Page 1


M e r r y C h r i s t m a s & Happy N e w Y e a r


i-ASiA ฉบับที่ 26 : Thai Pianist ฉบั บ นี้ ส่ ง ท้ า ยปี เ ก่ า ต้ อ นรั บ ปี ใ หม่ ด้ ว ยเสี ย งเปี ย โน จาก 3 นั ก เปี ย โนมื อ อาชี พ คนไทย คนแรกคุ ณ ชั ย พร ภู เ ขาทอง ตามมาด้ ว ยคุ ณ ภู มิ พรหมชาติ และ คุณปรัชญ์ บุญดีสกุลโชค ซึ่งทุกคนล้วนเป็นนักเปียโน และนักประพันธ์เพลงที่มีชื่อเสียง คว้ารางวัลชนะเลิศ

การแข่งขันจากหลายประเทศ และมีผลงานเดี่ยวเปียโน และคอนเสิร์ตให้เห็นอยู่สม่ำเสมอทั้งในและนอกประเทศ ไทย อ่านประวัติของพวกเค้าได้ที่ iReport iAmazing Thailand ฉบับนี้พาเที่ยวตลาดน้ำ ตามรอยหนังสือท่องเที่ยว “15 ตลาดบก 16 ตลาดน้ำ” โดยมี ท่ า นผอ. การท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย กรุ ง ลอนดอน คุ ณ ศิ ริ ป กรณ์ เชี่ ย วสมุ ท ร เป็ น ผู้ จั ด ทำ... เล่มนี้เปิดตลาดเรียกน้ำย่อยพาเที่ยว “ตลาดน้ำยามเย็น ตลาดน้ ำ อั ม พวา” ระหว่ า งทางแวะพั ก ทานไอศกรี ม

รสชาติ ไ ทยๆ ไอศกรี ม “อิ น จั น ” โดยมี คุ ณ ชาคริ ต

แย้มนาม เป็นเจ้าของสูตรเด็ด ส่วนจะเด็ดขนาดไหน ต้องพลิกไปอ่านกันที่คอลัมน์ iHighlight ค่ะ iPlace 2 Eat ฉบั บ นี้ พ าไปกิ น อาหารไทย รสปั ก ษ์ ใ ต้ กั น ที่ ร้ า นอาหารกิ น รี - Kinnaree ไกลถึ ง

เมือง Birmingham กันเลย รับรองว่า “หร็อยจังฮู้” ฉบั บ นี้ เ ริ่ ม ต้ น ด้ ว ยเสี ย งเพลง ขอส่ ง ท้ า ยปี เ ก่ า ต้อนรับปีใหม่ด้วยบทเพลงพรปีใหม่ เพลงพระราชนิพนธ์ ของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ภู มิ พ ล อดุ ล ยเดช พระราชทานให้แก่บรรดาพสกนิกรไทยทุกคนค่ะ สวัสดีวันปีใหม่พา ให้บรรดาเราท่านรื่นรมย์ ฤกษ์ยามดีเปรมปรีดิ์ชื่นชม ต่างสุขสมนิยมยินดี ข้าวิงวอนขอพรจากฟ้า ให้บรรดาปวงท่านสุขศรี โปรดประทานพรโดยปรานี ให้ ช าวไทยล้ ว น มีโชคชัย ให้บรรดาปวงท่านสุขสันต์ ทุกวันทุกคืนชื่นชม ให้สมฤทัย ให้รุ่งเรืองในวันปีใหม่ ผองชาวไทยจงสวัสดี ตลอดปีจงมีสุขใจ ตลอดไปนับแต่บัดนี้ ให้ สิ้ น ทุ ก ข์ สุ ข เกษมเปรมปรี ดิ์ สวั ส ดี วั น ปี ใ หม่ เทอญ กุลภัทร แซ่เต็งPhoto :: Sarawuth Mingkhwan Stylish :: Kulaphat Saeteng


ISSUE 26 NOVEMBER DECEMBER 2010 CONTENTS Model :: Kaithong Prayuengyong Photo :: Sarawuth Mingkhwan Stylish :: Kulaphat Saeteng

C O V E R S T O R Y 42 iREPORT 44 iREPORT 45 iREPORT 54 iMODEL

ชัยพร ภูเขาทอง ภูมิ พรหมชาติ ปรัชญ์ บุญดีสกุลโชค แนท - ไก่ทอง ประยืนยง

12 iLOVE THE KING 14 iAMAZING THAILAND 16 iTHAI CLASSICAL MUSIC 20 iHIGHLIGHT 18 iHIGHLIGHT 20 iHIGHLIGHT 38 iDOOTV 34 iHOROSCOPE 50 iSHARE RECIPE 52 iLOVE COOKING 50 iPLACE2EAT

ในหลวงของเรา ตลาดน้ำอัมพวา จ. สมุทรสงคราม ระนาดเอก พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ 5 ธันวามคม 2553 วัดพุทธปทีป วิมเบิลดัน ลอนดอน ชาคริต แย้มนาม ไอศกรีม อินจัน ฟิล์ม - รัฐภูมิ โตคงทรัพย์ ปรับปรุงเว็บ สมาชิกออนไลน์ ดวงชะตาราศี ซุปไก่น้ำใส (ไขมันต่ำ) สปาเก็ตตี้แอนโชวี่พริกแห้ง ไอศกรีมทอด X’Mas Traditional treats, part one KINNAREE thai restaurant

L I F E S T Y L E42 44 46


55 iCOLUMN 57 iCOLUMN

เรื่องสั้น “ผู้ต้องสงสัย” (1) โดย ชาติวุฒิ บุณยรักษ์ อิงประวัติศาสตร์ สมเด็จพระสังฆราช(ศรี) สังฆราชองค์แรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดย กฤษดา เมืองไชย

10 iSPEAK OUT LOUD! 34 iTALKS

ประชาสัมพันธ์ What people are talking around town

N E W S

18

P E O P L E

23 iSOCIETY 24 iSOCIETY 27 iSOCIETY 28 iSOCIETY 29 iSOCIETY 28 iSOCIETY 29 iSOCIETY 30 iSOCIETY 31 iSOCIETY

20

14

22 48 50

King Rama VI Remembrance Day Kathina Festival - Wat Buddharam Taxi Amazing Thailand Amazing Thailand Night @ Claridge’s Mayfair Thai National Day พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ 5 ธันวามคม 2553 วัดพุทธปทีป วิมเบิลดัน ลอนดอน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายกษิต ภิรมย์ พบ ATBUK Children Charity Night Kob Kun Staff Party Grand Opening Thai Therapy Clinic, South Kensington Grand Opening ORA Restaurant

52

16 


PRESIDENT Capt. Sa-ad Sobsartrasorn กัปตันสอาด ศบศาตราศร

สมัครสมาชิก 1 ปี

รับฟรี i-ASiA Bag 1 ใบสมัครสมาชิก 1 ปี (6 ฉบับ) 20 GBP ชื่อ / สกุล ..................................................................................... ที่อยู่ ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... เบอร์ติดต่อ ..................................................................................... อีเมล์ ..................................................................................... ตั๋วแลกเงิน เช็คธนาคาร สั่งจ่าย I-ASIA Ltd. ส่งไปยัง 1 Jutland Rd. London E13 8JH คำแนะนำ ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ +44 (0) 79 8418 1464 หรือ อีเมล์ info@i-asiamag.com

FOUNDER Capt. Tanapat Bunyarak กัปตันธนภัทร บุณยรักษ์ EDITOR Kulaphat Saeteng กุลภัทร แซ่เต็ง EXECUTIVE WRITER Chart Kobjitti, Chartvut Bunyarak, Anusorn Tipayanon, Krisada Muangchai, Jaran Youngyune, Panlop Samsi, Ake Akkee, ชาติ กอบจิตติ, ชาติวุฒิ บุณยรักษ์, อนุสรณ์ ติปยานนท์, กฤษดา เมืองไชย, จรัญ ยั่งยืน, พัลลภ สามสี, เอก อัคคี CONTRIBUTOR Marisa Intrawong, Ronagorn Sornlerts, Penny Jirayuwattana, Nuchanart Chansorn, Anugana Kittisoonthorn, Adisorn Tunwattanasayree, Chatchai Kaorobrat, Droungrat Surakul, Ratchada Limpothong, Ratree Khunkongmee มาริษา อินทวงค์, รณกร สอนเลิส, เพ็ญณี จิรายุวัฒนา, นุชนารถ จันทรศร, อังคณา กิตติสุนทร, อดิศร ตันวัฒนเสรี, ชัชชัย เคารพรัตน์, ดวงรัตน์ สุระกูล, รัชดา ลิมโพธิ์ทอง, ราตรี ขุนคงมี PHOTOGRAPHER Kanitt Amaralikhit, Nunthicha Wongamornchai, Sarawuth Mingkhwan คณิต อัมราลิขิต, นันทิชา วงศ์อมรชัย, สราวุธ มิ่งขวัญ GRAPHIC DESIGNER Artichart Auppalakul, Pawitbhorn Chaiyasajja, Areejitra Modetad อติชาติ อุปละกูล, ภวิษย์พร ไชยสัจ, อารีจิตร โหมดตาด EXECUTIVE ACCOUNT Parintorn Bunyarak ปรินทร บุณยรักษ์ MEDIA Worawut Suranarakun วรวุฒิ สุระนรากุล ADVERTISING SALE MARKETING Chuyot Amaralikhit ชูยศ อัมราลิขิต INTERNATIONAL CONTRIBUTOR Teenart Satrabhaya ธีนาถ สาตราภัย LAW CONSULTANT Pitthaya Pichayasujja, Brinda Bunyarak พิทยา พิชญสัจจา, บรินดา บุณยรักษ์ ADMINISTRATIVE ASSISTANT Chalailat Suppracha ชลัยรัตน์ ทรัพย์ประชา OWNER I-ASIA Ltd. LONDON UK Reg. No. 06456425 เจ้าของ บริษัทไอเอเซีย จำกัด ลอนดอน ยูเค จดทะเบียนเลขที่ 06456425 THAILAND OFFICE 180 Ladpraw 124 Bangkok 10310 Thailand 180 ลาดพร้าว 124 กรุงเทพฯ 10310 Tel: +66 2 934 1058 - 9 Fax : +66 2 539 6974 Mobile : +66 (0) 84 216 3666, +66 (0) 81 487 7711 ENGLAND OFFICE 1 Jutland Rd. London E13 8JH, UK MOBILE +44 (0) 7984 181464, +44 (0) 7947 215335 Web : www.i-asiamag.com Email : info@i-asiamag.com Printed in the UK THE MAGAZINE PRINTING COMPANY


iSPEAK OUT LOUD!

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ได้ที่ www.i-asiamag.com กด i-ASiA Blog หรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ info@i-asiamag.com

9 December 2010 นิทรรศการศิปละ “ความฝันอันสูงสุด - The Impossible Dream” ศิลปิน นายประพัทธ์ จิวะรังสรรค์ และนายปฐมพล เทศประทีป

ณ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในประเทศอังกฤษ (ก.พ.) ข้อมูลเพิ่มเติม www.samaggi.org

12 December 2010 ร่วมบุญเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช เมืองอะเบอดีน สก็อตแลนด์ โทร 0131 443 1010 หรือ www.dpadipa.org

13-18 December 2010 เชิญร่วมโครงการปฎิบัติธรรมประจำเดือน (ถือศีล 8) วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน โทร 020 8946 1357 หรือ www.padipa.org

31 December 2010 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

ณ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน ตั้งแต่เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป โทร 020 8946 1357 หรือ www.padipa.org

1 January 2011 ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่

ณ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน โทร 020 8946 1357 หรือ www.padipa.org

14 January 2011 วันกองทัพไทย ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงลอนดอน

ข้อมูลเพิ่มเติม www.thaiembassyuk.org.uk

14 January 2011 การแสดงดนตรีของ Lakeside Trio และปรัชญ์ บุญดีสกุลโชค ใน Park Lane Group Young Artists New Year Series

ณ Purcell Room, Royal Festival Hall เวลา 18.15 น. ข้อมูลเพิ่มเติม www.southbankcentre.co.uk

15 January 2011 ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ

ณ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน โทร 020 8946 1357 หรือ www.padipa.org

10


iLOVE THE KING

บทความ :: เสริมศักดิ์ นรินทร์วงษ์

ในหลวงของเรา พระมหากษัตริย์ คือองค์พระประมุขของชาติ ซึ่งเป็นผู้นำในการสร้างชาติ ตามประวัติศาสตร์ พระมหา กษัตริย์ไทยทุกพระองค์ ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย จนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ นอกจากจะทรงเป็น รัฐาธิปัตย์ คือเป็นนักปกครองแล้ว พระองค์ยังทรงอุปถัมภ์ คุ้มครองทุกๆศาสนา ในฐานะที่เป็นองค์ ศาสนูปถัมภก โดยส่วนพระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะ คือพระองค์ทรงนับถือพระพุทธศาสนา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ หลังจากพระองค์ทรงขึ้นครองราชย์ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๔๘๙ พระองค์ก็ทรงดำเนินตามเยี่ยงพระบูรพกษัตราธิราชเจ้า จึงทำให้ปวงชนชาวไทยมีชีวิตอยู่อย่าง สงบร่มเย็นภายใต้พระบรมโพธิสมภาร และมีความจงรักภักดี เทิดทูนเสมือนกับพ่อของแผ่นดิน เราจะ ได้ยินพี่น้องชาวไทย เรียกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราว่า “สมเด็จพ่อ” บ้าง “พ่อหลวงของปวง ชน” บ้าง “ในหลวง” บ้าง คำว่า “พ่อ” เป็นคำสามัญที่ชาวบ้านนิยมพูดและเรียกขานกัน ซึ่งมีความหมาย ๒ นัย นัยที่ ๑ หมายถึง ชายผู้ทำให้ลูกเกิด ตรงกับคำว่า “ชนก” คำนี้เรายกย่องว่าเป็นคำสูง แต่ความหมายในทาง ธรรมะนั้นถือเป็นเรื่องธรรมดา เพราะผู้ที่ทำให้ลูกเกิดนั้น มิใช่เฉพาะมนุษย์เท่านั้น สัตว์เดรัจฉานทั้ง หลายก็ทำได้ จึงเป็นเรื่องของ ธรรมชาติ ไม่ใช่ คุณธรรม ส่วนนัยที่ ๒ หมายถึง ชายผู้เลี้ยงลูก ตรงกับ คำว่า “บิดา” คำว่า บิดา หรือชายที่เลี้ยงลูกนั้น เป็นเรื่องของ คุณธรรม มนุษย์เท่านั้นที่ทำได้ดีกว่า สัตว์อื่นๆ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือที่เราเรียกกันติดปากว่า “สมเด็จพ่อ” หรือ “ในหลวง” หรือ “พ่อหลวงของปวงชน” นั้น เพราะพระองค์ทรงเป็นทั้ง พระชนก และ พระบิดา ที่ว่าเป็นพระชนกนั้น ในที่นี้หมายถึง การปรากฏแก่ใจ หรือ เกิดขึ้นที่ใจ ในทางปฏิบัติหมายถึง พระองค์ทรงทำให้ปวงชน ชาวไทย เกิดความสำนึกในความเป็นไทย เกิดความนึกคิดในการรักชาติรักแผ่นดิน เกิดความสำนึกใน

12

การรับผิดชอบต่อหน้า ที่การงาน อย่างนี้เป็นต้น การเกิ ด สิ่ ง ต่ า งๆเหล่ า นี้ พระองค์ ท รงทำให้

เราฉุกคิด คือเกิดความรู้สึก หรือการปรากฏแก่ใจ เราอยู่เสมอในโอกาสต่างๆ กัน เช่น พระราช ดำรัสเนื่องในวโรกาสมอบปริญญาบัตรแก่นิสิต

นั ก ศึ ก ษาในสถาบั น ต่ า งๆ และพระราชดำรั ส เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา เตือนสติ ฝ่ า ยตุ ล าการ เตื อ นสติ ฝ่ า ยบริ ห ารบ้ า นเมื อ ง เป็ น ต้ น นอกจากนี้ ค ำว่ า “ชนก” ยั ง หมายถึ ง

ผู้เป็นเจ้า ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน เรื่องนี้เราท่าน

ทั้งหลายต่างเข้าใจกันดีอยู่แล้ว ส่วนคำว่า “บิดา” ที่หมายถึง ชายผู้เลี้ยง ลูก นั้น ในหลวงของเราทรงมีพระราชจริยาวัตร เหมือนพ่อที่คอยเลี้ยงดูลูก คือพสกนิกรทั้งมวล พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ทรงห่วงใย

