Page 1


นางแบบ :: สัตวแพทย์หญิงสุภาพร แหยมยินดี ช่างภาพ :: สิทธิพงศ์ นิ่มศรีตระกูล

4

Facebook | iASiA Magazine

สวัสดีคุณผู้อ่าน ฉบับเดือนมกราคม และกุมภาพันธ์ค่ะ ผ่านมาเกือบ 2 เดือนแล้ว เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ หวังว่าสิ่งที่ตั้งใจจะทำ ในปีนี้จะราบรื่นและเป็นไปตามที่หวังไว้นะ คะ สำหรั บ เนื้ อ หาในฉบั บ นี้ ต้ อ งบอกว่ า คอลัมน์ iReport น่าสนใจมากๆ เพราะว่า ทางนิ ต ยสารได้ มี โ อกาสพู ด คุ ย กั บ เจ้ า ของ บริษัท Manning Impex ซึ่งถือเป็นบริษัทที่นำ เข้ า สิ น ค้ า ไทยเยอะที่ สุ ด ทำให้ เ รามี ม าม่ า ปลากระป๋อง ผักสด รวมถึงขนมต่างๆ ให้เรา ได้ทานให้หายคิดถึงอาหารไทย ส่วนคอลัมน์ อื่ น ๆมี ใ ห้ ติ ด ตาม อาทิ เ ช่ น สำนั ก งานส่ ง เสริมการค้าระหว่างประเทศได้มีการประกาศ มาตรฐาน Thai Select ให้กับร้านอาหารไทย ที่ ผ่ า นการตรวจสอบและในปี นี้ ไ ด้ มี ก าร เปลี่ยนแปลงระเบียบการสมัคร สามารถตาม อ่านได้ใน iTrade in london ในคอลัมน์ iPlace 2 eat ยังคงพาไปทาน ร้านอาหาร ญี่ปุ่นคุณภาพสูงแถว St.Paul ต้อง บอกว่าอาหาร รสชาด อร่อย สะอาด และเรายังมี คูปองอาหารแจกด้วยคะ ปิดท้ายด้วยภาพท่องเที่ยวสวยๆ ของ นัก เขียนของเรา “เสี้ยวขาว” พาไปเที่ยวเมืองสวยๆ ทานอาหารอร่อยๆ กันอีกแล้ว ติดตามในคอลัมน์ iTravel & Eat ทางทีมงานนิตยสารต้องขอบคุณ ท่านผู้ อ่านทุกท่านที่คอยติดตาม นิคยสารของเรานะคะ ถ้ า ใครไม่ ส ะดวกหยิ บ นิ ต ยสารแจกฟรี ล ะก็ สามารถติ ด ตามข่ า วสารได้ ท าน facebook/ iASiA-Magazine เรามีข่าวสาร และ กิจกรรมดี มาประกาศตลอดคะ สวัสดีค่ะ ภาณุพรรณ ไชยดิษฐ์ รองบรรณิการ


ISSUE 45 FEB 2014 JAN-CONTENTS นางแบบ :: สัตวแพทย์หญิงสุภาพร แหยมยินดี ช่างภาพ :: สิทธิพงศ์ นิ่มศรีตระกูล

COVER STORY

42 iREPORT ร้าน Manning Impex 46 iREPORT ร้าน New Loon Moon

LIFESTYLE

12 iLOVE THE KING โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ( 5 )

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนา

1. สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

14 iAMAZING THAILAND คู่มือเที่ยวโครงการหลวง 10 แห่งในจังหวัดเชียงใหม่ 18 20 22 26

iTHAI CLASSICAL MUSIC

การเลือกเรียนเครื่องดนตรีไทย

iCURRENCY

ตลาดการเงินในรอบปี 2013 iTRADE IN LONDON Thai Select 2014

iHIGHLIGHT

กระแสการเมืองและการเลือกตั้ง

สัตวแพทย์หญิงสุภาพร แหยมยินดี (นุ้ย)

40 48 50 52 53 6

42

iCAPTURE iARTICLE อร่อยๆ ในลอนดอน iPLACE 2 EAT ร้าน Miyama iLOVE COOKING La Pâtisserie des Rêves iMODEL Facebook | iASiA Magazine

46


54 iREPAIR เมื่อถุง “ก๊อบแก๊บ” ไม่ใช่เรื่อง “กิ๊กก๊อก” อีกต่อไป… 56 iTRAVEL & EAT นั่งเครื่องบินลำเล็กชมวิวมุมสูง

ของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ พร้อมขึ้นเขาเล่นสกีสุดมันส์ ที่ Kleine Scheidegg

NEWS

10 iSPEAK OUT LOUD! ประชาสัมพันธ์ 38 iTALKS What people are talking around town

26

14

50

PEOPLE

28 28 29 29 30 31 34 34 35 36

iSOCIETY งานสามัคคีซัมมิท iSOCIETY สามัคคีสมาคม กาลาดินเนอร์ iSOCIETY วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า iSOCIETY งานสวดพิธี ปัญญาสมวาร ครบ 50 วัน สมเด็จพระสังฆราช iSOCIETY งานวันกองทัพไทย iSOCIETY Lipta iSOCIETY Name (Getsunova) Live at SUDA iSOCIETY The Chang Badminton Tournament iSOCIETY งานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา iSOCIETY แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานลอนดอน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

36

52

56 54 Twitter | iASiA_Magazine

7


สมัครสมาชิก 1 ปี

รับฟรี i-ASiA Bag 1 ใบ สมัครสมาชิก 1 ปี

(6 ฉบับ)

20 GBP

ชื่อ / สกุล ..................................................................................... ที่อยู่ ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... เบอร์ติดต่อ ..................................................................................... อีเมล์ ..................................................................................... ตั๋วแลกเงิน เช็คธนาคาร สั่งจ่าย I-ASIA Ltd. ส่งไปยัง 1 Jutland Rd. London E13 8JH คำแนะนำ

..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... .....................................................................................

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ +44 (0) 79 8418 1464 หรือ อีเมล์ info@i-asiamag.com

EDITOR Kulaphat Saeteng กุลภัทร แซ่เต็ง SUBEDITOR Phanuphan Chaiyadith ภาณุพรรณ ไชยดิษฐ์ EXECUTIVE WRITER Chart Kobjitti, Chartvut Bunyarak, Anusorn Tipayanon, Krisada Muangchai, Jaran Youngyune, Panlop Samsi, Ake Akkee, ชาติ กอบจิตติ, ชาติวุฒิ บุณยรักษ์, อนุสรณ์ ติปยานนท์, กฤษดา เมืองไชย, จรัญ ยั่งยืน, พัลลภ สามสี, เอก อัคคี CONTRIBUTOR Marisa Intrawong, Ronagorn Sornlerts, Penny Jirayuwattana, Nuchanart Chansorn, Anugana Kittisoonthorn, Adisorn Tunwattanasayree, Chatchai Kaorobrat, Droungrat Surakul, Ratchada Limpothong, Ratree Khunkongmee มาริษา อินทวงค์, รณกร สอนเลิส, เพ็ญณี จิรายุวัฒนา, นุชนารถ จันทรศร, อังคณา กิตติสุนทร, อดิศร ตันวัฒนเสรี, ชัชชัย เคารพรัตน์, ดวงรัตน์ สุระกูล, รัชดา ลิมโพธิ์ทอง, ราตรี ขุนคงมี, เอกวัสส์ จิรบวรวิสุทธิ์ PHOTOGRAPHER Kanitt Amaralikhit, Sarawuth Mingkhwan, Sitthipong Nimsritrakul, Apinya Charoendee คณิต อัมราลิขิต, สราวุธ มิ่งขวัญ, สิทธิพงศ์ นิ่มศรีตระกูล, อภิญญา เจริญดี GRAPHIC DESIGNER Artichart Auppalakul, Pawitbhorn Chaiyasajja, Areejitra Modetad อติชาติ อุปละกูล, ภวิษย์พร ไชยสัจ, อารีจิตร โหมดตาด EXECUTIVE ACCOUNT Parintorn Bunyarak ปรินทร บุณยรักษ์ MEDIA Worawut Suranarakun วรวุฒิ สุระนรากุล ADVERTISING SALE MARKETING Chuyot Amaralikhit ชูยศ อัมราลิขิต INTERNATIONAL CONTRIBUTOR Teenart Satrabhaya ธีนาถ สาตราภัย LAW CONSULTANT Pitthaya Pichayasujja, Brinda Bunyarak พิทยา พิชญสัจจา, บรินดา บุณยรักษ์ ADMINISTRATIVE ASSISTANT Chalailat Suppracha ชลัยรัตน์ ทรัพย์ประชา OWNER I-ASIA Ltd. LONDON UK Reg. No. 06456425 เจ้าของ บริษัทไอเอเซีย จำกัด ลอนดอน ยูเค จดทะเบียนเลขที่ 06456425 ENGLAND OFFICE 1 Jutland Rd. London E13 8JH, UK MOBILE +44 (0) 7984 181464, +44 (0) 7947 215335 Web : www.i-asiamag.com Email : info@i-asiamag.com Printed in the UK THE MAGAZINE PRINTING COMPANY


iSPEAK OUT LOUD!

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ได้ที่ www.i-asiamag.com กด i-ASiA Blog หรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ info@i-asiamag.com

22nd Feb Samaggi game 2014 Lilleshall National Sports Centre

14th March

Thai Forum, Leeds University & Anglo-Thai Society jointly present a talk on “The Historical roots of current political divisions in Thailand: a farang’s perspective”

เวลา 18.30 - 20.30 Booking : Steve.Buckley@OCS.co.uk

6th April ร่วมสืบสานประเพณีไทย งานสงกรานต์ วัดพุทธาราม

เวลา 10am-4pm. สถานทีจ่ ัดงาน Blake Hall Sports Club, Wanstead, E11 1QW

30th May - 1st June สมาพันธ์ครูสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในยุโรป (FTTE) จัดประชุมสามัญประจำปี 2014

ณ Lady Margaret Hall, Norham Gardens, Oxford OX2 6QA สำรองที่นั่ง 30 ปอนด์ สนใจติดต่อ Tel: 01235 412090 mobile 07920771049, 07796951904 email: schumsriarnold@hotmail.com, tte.uk@gmail.com

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดโทรสอบถามผู้จัดงานเพื่อคอนเฟิร์ม วัน เวลาและสถานที่

10

Facebook | iASiA Magazine


iLOVE THE KING Text :: S. Narinwong

โครงการ อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ (5)

12

Facebook | iASiA Magazine

โครงการสระเก็บน้ำพระราม ๙ ปัญหาน้ำท่วมในประเทศไทยเป็นปัญหา

ที่ต้องได้รับการแก้ไขในระดับชาติ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๘ น้ำท่วมขังกรุงเทพฯ เกิด

ความเสียหายและความเดือดร้อนทั้งในกรุงเทพฯและปริมณฑล พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชดำริให้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ที่ดิน

ของมู ล นิ ธิ ฯ ได้ มี ส่ ว นช่ ว ยในโครงการนี้ เ ช่ น กั น คื อ ที่ ดิ น ในตำบลคลองหก

อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โครงการนี้มีสระเก็บน้ำขนาดใหญ่ บนเนื้อที่

กว่า ๒๘๐๐ ไร่ โดยช่วยรองรับน้ำที่ไหลมาจากตอนเหนือ เป็นการป้องกันไม่ให้

น้ำท่วมกรุงเทพฯ และยังช่วยให้ประชาชนในเขตปริมณฑลมีน้ำใช้ในการเกษตร

และการอุปโภคอีกด้วย ในการปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพน้ ำ เครื่ อ งกลเติ ม อากาศแบบ RX-2 หรื อ กั ง หั น น้ ำ

ชั ย พั ฒ นา และเครื่ อ งกลเติ ม อากาศแบบ RX-5C หรื อ เครื่ อ งกลเติ ม อากาศแบบ

อั ด อากาศและดู ด น้ ำ ซึ่ ง พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ทรงพระราชทานรู ป แบบ

ให้ ก รมชลประทานนำไปศึ ก ษาทดลองและวิ จั ย ทำเป็ น ต้ น แบบให้ ร าษฎรและ


หน่วยงานต่างๆสามารถประดิษฐ์และใช้ได้เอง

เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพน้ ำ ให้ ดี เ หมาะแก่ ก ารใช้

ประโยชน์ต่างๆ เป็นการช่วยพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ให้มีคุณภาพ พร้อมสร้างจิตสำนึกที่ดีในการอยู่ ร่วมกันระหว่างประชาชนและหน่วยงานของรัฐ นอกจากนี้ ในการบำบั ด น้ ำ เสี ย โดยใช้

วิธีธรรมชาติ ซึ่งมีต้นแบบอยู่ที่ “แหลมผักเบี้ย”

อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เป็นการศึกษา

วิจัยหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียและ

ขยะมู ล ฝอย พร้ อ มทั้ ง เป็ น การฟื้ น ฟู ส ภาพป่ า

ชายเลนให้ดี โดยใช้ขบวนการวิธีทางธรรมชาติ ๔ ระบบ คือ ระบบบ่อผึ่ง

บำบัดน้ำเสีย ระบบกรองน้ำเสียด้วยหญ้า ระบบบำบัดน้ำเสียด้วยการใช้

พื้ น ที่ ชุ่ ม น้ ำ เที ย ม และระบบบำบั ด น้ ำ เสี ย ด้ ว ยการใช้ แ ปลงป่ า ชายเลน

โครงการนี้ กล่าวได้ว่าประสบผลสำเร็จด้วยดี เพราะสามารถบำบัดน้ำเสีย

และขยะจากเทศบาลเมื อ งเพชรบุ รี ไ ด้ ร ะดั บ หนึ่ ง และยั ง ปรั บ สภาพ

สิ่ ง แวดล้ อ มให้ ดี รวมถึ ง การรั ก ษาสมดุ ล ทางธรรมชาติ ใ ห้ อ ยู่ เ ป็ น ปกติ

ดังเดิม นอกเหนือจากนี้ ยังทำให้ชายหาดที่ถูกกัดเซาะไปกลับคืนมานับ

พันไร่ และที่สำคัญคือ เป็นโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตัวอย่าง ที่สามารถ

นำไปปฏิบัติในท้องที่อื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันได้เป็นอย่างดี โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ จังหวัดสมุทรสงคราม ที่ดิน

ในชุมชนนี้มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน มีผู้มีศรัทธาน้อมเกล้าฯ

ถวาย และทางมู ล นิ ธิ ฯ นำมาพั ฒ นาควบคู่ กั บ การอนุ รั ก ษ์ วิ ถี ชุ ม ชน ซึ่ ง

ยึ ด หลั ก ความเหมาะสมและสอดคล้ อ งกั บ วิ ถี ชี วิ ต ของชุ ม ชนมาเป็ น หลั ก

พัฒนา ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในด้าน “เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” และ “ภู มิ สั ง คม” เป้ า หมายสำคั ญ คื อ ให้ ชุ ม ชน

อัมพวาสามารถดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุข เรียบง่าย และเข้มแข็งยั่งยืน

ในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน โครงการศึกษาทดลอง วิจัย ความหลากหลายทางชีวภาพของ

ป่าชายเลนทะเลสาบสงขลา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ซึ่งจัดทำ

เป็ น แปลงศึ ก ษาทดลองและวิ จั ย ทางชี ว ภาพของป่ า ชายเลนแห่ ง นี้ บน

พื้ น ที่ ด ำเนิ น การ ๓๐ ไร่ ปั จ จุ บั น โครงการนี้ ได้ ช่ ว ยอนุ รั ก ษ์ แ ละฟื้ น ฟู

ทรัพยากรชายฝั่งทะเลสาบสงขลา สามารถพัฒนาป่าชายเลนที่เสื่อมโทรม

ให้เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำที่สำคัญได้อย่างยั่งยืน โครงการพัฒนาป่าชุมชน บ้านอ่างเอ็ด อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ในเนื้อที่ดำเนินการของมูลนิธิฯ กว่า ๑๖๐ ไร่ ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร

กรมป่ า ไม้ และเทศบาลตำบลตกพรม ซึ่ ง ดำเนิ น งานสนองพระราชดำริ

ในการพัฒนาที่ดิน ซึ่งเมื่อก่อนเป็นป่ายางที่รกร้าง มาพัฒนาเป็นป่าชุมชน

เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าไม้ พร้อมทั้งสนับสนุนเยาวชนและราษฎร

ให้ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในธรรมชาติ และรู้ จั ก ใช้ ท รั พ ยากรธรรมชาติ

อย่ า งถู ก ต้ อ ง เพื่ อ ประโยชน์ ข องชุ ม ชนเอง และส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย ว

เชิงอนุรักษ์อีกด้วย โครงการช่ ว ยเหลื อฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและการศึกษาจังหวัด สตู ล ในคราวที่เกิดภัยพิบัติสึนามิ มูลนิธิฯ ได้เข้าไปช่วยเหลือดูแลเรื่อง

การศึ ก ษาของเยาวชนตามโรงเรี ย นต่ า งๆ ใน จั ง หวั ด หลายแห่ ง พร้ อ มกั บ ฟื้ น ฟู ท รั พ ยากร

ธรรมชาติ เพื่อให้ราษฎรมีอาชีพและชีวิตความ

เป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตัวอย่างเช่น ดำเนินการปรับปรุง

และพัฒนาโรงเรียนบ้านตันหยง-อุมาชัยพัฒนา

โรงเรียนบ้านเกาะยาว โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่าย

ชัยพัฒนา โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา

โรงเรียนบ้านตันหยงกลิง โรงเรียนบ้านเกาะยะ

ระโตดนุ้ ย และทางมู ล นิ ธิ ฯ ยั ง ช่ ว ยฟื้ น ฟู ส ภาพ

แวดล้อม การประกอบอาชีพ พร้อมโครงการฟื้นฟู

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทะเลไทย โครงการธนาคาร

ปูไข่ โครงการบ่ออนุบาลเต่าทะเล เป็นต้น การดำเนินการในโครงการต่างๆ

เหล่ า นี้ ทางมู ล นิ ธิ ฯ ยึ ด หลั ก การใช้ วิ ธี ก ารตามแนวทางพระราชดำริ ซึ่ ง

เรียบง่าย ประหยัด และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม โดยคำนึงถึงวิถีชีวิต

ของราษฎรเป็นหลัก ทำให้การพัฒนานั้นมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์

สูงสุดกับราษฎร ทั้งในด้านความสุขแบบพอเพียงและความมั่นคงในการ

ประกอบอาชีพ การฟื้นฟูผู้ประสบภัย ที่อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา เมื่อคราว

ประสบภัยสึนามิ ราษฎรได้รับความเดือดร้อนในชีวิตและสูญเสียทรัพย์สิน

มูลนิธิฯได้ให้ความช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ คือให้ความช่วยเหลือพื้นฐาน

ที่จำเป็นต่อชีวิต เช่น ที่อยู่อาศัย อาหาร น้ำ ไฟฟ้า เป็นต้น เพื่อให้ทุกอย่าง

กลับมาสู่ปกติโดยเร็ว จากนั้นได้ช่วยเหลือในการจัดตั้ง “หมู่บ้านชัยพัฒนา

กาชาดไทย” คื อ การจั ด ตั้ ง หมู่ บ้ า นขึ้ น ใหม่ สร้ า งบ้ า นพั ก จั ด ทำระบบ

สาธารณูปโภค เช่น น้ำ ไฟฟ้า การกำจัดขยะและการบำบัดน้ำเสีย และยังได้

ทำการฟื้นฟูอาชีพหลักของชาวบ้าน คือจัดการทำการประมงให้ดีขึ้น ด้วย

การสนับสนุนให้มีการจัดทำเรือ ประมงหัวโทงไฟเบอร์กลาส ทดแทนเรือ

ประมงที่สูญหาย การจัดตั้งกลุ่มเรือประมง กลุ่มอาชีพ เพื่อส่งเสริมรายได้

ของราษฎร พร้อมทั้งปรับปรุงพัฒนาด้านการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน

เช่น ปรับปรุงสถานีอนามัยบ้านทุ่งรัก โรงพยาบาลคุระบุรี และยังพัฒนา ปรับปรุงการศึกษาให้แก่เยาวชน ณ โรงเรียนบ้านทุ่งรัก โรงเรียนคุระบุรี

พิทยาคม ถือว่าเป็นการเพิ่มศักยภาพทางการศึกษาของเยาวชน ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ศูนย์นี้ตั้งขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานที่รวบรวมแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาใน พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ในด้ า นเกษตรกรรมตามแนวทฤษฎี ใ หม่

การบำบั ด น้ ำ เสี ย กั ง หั น น้ ำ ชั ย พั ฒ นา และ

พลั ง งานทดแทน ซึ่ ง จะก่ อ ให้ เ กิ ด ความรู้ ค วาม

เข้าใจที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนิน

ชี วิ ต ประจำวั น และที่ บ้ า นสบกเขี ย ว ตำบลศรี นาวา อำเภอเมือง มูลนิธฯิ ได้จดั ทำ สวนสาธารณะ ในเนื้อที่ ๑๑ ไร่ เพื่อรวบรวมพันธุ์ไม้ต่างๆ ในท้อง ถิ่น ให้ราษฎรเข้ามาศึกษาและใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่ ง อยู่ ใ นการดำเนิ น การและรั บ ผิ ด ชอบโดย

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีนาวา เสริมศักดิ์ นรินทร์วงษ์ Twitter | iASiA_Magazine

13


iAMAZING THAILAND บทความ / รูปภาพ :: ททท. - อสท.

