Page 1


‘with Real Chicken Pieces’

New Loon Moon Supermarket 9A Gerrard Street London WD 5PN Tel: +44 (0) 20 734 3887

www.newloonmoon.com


สวั ส ดี คุ ณ ผู้ อ่ า น i-ASiA ทุ ก ท่ า นค่ ะ เข้ า สู่ เ ดื อ นเมษายนแล้ ว

เร็ ว มากๆ เลยนะคะ นิ ต ยสารของเรายั ง คงเดิ น หน้ า นำเรื่ อ งราวดี ๆ

ที่ เ หมาะกั บ คุ ณ ผู้ อ่ า นมาฝากเป็ น ประจำทุ ก สองเดื อ น และมี โ ปรโมชั่ น

ร้ า นอาหารดี ๆ มาให้ ต ลอดอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง คุ ณ ผู้ อ่ า นสามารถติ ด ตาม

นิตยสารออนไลน์ได้ทาง เวบไซต์ www.i-asiamag.com หรือ Facebook ได้ที่facebook.com/pages/iASiA-Magazine

นางแบบ :: สัตวแพทย์หญิงสุภาพร แหยมยินดี ช่างภาพ :: Ball In Frame

4

Facebook | iASiA Magazine

สำหรับเนื้อหาในเล่มนี้ เรามีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับ Thai street food ในลอนดอนมาฝากคะ ร้านอาหารไทย

หลายร้ า นส่ ว นใหญ่ ข ายอาหาร thai street food หรื อ

อาหารตามสั่งอยู่แล้ว แต่มีไม่มีกี่ร้านที่จะสร้างบรรยากาศ

ให้เป็นเหมือนร้านอาหารตามสั่งที่ดูแนวๆ หรือแม้กระทั่ง

ราคาอาหารก็ดูน่ารัก ไม่โหดจนเกินไปนั่นเองคะ ติดตามได้ ใน iReport เลยคะ ใน iHighlight เหมาะมากสำหรับใครที่ กำลั ง มองหา เอเจนซี่ ที่ ช่ ว ยแบ่ ง เบาภาระในการติ ด ต่ อ สถานการศึกษา ทำเรื่อง ยื่นเรื่องวีซ่าหรือเอกสารต่างๆ ต้ อ งบอกว่ า คุ ณ ผู้ อ่ า นไม่ ต้ อ งเสี ย เวลางานเพื่ อ จะยื่ น

เรื่องเอกสารเลย แค่ติดต่อบริษัท Advance Education

Gateway จะดูแลคุณเองคะ ฉบั บ นี้ ต้ อ งบอกว่ า ใครเป็ น แฟนคลั บ ของที ม

Everton ห้ามพลาดเลยคะ เพราะเรามีภาพบรรยากาศ สนามฝึกซ้อม นักเตะและภาพการแขงขันระหว่าง Everton vs Swansea มาฝากค่ ะ และเป็ น การแสดงความยิ น ดี

กับ “ช้าง” ที่ต่อสัญญาสปอนเซอร์ฉบับที่ 5 ซึ่งถือเป็นเวลา 10 ปีที่ “ช้าง” อยู่คู่กับ “Everton” Eco คือ อะไร หลายคนอาจจะคิดว่า เป็นเทรนด์

ที่ ก ำลั ง มาแรง ซึ่ ง ก็ น่ า จะเงี ย บหายไปตามกระแส แต่

จริงๆ แล้ว คำว่า Eco เป็นมากกว่า Gimmick หรือ idea แต่รวมไปถึงการใช้ชีวิต ซึ่งไม่ใช่แค่คุณต้องใช้รถอีโก้คาร์

หรือใช้ reused bag แต่การเป็น Eco นั้นง่ายกว่าที่คุณคิด

แน่นอน ติดตามได้ใน iRepair ต่อด้วย iTravel & Eat

พาไปเที่ยวเมือง Marseille, France กับ พี่เสี้ยวขาวฯ คะ ปล. ใครมีเรื่องราวน่าสนใจและอยากแชร์แบ่งปัน

ประสบการณ์ใน The UK สามารถส่งมาเล่าให้เราฟังได้

นะคะ เรามี Voucher £20 ร้านอาหารไทยในลอนดอน

แจกเป็นประจำทุกเดือนค่ะ ภาณุพรรณ ไชยดิษฐ์ รองบรรณาธิการ


ISSUE 46 MAR-APR 2014 CONTENTS นางแบบ :: ฐิติกานต์ ธัญญเจริญ (มายมิ้น)

COVER STORY

42 42 44 46

iREPORT iREPORT iREPORT iREPORT

Thai Street Food ร้าน Grub Chang ร้าน Janethira ร้าน Thai St.

LIFESTYLE

12 iLOVE THE KING โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ( 6 )

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนา

2. สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ 3. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง

บทพระราชนิพนธ์อันล้ำค่า...สู่การผสมผสานวัฒนธรรม ในเพลงไทยสำเนียงแขก

14 iAMAZING THAILAND คู่มือเที่ยวโครงการหลวง 10 แห่งในจังหวัดเชียงใหม่ 2 18 iTHAI CLASSICAL MUSIC เพลงไทยสำเนียงแขก: “แขกขาว - ระบำอาบัง” 20 22 26

iCURRENCY

สรุปประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2014 

iTRADE IN LONDON

ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับในสหราชอาณาจักร

iHIGHLIGHT

การต่อสัญญา ฉบับที่ 5 ระหว่าง Chang Beer และ Everton 28 iHIGHLIGHT ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อ

6

Facebook | iASiA Magazine

44

46

42


48 50 52 53 54 56

iCAPTURE iARTICLE เส้นทางคนไทยในอังกฤษ iLOVE COOKING Rhubarb: The Red Vegetable iMODEL ฐิติกานต์ ธัญญเจริญ (มายมิ้น) iREPAIR เป็นคน ECO ไม่หนื่อยอย่างที่คิด… iTRAVEL & EAT เดินเล่นในเมืองและท่าเรือเก่า

และขึ้นเขาชมวิวที่เมือง Marseille

56

50 30

NEWS

26

52

10 iSPEAK OUT LOUD! ประชาสัมพันธ์ 40 iTALKS What people are talking around town PEOPLE

30 iSOCIETY ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

34 36 36 37 37 38 39

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยือนสหราชอาณาจักร iSOCIETY “ Singha อาสา ครั้งที่ 2 ” iSOCIETY ภวังค์ iSOCIETY LSE Thai Night iSOCIETY งานประชุมใหม่สามัญประจำปี ATBUK iSOCIETY ท่านทูตฯ เยี่ยมชมกิจการของ Manning Impex iSOCIETY เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา iSOCIETY สามัคคีเกมส์

54 Twitter | iASiA_Magazine

7


สมัครสมาชิก 1 ปี

รับฟรี i-ASiA Bag 1 ใบ สมัครสมาชิก 1 ปี

(6 ฉบับ)

20 GBP

ชื่อ / สกุล ..................................................................................... ที่อยู่ ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... เบอร์ติดต่อ ..................................................................................... อีเมล์ ..................................................................................... ตั๋วแลกเงิน เช็คธนาคาร สั่งจ่าย I-ASIA Ltd. ส่งไปยัง 1 Jutland Rd. London E13 8JH คำแนะนำ

..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... .....................................................................................

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ +44 (0) 79 8418 1464 หรือ อีเมล์ info@i-asiamag.com

8

Facebook | iASiA Magazine

EDITOR Kulaphat Saeteng กุลภัทร แซ่เต็ง SUBEDITOR Phanuphan Chaiyadith ภาณุพรรณ ไชยดิษฐ์ EXECUTIVE WRITER Chart Kobjitti, Chartvut Bunyarak, Anusorn Tipayanon, Krisada Muangchai, Jaran Youngyune, Panlop Samsi, Ake Akkee, ชาติ กอบจิตติ, ชาติวุฒิ บุณยรักษ์, อนุสรณ์ ติปยานนท์, กฤษดา เมืองไชย, จรัญ ยั่งยืน, พัลลภ สามสี, เอก อัคคี CONTRIBUTOR Marisa Intrawong, Ronagorn Sornlerts, Penny Jirayuwattana, Nuchanart Chansorn, Anugana Kittisoonthorn, Adisorn Tunwattanasayree, Chatchai Kaorobrat, Droungrat Surakul, Ratchada Limpothong, Ratree Khunkongmee มาริษา อินทวงค์, รณกร สอนเลิส, เพ็ญณี จิรายุวัฒนา, นุชนารถ จันทรศร, อังคณา กิตติสุนทร, อดิศร ตันวัฒนเสรี, ชัชชัย เคารพรัตน์, ดวงรัตน์ สุระกูล, รัชดา ลิมโพธิ์ทอง, ราตรี ขุนคงมี, เอกวัสส์ จิรบวรวิสุทธิ์ PHOTOGRAPHER Kanitt Amaralikhit, Sarawuth Mingkhwan, Sitthipong Nimsritrakul, Apinya Charoendee คณิต อัมราลิขิต, สราวุธ มิ่งขวัญ, สิทธิพงศ์ นิ่มศรีตระกูล, อภิญญา เจริญดี GRAPHIC DESIGNER Artichart Auppalakul, Pawitbhorn Chaiyasajja, Areejitra Modetad อติชาติ อุปละกูล, ภวิษย์พร ไชยสัจ, อารีจิตร โหมดตาด EXECUTIVE ACCOUNT Parintorn Bunyarak ปรินทร บุณยรักษ์ MEDIA Worawut Suranarakun วรวุฒิ สุระนรากุล ADVERTISING SALE MARKETING Chuyot Amaralikhit ชูยศ อัมราลิขิต INTERNATIONAL CONTRIBUTOR Teenart Satrabhaya ธีนาถ สาตราภัย LAW CONSULTANT Pitthaya Pichayasujja, Brinda Bunyarak พิทยา พิชญสัจจา, บรินดา บุณยรักษ์ ADMINISTRATIVE ASSISTANT Chalailat Suppracha ชลัยรัตน์ ทรัพย์ประชา OWNER I-ASIA Ltd. LONDON UK Reg. No. 06456425 เจ้าของ บริษัท ไอเอเซีย จำกัด ลอนดอน ยูเค จดทะเบียนเลขที่ 06456425 ENGLAND OFFICE 1 Jutland Rd. London E13 8JH, UK MOBILE +44 (0) 7984 181464, +44 (0) 7947 215335 Web : www.i-asiamag.com Email : info@i-asiamag.com Printed in the UK THE MAGAZINE PRINTING COMPANY


iSPEAK OUT LOUD!

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ได้ที่ www.i-asiamag.com กด i-ASiA Blog หรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ info@i-asiamag.com

27th April ชุมชนชาวไทยในเวลส์จัดงานสงกรานต์ประจำปี 2557 ณ Bayden Scout Hall (Ferry Road, Cardiff, CF11 0JR)

ในวันเดียวกัน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน จะจัดบริการกงสุลสัญจร ณ เมืองคาร์ดิฟ (ทำหนังสือเดินทาง จดทะเบียนเกิด นิติกรณ์ รับรองเอกสาร ให้คำปรึกษาด้านกงสุล เป็นต้น) ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ตามลิงค์นี้ http://www.thaiembassyuk.org.uk/?q=node%2F369

27th April งาน The Belfast Thai Festival ผู้เข้าร่วมงานจะได้ลิ้มรสกับอาหารไทย ดนตรีไทย การแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทย ร่วมถึงจับจ่ายใช้สอยสินค้าไทย

สถานที่จัดงาน T13 Titanic Quarter เวลา 12.00 noon to 7.00 pm admission:: adults £3 Kids (7-12) £1 under 7’s free

30th May - 1st June สมาพันธ์ครูสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในยุโรป (FTTE) จัดประชุมสามัญประจำปี 2014

ณ Lady Margaret Hall, Norham Gardens, Oxford OX2 6QA สำรองที่นั่ง 30 ปอนด์ สนใจติดต่อ Tel: 01235 412090 mobile 07920771049, 07796951904 email: schumsriarno tte.uk@gmail.com

18th-22nd June Taste of Thailand กลับมาอีกครั้งหนึ่งในงาน Taste of London Regent’s Park

ในปีนี้ ร้านค้าไทย อาหารไทย จะทำให้งาน Taste of London มีสีสรรขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดโทรสอบถามผู้จัดงานเพื่อคอนเฟิร์ม วัน เวลาและสถานที่

10

Facebook | iASiA Magazine


iLOVE THE KING Text :: S. Narinwong

โครงการ อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ (6) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนา โรงเรี ย นกาสรกสิ วิ ท ย์ จั ง หวั ด สระแก้ ว มู ล นิ ธิ ชั ย พั ฒ นาได้ จั ด ตั้ ง โรงเรี ย นนี้ ตาม

แนวพระราชดำริ ข องสมเด็ จ พระเทพรั ต นราช-

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อฝึกกระบือ (ควาย)

ให้ไถ่นาเป็น และใช้งานด้านการเกษตรกรรมอื่นๆ

อย่างมีประสิทธิภาพ การดูแลกระบือให้มีสุขภาพ

แข็งแรง รวมถึงการแนะนำเกษตรให้สามารถใช้

กระบือทำงานตามที่ต้องการได้ นอกจากนี้ยังเป็น

สถานที่ ใ ห้ ร าษฎรเข้ า ไปศึ ก ษาหาความรู้ ด้ า น

เกษตรกรรม และเรียนรู้เรื่องวิถีชีวิตแบบพื้นบ้านที่เรียบง่าย รวมถึงการ

ใช้ชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อประโยชน์แก่เกษตรกรเอง สหกรณ์โคนม จำกัด จังหวัดเพชรบูรณ์ เดิมทีสหกรณ์แห่งนี้

ได้ขอรับการสนับสนุนการประกอบกิจการโคนม การจัดตั้งกลุ่มเลี้ยงวัวและ

โรงนม จากมูลนิธิชัยพัฒนาปัจจุบันสหกรณ์โคนมแห่งนี้ ได้ดำเนินกิจการ

ประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่ง และยังมีการรวมกลุ่มเข้มแข็ง สามารถพัฒนา

ไปถึงขั้นผลิตอาหารสัตว์แบบครบวงจรอีกด้วยนับเป็นตัวอย่างอันดีในการ

พัฒนาวิถีชีวิตแบบ “พออยู่พอกิน” และ “การพึ่งตนเอง” ได้อย่างดีเยี่ยม ศูนย์ 100 ปี หม่อมหลวงบัว กิติยากร อำเภอองครักษ์ จังหวัด

นครนายก มู ล นิ ธิ ฯ ได้ จั ด ตั้ ง ศู น ย์ นี้ เพื่ อ เป็ น อนุ ส รณ์ ห ม่ อ มหลวงบั ว

กิติยากร และเป็นสถานที่รวบรวมพันธุ์ “มะรุม” จากท้องถิ่นต่างๆ มาศึกษา

ทดลอง วิธีการปลูก การขยายพันธุ์ การแปรรูปมะรุมเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ

ทั้ ง ในด้ า นสรรพคุ ณ ทางยาและด้ า นโภชนาการ เพราะมะรุ ม เป็ น พื ช ที่ มี

คุณประโยชน์มากมาย เป็นทั้งยาไทย และอาหารที่มีคุณค่า ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ อำเภอแม่สาย จังหวัด

เชียงราย ศูนย์นี้ตั้งขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกในวาระครบ 100 ปี พระเจ้าวรวงศ์เธอ

พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ที่ทรงเป็นนักวิชาการด้านการเกษตร และ

ทรงวางรากฐานเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมไปสู่การพัฒนาการเกษตรแบบ

12

Facebook | iASiA Magazine

ยั่งยืน วัตถุประสงค์ก็เพื่อการปรับปรุงและการพัฒนาพันธุ์พืช ให้เกษตรกร

ได้มีพันธุ์พืชสายพันธุ์ที่ดี ให้ผลผลิตแก่เกษตรกรสูง และทนทานต่อโรค

และแมลงได้ดี โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่พืชสวนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตำบลท่ า แร้ ง อำเภอบ้ า นแหลม จั ง หวั ด เพชรบุ รี ศู น ย์ ส าธิ ต พื ช ไร่

พืชสวนแห่งนี้เป็นศูนย์ที่ให้ความรู้ความเข้าใจในด้านการทำเกษตรกรรม

แก่เกษตรกร เพื่อประสิทธิภาพทางด้านการเกษตรให้มากยิ่งขึ้น และยัง

ขุดสระเก็บน้ำขนาดใหญ่ เพื่อรองรับน้ำที่ไหลล้นจากแม่น้ำเพชรบุรี เพื่อ

ให้เกษตรกรเก็บน้ำไว้ใช้ทำนาปรัง ในฤดูแล้งอีกด้วย ศูนย์สาธิตการเกษตรแบบผสมผสาน สมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาที่ดิน

ที่ ต ำบลสุ ข เดื อ นห้ า กิ่ ง อำเภอเนิ น ขาม จั ง หวั ด ชั ย นาท เพื่ อ เป็ น

ศูนย์ตัวอย่างให้กับเกษตรกร นำไปประยุกต์ใช้

ในพื้ น ที่ ข องตนเอง เพราะศู น ย์ แ ห่ ง นี้ มี ค วาม หลากหลายในเรื่ อ งของพื ช พั น ธุ์ ต่ า งๆ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ต่อการศึกษาเรียนรู้ และการทำเกษตร-

กรรม หญ้าแฝก พืชอนุรักษ์ดินและน้ำ ใน

อดี ต คนไทยไม่ ไ ด้ ใ ห้ ค วามสนใจในการนำ

“หญ้าแฝก” มาปลูกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ

จนกระทั่ ง พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ทรง

ตระหนั ก ถึ ง ศั ก ยภาพของหญ้ า แฝก และเมื่ อ ปี

พ.ศ. 2534 พระองค์ทรงแนะนำให้เกษตรกรและ

คนทั่วไปนำมาปลูกเพื่อป้องกัน การทลายของดิน

และการอนุรักษ์ความชุ่มชื้นในดิน ผลปรากฏว่า หญ้าแฝกให้ผลสัมฤทธิ์

อย่ า งดี ยิ่ ง คื อ สามารถป้ อ งกั น การทลายของดิ น ขอบถนนพื้ น ที่ สู ง เช่ น

เส้ น ทางไปโครงการพั ฒ นาดอยตุ ง อั น เนื่ อ งมาจากพระราชดำริ จั ง หวั ด

เชี ย งราย หญ้ า แฝกยั ง ช่ ว ยปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพดิ น ในโครงการพั ฒ นาที่ ดิ น

ที่เสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดราชบุรี และพื้นที่

ดิ น ดานที่ ศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นาห้ ว ยทราย อั น เนื่ อ งมาจากพระราชดำริ

จังหวัดเพชรบุรี เป็นต้น นอกจากนี้ หญ้าแฝกยังปลูกง่าย ประหยัด และ

ไม่ต้องดูแลมากนักหลังจากปลูก ทนความแห้งแล้ง และทนฝนได้ดี โครงการพัฒนาที่ดิน ของมูลนิธิชัยพัฒนา ที่ศึกษาทดลอง ค้นคว้า

วิจัย และปรับปรุงพัฒนาในด้านต่างๆ เพื่อพลิกฟื้นที่ดินที่ว่างเปล่าให้เป็น

ที่ ดิ น ที่ มี คุ ณ ภาพ เหมาะแก่ ก ารทำการเกษตร และเป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ แ ก่

เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ตามแนวทางพระราชดำริ ในปัจจุบันนี้มีการ

ดำเนินการอยู่ทั่วประเทศเกินกว่า 300 แห่ง ไม่สามารถที่จะนำมากล่าวได้

ทั้งหมด ณ ที่นี้ และผลิตผลที่เกิดจากโครงการต่างๆ นั้น สามารถนำมา

ประดิษฐ์เป็นสินค้าภายใต้เครื่องหมาย “ภัทรพัฒน์” เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ

และได้รับความนิยมอย่างสูง นับเป็นการสร้างโอกาสให้กับเกษตรกรอีกทาง

หนึ่ง และที่สำคัญคือการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและชุมชนในโครงการ

ต่างๆ ทั่วประเทศ ที่เป็นคุณประโยชน์ต่อชุมชนและประเทศชาติทั้งสิ้น


มิใช่เฉพาะโครงการต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินในประเทศเท่านั้น

ในต่างประเทศ ทางมูลนิธิชัยพัฒนา ก็ให้ความร่วมมือด้านการพัฒนาและ ช่วยเหลือ เฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเกษตร อาทิ เช่น สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว ใน โครงการความ

ร่วมมือทางวิชาการระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนากับมหาวิทยาลัยจำปาสัก โดย

มูลนิธิฯ ได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเกษตร ให้แก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยจำปาสัก และเกษตรกรชาวลาว โครงการความร่วมมือระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนาและสาธารณรัฐ ประชาชนจีน ซึ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

ในการปลูกชาน้ำมัน และนำเมล็ดมาสกัดเป็นน้ำมัน เพื่อใช้ในการประกอบ

อาหาร นับว่าเป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับประเทศไทย เพราะไทยไม่เคยทำ

การวิ จั ย เรื่ อ งนี้ ม าก่ อ น เพี ย งแต่ น ำเข้ า น้ ำ มั น ชาสำเร็ จ รู ป มาจำหน่ า ยใน

ประเทศไทยเท่านั้น และรวมถึงการเพาะปลูกพืชเมืองหนาวต่างๆ ที่ทาง

สาธารณรัฐประชาชนจีนถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเรา โครงการความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างสำนักงานมูลนิธิ

ชัยพัฒนากับรัฐเคดะห์ ประเทศมาเลเซีย โครงการนี้สืบเนื่องมาจาก

สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี มี พ ระราชดำริ ใ ห้

สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ดำเนินการให้ความช่วยเหลือโรงเรียนต่างๆ ที่ได้

รั บ ผลกระทบจากภั ย สึ น ามิ ในจั ง หวั ด สตู ล ซึ่ ง จั ด ทำเป็ น โครงการความ

ร่ ว มมื อ ทางการศึ ก ษากั บ รั ฐ เคดะห์ ประเทศมาเลเซี ย ด้ ว ยการจั ด ส่ ง

นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดสตูล 7 แห่ง กับบุคลากร

และนักเรียนโรงเรียน Kabangsaan Tunku Putra และโรงเรียน Seri Negeri

ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เน้นการเรียนด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษา

อังกฤษ จากการร่วมมือดั่งกล่าว ทำให้ครูและนักเรียน ทั้งของไทยและ

มาเลเซีย เกิดประสบการณ์และทักษะการเรียนรู้ เป็นการเพิ่มพูนความรู้

ความสามารถในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่ง โครงการพั ฒ นาต่ า งๆ ภายใต้ ก าร

ดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนานั้น ปฏิบัติ ตามแนวพระราชดำริ ข องพระบาทสมเด็ จ พระเจ้าอยู่หัว เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่ง เน้ น ความเรี ย บง่ า ย ประหยั ด ไม่ ซั บ ซ้ อ น

ไม่ ส่ ง ผลกระทบสภาพแวดล้ อ ม โดยให้ ประชาชนและชาติบ้านเมืองได้รับประโยชน์

สูงสุด เสริมศักดิ์ นรินทร์วงษ์ Twitter | iASiA_Magazine

13


iAMAZING THAILAND บทความ / รูปภาพ :: ททท. - อสท.