หมู่ ป ระชาราษฎร เปรี ย บดั ง พ่ อ ที่ ห่ ว งใยลู ก ๆ คราวเกิ ด อุ ท กภั ย พระองค์ ท รงหาทางแก้ ไ ข ปัญหา และหาทางป้อง กันมิให้เกิดน้ำท่วมขึ้นอีก คราใดฝนแล้ ง พระองค์ ท รงทำฝนหลวง (ฝนเทียม) ทำเขื่อนเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามแห้ง แล้ง พระองค์ทรงเสด็จเยี่ยมราษฎรในท้องถิ่น ทุ ร กั น ดาร เพื่ อ ให้ ก ำลั ง ใจและพระราชทาน สิ่งของเครื่องใช้ในการทำมาหากินแก่พสกนิกร โดยมุ่งหวังให้ทุกคนอยู่ดีกินดี ทรงพระราชทาน หลั ก การ วิ ธี ก าร ในการดำรงชี วิ ต เพื่ อ ให้ สอดคล้องกับวิถีชีวิตจริงของชาวบ้าน ที่เรารู้จัก กันดี คือหลัก “เศรษฐกิจพอเพียง” ในหลายๆ ท้องที่ที่พระองค์ต้องเสด็จด้วยพระบาทเป็นระยะ ทางไกลด้ ว ยพระอุ ต สาหวิ ริ ย ะ เพื่ อ จะได้ ท รง ทราบข้อมูลที่ถูกต้องด้วยพระองค์เอง ซึ่งเป็นเหตุ ให้เกิดโครงการต่างๆ ตามพระราชดำริมากมาย หลายแห่ ง ทั่ ว ประเทศ ไม่ น้ อ ยกว่ า ๔,๐๐๐ โครงการ โครงการเหล่านี้ ย่อมเอื้ออำนวยและก่อ ให้เกิดประโยชน์สุขแด่มวลประชาราษฎร์ในทุก พื้นที่ของประเทศ เรื่องนี้ถือว่าเป็น “คุณธรรม” ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือในหลวง ของเรา ซึ่ ง คุ ณ ธรรมต่ า งๆ เหล่ า นี้ พี่ น้ อ งเรา

ชาวไทยต่างทราบกันดี ทำไมพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ฯ ของเราจึงได้รับการยกย่องสรรเสริญอย่างสูงยิ่ง จากปวงชนชาวไทย และรวมถึงชาวต่างชาติด้วย เพราะพระองค์ ท รงให้ ค ำสั ต ย์ ป ฏิ ญ าณในการ

ขึ้ น ครองราชย์ เมื่ อ วั น ที่ ๕ พฤษภาคม


พุทธศักราช ๒๔๙๓ ว่า “เราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุข ของพสกนิกรสยาม” พระองค์ทรงปฏิบัติตามคำสัตย์ปฏิญาณที่ทรงตรัสไว้ โดยยึดหลัก “ทศพิธราชธรรม” คือธรรมของพระราชา หรือคุณลักษณะของ พระมหากษัตริย์ ๑๐ ประการ เป็นหลักปฏิบัติพระราชกรณียะกิจ ซึ่งได้แก่ ทาน หมายถึ ง การสละทรั พ ย์ สิ น ส่ ว นพระองค์ เ พื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ประชาราษฎร์ให้อยู่ดีกินดี ในทุกท้องที่ของประเทศไทย ศีล หมายถึง พระราชจริยาวัตรที่สง่า งดงามในสุจริตธรรม เป็น ตัวอย่างอันดี และเป็นที่เคารพรักอันสูงสุดของปวงชนชาวไทย ปริจาคะ หมายถึง ทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์ เพื่อศึกษา ค้นคว้าทฤษฎีต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ แล้วนำไปใช้ให้เกิด ความเจริญและประโยชน์สุขต่อพสกนิกรของพระองค์ อาชชวะ หมายถึง การปฏิบัติพระราชกรณียะกิจด้วยความสุจริต ธรรม มัททวะ หมายถึง การมีพระราชอัธยาศัยที่อ่อนโยนสุภาพนุ่มนวล ตปะ หมายถึง ทรงมีความหนักแน่นด้วยเหตุผล ทรงสามารถข่ม พระหฤทัยมิให้ลุอำนาจแก่กิเลสทั้งหลาย อักโกธะ หมายถึง ไม่ทรงกริ้วกราด หรือลุอำนาจแก่ความโกรธ อวิหิงสา หมายถึง ไม่ทรงเบียดเบียนคิดประทุษร้ายในพสกนิกรของ พระองค์ ขันติ หมายถึง ทรงอดทนต่อการงานที่ทำ ถึงจะลำบากยากเหนื่อย อย่างไร ก็ไม่ทรงท้อถอย ไม่ยอมละทิ้งพระราชกรณียะกิจ ทรงบำเพ็ญ จนกว่าการงานจะสำเร็จ และสุดท้ายคือ อวิโรธนะ หมายถึง ทรงวางพระองค์หนักแน่นใน ธรรม ไม่หวั่นไหวในโลกธรรมทั้งฝ่ายดีและฝ่ายร้าย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปรีชา สามารถ ในทุกๆด้าน ทั้งการดนตรี, สังคมวิทยา, วิทยาศาสตร์ประยุกต์, การเมือง, การศึกษา, ศิลปกรรม และอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมทั้งมีพระ ปรีชาสามารถในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของบ้านเมืองได้ด้วยดี ยากที่จะหา กษัตริย์ใดใดในโลกนี้มาเทียบเท่าพระองค์ได้ พร้อมกันนี้พระองค์ยังทรงไว้ซึ่ง ศีลธรรม พระองค์ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมะ เพราะพระองค์ทรงเป็น พุทธมามกะ แต่พระองค์ก็ทรงอุปถัมภ์บำรุงศาสนาทุกศาสนาเท่าเทียมกัน ในทางปฏิบัติพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทย และพระองค์ยังทรง แสดงให้เห็นถึงพระราชศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา โดยทรงผนวชเป็นพระ ภิกษุ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และทรงประทับ ณ วัดบวรนิเวศ ฯ ระยะหนึ่ง เมื่อปี พุทธศักราช ๒๔๙๙ ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นนี้ นักปราชญ์บัณฑิตและนักวิชาการทั้ง ไทยและต่ า งชาติ ต่ า งยอมรั บ และเห็ น พ้ อ งต้ อ งกั น ว่ า พระบาทสมเด็ จ พระเจ้าอยู่หัวฯ เป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ยิ่งใหญ่เหนือกษัตริย์ทั้งหลายใน โลก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาใน ทุกๆ ด้าน และทุกๆ ปี พระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดถวายผ้า พระกฐินตามพระอารามหลวงต่างๆ ทั่วประเทศ เรียกว่า “กฐินหลวง” บาง ครั้งพระองค์ทรงมอบให้องคมนตรี หรือเจ้าหน้าที่กระทรวง ทบวงกรมต่างๆ

ไปทอดถวายแทนพระองค์ เรียกว่า “กฐินพระราชทาน” และมีบ้างเหมือนกัน ที่พระองค์ทรงมีพระราชศรัทธาเป็นกรณีพิเศษ ทรงเสด็จไปทอดถวายผ้าพระ กฐินที่วัดราษฎร์เป็นการส่วนพระองค์ เรียกว่า “กฐินต้น” ในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามราชประเพณีแต่โบราณ พระองค์จะทรงพระราชทานสมณะศักดิ์ แด่พระ ภิกษุสงฆ์ที่มีศีลาจารวัตรดีงามตามพระธรรมวินัย และยังถวายนิตยภัตแด่ พระสังฆาธิการทุกระดับชั้นอีกด้วย ในส่วนของข้าราชการ หรือบุคคล หรือองค์กรต่างๆ ที่บำเพ็ญคุณ ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ พระองค์ก็จะทรงพระราชทานเครื่อง ราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่างๆ แด่พสกนิกรของพระองค์ เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูประกาศเกียรติคุณ เป็นขวัญและเป็นกำลังใจ ให้เขาเหล่านั้นได้ยึดมั่น ในการทำความดียิ่งๆ ขึ้นไป จากการที่ พ ระมหากษั ต ริ ย์ ไ ทยในอดี ต ทุ ก ๆ พระองค์ มาจนถึ ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ องค์ปัจจุบัน ทรงเป็นพุทธมามกะที่นับถือ พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคง เป็นผู้ปกครองที่ดี พสกนิกรจึงแสดงความจงรัก ภักดี และถือเป็นแบบอย่างที่สง่างาม พระพุทธศาสนาจึงเจริญรุ่งเรืองมาโดย ลำดับ ทำให้พสกนิกรอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขเสมอมา ด้วยพระบุญญา บารมีและพระราชจริยาวัตรของพระองค์ซึ่งมีทศพิธราชธรรมเป็นพื้นฐาน พระนามของ “พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราช” หมายความว่า “กำลังแห่งแผ่นดิน, ไม่มีอำนาจใดเทียบเท่า” สมแล้วที่แผ่น ดินไทยเป็น “ปฏิรูปะเทศะ” คือเป็นแผ่นดินที่น่าอยู่น่าอาศัย มีทรัพยากรทาง ธรรมชาติ ที่ อุ ด มสมบู ร ณ์ มี ชี วิ ต ที่ อิ ส ระเสรี มี พระพุ ท ธศาสนาเป็ น ที่ พึ่ ง ทางใจ มี อ งค์ พ ระ ประมุขคือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรง ไว้ซึ่งทศพิธราชธรรม และทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจ ของคนไทยทั้งชาติ

เสริมศักดิ์ นรินทร์วงษ์

13


iAMAZING THAILAND ภาพ :: ทนงศักดิ์ ยินนัยธรรม | อดิศร ตันวัฒนเสรี ข้อมูล :: หนังสือ 15 ตลาดบก 15 ตลาดน้ำ

ตลาดน้จ.ำสมุอัมทรสงคราม พวา

i-ASiA ฉบับนี้เปิดตลาดพาเที่ยวตลาดน้ำยามเย็น “ตลาดน้ำอัมพวา หาของกินริม ฝั่งคลอง ดูหิ่งห้อยยามราตรี”

ตลาดน้ำยามเย็น ตลาดน้ำอัมพวา ตั้งอยู่ใกล้วัดอัมพวันเจติยาราม ตลาดเปิดทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ตลาดเปิดตั้งแต่ช่วงบ่ายไปจนถึงหัวค่ำ เสน่ห์ของตลาดน้ำอัมพวันคือวิถีการดำเนิน

ชีวิตของชุมชน พ่อค้าแม่ขายพายเรือเร่ของขาย คล้ายได้เดินเรียบริมคลองย้อนเวลากลับไปสู่อดีต

และที่นี่ยังได้รับรางวัลเกียรตินิยม ด้านการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม จากองค์การยูเนสโก ภูมิภาค พื้นทวีปเอเชียแปซิฟิก ประจำปี พ.ศ. 2551 อีกด้วย มาแล้วอย่าพลาด น้ำม่วงชื่นชานชาลา ในคราวที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ พระราชดำเนินทอดพระเนตรเรือนแถวริมคลองอัมพวา ทรงแวะที่ร้าน “ชานชาลา” และทรงปรุง

น้ำ “มวงชื่นชานชาลา” จากน้ำอัญชัน ตะไคร้ มะนาว น้ำเชื่อม เติมกลิ่นหอมด้วยน้ำสะระแหน่คั้น

เล็กน้อย มีขายที่ร้านแห่งนี้ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ขนมเปี๊ยะเฮงกี่ ขนมเปี๊ยะโบราณที่สืบทอดกันมานาน ไส้ถั่ว ไส้ฟัก ไส้รวมถั่ว-ฟัก อร่อยทุกรส เนื้อแป้งนุ่มรสชาติกลมกล่อม อันละ 10 บาท ข้าวแกงหม้อดินคุณแจ๊ด แกงปลา แกงไก่ และกับข้าวหน้าอื่นๆ เพิ่มรสชาติให้เข้มข้นหอมมัน ต้องแนมด้วยไข่เค็ม ราคาเริ่มต้น 20 บาท ร้านขนมคุณยาย ครองแครงหวานมัน โดยเฉพาะฝอยทองเส้นนุ่มละเอียด ไม่หวานจัด และหมี่ กรอบทองโบราณรสชาติระดับโอทอป 5 ดาว

14

เมื่อเดินเล่น เดินฟังเพลงเสียงตามสาย และเดินกินจนอิ่มท้องแล้ว อีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้ รับความนิยมคือกิจกรรมดูหิ่งห้อย ที่อยู่บนต้น ลำพู 2 ฝั่งคลอง หิ่งห้อยจะมีมากในช่วงฤดูฝน ระหว่างเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม ในคืนเดือน มืดหรือคืนข้างแรมและในวันที่น้ำขึ้น บนเส้นทาง - จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวง 35 (พระราม 2) พอถึงกิโลเมตรที่ 63 ผ่านเข้าตัว เมื อ งสมุ ท รสงครามแล้ ว เข้ า ทางหลวง 325 (สมุ ท รสงคราม-บางแพ) กิ โ ลเมตรที่ 36-37

ถึงทางแยกซ้ายให้เข้าไปทางที่จะไปอุทยานฯ ร.2 ตรงไปจะเจอวัดอัมพวันเจติยาราม ตลาดน้ำจะ อยู่ใกล้วัด จอดรถที่วัดได้ หรือก่อนทางเข้าไป อุทยานฯ ร.2 เลี้ยวซ้ายขึ้นสะพานสมเด็จพระศรีสุ ริเยนทร์ ข้ามแม่น้ำแม่กลองแล้วเลี้ยวขวาไปจอด รถได้ที่วัดบางนางลี่ใหญ่ นั่งเรือข้ามกลับมาตลาด น้ำอัมพวา (ค่าเรือข้ามฟาก 3 บาท) หรือเลยไป อีกนิดจอดรถได้ที่วัดภุมรินทร์กุฎิทอง (ค่าเรือข้าม ฟาก 5 บาท) มีที่จอดรถหลายร้อยคัน รถไฟ - ขี้นจากสถานีวงเวียนใหญ่ ลง สถานีมหาชัย นั่งเรือข้ามฟากไปฝั่งท่าฉลอม ขึ้น รถไฟที่ ส ถานี บ้ า นแหลม มาลงสถานี แ ม่ ก ลอง และต่อรถสายแม่กลอง-โรงเจอัมพวา


รถประจำทาง - นั่ ง รถโดยสารประจำทางที่ ส ถานี ขนส่งสายใต้ สายกรุงเทพฯ - ดำเนินสะดวก มาลงที่ตลาด อัมพวา รถตู้ - สามารถขึ้นได้จากอนุสาวรีย์ชัยฯ หมอชิต ปิ่น เกล้า ตลาดบางปะแก้วและบางนา ไปถึงแม่กลองแล้วต่อรถ สองแถว (แม่กลอง-โรงเจอัมพวา) ตลาดน้ำอัมพวา ตลาดเปิดทุกวันศุกร์ เสาร์และอาทิตย์ เวลา 12.00 - 20.00 น. เทศบาลตำบลอัมพวา โทร 034-751351, 034-751359 www.amphawa.net


iTHAI CLASSICAL MUSIC

Photo :: i-ASiA, TMC Text :: Jutamas Poprasit

ระนาดเอก

ระนาดเอก เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดชนิด หนึ่งจากผู้เรียน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเสียงระนาดที่มีพลังและสามารถสื่อ อารมณ์ได้หลายแบบ อาทิ รัก โกรธ สนุกสนาน เศร้า รวมทั้งบทบาทของ ระนาดเอกที่เป็นผู้นำวงในวงปี่พาทย์ ดังนั้นเรามาลองรู้จักกับประวัติสั้นๆ และลักษณะรูปร่างของระนาดเอกที่น่าสนใจกันดีกว่า ระนาดเอก เกิดขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย รางระนาด มีรูปทรง คล้ายเรือ ส่วนมากทำจากไม้ขนุน ไม้สัก หรือไม้เนื้อแข็งชนิดอื่นๆ สำหรับ ส่วนประกอบที่ใช้ปิดหัวและท้ายรางระนาดเรียกว่า “โขน” โดยส่วนบนด้าน ในของ “โขน” จะมีตะขอระนาดติดอยู่เพื่อใช้แขวนผืนระนาด ส่วนฐาน สี่เหลี่ยมที่อยู่ด้านล่างสุด ทำหน้าที่เป็นฐานรองรางระนาด เรียกว่า “เท้า” ผืนระนาด ประกอบด้วยลูกระนาดจำนวน 21-22 ลูก โดยมากทำจากไม้ไผ่ หรือไม้ชิงชัน ส่วนใต้ผืนระนาด จะใช้ตะกั่วผสมขี้ผึ้งติดถ่วงเสียง เพื่อให้ได้ เสียงสูงต่ำตามต้องการ ไม้ตีระนาด มีอยู่ 2 ชนิด ซึ่งใช้ในโอกาสแตกต่าง กัน คือ ไม้นวม ใช้บรรเลงเพลงที่ต้องการความอ่อนนุ่มของเสียงและใช้ขับ กล่อมทั่วไป ส่วนไม้แข็ง ใช้บรรเลงในเพลงที่ต้องการพลังอำนาจและความ องอาจของเสียงดนตรี เช่นในพิธีกรรมต่างๆ เป็นต้น ระนาดเอก นับเป็นเครื่องดนตรีที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงโปรดปรานมากอีกชนิดหนึ่ง ดังที่เราจะเห็นได้ถึง พระปรีชาสามารถของพระองค์ท่าน ที่ทรงระนาดเอกนำเหล่านักดนตรี นัก ศึกษาและนักเรียนในงานแสดงดนตรีไทยสำคัญๆทั้งในประเทศไทยและต่าง ประเทศ ยังความปลาบปลื้มประทับใจแก่หมู่นักดนตรี และความซาบซึ้งใน ดนตรีไทยแก่ผู้ชมอย่างมิรู้ลืม