คู่มือเที่ยวโครงการหลวง 10 แห่ง ในจังหวัดเชียงใหม่

14

Facebook | iASiA Magazine


โครงการหลวงถือกำเนิดจาก “ท่านไปเที่ยว”

ในอดี ต แทบทุ ก อณู พื้ น ที่ ข องขุ น เขาในเขตพื้ น ที่ ภ าคเหนื อ ที่ อ ยู่

ห่ า งไกลล้ ว นเต็ ม ไปด้ ว ยไร่ ฝิ่ น ที่ กิ น อาณาเขตกว้ า งใหญ่ ไ พศาล ฝิ่ น คื อ

ผลิตผลหลักของชาวไทยภูเขาที่สร้างรายได้ให้กับพวกเขาอย่างรวดเร็ว แต่

มีส่วนในการทำลายวงจรชีวิตของผู้คนทั้งโลกยิ่งใหญ่ไพศาลกว่าหลายเท่า ฝิ่นจึงเป็นฆาตกรที่เข่นฆ่าผู้คนโดยไม่เลือกความยากจน ร่ำรวย

สี ผิ ว หรื อ ศาสนา ฝิ่ น ในยุ ค สมั ย หนึ่ ง คื อ ปั ญ หาของคนทั้ ง โลก การทำ

ไร่ ฝิ่ น ขยายตั ว อย่ า งกว้ า งขวางจนประหนึ่ ง ว่ า มั น จะเกาะกิ น สั ง คมของ

คนทั้งโลกจนไม่อาจเอาชนะได้ ด้วยพระปรีชาสามารถขององค์พระบาท

สมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว รั ช กาลปั จ จุ บั น ที่ พ ระองค์ ท รงสร้ า งหน่ ว ยงาน

โครงการหลวงขึ้นมา เพื่อทำการวิจัยและสร้างพืชทดแทนที่สร้างรายได้

ให้กับชาวไทยภูเขาแทนการปลูกฝิ่น “เรื่องที่จะช่วยชาวเขาและโครงการชาวเขานั้นมีประโยชน์โดยตรง

กับชาวเขา เพื่อที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ชาวเขามีความเป็นอยู่ดีขึ้น

สามารถที่ จ ะเพาะปลู ก สิ่ ง ที่ เ ป็ น ประโยชน์ แ ละเป็ น รายได้ กั บ เขาเอง ที่ มี

โครงการนี้ จุ ด ประสงค์ อ ย่ า งหนึ่ ง ก็ คื อ มนุ ษ ยธรรม หมายถึ ง ให้ ผู้ ที่ อ ยู่ ใ น

ถิ่นทุรกันดารสามารถที่จะมีความรู้และพยุงตัวมีความเจริญได้ อีกอย่างหนึ่ง

ก็ เ ป็ น เรื่ อ งช่ ว ยในทางที่ ทุ ก คนเห็ น ว่ า ควรจะช่ ว ยเพราะเป็ น ปั ญ หาใหญ่

ก็คือ ปัญหาเรื่องยาเสพติด ถ้าสามารถช่วยชาวเขาปลูกพืชที่เป็นประโยชน์

บ้ า ง เขาจะเลิ ก ปลู ก ยาเสพติ ด คื อ ฝิ่ น ทำให้ น โยบายการระงั บ การ

ปราบปรามการปลู ก ฝิ่ น และการค้ า ฝิ่ น ได้ ผ ลดี อั น นี้ ก็ เ ป็ น ผลอย่ า งหนึ่ ง

ซึ่ ง สำคั ญ มาก ก็ คื อ ชาวเขาตามที่ รู้ เ ป็ น ผู้ ที่ ท ำการเพาะปลู ก โดยวิ ธี ที่ จ ะ

ทำให้บ้านเมืองของเราไปสู่หายนะได้ โดยที่ถางป่าและปลูกโดยวิธีที่ไม่

ถูกต้อง ถ้าพวกเราทุกคนไปช่วยเขา ก็เท่ากับช่วยบ้านเมืองให้มีความดี

ความอยู่ ดี กิ น ดี และปลอดภั ย ได้ อี ก ทั่ ว ประเทศ เพราะถ้ า สามารถทำ

โครงการนี้ได้สำเร็จ ให้ชาวเขาอยู่เป็นหลักเป็นแหล่ง สามารถที่จะมีความ

อยู่ดีกินดีพอสมควร และสนับสนุนนโยบายที่จะรักษาป่าไม้ รักษาดินให้เป็น

ประโยชน์ต่อไป ประโยชน์อันนี้จะยั่งยืนมาก” นี่คือส่วนหนึ่งของพระราชดำรัสเกี่ยวกับการพัฒนาความเป็นอยู่ของ

ชาวไทยภูเขาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทาน เนื่องในโอกาสที่

เสด็ จ ฯเยี่ ย มคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ เมื่ อ วั น ที่ ๑๐

มกราคม พ.ศ.๒๕๑๗

จากวั น นั้ น จนถึ ง วั น นี้ เกื อ บ ๔๐ ปี แ ล้ ว ที่ ก ารปลู ก ฝิ่ น สู ญ หายไป

จากเมืองไทยอย่างเบ็ดเสร็จและเด็ดขาด จุดกำเนิดของโครงการหลวงนี้เกิดขึ้นเพราะ “ท่านไปเที่ยว” จาก

กระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อผู้เข้าเฝ้าฯ ณ พระตำหนัก

จิ ต รลดารโหฐาน คำว่ า “ไปเที่ ย ว” นี้ หม่ อ มเจ้ า ภี ศ เดช รั ช นี ประธาน

กรรมการมูลนิธิโครงการหลวงทรงอธิบายไว้ในหนังสือของมูลนิธิโครงการ หลวงว่ า น่ า จะหมายถึ ง การเสด็ จ ประพาสต้ น มากกว่ า จึ ง กล่ า วได้ ว่ า

โครงการหลวงนี้เกิดขึ้นจาก “การเสด็จประพาสต้นบนดอย” นั่นเอง ในระยะแรกพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว โปรดเกล้ า ฯให้ ตั้ ง ชื่ อ

โครงการว่า “พระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขา” ในปี พ.ศ.๒๕๑๒ โดยมี

พระราชประสงค์ให้เป็นโครงการส่วนพระองค์ เพื่อทำการวิจัยและพัฒนา

พืชและผลไม้เมืองหนาว ตลอดจนการฝึกอบรมการเกษตรและพัฒนาอาชีพ

ให้แก่ชาวไทยภูเขา ให้ลดการปลูกฝิ่นและการตัดไม้ทำลายป่า ต่อมาได้

เปลี่ ย นชื่ อ เป็ น “โครงการหลวงพั ฒ นาชาวไทยภู เ ขา” “โครงการหลวง

ภาคเหนือ” และชื่อ “โครงการหลวง” ก่อนที่ปัจจุบันจะใช้ชื่อว่า “มูลนิธิ

โครงการหลวง” โดยจดทะเบียนเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๕ มีหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี

ทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และทรงเป็นผู้ดูแลรับผิด ชอบการดำเนินงานของโครงการหลวงทั้งหมด ปัจจุบันโครงการหลวงนอกเหนือจากจะทำให้ประชาชนบนภูเขาสูง

มีความอยู่ดีกินดีและมีความมั่งคั่งในชีวิตแล้ว หลายโครงการได้ปรับตัว

มาต้ อ นรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว ให้ บ ริ ก ารที่ พั ก อาหารชั้ น เลิ ศ และการบริ ก าร

ชั้นเยี่ยม ท่ามกลางบรรยากาศที่ตกแต่งไว้อย่างงดงาม

Twitter | iASiA_Magazine

15


๑. สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

๒. สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย

๓. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง

๔. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก ๘. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ

๖. โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.)

๗. สถานีวิจัยโครงการหลวงแม่หลอด

๙. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง

๑๐. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก


๑. สถานีเกษตรหลวง อ่างขาง

เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ

พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรผ่านทาง

ดอยอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ทอดพระเนตรเห็นว่า

ชาวไทยภูเขาส่วนใหญ่ปลูกฝิ่น แต่ยังยากจน ทั้งยังเป็นการทำลาย

ป่าไม้ จึงได้สละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อที่ดินบริเวณนี้ โปรด เกล้าฯให้ตงั้ โครงการหลวงแห่งแรกขึน้ บนดอยอ่างขางในปี พ.ศ.๒๕๑๒

ซึ่งต่อมาได้พระราชทานนามว่า “สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง” เพื่อเป็น

แหล่งของงานวิจัยไม้ผลและพืชผักเมืองหนาว โดยให้การถ่ายทอดผล

งานวิจยั ในรูปแบบต่างๆแก่เจ้าหน้าทีแ่ ละชาวไทยภูเขารวม ๖ หมูบ่ า้ น

จนการปลูกฝิน่ หมดไป และชาวไทยภูเขามีรายได้มนั่ คงมากขึน้

สิ่งที่น่าสนใจ

สวนบอนไซอ่ า งขาง

เป็ น จุ ด ที่ ส วยและน่ า สนใจอี ก

แห่ ง หนึ่ ง มี บ อนไซ ไม้ เ มื อ ง

หนาวให้ชมหลายชนิด ซึ่งส่วน

ใหญ่ ช นะเลิ ศ การประกวดมา

แล้วทั้งสิ้น นอกจากนี้ยังมีเส้น

ทางเดินชมสวนหินธรรมชาติขึ้น

ไปยังจุดชมวิว มีโดมจัดแสดง

พื ช ภู เ ขาเขตร้ อ น กลุ่ ม พื ช ทน แล้ง ไม้แคระจิ๋ว พืชกินแมลง และพรรณไม้ต่างถิ่น จุดชมววิวกิ่วลม อยู่ทางซ้ายมือก่อนจะถึงทางแยกจะไปบ้านนอแล

และบ้านขอบด้ง เป็นจุดชมทะเลหมอก ชมดวงอาทิตย์ขึ้นและตกได้อย่าง

สวยงาม บ้านขอบด้ง อยู่ห่างจากสถานี ๓ กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านชาวไทย

ภู เ ขาเผ่ า มู เ ซอ ลั ก ษณะบ้ า นเรื อ นและวิ ถี ชี วิ ต ยั ง คงความเรี ย บง่ า ยแบบ

ดั้งเดิม บ้านนอแล อยู่ห่างจากสถานี ๕ กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านชาวไทย

ภูเขาเผ่าปะหล่อง โดยผู้หญิงจะสวมเครื่องประดับที่เอว เรียกว่า “หน่องว่อง”

ทำด้วยหวายลงรักแกะลาย ห่างจากบ้านนอแล ๒๐๐ เมตร เป็นบริเวณ

ชายแดนไทย-เมียนมาร์

สวน ๘๐ สร้างขึ้นในวาระที่หม่อมเจ้าภีศเดช

รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวงทรงมีชันษา ๘๐ ปี

ภายในสวนสะพรั่ ง ไปด้ ว ยสี สั น และรู ป ทรงสวยๆ

ของดอกไม้เมืองหนาวหลายชนิด เช่น แมกโนเลีย

คาเมเลีย ไม้ตระกูลซากุระ เมเปิล สับปะรดสี ฯลฯ สวนคำดอย อยู่ ฝั่ ง ตรงข้ า มสวน ๘๐ ที่ นี่

ละลานตาไปด้วยพรรณไม้ในตระกูลโรโดเดนดรอน

หลายสายพั น ธุ์ ผสมผสานกั น ไปกั บ ดอกไม้ จี น

อะกาเพนทัส และอัลสโตรมีเลีย สวนหอม ติ ด กั บ สโมสรอ่ า งขาง พื้ น ที่ เ ล็ ก ๆ นี้ อ บอวลไปด้ ว ย

กลิ่ น หอมของดอกไม้ แ ละใบไม้ ที่ มี ก ลิ่ น หอม จากนั้ น เดิ น ทะลุ ไ ปออก

สวนกุหลาบอังกฤษ ชมดอกกุหลาบจากอังกฤษ ๒๔๐ สายพันธุ์ แล้วเดิน ลอดซุ้มขึ้นไปยังสวนสมเด็จ ซึ่งเป็นสวนหินธรรมชาติ เล่นระดับตามพื้นที่

ที่เป็นเนินเขา พรรณไม้เด่นเป็นประเภทฝิ่นประดับหรือดอกป๊อปปี รวมไปถึง

พรรณไม้เมืองหนาวที่ปลูกโดยการหว่านเมล็ดตามฤดูกาล จากกลุ่ ม สวนไม้ ด อกไม้ ป ระดั บ ขั บ รถช้ า ๆ ไปบนถนนเส้ น เล็ ก ๆ

ที่สองข้างทางเป็นแปลงปลูกพลัม พีช บ๊วย ท้อ กีวี ที่สวยงามด้วยรูปทรง

ของต้นไม้ บางแปลงเป็นแปลงบ๊วยเก่าแก่ที่สุดของอ่างขาง โรงเรือนรวบรวมพันธุ์ผัก มากมายไปด้วยผักสลัด ที่น่าสนใจคือ

ต้นรูบาร์บ ซึ่งเมืองนอกใช้ทำแยมและพาย สวิสชาร์ด คะน้าใบม่วง ฟิลเลย์

การติดต่อ ไอซ์เบิร์ก พาร์สเลย์ ฯลฯ สถานีเกษตรหลวงอ่างขางบ้านคุ้ม หมู่ ๕ ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง เรือนดอกไม้ นับเป็นจุดที่ไม่ควรพลาดชม ภายในโรงเรือนมากมาย ไปด้วยพรรณไม้ในกลุ่มไม้กินแมลง ไม้ดอกตามฤดูกาล ไม้ดอกกระถาง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๔๕ ๐๑๐๗-๙ กล้วยไม้ซิมบิเดียม และรองเท้านารีหลายชนิด เฟิน บีโกเนีย กลุ่มดอกโคม

( อ่ า น ต่ อ ฉ บั บ ห น้ า ) ญี่ปุ่น พร้อมมุมนั่งเล่นเป็นระยะ อีกทั้งยังมีร้านกาแฟและร้านขายผลิตภัณฑ์

จากสถานี Twitter | iASiA_Magazine

17


iTHAI CLASSICAL MUSIC

บทความ :: ครูแอน (อุชุจิตรา วูด) ชมรมดนตรีไทยแห่งสหราชอาณาจักร ภาพ :: TMC

การเลือกเรียน เครื่องดนตรีไทย ชมรมดนตรีไทยแห่งสหราชอาณาจักร ในพระราชูปถัมภ์ใน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ

ปี พ.ศ. 2534 เพื่อปฏิบัติภารกิจในการจัดการเรียนการสอน และ

เผยแพร่ดนตรีไทยตามพระราชดำริ ซึ่งได้ดำเนินการเป็นผลสำเร็จ

จนเป็นที่รู้จักแพร่หลาย ทั้งในประเทศสหราชอาณาจักรและประเทศ ต่างๆ ในภาคพื้นยุโรป กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนดนตรี ไ ทย นั บ ได้ ว่ า เป็ น กิ จ กรรมหลั ก

ของชมรมฯ ที่มีผู้ให้ความสนใจมาสมัครเรียนอย่างต่อเนื่อง บางครั้งผู้สมัคร

ก็ ไ ม่ แ น่ ใ จว่ า ตนควรจะเลื อ กเรี ย นครื่ อ งดนตรี ชิ้ น ไหนถึ ง จะเหมาะสม

กับตนเอง จึงมีหลักแนะนำในการเลือกเรียนเครื่องดนตรีไทยดังนี้ “เลื อ กเครื่ อ งดนตรี ไ ทยที่ ต นเองชอบและสนใจที่ จ ะเรี ย น” เป็ น

หลักในการแนะนำจากอาจารย์จุฑามาศ ปอประสิทธิ์ (ครูประจำชมรมฯ

ระหว่ า งปี พ .ศ. 2550 - 2555) เพราะหากฝื น ใจเรี ย นในเครื่ อ งดนตรี ที่

ตนไม่ชอบ จะทำให้ไม่เกิดเป้าหมายในการเรียนและจะทำให้เกิดอาการ

เบื่อได้ บางท่านก็แนะนำให้ “เลือกเรียนเครื่องดนตรีไทยตามบุคลิกของ

ตนเอง” เช่น หากผู้เรียนเป็นคนร่าเริงสนุกสนาน ชอบเคาะๆ นิสัยค่อนข้าง

หนั ก (บู๊ ) ก็ ไ ปตี ฆ้ อ ง หรื อ ระนาด จะทำให้ รู้ สึ ก สนุ ก สนาน ส่ ว นคนไหน

ที่ เ รี ย บร้ อ ยหน่ อ ย มี ส มาธิ ม ากหน่ อ ยและเป็ น คนขยั น ก็ ใ ห้ ไ ปสี ซ อหรื อ

18

Facebook | iASiA Magazine


ดีดจะเข้ หรือหากผู้ใดชอบการ

เป็ น ผู้ น ำ ก็ ส ามารถเลื อ กเรี ย น

เครื่องดนตรีไทยที่ทำหน้าที่เป็น

ผู้ น ำการบรรเลงในวง ได้ แ ก่ ระนาดเอก ซอด้ ว ง หรื อ จะเข้

ส่ ว นผู้ ส นใจที่ จ ะเป็ น ผู้ ต ามก็ สามารถเลื อ กเครื่ อ งดนตรี ที่

ท ำ ห น้ า ที่ เ ป็ น ผู้ ต า ม ใ น ก า ร

บรรเลงดนตรี ไ ทย ได้ แ ก่ ฆ้ อ ง

ระนาดทุ้ม หรือซออู้ เป็นต้น สำหรั บ เด็ ก เล็ ก ๆ อายุ 4-5 ขวบ ก็สามารถเรียนดนตรี

ไทยได้ โดยให้ ม านั่ ง อยู่ ใ น

วงดนตรีไทย พร้อมกับเคาะไม้ กรับหรือฉิ่ง ให้เข้าจังหวะในการบรรเลง

ควบคู่ไปด้วยได้ ซึ่งจะเป็นการปูพื้นฐานเรื่องจังหวะ อันเป็นหัวใจสำคัญ

อีกประการหนึ่งในการเรียนดนตรี สำหรั บ เทคนิ ค ในการเรี ย นดนตรี ไ ทยให้ ป ระสบความสำเร็ จ คื อ

ความขยั น ในการซ้ อ ม ซ้ อ มมาก ๆ และซ้ อ ม

อย่ า งสม่ ำ เสมอ นอกจากนี้ ต้ อ งเป็ น คนที่ ฟั ง

มากๆ บ่อยๆ ไม่จำเป็นต้องฟังแต่เฉพาะเพลงไทย

หรือเพลงสากล แต่ควรฟังทุกอย่างที่เป็นดนตรี

เพื่อที่จะซึมซาบ สร้างสมาธิ มีสุนทรียภาพและ

รู้จังหวะ อุชุจิตรา วูด Twitter | iASiA_Magazine

19


iCURRENCY Text :: Mr Chakree Chankana (A&B General (UK) Limited & A&B General USA, Inc.)

