Page 1


i-ASiA ฉบับที่ 35 Thai Ambassador i-ASiA ฉบั บ นี้ Thai Ambassador ฯพณฯ เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน นายกิตติ วะสีนนท์ ให้ เ กี ย รติ นิ ต ยสาร i-ASiA เป็ น สื่ อ กลางสื่ อ สาร ถึงพี่น้องชาวไทยยูเค เนื่องในโอกาสที่ท่านกำลังจะ ครบกำหนดหมดอายุ ร าชการในเดื อ นกั น ยายน นี้ ที่ ค อลั ม น์ iReport รวมถึ ง บทความในใจอี ก หลากหลายบทความของตัวแทนชุมชนชาวไทยใน สหราชอาณาจักร และไอร์แลนด์ ได้ฝากถึงท่านด้วย iHighlight สัมภาษณ์พิเศษคุ ณ ฮั ก กี้ ไอเคิ ล มานน์ กั บ ความรู้ สึ ก หลั ง งานแสดงคอนเสิ ร์ ต กี ต้ า ร์ คลาสสิ ค Magical Melodies of Thailand เพื่ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ภู มิ พ ล อดุ ล ยเดช เนื่ อ งในวโรกาสมหามงคล เฉลิ ม พระชนม พรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา ที่ Bloomsbury Theatre, London iShare Recipe เปิดครัวคุณปุ๊ กัญจนา อิสสระวิ ท ย์ เจ้ า ของร้ า นอาหาร Thai Upon Thames กั บ เมนูยอดนิยมที่ติดอันดับเมนูอันดับหนึ่งของคนทั่วโลก “มัสมั่น” สัญชาติไทย รับรองอร่อยสมคำร่ำลือจริงๆ ค่ะ ขอให้ ช าวไทยในต่ า งแดนรั ก กั น ให้ ม ากๆ และ ช่วยกันเผยแพร่วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ให้ชาวต่างชาติรู้จักประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นไปพร้อมๆ กัน นะคะพี่น้องชาวไทย กุลภัทร แซ่เต็ง

นางแบบ :: เมธปิยา พลายสุวรรณ ซิน (ซันนี่) ช่างภาพ :: สิทธิพงศ์ นิ่มศรีตระกูล Make up :: MonthonYanil (Kimjan)

4

Facebook | iASiA Magazine


ISSUE 35 JUN 2012 MAY -CONTENTS นางแบบ :: เมธปิยา พลายสุวรรณ ซิน (ซันนี่) ช่างภาพ :: สิทธิพงศ์ นิ่มศรีตระกูล Make up :: MonthonYanil (Kimjan)

COVER STORY

42 iREPORT เอกอัครราชทูต ฯพณฯ นายกิตติ วะสีนนท์

LIFESTYLE

12 iLOVE THE KING Laem Phak Bia :

14

16 18

20

36 38 40

52

54 55 56

6

Wastewater Treatment Project iAMAZING THAILAND Thai Golf Society (UK) Singha Beer Invitational @ London Golf Club iTHAI CLASSICAL MUSIC เพลงชื่นชุมนุม – กลุ่มดนตรี iATBUK ถาม - ตอบ กับ atbuk สมาคมธุรกิจไทยในสหราชอาณาจักร iHIGHLIGHT Hucky Eichelmann Magical Melodies of Thailand Concert iDOOTV DooTV IT Help!!! Flash Player Support iTELL STORY พลิกล็อค iSTAY IN THE UK ข้อแนะนำเกี่ยวกับการเดินทาง มายังสหราชอาณาจักรฯ สำหรับนักท่องเที่ยว และสำหรับผู้ที่มาพำนับอยู่เป็นเวลานาน iSHARE RECIPE มัสมั่นแกะ เปิดห้องครัว กัญจนา อิสสระวิทย์ iLOVE COOKING Understanding Afternoon tea iMODEL เมธปิยา พลายสุวรรณ ซิน (ซันนี่) iCOLUMN มนุษย์พันธ์ุเก่าที่เราเรียกกันว่า “ชาวพิเทน” โดย กฤษดา เมืองไชย Facebook | iASiA Magazine

42

22


52 20

54

14

48

14

NEWS

10 iSPEAK OUT LOUD! ประชาสัมพันธ์ 34 iTALKS What people are talking around town

PEOPLE 22 24 26 28 30 32

iSOCIETY 30 ปี คาราบาว Live Concert in London iSOCIETY Singha Pitch of Day @ Old Trafford iSOCIETY Singha Pitch of Day @ Stamford Bridge, Chelsea FC iSOCIETY Tastes of Thailand @ Tesco, London iSOCIETY Taste of Thailand @ Taste of London Regent’s Park, London iSOCIETY กังหันน้ำชัยพัฒนา วัดพุทธปทีป ลอนดอน Twitter | iASiA_Magazine

7


สมัครสมาชิก 1 ปี

รับฟรี i-ASiA Bag 1 ใบ สมัครสมาชิก 1 ปี

(6 ฉบับ)

20 GBP

ชื่อ / สกุล ..................................................................................... ที่อยู่ ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... เบอร์ติดต่อ ..................................................................................... อีเมล์ ..................................................................................... ตั๋วแลกเงิน เช็คธนาคาร สั่งจ่าย I-ASIA Ltd. ส่งไปยัง 1 Jutland Rd. London E13 8JH คำแนะนำ

..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... .....................................................................................

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ +44 (0) 79 8418 1464 หรือ อีเมล์ info@i-asiamag.com

8

Facebook | iASiA Magazine

PRESIDENT Capt. Sa-ad Sobsartrasorn กัปตันสอาด ศบศาตราศร FOUNDER Capt. Tanapat Bunyarak กัปตันธนภัทร บุณยรักษ์ EDITOR Kulaphat Saeteng กุลภัทร แซ่เต็ง EXECUTIVE WRITER Chart Kobjitti, Chartvut Bunyarak, Anusorn Tipayanon, Krisada Muangchai, Jaran Youngyune, Panlop Samsi, Ake Akkee, ชาติ กอบจิตติ, ชาติวุฒิ บุณยรักษ์, อนุสรณ์ ติปยานนท์, กฤษดา เมืองไชย, จรัญ ยั่งยืน, พัลลภ สามสี, เอก อัคคี CONTRIBUTOR Marisa Intrawong, Ronagorn Sornlerts, Penny Jirayuwattana, Nuchanart Chansorn, Anugana Kittisoonthorn, Adisorn Tunwattanasayree, Chatchai Kaorobrat, Droungrat Surakul, Ratchada Limpothong, Ratree Khunkongmee มาริษา อินทวงค์, รณกร สอนเลิส, เพ็ญณี จิรายุวัฒนา, นุชนารถ จันทรศร, อังคณา กิตติสุนทร, อดิศร ตันวัฒนเสรี, ชัชชัย เคารพรัตน์, ดวงรัตน์ สุระกูล, รัชดา ลิมโพธิ์ทอง, ราตรี ขุนคงมี, เอกวัสส์ จิรบวรวิสุทธิ์ PHOTOGRAPHER Kanitt Amaralikhit, Nunthicha Wongamornchai, Sarawuth Mingkhwan, Sitthipong Nimsritrakul คณิต อัมราลิขิต, นันทิชา วงศ์อมรชัย, สราวุธ มิ่งขวัญ, สิทธิพงศ์ นิ่มศรีตระกูล GRAPHIC DESIGNER Artichart Auppalakul, Pawitbhorn Chaiyasajja, Areejitra Modetad อติชาติ อุปละกูล, ภวิษย์พร ไชยสัจ, อารีจิตร โหมดตาด EXECUTIVE ACCOUNT Parintorn Bunyarak ปรินทร บุณยรักษ์ MEDIA Worawut Suranarakun วรวุฒิ สุระนรากุล ADVERTISING SALE MARKETING Chuyot Amaralikhit ชูยศ อัมราลิขิต INTERNATIONAL CONTRIBUTOR Teenart Satrabhaya ธีนาถ สาตราภัย LAW CONSULTANT Pitthaya Pichayasujja, Brinda Bunyarak พิทยา พิชญสัจจา, บรินดา บุณยรักษ์ ADMINISTRATIVE ASSISTANT Chalailat Suppracha ชลัยรัตน์ ทรัพย์ประชา OWNER I-ASIA Ltd. LONDON UK Reg. No. 06456425 เจ้าของ บริษัทไอเอเซีย จำกัด ลอนดอน ยูเค จดทะเบียนเลขที่ 06456425 ENGLAND OFFICE 1 Jutland Rd. London E13 8JH, UK MOBILE +44 (0) 7984 181464, +44 (0) 7947 215335 Web : www.i-asiamag.com Email : info@i-asiamag.com Printed in the UK THE MAGAZINE PRINTING COMPANY


iSPEAK OUT LOUD!

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ได้ที่ www.i-asiamag.com กด i-ASiA Blog หรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ info@i-asiamag.com

21st-24th June 2012 เทศกาลอาหารไทย Taste of Thailand at Taste of London ที่ Regent’s Park London ข้อมูลเพิ่มเติม www.tastefestivals.com

24th June 2012 งานไทยเฟสติวัล Hook Road Arena Thai Food & Crafts Festival ย่าน Epsom, Surrey

ข้อมูลเพิ่มเติม www.hookroadarena-thaifestival.co.uk

08th July 2012 วัดพุทธวิหารออกซฟอร์ด และ สถาบันวิมุตตยาลัย เชิญร่วมฟังธรรมเสวนา เรือ่ ง “เรามีเวลาจำกัด” โดย พระอาจารย์ ดร. คำหมาย ธัมมสามิ เจ้าอาวาสวัดพุทธวิหารออกฟอร์ด และ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว. วชิรเมธี) ผู้อำนวยการสถาบันวิมุตตยาลัย ร่วมงานโดย เขมนิจ จามิกรณ์ (แพนเค้ก) และ สุภวัส วรมาลี ที่ Logan Hall : Institute of Education University of London, 20 Bedford Way, London WC1H 0AL ประตูเปิดเวลา 13.00 น.

ข้อมูลเพิ่มเติม 077 9695 1904 เวลา 09.00 - 21.00 และ 077 6581 7731 เวลา 17.00 - 20.00 www.dhammatoday.com

15th July 2012 งานวอริค ไทยเฟสติวัล - Warwick Thai Festival จัดที่ Warwick Market Place, CV34 4SA ระหว่างเวลา 11am.- 6pm. ข้อมูลเพิ่มเติม www.warwickrotaryclub.org.uk

28th July 2012 งานไทยเฟสติวัล The Thai Festival จัดที่ Ealing Common, Uxbridge Road, Ealing W5 3NN ข้อมูลเพิ่มเติม www.visitthaifestival.com

28th July 2012 งานไทยเฟสติวัล Bristol Thai Festival จัดที่ Queen Square, Bristol BS1 4LH ข้อมูลเพิ่มเติม www.desyentertainment.com

05th August 2012 งานไทยเฟสติวัล Bournemouth Thai Summer Fair จัดที่ Kings Park, Boscombe, Bournemouth Dorset BH7 6LR ข้อมูลเพิ่มเติม www.thaisummerfair.co.uk

11st August 2012 งานไทยเฟสติวัล The Thai Festival จัดที่ Danson Park, Bexleyheath, Kent DA6 8HL ข้อมูลเพิ่มเติม www.visitthaifestival.com

26th - 27th August 2012 งานไทยเฟสติวัล North West Thai Festival จัดที่ Civic Hall Market Place, Ramsbottom, Lancashire BL0 9HT ข้อมูลเพิ่มเติม www.nwthaifestival.com

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดโทรสอบถามผู้จัดงานเพื่อคอนเฟิร์ม วัน เวลาและสถานที่

10

Facebook | iASiA Magazine


Twitter | iASiA_Magazine

11


iLOVE THE KING

Text :: S. Narinwong

Laem Phak Bia Wastewater Treatment Project

12

Facebook | iASiA Magazine

Last issue I wrote Water Management Project, luckily, later I had a chance to attend Royal Project representative of Thai groups who live in the United Kingdom and Ireland, went to Thailand to study the significant Royal Project, in particular the foundation knowledge of His Majesty King Bhumibol multifarious duties. It was organised by Royal Thai Embassy, London and Chaipattana Foundation during 4 – 10 March 2012. Following the Royal Project, our group went to see and study 8 Royal Projects in 5 provinces. One of those Projects which is I was impressed most with is Laem Phak Bia Environmental Research and Development Project, Laem Phak Bia district, Amphur Barn Laem, Phetchaburi province. This project is related to my last article, by using nature assist nature. As you may know that King Bhumibol is a genius and extra ability king. According to His Majesty the King’s royal initiative, Laem Phak Bia Environmental Research and Development Project has shown its capacity to resolve wastewater and garbage in the major city, which can cause problems to community and the environment, this would effect people’s health too. He was concerned by this problem, it involves study and research to seek solutions. This Royal Project is supported by Chaipattana foundation, Royal Irrigation Department, Royal Forest Department etc. The Natural Wastewater Treatment of Laem Phak Bia Project lay out the wastewater pipe from Phetchaburi city to Laem Phak Bia around 18.5 kilo meter, in order to bring wastewater into treatment system and restore the balance of nature, and brought back the waste area up to 400 acres. This project is relying on four natural methods treatments. They are:

The Lagoon Treatment system

This Lagoon Treatment system started with the construction of a large square pond, there are five ponds consisting of one sedimentation pond, three treatment ponds, and last pond is the final stage to improvement the quality water. Each pond is around 1 – 3 metres in depth, and capable of treating wastewater of up to 10’000 cubic metres per day. There can be a single pond or multiple connected ponds. The treatment of wastewater will work naturally with bacteria and green algae and plankton as the key organism with, and wind blow assistance to process oxygen. Bacteria decompose organic substances, and releasing carbondioxide, together with the nutrients provide in the wastewater, it will be absorbed and used by green algae for growth and photosynthesis. This is to improve the quality of water so effectively, it meets the standard of a BOD level of about 80 – 90 percent.


The Plant and Grass Filtration System

This Plant and Grass Filtration system is releasing wastewater flow into the plant and grass land as about 50 metres in length, and 30 centimetres in depth for five days. After five days the area will be left to dry out for two days. Wastes of the water will be reduced due to the plant and grass on the plot which filters the waste and thus reduces pollutants in water. The useful plants and grasses which grow fast and possess a great wastewater treatment potential one in two groups, they are; plant such as Reed, Indonesian vetiver grass. The plants will be cut in 45 days for basketry, paper, and fuel. Other grass groups are; Star grass, Kalla grass, Klocross grass. These grasses will be cut when they are 45 days old for feeding animals. Cutting those plants and grasses to stimulate the roots to absorb the nutrient for growth, and create quality water in the photosynthesis.

When our group went to Laem Phak Bia Project, we have had a warm welcome by the director and staff, which gave information and showed us around Laem Phak Bia area, and told us how it works about wastewater treatment and garbage eradication etc. Laem Phak Bia Wastewater Treatment Project is not the only study research and development. The project will give all information knowledge to communities and organisations whom would like to resolve environment problem in their area. It would conservative the environment and improve permanently the local area. It should not be separated between humankind and natural resources, because these things are all related constantly. If some environments cause problems it can be effectively changed. We

The Artificially Constructed Wetland System

The wastewater treatment is very similar to the plant and grass system. By releasing wastewater into wetland lightly sloping depth of about 30 centimetres, and store wastewater at least one day. When wastewater gets sunlight and wind, it will evaporated each day, and then release wastewater in the same level of 30 centimetres in one end, and slowly passes down to the other end. In the other method it releases wastewater continuously in order to use new wastewater shove old wastewater out. Plants should grow well in the flooded area, and grow in dense clumps, and have dispersed roots which are rooted well into the soil. This method will reduce pollutants by the plants absorb both organic and inorganic.

The Mangrove Forest Filtration System

This system is involves with using mangrove forest to absorb, and also filter wastewater. The wastewater comes from Phetchaburi city, flows through a pipeline into the mangrove area to treat wastewater, this allowing the water to pass through the existing mangrove forest as well as the new planted mangrove trees. The ability of mangrove forest absorbing toxins and other pollutants, and also filtering is present in the water before it is released into the sea. Thus, water quality will be improved and impact on the ecological balance. It can be controlled, and it can be used for agricultural purposes. The ratio between wastewater and sea water more or less depends on the average of wastewater.

should be concerned about these problems and realise to support environment as well as keep it in natural balance. Any community can do it without subsidization from the government, we have just use practical knowledge as an implementation by natural support natural as His Majesty King Bhumibol’s thoughts. Laem Phak Bia Wastewater Treatment Project can resolve wastewater in Phetchaburi a certain level and it is not only for the benefit people in Phetchaburi, but for all Thais. The main purpose is to give a well being, peacefulness and prosperous to society of the nation.