16


Introducing Thai musical instruments:

Ranat Ek By Jutamas Poprasit

The Ranat Ek, which is a percussion instrument, is one of the most popular instruments chosen by students when they begin to learn Thai music. Personally, I find the sound that the Ranat Ek emits to be very powerful as it can evoke a wide range of emotions from love to anger and joy to sadness. The Ranat Ek is also considered to be the leader of the Piphat ensemble which features a Thai oboe and various other Thai percussion instruments. I have detailed below a brief history of the Ranat Ek and a description of its appearance. The Ranat Ek first appeared in the latter part of the Ayutthaya period. The main body of this instrument which is known as Rang Ranat - รางระนาด features a boat-shaped stand and is mainly made from either one of the three following types of tree: jackfruit, teak, and hardwood. The two pieces which are placed at each end of the main body are called ‘Khon’ -โขน . The ‘Khon’ also features two hooks each for the purpose of hanging the keyboard of the Ranat Ek. At the base of the instrument is a wooden square known as ‘Thao’- เท้า. The keyboard of the Ranat Ek consists of 21-22 bars and is usually made of bamboo or Dalbergia oliveri. Under the keyboard, a combination of beeswax and lead is placed for the purpose of tuning the instrument. The Ranat Ek is played by applying mallets which strike the bars of the instrument. There are two types of mallet. One is known as Mai Nuam -ไม้นวม and is used for playing soft sounding songs and is played as background music for social functions. The other is known as Mai Khaeng ไม้ แ ข็ ง and is used for songs which require powerful and elegant sounds such as those found in Thai ritual ceremonies. The Ranat Ek is one of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn’s favorite instruments. HRH is very proficient on this instrument and also leads the performances of Thai classical music when HRH plays with other Thai musicians and students both in Thailand and aboard. Performing with HRH is an impressive highlight of any musician’s career and audiences attending such performances will have an unforgettable experience. จุฑามาศ ปอประสิทธิ์

17


iHIGHLIGHT

Text :: Royal Thai Embassy, London Photo :: Sasha

พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์

5 ธันวามคม 2553 วัดพุทธปทีป วิมเบิลดัน ลอนดอน

สำนั ก งานพระพุ ท ธศาสนาแห่ ง ชาติ ไ ด้ ข อให้ ฯพณฯ นาย กิตติ วะสีนนท์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นที่ 5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ให้แก่กลุ่มยุวพุทธิกะแห่ง สหราชอาณาจั ก รฯ ในฐานะที่ ไ ด้ บ ำเพ็ ญ คุ ณ ประโยชน์ ต่ อ พระพุ ท ธศาสนาด้ ว ยการอุ ป ถั ม ภ์ เกื้อกูลกิจการด้านต่างๆ ของพระพุทธศาสนา อย่างเต็มความสามารถด้วยดีเสมอมา

เสริมศักดิ์ นรินทร์วงษ์

อาชีพ Security Agent สนามบิน Gatwick ประธานกลุ่มยุวพุทธิกะแห่งสหราชอาณาจักรฯ ปี 2535 ถึงปัจจุบัน เป็นไวยาวัจกร และเหรัญญิกองค์กรพระธรรมทูตไทยใน สหราชอาณาจักร ปี 2549 ถึงปัจจุบัน ได้อุทิศตนทำงานด้านศาสนพิธีและศาสนวัตถุ อุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาและช่วย งานสังคมทั่วไป ดำเนินการจัดงานประเพณีและงานสำคัญทางศาสนา พร้อมกันนี้ได้ประสานงานและสนองงานเผยแผ่พุทธ ศาสนาของคณะพระธรรมทูตวัดพุทธปทีป รวมถึงเขียนหนังสือเผยแผ่ธรรมะ ตั้งแต่ ปี 2527 เป็นต้นมา

กมล เหมทานนท์

งานอาชีพ พนักงานบริษัทฯ รองประธานกลุ่มยุวพุทธิกะแห่งสหราชอาณาจักรฯ ปี 2535 ถึงปัจจุบัน เป็นผู้ช่วยไวยาวัจกรและผู้ช่วยเหรัญญิกองค์กรพระ ธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรฯ ปี 2549 ถึงปัจจุบัน ได้อุปถัมภ์บำรุงและอุทิศตนทำงานเพื่อพระพุทธศาสนา สนับสนุน ส่งเสริมงานเผยแผ่ของคณะพระธรรมทูตวัดพุทธปทีป ดูแลรักษาถาวรวัตถุต่างๆ ในวัดพุทธปทีป ตั้งแต่ปี 2518 ด้วยดีเสมอ มา พร้อมทั้งช่วยเหลืองานสังคมไทยตลอดมาอย่างต่อเนื่อง

โศภิตา ภักดี

18

อาชีพ ค้าขาย รองประธานกลุ่มยุวพุทธิกะแห่งสหราชอาณาจักรฯ ฝ่ายปฏิคมและอาหาร มีกุศลศรัทธาในพระพุทธศาสนา ได้บริจาคทรัพย์ เป็นการปุถัมภ์บำรุงวัดไทยในสหราชอาณาจักรฯ หลายวัด และวัดไทยในยุโรป รวมถึงวัดต่างๆ ในประเทศไทย รวมเป็นเงิน 855,860 บาท


แสงจันทร์ กุลทรัพย์ตระกูล

งานอาชีพ ค้าขาย กรรมการอุปถัมภ์กลุ่มยุวพุทธิกะแห่งสหราชอาณาจักรฯ ได้อุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนา และมีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์ให้กับ วัดต่างๆ ทั้งในสหราชอาณาจักรฯ และในยุโรป เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,114,493.38 บาท

อรุณณี สาระไลย์

อาชีพ แม่บ้าน เป็นกรรมการกลุ่มยุวพุทธิกะแห่งสหราชอาณาจักร ฝ่ายดอกไม้ธูปเทียนและเครื่องไทยทาน มีความเลื่อมใสศรัทธาและอุป ถุมภ์บำรุงพระพุทธศาสนามาด้วยดี มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์ให้แก่วัดต่างๆ ทั้งในสหราชอาณาจักร และประเทศไทย โดย ได้บริจาครวมเป็นเงินทั้งสิ้น 527,949 บาท

บุญศิริ กองลี

อาชีพ แม่บ้าน เป็นกรรมการกลุ่มยุวพุทธิกะแห่งสหราชอาณาจักรฯ ฝ่ายดอกไม้ธูปเทียนและเครื่องไทยทาน เป็นผู้หนักแน่นและเลื่อมใส ศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก มีกุศลศรัทธาอุปถัมภ์บำรุงด้วยการบริจาคทรัพย์ให้แก่วัดไทยต่างๆ ในสหราช อาณาจักรฯ และวัดต่างๆ ในประเทศไทย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 841,068 บาท

19


iHIGHLIGHT

รูป :: i-ASiA | อินจัน บทความ :: กุลภัทร

ชาคริต แย้มนาม

ไอศกรีม อินจัน

อากาศร้อนอบอ้าวของเมืองไทย คงมีน้อยคนนักที่จะส่ายหน้าปฎิเสธ ไอศกรี ม เนื้ อ หวานหอมเย็ น ชื่ น ใจสั ก ถ้ ว ย... ปั จ จุ บั น มี ห ลากหลาย ไอศกรีมให้เลือกทานแต่วันนี้ทีมงาน i-ASiA ภูมิใจนำเสนอไอศกรีม เชื้อสายไทยภายใต้แบรนด์ไทยๆ “อินจัน” ไอศกรีม ธุรกิจตัวใหม่ของ นักแสดงหนุ่ม มาดเซอร์ (ได้ใจ) ที่เป็นที่รู้จักกันทั่วประเทศ ธุรกิจไอศกรีม “ต้องบอกก่อนว่าปรกติแล้วผมเป็นคนชอบทำและชอบทาน ของแปลก คิดว่าอยากหาอะไรทำ (เพิ่ม) เป็นธุรกิจเล็กๆ เกี่ยวกับ ของกิน วันหนึ่งได้คุยกับรุ่นพี่ที่เป็นนักวิจัย (Nutritionist) เกี่ยวกับ อาหารที่ ต ลาดน้ ำ ยามเย็ น ตลาดน้ ำ อั ม พวา ได้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ โครงการ “อัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์” ของสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ ที่นำเอาภูมิปัญญาและวิถีชีวิตท้องถิ่นอัมพวาในด้านการเกษตร โดยเฉพาะพืชพันธุ์ต่างๆ มาแปรรูป ทำให้เกิดความสนใจอยากนำเอา ดอกไม้ไทยต่างๆ ที่ทานได้และมีสรรพคุณเป็นยา เช่น ดอกดาหลา ดอกกุหลาบ ดอกบัว ดอกอัญชัน ดอกเข็ม ดอกลีลาวดี ฯลฯ มาทำ เป็นส่วนผสมของไอศกรีม” แบรนด์ “อินจัน” “อยากได้ชื่อแบรนด์ที่บ่งบอกถึงความเป็นไทย เพราะส่วน ประกอบของไอศกรี ม ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ดอกไม้ ไ ทย บวกกั บ จุ ด เริ่ ม ต้ น กำเนิดความคิดมาจากตลาดน้ำยามเย็น ตลาดน้ำอัมพวาเลยทำให้

20


ก็ได้กินเนื้อของผลไม้เข้าไปด้วยในเวลาเดียวกัน...​ไอศกรีมมีหลากหลาย รสชาติให้เลือกทาน เช่น ดอกเข็ม สตอร์เบอรี่ รสหวานซ่อนเปรี้ยว, วนิลา อัญชัน มะพร้าวอ่อน, ดาหลา, ดอกกุหลาบนมสด ฯลฯ “นอกจากนี้ ยั ง มี ไ อศกรี ม รสชาดใหม่ ใ นแบบฉบั บ ของทางร้ า น เช่น อินจัน (งาดำงาขาว), Duo (กีวีและสตอร์เบอรี่), Twin (ไวท์และ ดาร์คช็อคโกแลต), บลูเบอรี่ลิ้นจี่, รัมกล้วยตาก, อินทผลัมนม จะเห็นได้ ว่าการไอศกรีมเหล่านี้เป็นการผสมผสานระหว่างสองรสชาดเข้าด้วยกัน ซึ่ง เหมือนกับชื่อร้านไอศกรีม “อินจัน” ทิ้งท้าย “ร้านไอศกรีม “อินจัน” มี 2 สาขา สาขาแรกอยู่ที่ตลาดน้ำยามเย็น อัมพวา เปิดวันศุกร์-อาทิตย์ อีกสาขาอยู่ที่พาราไดซ์ ปาร์ค - Paradise Park (ห่ า งจากซี ค อน สแควร์ บนถนน ศรีนครินทร์เล็กน้อย) ที่เดิมคือห้างเสรี เซ็นเตอร์ ชั้ น G แวะมาชิ ม กั น ได้ เว็ บ ไซต์ www. engchang-amphawa.com “สำหรั บ ตลาดต่ า งประเทศ สามารถ ติดต่อได้ที่คุณอุ๋ย - อัจฉรา อารีย์กุล ที่เบอร์ +44 (0) 77693 41170 ลองหันมาทานไอศกรีมไทยๆ ของเราดู บ้ า ง รั บ รองค่ ะ ว่ า ไม่ แ พ้ ข องต่ า งชาติ แ น่ น อน แฟนๆ นิตยสาร i-ASiA ท่านใดมีโอกาสแวะไป ทานไอศกรีม “อินจัน” แล้วอย่าลืมเก็บภาพและ เก็ บ ความประทั บ ใจมาเล่ า สู่ กั น ฟั ง บ้ า งนะคะที่ info@i-asiamag.com

นึกถึงแฝดสยาม “อินจัน” ชาวสมุทรสงคราม ที่ ครั้งหนึ่งเคยทำให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักของคน ทั่วโลก จึงหยิบยกชื่อ “อินจัน” มาเป็นแบรนด์ ไอศกรีมเพราะจำง่ายและทุกคนรู้จักอยู่แล้ว” ความโดดเด่น “ไอศกรีม “อินจัน” โดดเด่นที่ความแปลก ใหม่และการผสมผสานอย่างลงตัวของรสชาดที่ไม่ ซ้ำแบบใคร มีส่วนผสมของดอกไม้ไทยที่มีกลิ่น หอมเป็นเอกลักษณ์ บวกกับเนื้อผลไม้ๆทยๆ เช่น มะยม กระท้อน มังคุด มะม่วง มะปราง ทุเรียน ขนุ น ฯลฯ ผลไม้ ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น ผลไม้ ต าม ฤดูกาล เพื่อช่วยให้เนื้อผลไม้ในไอศกรีมนั้นสด ใหม่อยู่ตลอดเวลา เรียกได้ว่าตักไอศกรีมเข้าปาก

EngChang - White&Black Sesame

Rum&SundriedBanana

Vanilla&ButterflyPea

21


iHIGHLIGHT

Text :: i-ASiA Photo :: Aey

ได้ข่าวว่าฟิล์ม - รัฐภูมิ โตคงทรัพย์ เดินทางมา เยื อ นลอนดอน i-ASiA ไม่ พ ลาดนั ด สั ม ภาษณ์ (แบบเป็นกันเอง) และพูดคุยถามถึงการมาเยือน อังกฤษในครั้งนี้

มาอังกฤษ “เป็นครั้งแรกเลยครับ มาถึงเมื่อวันที่ 18 และกำหนดกลับวันที่ 22 พ.ย. นี้” มีอะไรที่อังกฤษ “จุดประสงค์หลักคือตั้งใจมาดูสถานที่เรียน มองหาที่อยู่และที่ทำงาน เพื่อเตรียมตัวให้พร้อม ก่อนจะกลับมาที่นี่อีกครั้งเพื่อเรียนในเดือนธ.ค. ครับ “วันสองวันแรกที่นี่รู้สึกเหงามาเพราะอากาศเย็น ฝนตกตลอดเวลาแถมท้องฟ้ายังเป็นสีเทาอึม ครึมตลอดทั้งวัน ยังแอบคิดเหมือนกันว่ากลับจะอยู่ไม่ได้ แต่พอเจอคนไทยที่นี่แล้วก็ต้องเปลี่ยนความ คิด เพราะพี่ๆ น้องๆ คนไทยที่นี่น่ารักมากทำให้รู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่บ้าน โดยเฉพาะพี่ปุ๊ - สุวภรณ์ และคุณไฮม์ ดานุส เจ้าของ Thai Square Group รวมถึง คุณกวาง - ซุ้มผกา ทิพย์อาภรณ์ แห่งร้านอาหาร Thai Rice ด้วยที่คอยช่วยดูแลเป็นอย่างดี วันนี้ที่ Thai Square และ TSQ Club “ที่ร้านอาหาร Thai Square มีทานดินเนอร์บัฟเฟ่ห์ ร่วมกับแฟนๆ เล่นเกมส์ พูดคุยและถ่ายรูปร่วมกัน หลัง จากนั้นก็ไปเจอแฟนๆ ที่ TSQ Club ครับ ส่วนเซอร์ไพส เป็นอะไรนั้นขออุบเอาไว้ก่อนครับ”

ฟิล์ม - รัฐภูมิ โตคงทรัพย์

22

ถึงพี่ๆ น้องๆ ในอังกฤษ “ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วย ผมจะมาเรียนภาษาที่อังกฤษในเดือนธ.ค. และจะอยู่ที่นี่อีกหลายเดือน ถ้าพบเจอกันบนท้องถนนอย่าลืมทักทายกันนะครับ “พี่ๆ น้องๆ ที่มาเรียน อยากให้ตั้งใจเรียนให้เต็มที่ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้มากที่สุดและนำ ประสบการณ์ที่ได้กลับไปพัฒนาบ้านเรา หากมีโอกาสทำงานเก็บเงินก็ขอให้ทำงานด้วยความตั้งใจและ ใช้จ่ายอย่างประหยัด ช่วยเหลือซึ่งกันและกันที่สำคัญต้องรักกันมากๆ “สุดท้ายผมอยากฝากรายการ “ฟิล์ม วัน แมน โชว์” รายการเรียลลิตี้ที่ผมตั้งใจจะถ่ายทำชีวิต ความเป็นอยู่ของผมระหว่างที่มาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ รายการนี้เน้นให้เห็นถึงวิถีชีวิตจริง (จริงๆ) ของเด็กไทย ที่ต้องเดินทางมาเรียนต่างแดน ต่างภาษา ต่างวัฒนธรรม ว่าเค้าใช้ชีวิตอยู่กันยังไง... และเทปจะนำ กลับไปออกอากาศที่ Free TV ช่อง 8 ของอาร์เอสครับ”


อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ชมรูปภาพออนไลน์ ได้ที่ www.i-asiamag.com กด iBlog, iPhoto หรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ info@i-asiamag.com

iSOCIETY

King Rama VI Remembrance Day Photo :: Chuyot Amaralikhit

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา คณะกรรมการสามัคคี สมาคม ได้ จั ด งานวั น รำลึ ก พระมหาธี ร ราชเจ้ า ซึ่ ง งานนี้ จั ด ขึ้ น เป็ น ประจำทุ ก ปี ณ สำนั ก งานผู้ ดู แ ลนั ก เรี ย นใน ประเทศอังกฤษ (ก.พ.) โดยในช่วงเช้ามีการทำบุญเลี้ยงพระ ถวายบั ง คมและปฎิ ญ าณตนของคณะกรรมการ ส่ ว น ในช่วงค่ำเป็นงานเลี้ยงรับรองเพื่อพบปะสังสรรค์ ระหว่าง นักเรียนและแขกผู้มีเกียรติ และในงานยังมีการประมูลเน็คไท และผ้ า พั น คอเพื่ อ นำรายได้ ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย น้ ำ ท่ ว ม ที่เมืองไทยอีกด้วย

Kathina Festival - Wat Buddharam Photo :: Chuyot Amaralikhit

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม ที่ผ่านมา วัดพุทธาราม (ลอนดอน) ได้

ทอดกฐิ น สามั ค คี ป ระจำปี 53 ขึ้ น ณ Blake Hall Sport Club, Wanstead, London ซึ่ ง ในงานมี พุ ท ธศาสนิ ก ชนชาวไทยและชาว ต่างชาติได้ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง และร่วมทำบุญถวายผ้ากฐิน เป็นจำนวนมาก

23


iSOCIETY

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ชมรูปภาพออนไลน์ ได้ที่ www.i-asiamag.com กด iBlog, iPhoto หรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ info@i-asiamag.com

Taxi Amazing Thailand

Photo :: i-ASiA, TAT

เมื่ อ วั น ที่ 8 พ.ย. นายชุมพล ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า ให้ เ กี ย รติ เ ป็ น ประธานในพิ ธี ป ล่ อ ยขบวน

รถแท๊ ก ซี่ Amazing Thailand เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว

ของประเทศไทย ณ สถานเอกอั ค รราชทู ต ไทยประจำกรุ ง ลอนดอน

และเปิ ด คู ห าประเทศไทยในงาน World Travel Market ประจำ

ปี 2010 พร้ อ มทั้ ง พบปะสื่ อ มวลชนท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ให้ สั ม ภาษณ์ ถึ ง

สถานการณ์และเพิ่มความเชื่อมั่นด้านนโยบายการท่องเที่ยวของประเทศ ไทยในสหราชอาณาจั กร

ในงานเดียวกัน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา พรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานและพระราชทานรางวัล Green Award ให้แก่บริษัทนำเที่ยวและสื่อมวลชนที่เป็นพันธมิตรของประเทศไทยใน ตลาดสหราชอาณาจักร ที่มีบทบาทสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ภายใต้ แ นวคิ ด Green Tourism ซึ่ ง ผ่ า นการคั ด เลื อ กโดย ททท. สำนั ก งานลอนดอน และบริ ษั ท ResponsibleTravel.com ซึ่ ง เป็ น

ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์ ใ นสหราชอาณาจั ก ร ณ

คูหาประเทศไทย อาคาร Excel Exhibition Centre กรุงลอนดอน

ที่ผ่านมา

24


อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ชมรูปภาพออนไลน์ ได้ที่ www.i-asiamag.com กด iBlog, iPhoto หรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ info@i-asiamag.com

Amazing Thailand Night @ Claridge’s Mayfair

iSOCIETY

Photo :: i-ASiA Magazine

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในงาน Amazing Thailand Night ณ โรงแรม Claridge’s เนื่ อ งในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของการ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2503 ภายในงาน มี ก ารจั ด นิ ท รรศการ แจกสมุ ด ภาพที่ ร ะลึ ก วี ดี โ อซี ดี และฉายภาพยนตร์ พ ระราชกรณี ย กิ จ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยมีแขกผู้มีเกียรติจากสหราชอาณาจักร และประเทศไทย เดินทางมาเข้าร่วมงานจำนวนกว่า 150 คน

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตฯ กล่าวเปิดงาน

25


iSOCIETY

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ชมรูปภาพออนไลน์ ได้ที่ www.i-asiamag.com กด iBlog, iPhoto หรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ info@i-asiamag.com

The Eighty Third Birthday Anniversary of His majesty King Bhumibol Adulyadej and the National Day of Thailand at The Royal Thai Embassy, London on Friday 3rd December 2010 Photo :: Aey

26


อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ชมรูปภาพออนไลน์ ได้ที่ www.i-asiamag.com กด iBlog, iPhoto หรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ info@i-asiamag.com

iSOCIETY

พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ 5 ธันวามคม 2553 วัดพุทธปทีป วิมเบิลดัน ลอนดอน Photo :: i-ASiA

ฯพณฯ นาย กิตติ วะสีนนท์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน มอบ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นที่ 5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ให้แก่กลุ่มยุว-

พุ ท ธิ ก ะแห่ ง สหราชอาณาจั ก รฯ ในฐานะที่ ไ ด้ บ ำเพ็ ญ คุ ณ ประโยชน์

ต่ อ พระพุ ท ธศาสนาด้ ว ยการอุ ป ถั ม ภ์ เ กื้ อ กู ล กิ จ การด้ า นต่ า งๆ ของ พระพุทธศาสนา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายกษิต ภิรมย์ พบ ATBUK Photo :: ศฌา | สรรเสริญ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายกษิต ภิรมย์ พบ ATBUK (Association of Thai Business in the UK) - สมาคมธุรกิจไทยในสหราชอาณาจักร ตัวแทนชุมชน ไทยในยูเค รวมถึงหน่วยงานต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ บ้านเมือง และความต้องการของพี่น้องชาวไทยในยูเค ณ ห้อง Burlington Suit โรงแรม Grosvenor House เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา

27


iSOCIETY

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ชมรูปภาพออนไลน์ ได้ที่ www.i-asiamag.com กด iBlog, iPhoto หรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ info@i-asiamag.com

Children Charity Night Photo :: i-ASiA Magazine

คุ ณ เปิ้ ล - สิ ร์ รั ต น์ มู ล ทองชุ น แห่งร้านอาหาร Budsara Thai Bistro จั ด งาน Thai Charity Night ณ ร้านอาหาร Saigon Saigon ย่ า น Hammersmith เพื่อหาเงินสมทบทุนช่วยเหลือเด็ก ที่ ด้ อ ยโอกาสในถิ่ น ทุ ร กั น ดาร ภายใต้โครงการ “ปันสุข” โดยมี

ผู้ มี จิ ต ศรั ท ธาเข้ า ร่ ว มงานและ ร่ ว มบริ จ าคเงิ น มากมาย และ สามารถรวบรวมเงิ น ได้ ม ากถึ ง 2,000 ปอนด์ ซึ่ ง เงิ น จำนวนนี้ จะนำไปบริจาคเพื่อสร้างอาคาร เรียนหลังใหม่ให้กับเด็กนักเรียน โรงเรี ย นบ้ า นอู ตู ม อ.อมก๋ อ ย

จ. เชียงใหม่ ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณ เบี ย ร์ สิ ง ห์ เบี ย ร์ ไ ทย ที่ ใ ห้ ก าร สนับสนุนงานในครั้งนี้

28


อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ชมรูปภาพออนไลน์ ได้ที่ www.i-asiamag.com กด iBlog, iPhoto หรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ info@i-asiamag.com

iSOCIETY

Kob Kun Thai Therapy Staff Party 2010 Photo :: i-ASiA

คุ ณ ส้ ม - วารุ ณี และคุ ณ ไมค์ ผู้ บ ริ ห าร Kob Kun Thai Therapy ร่วมด้วยหุ้นส่วน จั ด งานเลี้ ย งสั ง สรรให้ กั บ พนั ก งานทั้ ง หมด ในเครือ Kob Kun Thai therapy ทั้ง 6 สาขา ประจำปี 2010 ณ Slug and Lettuce เมื่อค่ำวันจันทร์ที่ 7 ธ.ค. ที่ผ่านมา งานเลี้ ย งพนั ก งานนี้ จั ด ขึ้ น เป็ น ประจำ ทุ ก ปี เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ พ นั ก งานต่ า งสาขา ทำความรู้ จั ก กั น โดยปี นี้ ธี ม “Kob Kun Shocking Pink”

29


iSOCIETY

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ชมรูปภาพออนไลน์ ได้ที่ www.i-asiamag.com กด iBlog, iPhoto หรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ info@i-asiamag.com

Grand Opening Thai Therapy Clinic, South Kensington Photo :: i-ASiA | Thai Therapeutics

Thai Therapy Clinic คลีนิคนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ ย่าน South Kensington บริหารงานโดยคุณสุดารัตน์ ภณามาศ เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อต้นเดือน พฤศจิกายนที่ผ่านมา พร้อมโปรโมชั่นพิเศษส่วนลด 20% ฉลองเปิดร้านใหม่ สนใจ สอบถามรายละเอียดที่เบอร์ 020 7225 2130 หรือ www.thaitherapy.com

30


อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ชมรูปภาพออนไลน์ ได้ที่ www.i-asiamag.com กด iBlog, iPhoto หรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ info@i-asiamag.com

Grand Opening ORA Restaurant

iSOCIETY

Photo :: i-ASiA | ORA เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับร้านอาหาร ORA ย่าน Oxford Street, London เมื่อค่ำ วันพฤหัสบดีที่ 25 พ.ย. ที่ผ่านมา งานนี้มีแขกระดับวีไอพีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมากมาย เดินทางมาร่วมแสดงความยินดี ร้านอาหาร ORA เสิร์ฟอาหารไทยสไตล์ฟิวชั่น บริหารงานโดยคุณอรวรรณ ตรีกนกวิทยา และลูกสาวคุณปอย จันตะวัน โดยมีคุณนก Murphy เป็นผู้จัดการบริหาร โปรโมชั่นพิเศษ สำหรับผู้อ่าน i-ASiA ถ้าท่านสำรองที่นั่งร้านอาหาร ORA และอ้างถึง นิตยสาร i-ASiA รับส่วนลดพิเศษ 10% จากยอดบิลรวม

31


iTALK

เรื่อง :: หมามุ่ย

ร้านอาหาร Saigon Saigon นอกจาก จะบริ ก ารอาหารเวี ย ตนามรสเลิ ศ แล้ ว คุณวิลเลี่ยมยังแอบกระซิบว่าที่นี่มีเบียร์ Saigon เบียร์เวียตนามที่ทางร้านนำเข้า เองไว้ให้บริการคนรักนักดื่มเบียร์ด้วย

สุ ข สั น ต์ วั น เกิ ด ปี ที่ 60 คุ ณ แม่ เ ล็ ก Happy Birthday ย้อนหลังท่านทูตกิตติ (ระเบียบ) คุณแม่สุดที่รักของสองพี่น้อง วะสีนนท์ เมื่อวันที่ 23 พ.ย. ที่ผ่านมา สาวสวย คุณเปิ้ล และคุณป้อม ด้วยจ้า ทีมงานนิตยสาร i-ASiA และพวกเรา ชาวไทย ยูเค ขอให้ท่านทูตมีสุขภาพ ร่างกายที่แข็งแรง และเป็นที่รักของพวก เราตลอดไปนะคะ

ขอแสดงความยินดีกับน้องจิ๊บ - ณิชารีย์ ไชยสวน นั ก ศึ ก ษาจากมหาวิ ท ยาลั ย Greenwich ส่ ง ประกวดโดยสมาคม Thai Women Association ที่ ค ว้ า รางวัลนางนพมาศประจำปี 2010 ใน วั น ลอยกระทง ณ วั ด พุ ท ธปที ป ลอนดอน ปลายเดือนพ.ย. ที่ผ่านมา

โบกมืออำลาคุณทศนารถ นุตาคม และ วอร์ ม เว็ ล คั ม คุณ ฐนัตถ์ สุวรรณานนท์

ที่ จ ะมาดำรงตำแหน่ ง อั ค รราชทู ต

ที่ปรึกษาคนใหม่ได้จ้า

หายหน้าหายตาไปนานจากวงการร้าน อาหาร ตอนนี้ คุ ณ เสก-เสกสรร พร สมบูรณ์สิริ กลับ มารั บ ตำแหน่ ง Reservation Manager ให้กับ ร้าน ORA ย่าน Oxford Street เป็ น ที่ เ รี ย บร้ อ ย แล้ว

ว่ า ที่ ร้ อ ย ต รี ดร.จุ ล สั น ทั น อิ น ทร์ อ าจ ผอ. การส่ ว นศาสน วิ เ ทศ เดิ น ทาง มากรุงลอนดอน เพื่ อ เป็ น ตั ว แทน นำผ้ า กฐิ น พระราชทานและนำเครื่ อ ง ราชอิ ส รยาภรณ์ ดิ เ รกคุ ณ าภรณ์ ม ายั ง

วั ด พุ ท ธปที ป ลอนดอน เมื่ อ กลาง เดือนพ.ย. ที่ผ่านมา

34

ขอต้อนรับคุณเอ๋ - อาทร ธรรมบุตร กับ ตำแหน่ง Marketing Communication ที่มาร่วมงานกับออฟฟิศ Thai Airways International เมื่ อ เดื อ นกั น ยายน

ที่ผ่านมา

ขอแสดงความยิ น ดี กั บ คุ ณ จอย ปาริ ช าติ บาราเน็ ค กั บ ตำแหน่ ง Manager ฝ่าย PR & Marketing ให้ กั บ ร้ า น Thai Therapy ย่ า น South Kensington คุณจอยฝากกระซิบว่า มี ช่วงเปิดตัวร้านใหม่รับส่วนลดทันที 20% จ้า ส่วนรายละเอียดโทรถามได้ที่เบอร์ 020 7589 3709

DooTV Channel ตอนนี้มาแรง เพิ่ม เติมสีสันของรายการให้สดใสยิ่งขึ้นด้วย พิ ธี ก ารรั บ เชิ ญ หน้ า ใหม่ น้ อ งแคท คัทลียา และน้องส้ม- รตา… เมื่อไหร่ “หมามุ่ย” จะมีโอกาสเป็นพิธีกรกับเค้า บ้างนะ...

แฟนคลับคนรักฟิล์ม น้องพิม-พิมขวัญ นักศึกษาจาก Imperial College และ คุ ณ แม่ หนึ่ ง ในแขกวี ไ อพี Meet

& Greet ฟิล์ม รัฐภูมิ ที่ร้านอาหาร Thai Square, Trafalgar Square เป็น ผู้ โ ชคดี รั บ ดี วี ดี “มนต์ รั ก ข้ า วต้ ม มั ด ” พร้ อ มลายเซ็ น จากฟิ ล์ ม ... “หมามุ่ ย ” อิจฉาจัง

รถแท๊กซี่ Amazing Thailand นอกจาก จะโปรโมตประเทศไทยแล้ว ยังมีรถแท๊ก ซี่ ข องสายการบิ น การบิ น ไทย Thai Airways International รักคุณเท่าฟ้า ฉลองให้บริการคู่ชาวไทยมากว่า 50 ปี อีกด้วย...

