. The language is another difficulty for most of us. For those reasons, it has been agreed among a group of Thai people who live and work here in Ireland, that a Thai Ireland Association should be reformed to serve and represent a growing Thai community and its extended Irish families and friends. Thai Ireland Association was formed in 2007. The main purpose and objectives of the Association are: To maintain and foster Thai

42

ความคิ ด เห็ น พ้ อ งต้ อ งกั น ว่ า ควรจะตั้ ง สมาคมไทย-ไอร์ แ ลนด์ ขึ้ น อี ก ครั้ ง

เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาดังกล่าว ในปี 2007 สมาคมไทย-ไอร์แลนด์ ได้ก่อตัวขึ้นอีกครั้ง โดยมี

จุดประสงค์เพื่อ รักษาวัฒนธรรมไทย ให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำ เป็ น ตั ว แทนติ ด ต่ อ ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ ของไทย

เช่ น สถานทู ต ไทย ณ กรุ ง ลอนดอน ให้ กั บ ชาวไทย-ไอร์ แ ลนด์

และมุ่งหวังเพื่อสร้างวัดไทยในไอร์แลนด์ ในอนาคต ปัจจุบันสมาชิก ของสมาคมจะได้ รั บ วารสารนำเสนอข้ อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ

สั ง คมคนไทยในไอร์ แ ลนด์ แ ละประเทศไทยผ่ า นทางไปรษณี ย์

ทุกๆ 2 เดือน กิจกรรมหลักของสมาคม ได้แก่ เดือนธันวามคม งานเทศกาลวั น คริ ส มาสต์ แ ละปี ใ หม่ เดื อ นมิ ถุ น ายน -

งานวันวิสาขบูช า งานวันครอบครั วและวัฒนธรรมไทย

ที่ ห้ อ งสมุ ด Chester Beatty เดื อ นเมษายน - งาน

วั น สงกรานต์ และ งานบริ ก ารด้ า นกงสุ ล สั ญ จร

จากสถานทูตไทย กรุงลอนดอน “ทางสมาคมฯ​ มีเป้าหมายที่จะสร้างวัดไทยใน ไอร์แลนด์รว่ มกับภาครัฐของไทย ซึง่ ถือว่าเป็นโปรเจคใหญ่ ต้องใช้เงินจำนวนมาก เพื่อในอนาคตวัดไทยจะได้เป็น จุ ด ศู น ย์ ร วมของชุ ม ชนไทย-ไอริ ช ถึ ง แม้ ว่ า จะต้ อ งใช้ เวลานานกว่าจะเป็นรูปเป็นร่าง แต่ด้วยความร่วมมือ

ร่วมแรง ร่วมใจ และการสนับสนุนของทุกๆ ฝ่าย วัดไทย ในไอร์แลนด์คงจะสำเร็จลุล่วงได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้” culture within the Thai and Irish communities, To provide a contact point and support for Thai citizens that may require need advice, To represent the interests of all Thai citizens and their families in Ireland, To engage and deal with the Thai authorities on issues that concern Thai citizens living in Ireland, To establish links with the Buddhist Temple in London for Thai Buddhists living in Ireland etc. Members are informed of any Thai community activities, new developments that may affect them both at home or in Ireland through Newsletters that are sent to them by post every 2 months. The main activities of the Association: Christmas /New Year party every December, Visakha Bucha day celebration in May or June, Thai Family Cultural day in Chester Beatty Library, Songkran day celebration in April, Facilitate and support Mobile Consular, etc. “The Association’s future plan is to build the first Thai Buddhist temple. This is a large project. It will need guidance and support from Thai government. It will require substantial amount of money. We hope that the required finance can be raised from private and business sectors of the Thai community. The Thai Buddhist temple would serve both Thai and Irish communities in the future. There is a long way to go but the Thai Ireland Association and everyone’s hard work and effort will achieve this goal soon.”


Stephanie Keating

คุณ Stephanie Keating และสามี คุณ Aidan Henry และลูก 2 คน Conor และ Wasini อยู่ที่เมือง Athlone เธอและสามีได้รับลูกทั้ง 2 คนจาก เมืองไทยมาเป็นลูกบุญธรรม ทำให้วัฒนธรรมไทยเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญใน ชีวิตครอบครัวของพวกเขา “เมื่อเกือบ10 ปีที่แล้ว เราตัดสินใจรับลูกบุญธรรมจากเมืองไทย เพราะการรับลูกบุญธรรมระหว่างประเทศไทยกับไอร์แลนด์ มีระบบระเบียบ กฎเกณฑ์ที่ชัดเจน เราได้รู้จักครอบครัวที่เคยรับลูก บุญธรรมจากประเทศไทยผ่าน “Thai Adoption Group (TAG)” ซึ่งช่วยเหลือเป็นอย่างมากในการ ให้ ข้ อ มู ล การติ ด ต่ อ กั บ TAG อย่ า งสม่ ำ เสมอ ทำให้เราได้พบปะกับครอบครัวไอริชอื่นๆ เราฉลอง เทศกาลต่างๆ เช่น ลอยกระทง สงกรานต์ ร่วมกัน เพื่อให้เด็กผูกพันกับวัฒนธรรมดั้งเดิมจากประเทศ ตนเอง” “เด็กชายน่ารัก Conor อายุ 1 ขวบ 10 เดือน เปี่ยมด้วยรอยยิ้มมาเป็นลูกของเราเมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2003 ซึ่งเป็นวันที่อยู่ในความทรงจำของเรา เสมอมาและเราจำได้แม่นเพราะเป็นวันที่เติมเต็ม ชีวิตครอบครัวของเราให้สมบูรณ์ หลังจากนั้น อีก

Stephanie Keating

Stephanie Keating and her husband, Aidan Henry, live in Athlone, with their two children, Conor and Wasini. They adopted both children from Thailand and since then the Thai culture has been a very important part of their family life. Stephanie says “The story of our family began almost ten years ago when we decided to adopt a baby from Thailand. We chose Thailand mainly because of the excellent system of adoption that exists between Ireland and Thailand. We already knew families who had adopted children from Thailand through our links with the Thai Adoption Group (TAG). This group became a wonderful source of support to us during our preparation to adopt and especially during the long wait before we travelled to meet our first child. Our links with the TAG have continued and our family enjoys a great bond with the other Thai Irish families. We celebrate many of the Thai festivals such as Songkran and Loy Krathong together, ensuring that our children maintain strong cultural links with their country of origin.” “Conor, a gorgeous boy with a wonderful smile was twenty-two months old when he came into our lives on 8 July 2003; a date which we will always remember and which we continue to celebrate as it marked the moment we had longed for, for many years. We were finally a family! All of the Thai people we met were very kind to us and our first experience in the country was wonderful. Four years later, we returned to adopt our second child, a beautiful daughter Wasini. We were familiar with the system and parenthood so we were able to relax a little

iREPORT Text / Photo :: i-ASiA

4 ปีต่อมา Wasini เด็กผู้หญิงตัวน้อยแสนน่ารัก มาเป็นลูกบุญธรรมคนที่สอง เราได้ มี โ อกาสกลั บ ไปบ้ า นที่ เ คยเลี้ ย งดู Conor ได้ ไ ปเที่ ย วที่ ต่ า งๆ ใน กรุงเทพฯ อย่างสนุกสนาน ได้พา Conor ไปสยามอควอร์เรียม พระบรม มหาราชวัง สวนสัตว์ดุสิตวนา และหัวหิน การได้พบกับเจ้าหน้าที่ที่เมืองไทย และคนไทยถือเป็นประสบการณ์ที่ดีมาก” “ทุกวันนี้เราเอ็นจอยชีวิตครอบครัวแบบไทยไอริช เรายังคงติดต่อ กับคนไทยทั้งในไอร์แลนด์และคนที่เคยเลี้ยงดูลูกๆ ที่เมืองไทย เราเป็น สมาชิกของสมาคมคนไทย-ไอร์แลนด์ ปีนี้เราได้ ร่ ว มงานวั น วิ ส าขบู ช าที่ บ้ า นคุ ณ วรรณ เราได้ มี โอกาสพบพระภิกษุไทย รับประทานอาหารไทย พบปะเพื่ อ นๆ ทั้ ง คนไทยและไอริ ช งาน Intercultural Day ที่โรงเรียนลูก คุณวรรณและ คุ ณ ไลได้ ม าร่ ว มงานด้ ว ย คุ ณ ไลรำไทยและให้ ความสนุกสนานกับเด็กนักเรียนและผู้ปกครองกว่า 400 คน ส่วน Conor รู้สึกภูมิใจมาก” “เราตั้งใจที่จะไปเมืองไทยอีกเพราะเมือง ไทยทำให้ชีวิตครอบครัวเราสมบูรณ์ เรารู้สึกดีใจ และโชคดีที่ครอบครัวเราได้เติมเต็มและสมบูรณ์ขึ้น เรายังคงฉลองวัฒนธรรมประเพณีของลูกๆ ของ เรา ซึ่งถือเป็นมรดกล้ำค่าของพวกเขา”

more on this occasion. We returned to Conor’s baby home where the staff who had cared for him so well greeted him with open arms. He had not been forgotten! We enjoyed many of the tourist attractions in Bangkok, the highlight for Conor were our two trips to Siam Aquarium. We also enjoyed the Grand Palace and Dusit Zoo. We then travelled to Hua Hin for a week, getting a taste of life outside Bangkok. Once again our experience with the Thai officials and all of the Thai people we met was very positive.” “Today, we continue to enjoy our life as a Thai Irish family. We have maintained our links with many Thai people here in Ireland and with the people in Thailand who cared for our children in the baby homes. We are also members of the Thai Ireland Association. We joined members of this group in Khun Wan’s house to mark Visakha Bucha. We met Thai monks, had Thai food and spent time with our friends. In school, our children’s culture is celebrated. During the last Intercultural Day at the school, Khun Wan and Khun Lai were guests of honour. Lai entertained over four hundred pupils and many parents with her amazing Thai dance movements in traditional costume. Conor was very proud when they made a special visit to his classroom and taught the children some Thai words and how to write their names in Thai. The school looks forward to their next visit.” “We plan to return to Thailand, a country that is an integral part of our lives. We have been very lucky that having our family has brought us on this amazing journey. We celebrate our children’s culture and heritage and we value the bonds of friendship we have made along the way.”

43


iREPORT Text / Photo :: i-ASiA

Jenny Siung

หัวหน้าฝ่ายการศึกษา ห้องสมุด Chester Beatty, ดับบลิน Jenny Siung นอกจากจะเป็น Head of Education ที่ห้องสมุด Chester Beatty แล้วยังเป็นคนจัด โปรแกรมต่างๆ เกี่ยวเนื่องกับ Intercultural Education “ฉันมาจากแบ็คกราวด์ผสม ระหว่าง อังกฤษ ไอริ ช เวสต์ อิ น เดี ย และจี น ความผสมผสานของวั ฒ นธรรมเหล่ า นี้ ช่ ว ยฉั น อย่ า งมากกั บ การทำงาน

ที่ห้องสมุด Chester Beatty ซึ่งทำให้ฉันสามารถที่จะติดต่อกับผู้คนจากทั่วโลกได้ง่ายขึ้น รวมถึงการ

ได้ร่วมงานกับสมาชิกในกลุ่มต่างๆ หลากหลายเชื้อชาติที่อาศัยอยู่ในไอร์แลนด์” “ตั้งแต่ปี 2006 เป็นฉันได้ร่วมงานกับคุณวรรณ​ Smullen จากสมาคมไทย-ไอริช และชุมชนคนไทย ร่วมกันจัดงาน “วันวัฒนธรรมไทยและครอบครัว” โดยในงานมีการแสดงนาฏศิลป์ไทยชุดต่างๆ จาก TDA(Thai Dance Academy) และดนตรีไทยจาก TMC(Thai Music Circle) รวมถึงอาหารไทย

งานหัตถกรรม เพื่อส่งเสริมศิลปะ และวัฒนธรรมไทยในต่างแดน ถึงแม้ว่าชุมชนคนไทยในไอร์แลนด์

จะไม่ใหญ่มากนัก แต่ด้วยความมีน้ำใจและทุกความช่วยเหลือนั้นทำให้เกิดพลังอันยิ่งใหญ่มหาศาล” “ฉันในฐานะตัวแทนของห้องสมุด Chester Beatty ต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานและทุกท่าน

ที่มีส่วนร่วม อาทิเช่น สถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงลอนดอน พระครูล้อม จากวัดพุทธปทีป

คุณ​ Lai Perkins จากสมาคมชาวไทย-ไอริช และ องค์กร Thai Irish Adoption Group ที่ให้การสนับสนุน ในการจัดงานเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมไทยในไอร์แลนด์ครั้งนี้ด้วย” ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Chester Beatty Library, Dublin ดูได้ที่ www.cbl.ie