เสริมศักดิ์ นรินทร์วงษ์ Twitter | iASiA_Magazine

13


iAMAZING THAILAND

Photo :: i-ASiA

Thai Golf Society (UK) Singha Beer Invitational @ London Golf Club Photo :: i-ASiA การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลอนดอน ร่วมกับสมาคมกอล์ฟไทย ในสหราชอาณาจักร - Thai Golf Society (UK) โดยท่ า น ผอ. ททท. นายศิ ริ ป กรณ์ เชี่ ย วสมุ ท ร เป็ น กั ป ตั น ที ม จั ด งานแข่ ง ขั น กอล์ ฟ เพื่ อ กระชั บ มิ ต รภาพของคนไทยในสหราชอาณาจั ก ร ที่ รั ก ในการตี ก อล์ ฟ ขึ้นที่สนาม London Golf Club เมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา โดยครั้งนี้เบียร์สิงห์ เบียร์ไทย เป็นผู้สนับสนุนหลักของการแข่งขันในครั้งนี้ ภายในเดือนกันยายนนี้ จะมีการแข่งขันกอล์ฟขึ้นอีกครั้ง สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่ ททท.​ สำนักงานลอนดอน www.tourismthailand.org/uk

14

Facebook | iASiA Magazine


iTHAI CLASSICAL MUSIC

บทความ :: อุชุจิตรา วูด | ภาพ :: TMC

เพลงชื่นชุมนุม – กลุ่มดนตรี เนือ่ งในวโรกาสทีส่ มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงดนตรีไทยร่วมกับ สมาชิกชมรมดนตรีไทยแห่งสหราชอาณาจักร ในปลายเดือนกรกฎาคมนี้ ชมรมฯ ได้คัดเลือก เพลง “ชื่นชุมนุม – กลุ่มดนตรี” เป็นเพลงที่จะ ใช้ บ รรเลงร่ ว มกั น ระหว่ า งสมาชิ ก ทุ ก คนของ ชมรมฯ ที่มีอายุตั้งแต่ 5 ขวบ ถึง 80 ปี เพลงชื่นชุมนุม – กลุ่มดนตรี บทร้องเป็นบท พระราชนิ พ นธ์ ใ นสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เพื่ อ ใช้ เ ป็ น เพลงสั ญ ลั ก ษณ์ ของงานดนตรี ไ ทยอุ ด มศึ ก ษา เมื่ อ ปลายปี พ.ศ. 2528 เพลงนี้ถูกบรรเลงครั้งแรกในวันเปิดงาน ดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ 17 ณ มหาวิทยาลัย เชี ย งใหม่ เมื่ อ วั น ที่ 1 กุ ม ภาพั น ธ์ 2529 โดย สมเด็ จ พระเทพฯ ได้ ท รงระนาดเอกนำวงดนตรี ทุ ก สถาบั น และมี นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาจำนวนมาก

16

Facebook | iASiA Magazine


ขับร้องหมู่ ต่อมาจึงได้ใช้เพลงนี้บรรเลงเป็นเพลงเปิดงานในงานดนตรีไทย อุดมศึกษาทุกปี มาจนถึงทุกวันนี้ บทพระราชนิ พ นธ์ ใ นเพลงนี้ มี ค วามไพเราะซาบซึ้ ง ใจที่ ป ระกอบ ด้ ว ย 8 คำกลอน แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง การรั ก ษาวั ฒ นธรรมไทย การเคารพ และขอพรครูบาอาจารย์ การชี้ให้เห็นถึงคุณค่าของดนตรีไทย ตลอดจน การปลูกสร้างความสามัคคีภายในกลุ่มแม้ว่าแต่ละคนจะมาจากที่ต่างๆ แตกต่างกัน อาจารย์มนตรี ตราโมท ศิลปินแห่งชาติ เป็นผู้บรรจุทำนองเพลง ให้เข้ากับบทร้อง โดยแบ่งบทพระราชนิพนธ์ออกเป็น 2 เพลง เพลงแรก ให้ชื่อว่า ชื่นชุมนุม ประกอบด้วย 4 คำกลอน ส่วนเพลงที่ 2 ประกอบด้วย อี ก 4 คำกลอนที่ เ หลื อ ใช้ ชื่ อ ว่ า กลุ่ ม ดนตรี ซึ่ ง รายละเอี ย ดในบทร้ อ ง พระราชนิพนธ์มีดังต่อไปนี้

เพลงชื่นชุมนุม

มาร่วมเล่นดนตรีที่ไพเราะ น้อมประณตบูชาปวงอาจารย์ จะบรรเลงเพลงใดอย่าให้พลาด ทั้งปี่พาทย์เครื่องสายมโหรี

ให้เสนาะทำนองก้องประสาน ช่วยบันดาลดลสุขสวัสดี ปฏิภาณชาญฉลาดสมศักดิ์ศรี ขอให้มีคนนิยมชื่นชมฟัง

เพลงกลุ่มดนตรี

ดนตรีไทยมีคุณอดุลย์ค่า เสริมสติปัญญาวิชาขลัง ยามเหนื่อยอ่อนพลันหายได้กำลัง คลายทุกข์ทั้งยังสุขสนุกใจ ขอเชิญท่านพร้อมกันในวันนี้ จะมาจากแหล่งที่ตำบลไหน จงร่วมกันบรรเลงเพลงของไทย เกิดโชคชัยชูช่วยด้วยไมตรี

Chuen Chum-num & Klum Dontri

This pair of songs was the result of a partnership between HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn, who wrote the lyrics, and Khru Montri Tramot, a senior national musician, who composed the melodies. They were first performed on 1st February 1986. They were written to celebrate a Thai inter-university music Festival, and became the theme tunes for this annual event which continues to this day. The lyrics, which are detailed below, celebrate the pleasures of playing Thai music and are an invitation to people to come and join in the experience.

Chuen Chum-num

Come and join together to play music which contains sweetsounding, pleasant melodies and beautiful harmonies. Let us pay our respects to the teachers who have taught and given us the good fortune to perform music with wit, wisdom and without mistakes. Listeners will admire the performances of the three featured ensembles; piphat, khrueang sai and mahori.

Klum Dontri

Music contains values that can enhance a person’s wisdom and knowledge. It may also release feelings of tension but provides energy and evokes emotions of happiness and joy in an individual. Wherever you hail from, please feel welcome to join with us in order to perform Thai music in a show of friendship. อุชุจิตรา วูด Twitter | iASiA_Magazine

17


iATBUK

Text :: Saipin Lee | Photo :: i-ASiA

ถาม - ตอบ กับ : สวัสดีครับ ผมเป็นพ่อครัวอยู่ที่ร้านอาหารไทยในลอนดอน ได้ ยิ น จากเพื่ อ นว่ า สมาคม atbuk หรื อ สมาคมธุ ร กิ จ ไทย ในสหราชอาณาจักร กำลังเปิดรับสมัครให้เข้าร่วมโครงการ “Mortier Thai Chef - ครกทองคำ” แต่ ไ ม่ ท ราบรายละเอี ย ดว่ า โครงการนี้ คื อ อะไร จั ด ขึ้ น เพื่ อ อะไร ที่ ไ หน มี ก ารแข่ ง ขั น หรื อ เปิ ด อบรม อะไรอย่างไรบ้าง แล้วคุณสมบัติของผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในโครงการนั้ น จะต้ อ งมี อ ะไรบ้ า ง รบกวน atbuk ช่ ว ยไขปั ญ หานี้ ให้ด้วยครับ …จาก กฤษ ลอนดอน… : สวัสดีค่ะคุณกฤษ ลอนดอน “Mortier Thai Chef - ครกทองคำ” โครงการจัดการแข่งขันพ่อครัว แม่ครัวไทยในประเทศอังกฤษ โครงการนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมหลักที่น่าสนใจของ atbuk โครงการนี้จัดโดย atbuk - สมาคมธุรกิจไทยในสหราชอาณาจักร ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานข้าราชการไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อ 1. สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม อาชี พ พ่ อ ครั ว แม่ ค รั ว ไทยในการทำ อาหารไทย 2. เพื่อรักษามาตรฐานอาหารไทยให้คงความเป็นไทย และ 3. เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการทำอาหารไทยให้เทียบเคียง และเป็นที่ยอมรับในระดับเดียวกันของอาหารตะวันตก การจัดประกวด ในเบื้องต้นจะเน้นในเขตลอนดอนและปริมณฑล โดยมีหลักเกณฑ์สำหรับผู้เข้าแข่งขันดังนี้ 1. มีอายุ 23 ปี ขึ้นไป 2. มี ร้ า นอาหาร หรื อ สถาบั น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น โรงแรม ผั บ บาร์ หรือ บริษัทรับจัดเลี้ยง เป็นตัวแทนส่งเข้าแข่งขัน 3. ร้ า นอาหารที่ ส่ ง ผู้ เ ข้ า แข่ ง ขั น จะต้ อ งเป็ น ร้ า นอาหารที่ ไ ด้ รั บ ตราสัญลักษณ์ของ Thai Select และ / หรือ เป็นร้านอาหารที่เป็นสมาชิก สมาคมธุรกิจไทยในสหราชอาณาจักร 4. ร้านอาหาร หรือผู้ส่งเข้าแข่งขัน มีสถานประกอบธุรกิจในลอนดอน และรอบนอกแต่อยู่ภายในเขต M25 หลักเกณฑ์การแข่งขัน ผู้ เ ข้ า แข่ ง ขั น จะต้ อ งสามารถนำเสนอเมนู แ ละสร้ า งสรรค์ ไ ด้ โ ดย อาหารดังกล่าวต้องมีความเป็นไทยอย่างเด่นชัด เมนูจะต้องประกอบด้วย 1. สตาร์ทเตอร์ และซุป 2. อาหารจานหลัก 2 อย่าง - อย่างแรก ประกอบอาหารโดยใช้เนื้อสัตว์ประเภท ไก่ หมู เนื้อ หรือ ผัก - อย่างที่สอง ประกอบอาหารโดยใช้อาหารทะเล 3. อาหาร ประเภทเมนูข้าว หรือ อาหารประเภทเส้นต่างๆ

18

Facebook | iASiA Magazine

อาหารดังกล่าวต้องปรุง ด้วยฝีมือประณีต และต้องเป็น อาหารที่ เ สิ ร์ ฟ ในเมนู ข องร้ า น นั้นๆ การตัดสิน โดยกรรมการ 3 ท่าน จะคัดเลือกผู้สมัครเพียง 6 ท่าน จากการ พิจารณาใบสมัครและเมนูอาหารที่นำเสนอมา กรรมการจะเดินทางไปยัง ร้านอาหารของท่านและเลือกทานเมนูตามใบสมัครของท่าน และตัดสิน การประกวดในร้านอาหารของท่าน จากผู้แข่งขัน 6 ท่าน จะคัดเลือกให้เหลือ เพียง 3 ท่าน จากนั้ น ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ เลื อ ก จะต้ อ งร่ ว มเข้ า แข่ ง ขั น ในรอบชิ ง ชนะเลิ ศ โดยประกอบอาหาร 2 คอร์ส ประกอบด้วย สตาร์ทเตอร์ 1 อย่าง และ อาหารจากหลัก 2 อย่าง และข้าว ภายในเวลา 2 ชั่วโมง รางวัล - รางวัลที่ 1 คือ ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ - ลอนดอน - รางวัลที่ 2 คือ เช็คเงินสดจำนวน £300 - รางวัลที่ 3 คือ เช็คเงินสด จำนวน £200 การสมัคร สามารถขอรับใบสมัคร และสมัครได้ที่ สำนักงาน atbuk Royal Thai Embassy London 29 - 30 Queen’s Gate London SW7 5JB กำหนดการสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2012 การคัดเลือกเบื้องต้น ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือก 6 ท่าน ในวันที่ 8 สิงหาคม 2012 การแข่งขันรอบแรก และประกาศรายชื่อผู้ที่เข้ารอบ 3 ท่าน ในวันที่ 13 สิงหาคม 2012 การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในเดือนกันยายน (คอนเฟิร์ม วัน เวลา และ สถานที่) ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สมาคม ATBUK สายพิณท์ ลี รองประธานสมาคมฯ ยินดีจะช่วย ตอบคำถามและประสานงาน saipinlee@snpfood.com Mobile 07887648771


iHISOCIETY GHTLIGHT

Text :: Sasha Photo :: Sitthipong N.

Hucky Eichelmann

Magical Melodies of Thailand Concert 7th Cycle (84th) Birthday Anniversary of His Majesty King Bhumibol Adulyadej of Thailand 10.06.12 7pm. - 10pm. @ Bloomsbury Theatre, London

“ทุ ก ครั้ ง ที่ เ ดิ น ทางมาอั ง กฤษก็ จ ะมาเพื่ อ แสดงบทเพลงพระราชานิ พ นธ์ หลายปี ก่ อ นที่ Taste of London และ Manchester ครั้ ง นี้ เดินทางมาเพื่อแสดงคอนเสิร์ต Magical melodies of Thailand Concert เพื่ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา ที่โรงละคร Bloomsbury Theater ด้วยกีต้าร์คลาสสิคเป็นเวลายาวนานเกือบ 2 ชม. เพลงที่นำมาบรรเลงมี 7 บทเพลงพระราชนิพนธ์ เพลงอีสาน เพลงสากล เพลงดิสโก้ ฯลฯ เพราะ คนฟังเพลงมีหลายแนว “ความรู้ สึ ก กั บ งานแสดงคอนเสิ ร์ ต ครั้ ง นี้ รู้สึกประทับใจและอบอุ่น ผู้ชม / ผู้ฟัง ทั้งชาวไทย และชาวต่ า งชาติ มี อ ารมณ์ ค ล้ อ ยตามบทเพลง ที่ บ รรเลงตลอดทั้ ง งาน สถานที่ แ ละเครื่ อ งเสี ย ง ดี ม าก ทำให้ ไ ม่ รู้ สึ กถึ ง ความเจ็ บ ปวดขณะแสดง คอนเสิร์ต จากบาดแผลที่ยังไม่หายสนิทจากการ ผ่าตัดถุงน้ำดีก่อนมาเล่นคอนเสิร์ตเพียง 4 วัน

20

Facebook | iASiA Magazine

“อยากให้ชาวไทยที่ชื่นชอบดนตรี สามารถ เล่ น และฟั ง ดนตรี ห ลายๆ แบบ พยายามเข้ า ใจ ถึงหัวใจของดนตรีให้ได้ เพราะคนไทยเป็นคนที่เก่ง และมี ค วามสามารถหลากหลายแนว สุ ด ท้ า ยนี้ ผมขอให้คนไทยในต่างแดนยังคงคิดถึงประเทศไทย เพราะคนไทยทุ ก คนนั้ น มี ค วามเป็ น ไทย 100% และจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ สถานบั น ชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์ไทย”

ติดตามผลงานของ Hucky Eichelmann www.huckyeichelmann.com www.amithailand.com Facebook : Hucky Eichelmann


Twitter | iASiA_Magazine

21


iSOCIETY

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ชมรูปภาพออนไลน์ ได้ที่ www.i-asiamag.com กด iBlog, iPhoto หรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ info@i-asiamag.com

30 ปี คาราบาว Live Concert in London Photo :: Ball | Bee | Freddy เบียร์ช้าง เบียร์ไทย ฉลอง 30 ปี คาราบาว โดย จัดงานคอนเสิร์ต 30 ปี คาราบาว Live in London @ Coronet Theatre, London ขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ ที่ 27 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

22

Facebook | iASiA Magazine


Twitter | iASiA_Magazine

23


iSOCIETY

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ชมรูปภาพออนไลน์ ได้ที่ www.i-asiamag.com กด iBlog, iPhoto หรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ info@i-asiamag.com

Singha Pitch of Day @ Old Trafford Photo :: Ball

Mark Smith & Singha Support Team

24

Facebook | iASiA Magazine

Mark Smith แบรนด์เมเนเจอร์ของบริษัท Molson Coors ผู้ดูแลผลิตภัณฑ์ เบียร์สิงห์ในยูเค ร่วมกับสิงห์ Marketing Support ทีม คัดเลือกผู้มีสิทธิ์ ร่วมเล่นเกมส์ให้มีโอกาสลงเตะบอลที่สนามฟุตบอล Old Trafford ของ ทีม Mancester United เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงาน และกองเชียร์มากมาย


iSOCIETY

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ชมรูปภาพออนไลน์ ได้ที่ www.i-asiamag.com กด iBlog, iPhoto หรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ info@i-asiamag.com

Singha Pitch of Day @ Stamford Bridge, Chelsea FC Photo :: Sitthipong N. เบี ย ร์ สิ ง ห์ เ ปิ ด โอกาสให้ แ ฟนฟุ ต บอลที ม Chelsea ใน ประเทศอั ง กฤษได้ มี โ อกาสสั ม ผั ส ประสบการณ์ ล งเตะบอล ที่ ส นามฟุ ต บอล Stamford Bridge ของที ม Chelsea เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา

26

Facebook | iASiA Magazine


iSOCIETY

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ชมรูปภาพออนไลน์ ได้ที่ www.i-asiamag.com กด iBlog, iPhoto หรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ info@i-asiamag.com

Tastes of Thailand @ Tesco, London Photo :: Sitthipong N. กรมส่ ง เสริ ม การส่ ง ออก กระทรวงพาณิ ช ย์ ร่ ว มมื อ กั บ ห้ า งเทสโก้ จัดงานส่งเสริมการขายผลไม้ไทย อาทิเช่น มะม่วงสุก ลิ้นจี่ เงาะ และมังคุด ในห้างเทสโก้กว่า 200 สาขา ทั่วประเทศสหราชอาณาจักร ภายใต้ชอื่ “Tastes of Thailand” ระหว่างวันที่ 7 พฤษภาคม - 1 มิถนุ ายน 2012 โดยจัดพิธีเปิดงานในวันที่ 17 พฤษภาคมที่ผ่านมา ที่ห้างเทสโก้ สาขาเคนซิงตัน กรุงลอนดอน และได้รับเกียรติจากนายภูมิ สาระผล รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การกระทรวงพาณิ ช ย์ เดิ น ทางมาเป็ น ประธาน เปิดงานด้วย

28

Facebook | iASiA Magazine


iSOCIETY

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ชมรูปภาพออนไลน์ ได้ที่ www.i-asiamag.com กด iBlog, iPhoto หรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ info@i-asiamag.com

Taste of Thailand @ Taste of London Regent’s Park, London 21 - 24 June 2012 Photo :: SASHA

ประตูทางเข้า Taste of Thailand

30

Facebook | iASiA Magazine

เทศกาลออกร้ า นแสดงสิ น ค้ า เพื่ อ กระตุ้ น การขายในวงการ อาหารและเครื่ อ งดื่ ม Taste of London มี ขึ้ น เป็ น ประจำ ทุ ก ปี ปี นี้ ป ระเทศไทยเข้ า ร่ ว มงาน โดยประเทศไทยได้ น ำ อาหารไทย ผลไม้ ไ ทย วั ฒ นธรรมไทย และนาฏศิ ล ป์ ไ ทย มาไว้ ใ จกลางเมื อ งลอนดอน ที่ Regent’s Park London ภายใต้ ชื่ อ Taste of Thailand @ Taste of London สนั บ สนุ น โดย สถานเอกอั ค รราชทู ต ไทย กรุ ง ลอนดอน กรมส่ ง เสริ ม การส่ ง ออก กระทรวงพาณิ ช ย์ สำนั ก งาน ลอนดอน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลอนดอน นอกจากนี้แล้วยังมีร้านอาหาร เครื่องดื่ม สปา และกิจกรรม เกี่ยวกับประเทศไทยอีกหลายอย่างในงาน


อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ชมรูปภาพออนไลน์ ได้ที่ www.i-asiamag.com กด iBlog, iPhoto หรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ info@i-asiamag.com

iSOCIETY

Twitter | iASiA_Magazine

31


iSOCIETY

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ชมรูปภาพออนไลน์ ได้ที่ www.i-asiamag.com กด iBlog, iPhoto หรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ info@i-asiamag.com

มูลนิธิชัยพัฒนา

ชาวไทยในเวลส์

กังหันน้ำชัยพัฒนา วัดพุทธปทีป ลอนดอน Photo :: Kulaphat Saeteng

ตัวแทนชุมชนไทยในสหราชอาณาจักร

32

Facebook | iASiA Magazine

ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เดิ น ทางจากประเทศไทย เพื่ อ มาเป็ น ประธาน ส่ ง มอบกั ง หั น น้ ำ ชั ย พั ฒ นาแก่ วั ด พุ ท ธปที ป ลอนดอน เพื่อติดตั้งบริเวณสระน้ำในวัดพุทธปทีป เพื่ อ ช่ ว ยปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพน้ ำ ให้ ดี ขึ้ น โดยมี นายกิ ต ติ วะสี น นท์ เอกอั ค รราชทู ต ไทย ณ กรุงลอนดอน เป็นตัวแทนผู้รับมอบ เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 24 มิถุนายนที่ผ่านมา


iTALK

เรื่อง :: หมามุ่ย

ประชาสัมพันธ์จากกรมส่งเสริม การส่ ง ออกระหว่ า งประเทศ ก ร ะ ท ร ว ง พ า ณิ ช ย์ เกี่ ย วกั บ นโยบาย “ครัวไทยสู่ครัวโลก” เป็น กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ร้ า นอาหารไทย ในต่ า งประเทศให้ มี คุ ณ ภาพและ มาตรฐานตามกฎเกณฑ์ ที่ ก ำหนด ด้ ว ยการมอบประกาศนี ย บั ต ร เครื่ อ งหมาย Thai Select ร้ า น อาหารไทยในสหราชอาณาจั ก ร ที่ ป ระสงค์ ข อรั บ ประกาศนี ย บั ต ร เครื่องหมาย Thai Select สามารถ ติดต่อได้ที่เบอร์ 020 7493 5749 หรือ www.thaitradelondon.com อีเมล์ info@thaitradelondon.com