คู่มือเที่ยวโครงการหลวง 10 แห่ง ในจังหวัดเชียงใหม่ (2)

2. สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์

สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์เริ่มเข้ามาดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๒ ด้วยพระราชประสงค์

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะช่วยเหลือชาวไทยภูเขาเผ่าม้งและเผ่ากะเหรี่ยงบนดอยอินทนนท์

ให้ เ ปลี่ ย นวิ ถี ชี วิ ต จากการทำไร่ ฝิ่ น และไร่ เ ลื่ อ นลอยที่ ท ำลายป่ า ไม้ แ ละต้ น น้ ำ มาปลู ก พื ช พรรณ

เมื อ งหนาว ด้ ว ยการให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ การทำเกษตรอย่ า งถู ก วิ ธี โ ดยเจ้ า หน้ า ที่ ข องสถานี ฯ และ

ด้วยความที่เป็นสถานีเกษตรหลวง ที่นี่จึงเน้นไปที่งานวิจัยขยายพันธุ์พืชและงานผลิต โดยได้รับความ

ร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่น่าสนใจ

ได้แก่ งานวิจัยปลาเรนโบว์เทราต์ของกรมประมง ซึ่งที่นี่เป็นที่เดียวในประเทศไทยที่สามารถเพาะเลี้ยง

ปลาเรนโบว์เทราต์ได้ นอกจากนี้ยังมีกุ้งก้ามแดง สัตว์น้ำจืดเขตหนาวที่มีรสชาติอร่อยคล้ายเนื้อปู

14

Facebook | iASiA Magazine

สิ่งที่น่าสนใจ

การท่ อ งเที่ ย วสถานี เ กษตรหลวงอิ น ทนนท์อาจเริ่มต้นที่บริเวณสถานีหลักบ้านขุนกลาง

ซึ่งมีการจัดภูมิทัศน์อย่างสวยงาม มีจุดชมวิวเผย

ให้เห็นบ้านขุนกลางและน้ำตกสิริภูมิ ซึ่งน้ำตก

แห่งนี้อยู่ไม่ไกลจากสถานีฯ สามารถเดินถึงกัน

ได้ สวนหลวงสิ ริ ภู มิ เส้ น ทางเดิ น 500 เมตร ท่ามกลางพรรณไม้และความชุ่มฉ่ำของธารน้ำ

จากน้ ำ ตกสิ ริ ภู มิ โดยจะมองเห็ น หน้ า ผาของ

น้ำตกสิริภูมิโดดเด่น


สวน 80 พรรษา จัดสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2550 ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริ ญ พระชนมายุ 80 พรรษา ตกแต่งด้วย กุหลาบพันปีและพรรณไม้ตามฤดูกาล โรงเรื อ นรวบรวมและจั ด แสดงเฟิ น มากมายไปด้วยเฟินกว่า 50 สกุล 140 ชนิด โรงเรือนรวบรวมและจัดแสดงพืชกิน สัตว์ เช่น หม้อข้าวหม้อแกงลิง พิงกุย และซาราซีเนียชนิดต่างๆ สวนกุ ห ลาบพั น ปี รวบรวมพื ช สกุ ล

โรโดเดนดรอนที่มีการกระจายพันธุ์อยู่ตามพื้นที่

สูงของประเทศไทย เช่น ดอยอินทนนท์ และดอย อ่างขาง สโมสรอินทนนท์ ร้านอาหารอร่อย ไม่

ควรพลาดเมนู ป ลาเรนโบว์ เ ทราต์ แ ละผั ก สด

ปลอดสารพิ ษ ของโครงการหลวง ชิ ม กาแฟสด

ของโครงการหลวง และเลื อ กซื้ อ ไม้ ด อกเมื อ ง

หนาว รวมทั้งสินค้าที่ระลึกฝีมือชาวไทยภูเขา บ้ า นขุ น กลาง การเดิ น เล่ น ในหมู่ บ้ า น

ทำให้ได้พบเห็นวิถีชีวิตของชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง

โดยทุ ก พื้ น ที่ เ ต็ ม ไปด้ ว ยโรงเรื อ นปลู ก ดอกไม้

นานาพรรณ ยามเช้ า เป็ น ช่ ว งเวลาที่ เ หมาะสม

กั บ การตั ด ดอกไม้ ส่ ง ขายให้ ส ถานี ฯ ส่ ว นยาม

ค่ ำ คื น ในแปลงปลู ก ดอกเบญมาศจะเปิ ด ไฟ สว่ า งไสวเพื่อ เร่ ง ดอกให้ เติ บ โต เป็ น ภาพที่ ส วย

งามแปลกตา บ้านแม่กลางหลวง อยู่ข้างทางบริเวณ กิ โ ลเมตรที่ ๒๖ เป็ น หมู่ บ้ า นที่ น่ า สนใจไม่ น้ อ ย

นอกจากจะมีนาขั้นบันไดที่สวยงามแล้ว ที่นี่ยังได้ รับการส่งเสริมให้ปลูกพรรณไม้เมืองหนาวและ เลี้ยงปลาเรนโบว์เทราต์จากสถานีเกษตรหลวงอิน ทนนท์ อีกทั้งยังเป็นแหล่งปลูกกาแฟอะราบิกา ปลอดสารพิษ โดยชาวบ้านปลูกเอง คั่วเอง และ ขายเอง มี ศู น ย์ ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์ ที่ ช าวบ้ า น ร่วมกันทำ และมีบ้านพักด้วย

การติดต่อ

สถานี เ กษตรหลวงอิ น ทนนท์ บ้ า นขุ น -

กลาง หมู่ 7 ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ 50160 โทรศั พ ท์ 0-5328-

6777-8, 08-1952-2012, 08-0769-1944 Twitter | iASiA_Magazine

15


3. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง

ปี พ.ศ. 2525 พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว เสด็ จ พระราชดำเนิ น มาบ้ า นขุ น วางครั้ ง แรก

ทรงเห็นว่าชาวบ้านซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าม้งและเผ่ากะเหรี่ยงทำไร่ฝิ่นกันจำนวนมาก

จึ ง โปรดเกล้ า ฯ ให้ ห น่ ว ยงานในพื้ น ที่ ช่ ว ยกั น พิ จ ารณาจั ด ตั้ ง โครงการหลวง ทั้ ง นี้ เ อกอั ค รราชทู ต

สหรัฐอเมริกาได้ให้การสนับสนุนงบประมาณด้วย ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวางจึงเริ่มดำเนินงาน

ในปี พ.ศ.2528 โดยเน้นดำเนินงานทดสอบ สาธิต และงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้ชาวไทยภูเขา

เผ่าม้งและเผ่ากะเหรี่ยงที่อยู่ในความรับผิดชอบ 7 หมู่บ้าน โดยมีพืชที่โดดเด่น คือ วานิลลา รองลงมา

ได้แก่ บร็อกโคลินี กีวี ดอกเบญมาศนอกฤดูกาล ชาอู่หลงก้านอ่อน และดอกคาร์เนชัน นอกจากนี้

ยังให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมอีกด้วย

สิ่งที่น่าสนใจ

ความโดดเด่นของที่นี่อยู่ที่อากาศดีและทิวทัศน์สวยงาม สามารถเดินเที่ยวชมแปลงสาธิต

และโรงเรือนต่างๆ ได้ เพราะบริเวณไม่กว้างมากนัก มีบ้านพักบรรยากาศดี พร้อมการแสดงของ

ชาวไทยภูเขาเผ่าม้งแห่งบ้านขุนวางในช่วงหัวค่ำ แปลงปลูกดอกเบญจมาศ นับเป็นแปลงปลูกดอกเบญจมาศนอกฤดูกาลที่ใหญ่ที่สุดของ

มูลนิธิโครงการหลวง โดยออกดอกในช่วงเดือนมีนาคม-พฤศจิกายน นอกจากนี้ก็ยังมีดอกอะกาแพนทัส

ให้ชมในช่วงเดือนมีนาคม-มิถุนายน

16

Facebook | iASiA Magazine


โรงเรือนปลูกวานิลลา วานิลลาเป็นพืชเด่นของศูนย์ที่ต้องได้รับ

ความดูแลอย่างดีกว่าจะให้ผลผลิต บ้ า นขุ น วาง มี วิ ถี ชี วิ ต ที่ น่ า ชม บางบ้ า นหญิ ง ชรายั ง คงนั่ ง ทอผ้ า

จากใยกัญชา ซึ่งหาดูได้ยาก ชมดอกนางพญาเสื อ โคร่ ง ซึ่ ง จะบานสะพรั่ ง ช่ ว งปลายเดื อ น ธันวาคมถึงต้นเดือนมกราคม ศู น ย์ วิ จั ย เกษตรหลวงเชี ย งใหม่ กรมวิ ช าการเกษตร ตั้งอยู่

ไม่ ไ กลจากบ้ า นขุ น วาง ที่ นี่ มี ก ารปลู ก ไม้ เ มื อ งหนาวเช่ น กั น มี บ้ า นพั ก

ท่ามกลางวิวภูเขา ที่สโมสรของศูนย์ฯมีกาแฟสดและแมกคาเดเมียนัตให้ชิม

การติดต่อ

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง บ้านขุนวาง หมู่ 12 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 0-5393-9102, 0-53229645, 08-5717-0399

TAT Call center 1672 ทุกวัน เวลา 08.00- 20.00 น. คันคว้าข้อมูลเกี่ยวกัยการท่องเที่ยวได้ที่ www.tourismthailand.org หรือ www.osotho.com ชมเว็บไซต์ข้อมูลเชิงวิชาการด้านการท่องเที่ยวได้ที่ www.tat.or.th/e-journal เลขที่ 1600 ชั้น 8 ถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2250 5500 ต่อ 2862-8 อีเมล์: magdiv@tat.or.th เว็บไซต์ www.osotho.com Twitter | iASiA_Magazine

17


iTHAI CLASSICAL MUSIC

บทความ :: สุชาดา โสวัตร

เพลงไทยสำเนียงแขก:

“แขกขาว - ระบำอาบัง”

บทพระราชนิพนธ์อันล้ำค่า... สู่การผสมผสานวัฒนธรรมในเพลงไทยสำเนียงแขก

ในปี พุ ท ธศั ก ราช 2552 ประชาชนชาวไทยได้ มี โ อกาสชื่ น ชมใน

พระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อีกครั้งกับบทพระราชนิพนธ์เพลงแขกขาว เถา และระบำอาบัง ที่ได้ทรง

พระราชทานไว้เพื่อใช้ในการบรรเลงและขับร้องในงานป่ีพาทย์ดึกดำบรรพ์

ประจำปี พ.ศ. 2552 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดังที่ผู้เขียนได้เคยกล่าวถึงความหมายของ “สำเนียง” อันหมายถึง

การลำดั บ เสี ย งสู ง ต่ ำ ของทำนองที่ ท ำให้ ผู้ ฟั ง รู้ สึ ก และรั บ ทราบว่ า เป็ น

เพลงจำพวกใด ชนิดใด และชนชาติใด เช่น สำเนียงจีน สำเนียงลาว สำเนียง

แขก เป็นต้น (มนตรี ตราโมท, 2481) เพลงไทยสำเนียงต่างๆ เป็นลักษณะ

สำคัญอย่างหนึ่งของดนตรีไทยที่ครูอาจารย์ในสมัยก่อนได้ใช้สติปัญญา

สร้างสรรค์ท่วงทำนองไว้อย่างหลากหลาย ดังที่หลายท่านอาจเคยสงสัยว่า

เหตุ ใ ดบทเพลงไทยจึ ง มั ก มี ขึ้ น ต้ น ด้ ว ยชื่ อ ชนชาติ อื่ น เช่ น จี น แขก ลาว

เขมร พม่ า ดั ง เห็ น ได้ จ ากเพลงไทยที่ มี ชื่ อ มากมาย อาทิ ลาวดวงเดื อ น

จีนรำพัด เขมรไทรโยค พม่ากลองยาว เป็นต้น ทั้งนี้เป็นเพราะการที่บรมครู

ทางด้ า นดนตรี ไ ทยท่ า นได้ ผ สมผสานท่ ว งทำนองของชนหลายชาติ

ทั้งประเทศเพื่อนบ้านของไทยและประเทศอื่นๆ ตามความคิด จินตนาการ

และร้ อ ยเรี ย งท่ ว งทำนองเหล่ า นั้ น ผสมกั บ ความเป็ น ไทยของผู้ ป ระพั น ธ์

แต่ละท่านลงไปในบทเพลงจึงทำให้เกิดบทเพลงไทยสำเนียงต่าง ๆ มาจน

กระทั่งปัจจุบัน

18

Facebook | iASiA Magazine


“เพลงแขกขาว” เป็นเพลงไทยสำเนียง

แขกเพลงหนึ่ง เมื่อราว พ.ศ. 2464 หลวงประดิษฐ์

ไพเราะ (ศร ศิ ล ปบรรเลง) ได้ แ ต่ ง เพลงแขก

ขาว สองชั้ น ให้ ปี่ พ าทย์ ว งสวนกุ ห ลาบของ

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าฯ กรมหลวง นครราชสี ม า ใช้ ร้ อ งและบรรเลงแทรกในตั บ

นางลอย ต่ อ มาเมื่ อ ประมาณ พ.ศ. 2473 จึ ง

แต่งทำนองเป็นสามชั้นและชั้นเดียวขึ้นสำหรับ

ขับร้องและบรรเลงเป็นเพลงเถา มีความหมาย

ถึ ง ดวงจิ ต ที่ ค รุ่ น คำนึ ง และกั ง วลในความรั ก (มนตรี ตราโมท, 2523) ด้วยความไพเราะ อ่อน

หวาน รวมถึงท่วงทำนองที่มีความเป็นเอกลักษณ์

ที่ แ สดงถึ ง กลิ่ น ไอของสำเนี ย งเพลงแขกจากจิ น ตนาการของผู้ ป ระพั น ธ์

จึงทำให้บทเพลงนี้ เป็นที่นิยมในการนำมาบรรเลงกันอย่างแพร่หลายใน

วงการดนตรีไทย ทั้งการประกวด ตลอดจนการบรรเลงและ ขับร้องโดยทั่วไป “เพลงแขกขาว เถา” เป็ น เพลงไทยอี ก บทเพลงหนึ่ ง ที่ ส มเด็ จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระราชนิพนธ์บทร้องขึ้น

โดยบทร้องที่ได้ทรงพระราชทานไว้กับวงการดนตรีไทยในครั้งนี้ เป็นเรื่องราว

เกี่ ย วกั บ พระกฤษณะตามนั ย วรรณคดี สั น สกฤต เรื่ อ ง คี ต าโควิ น ทะ

อั นเป็ นเรื่อ งพระกฤษณะกับนางโคปี โดยมีนางราธาเป็นหัวหน้าในเรื่อง

(จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย , 2552) นอกจากนั้ น ยั ง ได้ ท รงสอดแทรก

กลเม็ ด และความสนุ ก สนาน ตลอดจนการผสมผสานเพลงไทยเข้ า กั บ

เพลงไทยลูกทุ่ง โดยใช้วงดนตรีไทยในการบรรเลงในบทเพลงระบำอาบัง

ที่ ใ ช้ บ รรเลงและขั บ ร้ อ งในต่ อ ท้ า ยจากเพลงแขกขาว เถา เนื้ อ หาของ

เพลงระบำอาบั ง นี้ ทรงเล่ า เรื่ อ งชี วิ ต ของอาบั ง ชาวอิ น เดี ย ผู้ มี อ ารมณ์ ขั น

ที่ประกอบอาชีพขายถั่วอยู่ ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่ อ ครั้ ง ที่ ยั ง ทรงศึ ก ษาอยู่ ณ จุ ฬ าลงกรณ์ มหาวิทยาลัย บทพระราชนิ พ นธ์ ร ะบำอาบั ง นี้ ทรง

พระราชทานให้ น ำบทพระราชนิ พ นธ์ นี้ ไ ปใช้

ร้องกับทำนองเพลงไทยลูกทุ่งที่มีชื่อว่า “สาวนา

คอยคู่” อันเป็นผลงานของศิลปินลูกทุ่งยอดนิยม

ในสมั ย ก่ อ น ได้ แ ก่ บุ ป ผา สายชล ด้ ว ยท่ ว ง

ทำนองของเพลงนี้ ที่ ไ ด้ รั บ อิ ท ธิ พ ลมาจาก

บทเพลงอินเดียอันใช้ประกอบภาพยนตร์อินเดีย

ในยุคแรกที่มีการนำเข้ามาฉายในประเทศไทย

บทพระราชนิ พ นธ์ ร ะบำอาบั ง จึ ง เป็ น ผลงาน สร้างสรรค์เพลงไทยสำเนียงแขกผสมผสานกับ

กลิ่ น ไอของเพลงไทยลู ก ทุ่ ง สำเนี ย งแขกอั น มี คุ ณ ค่ า ที่ ม าจากพระปรี ช า

สามารถ ในสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อย่างแท้จริง บทพระราชนิพนธ์เพลงแขกขาว เถา และระบำอาบังนี้ เป็นเครื่อง

สะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านวรรณศิลป์ และดุริยางคศิลป์ของสมเด็จ

พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี อั น ควรค่ า แก่ ก ารเรี ย นรู้

โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง เยาวชนคนไทยที่ ส ามารถ

เรี ย นรู้ วั ฒ นธรรมดนตรี ป ระจำชาติ ข องไทย

จากงานสร้ า งสรรค์ ท างดนตรี ไ ทยตลอดจน

ประเทศอื่ น ๆ ในภู มิ ภ าคเอเชี ย อั น ช่ ว ยสร้ า ง

แนวคิ ด และความภาคภู มิ ใ จในวั ฒ นธรรม

ประจำชาติ ข องตนและให้ เ กี ย รติ วั ฒ นธรรม

ของชาติอื่นด้วยเช่นกัน สุชาดา โสวัตร

Twitter | iASiA_Magazine

19


iCURRENCY บทความ :: Supak  Sartsanith , A&B General (UK) Limited & A&B General USA, Inc.

สรุปประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2014  สวัสดีค่ะ พบกับเราอีกครั้งกับสรุปข่าวการเงิน และเศรษฐกิจ

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2014 กับความเคลื่อนไหวของ Currency

Market และตลาดการเงินในสหราชอาณาจักร รวมถึงสาระหน้ารู้

ทางการเงินนำมาฝากเช่นเคยครับ หลังปิดม่านอย่างงดงามของปี “มะเส็ง” ในปี 2013 กับภาวะความ

ตรึงเครียดตลอดทั้งปีของพลพรรค Conservative นำโดยขุนคลังออสบอน

ที่ประกาศลั่นถึงคำมั่นสัญญาว่า “สภาพเศรษฐกิจของ UK จะกลับมาผงาด

อีกครั้งในปี 2014” หลังกัดก้อนเกลือรัดเข็มขัดมานานตลอด 4 ปีที่ผ่านมา

เพื่ อ พั ก หยอดน้ ำ เกลื อ ฟื้ น ร่ า งกายที่ บ อบช้ ำ จากวิ ก ฤตเศรษฐกิ จ โลก กั บ

ปัญหาฟองสบู่แตก หรือ Hamburger Crisis จากสหรัฐอเมริกา ในช่วง

ปี 2008 และ Europe Crisis Debt ที่ สั่ น คลอนสั ม พั น ธภาพของเครื อ

สหภาพยุโรปเพื่อเอาตัวรอดจากปัญหาด้านการเงิน และหนี้สิน จนที่เป็น

ที่มาของนโยบายหฤโหดหลากหลายรูปแบบจากภาครัฐบาล และนโยบาย

ธนาคารหลายแห่ง ทว่าข่าวช็อคโลกเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อสก๊อตแลนด์ส่งสัญญาณขอแยก

ออกจาก UK กดดันให้ เดวิด คาเมรอน ได้จัดการประชุม ครม.ที่สกอตแลนด์ เ ป็ น ครั้ ง ที่ 3 ในประวั ติ ศ าสตร์ ห ลายร้ อ ยปี เพื่ อ ต้ อ งการขยาย

20

Facebook | iASiA Magazine

แผนสนับสนุนอุตสาหกรรมน้ำมันทะเลเหนือ และเตือนผลประโยชน์จาก

น้ ำ มั น ลดฮวบหากชาวสกอตทิ ช ลงประชามติ แ ยกเอกราช ซึ่ ง ที่ ผ่ า นมา

คณะรัฐมนตรีอังกฤษเคยมาประชุมสกอตแลนด์เพียง 2 ครั้ง ครั้งแรกใน

สมัยของนายกฯ เดวิด ลอยด์ จอร์จ เมื่อปี 2464 ที่เมืองอินเวอร์เนส และ

อีกครั้งในรัฐบาลของกอร์ดอน บราวน์ ประชุมที่กลาสโกว์ ปี 2552 การ

มาประชุมที่สกอตแลนด์เที่ยวนี้ คาเมรอนหวังจะใช้แรงจูงใจทางเศรษฐกิจ

ชักนำชาวสกอตลงมติเลือกเป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักรต่อไป คาเมรอน นำรั ฐ บาลผสมพรรคอนุ รั ก ษ์ นิ ย มของเขาเดิ น ทางไป

ประชุมคณะรัฐมนตรี ที่เมืองอาเบอร์ดีนของสกอตแลนด์เป็นครั้งแรกเมื่อ

วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ แถลงการณ์ของสำนักนายกรัฐมนตรีอังกฤษ

เปิดเผยว่า เขาได้นำเสนอมาตรการใหม่สำหรับอุตสาหกรรมน้ำมันและ

ก๊ า ซธรรมชาติ ใ นทะเลเหนื อ ในช่ ว งยามที่ อั ง กฤษอาจเสี่ ย งที่ จ ะสู ญ เสี ย

สกอตแลนด์ไปในการลงประชามติวันที่ 18 กันยายนปีนี้ ซึ่งจะชี้ขาดว่า

ชาวสกอตต้องการยุติประวัติศาสตร์ 307 ปีของการอยู่ในสหราชอาณาจักร

หรือไม่? แผนดั ง กล่ า วรวมถึ ง สนั บ สนุ น ให้ รั ฐ บาลและอุ ต สาหกรรมน้ ำ มั น

ร่วมมือกันใกล้ชิดยิ่งขึ้น ในการแบ่งปันข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐานและ


David Cameron

Alex Salmond

Brown

ธรณีฟิสิกส์ และรับประกันว่าการออกใบอนุญาตจะคำนึงถึงการผลิตน้ำมัน

ได้ ม ากที่ สุ ด “มาตรการเหล่ า นี้ ซึ่ ง ดี ทั้ ง ต่ อ เศรษฐกิ จ และการสร้ า งงาน

จะเพิ่มความมั่นคงทางพลังงานของเรา และลดการพึ่งพาน้ำมันและก๊าซ

นำเข้า ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่เพิ่มค่าใช้จ่ายของประชาชน” สำนักนายกฯ

กล่าว คาเมรอนกล่าวว่า สหราชอาณาจักรสนับสนุนอุตสาหกรรมน้ำมัน

และก๊าซทะเลเหนือมาเนิ่นนานหลายปี และจะลงทุนในอุตสาหกรรมสำคัญ

นี้ ต่ อ ไป เพื่อ ดึ ง ดู ด ธุร กิจ สร้างงาน พัฒนาทักษะคนรุ่นหนุ่มสาวเพื่อให้

แข่งขันกับโลกได้ รั ฐ บาลของเขาเตื อ นด้ ว ยว่ า ไหล่ ท วี ป สหราชอาณาจั ก รซึ่ ง เป็ น

แหล่งผลิตน้ำมันของประเทศประสบ “ปัญหาท้าทายอย่างไม่เคยมีมาก่อน”

และมีเพียงสหราชอาณาจักรเท่านั้นที่รับมือได้ “รายได้ภาษีจากน้ำมันและ

ก๊าซในปี 2555-56 อยู่ที่ 4.7 พันล้านปอนด์ (2.55 แสนล้านบาท) ลดลงจาก

ปีก่อนหน้านั้น หรือตกลงมากกว่า 40%” สำนักงานดาวนิงสตรีทกล่าว ทางสำนักวิจัย “TNS” ได้มีการรายงานผลสำรวจล่าสุดโดยระบุว่า

29 เปอร์เซ็นต์หรือเพียงแค่ 1 ใน 3 ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชาชนใน

สกอตแลนด์จะโหวตสนับสนุนการแยกตัวเป็นเอกราชจากอังกฤษในการ

ลงประชามติ ค รั้ ง ประวั ติ ศ าสตร์ ที่ จ ะจั ด ขึ้ น ในวั น ที่ 18 กั น ยายนนี้

ขณะที่กลุ่มตัวอย่างถึง 42 เปอร์เซ็นต์จะโหวตคัดค้าน แต่พบว่าผลสำรวจ

ครั้ ง นี้ ยั ง คงมี ป ระชาชนอี ก 29 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ที่ ยั ง คงไม่ ตั ด สิ น ใจว่ า จะโหวต

ไปในทิศทางใด จากตัวเลขผู้สนับสนุนการแยกตัวของสกอตแลนด์ล่าสุด

ที่มีสัดส่วนไม่ถึง 1 ใน 3 กลายเป็นข่าวร้ายสำหรับกลุ่มชาตินิยมในดินแดน

ที่เป็นบ้านของประชากรราว 5 ล้านคนแห่งนี้ ซึ่ ง ก่ อ นหน้ า นี้ ป ระธานคณะกรรมาธิ ก ารยุ โ รป โชเซ มานู เ อล

บาร์โรโซ เพิ่งเผยว่าบรรดารัฐที่แยกตัวออกมาจากประเทศสมาชิกปัจจุบัน

ของสหภาพยุโรป (อียู) อาจประสบปัญหาในการขอเข้าเป็นสมาชิกของ

องค์กรความร่วมมือแห่งนี้ในอนาคต นับเป็นข่าวร้ายสำหรับบรรดากลุ่ม

เคลื่ อ นไหวชาติ นิ ย มในแคว้ น “สกอตแลนด์ ” ที่ พ ยายามเดิ น หน้ า แผน

ซึ่ งจะนำไปสู่ การปลดแอกแยกตั วเป็ น “เอกราช” หลั งอยู่ภ ายใต้ ส หราช

อาณาจักรมานานถึง 307 ปี ประธานคณะกรรมาธิการยุโรปชาวโปรตุเกส เปิดใจให้สัมภาษณ์

กับสถานีโทรทัศน์บีบีซี โดยระบุแทบไม่มีความเป็นไปได้ใดๆสำหรับอียู

ที่ จ ะพิ จ ารณามอบสถานะความเป็ น “สมาชิ ก ใหม่ ” โดยอั ต โนมั ติ ใ ห้ กั บ

ดินแดนใดๆ ก็ตามที่แยกตัวออกมาจากสมาชิกปัจจุบันของอียู อย่างไร

ก็ ดี ร ะหว่ า งการให้ สั ม ภาษณ์ บาร์ โ รโซได้ ป ฏิ เ สธที่ จ ะเอ่ ย ถึ ง ชื่ อ ของ

แคว้นสกอตแลนด์โดยตรง ท่ า ที ล่ า สุ ด ของประธานคณะกรรมาธิ ก ารยุ โ รปมี ขึ้ น เพี ย งไม่ กี่ วั น

หลั ง จากรั ฐ บาลสหราชอาณาจั ก รของนายกรั ฐ มนตรี เดวิ ด คาเมรอน

ออกมาประกาศกร้าวว่า หากสกอตแลนด์แยกตัวเป็นเอกราช ก็จะไม่มีสิทธิ์

ใช้เงิน “ปอนด์สเตอร์ลิง” เป็นสกุลเงินประจำชาติอีกต่อไป แม้ทางพรรค

สกอตติช เนชันแนล ปาร์ตี้ ที่เป็นตัวตั้งตัวตีผลักดันการแยกตัวเป็นเอกราช

จะยืนกรานว่าสกอตแลนด์มีสิทธิ์เป็นสมาชิกอียู และมีสิทธิ์อันชอบธรรมใน

การใช้เงินปอนด์ต่อไป        ประเด็นเรื่องเอกราชของแคว้นสกอตแลนด์กำลังถูกจับตามองจาก

หลายประเทศในยุ โ รปที่ เ กรงว่ า แคว้ น ต่ า งๆในประเทศของตนอาจเดิ น

รอยตามสกอตแลนด์บน “ถนนสู่เอกราช” โดยเฉพาะกรณีของสเปนที่กำลัง

เผชิญกับกระแสความต้องการแยกตัวของแคว้นคาตาโลเนีย รวมถึงกรณี

เอกราชของโคโซโวที่ยังคงไม่ได้รับการยอมรับจากเซอร์เบีย Twitter | iASiA_Magazine

21


iTRADE IN LONDON

iTrade in London ข่าวสาร ข้อมูล ความเคลื่อนไหว และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการธุรกิจการค้าไทยในสหราชอาณาจักร

บทความ :: สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงลอนดอน

ธุรกิจอัญมณี และเครื่องประดับ ในสหราชอาณาจักร

นิตยสาร i-ASiA ได้มีโอกาสเข้าสัมภาษณ์ นายชูลิต สถาวร อั ค รราชทู ต (ฝ่ า ยการพาณิ ช ย์ ) สำนั ก งานส่ ง เสริ ม การค้ า ระหว่ า ง ประเทศ ณ กรุ ง ลอนดอน สอบถามข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ อั ญ มณี

และเครื่ อ งประดั บ ในสหราชอาณาจั ก ร ซึ่ ง นายชู ลิ ต ได้ ใ ห้ ข้ อ มู ล

ที่น่าสนใจดังนี้คะ i-ASiA : ภาพรวมตลาดการค้ า ธุ ร กิ จ อั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ ใน

สหราชอาณาจักร อท.ชู ลิ ต : ตลาดเครื่ อ งประดั บ ในสหราชอาณาจั ก รมี มู ล ค่ า ประมาณ

4.9 พั น ล้ า นปอนด์ สหราชอาณาจั ก รไม่ มี แ หล่ ง วั ต ถุ ดิ บ เพชรภายใน

ประเทศ แต่ ส หราชอาณาจั ก ร โดยกรุ ง ลอนดอนเป็ น ศู น ย์ ก ลางการค้ า

22

Facebook | iASiA Magazine


และการเจี ย รนั ย เพชรที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด แห่ ง หนึ่ ง ของโลก De Beers ซึ่ ง เป็ น

บริ ษั ท ค้ า เพชรรายใหญ่ ที่ สุ ด ในโลก มี ส่ ว นแบ่ ง ตลาดกว่ า ร้ อ ยละ 40

ของมูลค่าการผลิตเพชรทั่วโลก มีบริษัทลูก Diamond Trading Company (DTC) เป็ น ฐานการคั ด (sort) ตี ร าคา (value) และขายเพชร (sell)

ตั้ ง อยู่ ที่ ก รุ ง ลอนดอน โดยนำเข้ า เพชรดิ บ จากเหมื อ งเพชรที่ De Beers

เป็นเจ้าของ/ถือหุ้นสำคัญในประเทศต่างๆ อาทิ Botswana; Namibia ;

South Africa และแคนาดา ในส่ ว นของพลอย สหราชอาณาจั ก ร

ไม่มีแหล่งวัตถุดิบในประเทศเช่นกัน ในส่วนของผู้ผลิตส่วนใหญ่เป็นบริษัทขนาดกลาง-เล็ก กระจุกตัว

กั น อยู่ ใ นย่ า นเดี ย วกั น โดยศูนย์กลางอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญ

ในสหราชอาณาจักรมี 2 แห่ง คือ Hatton Garden ตั้งอยู่ในกรุงลอนดอน

และ The Jewellery Quarter ในเมือง Birmingham ส่ ว นผู้ ผ ลิ ต รายใหญ่ ได้ ย้ า ยฐานการผลิ ต ไปต่ า งประเทศ เพื่ อ

ลดต้ น ทุ น การผลิ ต และนำเข้ า เท่ า ที่ จ ำเป็ น ในบางกรณี กิ จ การใน

สหราชอาณาจั ก รดำเนิ น การเป็ น เพี ย งฐานการจั ด จำหน่ า ยสำหรั บ

เครื่ อ งประดั บ ที่ มี แ บรนด์ เ ท่ า นั้ น โดยแบรนด์ ที่ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก ระดั บ โลกมี

ยอดขายได้จำนวนน้อยชิ้นแต่เน้นขายผู้บริโภคระดับบนสุดของตลาด

i-ASiA : เกี่ยวกับศูนย์กลางอัญมณีและเครื่องประดับในอังกฤษ อท.ชู ลิ ต : ศู น ย์ ก ลางอั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ ที่ ส ำคั ญ ในสหราชอาณาจั ก รมี 2 แห่ ง คื อ Hatton Garden ตั้ ง อยู่ ใ นกรุ ง ลอนดอน และ

The Jewellery Quarter ในเมือง Birmingham Hatton Garden เป็ น ศู น ย์ ร วมธุ ร กิ จ อั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ

กว่ า 300 ราย มี ช่ า งทำเพชรพลอยผู้ ช ำนาญ และนั ก ออกแบบ

เครื่องประดับอัญมณีกว่า 1,000 คน ส่วนของ The Jewellery Quarter

ณ เมือง Birmingham ปัจจุบัน เป็นศูนย์รวมร้านค้าปลีกและนักออกแบบ

เครื่องประดับอัญมณี มีจำนวนกว่า 100 ราย i-ASiA : คนอังกฤษมีรสนิยมหรือรูปแบบในการเลือกซื้ออัญมณีและ เครื่องประดับ เป็นอย่างไร อท.ชู ลิ ต : คนอั ง กฤษชอบการออกแบบ (design) ที่ พิ เ ศษ (special)

ทั น สมั ย (modern) และละเอี ย ด (delicate) และชอบเครื่ อ งประดั บ ที่

เข้าชุดกัน โดยสร้อยคอเป็นชิ้นส่วนที่ขายดีที่สุด จากการสำรววจดู แ นวโน้ ม ตลาดเครื่ อ งประดั บ ในตลาดสหราชอาณาจั ก ร คื อ จะเป็ น แบบ statement jewellery โดยเครื่ อ งประดั บ

จะเป็นแบบชิ้นใหญ่มาก มีสีสรร และแปลก (huge, colourful, unusual)

Twitter | iASiA_Magazine

23


ที่ จ ะโดดเด่ น ออกมาจากชุ ด เสื้ อ ผ้ า ที่ ส วมใส่ ไม่ ว่ า จะเป็ น สร้ อ ยข้ อ มื อ

ที่ใหญ่เกินขนาด (oversized bracelets) ต่างหูที่ยาวเกินขนาด (extra-long

earrings) สร้ อ ยคอที่ แ ปลกประหลาด (extravagant necklaces)

โดยสำหรั บ สร้ อ ยคอจะเน้ น ชิ้ น งานที่ ผ สมผสานระหว่ า งเงิ น ทอง และ

ทองสัมฤทธิ์ การออกแบบ เน้นรูปทรงที่เหมือนเครื่องประดับของชนเผ่า

ในแอฟริ ก า เน้ น การใช้ หิ น สี แ ละพลอยสี ต่ า งๆมากขึ้ น มี รู ป แบบต่ า งๆ

24

Facebook | iASiA Magazine

อาทิ เ ช่ น สร้ อ ยคอแบบโซ่ เ รี ย งเป็ น ชั้ น ๆ(layered chains) เสริ ม ด้ ว ย

ลูกปัดแก้ว มุก ขนนก ก็เป็นที่นิยม ส่วนต่างหูแบบ โคมระย้า (chandelier)

ก็ ก ลั บ มาได้ รั บ ความนิ ย มอี ก ครั้ ง โดยเป็ น แบบที่ ย าวมากจนเกื อ บถึ ง

หัวไหล่ ลักษณะยาวพลิ้วที่ใช้พลอยสีสว่าง (bright colours) ลูกปัดแก้ว

และเพชรที่ ไ ม่ ไ ด้ เ จี ย รนั ย ส่ ว นของแหวนนั้ น แนวโน้ ม เครื่ อ งประดั บ

ที่ได้รับความนิยม อย่างต่อเนื่องหลายฤดู คือ แหวนแบบ cocktail ring

เช่น animal motifs (โดยเฉพาะผีเสื้อ) และ flower motifs (โดยเฉพาะ

ใบ clover) โดยการใช้หินสีหลากหลาย (muti-colored stones) สไตล์

funky และการออกแบบที่ unique เป็นที่นิยมมาก สำหรับกำไล เป็นแฟชั่น กำไลข้อมือแบบห่วงซ้อนกัน (bangles) เป็ น ต้ น เครื่ อ งประดั บ สี เ งิ น (white metal) มี แ นวโน้ ม ได้ รั บ ความนิ ย ม

มากกว่ า เครื่ อ งประดั บ ทองอย่ า งต่ อ เนื่ อ งในตลาดสหราชอาณาจั ก ร

ทั้งนี้ ตลาดสหราชอาณจักรซึ่งเป็นตลาดของผู้บริโภคที่มีฐานะนั้น platinum

หรือ ทองคำขาว ได้รับความนิยมมาก โดยเครื่องประดับทอง และ platinum

มี ส่ ว นแบ่ ง ตลาดกว่ า ร้ อ ยละ 90 ในขณะที่ เ ครื่ อ งประดั บ เงิ น มี ส่ ว นแบ่ ง

ตลาดประมาณร้อยละ 7 i-ASiA: อั ง กฤษมี ก ารนำเข้ า อั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ มากน้ อ ย

เพียงใด ประเภทใดบ้าง อท.ชู ลิ ต : การนำเข้ า สิ น ค้ า อั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ ของสหราช-

อาณาจักร ได้แก่เป็นทองคำ ตามด้วยเพชร แพลทินัม เครื่องประดับโลหะ

มี ค่ า เงิ น และเศษทำด้ ว ยโลหะมี ค่ า หรื อ โลหะที่ หุ้ ม ติ ด ด้ ว ยโลหะมี ค่ า

ตามลำดับ เครื่ อ งประดั บ ทอง และ platinum คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นประมาณ

ร้อยละ 87และครื่องประดับเงินมีสัดส่วนประมาณ ร้อยละ 12 และอื่นๆ

อีกประมาณร้อยละ 1.0 i-ASIA: มีการนำเข้าจากประเทศไทยมากน้อยเพียงใด อท.ชู ลิ ต : การนำเข้ า อั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ จากประเทศไทย

ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น การนำเข้ า เครื่ อ งประดั บ แท้ ที่ ท ำด้ ว ยโลหะมี ค่ า ประกอบ

ด้ ว ยเครื่ อ งประดั บ ทอง เครื่ อ งประดั บ ที่ ท ำด้ ว ยเงิ น โดยในปี 2555

มี ก ารส่ ง ออกสิ น ค้ า อั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ จากไทยเป็ น มู ล ค่ า

224.9 ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ และเป็ น การส่ ง ออกเครื่ อ งประดั บ ที่ ท ำด้ ว ย

ทองมู ล ค่ า 117.0 ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ และเครื่ อ งประดั บ ที่ ท ำด้ ว ยเงิ น

มูลค่า 60.5 ล้านเหรียญสหรัฐ คู่แข่งสำคัญของไทยในส่วนของเครื่องประดับ

ทอง และแพลติ นั ม ในตลาดสหราชอาณาจั ก ร คื อ สหรั ฐ ฯ ฝรั่ ง เศส สวิ ส เซอร์ แ ลนด์ ฮ่ อ งกง อิ น เดี ย อิ ต าลี UAE จี น และเนเธอร์ แ ลนด์

ส่ ว นเครื่ อ งประดั บ เงิ น คู่ แ ข่ ง สำคั ญ ของไทยได้ แ ก่ เยอรมั น เดนมาร์ ก

จี น และอิ น เดี ย เป็ น ต้ น โดยสรุ ป ผู้ ส่ ง ออกไทยก็ ยั ง มี โ อกาสและลู่ ท าง

ในการขยายการส่งออกมายังตลาดสหราชอาณาจักร ทั้งนี้จะต้องรักษา

คุ ณ ภาพของสิ น ค้ า และปรั บ ปรุ ง รู ป แบบและพั ฒ นาการออกแบบอย่ า ง

ต่อเนื่อง เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคด้วย


iHIGHTLIGHT บทความ :: Phanuphan | ภาพ :: Vannoluk Vanno

การต่อสัญญา ฉบับที่ 5 ระหว่าง Chang Beer และ Everton

26

Facebook | iASiA Magazine

ใครที่ เ ป็ น แฟนที ม เอฟเวอร์ ตั น คงได้ เ ฮกั บ ผลงานของที ม

ที่ในปีนี้ ซึ่งถือเป็นปีแห่งความสำเร็จอีกขั้นของทีมเอฟเวอร์ตัน ใน

ฤดู ก าล 2013-2014 ที่ ท ำผลงานการแข่ ง ขั น ได้ เ ป็ น ที่ น่ า ภู มิ ใ จของ

สโมสรและเข้าใกล้เป้าหมายนั่นคือการลุ้นไปแข่งยูฟ่าแชมเปี้ยนลีค

ฤดู ก าลหน้ า (ในขณะที่ เ ขี ย นอยู่ ยั ง เหลื อ การแข่ ง ขั น อี ก 7นั ด ) ซึ่ ง

Roberto Martinez ได้ เ คยให้ สั ม ภาษณ์ i-ASiA ในฉบั บ ที่ 43 ว่ า

ต้ อ งการไปยู ฟ่ า แชมเปี้ ย นลี ค ให้ ไ ด้ และล่ า สุ ด เม่ื่ อ เราได้ เ จอกั บ

ผู้ จั ด การที ม ชาวสเปนคนนี้ อี ก ครั้ ง เรายิ ง คำถามเดิ ม ว่ า ยั ง พอมี

โอกาสอยู่มั๊ย ซึ่ง Martinez ก็กล่าวในทำนองแบบ Cliche ที่ว่า ผมก็ เดินหน้าเต็มที่ แต่ถึงแม้ไม่ได้ไปเรามาไกลได้ขนาดนี้ก็สุดยอดแล้ว อย่ า งไรก็ ต าม ฟุ ต บอลลู ก กลมๆ อะไรก็ เ กิ ด ขึ้ น ได้ เ สมอ แต่ สิ่ ง ที่

เกิดขึ้นไปแล้วและยังดำเนินการต่ออีกนั่นก็คือ การต่อสัญญา ฉบับที่ 5 ระหว่าง Chang Beer และ Everton ถือว่าเป็นการเฉลิมฉลอง ครบรอบ

10 ปี การเป็น official sponsorship เรียกได้ว่าเป็น สปอนเซอร์เจ้าใหญ่

ที่ครองสัญญากับสโมสรนานที่สุดในประวัติการณ์


เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองความสำเร็จและครบรอบ 10 ปี ทาง Thai

Bev ได้พาสื่อเมืองไทยหลายสำนักและ i-ASiA เที่ยวชมสนาม Finch Farm

ซึ่งเป็นสนามซ้อมของทีมเอฟเวอร์ตัน ทัวร์สเตเดี่ยมและพาชมบรรยากาศ

ความงามของเมืองลิเวอร์พูล เมื่ อ วั น ที่ 13 - 15 มี น าคม ที ม งาน i-ASiA ร่ ว มเดิ น ทางไปกั บ

ผู้ใหญ่ใจดีของไทยเบฟเดินทางมาด้วย ไม่ว่าจะเป็นคุณป๊อป สุรพล อุพนิ ทุ

ผู้บริหาร บ.ไทยเบฟ เวอเรจมาร์เก็ตติ้ง จำกัด และคุณวรรัตน์ จรูญสมิทธิ์ Marketing Director บ.ไทยเบฟ เวอเรจมาร์ เ ก็ ต ติ้ ง จำกั ด ได้ เ ที่ ย วชม

เมืองลิเวอร์พูลและสนามฟุตบอลเอฟเวอร์ตัน และได้ร่วมพูดคุยสัมภาษณ์

ผู้จัดการทีม และได้สัมผัสกับเหล่านักเตะตัวจริงของทีม รวมถึงได้เข้าชม

การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีค ระหว่างเอฟเวอร์ตันและสวานซีอีกด้วยคะ เกมส์การแข่งขันสนุกสนานเร้าใจเป็นอย่างมาก และจบเกมส์การแข่งขัน

เอฟเวอร์ ตั น ก็ ไ ม่ ท ำให้ เ หล่ า แฟนคลั บ ผิ ด หวั ง ชนะด้ ว ยสกอร์ 1-0 นอก

จากนั้นทางทีมงานยังได้รับเกีรยติให้ร่วมรับประทานอาหารร่วมกับ Chief Executive Chief Executive Robert Elstone ซึ่งได้กล่าวในงานว่า “Everton has enjoyed a special relationship with Chang extending now for 10 years. In that period, we have grown to understand one another, delivered great work, helped achieve objectives and developed a truly great partnership and, indeed a friendship, based on mutual trust, respect and affection. We do not take our partnership and all that we have achieved lightly. Everton is very proud of our mutual success to date.” ในช่วงระหว่าง 10 ปีที่ผ่านมา ช้างได้สร้างปรากฏการณ์การตื่นตัว