Jenny Siung

44

Head of Education in the Chester Beatty Library, Dublin Jenny Siung is Head of Education in the Chester Beatty Library and developed the first intercultural education programme in an Irish museum. Jenny says “I think having a mixed cultural background (Irish, English, West Indian Chinese) has helped me in my work in the Chester Beatty Library and has brought me in contact with people from all over the world and members of the multi-ethnic communities.” “Since 2006, I have worked with Mrs Wan Smullen and we have developed a series of Thai Cultural Family Days in the Library. The support of the Thai community has enabled us to hold a rich variety of cultural events ranging from dance and music performances by the Thai Dance Academy and Thai Music Circle as well as sample food and traditional crafts. Ireland has a small Thai community yet the support is huge! We have seen it grows from strength-to-strength and each year brings new as well as familiar faces from the general public. We look forward to meeting our friends and new guests next year.” “Special thanks to the Royal Thai Embassy, London, Venerable Luang Ta of Wimbledon Thai Buddhist Temple, Lai Perkins, Thai Irish community and Thai Irish Adoption Group for their continuous support.” www.cbl.ie for more information about Chester Beatty Library, Dublin Castle, Dublin 2


iREPORT Text / Photo :: i-ASiA

ผศ.ดร.เสาวรัตน์ คุณยศยิ่ง จอร์แดน ผศ. ดร. เสาวรั ต น์ คุ ณ ยศยิ่ ง จอร์ แ ดน เป็ น อี ก หนึ่ ง บุ ค คลสำคั ญ ใน ไอร์แลนด์ ผู้อยู่เบื้องหลังเว็บไซต์ www.thai-ireland.com และวารสาร สัมพันธ์ชุมชนไทย-ไอร์แลนด์ “เว็บไซต์ www.thai-ireland.com ก่อตั้งเมื่อปี 2002 เนื่องจากเห็น ว่าคนไทยที่คิดจะมาประเทศไอร์แลนด์ไม่ว่าจะมาเที่ยว เรียน ทำงาน หรือ แต่งงาน ค่อนข้างลำบากเพราะข้อมูลมีน้อยมาก และกฏหมายขั้นตอน ต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งตนเองเคยประสบปัญหาดังกล่าวมาก่อน เ

ลยอยากถ่ายทอดความรู้ให้กับคนไทยคนอื่นบ้าง นอกจากเว็บไซต์จะเป็น แหล่ ง รวบรวมข้ อ มู ล ข่ า วสารให้ กั บ คนไทยที่ อ าศั ย อยู่ ใ นไอร์ แ ลนด์ แ ล้ ว

ยั ง มี พื้ น ที่ ล งประกาศโฆษณาและข่ า วประชาสั ม พั น ธ์ ชุ ม นุ ม คนไทย

อี ก ด้ ว ย ส่ ว นวารสารสั ม พั น ธ์ ชุ ม ชนไทย-ไอร์ แ ลนด์ เกิ ด ขึ้ น เมื่ อ

เดือน ส.ค.2005 และต่อมาชาวไทยในไอร์แลนด์ได้มีการประชุมและขอให้ ทางทีมงานวารสารสัมพันธ์ชุมชนไทย-ไอร์แลนด์ ร่ ว มมื อ กั น จั ด ตั้ ง สมาคมไทยในไอร์ แ ลนด์ ขึ้ น

เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2007 และหลังจากนั้นวารสาร สัมพันธ์ชุมชนไทย–ไอร์แลนด์ เป็นของสมาคมฯ Asst. Prof. Dr. Sauvarat Khunyoshyeng Jordan is one of the respected persons in อย่างเป็นทางการ” Ireland who started up the website “www.thai-ireland.com” and “Thai-Ireland “จุ ด ประสงค์ ข องการจั ด ทำเว็ บ ไซต์ Community” Newsletter. และวารสารสั ม พั น ธ์ คื อ อยากให้ ค นไทยใน Asst. Prof. Dr. Sauvarat says “www.thai-ireland.com” was founded in 2002 to provide the information to Thai people who want to come to Ireland to travel, study, work ไอร์ แ ลนด์ ไ ด้ มี ค วามใกล้ ชิ ด กั น มากขึ้ น ทำ or get married. I found it was difficult to get the relevant information because of the กิจกรรมร่วมกัน สร้างความสมัครสมานสามัคคี limited sources so I want to share my experience and knowledge to other Thai people in ช่ ว ยเหลื อ ดู แ ลซึ่ ง กั น และกั น เปิ ด โอกาสให้ this website. The website is a source of information for Thai people living in Ireland and ครอบครั ว คนไทยได้ ส นั บ สนุ น บุ ต รหลาน those wishing to come to Ireland. It is also a communication channel for Thai community. ไทย-ไอริ ช ให้ ต ระหนั ก และระลึ ก ถึ ง ขนบ The first “Thai-Ireland Community” Newsletter was out in August 2005. Later, Thais in Ireland had a meeting and asked the “Thai-Ireland Community” Newsletter team to form ธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย และ a Thai -Ireland Association. On 6 May 2007, Thai Ireland Association was established ความเป็ น ไทยในต่ า งแดน ซึ่ ง อาจนำทางเปิ ด and the “Thai-Ireland Community” Newsletter became an official Thai Ireland Association กว้างให้คนไทย-ไอริช ได้มีกิจกรรมทางสังคมและ Newsletter.” วั ฒ นธรรมร่ ว มกั น อย่ า งเป็ น ทางการ เช่ น She adds “The objectives of the website and newsletter are: to bring Thai people โครงการสอนธรรมะ ภาษาไทย โครงการ in Ireland become closer by join activities together and support each other, to support Thai-Irish children to recognize Thai tradition, Thai Culture, to promote Thai social and แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม มารยาทไทย และ cultural activities such as teaching Thai language, Thai dance, Thai music, Dhamma นาฏศิลป์ไทย เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านบวก talk, cultural exchange program etc. and to promote a positive image of Thai people in ของคนไทยในไอร์แลนด์ให้เป็นที่ประจักษ์​“ Ireland. “

Asst. Prof. Dr. Sauvarat Khunyoshyeng Jordan

45


iREPORT

Text / Photo :: Chuyot Amaralikhit

เกษร กิตติกังวาน แม่ครัวเอก คุณเกษร กิตติกังวาน ผู้อยู่เบื้องหลังการตระเตรียมอาหารไทย ไม่ว่างานเล็กงานใหญ่ทั้งของชาวไทยและชาวไอริช เธอจะรับหน้าที่คอยดูแล จัดการเรื่องอาหารการกิน ไม่ให้ขาดตกบกพร่อง ถึงแม้จะต้องเตรียมอาหาร ทำกับข้าวตั้งแต่เช้าจรดเย็ด ก็ยังคงเห็นรอยยิ้มบนใบหน้าของเธอ “พี่เป็นคนหนองคาย มีอาชีพค้าขาย ตอนเดินทางไปเยี่ยมน้องสาว

ที่เยอรมัน ได้พบรักกับคู่ชีวิตชาวอังกฤษแต่ทำงานอยู่ที่ไอร์แลนด์มาเป็น

เวลา 15 ปี (ปั จ จุ บั น เสี ย ชี วิ ต แล้ ว ) พี่ ติ ด ตามเค้ า มาอยู่ ที่ ไ อร์ แ ลนด์

เมื่ อ ปี ค.ศ. 1989 เคยทำงานเป็ น แม่ บ้ า นและเชฟทำอาหารเช้ า ใน

โรงแรม Harcourt เมืองดับบลิน ปัจจุบันทำงานอิสระ รับจ้างทั่วไป “ปกติเป็นคนชอบทำอาหารให้เพื่อนฝูงทาน เมนูเด็ด ยำวุ้นเส้น

และน้ำพริกกะปิ เพื่อนๆ จะชอบมาก ส่วนตัวเป็นคนสนุกสนาน เฮฮา

ชอบไปทำบุญ เข้ากับคนง่าย... ที่ไอร์แลนด์คนไทยรักกัน เห็นคุณวรรณ

คุณไล รวมถึงคนไทยอีกหลายๆ คน ที่คอยช่วยเหลือ สนับสนุนคนไทย

ด้ ว ยกั น ช่ ว ยกั น จั ด กิ จ กรรม ถึ ง แม้ ว่ า ตนจะไม่ ไ ด้ ช่ ว ยในด้ า นการเงิ น

แต่ก็ขอช่วยในด้านกำลังกาย”

Gaysorn Kittikungwan

We always see Khun Gaysorn Kittikungwan in the kitchen doing Thai food preparation and cooking for many Thai and Irish events. We always see a smile on her face even she has to do cooking from early morning till late evening. Khun Gaysorn says “I was born in Nongkai. When I went to visit my sister in Germany, I had met my partner who was

an English man but had worked in Ireland for more than 15 years. He passed away 3 years ago. I came to live with him in

Ireland in 1989. I worked as a maid and chef cooking

breakfast at the Harcourt Hotel in Dublin. Now I am a freelance worker.”

46

“I believe I am an easy-going person. I love cooking especially for friends and parties. My favourite dishes are

clear noodle salad and Shrimp paste dipping. I have seen

Khun Wan, Khun Lai and many Thais support each other

and organize many activities for the communities. Although

I cannot help them in a financial way, I still would love to

help them whichever way I can”


iREPORT

Text / Photo :: Little Bird

มาโนช–นันทวัน สระขุนทด คุ ณ มาโนชและคุ ณ นั น ทวั น เป็ น อี ก หนึ่ ง ครอบครั ว ไทยในไอร์ แ ลนด์ ที่ ส ามารถฟั น ฝ่ า อุปสรรคต่างๆ มาได้จนถึงทุกวันนี้ โดยคุณมาโนชเดินทางมาอยู่ที่ประเทศไอร์แลนด์

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1994 ขณะนั้นพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ และในไอร์แลนด์มีคนไทยอาศัยอยู่ ประมาณ 85 คน มีร้านอาหารไทย 2 ร้าน ด้วยความมุมานะ เพียรพยายาม ขยัน

และอดทน เพื่ อ สร้ า งฐานะ วั น นี้ ค รอบครั ว สระขุ น ทดเป็ น หุ้ น ส่ ว นกิ จ การร้ า นอาหาร

“บ้านไทย 2” และยังมีส่วนช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมของคนไทยในไอร์แลนด์อย่าง

ต่อเนื่อง “หลั ง จากเป็ น เฮดเชฟที่ ร้ า นอาหารไทยในประเทศ กัมพูชา ผมได้งานเป็นเชฟให้กับร้านอาหาร “สยามไทย” ที่ ไอร์แลนด์เมื่อปี ค.ศ. 1994 พอมาอยู่ได้ 6 เดือน ได้มีโอกาส เรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ต่อมาปีเศษ ภรรยาพร้อมลูกสาว อายุ 1 ขวบ ได้เดินทางมาอยู่ด้วย” คุ ณ มาโนช เป็ น คนรั ก ครอบครั ว ขยั น ขั น แข็ ง อัธยาศัยดี รู้จักใช้จ่าย ไม่สุงสิงการพนัน “ผมเก็บหอมรอมริบ

จนสามารถซื้ อ บ้ า นของตั ว เองได้ และในเวลาต่ อ มาราคา

พร้อพเพอร์ตี้ขึ้นทำให้สามารถนำบ้านไปรีมอร์เกจและได้เงิน ส่ ว นหนึ่ ง มาร่ ว มลงทุ น หุ้ น ส่ ว นร้ า นอาหาร “บ้ า นไทย 2”

ขนาด 135 ที่ นั่ ง ตกแต่ ง แบบไทยๆ เปิ ด กิ จ การเมื่ อ เดือนต.ค.2005 ตอนนั้นธุรกิจร้านอาหารไทยในไอร์แลนด์

Manod – Nantawan Srakhunthod

Khun Manod and Khun Nantawan Srakhunthod is one of the Thai families in Ireland who can overcome the obstacles. Khun Manod came to Ireland in 1994. At that time, he cannot even speak English or Gaelic. There were only 85 Thai people living in Ireland and only 2 Thai restaurants. With effort, patience and hardworking made him own “Ban Thai 2” a Thai restaurant in Ireland, and he also supports Thai activities at all times. Khun Manod says “After being a head chef at Thai restaurant in Cambodia, I got a job as a chef for Thai restaurant “Siam Thai” in Ireland in 1994. Six months later, I had a chance to learn English. A year later, my wife and my one-year-old daughter came to live with me in Ireland.” Khun Manod is a family man. He loves his family and works hard. He explains “I saved money to buy a house. Then, the property price had

บู ม มาก และเนื่ อ งจากคุ ณ มาโนชและคุ ณ นั น ทวั น ทั้ ง คู่ มี ประสบการณ์ ด้ า นร้ า นอาหารและการบริ ก าร ทำให้ กิ จ การ

ร้านอาหารประสบความสำเร็จเสมอมา คุณมาโนชทิ้งท้าย “คนไทยที่มีโอกาสได้เดินทางมาอยู่ ต่างประเทศ ไม่ว่าจะทำงานอะไร เงินมาก เงินน้อย ขอให้ เห็ น คุ ณ ค่ า ของเงิ น พยายามเก็ บ เล็ ก ผสมน้ อ ย เพื่ อ วั น

ข้างหน้าที่ดีกว่า”

increased dramatically so I re-mortgaged my house and got some extra money to invest with my business partners in Thai restaurant called “Bann Thai 2” with135 seats and Thai style decor. The restaurant was open in October.2005. The popularity of Thai restaurants in Ireland has increased rapidly and both of us have had experiences in restaurant business and customer services which make the business successful. “ Khun Manod adds “Thai people who have the opportunity to live abroad, no matter what kind of job you do or how much money you can make, better to save some money for a better future.”

