Page 1


Happy Chinese New Year

The best Thai Jasmine Rice

9A Gerrard Street London WD 5PN Tel: +44 (0) 20 734 3887 www.newloonmoon.com


i-ASiA ฉบับที่ 69 Best Deal Flights UK & EU อยู่ที่ไหนก็ซื้อตั๋วเดินทางกลับบ้านได้ ในราคาพิเศษที่สุด นิตยสาร i-ASiA ฉบับนี้ พากลั บ เมื อ งไทยด้ ว ย

ราคาตั๋วแบบสบายๆ กระเป๋า กับ Best Deal Flights

UK & EU ไม่ ว่ า คุ ณ จะอยู่ ที่ ไ หนของโลก ก็ ส ามารถ

ซื้ อ ตั๋ ว ได้ ด้ ว ยบริ ก ารลู ก ค้ า ทั้ ง ก่ อ นและหลั ง การขาย

อย่ า งดี แ บบไทยๆ รวมถึ ง จั ด หาแพ็ ค เกจทั ว ร์ ทั่ ว ไทย

ให้ด้วยในราคาพิเศษ ที่คอลัมน์ iReport iSociety สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม บรมราชกุ ม ารี เสด็ จ พระราชดำเนิ น เป็ น ประธาน

ในพิ ธี เ ปิ ด งาน Orchids Festival 2018 ณ สวน พฤกษศาสตร์ ห ลวงคิ ว Royal  Botanic Gardens,

Kew กรุงลอนดอน ตามมาด้ ว ย “ศู น ย์ ก ารเรี ย นการศึ ก ษานอก

ระบบแห่ ง ใหม่ ใ นอั ง กฤษ สั ง กั ด กระทรวงศึ ก ษา

ธิ ก าร” เพื่ อ ให้ ค นไทยในต่ า งแดนได้ มี โ อกาสรั บ

การศึกษา ศาสนา ภาษาและวัฒนธรรมไทย ตาม ระบบการศึกษาไทย ในคอลัมน์ iLearn Thai in UK คนไทยอยู่ ที่ ไ หนก็ เ ก่ ง สามารถสรรค์ ส ร้ า งอาชี พ

และสร้ า งงานบริ ก ารเพื่ อ เพื่ อ นคนไทยด้ ว ยกั น ได้ ใ น

ต่ า งแดน นิ ต ยสาร i-ASiA ขอเป็ น สื่ อ กลางในการ

ประชาสัมพันธ์ให้คนไทยได้เข้าถึงกันและกันนะคะ กุลภัทร แซ่เต็ง บรรณาธิการ แบบ :: ศศิประภา เดวี ภาพ :: กองบรรณาธิการ แต่งหน้า | ทำผม :: พรสิริ วิลเลี่ยมส์

4

Facebook / iASiA Magazine


ISSUE 69 JAN-FEB 2018 CONTENTS แบบ :: ศศิประภา เดวี ภาพ :: กองบรรณาธิการ แต่งหน้า | ทำผม :: พรสิริ วิลเลี่ยมส์

COVER STORY

13 iREPORT Best Deal Flights UK เปิดตลาด EU LIFESTYLE

24 iAMAZING THAILAND 70 เส้นทางตามรอยพระบาท

ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศ ป่าชายเลนสิรินาถราชินี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา พระราชวังบางปะอิน และวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ จ.เพชรบุรี

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (15) อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา (เขื่อนห้วยโสมง)

60+ ครองโลก สแกนพลังซื้อ คนรุ่นใหญ่

Prepaid Card ไม่ง้อธนาคาร

อัพเดทข่าวสารล่าสุดจาก UKVI

28 iFOLLOW YOUR FOOTSTEPS

13

30 iTHAI TRADE IN LONDON 32 iCURRENCY

34 iGIVE ADVICE 6

Facebook | iASiA Magazine

17

19

20

20


48 iMAKE UP ARTIST อีกหนึ่งความภูมิใจ 54 iCHEF’S CHAT Dinner in the Sky Thailand PEOPLE

10 12

iSOCIETY

Orchids Festival 2018 @ Royal Botanic Garden, Kew

34

iSOCIETY

Thai Airways in the Fial of the Carabao Cup!

10

36 iTHAI CLASSICAL MUSIC คติธรรมในกวี-ดนตรีไทย

บทพระราชนิพนธ์ ‘ไผ่รวกกับทานตะวันผู้ยโส’ ตอนที่ 1

ศูนย์การเรียนการศึกษานอกระบบแห่งใหม่ในอังกฤษ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ธุรกิจจากบ้าน กิจการออนไลน์ แล้วทำไมต้องสัญจร

48

56

38

54

40

38 iLEARN THAI โรงเรียนรักษ์ไทย

40 iWORK@HOME Sopa สัญจร

44 iDRIVE IN UK ขับรถเร็วเกินกำหนด

Twitter | iASiA_Magazine

7


สมัครสมาชิก 1 ปี สมัครสมาชิก 1 ปี

(6 ฉบับ)

20 GBP

ชื่อ / สกุล ..................................................................................... ที่อยู่ ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... เบอร์ติดต่อ ..................................................................................... อีเมล์ ..................................................................................... ตั๋วแลกเงิน เช็คธนาคาร สั่งจ่าย I-ASIA Ltd. ส่งไปยัง 1 Jutland Rd. London E13 8JH คำแนะนำ

..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... .....................................................................................

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ +44 (0) 79 8418 1464 หรือ อีเมล์ info@i-asiamag.com

EDITOR กุลภัทร แซ่เต็ง Kulaphat Saeteng WRITER & CONTRIBUTOR เสริมศักดิ์ นรินทร์วงศ์ Sermsak Narinwong กุลภัทร แซ่เต็ง Kulaphat Saeteng เอ & บี มันนี่ A&B Money ทีเอ็มซี TMC โชติมา บุณยเนตร  Chotima Boonyanetra น้องคิตตี้ หนูฟ้า พรสิริ วิลเลี่ยมส์ Kitty Noofah Pornsiri Williams เพ็ญณี จิรายุวัฒนา  Penny Jirayuwattana สุคนธ์ ปันอิน Sukhon Punin แมท แฮริส Matt Harris ทีเอที TAT PHOTOGRAPHER คณิต อัมราลิขิต Kanitt Amaralikhit สราวุธ มิ่งขวัญ Sarawuth Mingkhwan สิทธิพงศ์ นิ่มศรีตระกูล Sitthipong Nimsritrakul อภิญญา เจริญดี Apinya Charoendee GRAPHIC DESIGNER อติชาติ อุปละกูล Artichart Auppalakul ภวิษย์พร ไชยสัจ Pawitbhorn Chaiyasajja อารีจิตร โหมดตาด Areejitra Modetad EXECUTIVE ACCOUNT กลิ่น ไพรเออร์ Glin Prior ADVERTISING SALE MARKETING ชูยศ อัมราลิขิต Chuyot Amaralikhit INTERNATIONAL CONTRIBUTOR ชลัยรัตน์ ทรัพย์ประชา Chalailat Suppracha LAW CONSULTANT กัส เฮอราฟ Gus Herauf ADMINISTRATIVE ASSISTANT ชลัยรัตน์ ทรัพย์ประชา Chalailat Suppracha OWNER I-ASIA Ltd. LONDON UK Reg. No. 06456425 เจ้าของ บริษัท ไอเอเซีย จำกัด ลอนดอน ยูเค จดทะเบียนเลขที่ 06456425 ENGLAND OFFICE 1 Jutland Rd. London E13 8JH, UK MOBILE +44 (0) 7984 181464, +44 (0) 7947 215335 Web : www.i-asiamag.com Email : info@i-asiamag.com Printed in the UK THE MAGAZINE PRINTING COMPANY


iSOCIETY

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ชมรูปภาพออนไลน์ ได้ที่ www.i-asiamag.com กด iBlog, iPhoto หรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ info@i-asiamag.com

Orchids Festival 2018 @ Royal Botanic Garden, Kew บทความ :: สอท.​ | ภาพ :: กุลภัทร แซ่เต็ง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ

พระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเปิดงาน Orchids Festival 2018 ณ สวนพฤกษศาสตร์ ห ลวงคิ ว (Royal  Botanic

Gardens, Kew) กรุงลอนดอน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

ที่ผ่านมา โดยมีนาย Richard Deverell (Director of the Royal  Botanic Gardens, Kew) นาย Richard Barley (Director of Horticulture, Learning and Operations) และนายพิษณุ

สุวรรณะชฎ เอกอัคราราชทูต ณ กรุงลอนดอน กล่าวเปิดงาน

ตามลำดั บ ทั้ ง นี้ นางสาวบุ ษ ฎี สั น ติ พิ ทั ก ษ์ อธิ บ ดี ก รม

สารนิ เ ทศ ได้ น ำคณะจากกระทรวงการต่ า งประเทศและ

10

Facebook | iASiA Magazine


อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ชมรูปภาพออนไลน์ ได้ที่ www.i-asiamag.com กด iBlog, iPhoto หรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ info@i-asiamag.com

iSOCIETY

กระทรวงวัฒนธรรม พร้อมคณะนาฏศิลป์จากสถาบัน

บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป์ ภ ายใต้ ก ารควบคุ ม ของนางนิ ภ า

โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีฯ จัดการแสดงทางวัฒนธรรม

ในพิ ธี เ ปิ ด งานดั ง กล่ า ว มี แ ขกผู้ มี เ กี ย รติ เ ข้ า ร่ ว มงาน

กว่ า 300 คนประกอบด้ ว ยเจ้ า หน้ า ที่ ร ะดั บ สู ง ของ

รัฐบาลสหราชอาณาจักร คณะทุตานุทูต นักธุรกิจ และ

Friends of Thailand งาน Orchids Festival 2018 เกิดขึ้นโดยความ

ร่ ว มมื อ ของสถานเอกอั ค รราชทู ต ณ กรุ ง ลอนดอน

สวนพฤกษศาสตร์ ห ลวงคิ ว และบริ ษั ท การบิ น ไทย จำกัด (มหาชน) จัดขึ้น ณ เรือนกระจกเพาะชำ The

Princess of Wales Conservatory ระหว่ า งวั น ที ่ 10 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2561

ข้อมูลงาน Orchids Festival 2018 : www.kew.org Twitter | iASiA_Magazine

11


iSOCIETY

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ชมรูปภาพออนไลน์ ได้ที่ www.i-asiamag.com กด iBlog, iPhoto หรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ info@i-asiamag.com

EFL CEO, Mr. Shuan Harvey, at his right, Mr. Wiwat Piyawiroj, THAI EVP, Commercial Department, next to him is Ms. Nonthakorn Trakulpa, GM, THAI UK and IE. At Mr. Harvey’s left is Mrs. Usanee Saengsingkeo, THAI, acting President and next to her is Mr. Chalermpon Kaewchinporn, THAI VP, In-Flight Services Department. All flanked by THAI flight Attendants.

THAI AIRWAYS IN THE FINAL OF THE CARABAO CUP! บทความ :: Thai Airways International ภาพ :: กองบรรณาธิการ

It wasn’t just Arsenal and Manchester City that were centre stage on February 25 at the final of the Carabao Cup; Thai Airways (THAI), an official sponsor of the event, also played a prominent role. Two THAI mascots and four flight attendants were present at the Wembley Activation Area and along Wembley Boulevard where there was also a THAI-branded caravan inside which a photo booth allowed fans to take photos of themselves against a THAI Business Class seat background. Two thousand THAI branded cardboard clappers were also given away to the fans at Wembley. Strategic partnerships like this with Thai Airways, which was recently named by Skytrax as the World’s Best Economy Class Airliner for 2017, are part of a wider effort by the EFL to better engage with fans in Asia and strengthen the profile of the English Football League across the world. The new partnership will enable Thai Airways to engage with football fans at home and abroad by developing a strong Mrs. Usanee Saengsingkeo, THAI acting President in centre, to her right, Mr. Wiwat Piyawiroj, association with some of the biggest events in the football calendar THAI EVP, Commercial Department, and to his right is Mrs. Sunanta Trai-Ukos, THAI, Sales and thus continue its growth in profile in this major niche Manager UK & IE. To Mrs. Saengsingkeo’s left is Ms. Nonthakorn Trakulpa, GM, THAI UK & IE, marketplace. all flanked by THAI Flight Attendants and THAI Mascots. Mrs. Usanee Saengsingkeo said, “We are delighted to play a major part in this great event by sponsoring the EFL. We see this partnership as a wonderful opportunity to engage our brand with football fans at home and abroad. With our double-daily-non-stop between London and Bangkok, we can ensure them with the smoothest way to Asia and Australasia.” THAI provided ten pairs of general admission tickets for the Carabao Cup Final and will be giving away a total of 100 tickets worth £15,000 across the five EFL finals through their own social media platforms and website. Ten pairs of tickets will be provided for each of the following: Checkatrade Final on April 18, Sky Bet Championship Play-off Final on May 26, Sky Bet League One Playoff Final on May 27 and the Sky Bet League Two Play-off Final on May 28. To learn more about Thai Airways, visit www.thaiairways.com or follow them on their social media channels. Facebook: @thaiairways Instagram: thaiairwaysuk

12

Facebook | iASiA Magazine


iREPORT บทความ | ภาพ :: กองบรรณาธิการ แต่งหน้า | ทำผม :: พรสิริ วิลเลี่ยมส์

Best Deal Flights UK เปิดตลาด EU

ย้อนกลับไปกลางปี 2014 บริษัท Best Deal Flights เอเจนซี่ ข ายตั๋ ว เครื่ อ งบิ น เป็ น

เพี ย งแค่ น้ อ งใหม่ ใ นวงการการท่ อ งเที่ ย ว

แต่วันนี้ Best Deal Flights ได้พิสูจน์ให้เห็น

แล้ ว ว่ า การทำงานอย่ า งหนั ก ในการบริ ก าร

อำนวยความสะดวก ตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์

และการสรรหาโปรโมชั่ น ราคาสุ ด พิ เ ศษ

ให้ กั บ ลู ก ค้ า ตลอดระยะเวลา 3 ปี ค รึ่ ง นั้ น

ทำให้ลูกค้ามากมายยอมรับและเชื่อถือ โดย

การซื้ อ ตั๋ ว แล้ ว กลั บ มาซื้ อ ซ้ ำ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง

บอกต่ อ เพื่ อ นฝู ง และคนที่ รั ก ผ่ า นความ

ประทับใจในการบริการ วันนี้ Best Deal Flights สามารถขยาย

ฐานลูกค้าเพิ่ม จากตลาดสหราชอาณาจักร

ไปยั ง ตลาดยุ โ รปหลายประเทศ อาทิ เ ช่ น

เยอรมั น นี ฝรั่ ง เศส สวี เ ดน เดนมาร์ ค

และสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อให้ชาวไทยในยุโรป

ได้เดินทางกลับบ้านด้วยตั๋วราคาพิเศษที่สุด

ศศิประภา เดวี

Best Deal Flights UK Senior Air Travel Expert

“ศศิเคยทำงานในวงการสายการบิน รวมถึง

เอเจนซี่ ใ นประเทศไทยและประเทศอั ง กฤษ

มี ป ระสบการณ์ ท ำงานในวงการนี้ ม านานกว่ า

20 ปี มี ลู ก ค้ า มากมายทั้ ง ชาวไทยและชาว

ต่างชาติ “ลูกค้าหลายคนรู้จักกันมานานกว่า 10 ปี

ซื้ อ ตั๋ ว กั น ตั้ ง แต่ ส มั ย มาเรี ย นที่ อั ง กฤษใหม่ ๆ

จนกระทั่ ง แต่ ง งาน มี ค รอบครั ว มี ลู ก มี ห ลาน

จากตั๋ ว 1 ใบ กลั บ กลายเป็ น ตั๋ ว ของครอบครั ว

เดินทางไปกลับ ไทย-อังกฤษ ปีละ 2 ครั้ง หรือ

14

Facebook | iASiA Magazine


ศศิยึดการบริการลูกค้าทุกๆ คน เหมือนพี่น้อง เพราะเราเป็นคนไทย ในต่างแดนเหมือนกัน บรรทัดฐานการ เลือกซื้อตั๋วของเราเป็นยังไง ลูกค้าก็ ต้องการเหมือนเรา เพราะฉะนั้น ศศิจะพยายามสรรหาสิ่งที่พิเศษ ที่สุดให้กับลูกค้า ในทุกๆ ทริป ของการเดินทาง

Twitter | iASiA_Magazine

15


16

Facebook | iASiA Magazine


มากกว่า จากหนึ่งครอบครัวบอกต่อเพื่อนสนิท

มิตรสหายต่อๆ กันไป ทำให้วันนี้ความสัมพันธ์

จากคนที่ไม่เคยรู้จัก กลับกลายเป็นเพื่อน เป็นพี่

เป็นน้องกันไปแล้ว “ศศิ ยึ ด การบริ ก ารลู ก ค้ า ทุ ก ๆ คนเหมื อ น

พี่น้อง เพราะเราเป็นคนไทยในต่างแดนเหมือน

กัน บรรทัดฐานการเลือกซื้อตั๋วของเราเป็นยังไง

ลู ก ค้ า ก็ ต้ อ งการเหมื อ นเรา เพราะฉะนั้ น ศศิ จ ะ

พยายามสรรหาสิ่ ง ที่ พิ เ ศษที่ สุ ด ให้ กั บ ลู ก ค้ า

ในทุกๆ ทริปของการเดินทาง “นอกจากเรื่องราคาของตั๋วแล้ว หากลูกค้า ติดขัดตรงไหน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยน

แปลงวันเดือนทาง การเดินทางโดยไม่มีผู้ใหญ่

(กรณี เ ด็ ก อายุ ต่ ำ กว่ า 18 ปี เดิ น ทางคนเดี ย ว)

เรื่องน้ำหนัก เรื่องสัมภาระสูญหายขณะเดินทาง ฯลฯ​ ศศิ ส ามารถให้ ค ำปรึ ก ษาและช่ ว ยเหลื อ

ได้ด้วย”

มาตรฐานระดับมืออาชีพ เพื่อนร่วมงานทุกคนมีประสบการณ์ ทำงานมากกว่า 10 ปี ในวงการสายการบินและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการและการเดินทาง ที่สำคัญทุกคน เป็นคนไทย สื่อสารการทำงานกันง่ายและตรงประเด็น ทำให้งานมีประสิทธิภาพและเร็วทันใจลูกค้า

ทำงานกับ Best Deal Flights

“ศศิเริ่มมาทำงานกับ Best Deal Flights

ได้ ป ระมาณ 3 เดื อ นแล้ ว ประทั บ ใจที่ นี่ ม าก

ถึ ง แม้ ว่ า จะเป็ น บริ ษั ท ที่ เ พิ่ ง เปิ ด ได้ ไ ม่ น าน แต่

มีมาตรฐานระดับมืออาชีพ เพื่อนร่วมงานทุกคน

มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 10 ปี ในวงการ

สายการบิ น และด้ า นอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ

บริ ก ารและการเดิ น ทาง ที่ ส ำคั ญ ทุ ก คนเป็ น

คนไทย สื่ อ สารการทำงานกั น ง่ า ยและตรง ประเด็น ทำให้งานมีประสิทธิภาพและเร็วทันใจ ลูกค้า “นอกจากนี้แล้ว Best Deal Flights ยังมี การวางแผนการตลาดเพื่อความเติบโตอย่างต่อ เนื่ อ งไว้ ล่ ว งหน้ า ตลอดเวลา แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง

วิ ศั ย ทรรศน์ อั น กว้ า งไกลของผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง

และความมั่นคงของบริษัท “ที่ Best Deal Flights ศศิ ท ำหน้ า ที่

ดูแลตลาดของ UK ในด้านของการจัดโปรโมชั่น

ราคาตั๋ ว ราคาพิ เ ศษ สำหรั บ เส้ น ทางไปกลั บ

ไทย-อังกฤษ ในทุกๆ สายการบินที่ลูกค้าต้องการ

เดินทาง โดยจะพยายามหาตั๋วของสายการบิน

ที่ดีที่สุด ในราคาที่พิเศษที่สุด เรียกได้ว่าราคานั้น

ดีที่สุดในตลาดเลยก็ว่าได้”