ตลาดการเงิน ในรอบปี 2013

สวัสดีครับ พบกับเราอีกครั้งกับสรุปข่าวการเงิน และเศรษฐกิจ

ประจำเดื อ นธั น วาคม 2013 กั บ ความเคลื่ อ นไหวของ Currency

Market และตลาดการเงินในสหราชอาณาจักร รวมถึงสาระหน้ารู้

ทางการเงินนำมาฝากเช่นเคยครับ ปิดม่านอย่างงดงามของปี “มะเส็ง” กับภาวะความตรึงเครียดตลอด

ทั้งปีของพลพรรค Conservative นำโดยขุนคลังออสบอนที่ประกาศลั่น

ถึ ง คำมั่ น สั ญ ญาว่ า “สภาพเศรษฐกิ จ ของ UK จะกลั บ มาผงาดอี ก ครั้ ง

ในปี 2014” หลังกัดก้อนเกลือรัดเข็มขัดมานานตลอด 4 ปีที่ผ่านมา เพื่อ

พักหยอดน้ำเกลือฟื้นร่างกายที่บอบช้ำจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก กับปัญหา ฟองสบู่แตก หรือ Hamburger Crisis จากสหรัฐอเมริกา ในช่วงปี 2008 และ Europe Crisis Debt ที่ สั่ น คลอนสั ม พั น ธภาพของเครื อ สหภาพ

ยุ โ รปเพื่ อ เอาตั ว รอดจากปั ญ หาด้ า นการเงิ น และหนี้ สิ น จนที่ เ ป็ น ที่ ม า

ของนโยบายหฤโหดหลากหลายรู ป แบบจากภาครั ฐ บาล และนโยบาย

ธนาคารหลายแห่ง สำหรับเงินบาทตลอดทั้งปีมีความยืดหยุ่นที่ 10.20 บาท โดยปิด

ต่ำสุดเมื่อเดือนเมษายนที่ 43.50 และสูงสุดที่ 53.70 ในเดือนธันวาคม

ที่ผ่านมา นับว่าเป็นปีที่น่าจับจ้องมากที่สุด เมื่อค่าเงินบาทลงมาต่ำที่สุด

ในรอบ 12 ปี สามารถกลับขึ้นมาเกิน 50 THB/GBP ได้ในปีเดียวกัน ทั้งๆ ที่

เราเองไม่ได้เห็นตัวเลขนี้มานานกว่า 3 ปี ทางด้ า นราคาทองคำแท่ ง กลั บ ทิ้ ง ดิ่ ง จนถึ ง ขอบ 17,500 บาท/

1 บาททอง ซึ่งเป็นตัวเลขหักปากกาเซียน หลังสถิติชี้ราคาทองคำสูงขึ้น

เรื่อยๆ ตั้งแต่ปี 2011 โดยเริ่มที่ บาทละ 22000 ไปถึง 27750 บาท และทิ้งดิ่ง

อย่ า งน่ า เกลี ย ด และส่ ง ผลให้ พ อร์ ต ตลาดหุ้ น เงี ย บสนิ ท หลั ง นั ก ลงทุ น

ที่หวังรวยน้ำบ่อหน้า ได้ตั๋วชมดอยกันไปตามๆ กัน (ตั๋วชมดอย : หน่วยลงทุน หรือหุ้นที่ซื้อไว้เพื่อเก็งกำไร แต่ทว่าหน่วยดังกล่าวกลับลดระดับลงในจุด

ที่ขาดทุน และยังหาจังหวะระบายออกไม่ได้) หลายคนอาจมองเผิ น ๆ ว่ า ความผั น ผวนดั ง กล่ า วอาจมาจาก

ความปั่ น ป่ ว นของการเมื อ งไทย หรื อ อาจเป็ น เกมส์ เ ก็ ง ค่ า เงิ น ของ

นักการเมืองบางกลุ่มเหมือนในปี 2540 ที่ประกาศค่าเงินลอยตัวจาก USD

ที่ 25 บาท เป็น 35 บาท และปอนด์ละ 60 กลายเป็น 72 บาท ส่งผลให้

ธุรกิจจำนวนมากที่อิงการส่งออก-นำเข้าจากต่างประเทศ โดยเฉพาะพวกที่

กู้ เ งิ น จากต่ า งประเทศมาลงทุ น และต้ อ งใช้ ห นี้ พ ร้ อ มดอกเบี้ ย หนั ก ขึ้ น

อีกเกือบเท่าตัว พากันล้มละลายอย่างพร้อมเพรียงกัน และสำหรับพวกที่

รู้ ว งในที่ ก ว้ า นซื้ อ เงิ น ต่ า งประเทศเก็ บ ไว้ และเทขายหลั ง ประกาศค่ า เงิ น

ลอยตัวก็พากันรวย 2 เด้ง โดยทิ้งภาระไว้ในรูปของหนี้ต่างประเทศ

20

Facebook | iASiA Magazine

แต่ ถ้ า วิ เ คราะห์ ใ ห้ ลึ ก ลงไปอี ก ปั ญ หาเหล่ า นี้ ค งโทษใครไม่ ไ ด้

ตราบใดที่ “เงินบาท” ยังไปผูกติดกับ “ดอลล่าห์สหรัฐ” ในด้านการส่งออก

นั่นแปลว่าถ้าเงิน USD ปรับแข็งตัวขึ้น THB ก็จะอ่อนตัวลง ตามสมการ

ทางเศรษฐศาสตร์ แต่ ต ลอดปี ที่ ม าผ่ า นมาหลั ง พบปั ญ หาคนตกงาน,

หนี้สิน, สภาพคล่องในประเทศไม่เพียงพอ และล่าสุดที่เพิ่งไล่ข้าราชการ

ออก 800,000 ตำแหน่ ง ในอเมริ ก า ก็ ดั น ให้ USD เน่ า สนิ ท อยู่ ใ นระดั บ

29.50-30.25 USD/THB รวมถึงการเทขายทองคำอย่างต่อเนื่องเพื่ออัดฉีด

เงิ น สดเข้ า มาแทนในระบบเศรษฐกิ จ ส่ ง ผลให้ ร าคาทองคำทิ้ ง ดิ่ ง อย่ า ง

น่าใจหาย ทั้งในตลาดทองในนิวยอร์ค และฮ่องกง ทางด้ า นยุ โ รปก็ ไ ม่ น้ อ ยหน้ า เช่ น กั น เมื่ อ หยิ บ นโยบาย “เพื่ อ นรั ก

หักเหลี่ยมโหด” ของพี่สาวมิเคล่าขึ้นมาใช้อย่างเป็นทางการ สำหรับน้องๆ

ในประเทศสมาชิ ก สหภาพยุ โ รปเพื่ อ ใช้ ห นี้ ธ นาคารยุ โ รป หรื อ ECB (European Central Bank )และ IMF โดยมีการหักเบ็ดเสร็จ 10% จาก

รายได้คนในประเทศ ไม่เว้นบุคคลธรรมดา-กิจการ รวมถึงสวัสดิภาพต่างๆ

ที่ให้เด็ก-หรือคนพิการอีกด้วย ที่ซ้ำร้ายคือยอดเงินฝากในบัญชีธนาคาร

จะถูกหัก 10% ทันทีหลังจากนโยบายปรับใช้ (กล่าวคือ หากนำเงินฝาก

ธนาคาร 100 ยูโร ยอดเงินคงเหลือจะอยู่ที่ 90 ยูโร และอีก 10 ยูโรที่หักไป

จะถู ก โอนไปใช้ ห นี้ ป ระเทศชาติ อั ต โนมั ติ รวมถึ ง เงิ น เดื อ น+โบนั ส จากที่

ทำงานที่ควรจะได้รับแบบเต็มเม็ด เต็มหน่วยก็จะถูกหัก 10% เช่นกัน) นโยบายเชือดไก่ให้ลิงดู โดยมีน้องเล็กจอมก่อหนี้อย่าง “ไซปรัส

และกรีซ” ต้องก้มหน้ารับชะตากรรมของตัวเอง เพื่อหวังไม่ให้ถูกตัดหาง

ปล่ อ ยวั ด และเนรเทศออกจากกลุ่ ม ยุ โ รปโดยตั ด สิ ท ธิ์ ก ารกู้ ยื ม เงิ น และ

ถู ก ตั้ ง กำแพงภาษี ด้ า นการนำเข้ า -ส่ ง ออก โดยต้ อ งแบกรั บ แรงกดดั น

ผู้คนที่ประท้วง เพื่อให้ถอดถอนนโยบายโหดที่พี่สาวเมืองเบียร์มากำกับ

กฏหมายในประเทศของตนเอง สำหรั บ เมื อ งผู้ ดี อั ง กฤษหลั ง ประกาศพั ก รบ ขอพั ก ฟื้ น บาดแผล

อย่ า งเป็ น ทางการ โดยเปิ ด ฉากที่ ก าร “ตั ด งบ”ช่ ว ยเหลื อ ด้ า นต่ า งๆ ให้

แม่-ลูกอ่อนที่หย่าร้าง หรือ Single Mom, คนตกงาน, คนไร้ที่อยู่อาศัย และ อื่นๆ ในช่วงปี 2011 และคุมเข้มเรื่องค่าใช้จ่ายของภาครัฐ และการพยาบาล

ตลอดจนที่อยู่อาศัยสำหรับคนยุโรปที่เข้ามากอบโกยสวัสภาพต่างๆ เทียบ


เท่าคนอังกฤษ หลังจำใจต้องเปิดให้เสรีหลังประกาศเปิด Immigration ในปี 2008 หลังโดยกดดันจากสหภาพยุโรปมานาน แต่ ถ้ า ชั่ ง น้ ำ หนั ก กั น ดี ๆ ในขณะที่ อั ง กฤษหวั ง จะได้ แ รงงานใช้

ร่ า งจากยุ โ รปมาทำงาน ตลอดจนการลงทุ น จากชาวต่ า งชาติ ที่ จ ะเข้ า

อัดฉีดเม็ดเงินในระบบ กลับกลายเป็นการสร้างบาดแผลให้หนักขึ้นจาก

นโยบายเข้ า -ออกเสรี กั บ เพื่ อ นบ้ า นที่ ปู พ รมแดงต้ น รั บ คนยากจนจำนวน

มหาศาลจากกรีซ, โปแลนด์, ไซปรัส, อิตาลี และเสปน ทะลักเข้ามาแย่งงาน คนอังกฤษ และโกยเงินออกนอกประเทศอย่างเสรี พร้อมใช้เอกสิทธิ์ต่างๆ

เทียบเท่าคนอังกฤษ แม้ว่าอังกฤษจะปรับค่าเงินปอนด์ให้อ่อนตัวหวังกระตุ้นการส่งออก

และการท่ อ งเที่ ย วในช่ ว งโอลิ ม ปิ ก ในปี 2012 แต่ ดู เ หมื อ นว่ า นโยบาย

ดั ง กล่ า วจะไม่ ดึ ง ดู ด เพื่ อ นบ้ า นสั ก เท่ า ไหร่

หากเทียบกับค่าครองชีพในที่แพงลิบลิ่วใน UK

และขั้นภาษีที่มีแต่จะปรับขึ้นเรื่อยๆ กลายเป็นว่า

กระแสเลื อ ด (เงิ น ) โดนไหลย้ อ นออกนอก

ประเทศซะมากกว่ า กลายเป็ น ปั ญ หาหนั ก อก

ให้กับคาเมรอนอีกครั้ง ตลอดช่ ว งปี 2011-2013 ที่ ผ่ า นมานั้ น

เจ้ า ของผู้ ป ระกอบการอาจได้ รั บ การเยี่ ย มชม

จากแขกที่ ไ ม่ อ ยากต้ อ นรั บ อย่ า ง “สรรพากร”

หรื อ TAX Inspector ที่ จ ะมาขอล้ ว งประวั ติ

การเงิ น จากทุ ก บั ญ ชี ธุ ร กิ จ และบั ญ ชี ส่ ว นตั ว

ของคุ ณ และผู้ ถื อ หุ้ น คนอื่ น ๆ เพื่ อ ที่ จ ะปิ ด รู รั่ ว

ของภาษี ที่ คุ ณ พยายามอย่ า งหนั ก ที่ จ ะซ่ อ นเล้ น มั น เอาไว้ โดยรั ฐ บาล

อัดฉีดเงินก้อนโตหวังไปเก็บตกเงินที่รัฐบาลควรจะได้จากธุรกิจที่หลบภาษี

เหล่านี้คืนมาตั้งแต่ปี 2009 จนถึงปัจจุบัน นอกจากนั้น FCA : Financial Conduct Authority หรือกระทรวง

การคลัง ยังเข้ามากดดันกับกลุ่มธนาคารใน UK หรือ UKBA: UK Bank

Associate สำหรั บ ธุ ร กิ จ การโอนเงิ น ออกนอกประเทศให้ เ คร่ ง ครั ด ด้ า น

การตรวจสอบปริมาณ, ความถี่ในการส่งเงิน ตลอดจนการตรวจเช็ครูปแบบ

การฟอกเงิน และแหล่งที่มาของเงินอย่างเข้มงวดขึ้น ภาครั ฐ หวั ง จะปิ ด ทุ ก ประตู ทุ ก บานที่ ส ามารถนำเงิ น ออกนอก

ประเทศได้ ซึ่งปัญหากลายมาเป็นภาระของกลุ่ม UKMTA หรือ UK Money Transfer Associate ที่ ถู ก ปิ ด บั ญ ชี จ ากธนาคารโดยอ้ า ง “เพื่ อ ป้ อ งกั น

การฟอกเงิน” ส่งผลให้บริษัทโอนเงินจำใจปิดกิจการมากกว่า 1500 บริษัท

ทั่ ว UK โดยไม่ จ ำกั ด ขนาดของใบอนุ ญ าติ ที่ มี กั บ FCA อั น เนื่ อ งมาจาก

ไม่ มี บั ญ ชี ธ นาคารไว้ ด ำเนิ น ธุ ร กิ จ (และไม่ ส ามารถเปิ ด บั ญ ชี ธ นาคาร

สำหรับธุรกิจโอนเงินได้) พนั ก งานกว่ า 3 หมื่ น คนจากธุ ร กิ จ ดั ง กล่ า วถู ก รอยแพ ภายใต้

ข้ อ ถกเถี ย งในรั ฐ สภา - ธนาคาร และกลุ่ ม บริ ษั ท โอนเงิ น ที่ ยั ง หายั ต ติ

ลงตั ว ไม่ ไ ด้ ถึ ง ข้ อ สรุ ป ความอยู่ ร อดของธุ ร กิ จ MSB : Money Services Business และแน่ น อนว่ า “นั ก ขุ ด ทองต่ า งแดน” อย่ า งพวกเราเสมื อ น

หมั ด บวกเข้ า ไปอย่ า งจั ง เมื่ อ หลายบริ ษั ท โอนเงิ น (อาจ) ไม่ ส ามารถรั บ

เงินสดได้อย่างที่เคยเป็นมา อันเนื่องจากนโยบายจากธนาคาร และรัฐบาล

ที่ต้องการป้องกันการฟอกเงินอย่างเข้มงวดยิ่งขึ้น นั่นแปลว่า “เงินสด” ที่เป็นเงินนอกระบบ ที่เสมือนรายได้ร่องหน หรือตัวเลขที่ไม่ต้องโชว์ล่อเป้าให้ภาษีมาคอยจดๆ จ้องๆ ไม่สามารถโยก

กลั บ ออกนอกประเทศ หรื อ เอาเข้ า ระบบเพื่ อ นำไปใช้ ป ระโยชย์ ไ ด้ ง่ า ย

อย่างที่เคยเป็น (ส่ ว นตั ว ของผม) ได้ ม องย้ อ นลงไปในตลอดช่ ว งปี 2011-2013

ที่ผ่าน และมองเห็นการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในสภาพเศรษฐกิจใน UK

และต้องยอมรับว่าหลายๆ ครั้งก็เหนื่อยกับกฏระเบียบ และความกดดัน

เหล่านี้ที่ตัวเองไม่ได้เป็นคนสร้างไว้แต่ถ้าคิดอย่างใจกว้างก็จะรู้ว่าปัญหา

ของมวลรวม คือปัญหาของประเทศ และทางออกคือทุกๆ คนต้องอดทน

ร่ ว มกั น จึ ง จะสามารถผ่ า นพ้ น มั น ไปได้ เ พราะมั น เป็ น ไปไม่ ไ ด้ เ ลยที่ จ ะมี

ยอดมนุษย์ปรากฏกลายขึ้นเพื่อฉายเดี่ยวแก้ไขวิกฤต และปัญหาต่างๆ ได้

อย่างในการ์ตูน หรือหนังภาพยนต์ที่เราเคยดูกัน (สำหรับทางหนี) ที่หลายคนมองว่าการกลับเมืองไทย เพื่อไปใช้ชีวิต

ที่สบายกว่า ง่ายกว่า คุ้นเคยกว่า ก็อยากให้พิจารณาถึงความเปลี่ยนแปลง

ไปในช่วงตลอด 5 ปีที่ผ่านมาในเมืองไทย กับค่าครองชีพที่เปลี่ยนไป ไม่เว้น

แม้แต่ค่าอาหาร-ที่อยู่อาศัย และการเดินทาง ผมต้องยอมรับความจริงเมื่อ

เห็นหลายๆ อย่างในเมืองไทยราคาสูงขึ้น อย่างน่ากลัวโดยของบางอย่าง

กลับราคาแพงเทียบเท่า หรือมากกว่าในอังกฤษ ในขณะที่สัดส่วนเงินเดือน

หรื อ รายได้ ก ลั บ เพิ่ ม ขึ้ น น้ อ ยกว่ า ที่ ค าดไว้ ผนวกกั บ ความไม่ แ น่ น อนของ

การเมืองและรัฐบาลที่จ้องแต่ผลประโยชน์เข้ากระเป๋าตัวเองเป็นสำคัญ

มากกว่าดันให้ปัญหามวลรวมผ่านพ้นไปได้อย่างมั่นคง และเสถียรภาพ เริ่มต้นปีใหม่ 2014 ของคุณนั้น จะตัดสินใจว่าจะ “สู้” หรือจะ “ถอย”

ภายใต้ ส ภาพการเมื อ ง และสภาพการเงิ น ที่ ผ กผั น ตลอดเวลา ล้ ว นอยู่ ที่

ตัวคุณนะครับ อย่าให้ข้อมูลหรือคำพูดของผู้อื่นมาเป็นข้ออ้างให้คุณทำไป

โดยที่ไม่รู้ว่านั่นเป็นความต้องการของตัวเองจริงๆ หรือเปล่า? Mr Chakree Chankana (MSc Economics & Finance) www.abmoney.co.uk A&B General (UK) Limited & A&B General USA, Inc. Authority under the payment services by Financial Services Authority and HM Revenue & Customs Twitter | iASiA_Magazine

21


iTRADE IN LONDON

iTrade in London ข่าวสาร ข้อมูล ความเคลื่อนไหว และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการธุรกิจการค้าไทยในสหราชอาณาจักร