47


iREPORT Text :: i-ASiA

Brendan Bradley

ประธาน Thai Adoption Group (TAG) - Ireland

คุณ Brendan Bradley นอกจากเป็นประธานกลุ่ม Thai Adoption Group (TAG) Ireland แล้วยังวางแผนการจัดงานต่างๆ เพื่อหาเงินทุนสมทบ โดยประชุมหารือร่วมกับ กรรมการกลุ่มอีก 7 ท่าน การรับอุปาการะบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ ได้เกิดขึ้นมานานแล้วในประเทศ ไทย ส่วนการรับบุตรบุญธรรมระหว่างไอร์แลนด์กับประเทศไทยนั้นจะไม่มีคนกลาง

(ไม่ ว่ า จะเป็ น ทนายหรื อ เอเยนซี่ ) เข้ า มาข้ อ งเกี่ ย ว คำร้ อ งและขั้ น ต้ อ นต่ า งๆ

เป็ น ไปตามระเบี ย บขั้ น ตอนของคณะกรรมการ Irish Adoption Board และ

กรมประชาสงเคราะห์ในประเทศไทย การรับบุตรบุญธรรมจากประเทศไทยมายังไอร์แลนด์ เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1995 ปัจจุบันชาวไอริชมีการรับบุตรบุญธรรมไทยมาแล้วกว่า 130 คน ในไอร์แลนด์ TAG เป็นกลุ่มที่ก่อตั้งขึ้นอย่างไม่เป็นทางการ โดยเป็นการรวมตัวกันของพ่อแม่ ที่รับอุปการะเด็กไทย ในไอร์แลนด์เหนือและสาธารณรัฐไอร์แลนด์ จุดประสงค์เพื่อช่วย เหลือ สนับสนุน ให้ข้อมูลกับผู้ที่ได้รับและผู้ที่ต้องการรับอุปการะบุตรบุญธรรมจาก ประเทศไทย โดยเป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างครอบครัวกับเด็ก เพื่อให้ต่างครอบครัวได้ มีโอกาสพบปะ พูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันอย่างสม่ำเสมอ ในแต่ละปี TAG จะจัดงานหลัก 3 งาน ได้แก่ การประชุมกลุ่มประจำปี คริสมาสต์ปาร์ตี้ และการท่อง เที่ยวในวันหยุด โดยได้รับความร่วมมือจากสมาชิกทุกคน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Thai Adoption Group (TAG) - Ireland ได้ที่ www.tagireland.org

48

Brendan Bradley

Chairman of the Thai Adoption Group (TAG) – Ireland Brendan Bradley has being the chairman of the Thai Adoption Group (TAG) – Ireland for the last three years. He meets regularly with a committee of seven other parents to plan events and organise fund raising. Intercountry adoptions have been taking place in Thailand for a long number of years. There are no intermediaries (lawyers or agencies) involved in Thai adoptions to Ireland and all communication about application takes place between the Irish Adoption Board and the Department of Public Welfare. The first Thai-Irish adoption took place in 1995 and there are currently over 130 children in Ireland. The Thai Adoption Group (TAG) is an informal association of parents of children adopted from Thailand to Ireland (Republic and Northern). Brendan says “Our aim is to provide support and encouragement to those who have adopted children from Thailand and those who wish to do so. I believe the most important function of TAG is to maintain links between the children adopted to Ireland and support them and their families and those families in the process of adopting from Thailand. Mostly, we like to get together with our children and maintain friendships formed through our shared adoption experience. Typically, TAG organises three main events each year, a group AGM, Christmas party and weekend away. Each event is well attended and as a result our member families are very close and have formed life long relationships. Close contact is also maintained with Thailand and many families make return visits every few years.” Visit www.tagireland.org for further information.


iSTUDY IN IRELAND Text / Photo :: i-ASiA

Sciences ที่ Dublin City University ระหว่าง ก.ค. 2009 - ส.ค. 2010 ค่ะ เลือกที่นี่เพราะ

ทางมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล มี ค วามร่ ว มมื อ กั บ อาจารย์ ที่ นี่ และ Dublin City University

มี เ ทคโนโลยี ใ นการทำวิ จั ย ที่ ทั น สมั ย เหมาะ สำหรั บ เก็ บ เกี่ ย วประสบการณ์ แ ละนำกลั บ ไป พัฒนาประเทศไทยค่ะ” ความรู้ สึ ก ที่ มี ต่ อ ไอร์ แ ลนด์ “ชาวไอริ ช

น่ารัก เป็นมิตร ประเทศไอร์แลนด์เป็นประเทศ

ที่สงบ สวยงามและมีความเป็นธรรมชาติมาก”

4. วริยา อัสดรนีธี

“ เ ป็ น นั ก เ รี ย น ทุ น ข อ ง Erasmus Mundus ค่ ะ มาศึ ก ษา ปริ ญ ญาโท ด้ า น Food Science, ไอร์แลนด์ ถีอเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีนักเรียนนักศึกษาไทยจำนวนไม่ Nutrition and Technology ที่ น้อยมุ่งหน้าเดินทางเพื่อแสวงหาความรู้เพื่อบรรลุเป้าหมายที่แต่ละ Dublin Institute of Technology ค่ะ คนตั้งไว้ ระหว่ า งเดื อ น ก.ย. 2009 - ก.พ. i-ASiA ได้ มี โ อกาสพบปะและพู ด คุ ย กั บ นั ก ศึ ก ษาไทยใน 2011” ไอร์แลนด์ ซึ่งพวกเขาเป็นหนึ่งในสมาชิก สมาคมนักเรียนไทยใน ความทรงจำดี ๆ “ไอร์แลนด์เป็นประเทศ ไอร์แลนด์ - Society of Thai Students in Ireland หรือเรียกสั้นๆ ว่า STSI ที่ มี ธ รรมชาติ ที่ ส วยงาม ชาวไอริ ช ใจดี สุ ภ าพ เลื อ กศึ ก ษาที่ นี่ เ นื่ อ งจากคอร์ ส เรี ย นน่ า สนใจ

1. ธนสิทธิ์ ธรรมศิริโรจน์ “ศึกษาปริญญาโท สาขาพลังงานทดแทน ที่ University College, Cork เป็นเวลา 1 ปี และที่ ส ำคั ญ ตรงกั บ สาขาที่ เ รี ย นมา นอกจาก

จะได้ รั บ ความรู้ ด้ า นวิ ช าการแล้ ว ยั ง ได้ พั ฒ นา และกำลังต่อปริญญาเอก สาขาเดียวกันอีก 3 ปีครับ ปีนี้ก็ปีสุดท้ายแล้ว” ความรู้สึกต่อชาวไอริช “ชาวไอริชอัธยาศัยคล้ายคนไทย อยู่ที่นี่ 4 ปีกว่าๆ รู้สึกเหมือนอยู่บ้าน ภาษาและได้ เ รี ย นรู้ วั ฒ นธรรมของชาวไอริ ช

ปีนี้ปีสุดท้ายแล้ว เรียนจบต้องกลับเมืองไทย รู้สึกใจหายเหมือนกัน แต่อย่างไรเมืองไทยก็บ้านเรา ด้วยค่ะ” จะนำความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมานี้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในอนาคตครับ”

5. วรรณ์กวี เนติกำจร

“ได้ทุนรัฐบาล ก.พ. มาศึกษาปริญญาโท “เริ่มจากการฝึกงาน ระยะเวลา 3 เดือน ได้รับประสบการณ์มากมายเพื่อใช้ในการทำวิจัย สาขา Technical Communication ที่ และไอเดีย สำหรับศึกษาต่อในระดับ Post Graduate ต่อมาเป็น Research Assistant ที่ UCD - University of Limerick ประเทศไอร์แลนด์ค่ะ University College Dublin, School of Science and School of Physiotherapy & Performance ศึกษามาเป็นระยะเวลา 1 ปีแล้วค่ะ” สาเหตุ ที่ เ ลื อ กมาประเทศไอร์ แ ลนด์ Science เป็ น ผู้ ช่ ว ยผู้ วิ จั ย ช่ ว ยออกแบบและเขี ย นโปรแกรมเกมสำหรั บ นั ก กายภาพบำบั ด เพื่อใช้ในกิจกรรมบำบัดผู้ป่วย ปัจจุบันเป็น Computer Programmer ที่ Electroplus Cable & “ไอร์ แ ลนด์ เป็ น ประเทศที่ ส งบ ทิ ว ทั ศ น์ ทัศนียภาพงดงาม บรรยากาศเหมาะสำหรับการ Satellite Ltd.” ความประทั บ ใจ “ประทั บ ใจในความมี มิ ต รไมตรี ข องชาวไอริ ช เพราะมี ห ลายๆ อย่ า ง ศึกษา เลือกมาศึกษาต่อที่นี่ เนื่องจากคอร์สน่า สนใจและได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่คล้ายคลึงคนไทย ชีวิตในดับบลินสงบเรียบง่าย แตกต่างจากเมืองหลวงใหญ่ๆ ในประเทศอื่น” ในต่างประเทศ”

2. ณันธนา ตระการรัตนกุล

3. นันทนา นุชถาวร

“เป็ น นั ก เรี ย นทุ น ปริ ญ ญาเอกกาญจนาภิ เ ษก กำลั ง ศึ ก ษาสาขาเภสั ช เคมี แ ละพฤกษเคมี

ที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ มาไอร์แลนด์เพื่อมาทำวิจัยที่ School of Chemical

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมาคมนักเรียนไทยในไอร์แลนด์ http://stsi2551.blogspot.com

49


iPLACE 2 EAT Text / Photo :: Stephanie Keating

กินข้าว หายหน้าหายตาไปเสียนานกับคอลัมน์พาไปกิน i-ASiA ฉบับนี้ได้รับ เกียรติจากคุณ Stephanie Keating และครอบครัวเป็นผู้แนะนำและ

พาไปเสาะหาร้านอาหารไทยในไอร์แลนด์ที่ทุกคนกล่าวถึง ร้าน “กินข้าว” ตั้งอยู่ที่เมือง Athlone เป็นเมืองใหญ่กลางประเทศ ไอร์แลนด์ เปิดกิจการเมื่อปี 2003 บริหารโดยคุณ Adam Lyons ชาวไอริช และคุ ณ จรรยา ภรรยาชาวไทย คุ ณ จรรยาเรี ย นรู้ เ คล็ ด ลั บ สะสมสู ต ร อาหารไทย รวมถึ ง เทคนิ ค การปรุ ง อาหารไทยจากรุ่ น ปู่ ย่ า ตา ยาย ที่ถ่ายทอดต่อๆ กันมา นั ก ชิ ม ที่ มี ชื่ อ เสี ย งในไอร์ แ ลนด์ ที่ เ คยแวะเวี ย นมาชิ ม อาหารที่ ร้าน “กินข้าว” พากันโหวตให้ที่นี่เป็นร้านอาหารไทยที่ดีที่สุดในไอร์แลนด์ และในปี 2010 นี้ ร้ า น “กิ น ข้ า ว” เป็ น ร้ า นอาหารไทยอี ก ร้ า นหนึ่ ง ที่ ถู ก

แนะนำในหนังสือ “มิชิลินไกด์ สำหรับสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์” เนื่องจากร้าน “กินข้าว” นี้พ่อครัวแม่ครัวมีพื้นเพมาจากหลากหลายภาค ของประเทศไทย ดังนั้นอาหารไทยภาคต่างๆ จึงคงไว้ซึ่งรสชาติไทยดั้งเดิม อาหารแนะนำ แกงแพนง พระรามลงสรง ผัดกระเทียมพริกไทย ไม่ ว่ า จะเป็ น ไก่ เนื้ อ หรื อ อาหารทะเล ล้ ว นแล้ ว แต่ ร สชาติ ถึ ง ใจทั้ ง นั้ น ส่วนของหวานแนะนำ ข้าวเหนียวสังขยา คุณ Adam และคุณจรรยา เล่าว่า “อาหารของร้านเราเป็นอาหาร ไทยแบบธรรมดาๆ ง่ายๆ แต่คงความเป็นไทยไว้ 100 เปอร์เซ็นต์ เครื่องปรุง ทุ ก ชนิ ด สดใหม่ และบริ ก ารเสิ ร์ ฟ ด้ ว ยพนั ก งานที่ เ ต็ ม เปี่ ย มด้ ว ยรอยยิ้ ม