Twitter | iASiA_Magazine

17


อาณัติ สังข์ทอง

Best Deal Flights UK & EU Senior Air Travel Expert

ตลาด UK & EU

“ผมดูแลเรื่องการตลาดของ UK และ EU

เรื่องการจองตั๋วสำหรับบุคคลทั่วไปและกรุ๊ปทัวร์

และโฟกั ส เรื่ อ งแพ็ ค เกจทั ว ร์ ร่ ว มกั บ ตั๋ ว เดิ น ทาง

สำหรับลูกค้าที่เดินทางจาก UK และ EU “แพ็ ค เกจทั ว ร์ ที่ โ ดดเด่ น ของ Best Deal

Flights คือ แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต - ราคา 9,900 บ. ต่อคน สำหรับลูกค้าที่ซื้อ

ตั๋วกลับเมืองไทยโดยสายการบิน Thai Airways - ราคา 10,900 บ. ต่อคน สำหรับลูกค้าที่ซื้อ

ตั๋วกลับเมืองไทยโดยสายการบิน EVA Air ***ราคาอาจมีปรับขึ้นลงตามฤดูกาล*** “ราคานี้ ร วมตั๋ ว เครื่ อ งบิ น ไปกลั บ ภู เ ก็ ต กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย หรือ Bangkok Airways พักโรงแรม 4 ดาว 3ว ัน 2 คืน บริการ

รถส่ ว นตั ว รั บ -ส่ ง สนามบิ น พร้ อ มอาหารเช้ า

ทุ ก มื้ อ อาหารค่ ำ อาหารทะเล 1 มื้ อ (สำหรั บ

2 คน) และกิจกรรมทางทะเล Day Acitivities Boat Trips หรือ Road Trips แบบเต็มวัน ราย ละเอียดการทัวร์ ดูได้ทเี่ พจ www.facebook.com/

bd.flights หรือ โทรสอบถามได้ที่เบอร์ 020 3598 2525 ( 2 ภาษา)”

ทำความรู้จัก โรงแรม กะรน ภูนาคา

“โรงแรม กะรน ภูนาคา รีสอร์ท แอนด์ สปา เป็นโรงแรมระดับ 4ดาว บริหารโดย คุณสุชาติ

หวั ง เกี ย รติ GM ของโรงแรม ห้ อ งทุ ก มุ ม ห้ อ ง

มองเห็ น วิ ว ของทะเล Seaview บนเกาะกะตะ

กะรน แบบ Panorama 180 องศา ซึ่ ง วิ ว นี้

ทำให้โรงแรม กะรน ภูนาคาฯ คว้ารางวัล World Luxury Hotel Awards ในปี 2014 ได้ ร างวั ล

Certificate of Excellence จาก Tripadvisor

ในปี 2012 และปี 2016 นี้ด้วย “นอกจากวิวแล้ว การตกแต่งห้อง ทุกห้อง

เน้นความอยู่สบายเหมือนพักอยู่ที่บ้าน บริเวณ

ห้ อ งกว้ า งขวาง เพดานสู ง โปร่ ง กระจกห้ อ ง

บานใหญ่ ระเบียงกว้าง ตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์

ไม้ ฟู ก ที่ น อนใช้ ฟู ก ที่ มี ข นาดใหญ่ พิ เ ศษเพื่ อ

18

Facebook | iASiA Magazine


ความสบายในการนอน “จำนวนห้องพัก มีทั้งหมด 86 ห้อง แบ่งออกเป็น 3 แบบ ให้เลือก แบบที่ 1. ห้อง Superior แบบที่ 2. ห้อง Family และ แบบที่ 3. ห้อง Deluxe ห้องนี้เหมาะสำหรับคู่รักที่มา Honeymoon

การตกแต่งห้องจะมี อ่างน้ำจากุ๊ดซี่ อยู่ที่ระเบียงห้องไว้ให้เพื่อความเป็น

ส่วนตัวในโอกาสสุดพิเศษ “Facilities Panorama Seaview ในโรงแรม มีหลายอย่างให้เลือก

ไม่ ว่ า จะเป็ น ห้ อ งอาหาร เปิ ด บริ ก ารตลอดทั้ ง วั น ห้ อ งสปา ห้ อ งสตี ม รู ม

ห้ อ งซาวน่ า อ่ า งน้ ำ จากุ๊ ด ซี่ สระว่ า ยน้ ำ ห้ อ งออกกำลั ง กาย โต๊ ะ ปิ ง ปอง

และห้องตีสคอว์ช “ลูกค้าของ Best Deal Flights ที่ต้องการพักอยู่ต่อ หรือ ต้องการ

พาญาติ พี่น้อง มาพักที่โรงแรมด้วย สามารถแจ้งกับทางโรงแรมได้เพื่อ

ขอรั บ ราคาห้ อ งพั ก ส่ ว นลดพิ เ ศษได้ สำหรั บ ลู ก ค้ า ที่ ต้ อ งการเดิ น ทาง

โดยเครื่ อ งบิ น ในประเทศ ก็ ส ามารถติ ด ต่ อ บริ ษั ท Best Deal Flights

สาขาประเทศไทยได้ด้วยเช่นกัน” “สำหรับแพ็คเกจทัวร์ในจังหวัดอื่นๆ สามารถสอบถามได้ ทางเรามี บริการจัดหาทัวร์ ทั่วประเทศไทยให้ลูกค้าได้ตามความต้องการ ในราคาที่ พิเศษที่สุด”

Twitter | iASiA_Magazine

19


บดินทร์ อุชุภาพ

Best Deal Flights Thailand & Germany Reservation

“ผมเป็ น หั ว หน้ า เจ้ า หน้ า ที่ แ ผนก Reservation ของ Best Deal Flights ซึ่งประจำอยู่ที่ สำนั ก งานประเทศไทย แต่ ท ำงานตามเวลา

ทำการของ UK หลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตา หรื อ รู้ จั ก ผม เพราะช่ ว งมี น าคม - เมษายน ปี

ที่ แ ล้ ว ผมได้ เ ดิ น ทางมาประเทศอั ง กฤษ เพื่ อ

แนะนำตั ว Best Deal Flights สำนั ก งานใน ประเทศไทย โดยการออกบูธในงานไทยหลายๆ งาน อาทิเช่น งานสงกรานต์ที่วัดพุทธาราม วัด พุทธปทีปและอีกหลายๆ งาน นอกจากนี้แล้วผม ยังได้ศึกษาข้อมูลของชาวไทยที่อาศัยที่สหราช อาณาจั ก ร เพื่ อ นำกลั บ ไปเป็ น ฐานข้ อ มู ล การ ขยายสาขาเพิ่มไปยังตลาดของยุโรปอีกด้วย “ในเวลาเกื อ บ 1 ปี ที่ ผ่ า นมา Best Deal Flights ได้ เ ตรี ย มแผนงานเพื่ อ เปิ ด สาขาใน

ตลาดยุ โ รปอย่ า งจริ ง จั ง โดยเริ่ ม ทดลองตลาด

เมื่ อ ประมาณเดื อ นตุ ล าคมที่ ผ่ า นมา ตลอด

ระยะเวลาเกื อ บ 4 เดื อ น ที่ ไ ด้ ท ดลองตลาด

ในเยอรมั น นี ฝรั่ ง เศส สวี เ ดน เดนมาร์ ค และ

สวิตเซอร์แลนด์นั้น ปรากฎว่ากระแสตอบรับนั้น

ดีเกินคาดมาก (มากๆ) ทำให้เรามั่นใจว่าแผน

การตลาดที่ เ ตรี ย มเอาไว้ นั้ น สามารถเติ บ โต

ได้อย่างต่อเนื่อง “ข่าวดีสำหรับชาวไทยในเยอรมันนี ภายใน ปี นี้ Best Deal Flights มี แ ผนที่ จ ะเปิ ด

สำนั ก งานสาขาในประเทศเยอรมั น นี แ น่ น อน

ส่วนจะอยู่ในเมืองไหนนั้นขออุบเอาไว้ก่อน “ความโดดเด่ น ของสาขานี้ คื อ พนั ก งาน

ทุ ก คนเป็ น คนไทย หมดกั ง วลเรื่ อ งการสื่ อ สาร ลูกค้าสามารถชำระเงินได้หลายสกุล ไม่ว่าจะเป็น ยู โ ร ปอนด์ หรื อ บาท ทางบริษัทสามารถรับได้ หมด โดยลู ก ค้ า ไม่ ต้ อ งกั ง วลเรื่ อ งอั ต ราแลก เปลี่ยนเงิน ในกรณีต้องการซื้อตั๋วให้ญาติพี่น้อง เพื่อเดินทางมาหาท่านในเมืองที่ท่านอยู่ “อยากฝากจุดเด่นของ Best Deal Flights อี ก สั ก นิ ด นะครั บ สำหรั บ ท่ า นที่ ซื้ อ ตั๋ ว ไปแล้ ว

และเดิ น ทางถึ ง ประเทศไทย แต่ ต้ อ งการความ ช่ ว ยเหลื อ ระหว่ า งที่ ท่ า นอยู่ เ มื อ งไทย เรามี หมายเลขโทรศัพท์เบอร์ (+66) 02 105 4592

20

Facebook | iASiA Magazine

เพื่ อ ติ ด ต่ อ ในกรุ ง เทพฯ ตรงมายั ง เจ้ า หน้ า ที่ ๆ

อั ง กฤษ โดยท่ า นจะไม่ เ สี ย ค่ า โทรทางไกล

เจ้ า หน้ า ที่ ข องเราสามารถช่ ว ยเหลื อ ท่ า นได้

ตามเวลาทำการใน UK ระหว่ า งเวลา 9.00 -

17.00น. (เวลา UK ช้ากว่าเวลาของประเทศไทย ประมาณ 6-7 ชม. ตามฤดูกาล)”


วีระยุทธ ศรีสงคราม Operation Officer

“ผมดูแลในเรื่องของงาน Operation หลังการขายของ Best Deal

Flights ทั้งหมด เมื่อลูกค้าซื้อตั๋วเรียบร้อยแล้ว หากต้องการเปลี่ยนแปลง

แก้ไขเกี่ยวกับตั๋วของท่าน หรือปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง

ผมสามารถดูแลและช่วยแก้ไขและประสานงานกับสายการบินให้ท่านได้

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลวันเดินทาง น้ำหนักสัมภาระ สิ่งของ

สู ญ หาย การเดิ น ทางของเด็ ก อายุ ต่ ำ กว่ า 18ปี ฯลฯ ให้ กั บ ลู ก ค้ า ที่

เดินทางทั้งขาเข้าและขาออกจากประเทศไทย เพราะเรามี Connection

ความสัมพันธ์ที่ดีกับสำนักงานสายการบินทุกสายในประเทศไทย ทำให้

ความต้องการของลูกค้าเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว”

ปิยธิดา หลี่เลิศไพบูลย์ Air Travel Consultant

“แพรวมีหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ และดูแลลูกค้าเกี่ยวกับ การเดินทาง จากประเทศเยอรมันนี ฝรั่งเศส และสวีเดน เป็นหลัก “นอกจากนี้แล้วยังดูในเรื่องของตลาดออนไลน์ทาง Social Media

ของ Best Deal Flights ตอบคำถามให้ กั บ ลู ก ค้ า แบบ Real Time

ทาง Facebook Fan Page และ Line@ เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว

ให้กับลูกค้าที่มีเวลาน้อย Facebook Fanpage : bd.flights Line @ : @ ukflights : @ EUflights

ข่าวดีทิ้งท้ายสำหรับลูกค้าที่อาศัยอยู่ในลอนดอน ตอนนี้ Best Deal Flights ได้เปิดออฟฟิศมีหน้าร้านไว้บริการลูกค้าที่ต้องการ Walk In แล้ว

ที่ย่าน Tottenham Court Road กลางเมืองลอนดอน เพื่อความสะดวก

ในการเดินทางของลูกค้า ...ใครอยู่ใกล้สามารถแวะเวียนเข้ามาทักทาย

กันได้นะคะ...

Best Deal Flights

1 Hanway Place, London W1T 1HA Office Opening Hours Monday - Friday : 9.30am. - 6pm. Saturday : 10am. - 3pm. Line Opening Hours Monday - Friday : 9am. - 6pm. Saturday : 10am. - 5pm. UK : (+44) 0203 598 2525 Sweden : (+46) 084 468 6262 Switzerland : (+41) 043 508 6565 Bangkok : (+66) 02 105 4592 Germany : (+49) 06173 968 3999 FB : bd.flights Line@ : สำหรับผู้ใช้บริการ ในสหราชอาณาจักร

สำหรับผู้ใช้บริการ ในสหภาพยุโรป

Twitter | iASiA_Magazine

21


iAMAZING THAILAND บทความ / รูปภาพ :: ททท. - อสท.

เส้ น ทาง ตามรอย พระบาท

วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานนามให้กับ ศูนย์ฯแห่งนี้ว่า “สิรินาถราชินี”

‘ ไ ม่ มี ที่ ใ ด ใ น แ ผ่ น ดิ น ไ ท ย ที่ พ ร ะ อ ง ค์ เ ส ด็ จ ไ ป ไ ม่ ถึ ง ’ ภาคกลาง จ.ประจวบคีรีขันธ์

ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศ ป่าชายเลนสิรินาถราชินี

“มหัศจรรย์ ป่าคนสร้าง พลิกฟื้นนากุ้งร้าง ให้เป็นป่าชาย เลน” ในช่วงปีพ.ศ. 2524–2539 ณ เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองเก่า-คลอง คอย อ.ปราณบุรี บริเวณนี้เคยเป็นนากุ้งมาก่อน แต่ด้วยน้ำพระราชหฤทัย

ที่ห่วงใย เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ

พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จวนอุทยานปรานบุรี ในปี พ.ศ. 2539 และได้ผ่าน

บริเวณพื้นที่แห่งนี้ แล้วพบว่าพื้นที่ป่าในแถบนี้ได้หายไป เพราะกลายเป็น

นากุ้งไปหมดแล้ว กรมป่าไม้จึง ได้สนองพระราชดำริ ด้วยการการยกเลิก

สั ม ปทานนากุ้ ง ในปี นั้ น แล้ ว ได้ ย กพื้ น ที่ ส่ ว นนี้ เข้ า ไปเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ

โครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และ

กำหนดเป็นพื้นที่สำหรับ โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาท

สมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว เนื่ อ งในวโรกาส ทรงครองราชย์ ปี ที่ 50 ซึ่ ง บริ ษั ท

ปตท.จำกัด(มหาชน) ได้อาสาเข้าร่วมโครงการที่จะพลิกฟื้นนากุ้งแห่งนี้ด้วย

จนกลายเป็น ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนมาจนถึงปัจจุบัน ร่วมสัมผัสความร่มรื่นของพรรณไม้ และศึกษาระบบนิเวศ ป่าชายเลน

อันอุดมสมบูรณ์อย่างใกล้ชิด ชมต้นโกงกางประวัติศาสตร์ 2 ต้น ที่พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนาถ ทรงปลูก

เอาไว้ ชมวิ ว ปากแม่ น้ ำ ปราณบุ รี อุ ท ยานแห่ ง ชาติ เขาสามร้ อ ยยอด

จากหอชะครามในวันฟ้าโปร่ง ทั้งหมดนี้ พบได้ที่ป่าผืนนี้ที่เดียว ทริปตัวอย่าง 2 วัน 1 คืน เส้นทางท่องเที่ยว จ.เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ วันแรก • ช่วงเช้า • เริ่มต้นชมเมือง 3 วัง 3 ทะเล นั่งรถรางขึ้นเขาวัง เดินชม

พระนครคีรี • เที่ยวชมพระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน) • ช่วงบ่าย • ชมวิถี

ชีวิตการทำตาลเมืองเพชร แวะชม หลวงพ่อดำ พระพุทธรูปปั้นสมัยทวารวดี

อายุกว่า 700 ปี • โครงการชั่งหัวมัน โครงการในพระราชดำริฯล่าสุด ฟัง

บรรยายและชมแปลงทดลองทางการเกษตร • ชมบรรยากาศเก่าๆ แบบ

24

Facebook | iASiA Magazine

ย้อนยุค ณ เพลินวาน (อำเภอหัวหิน) หรือจับจ่าย

ซื้ อ ของ ชมงานศิ ล ป์ ณ ตลาด Cicada หรื อ

ตลาดน้ำหัวหิน หรือตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม วันที่สอง • ช่วงเช้า • พระราชนิเวศน์มฤคทาย

วัน • สถานีรถไฟหัวหินและพลับพลาที่ประทับ

แลนด์มาร์กซึ่งเป็นที่นิยมถ่ายรูปของนักท่องเที่ยว • ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถ

ราชิ นี ซึ่ ง ได้ รั บ รางวั ล ยอดเยี่ ย มประเภทแหล่ ง

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในโครงการ Thailand Tourism

Award 2010 รับประทานอาหาร กลางวัน ณ ปากน้ำปราณบุรี • ช่วงบ่าย •

ชมหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลก วัดห้วยมงคล • ตลาดน้ำอัมพวา ที่เที่ยวห้ามพลาด • เรือนโกงกาง อาคารไม้หลังใหญ่ซึ่งจัดสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงเรื่อง ราวต่างๆ ของป่าชายเลน • หอชะคราม ชมวิวมุมสูงแบบ360 องศาบน หอชะครามที่สูงเท่าตึก 6 ชั้น • เรือนโปรงขาว ทำความรู้จักกับป่าชายเลน แห่งนี้ผ่านวีดิทัศน์ กิจกรรมห้ามพลาด • เก็ บ ภาพวิ ว ทิ ว ทั ศ น์ ข องป่ า ชายเลนในมุ ม กว้างบนหอชะคราม • เดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน ตามรอยรับ เสด็จฯ ในระยะทาง 1 กม. ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3263-2255 หรือ 08-6607-7712 เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน 08.30.- 16.00 น. ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี การเดินทาง จากตัวเมืองหัวหิน ใช้ถนนเพชรเกษมผ่านทางเข้าหมู่บ้านเขาเต่า เลี้ยวซ้ายบริเวณทางเข้าวนอุทยานปราณบุรีจากนั้นผ่านทางรถไฟให้เลี้ยวขวา ไปที่ปากน้ำปราณ ซึ่งจะมีการติดป้ายบอกเส้นทางตลอดสาย


หรือบูรณะ• ช่วงบ่าย • วัดไชยวัฒนาราม หนึ่งในมรดกโลกทางวัฒนธรรม • วัดพนัญเชิง สักการะหลวงพ่อโต พระคู่บ้านคู่เมืองมาแต่โบราณ วั น ที่ ส อง • ช่ ว งเช้ า • เยี่ ย มชมเจดี ย์ ใ หญ่ ชั ย มงคล ที่ ส ร้ า งโดยสมเด็ จ

พระนเรศวรมหาราช • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา ชมความ

งดงามของโบราณวัตถุ • ช่วงบ่าย • เที่ยวชมตลาดน้ำ-ตลาดบก ตลาดน้ำ

อโยธยา ตลาดโก้งโค้ง หรือตลาดน้ำกรุงเก่า วัดท่าการ้อง ตลาดน้ำอยุธยา

คลองสระบัว ที่เที่ยวห้ามพลาด • ศาลาพระมิ่งขวัญ ศูนย์สาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในโครงการ • หมู่ บ้ า นศิ ล ปาชี พ สาธิ ต ชี วิ ต ความเป็ น อยู่ ไปจนถึ ง การสร้ า ง

บ้านเรือนแบบไทยๆ • อาคารฝึกอบรมศิลปาชีพ เยี่ยมชมการทำหัตถกรรมต่างๆ ได้อย่าง ใกล้ชิด กิจกรรมห้ามพลาด • ถ่ า ยภาพนกสวยๆ ในบริ เ วณสวนนก และถ่ า ยภาพปลาสวยๆ

ในบริเวณวังปลา งานอบรมของศูนย์มีถึง 29 แผนกด้วยกัน เน้นรับฝึกเกษตรกร • ชื่นชมความงดงามของภาพเพนท์ที่งดงามราวกับภาพที่จัดแสดง

ชาวบ้านที่มีฐานะยากจน และคนพิการที่มีใจรักในงานหัคถกรรม ในพิพิธภัณฑ์ เทศกาลลอยกระทง จะเป็นวันที่ศูนย์ศิลปาชึพบางไทรจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ ไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ภาคกลาง จ. พระนครศรีอยุธยา 59 ม.4 ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา โทร. 0-3536-6252-4 ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร พระนครศรีอยุธยา www.bangsaiart.org หมู่บ้านศูนย์ศิลปาชีพบางไทร เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน เวลา 08.30-17.030 น. “จั ด หาอาชี พ ให้ เ กษตรกรได้ ท ำในช่ ว งเวลาว่ า งจาก การเดินทาง ออกตัวจากใจกลางเมืองอยุธยามุ่งหน้าไปทางหลวงสาย 347 การเกษตรเพื่อเพิ่มพูนรายได้ ให้เพียงพอแก่การยังชีพ” ระยะทาง ประมาณ 22 กม. เลี้ยวเข้าทางหลวง 3442 ประมาณ 6 กม.