อี ก ครั้ ง กั บ แฟนลู ก หนั ง ไทย-ยู เ ค กั บ Thai Women Association นำทีมโดย 5-a-Side Football ครั้ ง ที่ 14 ชิ ง คุ ณ อุ๋ ย - อั จ ฉรา อารี ย์ กุ ล จั ด ตั้ ง ถ้วยการบินไทย เมื่อปลายเดือนพ.ย. ที่ สมาคมขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ ผ่ า นมา... งานนี้ ไ ด้ รั บ เกี ย รติ จ าก กระชั บ มิ ต รระหว่ า งเพื่ อ นผู้ ห ญิ ง ไทย

อัครราชทูต อดิศรเดช สุขสวัสดิ์ มาเป็น ในต่างแดนให้มีโอกาสได้พบปะพูดคุย ประธานเปิดการแข่งขัน และคุณอาทร ช่ ว ยกั น แก้ ไ ขปั ญ หาภาษาผู้ ห ญิ ง ซึ่ ง

ธรรมบุตร แห่งการบินไทย มาร่วมมอบ ตอนนี้มีสมาชิกกว่า 40 คนแล้ว และ หนึ่ ง ในนั้ น มี คุ ณ นั ท -มี เ รี ย เบเนเดตตี้ รางวัล รวมอยู่ ด้ ว ย ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ติ ด ต่ อ aa_areekul@live.co.uk


ซีดีพระราชนิพนธ์ ชุ ด ”ไทยดำเนิ น ดอย” เสร็จเป็นที่ เ รี ย บ ร้ อ ย แ ล้ ว หากใครยั ง ไม่ ไ ด้ ฟัง บอกได้เลยว่า “เชย” รีบจับจองเป็นเจ้าของและสั่งซื้อ ได้ ที่ ชมรมดนตรี ไ ทยแห่ ง สหราช อาณาจักร หรือ โทร. 07796673491

คุณเปี๊ยก – ฐาปณี กอสุวรรณ เป็นหัว เรือใหญ่พาเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ใจบุญ ทั้งหลายจากลอนดอน ไปร่วมงานคล้าย วันเกิดท่านมหาสวัสดิ์ ณ วัดสังฆปทีป แคว้นเวลส์ เมื่อวันที่ 29 พ.ย.ที่ผ่านมา งานนี้ แถมต้ อ งคอยลุ้ น กั บ หิ ม ะอี ก “หมามุ่ย” ขออนุโมทนาบุญกุศลด้วยคน

คุณส้ม - วารุณี และสามีคุณไมค์ แห่ง ร้าน Kob Kun Thai Therapy พอมี เวลาว่างเว้นจากการดูแลร้านในเครือทั้ง 5 สาขาแล้ ว เลยรี บ ขอไปพั ก ผ่ อ นหนี หนาวรับลมร้อนที่คาริเบียน...​ “หมามุ่ย” เห็นแล้วอยากขอติดตามไปด้วยคน

สุ ข สั น ต์ วั น เกิ ด ย้ อ น ห ลั ง ป้ า บี แห่ ง ร้ า นอาหาร 101 เมื่ อ ปลาย เดือนพ.ย. ที่ผ่าน มา... เห็นว่างาน นี้เซอร์ไพรส์ป้าบี ด้วยหนุ่มหล่อล่ำร่างกายบึกบึนเป็นเงา แวววับ แถมยังโชว์ลวดลายเต้นแบบวาบ หวิว ทำให้ทุกคนที่มาในงานอ้าปากและ ตาค้างกันไปตามๆ กัน

คุณผึ้ง - จิตวิภา เบญจศีล แห่งสถาน เมื่อต้นเดือนพ.ย. นายจักร บุญ-หลง เอกอั ค รราชทู ต ไทยในลอนดอน ฝาก อธิบดีกรมการกงสุล กระทรวงการต่าง กระซิ บ แฟนๆ ชาว Verythai.co.uk ประเทศได้พบกับตัวแทนชุมชนไทยใน ให้ ค อยติ ด ตามความคื บ หน้ า ทาง สหราชอาณาจักรและชมรมเพื่อนหญิง เว็ บ ไซต์ เพราะตอนนี้ มี ข องแจก ไทยในสหราชอาณาจักร เพื่อรับทราบ มากมาย ไม่ ว่ า จะเป็ น ผ้ า กั น เปื้ อ น ปั ญ หาและปรึ ก ษาหารื อ ถึ ง แนวทาง ปากกา สู ต รอาหาร ตุ๊ ก ตามื อ คลาย แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ในชุมชน เครียด (Stress Ball) ฯลฯ คนไทยในสหราชอาณาจักร

เปิ ด ห้ อ งครั ว คนดั ง ย่ า น Cromwell Road แอบเห็ น พั น เอกบำรุ ง วิ ช าธร สามีของคุณปัท - ร.ท.หญิงกรรภิรมย์ วิชาธร มาให้กำลังใจเวลาทำอาหารด้วย “หมามุ่ย” เจอะเจอตัวจริงเสียงจริงจึง รีบเข้าไปขอเก็บภาพคู่

เวลา 3 ปี ผ่านไปไวเหมือนโกหก คุณ ตุ่ ย -ศิ ริ วิ ไ ล และ ร.ท.หญิ ง กรรภิ ร มย์ แห่ ง สถานเอกอั ค รราชทู ต ไทย กรุ ง ลอนดอนกำลังจะหมดวาระ และจะเดิน ทางกลั บ ไปเมื อ งไทยภายในสิ้ น ปี นี้ . .. เมื่อไรกลับมาลอนดอน อย่าลืมส่งเสียง กริ๊งกร๊างมาบอกกันบ้างนะจ๊ะ

คุ ณ แจ๊ ด ช่ ว งนี้ เ ดิ น สายทำบุ ญ ตลอด คุณ Mark A Smith แบรนด์เมเนเจอร์​ ล่ า สุ ด พาน้ อ งๆ ใจบุ ญ ไปทำบุ ญ ที่ แห่งมอล์สัน คัวร์ (Molson Coors) ผู้ วัดป่าสันติธรรม เมืองวอริค เนื่องใน ดูแลผลิตภัณฑ์เบียร์สิงห์เบียร์ไทยในยูเค โอกาสทางวั ด ฉลองครบรอบ 25 ปี มี โ อกาสไปดู ง านที่ ป ระเทศไทย กลั บ เมื่ อ วั น ที่ 21 พ.ย.ที่ ผ่ า นมา งานนี้ มายูเคแล้วยังชมเมืองไทยไม่หยุดปาก ร้านอาหาร 101 Thai Kitchen เปิดให้ อิ่มบุญกันถ้วนหน้า สงสัยจะต้องมนต์เสน่ห์ประเทศไทยแล้ว บริ ก ารเมนู เ ด็ ด อาหารกลางวั น ทุ ก วั น จริงๆ เสาร์-อาทิตย์ ไม่ว่าจะเป็น ข้าวมันไก่ ข้าวขาหมู ข้าวผัดน้ำพริกลงเรือ ข้าว ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ น้อง หมกไก่ ผัดซีอิ๊ว ราดหน้า ฯลฯ อร่อย แซม - สรรเสริญ ที่เรียนจบ ป.โท MA ทุ ก อย่ า ง ใครยั ง ไม่ เ คยไปชิ ม ลิ้ ม ลอง Cities, Design and Urban Cultures ต้องรีบไปนะ เดี๋ยวหาว่า”หมามุ่ย” ไม่ จาก London Metropolitan บอก University และรั บ ปริ ญ ญาไปเมื่ อ ต้ น เดือนธ.ค. ที่ผ่านมานี้เองจ้า

งาน WTM 2010 ที่ Excel เมื่อเดือน พ.ย.ที่ผ่านมา ซุ้มคูหาประเทศไทยอลัง การไม่แพ้ทุกๆ ปี และได้รับการเยี่ยม ชมจากผู้เข้าชมงานอย่างแน่นขนัด และ ได้รับผลตอบรับอย่างดีเยี่ยม “หมามุ่ย” ขอเป็นกำลังใจและขอให้มีนักท่องเที่ยว ไปเที่ยวประเทศไทยกันเยอะๆ

35


ด ว ง ช ะ ต า ร ะ ห ว่ า ง วั น ที่ 1 - 3 1 ม ก ร า ค ม 2 5 5 4

ราศีเมษ

( 1 3 เ ม ษ า ย น – 1 4 พ ฤ ษ ภ า ค ม )

ท่ า นจะมี ก ำลั ง เข้ ม แข็ ง มากเพราะดาวประจำตั ว ของท่ า นโคจรร่ ว มกั บ

ดาวพระอาทิตย์ ท่านคงได้รับประโยชน์ในเรื่องการเงิน ทั้งที่ผ่านมาและ

ในอนาคต ถ้าท่านเป็นนักธุรกิจ คิดว่าท่าน่าจะได้รับข่าวดีแต่พยายาม

ลดความขั ด แย้ ง จากผู้ ค นรอบข้ า ง ระวั ง ท่ า นจะกั ง วลบ้ า งเกี่ ย วกั บ

เรื่องเอกสารหรือสัญญาสำคัญๆ และหากคุณมีปัญหาเรื่องบริวารลูกน้อง

จะเป็ น เรื่ อ งที่ ตั ด สิ น ใจยากมาก หากมี ก ารแข่ ง ขั น หรื อ ชิ ง รางวั ล ใดๆ

ท่ า นจะมี โ ชคราวกั บ ปาฏิ ห าริ ย์ กลางเดื อ นท่ า นจะรู้ สึ ก เหนื่ อ ยและ

ต้องเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่ แต่ท่านก็คงรับมือได้เป็นอย่างดี เรื่องใน ครอบครัวก็มีสิ่งดีๆเข้ามา มีเกณฑ์มีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้น หรืออาจได้รถใหม่ เพิ่มมาก็ได้

ราศีพฤษภ

( 1 5 พ ฤ ษ ภ า ค ม – 1 4 มิ ถุ น า ย น )

ดาวศุกร์ในราศีเกิดของท่าน ให้อิทธิพลในทางด้านบวก ท่านจะพบ ความแตกต่ า งจากปี ที่ ผ่ า นมาพอสมควร เรื่ อ งหน้ า ที่ ก ารงาน ดู ไ ม่ ค่ อ ย

เข้มแข็งเท่าไหร่นัก ท่านยังคงต้องปรับตัว หรือเลือกเส้นทางอาชีพอะไร

สักอย่าง ถ้าท่านค้าขาย คงไม่ค่อยเฮงเท่าไหร่นัก แต่หากท่านเป็นนัก

เก็งกำไร หรือมีหุ้นส่วน ช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีมาก และในช่วงครึ่งเดือนหลัง ระวั ง กั ง วลเรื่ อ งทุ น หมุ น เวี ย นอยู่ บ้ า ง บางที ท่ า นอาจต้ อ งวางเงิ น ก้ อ น

ในการทำธุรกิจบางอย่าง ส่วนเรื่องการเงิน จะมีเงินก้อนเข้ามาหลายระลอก ในช่วงครึ่งเดือนแรก ท่านคงได้ลุ้น หรืออาจต้องระดมเงินก้อนเพื่อเสริม สร้างความมั่นใจ หรือบางท่านอาจจะไปใช้หนี้ก็คงประสบความสำเร็จได้ ส่วนเรื่องความรัก หากท่านที่มีคนรักแล้ว จะซาบซึ้งกันอย่างแนบแน่น

ส่วนท่านที่ยังโสด ก็คงมีความรักเข้ามาให้เลือกหลากหลาย และท่านอาจ

คงต้องตาต้องใจกับผู้ที่เคยมีคู่มาแล้วก็ได้

ราศีเมถุน

( 1 5 มิ ถุ น า ย น – 1 5 ก ร ก ฎ า ค ม )

ช่ ว งต้ น เดื อ นท่ า นอาจจะพบกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มที่ ท ำให้ ท่ า นงุ น งง

ท่านไม่ควรตกปากรับคำกับผู้ใด หรือไม่ควรทำสัญญาที่สำคัญๆ เพราะอาจ มี โ อกาสที่ ผิ ด พลาดได้ สู ง เรื่ อ งหน้ า ที่ ก ารงานนั้ น ท่ า นจะมี ค วาม


กระตือรือร้นในการทำงานสูง แม้บรรยากาศเต็มไปด้วยปัญหา ความขัดแย้ง และบางส่วนก็หาความแน่นอนยังไม่ได้ ท่านที่มีบริวารลูกน้อง ท่านอาจจะ รู้สึกถูกปีนเกลียว ก็ไม่ควรต้องใส่ใจมากนัก ผลงานของท่านมีความโดดเด่น มาก อาจจะได้รับการยกย่อง หรือได้รับรางวัล ส่วนเรื่องการเงิน โชคใหญ่ ปรากฏอย่างชัดเจน มีทั้งลาภลอย หรืออื่นๆ แต่ท่านยังคงต้องใช้จ่ายมาก อยู่เหมือนกัน นอกจากเรื่องเงินแล้ว ท่านมีเกณฑ์ได้เปลี่ยนรถ ครึ่งเดือน หลังท่านอาจจะต้องประสบปัญหาทางการเงินบางอย่าง เช่นการทุจริต โจรกรรม หรื อ สิ่ ง ที่ เ ป็ น ภั ย ต่ อ ทรั พ ย์ สิ น ของท่ า น ท่ า นควรต้ อ งดู แ ล

เรื่องโทรศัพท์ กระเป๋าตังค์ หรือของมีค่าอื่นๆไว้บ้าง ส่วนเรื่องความรักนั้น หากท่ า นได้ พ บรั ก ท่ น มี เ กณฑ์ ไ ด้ พ บผู้ ใ หญ่ ใ จดี หรื อ บุ ค คลที่ มี บุ ค ลิ ก ดี

มีเหตุผล มีการศึกษา และคุณสมบัติอื่นๆ ที่น่าพึ่งพิงได้ หรืออาจได้พบกับ คนต่ า งชาติ ต่ า งภาษาก็ ไ ด้ แต่ ก็ ค วรระวั ง ถ้ า ไม่ ค วรหว่ า นเสน่ ห์ ห รื อ

สร้างเรื่องอำพรางอะไรไว้ เพราะหากต้องคบหากันต่อไปในอนาคต ท่าน อาจจะรู้สึกอับอายกับสิ่งที่ท่านทำลงไป

ราศีกรกฎ

( 1 6 ก ร ก ฎ า ค ม – 1 6 สิ ง ห า ค ม )

เดือนนี้เป็นเดือนที่มีหลายๆอย่างเข้าเป้า ไม่ทำให้ท่านหวาดหวั่น เรื่อง หน้าที่การงาน เป็นเรื่องที่โดดเด่นมาก ถ้าท่านทำงานในองค์กรใหญ่ๆ หรือ มีบริวารมากๆ บรรยากาศในการทำงานของท่านจะคึกคักเป็นพิเศษและพบ ความสำเร็จได้ตามเป้าหมาย งานใดที่ท่านปราถนา จะมีโอกาสดีที่เกิดขึ้น กับท่านได้ อาจจะได้เลื่อนตำแหน่ง หรือได้เงินเดือนเพิ่ม หรือโบนัส ส่วน ท่านที่ค้าขายยอดค้าก็จะทะลุเป้า ครึ่งเดือนหลังระวังอาจจะมีข้อพิพาทหรือ คดีความเรื่องการเงินหรือผลประโยชน์บางอย่าง เรื่องความรักนั้น ท่านที่ยัง โสดดูมีชีวิตชีวามีพลังประหลาดในชีวิตอันนื่องด้วยความรัก

ราศีสิงห์

( 1 7 สิ ง ห า ค ม – 1 6 กั น ย า ย น )

ต้นเดือนท่านจะร้อนใจ หรือชีวิตจะดูมีชีวิตชีวามากขึ้น หรือมีความคึกคัก ครึกครื้น อาจจะมีโชคลาภต่างๆ แต่ต้องระวังเรื่องสุขภาพให้มาก เรื่อง หน้าที่การงานนั้น นับเป็นโอกาสที่จะมีความเจริญรุ่งเรือง โดยพาะท่านที่ เป็นนักธุรกิจ ก็จะมีกำไรมากขึ้น หรือมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นงานใหม่ๆ อาจจะ ขยั บ ขยายกิ จ การ เรื่ อ งการเงิ น นั้ น ท่ า นมี เ กณฑ์ จ ะได้ โ ชคจากการเสี่ ย ง

การเก็งกำไร หรือโดยเสน่หา ราวกลางเดือนระวังเรื่องความผิดพลาด

ของเอกสารสัญญา ของหาย เงินหาย หรือถูกหลอกลวง เรื่องความรักเป็น เรื่ อ งที่ ท่ า นให้ ค วามสนใจมาก หรื อ เรี ย กว่ า กำลั ง หลงระเริ ง อยู่ กั บ

ความสำราญ ถ้ า ท่ า นมี ค วามรั ก ระวั ง ถึ ง กรอบประเพณี ห รื อ ความพอดี

พองามไว้บ้าง หากท่านที่มีครอบครัว มีเกณฑ์มีบุตรมีสมาชิกในครอบครัว เพิ่มขึ้น

37


ราศีกันย์

( 1 7 กั น ย า ย น – 1 6 ตุ ล า ค ม )

ในช่ ว งสั ป ดาห์ แ รกท่ า นจะพบเรื่ อ งวุ่ น วาย ช่ ว งนี้ ท่ า นไม่ ค วรทำอะไร

ที่ ต้ อ งการความชั ด เจนแน่ น อน เช่ น วางมั ด จำซื้ อ รถ ซื้ อ บ้ า น หรื อ

การตัดสินใจที่สำคัญๆ ไม่ควรทำเอกสารที่สำคัญๆเพราะมีโอกาสผิดพลาด สูง เรื่องของงานนั้นเป็นช่วงของการขยับขยายงาน เข้ารับตำแหน่งใหม่ หรือท่านอาจจะเปลี่ยนงาน ได้งานที่มั่นคงหรือดีขึ้นกว่าเดิม ส่วนเรื่อง

การเงินนั้น ท่านมีโชคลาภเป็นช่วงที่การเงินมีเหลือเฟือ ครึ่งเดือนหลัง

มีเกณฑ์ใช้เงินมากโดยเฉพาะเรื่องครอบครัวหรือคนรัก เรื่องความรักมีเกณฑ์ พบเนื้ อ คู่ ห รื อ ตกลงปลงใจกั บ ใครซั ก คน หรื อ อาจได้ เ วลาเปิ ด ตั ว คนรั ก

หรือได้แต่งงาน

ราศีตุลย์

( 1 7 ตุ ล า ค ม – 1 5 พ ฤ ศ จิ ก า ย น )