แห่ ง สยาม ร้ า น “กิ น ข้ า ว” ในภาษาไทยเป็ น คำที่ มี ค วามหมายเชิ ญ ชวน และยินดีให้ร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน...​ เราต้องการเชิญชวนให้คุณ มาลิ้ ม ลองอาหารไทย ที่ มี เ อกลั ก ษณ์ เ ฉพาะตั ว ด้ ว ยการปรุ ง อาหารจาก เชฟที่ มี ป ระสบการณ์ ถึ ง แม้ ว่ า เราจะไม่ ส ามารถยกต้ น มะพร้ า ว หรื อ ชายหาดทะเลสวยมาไว้ที่นี่ได้ แต่เรารับประกันในเรื่องรสชาติของอาหาร ที่ไม่แพ้กับอาหารที่เมืองไทยเลย” ถ้ า คุ ณ มี โ อกาสเดิ น ทางไปไอร์แลนด์ แล้วผ่านไปเมือง Athlone อย่าลืมแวะเวียนไปทักทายคุณ Adam และคุณจรรยา และทานอาหารไทย กันที่ร้าน “กินข้าว” นะคะ

50

Kin Khao Thai Restaurant is situated in Athlone, a large town in the centre of Ireland. It was opened by Irishman Adam Lyons and his Thai wife Janya in 2003. Janya’s family is steeped in the restaurant and food tradition with recipes and techniques passed from generation to generation. Famous food reviewers have visited Kin Khao Thai and described it as “the best Thai restaurant in Ireland”. The restaurant is recommended in this year’s 2010 Michelin Guide for Great Britain and Ireland. We believe you would have to travel to Thailand to taste food as good and to meet so many smiling Thai people. All of the chefs come from different regions in Thailand, so you are guaranteed the authentic Thai cuisine. Our favourite dishes are the Paneang Curry; Phra Ram Long Song (Sautéed Beef with Peanut Sauce) and the Pad Gra Tiem Prik Tai (Garlic a nd Ground Pepper with Chicken or beef or Seafood). Of course no visit would be complete without the famous Kao NeawMoon (Sticky Rice with Thai Coconut Custard) for dessert! The owners, Adam and Janya Lyons say: “Our food philosophy is simple - 100% Thai style using the freshest ingredients, brought to your table by a smiling Thai waiter! “Kin Khao” is a Thai expression of welcome and an invitation to share food. We invite you to sample the unique and tantalising tastes of the food of Thailand prepared especially by our team of experienced Thai chefs. If you’ve travelled to Thailand our food will bring you back. We can’t bring the palm trees and sandy beaches but we can guarantee the perfect Thai food!” This is a restaurant not to be missed! It is the ultimate Thai food experience in Ireland. Kin Khao Thai Restaurant 1 Abbey Lane, Athlone, Co. Westmeath, Ireland. Tel. +353906498805 www.kinkhaothai.ie


ไนส - ฐิติวรรณ Rourke

iMODEL

Text / Photo :: Sarawuth Mingkhwan

ชื่อ : ไนส - ฐิติวรรณ Ro urke การศึกษา : ปริญญาตรี ที่ Art University Colle ge, Bournemouth สาขา Illustration สาขาปร ะยุกต์ศิลป์ นิสัยส่วนตัว : ค่อนข้างม ั่นใจในตัวเอง สนุกสนาน คุยเก่ง ร่าเริง เข้า กับคนง่าย ชอบท่องเที่ยวแ ละเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอ ดเวลา เป็นนางแบบปก i-ASiA : รู้สึกตกใจ ไม่เคยคิดว่ าจะได้มีโอกาสอย่าง นี้ ทำงานกับทีมงาน i-A SiA รู้สึกสนุกมาก พี่ๆ เป ็นกันเอง ขอบคุณที่ หยิบยื่นโอกาสและประส บการณ์ดีๆ ให้ค่ะ อนาคต : อยากหาปร ะสบการณ์การทำงานใ นสายงานที่เรียนมา ค้นหาความแตกต่างระห ว่างเรียนในห้องเรียนกับกา รทำงานจริง เพื่อ ช่วยในการตัดสินใจกับกา รดำเนินชีวิตในอนาคต ฝากเพื่อนๆ : รอยต่อขอ งชีวิตสำคัญ อยากให้มีส ติ อย่าวู่วามโดยใช้ อารมณ์ในการตัดสินใจ มีปัญหาควรปรึกษาผู้ใหญ ่เพื่อแนวทางในการ ตัดสินใจ... ผู้ใหญ่ที่เคารพสอนไนส ว่า “ชีวิตเราเหมือนเข็ม นาฬิกา ซึ่ง ค่อยๆ เดินไป แต่เวลาข องพ่อแม่เหมือนนาฬิกาท ราย ค่อยๆ หมด ลงไปทุกวินาที เราควรกต ัญญูต่อท่านให้มาก เพรา ะเราไม่สามารถรู้ ได้เลยว่าเวลาของท่านจ ะหมดไปเมื่อไร ทำดีกับ ท่านมากๆ นะคะ” ถ้าในอนาคตเราได้เจอกัน อย่าลืมทักทายกันบ้างนะค ะ

51


iCOLUMN

: เรื่องสั้น เรื่อง :: ชาติวุฒิ บุณยรักษ์ ภาพประกอบ :: อารีจิตร

1

“ปั ง !” สิ้ น เสี ย งดั ง สนั่ น อั น ไม่ รู้ ที่ ม า...ร่ า งร่ า งหนึ่ ง ก็ ท รุ ด ฮวบลงกลางลาน อเนกประสงค์ของห้างสรรพสินค้า Exit Mega Mall...เลือดค่อยๆ ทะลัก ออกมาเจิ่งนองอยู่รอบตัวเขา...เลือดกองนั้นมีสีดำ... แรกทีเดียวที่เสียงคำรามอันป่าเถื่อนของมันดังขึ้น ทุกคนในที่นั้น ต่างก็หันมองไปทางต้นเสียงเป็นตาเดียว มันเป็นการตอบสนองที่เกิดขึ้นตาม สัญชาตญาณพื้นฐานของมนุษย์ มากกว่าจะเกิดจากความรู้สึกตกใจกลัวใน บางสิ่ง เนื่องเพราะนานมากแล้ว...นานมากแล้วที่ศาสตราวุธโบราณชนิดนี้ ไม่เคยมีโอกาสได้อวดแสนยานุภาพอันแท้จริงของมันต่อหน้าฝูงชนอีก นับตั้ง

52


แต่พระราชบัญญัติอาวุธแห่งชาติถูกสังคายนาใหม่เมื่อปีพ.ศ. 2606...จะมี ยกเว้นบ้างก็แต่ในกรณียิงสลุตสำหรับโอกาสสำคัญๆ เป็นบางครั้ง นอกนั้น แล้ว พวกมันส่วนใหญ่จะถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีในพิพิธภัณฑ์ เพื่อให้ อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษา มันไม่ได้มีความหมายอะไรมากไปกว่าหมุดหมายทาง ประวัติศาสตร์อย่างหนึ่งเท่านั้น ยังมีบ้างบางส่วน ที่เล็ดลอดจากการถูกทำลายทิ้งด้วยเตาหลอม ขนาดใหญ่ เมื่อเกือบ 50 ปีก่อน บางส่วนยังคงวนเวียนอยู่ในตลาดมืด ยัก ย้ายถ่ายมือไปตามอุปสงค์และอุปทานของตลาด การเคลื่อนที่ของมันเป็นไป ด้วยราคาที่สูงลิ่ว ผันแปรไปตามความสมบูรณ์ของสภาพ ปีที่ผลิต และ จำนวนที่ยังพอเหลืออยู่ ผู้ที่ได้ครอบครองก็หนีไม่พ้นบรรดาเศรษฐีกระเป๋า หนัก ที่จดจ้องจะจับจองมันในฐานะของสะสมอันประเมินค่ามิได้ มีไว้เพียง เพื่อประดับบารมีประดับศักดิ์ศรีอันว่างเปล่าของพวกเขา ในปีปัจจุบัน พวกมันถูกแทนที่ด้วย Shock Gun ปืนที่มีลำแสง คล้ายเลเซอร์ แต่อัดแน่นไปด้วยประจุไฟฟ้านับล้านโวลต์ มันมากพอจะ ทำให้หยุด เจ็บ และถึงตาย...ด้วยเหตุนี้ จึงนานมากแล้วอีกเช่นกัน ที่พื้น โลกไม่เคยได้สัมผัสกับรสเค็มปร่าและกลิ่นคาวขื่นของโลหิตมนุษย์ มิพักต้อง พูดถึงว่าโลหิตนั้นมีสีดำ อันเป็นสัญลักษณ์ของพวกกลายพันธุ์นั่นเอง จึงในวินาทีที่สิ้นสุดเสียงดังปัง! สายตาทุกคู่หันมองไปทางเดียวกัน ร่างร่างหนึ่งค่อยๆ ทรุดฮวบลง หนึ่งในกลุ่มคนเหล่านั้น สังเกตเห็นรอย เปื้อนที่กระเด็นมาติดตรงปลายรองเท้า หล่อนจึงระเบิดเสียงหวีดร้องออกมา ดังลั่น และวินาทีหลังจากนั้น ความโกลาหลก็เริ่มต้นขึ้น... “ขอบคุณมากครับคุณวิชัย โอกาสหน้ากรุณาแวะมาใช้บริการอีกนะ ครับ” “สวัสดีค่ะคุณนิรมล วันนี้ Nike มีคอลเลคชั่นใหม่ ที่เหมาะกับ สปอร์ตเกิร์ลอย่างคุณด้วยนะคะ” “ขอบคุณมากค่ะคุณอุรุดา เดือนหน้า Benetton มีคอลเลคชั่นใหม่ อย่าลืมแวะมาชมนะคะ” “สวั ส ดี ค รั บ คุ ณ องอาจ สนใจทดลองใส่ น าโนที - เชิ้ ต ซั ม เมอร์ คอลเล็คชั่นจาก Giordano ไหมครับวันนี้ มีสีโปรดของคุณด้วยนะครับ” “ขอบคุ ณ มากค่ ะ คุ ณ ...สวั ส ดี ค รั บ คุ ณ ...ขอบคุ ณ มากครั บ คุ ณ ... สวั ส ดี ค่ ะ คุ ณ ...ขอบคุ ณ มากครั บ ...สวั ส ดี ค รั บ ...สวั ส ดี ค่ ะ ...ขอบคุ ณ มาก ครับ...ขอบคุณมากค่ะ...สวัสดีค่ะ...สวัสดีครับ...สวัสดีครับ...สวัสดีครับ...” เสียงเจื้อยแจ้วของจักรกล ดังผ่านลำโพงไร้สายตัวจิ๋วที่ติดอยู่ตามจุด ต่างๆ ภายในร้านรวงของห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ มันเอ่ยทักทายและขอบคุณ ลู ก ค้ า ทุ ก คนที่ ก ำลั ง วิ่ ง สวนกันไปมาอย่างจ้าละหวั่น ทันทีที่เครื่องสแกน ม่านตาทำงาน เพียงชั่วเสี้ยววินาที ฐานข้อมูลทั้งหมดของบุคคลดัง กล่าวจะถูกเรียกออกมาจากหน่วยความจำ ทั้งข้อมูลส่วนบุคคล รสนิยม ไปจนถึงพฤติกรรมในการจับจ่ายใช้สอย ก่อนที่มันจะประมวลผล

ผสมชุดคำพูดที่เหมาะสมสำหรับบุคคลนั้นๆ ที่สุดออกมา แล้วส่งสัญญาณ ไปยังภาคขยาย...มันหารู้ไม่ว่า เพียงไม่กี่นาทีหลังจากนั้น ทั่วทั้งห้างสรรพ สินค้ากลับกลายเป็นรกร้างว่างเปล่าแล้ว...