เรื่ อ งฟุ ต บอลในประเทศไทยมากขึ้ น และก่ อ ตั้ ง Everton Academy

ในประเทศไทย เพื่ อ เป็ น โรงเรี ย นฝึ ก สอน เยาวชนที่ รั ก ฟุ ต บอลได้ เ รี ย นรู้

ทักษะ ฟุตบอลจากทีมงานของเอฟเวอร์ตันอีกด้วย สำหรับ สัญญาฉบับที่ 5 นี้จะยาวไปถึงจนหมดฤดูกาล 2016-2017

ซึ่งถือว่า เป็นสปอนเซอร์ที่อยู่ยาวนานที่สุดในพรีเมียร์ลีคมูลค่าของสัญญา

อยู่ที่ 16 ล้านปอนด์ สูงสุดในรอบ 136 ปี ของสโมสรเลยทีเดียว Twitter | iASiA_Magazine

27


iHIGHTLIGHT

บทความ :: AEG

สหราชอาณาจั ก ร ถื อ เป็ น อี ก กลุ่ ม

ประเทศที่มีนักเรียนไทยเดินทางมาศึกษาต่อ

เป็ น จำนวนมากในแต่ ล ะปี สำหรั บ คนไทย

ที่อยู่ที่อังกฤษ และอยากจะศึกษาต่อในระดับ

มหาวิ ท ยาลั ย หรื อ ปรึ ก ษาปั ญ หาเรื่ อ งวี ซ่ า

อาจจำเป็ น ต้ อ งพึ่ ง ผู้ เ ชี่ ย วชาญในการให้

คำแนะนำ วันนี้ i-ASiA ได้พูดคุยกับทีมงาน

ของ บริ ษั ท แอ๊ ด ว๊ า นซ์ เอ็ ด ดู เ คชั่ น เกตเวย์ (AEG) บริ ษั ท คนไทยที่ รั บ ดู แ ลและให้ ค ำ

แนะนำด้ า นการศึ ก ษาต่ อ และช่ ว ยเหลื อ

นักเรียนไทยในอังกฤษ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อ บริษัท แอ๊ดว๊านซ์ เอ็ดดูเคชั่นเกตเวย์ เป็น

ตัวแทนโรงเรียนสอนภาษาทั้งรัฐบาลและเอกชน

และมหาวิ ท ยาลั ย ชั้ น นำของประเทศอั ง กฤษ

อย่ า งเป็ น ทางการมากกว่ า 30 แห่ ง ทั้ ง ยั ง

ช่ ว ยดำเนิ น การ การจั ด การเรื่ อ งวี ซ่ า และให้

คำปรึ ก ษาเกี่ ย วกั บ คอร์ ส เรี ย น แก้ ปั ญ หาวี ซ่ า

โดยทนายจาก HOME OFFICE ดำเนิ น ธุ ร กิ จ

มาได้ 4 ปี ก ว่ า แล้ ว มี เ ด็ ก นั ก เรี ย นไทยที่ ดู แ ล

แล้วทั้งหมด กว่า 500 คน วิสัยทัศน์ของบริษัท คุณ Emily หรือ แอ้ม (Chontipan Emily Insawang) กล่าวว่า

“we will find you the best course, no matter what you demand and need are.” เด็กแต่ละคน ความต้องการต่างกันออกไป แต่เมื่อเดินเข้ามา

ที่ เ รา เราจะพยายามทำงาน ให้ ต อบโจทย์ แ ละวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องน้ อ งๆ

นักเรียนให้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็น การหาโรงเรียนตามความถนัดเช่น ART,

Fashion หรือบางครั้งเมื่องบประมาณจำกัดเราก็เต็มที่ที่จะช่วยหาโรงเรียน

ที่คุณภาพดีแต่ราคา affordable ค่ะ

28

Facebook | iASiA Magazine

บทบาทหน้าที่ของบริษัท “ทีมงานเรารับปรึกษาควบคุมตั้งแต่แนะนำวิชา และสถานที่เรียน

จนไปถึงการสมัครเข้าสถาบันทุกแห่ง นักเรียนทุกคนสามารถสอบวัดระดับ

ภาษา (Ielts) เพื่อรู้ระดับภาษาของตน และทางเราจะช่วยนักเรียนให้มี

ทางเลือกหลายทางเพื่อเหมาะสมกับความสามารถและความสนใจ หลังจาก

ที่นักเรียนสมัครเข้าสถาบันที่เลือกไว้แล้ว เราจะเป็นผู้จัดการตามเอกสาร

ตอบรั บ จากทางโรงเรี ย นหรื อ มหาลั ย ให้ เ ร็ ว ขึ้ น รวมไปจนถึ ง ช่ ว ยเตรี ย ม

เอกสาร, กรอกเอกสารในการสมัครวีซ่า ถ้าเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับ

มหาลัยเรายังมีทีมงานที่รับปรึกษาปัญหาการทำรายงานอีกด้วย สำหรั บ นั ก เรี ย นที่ เ พิ่ ง มาจากประเทศไทย เรามี บ ริ ก ารไปรั บ ที่

สนามบิ น และจั ด หาบ้ า นพั ก ให้ ถ้ า นั ก เรี ย นไทยที่ ส นใจอยากทำงาน


ทำไมต้องใช้บริการของบริษัทเรา “ข้ อ ดี ใ นการติ ด ต่ อ สมั ค รเรี ย นผ่ า นเราคื อ ฟรี อะไรที่ เ รี ย กว่ า ฟรี

เมื่อฟรีแล้วเราจะทำทำไม ย่อมต้องมีคำถามเหล่านี้เสมอ ฟรีของเราในที่นี้

หมายความว่ า ไม่ ว่ า จะติ ด ต่ อ สมั ค รเรี ย นกั บ เรา หรื อ ไปสมั ค รเองของ

แต่ละ college, school or university ก็จ่ายค่าเรียนเท่ากันค่ะ โดยสามารถ

จ่ายตรงเข้ามหาลัย หรือจ่ายผ่านทางบริษัทได้เหมือนกันค่ะ แต่ข้อดีของเรา

คื อ เราสามารถเร่ ง การสมั ค รให้ เ ร็ ว ขึ้ น รวมถึ ง เรายั ง ตรวจสอบเอกสาร

ให้ตั้งแต่เริ่มแรกในการเตรียมการสมัคร สมัครกับเราเพียงที่เดียว กระจาย

ใบสมัคร ไปได้หลายมหาวิทยาลัย และตามกับเราเพียงที่เดียวไม่ต้องกังวล

ไปคอยตามหลายๆที่ ด้ ว ยตั ว เอง อี ก ทั้ ง เรายั ง เตรี ย มเอกสารเพื่ อ ต่ อ วี ซ่ า

และบางครั้งหากน้องๆไม่มั่นใจจะให้เราไปยื่นเป็นเพื่อนก็ยินดีค่ะ ที่พิเศษ

กว่านั้นคือบางโรงเรียนเราก็สามารถมีส่วนลดให้ เรียกได้ว่า สะดวกเวลา

และประหยัดเงินด้วยค่ะ” และนี่ก็คือ นักเรียนไทยบางส่วนที่สมัครผ่านทาง AEG คะ

ก็ ส ามารถสอบถามกั บ เราได้ ด้ ว ยนะคะ ตลอดจนไปถึ ง วั น เรี ย นจบ รั บ

ปริญญา จะติดต่อช่างภาพมืออาชีพ ก็ยังมีบริการแนะนำ เรียกได้ว่าตั้งแต่

เริ่ ม คิ ด จนถึ ง วั น ที่ ป ระสบความสำเร็ จ ในชี วิ ต การศึ ก ษากั น เลยที เ ดี ย ว

ตามสโลแกนของเราที่ว่า From thinking until success of your education life.” สิ่งที่นักเรียนไทยควรรู้ สำหรับภาคการศึกษาปี 2014 เป็นต้นไป “ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2014 เป็นต้นไป Bank statement ใน

การขอต่อวีซ่าสำหรับนักเรียนที่เรียนในลอนดอนจะเพิ่มจาก £2000 เป็น

£2040 หรือจาก £9000 เป็น £9180 ส่วนนักเรียนที่เรียนนอกเหนือจาก

ในลอนดอนเพิ่ ม จาก £1600เป็ น £1640 หรื อ £7000 เป็ น £7380

มหาวิทยาลัยที่เราติดต่อและรู้ผลสมัครเร็วคือ มหาลัย Sunderland แต่

มหาลับอื่นๆ เราก็มี Contract ได้แก่ University of Art, Herriot Watt University, LSC, Anglia Ruskin, Brunel University และอื่ น ๆ อีกมากมาย”

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ เบอร์ +44(0)790 802 9574 เข้าชมเวบไซต์ได้ที่ www.aeg-education.com email: emily.admission@gmail.com Twitter | iASiA_Magazine

29


iSOCIETY

30

Facebook | iASiA Magazine

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ชมรูปภาพออนไลน์ ได้ที่ www.i-asiamag.com กด iBlog, iPhoto หรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ info@i-asiamag.com


อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ชมรูปภาพออนไลน์ ได้ที่ www.i-asiamag.com กด iBlog, iPhoto หรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ info@i-asiamag.com

iSOCIETY

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยือนสหราชอาณาจักร ภาพ :: สิทธิพงศ์ นิ่มศรีตระกูล

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร-

ราชกุมารี เสด็จเยือนสหราชอาณาจักรเมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน 2557

ณ โรมแรม Dorchester กรุ ง ลอนดอน พระราชทานพระวโรกาสให้

ชุมชนไทยและนักเรียนไทยเข้าเฝ้า ในโอกาสนี้ได้ทรงกู่เจิ้งและพระราชทาน

พระวโรกาสให้ข้าราชการและประชาชน เข้าเฝ้าและถวายเงินเพื่อสมทบทุน

ให้กับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และกองทุนรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง สำหรับการเสด็จเยือนสหราชอาณาจักรครั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้ า ฟ้ า จุ ฬ าภรณวลั ย ลั ก ษณ์ อั ค รราชกุ ม ารี จะทรงปฏิ บั ติ พ ระกรณี ย กิ จ

ทางวิ ช าการ โดยจะทรงลงพระนามในบั น ทึ ก ความเข้ า ใจกั บ สำนั ก งาน สาธารณสุ ข อั ง กฤษ ซึ่ ง ครอบคลุ ม ความร่ ว มมื อ ทางวิ จั ย และวิ ช าการใน

เบื้องต้นกับมหาวิทยาลัยคาร์ดิฟฟ์ และทรงหารือทางวิชาการด้านเคมีกับ

ศาสตราจารย์ เซอร์อลัน แบตเตอร์สบี ณ เมืองเคมบริดจ์

Twitter | iASiA_Magazine

31


iSOCIETY

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ชมรูปภาพออนไลน์ ได้ที่ www.i-asiamag.com กด iBlog, iPhoto หรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ info@i-asiamag.com

“ Singha อาสา ครั้งที่ 2 ” text :: Maylody | photo :: Ball in frame

บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ได้จัดงาน

สิ ง ห์ อ าสา UK ครั้ ง ที่ 2 เมื่ อ วั น จั น ทร์ ที่

3 มี น าคม 2557 ที่ ส นามฟุ ต บอล Old

Trafford Statium เพื่อเป็นการขอบคุณ

ลูกค้าของเบียร์สิงห์ในสหราชอาณาจักร

โดยครั้ ง นี้ มี ร้ า นที่ จ ำหน่ า ยเบี ย ร์ สิ ง ห์ เ ข้ า

ร่ ว มกว่ า ร้ อ ยร้ า นค้ า อี ก ทั้ ง คุ ณ รั ง สฤษดิ ์ ลักษิตานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

อาวุ โ ส และผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของบริ ษั ท

มาเป็ น ประธานกล่ า วเปิ ด งาน และแจก

ของรางวัล และในงานนี้ยังมีผู้เชี่ยวชาญ

ศาสตร์ ฮ วงจุ้ ย ชื่ อ ดั ง จากเมื อ งไทยมา

ให้ ก ารบรรยาย และในช่ ว งบ่ า ยมี มิ นิ -

คอนเสิร์ท จาก แคนดี้ รากแก่น

34

Facebook | iASiA Magazine


อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ชมรูปภาพออนไลน์ ได้ที่ www.i-asiamag.com กด iBlog, iPhoto หรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ info@i-asiamag.com

iSOCIETY

Twitter | iASiA_Magazine

35


iSOCIETY

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ชมรูปภาพออนไลน์ ได้ที่ www.i-asiamag.com กด iBlog, iPhoto หรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ info@i-asiamag.com

ภวังค์

text :: Maylody | photo :: Ball in frame

ละครเวที เรื่อง ภวังค์ ภายใต้การทำงานและความคิด สร้ า งสรรจาก นั ก ศึ ก ษาไทยจากสองมหาวิ ท ยาลั ย Imperial College London และ University of Arts London ถ่ายทอดเรื่อ งราวที่เป็นแนวแฟนตาซีที่ก้าว

เข้าไปอยู่ในโลก virtual network และทำให้ชายหนุ่ม

หญิ ง สาวโดนมนต์ ส ะกดให้ ต กอยู่ ใ น “ภวั ง ค์ ” สร้่ า ง ความประทับใจให้ผู้ชม ด้วยแสง สี เสียง ตระการตา

เมื่ อ วั น เสาร์ ที่ 28 กุ ม ภาพั น ธ์ โดยมี นั ก เรี ย น เพื่ อ นๆ

จากหลายหลาสถาบั น

มาเป็นกำลังใจให้อย่าง ล้นหลาม ซึ่งทางทีมงาน

i-ASiA ก็ไม่พลาดที่จะ เก็ บ ภาพในวั น งานมา ฝากอีกเช่นเคย

LSE Thai Night

text :: Maylody | photo :: Sittipong Nimsritrakul

หมุ น เวี ย นมาบรรจบอี ก หนึ่ ง ปี ข องเหล่ า นั ก ศึ ก ษา

จาก LSE ที่ จั ด งานสั ง สรรค์ ร วบรวมรุ่ น พี่ รุ่ น น้ อ ง

ให้มาพบปะพูดคุยกัน ซึ่งในปีนี้ 2014 เหล่า Fresher ได้ จั ด การแสดงละครเวที เ รื่ อ ง ลำยอง เมื่ อ วั น ศุ ก ร์

ที่ 7 มีนาคม 2557 ที่ LSE Old Theatre, Old Building, London School of Economics โดยมี เ พื่ อ นๆ

จากหลายๆ มหาวิทยาลัยมาให้กำลังใจอย่างล้นหลาม เลยทีเดียว

36

Facebook | iASiA Magazine


อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ชมรูปภาพออนไลน์ ได้ที่ www.i-asiamag.com กด iBlog, iPhoto หรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ info@i-asiamag.com

iSOCIETY

งานประชุมใหม่สามัญประจำปี ATBUK text / photo :: Maylody

เมื่อวันอังคารที่ 4 มีนาคม 2014 ATBUK หรือ สมาคมธุรกิจไทย

ในสหราชอาณาจั ก ร ได้ มี ก ารประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ประจำปี 2014

ณ สถานทู ต ไทย ประจำกรุ ง ลอนดอน ในที่ ป ระชุ ม ได้ มี ก าร

ลงมติ ใ ห้ มี ก ารเลื อ กตั้ ง ประธาน, เหรั ญ ญิ ก และการแต่ ง ตั้ ง

คณะกรรมการชุดใหม่ ที่ประชุมให้มีมติเลือกคุณศราวุธ หล้าสมบูรณ์ (ผู้ อ ำนวยการ บริ ษั ท ซี พี ฟู้ ด ยู เ ค ลิ มิ เ ต็ ด ) ให้ ด ำรงตำแหน่ ง

ประธานฯ และคุ ณ สายพิ ณท์ ลี (ผู้บริหาร เจ้าพระยากรุ๊ป) และ ดร.คนึ ง นิ จ การ์ เ น็ ต ต์ (ผู้ ก่ อ ตั้ ง Edu-Plus CIC and Edu-Plus

International Ltd.) ให้ ด ำรงตำแหน่ ง เป็ น รองประธานฯ รวมทั้ ง

ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่

ท่านทูตฯ เยี่ยมชมกิจการของ Manning Impex text :: Manning Impex

เมื่ อ วั น ที่ 6 มี น าคม พ.ศ. 2557 นาย ปสั น น์ เทพรั ก ษ์ เอกอั ค รชทู ต ณ กรุ ง ลอนดอน ได้เดินทางไปเยี่ยมชมการดำเนินกิจการและเข้าประชุมกับบริษัท แมน นิ่ง อิมเพ็ก จำกัด (Manning Impex Ltd.) ที่เมือง Camberley จังหวัด Surrey โดยทางบริษัทได้ทำการตอนรับท่านทูตอย่างเต็มที่ นำโดยคุณ อองเดร์ ชอง (André Cheong) ประธานผู้บริหารและทีมงานบริษัท บรรยากาศการเยี่ยม ชมนั่นเป็นไปอย่างเป็นการเอง พร้อมกันคณะได้เดินชมรอบออฟฟิศและโกดังเก็บ สินค้าที่นำเข้าก่อนเข้าห้องประชุมเพื่อปรึกษาหารือเรื่องอนาคตและโอกาสการ เติบโตของการนำเข้าของสินค้าอาหารไทยมาในประเทศอังกฤษ ซึ่งแนวโน้มการ เติ บ โตของอาหารไทยนั้ น ยั ง คงมี ค วามต้ อ งการสู ง ขึ้ น เรื่ อ ยๆ สำหรั บ วาระการ ประชุมนั้น ถือเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลไทยและธุรกิจอาหารให้แข่ง แกร่งมากยิ่งขึ้น ในฐานะ สมาชิ ก ใหม่ ข อง ATBUK (สมาคมธุ ร กิ จ ไทยในสหราช อาณาจักร)บริษัท แมนนิ่ง อิมเพ็ก จำกัด (Manning Impex Ltd.) คือ หนึ่งในผู้นำ เข้าสินค้าอาหารจากไทยรายใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักรและได้รับความไว้ วางใจให้เป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารของไทยกว่า 45 ผลิตภัณฑ์ Twitter | iASiA_Magazine

37


iSOCIETY

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ชมรูปภาพออนไลน์ ได้ที่ www.i-asiamag.com กด iBlog, iPhoto หรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ info@i-asiamag.com

เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา

text :: Maylody | photo :: Sittipong Nimsritrakul

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน จัดให้มีการเลือกตั้ง

สมาชิกวุฒิสภานอกราชอาณาจักร เมื่อวันเสาร์ที่ 22 มีนาคม

2557 ณ วั ด พุ ท ธประที ป กรุ ง ลอนดอน โดยมี น ายปสั น น์

เทพรั ก ษ์ เอกอั ค รราชทู ต ณ กรุ ง ลอนดอน และประชาชน

ชาวไทยเดินทางมาร่วมใช้สิทธิการเลือกตั้งในครั้งนี้

iDEAL พิเศษ

สำหรับชาวไทยทุกท่าน ที่กำลังมีแพลน กลับเมืองไทย หรือ ญาติพี่น้องที่เมืองไทย อยากไปเที่ยวทะเล ดำน้ำ ดูปะการัง รับประทาน อาหารทะเลสดๆ i-ASia ได้ร่วมกับโรงแรม Coral Cove Chalet ที่ เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี มีโปรโมชั่นห้องพัก ราคาพิเศษมานำเสนอคะ ต้องบอกว่า ราคาโปรโมชั่นนี้ ถูกกว่า จองผ่านเวบไซต์ แน่นอนคะ รับจองผ่าน i-ASia Magazine เท่านั้นนะคะ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่เบอร์ 07784155950 หรือ info@i-asiamag.com

38

Facebook | iASiA Magazine


iSOCIETY

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ชมรูปภาพออนไลน์ ได้ที่ www.i-asiamag.com กด iBlog, iPhoto หรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ info@i-asiamag.com

สามัคคีเกมส์

text :: Maylody | photo :: Ball in frame

เมื่ อ วั น ที่ 22 กุ ม ภาพั น ธ์ 2556 กิ จ กรรมประจำปี

ของ สามัคคีสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ส่งเสริม

การกี ฬ า ความสามั ค คี กระชั บ มิ ต รไมตรี ร ะหว่ า ง

นั ก ศึ ก ษาไทยจำนวนกว่ า 2000 คน จากมหาลั ย ใน

สหราชอาณาจั ก รกว่ า 50 แห่ ง เข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น

โดยมี นายปสั น น์ เทพรั ก ษ์ เอกอั ค รราชทู ต ณ กรุ ง

ลอนดอน ได้ เ ป็ น ประธานในพิ ธี เ ปิ ด สามั ค คี เ กมส์

ประจำปี 2556 ณ สนาม Sportcity เมืองแมนเชสเตอร์ i-ASiA นำภาพสี ส รร บรรยากาศ ความสนุ ก สนาน

และรูปหนุ่มหล่อสาวสวยมาฝากกันด้วยคะ

Twitter | iASiA_Magazine

39


iTALK

โครงการ Father Ray Children’s home ที่ดำเนินโครงการมาแล้ว ตั้งแต่ปี 1990 ตอนนี้ได้รับการสนับสนุนด้านกีฬาจากทางเบียร์ช้าง ซึ่ ง เด็ ก ๆในบ้ า นจะได้ รั บ การฝึ ก ซ้ อ มฟุ ต บอลทุ ก วั น เสาร์ - อาทิ ต ย์ ที่สนาม ThaiBev Chang-Everton Football Academy ซึ่งตอนนี้ มี เ ด็ ก ๆ ที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการแล้ ว กว่ า 500 คน ถึ อ เป็ น โครงการ น่ า ส่ ง เสริ ม มากๆนะคะ ใครอยากช่ ว ยเหลื อ เด็ ก ยากไร้ ลองเข้ า ไป ดูข้อมูลได้ที่ www.thaichildrenstrust.org.uk

พี่ ตุ้ ย สายพิ ณ ลี ตอนนี้ ล าออก จาก S&P Global แล้ ว มิ น่ า หายหน้ า ตาไปสั ก พั ก ซึ่ ง ตอนแรก พี่ ตุ้ ย ตั้ ง ใจจะกลั บ มาอยู่ ล อนดอน ช่วยงานกุศล แต่พอกลุ่มเจ้าพระยา มาชั ก ชวนนานๆ เข้ า เลยใจอ่ อ น... เพราะอุ ด มการณ์ แ ละเป้ า หมาย เหมือนกันคืออยากทำให้ร้านอาหาร ไทยเติ บ โตขยายไปทั่ ว ประเทศ อังกฤษ เลยตอนนี้เดินทางขึ้นเหนือ ล่องใต้ เป็นว่าเล่น