ถ้าท่านคิดทำอะไร มักสำเร็จตามเป้าหมาย แม้แต่เจ็บป่วยก็มีเกณฑ์หาย หรือบรรเทาลง ท่านมีเกณฑ์ได้รถใหม่ ได้เสื้อผ้า เครื่องประดับที่ถูกใจ ญาติ พี่ น้ อ งมี เ กณฑ์ ไ ด้ ก ลั บ มาพบกั น เรื่ อ งการเงิ น แม้ มี ค่ า ใช้ จ่ า ยมาก

เป็นก้อนหลายส่วน แต่ท่านก็สามารถบริหารจัดการได้อย่างราบรื่น เป็นช่วง นาที ท องของนั ก เสี่ ย งโชคทั้ ง หลาย ปลายเดื อ นระวั ง มี เ รื่ อ งวุ่ น วายใน

ที่พักอาศัย หรือเกี่ยวกับบริวาร หรือผู้ใต้บังคับบัญชา

ราศีพิจิก

( 1 6 พ ฤ ศ จิ ก า ย น – 1 5 ธั น ว า ค ม )

ท่านที่ชอบเสี่ยง ชอบเก็งกำไรมีโอกาสดี เป็นนาทีทอง แต่ไม่ควรประมาท มากนัก ท่านที่เป็นนักธุรกิจ มีเกณฑ์ขยับขยายกิจการมีบริวารมากขึ้นตามที่ ท่านต้องการ ช่วงวันที่ 4 มกราคม ระวังสุขภาพเรื่องตา หรือการมองเห็น ของท่าน ช่วงราวกลางเดือนท่านจะมีความกล้าหาญ ท้าทาย มีการเริ่มต้น ใหม่ๆในชีวิตรวมทั้งเผชิญโลกในรูปแบบที่ท่านไม่เคยสัมผัสมาก่อน คงมี ความตื่ น เต้ น ตื่ น ตาตื่ น ใจพอสมควร แต่ ค วรระวั ง เรื่ อ งอุ บั ติ เ หตุ เรื่ อ ง

ความรักนั้นอาจเป็นช่วงที่สมควรเปิดตัวคนรัก

ราศีธนู

( 1 6 ธั น ว า ค ม – 1 4 ม ก ร า ค ม )

เดือนนี้ท่านคงมีผลกระทบต่อท่านในเรื่องทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหาก ท่านสมาคมกับคนชั้นสูง จะมีเรื่องชวนให้อึดอัดใจ เรื่องบริวาร จะเกิด ปัญหาที่ท่านอาจจะจัดการไม่ได้ ส่วนเรื่องเงินมีเกณฑ์กระทบด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของผลประโยชน์ของหน่วยงาน จะมีความผิด


ปกติบางอย่างที่หาทางแก้ไขป้องกันไม่ได้ ช่วงนี้ให้เครดิตใครมากไม่ได้

โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้ารายใหญ่ ปลายเดือนท่านจะโชคดี มีโชคใหญ่

เช่นได้บุตรหลานมาเชยชม ได้เงินก้อนใหญ่ และหมดหนี้สินที่สำคัญๆ

ได้ และมีเกณฑ์เดินทางที่ดี

ราศีมังกร

( 1 5 ม ก ร า ค ม – 1 2 กุ ม ภ า พั น ธ์ )

ท่านจะประสบความสำเร็จในการทำงาน และการวางแผนอนาคต ถ้าท่าน ทำงานระหว่างประเทศ มีเกณฑ์ในการติดต่อประสานงาน และงานบาง อย่างก็คงจบสิ้นอย่างง่ายดาย ความกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้จะบรรเทาลง ท่าน จะได้ใช้ความสามารถและความเด็ดขาดฉลาดเฉียวในการจัดการกับเรื่อง ครอบครัว และบริวารอย่างเข็มข้น ท่านที่ต้องการเงินก้อนจะได้เงินก้อน

ตามที่ท่านต้องการ หรือได้รถคันงาม ราคาแพง รวมถึงความรักด้วยเช่นกัน

ราศีกุมภ์

( 1 3 กุ ม ภ า พั น ธ์ – 1 4 มี น า ค ม )

ปีนี้จะเป็นแห่งการปรับบตัวครั้งใหญ่ของท่านอีกและเป็นปีที่ท่านมีความ มั่นใจ และพร้อมจะเปลี่ยนแปลง ท่านจะมีลาภก้อนโต ก่อนที่จะมีหนี้สิน หรือภาระตามมา บรรยากาศชีวิตของท่านจะดูวุ่นวาย ดูฉุกละหุกชอบกล เรื่ อ งความรั ก มี เ กณฑ์ ไ ด้ ต กลงปลงใจกั บ ใครซั ก คน ท่ า นมี เ กณฑ์ ไ ด้ เปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ หรืออาจจะเป็นการก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดด หาก ท่านต้องการซื้อบ้าน ที่ดิน หรือยานพาหนะ ท่านไม่ควรไปจับจองมองหาไว้ โดยมีการจ่ายเงินมัดจำเพราะจะทำให้เสียเงินเปล่าๆ ช่วงนี้ท่านจะมือเติบ หาง่ายจ่ายคล่อง และควรระวังเรื่องทรัพย์สินสูญหายหรือการถูกโจรกรรม

ในช่วงนี้ ระวังเรื่องสุขภาพของผู้ใหญ่ ส่วนท่านก็ระวังในเรื่องสุขภาพจิต อาจจะอารมณ์อ่อนไหวมากเป็นพิเศษ

ราศีมีน

( 1 5 มี น า ค ม – 1 4 เ ม ษ า ย น )

เดือนนี้ท่านจะมีกำลังมากเป็นพิเศษ เรื่องการงาน นั้นจะมีโอกาสต่างๆ เข้า มา ท่านจะรู้สึกมีเกียรติ ส่วนท่านที่เป็นเจ้าของกิจการ นักธุรกิจ นักการค้า จะมีโชคดีตามที่ท่านคาด ส่วนเรื่องการเงินนั้น เป็นเรื่องที่ทำให้ท่านมีความ สุขอย่างมาก ทั้งรายได้ประจำ รายได้จร รวมถึงโชคลาภต่างๆด้วย ท่านมี เกณฑ์ได้รับมรดก ได้สืบทอดครอบครองสิ่งสำคัญๆของวงศ์ตระกูล ครึ่ง เดือนหลังท่านจะหงุดหงิดใจด้วยเรื่องบริวารที่เกี่ยวกับการเงิน เช่นบริวาร

ขอความช่วยเหลือ หรือทำอะไรแบบตัดลาภท่าน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างหนี้ สินบางอย่าง เรื่องความรักก็มีจังหวะดีๆท่านที่มีคนรักแล้ว จะหมั้นหมาย แต่งงาน ส่วนท่านที่ยังโสดก็มีเกณฑ์ที่จะได้พบเนื้อคู่

39


iDOO TV

บทความ | ภาพ :: DooTV

กลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะกับ “ปกอ่อน” ฉบับที่แล้ว “ปกอ่อน” พูดถึงโปร โมชั่นต่างๆ ในเว็บ DooTV.TV ไปแล้ว ฉบับนี้เรามาดูกันค่ะว่าทางเว็บมี อะไรมานำเสนอบ้าง สำหรับแฟนหนัง แฟนละคร รับรองว่า DooTV ไม่ทำให้ผิดหวัง แน่นอนค่ะ เพราะทางเว็บมีวีดีโอออนดีมานต์ไว้ให้ชมกว่า 10,000 รายการ โดยแยกเป็นหมวดหมู่อย่างเป็นระเบียบ อาทิเช่น ละคร ซิทคอม ซีรี่ย์ เกาหลี ญี่ปุ่น ไต้หวัน และจีน รวมถึงรายการทีวี ทอล์คโชว์ วาไรตี้โชว์ รายการเพื่อสุขภาพ - ออกกำลังกาย เรื่อยไปจนถึงเรื่องอาหารการกิน... เท่านั้นยังไม่พอค่ะ DooTV ของเราเอาใจคอภาพยนตร์ด้วยหนังไทย หนัง เอเชีย และหนังแนวสยองขวัญ แบบที่เมืองไทยมีอะไรดู DooTV ก็มีให้ดูไม่ แพ้กัน... วันไหนแฟนๆ ครึ้มอกครึ้มใจอยากฟังเพลงหรือร้องเพลงคาราโอ เกะ ทางเว็บก็มีให้เลือกฟัง เลือกร้องได้ ทั้งสไตล์ลูกทุ่งและลูกกรุงค่ะ สำหรับเด็กๆ ก็สามารถเลือกดูการ์ตูนได้ด้วย... สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดกับ รายการที่ถ่ายทำและผลิตในประเทศอังกฤษ เช่น อยู่ยังไง ในอังกฤษ,

ดูทีวี ชาแนล รวมถึงรายการน้องใหม่ ตามมาดู DooTV.TV เป็นเว็บไทยเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ที่ตอบสนองความต้องการ ของลูกค้าแบบรวดเร็วและทันใจ อัพเดทรายการบนเว็บวันต่อวัน จึงทำให้ เป็นเว็บยอดนิยมอีกเว็บหนึ่ง สำหรับคนไทยห่างไกลบ้าน... ตอนนี้เว็บดูทีวี มีโปรโมชั่น ดูทีวี 1 ปี ในราคา 55 Pounds หรือ 95 Dollars เท่านั้น

ซึ่งสามารถใช้บริการผ่านคอมพิวเตอร์ได้ที่ www.dootv.tv บริการดูทีวี แบบเรียลไทม์พร้อมเมืองไทยได้ที่ www.idootv.tv ที่นี่สามารถรับสัญญาณ ผ่าน iPad และ iPhone ได้ด้วย ใน 3G ขึ้นไป และโทรศัพท์ระบบ Android 2.2 วิธีสมัครไม่ยากค่ะ เพียงแค่พิมพ์ www.dootv.tv เลือกปุ่มสมัคร สมาชิก (Register) กรอกรายละเอียดสำหรับตัวท่าน พร้อมตั้งพาสเวิร์ด เลขรหัสส่วนตัวเพื่อใช้ในการล็อคอินเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยค่ะ... แฟนๆ สามารถเลือกชมรายการฟรีต่างๆ ได้ อาทิเช่น Hot Clip (อัพเดททุกวัน) รายการ Dootv Channel หรือ รายการ Tammadoo เพื่อทดสอบ คุณภาพ... วิธีชำระเงินค่าสมาชิก หาซื้อ MyDooTv Card ได้ที่จัดจำหน่ายใกล้บ้านคุณ หรือชำระเงิน ผ่านระบบ Paypal ได้ตลอด 24 ชม. ตอนนี้ “ปกอ่อน” ขอตัวไปนั่งดูพี่เคน กับพี่แอนใน 365 วันแห่งรัก ก่อนนะคะ

40


iREPORT

Text | Photo : Chuyot Amaralikhit

ชัยพร ภูเขาทอง ดนตรีและเสียงเพลงเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้โลกใบนี้มีสีสันและน่าอยู่ i-ASiA ฉบับนี้มีโอกาสได้สัมภาษณ์นักเปียโนชาวไทย ที่ดนตรีและเสียงเพลงได้ แปรเปลี่ ย นชี วิ ต เขา จากชายหนุ่ ม คนหนึ่ ง ให้ ก ลายเป็ น นั ก เปี ย โนมื อ อาชีพ และก้าวเดินไปตามรอยอารยธรรมแห่งสายดนตรีสากลคลาสสิ คอันทรงคุณค่า ชัยพร ภูเขาทอง หรือ “ครูนิ๊ง” เป็นหนึ่งนักเปียโนชาวไทย ที่หลายๆ คนในวงการดนตรีคลาสสิค รู้จักเป็นอย่างดี และเป็นครู สอนเปียโนที่ Royal College of Music กรุงลอนดอน และมหา วิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด และมีลูกศิษย์ชาวต่างชาติที่เคยร่ำเรียนเปีย โนด้วยมากมาย “ครูนิ๊ง” ใกล้ชิดกับแวดวงดนตรีไทยและเล่นดนตรีไทย มาตั้งแต่เด็ก เนื่องจากคุณพ่อ (ครูสงัด ภูเขาทอง) เป็นนัก ดนตรี ไ ทยและเป็ น อาจารย์ ส อนดนตรี ไ ทยที่ วิ ท ยาลั ย ครู บ้านสมเด็จเจ้าพระยาและมหาวิทยาลัยมหิดล ส่วนคุณแม่ก็ เป็นอาจารย์ที่วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเช่นเดียวกัน เนื่องจากเป็น เด็กที่ซุกซนมาก จนกระทั่งอายุได้ประมาณ 10 ปี คุณแม่ต้องการ จะมีเวลาเป็นของตัวเองบ้าง เลยจับให้ไปเรียนเปียโน โดยเริ่มเรียน เปียโนครั้งแรกที่ณัฐสตูดิโอ ภายใต้การสอนของอาจารย์ณัฐ ยนตรรักษ์ นัก เปียโนและนักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย และเป็นผู้ปลูกฝังให้รัก ดนตรี เมื่ออายุ 14 ปี ได้ชนะการแข่งขันเปียโนในประเทศไทย ทำให้ได้ มีโอกาสร่วมแสดงกับวงบางกอกซิมโฟนีออร์เคสตร้า ณ ศูนย์วัฒนธรรม แห่งประเทศไทย ซึ่งในการแสดงดังกล่าวมีคณะกรรมการท่านหนึ่งเดิน ทางมาจากอเมริกามาร่วมฟัง และประทับใจ และได้เสนอทุนให้เข้าเรียน International Music course ณ Interlochen Academy of Arts,

42


โลกที่ไม่มีดนตรี หรือโลกที่มีแต่ความเงียบ เป็นโลกที่

น่ากลัว ผมสอนเปียโนให้ลูกศิษย์ต่างชาติมากมาย และให้เสียงดนตรีหรือเสียงเพลงแก่พวกเขาเพื่อนำกลับ ไปเล่นในประเทศโน้นประเทศนี้ ผมอยากให้

ทุกคนมีดนตรีในหัวใจ Michigan, USA. ซึ่ ง เป็ น ทุ น ระยะสั้ น ช่ ว งซั ม เมอร์ หลั ง จากเรี ย นจบ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 จาก โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ ปทุมวัน เมื่อปีค.ศ.1989 ได้รับการตอบรับเข้าเรียนที่ โรงเรียน Purcell ซึ่ง เป็ น โรงเรี ย นเฉพาะทางด้ า นดนตรี ที่ เ ก่ า แก่ ที่ สุ ด ของอั ง กฤษ โดยได้ รั บ พระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถและได้ทุนจากภาคเอกชนได้แก่บริษัท การบินไทย ธนาคารกรุงเทพ โตชิบา และบีเอ็มดับบลิว หลังจากนั้นในปี ค.ศ. 1993 ได้ รั บ ทุ น Queen Elizabeth the Queen Mother Scholarship เพื่อเข้าเรียนต่อที่ Royal College of Music และได้เรียนต่อ ที่ Trinity College of Music ในเวลาต่อมา และในปัจจุบันได้ทุ่มเทเวลา ส่วนใหญ่กับการเป็นครูสอนเปียโน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา “ครูนิ๊ง” ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน หลายรายการ จากหลายประเทศ และมีการแสดงคอนเสิร์ต และเดี่ยวเปีย โนอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือต่างประเทศ “ครูนิ๊ง” กล่าวทิ้งท้ายว่า “โลกที่ไม่มีดนตรี หรือโลกที่มีแต่ความ เงียบ เป็นโลกที่น่ากลัว ผมสอนเปียโนให้ลูกศิษย์ต่างชาติมากมาย และให้ เสี ย งดนตรี ห รื อ เสี ย งเพลงแก่ พ วกเขาเพื่ อ นำกลั บ ไปเล่ น ในประเทศโน้ น ประเทศนี้ ผมอยากให้ทุกคนมีดนตรีในหัวใจ อยากเห็นหรืออยากได้ยิน มุม โน้นมุมนี้ บ้านโน้นบ้านนี้ ทุกถนนทุกตรอกทุกซอกซอย มีเสียงดนตรีในบ้าน มีการซ้อมดนตรีให้พี่น้องปู่ยาตายายหรือคนในบ้านฟัง ซึ่งเสียงดนตรีเหล่านี้ จะทำให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข”

Chaiporn Pookhaothong

Chaiporn Pookhaothong (Kru Ning) is a well-known Thai pianist. He teaches at the Royal College of Music in London and Oxford University. He made his concerto debut at the age of fifteen with the Bangkok Symphony Orchestra conducted by Vladimir Ovchinikov, after winning the prestigious National Piano Competition of Thailand. The performance secured the sponsorship of the Thai Airways, BMW, Toshiba, the Bangkok Bank as well as a Royal Scholarship from Her Majesty the Queen Sririkit, which enabled him to study in the UK. Ning studied at the Royal College of Music and the Trinity College of Music in London. He was a recipient of the coveted Queen Elizabeth the Queen Mother Scholarship at the Royal College of Music, as well as winning major prizes for solo piano such as the Joy Scott, Kendal Taylor, Gladys Puttick and Weingarten Prizes. These prizes were awarded for the performances of Chopin, Beethoven, and Schumann and for the Art of Improvisation. The Ian Fleming Trust awarded him scholarships in 1998 and 1999, the Myra Hess award was made in 1999. He was also awarded a scholarship to attend the International Music course at Interlochen Academy of Arts, Michigan, USA. His piano teachers include Bernard Roberts, Jean Anderson, Philip Fowke and Nat Yontararak. Ning has given numerous concerts as a recitalist, concerto soloist and chamber music player in the UK, Russia, the United States, Japan, Austria and Thailand. His performance venues have included the Rachmaninov Hall in Moscow, South Bank Centre and St Martin-in-the-Fields in London, Thailand Cultural Centre and the Goethe Institute and he has recently toured Northeast England. His playing is frequently heard on radio in Thailand, BBC World Service and has been invited to give lecture recitals and masterclasses at Mahidol College of Music in Bangkok, and is on the staff of the Junior Department of the Royal College of Music in London.