2

“...บ่ายวันนี้ เกิดเหตุฆาตกรรมสยองขวัญขึ้นที่ห้างสรรพสินค้า Exit Mega Mall คนร้ายที่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีเบาะแสใดๆ ได้ใช้อาวุธโบราณที่เรียกว่า ‘ปืน’ ยิงเข้าใส่ชายเคราะห์ร้ายซึ่งทราบในเวลาต่อมาว่าคือนายวิรัชต์ แสงเงิน แกนนำคนสำคัญของกลุ่มวีด้า ที่เคลื่อนไหวเรี ยกร้ องให้รั ฐบาล ยกเลิก การนำเข้าเมล็ดพันธุ์จีเอ็มโอจากบริษัทมอนซานต้าเวิลด์ในช่วงหลายปีที่ผ่าน มา กระสุนปืนขนาด.38 ซึ่งทำจากตะกั่ว ทะลุผ่านขั้วหัวใจทำให้นายวิรัชต์ สิ้นใจในทันที เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิษฐานว่า อาจเป็นการแก้แค้นกัน ระหว่างกลุ่มวีด้าและกลุ่มเนสโต้ ซึ่งสนับสนุนเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม นับ เป็นความขัดแย้งทางความคิดของคนในชาติสองกลุ่ม ที่ดำเนินมาอย่างต่อ เนื่องยาวนานหลายสิบปี ในที่เกิดเหตุไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัดเกี่ยวกับตัว ฆาตกรแต่อย่างใด แต่เจ้าหน้าที่มั่นใจว่าแรงจูงใจที่ทำให้ฆาตกร เลือกใช้ อาวุธสังหารโบราณอย่างปืน น่าจะเป็นไปเพื่อข่มขวัญฝ่ายตรงข้ามมากกว่า เหตุฆาตกรรมในครั้งนี้ถือเป็นโศกนาฏกรรมที่มีการนองเลือดเป็นครั้งแรกใน รอบสามสิบปี สำหรับความคืบหน้าของคดีดังกล่าว ทีมข่าว Fact News จะ รายงานให้ทราบในเวลาต่อไป...” “ปิดจอภาพ” สิ้นสุดเสียงสั่งการ สัญญาณภาพบนจอก็ดับวูบหายไป ธีรนันท์กดปลายบุหรี่ที่คาบไว้ให้ตรงกับเปลวไฟ ก่อนสืดลมเข้าทางปาก ยาวๆ ครั้งหนึ่ง ปลายแดงวาบลามเลียอย่างรวดเร็ว เขาอัดควันพิษเข้าปอด หนักๆ อีกครั้ง แล้วระบายลมสีหม่นออกมาเบาๆ ทางรูจมูก เอนหลังลงกับ พนักเก้าอี้อย่างอ่อนล้า เขาไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าเรื่องราวมันจะบานปลาย ไปไกลถึงเพียงนี้... ย้อนหลังไปเมื่อเกือบสามสิบปีก่อน ราวพุทธศักราช 2627 ในตอน นั้น เขาเพิ่งจะมีอายุเพียงแค่ 65 ปี ยังแข็งแรงกว่าในตอนนี้มากนัก ด้วย เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์การแพทย์อันก้าวล้ำนำสมัย ทำให้อายุขัยของ มนุษย์โดยเฉลี่ยยืนยาวถึงกว่าร้อยปี คนอายุ 65 จึงแข็งแรงไม่ต่างไปจากคน อายุ 40 ใน(ช่วงต้น)ศตวรรษที่ 21...เขายังจำได้ดีถึงความรู้สึกปลาบปลื้มใจ ยามเดินขึ้นไปบนเวทีเพื่อรับรางวัลโนเบลสาขาเคมี ท่ามกลางเสียงปรบมือ อั น ดั ง กึ ก ก้ อ งไปทั่ ว ทั้ ง ฮอลล์ อี ก ทั้ ง เขายั ง ได้ รั บ เกี ย รติ สู ง สุ ด จากนั ก วิทยาศาสตร์ระดับหัวกะทิจากทั่วทุกมุมโลก ที่ต่างก็พร้อมใจกันยืนขึ้นปรบ มือให้กับเขาอย่างยาวนานด้วยความชื่นชม

53


ทั้งหมดนั่น เป็นเพราะว่าคุณค่าของสิ่งที่เขาค้นพบมันช่างมหาศาล ยิ่งนัก สิ่งที่เขาสู้อุตส่าห์ทุ่มเททั้งแรงใจแรงกาย แลกมันมาด้วยทุกสิ่งทุก อย่าง กว่า 35 ปีที่เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตของเขาหมดไปกับการทดลอง เขา ขลุ ก อยู่ แ ต่ ใ นห้ อ งแล็ บ แทบทั้ ง วั น ทั้ ง คื น อยู่ กั บ เครื่ อ งไม้ เ ครื่ อ งมื อ ที่ แ ข็ ง กระด้างเย็นชา สิ่งมีชีวิตเดียวที่เขาพอจะมีเวลาคบหาสมาคมด้วยได้ คือ บรรดาสัตว์ทดลอง เขาพูดคุยกับพวกมันเหมือนอย่างเป็นเพื่อนสนิทเป็น ญาติมิตร ยิ่งช่วงที่ใกล้จะประสบความสำเร็จด้วยแล้ว กล่าวได้ว่าเขากิน นอนและทำกิจกรรมทุกอย่างอยู่แต่ในห้องแล็บเท่านั้น แต่นั่นมันก็คุ้มค่ามิใช่หรือ...ในเมื่อสิ่งที่เขาค้นพบนั้น นับเป็นการ ปฏิวัติประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงวิทยาศาสตร์การแพทย์เลยทีเดียว การ ค้นพบความลับของกระบวนการเมตาโบลิซึ่มในร่างกายมนุษย์ที่แตกต่างกัน ไปในแต่ละคน ซึ่งถูกกำหนดด้วยลักษณะเฉพาะทางพันธุกรรม ถ่ายทอด จากคนรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งผ่านทางยีน การค้นพบนั้น นำเขาไปสู่อีกขั้นของ การพยายามเอาชนะข้อจำกัดของมนุษย์และเอาชนะธรรมชาติ... ธีรนันท์ใช้เวลากว่า 35 ปี ในการพยายามคิดค้นสูตรยาวิเศษ ที่จะ ใช้ควบคุมระดับของกระบวนการเผาผลาญอาหารในร่างกายมนุษย์ ซึ่งเป็น กุญแจสำคัญอีกดอกหนึ่ง ที่ทำให้เกิดปัญหาคนอ้วนเกินไป - ผอมเกินไป มานานหลายศตวรรษ และที่ ส ำคั ญ การค้ น พบของเขาแตกต่ า งจากที่ แล้วๆ มาโดยสิ้นเชิง เพราะมันไม่มีผลข้างเคียงใดๆ ที่จะเป็นอันตราย ต่อมนุษย์เลยแม้แต่น้อย...ลองจินตนาการดูสิว่ามันจะดีแค่ไหน ถ้าทั้งโลก มีแต่คนที่รูปร่างสมส่วน สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันถ้วนหน้า...ในตอนนั้น

ธีรนันท์มั่นใจว่า ในโลกใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องเป็นไปอย่างที่ฝัน เขาไม่ เฉลี ย วใจเลยสั ก นิ ด ว่ า การพยายามฝื น ธรรมชาติ นั้ น จะนำมาซึ่ ง หายนะ ใหญ่หลวงอันมิอาจคาดเดาได้...

3

ตรงจุดกึ่งกลางของบานประตูอัตโนมัติ ประดับด้วยสัญลักษณ์รูปตัวเอ็มใหญ่ แบบลายมือเขียน มันถูกสลักเสลาขึ้นจากไม้โอ๊คเนื้อดี ด้วยฝีมืออันประณีต บรรจงของช่ า งผู้ ช ำนาญงาน สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง รสนิ ย มอั น วิ ไ ลของผู้ เ ป็ น เจ้าของ ตรงกึ่งกลางของสัญลักษณ์รูปตัวเอ็มอีกที ฝังอยู่ด้วยเครื่องสแกน ม่านตาขนาดจิ๋ว ทำหน้าที่เป็นยามรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุด ผู้ที่มิได้รับ อนุญาต กระทั่งแมลงวันสักตัวก็อย่าหวังจะบินผ่านประตูบานนี้ไปได้ และถึง แม้จะผ่านเครื่องสแกนม่านตา เครื่องตรวจสอบเสียง เครื่องพิสูจน์ลายนิ้วมือ และอินฟราเรดจับความเคลื่อนไหวเข้าไปได้ ก็ยังมีระบบป้องกันภัยอันซับ ซ้อนอีกมากมายหลายด่านรองรับอยู่ ภายใต้มาตรการที่แน่นหนารัดกุมเช่นนี้

54

แน่นอนว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังประตูบานใหญ่ จะต้องเป็นบุคคลที่มีความสำคัญ เป็นอย่างยิ่ง ทรงอิทธิพลเป็นอย่างยิ่ง และร่ำรวยเป็นอย่างยิ่งอีกด้วย... มันเป็นห้องทำงานที่โอ่โถงหรูหรา เพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์อำนวย ความสะดวกและเครื่องสันทนาการนานับชนิด ตั้งแต่โต๊ะพูลหยอดเหรียญ แบบโบราณจากศตวรรษที่ 20 ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นของเล่นแอนทีคสำหรับ อภิมหาเศรษฐีนักสะสมเท่านั้น ไปจนถึงบาร์เครื่องดื่มอัตโนมัติแบบสั่งการ

ด้วยเสียง เบื้องหลังโต๊ะขนาดใหญ่ตัวนั้นเป็นชายหนุ่มผมทองคนหนึ่ง เขาคือ มิสเตอร์เดฟ ฮาเรลสัน ประธานบริษัทมอนซานต้าเวิลด์คนล่าสุด ขณะนี้เขากำลังยืนหันหลังให้กับโต๊ะทำงาน ทอดสายตาออกไปเบื้อง หน้าผ่านกระจกนิรภัยหนาสามนิ้ว ทิวทัศน์ที่เห็นไม่เป็นอะไรมากไปกว่าปุย เมฆอันฟูฟ่องล่องลอยล้อเล่นลม ด้วยความสูงขนาด 555 ชั้นเหนือพื้นโลก มั น มากพอจะทำให้ ม องเห็ น สิ่ ง ต่ า งๆ ในเบื้ อ งล่ า ง กลายเป็ น อณู เ ล็ ก ๆ กระจิดริดไร้คุณค่าความสำคัญ ไม่ต่างไปจากมดปลวก เดฟกำลังครุ่นคิด กังวลถึงเรื่องราวหนึ่ง... เมื่อห้านาทีก่อน เขาเพิ่งสั่งปิดจอสัญญาณภาพ หลังจากที่ได้ดูไฟล์ บันทึกการรายงาน ข่าวฆาตกรรมสยองขวัญในประเทศไทยริกา เหตุการณ์นี้จะต้องมี ความเกี่ยวพันกับอาณาจักรมอนซานต้าเวิลด์ของเขาไม่มากก็น้อย...เดฟเชื่อ อย่างนั้น สิ่งเดียวที่เขายังไม่รู้ก็คือ ใครเป็นคนสั่งการเรื่องดังกล่าว เขากังวล


ก็เพราะเรื่องเล็กๆ อย่างนี้ อาจจะส่งผลกระทบต่อยอดขายเมล็ดพันธุ์จีเอ็ม โอของบริษัทเขาโดยไม่จำเป็นก็ได้ และเดฟไม่ต้องการให้สิ่งนั้นเกิดขึ้น “ซัลม่า...ตามสมิธมาพบผมที่ห้องทำงานเดี๋ยวนี้” เขาสั่งการผ่าน ไมโครโฟนไร้สายด้วยน้ำเสียงอันราบเรียบไร้ความรู้สึก “ค่ะท่าน” หล่อนตอบรับในทันใด...ชั่วไม่ถึงสองนาที มิสเตอร์สมิธ การ์ดเนอร์ มือขวาของเขาและผู้เป็นรองประธานฝ่ายบริหาร รับผิดชอบภาค พื้นเอเชียแปซิฟิค ก็มายืนอยู่ตรงหน้าโต๊ะทำงาน “ครับท่าน” เขากล่าวด้วยน้ำเสียงพินอบพิเทา “นั่งก่อนสิ” “ขอบคุณครับ” “เรื่องนั้นใครเป็นคนสั่งการ...ผมบอกคุณแล้วใช่ไหมว่า แค่ให้เงิน หนุ น หลั ง พวกเนสโต้ เ ท่ า นั้ น ก็ พ อ ไม่ ต้ อ งดำเนิ น การอะไรมากไปกว่ า นั้น...ปล่อยให้พวกมันทะเลาะกันเองไปเรื่อยๆ...แล้วนี่อะไรกัน” “ท่านหมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยริกา” “ก็ใช่น่ะสิ...จะอะไรเสียอีกล่ะ” “อ้อ...ถ้าเรื่องนั้นท่านสบายใจได้ครับ...ไม่มีใครคนไหนในบริษัทเรา เป็นคนสั่งการทั้งนั้น...พวกมันทะเลาะกันเองครับ...ท่านอย่าวิตกไปเลย” “จริงเหรอ” “จริงครับท่าน” “ฮ่าๆ ๆ...ไม่น่าเชื่อ อยู่เฉยๆ แท้ๆ...พระเจ้าเข้าข้างเราจริงๆ...ฮ่าๆ ๆ...Whoever loses, We win!...ฮ่าๆ ๆ...ฮ่าๆ ๆ...”