สุดทางเป็น สามแยกเลี้ยวซ้ายเข้าถนนหมายเลข 3309 มุ่งหน้า 2 กม.

ในปัจจุบันงานช่างฝีมือแบบศิลปะไทยโบราณนั้น เป็นสิ่งที่หาชมได้ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรตั้งอยู่ทางขวามือ ยากยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นงานแกะสลัก งานจักสานฝีมือประณีต การทำตุ๊กตา ชาววัง งานดอกไม้ประดิษฐ์ทรงคุณค่า การทำเครื่องเรือน เครื่องเคลือบ ดิ น เผา และงานทอและย้ อ มสี ผ้ า ศู น ย์ ศิ ล ปาชี พ บางไทร เป็ น จุ ด หมาย

ปลายทางที่ นำเสนอสารพันงานหัตถศิลป์ ที่ใส่ใจในการผลิต แม้จะทำโดย

ชาวบ้านและเกษตรกรในพื้นที่ แต่ทุกคนล้วนได้รับการฝึกอบรมจากช่างฝีมือ

แบบศิลปะไทยโบราณจาก ในวัง ทุกชิ้นงานผ่านการคัดสรรมาเป็นอย่างดี

กลายเป็นงานหัตถกรรมทำมืออันทรงคุณค่าก่อนที่จะออกจำหน่าย ที่ตั้งของศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาบรรยากาศจึง

ร่มรื่นเหมาะกับการแวะมาผ่อนคลายในช่วงวันหยุด มีการสาธิตวิธีการทำ

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ มากมาย ให้เราได้เก็บเกี่ยวความรู้ในงานหัตถกรรมฝีมือดี

เหล่านี้นอกจากนี้ยังมีการแสดงนาฏศิลป์ และการละเล่นพื้นบ้าน 4 ภาค

ให้ชมในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์อีกด้วย ทริปตัวอย่าง 2 วัน 1 คืน เส้นทางท่องเที่ยว จ.พระนครศรีอยุธยา วันแรก • ช่วงเช้า • ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ศูนย์รวบรวมงานฝีมือทางด้าน

ศิ ล ปาชี พ • วั ด กษั ต ราธิ ร าชวรวิ ห าร วั ด ที่ พ ระมหากษั ต ริ ย์ ไ ด้ ท รงสร้ า ง

Twitter | iASiA_Magazine

25


ภาคกลาง จ. พระนครศรีอยุธยา

พระราชวังบางปะอิน และวัดนิเวศธรรมประวัติ ราชวรวิหาร “พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเห็นความ เงี ย บสงบของบางปะอิ น จึ ง โปรดเกล้ า ฯ ให้ ส ร้ า งพระ ตำหนัก และพระที่นั่งสำหรับ แปรพระราชฐานและประทับ รับรอง พระราชอาคันตุกะ”

ใครที่ชื่นชอบเสน่ห์ของสถาปัตยกรรมยุโรป เมื่อได้มาท่องเที่ยวอยุธยา

คงต้องตรงมาที่วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหารเป็นที่แรก อารามหลวงบน

เกาะกลางแม่น้ำแห่งนี้ เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น โดยศึกษาแบบจากโบสถ์ฝรั่งสไตล์โกธิค สังเกตุ

ได้จากปลายยอดแหลมของอุโบสถ ภายในตกแต่งด้วยกระจกสีสวยงาม

นำเข้ามาจากอิตาลี กลายเป็นความงดงาม ที่แตกต่างไม่แพ้วัดไทยดั้งเดิม ข้ามมาอีกฝั่งของแม่น้ำจะเข้าสู่เขตพระราชวังบางปะอิน วังโบราณ

ที่ ส ร้ า งในยุ ค สมั ย ของสมเด็ จ พระเจ้ า ปราสาททองแบ่ ง ออกเป็ น เขต

พระราชฐานชั้ น นอก ซึ่ ง ใช้ ส ำหรั บ การประกอบราชพิ ธี ต่ า งๆ และเขต

พระราชฐานชั้นใน เชื่อมจาก พระที่นั่งวโรภาษพิมานกับประตูเทวราชครรไล นอกจากศิลปะไทยที่ผสมผสานกับศิลปะตะวันตกทั่วบริเวณแล้ว ยังมี

พระที่นั่งเวหาศน์จำรูญ พระที่นั่งสุดท้ายที่สร้าง ในรัชสมัยของพระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่นี่สร้างขึ้นโดยสมาคมพ่อค้าใหญ่ชาวจีน

สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบจีนดั้งเดิมที่งดงามอลังการไม่แพ้ พระที่นั่งอื่นๆ ทริปตัวอย่าง 2 วัน 1 คืน เส้นทางท่องเที่ยว จ.พระนครศรีอยุธยา วั น แรก • ช่ ว งเช้ า • พระราชวั ง บางปะอิ น และวั ด นิ เ วศธรรมประวั ติ

ราชวรวิหาร ชมความงดงามของวังฤดูร้อน และสักการะพระประธานที่สร้าง

ขึ้นในสมัย ร.5 • วัดพนัญเชิง สักการะหลวงพ่อโต พระคู่บ้านคู่เมืองมาแต่

โบราณ • ช่วงบ่าย • ชมจิตรกรรมฝาผนังวัดสุวรรณดารามราชวรวิหาร •

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาชมความงดงามของโบราณวัตถุ วั น ที่ ส อง • ช่ ว งเช้ า • ตั น แลนด์ ดิ น แดนแห่ ง ความสมดุ ล เปิ ด โรงงาน

อุตสาหกรรมของการผลิตชาเขียว • หอนิทรรศการประวัติศาสตร์มรดกโลก

เรื่องราวของอยุธยาตั้งแต่อดีต จนปัจจุบัน • ช่วงบ่าย • เที่ยวชมวัดหน้า

พระเมรุ วัดราชบูรณะ นมัสการพระมงคลบพิตร • พระราชวังโบราณและ

วัดพระศรีสรรเพชญ์ ที่เที่ยวห้ามพลาด • หอประดิษฐาน พระคันธารราษฎร์ กราบไหว้พระพุทธรูปปางขอฝน • หอวิฑูรทัศนา หอส่องกล้องดูดาวและชมวิวทิวทัศน์โดยรอบ • พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร พระที่นั่งเรือนไม้สองชั้นสไตล์ยุโรป กิจกรรมห้ามพลาด • ขึ้นกระเช้าข้ามน้ำมาสู่วัด จากนั้นร่วมบริจาคเงินค่ากระเช้าตาม ศรัทธา • ออกกำลังกายเบาๆ ด้วยการเดินขึ้นบันไดเวียนความสูง 30 เมตรไป จุดชมวิวที่หอวิฑูรทัศนา

26

Facebook | iASiA Magazine

พระราชวังบางปะอินปรากฏชื่ออยู่ในนิราศพระบาท บทประพันธ์ของสุนทรภู่ ป้ายสุภาษิตจีนที่แขวนหน้าพระที่นั่งเวหาศน์จำรูญ ป้ายด้านซ้ายแปลว่า “ในหมู่ชนจะหาความสามัคคีธรรมเสมอพี่น้องได้ยาก” และด้านขวาแปลว่า “ในใต้หล้าจะหาตวามผิดในพ่อแม่ไม่มี”

พระราชวังบางปะอินและวัดนิเวศธรรมประวัติ ม.12 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โทร. 0-3526-2139 พระราชวังบางปะอิน โทร. 0-3526-1548, 0-3526-1044 เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน 08.00-17.00 น. กระเช้าข้ามฟาก 05.30-21.00 น. ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี การเดินทาง วิ่งออกจากใจกลางเมืองไป ทางหลวงหมายเลข 3477 มุ่งหน้าสู่ ต.บ้านเลนขับไปตามทางประมาณ 15 กม. จะถึงสถานีรถไฟบางปะอิน จุดหมายอยู่ ทางขวามือ


โครงการชั่งหัวมัน มีแปลงปลูกข้าวและพืชผักเศรษฐกิจหลากหลาย

ชนิด อาทิ มันเทศ สับปะรด มะพร้าว มีฟาร์มเลี้ยง โคและไก่ ตลอดจนติดตั้ง

กังหันลมผลิตไฟฟ้า แผงโซล่าเซลล์พร้อมระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อใช้ภายใน

โครงการ และจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยเปิดให้ประชาชน

ได้แวะมาท่องเที่ยว เรียนรู้ และจับจ่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อสร้างรายได้

ที่มั่นคงให้กับเกษตรกรท้องถิ่น ทริปตัวอย่าง 2 วัน 1 คืน เส้นทางท่องเที่ยว จ.ประจวบคีรีขันธ์ วันแรก • ช่วงบ่าย • เดินทางสู่โครงการชั่งหัวมัน ในพระราชดำริแหล่ง

เรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร • นมัสการหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ที่สุด

ในโลก ณ วัดห้วยมงคล วั น ที่ ส อง • ช่วงเช้า • อุทยานราชภักดิ์ สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์

บูรพกษัตริย์ทั้ง 7 พระองค์ • อ่างเก็บน้ำเขาเต่า โครงการในพระราชดำริ

ด้ า นแหล่ ง น้ ำ แห่ ง แรกของไทย • ชมพระพุ ท ธศากยมหาราช เยี่ ย มชม

ศูนย์ทอผ้าบ้านเขาเต่า • ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่ป่าชายเลนสิรินาถราชินี • ช่วง อัตราค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท บ่ า ย • สถานี ร ถไฟหั ว หิ น และพลั บ พลาที่ ป ระทั บ สถานที่ ย อดนิ ย มใน

หากต้องการเข้าชมแบบหมู่คณะติดต่อเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า การถ่ า ยรู ป ของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว • เยี่ ย มชมและทำบุ ญ ที่ ศู น ย์ อ นุ รั ก ษ์ สุ นั ข

ภาคกลาง จ. เพชรบุรี หั ว หิ น โครงการในพระราชดำริ ที่ แ ก้ ปั ญ หาสุ นั ข จรจั ด • โกลเด้ น เพลส

โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ สาขา 1 หรือ 2 ซื้อผักปลอดสารพิษและผลิตภัณฑ์แปรรูปของโครงการ ที่เที่ยวห้ามพลาด “หนึง่ โครงการ ในพระราชดำริ ศูนย์รวมพืชเศรษฐกิจ พัฒนา • พระตำหนักทรงงาน ชมบ้านไม้สองชั้นแบบเรียบง่ายตามวิถีพอเพียง

และส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมของ จังหวัดเพชรบุรี” ของในหลวง • ศาลาพั ก ผ่ อ นบริ เ วณแปลงเกษตรผสมผสาน หลบร้ อ นพร้ อ ม

หัวหินนอกจากจะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญแล้ว ยังเป็นที่ทราบกันดี เก็บภาพแปลงเกษตรผสมผสาน ว่า เป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ณ วังไกลกังวล ซึ่งที่นี่คือ • ร้ า นโกลเด้ น เพลซ ช่ ว ยกั น อุ ด หนุ น สิ น ค้ า และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต่ า งๆ

จุดกำเนิดของโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ ซึ่งมีที่มาจากมันเทศ และ ของโครงการ ความห่วงใยที่มีต่อพสกนิกร ที่ประกอบอาชีพ ด้านการเกษตรกรรมในพื้นที่ กิจกรรมห้ามพลาด ของพระองค์ • นั่งรถรางของโครงการ ชมแปลงปลูกข้าวและพืชผักเศรษฐกิจหลาก เรื่องเล่าจากที่มาของโครงการชั่งหัวมันนั้น เกิดจาก ชาวบ้านในพื้นที่ หลายชนิด ได้นำมันเทศมาถวายแด่ในหลวงที่พระราชวังไกลกังวล ซึ่งพระองค์ท่าน รั บ สั่ ง ให้ ข้ า ราชบริ พ ารนำไปเก็ บ ไว้ ที่ ต ราชั่ ง ในห้ อ งทรงงาน ก่ อ นจะ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ เสด็จกลับกรุงเทพฯในเดือนต่อมา

1 ม. 5 บ้านหนองคอไก่ ต.เขา พระองค์ท่านเสด็จกลับมาประทับ

กระปุกอ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ที่หัวหิน ทรงพบว่ามันเทศดังกล่าว

โทร. 0-3247-2700-1 เกิ ด แตกใบออกมา จึ ง มี พ ระราช

เปิดให้เข้าชม: ทุกวัน 08.00-16.00 น. ดำริ ใ ห้ รี บ จั ด หาที่ ดิ น เพื่ อ ทำการ

ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี เกษตร โดยพระราชทานพระราช

การเดินทาง ระยะทางประมาณ 47 กม. ทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อที่ดินจำนวน

จาก อ.ท่ายาง ผ่านโครงการส่งน้ำและบำรุง กว่า 250 ไร่ ใจกลางหุบเขาในเขต

รักษาเพชรบุรีไปทางตำบลท่าไม้รวก ผ่าน บ้ า นหนองคอไก่ อำเภอท่ า ยาง

ที่ทำการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขากระปุก - จังหวัดเพชรบุรีเพื่อพัฒนาพื้นที่แห้ง เขาเตาหม้อผ่านโรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง แล้ ง นี้ ให้ เ ป็ น ศู น ย์ ร วบรวมพื ช ถึงโครงการชั่งหัวมัน เศรษฐกิจของจังหวัดเต็มรูปแบบ Twitter | iASiA_Magazine

27


iFOLLOW YOUR FOOTSTEPS

บทความ :: เสริมศักดิ์ นรินทร์วงษ์

โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ (15) อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา (เขื่อนห้วยโสมง) อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา หรือเขื่อนห้วยโสมง เป็นโครงการพัฒนา

แหล่ ง น้ ำ ขนาดใหญ่ ตั้ ง อยู่ ณ บริ เ วณพื้ น ที่ บ้ า นแก่ ง ยาว ตำบล

แก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี เดิมชื่ออ่างเก็บน้ำห้วย

โสมง ซึ่ ง อยู่ ติ ด กั บ เขตแดนจั ง หวั ด ปราจี น บุ รี แ ละจั ง หวั ด สระแก้ ว

เป็ น เขื่ อ นดิ น มี ค วามสู ง ๓๒.๗๕ เมตร กว้ า ง ๙ เมตร ความยาว ๓,๙๖๗.๕๑ เมตร มีความจุเก็บกักน้ำได้ ๒๙๕ ล้านลูกบาศก์เมตร

ทำให้สามารถขยายพื้นที่ชลประทานเพื่อให้เกษตรกรได้ทำการเกษตร

ไม่น้อยกว่า ๑๑๑,๓๐๐ ไร่

วัตถุประสงค์ของการสร้างเขื่อนห้วยโสมง หรืออ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา

• เพื่ อ บรรเทาอุ ท กภั ยในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรีและลุ่มน้ำ สาขา ใน

เขตพื้นที่อำเภอกบินทร์บุรี และอำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี • เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ในเขตอำเภอ

กบินทร์บุรี และอำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี • เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำในการบริโภค-อุปโภค

รวมถึงการประปาด้วย • เพื่อรักษาระบบนิเวศ ด้วยการผลักดันน้ำเค็มและน้ำเสียในแม่น้ำ

ปราจีนบุรีและแม่น้ำบางปะกง

สภาพปัญหาในอดีต

แต่เดิมนั้นพื้นที่บริเวณแถบนี้เป็นถิ่นทุรกันดาร และเป็นแหล่งต้นน้ำ

จากอุทยานแห่งชาติปางสีดา และอุทยานแห่งชาติทับลาน ไหลผ่านคลอง ห้ ว ยโสมง ในฤดู ฝ นจะมี น้ ำ มากและไหลหลากท่ ว มข้ า วกล้ า ในนาและ

พืชไร่ต่างๆให้ได้รับความเสียหาย มวลน้ำจำนวนมากเหล่านี้ไหลลงสู่ที่ต่ำ

และสูญสิ้นไปอย่างเปล่าประโยชน์ รวมถึงถนนหนทางและบ้านพักอาศัย

ของเกษตรกรเกิดความเสียหาย และชาวบ้านแถบนี้ได้รับความเดือดร้อน

ไปตามๆกัน ครั้นพอถึงฤดูร้อนก็แห้งแล้งจัด ชาวสวนชาวไร่ขาดน้ำที่จะ

ทำการเพาะปลู ก พื ช สวนพื ช ไร่ ต่ า งๆ ทำให้ ช าวบ้ า นในแถบนั้ น ประสบ

กับความเดือดร้อนทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้งในทุกๆปี

28

Facebook | iASiA Magazine

ย้อนหลังไปเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๑ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำรัส เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๒๑ เกี่ยวกับโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เป็ น ครั้ ง แรก โดยให้ ก รมชลประทานไปพิ จ ารณาทำเป็ น โครงการสร้ า ง

เขื่อนเก็บกักน้ำ ๓ แห่ง คือ เขื่อนห้วยยาง เขื่อนห้วยพระปรง และเขื่อน

ห้วยโสมง เพื่อแก้ปัญหาอันเนื่องมาจากน้ำท่วมและปัญหาภัยแล้งให้กับ

ราษฎรในเขตจังหวัดปราจีนบุรี และยังเป็นแหล่งน้ำให้กับเกษตรกรและ

ชาวบ้ า นในพื้ น ที่ แ ถบนี้ ไ ด้ มี น้ ำ ใช้ ท างการเกษตร และน้ ำ ใช้ ใ นครั ว เรื อ น

ตลอดทั้งปี จากนั้นเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๓๒ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติ

ให้กรมชลประทานดำเนินการศึกษา สำรวจ ออกแบบ และศึกษาความ

เป็นไปได้ในการสร้างเขื่อนในสภาพพื้นที่ดังกล่าว พร้อมรายงานวิเคราะห์

ว่ามีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมต่อระบบนิเวศหรือไม่อย่างไร แล้วเสร็จ

ในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ หลังจากนั้นได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม และ จั ด ส่ ง รายงานให้ ส ำนั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ

สิ่งแวดล้อมอีกครั้งในปี พ.ศ.๒๕๔๖ จากนั้นก็อยู่ในระหว่างการประสานงาน

และเตรียมการก่อสร้าง ปรากฏว่าในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ เขตรักษาพันธุ์สัตว์

ป่าดงใหญ่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติป างสีดา อุ ทยาน

แห่งชาติทับลาน และอุทยานแห่งชาติตาพระยา ได้รับการประกาศให้เป็น

แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ จึงจำเป็นต้องจัดทำรายงานการศึกษาถึงผล

กระทบต่อสภาพสิ่งแวด ล้อมใหม่ และได้รับความเห็นชอบจากทางการ

เมื่ อ วั น ที่ ๒๖ สิ ง หาคม ๒๕๕๒ และคณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ อ นุ มั ติ ใ ห้ ด ำเนิ น

การก่อสร้างอย่างเป็นทางการได้เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๒ พร้อมอนุมัติ

เงินงบประมาณ ๘,๓๐๐ ล้านบาท โดยเริ่มก่อสร้างในปี ๒๕๕๓ ถึง ปี

พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเวลา ๙ ปี โครงการสร้ า งเขื่ อ นห้ ว ยโสมง หรื อ อ่ า งเก็ บ น้ ำ นฤบดิ น ทรจิ น ดานี ้ คณะทำงานได้ดำเนินการด้วยความระมัดระวังเพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อสิ่ง