40

Facebook | iASiA Magazine

ตอนนี้ ATBUK หรื อ สมาคมธุ ร กิ จ ไทยในอั ง กฤษได้ มี ม ติ เ ลื อ ก คุ ณ ศราวุ ธ หล้ า สมบู ร ณ์ (ผู้ อ ำนวยการ บริ ษั ท ซี พี ฟู้ ด ยู เ ค ลิ มิ เ ต็ ด ) ให้ดำรงตำแหน่งประธานฯ ใครพบเห็นพี่อาร์โนลด์ที่ไหน เข้ามาทักทายพูดคุยหรือปรึกษาปัญหาด้านธุรกิจได้เลยคะ

นายปสั น น์ เทพรั ก ษ์ เอกอั ค รราชทู ต ณ กรุ ง ลอนดอน เข้ า ร่ ว มงานเลี้ ย งเปิ ด ตั ว กิ จ กรรม Asia Trade Forum 2014 จั ด ขึ้ น โดย Irish Exporters Association (IEA) โดยมีนาย Jo Costello รัฐมนตรี การค้าและการพัฒนาเป็นประธานในงาน ณ Iveagh House กระทรวงการต่างประเทศและการค้า ประเทศ ไอร์แลนด์

ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกใหม่ทีมประเทศ ไทย ณ กรุ ง ลอนดอน ท่ า นอั ค รราชทู ต ณัฐวัฒน์ และคุณเปรียบทิพย์ กฤษณามระ ซึ่ ง เพิ่ ง มารั บ ตำแหน่ ง แทน ท่ า นอั ค คราชทู ต ม.ร.ว. อดิ ศ รเดช สุ ข สวั ส ดิ์ ยิ น ดี ต้ อ นรั บ สู่ลอนดอนคะ


iTALK

2 หนุ่มแห่งวงลิปตา ไม่ทำให้แฟนๆ ชาวไทยในอังกฤษ ผิดหวังจริงๆ กับคอนเสิร์ต “มาก่อนเค้า เม้าก่อนใคร Lipta live in London” ที่ ไ ด้ ม าร้ อ งเพลงโดนใจวั ย รุ่ น กว่ า 2 ชั่ ว โมง ที่ Kentish town เรี ย กได้ ว่ า เป็ น การ รวมตั ว ของ ชาวไทยจากทั่ ว ทุ ก มุ ม ของ The UK กั น เลยที่ เ ดี ย ว ซึ่ ง คอนเสิ ร์ ต นี้ จ ะเกิ ด ขึ้ น ไม่ ไ ด้ เ ลยถ้ า ขาด การประสานงานของเด็ ก รุ่ น ใหม่ แ ละสปอนเซอร์ ห ลั ก ที่ช่วยทำให้คอนเสิร์ตดีๆ แบบนี้เกิดขึ้นทุกปีในลอนดอนคะ

Twitter | iASiA_Magazine

41


iREPORT บทความ :: Maylody | ภาพ :: Ball in Frame

ในแต่ ล ะประเทศ วั ฒ นธรรมการ

รับประทานอาหารก็แตกต่างกันออกไป ยก

ตัวอย่างใกล้ตัว ในกรุงลอนดอน อาหารพวก

แซนวิ ช , Kebab หรื อ Grab and go ก็ ห า

ทานง่ า ย ราคาไม่ แ พง ถ้ า เปรี ย บเที ย บกั บ

นั่ ง ทานในร้ า นอาหาร แต่ ถ้ า ถามคนไทย

หลายๆคน ก็ ค งจะอยากจะทานก๋ ว ยเตี๋ ย ว

ร้อนๆ ผัดไทย หอยทอด ส้มตำ หรือเรียก

รวมๆ ว่า อาหารตามสั่ง เพราะว่า รวดเร็ว

และเป็ น วั ฒ นธรรมการกิ น ของพวกเรา

ชาว เอเชียน เมื่อเวลาชาว ยุโรปมาบ้านเรา และเห็ น ร้ า นอาหารตามสั่ ง มากมาย เป็ น

รถเข็นบ้าง เป็นร้านนั่งบ้าง ก็จะดูแปลกใหม่

แปลกตา ชาวต่างชาติเลยให้นิยามว่า ถ้ามา เมืองไทย แล้วไม่ได้ลอง Thai Street food ถือว่า พลาด เหมือนมาไม่ถึงเมืองไทย iReport วันนี้เลยขอเอา ไอเดีย Thai Street Food มาฝาก ที่ เ ราๆชาวไทยและ

ชาวต่างชาติ สามารถหาทานง่าย ส่วนใหญ่

ร้านอาหารไทยใน The Uk เอง ก็ขายอาหาร

ตามสั่งอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็น ผัดไท ราดหน้า

ผัดกระเพรา แต่ละร้านก็มีเองลักษณ์ สไตล์

ที่แตกต่างกัน

42

Facebook | iASiA Magazine

เริ่ ม ต้ น กั น ด้ ว ยความแปลกใหม่ ที่ ยั ง

ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน แต่สำหรับคนไทย

เองอาจจะคุ้ น และเคยทานมาบ้ า งแล้ ว แต่

สำหรับชาวต่างชาติแล้ว การกินแมลงอาจจะ

เป็นเรื่องแปลกใหม่ ดูตื่นตาตื่นใจ และอาจ

จะมี อ ารมณ์ กล้ า ๆ กลั ว ยิ่ ง ถ้ า ใครได้ ดู

รายการ Celebrity Get Me Out Of Here

แล้วล่ะก็ เห็นเหล่าดาราทานแมลงตัวเป็นๆ

คงต้องร้อง “อี๋” แน่นอน เมื่ื อ วั น ที่ 4 มี น าคมที่ ผ่ า นมา Grub

ได้ ร่ ว มเปิ ด ตั ว โปรดั ก ส์ ใ หม่ ร่ ว มกั บ เบี ย ร์ “ช้ า ง”

เป็นการนำเสนอรูปแบบการกินแมลงทอดที่อยู่ในถุง สามารถซื้อพกพาได้สะดวก เป็นการคิดค้น

ไอเดียมาจาก Shami Radia และ Neil Whippey ผู้นำเข้าแมลงจากเนเธอร์แลนด์ และเจ้าของโปรเจก

Grub คุณ Shami Radia บอกว่า “ อยากเปิดตัวอาหารที่เป็น sustainable food ที่หาทานง่าย

มีประโยชน์ เพราะมี โปรตีนสูง และถือโอกาสเปิดตัวคู่กับ เบียร์ไทย เพราะเห็นว่า คนไทยส่วนใหญ่

ชอบทานแมลง และเมื่อนำมาทำคู่กับวัตถุดิบไทยแล้ว เข้ากันเป็นอย่างดี” สำหรับอาหารที่ทำจากแมลงในครั้งนี้เป็นอะไรที่หาทานค่อนข้างยากในลอนดอน และบางเมนู

เมืองไทยอาจจะไม่มี ซึ่งต้องขอยกความอร่อยที่สร้างสรรจากผลงาน เชฟชาวอังกฤษ Seb Holmes

วัย 24 ปี ที่ตอนนี้เป็นพ่อครัวอยู่ร้าน The begging bowl เป็นร้านอาหารไทยแนว Thai street

food แถว Peckham


เชฟ Seb Holmes เล่ า ให้ ฟั ง ว่ า เป็ น

โปรเจกงานที่ แ ปลกใหม่ และ คิ ด ว่ า จะช่ ว ยให

้ ค นอั ง กฤษมี ท างเลื อ กทานอาหารมากขึ้ น เมนู

ที่ ท ำในครั้ ง นี้ มี ด้ ว ยกั น 7 เมนู แต่ ล ะจานต้ อ ง บอกว่ า รสชาดไทยแท้ จ ริ ง ๆ ถึ ง แม้ ว่ า จะเป็ น

เชฟชาวต่างชาติก็ตาม เริ่มต้นกันด้วยเมนูแรกกับ Soy crickets

and pandanus leaf หรือ จิ้งหรีดทอดพรม

ด้วยซีอิ้วขาวคลุกเคล้ากับน้ำมะกรูด ใบเตย

และพริกไทย เมนู ต่ อ มาเป็ น การผสมผสานระหว่ า ง เบี ย ร์ แ ละตั๊ ก แตน Chang tempura grass

-hoppers ตั๊ ก แตนทอด ที่ ค ลุ ก เคล้ า ด้ ว ย

ผงขนมปังและเบียร์ช้าง จิ้งหรีด เป็นแมลงที่พบได้ทั่วโลก รูปร่าง

ขนาดก็ แ ตกต่ า งกั น ออกไป และก็ ส ามารถทำ

อาหารได้หลากหลายรูปแบบ Sticky crickets

ซอสหวานหอมในเนื้อของจิ้งหรีด ทานพร้อม

กับข้าวเหนียวและผักเคียง Insect miang เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ดัดแปลง

จากเมี ย งใบชะพลู ที่ ใ ส่ ผั ก จำพวก หั ว หอม

มะพร้ า วกรอบ ถั่ ว มะนาว ขิ ง รสชาด

ไม่แตกต่างจากเมี่ยงปกติเลย Spicy rice cake salad หรือ ยำข้าว

กรอบแมลง รสชาดเผ็ดเล็กน้อยด้วยเครื่องแกง และสมุนไพรไทย

Soy crickets and pandanus leaf

Sticky crickets

Chang tempura grass-hoppers

Insect miang

Crispy citrus insect noodle

Chimp sticks

Crispy citrus insect noodle เส้นหมี่ทอดกรอบทานคู่กับ Mealworm หรือหนอนนก อาหารคาวหมดแล้ว ปิดท้ายด้วยอาหารหวานที่สามารถนำเอา หนอนมาทำเป็นขนมหวาน

ได้เช่นกัน Chimp sticks น้ำตาลชุบกับแมลงหลากหลาย เมนู 7 ชนิดนี้ ถือว่าเป็นแนวคิดแบบใหม่ ที่ชาวต่างชาติเห็นคุณค่าของแมลง และได้ไอเดีย

จากการเดินทางไปเมืองไทย จึงสร้างสรร ไอเดียผสมผสานกับความแปลกใหม่ที่ยังไม่เคยมีใครทำ

ในตลาดของอั ง กฤษเอง จากแมลงทอดแบบบ้ า นๆที่ ข ายตามมอเตอร์ ไ ซต์ ม าแปรรู ป เพิ่ ม ไอเดี ย

พัฒนา และใส่ไอเดียในมารเก็ตติ้งก็สามารถยกระดับ Thai street food สู่สากลได้เช่นกัน Twitter | iASiA_Magazine

43


iREPORT

บทความ :: Maylody | ภาพ :: Ball in Frame

ร้าน Thai Street Food ที่ตกแต่งสไตล์ประยุกต์โบราณและร่วมสมัย ถือเป็นจุดขาย

ของทางร้ า นเลย ตั้ ง อยู่ บ นถนน Brewer st. แถว Soho ภาพบรรยากาศของร้ า นทำให้

เรานึกถึง ร้านเก่าแก่ที่อยู่บนถนนเจริญกรุงหรือเยาวราช ร้านนี้เปิดมาได้เกือบ 2 ปีแล้ว โดย คุณสมยศ อรรถสกุลชัย ซึ่งชื่อของร้านได้มาจากชื่อของลูกสาวที่ชื่อ Janetira นั่นเอง ร้านนี้ เป็นร้านน่ารักๆ เล็กๆ แต่แบ่งฟังก์ชั่นเป็น 2 ชั้น นั่งสบายๆ ชั้น G นั่งได้ 35 คน และชั้นล่าง ได้ถึง 70 คน ไม่จำเป็นต้องโทรจอง แต่ถ้ามีมากกว่า 6 ท่าน แนะนำให้ทำการ Book ไปล่วง หน้าคะ นอกจากการตกแต่งที่ไม่เหมือนร้านอื่นแล้ว ร้านนี้ก็เน้นขายอาหารตามสั่งเหมือนเมืองไทย

ที่มีตั้งแต่ ข้าวราดแกง ก๋วยเตี๋ยว ไปจนถึงอาหารจานหลัก ไม่ว่าจะเป็น ราดหน้า ข้าวไข่เจียว สุกี้แห้ง

ข้าวซอยไก่ ลาบไก่ ก๋วยเตี๋ยวเป็ด และ son-in-law ball หรือไข่ลูกเขยเป็นต้น สำหรับอาหารแนะนำของที่นี้ ก็มีหลากหลายเมนู เริ่มต้นกันด้วย แกงไตปลา ที่เครื่องแกง

เครื่องเทศนั้นตามสไตล์อาหารใต้จริงๆ ขอบอกว่า แม่ครัวที่นี้ทำเครื่องแกงเอง ทำให้ทุกคำได้ที่ได้ทาน นั้ น ได้ ก ลิ่ น หอมของเครื่ อ งเทศ นอกจากเป็ น เมนู ที่ ค นไทยสั่ ง ทานบ่ อ ยแล้ ว ชาวต่ า งชาติ ก็ ช อบ

แกงไตปลาของที่นี้เหมือนกันคะ บอกกันว่า รดชาดเผ็ดถึงใจ เหมือนนั่งทานอยู่ หน้าชายหาดภาคใต้

เลยทีเดียว แกงมัสมันแกะ ใช้เนื้อแกะที่ผ่านการตุ๋นเหลายชั่วโมงเพื่อให้เนื้อแกะที่นุ่ม หอม และเมื่อนำมา เสริ ฟ พร้ อ มน้ ำ ซุ ป มั ส มั่ น รสชาดเปรี้ ย ว เค็ ม หวาน รสกลมกล่ อ ม เป็ น อาหารที่ นิ ย มมากใน

หมู่ชาวต่างชาติ

44

Facebook | iASiA Magazine


แกงไตปลา

เสือร้องไห้

ก๊วยจั๊บ

แกงมัสมันแกะ

ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ

เสือร้องไห้ เป็นอีกเมนูที่ใครมาก็ต้องสั่งเพราะใช้ เนื้อวัว sirloin อย่างดี หมักด้วยน้ำหมัก สูตร พิเศษ วางบนจานร้อน มาถึงพวกก๋วยเตี๋ยวร้อนๆ ที่นี้ก็มีให้เลือก ไม่ว่าจะเป็นราดหน้า ข้าวซอยไก่ ก๋วยเตี๋ยวน้ำใส ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ ฯลฯ ก๊วยจั๊บ ที่นี้มีน้ำซุบที่เข้มข้น พร้อมกับ หมูกรอบ หมูชิ้น และ เครื่องในหมู เส้นก๋วยจั๊บนุ่ม ไม่ เหนียวมาก ก๋วยเตี๊ยวเป็ด ได้เป็ดที่หมักด้วยน้ำซอสที่เข้มข้น หอมถึงกลิ่นเครื่องเทศ และเส้นก๋วยเตี๊ยวไข่ ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ ที่นี้มีให้เลือกระหว่างทะเล หรือเต้าหู้ ร้านปรุงรสน้ำซอสเย็นตาโฟเอง เพื่อ ให้ได้รสชาดที่ลงตัวมากที่สุด เสิรฟ์พร้อมกับ เกี๊ยวทอด ปิดท้ายด้วยของหวาน ไอศครีมแท่งที่เป็น Organic fruit มีรสชาดให้เลือกทั้ง สตอเบอรรี่ สัปปะ รส มะพร้าว ฯ ทานแล้วจะได้ลิ้มรสของเนื้อผลไม้จริงๆ ทานแล้วสดชื่นมากๆคะ สำหรับใครที่อยากไปลองชิมความอร่อยของร้าน Janetira เปิดบริการทุกวันจันทร์ - เสาร์ 12pm – 10.45pm ที่อยู่ : 28 Brewer st. London, W1F 0SR Tel : 020 7434 3777 หรือ janetirathaistreetfood

@gmail.com พิ เ ศษสำหรั บ ลู ก ค้ า ของ i-ASiA รั บ พิเศษ ประทานอาหาร รับส่วนลดทันที 10% เฉพาะค่า สำหรับลูกค้าของ i-ASiA อาหาร รับประทานอาหาร คิดถึงอาหารไทย รสชาดไทยๆ ลองไป รับส่วนลดทันที 10% ทานที่ Janetira กันนะคะ และอย่าลืมใช้ส่วนลด เฉพาะค่าอาหาร ด้วยคะ Twitter | iASiA_Magazine

45


iREPORT บทความ :: Maylody | ภาพ :: Ball in Frame

ร้าน Thai st. เป็นอีกร้านหนึ่งที่ดำเนินธุรกิจมาแล้วกว่าปีครึ่ง

อยู่ในย่าน Oxford Circus ใกล้กับสำนักงาน BBC และมหาวิทยาลัย

Westminster เป็นร้านน้องใหม่ที่มี Theme ของ Thai home-made food ที่ตั้งใจอยากจะให้คนที่มาทานอาหารรู้สึกเหมือนทานอาหาร

อยู่ที่บ้าน เสมือนมีคุณพ่อคุณแม่ทำอาหารให้ทาน เป็นร้านที่ง่ายๆ

สบายๆ ดูแลและบริหารงานบริการโดย คุณอุ้ย - ไพลิน เด็กสาว

รุ่นใหม่ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากคุณแม่ และชื่นชอบทำอาหารเป็น

ชีวิตจิตใจ คุณอุ้ยบอกว่า ร้านนี้ตั้งใจอยากจะให้เป็นร้านไทยๆ อบอุ่น

และมีอาหารที่แตกต่างไปจากร้านอาหารไทย ในลอนดอน ร้านนี้ค่อนข้างยุ่งช่วงกลางวัน เนื่องจาก

ว่ า เป็ น ทำเล office คนทำงานส่ ว นใหญ่ ก็ จ ะ

พักเบรกใกล้ๆ กัน ด้วยความพิเศษของอาหาร

ที่นี้ทำให้ได้รับความนิยมและพูดกันปากต่อปาก

ถึ ง ความอร่ อ ยที่ เ ป็ น Thai Street Food จริงๆ

และราคาไม่แพง ที่นี้มีเมนูอาหารที่หลากหลาย

และหาทานยากในลอนดอน ไม่ว่าจะเป็น ส้มตำ

กะปิ / ปลาร้า, ส้มตำไทย, ก๋วยเตี๋ยว ก็มีให้เลือก

ทั้งก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย / ต้มยำ / ต้มข่า / น้ำตก,

ก๋วยเตี๋ยวเกี้ยวปูหมูแดง, ก๋วยเตี๋ยวเป็ด และ เมนู

ขนมหวาน มากมายไม่ว่าจะเป็น ไอศครีมกะทิ /

46

Facebook | iASiA Magazine

ชาเย็น และเค้กชาเขียว ซึ่งก็ต้องบอกว่า ทุกอย่างทำเองหมด รับประกัน ความอร่อยจาก คุณอุ้ย ที่ได้ไปศึกษามาจากที่ สวิสเซอร์แลนด์ พู ด ถึ ง เมนู เ ด็ ด ของร้ า นคื อ หอยทอด

ความอร่ อ ยของหอยทอดจากนี้ ม าจาก แป้ ง

กรอบๆ พร้อมกับ Mussel ตัวใหญ่ๆ ถ้าเปรียบ

เที ย บกั บ หอยทอดบ้ า นเราที่ ตั ว เล็ ก กว่ า กิ น ไม่

สะใจ แต่เมื่อคุณผู้อ่านได้ลองมาทาน หอยทอด

ร้านนี้ ต้องบอกว่าติดใจแน่นอน คอหมูย่าง ข้าวเหนียวทอด ข้าวเหนียว

ทอดที่ทำออกมาในรูปแบบของแท่งยาวๆ ทาน ง่าย พร้อมกับน้ำจิ้มแจ่วสุดแซ่บ และคอหมูย่าง

ที่นุ่มหอมรสชาดกลมกล่อม ส้ ม ตำกะปิ ที่ นี้ มี ส้ ม ตำกะปิ ที่ ร สชาด

แซ่บโดนใจจากส่วนผสมที่คลุกเคล้ากับกุ้งแห้ง มะละกอ และเครื่องเคียง ทอดมั น กุ้ ง เหลื อ งกรอบอร่ อ ยและไม่

อมน้ำมัน ทานคู่กับ น้ำจิ้มบ๊วย


หอยทอด

ทอดมันกุ้ง

คอหมูย่าง ข้าวเหนียวทอด

ก๋วยเตี๋ยวต้มข่าไก่

ข้าวเหนียวหมูปิ้ง มัสมั่นเนื้อแกะ

ก๋วยเตี๋ยวต้มข่าไก่ เป็นการประยุกต์

ที่ ล งตั ว สำหรั บ ใครที่ ช อบทานก๋ ว ยเตี๋ ย ว

และต้ ม ข่ า ไก่ รดชาดเผ็ ด นิ ด ๆ กั บ น้ ำ กะทิ

อร่อยทีเดียวคะ มั ส มั่ น เนื้ อ แกะ เป็ น อี ก หนึ่ ง เมนู

ที่ห้ามพลาดเช่นเดียวกัน นอกจาก แกงเขียว

หวานและผั ด ไท ที่ เ ป็ น Global food แล้ ว

มัสมั่นก็กำลังมาแรงในหมู่ชาวต่างชาติเช่น

เดียวกัน เนื้อแกะนุ่มๆ หอมหวานและน้ำซุปที่ กลมกล่อม ข้าวเหนียวหมูปิ้ง ด้วยการมักซอส

สูตรพิเศษและปิดท้ายร้าดด้วยน้ำกะทิ ทำให้

เนื้อหมูนุ่มลิ้นและหอมหวานชวนให้หยุดทาน

ไม่ได้เลยคะ ร้ า น Thai St. เปิ ด บริ ก าร จั น ทร์ -

เสาร์ สำหรับวันจันทร์ - ศุกร์ เปิดเวลา 12 pm

- 3 pm. และ 6 pm-10 pm ส่วนวันเสาร์เปิด

เฉพาะ ตอนเย็น 6 pm - 10 pm. พิเศษ สำหรับคุณผู้อ่าน i-ASiA รับ

ส่วนลดทันที 15% เฉพาะค่าอาหาร เพียงแค่

บอกว่า มาจาก i-ASiA ง่ายๆ แถมได้ลดค่า

อาหารด้วยยังไงต้องไปลองหอยทอดนะคะ

พิเศษ สำหรับคุณผู้อ่าน i-ASiA รับส่วนลดทันที 15% เฉพาะค่ าอาหาร “ส่วนลดใช้ได้เฉพาะ ช่วงเวลา 6 pm. - 10 pm.” ส้มตำกะปิ

Twitter | iASiA_Magazine

47


iCAPTURE

Photo :: Ball in Frame

หลากหลายความประทับใจ กับพี่บอล (Ball in Frame)

“วิลาสินี ติยะโคตร (บิว)”

A : รู้จัก Ball in Frame ได้ยังไง B : ตอนที่บิวรู้จักพี่บอลครั้งแรก เมื่อสามปีที่แล้วค่ะ บังเอิญมากที่อาจารย์