คุ ณ แ จ๊ ค ภ คิ น จั น ท ร์ ง า ม , Restaurant Supervisor แห่งร้าน อาหาร Blue Elephant แจ้งว่าตอนนี้ ทางร้านได้ย้ายมาอยู่ที่ The Boulevard, Imperial Wharf Townmead Rd. London SW6 2UB แล้ ว ที่ ร้ า นกว้ า งขวางกว่ า เดิ ม เดินทางสะดวก บรรยากาศเรียบหรู มี ส ไตล์ นั่ ง ทานอาหารมองผ่ า น กระจกเห็นวิวแม่น้ำเทมส์ สำหรับ เมนูอาหารนั้นรสชาติดีเหมือนเดิม หากใครยังไม่เคยมาทานขอให้มา ลองบัฟเฟ่หซ์ นั เดย์ (Sunday Lunch) ทีร่ า้ น รับรองไม่ผดิ หวัง …ไว้ “หมามุย่ ” ไปทานเมือ่ ไหร่จะเก็บภาพบรรยากาศ ร้าน และอาหารมาให้ดูกันนะจ๊ะ

คุ ณ นิ ก กี้ - ธั ญ ญารั ต น์ ศานติ ชาติศักดิ์ เจ้าของร้านอาหาร Thai Tho, The Thai และ Fat Boys กระซิ บ ว่ า รู้ สึ ก ปลาบปลื้ ม ยิ น ดี และตื้นตันเป็นอย่างมากที่มีโอกาส ถวายอาหารเลี้ ย งรั บ รองพระเจ้ า หลานเธอ พระองค์ เ จ้ า ที ปั ง กรรัศมีโชติ ที่ร้านอาหารไทโถ สาขา วิ ม เบิ ล ดั น ในวั น คล้ า ยวั น ประสู ติ ครบรอบ 7 ชันษา เมื่อปลายเดือน เมษายนที่ผ่านมา

ผูแ้ ทนชุมชนไทยในสหราชอาณาจั ก ร ร่วมกันจัดเลี้ยงขอบคุณและ เลี้ ย งส่ ง ท่ า นทู ต กิ ต ติ วะสี น นท์ ออท. ประจำกรุ ง ลอนดอน ซึ่ ง จะ ครบวาระการดำรงตำแหน่ ง ใน เดื อ นกั น ยายนนี้ เมื่ อ ต้ น เดื อ น มิ ถุ น ายนที่ ผ่ า นมา ในโอกาสนี้ มรว. นริศรา จักรพงษ์ เป็นตัวแทน มอบหนังสือ The Roots of Thai Art เป็นของที่ระลึกแด่ท่านทูตและ ภริยาด้วย

34

Facebook | iASiA Magazine

ขอปรบมื อ ดั ง ๆ ให้ กั บ คุ ณ เบิ ร์ ด ชูยศ อัมราลิขิต Advertising Sale Marketing ของนิ ต ยสาร i-ASiA ที่เก็บตัวตั้งหน้า ตั้งตา ตั้งใจ และ เพียรพยายามร่ำเรียนด้านไกด์ทัวร์ นำท่ อ งเที่ ย วในสหราชอาณาจั ก ร ซึ่ ง ตอนนี้ เ รี ย นจบและกำลั ง จะได้ รั บ เข็ ม Britain’s Blue Badge เป็ น คนไทยคนที่ 5 ของประเทศอั ง กฤษ ที่ เ ป็ น ผู้ ช ำนาญการ นำพาท่ อ งเที่ ย วในสหราชอาณาจั ก ร หากใครสนใจใช้ บ ริ ก ารไกด์ ทั ว ร์ สำหรั บ เพื่ อ นคนไทย หรื อ พาครอบครั ว มาเที่ ย วที่ อั ง กฤษ สามารถ ติดต่อได้ที่ info@i-asiamag.com หรือ โทร 079 4721 5335 ขอแสดงความยิ น ดี กั บ น้ อ งแนน กนกพร ผาดสุ ว รรณเดช กั บ สมาชิ ก ใหม่ ค นแรกของครอบครั ว ที่ ก ำลั ง จะลื ม ตามาดู โ ลกในเดื อ น กรกฎาคมนี้ “หมามุ่ย” ขอให้คุณแม่ มือใหม่และเจ้าตัวน้อยมีสุขภาพร่าง กายที่แข็งแรงสมบรูณ์นะจ๊ะ

คุ ณ ภรณี เจมส์ ผู้ น ำชุ ม ชนไทย ในเวลส์ โกอินเตอร์ ล่าสุดไปฉลอง ควีน ไดมอน จูบิลี ท่ามกลางสายฝน ดันมีตากล้องมือดีขอถ่ายภาพเพื่อ นำไปตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น เซ้าท์เวลส์ Evening Post แล้วก็ต้อง ตกตลึงเมื่อเห็นภาพตัวเองปรากฎ อ ยู่ ที่ ห น้ า ห นึ่ ง ข อ ง นั ง สื อ พิ ม พ์ Evening Post ช่ า งภาพบอกว่ า ที่ เ ลื อ กคุ ณ ภรณี เพราะว่ า ชอบที่ รอยยิ้ ม แม้ ฝ นจะตกหนั ก เธอก็ ยั ง ยิ้มได้ …อย่างนี้สิคนไทยอยู่ที่ไหน ก็ ส ร้ า งแต่ ร อยยิ้ ม ยิ้ ม ที่ ว่ า เป็ น ยิ้มแห่งสยาม...

แฮ็ปปี้เบิร์ดเดย์ย้อนหลัง คุ ณ จิ๋ ว วรภา อั ง คศิ ริ ส รรพ ผู้ ช่ ว ยท่ า น ผอ. ททท. คุ ณ ศิ ริ ป กรณ์ เชี่ ย วสมุ ท ร เมื่ อ กลางเดื อ นมิ ถุ น ายน ที่ผ่านมา ทีมงาน i-ASiA ขอให้มี สุ ข ภาพร่ า งกายที่ แ ข็ ง แรงและมี การงานที่เจริญรุ่งเรือง นอกจากนี้ แล้ ว “หมามุ่ ย ” ยั ง ได้ ยิ น มาอี ก ว่ า คุ ณ จิ๋ ว กำลั ง จะครบอายุ ท่ี ม ารั บ หน้ า ที่ ณ สำนั ก งานลอนดอน ในเดือนสิงหาคมนี้ (4 ปี ผ่านไปไว เหมื อ นโกหก) เมื่ อ ไหร่ ม าเที่ ย ว ลอนดอนอย่าแวะมาเยี่ยมเยียน iASiA บ้างนะคะ


กังหันน้ำชัยพัฒนาหรือกังหันน้ำ เพื่ อ บำบั ด น้ ำ เสี ย ด้ ว ยวิ ธี ก าร เติ ม อากาศเป็ น สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ใ น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพล อดุ ย เดช เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ให้ คุ ณ ภาพ น้ ำ ดี ขึ้ น พระองค์ ท รงมี พ ระมหา กรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ พระราชทาน กังหันน้ำชัยพัฒนาแก่วัดพุทธปทีป ลอนดอน เพื่ อ ติ ด ตั้ ง ในบริ เ วณ สระน้ ำ …ถ้ า มี โ อกาสไปเยี่ ย มวั ด ในงานต่างๆ เมื่อไหว้พระเสร็จแล้ว อย่ า ลื ม มองกั ง หั น น้ ำ ชั ย พั ฒ นา ที่สระน้ำนะจ๊ะ...

ช่ ว งฤดู ร้ อ น ซั ม เมอร์ ข องประเทศ อั ง กฤษ พี่ น้ อ งคนไทยในสหราชอาณาจั ก รจะมี กิ จ กรรมให้ ท ำกั น เยอะเป็นพิเศษ ทั้งงานออกร้านค้า ขายอาหารไทย งานไทยฟูด๊ เฟสติลวัล งานแสดงบนเวที ต่ า งๆ ไม่ ว่ า จะ เป็ น งานแกะสลั ก ผั ก ผลไม้ ไ ทย งานปั้นน้ำตาล นาฏศิลป์ไทย หรือ ศิ ล ปะมวยไทย ฯลฯ สามารถหา ข้ อ มู ล ปฎิ ทิ น งานได้ ที่ iSpeak Out Loud! ที่ ห น้ า 9 ได้ เ ลยค่ ะ รั บ รองไม่ พ ลาดงานวั น สำคั ญ ๆ แน่นอน

เจ้าของร้านอาหารไทยในสหราชอาณาจักร กำลังประสบกับปัญหา ขาดแคลนส่วนประกอบอาหารไทย โดยเฉพาะกระเพรา & โหระพา ส ม า ค ม ธุ ร กิ จ ไ ท ย ใ น ส ห ร า ช อาณาจั ก ร หรื อ ATBUK ฝาก ประกาศว่ า มี ห ลายบริ ษั ท ผู้ น ำเข้ า ที่ ส ามารถนำผั ก ที่ ต อนนี้ ข าดแคลน ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งแต่ ยั ง คงราคาสู ง สำหรั บ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ รายย่ อ ย หรื อ บุ ค คลทั่ ว ไปนั้ น สามารถหาซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ระเพรา & โหระพา อบแห้งได้แล้ว วิธีใช้คือนำไปแช่น้ำเย็นและนำไปประกอบอาหารได้ทันที กลิ่ น และรสชาติ นั้ น ดี ไ ม่ แ พ้ ข องสดเลย อี ก ทางเลื อ กคื อ สามารถหาซื้ อ น้ำมันสกัดกลิ่นกระเพรา โหระพา มะกรูด ตะไคร้ มาใช้ทดแทนได้แล้ว ส่วนจะหาซื้อได้ที่ไหนนั้นโทรสอบถาม ATBUK ถึงรายชื่อผู้จำหน่ายได้ที่ เบอร์ 020 8400 3936 คุณชัย รอบโลก รอดตาหวุดหวิด เ กื อ บ เ อ า ชี วิ ต ไ ม่ ร อ ด ร ะ ห ว่ า ง ทำงานไกด์ อ ยู่ ใ นเมื อ งอ็ อ กฟอร์ ด อยู่ ดี ๆ ก็ ล้ ม ทั้ ง ยื น โดยไม่ รู้ ส าเหตุ โชคดี ค ณะทั ว ร์ โ ทรแจ้ ง 999 และ นำตั ว ส่ ง Redcliffs Medical Centre ศู น ย์ อ นามั ย ที่ ดี ที่ สุ ด ในยุ โ รป หลั ง จากที่ ต รวจอยู่ น าน ซ้ ำ แล้ ว ซ้ ำ อี ก หลายวั น จึ ง รู้ ว่ า เป็ น นิ่ ว ในตั บ บั ง ถุ ง น้ ำ ดี ท ำให้ เ ป็ น พิ ษ ต่ อ ร่ า งกาย แต่ ต อนนี้ ป ลอดภั ย ดี แ ล้ ว สาเหตุ เ กิ ด จากการพั ก ผ่ อ น ไม่ เ พี ย งพอ (สะสมมาเป็ น เวลานานbไม่ อ อกกำลั ง กาย ร่ า งกายเครี ย ด การกิ น อาหาร และเครื่ อ งดื่ ม ที่ ไ ม่ ถู ก สุ ข ลั ก ษณะ คุ ณ ชั ย รอบโลก ฝากเตื อ นให้ ทุ ก คนดู แ ลและหั น มาเอาใจใส่ สุ ข ภาพกั น เยอะๆ จะได้ มี สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและยืนยาว เพิ่ ง จะได้ ยิ น ข่ า วว่ า คุ ณ ตุ้ ย JP Burgess แห่ ง เบี ย ร์ ช้ า ง ได้ ลั่ น ระฆังวิวาร์เข้าเรือนหอไปได้ไม่นาน ตอนนี้ มี ข่ า วใหม่ ข่ า วดี ว่ า คุ ณ ตุ้ ย ได้ ตั้ ง ท้ อ งมานาน 5 เดื อ นแล้ ว “หมามุ่ ย ” แอบถามเคล็ ด ลั บ สำหรั บ คุ ณ พ่ อ คุ ณ แม่ ป้ า ยแดงที่ ก ำลั ง หมายมั่ น ปั้ น มื อ ว่ า ถ้ า อยากมี เจ้ า ตั ว น้ อ ยต้ อ งทำยั ง ไง คุ ณ ตุ้ ย ให้ เ คล็ ด (ไม่ ) ลั บ ว่ า ให้ ท ำใจสบายๆ อย่ า เครี ย ดหรื อ กดดั น และเอาใจจดจ่ อ มากเกิ น ไป เพราะจะทำให้ ติ ด ลู ก ยากเนื่ อ งจากสภาวะจิ ต ใจกดดั น ลองปล่ อ ยตั ว สบายๆ ทำจิ ต ใจ ให้สดใส รับรองเผลอแผล็บเดียว เดี๋ยวเจ้าตัวเล็กก็มาเยือน

คนโน้นก็กลับไทย คนนี้ก็กลับไทย ฟอร์ กู๊ ด คุ ณ มาร์ ค ชวนคุ ณ ากร หนึ่ ง ในเบี ย ร์ สิ ง ห์ Marketing Support Team ก็ เ ป็ น อี ก คน ที่ ก ำลั ง จะโบกมื อ ลาลอนดอน กลับสู่ประเทศไทย สยามเมืองยิ้ม เพื่ อ ไปทำธุ ร กิ จ ส่ ว นตั ว (แต่ ยั ง ไม่บอกว่าเป็นอะไร ขออุบไว้ก่อน) “หมามุ่ย” ขอให้คุณมาร์คเดินทาง โดยสวั ส ดิ ภ าพ มี ธุ ร กิ จ การงาน ที่รุ่งเรือง และหวังว่าเราคงจะได้พบ แล้วมีโอกาสได้ร่วมงานกันอีก

ขอแสดงความเสียใจและไว้อาลัย แด่ นั ก เขี ย นคุ ณ ภาพ คุ ณ ชาติ วุ ฒิ บุ ณ ยรั ก ษ์ (เป้ ) กั บ การจากไป อย่ า งไม่ มี วั น กลั บ เมื่ อ วั น ที่ 6 พฤษภาคมที่ ผ่ า นมา ด้ ว ยอาการ ปอดบวมและติ ด เชื้ อ ในกระแส เ ลื อ ด … คุ ณ เ ป้ เ ป็ น นั ก เ ขี ย น กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ ใ ห้ กั บ นิ ต ยสาร i-ASiA มาตั้งแต่เริ่มต้นเปิดตัวในปี 2008 ถึงปัจจุบัน ถือว่าเป็นอีกบุคคลหนึ่ง ที่ มี ค วามสำคั ญ มากกั บ นิ ต ยสาร i-ASiA ดิ ฉั น และที ม งานนิ ต ยสาร i-ASiA ขอแสดงความเสี ย ใจ กั บ ครอบครั ว เพื่ อ นฝู ง เพื่ อ น ร่ ว มงาน และแฟนๆ หนั ง สื อ ของ คุณชาติวุฒิ บุญยรักษ์ มา ณ ที่นี้ ด้วยค่ะ... Twitter | iASiA_Magazine

35


iDOO TV Text | Photo :: Dootv.tv

ขั้นตอนแรก ๐ เข้าไปทีห่ น้าหลักของดูทวี ี www.dootv.tv --> Help and Tutorial เลือก Troubleshooting เลือก Flash Player Support วิธีการติดตั้ง หรือเข้าไปตามลิ้งค์นี้ www.mydootv.tv/Help/ Flash-Player

ขั้นตอนที่สอง ๐ ลบ Flash Player ตั ว เก่ า ออกก่ อ น โดยการ Uninstall หลั ง จากนั้ น คลิ ก ที่ ลิ้ ง ค์ ใ น เว็บดูทีวีส่วนของ Flash Player Support ติดตั้ง ปลั๊กอิน Flash Player

สวัสดีค่ะเพื่อนๆ ชาว i-ASiA ดูทีวีกูรูมาพบ กับท่านเช่นเคย ฉบับนี้ขอนำเสนอสาระน่ารู้ (และเข้าใจง่าย) เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ ไอทีในการใช้เว็บไซต์ดูทีวีออนไลน์ ทีมงานดูทวี ไี ด้รบั โทรศัพท์เข้ามาสอบถาม บ่ อ ยมากในเรื่ อ งของการใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ดู ร ายการต่ า งๆ ไม่ ว่ า จะเป็ น Youtube, วี ดี โ อ จากเว็บไซต์อื่นๆ หรือแม้กระทั่งเว็บไซต์ยอดฮิต อย่าง www.dootv.tv อาทิเช่น A : กดลิ้งค์รายการแล้วหน้าจอไม่มีภาพ (หน้าจอ ดำมื ด ) แล้ ว จะทำยั ง ไงดี หรื อ ว่ า คอมพิ ว เตอร์ มี ปั ญ หาโดนไวรั ส บางครั้ ง มี ข้ อ ความขึ้ น ว่ า Adobe Flash Player is not supported จะทำ ยังไงดี” Q : กูรูดูทีวีขอคอนเฟิร์มว่าไม่ต้องตกใจ เพราะ ปั ญ หาดั ง กล่ า วมั ก เกิ ด จากการที่ ป ลั๊ ก อิ น ของ Flash Player ทำงานผิ ด พลาดหรื อ ว่ า เออเร่ อ โปรแกรมตัวเป็นที่รู้จักและใช้กันอย่างแพร่หลาย เพื่อเป็นตัวกลางใช้ในการดูภาพเคลื่อนไหวต่างๆ และช่วยกำหนดคุณภาพของภาพเคลื่อนไหวนั้น คมชัด การแก้ ปั ญ หานั้ น ไม่ ย าก เพี ย งแค่ คุ ณ กดลบ Uninstall Flash Player ตั ว ที่ ใ ช้ อ ยู่ และติดตั้งตัวใหม่

36

Facebook | iASiA Magazine

ทำการยื น ยั น อี ก ครั้ ง โดยกด Yes โปรแกรมจะทำงานโดยปรากฎอยู่ที่ Start Bar หรือบางทีก็ทำงานอยู่เบื้องหลัง

ขั้นตอนที่สาม ๐ คลิ ก รู ป ด้ า นล่ า งเพื่ อ ทำการติ ด ตั้ ง โปรแกรมปลั๊กอิน Flash เวอร์ชั่น 10

๐ กล่องดาวโหลดจะปรากฎขึ้น กด Run และรอจนกว่าจะเสร็จสิ้น กด Run หรือ Allow เพื่อเป็นการยืนยันครั้งสุดท้าย

๐ เมื่อกล่องดาวน์โหลดปรากฎขึ้น กด OK แล้วรอจนกว่าโปรแกรมจะดาวน์โหลดเสร็จ ซึ่ ง ใช้ เ วลาไม่ น าน (ขึ้ น อยู่ กั บ ความเร็ ว ของ อินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์)

๐ เมื่ อ ดาวโหลดเสร็ จ สิ้ น จะมี ข้ อ ความ ปรากฎว่ า Run หรื อ Allow (ขึ้ น อยู่ กั บ วิ น โดว์ ที่คุณใช้)