ปราจีนบุรี เช่น ปัญหาน้ำท่วมในเขตอำเภอกบินทร์บุรี อำเภอประจันตคาม อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบรี ซึ่งเกิดขึ้นเกือบทุกปีในฤดูฝน • ช่วยลดภาวะการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งประมาณ ๔๕,๐๐๐ ไร่ ใน

เขตอำเภอนาดี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี • เป็นแหล่งน้ำและการประปา เพื่อการบริโภค-อุปโภคให้กับราษฎร

ในเขตพื้นที่ของโครงการ • ช่ ว ยรั ก ษาระบบนิ เ วศ คื อ ผลั ก ดั น น้ ำ เค็ ม และน้ ำ เสี ย ที่ ห นุ น จาก

ทะเลในแม่น้ำบางปะกง และแม่น้ำปราจีนบุรี อ่างเก็บน้ำแห่งนี้จะช่วยเพิ่มระดับความชุ่มชื้นในพื้นที่ป่าไม้ในเขต

อุทยานแห่งชาติทับลาน และอุทยานแห่งชาติปางสีดา ช่วยลดปริมาณไฟ

ไหม้ป่าในพื้นที่ดังกล่าว และหากมีไฟไหม้ป่า ก็สามารถนำน้ำในอ่างไป

ดับไฟป่าได้สะดวกและง่ายขึ้น อ่ า งเก็ บ น้ ำ แห่ ง นี้ จ ะช่ ว ยเป็ น แนวกั น ชน และป้ อ งกั น การบุ ก รุ ก

ทำลายป่าในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน และอุทยานแห่งชาติปางสีดา

ได้ด้วยราษฎรที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่รอบเขื่อน

สามารถจั บ ปลาในอ่ า งเก็ บ น้ ำ แห่ ง นี้ เพื่ อ นำมา

บริโภคได้ เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ผลประโยชน์จากการสร้างเขื่อนห้วยโสมง และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้กับ

หรืออ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา บรรดานั ก ท่ อ งเที่ ย วไทยและชาวต่ า งชาติ ได้ ไ ป

เป็นแหล่งน้ำต้นทุนและเพิ่มพื้นที่ชลประทานในฤดูฝนได้ไม่น้อยกว่า เยี่ยมชมเขื่อนและธรรมชาติ เป็นการสร้างรายได้

๑๑๑,๓๐๐ ไร่ ในเขตอำเภอนาดี และอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ให้กับชาวบ้านที่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าวอีกด้วย ช่วยป้องกันและบรรเทาอุทกภัย หรือภัยที่เกิดจากน้ำท่วมในพื้นทีลุ่มน้ำ

เสริมศักดิ์ นรินทร์วงษ์ แวดล้ อ ม รวมถึ ง การป้ อ งกั น แก้ ไ ขสิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งเคร่ ง ครั ด จึ ง ทำให้

คณะกรรมการมรดกโลกยกย่องชมเชยในโอกาสการประชุมคณะกรรมการ

มรดกโลก สมัยสามัญครั้งที่ ๓๘ ณ กรุงโดฮา ประเทศกาดาร์ ตามคำกล่าว

ที่ว่า “บันทึกด้วยความยินดี ที่มีการลดผลกระทบระหว่างการก่อสร้าง และ

ขอร้องให้บูรณาการร่วมกันอย่างต่อเนื่อง” จากนั้นเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม

๒๕๕๙ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า พระราชทานชื่ อ อ่ า งเก็ บ น้ ำ นี้ ว่ า “อ่ า งเก็ บ น้ ำ

นฤบดินทรจินดา” (อ่านว่า นะ-รึ-บอ-ดิน-ทระ-จิน-ดา) ตามที่กรมชลประทาน

กราบทู ล ขอพระราชทาน ซึ่ งความหมายว่า “อ่างเก็บน้ำที่สร้างขึ้นตาม

พระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ต่อมาเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา-

ลงกรณ บดิ น ทรเทพยวรางกู ร เสด็ จ พระราชดำเนิ น ไปเปิ ด โครงการอ่ า ง

เก็บน้ำนฤบดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เขื่อนห้วยโสมง) ตำบล แก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจิ น ดานี้ กล่ า วได้ ว่ า เป็ น โครงการแหล่ ง น้ ำ ในพระราชดำริ ข องพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ แหล่งสุดท้าย

Twitter | iASiA_Magazine

29


iTHAI TRADE

iThai Trade in London ข่าวสาร ข้อมูล ความเคลื่อนไหว และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการธุรกิจการค้าไทยในสหราชอาณาจักร

IN LONDON

บทความ :: สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงลอนดอน

60+สแกนพลั ครองโลก งซื้อ คนรุ่นใหญ่

30

Facebook | iASiA Magazine

เทคโนโลยีทางการแพทย์ทีล้ำสมัยทำให้อายุขัยเฉลี่ยของคนเพิ่มขึ้น ผนวกกั บ อั ต ราการเกิ ด ที่ ล ดน้ อ ยลง ส่ ง ผลให้ จ ำนวนประชากร ผู้

สู ง อายุ มี สั ด ส่ ว นเพิ่ ม ขึ น อย่ า งรวดเร็ ว และต่ อ เนื่ อ ง จนประเทศ

ส่วนใหญ่ของโลกก้าวสู่การเป็น “สังคมผู้สูงอายุ” เมกะเทรนด์สำคัญ

ที่ เ ป็ น ทั้ ง ความท้ า ทายครั้ ง ยิ่ ง ใหญ่ แ ละโอกาสมหาศาล ให้ ธุ ร กิ จ

ที่สามารถคิดค้น พัฒนา และนำเสนอสินค้าและผลิตภัณฑ์ ให้กับ ลูกค้าคนสำคัญกลุ่มนี้ Trade Highlight คาดการณ์กันว่าผู้สูงอายุทั่วโลกหรือผู้ที่มีอายุ 60 ปี

ขึ้นไปจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศส่วนใหญ่ทั่วโลก หรือจะขยายตัว 56% ในช่วง 15 ปี หรือจาก 901 ล้านคน ในปี 2558 เป็น 1.4 พันล้านคน


ในปี 2573 องค์ ก ารสหประชาชาติ ป ระเมิ น ว่ า ภายในปี 2593 สั ด ส่ ว น

ผู้สูงอายุจะเพิ่มเป็น 20% ของ ประชากรโลก หรือประมาณ 2,200 ล้านคน

จำนวนผู้สูงอายุที่พุ่งพรวดขนาดนี้ทำให้ ความต้องการสินค้าและบริการ

ที่ตอบสนอง ไลฟ์สไตล์ของคนกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว ที่สำคัญลูกค้า

กลุ่มนี้ส่วนใหญ่ไม่ว่าจะในญี่ปุ่น จีน ออสเตรเลีย ยุโรป และสหรัฐอเมริกา

ต่ า งมี ก ำลั ง ซื้ อ สู ง เพราะมี เ งิ น เก็ บ จากการ ทำงานหนั ก มาตลอดชี วิ ต

พร้อมจะใช้จ่ายเงิน เพื่อเป็นการให้รางวัลแก่ตัวเอง และใช้ชีวิต ที่เหลือ

อยู่อย่างมีความสุข แน่นอนว่าคนรุ่นเก๋าเหล่านี้จะมีพฤติกรรม การบริโภค แตกต่างจากคนวัยอื่น เพราะ สุขภาพร่างกายและจิตใจที่อาจเสื่อมถอย

ลงไปบ้างตามวัย ทำให้พวกเขามองหาสิ่งที่ จะช่วยอำนวยความสะดวกและ ทำให้ตัวเอง ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติได้มากที่สุด กลุ่มแอคทีฟ ซีเนียร์ (Active Senior) ให้ความสำคัญกับการรักษา สุ ข ภาพอย่ า งมาก เพื่ อ ทำให้ ร่ า งกายแข็ ง แรงอยู่ เ สมอ ดั ง นั้ น พวกเขา

จึ ง ต้ อ งการสิ น ค้ า เพื่ อ สุ ข ภาพ เช่ น อาหารและเครื่ อ งดื่ ม เพื่ อ สุ ข ภาพ

ผลิตภัณฑ์ ออร์แกนิก อาหารปราศจากน้ำตาลและ เกลือ ไขมันต่ำตาม

คำแนะนำของแพทย์ แต่ต้องมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน เคี้ยวง่าย

ย่อยง่าย และอาหารสำเร็จรูปแบบ Ready to Eat อีกทั้งต้องการสินค้าที่

ช่วยให้ออกกำลังกายง่ายขึ้น อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ นวดเพื่อผ่อนคลาย

ด้วย และผลิตภัณฑ์ของเล่นผู้สูงอายุเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อ

ฝึกสมองและคลายเหงา ด้วยข้อจำกัดในการดำเนินชีวิตเนื่องจาก สภาพ

ร่ า งกายเริ่ ม เสื่ อ มถอย คนวั ย 60+ จึ ง ต้ อ งการตั ว ช่ ว ยในการใช้ ชี วิ ต

อุ ป กรณ์ ฟื้ น ฟู สุ ข ภาพ อาทิ ไม้ เ ท้ า รถเข็ น รถไฟฟ้ า สำหรั บ ผู้ สู ง อายุ

เครื่องช่วยฟัง แว่นสายตา อุปกรณ์ ช่วยในการรับประทานอาหาร การใช้ ห้องน้ำ ให้สะดวกขึ้น รวมถึงอุปกรณ์และเทคโนโลยีสื่อสาร เพราะต้องการ

ได้รับการดูแลและ ติดต่อสื่อสารได้ตลอดเวลา แม้อายุจะมากขึ้น แต่คนรุ่นนี้

ก็ ยั ง ต้ อ งการดู ดี สวยหล่ อ ไม่ น้ อ ยไปกว่ า คนรุ่ น อื่ น จึ ง สนใจ ซื้ อ หา

เครื่องสำอางและครีมบำรุงที่เน้นการ ยกกระชับ ชะลอวัย และบำรุงร่างกาย

เฉพาะส่วนมากขึ้น ผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยสนใจ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

ประเภทออร์แกนิก ที่ผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ เพราะมั่นใจ ว่าปลอด

สารเคมี ส่ ว นเสื้ อ ผ้ า เครื่ อ งแต่ ง กาย เครื่ อ งประดั บ ก็ จ ะเน้ น ซื้ อ สิ น ค้ า ที่

สวมใส่สบาย และดูดีสมวัยตามสมัยนิยม นอกจากสินค้าเหล่านี้แล้ว บริการ เพื่ อ ผู้ สู ง อายุ เป็ น โอกาสที่ ผู้ ป ระกอบการไทยไม่ ค วร มองข้ า มเช่ น กั น

อาทิ บริการท่องเที่ยว และ บริการดูแลผู้สูงอายุ ที่คนไทยขึ้นชื่อเรื่องการ

ให้บริการคุณภาพเยี่ยมอยู่แล้ว 60+ คืออีกกลุ่มตลาดใหม่ที่กำลังเติบโต แบบยั้งไม่อยู่ มีความต้องการซื้อสินค้ามหาศาล แต่ตอนนี้ยังมีผู้สร้างสรรค์

สินค้าและบริการ เพื่อตอบโจทย์ตลาดเฉพาะกลุ่มนี้ไม่มากนัก หากใคร

คิดว่าพร้อม นี่เป็นอีกช่องว่างของ ตลาดที่รอการเติมเต็ม ที่มา: Think Trade Think DITP Twitter | iASiA_Magazine

31


iCURRENCY บทความ :: AB Money

Prepaid Card

ไม่ง้อธนาคาร

พบกันอีกเช่นเคยกับสาระน่ารู้ด้านการเงินสำหรับคนไทยในสหราช อาณาจักร เดือนนี้ของพูดถึง Prepaid Card Prepaid Card คือการ์ดที่ออกโดย Visa และ MasterCard สามารถ

ใช้ ง านได้ ทุ ก อย่ า งโดยไม่ ต่ า งอะไรกั บ Debit หรื อ Credit การ์ ด แต่ ที่

แตกต่างคือ ไม่ต้องยุ่งยากในการไปเปิดบัญชีที่ธนาคาร การเปิ ด บั ญ ชี ที่ ธ นาคารใน UK นั้ น จะต้ อ งมี ก ารเช็ ค หลายอย่ า ง

อาทิเช่น - เช็ค Credit Score - เช็คประวัติเรื่อง Bankrup ว่าเคยมีประวัติ Blacklist หรือเปล่า - เป็นนักท่องเที่ยวหรือ นักเรียน มาเรียนภาษาระดับไหน ระยะนาน เท่าไร มาทำงานหรือเปล่า ฯลฯ ทำให้บางคนไม่สามารถเปิดบัญชีกับธนาคารใน UK ได้ ปัญหาต่างๆ จะหมดไปเพราะเดี๋ยวนี้มี Prepaid Card เป็นอีกหนึ่ง

ทางเลือกให้กับคนที่ไม่ต้องการความยุ่งยากและคนที่ไม่สามารถเปิดบัญชี

กับธนาคารใน UK ได้ ดังนั้นเราจึงไม่จำเป็นต้องง้อธนาคารอีกต่อไป 32 Facebook | iASiA Magazine

ทำความรู้จัก Prepaid Card Prepaid Card ผู้ ใ ช้ โ หลดการ์ ด ด้ ว ยเงิ น สดและสามารถใช้ ใ นการ

ถอนเงินสด ซื้อสินค้าตามร้านทั่วไป หรือ ออนไลน์ได้ แต่เมื่อยอดเงินของคุณ ถึงศูนย์แล้วคุณจะไม่สามารถใช้บัตรเพื่อถอนเงินหรือจ่ายเพิ่มอีกเพราะ

บัตรจะอยู่ในรูปของบัตรเดบิต อย่างที่ได้กล่าวไว้ด้านต้น ว่า Prepaid Card มีประโยชน์เวลาเดินทาง

ไปเที่ยวต่างประเทศ เพราะผู้ใช้ไม่ต้องพกเงินสดเป็นจำนวนมากในกระเป๋า

ไม่ต้องกลัวพวกขโมยล้วงกระเป๋าและไม่ว่าคุณจะเที่ยวอยู่ที่ไหนของโลก

เพียงแค่คุณมี Prepaid Card คุณก็สามารถโหลดเงินเข้าบัตรได้ระหว่าง

ที่คุณยังเที่ยวอยู่ โดยไม่ต้องใส่เงินไปครั้งเดียวก่อนที่จะเดินทางไปเที่ยว

หรือการจัดระเบียบการใช้เงินในชีวิตประจำวัน การใช้การก็ง่ายๆ แค่โหลด

เงินเข้าการ์ด ก็สามารถใช้กดเงินสดตามตู้ ATM หรือซื้อของตามร้านได้

ตามปกติที่มีเครื่องหมายยอมรับ Visa หรือ MasterCard โดยเฉพาะการ

เดินทางไปต่างประเทศเพราะผู้ใช้สามารถเลือกหน่วยเงินได้ ไม่ว่าจะเป็น GBP or EUR เป็นต้น ข้อดีของบัตรเติมเงินง่ายๆ นี้มีอยู่มากมาย โดยเฉพาะ คนที่ประวัติ

เครดิ ต ไม่ ดี Credit Score ไม่ ดี เคยมี ป ระวั ติ Bankrupt / Blacklist

กับธนาคาร ปัญหาพวกนี้จะหมดไป เพราะว่าการสมัคร Prepaid Card

ไม่เช็คเกี่ยวกับเครดิตที่ผ่านมาของคุณ เพราะฉะนั้นคุณไม่จำเป็นต้องวิตก

กับการที่ธนาคารจะทำ Credit Check หรือเปล่า สิ่งที่ Prepaid Card ต้องการในการสมัครสมาชิก แค่เอกสารง่ายๆ

2 อย่าง คือ ID กับจดหมายรับรองที่อยู่ ก็สามารถสมัครใช้บัตร Prepaid

Card ได้ โดยไม่ต้องห่วงว่าการทำ Credit Check จะผ่านไหม นั ก เรี ย นที่ ม าเรี ย นเป็ น เวลาไม่ เ กิ น 6 เดื อ น นั ก ท่ อ งเที่ ย ว หรื อ การ

มาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวเพื่อมาเยี่ยมญาติหรือแฟน ตามกฎหมายแล้ว UK

ไม่สามารถเปิดบัญชีธนาคารได้ แต่การใช้ชีวิตที่ต่างแดนเป็นเวลานานถึง

6 เดือน ก็ต้องใช้เงินจำนวนนึง การที่จะพกเงินสดมาใช้เป็นเวลา 6 เดือน

ก็มีความลำบาก หรือ การที่นำเครดิตการ์ดจากที่ไทยมาใช้ ก็โดนชาร์ต

ค่าแลกเป็นเงินตรา ค่าบริการกดเงินในต่างแดน และอื่นๆ แต่ปัญหาพวกนั้น

จะหมดไป ถ้าใช้ Prepaid card เพราะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในโลกคุณ

ก็สามารถโหลดเงินเข้าการ์ดได้ และการ์ดก็เป็นที่ยอมรับทั่วโลกอย่างที่บอก

ไปเบื้องต้น แค่มีเครื่องหมายยอมรับโดย Visa หรือ MasterCard ส่วนใหญ่แฟนๆ ของ Prepaid Card เห็นว่า Prepaid Card เป็น

ทางเลือกที่มีความยืดหยุ่นสูง สำหรับเครดิตหรือเดบิต ผลประโยชน์ในการ

ใช้ Prepaid Card ที่สำคัญ คือ ความจริงที่ว่าคุณสามารถสมัครได้โดย

ไม่ได้มองเบื้องหลังว่าคุณว่าคุณจะมีประวัติไม่ดีแค่ไหนกับธนาคาร และ

อีกอย่างที่สำคัญ คือคุณไม่สามารถใช้จ่ายเงินที่มากไปกว่าที่คุณมีในบัตรได้ สิ่งนี้ทำให้ผู้ใช้บัตรมีการจัดระเบียบงบประมาณในการใช้เงินของตัวเอง

โดยการโหลดเงินเข้าบัตรเป็นรายอาทิตย์หรือรายเดือนเพื่อการจัดการเงิน ของตัวเองและปกป้องไม่ให้ใช้เงินเกินความจำเป็น ในปัจจุบัน Prepaid Card มีหลายแบบ หลายสกุลเงินให้เลือกตามการใช้งานของแต่ละคน


iGIVE ADVICE

Text :: Matt Harris อดีตเจ้าหน้าที่สถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย และผู้ก่อตั้ง visa-angrit.com

อัพเดทข่าวสารล่าสุดจาก UKVI ในช่วงที่ผ่านมาทาง UKVI ได้มีการเปลี่ยนแปลงการดำเนินการ กฎเกณฑ์ และวิธีดำเนินการ ต่างๆ รวมถึงมีการออกกฎหมายใหม่ขึ้นมาในส่วนของ UK Visa and Immigration ดังนั้นวันนี้ เราจะมาสรุปให้ดูกันครับว่ามีอะไรบ้าง

34

Facebook | iASiA Magazine

ย้ายส่วนงานพิจารณาวีซ่าจากกรุงเทพ ไปนิวเดลี

ในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้ ทาง UKVI จะ

ย้ า ยส่ ว นงานพิ จ ารณาวี ซ่ า จะสถานทู ต อั ง กฤษ ประจำประเทศไทย ไปที่ เ มื อ งนิ ว เดลี ประเทศ

อินเดีย ซึ่งขั้นตอนในการขอวีซ่าสำหรับชาวไทย

นั้ น ยั ง คงเดิ ม ไม่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง คื อ ไปยื่ น

ผ่ า นศู น ย์ รั บ คำร้ อ ง VFS เหมื อ นเดิ ม และทาง

เจ้ า หน้ า ที่ จ ะส่ ง ข้ อ มู ล ออนไลน์ ไ ปพิ จ ารณาที่

อินเดีย


โดยทาง UKVI ให้ เ หตุ ผ ลว่ า ที่ ต้ อ งมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นนั้ น ก็ เ พื่ อ ปรั บ บริ ก ารให้ ทั น สมั ย และรวมศู น ย์ วี ซ่ า ไว้ ที่ ศู น ย์ ใ หญ่ ป ระจำภู มิ ภ าค และ