บทความ :: สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงลอนดอน

Thai Select คือ เครื่องหมายมาตรฐานที่ ก รมส่ ง เสริ ม การส่ ง ออกมอบให้ กั บ

ร้ า นอาหารไทยในต่ า งประเทศ ที่ ผ่ า นการ

ตรวจสอบจากคณะกรรมการ โดยการใช้

หลักเกณฑ์พื้นฐานของการประกอบอาหาร

ไทย และ การบริการที่แสดงเอกลักษณ์และ

วัฒนธรรมของอาหารไทยได้อย่างเหมาะสม สำหรั บ ในปี นี้ ไ ด้ มี ก ารประกาศหลั ก

เกณฑ์ ใ หม่ ในการมอบเครื่ อ งหมาย Thai

Select แก่ร้านอาหารไทย ในปี 2014 เป็นต้น ไป เครื่ อ งหมาย Thai Select หรื อ Thai

Select Premium มอบให้ แ ก่ ร้ า นอาหารไทย

ในประเทศไทยและในต่างประเทศ ที่ปรุงอาหาร

รสชาติ ไ ทยให้ บ ริ ก ารแก่ ลู ก ค้ า มี ก ารตกแต่ ง

บรรยากาศร้ า นอาหารแบบไทย หรื อ ส่ ง เสริ ม

ภาพลักษณ์ที่ดีของไทย ใช้วัตถุดิบและเครื่องปรุง

อาหารไทย โดยร้านอาหารไทยในต่างประเทศที่ได้

เครื่ อ งหมาย Thai Select หรื อ Thai Select

Premium เป็นการบ่งชี้ว่าร้านอาหารสามารถปรุง

อาหารไทยได้ตามมาตรฐานอาหารไทย ตามแบบ

วิธีการปรุงอาหารไทย ใช้วัตถุดิบ และเครื่องปรุง

อาหารไทย แต่ไม่ใช่การรับรอง (Certify) มาตร-

ฐานสถานประกอบการ เนื่ อ งจากมี ห น่ ว ยงาน

ในท้องถิ่นประเทศนั้นๆดำเนินการอยู่แล้ว ซึ่งอายุการใช้เครื่องหมาย Thai Select

หรื อ Thai Select Premium มีอายุ 3 ปี หาก

ประสงค์ จ ะต่ อ อายุ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ เครื่ อ งหมายฯ จะ

ต้ อ งยื่ น ใบสมั ค รขอต่ อ อายุ ก่ อ นวั น หมดอายุ

3 เดือน การจัดระดับ กำหนดเป็น 2 ระดับ โดย

คำนึงถึงคุณภาพอาหารไทย การตกแต่งร้าน และ

บริการ

22

Facebook | iASiA Magazine


Thai Select Premium ระดับยอดเยี่ยม

ได้ ค ะแนนตั้ ง แต่ 90 คะแนนขึ้ น ไป เป็ น สถาน

ประกอบการร้ า นอาหารที่ ป รุ ง อาหารไทยแท้

มีการตกแต่งแบบไทย หรือไทยร่วมสมัย บริการ

คุ ณ ภาพสู ง และสิ น ค้ า อาหารไทยมี คุ ณ ค่ า

ผู้ บ ริ โ ภคมี ค วามภาคภู มิ ใ จในการใช้ บ ริ ก าร

หรือบริโภค Thai Select ระดั บ ดี เ ด่ น ได้ ค ะแนน

75-89 คะแนน เป็นสถานประกอบการร้านอาหาร

ที่ปรุงอาหารไทย มีบริการหรือสินค้ามีคุณภาพ

ในระดับมาตรฐานสากล มีความคุ้มค่าต่อการ

ใช้บริการหรือบริโภค โดยผู้สมัครต้องผ่านการตรวจสอบและ

ให้ ค ะแนนตามคู่ มื อ การให้ ค ะแนน โดยกรรม

การฯ หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน

ราชการไทยในต่างประเทศ สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารไทยใน

สหราชอาณาจั ก รที่ ป ระสงค์ จ ะขอสมั ค รรั บ

เครื่ อ งหมาย Thai Select โดยท่ า นสามารถ

ติ ด ต่ อ ขอรั บ รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม และขอรั บ

ใบสมั ค รได้ โ ดยไม่ เ สี ย ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ ส ำนั ก งาน

ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงลอนดอน หรือ Download ใบสมัครได้จากเว็บไซต์ www.

thaitradelondon.com และสามารถส่งใบสมัคร

Twitter | iASiA_Magazine

23


24

Facebook | iASiA Magazine

ได้ ท างอี เ มลล์ ส ำนั ก งานฯ info@thaitrade

london.com ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สำหรับในปีนี้ สำนักงานฯ ได้มอบรางวัล

Thai Select และ Thai Select Premium ให้กับ

23 ร้าน Thai Select จำนวน 8 ร้าน Thai Select Premium จำนวน 15 ร้าน

รายชื่อร้านอาหารมีดังนี้ 1. Taste of Thai Restaurant 2. Art of Siam Thai Cuisine 3. Diep Le Shaker 4. Ananta 5. Sabai Thai Gastro Bar 6. The House Thai Restaurant 7. Charm Restaurant 8. The Thai House Restaurant 9. Sukho Thai 10. Simply Thai 11. Som Tam House 12. Thai Marina 13. Horapha Thai Cuisine 14. At Siam Thai Restaurant 15. Naamyaa Café 16. Busaba Eathai (Bicester) 17. Busaba Eathai (Bird Street) 18. Busaba Eathai (Floral Street) 19. Busaba Eathai (King’s Road) 20. Busaba Eathai (Panton Street) 21. Busaba Eathai (Store Street) 22. Busaba Eathai (Westfield Stratford City) 23. Busaba Eathai (Westfield White City)


iHIGHTLIGHT

บทความ:: Maylody ภาพ :: Ball in Frame, Picture of Lens London

กระแสการเมือง และการเลือกตั้ง ช่ ว ง 2-3 เดื อ นที่ ผ่ า นมา ความเคลื่ อ นไหวทางการเมื อ งไทย

เป็ น ที่ น่ า วิ ต กอย่ า งยิ่ ง และไม่ รู้ จ ะจบลงอย่ า งไร ซึ่ ง คนไทยที่ พ ำนั ก อยู่ ใ น

สหราชอาณาจั ก รเองก็ ตื่ น ตั ว ทางการเมื อ งไม่ ต่ า งจากเมื อ งไทยเลย

หลายท่านมีความตื่นตัว และติดตามการเมืองไทยอย่างใกล้ชิด แต่ไม่ว่า เมืองไทยจะมีการเลือกตั้งหรือไม่นั้น ทางสถานทูตไทย ณ กรุงลอนดอนเอง ก็ ยั ง คงจั ด การเลื อ กตั้ ง เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามระบอบประชาธิ ป ไตย โดย

การเลื อ กตั้ ง แบ่ ง เป็ น 2 แบบ คื อ ทางไปรษณี ย์ ร ะหว่ า งวั น ที่ 13 - 23

มกราคม 2557 และการจัดคูหาเลือกตั้ง 2 แห่ง ได้แก่ วัดศรีรัตนาราม

เมื อ งแมนเชสเตอร์ เมื่ อ วั น ที่ 19 มกราคม 2557 และวั ด พุ ท ธปที ป

กรุ ง ลอนดอน เมื่ อ วั น ที่ 26 มกราคม 2557 ซึ่ ง ณ เวลาการเลื อ กตั้ ง

ได้ เ สร็ จ สิ้ น ลงแล้ ว และทางสถานทู ต ได้ ป ระกาศถึ ง ผลการเลื อ กตั้ ง

ที่ผ่านมา ดังนี้ 1. มีผู้ขอใช้สิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อ 5,360 คน 2.มีผู้แสดงตนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง 2,126 คน จำแนกได้ ดังนี้ 2.1 ผู้ ม าใช้ สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ที่ คู ห า ณ วั ด ศรี รั ต นาราม เมื อ ง

แมนเชสเตอร์ 31 คน (ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ 48 คน) 2.2 ผู้ ม าใช้ สิ ท ธิ์ เ ลื อ กตั้ ง ที่ คู ห า ณ วั ด พุ ท ธปที ป กรุ ง ลอนดอน

158 คน (ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ 240 คน) 2.3 ผู้ขอใช้สิทธิทางไปรษณีย์ จำนวน 5,072 คน ผู้ขอใช้สิทธิ

ที่ได้ส่งซองมาเลือกตั้ง จำนวน 1.937 คน

26

Facebook | iASiA Magazine


i-ASia ได้รวบรวมบรรยากาศของผู้ที่มีความประสงค์ให้ปฎิรูปก่อนการเลือกตั้งมาฝากคะ

Twitter | iASiA_Magazine

27


iSOCIETY

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ชมรูปภาพออนไลน์ ได้ที่ www.i-asiamag.com กด iBlog, iPhoto หรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ info@i-asiamag.com

งานสามัคคีซัมมิต

สามัคคีสมาคม กาลาดินเนอร์

กลุ่ ม นั ก เรี ย นในประเทศอั ง กฤษหรื อ ที่ รู้ จั ก กั น ดี ว่ า สามั ค คี ส มาคมฯ ได้ จั ด กิ จ กรรมหลากหลายในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อให้เด็กไทยในอังกฤษ ได้ รู้ จั ก กั น ทำกิ จ กรรมร่ ว มกั น และช่ ว ยเหลื อ กั น และกั น เมื่ อ ช่ ว ง เดื อ นธั น วาที่ ผ่ า นมา สามั ค คี ส มาคมได้ จั ด การประชุ ม สุ ด ยอดผู้ น ำ นั ก เรี ย นขึ้ น ณ อิ ม พี เ รี ย ล คอลเลจ ลอนดอน โดยมี ตั ว แทนสมาคม นักเรียนไทยจากทั่วสหราชอาณาจักรเข้าร่วมประชุม

นายปสันน์ เทพรักษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ได้เป็นประธาน ในงานGala Dinnerของสามั ค คี ส มาคมในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ พร้ อ มด้ ว ยข้ า ราชการที ม ประเทศไทย ณกรุ ง ลอนดอน เมื่ อ ตอนค่ ำ วั น อาทิ ต ย์่ ที่ 1 ธั น วาคม 2556 ที่ ส ำนั ก งานผู้ ดู แ ลนั ก เรี ย นในประเทศ อังกฤษ

บทความ :: Phanuphan | ภาพ :: Ball in Frame

28

Facebook | iASiA Magazine

บทความ :: Phanuphan | ภาพ :: Sittipong


อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ชมรูปภาพออนไลน์ ได้ที่ www.i-asiamag.com กด iBlog, iPhoto หรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ info@i-asiamag.com

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า บทความ :: maylody | ภาพ :: Ball in Frame

ดร.ปิ ย ะวั ฒ น์ ศิ ว รั ก ษ์ อั ค รราชทู ต ฝ่ า ยการศึ ก ษา เป็ น ประธานในพิ ธี ทำบุ ญ เลี้ ย งพระเนื่ อ งในวั น สมเด็ จ พระมหาธี ร ราชเจ้ า ของสามั ค คี สมาคมฯ ที่ จั ด ขึ้ น เพื่ อ รำลึ ก พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของพระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ที่ ไ ด้ ท รงก่ อ ตั้ ง สามั ค คี ส มาคมฯขึ้ น ซึ่ ง งาน ได้ จั ด ขึ้ น ณ สำนั ก งานผู้ ดู แ ลนั ก เรี ย นไทยประจำกรุ ง ลอนดอน โดยมี กรรมการสามัคคีสมาคมฯและนักเรียนไทยเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

iSOCIETY

งานสวดพิธีปัญญาสมวาร ครบ 50 วัน สมเด็จพระสังฆราช บทความ :: Maylody | รูปภาพ :: Picture of Len

เมื่ อ วั น ที่ 15 ธั น วาคม 2556 วั ด พุ ท ธปที ป ได้ จั ด งานทำบุ ญ “ปั ญ ญา สมวาร” ครบ 50 วั น การสิ้ น พระชนม์ เจ้ า พระคุ ณ สมเด็ จ พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชเจ้า สกลมหาสงฆปริณายก พุทธศาสนิกชน ชาวไทยร่วมทำบุญและบริจาคอาหารเป็นจำนวนมาก Twitter | iASiA_Magazine

29


iSOCIETY

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ชมรูปภาพออนไลน์ ได้ที่ www.i-asiamag.com กด iBlog, iPhoto หรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ info@i-asiamag.com

งานกองทัพไทย

บทความ :: Maylody | ภาพ :: Apinya Charoendee

สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารสามเหล่าทัพ ได้จัดงานวันกองทัพไทย ขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2557 ภายในงานมีเหล่าข้าราชการ จากประเทศต่างๆมาเข้าร่วมแสดงความยินดี

30

Facebook | iASiA Magazine


อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ชมรูปภาพออนไลน์ ได้ที่ www.i-asiamag.com กด iBlog, iPhoto หรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ info@i-asiamag.com

iSOCIETY

LIPTA

บทความ :: Maylody | ภาพ :: Picture of Lens

มาเปิดคอนเสิรต์ ครั้งแรกที่เมืองผู้ดี อังกฤษ i-ASiA ได้ร่วม พูดคุยท่ร้านอาหาร “สุดา” ทั้ง 2 คนบอกว่า ไม่ได้แค่มีเพลง จากอั ล บั ม ตั ว เองเท่ า นั้ น ที่ จ ะร้ อ งในคอนเสิ ร ต์ แ ต่ ก็ น ำ เพลงดั ง ๆ ของศิ ล ปิ น ดั ง มา cover อี ก ด้ ว ย คอนเสิ ร ต์ ข อง ลิปตามีขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 8 ก.พ ที่ผ่านมา

iDEAL พิเศษ

สำหรับชาวไทยทุกท่าน ที่กำลังมีแพลน กลับเมืองไทย หรือ ญาติพี่น้องที่เมืองไทย อยากไปเที่ยวทะเล ดำน้ำ ดูปะการัง รับประทาน อาหารทะเลสดๆ i-ASia ได้ร่วมกับโรงแรม Coral Cove Chalet ที่ เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี มีโปรโมชั่นห้องพัก ราคาพิเศษมานำเสนอคะ ต้องบอกว่า ราคาโปรโมชั่นนี้ ถูกกว่า จองผ่านเวบไซต์ แน่นอนคะ รับจองผ่าน i-ASia Magazine เท่านั้นนะคะ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่เบอร์ 07784155950 หรือ info@i-asiamag.com Twitter | iASiA_Magazine

31


iSOCIETY

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ชมรูปภาพออนไลน์ ได้ที่ www.i-asiamag.com กด iBlog, iPhoto หรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ info@i-asiamag.com

Getsunova Live at SUDA บทความ :: Maylody | ภาพ :: Sittipong

ปี 2013 ถือเป็นอีก 1 ปีที่ วง Getsunova ประสบความสำเร็จในด้านการทำดนตรี เมื่อวันที่ 6 ธันวาคมที่ผ่านมา นักร้องนำวง Getsunova เนม ปราการ ไรวา ได้มาเปิดคอนเสิรต์เล็กๆ ที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น ที่ร้าน SUDA มีแฟนคลับ ตามมาให้กำลังใจอย่างเต็มเปี่ยม

The Chang Badminton Tournament บทความ :: Maylody | ภาพ :: Ball in Frame

ส่ ง เสริ ม การกี ฬ าอย่ า งเต็ ม ที่ สำหรั บ สปอนเซอร์หลัก อย่าง เบียร์ ช้าง ที่จัดการ แข่งขันแบตมินตันทีส่ นาม Brentford Fountain Leisure Centre เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคมที่ผ่านมา ซึ่งรายได้จากการแข่งขัน ส่ ว นหนึ่ ง นำไปมอบให้ กั บ Thai-Anglo Foundation เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับ เด็กๆ ผู้ยากไร้ในประเทศไทย

34

Facebook | iASiA Magazine


อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ชมรูปภาพออนไลน์ ได้ที่ www.i-asiamag.com กด iBlog, iPhoto หรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ info@i-asiamag.com

iSOCIETY

งานมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา บทความ :: Maylody | ภาพ :: Ball in Frame

งานเลี้ยงรับรองเนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิ ม พระชนมพรรษา 86 พรรษา ของ พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว เมื่ อ วั น ที่ 5 ธันวาคมที่ผ่านมา สถานทูตไทยประจำ กรุ ง ลอนดอน ได้ มี ก ำหนดงานวั น ชาติ ที่โรงแรม Lancaster นาย ปสันน์ เทพรักษ์ เอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงลอนดอน กล่าวเปิดงาน พร้อม ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ จากตั ว แทนของสถานทู ต ที่ ป ระจำอยู่ กรุ ง ลอนดอน ในงานนี้ ไ ด้ มี พิ ธี ม อบ เครื่องราชอิสริยภรณ์ปี 2556 และพิธีถวาย พระพรชั ย มงคลและการกล่ า วอาศิ ร วาท เพื่อถวายเป็นราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว

Twitter | iASiA_Magazine

35


iSOCIETY

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ชมรูปภาพออนไลน์ ได้ที่ www.i-asiamag.com กด iBlog, iPhoto หรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ info@i-asiamag.com

แนะนำ ผู้อำนวยการสำนักงานลอนดอน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บทความ :: Maylody ภาพ :: Ball in Frame

ธีระศิลป์ เทเพนทร์

(Director of the UK, Ireland & South Africa) ประวัติ ผมอยู่ ททท. มาเข้าปีที่ 20 แล้ว ทำมาหลายฝ่าย หลายตำแหน่ง ทั้งฝ่ายแผน หลังจากนั้นก็เคยเป็นผู้ช่วย ผู้ อ ำนวยการอยู่ ที่ นิ ว ยอร์ ก 4 ปี กลั บ มามาอยู่ ส ำนั ก เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาข้อมูลด้านการตลาด หลังจากนั้นก็ได้รับการแต่งตั้งให้มารับตำแหน่งที่นี้ครับ “Ultimate Goal in the UK” ที่ดูมาคร่าวๆ เป้าหมายทางด้านตัวเลข ส่วนกลาง กำหนดมาอยู่แล้ว ส่วนตัวเราเองหรือวิธีการที่จะไปถึง เป้ า หมายนั้ น คื อ ตอนนี้ เ ราไม่ อ ยากเน้ น ตลาดที่ เ ป็ น Mass หรื อ เป็ น ที่ ต ลาดที่ ค่ อ นข้ า งอิ่ ม ตั ว ในประเทศ อั ง กฤษ เราจะเปลี่ ย นไปลองตลาดใหม่ ๆ ในอั ง กฤษ แทน ซึ่งที่เราดูๆ ไว้ จะมีกลุ่มที่เรียกว่า Voluntarism ที่ไปทำสาธาณะประโยชน์ที่เมืองไทย หรือไปทำ CRS ที่ เ มื อ งไทย ในแง่ ข อง segment อี ก กลุ่ ม หนึ่ ง ที่ เ น้ น แง่ของ area ผมอยากไปเจาะเมืองรองๆ เช่นแมนเชสเตอร์ เวลส์ หรื อ ลี ด ส์ คืื อ แถวนั้ น รู้ จั ก เมื อ งไทยไม่ ม ากนั ก เลยอยากจะไปลุยตรงนั้นมากกว่าครับ

36

Facebook | iASiA Magazine


อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ชมรูปภาพออนไลน์ ได้ที่ www.i-asiamag.com กด iBlog, iPhoto หรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ info@i-asiamag.com

iSOCIETY

แนวโน้มการท่องเที่ยวคนอังกฤษในไทย แนวโน้ ม ถึ ง แม้ ไ ม่ ม ากเท่ า ไหร่ จะขึ้ น ประมาณ 3-5 % แต่ อั ง กฤษ ก็ ถื อ ว่ า เป็ น ตลาดที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ในอั ง กฤษตอนนี้ ซึ่ ง แซงหน้ า เยอรมั น มา หลายปีแล้ว พอมันใหญ่ในขนาดนี้ แล้วยังขึ้นได้ อยู่ในสภาวะที่อิ่มตัวก็ยังนับว่า ดีขึ้น มันขึ้นอยู่ที่ว่าตรงที่เราจะไปเจาะกลุ่มรองๆ แล้วสร้าง Volume ให้มากขึ้น กว่า 3 %