43


iREPORT

Text | Photo :: Little Bird

ภูมิ พรหมชาติ ภูมิเรียนชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนมีนประสาทวิทยา เริ่มเล่นเปียโนเมื่ออายุ ได้ 10 ปี เพราะพี่สาวและน้องสาวเล่นเปียโน โดยมีอาจารย์พีรพงศ์ สุร วรรณเป็นครูสอน และเมื่อภูมิอายุได้ 14 ปี มีโอกาสแสดงเดี่ยวเปียโนครั้ง แรก (A Debut Piano Recital) ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ครั้ง นั้นสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์ ได้เสด็จมาเป็นองค์ประธานและทอดพระเนตรการแสดง เดี่ยวเปียโนครั้งแรกของภูมิ และจากนั้นเป็นต้นมา ท่านทรงพระ กรุณาเสด็จเป็นองค์ประธานและทอดพระเนตรการแสดงเดี่ยวเปียโน ของภูมิทุกรายการ และเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2550 ในระหว่างที่ พระองค์ท่านประชวรอยู่ พระองค์ท่านเสด็จออกจากโรงพยาบาล ศิริราช เพื่อมาทอดพระเนตรการแสดงเดี่ยวเปียโนอำลาของภูมิ ก่อนที่จะมาเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษ นั่นคือคอนเสิร์ตครั้งสุดท้าย ที่พระองค์ท่านเสด็จทอดพระเนตร นอกจากนี้พระองค์ท่านยัง ทรงพระเมตตาพระราชทานโอกาสให้ภูมิเข้าเฝ้าและตามเสด็จไป ชมคอนเสิร์ตและเทศกาลดนตรีทั้งในและนอกประเทศ ซึ่งทำให้ ภูมิเกิดแรงบันดาลใจและมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นนักเปียโนใน อนาคต หลังจากภูมิเรียนจบมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนนวมิ นทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ภูมิได้รับทุนการศึกษา จากสถาบัน Nanyang Academy of Fine Arts ประเทศ สิงคโปร์ โดยสามารถข้ามชั้นและเข้าเรียนต่อชั้นปีที่ 1 ได้เลย และ ในระหว่างที่เรียนอยู่นั้น หัวหน้าภาควิชาเปียโนจากสถาบัน Royal College of Music ประเทศอังกฤษ ได้มาดูการแสดงของภูมิและประทับใจ มาก จึงเสนอทุนการศึกษาให้ ภูมิจึงย้ายมาศึกษาต่อที่ Royal College of Music ณ ลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยการเรียนต่อต่างประเทศทั้งสอง

44


ภูมิมีความสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น อย่างหาที่สุดมิได้ พระองค์ท่าน มีความสำคัญที่สุดในชีวิตของภูมิ ในขณะตามเสด็จ ภูมิต้อง อ่านหนังสือให้ท่านฟัง ต้องเขียน รายงานว่าเรียนอะไรบ้าง พระองค์ท่านพระราชทาน คำอบรมสั่งสอนแก่ภูมิตลอดเวลา และทุกเรื่อง แห่งนี้ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงฯ ทรงพระ เมตตาพระราชทานทุ น การศึ ก ษาส่ ว น พระองค์ให้กับภูมิมาโดยตลอด และที่ ผ่านมาภูมิได้รับรางวัลชนะเลิศจาก การแข่งขันมากมายทั้งการแข่ง ขันในประเทศไทยและการแข่ง ขันระดับโลก “ภู มิ มี ค วามสำนึ ก ใน พระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น อย่างหาที่สุดมิได้ พระองค์ท่าน มีความสำคัญที่สุดในชีวิตของภูมิ ในขณะตามเสด็ จ ภู มิ ต้ อ งอ่ า น หนั ง สื อ ให้ ท่ า นฟั ง ต้ อ งเขี ย น รายงานว่าเรียนอะไรบ้าง พระองค์ ท่ า นพระราชทานคำอบรมสั่ ง สอนแก่ ภู มิ ต ลอด เวลาและทุกเรื่อง อาทิเช่น “ถึงแม้ว่าจะไปเรียน เมื อ งนอก ก็ ต้ อ งเขี ย นภาษาไทยให้ ถู ก ต้ อ ง” พระองค์ ท่ า นจึ ง รั บ สั่ ง ให้ ภู มิ เ ขี ย นจดหมายถึ ง พระองค์ท่านเป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หรือ แม้แต่เรื่องมารยาทบนโต๊ะอาหาร เป็นต้น ซึ่งทุกๆ คำอบรมสั่งสอน ภูมิจดจำได้ตลอดเวลา และน้อมนำไปใช้ตลอดชีวิตและภูมิจะตั้งใจเรียน เปี ย โนอย่ า งสุ ด ความสามารถ และจะกลั บ มา พัฒนาวงการดนตรีคลาสสิคในประเทศไทย”

Poom Prommachart

Born in Bangkok, pianist Poom Prommachart is rapidly building a reputation as an outstanding performer and an artist of rare expressive depth. He has been a prizewinner at over 15 national and international piano competitions. A student at the Royal College of Music, he recently won first prize at the Isidor Bajic International Piano Competition, Serbia. The jury conferred on him the special honour of the title Laureate of the competition and he was also winner of the Chamber Music and Audience Prizes. Other recent successes include first prize - The Kindersley Prize - and the Audience Prize donated by Leopold de Rothschild at the UK Conservatories Intercollegiate Sheepdrove Piano Competition (featuring some of the brightest talents from all the major UK conservatoires), first prize in the Eastbourne Symphony Orchestra Young Soloist of the Year Competition, the Esther Fisher prize (RCM), winner of Royal College of Music’s Concerto Competition and second prizes at the International Chopin Piano Competition in Budapest (where he was also awarded a special prize for the best performance of a work by Liszt) and the Joan Chisell Schumann Award. After having graduated M.3 from Nawaminintrachinuti Trimudomsuksanolkola School, Poom has decided to pursue music seriously and so he moved to study at Nanyang Academy of Fine Arts in Singapore in 2005. One year after that, he met the Head of Keyboard of the Royal College of Music in an audition in Singapore and later was invited to continue his music study at the Royal College of Music in London. Poom gave his debut recital at the age of 14, which was when he was first kindly visited by H.R.H. Princess Galyani Vadhana. 2 year after that, Poom was awarded a full scholarship H.R.H Princess Galyani Vadhana, which played a vital role in financial support throughout his studies both in Singapore and London. After his first solo recital when he was 14 and has since given regular recitals and concerto performances throughout Thailand, Singapore and in the UK at venues such as Steinway Hall, the Bath Pump Room, Elgin Hall, St Georges Hanover Square, Amaryllis Fleming Concert Hall, Cadogan Hall (in the RCM’s Rising Stars series), St. John’s Smith Square, Royal Albert Hall, St. Matin in the Field, Concert Hall Kolarac, Serbia and the Newbury Corn Exchange. He has also given concerts in Japan, Hungary, France, Serbia and Switzerland. Most recently, Poom performed Saint-Saens’ Piano Concerto No.2 in G minor with the International Youth Orchestra, Shostakovich’s Piano Concerto no.2 with the Newbury Symphony Orchestra, Grieg’s Piano Concerto with the National Symphony Orchestra, Prokofiev Piano Concerto no.2 in G minor with London’s Young Musician Symphony Orchestra, and Brahms’ Piano Concerto No.1 in D minor with the Eastbourne Symphony and Worthing Symphony Orchestras. His acclaimed performance of the Brahms D minor Concerto with the Timisoara “Banatul” Philharmonic in Serbia was broadcast live on national radio and television. Forthcoming engagements include Rachmaninoff’s Piano Concerto no.3 with the Philippine Philharmonic Orchestra in the 2011 Philharmonic Season in Manila, a concerto performance at the Isidor Bajic International Piano Competition’s Gala Concert with Timisoara Philharmonic, Rachmaninoff’s Piano Concerto and Tchaikovsky Piano Concerto with Worthing Philharmonic Orchestra and Prokofiev’s Piano Concerto no.2 with the Royal College of Music Orchestra on 20th January 2011.

45


iREPORT

Text :: Little Bird

ปรัชญ์ นักเปียโนชาวไทย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จาก สถาบันกิลด์ฮอลล์ (Guildhall School of Music and Drama) กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ปรัชญ์ได้รับพระ มหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิ วัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์พระราชทานทุนการ ศึกษาเล่าเรียน ณ สถาบันอันเป็นที่ยอมรับมากที่สุดแห่งนี ้

ปรัชญ์ บุญดีสกุลโชค ปรัชญ์เกิดในครอบครัวที่ไม่มีญาติพี่น้องเป็นนักดนตรี หรือมีพื้นฐานทางด้านดนตรีเลย คุณพ่อเป็นอาจารย์คณะ วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่วนคุณแม่เป็น นักสังคมสงเคราะห์ ในวัยเด็กปรัชญ์ศึกษาระดับประถมที่ โรงเรี ย นสาธิ ต จุ ฬ าฯ จนกระทั่ ง ได้ มี โ อกาสมาเรี ย นต่ อ ที่ ประเทศอังกฤษ และค้นพบว่าต้องการที่จะเป็นนักดนตรีมือ อาชีพ ขณะนั้นปรัชญ์เรียนเปียโนกับ อ.สุดา พนมยงค์ และ เรี ย นประพั น ธ์ เ พลงกั บ ดร.อโณทั ย นิ ติ พ น และ ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร ไม่นานปรัชญ์ก็ได้รับคำแนะนำ ให้ไปศึกษาต่อต่างประเทศ ซึ่งนับเป็นก้าวแรกของเส้นทางสู่ อาชีพนักเปียโนดั่งที่ตั้งใจ ช่วงแรกของชีวิตนักเรียนอังกฤษ ปรัชญ์ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนบรอควูด พาร์ค (Brockwood Park School) ซึ่ ง เป็ น โรงเรี ย นทางเลื อ กตามแบบปรั ช ญาของ กฤษณมูรติ หลังจากนั้น เมื่ออายุ 16 ปี ปรัชญ์สามารถสอบ เข้าโรงเรียนดนตรีเฉพาะทาง และได้เข้าเรียนที่ เยฮูดิ เมนูฮิน (Yehudi Menuhin School) โดยได้รับทุนการศึกษาจาก โรงเรียน นับเป็นคนไทยคนแรก ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าไปใน โรงเรียนนี้ หลังจบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมแล้ว ปรัชญ์ได้ เข้าศึกษาต่อ ที่สถาบันกิลด์ฮอลล์และจบการศึกษาปริญญา ตรีและโท โดยจบปริญญาตรีด้วยผลการเรียนในระดับเกียรติ นิยมอันดับหนึ่งพร้อมกับคะแนนสูงที่สุดในสาขาเปียโนของปี การศึกษานั้น ปรัชญ์ได้ศึกษาเปียโนกับ Caroline Palmer และเป็นนักเปียโนที่เป็นที่ยอมรับในฐานะนักเดี่ยวเปีย โน (soloist) และนั ก ดนตรี เ ชม เบอร์ ใ นวงทริ โ อ ที่ เ ขาจั ด ตั้ ง ขึ้ น ชื่อ Lakeside Trio ปรัชญ์มีการ แสดงอย่ า งสม่ ำ เสมอ ทั้ ง ใน ประเทศไทย ทวีปยุโรปและ ในสหรั ฐ อเมริ ก า บนเวที ระดั บ โลก อาทิ เ ช่ น

46


ปัจจุบันเป็นศตวรรษที่ 21 โลกได้เปลี่ยนไปมากมาย และดนตรีคลาสสิคไม่ได้เป็นสิ่งที่น่าสะพรึงกลัว ใครที่ ไม่เคยฟังหรือคิดว่าตนเองฟังไม่เป็น ผมขอแนะนำว่า ให้โอกาสตัวเองไปฟังด้วยใจที่เปิดกว้าง ซึ่งศิลปะของ ดนตรีนั้นงดงามมาก หลายๆ คนอาจจะได้รับความ สุขอย่างที่ไม่เคยพบมาก่อน

Wigmore Hall, Barbican Hall, Royal Festival Hall, St John’s Smith Square และ Purcell Room และในวันที่ 14 มกราคม 2011 ปรัชญ์และวง Lakeside Trio จะมีส่วนร่วมใน Park Lane Group Young Artists New Year Series โดยมีการแสดงขึ้น ณ Purcell Room, Royal Festival Hall เวลา 18.15 น. ปรัชญ์กล่าวทิ้งท้ายว่า “ปัจจุบันเป็นศตวรรษที่ 21 โลกได้เปลี่ยนไป มากมายและดนตรีคลาสสิคไม่ได้เป็นสิ่งที่น่าสะพรึงกลัว ใครที่ไม่เคยฟังหรือ คิดว่าตนเองฟังไม่เป็น ผมขอแนะนำว่า ให้โอกาสตัวเองไปฟังด้วยใจที่เปิด กว้าง ซึ่งศิลปะของดนตรีนั้นงดงามมาก หลายๆ คนอาจจะได้รับความสุข อย่างที่ไม่เคยพบมาก่อน”

Prach Boondiskulchok

Prach was born and raised in Bangkok, Thailand, where western classical music was not widely practised. He had to make an important decision to leave home at a young age to pursue music. Soon, he was advised to consider the prospect of studying in the United Kingdom. At the age of thirteen, Prach came to England in search of a formal musical education. He first attended an alternative boarding school, Brockwood Park School, founded by the philosopher J. Krishnamurti in Hampshire, England. There he received a well-rounded musical education from Peter Norris and Alan Rowlands. Prach then applied to the Yehudi Menuhin School, where he was accepted with a generous scholarship to study with Ruth Nye. It was during these early years in England that Prach took a keen interest in composition, and developed his versatile musicianship. Since then, he has been performing in public as both solo pianist, chamber musician, as well as having compositions of his performed both in Thailand and the UK. Upon graduating from the Yehudi Mehuhin School, Prach had the opportunity to perform to the late H.R.H. Princess Galyani Vadhana of Thailand, who was keen to promote classical musicians from Thailand, and had the vision to put Thailand on the map of international music making. Her Royal Highness granted him the prestigious ‘Fund for Classical Music Promotion’ to further his studies in both piano and composition at the Guildhall School of Music and Drama in London, with Martin Roscoe (piano) and Malcolm Singer (composition). Lately, Prach graduated his Masters degree at the Guildhall School under the guidance of Caroline Palmer. He is enjoying an active performing career throughout Europe, Thailand and the U.S. as recitalist and chamber musician with his trio Lakeside Trio. He has appeared in, among many prestigious venues, the Wigmore Hall, Barbican Hall, Royal Festival Hall, St John’s Smith Square, Purcell Room, and the Thailand Cultural Centre. He has participated in many music festivals such as IMS Prussia Cove, Verbier Festival, International Sommer Akademie Wien, and Courchevel. Besides the main tutors, he has worked with Ferenc Rados, Avedis Kouyoumdjian, Valeria Szervanszka, Jeremy Menuhin, Pascal Devoyon, Paul Lewis, Dominique Merlet and Mstislav Rostropovich. In January 2004, his performance of Bach Sinfonia in the Royal Festival Hall won critical acclaim in The Independent as “ecstatic… would have been a high point in any recital programme”. On 14 Januaray 2011 Prach and his Trio, Lakeside Trio, will join in the Park Lane Group Young Artists New Year Series at Purcell Room, Royal Festive Hall at 6.15 p.m.