๐ เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น กด Close เพื่ อ ปิ ด โปรแกรม ทดลองดาวโหลดและทำตามกันนะคะ รับรองว่าไม่ยากอย่างที่คิดค่ะ ง่ายและไม่ต้อง เสี ย สตางค์ ไ ปจ้ า งคนอื่ น ด้ ว ยค่ ะ ถ้ า ต้ อ งการ ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ในการติ ด ตั้ ง สามารถเข้ า ไป หาข้ อ มู ล ได้ ที่ www.dootv.tv ในส่ ว นของ Help & Tutorial ได้นะคะ


iSTORY TO TELL

บทความ :: ศรีวรา อิสสระ ภาพวาด :: พีรพัฒน์ ตติยบุญสูง (ครูย้ง)

“เรื่องท่านเล่า” เป็นเรื่องจริงของชีวิต แสดงธรรมโดยพระอาจารย์ชยสาโร ภิกขุ โดยเล่าเป็นนิทานให้เด็กๆ ฟัง ต่อมาคุณศรีวรา อิสสระ ได้รวบรวมเรื่องเล่าต่างๆ เพื่อตีพิมพ์เป็นธรรมะบันเทิงเพื่อประโยชน์แก่คนหมู่มาก โดยได้รับการอนุญาตจากพระอาจารย์ชยสาโร ภิกขุ ให้ตีพิมพ์ลงในหนังสือชื่อว่า “เรื่องท่านเล่า” เพื่อเผยแพร่และให้ข้อคิดทางธรรมต่อการดำเนินชีวิตให้เป็นสุข

พลิก​ล็อค เกจิอาจารย์​ท่าน​หนึ่ง​นั่ง​ทางใน​เก่ง​มาก จึง​มี​คน​ชอบ​ไป​ให้​ท่าน​ดู​ว่า ญาติ​พี่​น้อง​ที่​ตาย​ไป​แล้ว บัดนี้​เขา​ไป​อยู่​ที่​ใด หญิง​สาว​คน​หนึ่ง​มี​พี่​ชาย เ​ป็นพ​ ระซึง่ เ​พิง่ ม​ รณภาพ ท่านเป็นเ​จ้าอ​ าวาส​วดั ใ​ หญ่ม​ ล​ี กู ศ​ ษิ ย์ล​ กู ห​ า​มากมาย แม้​โยม​น้อง​สาว​จะ​มั่นใจ​ว่า​ท่าน​ต้อง​ไป​เกิด​บน​สวรรค์​แน่ แต่​เธอ​กย็​ ัง​อยาก​จะ​ ได้ยิน​จาก​ปาก​เกจิอาจารย์​ว่า หลวง​พขี่​ อง​เธอ​ไป​เกิด​ที่ไหน เธอ​จึง​ไป​เข้า​คิวร​ อ​ เพื่อ​จะ​สอบถาม​ท่าน คิว​ก่อน​หน้า​เธอ​เป็น​ญาติ​ของ​คน​ขับ​รถ​แท็กซี่​ที่​เพิ่ง ​เสีย​ชีวิต​ไป หลวง​ปู่​บอก​ว่า คน​ขับ​รถ​แท็กซี่​ขึ้น​สวรรค์​ชั้น​ดุสิต​ไป​แล้ว ญาติๆ พา​กัน​ดีใจ ร้อง​สาธุๆ แล้ว​ลากลับ​ไป คราว​นี้​ก็​ถึง​คิว​ของ​เธอ เธอ​จึง​บอก​ชื่อ​ หลวง​พี่​ของ​เธอ หญิงส​ าว : “หลวง​พี่​ทตี่​ าย​ไป​เนี่ย ตอน​นี้​ไป​อยู่​ที่ไหน​แล้ว​เจ้า​คะ” หลวง​ปู่ : “ไม่ต​ อ้ ง​เป็นห​ ว่ ง​เลย ท่าน​ไป​ดแี ล้ว ท่าน​ไป​เกิดใ​ หม่บ​ น​สวรรค์ ชั้น​จา​ตุม​มหา​ราชิ​กา*แน่ะ” หญิง​สาว​ได้ยิน​ดัง​นั้น เธอ​รู้สึก​ไม่​พอใจ​และ​ไม่​เข้าใจ​ว่า​ทำไม​หลวง​พี่​ ซึ่ง​บวช​เป็น​พระ​มา​หลาย​ปีจน​เป็น​พระ​ผู้ใหญ่​ ได้​ไป​เกิด​แค่​ใน​สวรรค์​ชั้น​แรก ขณะ​ที่​คน​ขับร​ ถ​แท็กซี่​ธร​รม​ดาๆ กลับข​ ึ้น​สวรรค์​ชั้น​ดุสิตซ​ ึ่ง​สูง​กว่า หญิง​สาว : “เอ๊ะ ! เป็น​ไป​ไม่​ได้ หลวง​พี่​เป็น​พระ​ผู้ใหญ่​นะ ขนาด​ คน​ขับ​แท็กซี่​ยัง​ได้​ไป​ตั้ง​ชั้น​ดุ​สิตเ​ล้ย” หลวง​ปู่ : “แต่ว​ ่า​ค่า​ของ​คนน่ะ​อยู่​ที่​ผล​ของ​งาน​นะ” หญิง​สาว : “ไม่เ​ข้าใจ ท่าน​หมายความ​ว่า​ยัง​ไง​เจ้าค​ ะ” หลวง​ปู่ : “ขอ​พูด​ตรงๆ นะ​โยม พีช่​ าย​ของ​โย​มน่ะ บวช​เป็น​พระ​ก็​จริง แถม​ยังเ​ป็น​เจ้า​อาวาส​ด้วย แต่​ว่า...ท่าน​เทศน์​ที​ไร คน​ฟัง​นั่ง​หลับส​ ัปหงก​ทุกที

38

เค้า​ก็​เลย​ไม่​ได้​ฟัง​กัน แล้ว​เวลา​ท่าน​เทศน์ ท่าน​ชอบ​ใช้​ศัพท์​บาลี​เยอะ​ทำให้​ เข้าใจ​ยาก คน​ฟัง​ที่​ไม่​สัปหงก​ก็​ฟัง​ไม่​ค่อย​รู้​เรื่อง พอ​ท่าน​เทศน์​จบ คน​ฟัง​ก็​แค่​ ยกมือ​ไหว้​สาธุๆ เท่านั้น​เอง จึง​ได้​ประโยชน์​น้อย ส่วน​คน​ขับ​รถ​แท็กซี่​น่ะ เขา​ รักษา​ศีล​ห้า แล้ว​เขา​ก็​ขับ​รถ​แย่​มากๆ สวิง​สวาย​สุดๆ จน​ผู้​โดยสาร​ทุกร​ าย​เกิด​ อาการ​หวาดเสียว​กลัวต​ าย​ไป​ตามๆ กัน ต้อง​เจ​รญ ิ ม​ รณ​าน​ ส​ุ ติไ​ ป​ตลอด​ทาง...... ตาย​แน่ๆ ... ตาย​แน่ๆ ... บาง​คน​ถึง​กับ​นั่งท​ บทวน​ชีวิต​ของ​ตัว​เอง​ว่า เรา​กำลัง​ ทำ​อะไร​อยู่ เป็น​บุญ​หรือ​เป็น​บาป ถ้า​รอด​ชีวิต​ไป​ได้ จะ​ปรับปรุง​แก้ไข​ชีวิต​ อย่างไร​ดี ซึ่ง​ล้วน​เป็นความ​คิด​ที่​เป็น​ประโยชน์​ต่อ​ชีวิต​ของ​ผู้​โดยสาร ผล​บุญ​ จึง​ส่งใ​ ห้​เขา​ไป​เกิด​ใน​สวรรค์​ชั้น​ดุสิต” ...ญาติโยม​ที่​ได้​ฟัง​ท่าน​อาจารย์​เล่า​พา​กัน​หัวเราะ แล้ว​ก็​มี​เสียง​หนึ่ง​ ถาม​ขนึ้ ว​ า่ “เรือ่ ง​ทท​ี่ า่ น​อาจารย์เ​ล่าน​ เ​ี้ ป็นเ​รือ่ ง​จริงห​ รือเ​ปล่าเ​จ้าค​ ะ” ท่าน​อาจารย์​ ยิ้ม​ก่อน​จะ​ตอบ​ว่า “อาตมา​รับรอง​ไม่​ได้​หรอก เพราะ​ไม่​ได้​อยู่​ใน​เหตุการณ์ แต่​ข้อคิด​ที่​เรา​ควร​จะ​ได้​จาก​เรื่อง​นี้​มี​ว่า จะ​ได้​ขึ้น​สวรรค์​หรือ​ไม่​ได้​ขึ้น แล้ว​จะ​ ขึ้น​ชั้น​สูง​หรือ​ชั้น​ต่ำ อยู่​ที่​การก​ระ​ทำ ไม่​ได้​อยู่​ที่​ตำแหน่ง... นั่น​แหละ​เรื่อง​จริง​ ทีอ่​ าตมา​รับรอง​ได้”

* สวรรค์​มี​หก​ชั้น จา​ตุม​มหา​ราชิ​กา คือ สวรรค์ช​ ั้น​แรก และ ดุสิต คือ สวรรค์ช​ ั้น​ทสี่​ ี่ Facebook | iASiA Magazine


RAPHAEL • RAU •

LONDON TOUR GUIDE

I am a Londoner born and bred and a Blue Badge Professional London Tour Guide, who has over 10 years experience as a guide working in several museums and the open top buses. I offer tours with a fantastic mix of my natural bubbling enthusiasm, an extensive knowledge of all things London and the flexibility to cater to all your personal needs. A natural people person who offers a smile and a laugh at every possible and suitable opportunity. I do tours of any length and time whatever the site or attraction I can create tours to cater for all your needs and tastes. I am a guide who remembers at all times that you are on holiday. If you want a guide that simply loves London and showing it off to people then I am your tour guide!

Raphael Rau BSc MITG London Blue Badge Guide www.londontoursandwalks.com raphrau@gmail.com Tel. 07763970190


iSTAY IN THE UK เปิดคอลัมน์ iStay in the UK เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ที่ควรรู้ในการพักอาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักร แหล่งข้อมูลนำมาจาก คู่มือ คนไทยในสหราชาอาณาจักร” จัดทำโดยฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน และสามารถติดต่อขอรับคู่มือฯ ได้ฟรี ที่ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูตฯ 29 -30 Queen’s Gate London SW7 5JB Tel. 020 7589 2944

ที่มา :: ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ภาพ :: i-ASiA

ข้อแนะนำเกี่ยวกับการเดินทาง มายังสหราชอาณาจักรฯ

สำหรับนักท่องเที่ยว และสำหรับผู้ที่มาพำนักอยู่เป็นเวลานาน สำหรับนักท่องเที่ยว

การเตรียมตัวก่อนเดินทาง

การขอรั บ การตรวจลงตรา คนไทยที่ จ ะเดิ น ทางมาท่ อ งเที่ ย วใน สหราชอาณาจักรฯ จะต้องขอรับการตรวจลงตรา (ขอวีซ่า) ก่อนเดินทาง ในทุ ก กรณี ในปั จ จุ บั น สถานเอกอั ค รราชทู ต อั ง กฤษในกรุ ง เทพฯ และ UK Border Agency ได้ ม อบหมายให้ บ ริ ษั ท VFS Global เป็ น ศู น ย์ รั บ คํ า ร้ อ งขอวี ซ่ า ทั้ ง นี้ ส ามารถดู ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ การขอวี ซ่ า เข้ า สหราชอาณาจักรฯ ได้จากเว็บไซต์ www.vfs-uk-th.com ท่านสามารถยื่น คํ า ร้ อ งขอวี ซ่ า ทุ ก ประเภทกั บ บริ ษั ท ได้ ล่ ว งหน้ า 3 เดื อ นก่ อ นวั น เดิ น ทาง สำหรับผู้ประสงค์จะเดินทางไปเยือนสหราชอาณาจักรฯ เกินกว่า 6 เดือน จะต้ อ งเข้ า รั บ การตรวจวั ณ โรค (โดยการเอ็ ก ซ์ เ รย์ ป อด และในกรณี จำเป็ น อาจต้ อ งรั บ การตรวจเสมหะด้ ว ย) จากองค์ ก ารระหว่ า งประเทศ เพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (International Organisation for Migration - IOM) การขอรับหนังสือยืนยันดังกล่าว จะต้องทําก่อนยื่นคำร้องขอวีซ่า การประกันภัยการเดินทาง สหราชอาณาจักรฯ เป็นประเทศที่มี ค่าครองชีพสูงแม้จะมีสวัสดิการในด้านการรักษาพยาบาลแก่ผู้มีถิ่นพำนัก แต่ สิ ท ธิ ดั ง กล่ า วไม่ ค รอบคลุ ม ถึ ง นั ก ท่ อ งเที่ ย ว (ยกเว้ น ในกรณี ป ระสบ อุบัติเหตุรุนแรง / เกิดเหตุฉุกเฉินหรือเป็นโรคระบาดร้ายแรงบางอย่าง) จึงขอแนะนําให้นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาสหราชอาณาจักรฯ ซื้อประกันภัย และประกันสุขภาพสําหรับการเดินทาง เพื่อประโยชน์ในกรณีฉุกเฉิน การขั บ รถในสหราชอาณาจั ก รฯ ผู้ ที่ ถื อ ใบขั บ ขี่ ส ากลของไทย สามารถใช้ ใ บขั บ ข่ี่ ดั ง กล่ า วขั บ รถในสหราชอาณาจั ก รฯ ได้ โ ดยใบขั บ ขี่ จะมี อ ายุ เ พี ย ง 1 ปี หลั ง จากนั้ น จะต้ อ งสอบขอใบขั บ ข่ี่ ข องสหราชอาณาจักรฯ การเก็บสําเนาหนังสือเดินทางและเอกสารสําคัญ ควรถ่ายสําเนา เอกสารสําคัญแยกเก็บไว้ อาทิ หนังสือเดินทาง ตั๋ว เครื่องบิน บัตรประชาชน บัตรเครดิต เบอร์โทรศัพท์ที่สําคัญ ฯลฯ หากเกิดกรณีกระเป๋าหาย จะได้ สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที

40

Facebook | iASiA Magazine


ขอต่ออายุการพํานักจะต้องติดต่อ UK Border Agency (UKBA) ล่วงหน้า โดยจะดําเนินการได้ภายใน 28 วันก่อนกําหนด วันหมดอายุ (การต่ออายุ การพํานักสามารถย่ื่นเร่ื่องทางไปรษณีย์ หรือ ไปต่อด้วยตนเองที่ UKBA แต่ต้องทําการนัดหมายล่วงหน้า ) สามารถหารายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ วี ซ่ า ของสหราชอาณาจั ก รฯ​ เพิ่มเติมได้จากเว็บ UK Border Agency (www.ukba.home office.gov.uk) หรือ โทรศัพท์ 087 0606 7766

ข้อควรระวังสําหรับนักท่องเที่ยว

นั ก ท่ อ งเที่ ย วควรระวั ง ทรั พ ย์ สิ น โดยเฉพาะในบริ เ วณ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว กรณี ที่ พ บส่ ว นใหญ่ เ ป็ น การล้ ว งกระเป๋ า ฉกชิ ง วิ่ ง ราว หรื อ ทุ บ กระจกรถเพื่ อ ขโมยของมี ค่ า ดั ง นั้ น จึ ง ไม่ ค วรทิ้ ง สิ่ ง ของไว้ ใ นรถ (ในกรณีที่ท่านใช้รถส่วนบุคคลหรือรถเช่า) ในกรณีทรัพย์สินสูญหาย ควรรีบโทรศัพท์อายัดบัตรเครดิต และ แจ้งความที่สถานีตํารวจใกล้เคียง และขอหมายเลขคดี (Crime Reference Number) จากตํารวจ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการทําเอกสารสําคัญใหม่ (อาทิ หนังสือ เดินทาง บัตรเครดิต ฯลฯ) หรือเพื่อ ใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง ในกรณีต่างๆ การสูบบุหรี่ สหราชอาณาจักรฯ มีกฎหมายห้ามสูบบุหร่ี ในอาคาร สาธารณะ อาทิ ร้านค้า ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ผับ และไนท์คลับ การด่มื่ สุรา กฎหมายสหราชอาณาจักรฯ ไม่อนุญาตให้ขายเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ แ ก่ บุ ค คลอายุ ต่ ำ กว่ า 18 ปี นอกจากนี้ ยั ง มี ก ฎหมายที่ เข้มงวดมากเกี่ยวกับการห้ามผู้ดื่มสุราขับรถ หากถูกจับในข้อหาเมาสุรา ในขณะขับขี่อาจมีโทษจำคุก กฎของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการขอวีซ่า Schengen สหราชอาณาจั ก รฯ ไม่ อ ยู่ ใ นกลุ่ ม ประเทศ Schengen States ดั ง นั้ น นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ป ระสงค์ จ ะเดิ น ทางไปประเทศในกลุ่ ม Schengen และ / หรือประเทศอื่นในยุโรปด้วย จะต้องเตรียมขอวีซ่ามาจากประเทศไทย ไม่ ส ามารถขอวี ซ่ า จากสถานทู ต ประเทศยุ โ รปในสหราชอาณาจั ก รฯ ได้ เนื่องจากสหภาพยุโรป (European Union – EU) และประเทศส่วนใหญ่ ในยุโรป จะไม่พิจารณาคําร้องจากผู้ที่ไม่มีถิ่นพํานักในประเทศที่ขอวีซ่า

สำหรับผู้ที่พำนักเป็นเวลานาน

(อาทิ นักเรียน ผู้มาทำงาน / ติดตามคู่สมรส หรือมาอยู่อาศัยกับครอบครัว)

การขอต่ออายุวีซ่ากับ UK Border Agency

คนต่างชาติที่เข้ามาอาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักรฯ​ครั้งแรกจะได้ รับอนุญาตให้พํานักอยู่โดยมีกําหนดระยะเวลาที่จํากัด ดังนั้น หากต้องการ

การลงทะเบียนกับ NHS เพื่อรับสิทธิในการรักษาพยาบาล

การลงทะเบียนกับสถานเอกอัครราชทูตฯ

ผู้ที่มาอาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักรฯ เป็นระยะเวลานาน (ไม่ใช่ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว) จะได้ รั บ สิ ท ธิ ใ นการรั ก ษาพยาบาลโดยไม่ เ สี ย ค่ า ใช้ จ่ า ย โดยท่านจะต้องลงทะเบียนกับคลีนิคหรือศูนย์พยาบาลในเครือของ National Health Service (NHS) ใกล้ บ้ า นท่ า น สามารถศึ ก ษาข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ บริการ NHS ได้ที่ www.nhs.uk หรือ NHSDirect โทรศัพท์ 08 454 647 (24ชั่วโมง) สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแนะนําให้คนไทยในสหราชอาณาจักรฯ และไอร์ แ ลนด์ ลงทะเบี ย นโดยแจ้ ง ชื่ อ ที่ อ ยู่ และหมายเลขติ ด ต่ อ ไว้ กับสถานเอกอัครราชทตูฯ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดต่อในกรณีฉุกเฉิน หรื อ เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ข่ า วสํ า คั ญ ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ คนไทย ทั้ ง นี้ สามารถดาวน์โหลดฟอร์มลงทะเบียนคนไทยได้จาก เว็บไซต์สถานเอกอัคร ราชทู ต ฯ www.thaiembassyuk.org.uk และสามารถส่ ง แบบฟอร์ ม พร้อมสําเนาหนังสือเดินทางให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ทางไปรษณีย์ คนไทยในสหราชอาณาจักรฯ และไอร์แลนด์ สามารถลงทะเบียน ขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรได้ โดยการดาวน์โหลดแบบฟอร์มจาก เว็ บ ไซต์ ส ถานเอกอั ค รราชทู ต ฯ กรอกข้ อ ความและแนบสํ า เนาหนั ง สื อ เดิ น ทางส่ ง ไปยั ง สถานเอกอั ค รราชทู ต ฯ เมื่ อ มี ก ารจั ด การเลื อ กตั้ ง ทั่ ว ไป ที่ประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูตฯ จะส่งบัตรเลือกตั้งให้ท่านใช้สิทธิ เลือกตั้งทางไปรษณีย์