Twitter | iASiA_Magazine

37


iTALK

ATBUK หรือสมาคมธุรกิจไทยใน สหราชอาณาจั ก ร ได้ ก ำหนดให้ การเลื อ กตั้ ง ประธานใหม่ แทน คุ ณ Surapee Kannasuta โดย ในที่ ป ระชุ ม เมื่ อ วั น ที่ 20 มกราคม มี ก ำหนดให้ เ ลื อ กตั้ ง คณะกรรมการ ชุ ด ใหม่ ในวั น ที่ 4 มี น าคมนี้ โดยคาดว่ า ผู้ จ ะมารั บ ตำแหน่ ง ประธาน คนใหม่คือ คุณ Saravut Lasomboon จาก CP

ยิ น ดี แ ละขอต้ อ นรั บ ผู้ อ ำนวยการ ททท. ประจำ กรุ ง ลอนดอนคนใหม่ คุ ณ ธี ร ะศิ ล ป์ เทเพนทร์ ด้ ว ยนะคะ ซึ่ ง พี่ ตั้ น ของเรานั้ น กลั บ ไปประจำ การที่ ป ระเทศไทย ดู แ ลกลุ่ ม ประเทศอเมริ ก า เหนือ ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ

38

Facebook | iASiA Magazine

ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิ ก ารอาเซี ย น ได้ ม าประจำอยู่ ที่ มหาวิทยาลัย ออกฟอร์ด เป็นระยะ เวลา 1 ปี แต่ ท่ า นก็ เ ดิ น ทางไปมา ตลอด ได้ โ อกาสดี ห มามุ้ ย ได้ พ า ท่ า น ไ ป ท า น อ า ห า ร ที่ ร้ า น สุ ด า ท่านประทับใจมาก และเป็นขวัญใจ พี่ เ มเนอเจอร์ ช าวใต้ พี่ ทิ น นกร ชู แ สง รายนั้ น ถึ ง กั บ ให้ ด ร.สุ ริ น ทร์ เซ็นชื่อบนเสื้อทีมตรังทีเดียว


iTALK ขอแสดงความยิ น ดี กั บ พี่ เ อ้ บก.สาวสวยของ นิ ต ยสาร i-ASia ที่ ไ ด้ ลู ก สาวน่ า รั ก น่ า ชั ง ตอนนี้ น้ อ งเอย่ า ก็ ไ ด้ 2 เดือนแล้ว ใครๆ ที่คิดถึงพี่เอ้ คาดว่าน่าจะกลับมาเดือน ก.ค. นี้ คะ ถ้ า ใครได้ มี โ อกาสไปเมื อ งแมนเชสเตอร์ อย่ า ลื ม แวะไปทั ก ทาย คุณจิ๊กและคุณนา แห่งร้าน “เกาะสมุ ย ” ที่ เ ปิ ด ให้ บ ริ ก ารอาหารไทย มานานกว่ า 20 ปี หมาหมุ่ ย ขอ แนะนำอาหารใต้ แกงเหลื อ งหรื อ ส้ ม ตำปลาร้ า รสชาดแซ่ บ มาก เหมือนเมืองไทยเป๊ะ

Twitter | iASiA_Magazine

39


iCAPTURE

40

Facebook | iASiA Magazine


iREPORT บทความ :: ภาณุพรรณ ไชยดิษฐ์ ภาพ :: Ball in Frame

42

Facebook | iASiA Magazine


ถ้าเอ่ยชื่อ บริษัท Manning Impex แล้วล่ะก็ หลายๆ คนอาจจะ

ไม่คุ้นหู แต่ถ้าพูดถึง New Loon Moon ซุปเปอร์มาเก็ตที่มีอาหารไทย

ขายมากที่สุดและหลากหลายที่สุด ดิฉันเชื่อว่า คนไทยหลายคนรู้จัก

และได้ไปช๊อปปิ้งกันมาบ้างแล้ว วันนี้คอลัมน์ iReport ได้พูดคุยกับ

เจ้าของบริษัท Manning Impex ผู้นำเข้าธุรกิจอาหารจากเอเชียสู่ตลาด อังกฤษ และ ไอร์แลนด์ และเป็นเจ้าของธุรกิจเดียวกับ New Loon Moon นั่นเอง ดิฉันได้นัดพูดคุยกับคุณ Andre Cheong, Managing Director ของ Manning Impex ต้องบอกว่า คุณ Andre เป็นเจ้าของธุรกิจที่

ไม่ถือตัว น่ารัก และยังเป็นบุคคลตัวอย่างของการทำธุรกิจในด้าน อาหารเป็นอย่างมาก Manning Impex Vision “Take the brand out of country and develop the brand in the UK” จุดเริ่มต้น และ เป้าหมายของ Manning Impex ‘บริษัท Manning Impex เติบโตมากว่า 26 ปี เริ่มต้นจากครอบครัว ที่คุณพ่อคุณแม่สร้างไว้เพื่อจุนเจือครอบครัว และเพื่อการศึกษาของลูกๆ

(Andre และ Dr. Michael) และธุ ร กิ จ ก็ เ ติ บ โตขึ้ น เรื่ อ ยๆ จนทำให้ เ รา

กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญที่นำเข้าสินค้า จากฟิลิปินส์ หลังจากนั้นก็นำเข้าสินค้า

จากไทย มาเลเชีย สิงคโปร์ ซึ่งถ้าดูจากในไลน์ของนั้นจะเห็นได้ว่า เราเป็น

ผู้เชี่ยวชาญด้านสินค้าที่มาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเราตีความหมาย

ของผู้เชี่ยวชาญว่า เป็นผู้มีประสบการณ์ของการนำเข้าสินค้าและพัฒนา

แบรนด์ในยุโรป โดยเฉพาะในตลาดของ UK และ Ireland ซึ่งเราได้นำสินค้า

จาก home country มาพัฒนาต่อในอังกฤษ โดยใช้จุดเด่นของสินค้า (USP)

นั้ น ๆ โดยใช้ ฐ านข้ อ มู ล จาก Consumer based เช่ น ผู้ บ ริ โ ภคชาวไทย

เราไม่ใช่แค่ขายสินค้าเท่านั้น เรายังพัฒนาในด้าน องค์ความรู้ของ การทำอาหาร

Twitter | iASiA_Magazine

43


ฟิลิปปินส์ เราไม่ใช่แค่ขายสินค้าเท่านั้นเรายังพัฒนาในด้านองค์ความรู้

ของการทำอาหาร เช่น อะไรคือ Curry paste / chili paste/ dipping sauce

หรื อ เครื่ อ งแกงอื่ น ๆ ซึ่ ง ทั้ ง หมดนี้ เราก็ พ ยายามที่ จ ะอธิ บ ายให้ กั บ ลู ก ค้ า

ของเรา ซึ่งจริงๆ แล้ว เหมือนเป็นการให้ความรู้มากกว่าที่จะเน้นขายสินค้า

และในปัจจุบันนี้ เรามีสินค้าประมาณ 45 แบรนด์ และมีสินค้ามากกว่า

1200 ชนิด เพราะว่าเราทำ service ให้กับตัวแบรนด์เอง ไม่ใช่แค่ซื้อมา

ขายไป เราทำหน้ า ที่ ส ร้ า ง Brand portfolio ในอั ง กฤษด้ ว ย พั ฒ นา

ช่ อ งทางการขาย และขยายกำลั ง ซื้ อ ให้ เ พิ่ ม ขึ้ น เช่ น สร้ า งแรงจู ง ใจให้

ลู ก ค้ า ทำอาหารมากขึ้ น ในแต่ ล ะวั น ในแต่ ล ะเดื อ น ซึ่ ง ถ้ า เราสามารถ

เพิ่ ม อั ต ราการใช้ สิ น ค้ า ได้ สิ่ ง ที่ เ ราได้ รั บ คื อ Brand awareness ซึ่ ง การ

ทำธุรกิจนั้นทุกคนตั้งเป้าหมายคือ เพิ่มยอดขายและขยายตลาด (market

share) Manning Impex เป็นเพียงธุรกิจเล็กๆ ในอังกฤษ เพราะฉะนั้น

มี ห ลายบริ ษั ท ที่ อ ยากจะเติ บ โตในวงการธุ ร กิ จ โลก Manning Impex

ไม่ได้มองแค่ภาพเล็กๆ แต่เรามองไปถึง International mindset ในแต่ละ

แบรนด์ว่า แบรนด์จะไปอยู่ที่ไหน อย่างไร เมื่อไหร่ และเราจะพัฒนาแบรนด์ ให้ไกลต่อไปแค่ไหน ในช่วงเวลา5 ปี หรือ10 ปี เรายังมองไปไกลอีกว่า

จะขยาย ตลาด traditional sites ไปสู่ Modern trades ในตลาดยุโรป

44

Facebook | iASiA Magazine


การที่เราใส่ใจ ในรายละเอียดใน ตัวสินค้าทุกสินค้า เหมือนกับเป็นสินค้า ของเราเองนั้นจะช่วย สร้างหลักประกัน และ loyalty ให้กับ เจ้าของสินค้าเอง และสิ่งที่สำคัญคือ เราได้สร้าง loyalty ให้กับผู้บริโภค เองด้วย

Marketing Strategy การนำสินค้าวางบนชั้นเป็น

อะไรที่ทำง่ายมาก แต่สิ่งที่ยากนั้น

คื อ ทำอย่ า งไรให้ สิ น ค้ า นั้ น เป็ น ที่

รู้ จั ก จนกระทั่ ง แทรกซึ ม เข้ า ไปใน

ชี วิ ต ประจำวั น ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น ด่ า น

ปราการที่ ย ากมากๆ ที่ เ รากำลั ง เผชิญอยู่ในช่วงระยะ 5 ปี ต่อจากนี้

เราเชื่ อ ว่ า การที่ เ ราใส่ ใ จในราย

ละเอี ย ดในตั ว สิ น ค้ า ทุ ก สิ น ค้ า

เหมือนกับเป็นสินค้าของเราเองนั้น

จะช่ ว ยสร้ า งหลั ก ประกั น และ loyalty ให้กับ เจ้ าของสิ นค้าเอง และสิ่ งที่

สำคั ญ คื อ เราได้ ส ร้ า ง loyalty ให้ กั บ ผู้ บ ริ โ ภคเองด้ ว ย สำหรั บ อี ก 5 ปี

ผมคิดว่า ผมอาจจะมีโกดังที่ใหญ่ขึ้นเล็กน้อยครับ (หัวเราะ) ลูกค้าของ Manning Impex ลูกค้าของเราทั้งหมด เป็นแบบ Business-to-business โดยจำแนก

ตามลั ก ษณะของ Relationship ยกตั ว อย่ า งเช่ น กลุ่ ม ลู ก ค้ า ชาวไทยว่ า

อยู่กันแถวไหนบ้าง เราก็จะสิ่งสินค้าไปตาม multiple sites นอกจากนั้น

ก็จะมีลูกค้าในกลุ่มของ Modern trade อย่าง เช่น Tesco, Costcutter

ฯลฯ และอี ก กลุ่ ม หนึ่ ง จะเป็ น Caterings ทั้ ง หมดนี้ ถื อ เป็ น กลุ่ ม ลู ก ค้ า

ของ Manning Impex ในขณะเดี ย วกั น สิ่ ง ที่ มี ค วามสำคั ญ มากนั้ น ก็ คื อ Packaging ถ้าเราส่งสินค้าให้กับกลุ่ม Retailer บรรจุภัณฑ์จะต้องสวยงาม

สะดุดตา ใช้งานสะดวก ง่าย แต่ถ้าเป็น Caterings จะแต่งต่าง บรรจุภัณฑ์

จะเป็ น อะไรที่ เ รี ย บง่ า ย คุ ณ ภาพเดี ย วกั น ใช้ ง านง่ า ย สะดวกต่ อ การ

ทำอาหาร สำหรับ Industrail คุณภาพเดียวกับ catering แต่ก็จะแตกต่าง ในเรื่องขนาดบ้าง ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าเขาจะนำไปใช้อะไร Manning Impex ใช้ฐานข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้าของ New Loon Moon นำมาต่ อ ยอดใช้ ใ นการจั ด สรร สิ น ค้ า พั ฒ นาสิ น ค้ า และแบรนด์

ให้กับ Manning Impex ต่อไป ราคาของสินค้า สินค้าเดียวกันแต่วางอยู่ต่างกัน ราคาก็ต่างกันด้วย เช่น Tesco ราคา จะแพงว่า traditional trade เนื่องจากว่า มีค่า Marketing, PR,

Brand Responsibility สูงมากกว่าร้านที่เป็น ethinic shops

สินค้าหลัก เริ่มต้นของสินค้า เรานำเข้าสินค้าจาก ฟิลิปปินส์ ก่อนหลังจากนั้น

ก็ น ำเข้ า สิ น ค้ า ไทย ต้ อ งบอกว่ า เมื่ อ 26 ปี ที่ แ ล้ ว นั้ น ตลาดสิ น ค้ า เอเชี ย

ต่ า งกั บ ตอนนี้ ม าก สาเหตุ ข องสิ น ค้ า จากฟิ ลิ ป ปิ น ส์ มี อั ต ราการเติ บ โตที่

สูงขึ้นก็เพราะว่า จำนวนประชากรชาว ฟิลิปปินส์มีมากกว่า 200,000 คน

ในอังกฤษ ปัจจุบัน กลุ่มผู้บริโภคอาหารไทยก็มีมากขึ้น ขนาดสายการบิน

ยกตัวอย่าง Holiday ก็ยกระดับอาหารไทย มาเลเซีย บริการชาวต่างชาติ

คุณลองดูสิว่า มีนักท่องเที่ยวชาวยุโรปเท่าไหร่ที่เดินทาง แต่ก่อนอาจจะ

รู้จักแค่อาหารจีน แต่ตอนนี้เริ่มรู้จักอาหาร ญี่ปุ่น ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย

เพิ่มมากขึ้น ปิดท้ายการสนทนา คุณ Andre และ น้องชายคุณ Michael

ได้ พ าเราเดิ น ดู โ กดั ง เก็ บ ของที่ ต อนนี้ สิ น ค้ า ไทยนั้ น มี เ ยอะมากขึ้ น

และสินค้าบางชนิดไม่มีวางจำหน่ายในไทยมีแค่สำหรับส่งออกเท่านั้น

ก่อนกลับ London ดิฉันก็เลยได้ขนมติดไม้ติดมือกลับมาชิมเยอะแยะ

ไม่ว่าจะเป็นไส้กรอกอีสาน ขนมขบเขี้ยว ฯ ซึ่งคุณผู้อ่านก็สามารถ เข้าไปเช็คสินค้า กันได้ที่ร้าน New Loon Moon คะ Twitter | iASiA_Magazine

45


iREPORT

Text : Maylody : BallษInฐ์ Frame บทความ :: ภาณุพPhoto รรณ ไชยดิ ภาพ :: Ball in Frame

46

Facebook | iASiA Magazine


New Loon Moon เติ บ โตอยู่ ใ น China town

เป็นระยะเวลากว่า 19 ปีแล้ว ได้ทำการ Renovate ใหม่

เมื่อปี 2009 มีทั้งหมด 4 ชั้น และชั้นใต้ดิน มีสินค้าจาก

หลากหลายชาติในเอเชีย ไม่ว่าจะไปไทย จีน เกาหลี

ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย พม่า

ฯลฯ มีสินค้าวางจำหน่ายมากมายหลายชนิดว่า 5,500

สินค้า ทั้งสินค้าอาหารแห้ง สำเร็จรูป ผักและผลไม้สด

อาหารแช่แข็ง รวมไปถึงอุปกรณ์ทำอาหารต่าง คุณ Andre กล่าวถึง ความพิเศษของ New Loon

Moon ที่ ไ ม่ ใ ช่ แ ค่ ซุ ป เปอร์ ม าเก็ ต แต่ ถื อ เป็ น แหล่ ง

Intellectual Knowledge ที่สำคัญของ Manning Impex “New Loon Moon จะเป็ น เหมื อ นห้ อ งเรี ย น

ห้องทดลองเพราะจะได้รับ Feed Back จากลูกค้าโดยตรง

และเป็นหน้าด่านในการดูตลาดของสินค้า เพราะ New Loon

Moon ไม่ ใ ช่ แ ค่ ข ายสิ น ค้ า ที่ สั่ ง ตรงจาก Manning Impex

เท่ า นั้ น เพราะอย่ า งที่ ไ ด้ ก ล่ า วไปนั้ น Manning Impex

มี สิ น ค้ า ประมาณ 1200 รายการ แต่ ตั ว ของ New Loon

Moon เองขายสินค้ามากกว่า 5,500 รายการ ซึ่ง New Loon

Moon นำเข้ า สิ น ค้ า จากบริ ษั ท อื่ น ๆ อี ก ด้ ว ย ทำให้ เ ราเห็ น

สิ น ค้ า อื่ น ๆที่ ว างอยู่ ใ นชั้ น เห็ น คู่ แ ข่ ง ของสิ น ค้ า เช่ น ยี่ ห้ อ

Smiling fish (ยี่ห้อ ปลายิ้ม) หรือ Royal Umbrealla ที่เป็น

สินค้าหลักๆของเรา ทำให้เราเห็นถึงศักยภาพของสินค้านั้น

และคู่แข่ง หลังจาก 19 ปี ที่เติบโตมา New Loon Moon

ไม่ใช่แค่เป็นซุปเปอร์มาเก็ตที่ขายสินค้าของ Manning Impex

เท่ า นั้ น แต่ ห น้ า ที่ ห ลั ก ๆ ของ New Loon Moon นั้ น คื อ

การเก็บข้อมูล และเป็นแหล่งฐานข้อมูลที่ทำให้เห็นศักยภาพ

ของสินค้าในตลาด และสินค้าของคู่แข่ง” “In the shop, on the shelf with customers” New Loon Moon คื อ สนามจริ ง ของการดู คู่ แ ข่ ง

และ ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค New Loon Moon ลงทุน

อย่างมากกับระบบ IT เพื่อที่จะสร้างฐานข้อมูลลูกค้าให้กับ Manning Impex ต่อไปในอนาคต

New Loon Moon จะเป็น เหมือนห้องเรียน ห้องทดลอง เพราะจะ ได้รับ Feed Back จากลูกค้าโดยตรง และเป็นหน้าด่าน ในการดูตลาด ของสินค้า

Twitter | iASiA_Magazine

47


iARTICLE text :: Maylody

อร่อยๆ ในลอนดอน

ใครมาลอนดอนแล้วไม่อ้วนบ้าง ยกมือขึ้น !!! ขอคารวะใน

กรรมพั น ธ์ุ เ ลยจริ ง ๆค่ ะ เพราะช่ ว งวั น หยุ ด คริ ส มาสต์ และปี ใ หม่

ที่ผ่านมา ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่จริงๆ แหม่ อุสาห์ตั้งใจจะลดน้ำหนัก

ต้ อ นรั บ ปี ใ หม่ แต่ เ ผอิ ญ มี ค นมาเยี่ ย มเยี่ ย นจากเมื อ งไทยมั น ก็ อ ด

ไม่ได้ที่จะทานด้วย ฉบับนี้เลยถือโอกาสรีวิวขำๆ เสมือนมาแนะนำ

“อาหาร” อร่อยๆ ราคาย่อมเยาว์ ในลอนดอนที่ได้พาเพื่อนไปทานมา

แล้วชอบและคิดว่าน่าจะถูกปากคนไทยนะคะ ขอแบ่ง เวอร์ชั่น “อาหารฝรั่ง” กันก่อนนะคะ หอยแมลงภู่ตัวไม่ใหญ่ และไม่แข็งเหมือนหอยนิวซีแลนด์ ขนาด