ของบิ ว มาเรี ย นที่ อั ง กฤษแล้ ว ชวนบิ ว ไปร่ ว มทริ ป ถ่ า ยภาพในลอนดอน

อาจารย์บอกว่าคุยกับตากล้องคนนี้ในพันทิพย์ นั้นก็คือพี่บอลค่ะ ตอนนั้น

พี่บอลเพิ่งจะเริ่มถ่ายภาพค่ะ แต่บิวรู้สึกว่า พี่คนนี้ถ่ายรูปสวยจัง เหมือน

ไม่ใช่มือสมัครเล่นเลย อีกอย่างพี่บอลเป็นกันเองมากๆค่ะ เจอกันวันเดียว

สนิทกันเลย พี่บอลมีความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ตั้งใจทำงานมากค่ะ A : เหตุผลที่เลือก Ball in Frame B : จากนั้ น บิ ว กั บ พี่ บ อลก็ ไ ด้ มี โ อกาสนั ด ถ่ า ยรู ป กั น เรื่ อ ยๆ ค่ ะ คื อ บิ ว

กลายเป็ น นางแบบจำเป็ น ให้พี่บอลลองฝีมือไปเรื่อยๆ การไปถ่ายรูปบิว

ของพี่บอล มันเหมือนกันการท่องเที่ยวไปในตัวค่ะ บิวโชคดีมีคนนำเที่ยว

ไปในตัว พี่บอลรู้จักสถานที่ต่างๆ ในลอนดอน เป็นอย่างดี (ปล. ดีมากๆ

ค่ะ หลับตาเดิน ก็ไม่น่าจะหลง) A : ความประทับใจระหว่างการถ่ายรูป B : ข้ อ ดี ข องการไปถ่ า ยรู ป กั บ พี่ บ อลอี ก อย่ า งคื อ แบบจะสบายมากค่ ะ

เพราะพี่ บ อลถื อ ของให้ ต ลอดทั้ ง วั น ไม่ มี บ่ น เลยค่ ะ เวลาที่ พี่ บ อลถ่ า ยรู ป

จะตั้งใจมากๆค่ะ รู้ว่ามุมไหนของเราดี ควรจะหันแบบไหน โพสแบบไหน

เพราะจริ ง ๆ แล้ ว บิ ว ก็ มี ข้ อ บกพร่ อ งหลายมุ ม ค่ ะ รู ป ที่ อ อกมาจากฝี มื อ

พี่ บ อล ดู ดี ม ากค่ ะ ไม่ เ กิ น จริ ง แต่ ดู ดี ค่ ะ เพื่ อ นๆบิ ว หลายคน พอเห็ น รู ป

ก็อยากจะมาถ่ายรูปกับพี่บอลค่ะ A : ความประทับใจส่วนตัว B : ตลอดระยะเวลาที่ บิ ว เรี ย นที่ อั ง กฤษบิ ว จะมี ท ริ ป ถ่ า ยรู ป กั บ พี่ บ อล

ตลอดค่ะ จนหลังเดือนเมษายน 2013 ที่ผ่านมา เป็นวันรับปริญญาโทของบิว

บิวถือว่าวันนี้เป็นวันสำคัญสำหรับบิวและครอบครัวมากค่ะ บิวไม่ลังเลใจ

เลยที่จะให้พี่บอล มาเป็นตากล้องให้กับบิวค่ะ แล้วก็ไม่ผิดหวังเลยที่ได้ภาพ

ในโบสถ์ ที่ น้ อ ยคน ที่ จ ะได้ มี รู ป สวยๆเวลารั บ มอบใบปริ ญ ญา ช็ อ ตนั้ น

สวยมากค่ะ เห็นแล้วชื่นใจมากเลยค่ะ ขอบคุณพี่บอลจริงๆ ขอฝากอี ก นิ ด นึ ง นะคะ สำหรั บ ชาวไทยในสหราชอาณาจั ก ร

ที่ ต้ อ งการหาตากล้ อ งมื อ อาชี พ บางคนอาจจะกั ง วลเรื่ อ งราคา แต่ บิ ว

ขอแนะนำพี่บอลค่ะ เพราะงานที่ได้มาคุณภาพคุ้มราคาจริงๆค่ะ แล้วคุณ

จะไม่เสียดายช่วงเวลาสำคัญเลยค่ะ

48

Facebook | iASiA Magazine


วนรักษ์ ชัยมาโย (โบ้ง)

A : รู้จัก Ball in Frame ได้ยังไง B : รู้ จั ก ผ่่ า น facebook ครั บ ชอบถ่ า ยภาพ เหมือนกัน A : เหตุผลที่เลือก Ball in Frame B : ฝีมือเป็นที่เลื่องลือ เป็นช่างภาพเหมือนกัน

รู้ ใ จกั น คุ ย กั น รู้ เ ร่ื่ อ ง อยากได้ แ นวไหนพี่ บ อล

จัดให้หมด A : ความประทับใจระหว่างการถ่ายรูป B : พี่บอลคุยสนุก ไม่บ่นเลยครับ เต็มที่ตลอด เวลา A : ความประทับใจส่วนตัว B : ไม่มีพี่บอลคงไม่ใครเก็บภาพสวยๆ ให้ผม ครับ Ball in Frame, highly recommended !!

Twitter | iASiA_Magazine

49


iARTICLE บทความ :: Maylody

เส้นทางคนไทย ในอังกฤษ จูลี่ ปุณณดา

สวั ส ดี คุ ณ ผู้ อ่ า น i-ASiA ทุ ก ท่ า นค่ ะ เข้ า สู่

ในช่ ว งฤดู ใ บไม้ ผ ลิ แ ล้ ว อากาศก็ ดี ขึ้ น บ้ า ง ทำให้

เราสามารถทำกิจกรรมนอกบ้านกันได้มากขึ้นนะคะ

วั น นี้ ดิ ฉั น มี เ รื่ อ งราวของคนไทยที่ ไ ด้ ใ ช้ ชี วิ ต อยู่ ที่

อังกฤษมาเล่าสู่กันฟัง เผื่อจะเป็นแรงบันดาลใจหรือ

อาจจะเพิ่มมุมมองใหม่ของการใช้ชีวิตอยู่ในอังกฤษ

ได้คะ มีคนไทยหลายแสนคนที่มาในอังกฤษ แต่ละ

คนก็มีประสบการณ์ที่แตกต่างกันออกไป วันนี้ได้มี

โอกาสได้คุยกับคุณยุ้ย หรือ คุณจูลี่ ปุณณดา ที่ตั้งใจ

เดิ น ทางมาตั้ ง หลั ก ที่ อั ง กฤษ โดยตาม Partner มา

แต่ความฝันไม่ได้เป็นเช่นนั้น เมื่อเส้นทางความรัก

ไม่ได้ดั่งที่ตั้งใจไว้ คุณยุ้ยเล่าให้ฟังว่า “หลังจากที่ไม่ประสบความสำเร็จด้านความรัก

พี่ เ ลยต้ อ งเริ่ ม มองหางานทำ ซึ่ ง เริ่ ม แรกก็ ท ำงานเหมื อ นคนไทยทั่ ว ไป

ที่มาที่นี้ เราเลือกไม่ได้ เพราะว่า ทุกวันต้องใช้เงิน แต่ด้วยความชื่นชอบ

ด้ า นแฟชั่ น เป็ น การส่ ว นตั ว อยู่ แ ล้ ว พี่ เ ลยเลื อ กที่ จ ะไป สมั ค รงานที่ ร้ า น

เสื้อผ้า ZARA สาขา Chelsea ซึ่งเป็นสาขาไฮโซ มีลูกค้าประจำพรีเมี่ยม

เยอะมาก ทุ ก อย่ า งต้ อ งเป๊ ะ ตอนที่ พี่ ไ ปสมั ค รงาน ขอบอกว่ า ยากมาก

คุ ณ ต้ อ งมี ค วามรู้ เ รื่ อ งแฟชั่ น มี ศิ ล ปะที่ จ ะมิ ก ซ์ แ อนด์ แ มทช์ เ สื้ อ ผ้ า

ผู้จัดการร้านจะให้ทำข้อสอบเกี่ยวกับแฟชั่นด้วย อย่างของพี่คือ เขาจะให้

ตัวอย่างของ celebrity มาและให้พี่ลองแต่งตัวให้กับคนดังเหล่านั้น ซึ่งเขา

ก็ จ ะดู ร สนิ ย มของเราว่ า เป็ น อย่ า งไร ซึ่ ง พี่ ก็ โ ชคดี ม ากที่ ไ ด้ ท ำที่ ZARA

เพราะว่าก็เป็น แบรนด์ที่เราชื่นชอบมากเหมือนกัน” แต่ความสวยงามจากภายนอก จริงๆ แล้วก็ไม่ได้สวยหรูเหมือนกัน

“ทำงานกั บ คนสเปน เราก็ ต้ อ งเข้ า ใจวั ฒ นธรรม นิ สั ย พื้ น ฐานของเขา

บางที พี่ ก็ ง งๆ นะ ว่ า ทำไมต้ อ งเสี ย งดั ง ต้ อ งตะคอก บางที พี่ ก็ ห งุ ด หงิ ด

บ้าง เพราะว่านิสัยคนไทยที่เวลามีปัญหา ค่อยๆ พูดค่อยๆ จากัน แต่ที่นี้ ไม่ ใ ช่ แ บบนั้ น แรกๆ พี่ ก็ ไ ม่ ชิ น แต่ อ ยู่ ไ ปอยู่ ม าก็ ชิ น เพราะเป็ น ลั ก ษณะ

50

Facebook | iASiA Magazine

บุคลิกของการทำงานกับชาวสเปน กว่าจะผ่านจุดนั้นได้ พี่ใช้ความอดทน

สูงเหมือนกัน หน้ า ที่ ห ลั ก ตอนทำงานอยู่ ZARA ก็ คื อ Sales assistance ซึ่ ง

มีหน้าที่ดูแลลูกค้า บางที่เจอลูกค้าเหวี่ยงๆ ก็มี เช่น บางคนบอกอากาศ

ในร้ า นอุ่ น ไป เย็ น ไป บางเรื่ อ งก็ ไ ม่ ไ ด้ เ กี่ ย วกั บ เราแต่ เ ราก็ ท ำตามหน้ า ที่

บริการไป ต่อมาได้ทำหน้าที่ดูแลเรื่องแฟชั่น จัดพวก Display หน้าร้าน

ต้องบอกว่า งานค่อนข้างหนักมาก พี่คิดว่า ไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่

จะเป็นเด็กเสริฟหรือ ทำงานในร้านเสื้อผ้า ก็หนักเท่ากันหมด แต่พี่เลือก

ที่จะทำตรงนี้เพราะว่าพี่ชอบแต่งตัว ชอบอยู่กับแฟชั่น เรียกได้ว่า เจอพี่ที่ไหน

พี่จะแต่งตัวจัดเต็มตลอดงาน สิ่งที่พี่ได้จากการทำงานที่ ZARA ก็คือ พี่ได้เพื่อนเยอะแยะมากมาย

ได้ เ พื่ อ นชาวยุ โ รปหลายชาติ ม ากๆ ได้ เ รี ย นรู้ วั ฒ นธรรมนิ สั ย ของคน

แต่ละชาติ พี่ไปเที่ยวยุโรปที ก็ได้ที่พักฟรี ถือว่าคุ้มนะ (หัวเราะ) มันก็เป็น

ประสบการณ์แบบใหม่จริงๆ นะ พี่เลิกทำงาน ZARA มาได้หลายปีแล้ว

แต่พวกเพื่อนๆ ก็ยังติดต่อกันอยู่เรื่อยๆ ไปมาหาสู่กันตลอด ส่ ว นงานที่ ท ำตอนนี้ ก็ ช่ ว ยพี่ ที่ รู้ จั ก ทำร้ า นอาหารบ้ า ง แล้ ว ก็ เ ป็ น


พริตตี้ของ สิงห์ ด้วยเรียกได้ว่า เชลซีเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนก็ต้องเห็น

พี่ ยุ้ ย ยื่ น เด่ น เป็ น สง่ า อยู่ ห น้ า สนาม “งานของสิ ง ห์ ก็ เ ป็ น อะไรที่ ส นุ ก นะ

พี่เป็นพริตตี้รุ่นแรกๆ เลย เห็นพริตตี้เด็กๆ หลากหลายหน้าตา แล้วงานที่ทำ

ก็ ส นุ ก ดี ได้ เ รี ย นรู้ กั บ ทำงานของฝรั่ ง ได้ เ ห็ น แฟนของแต่ ล ะที ม ว่ า เป็ น

อย่ า งไร ที ม ไหนเรี ย บร้ อ ย ที ม ไหนดู นั ก เลงๆ เรามี ค วามรู้ สึ ก ว่ า โอกาส

ที่ได้ทำอะไรแบบนี้มันยากมากและกับทีมฟุตบอลระดับสากลด้วย ถือว่า

เป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่ามากๆ คะ” สำหรั บ งานในอนาคตที่ พี่ อ ยากจะทำคื อ อยากอยู่ เ คาเตอร์ ข อง

CHANEL “พี่ รั ก แบรนด์ นี้ ม ากเรี ย กได้ ว่ า คลั่ ง ไคล้ เ ลยก็ ไ ด้ น ะ พี่ ไ ด้ เ ดิ น

ไปลองคุยกับผู้จัดการ เคาเตอร์ CHANEL ที่ Harrods มาแล้ว วันที่ไปพี่ก็

จัดเต็มไปเลย เสื้อผ้า กระเป๋า ต่างหู พร้อม ตัว C เต็มตัวเลยจ๊ะ ตอนนี้

พี่เหลือแค่ยื่นเอกสารส่วนตัว และ CV เท่านั้น พี่หวังว่าพี่จะได้ทำสิ่งที่พี่รัก

ในอนาคตอันใกล้นี้” นอกจากนี้พี่ก็มีธุรกิจเล็กๆ ที่ทำกับน้องที่เมืองไทย ก็มีขายเสื้อผ้า

มื อ สองบ้ า ง แล้ ว ก็ ข ายอาหารเสริ ม ลดความอ้ ว น ของ SLYN Both

ที่ หั น มาขายเพราะ พี่ ท านแล้ ว เห็ น ผล แล้ ว ก็ ป ลอดภั ย ดาราส่ ว นใหญ่

ก็ทานกันเพราะว่า มันช่วยจับไขมันที่เราทานแล้วขับถ่ายออกมา ซึ่งก็มี

น้ อ งๆที่ อั ง กฤษหลายคนก็ ท านกั น อยู่ อย่ า งว่ า อาหารที่ อั ง กฤษ ทำให้

สาวไทยหลายคนจ้ำม้ำขึ้น ตัวนี้ก็ช่วยลดน้ำหนักไปได้เยอะเลยจ๊ะ” สำหรั บ มุ ม มองการใช้ ชี วิ ต ที่ อั ง กฤษคุ ณ ยุ้ ย มองว่ า “จากที่ อ ยู่

ที่ อั ง กฤษ เราได้ เ ห็ น นิ สั ย ของคนไทยที่ นี้ เ ยอะแยะมาก ก็ มี ทั้ ง ดี แ ละไม่ ดี

สิ่ ง ที่ ดี ก็ เ ก็ บ ไว้ สิ่ ง ไหนที่ ไ ม่ ดี เ ราก็ ต้ อ งตั ด ออกไป คติ ป ระจำใจของพี่ คื อ

ตอนอยู่โรงเรียนเราถูกป้อนวิชาความรู้ เรียนจบเราก็ต้องสอบ แต่ชีวิตจริงเรา

โดนบททดสอบก่ อ นเราจึ ง จะเรี ย นรู้ พี่ เ ชื่ อ ว่ า การมาที่ ป ระเทศอั ง กฤษ

ของพี่ ท ำให้ พี่ เ รี ย นรู้ ชี วิ ต จริ ง ได้ ม ากขึ้ น เลยที่ เ ดี ย ว ก็ อ ยากจะฝากถึ ง

น้ อ งๆ เพื่ อ นๆ พี่ ที่ เ พิ่ ง มาอั ง กฤษ หรื อ อาจจะอยู่ ม านานแล้ ว ว่ า เราต้ อ ง

มี ค วามอดทนต่ อ ทุ ก ๆ สิ่ ง ๆ และเมื่ อ เราทำพลาดเราก็ ต้ อ งเรี ย นรู้ และ

สู้ต่อไปคะ” ใครมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจและอยากแขร์เป็นประสบการณ์ให้กับ คนไทย ในยูเค เขียนมาเล่าสู่กันฟังได้ ส่งมาที่ info@i-asiamag.com ทุก เรื่องที่ได้ลงจะได้รับบัตรกำนัลรับประทานอาหารร้านไทย £20 คะ Twitter | iASiA_Magazine

51


iLOVE COOKING Text / Photo :: Penny Jirayuwatana

Rhubarb: The Red Vegetable

เมื่ อ เอ่ ย ถึ ง ผั ก ที่ มี สี แ ดงแล้ ว คน

ส่วนใหญ่ก็คงจะนึกถึงมะเขือเทศ ทั้งๆ ที่แท้ ที่จริงแล้วมะเขือเทศจัดอยู่ในตระกูลผลไม้

นะคะ แต่ วั น นี้ เ ชฟเพนนี จ ะมาแนะนำผั ก

สีแดงชนิดหนึ่งซึ่งเป็นที่นิยมของชาวอังกฤษ

และกำลังอยู่ในฤดูของเค้าด้วยค่ะ เจ้าผักที่ว่า

นี้ชื่อว่า Rhubarb (รู-บาบ) ค่ะ สังเกตุง่ายๆ

เลยนะคะว่าลักษณะเด่นของเค้าก็คือก้านสี

แดงสดนั่นเอง รูบาบนั้นมีสองชนิดด้วยกันคือแบบปกติ (Main crop) กั บ แบบฟอสด์ (Forced) แบบ

ฟอสด์จะออกผลผลิตในช่วงสามเดือนแรกของปี

ต่ อ จากนั้ น ก็ จ ะถึ ง ตาของรู บ าบแบบปกติ จ นถึ ง

กลางปี เชฟเพนนีชอบแบบฟอสด์ค่ะ เนื่องจาก

แบบฟอสด์นั้นถูกปลูกในที่มืดทำให้ก้านของเค้า

เรี ย วแดงจั ด สวยกว่ า แบบปกติ (ก้ า นของแบบ

52

Facebook | iASiA Magazine

ป ก ติ จ ะ มี สี เ ขี ย ว ป น อ ยู่ บ น ก้ า น เ นื่ อ ง จ า ก

กระบวนการสังเคราะห์แสงจากการปลูกพืชโดย

แสงแดด) ส่วนรสชาติของก้านของแบบฟอสด์นั้น

ก็จะหวานกว่าแบบปกติ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วรสชาติ

ของรู บ าบทั้ ง สองแบบก็ เ ปรี้ ย วแบบว่ า ทานสด เปล่าๆไม่ได้ ต้องนำไปล้าง, หั่นเป็นชิ้นๆ, ต้มให้

สุกและเติมน้ำตาล (ใส่10% ถ้าจะนำไปทำเป็น

ของคาว และใส่ 20% ถ้ า จะนำไปทำเป็ น ของ หวาน) นิยมทานกับเนื้อหมูหรือปลาแมกเคอเรล สำหรับแกล้มเป็นของคาว และทานกับไอศกรีม,

โยเกิร์ต หรือจะใช้ทำเป็นไส้พายก็ได้ค่ะ ส่วนใบ ของรูบาบนั้นมีพิษทานไม่ได้ให้หั่นทิ้งไปเลยค่ะ จะเห็ น ว่ า ง่ า ยมากเลยนะคะสำหรั บ วิ ธี ก ารนำรู บาบมาใช้ประกอบกับอาหารที่เราคุ้นเคยอยู่แล้ว ที นี้ ก็ ล องหาซื้ อ รู บ าบตามตลาดหรื อ ซุ เ ปอร์

มาเก็ตดูนะคะ ติ ด ตามเรื่ อ งราวของ เชฟเพนนี่ และเกร็ ด ความรู้ด้านอาหารได้ที่ www.facebook.com/ pennythechef” www.facebook.com/ Penny Jirayuwattana pennythechef


บทความ :: i-ASiA | Photo :: Ball In Frame

iMODEL

ฐิติกานต์ ธัญญเจริญ (มายมิ้น)

การศึกษา มัธยม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน รุ่น111 ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ความรู้สึกที่ทีมงานติดต่อขอให้มาเป็นหน้าปก รู้ สึ ก ตื่ น เต้ น และยิ นดีที่ได้มาร่วมงานกับ i-ASiA คะ รู้สึกโชคดีมากคะ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง

ของนิ ต ยสารไทยที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มจากคนไทยในอั ง กฤษ ทำงานกั บ i-ASiA ที ม สนุ ก มากคะ

ได้ไปสถานที่ใหม่ๆแปลกตา เป็นที่ๆมิ้นไม่เคยไปเลยคะ ตื่นเต้นและสนุกมาก ถ้าไม่มีโอกาสนี้คง

ไม่ได้พบสถานที่แปลกใหม่ กับพี่ทีมงานเป็นกันเองมาก เหมือนไปถ่ายรูป เดินเที่ยวเล่นกับเพื่อนๆ

เลยค่ะ เหนื่อยบ้างแต่สนุกมากค่ะ ได้ประสบการณ์อะไรจากการร่วมงาน i-ASiA ที่เห็นได้ชัดเลยคือ การได้ฝึกความอดทนและการทำงานเป็นทีม คือเราสามารถช่วยกันคิด

แบบงาน ว่าจะให้งานออกมาแบบไหนดี เพราะถึงแม้ว่ามิ้นเองจะไม่ใช่มืออาชีพ แต่พี่เขาก็รับฟัง

ความคิดเห็นของมิ้นและช่วยกันออกไอเดียต่างๆ

เพื่ อ ให้ ง านออกมาดี ที่ สุ ด โดยไม่ รู้ สึ ก กดดั น

และเป็นกันเองมากคะ การทำงานครั้งนี้สามารถ

นำไปปรั บ ใช้ กั บ การทำงานในอนาคตได้ ค ะ เพราะการทำงานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ต้ อ งอาศั ย ความ

ใจเย็น การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันท่วงที

คะ คอลัมภ์โปรดของ i-ASiA ชอบอ่านคอลัมน์ iTravel&eat มากค่ะ เพราะส่ ว นตั ว เป็ น คนชอบท่ อ งเที่ ย วไปที่ แ ปลก ใหม่ ชอบหาประสบการณ์ชีวิตให้กับตัวเอง และ เป็นคนชอบเสาะหาร้านอาหารแปลกใหม่ไม่ว่า จะเป็ น ร้ า นอาหารท้ อ งถิ่ น หรื อ ร้ า นอาหาร modern เก๋ๆ เมื่อมีเวลาว่างๆก็จะเปิดอ่านหาที่ กินที่เที่ยวแปลกใหม่อยู่เสมอคะ ความหวังในอนาคต เมื่อเรียนจบ มิ้นอยากจะทำตามความฝันตัวเอง ทำงานด้านที่ปรึกษากฎหมาย หรือข้าราชการ

และทำธุรกิจครอบครัวไปด้วยค่ะ และเมื่อมีเวลาว่าง อยากจะเดินทางรอบโลก เพื่อหาประสบการณ์

ชีวิตคะ คติประจำตัว ฝากถึงเพื่อนชาวไทยที่มาศึกษาในต่างแดน ไม่มีอะไรเกินความสามมารถของตัวเอง ถ้าเรา

มี ค วามพยายามและตั้ ง ใจ ฝากถึ ง เพื่ อ นๆชาวไทยที่ ม าศึ ก ษาในต่ า งแดนเช่ น เดี ย วกั บ มิ้ น ขอให้

ทุกคนตั้งใจทำความฝันให้ตัวเองให้สำเร็จ และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ความรู้ให้มากที่สุดทั้งเรื่อง

เรียนและการใช้ชีวิต มิ้นเชื่อว่าปัญหาทุกปัญหาเราจะสามารถผ่านมันไปได้คะ Twitter | iASiA_Magazine

53


iREPAIR

Text / photo :: Pair Chatporn

เป็นคน ECO ไม่หนื่อยอย่างที่คิด...