เพื่อช่วยประหยัดงบประมาณของทางรัฐบาลอังกฤษ และสร้างมาตราฐาน

การพิจารณาให้เท่าเทียบกันทั่วโลก ในฐานะที่ผมเคยทำงานในส่วนของการพิจารณาวีซ่ามาก่อนนั้น ผม

ขอแนะนำว่าในกรณีที่ส่วนพิจารณาวีซ่าไม่ได้อยู่ในประเทศที่ผู้ยื่นคำร้อง

ยื่ น ขอนั้ น ผู้ ยื่ น คำร้ อ งควรจะต้ อ งจั ด เตรี ย มเอกสารให้ ค รบถ้ ว น โดย

เฉพาะเอกสารทุ ก อย่ า งที่ เ ป็ น ภาษาไทย จะต้ อ งมี ฉ บั บ แปลเป็ น ภาษา

อั ง กฤษแนบไปด้ ว ย เพราะต่ อ ไปนี้ ส่ ว นพิ จ ารณาวี ซ่ า จะไม่ มี เ จ้ า หน้ า ที่

คนไทยคอยช่วยเหลือหรือแปลให้กับผู้พิจารณาวีซ่าอีกต่อไป

การยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวก่อนวันเดินทาง 3 เดือน

ขณะนี้ ท าง UKVI ได้ อ อกมาประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ผู้ ที่ จ ะยื่ น ขอวี ซ่ า

ท่องเที่ยว ทำเรื่องยื่นขอวีซ่าก่อนกำหนดวันเดินทางล่วงหน้านานๆ หน่อย

เพื่อหลีกเลี่ยงการรอผลนาน หรือได้วีซ่าไม่ทันวันเดินทาง

บุคคลต่างด้าวที่อยู่ในสหราชอาณาจักรแบบไม่ถูกต้องตาม กฎหมาย จะถูกยึดทรัพย์

เรื่องนี้เป็นข่าวที่ออกมาช่วงกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมา ว่าขณะนี้

เป็ น ที่ แ น่ น อนแล้ ว ว่ า ชาวต่ า งชาติ ที่ อ าศั ย อยู่ ใ นประเทศอั ง กฤษแบบ

ผิ ด กฎหมาย หรื อ บุ ค คลที่ ไ ม่ มี วี ซ่ า ที่ ถู ก ต้ อ ง ไม่ ว่ า จะเป็ น หนี วี ซ่ า โดด

วี ซ่ า แอบเข้ า เมื อ ง และหากบุ ค คลเหล่ า นี้ ไ ด้ มี ก ารเปิ ด บั ญ ชี ธ นาคาร

ในประเทศอั ง กฤษ โดยไม่ ว่ า จะสามารถใช้ วิ ธี ก าร หรื อ ช่ อ งโหว่ ใ ดๆใน

การเปิดบัญชี ทางรัฐบาลอังกฤษจะทำการยึดทรัพย์โดยทันที โดยขณะนี้

รั ฐ บาลได้ แ จ้ ง ข้ อ มู ล ของบุ ค คลต่ า งด้ า วที่ มี แ นวโน้ ม ว่ า ยั ง อยู่ ใ นประเทศ

อังกฤษ แต่ไม่มีวีซ่าที่ถูกต้องไปยังธนาคารพานิชย์ต่างๆเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ช่วงที่ผ่านมาผมได้รับการติดต่อให้ช่วยเหลือเรื่องวีซ่าจากชาวไทย

ที่ อ ยู่ ใ นประเทศอั ง กฤษแบบผิ ด กฎหมายมากขึ้ น จากปี ก่ อ นๆมาก เป็ น

ที่ น่ า เป็ น ห่ ว งว่ า มี พี่ น้ อ งชาวไทยที่ ห นี วี ซ่ า เป็ น จำนวนมากกว่ า ที่ เ ราคิ ด ไว้

อย่ า งไรก็ ท ำให้ ถู ก ต้ อ งตามกฎหมายดี ก ว่ า นะครั บ เพราะตอนนี้ รั ฐ บาล

อั ง กฤษกำลั ง เข้ ม งวดมากขึ้ น เรื่ อ ยๆ ถ้ า ถู ก จั บ

ขึ้ น มาคงไม่ คุ้ ม แน่ น อนครั บ อี ก อย่ า งเราก็ ค วร

ที่ จ ะรั ก ษาชื่ อ เสี ย งและเครดิ ต ให้ กั บ คนไทย

รุ่นหลังๆที่จะมาอยู่ที่ประเทศอังกฤษด้วยครับ ด้วย

ความปรารถนาดีครับ Matt Harris


iTHAI CLASSICAL MUSIC

บทความ :: สุชาดา โสวัตร | ภาพ :: TMC

คติธรรมในกวี-ดนตรีไทย บทพระราชนิพนธ์ ‘ไผ่รวกกับทานตะวันผู้ยโส’ ตอนที่ 1 จากหนังสือที่ระลึกเนื่องในงานเกษียณอายุของอาจารย์ประคอง เทว กุล ณ อยุธยา พ.ศ. ๒๕๔๖ อันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนิทานคุณธรรม จากไผ่ ร วก โครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจากพระ ราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียน อุทัยวิทยาคม ด้วยพระปรีชาสามารถในการเล่าเรื่องราวเพื่อเป็นคติ สอนใจ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรง เลือกเค้าโครงนิทานที่แต่งโดย ด.ช.ปัทรพงษ์ หลวงชัย นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑/๙ ปีการศึกษา ๒๕๔๕ อันมีชื่อเรื่องว่า ‘ไผ่รวกกับ ทานตะวันผู้ยโส’ โดยทรงพระราชนิพนธ์บทร้อยกรองจากเค้าโครง

ของนิทานเรื่องดังกล่าวเพื่อใช้บรรเลง และขับร้องเป็นเรื่องราวด้วย วงดนตรีไทย

เพลงนำเรื่อง เพลงลุงมาป้าชู (ขุนบรม)

คุณลุงมาคุณป้าชูอยู่กระท่อม ลูกสามคนรักใคร่ใจกลมเกลียว ขยันทำไร่นาสวนผสม แต่ยังมีที่ว่างหว่างต้นตาล

ที่แวดล้อมด้วยภูผาพนาเขียว มือถือเคียวจอบกระบุงมุ่งแต่งาน บุปผชาติน่าชมกลิ่นหอมหวาน เขาต้องการปลูกอะไร “อะไรดี”

หนูเล็กว่าหนูอยากปลูกต้นมะม่วง หนูกลางว่าต้นมะยมออกผลทุกปี พี่หนูใหญ่ใครใครก็เชื่อถือ ว่ามะม่วงที่ตลาดมีผลโต

มันออกผลเป็นพวงอร่อยจริงนี่ รสเปรี้ยวจี๋ดองไว้ได้หลายโล เป็นคนเก่งเลื่องลือดีอักโข ราคาถูกตั้งแผงโชว์อยู่ริมทาง

ถ้าอยากกินซื้อเขาเอาดีกว่า ท่านมีมากยังส่งให้น้องหนูกลาง พวกเราจงปลูกไผ่รวกกันเถิด หน่อรสอร่อยหนูใหญ่เคยได้ยิน

ส่วนมะยมปู่ย่าที่บ้านล่าง พี่เห็นวางอยู่ตรงนั้นไม่ทันกิน แสนประเสริฐอาจขายได้ทรัพย์สิน จะไปบ้านลุงอินขอกล้ามา

เพลงหนูเล็กกลางใหญ่ (ละว้า)

เพลงไผ่รวกมาแรง (ฉับแกระ)

36

Facebook | iASiA Magazine


(คุ ณ ลุ ง มา และคุ ณ ป้ า ชู อ าศั ย อยู่ ที่ ก ระท่ อ มพร้ อ มด้ ว ยลู ก สามคน

กำลังคิดว่าจะหาต้นอะไรมาปลูกไว้ ในพื้นที่ว่างระหว่างต้นตาล หนูเล็ก

เสนอต้ น มะม่ ว งส่ ว นหนู ก ลางเสนอต้ น มะยม พี่ ห นู ใ หญ่ จึ ง ให้ เ หตุ ผ ล ว่ า

ต้นมะม่วงยังหาซื้อทานได้ ส่วนมะยมมีปลูกแล้วอยู่ที่บ้านปู่ย่าเรายังกิน

ไม่ ห มดเลย ดั ง นั้ น หนู ใ หญ่ จึ ง เสนอให้ ป ลู ก

ไผ่ ร วก เพราะอาจนำไปขายได้ หน่ อ มี ร สชาติ

อร่อย หนูใหญ่จึงไปขอต้นกล้า จากที่บ้านลุงอิน มา) ในส่ ว นของบทเพลงไทยที่ น ำมาใช้ บ รรจุ

ลงในบทพระราชนิพนธ์ฯ อาจารย์ ดร.สิริชัยชาญ ฟั ก จำรู ญ (ศิ ล ปิ น แห่ ง ชาติ ) มี แ นวคิ ด ในการ

นำเพลงที่ มี ท่ ว งทำนองไพเราะ สนุ ก สนาน ฟั ง

ง่าย เข้าใจง่าย จึงได้เรียงร้อยบทเพลงที่หลาก หลาย ทั้งเพลงสำเนียงไทย เพลงไทยสำเนียงลาว ตลอดจนบทเพลงที่ แ ต่ ง ใหม่ บ างส่ ว นมาผสม ผสานกันในการทำเพลงชุดนี้ เช่น เพลงลุงมาป้าชู (เพลงขุ น บรม) เพลงหนู เ ล็ ก กลางใหญ่ (เพลง ละว้า) นอกจากนั้นยังได้ประพันธ์บทเพลงขึ้นใหม่

เช่ น เพลงที่ ใ ช้ ใ นการเปิ ด เรื่ อ งราวเป็ น เพลงแรก เพลงทานตะวั น แซง

(ฉิ่ง ฉับ) และอีกเพลงหนึ่ง ที่ท่านเคยได้รับการถ่ายทอดจากครูประสิทธิ์ ถาวร (ศิลปินแห่งชาติ) เพื่อใช้บรรเลงประกอบ การแสดงละครประกอบ สังคีตส่งกระจายเสียงที่สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยเมื่อหลายสิบปีที่แล้ว

โดยใช้ชื่อว่า “ใผ่เรียน จำเริญ” และมีเพลงเร็ว

แต่ ง ใหม่ ใ นช่ ว งท้ า ยเพื่ อ สร้ า งสี สั น ให้ กั บ การ

บรรเลง และการแสดง เรื่ อ งราวจากบทพระราชนิ พ นธ์ “ไผ่ ร วก

กับทานตะวันผู้ยโส” ยังมิจบเพียงเท่านี้ จะเกิด อะไรขึ้นกับต้นไผ่รวกนี้ ขอเชิญทุกท่านติดตาม

เรื่ อ งราวสาระดี ดี ไ ด้ ต่ อ ในบทความฉบั บ ต่ อ ไป

หากท่ า นสนใจอยากฟั ง บทเพลงชุ ด ดั ง กล่ า ว สามารถฟั ง ได้ ต ามลิ ง ค์ ด้ า นล่ า งนี้ https:// www.youtube.com/watch?v=FTSUTW3Y

zrc&feature=youtu.be

อ้างอิง: 1) สูจิบัตรปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ เนื่องในโอกาสฉลอง 97 ปี แห่งการสถาปนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 26 มีนาคม 2557 2) สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ (ศิลปินแห่งชาติ). (2557). “การใช้วงดนตรีและเพลงดนตรีประกอบเรื่อง ไผ่รวกกับทานตะวันผู้ยโส” ในสูจิบัตร ปี่พาทย์ ดึกดำบรรพ์ ปี 2557. หน้า 18. 3) ภาพ: สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.tonmai2jo.com/index.php?mo=3&art=446265 http://nanbamboo.blogspot.co.uk/2013/12/thyrsostachys-oliveri-gamble-5-10-12-18.html

สุชาดา โสวัตร

Twitter | iASiA_Magazine

37


iLEARN THAI บทความ | ภาพ :: โรงเรียนรักษ์ไทย สหราชอาณาจักร

โรงเรียนรักษ์ไทย ศูนย์การเรียนการศึกษา นอกระบบแห่งใหม่ในอังกฤษ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

38

ตามที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร มี น โยบายให้ จั ด การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตาม อัธยาศัยสำหรับคนไทยในต่างประเทศ โดยมี วั ตถุประสงค์เพื่อให้คนไทย มีโอกาสได้รับ การศึกษา ศาสนา ภาษาและวัฒนธรรมไทย ตามระบบการศึกษาของไทย เพื่อสามารถ

นำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น Facebook | iASiA Magazine

กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารจึ ง ขอประกาศตั้ ง

ศูนย์การเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอั ธ ยาศั ย โรงเรี ย นรั ก ษ์ ไ ทย ณ เมื อ ง Poole สหราชอาณาจักร โดยมีอำนาจหน้าที่

ให้เป็นสถานที่จัดและบริการกิจกรรมการศึกษา นอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ให้ กั บ

คนไทยในสหราชอาณาจักร เป็นแหล่งกลางใน การรวบรวมข้ อ มู ล ประสานงานและบริ ห าร


จั ด การวั ส ดุ อุ ป กรณ์ และสื่ อ เสิ ร มเกี่ ย วกั บ

การเรียนการสอน ในการจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย อี ก ทั้ ง เป็ น สถานที่ ใ ห้ ค ำปรึ ก ษา แนะแนว

การศึ ก ษา และให้ บ ริ ก ารจั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และเป็ น ศู น ย์ ก ลางใน

การประสานงานการใช้ แ หล่ ง ความรู้ ใ นชุ ม ชน

อั น จะก่ อ ให้ เ กิ ด ความรั ก ความสามั ค คี ใ นหมู่

คนไทย เพื่ อ สร้ า งภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี ข องคนไทย

ต่ อ ชาวต่ า งชาติ โดยประกาศไว้ ณ วั น ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 และเพื่ อ ให้ ด ำเนิ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย ศู น ย์ ก ารศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษา

ตามอัธยาศัย กลุ่มเป้าหมายพิเศษ จึงแต่งตั้งให้ คุ ณ กชพร นี ฟ (ครู โ ฟล์ ก ) เป็ น หั ว หน้ า ศู น ย์

การเรี ย นการศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษา

ตามอัธยาศัย โรงเรียนรักษ์ไทย ณ เมือง Poole

สหราชอาณาจักร มีหน้าที่ กำกับ ควบคุม ดูแล

ปฏิ บั ติ ง านและรายงานผลการดำเนิ น งานของ ศูนย์การเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป

โรงเรียนรักษ์ไทย แห่งสหราชอาณาจักร ก่อตั้งและ บริหารโดย คุณกชพร นีฟ หรือคุณครูโฟล์ก เป็นโรงเรียนสอนภาษาและวัฒนธรรมไทย ให้กับ เด็กไทยลูกครึ่งที่เกิดและเติบโตในประเทศอังกฤษ อายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป เปิดสอนครั้งแรกในปี 2014 ที่เมืองBournemouth โดยได้รับการสนับสนุนจากสถาน เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ปัจจุบันได้ขยาย เครือข่ายครอบคลุมรวมทั้งสิ้น 6 เมืองด้วยกัน ดังนี้ โรงเรียนรักษ์ไทย เมือง Bournemouth, Bridgwater, Bristol, Cambridge, Poole และ Portsmouth ทั้งนี้ เพื่อมอบโอกาสที่ดีที่สุดให้เด็กไทยลูกครึ่งอังกฤษ ทุกคนที่ถึงแม้ว่าจะเกิดและเติบโตในประเทศอังกฤษ แต่ก็มีโรงเรียนที่สอนภาษาและวัฒนธรรมไทย เสมือนดั่งอยู่ในประเทศไทย เพื่อให้สามารถนำไป พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมต่อไปในอนาคต Twitter | iASiA_Magazine

39


iWORK@HOME

บทความ บทความ| |ภาพ ภาพ:: ::NatNatSopa Sopa

ธุรกิจจากบ้าน กิจการออนไลน์ แล้วทำไมต้องสัญจร ความเดิม

หลังจากที่ดิฉัน..นัท SoPa ได้เริ่มต้นกิจการธุรกิจจากบ้าน ด้วยการผลิตและขายสบู่รวมทั้ง ผลิตภัณฑ์เพื่อผิวพรรณและความงามในแบรนด์ SoPa จนมาวันหนึ่งได้ขยายกิจการมาจนถึงการขาย ผักสดผลไม้สวย และสินค้าอื่นๆ ที่สั่งตรงมาจากเมืองไทย ซึ่งแรกๆ ก็ขายให้กับผู้บริโภคที่อยู่อาศัยใน บริเวณใกล้เคียง ด้วยการเปิดเป็นตลาดนัท SoPa ที่บ้าน โดยจะเปิดเดือนละ 2-3 ครั้งเท่านั้น จากนั้น กิจการก็ขยับขยายมาสู่ธุรกิจออนไลน์ ขายผักสด ผลไม้สวยพร้อมด้วยสินค้าไทยอื่นๆ ออนไลน์ ส่ง ให้ได้ทั่วสหราชอาณาจักร เพราะการทำธุรกิจให้ เหมือนว่าธุรกิจนั้นมันเป็นสิ่งมีชีวิต ...ธุรกิจของ ดิฉันจึงไม่มีวันหยุดนิ่ง... วันนี้ดิฉันจะมาแบ่งปันประสบการณ์อีกก้าว หนึ่งของตลาดสด SoPa นั่นคือ SoPa สัญจร

SoPa สัญจรคืออะไร

ช่ ว งที่ เ รายั ง ไม่ มี ห น้ า ร้ า นเป็ น ของตนเอง หรือว่าหากเราไม่ต้องการมีหน้าร้านเลย ต้องการ จะขายจากบ้านและออนไลน์อย่างเดียว ดิฉันคิด ว่ากิจกรรมการขายที่จะทำให้มีสีสัน ลูกค้าสนใจ และเป็นการทำการตลาดอย่างดีเยี่ยมของกิจการ นั้นๆก็คือการได้ออกไป สัญจร ขายนอกสถานที่ บ้างเป็นครั้งคราว ปกติแล้วดิฉันจะไปออกร้านในงานเทศกาล ไทยใหญ่ๆ อยู่แล้วปีละครั้งหรือสองครั้ง แต่การ ไปแบบนั้ น มี ค่ า ใช้ จ่ า ยค่ อ นข้ า งสู ง ไหนจะค่ า สถานที่ ค่าขนย้ายสินค้า ค่าเดินทาง ค่าพนักงาน จึงทำให้ต้องเลือกงานที่จะไปสักนิดหนึ่งและจะ ไปได้ไม่บ่อยนัก ต้องเลือกงานที่ไปแล้วคำนวณ ได้ล่วงหน้าว่าจะมีรายรับคุ้มกับค่าเหนื่อย หรือ อย่างที่ไม่ได้อะไรเลยก็ไม่ควรที่จะเสี่ยงต่อการ ขาดทุน เมื่อคิดคำนวณค่าใช้จ่ายและความยาก ลำบากในการร่ ว มกิ จ กรรมการออกร้านในงาน ใหญ่ๆ ในฐานะแม่ค้าด้วยและคุณแม่ลูกสองด้วย ดิฉันจึงคิดว่า ลองทำ SoPa สัญจร ใกล้ๆ บ้านดูดี กว่ า น่ า จะสะดวกมากกว่ า ลู ก ค้ า ตื่ น เต้ น ผู้

40

Facebook | iASiA Magazine


ประกอบการที่ เ ราจะไปขอสั ญ จรด้ ว ยยิ น ดี ป รี ด า เพราะเราจะต้ อ งช่ ว ย โปรโมทโฆษณาร้านของพวกเขาให้ด้วย ได้ผลประโยชน์ชื่นมื่นกันไปทุกฝ่าย และนี่คือที่มาของ ตลาดสด SoPa สัญจร around town!