เท่ า ของไทย แต่ เ นื้ อ พอง และนุ่ ม กว่ า แถมมาเต็ ม ตั ว ชนิ ด ไม่ ห ลุ ด จาก

เปลือกให้งงว่า “มีจริง” ในจานหรือเปล่า ลองสั่ ง แบบนึ่ ง อบด้ ว ยไวน์ ข าว และ นึ่ ง อบแบบซอสมะเขื อ เทศ

ที่ร้าน Belgo บริเวณย่าน Covent Garden นะคะ (ประมาณ 15 ปอนด์

ต่อหัว) และไม่ลืมที่จะสั่ง “สลัดเป็ด” อร่อยสุดๆ ซี่โครงหมูอบซอสแดง แบบ Full Rack หรือจัดเต็มจานใหญ่ (เป็น

ซี่ ใ หญ่ และยาวประมาณไซด์ บ้ า นเราต่ อ กั น 4 ซี่ เรี ย งติ ด กั น ประมาณ

10 แถว) ที่ผับ Weatherspoon มีหลายสาขา แต่แนะนำที่ย่าน Shepherd

Bush (ไม่เกิน 10 ปอนด์ ต่อหัว) ถ้าใครไม่อยากทานเยอะมีแบบ Half Rack

เป็นไซส์ แบบ Side dish ราคา ไม่เกิน £4 อร่อยและถูกจริงๆ // มีอีกร้าน

ที่ไปทานคือ TGIF (Piccadilly Circus) เป็นซี่โครงหมูราด Jack Daniel

รสชาดอร่อยดีคะ แต่เสียอย่างเดียว ซี่โครงไหม้ไปหน่อยและราคาก็ 2 เท่า

48

Facebook | iASiA Magazine

ของ Weatherspoon เพราะฉะนั้น เลือก Weatherspoon (เครืองดื่มราคา

ไม่แพงด้วยคะ) ร้านอาหารแบบ Proper British พวกสเต๊กเนื้อ, ปลาหรือกุ้งอบ,

หอยสแกลลอบ อบ อร่อยเกรด Michelin Star ที่ร้าน Friend’s restaurant

ติ ด กั บ สถานี รถไฟ Pinner โซน 6 อาจจะอยู่ ไ กลไปหน่ อ ยจากใจกลาง

มหานครลอนดอน แต่ ข อบอกว่ า ร้ า นอยู่ ท่ า มกลางบรรยากาศ และตึ ก

สถาปัตยกรรมแบบ Tudor ดูอบอุ่น น่ารักดีค่ะ เจ้าของร้านเป็นคุณลุงที่ดิฉัน

รู้จักกันมาเกือบ 10 ปีแล้ว(เพราะเป็นเพื่อนสนิทกับคุณพ่อเพื่อน) ถ้าไปถึง

ก็ลองถามหาคุณลุงเจ้าของร้านชื่อ Terry นะคะ แกใจดี ทำอาหารอร่อยมาก แฮมเบอร์เกอร์ เจ้าของสโลแกน “Proper Hamburger” ร้าน Byron

มีสาขาอยู่มากมายทั่วไป ราคาสูงอีกนิดประมาณเกือบ 10 ปอนด์ แล้วแต่ เมนู ราคาก็ ส มกั บ คุ ณ ภาพที่ เ ราทานเลยคะ ร้ า นนี้ ไ ม่ มี ห มู น ะคะ มี แ ต่

เนื้อวัว/ ไก่ และ Veggie ส่วนตัวดิฉันไม่ทานเนื้อก็เลย สั่งไก่บาร์บิคิว พร้อม เพิ่ม extra cheese พิซซ่า บางๆ เหนียวๆ หนืบๆ ที่ Princi Pizza อยู่เลขที่ 135 ถนน Wardour Street ระหว่างพิคคาดิลลี และอ๊อกฟอร์ด สตรีท ไม่แพงนัก

และมีขนมหวาน เค้กให้เลือกเยอะเลย


ต่อมาจะเป็น เวอร์ชั่น อาหาร AEC บ้างนะคะ ติ่มซัม และอโรมาติก ดั๊ก ที่ร้าน รอยัล ไชน่า แถบ Queensway ที่ดิฉันกล้าท้าว่า ไม่มี

ติ่ ม ซำ (ขายถึ ง แค่ 5 โมงเย็ น ) หรื อ aromatic duck ที่ ไ หนในโลกดี ก ว่ า นี้ แ ล้ ว เพราะนำเป็ ด

ไปหมักแล้วแช่เย็นก่อนนำมาทอดชนิดกรอบนอกนุ่มในด้วยกระบวนการถึง 30 ชั่วโมงจึงได้เป็ด

ที่ทั้งสด, นุ่ม และหอม แถมไม่อมน้ำมัน โดยทานกับแป้งแพนเค็ก และซอสหอม ๆ คะ อาหารโปรดปราน ราคาย่ อ มเยาว์ และเหมาะทานในช่ ว ง ทรั พ ย์ จ าง ต้ อ งเป็ น อาหาร

เกาหลี ยิ่งเมนู กิมจิ ทั้งหลายแหล่ไม่ว่าจะเป็นข้าวผัดกิมจิ, ซุปกิมจิ หรือหม้อไฟกิมจิ จากร้านเกาหลี

ที่ชอบที่สุดชื่อ Assa เลขที่ 23 บนถนน Romilly Street ใกล้ ๆ ไชน่า ทาวน์ // ร้านจีน ก็ต้องร้านแดง

แถบไชน่า ทาวน์ เพราะบะหมี่หมูแดง, เนื้อตุ๋น และโจ๊ก ไข่เยี่ยวม้า อร่อยสุด ๆ ขณะที่ร้านญี่ปุ่น

ก็ต้อง “มิซาโตะ” ใกล้ ๆ กับร้านแดง และห่างกันไม่กี่คูหาคะ ทั้ง 2 ร้านถูกมาก 10 ปอนด์ต่อคน

ก็อิ่มแล้ว อาหารไทยสไตล์ โมเดิรน์ Suda ในเครือ S&P ใกล้ ๆ Covent Garden และเลสเตอร์

สแควร์ที่ผู้จัดการร้านคุณทินกร ชูแสง นิสัยใจคอดีคะ โดยเมนูเด็ดคือ ตำซั่ว, ส้มตำอื่น ๆ, ผัดไท

และไอติมกะทิ ส่วนอีกร้านไทยที่แนะนำ คือ Thai Rice ย่าน พอร์โทเบลโล่ มาร์เก็ต และอีกหลาย

สาขาในลอนดอน ที่ก๋วยเตี๋ยวน้ำตก อร่อยกว่าเมืองไทยซะอีก ปิดท้ายที่ ของหวาน ดิฉันขอบทาน Hot White Chocolate ที่ Esquires ตรานกเพนกวิน

ย่าน Shepherd Bush ที่หอม, นวล, ไม่หวานมาก ราคา แก้วเล็กประมาณ £2 นิดๆ และขนม

ก็ ต้ อ ง เครป ย่ า น แฮมสเตด ของแท้ ก ว่ า 32 ปี

เปิดขาย แค่ 3 วันคือ ศุกร์-อาทิตย์ ไม่มีเก้าอี้นั่ง

นะคะ ไปเสาร์ขอาทิดตย์รอคิวนานหน่อย ขนาด

ดิฉันไปเร็วแล้ว ร่วมๆ ครึ่งชั่วโมงเลยที่ยืนปะทะ

ความหนาวเย็น

ถื อ ว่ า เป็ น รี วิ ว ร้ า นเล็ ก ๆ ไม่ ห รู ห รา

แต่ ไ ด้ บ รรยากาศน่ า รั ก สนุ ก สนาน ราคาก็

ถือว่าสมกับคุณภาพ คุณผู้อ่านถ้าว่างก็ลองไป

ทานดู แ ล้ ว ลองอี เ มล์ ม าบอกบ้ า งว่ า เป็ น ยั ง ไง

นะคะ แล้วเจอกัน ฉบับหน้าคะ

Twitter | iASiA_Magazine

49


iPLACE 2 EAT

บทความ: Maylody | ภาพ : Ball in Frame

ใน “ลอนดอน” เองถือว่ามีร้าน ญี่ปุ่น อยู่ทุกหัวมุมเมือง แต่ละ ร้ า นก็ มี ห ลากหลาย ตามคุ ณ ภาพของอาหาร ราคา และสถานที่

ซึ่ ง ทำเลก็ ถื อ เป็ น สิ่ ง สำคั ญ มากๆ การเดิ น ทางสะดวกและใกล้ กั บ

แหล่งท่องเที่ยว ใกล้กับสถานที่สำคัญอย่าง St.Paul, Tate Modern และสะพาน Millennium Bridge มี ร้ า นอาหารญี่ ปุ่ น เก่ า แก่ ที่ อ ยู่

มานานถึง 26 ปีแล้ว ดำเนินการบริหารโดยเจ้าของธุรกิจชาวญี่ปุ่น

ซึ่งสาขานี้ ภรรยา YUMI MIURA เป็นผู้ดูแล ร้านนี้ ขึ้นชื่อด้านปลาดิบที่สด อร่อย เนื้อแน่น และหลากหลาย

มากๆ นอกจากนั้นก็มีเมนู ข้าวปั้น และ เทปันยากิ ด้วยคะ เมนูแนะนำ ฉบับนี้ ก็คงหนีไม่พ้น Sashimi ที่รวบรวมเอาเนื้อปลา

ชนิดพิเศษหลายหลากมาจัดวางบนภาชนะที่สวยงาม ต้องบอกว่าเชฟสาว

ชาวไทย พิถีพิถันในการจัดเรียงมากๆ ค่ะ Special Sashimi Platter ที่มีเนื้อปลาหลากหลาย ตั้งแต่ Salmon, Maguro , Hamachi , scallop, lobster, Salmon eggs, ฮิละเม่ง รวมถึง

ไข่เม่นทะเล ที่หอมหวาน อร่อยมาก ๆ เหมาะกับ ทาน 2-3 คน Tairyo ( 12 Nigiri sushi + 3 pieces roll) เข้าปั้นปลาดิบ 12 ชิ้น

ที่พอดีคำ

50

Facebook | iASiA Magazine


Bento

Special Sashimi Platter

Tairyo ( 12 Nigiri sushi + 3 pieces roll)

Tempura roll

Bento เบนโตะ ชุดใหญ่นี้ สุดคุ้มจริงๆ เพราะได้ ท านเนื้ อ วั ว ย่ า ง อร่ อ ยๆ Grill Black Cod, Sashimi, Tempura, Fillet beef steak และ ผลไม้ ถือว่าได้ทานของอร่อยๆ ครบจริงคะ Tempura roll ทั้งปูนิ่มและกุ้ง หอมอร่อย หวานมันมากๆคะ ความลงตัวของร้านนี้ต้องบอกว่า อยู่ใน ทำเลที่ถือว่าดีที่สุดในลอนดอน เหมาะที่จะเดิน เที่ยวเล่น แถว St.paul ต่อด้วยดื่มด่ำยามเย็นบน สะพาน Millennium Bridge ปิดท้ายค่ำคื่นด้วย อาหารญี่ปุ่นเกรดพรี่เมี่ยม ถ้ า พู ด กั น จริ ง ๆแล้ ว คุ ณ ภาพและราคา อาหารนั้น ราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับคุณภาพของ อาหารที่ทานนั้น อร่อย สด สะอาด คุ ณ ผู้ อ่ า นลองหาเวลาพิ เ ศษให้ ร างวั ล

กั บ ตั ว เองด้ ว ยอาหารดี ๆ ได้ ที่ Miyama 17 Godlimen Street, City, London EC4V 5BD เปิดเฉพาะ จันทร์-ศุกร์ 11.30-14.30 ( Lunch) 17.45-21.30 (Dinner) ร้านนี้ควรโทรจองโต๊ะ

ล่วงหน้านะคะ 020-74891937 โปรโมชั่นพิเศษ ตัดชิ้นส่วนคูปองรับส่วนลดทันที เมื่อสั่งอาหารเซทปกติตั้งแต่ £50 ขึ้นไป รับส่วนลดทันที 10 % เฉพาะค่าอาหาร หมดเขตภายในเดือนพฤษภาคมเท่านั้น Twitter | iASiA_Magazine

51


iLOVE COOKING

Text / Photo :: Penny Jirayuwatana

La Pâtisserie des Rêves

Literally meaning “the pastry shop of dreams”, this Parisian-born pâtisserie was founded in 2009 by entrepreneur and visionary hotelier Thierry Teyssier and renowned pastry chef Philippe Conticini. A dream comes true for us, La Pâtisserie des Rêves has opened its first London shop on 31st January ( seems like a Chinese New Year gift!), offering an immaculate selection of viennoiserie, delectable gateaux and more. Who doesn’t love the fantasy of 23rd century design aesthetics? Refridgered pieces of slate, cradling futuristic pastries, beneath counter-weighted bell jars, arranged about a steel and blonde wood console of sweetness; it’s as much a delight for the eyes as its goodies are a delight for the palate. They are the conceptual patisseries – shops with an ethos that extends beyond cr ème and gateau. They are an experience unto themselves. As much as Ladurée is the classic, these patisseries are the future. The wall of viennoiseries also holds a few of their finer pastries. Nuts, candies, small gifts and gift boxes are on the top shelves. On the opposite side of the store, you’ll find a fine assortment of teas, Monsieur Conticini’s recipe book. But, really, who care about tea, when the pastries and those crazy bells jars are right next to us?! You have to try the Paris Brest, which was voted the best Paris Brest. And believe me; I’ve tried a lot of them. Named for a bicycle race between Paris and Brest, a city far off to the west of France, the round shape is meant to mimic a bicycle tire. The traditional pastry is pâte à choux (cream puff dough) split horizontally, and then filled with rich hazelnut praline cream. All of his desserts take on such a modern form. For example the St. Honore abandons its normally round shape and the Paris Brest is composed of a bunch of small choux that you can actually pull apart and share. However, I LOVE the packaging. I’ve never seen such ingenious packaging before in any patisserie in Paris. When I arrived home a good 4 hours after purchasing my desserts and being shoved around on London Underground, I was sure that my desserts would be massacred. To my surprise they were intact. For his packaging, Conticini employs a foam base at the bottom of each pastry box. The desserts are carefully arranged and then plastic picks are inserted to secure them in place. Why hasn’t anyone else thought of this?! Of course it is more time consuming and increases the overall cost, but at least my desserts made it home in perfect condition La Pâtisserie des Rêves: 43 Marylebone High Street, London W1U 4PU www.lapatisseriedesreves.com/uk Penny Jirayuwattana

52

Facebook | iASiA Magazine


บทความ :: i-ASiA | Photo :: Ball In Frame

iMODEL

สัตวแพทย์หญิงสุภาพร แหยมยินดี ( นุ้ย ) ชื่อ สัตวแพทย์หญิงสุภาพร แหยมยินดี (สพ.ญ. สุภาพร แหยมยินดี) ชื่อเล่น นุ้ย การศึกษา มัธยมจาก รร อุตรดิตถ์ดรุณี จ. อุตรดิตถ์ ปริ ญ ญาตรี คณะสั ต วแพทยศาสตรบั ณ ทิ ต มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยีมหานคร ความรู้สึกที่ได้ร่วมงานกับ i-ASiA ตอนแรกตกใจ!!ก่ อ นเลยค่ ะ จริ ง หรอพู ด เล่ น หรื อ พู ด จริ ง (ฮาๆ)

แต่ ยิ น ดี ร่ ว มงานค่ ะ รู้ สึ ก โชคดี ที่ ไ ด้ รั บ โอกาสนี้ เ พราะถื อ ว่ า เป็ น หนั ง สื อ

ที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มทั้ ง คนไทยใน London และ ต้ อ งขอบคุ ณ ทางหนั ง สื อ

i-ASiA ที่ให้โอกาสให้นุ้ยเข้ามาร่วมงานครั้งนี้ด้วยค่ะ ได้ประสบการณ์อะไรจากการร่วมงาน i-ASiA การทำงานเป็นทีมนั้น ทุกคนได้ให้ความร่วมมือและตั้งใจทำงาน

กั น มากๆ แต่ ก็ ไ ม่ ท ำให้ นุ้ ย ซึ่ ง ไม่ ใ ช่ มื อ อาชี พ รู้ สึ ก กดดั น แล้ ว นี้ ก็ เ ป็ น

การทำงานครั้ ง แรกในต่ า งแดนด้ ว ย พี่ ๆ ที ม งานทำงานด้ ว ยแล้ ว นุ้ ย รู้ สึ ก

ไม่เกง ไม่กดดัน เป็นกันเองค่อยแนะนำตลอดค่ะ ทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน

เป็นการสร้างมิตรภาพที่ดีๆ ของคนไทยด้วยกันเหมือนอยู่ไทยเป็นกันเอง

อบอุ่นค่ะ การร่ ว มงานครั้ ง นี้ ใ ห้ ป ระสบการณ์ ห ลายอย่ า งเลยค่ ะ เวลาเรา

ต้ อ งทำงานกั น เป็ น ที ม เวลาที่จำกัด และพื้นที่จำกัดหลายๆ อย่างทำให้

เราทราบว่าการทำงานต้องมีความใจเย็น ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

โดยไม่ ที่ ค าดคิ ด มาก่ อ นได้ สามารถนำมาใช้ กั บ การเป็ น สั ต วแพทย์

ได้ค่ะเพราะการรักษาสัตว์ก็เป็นการช่วยเหลือชีวิตหนึ่งชีวิต ที่ทั้งตัวหมอ

เอง ผู้ช่วย เจ้าของสัตว์และตัวน้องสุนัข น้องแมวเองก็ต้องให้ความร่วมมือ

ไปพร้อมๆ กัน เอาใจเขามาใส่ใจเรา ต้องมีความอดทน

ชอบคอลัมน์ไหนใน i-ASiA ชอบคอลัมน์ที่แนะนำร้านอาหาร เพราะจะตามไปทุกที่ที่แนะนำ

ร้านอาหาร ไม่รู้จะไปทานที่ไหนก็เปิดหนังสือดู และวันไหนรู้สึกเหนื่อยๆ เบื่อๆ ก็จะอ่านคอลัมน์ ธรรมะ ค่ะ ความหวังในอนาคต การศึ ก ษาไม่ มี วั น หมดอายุ ค่ ะ ถ้ า มี โ อกาสเรี ย นต่ อ ก็ เ รี ย นต่ อ ไป

พร้อมกับทำอาชีพที่รักก็น่าจะมีความสุขละค่ะ คติประจำใจ ถ้ า ไม่ ป ล่ อ ยมื อ จากอดี ต แล้ ว จะเอามื อ ไหนคว้ า อนาคต ฝากถึ ง เพื่ อ นๆ ชาวไทยที่ ม าศึ ก ษาในต่ า งแดนเช่ น เดี ย วกั บ นุ้ ย ทุ ก คนต่ า งล้ ว น

แต่ มี ค วามสามารถที่ ส ามารถก้ า วมาถึ ง จุ ด นี้ ไ ด้ ท ำความฝั น ของตั ว เอง

ให้ เ ป็ น จริ ง วิ่ ง ชนจุ ด หมายที่ ตั้ ง ไว้ เ พราะประสบการณ์ ที่ ทุ ก คนได้ รั บ จาก

ต่างแดนจะเป็นบททดสอบแรกของการใช้ชีวิตจริงด้วย ถ้าผ่านอุปสรรค์นี้ได้

นุ้ยเชื่อว่าก็จะสามารถผ่านปัญหาอื่นๆ ได้แน่นอนค่ะ จะต้องสู้ๆ นะคะ Twitter | iASiA_Magazine