ข้อแนะนําสําหรับคน ไทยในภาวะฉุกเฉิน

ในสภาวะที่มีความไม่ปลอดภัยในพื้นที่ที่ท่านพักอาศัย หรือเกิดเหตุ ฉุกเฉิน ท่านควรเตรียมเอกสารเดินทางให้พร้อม (หากจําเป็นต้องเดินทาง) ติดตามข่าว สารทางโทรทัศน์และวิทยุอย่างสม่ำเสมอควรแจ้งคนใกล้ชิด หรือคนรู้จักให้ทราบว่าท่านอยู่ท่ีใดและหลีกเล่ียงการเดินทางไปในพื้นท่ี่ ท่ี่ไม่ปลอดภัย หรือการเดินทางในยามวิกาล ควรประเมินความเสี่ยงท่ี่อาจจะเกิดขึ้นกับตน หากไม่มีความจําเป็น ไม่ควรอยู่ในพื้นท่ี่ท่ีไม่ปลอดภัย หรือบริเวณท่ี่มีคนพลุกพล่าน ควรติ ด ต่ อ ขอคำแนะนำจากสถานเอกอั ค รราชทู ต ฯ หมายเลข 020 7589 2944 หรือ ติดตามข้อมูลจากเว็บไซต์ www.thaiembassyuk. org.uk หากมี ค วามเส่ี่ ยงรุ น แรงถึง ขั น ต้ อ งอพยพ ควรเดิ น ทางไปรวมตั ว กันที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือวัดไทยที่ใกล้ที่สุด Twitter | iASiA_Magazine

41


iREPORT Photo :: Royal Thai Embassy London

กิตติ วะสีนนท์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน

ถึงพี่น้องชาวไทยในสหราชอาณาจักรฯ และไอร์แลนด์ ผมดีใจ ที่ ไ ด้ ท ำหน้ า ที่ เ อกอั ค รราชทู ต ณ กรุ ง ลอนดอน และตลอด ระยะเวลา 5 ปี ที่ ผ่ า นมา ผมและภรรยาได้ รั บ การสนั บ สนุ น และความร่ ว มมื อ จากชุ ม ชนไทยอย่ า งดี ยิ่ ง ทำให้ มี ค วามรู้ สึ ก อบอุ่นเหมือนอยู่บ้านและสามารถปฏิบัติหน้าที่ลุล่วงไปด้วยดี ผมจึงขอขอบพระคุณในไมตรีจิตและความปรารถนาดีที่ชุมชน ไทยในสหราชอาณาจักรฯ และไอร์แลนด์ มีให้มาโดยตลอด โครงการที่ประทับใจ ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุง ลอนดอน สิ่งที่ผมพยายามทำมาโดยตลอดคือการส่งเสริมประเทศไทยและความเป็นไทย ให้ เ ป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ แ ละหยั่ ง รากลึ ก ในสั ง คมสหราชอาณาจั ก รฯ และไอร์ แ ลนด์ โดยหวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า ความประทั บ ใจในคนไทย วั ฒ นธรรมไทย อาหารไทย จะนำไปสู่ ก ารขยายความร่ ว มมื อ ในกรอบต่ า งๆ ทั้ ง ในด้ า นการเมื อ ง ความมั่ น คง การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การศึกษาและวัฒนธรรม

42

Facebook | iASiA Magazine

การที่เราจะทำอะไร ขอให้คิดเสมอว่า สิ่งนั้นจะไม่ทำให้ตนเองต้องเสียใจ และประเทศไทยไม่เสียหาย ในทางตรงกันข้าม หากมีสิ่งใด ที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย สามารถเกื้อกูลคนไทย ในชุมชนด้วยกันเองได้ ขอให้ช่วยกันคนละไม้คนละมือ


ขอให้รักษาความเป็นไทย และรักษาจารีตประเพณีอันดีงามของไทยไว้ พวกเรามีความโชคดีที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นพระมหากษัติรย์ที่ครองราชย์ยาวนาน ที่สุดในโลก (66 ปี) และทรงงาน หนักที่สุดในโลกเพื่อพสกนิกรชาวไทย

ผมได้ริเริ่มหลายโครงการในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เช่น การจัดตั้งสมาคม นักธุรกิจไทยในสหราชอาณาจักรฯ (ATBUK) โครงการมุมไทยใน Victoria and Albert Museum และ British Library การสนับสนุนโครงการ Thai Studies ทีม่ หาวิทยาลัยต่างๆ ในสหราชอาณาจักรฯ เช่น มหาวิทยาลัย Leeds, LSE และ UCL โครงการเฉลิมฉลองในวโรกาสครบรอบ 50 ปีการเสด็จฯ เยือน สหราชอาณาจั ก รฯ ของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว และสมเด็ จ พระราชิ นี น าถเมื่ อ ปี 2553 การจั ด แสดงดนตรี กี ต้ า ร์ ค ลาสสิ ค เพลง พระราชนิ พ นธ์ โ ดยเอกชั ย เจี ย รกุ ล ในปี เ ดี ย วกั น และโดย ฮั ก กี้ ไอเคิลมานน์ เมื่อเร็วๆ นี้ นอกจากนี้ ยังมีการจัดโครงการภายใต้กรอบ ทีมประเทศไทยหลายโครงการ เช่น การจัดงาน Taste of Thailand in Taste of London เมื่อปี 2552 และปีนี้ การจัดงาน Taste of Thailand in Taste of Dublin ทุกปีตั้งแต่ปี 2551 งาน A Premium Promotions at Harrods เมื่ อ ปี 2552 และ2554 และงาน Sense of Thailand at Selfridges เมื่อปี 2554 งาน Thailand@Trafalgar.Square ที่ลาน Trafalgar Square เมื่อปี 2553 เป็นต้น ผมขอเรียนว่า ความสำเร็จของการทำงานในระยะที่ผ่านมา ไม่ใช่ เพราะตั ว ผมหรื อ สถานเอกอั ค รราชทู ต ฯ เท่ า นั้ น แต่ ต้ อ งอาศั ย ความ ร่ ว มมื อ และการสนั บ สนุ น จากที ม ประเทศไทยใน กรุ ง ลอนดอน ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยสำนั ก งานต่ า งๆ เช่ น สำนั ก งานผู้ ช่ ว ยทู ต ฝ่ า ยทหาร 3 เหล่ า ทั พ สำนั ก งานส่ ง เสริ ม การค้ า ระหว่ า งประเทศ สำนั ก งาน ที่ ป รึ ก ษาฝ่ า ยเศรษฐกิ จ และการคลั ง สำนั ก งานผู้ ดู แ ลนั ก เรี ย นไทย ในอั ง กฤษ การท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย สำนั ก งานตั ว แทน ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย การบิ น ไทย เป็ น ต้ น การดำเนิ น ในลั ก ษณะ เป็ น ที ม ทำให้ ก ารผลั ก ดั น โครงการต่ า งๆ เป็ น ไปอย่ า งมี พ ลั ง และมี ผ ล จริ ง จั ง ในทางปฏิ บั ติ ม ากกว่ า การที่ แ ต่ ล ะสำนั ก งานแยกกั น ทำ จึ ง ต้ อ ง ขอขอบคุณทีมประเทศไทยทุกท่าน

สิ่งที่อยากจะฝาก ผมขอฝากความปรารถนาดีมายังชาวไทยในสหราชอาณาจักรฯ และไอร์ แ ลนด์ ทุ ก ท่ า น ถึ ง แม้ พ วกเราจะมาอยู่ ต่ า งแดน แต่ ก็ ข อให้ รั ก ษาความเป็ น ไทย และรั ก ษาจารี ต ประเพณี อั น ดี ง ามของไทยไว้ พวกเรามีความโชคดีที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร ของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ซึ่ ง เป็ น พระมหากษั ติ ร ย์ ที่ ค รองราชย์ ยาวนานที่สุดในโลก (66 ปี) และทรงงานหนักที่สุดในโลกเพื่อพสกนิกร ชาวไทย นอกจากนั้ น คนไทยมี คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะ กล่ า วคื อ มี ค วาม โอบอ้ อ มอารี ความมี น้ ำ ใจ ความมี อั ธ ยาศั ย ไมตรี ดั ง จะเห็ น ได้ ว่ า เมื่ อ ชาวอั ง กฤษหรื อ ไอร์ แ ลนด์ เ ดิ น ทางไปเยื อ นประเทศไทย ก็ มั ก จะมี ความประทับใจในความเป็นคนไทยที่มีให้แก่แขกผู้มาเยือนอยู่เสมอ

44

Facebook | iASiA Magazine


นอกจากนี้ ตลอดระยะเวลา 5 ปี ที่ ผ่ า นมา แม้ ว่ า ประเทศไทย จะประสบวิ ก ฤติ ใ นด้ า นการเมื อ งและภั ย ธรรมชาติ แ ต่ ค นไทยในสหราช อาณาจั ก รฯ และไอร์ แ ลนด์ มี ค วามกลมเกลี ย วและช่ ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น ดั ง เช่ น ในช่ ว งที่ ป ระเทศประสบอุ ท กภั ย ในปี ที่ ผ่ า นมา ได้ มี ก าร บริ จ าคทรั พ ย์ สิ น ส่ ง กลั บ ไปช่ ว ยพี่ น้ อ งชาวไทยที่ ป ระสบภั ย ผ่ า นสถาน เอกอั ค รราชทู ต ฯ และองค์ ก รการกุ ศ ลต่ า งๆ จำนวนมาก ผมอยากให้ รักษาความดีงามนี้ไว้ตลอดไป สุดท้ายนี้ ขอให้เป็นคนดีทั้งของสังคมไทยและในสังคมที่เราอาศัย อยู่ ใ นปั จ จุ บั น อี ก ทั้ ง ขอให้ ค ำนึ ง เสมอว่ า พวกเราเป็ น เสมื อ นตั ว แทน ของคนไทยและประเทศไทยในสังคมที่เราอยู่ ดังนั้น การที่เราจะทำอะไร ขอให้ คิ ด เสมอว่ า สิ่ ง นั้ น จะไม่ ท ำให้ ต นเองต้ อ งเสี ย ใจ และประเทศไทย ไม่เสียหาย ในทางตรงกันข้าม หากมีสิ่งใดที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย สามารถเกื้ อ กู ล คนไทยในชุ ม ชนด้ ว ยกั น เองได้ ขอให้ ช่ ว ยกั น คนละไม้ คนละมื อ ผมคิ ด ว่ า การแสดงความรั ก เมื อ งไทยไม่ จ ำเป็ น ต้ อ งกลั บ คื น ถิ่นเสมอไป หากแต่ทำตนเองให้มีคุณค่าในสังคมที่ตนอยู่ไม่ว่าในประเทศ และนอกประเทศ

การดำเนินในลักษณะเป็นทีม ทำให้การผลักดันโครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมีพลังและมีผลจริงจัง ในทางปฏิบัติมากกว่าการที่ แต่ละสำนักงานแยกกันทำ จึงต้องขอขอบคุณ ทีมประเทศไทยทุกท่าน

Twitter | iASiA_Magazine

45


iREPORT

46

Facebook | iASiA Magazine

Text / Photo :: i-ASiA


Twitter | iASiA_Magazine

47


iREPORT

Text / Photo :: i-ASiA

ผู้แทนชุมชนไทยใน สหราชอาณาจักร ที่มีโอกาสทำงานร่วมกับ เอกอัครราชทูต ฯพณฯ นายกิตติ วะสีนนท์ และ สถานเอกอัครราชทูตไทย ลอนดอน อย่างใกล้ชิด ฝากถึง ท่าน ออท. กิตติ วะสีนนท์ ก่อนทีท่ า่ นจะเกษียณอายุราชการ ภายในปลายปี 2012 นี้

ดร. คนึงนิจ การ์เน็ทท์

อิดูพลัส ซีไอซี - สถาบันอบรม และ Thai Business Support (Edu-Plus CIC (Not-for-Profit) Duang-dhamma Building, 49 Castle Street, Banbury, OXFORDSHIRE OX16 5NU UNITED KINGDOM Tel: 0871 2003441 Website: www.edupluscic.org โดยส่ ว นตั ว แล้ ว ประทั บ ใจกั บ ความเป็ น กั น เองของท่ า นทู ต กิ ต ติ วะสี น นท์ ค่ ะ ท่ า นมี ค วามใส่ ใ จ ต่อธุรกิจไทยและคนไทยในสหราชอาณาจักรมากๆ ท่านมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลค่ะ และคิดวางแผนหรือโครงการ ระยะยาวเสมอ โดยเฉพาะ ATBUK สมาคมธุรกิจไทยในสหราชอาณาจักรฯ ซึ่งเป็นการวางแผนเพื่อเตรียม ช่ ว ยเหลื อ คนไทยและธุ ร กิ จ ไทยในช่ ว งที่ ก ฏหมายเปลี่ ย นแปลงบ่ อ ย และในช่ ว งที่ เ ศรษฐกิ จ ที่ ต กตํ่ า แต่ สิ่ ง ที่ ป ระทั บ ใจล่ า สุ ด คื อ วิ สั ย ทั ศ น์ ข องท่ า นฯ ที่ พ าพวกเรา “ผู้ แ ทนชาวไทยจากสหราชอาณาจั ก ร”  ไป เยี่ ย มชมโครงการในพระราชดำริฯ การได้เห็นและการได้สัมผัสสถานการณ์จริงจากการเยี่ยมชมโครงการ ของพระเจ้ า อยู่ หั ว ฯ ด้ ว ยตั ว เองอย่ า งนี้ ทำให้ รู้ สึ ก ว่ า ตั ว เองโชคดี ที่ ไ ด้ เ กิ ด ในแผ่ น ดิ น ไทย และซาบซึ้ ง กับนํ้าพระทัยของพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งช่วยตอกยํ้าจิตใต้สำนึกเกี่ยวกับงานในองค์กรยิ่งขึ้น แต่โอกาสนี้จะเกิดขึ้น ไม่ได้เลย หากไม่มีท่านทูตกิตติ วะสีนนท์ เป็นผู้คิดโครงการให้กับเรา กราบขอบพระคุณค่ะ ในฐานะตั ว แทนจากน้ อ งๆ และเจ้ า หน้ า ที่ ใ นที ม งาน อิ ดู พ ลั ส ซี ไ อซี ดิ ฉั น ขอกราบขอบพระคุ ณ ฯพณฯ ท่ า น กิ ต ติ วะสี น นท์ เป็ น อย่ า งยิ่ ง ค่ ะ ขอให้ คุ ณ ความดี ข อง ฯพณฯ ท่ า น และคุ ณ พระรั ต นตรั ย ปกปักรักษาท่านและครอบครัวให้มีแต่ความสุขยิ่งๆ ขึ้นไป

ระวีวรรณ ทองเพชร สมุเล็นห์

ตัวแทนชาวไทย ประเทศไอร์แลนด์ ท่าน ออท. กิตติ เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้าง, เสียสละ, มีความมุ่งมั่นและเอาใจใส่งานอย่างสม่ำเสมอ และให้คำแนะนำเพื่อพัฒนา ตรงไปตรงมาอย่างชัดเจน ชุ ม ชนชาวไทยในไอร์ แ ลนด์ รู้ สึ ก ยิ น ดี ที่ ไ ด้ มี โ อกาสร่ ว มงานกั บ ท่ า น ออท. กิ ต ติ เจ้ า หน้ า ที่ สถานเอกอั ค รราชทู ต ฯ และที ม ประเทศไทย ด้ ว ยดี เ สมอมา โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การจั ด งาน Taste of Thailand ใน Taste of Dublin อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และการให้บริการกงสุลสัญจรแก่ชุมชนชาวไทย ในกรุ ง ดั บ ลิ น และเมื อ งใกล้ เ คี ย งอย่ า งสม่ ำ เสมอ ซึ่ ง ชาวไทยในไอร์ แ ลนด์ ยิ น ดี ที่ จ ะให้ ก ารสนั บ สนุ น และ หวังว่าจะมีการจัดกิจกรรมนี้เหล่านี้อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

48

Facebook | iASiA Magazine


เสริมศักดิ์ นรินทร์วงษ์

ประธานกลุ่มยุวพุทธิกะแห่งสหราชอาณาจักร รู้ สึ ก เศร้ า และเสี ย ดายที่ ท่ า น ออท. กิ ต ติ วะสี น นท์ จะต้ อ งเกษี ย ณอายุ ร าชการ แต่ ก็ เ ข้ า ใจ กฎระเบี ย บราชการ ซึ่ ง ตรงกั บ หลั ก ทางพุ ท ธศาสนา คื อ “ความไม่ เ ที่ ย ง” มองอี ก ด้ า นหนึ่ ง ก็ ดี เพราะ ท่ า นจะได้ พั ก ผ่ อ น และท่ อ งเที่ ย ว หรื อ เข้ า วั ด ปฏิ บั ติ ธ รรมเพื่ อ ความสุ ข ที่ แ ท้ จ ริ ง ของชี วิ ต หลั ง เกษี ย ณอายุ ราชการ เพราะท่านได้ทำงานมาเหน็ดเหนื่อยตลอดอายุราชการของท่าน เคยร่วมงานที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางพุทธศาสนากับท่าน ออท. กิตติ รู้ว่าท่านเป็นคนมีความจริงใจ ตรงไปตรงมา ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต และเคร่ ง ครั ด ในระเบี ย บวิ นั ย ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ งานโครงการอั น เนื่ อ ง มาจากพระราชดำริฯ ท่าน ออท. กิตติ ท่านเป็นคนใจกว้าง มีน้ำใจ ห่วงใยเพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา และทำงานโดยนึกถึงผลประโยชน์ของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นหลัก ในนามของกลุ่มยุวพุทธิกะฯ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และบุญกุศลที่ท่านได้สร้างบำเพ็ญมา จงมาเป็นพลวะปัจจัยให้ ฯพณฯ เอกอัครราชทูต กิตติ วะสีนนท์ และครอบครัว ประสบแด่ความสุขกาย สบายใจ สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง มีอายุยืนยาวนาน และสมประสงค์ในสิ่งอันพึ่งปรารถนา ตลอดไป