SoPa สัญจร ทำอย่างไร กฏ กติกา มารยาท มีไหม

อันดับแรกเลย ดิฉันก็จะประเมินสถานการณ์ดูก่อนเลยว่า ลูกค้าของ เราคือใคร และเขาชอบไปที่ไหนกัน อันนี้เราใช้วิธีเข้าหาลูกค้าที่รออยู่แล้ว ตรงที่นั้น กับอีกสถานการณ์ ที่ไหนที่มีสถานที่เหมาะสมกับการทำโครงการนี้ ได้บ้าง แล้วเราจะทำอย่างไรให้ลูกค้าไปหาเรา อันนี้เราใช้วิธีการที่ว่า การ ตลาดต้องดี สินค้าคุณภาพต้องเยี่ยม พนักงานบริการเด่น อยู่ที่ไหนลูกค้าก็ จะมาหา อาทิตย์แรก ดิฉันเลือกเปิดตัวโครงการ SoPa สัญจรด้วยการไปเยือน ร้านอาหารธาราไทย ร้านอาหารที่ใหญ่ที่สุดของเมือง Southend on Sea Twitter | iASiA_Magazine

41


42

Facebook | iASiA Magazine


ตกแต่งหรูหราระดับ 5 ดาว อาหารอร่อย สถานที่ สวย ราคาเหมาะสมกับคุณภาพและมาตรฐานที่ สูงลิ่ว เพราะอะไรน่ ะ หรื อ คะจึ ง ต้ อ งเปิ ด ตั ว โครงการนี้ที่นี่ ก็เพราะการเปิดตัว SoPa สัญจร ครั้งแรกต้องมีสินค้าเยอะมากเป็นพิเศษ เพื่อเรียก ร้ อ งความสนใจให้ ลู ก ค้ า ยอมเข้ า มาในสถานที่ ใหม่ ที่ ไ ม่ คุ้ น เคยไม่ เ หมื อ นไปหลั ง บ้ า นของนั ท SoPa มาดูสินค้าเดิมในสิ่งแวดล้อมใหม่ และอีก ประการถ้าใช้สถานที่เล็กๆ จะไม่มีเนื้อที่พอที่จะ จัดวางสินค้า และจะทำให้สินค้าดูไม่อลังการงาน สร้าง ลูกค้าก็จะคิดว่า จะมาทำไมรอไปซื้อที่บ้าน ดีกว่า ใครๆ ก็ต้องการไปในที่ๆ มันดีกว่าเดิม มัน ยิ่งใหญ่กว่าเดิม การที่จะทำให้คนรู้จักกิจกรรม ใหม่ๆ ความน่าสนใจ ความโดดเด่น ต้องมาก่อน เสมอ จากนั้นคือการกระจายข่าวนี้ไปให้ได้มาก ที่สุด ต้องส่งสารนี้ให้ลูกค้าตัวต่อตัวกันเลย อย่า มัวแต่รอโพสต์สารธารณะเท่านั้น เมื่ออาทิตย์แรกผ่านไป ผู้คนรู้ถึงโครงการ SoPa สัญจรในช่วงเดือนแรกของปีนี้แล้ว การอยู่ ประจำที่ไปนานๆเราจะต้องมีการขออนุญาตจาก สภาเทศบาลท้องถิ่นให้เป็นเรื่องเป็นราว แต่หาก เราไปเป็นการชั่วคราวและสถานที่ที่เราไปนั้นมีใบ อนุญาตขายของทั่วไป (A1) หรือใบอนุญาตของ กิจการร้านอาหาร (A3) ซึ่งทุกร้านนั้นต้องมีอยู่ แล้ว เราก็แค่โทรไปแจ้งให้เจ้าหน้าที่รับทราบว่า เรามีกิจการที่ลงทะเบียนว่าขายจากบ้ายอยู่แล้ว แต่ช่วงนี้จะไปสัญจรเพื่อเป็นการทำการตลาดให้ กับธุกรกิจของเราให้เป็นที่รู้จักให้มากยิ่งขึ้นนต่อ กลุ่ ม เป้ า หมายที่ อ ยู่ อ าศั ย ใกล้ เ คี ย งและที่ ม า อุดหนุนร้านที่เราจะไปสัญจรดังมีรายนามร้านดัง ต่อไปนี้ แล้วก็แจ้งชื่อร้านและกำหนดเวลาที่เรา จะไปชี้ ชั ด ไปให้ ชั ด เจน เทศบาลท้ อ งถิ่ น จะรั บ ทราบและไม่มีปัญหาอะไรกับเราและทางร้านที่ เราจะไปทำโครงการเลย หนึ่งอาทิตย์แรกผ่านไป การตอบรับเป็นไป อย่ า งดี อาทิ ต ย์ ที่ ส องดิ ฉั น ต้ อ งเปลี่ ย นสถานที่ เพราะการสัญจรชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าไม่หยุดนิ่ง หยุดได้เพียงแค่ชั่วคราว สัญจรต่อสิคะ ร้านที่สอง จะเป็นร้านไหนดีที่จะทำให้มีความแตกต่างและ ได้ยอดขายที่คุ้มค่ากับการเคลื่อนย้ายสินค้าและ ง่ายต่อการทำการตลาดมากที่สุด ดิฉันจึงเลือก ร้านที่เล็กลงมา แต่คนมาเยอะอยู่แล้ว เป็นการ


เคลื่อนที่หากลุ่มเป้าหมาย ไม่ต้องรอให้ กลุ่ ม เป้ า หมายมาหา จึ ง ย้ า ยมาที่ ร้ า น อุดม ร้ า นอุ ด ม ศู น ย์ ร วมความอร่ อ ย สไตล์ สตรีทฟู๊ด แห่ง Southend on Sea ร้านนี้อยู่ในเมือง ใครที่มาเดินในเมืองนี้ แล้วไม่ได้แวะมาชิมก๋วยเตี๋ยวที่ร้านอุดม ถื อ ว่ า ยั ง มาไม่ ถึ ง เมื อ ง Southend on Sea ต้องกลับไปแล้วมาใหม่อีกรอบ การ เอาตลาดสด SoPa มาลงในร้านที่คึกคัก อยู่แล้ว ยิ่งเพิ่มความคึกคักเป็นทวีคูณให้ กับทั้งสองธุรกิจ คนมากินข้าวก็ได้ซื้อผักสดผลไม้กลับบ้านไปด้วย หรือจะซื้อ แล้วให้ร้านอุดม ทำต้ม ผัด แกง ทอด ให้กินเลยในมื้อนั้นๆ ร้านอุดมก็มี บริการ SoPa สัญจรถือเป็นกิจกรรมที่สร้างสีสันและนำความตื่นเต้นแปลก ใหม่มาให้ในวงการอาหารการกิน จริงๆแล้วการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ การ มองหาวิธีการใหม่ๆ ที่จะทำอะไรร่วมกันเพื่อประโยชน์ทั้งทางธุรกิจและต่อผู้ บริโภคนั้น เป็นเรื่องที่ควรทำและทำได้ง่ายกว่าการที่จะจ้องที่จะแก่งแย่งแข่ง ขันชิงดีชิงเด่นหวังที่จะเป็นผู้ได้แต่ฝ่ายเดียวแล้วยืนกำชัยบนความหายนะ ของผู้อื่น กิจกรรม SoPa สัญจร ทำให้ดิฉันเข้าใจถึง กฏ กติกา มารยาท ทาง ธุรกิจว่า มันไม่ได้มีอะไรยุ่งยากซับซ้อนเกินไปกว่า การทำอะไรให้อยู่ใน กรอบในกฎของสังคม น้ำพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า ฉันใด การที่จะเข้าไปทำธุรกิจใน ร้านไหนก็ต้องช่วยให้เขาได้ประโยชน์ด้วย ไม่ใช่เข้าไปเป็นภาระ ต้องรู้จักให้ ไม่ใช่ตักตวงและกอบโกย

44

Facebook | iASiA Magazine


สนใจที่จะให้มี SoPa สัญจรที่ร้านหรือ งานของคุณ

ดิฉันตั้งใจที่จะจบกิจกรรม SoPa สัญจร ใน รอบแรกของปีแค่ที่ร้านอุดมนี้ แต่ด้วยผลตอบรับ อย่างดีเยี่ยม มีร้านอื่นๆ และผู้มีอุปการคุณจาก เมืองอื่นๆสอบถามกันเข้ามาว่า ถ้าต้องการให้ไป ทำกิจกรรม SoPa สัญจรที่ร้านบ้าง หรือจะจัด งานรื่นเริงในหมู่คนไทยแล้วเชิญเราไปออกร้าน จะได้ไหม มีค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้าง ก่อนอื่นเลยขอกราบขอบพระคุณที่เมตตา พวกเราเป็นอย่างยิ่ง การไปออกร้านของเราไม่มี ค่าใช้จ่ายที่จะไปเรียกเก็บจากเจ้าของร้าน แค่ อยากให้เราไปออกร้านโดยไม่เรียกเก็บค่าน้ำไฟก็ ดีเท่าไรแล้ว เราไปให้ได้แต่ต้องการันตีว่าจะมียอดคน ร่ ว มงานประมาณ 100 คนขึ้ น ไป ให้ เ ราได้ มี โอกาสได้ มี ย อดขายพอค่ า รถขนส่ ง สิ น ค้ า และ รัศมีความไกลนับจากเมืองที่เราใช้เป็นฐานที่มั่น คือ Southend on Sea ต้องไม่ไกลมากไปกว่า 50 ไมล์

ฝากแง่คิดปิดท้าย SoPa สัญจร

หลายๆ คนที่ติดตามพวกเราชาว SoPa มา จะเห็ น ว่ า เราจะมี อ ะไรใหม่ ๆ มาแชร์ ประสบการณ์ เล่าสู่กันฟังเสมอ นั่นก็เป็นเพราะว่า ดิฉันเชื่อว่า การทำธุรกิจด้วยจิตวิญญาณที่เต็ม เปี่ยมไปด้วยใจรักในสิ่งที่ทำ คิดหาวิธีการใหม่ๆ ที่ จะทำให้การทำธุรกิจมีชีวิตชีวา เหมือนต้นไม้ที่ พร้อมจะผลิดอกออกผล ไม่ใช่เครื่องจักรกลที่ต้อง ป้อนข้อมูลแบบซังกะตายให้ผลิตเม็ดเงินออกมา มากๆ นี่คือการสร้างงานที่เป็นมากกว่าการสร้าง เงินและมันคือธุรกิจแห่งความสุข ทำอะไรก็ตาม ด้วยใจที่เป็นสุขและภาคภูมิใจในสิ่งที่ทำ ผลลัพธ์ จะออกมาดีเสมอ นัท SoPa ขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคนที่ มีฝันจะเติบโตในแวดวงดงธุรกิจ ขอให้มีแรงใจที่ จะผลั ก ดั น ทำฝั น ให้ ส ำเร็ จ หากสนใจต้ อ งการ ข้อมูลเพิ่มเติม ดิฉันยินดีแบ่งปันประสบการณ์ฟรี ติดต่อดิฉันได้โดยผ่านนิตยสาร i-ASiA หรือที่ไลน์ ไอดี verynat

Twitter | iASiA_Magazine

45


iDRIVE IN THE UK บทความ | ภาพ :: โชติมา บุณยเนตร

ขับรถเร็วเกินกำหนด

สวัสดีค่ะ เพื่อนๆ ชาว i-ASiA ทุกท่าน ทั้ง

ผู้ ขั บ ขี่ แ ละผู้ ที่ ส นใจจะขั บ ขี่ บ นท้ อ งถนนใน UK วันนีจ้ ะมาเล่าเรือ่ งราวทีห่ ลายๆ คนน่าจะ

เคยมี ป ระสบการณ์ ม าบ้ า งแล้ ว คื อ “เรื่ อ ง

ขับรถเร็วเกินกำหนด” ขับรถเร็วเกินกำหนด จะเป็นอย่างไร จะต้อง

ทำอย่ า งไร มี บ ทลงโทษอะไรตามมาบ้ า ง และ

จะรุนแรงขนาดไหนนั้น มาติดตามกันเลยค่ะ เป็ น ที่ ท ราบกั น ดี ค่ ะ ว่ า กฎหมายในการ

ขั บ ขี่ บ นท้ อ งถนนที่ UK ได้ ก ำหนดความเร็ ว

ในแต่ ล ะเขตชุ ม ชนแตกต่ า งกั น ซึ่ ง ผู้ ขั บ ขี่ จ ะ

ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามอย่ า งเคร่ ง ครั ด โดยสั ง เกตุ จ าก

ป้ายข้างถนน หรือ navigator หรือ สังเกตุจาก ประเภทของถนนที่มีค่าความเร็วจำกัดที่กำหนด โดยทางการจะมีสัญญาณติดตั้งดักจับความเร็ว ตามท้ อ งถนน และกล้ อ งวงจรปิ ด (cctv) เป็ น

ตั ว คอยควบคุ ม ติ ด ตามและบั น ทึ ก ภาพอยู่

ทุ ก หนทุ ก แห่ ง ปกติ ใ นการขั บ ขี่ บ นท้ อ งถนนจะ

มีค่าที่กำหนดความเร็วไว้ดังนี้

46

Facebook | iASiA Magazine

ในเขตชุ ม ชน : กำหนด

ความเร็ ว อยู่ ที่ ไ ม่ เ กิ น 30 ไมล์ /

ชั่วโมง หรือ แหล่งชุมชน ผู้คน

พลุกพล่าน ใกล้โรงเรียนที่มักมี

เด็กหรือคนแก่ใช้ถนนร่วมด้วย : กำหนดความเร็ ว อยู่ ที่ ไ ม่ เ กิ น

20 ไมล์/ชั่วโมง สำหรั บ เขตห่ า งไกลจาก

เขตชุ ม ชนออกไป ความเร็ ว ที่

ทางการกำหนดก็จะมากขึ้นตาม

ความเหมาะสม เช่ น บนถนน ทางคู่ (dual carriage way) มี

การกำหนดค่าจำกัดขีดความเร็ว

ในการขับขี่ใน UK อยู่ที่ ไม่เกิน 60 ไมล์/ชั่วโมง และ บนถนนทางเดี่ยว (single carriage way) (ถนน

ที่ไม่มีพื้นที่ตรงกลางระหว่างเลน) จะจำกัดขีดความเร็วในการขับขี่อยู่ที่ไม่เกิน 50 ไมล์/ชั่วโมง อย่างไรก็ตามหากขับขี่โดยไม่ได้ระมัดระวังไม่อยู่ในระดับความเร็วตามที่กำหนด รถยนต์และ

ผู้ขับขี่จะถูกกล้องวงจรปิดบันทึกภาพไว้ ภาพและข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งตรงไปที่ Metropolitan

Police โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจะพิจารณาจากภาพและข้อมูลดังกล่าว เพื่อตั้งข้อกล่าวหาผู้ที่จะต้อง

รับผิดชอบ ได้แก่ผู้ขับขี่นั่นเอง ทั้งนี้ ทางตำรวจมีข้อมูลของรถยนต์ ป้ายทะเบียน ระดับความเร็ว

ที่ เ กิ น กำหนด สถานที่ เวลา ภาพถ่ า ยทั้ ง สี แ ละขาวดำที่ ถู ก ต้ อ งและชั ด เจนของผู้ ขั บ ขี่ แ ละรถยนต์


เพื่ อ ส่ ง จดหมายไปยั ง ผู้ ขั บ ขี่ เ พื่ อ รั บ ข้ อ กล่ า วหา

ต่อไป สำหรั บ ข้ อ กล่ า วหานั้ น จะเป็ น ไปตามข้ อ

กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ section 1 of the Road Traffic Offenders Act 1988 (Contrary to section 81(1) และ 89(1) of the road traffic Regulation Act 1984 และ Schedule 2 to the road Traffic Offenders Act 1988 ซึ่งมีผลทำให้

อาจถูกปรับไม่เกิน 1,000 บาท และโดนหักแต้ม

6 แต้ม หรือ ไม่อนุญาตให้ขับขี่เลยก็เป็นได้ ทั้งนี้

ทางตำรวจอาจพิ จ ารณาให้ โ อกาสผู้ ก ระทำผิ ด

ในการแจ้งข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ให้ไปเข้าอบรม หลั ก สู ต รการขั บ รถเกี่ ย วกั บ ความเร็ ว ที่ ก ำหนด

เพิ่มเติม และยกเว้นการปรับและหักแต้มดังกล่าว

หากเห็นสมควร อย่างไรก็ดี ในการขับขี่จึงต้องไม่ประมาท

และระมั ด ระวั ง ในการ

ขั บ ขี่ บ น ท้ อ ง ถ น น อ ยู่ ตลอดเวลา และที่สำคัญ จะต้ อ งระมั ด ระวั ง เรื่ อ ง ความเร็ ว ในการขั บ ขี ่ มิฉะนั้นอาจถูกปรับ ตัด แต้ม หรือ ถึงขั้นถูกถอน โชติมา บุณยเนตร Twitter | iASiA_Magazine

47


iCHEF’S CHAT บทความ | ภาพ :: เชฟเพนนี เฟสบุ๊คเพจ :: pennythechef

Dinner in the Sky Thailand

ช่วงนี้เมืองไทยยังมีอากาศหนาวแบบผลุบๆ

โผล่ๆ ไม่นานมานี้เชฟเพนนีได้รับเชิญให้ไป

ทานอาหารกั บ ทางรายการของพี่ วู๊ ด ดี้ ใ นที่

ที่น่าสนใจแห่งหนึ่งที่เรียกว่า Dinner in the Sky จัดใกล้ๆกับห้าง Emporium ค่ะ จากชื่ อ ก็ ต รงตั ว เลยนะคะ คื อ “ทานข้ า ว

บนที่สูง” ร้านอาหารลอยฟ้าแบบนี้ มีจัดมาแล้ว

ประมาณ 45 ประเทศทั่วโลก ที่ลอนดอนก็เคยมี

แต่ช่วงที่เชฟเพนนีอยู่ที่อังกฤษนั้นไม่ได้มีโอกาส

ไปลองสั ม ผั ส Dinner in the Sky ที่ เ มื อ งไทย

เริ่มเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว และได้

การตอบรับแบบท่วมท้นจนล่าสุดเค้าขยายเวลา

ถึงสิ้นเดือนเมษา ยังมีเวลานะคะ สำหรับคนที่

ต้องการไปลอง ตัวร้านอาหารจะอยู่บนเครนสูงจากพื้น 50

เมตร โดยโรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท เป็น

ผู้ให้บริการด้านอาหารสำหรับที่เมืองไทย เชฟเพนนี ไ ปถึ ง ก่ อ นเวลาประมาณครึ่ ง

ชั่วโมง เอาของทั้งหมดเก็บไว้ที่ล็อคเกอร์ยกเว้น

โทรศัพท์มือถือเพราะต้องการจะทำ FB Live ค่ะ

(เพื่อนๆสามารถเข้าไปติดตามย้อนหลังได้ใน FB Penny the Chef นะคะ) รอบทานอาหารของพี่ วู๊ ด ดี้ จ ะขาดพี่ แ มร์ (กาละแมร์) ไม่ได้เลย นอกจากนี้ยังมีเพื่อนๆ ใน

วงการอีกหลายๆ คน ค่ะ (ดูได้จาก Live นะคะ)

เก้าอี้สำหรับนั่งทานอาหารเป็นเหมือนเก้าอี้ที่เรานั่งในสวนสนุกค่ะ มีเข็มขัด

แบบรัดช่วงเอว แล้วก็มีที่ล็อคตัว แต่ก้อไม่อึดอัดเวลานั่งทานอาหาร ที่เก๋กว่า

ที่นั่งสวนสนุกคือเราสามารถหมุนเก้าอี้ไปทางซ้าย ทางขวา และสามารถ

เอนหลังได้ด้วย เชฟเพนนีได้นั่งที่นั่งหัวมุมซึ่งเป็นที่ที่ไม่ค่อยมีใครกล้านั่งเพราะมองไป

48

Facebook | iASiA Magazine

ทางไหนก็ เ ห็ น พื้ น ข้ า งล่ า ง พอเช็ ค ความเรี ย บร้ อ ยของทุ ก ที่ นั่ ง เครนเริ่ ม