53


iREPAIR

Text: Pair Chatporn

เมื่อถุง “ก๊อบแก๊บ” ไม่ใช่เรื่อง “กิ๊กก๊อก” อีกต่อไป…

ถุ ง พลาสติ ก ที่ เ ราใช้ กั น อยู่ ทุ ก วั น นี้ รู้ ห รื อ ไม่ ว่ า มั น ใช้ เ วลา

ในการย่อยสลาย 5-6 ชั่วอายุคน หรือประมาณ 450 ปีเลยทีเดียว นี่คือปัญหาระดับโลก!! ที่เมื่อมองอย่างนี้มันอาจจะดูไกลตัว

เกิ น ไป เพราะเราเป็ น คนธรรมดา ไม่ ใ ช่ ซุ ป เปอร์ ฮี โ ร่ ไม่ ส ามารถ

กู้โลกได้หรอก ผิดแล้ว…เราทำได้ ทุกอย่างที่ใหญ่ มันเกิดจากสิ่งเล็กๆ มา

รวมกันทั้งนั้น ทุกอย่างเริ่มได้ที่ตัวเรา วันนี้ RE+PAIR จะขอแชร์แนวคิดเล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับการจัดการ

กับถุงพลาสติกในรูปแบบของ RE+PAIR กันค่ะ ขอเล่าถึงแนวความคิดแรก ที่คิดเห็นว่าวันวันหนึ่งเราใช้ถุงพลาสติก

กั น เยอะมาก แต่ ด้ ว ยระยะการย่ อ ยสลายที่ ย าวนาน เราจะมี วิ ธี ช่ ว ย

ได้อย่างไร ในรูปแบบที่เราพอจะทำได้ วั น หนึ่ ง เห็ น น้ อ งสาวใช้ ส ายคล้ อ งพวงกุ ญ แจที่ ท ำด้ ว ยหนั ง เป็ น

สินค้าแบรนด์เนม จึงมีความคิดว่าถ้าเราจะนำขยะมาทำ จะสามารถทำได้ ไหม? แล้วขยะอะไรที่จะสามารถนำมาทำได้ เริ่มมองหาจากขยะรอบๆ ตัว

ไปถูกใจเจ้าถุงพลาสติกกองโต สีสันสดใส ที่วางรวมกันอยู่หลังบ้าน แล้ว ด้วยคุณสมบัติที่เหนียวแน่น ทดทาน(แหมไม่ทนได้อย่างไร ใช้เวลาย่อย สลายตั้ง6ชั่วอายุคน) จึงมีความคิดจะนำถุงพลาสติกมาทดลองทำดู เริ่มจากการนำถุงพลาสติกที่มีอยู่มาทำความสะอาด และทดลอง

ตั ด ถุ ง พลาสติ ก ที่ มี อ ยู่ เ ป็ น เส้ น ยาวๆ จากนั้ น เลื อ กคู่ สี ถุ ง พลาสติ ก ที่ ช อบ

นำมารวมกันด้วยการถัก การม้วนในแบบต่างๆ ผลออกมาใช้ได้เลย จากถุ ง พลาสติ ก ใช้ แ ล้ ว นำมาเปลี่ ย น Function การใช้ ง านให้

กลายมาเป็น “สายคล้องพวงกุญแจ” หลากสี

54

Facebook | iASiA Magazine


หลังจากที่เริ่มแปรสภาพจากบรรดาถุงพลาสติกในบ้าน เราลอง

ขยั บ ไปใน scale ที่ ใ หญ่ ขึ้ น อี ก นิ ด เพราะคิ ด ว่ า ขนาดแค่ ถุ ง พลาสติ ก ใน

บ้านยังสามารถทำสายคล้องพวงกุญแจได้มากมายหลายเส้น แล้วถ้าเป็น

ถุงพลาสติกจากชุมชนหล่ะ? เริ่มจากชุมชนใกล้บ้าน ซึ่งเป็นชุมชนแออัด เมื่อได้ลองเข้าไปสัมผัส

จริงๆ ชุมชนแออัดไม่ได้มีเพียงปัญหาขยะอย่างเดียว อีกปัญหาหนึ่งที่พบ

คือการมีบุตรก่อนวัยอันควร ทำให้มีคุณแม่จำนวนมากที่อายุน้อย เมื่อมี

ลูกตั้งแต่อายุยังน้อย ทำให้ต้องเลี้ยงลูกอยู่บ้าน และขาดรายได้ เมื่อได้

เข้าไปนั่งพูดคุยและอธิบายถึงเรื่องการนำถุงพลาสติกมาแปรรูป คุณแม่

ทั้ ง หลายต่ า งสนใจและทดลองทำขึ้ น มาให้ ดู ห ลายเส้ น บางคนใช้ ถุ ง

แพมเพิ ส ของลู ก มาผสมกั บ ถุ ง พลาสติ ก ทั่ ว ไป ทำให้ ไ ด้ สี แ ละพื้ น ผิ ว ที่

แปลกใหม่ บางคนมีวิธีการถักที่หลากหลาย เช่นถัก 3 ถัก 4 เส้นกลม เส้น แบน โห! ผลออกมาดีเกินคาดเลย… สรุ ป ว่ า แค่ สิ่ ง ง่ า ยๆที่ เ กิ ด ขึ้ น มั น ขยายผลออกไปได้ ม ากมายเกิ น

ที่กว่าที่คาดไว้จริงๆ แม้มันจะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็กๆที่เริ่มต้นจากการต้องการลดขยะ

ภายในบ้ า น ขยายผลต่ อ ไปถึ ง การร่ ว มลดขยะในชุ ม ชน และที่ ส ำคั ญ

สามารถเพิ่มรายได้แก่คนในชุมชนอีกด้วย ไม่ ว่ า เราจะเป็ น ใคร ทำหน้ า ที่ อ ะไรในสั ง คม แค่ มี ค วามคิ ด ที่ จ ะ

เริ่ม เราสามารถทำได้ ถ้ า เราคิ ด ที่ จ ะเปลี่ ย นโลก…เราสามารถทำได้ คื อ เริ่ ม ที่

ตัวเราเองก่อน Twitter | iASiA_Magazine

55


iTRAVEL & EAT บทความ | ภาพ :: สุคนธ์ ปันอิน (เสี้ยวขาวฯ)

นั่งเครื่องบินลำเล็กชมวิวมุมสูง ของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ พร้อมขึ้นเขาเล่นสกีสุดมันส์ ที่ Kleine Scheidegg ก่อนที่จะไปเที่ยวกันก่อนอื่นผมขอ “สวัสดีปีใหม่” ทุกๆ คน

นะครับ ขอให้ทุกคนเริ่มต้นปีใหม่ด้วยดีและมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาทั้งปี

นะครั บ สำหรั บ ปี ใ หม่ ที่ ผ่ า นมาหลายคนคงใช้ วั น หยุ ด ปี ใ หม่ ไ ป

เยี่ยมญาติพบปะครอบครัว หลายคนคงถือโอกาสนี้ไปเที่ยวกับคนรัก หรือไม่ก็ไปฉลองสังสรรค์เฮฮากับเพื่อนฝูง คงผ่านกันไปด้วยดี ส่วน ตัวผมนั้นปีนี้ไม่ได้ออกฉลองปีใหม่ที่ไหน แค่ออกไปดื่มสังสรรค์กับ เพื่อนๆ นิดหน่อย พอเป็นพิธี แต่ก็โต้รุ่งเหมือนกันนะ (ฮา)… มาเข้าเรื่องคอลัมน์ i-Travel & Eat ของฉบับนี้กัน ฉบับนี้ผมจะพา

ไปเที่ ย วประเทศที่ ห ลายคนใฝ่ ฝั น อยากไปเที่ ย วกั น แม้ แ ต่ ตั ว ผมเอง

56

Facebook | iASiA Magazine

สมั ย เด็ ก ๆ ตอนอยู่ เ มื อ งไทยเวลาดู ล ะครดั ง หลั ง ข่ า วเห็ น ฉากถ่ า ยทำ

ที่ต่างประเทศแล้วอยากไปสัมผัสดูบ้าง และแล้วความฝันก็เป็นจริงเมื่อต้นปี 2008 (สมัยวัยรุ่นเอ๊าะๆ) ผมได้มีโอกาสไปเที่ยวที่ประเทศที่ไฝฝันอยาก

ไปเที่ยวมานานนั่นก็คือ... ประเทศ สวิสเซอร์แลนด์ (Switzerland) โดยการไปเที่ยวครั้งนั้นผมไปกับเพื่อนชาวสวิสหนึ่งคนและเพื่อน เกาหลี ซึ่ ง เคยเรี ย นภาษาฝรั่ ง เศสในห้ อ งเดี ย วกั น สมั ย มาฝรั่ ง เศสใหม่ ๆ

การไปเที่ยวครั้งนั้นจุดประสงค์หลักคือไปเยี่ยมบ้านเพื่อนที่กรุงเบิร์น (Bern) ผมกั บ เพื่ อ นเกาหลี ชื่ อ ว่ า ซุ ง โฮ ออกเดิ น ทางจากปารี ส โดยเดิ น ทางด้ ว ย

รถไฟครับ ซึ่งใช้เวลาเดินทางจากปารีสไปกรุงเบิร์นประมาณ 4 ชม. กรุงเบิร์น


เป็นเมืองหลวงของประเทศสวิสเซอร์แลนด์โดยมี หมี เป็นสัญลักษณ์ และ

ตั้ ง แต่ ปี ค .ศ. 1983 เมื อ งนี้ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง เป็ น เมื อ งมรดกโลกจากองค์ ก ร

UNESCO นอกจากนี้กรุงเบิร์นยังถูกจัดอันดับอยู่ใน 1 ใน 10 ของเมืองที่มี

คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ที่ สุ ด ของโลกในปี ค.ศ.2010 อี ก ด้ ว ย โดยมี ส ถานที่

ท่ อ งเที่ ย วอั น เป็ น เสน่ ห์ ข องเมืองซึ่งอยู่ในเขตภายในเมืองเก่าที่ได้รับการ

อนุ รั ก ษ์ ไ ว้ ไ ด้ อ ย่ า งดี นั บ ว่ า เป็ น เมื อ งโบราณเก่ า แก่ แ ละโรแมนติ ก การ

เดิ น เที่ ย วชม ความงดงามของ สถาปั ต ยกรรมในเขตเมื อ งเก่ า เป็ น สิ่ ง ที่

ไม่ ค วรพลาด สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วกรุ ง เบิ ร์ น ก็ จ ะมี หอนาฬิ ก า Zeitglockenturm สัญลักษณ์คู่บ้านคู่เมือง จุดเด่นของหอนาฬิกาแห่งนี้คือ ตุ๊กตา

ที่ จ ะหมุ น วนออกมาจากช่ อ งข้ า งหน้ า ปั ด นาฬิ ก าทุ ก ต้ น ชั่ ว โมง สำหรั บ

นักชอปปิ้ง ก็ไม่ควรพลาดที่จะมาเดินซื้อของที่ถนนสายหลักของเมืองชื่อว่า

ถนน Kramgasse Street ซึ่ ง ถนนสายนี้ มี บู ติ ค ร้ า นค้ า ให้ ช๊ อ ปปิ้ ง กั น

กระจายเลยทีเดียว ใครที่ชอบดูหมี ก็สามารถเข้าไปดูที่ Bear Park ซึ่งเป็น

สถานที่เลี้ยงหมีที่เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์นครับ อ่อที่ไม่ควรพลาดถ้ามา เที่ยวกรุงเบิร์นก็อย่าลืมแวะมาเดินสะพานหินโบราณ (Untertorbrucke, Lower Gate Bridge) เป็นหินสะพานโค้งที่ใช้ในการสัญจรข้ามแม่น้ำอาเร

( Aare River)ปัจจุบันเป็นสะพานหินที่เก่าแก่ที่สุดของกรุงเบิร์น อีกทั้งยังเป็น อีกหนึ่งจุดชมวิวที่มีความสวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเบิร์นอีกด้วย ประเทศสวิ ส ฯเป็ น ประเทศที่ ร ายล้ อ มด้ ว ยหุ บ เขาและมี เ ทื อ กเขา

มากมาย แต่ ก ระนั้ น กั บ เป็ น ประเทศที่ ส งบและประชากรมี คุ ณ ภาพชี วิ ต

ที่ดีประเทศหนึ่งในยุโรป และยังเป็นประเทศที่มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงาม

ด้ ว ยที่ ตั้ ง เป็ น ลั ก ษณะเทื อ กเขาจึ ง ทำให้ ป ระเทศนี้ เ หมาะแก่ ก ารเล่ น สกี

พร้อมกับชมทิวทัศน์ บนเทือกเขาที่สวยงามแบบธรรมชาติ ประเทศสวิสฯ

มี เ ขตแดนติ ด กั บ ประเทศฝรั่ ง เศส เยอรมั น ออสเตรี ย ลิ ก เตนสไตล์ แ ละ

อิตาลี สำหรับประเทศสวิสฯนั้นยังใช้เงินสกุล ฟรังก์สวิส (Swiss Franc:

CHF) อยู่ครับ และภาษาที่ใช้มีภาษาราชการอยู่ถึง 4 ภาษา นั่นคือ ภาษา

ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาเลียนและโรมานช์ ผมกับซุงโฮมาถึงกรุงเบิร์นก็มืดแล้ว พอถึงสถานีรถไฟเพื่อนที่มา

รอรั บ ก็ พ าไปพั ก ที่ บ้ า นทั น ที บ้ า นเพื่ อ นพั ก อยู่ น อกกรุ ง เบิ ร์ น ห่ า งออกไป

ประมาณ 7 กิโลเมตร ซึ่งตั้งอยู่บนที่สูงสมารถมองเห็นกรุงเบิร์นในมุมสูงได้

ทั้ ง เมื อ ง เนื่ อ งจากเหนื่ อ ยล้ า จากการเดิ น ทางพอถึ ง บ้ า นเพื่ อ นจากนั้ น

ก็เข้านอนตั้งแต่หัวค่ำ โดยวันรุ่งขึ้นเพื่อนสวิส ชื่อว่า Simeon มีเซอร์ไพรส์

ตั้งแต่เช้า พอตื่นขึ้นมาเช้าๆอากาศที่นี่ดีมากๆถึงแม้อากาศหนาวแต่พอดู

เทือกเขาล้อมรอบที่มีหิมะปกคลุมมันชั่งสวยงามเสียจริงๆ ตอนเช้า Simeon

ถามผมกับซุงโฮว่า อยากนั่งเครื่องบินลำเล็กชมเมืองสวิสฯไหม ผมกับซุงโฮ

ก็ ข ำกั น พร้ อ มตอบไปว่ า ล้ อ เล่ น หรื อ เปล่ า เพื่ อ นผมบอกว่ า ไม่ ไ ด้ ล้ อ เล่ น

ถ้ า อยากชมเมื อ งสวิ ส มุ ม สู ง พร้ อ มเที่ ย วชมหุ บ เขาต่ า งๆก็ ไ ปกั น วั น นี้ เ ลย

เอ้า! สรุปทริปนี้ไม่ได้อยู่ในแพลนนี่หว่าที่แท้เพื่อนรอทำเซอร์ไพรส์นี่เอง...

Twitter | iASiA_Magazine

57


สุ ด ท้ า ยผมกั บ ซุ ง โฮก็ ก็ ไ ปเปลี่ ย นเสื้ อ ผ้ า และพร้ อ มนั่ ง เครื่ อ งบิ น ลำเล็ ก

ตลอนทัวร์เหินฟ้าท่องเที่ยวก็คราวนี้แหละครับ หลังจากเตรียมตัวเสร็จ Simeon พาพวกผมไปที่สนามบินเล็กๆ ที่อยู่

ค่อนข้างไกลจากกรุงเบิร์น ที่สนามบินจะมีเครื่องบินส่วนตัวเรียงรายเต็ม

ไปหมด ส่ ว นของเพื่ อ นผมจะเป็นลำสีแดงนั่งได้สี่คน พอเช็คเครื่องเสร็จ

ก็ ไ ด้ เ วลาเหิ น ฟ้ า ท้ า อากาศ ชมวิ ว ประเทศสวิ ส เซอร์ แ ลนด์ กั น แล้ ว ครั บ

พวกผมเริ่มต้นด้วยนั่งวิวชม กรุ ง เบิ ร์ น จากนั้ น ก็ ช มเทื อ กเขาที่ ป กคลุ ม ด้ ว ยหิ ม ะ ระหว่ า งทาง

ถ้ า โชคดี ก็ จ ะเห็ น พวกเก้ ง กวาง สั ต ว์ ป่ า ที่ ก ำลั ง ไต่ เ ขา หรื อ ไม่ ก็ เ ห็ น ผู้ ค น

ด้ า นล้ า งที่ ก ำลั ง เล่ น สกี กั น อย่ า งสนุ ก สนาน สิ่ ง ที่ ผ มประทั บ ใจที่ สุ ด ก็ คื อ

กันได้บินชมยอดเขาน้ำแข็งที่มีชื่อโด่งดังละเป็นที่รู้จักกันในนามนักท่องเที่ยว นั่ น ก็ คื อ ยอดเขา Matterhorn ตั้ ง อยู่ ที่ เ มื อ งเล็ ก ๆชื่ อ ว่ า Zermatt ซึ่ ง

Matterhorn นี้ถือเป็นสัญลักษณที่สำคัญของเมือง Zermatt และประเทศ

สวิสเซอร์แลนด์ ยอดเขานี้มีชื่อเต็มว่า Matterhorn Glacier Paradise เป็น

จุดชมวิวพาโนรามาที่สวยงาม สามารถมองเห็นยอดเขาได้ถึง 38 ยอด ซึ่งใน จำนวนนี้ เ ป็ น ยอดเขาน้ ำ แข็ ง 14 ยอด ผู้ ค นที่ ม าเที่ ย วที่ นี่ จ ะมาเล่ น สกี

และชมยอดเขาพร้ อ มวิ ว ยอดน้ ำ แข็ ง ถ้ า มาเที่ ย วกั บ คู่ รั ก คงจะโรเมนติ ค

ไม่ใช่น้อยเลยนะครับ Zermatt เป็ น เมื อ งเล็ ก ๆ หรื อ อาจจะเรี ย กได้ ว่ า เป็ น หมู่ บ้ า นก็ ไ ด้

เพราะว่ามีประชากรในเมืองไม่ถึง 10,000 คน ตั้งอยู่บนที่ราบสูงกว่า 1,620

เมตร ทางตอนใต้ ข องสวิ ส ติดกับชายแดนอิตาลี โดยมี Pennine Alps

ซึ่งเป็นส่วนนึงของเทือกเขา Alps เป็นเส้นกั้นระหว่าง 2 ประเทศ สำหรับ

58

Facebook | iASiA Magazine


พวกผมพอบิ น มาถึ ง ที่ นี่ แ ทบไม่ อ ยากไปไหน

เลยบอกเพื่อนให้พาบินวนเขามันอยู่หลายรอบ

ที เ ดี ย ว พอชมยอดเขาเสร็ จ ก็ ไ ด้ เ วลาแวะพั ก

เติ ม น้ ำ มั น อี ก เมื อ งนึ ง จากนั้นก็บินต่อไปที่เมือง Geneva ผ่านไป เมือง Lausanne และกลับไป

ลงที่เมือง Bern สรุปทริปเที่ยวเหินฟ้าของวันนี้

ก็ จ บลงอย่ า งสนุ ก สนานและตื่ น ตาตื่ น ใจกั บ

วิวมุมสูงสวยงามของประเทศเล็กๆแห่งนี้ครับ พอถึ ง บ้ า นเพื่ อ นก็ เ หนื่ อ ยเอาการพอ