ภรณี เจมส์

ประธานสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยในเวลส์​ ท่านทูตกิตติ และครอบครัว ได้ให้ความเป็นกันเองตั้งแต่ต้น ไม่ว่าจะได้พบกันที่ใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็น ที่วัดไทย (เวลส์, ลอนดอน) หรืองานต่างๆ ดิฉันเชื่อเสมอว่าเมื่อท่านเกษียณอายุราชการแล้ว ความคุ้นเคย สนิทสนมที่ท่านมีให้ยังคงเหมือนเดิม ดิ ฉั น ได้ ท ำงานให้ ช าติ ศาสนา พระมหากษั ต ริ ย์ โดยการสอนรำไทยเพื่ อ เผยแพร่ วั ฒ นธรรมไทย ช่ ว ยเหลื อ คนไทยที่ มี ปั ญ หาและทำงานให้ มู ล นิ ธิ ใ นโครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชดำริ ของในหลวง หลายต่ อ หลายครั้ ง ที่ ท ำงานเหน็ ด เหนื่ อ ย เมื่ อ มองเห็ น ท่ า นทู ต กิ ต ติ ทำงานหนั ก และเหน็ ด เหนื่ อ ยว่ า ทำให้มีกำลังใจทำงานเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ต่อไป ในนามของสมาคมส่ ง เสริ ม วั ฒ นธรรมไทยในเวลส์ ดิ ฉั น ขออวยพรให้ ท่ า นและครอบครั ว มี ค วาม สงบสุ ข ในชี วิ ต พอเกษี ย ณไปได้ สั ก พั ก ท่ า นทู ต ก็ จ ะพู ด ว่ า “เมื่ อ ก่ อ นทำงานเต็ ม วั น ได้ อ ย่ า งไร” เพราะ ดิฉันก็คิดอย่างนั้น

Dr Orapin Dawson

Vice-Chair of the Anglo-Thai Society Since I have know and worked with H.E Kitti for the last five years, I have found him to be most friendly, approachable and kind Ambassador I have ever know or worked with. He has been a very good Ambassador to Thai community and to British Community in the UK, has bridged a gap between officials and Thai community operating in the UK.  As Patron of the AngloThai Society, Khun Kitty has given his full support and co-operations to the Society activities through the years of his tenure. When I joined the project to visit Thailand, Kuhn Kitty has shown his leadership and kindness and sensitiveness and had made the trip most enjoyable to everyone.  I felt most privilege to have accompanying him on these two trips on his project to Thailand in 2010 and 2012.  We shall miss him. On behalf of the Anglo-Thai Society, I would like to thank H.E. Kitti for his support, guidance, and his sponsorship to the Society during these 5 years. The Society is indept from his support as its Patron.” Twitter | iASiA_Magazine

49


ดุษฎีรัตน์ โรเบิร์ตสัน

อดีตประธานสมาคมวัดไทยพุทธาราม และศูนย์วัฒนธรรมเมืองอเบอร์ดีน มี ค วามรู้ สึ ก ประทั บ ใจ ในความ เป็ น กั น เองของท่ า นและภริ ย า ที่ มี ต่ อ ทุ ก คน ที่ร่วมงานกับท่าน รวมทั้งต่อชาวไทยที่อาศัยอยู่ ในสหราชอาณาจั ก รทำให้ เ ราเกิ ด ความรู้ สึ ก อบอุ่ น ที่ มี ท่ า นอั น เป็ น เสมื อ นผู้ น ำและ ตั ว แทนของสถานทู ต ไทยฯ ให้ ก ารดู แ ลชาวไทยอย่ า งทั่ ว ถึ ง ตั้ ง แต่ เมื่ อ ครั้ ง ที่ ท่ า นนำคณะขึ้ น ไปเยี่ ย มพบปะกั บ ชาวไทยในสก๊ อ ตแลนด์ ที่ Edinburgh เมื่ อ ปี 2010 เป็ น ต้ น มา ต่ อ มาเมื่ อ ได้ มี โ อกาส ร่ ว มโครงการกั บ ท่ า นอย่ า งใกล้ ชิ ด ก็ ยิ่ ง ทำให้ ป ระทั บ ใจท่ า นมากขึ้ น เมื่ อ ได้ เ ห็ น การวางตั ว ของท่ า น ทั้ ง การให้ ค วามเมตตาต่ อ ผู้ น้ อ ย การให้ ค วามเป็ น กั น เองและการอ่ อ นน้ อ มถ่ อ มตนของท่ า นที่ มี ต่ อ ผู้ อ าวุ โ สอื่ น ที่ ค ณะของเราได้ เ ข้ า พบปะ ตลอดถึ ง การบริ ห ารที ม งาน ในการจัดการโครงการฯนี้ ยิ่งทำให้เกิดความชื่นชมในความเพียบพร้อม เหมาะสมต่ อ ตำแหน่ ง และภาคภู มิ ใ จที่ มี ท่ า นเป็ น ผู้ ด ำรงตำแหน่ ง เพื่อปฏิบัติภารกิจของการเป็นเอกอัครราชทูตไทยในสหราชอาณาจักร ขอขอบคุณในการทีท่ า่ นได้ให้ความดูแลชาวไทยในสหราชอาณาจักร อย่างเต็มความสามารถที่ท่านพยายามได้ทำมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชาวไทย ในสก๊ อ ตแลนด์ ต อนเหนื อ ซึ่ ง แม้ ว่ า การเดิ น ทางไปยั ง ท้ อ งที่ ดั ง กล่ า วนั้ น ไม่สะดวกดังเช่นพื้นที่อื่นๆ แต่ท่านก็สามารถขึ้นไปพบปะเยี่ยมเยียน รวมทั้ง นำพาคณะกงสุ ล สั ญ จรขึ้ น ไปให้ บ ริ ก ารแก่ ชุ ม ชนไทยตอนเหนื อ ของ สก๊อตแลนด์ ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ แม้ ว่ า ท่ า นหมดวาระของตำแหน่ ง ตรงนี้ ไ ปแล้ ว ก็ ต ามแต่ ดิ ฉั น ก็ เ ชื่ อ ว่ า ท่ า นยั ง มี แ รงกายแรงใจที่ จ ะสร้ า งสรรค์ ง านอื่ น ๆ อั น เป็ น คุณประโยชน์ต่อชาติ และพระมหากษัตริย์ฯ อยู่เสมอ ดังนั้นดิฉันจึงขอ ให้กำลังใจต่อท่านในการทำงานอืน่ ๆใดๆ ก็ตาม และอยากให้ทา่ นรับทราบว่า ดิฉันพร้อมที่จะให้ความร่วมมือและทำงานกับท่านอย่างเต็มกำลัง

วันชัย ภู่นุ่ม

ดร. สิริลักษณา กุญชร ณ อยุธยา

ผู้อุปถัมภ์วัดไทย และประชาสัมพันธ์ กลุ่มยุวพุทธิกะ แห่งสหราชอาณาจักร มีความรู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสทำงานร่วมกับ ฯพณฯ ท่าน ออท. กิตติ วะสีนนท์ และสถานทูตไทย ลอนดอน เมื่อได้รับการขอความช่วยเหลือ เกี่ยวกับชุมชนไทยในสหราชอาณาจักร ดีใจที่ได้ร่วมโครงการดีๆ ที่ท่านทูต ดำริ ขึ้ น และปฎิ บั ติ ง านร่ ว มกั น เพื่ อ ประโยชน์ ข องประเทศชาติ แ ละ พระมหากษัตริย์ ประทับใจในความเป็นนักการทูตมืออาชีพแท้ๆ ทุกครั้ง เมื่ อ ได้ รั บ ฟั ง ท่ า นทู ต กล่ า วสุ น ทรพจน์ ได้ รั บ ความประทับใจเป็นอย่างมาก เพราะจะเรียก เสียงหัวเราะจากคำคมได้ทุกครั้ง ดังเช่นคำว่า Complete & Finish When you marry the right one, you are COMPLETE. And when you marry the wrong one, you are FINISHED. And when the “right one” catches you with the “wrong one”, you are COMPLETELY FINISHED. การครบวาระราชการที่ ส หราชอาณาจั ก รของท่ า นทู ต และภริ ย า ในครั้งนี้ มิใช่การลาจาก เราต้องได้พบและร่วมงานกันอีก เพราะขนาด รู้ จั ก กั บ ภริ ย าท่ า นทู ต เมื่ อ เราทั้ ง สองอายุ เ พี ย ง 14 ปี และไม่ ไ ด้ พ บหน้ า กันอีกเลย จนกระทั่งโคจรมาพบกันอีกเมื่อ 5 ปีที่แล้วนี้เอง ขอขอบคุณท่านทูตและภริยา ที่ให้การสนับสนุนและร่วมกิจกรรม ทางศาสนาของวัดต่างๆ ตลอดวาระที่รับหน้าที่นี้ เริ่มจากเยี่ยมวัดพุทธาราม ลอนดอน เมื่อประสบภัย 5 ปีที่แล้ว นอกจากนี้ยังได้ให้การสนับสนุนกิจกรรม ทางศาสนาอีก เช่น งานเสวนาธรรมของพระมหาวุฒชิ ยั วชิรเมธี และ พระอาจารย์ ดร. คำหมาย ธัมมาสมิ ที่กำลังจะมีขึ้นในต้นเดือนกรกฎาคมนี้ด้วยค่ะ สุดท้ายนี้ ไม่ขอกล่าวคำว่า Goodbye แต่จะขอกล่าวว่า Good Luck & See You ค่ะ

รองประธานสมาคมธุรกิจไทย ในสหราชอาณาจักร (ATBUK) ท่านทูตกิตติ วะสีนนท์ เป็นคนที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รักประเทศไทย ท่านทำงานทุกอย่างเพื่อให้คนไทยและ ประเทศไทยนั้ น เป็ น ที่ รู้ จั ก มากขึ้ น ในสายตาของชาวต่ า งชาติ ท่ า นริ เ ริ่ ม สมาคมธุ ร กิ จ ไทย ในสหราชอาณาจั ก ร หรื อ เรี ย กสั้ น ๆ ว่ า ATBUK ให้ เ ป็ น องค์ ก รช่ ว ยเหลื อ แนะแนวทาง และเป็ น ปากเป็ น เสี ย งให้ นั ก ธุ ร กิ จ ไทยใน สหราชอาณาจักร ผมได้เข้าร่วมโครงการและทำงานร่วมกับท่านทูต สถานทูตไทย และกระทรวงต่างประเทศอยู่หลายครั้ง ทำให้มองเห็นภาพงานทั้งสองมุม ผมมีความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวท่านมากครับ ในนามของรองประธานสมาคมธุรกิจไทยในสหราชอาณาจักร ผมอยากให้พี่น้องชาวไทยเรารักกัน เหมือนดั่งคำ ที่ท่านทูตเคยกล่าวว่า "พี่น้องชาวไทยเราต้องช่วยกันในเรื่องต่างๆ เพื่อนำพาให้ประเทศไทยประจักษ์ต่อสายตาชาวโลก" 

50

Facebook | iASiA Magazine


ศิริ นิลวงศ์

Thai Golf Society (UK)   ประทั บ ใจความเป็ น กั น เองของท่ า นทู ต ฯ  และครอบครั ว   ท่ า นทู ต สนใจและสนั บ สนุ น โครงการที่ ค นไทย ได้ เ ริ่ ม กั น มาในอดี ต และท่ า นก็ ไ ด้ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น ให้ ช มรมเหล่ า นั้ น ก่ อ ตั ว และมี ค วามมั่ น คงเป็ น ปึ ก แผ่ น มากขึ้ น และ พร้อมกับโครงการใหม่ ๆ ที่ท่านทูตได้ดำริขึ้น เช่น ATBUK เป็นต้น ส่ ว นการไปเยี่ ย มชมโครงการในพระราชดำริ ฯ ได้ เ ห็ น และได้ สั ม ผั ส เยี่ ย มชมโครงการของพระเจ้ า อยู่ หั ว ฯ ด้ ว ยตั ว เองอย่ า งนี้ ทำให้ รู้ สึ ก ว่ า โชคดี แ ละซาบซึ้ ง กั บ นํ้ า พระทั ย ของพระองค์ ท่ า น ที่ ท่ า นทรงมี พ ระเมตตา ต่อปวงชนชาวไทยมาโดยตลอด โอกาสดีๆ อย่างนี้เอง ที่ทำให้กระผมเกิดความประทับในท่านทูตเสมอมา ในช่ ว งเวลาที่ ท่ า นทู ต ประจำตำแหน่ ง ท่ า นทู ต ก็ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น แก่ ช มรม Thai Golf Society มาโดยตลอด กระผมในนามตัวแทน และในฐานะอดีตประธานชมรมฯ ขอกราบขอบพระคุ ณ แทนเพื่ อ นสมาชิ ก ทุ ก คน มา ณ โอกาสนี้ หวั ง ว่ า พวกเราคงมี โ อกาสได้ ไ ปเล่ น กอล์ ฟ เพื่อสร้างความสัมพันธ์และประสานไมตรี โดยเฉพาะในช่วงที่พวกเราได้จัดทัวร์กอล์ฟในเมืองไทย

ปิยะนันท์ เทพนรินทร์

หัวหน้าศูนย์ ศกร. กศน. เมืองบอร์นมัธ (โรงเรียนสอนภาษาและวัฒนธรรมไทย เมืองบอร์นมัธ) ดิ ฉั น ได้ เ คยร่ ว มงานกั บ ท่ า น ออท.กิ ต ติ มาหลายปี แ ล้ ว ท่ า นได้ ใ ห้ เ กี ย รติ ไ ปเป็ น ประธานเปิ ด งานไทยซั ม เมอร์ แฟร์ และ ไทยฟู้ ด เฟสติ วั ล ที่ เ มื อ งบอร์ น มั ธ ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของกิ จ กรรมของโรงเรี ย นฯ และยั ง เคยได้ ร่ ว มเดิ น ทาง ไปทำงานกั บ ท่ า น ในโครงการพระราชดำริ ข องในหลวงที่ ป ระเทศไทย ตลอดจนอี ก หลายๆ งาน ท่ า น ออท. กิ ต ติ เป็นผู้ที่มีความสามารถในการทำงานสูง, มีมนุษยสัมพันธ์ดี, มีความเมตตาและเสียสละเวลาในการทำงาน นับได้ว่า ท่ า นเป็ น ผู้ ใ หญ่ ใ จดี อี ก ท่ า นหนึ่ ง ที่ ไ ด้ สั ม ผั ส ถึ ง แม้ จ ะเป็ น วั น หยุ ด ของท่ า น ท่ า นก็ ยั ง คงปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ด้ ว ยความยิ น ดี ยิ่ ง จนเป็นที่ชื่นชมของชาวไทยในสหราชอาณาจักรทุกคน ดิ ฉั น ในฐานะคนไทยคนหนึ่ ง และตั ว แทนของคณะครู – ผู้ ป กครองนั ก เรี ย น และชาวไทยในเมื อ งบอร์ น มั ธ รู้ สึ ก ซาบซึ้ ง ในความเมตตาของท่ า นที่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น กิ จ กรรมต่ า งๆ ของโรงเรี ย นด้ ว ยดี เ สมอมา ในโอกาสที่ ท่ า น จะครบวาระในการดำรงตำแหน่งในสหราชอาณาจักร ดิฉันรู้สึกเสียดาย ซึ่งท่านน่าจะดำรงตำแหน่งต่ออีก แต่พวกเรา ชาวเมืองบอร์นมัธ คงจะระลึกถึงพระคุณท่านตลอดไป และหากท่านได้มีโอกาสกลับมาอังกฤษ หวังว่าท่านคงให้เกียรติ ไปเยี่ยมเยียนพวกเราชาวไทยที่เมืองบอร์นมัธด้วย

Saipin (Saiswang) Lee

ATBUK / S&P - Patara Fine Thai Dining and SUDA-Thai Restaurant/Cafe (100 staff) I have met with H.E. Mr.Kitti Wasinondh the very first week he has taken his post here. I have been working with several assignments from H.E. Mr.Kitti Wasinondh. Since then I am so impressed with his ‘proactive’ approach to everything task on hand with ultimately and foremost for the benefit of Thai community and for the nations. He put his heart and focus into promoting all institute Nation, Religious and Monarch, My first hand experience being assigned to assist in many projects is that he has never lost his focus and follow through in every single task he assigned to me with full support to ensure that all the result and outcome are benefit to our nation and especially to Thai people. Yet with his endless busy schedule H.E. Mr.Kitti Wasinondh has shown that work/life balance is the key to success. I consider myself very lucky to have chances to enjoy his talent and passion in the music at his tiny spare time. Our committee and member of ATBUK are very grateful with his continuously and fully support to our organisation. Twitter | iASiA_Magazine

51


iSHARE RECIPE

Text :: Nicky | Photo :: Sasha

คุณปุ๊ - กัญจนา อิสสระวิทย์ เจ้าของร้านอาหาร Thai Upon Thames ใจดี เ ชิ ญ นิ ต ยสาร i-ASiA มาเปิ ด ห้ อ งครั ว และ แนะนำเมนูอาหารจานเด็ด ที่อร่อยจนกลายเป็นเมนูยอดนิยม ติดอันดับหนึ่งของคนทั่วโลก จากคะแนนผลโหวตผ่านเว็บไซต์ CNN ซึ่งเป็นเว็บไซต์แนะนำแหล่งท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ที่น่าสนใจของสำนักข่าว CNN iShare Recipe เล่มนี้คุณปุ๊เปิดครัวนำเสนอ “แกงมัสมั่น” พร้ อ มเล่ า ให้ ฟั ง ว่ า “ต้ น กำเนิ ด ของแกงมั ส มั่ น อยู่ ที่ แ ดนภารตะ แต่ เ มื่ อ ถู ก นำเข้ า มาในประเทศไทย ตามธรรมเนี ย มของคนไทย ที่ค่อนข้างพิธีพิถันในเรื่องอาหารการกิน แกงมัสมั่นจึงถูกดัดแปลง โฉมและรสชาติให้กลายเป็นมัสมั่นต้นตำรับไทยขนานแท้มานาน กว่า 200 ปี ข้อมูลนี้อ้างอิงได้จากกาพย์เห่เรือชมเครื่องคาวหวาน บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (ร.2)

กัญจนา อิสสระวิทย์

52

Facebook | iASiA Magazine


“มัสมั่นฉบับอินเดีย สูตรดั้งเดิมนั้นจะใช้ เนื้ อ วั ว และขั้ น ตอนการแกงจะใส่ เ ครื่ อ งเทศ เยอะมาก แต่ แ กงชนิ ด นี้ เ มื่ อ เข้ า มาอยู่ บ้ า นเรา ใครใคร่ใส่เนื้อสัตว์ชนิดใดลงไปก็เปลี่ยนได้ตาม ใจชอบ อีกทั้งแกงมัสมั่นสไตล์ของคนไทยยังมี การปรับเครื่องเทศให้น้อยลง พอเหมาะ เพื่อลด กลิ่นฉุนและเพิ่มความปราณีตทุกขั้นตอนการปรุง ทำให้แกงมัสมั่นอร่อยครบ 3 รส หอม มัน ถูกลิ้น ตามต้นตำรับโบราณ “รสชาติมัสมั่น ตำรับไทย ต้องมีรสชาติ ครบ 3 รส รสหวานที่ไม่หวานโดด รสเค็ม และ เปรี้ ย ว ที่ เ รี ย กว่ า เปรี้ ย วปลายลิ้ น เรื่ อ งจาก เคื่ ย วเครื่ อ งแกงจนเครื่ อ งแกงซึ ม ลึ ก เข้ า ไปใน เนื้ อ สั ต ว์ ทั้ ง เนื้ อ และน้ ำ หอมอร่ อ ยกลมกล่ อ ม เมื่ อ แกงออกมาแล้ ว จะต้ อ งมี ลั ก ษณะเป็ น น้ ำ ขลุกขลิก ใส่หัวหอมใหญ่ มันฝรั่งและถั่วลิสงคั่ว ใส่ เ ครื่ อ งลอย ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย ลู ก กระวาน ใบกระวาน และอบเชย แต่เดิมในวังจะเรียกแกง ชนิ ด นี้ ว่ า “แกงสาระหมั่ น ” และเป็ น ที่ นิ ย ม อย่างมากในรั้วในวัง”