หลายท่านคงเคยได้ยินคำว่า “ECO” ผ่านหูมาบ้าง แล้ว“ECO”มันคือ อะไร แพรได้ให้คำนิยามของคำว่า “ECO” ง่ายๆ คือ ECO = ลด ไม่ว่าจะ เป็นลดการใช้ทรัพยากร ลดการนำของใหม่มาใช้ (โดยการrecycle) หรือจะ

ลดอะไรก็ ต าม แต่ ห ลายคนอาจจะยั ง มองว่ า สิ่ ง เหล่ า นี้ เ ป็ น เรื่ อ งไกลตั ว

แพรขอแชร์ประสบกาณ์เล็กๆน้อย เพราะแพรก็เป็นคนหนึ่งที่เคยคิดว่า

ECO เป็นเรื่องไกลตัว…. เมื่ อ คำว่ า ECO ที่ แ พรนิ ย ามไว้ เ ท่ า กั บ คำว่ า “ลด” แล้ ว เราก็ จ ะ “พยายาม”ทำตัวให้ ECO โดยการลดใช้นู้นใช้นี่ เพื่อจะได้เป็นมนุษย์ ECO กับเขาบ้าง แต่การที่เราต้อง”พยายาม”ทำอะไรสักอย่าง เมื่อนานเข้ามันก็เริ่ม “เหนื่อย” แพรจึงกลับมานั่งคิดถึงคำว่า “ลด” ดูใหม่ เมื่อการลดที่เราทำ

อยู่นั้นมันคือการพยายาม อาจเป็นเพราะเราเริ่มจากการพยายามอยากเป็น

ในสิ่งที่เราต้องการให้คนอื่นเห็นว่าเราเป็นหรือเปล่า เมื่อคิดได้ดังนี้ แพรจึง

อยากนำคำว่า ECO เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตในทุกๆวันดู ECO ในชีวิตประจำวัน? แพรได้ลองตีความหมายคำว่า ECO ดูใหม่ เมื่อ ECO = ลด แล้วเมื่อ

การลด = ความไม่โลภ เมื่อเริ่มคิดแบบนี้ ชีวิตแพรก็เบาขึ้น เพราะไม่ต้องพยายาม

แบกคำว่า ECO ติดตัวไปไหนต่อไหนแล้ว แพรเริ่มสนใจด้านการอยู่แบบ “ไม่โลภ” แพรจึงลองไปเข้าคอร์ส “การ

อยู่ แ บบพึ่ ง พาตนเอง” ดู 20วั น ที่ ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ พั น พรรณจั ง หวั ด เชี ย งใหม่

โดยคอร์สนี้ต้องการบอกว่าเราสามารถอยู่ได้โดยไม่ใช้เงิน! คำถามแรกที่แพรคิดสงสัยคือ เป็นไปได้หรอที่เราจะใช้ชีวิตอยู่ในสังคม ปัจจุบันโดยไม่ใช้เงิน เมื่อมีข้อสงสัยในใจ จึงต้องไปพิสูจน์กัน วันแรกที่แพรไปถึงแพรได้พบกับ “พี่ป๊อป” ซึ่งเป็นหนึ่งในอาสาสมัครที่

ทำงานอยู่ ที่ นี่ พี่ ป๊ อ ปมี ห น้ า ที่ ป ลู ก พื ช และเก็ บ เมล็ ด พั น ธุ์ เพื่ อ แจกจ่ า ยให้ ค น

ที่มาขอ…แบบฟรีๆ เย็นวันนั้นแพรได้เข้าไปช่วยพี่ป๊อปเก็บเมล็ดพันธุ์ และเห็น

ถึงความตั้งใจในการทำงาน และใส่ใจกับการแจกจ่ายให้คนที่ขอเมล็ดพันธุ์มา

ทางจดหมาย แพรจึงอดสงสัยและถามพี่ป๊อปไปว่า “พี่ป๊อปคะ งานที่พี่ป๊อปทำอยู่

ทุกวัน แต่พี่ป๊อปกลับแจกคนอื่นแบบฟรีๆ แล้วพี่ป๊อปได้อะไรคะ” พี่ป๊อปตอบกลับมาว่า “พี่เคยบอกกับตัวเองว่า ถ้าฉันเกิดมาแล้วไม่ได้ทำ

ประโยชน์อะไรให้โลกเลย ใช้ชีวิตเผาผลาญทรัพยกรโลกไปวันวัน ก็ให้ฉันตายเถิด

แต่ถ้าชีวิตเราทำประโยชน์ ได้ช่วยโลกช่วยแผ่นดิน พี่เชื่อว่า…โลกจะคอยดูแลเรา เอง”

54

Facebook | iASiA Magazine


นี่ เ ป็ น คำตอบที่ ท ำให้แพรได้เห็นอะไรบางอย่าง มันเป็นคำตอบในมุมที่แพร

ไม่เคยคิดมาก่อน ว่าจะมีคนคิดแบบนี้ด้วย มันทำให้แพรกลับมามองตัวเองว่า นี่เรา

ทำอะไรอยู่ ชีวิตเรามีส่วนช่วยโลกช่วยแผ่นดินช่วยคนอื่นบ้างหรือยัง? ชีวิตความเป็นอยู่ที่นี่เรียบง่าย ปลูกผักกินเองโดยไม่ใช้สารเคมี เลี้ยงไก่เพื่อ

เก็บไข่มาทำอาหาร มีการสอนย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ การเรียนรู้พืชชนิดต่างๆ เพื่อนำมา

ทำยาสมุนไพร และที่น่าตื่นเต้นที่สุดจะเป็นอะไรไปไม่ได้ ถ้าไม่ใช่ “การทำบ้านดิน” แพรได้พบกับพี่โจน จันได ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้พันพรรณแห่งนี้ พี่โจน

เล่าว่าพี่โจนเคยเข้ามาใช้ชีวิตในกรุงเทพและทำงานหนักอยู่หลายปี เพื่อแลกเงินมา

ซื้ อ ข้ า วกิ น ไม่ เ คยทานข้ า วอิ่ ม และไม่ เ คยมี เ งิ น เก็ บ จนวั น หนึ่ ง พี่ โ จนมี ค วามคิ ด ที่ จ ะ

กลับบ้าน จึงเริ่มกลับมาทำเกษตร และเรียนรู้การอยู่แบบพึ่งตนเอง พี่โจนเห็นว่ามนุษย์

มีความต้องการหลักๆคือ”ปัจจัย4” พี่โจนจึงต้องการที่จะสร้างปัจจัย4 ได้ด้วยตนเอง

เริ่ ม ต้ น ด้ ว ยการมี เ สื้ อ ผ้ า เท่ า ที่ จ ำเป็ น ปลู ก ผั ก เพื่ อ เป็ น การสร้ า งอาหาร นำพื ช พั น ธุ์

หรื อ สิ่ ง ต่ า งๆรอบตั ว มาเป็ น ยารั ก ษาโรค และปั จ จั ย 4ชิ้ น ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด คื อ บ้ า น พี่ โ จน

จึงเริ่มสร้าง”บ้านดิน” เพราะบ้าน เป็นสิ่งที่มนุษย์ส่วนใหญ่ฝันอยากจะมีเป็นของตนเอง

และต้องใช้เวลาเก็บเงินเพื่อสร้างบ้านเป็นเวลานาน บางคน ต้ อ งทำงานหนั ก ถึ ง 30-40ปี เ พื่ อ จะได้ มี บ้ า น แต่ เ มื่ อ การทำ

บ้านดิน ไม่ต้องใช้งบประมาณมาก จึงไม่ต้องใช้เวลาในการเก็บ สะสมเงินนานขนาดนั้น พี่โจนเชื่อว่าทุกคนสามารถทำบ้านได้ เพราะดู อ ย่ า งนก นกไม่ มี เ งิ น นกไม่ เ คยเรี ย นหนั ง สื อ แต่ ยั ง

สามารถสร้างรังอยู่ได้ แต่เราเป็นคน ถ้าทำไม่ได้ก็อายนก และด้ ว ยความคิ ด ที่ เ ชื่ อ ว่ า ปั จ จั ย 4ไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งยากนี้

มั น ทำให้ แ พรมองชี วิ ต เป็ น เรื่ อ งง่ า ยขึ้ น เยอะเลย เมื่ อ ชี วิ ต

ไม่ยาก ชีวิตก็เบาขึ้น อี ก นั ย หนึ่ ง เมื่ อ เราสามารถสร้ า งปั จ จั ย 4 ซึ่ ง เป็ น

ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ได้ด้วยตนเอง มันทำให้เรา

ก้าวข้ามผ่านความกลัว กลัวที่จะไม่มั่นคง กลัวว่าไม่มีเงินแล้ว

จะไม่ปลอดภัย พี่โจนยังพูดถึงเงินไว้ว่า เงินไม่ใช่ของที่ต้องสะสม เงิน

เป็นเพียงเครื่องมือในการใช้แลกเปลี่ยนในสิ่งที่เรายังทำเอง

ไม่ ไ ด้ เมื่ อ เราพึ่ ง ตนเองได้ ม ากเท่ า ไหร่ เงิ น ก็ ยิ่ ง มี ค่ า น้ อ ยลง เท่านั้น ในทางกลับกันถ้าเราพึ่งตนเองได้น้อย เงินก็ย่อมมีค่า มาก เมื่ อ เข้ า ใจถึ ง หลั ก การคิ ด ดั ง นี้ แ ล้ ว แพรเริ่ ม กลั บ มา

วางแผนการดำเนินชีวิตตัวเองใหม่ สังคมเมืองทุกคนใช้ชีวิต

เพื่อจุดประสงค์ในการหาเงิน แต่เมื่อลองเปลี่ยนเป้าหมายใหม่

ตั้งคำถามในสิ่งที่อยากรู้ ลองทำในสิ่งที่ไม่เคยทำ เมื่อคิดได้

แบบนี้ การใช้ชีวิตเป็นเรื่องสนุกขึ้นเลย เพราะเงิน ไม่มีค่ามาก

พอที่จะทำให้เราตื่นแต่เช้าลุกขึ้นมาทำงานเพื่อแลกเงิน แต่การ

เรียนรู้สิ่งใหม่ๆในชีวิตมันมีค่าพอที่ทำให้อยากตื่นเช้ามาใช้ชีวิต

เมื่อชีวิตรู้จักคำว่าพอ เราจะเลิกเป็น”นักสะสม” เมื่อเราไม่เป็น

นักสะสม ชีวิตก็จะไม่หนัก ใช้ชีวิตแบบเบาๆง่ายๆ และนี่แหละที่แพรคิดว่าเป็นการเริ่มต้นการลดจาก ภายในโดยแท้จริง เมื่อ ECO = ลด = ความไม่โลภ = ความพอเพียง Twitter | iASiA_Magazine

55


iTRAVEL & EAT บทความ | ภาพ :: สุคนธ์ ปันอิน (เสี้ยวขาวฯ)

เดินเล่นในเมือง ท่าเรือเก่า และขึ้นเขาชมวิว ที่เมือง Marseille

สวัสดีครับ อ่าส์!!! ตอนนี้ทางยุโรปก็เข้าฤดูใบไม้ผลิแล้ว

และที่ ส ำคั ญ เวลาก็ เ ลื่ อ นเร็ ว ขึ้ น นั่ น แสดงว่ า ตอนนี้

ที่ยุโรปจะมีเวลากลางวันนานขึ้น 1 ชม. ช่วงนี้มองไป ทางไหนเห็นดอกไม้เริ่มผลิบานใบไม้เริ่มเขียวขจี แลดู

ช่างสดชื่นเสียกระไร แต่ถึงอย่างไรอากาศก็ยังหนาว

อยู่ เ ลยโดยเฉพาะตอนเช้ า ตอนนี้ ที่ ฝ รั่ ง เศสตอน

กลางวันอากาศกำลังดีมีแดด ในวันหยุดเหมาะแก่การ

ปั่ น จั ก รยานหรื อ ไม่ ก็ ไ ป Picnic เปลี่ ย นบรรยากาศ

ทานข้าวนอกบ้านบ้าง...

56

Facebook | iASiA Magazine


วกเข้ า เรื่ อ งเที่ ย วกั น ฉบั บ นี้ ที่ จ ริ ง ผมจะเขี ย นเกี่ ย วกั บ สถานที่

ท่ อ งเที่ ย วที่ ๆ นึ ง ที่ ผ มไปเที่ ย วมาช่วงฤดูใบไม้ผลิ และนักท่องเที่ยวทั่วทุก

มุมโลกนิยมเที่ยวกันช่วงนี้ แต่เผอิญผมกำลังย้ายที่อยู่ Hard disk ที่เก็บ

รู ป ภาพอี ก อั น หายหาไม่ เ จอ เลยต้ อ งเปลี่ ย นสถานที่ เ ที่ ย วไปเที่ ย วที่ อื่ น

แทน เอาเป็นว่ารอผมหา Hard Disk เจอแล้วผมจะพาเที่ยวครั้งหน้าแทน แล้วกันนะครับ สำหรับฉบับนี้ผมจะพาเที่ยวทางภาคใต้ของฝรั่งเศสแทน

แล้วกันนะครับ ถ้าพร้อมแล้วมาลุยกันเลย! เมื่อถึงฤดูร้อนของทุกๆ ปี แหม่...ใครๆ ก็อยากลางานช่วงนี้เพื่อ

ออกมาสั ม ผั ส แดดบ้ า ง เพื่ อ ให้ ผิ ว หนั ง ได้ รั บ วิ ต ามิ น (โม้ ไ ปแล้ ว !) ที แ รก

ผมนึกไม่ออกว่าจะไปรับลมชมแดดที่ไหนดี แต่เมื่อร่างกายบอกว่าตอนนี้

ต้องการสัมผัสทะเลเหลือเกิน ผมเลยไม่รอช้ารีบหาสถานที่เที่ยวติดทะเล

สวยๆ ในที่สุดก็หาเจอซึ่งเมืองที่จะไปเที่ยวนั้นอยู่ทางตอนใต้ของฝรั่งเศส

ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เมืองที่ว่านี้คือเมือง “Marseille” (มาร์เซย)

พอได้ Destination ผมรี บ จองตั๋ ว รถไฟ TGV.จาก Paris---> Marseille ซึ่งช่วงที่ผมไปตรงกับช่วงที่ชาวฝรั่งเศสจะลาพักร้อนกันเกือบ

ทั่ ว ประเทศคื อ ช่ ว งเดื อ นสิ ง หาคม นั่ น แสดงว่ า ราคาโรงแรมที่ พั ก รวมทั้ ง

ค่าเดินทางต่างๆ จะราคาสูงมาก แต่ทำไงได้เมื่อผมลางานไปแล้วเป็นไง

เป็นกัน! พอจองตั๋วและห้องพักเสร็จก็ได้เวลาแบกเป้สะพายกล้องแถมได

ใส่เสื้อยืดกางเกงขาสั้นที่นานๆ จะมีโอกาสได้ใส่สักที ฮ่าๆ ปู๊นๆๆๆๆ นั่งรถไฟจากปารีสมาหลายชั่วโมงในที่สุดรถไฟก็มาจอด

ที่ชานชลาของเมือง Marseille พอก้าวเท้าออกจากรถไฟ ก็เจอกับผู้คน

ที่เบียดเสียดกันไปมา ผมรีบหาทางออกจากสถานีรถไฟเพื่อเดินทางเข้า

ในเมือง ถ้าพูดถึงเมือง Marseille คนฝรั่งเศสจะรู้กันว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่

เกิดอาชญากรรมบ่อย เพราะมีมาเฟียเยอะโดยเฉพาะพวกค้ายาเสพติด

เมื่อปีที่แล้วทางรัฐบาลเลยส่งตำรวจไปเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชน

ในพื้ น ที่ แ ละนั ก ท่ อ งเที่ ย วมากกว่ า ปกติ ที่ เ คยมี สำหรั บ ผมแล้ ว ไม่ ว่ า

Twitter | iASiA_Magazine

57


เมื อ งไหนประเทศไหนที่ ผ มไปเที่ ย ว ผมจะระมั ด ระวั ง ตั ว อยู่ ต ลอดเวลา

แม้ตอนไปเมืองไทยก็ตาม... Marseille เป็ น เมื อ งใหญ่ อั น ดั บ 3 ของฝรั่ ง เศสเมื่ อ เที ย บกั บ

ประชากร ซึ่ ง มี ป ระชากรอาศั ย อยู่ ป ระมาณ 1.6 ล้ า นคน เนื่ อ งจากที่ ตั้ ง

ที่ติดทะเลทำให้ Marseille มีแดดเกือบตลอดทั้งปี แต่ถึงอย่างไรบางวัน

จะมี ล มแรงซึ่ ง ทำให้ อ ากาศหนาวได้ สถานที่ เ ที่ ย วที่ เ ป็ น จุ ด เด่ น ของ

เมืองนี้อันดับแรกคงไม่พ้นท่าเรือเก่าแก่ที่มีชื่อว่า Le Vieux-Port ซึ่งเป็น

ท่ า เรื อ ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ของฝรั่ ง เศสและใหญ่ เ ป็ น อั น ดั บ ที่ 5 ของทวี ป ยุ โ รป

ท่าเรือแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันในนามประตูสู่เมดิเตอร์เรเนียน เพราะสมัยก่อน

เคยเป็ น ศู น ย์ ก ลางเศรษฐกิ จ ที่ ส ำคั ญ ในการค้ า ขายระหว่ า งต่ า งประเทศ

แถบชายฝั่ ง ทะเลเมดิ เ ตอร์ เ รเนี ย นและประเทศอาณานิ ค มของฝรั่ ง เศส

อี ก ด้ ว ย ปั จ จุ บั น บริ เ วณนี้ จ ะมี เ รื อ ชาวประมงทั้ ง ลำเล็ ก ลำใหญ่ จ อด

อยู่ เ ต็ ม ท่ า เรื อ นอกจากนี้ ยั ง มี เ รื อ ส่ ว นตั ว ของคนมี ตั ง ค์ แ ละเรื อ สำหรั บ

พานักท่องเที่ยว เที่ยวรอบๆ ชายฝั่งที่จอดอยู่อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย

ที่ท่าเรือช่วงเช้าๆ จะมีพ่อค้าชาวประมงนำปลาสดๆ ออกมาขาย บางเจ้า

กำลั ง เอาปลาออกจากอวนมาขายเพื่ อ ให้ รู้ ว่ า ปลาเพิ่ ง ล่ า มาหมาดๆ ผม

มาเที่ ย วท่ า เรื อ ตั้ ง แต่ เ ช้ า ซึ่ ง วั น ที่ ไ ปอากาศดี มี แ ดดซึ่ ง เหมาะแก่ ก ารเก็ บ

ภาพสวยๆ ผมเดินวนรอบท่าเรือซึ่งจะมีร้านค้า บาร์ ร้านอาหารเต็มไปหมด

ไม่ไกลจากท่าเรือจะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดนั่นก็คือวิหาร NotreDame de la garde ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาสามารถมองเห็นวิวมุมสูงของ

58

Facebook | iASiA Magazine

เมื อ ง Marseille และวิ ว รอบๆ เมื อ ง การเดิ น ทางสามารนั่ ง รถไฟเล็ ก ๆ

ที่พาขึ้นเขาหรือไม่ก็นั่งรถบัสที่พาไปถึงเชิงเขา ส่วนผมนั้นใช้วิธีเดินขึ้นครับ

เพื่อทดสอบความแข็งแรงของร่างกาย แต่กว่าจะขึ้นไปถึง เล่นเอาเหงื่อ

ท่ ว มตั ว เหนื่ อ ยกั น สุ ด ๆไปเลย แต่ พ อไปถึ ง จะหายเหนื่ อ ยและคุ้ ม ค่ า กั บ

การที่มาชมครับ เพราะได้ดูวิวสวยๆของเมืองและทะเลที่อยู่ไกลลิบตา วิหาร Notre-Dame de la garde สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1853 และ สร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ.1864 ซึ่งใช้เวลาสร้างทั้งหมดเกือบ 11 ปี ตัววิหาร

นั้นทำจากหินอ่อนสีขาวสลับกับสีเทาซึ่งคล้ายๆ กับโบสถ์ที่เมือง Florence

ประเทศอิตาลี หน้าวิหารจะมีหอระฆังตั้งตระการตาและยอดหอยังมีรูปปั้น

พระแม่มารีอุ้มเด็กซึ่งหันหน้าไปทางทะเล ซึ่งเป็นจุดเด่นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว

โดยเฉพาะชาวคริสต์ ผมเดินชมรอบๆ วิหารเพื่อเก็บภาพมุมสูงของเมือง


เดิ น ชมไปเก็ บ ภาพไปในวิ ว สวยๆ แหม่ ! ช่ า งเป็ น วั น พั ก ผ่ อ นที่

คุ้ ม ค่ า ที่ สุ ด เลยสำหรั บ คนที่ ช อบเที่ ย วและรั ก การถ่ า ยภาพอย่ า งผม พอ

ชมวิ ห ารกั น จุ ใ จผมรี บ ลงจากวิ ห ารเพื่ อ เดิ น ชมเมื อ ง เมื อ ง Marseille

การเดิ น ทางเที่ ย วในเมื อ งค่ อ นข้ า งสะดวก สำหรั บ ใครที่ ไ ม่ ช อบเดิ น เท้ า