สมควร จากนั้นนอนงีบเอาแรงพอตกเย็นก็ออกไป

ท่องราตรีที่กรุงเบิร์น ตามประสาวัยรุ่นครับ ฮ่าๆ

วันรุ่ ง ขึ้น เพื่อ นจั ดทริ ป กีฬามันส์ๆให้ด้วยการไป

เล่นสกีที่บนเขา Kleine Scheidegg ซึ่งพวกผม

นั่งรถส่วนตัวไปจอดไว้ที่เชิงเขาจากนั้นก็นั่งรถรางขึ้นยอดเขาเพื่อไปเล่นสกี ที่ ร ายล้ อ มด้ ว ยหิ ม ะ พวกผมเริ่ ม ต้ น ด้ ว ยการจิ บ กาแฟที่ ร้ า นใกล้ กั บ ลาน

ครั บ พอถึ ง ยอดเขาเนื่ อ งด้ ว ยพวกผมไปกั น ตั้ ง แต่ เ ช้ า ก็ เ ห็ น ดวงอาทิ ต ย์ เล่นสกีจากนั้นก็พากันนั่งกระเช้าขึ้นไปบนเขาที่ห่างออกไปและจุดเริ่มต้น

กำลังขึ้นพอดี แถมมีแสงแดดยามเช้าช่วยอบอุ่นร่างกายท่ามกลางยอดเขา ระเบิดความมันส์กับการเล่นสกีก็คราวนี้แหละครับ ลุยกันลงจากยอดเขา

ลงมาส่ ว นเพื่ อ นๆก็ เ ล่ น อย่ า งมื อ อาชี พ ส่ ว นผมไม่ ต้ อ งพู ด ถึ ง ครั บ สไลด์

ไปสไลด์ ม ากลิ้ ง หกคะเมนกั น หลายรอบกว่ า จะเล่ น เข้ า ที่ ก็ ป าไปเที่ ย งวั น

แล้ ว จากนั้ น ก็ พั ก กลางวั น ทานข้ า วที่ ร้ า นอาหารพร้ อ มจิ บ ไวน์ ไ ปพล่ า งๆ

กั บ มุ ม สู ง สุ ด สวยบนยอดเขาแห่ ง นี้ ที นี้ ก็ ไ ด้ เ วลาทำศึ ก สงครามกั บ การ

ปั้ น ก้ อ นหิ ม ะปากั น ครั บ ผลออกมาเหนื่ อ ยกั น สุ ด ๆแทบไม่ มี แ รงเล่ น สกี

ลงเขากั น เลย พอเล่ น กั น จนเย็ น ก็ ไ ด้ เ วลากลั บ กรุ ง เบิ ร์ น และวั น รุ่ ง ขึ้ น มี

ทริปเที่ยวเมือง Thun ที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเบิร์นมากนัก ซึ่งเป็นเมืองสุดท้าย

ที่เที่ยวกันของทริปนี้ พวกผมเริ่ ม ต้ น กั น ด้ ว ยการเดิ น เล่ น ชมเมื อ งและพายคายั ค ชม

ทะเลสาบ ของเมืองนี้และแวะซื้อของที่ระลึกโดยเฉพาะช๊อคโกแลตของสวิส

ที่ ไ ม่ ค วรพลาดซื้ อ ติ ด มื อ กลั บ บ้ า น จากนั้ น พวกผมกลั บ ไปที่ ก รุ ง เบิ ร์ น

และอำลาเพื่ อ นก่ อ นที่ จ ะขึ้ น รถไฟกลั บ ฝรั่ ง เศสอย่ า งเหนื่ อ ยล้ า แต่ ก็ ไ ด้

ประสบการสนุ ก ๆ และมั น ส์ จ ากทริ ป ครั้ ง นี้ สิ่ ง ที่ ผ มประทั บ ใจที่ สุ ด คื อ

Simeon ที่ ต้ อ นรั บ อย่ า งอบอุ่ น ครอบครั ว ก็ ใ จดี ซึ่ ง เพื่ อ นต่ า งชาติ แ บบนี้

ค่อนข้างหาได้ยาก แต่ด้วยเป็นคนสไตล์เดียวกันจึงเข้ากันด้วยดี หลังจาก

เที่ ย วสวิ ส คราวนั้ น อี ก หกเดื อ นต่ อ มา ซุ ง โฮเรี ย นเสร็ จ ก็ ก ลั บ ไปทำงาน

ที่ เ กาหลี ส่ ว น Simeon ก็ เ ป็ น ครู ส อนเล่ น สกี อ ยู่ ที่ ส วิ ส อ่ อ ส่ ว นตั ว ผมนั้ น

ยังไม่ไปไหนครับอยู่ที่เดิมที่ฝรั่งเศสและไปๆ มาๆ ผลุ่บๆ โผล่ๆ บนโลกใบนี้

ครับ... สำหรับทริปนี้ผมไม่ได้ลงภาพอาหารนะครับเพราะการเที่ยวครั้งนั้น

ผมไม่ ไ ด้ เ น้ น ชิ ม อาหารเพราะส่ ว นมากจะทาน

ที่บ้านเพื่อนและทานสบายๆครับ ท้ า ย นี้ ห วั ง ว่ า ผู้ อ่ า น ค ง ส นุ ก แ ล ะ เพลิดเพลินกับการเที่ยวสวิสเซอร์แลนด์กับผม นะครับแล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าคร้าบบบ.... สุคนธ์ ปันอิน (เสี้ยวขาวฯ) Twitter | iASiA_Magazine

59


Back Issue

iCLASSIFIED

01 Chinese New Year

02 Spa

03 Go Green

04 Organic

05 Buddhism

06 Thai Food

07 Flower

08 Vegetarian

09 Travel Thailand

10 Hotel & Resort

11 Thai Wine

12 Thai Food

13 Money Transfer

14 Thai Supermarket

15 Education

16 Thai Sauce

17 UK Immigration

18 Thai Beer

19 Building & Construction

20 Natural Skin Care

21 Oriental Supermarket

22 Thai Classical Dance

23 Thai Classical Music

24 Rebulic of Ireland

25 Wales

26 Thai Pianist

27 Edu-Plus CIC

28 Thai Children’s trust

29 Oriental Wholesaler

30 The Young Buddhist Group

31 Buddhism in the UK

32 iFly Thai Airways

33 Thai Restaurant Group

34 Thai Community in Cambridge 35 Thai Ambassador

36 Thai-Scottish Community

37 Nan Nan Thai - Esarn Music 38 2013 Greetings

39 Samaggi Samagom

41 Thai Karaoke Restaurants in London

42 Thai Massage & Spa in London

44 Thai Papaya Salad

ต้องการเป็นเจ้าของนิตยสาร i-ASiA ฉบับที่.................................... จำนวน..............................เล่ม ราคาเล่มละ £2 รวมค่าขนส่งทั่วประเทศ รายละเอียดส่วนตัว ชื่อ / นามสกุล .................................................................................. ที่อยู่ ................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ โทรศัพท์ / มือถือ .............................................................................. อีเมล์ ............................................................................................... ชำระค่าขนส่ง ธนาณัติ เช็คธนาคาร สั่งจ่ายในนาม i-ASiA Ltd. ส่งไปยัง i-ASiA Ltd. 1 Jutland Rd. London E13 8JH

* แบบฟอร์มนี้สามารถถ่ายเอกสารได้

43 The Thai Temples

40 Anglo-Thai Society


Twitter | iASiA_Magazine

61


iDIRECTORY LISTING

Thai Useful Directory The Royal Thai Embassy London

Tel. 0207 589 2944

29-30 Queen’s Gate London SW7 5JB Fax. 0207 823 7492 www.thaiembassyuk.org.uk Thai Commercial Affair Tel. 0207 493 5749 11 Herdford St. London S1Y 7DX Fax. 0207 493 7416 Tourism Authority of Thailand Tel. 0207 925 2511 1st Floor, 17-19 Cockspur Street London SW1Y 5BL Fax. 0207 925 2512 Thai Airways International Tel. 0207 409 7953 41 Albemarle Street London W1S 4BF WestEast Travel Tel. 0844 815 8899 295 King Street Hammersmith London W6 9NH Fax. 0870 063 3125 www.westeasttravel.com

Royal Thai Consulate Tel. 0121 643 9481 Birmingham Hull Tel. 0148 258 1668 Liverpool Tel. 0151 255 0504 Glasgow Tel. 0141 353 5090 Cardiff, Wales Tel. 0292 046 5777 Gibraltar Tel. 003 504 6315

Fax. 0121 449 3334 Fax. 0148 258 0588 Fax. 0151 255 1070 Fax. 0141 332 2928 Fax. 0292 046 5777

At Thai

Tel. 0207 385 9264

Bangkok Thai Cafe

Tel. 0207 722 9605

Benja

Tel. 0207 287 0555

Blue Elephant

Tel. 0207 385 6595

Busaba Eat-Thai

Tel. 0207 255 8686

Bussara

Tel. 0208 995 5774

Butlers Thai Cafe

Tel. 0208 579 8803

Celadon

Tel. 0207 328 8883

Chaam - Northern Thai Cuisine

Tel. 020 7610 3572

Chaopraya Eat-Thai

Tel. 0207 486 0777

Chiang Mai Thai Restaurant

Tel. 0207 437 7444

30, Greyhound Rd London W6 8NX 17-18 New College Parade London NW3 5JD 17 Beak St. London W1F 9RW 3-6 Fulham Broadway London SW6 1AA 106 -110 Wardour Street London W1V 4AS 99 Chiswick High Road London W4 2ED 14 ST Marys Rd,Ealing GreenLondon W5 5ES 239 Elgin Avenue, Maida Vale London W9 1NJ 461 - 465 North End Road Fulham London SW6 1NZ  www.chaam-london.co.uk 22 St.Christopher Place London W1U 1NP

Thai Temple

The Buddhapadipa Temple London วัดพุทธปทีป ลอนดอน

48 Firth St. London W1D 4SF

14 Calonne Road, Wimbledon Parkside, London, SW19 5HJ Tel. 0208 946 1357 Crazy Bear 26-28 Wehitfield Street London W1P 5RD www.buddhapadipa.org

Oxford Buddha Vihara วัดพุทธวิหารออกซ์ฟอร์ด

356-358 Abingdon Rd. Oxford OX1 4tQ Tel. 0186 579 1591 www.oxfordbuddhavihara.org.uk

Cittaviveka Chethurst Buddhist Monastery วัดป่าจิตตวิเวก

Chethurst (W.Sussex), Peterfield, Hampshire, Gu31 5EU Tel. 0173 081 4986 www.cittaviveka.org

The Buddhavihara Temple Kings Bromley วัดพุทธวิหาร คิงส์บรอมลี่ Eastfields House, Alrewas Road, Bromley, Staffordshire, DE13 7HR Tel. 0154 347 2315 www.watthaiuk.com

The Forset Hermitage วัดป่าสันติธรรม

Lower Fulbrook, Warwickshire, CV35 8AS Tel. 0192 662 4564 www.foresthermitage.org.uk

Wat Sanghathan วัดสังฆทาน

107 Handsworth Wood Road, Birmingham B20 2PH Tel. 0121 551 5729 www.sanghathan-uk.com

Amaravati Buddhist Monastery วัดอมราวดี

St.Margarets Lane, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP1 3BZ www.amaravati.org

Wat Buddharama London วัดพุทธาราม ลอนดอน

77 Blake Hall Road, Wanstead, London E11 3QX Tel. 0208 530 2111 www.watbuddharam.org.uk

The Dhammapadipa Temple วัดธรรมปทีป (สาขาวัดพุทธปทีป) 199 Slateford Road, Slateford, Edinburgh, Scotland, EH14 1LA Tel. 0131 443 1010 www.dpadipa.org

Wat Phradhammakaya London วัดพระธรรมกาย ลอนดอน

2 Brushfield Way, Knaphill, Woking, GU212TG Tel. 0148 347 5757

Wat Sriratanaram Manchester วัดศรีรัตนาราม แมนเชสเตอร์

18 Paulden Avenue, Baguley, Manchester, M23 1PD Tel. 0161 998 4550 www.watsriuk.net

Aruna Ratanagiri Buddhist Monastery วัดอรุณรัตนคีรี

2 Harnham Hall Cottages, Harnham, Belsay, Northumberland, NE20 0HF www.ratanagiri.org.uk

Thai Restaurant 101 Thai Kitchen

Tel. 0208 746 6888

Addie Thai Cafe

Tel. 0207 259 2620

352 King Street Hammersmith London W6 0RX 121 Earl’s Court Road London SW5 9RL

Cheque / Postal order payable to : Miss K. Saeteng Send to : 1 Jutland Rd. London E13 8JH

Tel. 0207 621 0289

East Thai Thai Restaurant

Tel. 0207 405 5551

Esarn Kheaw

Tel. 0208 743 8930

176 Drury Lane, Covent Gardent, London WC2B 5QF 314 Uxbridge Road. Shepherds Bush London W12 7LJ

Fat Boy’s III

Tel. 0208 232 8028 431-433 Richmond Road,East Twickenham Middlesex TW1 2EF Isarn Tel. 0207 424 5153 119, Upper St London N1 1QP Jasmine Thai Restaurant Tel. 0208 743 7886 16 Goldhawk Road,Shepherds Bush London W12 8HP Krungthep Restaurant Tel. 0207 259 2314 227-229 Old Brompton Road, Earl’s Court London SW5 0EA Kwan Thai Restaurant Tel. 0207 403 7373 Unit 1, Hays Geleria. London Bridge London SE1 2HD Mae Ping Thai Restaurant Tel. 0208 545 0021 162, The Broadway London SW19 1RX Mai Thai Tel. 0208 542 8834 75 The Broadway, Wimbledon London SW19 1QE Mango Tree Tel. 0207 823 1888 46 Grosvenor Place, Belgravia London SW1X 7EQ Manorom Thai Restaurant Tel. 0207 240 4139 16 Maiden Lane Covent Garden London WC2E 7NA Muang Thai Restaurant Tel. 0207 916 0653 71 Chalk Farm Road London NW1 8AN Nahling Thai Restaurant Tel. 0208 883 8688 106 High Road,East Finchley London N2 9EB Nahm Tel. 0207 333 1234 The Halkin, 5 Halkin Street London SW1X 7DJ Noodles Magic Tel. 0208 748 9482 139 A. King St. Hammersmith London W6 9JG Pad Thai Tel. 0173 287 0000 15 High Street , West Malling Kent ME19 6QH Papaya Tree Tel. 020 7937 2260 209 Kensington High Street London W8 6BN www.papayatree.co.uk Patara (Soho) Tel. 0207 434 1071 15 Greek St. London W1D 4DP Pepper Tree Tel. 0207 622 1758 19 Southside, Clapham Common London SW4 7AB Pu’s Brasserie Tel. 0207 404 2132 10 Gate Street, Holborn London WC2A 3HP Reun Thai Tel. 0208 748 4881 100 Fulham Palace Road London W6 9PL Rumwong Tel. 0148 353 6092 16-18 London Road, Guildford Surrey GU1 2AF Sala Thai Tel. 0208 304 3308 331 Broadway, Bexleyhealth, Kent DA6 8DT Saran Rom Tel. 0207 751 3111 The Boulevard, Imperial Wharf, Townmead Road London SW6 2UB Sugar Hut Tel. 0207 386 8950 374 North End Road London SW6 1LY Tamnag Thai Restaurant Tel. 0208 761 5959 50 - 54 Westow Hill, Crystal Palace London SE19 1RX Sukhothai Thai Restaurant Tel. 0147 432 8123 6 Windmill Street, Gravesend, Kent DA12 1AD Thai Orchid Tel. 0121 212 1000 7 Bennett’s Hill Birmingham B2 5ST Thai Rice Tel. 0208 968 2001 303 Portobello Road London W10 5TD

Thai Silk

Tel. 0207 735 9338 Unit No.13 O2 Arena, Peninsula Square London SE10 0DX Thai Smile Tel. 0120 272 0088 674 Christchurch Rd Bournemouth BH7 6BT Thai Square (Trafalgar Square) Tel. 0207 839 4000 21-24 Cockspur Street, Norway House London SW1Y 5BL Thai Taste Tel. 0207 373 1647 130 Cromwell Road London SW7 2HE Thai Terrace Tel. 0148 350 3350 Castle car park, Sydenham Rd, Guildford Surrey GU1 3RT Thai Thai Cafe Tel. 0208 994 1093 183 Acton Lane, Chiswick London W4 5 DAw The Thai Barn Tel. 0122 586 6443 9-10 St. Margaret’s St. Bradford on Avon Wiltshire, BA15 1DA www.thaibarn.co.uk Yum Yum Tel. 0207 254 6751 187 Stoke Newington High Street London N16 0LH Chinese Restaurant Four Seasons Tel. 0207 229 4320 84 Queensway, Bayswater London W2 3RL Gold Mine Tel. 0207 792 8331 102 Queensway, Bayswater London W2 3RR Kam Tong Tel. 0207 229 6065 59-63 Queensway, Bayswater London W2 4QH Magic Wok Tel. 0207 792 9767 100 Queensway, Bayswater London W2 3RR Mandarin Kitchen Tel. 0207 727 9012 14-16 Queensway, Bayswater London W2 3RX Royal China Tel. 0207 221 2535 13 Queensway, Bayswater London W2 4QJ

Oriental Supermarket & Wholesalers Chuanglee

271 Merton Road London SW18 5JS

Montien Spice Co. Ltd. Namjai Brand

214b Sandycombe Road, Kew, Surrey TW9 2EQ Fax. 020 8287 1010 www.namjai.co.uk

Tel. 0208 870 5292

Tel. 020 8332 9888

Muay Supermarket

Tel. 0207 341 3599

New Loon Moon

Tel. 0207 734 3887

Oriental4you

Tel. 0208 568 2750

Paya Thai Market

Tel. 0208 332 2959

8A Hogarth Road, Earl’s Court London SW5 0PT 9 Gerrard Street, Chinatown London W1D 5PL 7 Herbert Place Iseworth, Middlesex TW7 4BU 101-103 Kew Road, Richmond Surrey TW9 2PN

Sky Market

Tel. 029 2090 6550 5/6 Guildford Crescent, Churchill Way, Cardiff Wales CF10 2HJ Sri Thai Supermarket Tel. 0207 602 0621 56 Sheperd Bush Road London W6 7PH Talard Thai Limited Tel.0800 096 6129 22 Airfield Road, Christchurch Bournemouth BH23 3TG Talad Thai Supermarket Tel. 0208 789 8084 326 Upper Richmond Road London SW15 6TL Taste of Siam Supermarket Tel. 0207 383 5002 47 Camden High Street London NW1 7JH Tawana Supermarket Tel. 0207 221 6316 18-20 Cheapstow Road London W2 5BD Thai Food Shop Tel: 0845 272 2388 Unit BA2 The Pixmore Centre Pixmore Avenue Letchworth SG6 1JG

Fax: 0845 272 2399 Email: sales@thaifooddirect.co.uk www.thaifooddirect.co.uk Thai & Oriental Market Tel. 0208 876 2324 306 Upper Richmond Rd. East Sheen, London SW14 1JG Tel. 0208 846 9960 283-287 King Street London W6 9NH The Globe Trading Tel. 0192 641 9990 Unit 3 Lock Lane Warwick CV34 5AG

ThaiSmile

Financial Service

Leftley Rowe and Company Tel: 0208 515 9797 Chartered Accountants and Registered Auditors The Heights 59-65 Lowlands Rd., Harrow, Middlesex HA1 3AW Mob: 0797 620 9033 Fax: 0208 423 1706 Contact: Mr. Thomas Wong Email: tom@leftley-rowe.co.uk Web: www.leftley-rowe.co.uk

Visa & Immigration

Parveen Mahmood Immigration Advice 81 Cricklewood Broadway London, NW2 3JR

visa-angrit.com

Tel: 0795 613 2273

Vine Orchards Solicitors Trinity Chambers, 49 Rolle Street, Exmouth, EX8 2RS Tel: 0139 527 3035 or 0740 708 3909 (for Thai speakers) E-mail: info@visa-angrit.com Web : www.visa-angrit.com


iASiA Magazine Issue 45  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you