มัส่วนผสม สมั่นแกะ

• เนื้อแกะ (หั่นชิ้นพอคำ) 400 กรัม • พริกแกงมัสมั่น 1 ช้อนโต๊ะ • กะทิ 1/2 ถ้วยตวง • น้ำมะขาม 1 ช้อนโต๊ะ • น้ำตาลปีบ 2 ช้อนโต๊ะ • เกลือ 1/2 ช้อนชา • น้ำปลา 1 ช้อนโต๊ะ • ถั่วลิสงคั่ว 1/4 ถ้วยตวง • มันฝรั่งลูกเล็ก 6 ลูก • หอมใหญ่ 2 ลูก • ลูกกระวาน 3 ลูก • ใบกระวาน 2 ใบ • อบเชย 1 แท่ง วิธีทำ 1. นำหัวกะทิลงไปผัดกับพริกแกงมัสมั่น ด้วยไฟอ่อน คนจนเครื่องแกงเริ่มแตกมัน และมีกลิ่นหอม (ประมาณ 5 นาที) 2. ใส่เนื้อแกะที่เคี่ยวไว้และคนต่อไปอีกสักพัก เติมน้ำลงไปให้ท่วมเนื้อ

3. ใส่ส่วนผสมที่เหลือทั้งหมด ตุ๋นด้วยไฟอ่อนต่อไปอีก 4. ใส่มัน, หอมใหญ่, และถั่วลิสงคั่ว ตุ๋นต่อไปอีกประมาณ 30 นาที ระหว่างตุ๋นนี้ ถ้าน้ำแห้งสามารถเติมน้ำลงไปได้ เสร็จแล้ว ตักใส่ถ้วย และเสิร์ฟพร้อมแผ่นแป้งโรตี เคล็ดลับ : นำเนื้อแกะไปเคี่ยวกับหางกะทิด้วย ไฟอ่อนๆ เสียก่อนให้เนื้อนุ่มไม่เหนียว ก่อนนำไป แกง นำลูกกระวาน ใบกระวาน และ อบเชย ไปคั่ว ให้หอมก่อน

แป้ ง โรตี ส่วนผสม

• แป้งอเนกประสงค์ 1 กิโลกรัม • ไข่ไก่ 1 ฟอง • นมข้นหวาน 2 ช้อนโต๊ะ • มาการีน 1 ช้อนโต๊ะ • น้ำเปล่า 2 ถ้วยตวง • เกลือ 1 ช้อนโต๊ะ • น้ำมัน 1/4 ถ้วยตวง

วิธีทำ 1. ผสมน้ำ เกลือป่น นมข้นหวาน และไข่ไก่ ลงในภาชนะผสม 2. คนให้ส่วนผสมเข้ากันด้วยไม้ตี 3. นำแป้งอเนกประสงค์ ที่ร่อนแล้ว นำมาการีนลงผสม ใช้มือขยำให้เข้ากัน 4. ค่อยๆ ใส่ส่วนผสมที่ตีไว้แล้วลงไป ถ้าแป้งแห้งเติมน้ำสะอาดได้เล็กน้อยจนแป้ง ไม่ติดมือ จนรู้สึกว่าแป้งนุ่ม 5. น้ำแป้งมานวดบนโต๊ะ แป้งที่นวดได้ที่แล้ว จะมีลักษณะเนียน 6. นำมาปั้นเป็นก้อนกลมๆ ให้มีขนาดเท่าๆ กัน ส่วนผสมนี้จะได้ประมาณ 40 - 60 ก้อน แล้วแต่ขนาดของก้อน 7. นำใส่ไว้ในภาชนะที่มีน้ำมันทาไว้ 8. หมักไว้ประมาณ 2 ชม. จึงนำมาตีเป็นแผ่น เคล็ดลับ : นวดแป้งให้เนียนไม่ติดมือ นวดให้แห้ง ไปด้วยเวลาปั้นแป้งเป็นก้อนกลม เวลาหมักแป้ง ให้ใช้ผ้าขาวปิดไว้เพื่อไม่ให้แป้งแห้ง

Twitter | iASiA_Magazine

53


iLOVE COOKING

Text | Photo :: Penny Jirayuwattana

Understanding

Afternoon tea

It is believed that credit for the custom of the Afternoon Tea goes to Anna, the 7th Duchess of Bedford in the early 19th century. She is said to have complained of “having that sinking feeling” during the late afternoon. At the time it was usual for people to take only two main meals a day, breakfast, and dinner at around 8 o’clock in the evening. The solution for the Duchess was a pot a tea and a light snack, taken privately in her boudoir during the afternoon. Later friends were invited to join her in her rooms at Woburn Abbey and this summer practice proved so popular that the Duchess continued it when she returned to London, sending cards to her friends asking them to join her for “tea and a walking the fields.” Other social hostesses quickly picked up on the idea and the practice became respectable enough to move it into the drawing room. Before long all of fashionable society was sipping tea and nibbling sandwiches in the middle of the afternoon. Serving Afternoon Tea Afternoon tea (also referred to as Low tea) is a light meal typically eaten around 4:00 p.m. Traditionally the tea and food are served on a lounge (or low) table, which is where it gets its name. Loose tea is traditionally served from heavy, ornate, silver teapots into delicate bone china cups. Milk or lemon served with the tea is still a personal preference. The tea is usually accompanied by a variety of savoury finger sandwiches that may include cucumber, egg and mustard cress, tuna, ham, and/ or smoked salmon- followed by Scones (with butter, clotted cream and jam), and finally a selection of cakes and pastries. The sandwiches, the scones and the cakes should arrive at table on tired cake stands. Variations through Britain may include the serving of English Muffins , thinly sliced, hot buttered toast, crumpets. What is Cream tea? A cream tea (also known as a Devonshire tea, Devon cream tea or Cornish cream tea) is tea taken with a combination of scones, clotted cream, and jam. What is High Tea? Traditionally, high tea was a working class meal served on a high table at the end of the workday, shortly after five PM. it a serves as a substi-

54

Facebook | iASiA Magazine

tute for both afternoon tea and the more substantial evening meal. The term comes from the meal being eaten at the “high: or main dining table, instead of the smaller lounge (low) table. It was a heavy meal of meat dishes (such as steak and kidney pie), fish dishes (such as pickled salmon), baked goods (such as crumpets or, in Ireland, barm brack), vegetables (such as potatoes or onion cakes), and other heavy foods (such as baked beans and cheesy casseroles). Though in a family setting, it is less formal and may include small sandwiches, cookies, pastry, and fruit. High tea was more of a working class family meal than an elite social gathering. Like Low Tea, this tea meal tradition is no longer a daily standard and has been replaced by a more substantial meal, later in the day. In recent years, high tea somehow became a word for exquisite afternoon tea. In traditional terms, this is not correct. There is a wide selection of hotels in London offering the quintessential afternoon tea experience. All Five star hotels in UK offer afternoon tea or champagne afternoon tea. Also Harrods, Fortnum and Mason and lots of pastry shops and restaurants are doing it as it is considered as one of things to do as tourists. Penny Jirayuwattana


Photo :: Sarawuth Mingkhwan

iMODEL

เมธปิยา พลายสุวรรณ ซิน (ซันนี่)

ปัจจุบัน : Manager in Training ของ Abercrombie and Fitch (Gilly hicks) รู้จักนิตยสาร i-ASiA “รู้จักนิตยสาร i-ASiA เพราะไปเป็นนางแบบถ่าย Personal Portfolio ให้ กั บ Aun Soton หรื อ พี่ อั๋ น สราวุ ธ มิ่ ง ขวั ญ ช่ า งภาพของนิ ต ยสาร i-ASiA ค่ะ และเคยเห็นนิตยสารที่วัดไทยในลอนดอน รวมถึงร้านอาหารไทย หลายๆ แห่งด้วยค่ะ” ชอบอ่านคอลัมน์ไหน “ซันนี่ชอบคอลัมน์เกี่ยวกับร้านอาหาร iPlace 2 Eat, iShare Recipe และ iLove Cooking ค่ะ เพราะว่าเป็นคนชอบทาน ชอบทาน และชอบ ลองสิ่งใหม่ๆ” ทำงานกับ i-ASiA “นอกจากจะรู้ จั ก กั บ พี่ อั๋ น ช่ า งภาพและถ่ า ยภาพนิ่ ง แล้ ว ตอนนี้ พี่เอ้ (บก.) และพี่บอล สิทธิพงษ์ นิ่มศรีตระกูล ช่างภาพอีกคนของทีมงาน ได้ ท าบทามให้ ม าร่ ว มเล่ น มิ ว สิ ค วี ดี โ อคั พ เวอร์ เ พลง ที่ ที ม งานทำออกมา เป็ น Portfolio ก็ ส นุ ก ดี ค่ ะ บทบาทเผ็ ด ร้ อ นมาก (ดู ผ ลงานได้ ที่ www. i-asiamag.com นะคะ) จากนั้นพี่ๆ ก็เรียกให้มาเป็นโมเดลสำหรับปกนี้ รู้สึกประทับใจในการทำงานที่เป็น Professional และได้ใช้เวลาว่างให้เป็น ประโยชน์ด้วย ขอบคุณมากๆ นะคะ ที่หยิบยื่นประสบการณ์ดีๆ ให้” Twitter | iASiA_Magazine

55


iCOLUMN

: อิงประวัติศาสตร์

เรื่อง :: กฤษดา เมืองไชย

มนุษย์พนั ธุเ์ ก่าทีเ่ ราเรียกกันว่า

“ชาวพิเทน”

คนส่วนใหญ่รวมไปถึงผู้เขียนเองไม่เคยได้ยินคำว่าพิเทนมาก่อนเลย ด้วยเราเป็น คนภาคกลางและไม่เคยอ่านหนังสือพบ ณ ที่ใด จนกระทั่งไม่นานมานี้ ได้อ่านวารสารเก่า เมื่อราวยี่สิบกว่าปีที่แล้ว เป็นวารสารของทางราชการ เขียนถึงชาวพิเทน ผู้เขียนเรื่องนี้คือ ท่านสำราญ วงศ์พ่าห์ จึงกราบขออนุญาตนำข้อเขียนของท่านและข้อความที่ได้รู้มาบ้างจาก ชาวปัตตานี มาเผยแพร่อีกครั้งหนึ่งด้วยความเคารพ ชายแดนไทยด้านที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซียของจังหวัดปัตตานี มีชนกลุ่มน้อย กลุ่มหนึ่งอาศัยอยู่ ชนกลุ่มนี้ไม่ใช่คนปัตตานี แต่มีพื้นเพเป็นชาวอยุธยา ชนกลุ่มนี้เรียกตัวเองว่าเป็นชาว “พิเทน” พวกเขาพูดภาษาไทยที่ค่อนข้างแปลกหูและคำพูด บางคำที่เขาใช้พูดจากันอยู่ บางคำก็เป็นราชาศัพท์ของไทยเราที่เราเข้าใจได้ แต่บางคำบางประโยค เราก็ไม่อาจแปลหรือเข้าใจได้ ชาวพิ เ ทนเป็ น คนใจดี ยิ้ ม แย้ ม แจ่ ม ใส ให้ ค วามกระจ่ า งอะไรได้ ก็ จ ะไม่ ปิ ด บั ง เขารวมตั ว อยู่ กั น เป็ น กลุ่ ม บ้ า นพิ เ ทนขึ้ น อยู่ กั บ กิ่ ง อำเภอ ทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี กิ่งอำเภอทุ่งยางแดงนี้ อยู่ทางด้านทิศตะวันออก เฉียงใต้ ระยะทางจากตัวจังหวัดไปกิ่งอำเภอทุ่งยางแดง และบ้านพิเทนนี้ ประมาณ สี่สิบห้ากิโลเมตรเท่านั้นเอง ชาวพิ เ ทนที่ เ ป็ น เชื้ อ สายคนไทยกลุ่ ม นี้ อ ยู่ กั น อย่ า งสงบสุ ข ที่ จ ริ ง รกรากดั้งเดิมของชาวพิเทนกลุ่มนี้ เขาสืบเชื้อสายมาจากชาวอยุธยานี่เอง แต่ที่ต้องระเหเร่ร่อนมาอยู่ถึงชายแดนจังหวัดปัตตานีก็เพราะว่าพวกเขากลัว อาญาพระเจ้าแผ่นดินแห่งกรุงศรีอยุธยานั่นเอง ก่ อ นที่ จ ะเล่ า ต่ อ ว่ า เพราะอะไรพวกเขาถึ ง ได้ ก ลั ว อาญาแผ่ น ดิ น เรามารู้จักพวกเขาและที่อยู่ของพวกเขาอีกสักนิด หมูบ้านพิเทนนี้เดิมอยู่ใน เขตของอำเภอมายอ ได้ รั บ การยกฐานะขึ้ น เป็ น กิ่ ง อำเภอเมื่ อ วั น ที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๐ ชาวบ้านที่อยู่อาศัยในตำบลพิเทนนี้มีอยู่ทั้งสิ้น ๕ หมู่บ้านด้วยกัน ภาษาที่พูดเขาเรียกว่าภาษาไทยพิเทน เราจะฟังเขาไม่ค่อยรู้เรื่อง เพราะมี หลายภาษามาปะปนกัน สำเนียงก็เป็นภาคกลางบ้าง ภาษาเหนือ ภาษาไทย สำเนียงออกไปทางใต้ รวมไปถึงภาษายาวี ที่น่าทึ่งก็คือบางคำพูดของเขานั้นเป็นราชาศัพท์ของเรา เช่นคำว่า เกิดเขาใช้คำว่าประสูติ คำว่ากางร่ม เป็นกางกลด อาบน้ำก็ว่าสรงน้ำ กิน ก็ใช้คำว่าเสวย ดังนี้เป็นต้น แสดงว่าเผ่าพันธุ์ต้นกำเนิดของชาวพิเทนอาจจะ เคยอยู่ในรั้วในวังมาก่อนก็เป็นได้ มี เ รื่ อ งเล่ า ต่ อ ๆกั น มาว่าเมื่อประมาณ สามร้อยปีเศษสมัยกรุงศรี อยุธยาเป็นราชธานีแต่ไม่สามารถรู้ได้ว่าเป็นรัชกาลใด สมัยนั้นช้างเป็นสัตว์ ที่สำคัญมาก ทุกราชสำนักจึงต้องเลี้ยงช้างเอาไว้ทำศึก ปรากฏว่าช้างเผือก

56

Facebook | iASiA Magazine

ซึ่งเป็นช้างทรงของพระเจ้าแผ่นดิน และเป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองได้หายไปจาก โรงช้าง พระเจ้ า แผ่ น ดิ น จึ ง มี บ รมราชโองการให้ ผู้ ที่ มี ห น้ า ที่ ดู แ ลช้ า งออก ติ ด ตามค้ น หา คณะผู้ ดู แ ลช้ า งนี้ ก็ มี ย ศมี ศั ก ดิ์ อ ยู่ แต่ ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบ ออกติดตามหาตามรับสั่งของพระเจ้าแผ่นดิน หัวหน้าผู้นำคณะติดตาม มี ชื่ อ ว่ า ”พี่ เ ณร” มี พี่ น้ อ งของพี่ เ ณรอี ก ๖ คนติ ด ตามไปด้ ว ยเป็ น ขบวน ในหกคนนี้มีชื่อว่า เจ้าแก้ว หนึ่ง เจ้าอ่อนหนึ่ง เจ้ามอญ หนึ่ง นางผมยาว เก้าศอก หนึ่ง นางเลือดขาว หนึ่ง และเจ้าเภาซึ่งมีหน้าที่เป็นควาญช้าง ได้ออกเดินทางติดตามค้นหาช้างเผือกไปทั่วทุกแห่งหน แต่ก็หาพบไม่ กระทั่ง เดินทางลงใต้ ได้ร่องรอยว่าช้างหนีไปทางจังหวัดปัตตานี แต่จะตามหา เท่าไหร่ก็หาไม่พบ จนหมดปัญญา ครั้ น จะกลั บ กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาก็ ไ ม่ ก ล้ า ด้ ว ยเกรงว่ า พระเจ้ า แผ่ น ดิ น จะสั่งให้ฆ่าเสียทั้งหมด จึงปรึกษากันว่าควรจะตั้งรกรากอยู่ที่นี่แหละ คงจะ ไม่มีใครตามหาพบเพราะที่นี่เป็นป่าลึก และปัจจุบันนี้ชาวพิเทนก็ยังอยู่ตรง ทีเ่ ดิมตลอดมา ญาติพนี่ อ้ งทีม่ าด้วยกัน ต่างก็ตดั ไม้มาสร้างบ้านสร้างเรือนอยู่ ไม่ ไ กลกันนั กส่ วนชื่ อ หมู่ บ้ า นนั้น เข้ า ใจกั นว่ ามาจากชื่ อ ของหั วหน้า ที่ ชื่ อ ”เณร”นั่นเอง ต่อมาอาจจะเรียกกันเพี้ยนไปเป็นพิเทน หมู่บ้านที่ญาติพี่น้องของ”เจ้าเณร”อาศัยอยู่ใกล้ๆกันก็คือหมู่บ้าน บ้ า นเมื อ งยอนอำเภอรุ โ บะยิ ไ ร อำเภอมายอ ตำบลกะรุ บี อำเภอกะพ้ อ ลูกหลานที่สืบเชื้อสายมาจากบุคคลกลุ่มนี้มีนามสกุลว่า กะรุบี โต๊ะทอง จันทรทอง พระศรีติเภา ซีบะ ทุกวันนี้หลักฐานของชาวพิเทนยังปรากฏให้เห็นอยู่ เช่นสุสานของ โต๊ ะ ยั ง พิ เ ณรสุ ส านเจ้ า มอญที่ ต ำบลน้ ำ ดำ สุ น านเจ้ า แก้ ว และเจ้ า อ่ อ น (พรุบือจะ) ประสาทนางผมหอมบ้านโต๊ะขุด เครื่องทรงช้าง เครื่องดนตรี