4

ใครเล่าจะล่วงรู้ได้ว่าสูตรยามหัศจรรย์ที่ธีรนันท์คิดค้นขึ้นมา จนทำให้เขาได้ รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีและกลายเป็นอภิมหาเศรษฐีอย่างในทุกวันนี้ จะ สามารถส่งผลร้ายต่อการเปลี่ยนแปลงรหัสทางพันธุกรรม ในร่างกายของสิ่ง มี ชี วิ ต ได้ ร วดเร็ ว และมากมายถึ ง เพี ย งนี้ ! เพี ย งชั่ ว ระยะเวลาไม่ ถึ ง 30 ปี...กระทั่งเขาเองซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ ยังยากจะทำใจยอมรับกับความจริง ตรงหน้า หากพระเจ้ามีตัวตนอยู่จริง นี่อาจเป็นการพยายามส่งสารอะไรบาง อย่างมาสู่มวลมนุษย์ก็เป็นได้...ก็ใครเล่าจะล่วงรู้ได้ว่าถ้าหากตัวแปรสาม อย่าง คือมนุษย์สายพันธุ์มองโกลอยด์ที่ยีนเกิดการกลายพันธุ์อันเป็นผลมา จากอาหารจีเอ็มโอ เลือดกรุ๊ปโอเนกาทีฟ และยาโบตาแฟมของเขา มาอยู่ ร่วมในบริบทเดียวกันแล้ว ความหายนะครั้งใหญ่จะเกิดขึ้น!...หลานสาวของ

เขา...หล่ อ นคงจะเป็ น วิ ธี ส่ ง สารของพระเจ้ า ...ถ้ า หากวั น นั้ น หล่ อ นไม่ อุ้ ม ชิมแปนซีอ้วนที่เลี้ยงไว้มาให้เขาดูอาการแล้วล่ะก็ ในวันนี้เขาก็คงยังไม่รู้ตัว ว่าได้ทำผิดพลาดถึงเพียงไหน... หลังจากให้ยาโบตาแฟมไปได้สักระยะ เจ้าลิงอ้วนตัวนั้นก็ค่อยๆ ผอมลงๆ พอครบกำหนดสามเดือน มันก็กลายเป็นชิมแปนซีตัวใหม่ ที่มีรูป ร่างสมส่วนสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน ออกจะไฮเปอร์ ไปด้วยซ้ำในความรู้สึกของเขา ในตอนนั้นธีรนันท์ไม่ได้คิดอะไรมากไปกว่า มั น คงจะดี ใ จที่ มี ร่ า งกายใหม่ อั น แข็ ง แรง...แต่ นั่ น มั น ก่ อ นที่ เ ขาจะได้ รั บ โทรภาพฝากข้อความจากลูกชายด้วยน้ำตานองหน้าในอีกสองสัปดาห์ต่อมา เนื้อความนั้นแจ้งว่าหลานสาวของเขาเสียชีวิตแล้ว ด้วยน้ำมือของไอ้ลิงระยำ ตัวนั้น! มันข่มขืน แล้วหล่อนคงสู้ มันจึงบีบคอหล่อนจนขาดใจตาย ก่อนจะ ปฏิบัติภารกิจกามจนเสร็จสิ้น...ลูกชายเขาเป็นคนกดปุ่มกระสุนไฟฟ้านัด สั ง หารด้ ว ยมื อ ของตั ว เอง ส่ ว นเขานำศพมั น กลั บ มาที่ แ ล็ บ เพื่ อ ชั น สู ต ร หาความจริง ธีรนันท์ค้นพบในเวลาต่อมาว่า ชิมแปนซีตัวนั้นมีกรุ๊ปเลือดผิดปรกติ ที่หาได้ยาก และไม่ค่อยปรากฏในสัตว์สายพันธุ์นี้บ่อยนัก ซึ่งเลือดกรุ๊ปดัง กล่าวมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับเลือดกรุ๊ปโอเนกาทีฟของมนุษย์ และเขายัง ทราบอีกว่ามีความผิดเพี้ยนบางอย่างเกิดขึ้นในยีนของลิงตัวนั้น แต่ที่ยังไม่รู้ แน่ ชั ด ก็ คื อ สาเหตุ . ..เขาจึ ง ขั ง ตั ว เองอยู่ แ ต่ ใ นแล็ บ พยายามปะติ ด ปะต่ อ จิ๊กซอว์ของเรื่องดังกล่าว คำตอบวางอยู่ตรงหน้าแต่กลับเหมือนเส้นผมบัง ภูเขา...6 เดือนให้หลัง เขาจึงล่วงรู้ว่ามันเป็นเพราะลิงตัวนั้น กินอาหารที่เป็น พืชจีเอ็มโอมาโดยตลอด! ทั้งกล้วย ข้าวโพด อ้อย หัวมัน ส้ม มะละกอ และ แน่นอน...เขาย่อมทราบดีว่ามันได้รับยาโบตาแฟมไปจากเขา! ธีรนันท์นำสมมติฐานที่ได้ไปทดลองกับสัตว์หลากหลายชนิดนับสิบ นับร้อยตัว นานและมากพอจะทำให้เขามั่นใจและสรุปได้ว่า โศกนาฏกรรม ของหลานสาวตนเองนั้น เกิดจากการที่ยีนของสิ่งมีชีวิตบางสายพันธุ์และบาง ตัว กลายพันธุ์เมื่อได้รับตัวแปรต่างๆ ที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งมี ชีวิตที่มีความใกล้เคียงกับมนุษย์! เมื่อเลือดกรุ๊ปพิเศษ กับยีนที่มีความผิด เพี้ยนจากอาหารจีเอ็มโอ และยาโบตาแฟมมาอยู่รวมกัน...ความดิบเถื่อนบาง อย่างถูกปลุกให้ฟื้นตื่น! ธีรนันท์ตระหนักในตอนนั้นเอง ว่าตนได้กระทำเรื่อง ที่โง่เขลาเบาปัญญามากมายขนาดไหน

* รางวัลชมเชยประเภทเรื่องสั้นจากการประกวดโครงการชีวจริยธรรมกับสังคม โดย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ

(อ่านต่อฉบับหน้า)

ชาติวุฒิ บุณยรักษ์

55


iCOLUMN :

อิงประวัติศาสตร์

เรื่อง :: กฤษดา เมืองไชย

กวีเอกแห่งกรุงศรีอยุธยา

เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์ หรือเจ้าฟ้ากุ้ง เป็นกวีเอกที่มีชื่อเสียงในทางแต่ง กาพย์ กลอนได้ไพเราะ และถือว่ามีค่าสูงสุดในวงวรรณคดีไทย ตั้งแต่สมัย กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาเป็ น ราชธานี จ นมาถึ ง กรุ ง รั ต น์ โ กสิ น ทร์ ผู้ ค นก็ ยั ง กล่ า วถึ ง พระองค์ท่านตลอดมา และคงจะตลอดไปด้วยบทนิพนธ์ของพระองค์ท่านนั้น มีความไพเราะ ยากที่จะหาผู้ใดเทียบได้ แม้ในปัจจุบันนี้ก็ยังใช้เป็นบทเห่เรือ ในขบวนเสด็จพยุหยาตราทางชลมารค ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หากในพระชนม์ชีพอันแท้จริงของพระองค์นั้น ทรงเป็นเจ้าฟ้าที่แสน อาภัพ ทั้งที่มีโอกาสจะได้ขึ้นครองราชย์สมบัติ แต่ก็มีเหตุการณ์หักเหจนต้อง พระอาญาถึงสิ้นพระชนม์ เรื่องราวของพระองค์เป็นที่เล่าขานเป็นตำนานสืบต่อมา....

เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์

56


พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ท้ า ยสระ หรื อ พระสรรเพชญ์ ที่ ๙

เมื่อครั้งประชวรหนักนั้นคิดจะมอบราชสมบัติให้กับเจ้าฟ้านเรนทร์ หรือ กรมขุนสุเรนทรพิทักษ์ ซึ่งเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์ใหญ่ แต่ กรมขุ น สุ เ รนทรพิ ทั ก ษ์ ไ ด้ ท รงออกผนวชเป็ น พระภิ ก ษุ อ ยู่ ที่ วั ด ยอดเกาะ พระเจ้าอยู่หัวท้ายสระจึงตรัสยกราชสมบัติให้กับเจ้าฟ้าอภัย พระราชโอรส อีกพระองค์หนึ่ง การยกราชสมบัติให้เจ้าฟ้าอภัยได้สร้างความไม่พอพระทัยให้กับ สมเด็ จ พระมหาอุ ป ราช ซึ่ ง เป็ น พระอนุ ช า ซึ่ ง มี อ ำนาจและกำลั ง ทหาร

ได้ตรัสว่าหากมอบราชสมบัติให้แก่เจ้าฟ้านเรนทร์ หรือกรมขุนสุเรนทรพิทักษ์ จึงจะยอมถวาย และไม่ขัดข้อง นี่คือสาเหตุที่ทำให้เกิดการแย่งชิงราชสมบัติระหว่างพระมหาอุปราช กับเจ้าฟ้าอภัย จนเกิดการรบพุ่งกัน เจ้าฟ้าอภัยเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ พระมหาอุปราชจึงขึ้นครองราชย์สมบัติ เป็นพระเจ้าแผ่นดิน ทรงพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ พระโอรสพระองค์ ใ หญ่ ข องสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว บรมโกศก็ คื อ เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์ไชยเชษฐ์สุริยวงศ์ หรือที่ประชาชนทั่วไปเรียกพระองค์ ท่านว่า “เจ้าฟ้ากุ้ง” พระองค์ประสูติตั้งแต่พระบิดายังเป็นอุปราช เมื่อท่าน อุปราชได้ขึ้นเสวยราชเป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ เมื่อปี พ.ศ.๒๒๗๖

ได้โปรดเกล้าฯให้สถาปนาพระราชอิสริยยศเป็นเจ้าฟ้าต่างกรม มีพระนามว่า เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์กรมขุนเสนาพิทักษ์ ในฐานะที่พระองค์เป็นเจ้าฟ้าและเป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ของ พระเจ้ า อยู่ หั ว นี่ เ อง จึ ง ทรงดำรงอยู่ ใ นตำแหน่ ง รั ช ทายาทที่ จ ะได้ สื บ

ราชสมบัติเป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์ต่อไปอย่างแน่นอน ทว่า...เหตุการณ์ก็กลับพลิกผันทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไป ไม่ได้เป็น

ไปตามที่คาดหมาย ต่ อ มาในปี พ.ศ.๒๒๗๘ พระเจ้ า อยู่ หั ว บรมโกศ ทรงประชวร พระองค์ได้แต่ประทับอยู่แต่ในพระราชวัง เจ้าฟ้ากรมขุนสุเรนทรพิทักษ์ ซึ่ ง ยั ง คงทรงผนวชเป็ น พระภิ ก ษุ อ ยู่ ที่ วั ด ยอดเกาะ ทรงทราบเรื่ อ งที่ พระเจ้ า อยู่ หั ว บรมโกศประชวน จึ ง เสด็ จ จากวั ด ยอดเกาะมาประทั บ อยู่ ณ วัดโคกแสง ซึ่งตั้งอยู่ภายในพระนคร เป็นการสะดวกที่จะทรงเข้าเยี่ยม พระอาการประชวรของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ เจ้าฟ้า กรมขุ นสุเ รนทรพิทักษ์ไ ด้รั บความเมตตาเอ็นดูจากสมเด็จ พระเจ้ า อาหรื อ พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว บรมโกศมาก และได้ ใ ห้

เข้ า เฝ้ า ใกล้ ชิ ด อยู่ เ สมอ เหตุ นี้ จึ ง ทำให้ เ จ้ า ฟ้ า ธรรมธิ เ บศร์ ไ ม่ พ อพระทั ย

ทรงระแวงว่ า ไม่ วั น ใดก็ วั น หนึ่ ง พระเจ้ า พี่ อ งค์ นี้ อ าจจะลาผนวชออกมา รั บ ตำแหน่ ง พระมหาอุ ป ราช กรมพระราชวั ง บวร ซึ่ ง เป็ น ตำแหน่ ง ที่ ม ี

57


ความสำคั ญ อย่ า งมากเพราะหมายถึ ง การสื บ ขั ติ ย ะราชตระกู ล ตาม จารีตประเพณี ทั้งด้วยความเป็นจริง ตำแหน่งนี้ก็ควรจะเป็นของพระองค์ เจ้ า ฟ้ า กุ้ ง หรื อ เจ้ า ฟ้ า ธรรมธิ เ บศร์ ท รงตรึ ก ตรองอยู่ ต ลอดเวลา ยิ่ ง เห็ น พระบิ ด าเมตตากรมขุ น สุ เ รนทรพิ ทั ก ษ์ เ ท่ า ไหร่ พระองค์ ก็ ยิ่ ง

ไม่สบายพระทัยเท่านั้น จึงเห็นว่าควรกำจัดเจ้าฟ้ากรมขุนสุเรนทรพิทักษ์ เสีย ก่อนที่จะมีเหตุการณ์แย่งชิงราชสมบัติเกิดขึ้น เจ้ า ฟ้ า ธรรมธิ เ บศร์ จึ ง ทรงคิ ด การกั บ พรรคพวก พร้ อ มด้ ว ย พระน้องนางร่วมพระราชบิดา ซึ่งไม่ได้ร่วมพระครรภ์ แต่เกิดจากเจ้าจอม หม่ อ มห้ า มคนที่ ๔ คื อ หม่ อ มเหม พระน้ อ งนางสองพระองค์ คื อ เจ้ า ชื่ น และเพระองค์เจ้าเกิด ด้วยการวางอุบายให้น้องนางทั้งสองไปที่วัดโคกแสง และทูลว่า มีพระบรมราชโองการให้นิมนต์เข้าไปในพระบรมราชวังหน้า อันเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยความภักดีที่มีต่อพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ เจ้าฟ้ากรมขุนสุเรนทร พิทักษ์มิได้คิดระแวงว่าจะมีภัยมาถึงตัว เมื่อพระองค์เจ้าชื่นและพระองค์เจ้า เกิดมาทูล ก็รีบเสด็จเข้าเฝ้าทันที ครั้นเสด็จเข้าไปถึงหน้าพระทวารชัย ก้าวพระบาทยังไม่ทันจะพ้น เจ้ า ฟ้ า ธรรมธิ เ บศร์ ซึ่ ง แอบอยู่ ข้ า งพระทวารคอยที อ ยู่ ก็ จ้ ว งฟั น ด้ ว ย พระแสงดาบเต็ ม กำลั ง และถู ก องค์ เ จ้ า ฟ้ า กรมขุ น สุ เ รนทรพิ ทั ก ษ์ อ ย่ า ง