ยกพวกเรา 20 คนขึ้นไปเรื่อยๆ แก้วน้ำจานชามที่ใช้นั้นเป็นแก้วจริง จานจริง

เหมือนที่เราใช้ทานในร้านอาหารค่ะ เค้ามีขนมปังก้อนเล็กๆ และเนยวาง

รออยู่ มีเชฟขึ้นไปกับพวกเราสองคนซึ่งเป็นคนคอยเสิร์ฟ อธิบายอาหาร รวม ไปถึงเก็บจานด้วยค่ะ


จานแรก สลัดเนื้อ (Beef Carpaccio) ทุ ก คนเริ่ ม ทานกั น ช้ า มากเพราะมั ว แต่ ตื่ น เต้ น กั บ ความสู ง และ

บรรยากาศรอบๆ ตัว เริ่มถ่ายรูป ถ่ายวีดีโอกันใหญ่ เชฟเพนนีก็ต้องรีบทาน ในตอนหลังเพราะมัวแต่ FB Live จนเค้า

จะเก็บอาหารจานแรกแล้ว เรายังไม่ได้แตะ

อาหารเลย เนื้อวัวหั่นบางเฉียบ เรียงอย่าง

สวยงามบนจาน ทานง่าย ไม่เหนียว เสิร์ฟ มากับสลัดและโฟมเนยพามาซาน รสชาติ

เข้ากันและอร่อยค่ะ จานที่ ส อง ซุ ป มะเขื อ เทศแบบเย็ น

(Tomato Gazpacho) แต่พี่แมร์ ต้องรีบไปงานต่ออีกที่ จานที่สองของทุกๆ คนเลยเป็นอาหาร

จากหลักเลย โดยมีอาหารจากหลักให้เลือกหนึ่งอย่า จากสามเมนู ซึ่งเรา

ต้องเลือกก่อนวันที่จะมาทาน คือ ปลาทอด (Pan Fried Butterfish) ซี่โครงวัวตุ๋น (Braised Australian Short Beef) หรือ แกะย่าง (Roasted New Zealand Lamb Loin) เชฟเพนนีเลือกแกะ เพราะอย่างอื่นที่เมืองไทยหาทานได้ไม่ยาก และ

เนื้อแกะเมื่อนำมาทำเป็นเมนูอาหารจานหลัก อุณหภูมิของอาหารนั้นเป็น

สิ่งสำคัญมาก ปรากฎว่ า เชฟเพนนี ท านแกะหลั ง จาที่ เ ค้ า เสิ ร์ ฟ ไปแล้ ว สั ก พั ก เกื อ บ

สิบนาที เนื้อแกะก็ยังอุ่นอยู่ใช้ได้เลยค่ะ แกะนี่เสิร์ฟมาพร้อมกันกับมันม่วง

บด รสชาติใช้ได้ดีทีเดียว เนื้อมันบดเนียนละเอียดและกลมกล่อม จากนั้นนั่งจิบแชมเปญได้ไม่กี่จิบ เค้าก็บอกมาว่าเค้ากำลังจะทำการ

ลดระดั บ ลง เพราะพี่ แ มร์ ติ ด งานต่ อ เดี๋ ย วจะไปไม่ ทั น ทำให้ เ ราพลาด

ของหวานซึ่งก็คือ ชีสเค้กรสแพชั่นฟรุ๊ต (Passion Fruit Mascapone Cream Cheesecake) เชฟเพนนี เ สี ย ดายมากค่ ะ ทุ ก คนเริ่ ม โวยวายไม่ ไ ด้ ท าน

ขนมหวาน เลยแหย่บอกให้พี่วู้ดดี้จัดเพิ่มอีกรอบ เชฟเพนนีลงมาหูอื้อไปชั่วขณะเพราะนอกจากความสูงที่ทำให้หูอื้อ

แล้ว ยังมีเสียงของพี่แมร์ที่เธอเปล่งออกมาตลอดระยะเวลาที่อยู่ข้างบน

เพราะเธอกลัวความสูง (ใครที่ตามดูFB Live ของเชฟเพนนี คงจะนึกออก

นะคะ) สรุปรวมๆ แล้ววันนี้ Dinner in the Sky อาหารอร่อย ความสนุก

ความตื่นเต้น มีครบ ราคาสำหรับวันธรรมดา ราคา 4,990 บาท ต่อที่นั่ง วัน

สุ ด สั ป ดาห์ ราคา 5,390 บาท ต่ อ ที่ นั่ ง บริ ก าร 2 รอบในหนึ่ ง วั น คื อ

รอบ 18.00น. และ รอบ 19.00น. โดยระยะเวลา

ในอากาศจะยาวนานประมาณ 1 ชม. ใครสนใจรี บ จองกั น นะคะ ยั ง มี เ วลาถึ ง สิ้ น เดือนเมษายน 2018 ข้อมูลเพิ่มเติม www.dinner

inthesky.co.th Penny Jirayuwattana

Twitter | iASiA_Magazine

49


iMAKEUP ARTIST บทความ :: คิตตี้ หนูฟ้า Photo :: Monika Schaible

50

Facebook | iASiA Magazine


อีกหนึ่ง ความภูมิใจ ผู้หญิงไทยตัวเล็กๆ คนหนึ่งตัดสินใจเดินทาง ข้ า มน้ ำ ข้ า มทะเลมาที่ ป ระเทศอั ง กฤษคน เดียว เพื่อเรียนและทำในสิ่งที่ตัวเองใฝ่ฝัน เวลาเพี ย งไม่ กี่ ปี ใ นวงการช่ า งแต่ ง หน้ า ที่ ตั้งใจทำให้มีวันนี้ วั น ที่ คิ ต ตี้ ไ ด้ รั บ เชิ ญ จากเจ้ า ของโรงเรี ย น เลดาชอเยอร์ - Ledashawer จากโรงเรี ย น DELAMAR Academy ให้เป็น 1 ใน 3 วิทยากร รับเชิญ ให้กลับมาเพื่อบรรยายเกี่ยวกับประสบ-

การณ์ ต อนเรี ย น ว่ า ทำไมถึ ง เลื อ กเรี ย นคอร์ ส

Specialize in Fashion ที่ DELAMAR Academy

และได้อะไรจากโรงเรียน ความรู้สึกถึงติวเตอร์

ที่โรงเรียนเชิญมาสอน และการร่วมการแข่งขัน

ต่างๆ หลังจากที่เรียนจบออกไป คิ ต ตี้ ตื่ น เต้ น และดี ใ จมากๆ ที่ จ ะได้ น ำ

ประสบการณ์ ต่ า งๆ มาแบ่ ง ปั น ปี นี้ มี รุ่ น น้ อ ง

ทั้งหมด 30 คน ที่จะมาฟังคิตตี้ ทุกคนนั่งรอคิตตี้

อย่ า งตั้ ง ใจ เพราะว่ า ได้ ยิ น ชื่ อ ของคิ ต ตี้ จ าก

ติวเตอร์และพนักงานของโรงเรียนหลายๆ ท่านมา บ้างแล้ว พอถึงเวลา คิตตี้เล่าถึงประสบการณ์

ที่โรงเรียน “เทคนิ ค การแต่ ง หน้ า ที่ ไ ด้ เ รี ย นรู้ จ าก

DELAMAR โดยยกตัวอย่างเรื่องการทารองพื้น

ให้ น างแบบที่ เ ป็ น คนผิ ว ขาว สำหรับชาวเอเชีย

แล้ ว เวลาแต่ ง หน้ า จะแต่ ง ให้ ดู ข าวกว่ า ผิ ว จริ ง

1 เชดสี แต่เทคนิคนี้ ไม่สามารถใช้ได้เสมอไป

โดยเฉพาะการลงรองพื้ น ให้ กั บ นางแบบที่ มี

ผิ ว ขาว เพราะจะทำให้ ผิ ว ของนางแบบดู ซี ด

เหมือนคนป่วย เพราะฉะนั้น นอกจากเราจะรู้เรื่อง

Twitter | iASiA_Magazine

51


52

Facebook | iASiA Magazine


การแต่ ง หน้ า ที่ ดี แ ล้ ว เราจะต้ อ งรู้ แ ละเข้ า ใจ

ธีมงานแต่ละชิ้นด้วย “เหตุผลที่เลือกเรียนแฟชั่น เพราะเป็นสิ่งที่

มุ่ ง มั่ น มาตั้ ง แต่ แ รกที่ ส มั ค รเรี ย นที่ โ รงเรี ย น

DELAMAR Academy “ส่วนติวเตอร์ของที่นี่ ไม่ใช่ว่าใครๆ ก็มาเป็น

ได้ ทุ ก คนที่ ม าเป็ น ติ ว เตอร์ ข องที่ DELAMAR Academy ต้ อ งทำงานระดั บ หนั ง ฮอลิ วู ด หรื อ

ทีวีโชว์รายการดังต่างๆ ในประเทศอังกฤษมาแล้ว ทั้ ง นั้ น เรี ย กได้ ว่ า แต่ ล ะท่ า นจะต้ อ งมี Profile

Specialist แต่ละด้าน “นอกจากพื้นฐานทั่วๆ ไปแล้วยังมีการเรียน แบบ Specializeในด้ า นต่ า งๆ ซึ่ ง จะใช้ เ วลา

6 อาทิตย์ ในการเรียน โดยติวเตอร์จะสอนให้เรา

ใช้เวลาให้น้อย แต่ต้องแต่งหน้าออกมาให้ดีที่สุด

เพราะในการทำงานจริ ง ต้ อ งทำงานให้ ไ วและ

งานต้องออกมาดีที่สุด สามารถแก้ปัญหาที่เจอ Twitter | iASiA_Magazine

53


อีกทีว่าตัวละครที่คิตตี้เลือกที่จะทำจะผ่านมั้ย แต่ อยากให้ผ่านมากๆ เลยคะ เป็นกำลังใจให้คิตตี้

ด้วยนะคะ จบจากเรื่องเป็นตัวแทนไปพูดแล้ว  เรามา ต่ อ กั น ที่ ผ ลงานคิ ต ตี้ กั น ต่ อ เลยคะ นั่ น ก็ คื อ งาน

เฉพาะหน้ า ให้ ไ ด้ ด้ ว ยทุ ก สิ่ ง ที่ เ รามี ใ นขณะนั้ น บวกกั บ ความคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละเทคนิ ค ต่ า งๆ

ที่เราได้เรียนรู้มาก ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนพื้นที่ของ

การวางของ ในสถานที่จริงนั้นจะมีพื้นที่จำกัด เรา ต้ อ งจั ด สรรพื้ น ที่ ข องตั ว เองให้ ไ ด้ เพื่ อ พร้ อ มใช้

งาน ถนั ด และคล่ อ งตั ว มากที่ สุ ด เรี ย กได้ ว่ า

ต้องพร้อมทุกสถานการณ์ในเวลาที่มีจำกัด “เรื่องของการแข่งขัน คิตตี้ได้เล่าถึงประสบ-

การณ์การแข่งที่ชนะเลิศอันดับ 2 ของการแข่งขัน

แต่งหน้าระดับโลก พูดถึงขั้นตอนการเตรียมตัว

เข้าแข่งขัน สมัครอย่างไร ต้องส่งงานให้ดูกี่ชิ้น

ต้ อ งผ่ า นกี่ ร อบถึ ง จะเข้ า แข่ ง รอบสุ ด ท้ า ยได้

มันยาก และท้าทายยังไง และความรู้สึกตอนที่

รู้ ว่ า ได้ ผ่ า นเข้ า ไปแข่ ง ในรอบสุ ด ท้ า ยเป็ น ยั ง ไง

...ความรู้สึกในตอนนั้นดีใจมากๆ เกินคำบรรยาย

จริงๆ ค่ะ... “เรื่ อ งการเป็ น นั ก เขี ย นประจำเรื่ อ งความ

สวยงาม วิ ธี ก ารแต่ ง หน้ า แบบต่ า งๆ ให้ กั บ

นิ ต ยสาร FAB UK นิ ต ยสารแฟชั่ น ในอั ง กฤษ

ซึ่งตอนแรกคิตตี้ไม่คิดว่าตัวเองจะทำได้ ...ต้อง

ขอบคุ ณ สิ่ ง ที่ โ รงเรี ย นคอยสอนให้ เ ราเขี ย น

โน๊ตทุกๆ วัน ว่าวันนี้เราเรียนอะไรไปบ้าง วิธีการ

ทำเป็ น ยั ง ไง เขี ย นทุ ก อย่ า งให้ ล ะเอี ย ดให้ ค รบ

ทุ ก ขั้ น ตอน... ทำให้ ก ารเขี ย นคอลั ม น์ ส ำหรั บ

นิตยสาร สามารถทำได้ไม่ยาก” หลั ง จากทุ ก คนพู ด เสร็ จ เจ้ า ของโรงเรี ย น

ได้ถามว่ามีใครมีคำถามอะไรมั้ย มีคนนึงถามว่า

และนักเรียนที่จบไปมีกลับมาเรียนคอร์สอื่นมั้ย

เลดาตอบว่าคิตตี้จะกลับมาเรียนคอร์ส Advance

Prothestic ในเดือนมกราคมปีหน้านี้คะ ซึ่งตอนนี้

คิ ต ตี้ ไ ด้ ห าข้ อ มู ล ต่ า งๆ เพื่ อ เตรี ย มตั ว ที่ จ ะทำ

ตัวละครในการเรียนครั้งนี้ แต่ตอนนี้ขออุปไว้ก่อน

นะคะว่ า จะทำอะไร เพราะต้ อ งให้ ติ ว เตอร์ เ ช็ ค

54

Facebook | iASiA Magazine

หนังสั้นที่มีชื่อว่า l Primose โดย คิตตี้และทีมงาน

ได้ถ่ายทำและส่งเข้าประกวด ในงาน Cineuropa

Audience Award ซึ่ ง งานนี้ เราได้ รั บ รางวั ล

ชนะเลิศ นี่ยังเป็นครั้งแรกที่ได้ทำหนังสั้น หนังสั้น

เรื่องนี้ได้ถ่ายทำโดยใช้สถานที่ในลอนดอน และ ใช้ เ วลาถ่ า ยทำอยู่ ห ลายวั น เลยค่ ะ (ดู ห นั ง สั้ น


ได้ที่ http://www.filminute.com/films/2017/ipromise) อีกหนึ่งงาน ปีที่แล้วคิตตี้ได้เป็นตัวแทนคน ไทยได้รับเลือกเป็นหนึ่งใน Ambassador ของ งาน Lady of all nation international (IOANI)

ปี นี้ ทางที ม งานผู้ จั ด งาน ยั ง ให้ เ กี ย รติ เ ลื อ กให้

คิตตี้ได้เป็นหนึ่งใน Ambassador ของงานอีกครั้ง

คิตตี้ดีใจมากที่มีคนไทยได้เป็นส่วนหนึ่งในงานนี้

ที่ถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในประเทศอังกฤษ ตอนที่ ไ ปงานคิ ด ว่ า จะเจอ Ambassador

ในปีที่แล้ว แต่ปรากฏว่า มีเพียงไม่กีคนที่ได้รับ

เกี ย รติ รั บ เชิ ญ มาร่ ว มงานอี ก ครั้ ง ในปี นี้ ความ

พิเศษที่สุดของการเป็น Ambassador ของคิตตี้

ในครั้งนี้คือ คิตตี้ได้ใส่ชุดไทยเข้าร่วมงาน ความ

งดงามของชุ ด ไทย สามารถสะกดทุ ก สายตา

ของทุ ก คนที่ ไ ด้ เ ห็ น ชุ ด ไทย คนในงานชอบชุ ด

ของเรามากๆ คิ ต ตี้ ต้ อ งขอบคุ ณ พี่ ๆ ทุ ก ท่ า น

ที่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น และจั ด เตรียมชุดไทยสวยๆ

ให้คิตตี้ด้วยนะคะ คิตตี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ เป็น Ambassador เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศ ไทยอีกในโอกาสต่อๆ ไป

ท้ายที่สุดนี้ อีกหนึ่งความภูมิใจ คือคิตตี้ได้ เลื่อนตำแหน่งจาก Makeup Artist / Writer ตอน นี้เป็น Beauty Editor ของนิตยสาร FAB UK แล้ว

นะคะ รางวัลที่ชนะต่างๆ การได้เป็นตัวแทนหรือ ตำแหน่งที่สูงนั้น มันไม่ได้มาง่ายๆ เลยคะ อย่างที่

เค้ า บอกกั น ว่ า หนทางไม่ ไ ด้ โ รยไปด้ ว ยกลี บ

กุ ห ลาบ มั น เป็ น เรื่ อ งจริ ง นะคะ เราจะต้ อ ง

พยายามให้ ม ากที่ สุ ด ท้ อ และถอยได้ แต่ อ ย่ า

ล้มเลิกนะคะ การถอยของเรา คือการหันกลับมา ดูจุดที่ผิดพลาด พักให้เราหายเหนื่อย และกลับไป สู้ใหม่ค่ะ ...คิ ต ตี้ เ ป็ น กำลั ง ใจให้ ทุ ก ๆ คน ฝ่ า ฟั น

อุปสรรค์ต่าง เพื่อไปให้ถึงฝันของตัวเอง และอย่า

ลืมส่งกำลังใจให้คิตตี้ด้วยนะคะ...

Twitter | iASiA_Magazine

55


iTRAVEL & EAT บทความ | ภาพ :: สุคนธ์ ปันอิน (เสี้ยวขาวฯ)

เดินเล่นในเมือง ท่าเรือเก่า และขึ้นเขาชมวิว ที่เมือง Marseille

สวัสดีครับ อ่าส์!!! ตอนนี้ทางยุโรปก็เข้าฤดูใบไม้ผลิแล้ว

และที่ ส ำคั ญ เวลาก็ เ ลื่ อ นเร็ ว ขึ้ น นั่ น แสดงว่ า ตอนนี้

ที่ยุโรปจะมีเวลากลางวันนานขึ้น 1 ชม. ช่วงนี้มองไป ทางไหนเห็นดอกไม้เริ่มผลิบานใบไม้เริ่มเขียวขจี แลดู

ช่างสดชื่นเสียกระไร แต่ถึงอย่างไรอากาศก็ยังหนาว

อยู่ เ ลยโดยเฉพาะตอนเช้ า ตอนนี้ ที่ ฝ รั่ ง เศสตอน

กลางวันอากาศกำลังดีมีแดด ในวันหยุดเหมาะแก่การ

ปั่ น จั ก รยานหรื อ ไม่ ก็ ไ ป Picnic เปลี่ ย นบรรยากาศ

ทานข้าวนอกบ้านบ้าง...