“แอด แอด อาด อาด พิ ร าดเรามาแต่ บ นควน แกบส้ อ มมาแช่ ให้ อ่ อ นแก ให้ แ ม่ เ ราปล่ อ ยทองหยอยเอ๋ ย ...เหยี ย บกรวด เหยี ย บทาย เหยี ย บเขาตายทองหยอยเอ๋ ย ... เปล...เปล ใครยั ง เปล มาจิ ต่ อ กั น ลานัดโยนแค่บูหลันโยไกล เว...เว.. ใคไวใคลาจูดาดขึ้นช้าง ใคนอนลงตู่นัง จ้ า วบ๋ า วเอ๋ ย ..ตะลุ ง ตุ ง นั ง จะเข้ ล อยแพ ดั ก แด้ เ ป๋ า เป๋ ยายเอยยายงอด ปลาก็อดตีเซ ค้างคาวปากแซ่ สะดุดขี้หมูล้อยปากแตก สะดุดเชียกแอก เหยี ย ลโลกเขาตายเอ๋ ย ตี ทั บ สองโลก ตี โ ขลก โขลก ได้ ยิ น ดั ง ๆ กู โ ร๋ แ ล้ ว เอ๋ ย มั ก ชิ ล มั ก ชน ตี ท นพั น นา ต่ อ หน้ า ลั ก เลงเอ๋ ย ชาติ ห น้ า ชาติ ส ายใหม่ ทำนาไกลๆ วั ว ควายฟากหญ้ า ตล๋ อ บมาเริ่ ม ตี โ ลกตี เ ตา ถนั ด ใจสาวเบาน้ อ ยแตงไทย แตงกวาแตงกุ ห ลา มั น จะสุ ก เรี ย งน้ า ง มั น จะเรี ย งใน มะเขื อ ดอกพุ ธ มะเขื อ ดอกไฝ่ มะเขื อ ดอยาง อย่ า งกะ ชาวปาห่าง กูดังวายๆ กูตะเวยแอนนาแล่นเสียงเสียเถิด ปลาดุกกือด่าง ไมโร่ทำหางให้เมียนอนตีน ปลาดุกกือโดกไม่โร่ทอโหก ให้ผัวแก๋บเปลือย... ไก่ขาวเอย” ถึงแม้อ่านแล้วจะค่อนข้างมึน แต่ก็เป็นบทเพลงของชาวพิเทนจริง ๆ ที่พวกเขาได้ร้องสืบทอดกันมา บางประโยคเราก็เข้าใจ แต่บางประโยคก็ ไม่เข้าใจไม่รู้หมายความว่าอะไร ยังไม่จบแค่นี้แต่ยังมีอีกบทหนึ่ง...ไหน ๆก็เอามาให้อ่านกันแล้ว ก็อยากให้อ่านกันให้จบ และขอบอกว่านี่ก็เป็นภาษาหนึ่งที่ชาวพิเทนใช้ “สกั ด กิ น ตามวั ด แม่ ส วั ด แม่ น างน้ อ ย เปิ ด ปี ตู๋ ใ ห้ ค้ อ ยๆ อย่ า ให้ บ่ า วน้ อ ยมั น ได้ ยิ น ตพกบุ ห ลั น กะสุ ม าทองหยอยเอ๋ ย เอาไว้ ส องสั ต ย์ มันจะตีกลองรัก น้ำเต้าผักกูด เหยียบกรวดเหยียบทรายเฒ่าแอนนอนหลับ ได้ยินแด๋กปับ ได้ยินแด๋กร้อง ได้ยินแวๆ ได้ยินไวๆ กุโร่แล้วเอ๋ย มักชิล มั ก ชน ตี ท นพั น หน้ า ต่ อ หน้ า ลั ก เลง ลี ก เลงเอ๋ ย ชาติ ห น้ า ชาติ ส ายใหม่ ทำนาไกลๆ วัวควายฝากหญา ตล๋อบมาเรินตีโลกตีเตา ถนัดใจเจ้าบ๋าวน้อย แตงไทยแตงกวา แตงกุลา มันจะสุกเรียงนาม มันจะสุกเรียงใน มะเขือดอกพุธ มะเขือดอกไฝ่ มะเขือดอยาง อย่าเล่นกับชาวปาหาเอ๋ย.”

และเพลงกล่อมลูก ประเพณีเก่าแก่ของชาวพิเทนคือจะมีการเป่าปี่นำหน้าขบวนช้าง และผู้ ที่ จ ะเป่ า ปี่ จ ะต้ อ งเกิ ด ในตระกู ล จั น ทรทอง พวกเขารั ก ในความ เป็นชาวพิเทน ทราบว่าได้มีการรวบตัวกันขึ้น เพื่อที่จะเดินทางไปอยุธยา สื บ หาเผ่ า พั น ธุ์ ต้ น ตระกู ล ในไม่ ช้ า นี้ เราขออวยพรให้ พ วกเขาได้ ส ม ความปรารถนาด้วยเถิด เรามี บ ทเพลงกล่ อ มลู ก หรื อ ที่ ช าวพิ เ ทนเรี ย กว่ า “ซาลู ก ” มาให้ ท่านได้อ่าน การสะกดถ้อยคำทั้งหมดเป็นภาษาของชาวพิเทนเดิม

ถึงจะอ่านรู้เรื่องไม่รู้เรื่องบ้าง ก็หวังว่าคงให้อะไรๆ เป็นประโยชน์ ไม่มากก็น้อย ภาษาไทยนี้มีอะไรต่อมิอะไรแปลกแยกไปอีกมากมาย อย่างเช่น คำว่า”ทราม” เราจะเรี ย กคนไม่ ดี ค วามไม่ ดี ว่ า เลวทราม ต่ ำ ทราม ชายทราม จิตทราม และปัญญาทราม แต่ ถ้ า เราเอาคำว่ า ทรามมาไว้ ข้ า งหน้ า ความหมายก็จะเปลี่ยนไป เช่น “ทรามเชย” ทรามสงวน” ทรามวั ย ” ทรามสวาท” แม้จะเป็นภาษาของเราเอง แต่เราก็หาได้ เข้าใจบางคำ บางเรื่องอย่างถ่องแท้ไม่ กฤษดา เมืองไชย Twitter | iASiA_Magazine

57


Back Issue

iCLASSIFIED 02 Spa

03 Go Green

04 Organic

05 Buddhism

06 Thai Food

07 Flower

08 Vegetarian

09 Travel Thailand

10 Hotel & Resort

11 Thai Wine

12 Thai Food

13 Money Transfer

14 Thai Supermarket

15 Education

16 Thai Sauce

17 UK Immigration

18 Thai Beer

19 Building & Construction

20 Natural Skin Care

21 Oriental Supermarket

22 Thai Classical Dance

23 Thai Classical Music

24 Rebulic of Ireland

25 Wales

26 Thai Pianist

27 Edu-Plus CIC

28 Thai Children’s trust

29 Oriental Wholesaler

30 The Young Buddhist Group

31 Buddhism in the UK

32 iFly Thai Airways

33 Thai Restaurant Group

34 Thai Community in Cambridge

ต้องการเป็นเจ้าของนิตยสาร i-ASiA ฉบับที่.................................... จำนวน..............................เล่ม ราคาเล่มละ £2 รวมค่าขนส่งทั่วประเทศ รายละเอียดส่วนตัว ชื่อ / นามสกุล .................................................................................. ที่อยู่ ................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ โทรศัพท์ / มือถือ .............................................................................. อีเมล์ ............................................................................................... ชำระค่าขนส่ง ธนาณัติ เช็คธนาคาร สั่งจ่ายในนาม i-ASiA Ltd. ส่งไปยัง i-ASiA Ltd. 1 Jutland Rd. London E13 8JH

* แบบฟอร์มนี้สามารถถ่ายเอกสารได้

01 Chinese New Year


Twitter | iASiA_Magazine

59


iDIRECTORY LISTING

Thai Useful Directory The Royal Thai Embassy London

Tel. 0207 589 2944

29-30 Queen’s Gate London SW7 5JB Fax. 0207 823 7492 www.thaiembassyuk.org.uk Thai Commercial Affair Tel. 0207 493 5749 11 Herdford St. London S1Y 7DX Fax. 0207 493 7416 Tourism Authority of Thailand Tel. 0207 925 2511 1st Floor, 17-19 Cockspur Street London SW1Y 5BL Fax. 0207 925 2512 Thai Airways International Tel. 0207 409 7953 41 Albemarle Street London W1S 4BF WestEast Travel Tel. 0844 815 8899 295 King Street Hammersmith London W6 9NH Fax. 0870 063 3125 www.westeasttravel.com

Royal Thai Consulate Tel. 0121 643 9481 Birmingham Hull Tel. 0148 258 1668 Liverpool Tel. 0151 255 0504 Glasgow Tel. 0141 353 5090 Cardiff, Wales Tel. 0292 046 5777 Gibraltar Tel. 003 504 6315

Fax. 0121 449 3334 Fax. 0148 258 0588 Fax. 0151 255 1070 Fax. 0141 332 2928 Fax. 0292 046 5777

At Thai

Tel. 0207 385 9264

Bangkok Thai Cafe

Tel. 0207 722 9605

Benja

Tel. 0207 287 0555

Blue Elephant

Tel. 0207 385 6595

Busaba Eat-Thai

Tel. 0207 255 8686

Bussara

Tel. 0208 995 5774

Butlers Thai Cafe

Tel. 0208 579 8803

Celadon

Tel. 0207 328 8883

Chaam - Northern Thai Cuisine

Tel. 020 7610 3572

Chaopraya Eat-Thai

Tel. 0207 486 0777

Chiang Mai Thai Restaurant

Tel. 0207 437 7444

30, Greyhound Rd London W6 8NX 17-18 New College Parade London NW3 5JD 17 Beak St. London W1F 9RW 3-6 Fulham Broadway London SW6 1AA 106 -110 Wardour Street London W1V 4AS 99 Chiswick High Road London W4 2ED 14 ST Marys Rd,Ealing GreenLondon W5 5ES 239 Elgin Avenue, Maida Vale London W9 1NJ 461 - 465 North End Road Fulham London SW6 1NZ  www.chaam-london.co.uk 22 St.Christopher Place London W1U 1NP

Thai Temple

The Buddhapadipa Temple London วัดพุทธปทีป ลอนดอน

48 Firth St. London W1D 4SF

14 Calonne Road, Wimbledon Parkside, London, SW19 5HJ Tel. 0208 946 1357 Crazy Bear 26-28 Wehitfield Street London W1P 5RD www.buddhapadipa.org

Oxford Buddha Vihara วัดพุทธวิหารออกซ์ฟอร์ด

356-358 Abingdon Rd. Oxford OX1 4tQ Tel. 0186 579 1591 www.oxfordbuddhavihara.org.uk

Cittaviveka Chethurst Buddhist Monastery วัดป่าจิตตวิเวก

Chethurst (W.Sussex), Peterfield, Hampshire, Gu31 5EU Tel. 0173 081 4986 www.cittaviveka.org

The Buddhavihara Temple Kings Bromley วัดพุทธวิหาร คิงส์บรอมลี่ Eastfields House, Alrewas Road, Bromley, Staffordshire, DE13 7HR Tel. 0154 347 2315 www.watthaiuk.com

The Forset Hermitage วัดป่าสันติธรรม

Lower Fulbrook, Warwickshire, CV35 8AS Tel. 0192 662 4564 www.foresthermitage.org.uk

Wat Sanghathan วัดสังฆทาน

107 Handsworth Wood Road, Birmingham B20 2PH Tel. 0121 551 5729 www.sanghathan-uk.com

Amaravati Buddhist Monastery วัดอมราวดี

St.Margarets Lane, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP1 3BZ www.amaravati.org

Wat Buddharama London วัดพุทธาราม ลอนดอน

77 Blake Hall Road, Wanstead, London E11 3QX Tel. 0208 530 2111 www.watbuddharam.org.uk

The Dhammapadipa Temple วัดธรรมปทีป (สาขาวัดพุทธปทีป) 199 Slateford Road, Slateford, Edinburgh, Scotland, EH14 1LA Tel. 0131 443 1010 www.dpadipa.org

Wat Phradhammakaya London วัดพระธรรมกาย ลอนดอน

2 Brushfield Way, Knaphill, Woking, GU212TG Tel. 0148 347 5757

Wat Sriratanaram Manchester วัดศรีรัตนาราม แมนเชสเตอร์

18 Paulden Avenue, Baguley, Manchester, M23 1PD Tel. 0161 998 4550 www.watsriuk.net

Aruna Ratanagiri Buddhist Monastery วัดอรุณรัตนคีรี

2 Harnham Hall Cottages, Harnham, Belsay, Northumberland, NE20 0HF www.ratanagiri.org.uk

Thai Restaurant 101 Thai Kitchen

Tel. 0208 746 6888

Addie Thai Cafe

Tel. 0207 259 2620

352 King Street Hammersmith London W6 0RX 121 Earl’s Court Road London SW5 9RL

Cheque / Postal order payable to : Miss K. Saeteng Send to : 1 Jutland Rd. London E13 8JH

Tel. 0207 621 0289

East Thai Thai Restaurant

Tel. 0207 405 5551

Esarn Kheaw

Tel. 0208 743 8930

176 Drury Lane, Covent Gardent, London WC2B 5QF 314 Uxbridge Road. Shepherds Bush London W12 7LJ

Fat Boy’s III

Tel. 0208 232 8028 431-433 Richmond Road,East Twickenham Middlesex TW1 2EF Isarn Tel. 0207 424 5153 119, Upper St London N1 1QP Jasmine Thai Restaurant Tel. 0208 743 7886 16 Goldhawk Road,Shepherds Bush London W12 8HP Krungthep Restaurant Tel. 0207 259 2314 227-229 Old Brompton Road, Earl’s Court London SW5 0EA Kwan Thai Restaurant Tel. 0207 403 7373 Unit 1, Hays Geleria. London Bridge London SE1 2HD Mae Ping Thai Restaurant Tel. 0208 545 0021 162, The Broadway London SW19 1RX Mai Thai Tel. 0208 542 8834 75 The Broadway, Wimbledon London SW19 1QE Mango Tree Tel. 0207 823 1888 46 Grosvenor Place, Belgravia London SW1X 7EQ Manorom Thai Restaurant Tel. 0207 240 4139 16 Maiden Lane Covent Garden London WC2E 7NA Muang Thai Restaurant Tel. 0207 916 0653 71 Chalk Farm Road London NW1 8AN Nahling Thai Restaurant Tel. 0208 883 8688 106 High Road,East Finchley London N2 9EB Nahm Tel. 0207 333 1234 The Halkin, 5 Halkin Street London SW1X 7DJ Noodles Magic Tel. 0208 748 9482 139 A. King St. Hammersmith London W6 9JG Pad Thai Tel. 0173 287 0000 15 High Street , West Malling Kent ME19 6QH Papaya Tree Tel. 020 7937 2260 209 Kensington High Street London W8 6BN www.papayatree.co.uk Patara (Soho) Tel. 0207 434 1071 15 Greek St. London W1D 4DP Pepper Tree Tel. 0207 622 1758 19 Southside, Clapham Common London SW4 7AB Pu’s Brasserie Tel. 0207 404 2132 10 Gate Street, Holborn London WC2A 3HP Reun Thai Tel. 0208 748 4881 100 Fulham Palace Road London W6 9PL Rumwong Tel. 0148 353 6092 16-18 London Road, Guildford Surrey GU1 2AF Sala Thai Tel. 0208 304 3308 331 Broadway, Bexleyhealth, Kent DA6 8DT Saran Rom Tel. 0207 751 3111 The Boulevard, Imperial Wharf, Townmead Road London SW6 2UB Sugar Hut Tel. 0207 386 8950 374 North End Road London SW6 1LY Tamnag Thai Restaurant Tel. 0208 761 5959 50 - 54 Westow Hill, Crystal Palace London SE19 1RX Sukhothai Thai Restaurant Tel. 0147 432 8123 6 Windmill Street, Gravesend, Kent DA12 1AD Thai Orchid Tel. 0121 212 1000 7 Bennett’s Hill Birmingham B2 5ST Thai Rice Tel. 0208 968 2001 303 Portobello Road London W10 5TD

Thai Silk

Tel. 0207 735 9338 Unit No.13 O2 Arena, Peninsula Square London SE10 0DX Thai Smile Tel. 0120 272 0088 674 Christchurch Rd Bournemouth BH7 6BT Thai Square (Trafalgar Square) Tel. 0207 839 4000 21-24 Cockspur Street, Norway House London SW1Y 5BL Thai Taste Tel. 0207 373 1647 130 Cromwell Road London SW7 2HE Thai Terrace Tel. 0148 350 3350 Castle car park, Sydenham Rd, Guildford Surrey GU1 3RT Thai Thai Cafe Tel. 0208 994 1093 183 Acton Lane, Chiswick London W4 5 DAw The Thai Barn Tel. 0122 586 6443 9-10 St. Margaret’s St. Bradford on Avon Wiltshire, BA15 1DA www.thaibarn.co.uk Yum Yum Tel. 0207 254 6751 187 Stoke Newington High Street London N16 0LH Chinese Restaurant Four Seasons Tel. 0207 229 4320 84 Queensway, Bayswater London W2 3RL Gold Mine Tel. 0207 792 8331 102 Queensway, Bayswater London W2 3RR Kam Tong Tel. 0207 229 6065 59-63 Queensway, Bayswater London W2 4QH Magic Wok Tel. 0207 792 9767 100 Queensway, Bayswater London W2 3RR Mandarin Kitchen Tel. 0207 727 9012 14-16 Queensway, Bayswater London W2 3RX Royal China Tel. 0207 221 2535 13 Queensway, Bayswater London W2 4QJ

Oriental Supermarket & Wholesalers Chuanglee

271 Merton Road London SW18 5JS

Montien Spice Co. Ltd. Namjai Brand

214b Sandycombe Road, Kew, Surrey TW9 2EQ Fax. 020 8287 1010 www.namjai.co.uk

Tel. 0208 870 5292

Tel. 020 8332 9888

Muay Supermarket

Tel. 0207 341 3599

New Loon Moon

Tel. 0207 734 3887

Oriental4you

Tel. 0208 568 2750

Paya Thai Market

Tel. 0208 332 2959

8A Hogarth Road, Earl’s Court London SW5 0PT 9 Gerrard Street, Chinatown London W1D 5PL 7 Herbert Place Iseworth, Middlesex TW7 4BU 101-103 Kew Road, Richmond Surrey TW9 2PN

Sky Market

Tel. 029 2090 6550 5/6 Guildford Crescent, Churchill Way, Cardiff Wales CF10 2HJ Sri Thai Supermarket Tel. 0207 602 0621 56 Sheperd Bush Road London W6 7PH Talard Thai Limited Tel.0800 096 6129 22 Airfield Road, Christchurch Bournemouth BH23 3TG Talad Thai Supermarket Tel. 0208 789 8084 326 Upper Richmond Road London SW15 6TL Taste of Siam Supermarket Tel. 0207 383 5002 47 Camden High Street London NW1 7JH Tawana Supermarket Tel. 0207 221 6316 18-20 Cheapstow Road London W2 5BD Thai Food Shop Tel: 0845 272 2388 Unit BA2 The Pixmore Centre Pixmore Avenue Letchworth SG6 1JG

Fax: 0845 272 2399 Email: sales@thaifooddirect.co.uk www.thaifooddirect.co.uk Thai & Oriental Market Tel. 0208 876 2324 306 Upper Richmond Rd. East Sheen, London SW14 1JG Tel. 0208 846 9960 283-287 King Street London W6 9NH The Globe Trading Tel. 01926 419990 Unit 3 Lock Lane Warwick CV34 5AG

ThaiSmile

Financial Service

Leftley Rowe and Company Tel: 020 8515 9797 Chartered Accountants and Registered Auditors The Heights 59-65 Lowlands Rd., Harrow, Middlesex HA1 3AW Mob: 079 7620 9033 Fax: 020 8423 1706 Contact: Mr. Thomas Wong Email: tom@leftley-rowe.co.uk Web: www.leftley-rowe.co.uk

Visa & Immigration

QC IMMIGRATION Tel: 078 2525 3785 Suite 1, Interlink House, 73A Maygrove Road, London NW6 2EG. E-mail: info@qc-immigration.com Fax: 0203 397 1318


i-ASiA Magazine  

i-ASiA Magazine May | Jun 2012 Thai Ambassador

i-ASiA Magazine  

i-ASiA Magazine May | Jun 2012 Thai Ambassador