58

เต็ ม ดาบ หากด้ ว ยคุ ณ แห่ ง พระศรี รั ต นตรั ย ยั ง คุ้ ม ครองผู้ ท รงศี ล อั น บริ สุ ท ธิ์ พระแสงดาบที่ จ้ ว งฟั น มาอย่ า งเต็ ม กำลั ง จึ ง ทำได้ แ ค่ จี ว รที่ ค รอง ขาด แต่มิได้ระคายองค์ของเจ้าฟ้าพระภิกษุแม้แต่น้อย กรมขุนสุเรนทรพิทักษ์มิได้ตกพระทัย หรือเกิดความหวั่นไหวแต่ ประการใด ยั ง คงสาวพระบาทดำเนิ น ล่ ว งสู่ ภ ายในพระราชฐานชั้ น ใน อย่างสงบ ไปปรากฏกายอยู่หน้าพระทั่งนั่ง แล้วทูลถามถึงพระราชกิจที่ ทรงนิ ม นต์ ม า พระเจ้ า อยู่ หั ว ไม่ ท รงทราบเรื่ อ ง และยั ง ทอดพระเนตร เห็ น จี ว รขาดก็ ยิ่ ง สงสั ย จึ ง ได้ ต รั ส ถามกรมขุ น สุ เ รนทรก็ ต อบว่ า เจ้ า ฟ้ า ธรรมธิเบศร์ทรงหยอกเล่นเท่านั้นเอง แล้วทูลถวายพระพรตอบข้อตรัสถาม โดยถี่ถ้วนก่อนลากลับ พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงพิโรธมาก ตรัสสั่งให้ข้าราชสำนักไปทูล ให้เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์มาเข้าเฝ้า แต่หาได้พบพระองค์เจ้าฟ้าฯไม่ พบแต่ พระเจ้ า ลู ก เธอทั้ ง สองพระองค์ คื อ พระองค์ เ จ้ า ชื่ น และพระองค์ เ จ้ า เกิ ด

ที่ร่วมคบคิด จึงนำทั้งสองมาเข้าเฝ้า พระเจ้าอยู่หัวทรงซักถามได้ความ เป็นสัตย์ จึงสั่งให้เอาทั้งสองไปสำเร็จโทษเสียด้วยท่อนจันทร์ ฝ่ายเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์เมื่อแผนการไม่เป็นไปตามที่ได้วางไว้ ซ้ำ

เจ้าฟ้ากรมขุนสุเรนทรพิทักษ์ยังเสด็จพระดำเนินเข้าเผ้าอย่างปกติ ก็แน่ใจว่า เจ้ า พี่ ต้ อ งต้ อ งทู ล ฟ้ อ งสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว บรมโกศ ก็ ต กพระทั ย ยิ่ ง นั ก


ด้ ว ยเกรงพระราชอาญาจะมาถึ ง ตั ว รี บ เสด็ จ หนี ไ ปยั ง ตำหนั ก กรมหลวง อภัยนุชิตซึ่งเป็นพระชนนี เล่าความจริงให้ฟังทุกประการ พระราชมารดา เองก็ ต กพระทั ย ไม่ น้ อ ย คิ ด หาหนทางที่ จ ะช่ ว ยเหลื อ เจ้ า ฟ้ า ธรรมธิ เ บศร์ ให้ปลอดภัย เห็นอยู่ทางเดียวคือรีบเสด็จไปพบเจ้าฟ้าพระภิกษุฯ วิงวอน ขอให้ยกโทษ และให้ทรงหาทางช่วยเหลือ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสุเรนทร พิ ทั ก ษ์ แ นะนำว่ า ทางเดี ย วที่ ต จะช่ ว ยให้ ร อดพ้ น ได้ ก็ คื อ ให้ เ จ้ า ฟ้ า

ธรรมธิ เ บศร์ เ สด็ จ ออกทรงผนวชเสี ย กรมหลวงอภั ย นุ ชิ ต จึ ง รี บ นำพา พระโอรสไปทรงผนวช ณ วัดโคกแสงเรื่องจึงได้สงบลง ชีวิตของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์ได้เปลี่ยนไปอีกครั้งหนึ่งด้วยความรักอัน ยิ่งใหญ่ของพระชนนี หลังจากทรงผนวชอยู่ที่วัดโคกแสงถึง ๒ ปี กรมหลวง อภัยนุชิตพระราชมารดาทรงประชวรหนัก แต่สติยังสมบูรณ์ และห่วงที ่

ยิ่ ง ใหญ่ ข องพระองค์ ก็ คื อ สมเด็ จ พระโอรสองค์ เ จ้ า ฟ้ า ธรรมธิ เ บศร์ จึ ง ได้ กราบทูลต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอให้พระราชทานอภัยโทษให้แก่เจ้าฟ้า ธรรมธิ เ บศร์ ด้ ว ย ซึ่ ง สมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว บรมโกศก็ ย อมทรงโปรดตาม ที่ขอร้อง จากนั้นอีกไม่นานนักสมเด็จพระชนนีก็สิ้นพระชนม์ เจ้าฟ้าธรรม ธิเบศร์เมื่อรู้ว่าตัวเองพ้นโทษ จึงได้ลาผนวชแล้วเสด็จเข้าเฝ้าพระบิดา ซึ่ง

ก็ ไ ด้ รั บ การโปรดเกล้ า โปรดกระหม่ อ มให้ ก ลั บ เข้ า รั บ ราชการถวายเบื้ อ ง ยุ ค ลบาทเหมื อ นเดิ ม และเจ้ า ฟ้ า ธรรมธิ เ บศร์ เ องก็ ท รงปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ย ความขยันหมั่นเพียรและซื่อสัตย์สุจริต ชีวิตของพระองค์จึงรุ่งโรจน์ขึ้นมา อี ก ครั้ ง หนึ่ ง ได้ รั บ การเลื่ อ นยศสถาปนาขึ้ น เป็ น กรมพระราชวั ง บวรมหา เสนาพิทักษ์ พระมหาอุปราช สมเด็จเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์ทรงเจริญอยู่ในตำแหน่งกรมพระราชวัง บวรได้ ๑๔ ปี ชะตาชี วิ ต ของพระองค์ ก็ เ ปลี่ ย นไป ในปี พ.ศ.๒๒๙๘ พระองค์ประชวรด้วยโรคบุรุษจนกลายเป็นคุดทะราด ทำให้ไม่ได้เข้าเฝ้า พระเจ้าอยู่หัวเหมือนดังแต่ก่อน เป็นเหตุให้ศัตรูผู้เคยคิดร้ายต่อพระองค์ ฉวยโอกาสหาทางกำจัดพระองค์โดยไม่ยากนัก ผู้ ที่ คิ ด กำจั ด เจ้ า ฟ้ า ธรรมธิ เ บศร์ คื อ พระเจ้ า ลู ก เธอสามพระองค์

อันเกิดจากเจ้าจอมคนใดไม่ปรากฏ คือกรมหมื่นจิตสุนทร กรมหมื่นสุนทร เทพ กรมหมื่ น เสพภั ก ดี ได้ น ำความขึ้ น กราบทู ล ว่ า พระมหาอุ ป ราช ได้ถูกตำรวจวังไปเอาตัวมาโบยหลังคนละ ๑๕ ทีบ้าง ๓๐ ทีบ้าง ไม่เพียงเท่านั้น ยังกล่าวโทษต่อไปว่าพระมหาอุปราชทรงทำเช่นนี้ เพราะกรมหมื่นสุนทรเทพล่วงรู้ความลับ ที่กรมพระราชวังบวรลอบเสด็จเข้า เป็นชู้กับเจ้าฟ้าสังวาลย์ถึงในพระราชวังหลายครั้งหลายหน เจ้ า ฟ้ า สั ง วาลเป็ น พระราชธิ ด าของสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ท้ า ยสระ

มี ฐ านะเป็ น พี่ เ จ้ า ฟ้ า ธรรมธิ เ บศร์ แต่ อ ายุ น้ อ ยกว่ า ๒ พรรษา ต่ อ มา ได้เป็นมเหสีพระองค์หนึ่งของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ และมีพระโอรส พระธิ ด า ๔ ประคงดั ง นี้ เจ้ า ฟ้ า กุ ณ ฑท เจ้ า ฟ้ า อาภรณ์ เจ้ า ฟ้ า มงกุ ฎ

เจ้าฟ้าสังคีต พระเจ้ า อยู่ หั ว บรมโกศทรงมี โ องการให้ ช ำระความเจ้ า ฟ้ า สั ง วาล ต่ อ หน้ า พระพั ก ตร์ เ จ้ า ฟ้ า สั ง วาลทรงยอมรั บ ว่ า เป็ น ความจริ ง แล้ ว ให้ น ำ เจ้ า ฟ้ า ธรรมธิ เ บศร์ พ ระโอรสมาชำระความด้ ว ย เมื่ อ ซั ก ถามตามคำฟ้ ง

กรมพระราชวั ง บวรก็ ท รงรั บ เป็ น สั ต ย์ ต ลอดข้ อ หา พระองค์ ท รงมี จิ ต ใจ อันแข็งแกร่ง เมื่อถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดและจนปัญญาจะหาหลักฐาน มาแก้ มีคำกล่าวขานกันต่อมาว่า เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์และเจ้าฟ้าสังวาล เชื่อแน่ว่าสองพระองค์รักกันจริง เพราะความในเพลงยาวที่มีต่อกัน ทำให้

น่าเชื่อว่าทั้งสองได้ร่วมครองรักกันมาก่อนที่เจ้าฟ้าสังวาลจะได้รับตำแหน่ง พระสนมของเจ้ า เจ้ า อยู่ หั ว บรมโกศ แต่ ข้ อ กล่ า วหาที่ ว่ า ทั้ ง สองได้ ร่ ว ม ลักลอบสมสู่กันเมื่อเจ้าฟ้าสังวาลเข้าไปอยู่ในวังหลวงไม่น่าจะเป็นความจริง ด้วยพระองค์ทรงเป็นโรคร้าย ไม่สามารถเข้าเฝ้าแหน แต่จะลักลอบไปเล่นชู้ กับเจ้าฟ้าสังวาลได้อย่างไร ครั้นจะยอมรับว่าแค่เคยรักกัน ก็ตระหนักดีว่า ไม่มีใครเชื่อ เจ้ า ฟ้ า ธรรมธิ เ บศร์ ถู ก คำสั่ ง ให้ เ ฆี่ ย นถึ ง สองร้ อ ยสามที และนาบ พระบาทด้ ว ยไฟ แต่ เ ฆี่ ย นไปได้ แ ค่ ร้ อ ยแปดสิ บ ที เ จ้ า ฟ้ า มหาอุ ป ราช ก็สิ้นพระชนม์ เจ้ า ฟ้ า สั ง วาลนั้ น ถู ก เฆี่ ย นได้ ห นึ่ ง ยกสามสิ บ ที ให้ ถ อดเป็ น ไพร่ จำไว้กว่าจะตาย เจ้าฟ้าสังวาลอยู่ได้เพียงสามวันก็สิ้นพระชนม์ พระเจ้า

อยู่หัวบรมโกศให้เอาศพกรมพระราชวังบวรกับเจ้าฟ้าสังวาลไปฝังไว้ด้วยกัน ณ วัดไชยวัฒนาราม อีกสี่ปีต่อมาพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศสิ้นพระชนม์ ก่อนสิ้นได้ทรงแต่ง ตั้งเจ้าฟ้ากรมขุนพรพินิจ ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ กรมหมื่นจิตสุนทร กรมหมื่นเสพภักดี กรมหมื่นสุนทรเทพ สาม พี่น้องพากันคิดจะแย่งราชสมบัติจากกรมขุนพรพินิจ แต่ไม่สำเร็จ ถูกจับได้ และตรัสให้พระองค์เจ้าอาทิตย์พระโอรสของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์เป็นผู้ดำเนิน การลงพระอาญา พระองค์เจ้าอาทิตย์สั่งพนักงานให้สำเร็จโทษเสียด้วยท่อน จันทร์ทั้งสามพระองค์ กับผู้ที่เคยใส่ความพระราชบิดานับว่าเวรกรรมได้ตาม สนองทันตาเห็น เจ้ า ฟ้ า ธรรมธิ เ บศร์ สิ้ น พระชนไปหลาย ร้อยปีแล้ว แต่ชื่อเสียงของพระองค์ยังคงอยู่ใน ความทรงจำของชนรุ่นหลัง ตราบจนทุกวันนี้... กฤษดา เมืองไชย