56

Facebook | iASiA Magazine


วกเข้ า เรื่ อ งเที่ ย วกั น ฉบั บ นี้ ที่ จ ริ ง ผมจะเขี ย นเกี่ ย วกั บ สถานที่

ท่ อ งเที่ ย วที่ ๆ นึ ง ที่ ผ มไปเที่ ย วมาช่วงฤดูใบไม้ผลิ และนักท่องเที่ยวทั่วทุก

มุมโลกนิยมเที่ยวกันช่วงนี้ แต่เผอิญผมกำลังย้ายที่อยู่ Hard disk ที่เก็บ

รู ป ภาพอี ก อั น หายหาไม่ เ จอ เลยต้ อ งเปลี่ ย นสถานที่ เ ที่ ย วไปเที่ ย วที่ อื่ น

แทน เอาเป็นว่ารอผมหา Hard Disk เจอแล้วผมจะพาเที่ยวครั้งหน้าแทน แล้วกันนะครับ สำหรับฉบับนี้ผมจะพาเที่ยวทางภาคใต้ของฝรั่งเศสแทน

แล้วกันนะครับ ถ้าพร้อมแล้วมาลุยกันเลย! เมื่ อ ถึ ง ฤดู ร้ อ นของทุ ก ๆ ปี แหม่ . ..ใครๆ ก็ อ ยากลางานช่ ว งนี้ เ พื่ อ

ออกมาสั ม ผั ส แดดบ้ า ง เพื่ อ ให้ ผิ ว หนั ง ได้ รั บ วิ ต ามิ น (โม้ ไ ปแล้ ว !) ที แ รก

ผมนึกไม่ออกว่าจะไปรับลมชมแดดที่ไหนดี แต่เมื่อร่างกายบอกว่าตอนนี้

ต้องการสัมผัสทะเลเหลือเกิน ผมเลยไม่รอช้ารีบหาสถานที่เที่ยวติดทะเล

สวยๆ ในที่สุดก็หาเจอซึ่งเมืองที่จะไปเที่ยวนั้นอยู่ทางตอนใต้ของฝรั่งเศส

ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เมืองที่ว่านี้คือเมือง “Marseille” (มาร์เซย)

พอได้ Destination ผมรีบจองตั๋วรถไฟ TGV.จาก Paris---> Marseille ซึ่ ง ช่ ว ง ที่ ผ ม ไ ป ต ร ง กั บ ช่ ว ง ที่ ช า ว ฝ รั่ ง เ ศ ส จ ะ ล า พั ก ร้ อ นกั น เกื อ บ

ทั่ ว ประเทศคื อ ช่ ว งเดื อ นสิ ง หาคม นั่ น แสดงว่ า ราคาโรงแรมที่ พั ก รวมทั้ ง

ค่าเดินทางต่างๆ จะราคาสูงมาก แต่ทำไงได้เมื่อผมลางานไปแล้วเป็นไง

เป็นกัน! พอจองตั๋วและห้องพักเสร็จก็ได้เวลาแบกเป้สะพายกล้องแถมได

ใส่เสื้อยืดกางเกงขาสั้นที่นานๆ จะมีโอกาสได้ใส่สักที ฮ่าๆ ปู๊นๆๆๆๆ นั่งรถไฟจากปารีสมาหลายชั่วโมงในที่สุดรถไฟก็มาจอด

ที่ชานชลาของเมือง Marseille พอก้าวเท้าออกจากรถไฟ ก็เจอกับผู้คน

ที่เบียดเสียดกันไปมา ผมรีบหาทางออกจากสถานีรถไฟเพื่อเดินทางเข้า

ในเมือง ถ้าพูดถึงเมือง Marseille คนฝรั่งเศสจะรู้กันว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่

เกิดอาชญากรรมบ่อย เพราะมีมาเฟียเยอะโดยเฉพาะพวกค้ายาเสพติด

เมื่อปีที่แล้วทางรัฐบาลเลยส่งตำรวจไปเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชน

ในพื้ น ที่ แ ละนั ก ท่ อ งเที่ ย วมากกว่ า ปกติ ที่ เ คยมี สำหรั บ ผมแล้ ว ไม่ ว่ า

Twitter | iASiA_Magazine

57


เมื อ งไหนประเทศไหนที่ ผ มไปเที่ ย ว ผมจะระมั ด ระวั ง ตั ว อยู่ ต ลอดเวลา

แม้ตอนไปเมืองไทยก็ตาม... Marseille เป็ น เมื อ งใหญ่ อั น ดั บ 3 ของฝรั่ ง เศสเมื่ อ เที ย บกั บ

ประชากร ซึ่ ง มี ป ระชากรอาศั ย อยู่ ป ระมาณ 1.6 ล้ า นคน เนื่ อ งจากที่ ตั้ ง

ที่ติดทะเลทำให้ Marseille มีแดดเกือบตลอดทั้งปี แต่ถึงอย่างไรบางวัน

จะมี ล มแรงซึ่ ง ทำให้ อ ากาศหนาวได้ สถานที่ เ ที่ ย วที่ เ ป็ น จุ ด เด่ น ของ

เมืองนี้อันดับแรกคงไม่พ้นท่าเรือเก่าแก่ที่มีชื่อว่า Le Vieux-Port ซึ่งเป็น

ท่ า เรื อ ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ของฝรั่ ง เศสและใหญ่ เ ป็ น อั น ดั บ ที่ 5 ของทวี ป ยุ โ รป

ท่าเรือแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันในนามประตูสู่เมดิเตอร์เรเนียน เพราะสมัยก่อน

เคยเป็ น ศู น ย์ ก ลางเศรษฐกิ จ ที่ ส ำคั ญ ในการค้ า ขายระหว่ า งต่ า งประเทศ

แถบชายฝั่ ง ทะเลเมดิ เ ตอร์ เ รเนี ย นและประเทศอาณานิ ค มของฝรั่ ง เศส

อี ก ด้ ว ย ปั จ จุ บั น บริ เ วณนี้ จ ะมี เ รื อ ชาวประมงทั้ ง ลำเล็ ก ลำใหญ่ จ อด

อยู่ เ ต็ ม ท่ า เรื อ นอกจากนี้ ยั ง มี เ รื อ ส่ ว นตั ว ของคนมี ตั ง ค์ แ ละเรื อ สำหรั บ

พานักท่องเที่ยว เที่ยวรอบๆ ชายฝั่งที่จอดอยู่อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย

ที่ท่าเรือช่วงเช้าๆ จะมีพ่อค้าชาวประมงนำปลาสดๆ ออกมาขาย บางเจ้า

กำลั ง เอาปลาออกจากอวนมาขายเพื่ อ ให้ รู้ ว่ า ปลาเพิ่ ง ล่ า มาหมาดๆ ผม

มาเที่ ย วท่ า เรื อ ตั้ ง แต่ เ ช้ า ซึ่ ง วั น ที่ ไ ปอากาศดี มี แ ดดซึ่ ง เหมาะแก่ ก ารเก็ บ

ภาพสวยๆ ผมเดินวนรอบท่าเรือซึ่งจะมีร้านค้า บาร์ ร้านอาหารเต็มไปหมด

ไม่ไกลจากท่าเรือจะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดนั่นก็คือวิหาร NotreDame de la garde ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาสามารถมองเห็นวิวมุมสูงของ

58

Facebook | iASiA Magazine

เมื อ ง Marseille และวิ ว รอบๆ เมื อ ง การเดิ น ทางสามารนั่ ง รถไฟเล็ ก ๆ

ที่พาขึ้นเขาหรือไม่ก็นั่งรถบัสที่พาไปถึงเชิงเขา ส่วนผมนั้นใช้วิธีเดินขึ้นครับ

เพื่อทดสอบความแข็งแรงของร่างกาย แต่กว่าจะขึ้นไปถึง เล่นเอาเหงื่อ

ท่ ว มตั ว เหนื่ อ ยกั น สุ ด ๆไปเลย แต่ พ อไปถึ ง จะหายเหนื่ อ ยและคุ้ ม ค่ า กั บ

การที่มาชมครับ เพราะได้ดูวิวสวยๆของเมืองและทะเลที่อยู่ไกลลิบตา วิหาร Notre-Dame de la garde สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1853 และสร้าง เสร็ จ เมื่ อ ปี ค.ศ.1864 ซึ่ ง ใช้ เ วลาสร้ า งทั้ ง หมดเกื อ บ 11 ปี ตั ว วิ ห าร

นั้นทำจากหินอ่อนสีขาวสลับกับสีเทาซึ่งคล้ายๆ กับโบสถ์ที่เมือง Florence

ประเทศอิตาลี หน้าวิหารจะมีหอระฆังตั้งตระการตาและยอดหอยังมีรูปปั้น

พระแม่มารีอุ้มเด็กซึ่งหันหน้าไปทางทะเล ซึ่งเป็นจุดเด่นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว

โดยเฉพาะชาวคริสต์ ผมเดินชมรอบๆ วิหารเพื่อเก็บภาพมุมสูงของเมือง


เดิ น ชมไปเก็ บ ภาพไปในวิ ว สวยๆ แหม่ ! ช่ า งเป็ น วั น พั ก ผ่ อ นที่

คุ้ ม ค่ า ที่ สุ ด เลยสำหรั บ คนที่ ช อบเที่ ย วและรั ก การถ่ า ยภาพอย่ า งผม พอ

ชมวิ ห ารกั น จุ ใ จผมรี บ ลงจากวิ ห ารเพื่ อ เดิ น ชมเมื อ ง เมื อ ง Marseille

การเดิ น ทางเที่ ย วในเมื อ งค่ อ นข้ า งสะดวก สำหรั บ ใครที่ ไ ม่ ช อบเดิ น เท้ า

ก็สามารถนั่งรถบัสหรือไม่ก็นั่งรถไฟใต้ดินได้ ซึ่งช่วยย่นเวลาการเดินทาง

ได้ ม ากเลยที เ ดี ย ว พอเดิ น ทางชมเมื อ งจนเหนื่ อ ยก็ ไ ด้ เ วลาแวะพั ก ดื่ ม

เบี ย ร์ ค ลายร้ อ นซึ่ ง ผมแวะไปที่ ท่ า เรื อ อี ก ครั้ ง เพื่ อ มานั่ ง พั ก ผ่ อ น และดื่ ม

เบี ย ร์ ส ดเย็ น ๆ ไปในตั ว และทานข้ า วกลางวั น ที่ นี่ สำหรั บ มื้ อ นี้ ผ มเลื อ ก

ทานอกเป็ดย่าง ทานกับผัดผักรวมมิตรจากแดนใต้ ภาษาฝรั่งเศสเรียกว่า

Légumes sautés à la provençale (ไม่ ใ ช่ ผั ด ผั ก สะตอนะครั บ ฮ่ า ๆ)

ซึ่ ง อาหารแถบภาคใต้ จ ะเป็ น คล้ า ยๆอาหารเขตเมื อ งร้ อ น จะมี ส่ ว นผสม

พวกกระเที ย ม มะเขื อ เทศ ฟั ก มะกอกน้ ำ มั น มะกอก เป็ น ต้ น พอทาน

ข้ า วเสร็ จ ผมเลยไปนั่ ง ริ ม ฝั่ ง ที่ อ ยู่ ท่ า เรื อ เพื่ อ นอนอาบแดดและลงแช่ น้ ำ

ถึงแม้มีแดดทั้งวันก็จริง แต่น้ำทะเล

ที่นี่ยังเย็นอยู่ดีเทียบกันไม่ติดกับเมือง ไทยเลย แต่ ก็ พ อทำให้ ห ายคิ ด ถึ ง

ทะเลได้ ผมเล่นอยู่ที่นี่จนเกือบเย็นๆ

ลมพัดมาแรงผมเลยรีบเดินกลับที่พัก

ระหว่างทางก็แวะเก็บภาพตอนดวงอาทิตย์ตก ชั่งโรแมนติคเสียกระไร ... พอชมดวงอาทิ ต ย์ จ นลั บ ขอบฟ้ า ก็ ไ ด้ เ วลากลั บ ที่ พั ก และวั น รุ่ ง ขึ้ น

ผมมี โ ปรแกรมนั่ ง เรื อ ชมหิ น ผา นอกชายฝั่ ง ซึ่ ง ภาษาฝรั่ ง เศสเรี ย กว่ า

Les calanques ซึ่ ง ต้ อ งนั่ ง เรื อ ไปชมนอกชายฝั่ ง โดยใช้ เ วลาเดิ น ทาง

ไปกลั บ ประมาณ 2 ชม. ซึ่ ง ถื อ ว่ า คุ้ ม มากๆ เรื อ จะพาเราไปชมหิ น ผา

ที่สวยงาม บางพื้นที่จะโผล่กลางทะเล บางที่จะย้อยออกมาตามชายฝั่ง

ซึ่ ง ช่ ว งที่ ผ มไปจะมองเห็ น นั ก ปื น ผาปื น ขึ้ น สู ง เลยที เ ดี ย วแลดู ห วาดเสี ย ว นอกจากมีผาให้ชมแล้วยังมีน้ำทะเลใสๆ สวยๆ ให้ชมอีกด้วย ซึ่งหาได้ยาก

ในฝรั่งเศส เพราะทะเลส่วนมากน้ำทะเลของที่นี่น้ำออกจะขุ่นๆ ลื ม บอกไปว่ า การนั่ ง เรือชมผาสวยๆ นอกชายฝั่งสามารถซื้อตั๋วเรือ

ที่ท่าเรือ Le Vieux-Port ได้เลยนะครับหรือไม่ก็สามารถซื้อทางอินเตอร์เนท

ล่วงหน้าได้ซึ่งบางช่วงจะมีโปรโมชั่นราคาถูก ตอนที่ผมไปได้ช่วงโปรโมชั่น

ราคาไปกลั บ 17 Euros ถื อ ว่ า ถู ก มากๆ ตอนขากลั บ เรื อ จะพาเราชม

เกาะเล็ ก ๆ ที่ มี ป ราสาทตั้ ง อยู่ เ รี ย กว่ า Chateau d’if ซึ่ ง อยู่ ไ ม่ ไ กลจาก

ท่าเรือและท่าขึ้นไปชมวิหาร Notre-Dame de la garde ก็จะเห็นเกาะนี้

อย่ า งเด่ น ชั ด ซึ่ ง สมั ย ก่ อ นปราสาทแห่ ง นี้ ใ ช้ เ ป็ น คุ ก สำหรั บ ขั ง นั ก โทษ ซึ่ ง

นั ก โทษคนแรกที่ ถู ก ขั ง ที่ นี่ เ ป็ น ชาวประมงของเมื อ ง Marseille ซึ่ ง ถู ก ขั ง

ครั้งแรกในปี ค.ศ.1540 ถ้าถูกขังที่นี่จะหาทางแหกคุกยากเพราะล้อมรอบ

จะมี แ ต่ น้ ำ ทะเล ปั จ จุ บั น ที่ นี่ ก ลายเป็ น สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วที่ ขึ้ น ชื่ อ ของ

เมื อ ง Marseille พอชมกั น เสร็ จ เรื อ ก็ จ ะพาเรากลั บ เข้ า ฝั่ ง ที่ ท่ า เรื อ เก่ า

จากนั้นผมก็เดินเล่นอยู่บริเวณท่าเรือแวะซื้อของฝากกลับติดไม้ติดมือ ซึ่ง

ของฝากที่ขึ้นชื่อของเมืองนี้ก็ไม่พ้น สบู่ของเมืองมาร์เซย ภาษาฝรั่งเศสเรียก ว่า Savon de Marseille ซึ่งจะมีน้ำมันมะกอกเป็นส่วนผสมซึ่งมีการผลิต

ใช้ครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.1370... การเดินทางเที่ยวเมือง Marseille ผมใช้เวลาเที่ยวทั้งหมด 3 วัน แต่ละ วั น แต่ ล ะที่ ที่ ไ ปถื อ ว่ า คุ้ ม กั บ ค่ า เดิ น ทางที่ จ่ า ยไป เพราะเมื อ งนี้ มี ส ถานที่

ท่องเที่ยวให้ชมเยอะ สำหรับคอลัมน์ iTravel & Eat ฉบั บ นี้ ผ มขอจบไว้ เ พี ย งเท่ า นี้ น ะครั บ อ่ อ

เสี ย ดายมากที่ ภ าพบางสถานที่ ที่ ผ มไปเที่ ย วใน

ทริปนี้ผมไม่สามารถเอามาลงให้ชมได้เพราะอย่าง ที่ผมเขียนไว้ข้างต้นว่ามีปัญหาเรื่อง Hard Disk

ที่ผมเก็บภาพหายระหว่างที่ย้ายที่อยู่ เอาเป็นว่า

ผมเอาภาพมาลงให้ชมเท่าที่หามาได้นะครับ...

แล้วพบกันฉบับหน้าครับ!!! สุคนธ์ ปันอิน (เสี้ยวขาวฯ) Twitter | iASiA_Magazine

59


62 Sufficency Economy

67 His Majesty King Bhumibol Adulyadej (Rama 9) of Thailand

01 Chinese New Year

02 Spa

03 Go Green

04 Organic

05 Buddhism

06 Thai Food

07 Flower

08 Vegetarian

09 Travel Thailand

10 Hotel & Resort

11 Thai Wine

12 Thai Food

13 Money Transfer

14 Thai Supermarket

15 Education

16 Thai Sauce

17 UK Immigration

18 Thai Beer

19 Building & Construction

20 Natural Skin Care

21 Oriental Supermarket

22 Thai Classical Dance

23 Thai Classical Music

24 Rebulic of Ireland

25 Wales

26 Thai Pianist

27 Edu-Plus CIC

28 Thai Children’s trust

29 Oriental Wholesaler

30 The Young Buddhist Group

31 Buddhism in the UK

32 iFly Thai Airways

33 Thai Restaurant Group

34 Thai Community in Cambridge 35 Thai Ambassador

36 Thai-Scottish Community

37 Nan Nan Thai - Esarn Music

38 2013 Greetings

39 Samaggi Samagom

40 Anglo-Thai Society

41 Thai Karaoke Restaurants in London

42 Thai Massage & Spa in London

44 Thai Papaya Salad

45 Manning Impex

46 Thai Street Food

47 Thai Taste of London

48 Association of Thai Businesses in the UK

49 Chef Penny

50 Families at Christmas

51 A&B General (UK) Limited

52 OST Solicitors

53 Good Place 2 Eat

54 Tast of Winchester

55 Thai Costume

56 Soap Princess

57 Simple Netural Beauty

58 Property Ladder

59 Professional Thai Restaurant Establisher

60 Best Deal Flights

63 Fotune Teller by Oracle Card

64 Forex Trade

65 Thai’s smile Restaurant

66 Werasak Choonhajak

68 Guru

ต้องการเป็นเจ้าของนิตยสาร i-ASiA ฉบับที่................................................................. จำนวน..............................เล่ม ราคาเล่มละ £2 รวมค่าขนส่งทั่วประเทศ รายละเอียดส่วนตัว ชื่อ / นามสกุล ........................................................................... ที่อยู่ .......................................................................................................................... .................................................................................................................................. ................................................................... โทรศัพท์ / มือถือ .................................... อีเมล์ ............................................. ชำระค่าขนส่ง ธนาณัติ เช็คธนาคาร สั่งจ่ายในนาม i-ASiA Ltd. ส่งไปยัง i-ASiA Ltd. 1 Jutland Rd. London E13 8JH

* แบบฟอร์มนี้สามารถถ่ายเอกสารได้

43 The Thai Temples

Please Note : i-ASiA cannot accept responsibility for any advertisements in the magazine. If you are in any doubt, it is suggest that reference are taken up.

61 Travel to Thailand

iCLASSIFIED

รับพยากรณ์ชะตาชีวิต อย่างละเอียด โชคลาภ การงาน ความรัก รับปรึกษาทางโทรศัพท์ ดูไพ่ยิบซี โทรหา แม่หมอคิด 07826594205

ประกาศขายร้านอาหารไทย Thai Restaurant & Takeaway พร้อมทำกิจการได้ทันที ย่าน West Sussex Town ทำเลดี อยู่ในเมือง ใกล้ Portsmouth, Brighton Town ขนาดร้านจำนวน 60 ที่นั่ง ชั้นบนมี 5 ห้องนอน สนใจติต่อ คุณณา 07760941536


Free iClassified Online @ www.i-asiamag.com รับสมัครพนักงาน บริษัท THAI SQUARE ได้เปิดดำเนินการมากกว่า 20 ปี มีคนไทยร่วมงาน กว่า 300 คน เรามีหลายสาขาและกำลัง ขยายเพิ่มอีกหลายแห่ง เราจึง ต้องการรับสมัครพนักงานจำนวนมากในทุกตำแหน่ง เราเชื่อมั่นว่า “คุณคือ คนสำคัญ” ที่จะช่วยกันสร้าง พัฒนาและสืบสานอาหารไทยให้เป็นที่รู้จัก และเป็นที่นิยมในประเทศอังกฤษ มาร่วมเป็นทีมเดียวกันนะคะ ตำแหน่งที่ต้องการ 1. Restaurant Manager 2. Assistant Restaurant Manager 3. Waiter / Waitress (part time / full time) 4. Head chef 5. Sous chef 6. Kitchen Porter ผู้ที่สนใจร่วมงานกับ Thai Square ทุกตำแหน่งจะต้องมีวีซ่าที่สามารถ ทำงานได้ ใ นอั ง กฤษ เรายิ น ดี ต้ อ นรั บ นั ก เรี ย นที่ มี วี ซ่ า ทำงาน ถึ ง แม้ ไม่มีประสบการณ์ก็ได้ รายได้ดีขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ เงิ น เดื อ นดี ทิ ป และสวั ส ดิ ก ารดี ม าก ขอเพี ย งคุ ณ มี ใ จรั ก งานบริ ก าร รักอาหารไทย “คุณคือคนสำคัญของเรา”

สนใจติดต่อคุณพิม โทร 020 7839 3000 Email: hr@thaisq.com Twitter | iASiA_Magazine

61


iASiA Magazine  
iASiA Magazine  

iSsue 69 : Best Deal Flights UK & EU