ก็สามารถนั่งรถบัสหรือไม่ก็นั่งรถไฟใต้ดินได้ ซึ่งช่วยย่นเวลาการเดินทาง

ได้ ม ากเลยที เ ดี ย ว พอเดิ น ทางชมเมื อ งจนเหนื่ อ ยก็ ไ ด้ เ วลาแวะพั ก ดื่ ม

เบี ย ร์ ค ลายร้ อ นซึ่ ง ผมแวะไปที่ ท่ า เรื อ อี ก ครั้ ง เพื่ อ มานั่ ง พั ก ผ่ อ น และดื่ ม

เบี ย ร์ ส ดเย็ น ๆ ไปในตั ว และทานข้ า วกลางวั น ที่ นี่ สำหรั บ มื้ อ นี้ ผ มเลื อ ก

ทานอกเป็ดย่าง ทานกับผัดผักรวมมิตรจากแดนใต้ ภาษาฝรั่งเศสเรียกว่า

Légumes sautés à la provençale (ไม่ ใ ช่ ผั ด ผั ก สะตอนะครั บ ฮ่ า ๆ)

ซึ่ ง อาหารแถบภาคใต้ จ ะเป็ น คล้ า ยๆอาหารเขตเมื อ งร้ อ น จะมี ส่ ว นผสม

พวกกระเที ย ม มะเขื อ เทศ ฟั ก มะกอกน้ ำ มั น มะกอก เป็ น ต้ น พอทาน

ข้ า วเสร็ จ ผมเลยไปนั่ ง ริ ม ฝั่ ง ที่ อ ยู่ ท่ า เรื อ เพื่ อ นอนอาบแดดและลงแช่ น้ ำ

ถึ ง แม้ มี แ ดดทั้ ง วั น ก็ จ ริ ง แต่ น้ ำ ทะเล

ที่นี่ยังเย็นอยู่ดีเทียบกันไม่ติดกับเมือง ไทยเลย แต่ ก็ พ อทำให้ ห ายคิ ด ถึ ง

ทะเลได้ ผมเล่นอยู่ที่นี่จนเกือบเย็นๆ

ลมพัดมาแรงผมเลยรีบเดินกลับที่พัก ระหว่ า งทางก็ แ วะเก็ บ ภาพตอน

ดวงอาทิตย์ตก ชั่งโรแมนติคเสียกระไร ... พอชมดวงอาทิตย์จนลับขอบฟ้า ก็ได้เวลากลับที่พักและวันรุ่งขึ้น

ผมมี โ ปรแกรมนั่ ง เรื อ ชมหิ น ผา นอกชายฝั่ ง ซึ่ ง ภาษาฝรั่ ง เศสเรี ย กว่ า

Les calanques ซึ่ ง ต้ อ งนั่ ง เรื อ ไปชมนอกชายฝั่ ง โดยใช้ เ วลาเดิ น ทาง

ไปกลั บ ประมาณ 2 ชม. ซึ่ ง ถื อ ว่ า คุ้ ม มากๆ เรื อ จะพาเราไปชมหิ น ผา

ที่สวยงาม บางพื้นที่จะโผล่กลางทะเล บางที่จะย้อยออกมาตามชายฝั่ง

ซึ่ ง ช่ ว งที่ ผ มไปจะมองเห็ น นั ก ปื น ผาปื น ขึ้ น สู ง เลยที เ ดี ย วแลดู ห วาดเสี ย ว นอกจากมีผาให้ชมแล้วยังมีน้ำทะเลใสๆ สวยๆ ให้ชมอีกด้วย ซึ่งหาได้ยาก

ในฝรั่งเศส เพราะทะเลส่วนมากน้ำทะเลของที่นี่น้ำออกจะขุ่นๆ ลื ม บอกไปว่ า การนั่ ง เรื อ ชมผาสวยๆ นอกชายฝั่ ง สามารถซื้ อ

ตั๋ ว เรื อ ที่ ท่ า เรื อ Le Vieux-Port ได้ เ ลยนะครั บ หรื อ ไม่ ก็ ส ามารถซื้ อ ทาง

อิ น เตอร์ เ นทล่ ว งหน้ า ได้ ซึ่ ง บางช่ ว งจะมี โ ปรโมชั่ น ราคาถู ก ตอนที่ ผ มไป

ได้ ช่ ว งโปรโมชั่ น ราคาไปกลั บ 17 Euros ถื อ ว่ า ถู ก มากๆ ตอนขากลั บ

เรือจะพาเราชมเกาะเล็กๆ ที่มีปราสาทตั้งอยู่เรียกว่า Chateau d’if ซึ่งอยู่

ไม่ ไ กลจากท่ า เรื อ และท่ า ขึ้ น ไปชมวิ ห าร Notre-Dame de la garde

ก็จะเห็นเกาะนี้อย่างเด่นชัด ซึ่งสมัยก่อนปราสาทแห่งนี้ใช้เป็นคุกสำหรับ

ขังนักโทษ ซึ่งนักโทษคนแรกที่ถูกขังที่นี่เป็นชาวประมงของเมือง Marseille

ซึ่ ง ถู ก ขั ง ครั้ ง แรกในปี ค.ศ.1540 ถ้ า ถู ก ขั ง ที่ นี่ จ ะหาทางแหกคุ ก ยาก

เพราะล้ อ มรอบจะมี แ ต่ น้ ำ ทะเล ปั จ จุ บั น ที่ นี่ ก ลายเป็ น สถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว

ที่ ขึ้ น ชื่ อ ของเมื อ ง Marseille พอชมกั น เสร็ จ เรื อ ก็ จ ะพาเรากลั บ เข้ า ฝั่ ง ที่

ท่ า เรื อ เก่ า จากนั้ น ผมก็ เ ดิ น เล่ น อยู่ บ ริ เ วณท่ า เรื อ แวะซื้ อ ของฝากกลั บ

ติ ด ไม้ ติ ด มื อ ซึ่ ง ของฝากที่ ขึ้ น ชื่ อ ของเมื อ งนี้ ก็ ไ ม่ พ้ น สบู่ ข องเมื อ งมาร์ เ ซย

ภาษาฝรั่ ง เศสเรี ย กว่ า Savon de Marseille ซึ่ ง จะมี น้ ำ มั น มะกอก

เป็นส่วนผสมซึ่งมีการผลิตใช้ครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.1370... การเดินทางเที่ยวเมือง Marseille ผมใช้เวลาเที่ยวทั้งหมด 3 วัน แต่ ล ะวั น แต่ ล ะที่ ที่ ไ ปถื อ ว่ า คุ้ ม กั บ ค่ า เดิ น ทางที่ จ่ า ยไป เพราะเมื อ งนี้ มี

สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วให้ ช มเยอะ สำหรั บ คอลั ม น์ iTravel & Eat ฉบั บ นี้

ผมขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับ อ่อ เสียดายมาก

ที่ ภ า พ บ า ง ส ถ า น ที่ ที่ ผ ม ไ ป เ ที่ ย ว ใ น ท ริ ป นี้

ผมไม่ ส ามารถเอามาลงให้ ช มได้ เ พราะอย่ า งที่

ผมเขี ย นไว้ ข้ า งต้ น ว่ า มี ปั ญ หาเรื่ อ ง Hard Disk

ที่ผมเก็บภาพหายระหว่างที่ย้ายที่อยู่ เอาเป็นว่า

ผมเอาภาพมาลงให้ ช มเท่ า ที่ ห ามาได้ น ะครั บ ...

แล้วพบกันฉบับหน้าครับ!!! สุคนธ์ ปันอิน (เสี้ยวขาวฯ) Twitter | iASiA_Magazine

59


Back Issue

iCLASSIFIED

01 Chinese New Year

02 Spa

03 Go Green

04 Organic

05 Buddhism

06 Thai Food

07 Flower

08 Vegetarian

09 Travel Thailand

10 Hotel & Resort

11 Thai Wine

12 Thai Food

13 Money Transfer

14 Thai Supermarket

15 Education

16 Thai Sauce

17 UK Immigration

18 Thai Beer

19 Building & Construction

20 Natural Skin Care

21 Oriental Supermarket

22 Thai Classical Dance

23 Thai Classical Music

24 Rebulic of Ireland

25 Wales

26 Thai Pianist

27 Edu-Plus CIC

28 Thai Children’s trust

29 Oriental Wholesaler

30 The Young Buddhist Group

31 Buddhism in the UK

32 iFly Thai Airways

33 Thai Restaurant Group

34 Thai Community in Cambridge 35 Thai Ambassador

36 Thai-Scottish Community

37 Nan Nan Thai - Esarn Music 38 2013 Greetings

39 Samaggi Samagom

40 Anglo-Thai Society

41 Thai Karaoke Restaurants in London

42 Thai Massage & Spa in London

44 Thai Papaya Salad

45 Manning Impex

ต้องการเป็นเจ้าของนิตยสาร i-ASiA ฉบับที่.................................... จำนวน..............................เล่ม ราคาเล่มละ £2 รวมค่าขนส่งทั่วประเทศ รายละเอียดส่วนตัว ชื่อ / นามสกุล .................................................................................. ที่อยู่ ................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ โทรศัพท์ / มือถือ .............................................................................. อีเมล์ ............................................................................................... ชำระค่าขนส่ง ธนาณัติ เช็คธนาคาร สั่งจ่ายในนาม i-ASiA Ltd. ส่งไปยัง i-ASiA Ltd. 1 Jutland Rd. London E13 8JH

โทร. 079-502 53512 Facebook : ช่างใทยในอังกฤษ

* แบบฟอร์มนี้สามารถถ่ายเอกสารได้

43 The Thai Temples

รับตกแต่งภายใน บ้าน - ร้านอาหาร ร้านต่างๆ งานน้ำ ไฟ ทาสี ปูพื้น ทำเดกกิ้งสวน ประกอบเฟอร์นิเจอร์ สุขภัณฑ์ งานซ่อมแซมต่างๆ ประสบการณ์นานกว่า 10 ปี รับปรึกษาฟรี


Lanna Spa has a fine reputation as one of the best Thai Massage in South West London. We are looking for Thai Massage Therapists who can join our busy professional team. Please contact :: Nalin Lanna Spa 280 upper Richmond Road Putney London SW15 6TQ Tel: 020 87893985 Twitter | iASiA_Magazine

61


iDIRECTORY LISTING

Thai Useful Directory The Royal Thai Embassy London

Tel. 0207 589 2944

29-30 Queen’s Gate London SW7 5JB Fax. 0207 823 7492 www.thaiembassyuk.org.uk Thai Commercial Affair Tel. 0207 493 5749 11 Herdford St. London S1Y 7DX Fax. 0207 493 7416 Tourism Authority of Thailand Tel. 0207 925 2511 1st Floor, 17-19 Cockspur Street London SW1Y 5BL Fax. 0207 925 2512 Thai Airways International Tel. 0207 409 7953 41 Albemarle Street London W1S 4BF WestEast Travel Tel. 0844 815 8899 295 King Street Hammersmith London W6 9NH Fax. 0870 063 3125 www.westeasttravel.com

Royal Thai Consulate Tel. 0121 643 9481 Birmingham Hull Tel. 0148 258 1668 Liverpool Tel. 0151 255 0504 Glasgow Tel. 0141 353 5090 Cardiff, Wales Tel. 0292 046 5777 Gibraltar Tel. 003 504 6315

Fax. 0121 449 3334 Fax. 0148 258 0588 Fax. 0151 255 1070 Fax. 0141 332 2928 Fax. 0292 046 5777

At Thai

Tel. 0207 385 9264

Bangkok Thai Cafe

Tel. 0207 722 9605

Benja

Tel. 0207 287 0555

Blue Elephant

Tel. 0207 385 6595

Busaba Eat-Thai

Tel. 0207 255 8686

Bussara

Tel. 0208 995 5774

Butlers Thai Cafe

Tel. 0208 579 8803

Celadon

Tel. 0207 328 8883

Chaam - Northern Thai Cuisine

Tel. 020 7610 3572

Chaopraya Eat-Thai

Tel. 0207 486 0777

Chiang Mai Thai Restaurant

Tel. 0207 437 7444

30, Greyhound Rd London W6 8NX 17-18 New College Parade London NW3 5JD 17 Beak St. London W1F 9RW 3-6 Fulham Broadway London SW6 1AA 106 -110 Wardour Street London W1V 4AS 99 Chiswick High Road London W4 2ED 14 ST Marys Rd,Ealing GreenLondon W5 5ES 239 Elgin Avenue, Maida Vale London W9 1NJ 461 - 465 North End Road Fulham London SW6 1NZ  www.chaam-london.co.uk 22 St.Christopher Place London W1U 1NP

Thai Temple

The Buddhapadipa Temple London วัดพุทธปทีป ลอนดอน

48 Firth St. London W1D 4SF

14 Calonne Road, Wimbledon Parkside, London, SW19 5HJ Tel. 0208 946 1357 Crazy Bear 26-28 Wehitfield Street London W1P 5RD www.buddhapadipa.org

Oxford Buddha Vihara วัดพุทธวิหารออกซ์ฟอร์ด

356-358 Abingdon Rd. Oxford OX1 4tQ Tel. 0186 579 1591 www.oxfordbuddhavihara.org.uk

Cittaviveka Chethurst Buddhist Monastery วัดป่าจิตตวิเวก

Chethurst (W.Sussex), Peterfield, Hampshire, Gu31 5EU Tel. 0173 081 4986 www.cittaviveka.org

The Buddhavihara Temple Kings Bromley วัดพุทธวิหาร คิงส์บรอมลี่ Eastfields House, Alrewas Road, Bromley, Staffordshire, DE13 7HR Tel. 0154 347 2315 www.watthaiuk.com

The Forset Hermitage วัดป่าสันติธรรม

Lower Fulbrook, Warwickshire, CV35 8AS Tel. 0192 662 4564 www.foresthermitage.org.uk

Wat Sanghathan วัดสังฆทาน

107 Handsworth Wood Road, Birmingham B20 2PH Tel. 0121 551 5729 www.sanghathan-uk.com

Amaravati Buddhist Monastery วัดอมราวดี

St.Margarets Lane, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP1 3BZ www.amaravati.org

Wat Buddharama London วัดพุทธาราม ลอนดอน

77 Blake Hall Road, Wanstead, London E11 3QX Tel. 0208 530 2111 www.watbuddharam.org.uk

The Dhammapadipa Temple วัดธรรมปทีป (สาขาวัดพุทธปทีป) 199 Slateford Road, Slateford, Edinburgh, Scotland, EH14 1LA Tel. 0131 443 1010 www.dpadipa.org

Wat Phradhammakaya London วัดพระธรรมกาย ลอนดอน

2 Brushfield Way, Knaphill, Woking, GU212TG Tel. 0148 347 5757

Wat Sriratanaram Manchester วัดศรีรัตนาราม แมนเชสเตอร์

18 Paulden Avenue, Baguley, Manchester, M23 1PD Tel. 0161 998 4550 www.watsriuk.net

Aruna Ratanagiri Buddhist Monastery วัดอรุณรัตนคีรี

2 Harnham Hall Cottages, Harnham, Belsay, Northumberland, NE20 0HF www.ratanagiri.org.uk

Thai Restaurant 101 Thai Kitchen

Tel. 0208 746 6888

Addie Thai Cafe

Tel. 0207 259 2620

352 King Street Hammersmith London W6 0RX 121 Earl’s Court Road London SW5 9RL

Cheque / Postal order payable to : Miss K. Saeteng Send to : 1 Jutland Rd. London E13 8JH

Tel. 0207 621 0289

East Thai Thai Restaurant

Tel. 0207 405 5551

Esarn Kheaw

Tel. 0208 743 8930

176 Drury Lane, Covent Gardent, London WC2B 5QF 314 Uxbridge Road. Shepherds Bush London W12 7LJ

Fat Boy’s III

Tel. 0208 232 8028 431-433 Richmond Road,East Twickenham Middlesex TW1 2EF Isarn Tel. 0207 424 5153 119, Upper St London N1 1QP Jasmine Thai Restaurant Tel. 0208 743 7886 16 Goldhawk Road,Shepherds Bush London W12 8HP Krungthep Restaurant Tel. 0207 259 2314 227-229 Old Brompton Road, Earl’s Court London SW5 0EA Kwan Thai Restaurant Tel. 0207 403 7373 Unit 1, Hays Geleria. London Bridge London SE1 2HD Mae Ping Thai Restaurant Tel. 0208 545 0021 162, The Broadway London SW19 1RX Mai Thai Tel. 0208 542 8834 75 The Broadway, Wimbledon London SW19 1QE Mango Tree Tel. 0207 823 1888 46 Grosvenor Place, Belgravia London SW1X 7EQ Manorom Thai Restaurant Tel. 0207 240 4139 16 Maiden Lane Covent Garden London WC2E 7NA Muang Thai Restaurant Tel. 0207 916 0653 71 Chalk Farm Road London NW1 8AN Nahling Thai Restaurant Tel. 0208 883 8688 106 High Road,East Finchley London N2 9EB Nahm Tel. 0207 333 1234 The Halkin, 5 Halkin Street London SW1X 7DJ Noodles Magic Tel. 0208 748 9482 139 A. King St. Hammersmith London W6 9JG Pad Thai Tel. 0173 287 0000 15 High Street , West Malling Kent ME19 6QH Papaya Tree Tel. 020 7937 2260 209 Kensington High Street London W8 6BN www.papayatree.co.uk Patara (Soho) Tel. 0207 434 1071 15 Greek St. London W1D 4DP Pepper Tree Tel. 0207 622 1758 19 Southside, Clapham Common London SW4 7AB Pu’s Brasserie Tel. 0207 404 2132 10 Gate Street, Holborn London WC2A 3HP Reun Thai Tel. 0208 748 4881 100 Fulham Palace Road London W6 9PL Rumwong Tel. 0148 353 6092 16-18 London Road, Guildford Surrey GU1 2AF Sala Thai Tel. 0208 304 3308 331 Broadway, Bexleyhealth, Kent DA6 8DT Saran Rom Tel. 0207 751 3111 The Boulevard, Imperial Wharf, Townmead Road London SW6 2UB Sugar Hut Tel. 0207 386 8950 374 North End Road London SW6 1LY Tamnag Thai Restaurant Tel. 0208 761 5959 50 - 54 Westow Hill, Crystal Palace London SE19 1RX Sukhothai Thai Restaurant Tel. 0147 432 8123 6 Windmill Street, Gravesend, Kent DA12 1AD Thai Orchid Tel. 0121 212 1000 7 Bennett’s Hill Birmingham B2 5ST Thai Rice Tel. 0208 968 2001 303 Portobello Road London W10 5TD

Thai Silk

Tel. 0207 735 9338 Unit No.13 O2 Arena, Peninsula Square London SE10 0DX Thai Smile Tel. 0120 272 0088 674 Christchurch Rd Bournemouth BH7 6BT Thai Square (Trafalgar Square) Tel. 0207 839 4000 21-24 Cockspur Street, Norway House London SW1Y 5BL Thai Taste Tel. 0207 373 1647 130 Cromwell Road London SW7 2HE Thai Terrace Tel. 0148 350 3350 Castle car park, Sydenham Rd, Guildford Surrey GU1 3RT Thai Thai Cafe Tel. 0208 994 1093 183 Acton Lane, Chiswick London W4 5 DAw The Thai Barn Tel. 0122 586 6443 9-10 St. Margaret’s St. Bradford on Avon Wiltshire, BA15 1DA www.thaibarn.co.uk Yum Yum Tel. 0207 254 6751 187 Stoke Newington High Street London N16 0LH Chinese Restaurant Four Seasons Tel. 0207 229 4320 84 Queensway, Bayswater London W2 3RL Gold Mine Tel. 0207 792 8331 102 Queensway, Bayswater London W2 3RR Kam Tong Tel. 0207 229 6065 59-63 Queensway, Bayswater London W2 4QH Magic Wok Tel. 0207 792 9767 100 Queensway, Bayswater London W2 3RR Mandarin Kitchen Tel. 0207 727 9012 14-16 Queensway, Bayswater London W2 3RX Royal China Tel. 0207 221 2535 13 Queensway, Bayswater London W2 4QJ

Oriental Supermarket & Wholesalers Chuanglee

271 Merton Road London SW18 5JS

Montien Spice Co. Ltd. Namjai Brand

214b Sandycombe Road, Kew, Surrey TW9 2EQ Fax. 020 8287 1010 www.namjai.co.uk

Tel. 0208 870 5292

Tel. 020 8332 9888

Muay Supermarket

Tel. 0207 341 3599

New Loon Moon

Tel. 0207 734 3887

Oriental4you

Tel. 0208 568 2750

Paya Thai Market

Tel. 0208 332 2959

8A Hogarth Road, Earl’s Court London SW5 0PT 9 Gerrard Street, Chinatown London W1D 5PL 7 Herbert Place Iseworth, Middlesex TW7 4BU 101-103 Kew Road, Richmond Surrey TW9 2PN

Sky Market

Tel. 029 2090 6550 5/6 Guildford Crescent, Churchill Way, Cardiff Wales CF10 2HJ Sri Thai Supermarket Tel. 0207 602 0621 56 Sheperd Bush Road London W6 7PH Talard Thai Limited Tel.0800 096 6129 22 Airfield Road, Christchurch Bournemouth BH23 3TG Talad Thai Supermarket Tel. 0208 789 8084 326 Upper Richmond Road London SW15 6TL Taste of Siam Supermarket Tel. 0207 383 5002 47 Camden High Street London NW1 7JH Tawana Supermarket Tel. 0207 221 6316 18-20 Cheapstow Road London W2 5BD Thai Food Shop Tel: 0845 272 2388 Unit BA2 The Pixmore Centre Pixmore Avenue Letchworth SG6 1JG

Fax: 0845 272 2399 Email: sales@thaifooddirect.co.uk www.thaifooddirect.co.uk Thai & Oriental Market Tel. 0208 876 2324 306 Upper Richmond Rd. East Sheen, London SW14 1JG Tel. 0208 846 9960 283-287 King Street London W6 9NH The Globe Trading Tel. 0192 641 9990 Unit 3 Lock Lane Warwick CV34 5AG

ThaiSmile

Financial Service

Leftley Rowe and Company Tel: 0208 515 9797 Chartered Accountants and Registered Auditors The Heights 59-65 Lowlands Rd., Harrow, Middlesex HA1 3AW Mob: 0797 620 9033 Fax: 0208 423 1706 Contact: Mr. Thomas Wong Email: tom@leftley-rowe.co.uk Web: www.leftley-rowe.co.uk

Visa & Immigration

Parveen Mahmood Immigration Advice 81 Cricklewood Broadway London, NW2 3JR

visa-angrit.com

Tel: 0795 613 2273

Vine Orchards Solicitors Trinity Chambers, 49 Rolle Street, Exmouth, EX8 2RS Tel: 0139 527 3035 or 0740 708 3909 (for Thai speakers) E-mail: info@visa-angrit.com Web : www.visa-angrit.com


i-ASiA Magazine iSsue 46  
i-ASiA Magazine iSsue 46  

i-ASiA Magazine iSsue 46 Thai Street Food