59


Back Issue

01 Chinese New Year

02 Spa

03 Go Green

04 Organic

05 Buddhism

06 Thai Food

07 Flower

08 Vegetarian

09 Travel Thailand

10 Hotel & Resort

11 Thai Wine

12 Thai Food

13 Money Transfer

14 Thai Supermarket

15 Education

16 Thai Sauce

17 UK Immigration

18 Thai Beer

19 Building & Construction 20 Natural Skin Care

ต้องการเป็นเจ้าของนิตยสาร i-ASiA ฉบับที่............................... จำนวน....................เล่ม ราคาเล่มละ £2 รวมค่าขนส่งทั่วประเทศ รายละเอียดส่วนตัว ชื่อ / นามสกุล ................................................................................ ที่อยู่ ................................................................................................. .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... โทรศัพท์ / มือถือ ........................................................................... อีเมล์ ............................................................................................... ชำระค่าขนส่ง ธนาณัติ เช็คธนาคาร สั่งจ่ายในนาม i-ASiA Ltd. ส่งไปยัง i-ASiA Ltd. 1 Jutland Rd. London E13 8JH

60

* แบบฟอร์มนี้สามารถถ่ายเอกสารได้

21 Oriental Supermarket 22 Thai Classical Dance 23 Thai Classical Music


61


Thai Useful Directory The Royal Thai Embassy London

iDIRECTORY LISTING

Thai Restaurant 101 Thai Kitchen

352 King Street Hammersmith London W6 0RX Tel. 0208 746 6888 29-30 Queen’s Gate London SW7 5JB Tel. 0207 589 2944 Fax. 0207 823 7492 Addie Thai Cafe 121 Earl’s Court Road London SW5 9RL Tel. 0207 259 2620 www.thaiembassyuk.org.uk At Thai Thai Commercial Affair 30, Greyhound Rd London W6 8NX Tel. 0207 385 9264 11 Herdford St. London S1Y 7DX Tel. 0207 493 5749 Fax. 0207 493 7416 Bangkok Thai Cafe 17-18 New College Parade London NW3 5JD Tel. 0207 722 9605 Tourism Authority of Thailand Benja 1st Floor, 17-19 Cockspur Street London SW1Y 5BL Tel. 0207 287 0555 Tel. 0207 925 2511 Fax. 0207 925 2512 17 Beak St. London W1F 9RW Blue Elephant Thai Airways International 3-6 Fulham Broadway London SW6 1AA Tel. 0207 385 6595 41 Albemarle Street London W1S 4BF Busaba Eat-Thai Tel. 0207 409 7953 106 -110 Wardour Street London W1V 4AS Tel. 0207 255 8686 WestEast Travel Bussara 295 King Street Hammersmith London W6 9NH Tel. 0208 995 5774 Tel. 0844 815 8899 Fax. 0870 063 3125 99 Chiswick High Road London W4 2ED Butlers Thai Cafe www.westeasttravel.com 14 ST Marys Rd,Ealing GreenLondon W5 5ES Tel. 0208 579 8803 Celadon Royal Thai Consulate Tel. 0207 328 8883 Tel. 0121 643 9481 Fax. 0121 449 3334 239 Elgin Avenue, Maida Vale London W9 1NJ Birmingham Hull Tel. 0148 258 1668 Fax. 0148 258 0588 Chaopraya Eat-Thai Tel. 0207 486 0777 Liverpool Tel. 0151 255 0504 Fax. 0151 255 1070 22 St.Christopher Place London W1U 1NP Glasgow Tel. 0141 353 5090 Fax. 0141 332 2928 Chiang Mai Thai Restaurant Tel. 0207 437 7444 Cardiff, Wales Tel. 0292 046 5777 Fax. 0292 046 5777 48 Firth St. London W1D 4SF Crazy Bear Gibraltar Tel. 003 504 6315 26-28 Wehitfield Street London W1P 5RD Tel. 0207 621 0289 East Thai Thai Restaurant 176 Drury Lane, Covent Gardent, London WC2B 5QF Tel. 0207 405 5551 The Buddhapadipa Temple London วัดพุทธปทีป ลอนดอน 14 Calonne Road, Wimbledon Parkside, London, SW19 5HJ Tel. 0208 946 Esarn Kheaw 314 Uxbridge Road. Shepherds Bush London W12 7LJ 1357 www.buddhapadipa.org Tel. 0208 743 8930 Oxford Buddha Vihara วัดพุทธวิหารออกซ์ฟอร์ด Fat Boy’s III 356-358 Abingdon Rd. Oxford OX1 4tQ 431-433 Richmond Road,East Twickenham Middlesex TW1 2EF Tel. 0186 579 1591 www.oxfordbuddhavihara.org.uk Tel. 0208 232 8028 Cittaviveka Chethurst Buddhist Monastery วัดป่าจิตตวิเวก Isarn Chethurst (W.Sussex), Peterfield, Hampshire, Gu31 5EU 119, Upper St London N1 1QP Tel. 0207 424 5153 Tel. 0173 081 4986 www.cittaviveka.org Jasmine Thai Restaurant The Buddhavihara Temple Kings Bromley วัดพุทธวิหาร คิงส์บรอมลี่ 16 Goldhawk Road,Shepherds Bush London W12 8HP Eastfields House, Alrewas Road, Bromley, Staffordshire, DE13 7HR Tel. 0208 743 7886 Tel. 0154 347 2315 www.watthaiuk.com Krungthep Restaurant The Forset Hermitage วัดป่าสันติธรรม 227-229 Old Brompton Road, Earl’s Court London SW5 0EA Lower Fulbrook, Warwickshire, CV35 8AS Tel. 0207 259 2314 Tel. 0192 662 4564 www.foresthermitage.org.uk Kwan Thai Restaurant Wat Sanghathan วัดสังฆทาน Unit 1, Hays Geleria. London Bridge London SE1 2HD 107 Handsworth Wood Road, Birmingham B20 2PH Tel. 0207 403 7373 Tel. 0121 551 5729 www.sanghathan-uk.com Mae Ping Thai Restaurant Amaravati Buddhist Monastery วัดอมราวดี 162, The Broadway London SW19 1RX Tel. 0208 545 0021 St.Margarets Lane, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP1 3BZ Mai Thai www.amaravati.org 75 The Broadway, Wimbledon London SW19 1QE Tel. 0208 542 8834 Wat Buddharama London วัดพุทธาราม ลอนดอน Mango Tree 77 Blake Hall Road, Wanstead, London E11 3QX 46 Grosvenor Place, Belgravia London SW1X 7EQ Tel. 0207 823 1888 Tel. 0208 530 2111 www.watbuddharam.org.uk Manorom Thai Restaurant The Dhammapadipa Temple วัดธรรมปทีป (สาขาวัดพุทธปทีป) 16 Maiden Lane Covent Garden London WC2E 7NA 199 Slateford Road, Slateford, Edinburgh, Scotland, EH14 1LA Tel. 0207 240 4139 Tel. 0131 443 1010 www.dpadipa.org Muang Thai Restaurant Wat Phradhammakaya London วัดพระธรรมกาย ลอนดอน 71 Chal k Farm Road London NW1 8AN Tel . 0207 916 0653 2 Brushfield Way, Knaphill, Woking, GU212TG Nahling Thai Restaurant Tel. 0148 347 5757 106 High Road,East Finchley London N2 9EB Tel. 0208 883 8688 Wat Sriratanaram Manchester วัดศรีรัตนาราม แมนเชสเตอร์ Nahm 18 Paulden Avenue, Baguley, Manchester, M23 1PD The Halkin, 5 Halkin Street London SW1X 7DJ Tel. 0207 333 1234 Tel. 0161 998 4550 www.watsriuk.net Noodles Magic Aruna Ratanagiri Buddhist Monastery วัดอรุณรัตนคีรี 139 A. King St. Hammersmith London W6 9JG Tel. 0208 748 9482 2 Harnham Hall Cottages, Harnham, Belsay, Northumberland, NE20 0HF Pad Thai www.ratanagiri.org.uk 15 High Street , West Mal l i ng Kent ME19 6QH Tel. 01732 870000 Patara (Soho) 15 Greek St. London W1D 4DP Tel. 0207 434 1071 Pepper Tree 19 Southside, Clapham Common London SW4 7AB Tel. 0207 622 1758 Pu’s Brasserie 10 Gate Street, Holborn London WC2A 3HP Tel. 0207 404 2132 Reun Thai 100 Fulham Palace Road London W6 9PL Tel. 0208 748 4881 Rumwong 16-18 London Road, Guildford Surrey GU1 2AF Tel. 0148 353 6092 Sala Thai 331 Broadway, Bexleyhealth, Kent DA6 8DT Tel. 0208 304 3308 Saran Rom The Boulevard, Imperial Wharf, Townmead Road London SW6 2UB Tel. 0207 751 3111 Sugar Hut 374 North End Road London SW6 1LY Tel. 0207 386 8950 Tamnag Thai Restaurant 50 - 54 Westow Hill, Crystal Palace London SE19 1RX Tel. 0208 761 5959 Cheque / Postal order Sukhothai Thai Restaurant 6 Windmill Street, Gravesend, Kent DA12 1AD Tel. 0147 432 8123 payable to : Miss K. Saeteng

Thai Temple

Send to : 1 Jutland Rd. London E13 8JH

Thai Orchid

7 Bennett’s Hill Birmingham B2 5ST Tel. 0121 212 1000 Thai Rice 303 Portobello Road London W10 5TD Tel. 0208 968 2001 Thai Silk Unit No.13 O2 Arena, Peninsula Square London SE10 0DX Tel. 0207 735 9338 Thai Smile 674 Christchurch Rd Bournemouth BH7 6BT Tel. 0120 272 0088 Thai Square (Trafalgar Square) 21-24 Cockspur Street, Norway House London SW1Y 5BL Tel. 0207 839 4000 Thai Taste 130 Cromwell Road London SW7 2HE Tel. 0207 373 1647 Thai Terrace Castle car park, Sydenham Rd, Guildford Surrey GU1 3RT Tel. 01483 503350 Thai Thai Cafe 183 Acton Lane, Chiswick London W4 5 DAw Tel. 0208 994 1093 Yum Yum 187 Stoke Newington High Street London N16 0LH Tel. 0207 254 6751

Chinese Restaurant Four Seasons

84 Queensway, Bayswater London W2 3RL Gold Mine 102 Queensway, Bayswater London W2 3RR Kam Tong 59-63 Queensway, Bayswater London W2 4QH Magic Wok 100 Queensway, Bayswater London W2 3RR Mandarin Kitchen 14-16 Queensway, Bayswater London W2 3RX Royal China 13 Queensway, Bayswater London W2 4QJ

Tel. 0207 229 4320 Tel. 0207 792 8331 Tel. 0207 229 6065 Tel. 0207 792 9767 Tel. 0207 727 9012 Tel. 0207 221 2535

Oriental & WholesalSupermarket ers Chuanglee

271 Merton Road London SW18 5JS Tel. 0208 870 5292 Montien Spice Co. Ltd. Namjai Brand 214b Sandycombe Road, Kew, Surrey TW9 2EQ Tel. 020 8332 9888 Fax. 020 8287 1010 Web. www.namjai.co.uk Muay Supermarket 8A Hogarth Road, Earl’s Court London SW5 0PT Tel. 0207 341 3599 New Loon Moon 9 Gerrard Street, Chinatown London W1D 5PL Tel. 0207 734 3887 Oriental4you 7 Herbert Place Iseworth, Middlesex TW7 4BU Tel. 0208 568 2750 Paya Thai Market 101-103 Kew Road, Richmond Surrey TW9 2PN Tel. 0208 332 2959 Sky Market 5/6 Guildford Crescent, Churchill Way, Cardiff Wales CF10 2HJ Tel. 029 2090 6550 Sri Thai Supermarket 56 Sheperd Bush Road London W6 7PH Tel. 0207 602 0621 Talard Thai Limited 22 Airfield Road, Christchurch Bournemouth BH23 3TG Tel.0800 096 6129 Talad Thai Supermarket 326 Upper Richmond Road London SW15 6TL Tel. 0208 789 8084 Taste of Siam Supermarket 47 Camden High Street London NW1 7JH Tel. 0207 383 5002 Tawana Supermarket 18-20 Cheapstow Road London W2 5BD Tel. 0207 221 6316 Thai & Oriental Market 306 Upper Richmond Rd. East Sheen, London SW14 1JG Tel. 0208 876 2324 ThaiSmile 283-287 King Street London W6 9NH Tel. 0208 846 9960 The Globe Trading Unit 3 Lock Lane Warwick CV34 5AG Tel. 01926 419990

Financial Service Leftley Rowe and Company

Chartered Accountants and Registered Auditors

The Heights 59-65 Lowlands Rd., Harrow, Middlesex HA1 3AW Tel: 020 8515 9797 Mob: 079 7620 9033 Fax: 020 8423 1706 Contact: Mr. Thomas Wong Email: tom@leftley-rowe.co.uk Web: www.leftley-rowe.co.uk


64

i-ASiA Magazine  

i-ASiA Magazine - iSsue 24 Jul | Aug 2010 : Republic of Ireland