47


iSHARE RECIPE

Photo :: Kulaphat Saeteng

เปิดห้องครัวฉบับนี้พิเศษ i-ASiA พาบุกห้องครัว “สาว สาว สาว” 3 สาว แห่งสถานเอกอัครราชทูต ไทย กรุงลอนดอน ที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตากันดี ร.ท. หญิงกรรภิรมย์ วิชาธร คุณจิตวิภา เบญจศีล และคุณศิริวิไล โรจน์ประสิทธิ์พร... มาดูกันว่าเค้า และเธอทำอะไรทานในวันว่าง

ร.ท.หญิงกรรภิรมย์ วิชาธร

ซุปไก่น้ำใส (ไขมันต่ำ)

สำหรับ 4 ที่ ส่วนประกอบ - เนื้ออกไก่ ลอกหนัง (Free Range) 2 ชิ้น - กระดูกไก่ - หอมหัวใหญ่ขนาดกลางสับ 2 หัว (เคล็บลับ ความหวาน) - กระเทียมบด 2 กลีบ - น้ำมันมะกอก 2 ช้อนโต๊ะ - แครอทหั่นลูกเต๋า 3 หัว - ผักคื่นช่ายสับ 4 ก้าน - เกลือและพริกไทยดำ - น้ำตาลทราย 2 ช้อนโต๊ะ - น้ำเปล่า 4 ถ้วย - ซอสปรุงรส 2 ช้อนชา

48

วิธีทำ - ต้มน้ำในหม้อจนเดือดด้วยไฟปานกลาง ใส่กระดูกไก่ กระเทียมบด และน้ำมันมะกอก เคี่ยวไปเรื่อยๆ หมั่นช้อนฟองที่ลอยอยู่บน ผิวซุปออก เพื่อให้ซุปใสและมีไขมันต่ำ - เคี่ยวไปเรื่อยๆ จนได้น้ำซุปกระดูกไก่ ที่เข้มข้น - นำเนื้อไก่ใส่หม้อ ตามด้วยผักต่างๆ ที่หั่นไว้ ต้มไฟอ่อน จนเดือด - ปรุงรสด้วยเกลือ พริกไทยดำ น้ำตาลทราย และซอสปรุงรส พร้อมเสิร์ฟ


จิตวิภา เบญจศีล

สปาเก็ตตี้แอนโชวี่พริกแห้ง

สำหรับ 3-4 ที่ ส่วนประกอบ - เส้นสปาเก็ตตี้ 3 กำ - แอนโชวี่ในน้ำมัน 5 ตัว - น้ำมันมะกอก 3 ช้อนโต๊ะ - เกลือ - พริกไทยดำ - กระเทียมสับ 6-7 กลีบ (มากน้อยตามความชอบ) - พริกแห้ง 2-3 เม็ด วิธีทำ - ต้มน้ำร้อนในหม้อ ใส่เกลือเล็กน้อย จนน้ำเดือด - ต้มเส้นสปาเก็ตตี้ 6-7 นาที หรือทดสอบว่าเส้นสุก และนิ่มพอดี - กรองเส้นออกจากน้ำร้อน พักไว้ - ใส่น้ำมันมะกอกในกะทะตั้งไฟร้อนปานกลาง ใส่กระเทียมสับ เจียวพอสุก

- เติมแอนโชวี่ ใช้ตะหลิวแบ่งเป็นชิ้นเล็กๆ ผัดกับน้ำมันจนหอม - ใส่พริกแห้ง หักเป็นชิ้นๆ - คนส่วนผสมในกะทะประมาณ 2 นาที - เทเส้นสปาเก็ตตี้ลงในกะทะ คนส่วนผสมให้เข้ากัน ยกขึ้นจากเตา และเสิร์ฟ

ศิริวิไล โรจน์ประสิทธิ์พร

ไอศกรีมทอด

(4 ลูก)

ส่วนประกอบ - เกร็ดขนมปังหยาบ 120 กรัม - ไข่ไก่ 1 ฟอง - เกลือ - น้ำเปล่า - ไอศกรีม (รสวนิลา) 250 กรัม - น้ำมันสำหรับทอด วิธีทำ - ผสมไข่ไก่ น้ำเปล่า 2 ช้อนโต๊ะ และเกลือป่นใน ชาม - นำเกร็ดขนมปังใส่ภาชนะขนาดใหญ่ เพื่อความ สะดวกในการปั้น - ตักไอศกรีม 1 ลูก วางบนเกร็ดขนมปัง ใช้มือ คลุกไอศกรีมกับเกร็ดขนมปังให้ทั่ว (ไม่ต้องหนา) นำไปชุบไข่ไก่ที่เตรียมไว้ - ชุบเกร็ดอีกครั้ง ครั้งนี้ออกแรงกดเล็กน้อยเพื่อ ให้เกร็ดขนมปังติดกับไอศกรีม

- ห่อไอศกรีมที่ปั้นเสร็จแล้วด้วยพลาสติกฟิล์ม นำไปแช่ช่องแข็ง จากนั้นปั้นไอศกรีมลูกต่อไป วิธีทอด - ใช้หม้อเล็กที่มีความลึก ใส่น้ำมันให้สูงพอสำหรับไอศกรีม 1 ลูก - ตั้งน้ำมันให้ร้อน (ทดสอบความร้อนโดยใส่เกร็ดขนมปังลงไป) - ทอดไอศกรีม (แช่อยู่ในตู้เย็นไม่ต่ำกว่า 2 ชม.) ประมาณ 20-25 วินาที จนเกร็ดขนมปังเป็นสีเหลือง ทอง และเสิร์ฟ หากชอบ - ราดไอศกรีมด้วยซอส Butterscotch เพื่อเพิ่มความหอมมัน

49


iLOVE COOKING Text / Photo :: Penny Jirayuwattana

X’Mas Traditional treats

50


Christmas is a time for family and friends; it’s a celebration with loved ones. And what better way to celebrate than with traditional treats. After all, what is Christmas without trifle? Trifles are often served at Christmas time, sometimes as a lighter alternative to the much denser Christmas pudding. Trifle is a dessert dish made from thick (or often solidified) custard, fruit, sponge cake, fruit gelatin, and whipped cream. These ingredients are usually arranged in layers with fruit and sponge on the bottom, and custard and cream on top. Through the last three centuries, trifle has soaked its way into literature through the writers’ tongues, after Oliver Wendell Holmes called it, “That most wonderful object of domestic art,” Dickens put it among his ‘glorious food’s, and J. K. Rowling mentioned it in Harry Potter and the Philosopher’s Stone A trifle is often used for decoration as well as taste, incorporating the bright, layered colours of the fruit, jelly, egg custard, and the contrast of the cream. There are quite a few kinds of trifle: chocolate trifle, Black Forest trifle, and the good old-fashioned trifle English mums make as an alternate Christmas dessert to the plum pudding. I have been making the same Christmas trifle for years on end – but recently I decided to experiment with something new, without totally sacrificing the traditional qualities we’ve grown to love. This fits the bill perfectly. My trifle shall not take the celebrity route, neither, taste wise, will it come close to Delia’s Trifle, but it will make an impact on Santa when he comes down our chimney.…I’m sure of that.

Mulled Wine Trifle

Yield: 12 portions Ingredients • 1 orange, slice • 1 lemon, slice • 1 tbsp grated ginger • 1 cinnamon stick • 2 cloves • 100ml vanilla vodka • 6 cardamom pods • 200ml port • 750ml red wine • 150g sugar • 25g sheet gelatine, softened in cold water, drained • 840g custard sauce • 8g sheet gelatine, soften in cold water, drained • 1l double cream • 1 tsp vanilla extract • ½ loaf of gingerbread, cut in to1 cm cubes • Heat the orange and lemon zest, ginger, cinnamon stick, cloves, vanilla vodka, cardamom pods, port, red wine and sugar over a low heat until hot, but not boiling. Strain the mixture through a sieve onto the softened gelatine (25 g.) in a large bowl and stir well.

• Divide diced bread into each of 12 serving glasses and pour enough of the jelly mixture into each glass to fill it a third of the way up. Chill in the fridge until they have completely set. • While waiting for the jelly to set, warm up the custard sauce and put 8g of soften gelatine in, stir well • When the jelly is ready, pour the custard mix on the top of the jelly. Put the glasses back in the fridge. Chill until the custard is set. • W hip double cream with vanilla extract and put in a piping bag. • To serve, pipe whipped cream on the top of the custard. Sprinkle dried gingerbread crumb or almond flakes on the top.

Penny Jirayuwattana

51


iLOVE COOKING Photo :: Sasha Location :: Kinnaree Thai Restaurant

วันนี้ iPlace 2 Eat ดั้งด้นมาถึง Birmingham เพื่ อ มาชิ ม อาหารไทยที่ ร้ า นอาหารกิ น รี Kinnaree เพราะหลายคนพูดถึงอาหารปักษ์ใต้ รสชาติถูกปาก กิ น รี เปิ ด ให้ บ ริ ก ารเสิร์ฟอาหารไทยบน เนื้อที่กว่า 150 ที่นั่ง นั่งสบาย ๆ ริ ม น้ ำ กลางใจ เมือง Birmingham ตั้งแต่ปี 2006 บริหารโดย

คุณแนท - ไก่ทอง ประยืนยง บรรยากาศในร้ า นตกแต่ ง สไตล์ โ มเดิ ร์ น ไทย เฟอร์นิเจอร์ไม้สีเข้ม บวกของประดับร้านสี เอิร์ทโทน เหลือง ทอง แดง และสีเขียวจากต้นไม้ ทำให้รู้สึกอบอุ่นตั้งแต่ก้าวแรกที่ย่างเท้าเข้าไปใน ร้ า น... ตั ว ร้ า นเป็ น แนวยาว มี โ ซนแยกเหมาะ สำหรับจัดเลี้ยงหรืองานโอกาสพิเศษ คุณแนทเล่าว่า “อาหารที่นี่โดดเด่นเรื่องความสดใหม่เพราะอาหาร แต่ละจานจะทำสดๆ เสิร์ฟร้อนๆ จากครัวทุกจาน และที่สำคัญแกงเผ็ดที่นี่ ทางร้านทำเองเป็นสูตรพริกแกงเผ็ดปักษ์ใต้ ทำให้แกงเผ็ดที่นี่มีสีเหลือง

ของขมิ้น กินแล้วหอมเครื่องพริกแกง... น้ำซอส น้ำจิ้ม ร้านเราก็ทำเอง เพราะจะได้ ก ลิ่ น ความสดหอมของพริ ก และบ๊ ว ย ทำให้ ลู ก ค้ า ประทั บ ใจ นอกจากจะมีลูกค้าไทย เอเชียแล้ว ลูกค้าชาวต่างชาติก็นิยมมาทานอาหาร

ที่ร้านเป็นประจำ” อาหารแนะนำ ขนมจีบ - เนื้อแป้งหอมกรุ่น เนื้อนุ่มเหนียว ไส้ไก่กุ้งและแห้ว ทาน

คู่กับน้ำจิ้มสูตรพิเศษของทางร้าน ทำให้ขนมจีบที่ธรรมดาไม่ธรรมดา ซี่โครงหมูอบ - เนื้ อ หมู นุ่ ม มาก ทานแล้ ว แทบจะละลายในปาก

หอมกรุ่นเม็ดงานและน้ำมันงา สูตรหมักเป็นสูตรลับพิเศษเฉพาะหาทาน

ได้ที่ Kinnaree ที่เดียว สะเต๊ ะ ไก่ - เนื้ อ หน้ า อกไก่ หอมกลิ่ น เครื่ อ งเทศตั้ ง แต่ เ ดิ น มาเสิ ร์ ฟ เนื้ อ อกไก่ ชุ่ ม ชื้ น

เนื้อนุ่ม ถูกปาก ปูจ๋า - หมักพิเศษหอมอร่อย เนื้อปูเยอะ มาก ทานคู่กับน้ำจิ้มบ๊วยหวาน (ไม่หวานมาก) รสกลมกล่อม ผัดเผ็ดหมู - สูตรพริกแกงเผ็ดใต้ทำเอง

52

หอมกลิ่นขมิ้นสด เผ็ดร้อนได้ใจ ต้องทานกับข้าวสวยร้อนๆ หรือข้าวกะทิ สำหรับคนไม่ทานเผ็ดเพื่อลดความเผ็ดร้อนของเครื่องเทศ ห่อหมกทะเล - หมกมาในกระดาษฟรอยด์ หอมหวานพริกแกงและ ใบโหระพา อาหารทะเลสดทุกชิ้น (จานนี้ต้องยกนิ้วให้) ปลาส้มแป๊ะซะ - สูตรพริกแกงใต้ทำเอง เมนูนี้เหมาะสำหรับสาวๆ ที่รักสุขภาพ เพราะปลาและผักสดมาก ขนมหม้ อ แกง - ขนมหม้ อ แกงถั่ ว เหลื อ ง ขนมไทยจานนี้ อ ร่ อ ย ถูกปากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เสิร์ฟพร้อมหอมแดงซอย เพิ่มรสชาติ ด้วยเฟรชครีมและสตอร์เบอร์รี่ อร่อยอย่าบอกใคร หากมี โ อกาสแวะมาเที่ ย ว Birmingham อย่ า ลื ม แวะมาร้ า น Kinnaree นะคะ คุณแนทบอกว่า “สำหรับพี่น้องชาวไทยทุกๆ คนที่แวะมา ทานอาหารที่นี่ เรามีส่วนลดพิเศษให้ถึง 10% สำหรับค่าอาหาร” Kinnaree Thai Restaurant 22 Water Front Walk, Holliday Wharf Building, Birmingham B1 1SN Tel : 0121 665 6568, Web : www.kinnaree.co.uk เปิดบริการทุกวัน จันทร์ - เสาร์ : 12:00 - 11:00 น. อาทิตย์ : 12:00 - 10:30 น.


Pad phed moo

Satay gai

KINNAREE thai restaurant Translated by: Annie-Ploy Srinurak

Today, iPlace 2 Eat took an expedition all the way to Birmingham on the search to experience for themselves the much speculated and talked about Southern Thai food at the Kinnaree Thai restaurant, situated in the city centre overlooking the water canal. Kinnaree seats over 150 people and was first established in 2006 and is currently managed by Khun Nat (Gaithong Prayeunyong). The atmosphere and interior inside the restaurant possess a modern Thai style, with dark oak furniture and an earth tone colour scheme of gold, yellow, red and leaf green. This immediately gives a comforting and relaxing vibe as you enter the restaurant. The layout is also suitable for accommodating private functions and parties. Khun Nat tells i-ASiA team, “The food here is outstanding because of the freshness it offers. Every dish is freshly prepared straight from the kitchen and most importantly our unique Southern recipes give the dishes a vibrant yellow colour from the turmeric”. Recommended starters: “Khanom Jeeb” Thai dumplings- soft chewy pastry, stuffed with chicken, prawn and water chestnut. This dish is best served with the special recipe sauce, making the dumplings extraordinary “Cee krong moo” BBQ Spare ribs- soft succulent pork which melts in the mouth, marinated in a special recipe only found at Kinnaree

Khanom moh kaeng

Cee krong moo

Hoh mok tale “Satay gai”chicken skewers- soft succulent chicken breast seasoned to give off a beautiful mouth watering aroma from the dish before it even reaches the table served with special peanut sauce “Poo Jaa” crab cakes- marinated crab meat, served with a special plum sauce Recommended mains: “Pad phed moo” stir fried pork in curry paste- a spicy Southern special recipe, with fresh aromas of turmeric, best served with steamed or coconut rice and for those who cannot handle their spices please inform a member of staff and seasoning can be reduced to give a milder taste “Hoh mok taleh” seafood mousse- a mixed seafood dish with curry paste, sweet basil and coconut milk deserves a thumb up “Pla som peh sah”- suitable for the health conscious as it contains nutrients from the fish and vegetables Recommended desserts: “Khanom moh kaeng” Thai custard- this soya yellow bean traditional Thai dessert is a hit with both the natives and the European. It is served with deep fried shallots Thai style with a western twist which includes fresh cream and strawberries. If ever given the opportunity to visit Birmingham please visit the Kinnaree Thai Restaurant. For fellow Thai diners, the restaurant offers a 10% discount on their visit, courtesy of Khun Nat. Kinnaree Thai Restaurant, 22 Water Front Walk, Holliday Wharf Building, Birmingham B1 1SN Tel : 0121 665 6568, Web : www.kinnaree.co.uk , Opening hours: Mon-Sat: 12.00 – 11.00 Sun: 12.00 – 10.30

53


iCOLUMN

เรื่องสั้น : เรื่อง :: ชาติวุฒิ บุณยรักษ์ ภาพประกอบ :: อารีจิตร

1

“มีแต่คนโง่ที่จะทำอะไรอย่างนั้น...คุณรู้มั้ยว่าตัวเองโชคดีแค่ไหนที่เจอคนขับ ดีๆ...สมัยนี้มันหาไม่ง่ายนักหรอกนะ” ชายหนุ่มอัดควันเข้าปอดคำใหญ่ ก่อนระบายออกมาเป็นทางยาว ขาวขุ่น มิต่างจากห้วงอารมณ์ในยามนี้ เขากราดเกรี้ยวใส่หล่อนร่วมห้านาที แล้ว แต่มันก็เป็นไปเพราะความรักและหวังดีโดยแท้ ดาริกาเข้าใจดีว่าเพราะ เหตุใดเขาจึงขัดเคืองถึงเพียงนี้ ตั้งแต่คบกันมาเกือบสามปี น้อยครั้งนัก

ที่หล่อนจะเคยไม่ตอบรับสายเรียกเข้าจากเขา ยังไม่นับที่ว่าครั้งนี้เป็นสายที่ ‘ต้ อ งรั บ ’ เพราะเขาได้ ต กลงกั บ หล่ อ นก่ อ นหน้ า นั้ น แล้ ว ว่ า จะโทรมาคุ ย

เป็นเพื่อน ระหว่างทางที่โดยสารกลับบ้านในยามดึก มันเป็นเพราะความ เหนื่ อ ยล้ า จากการโหมปิ ด บั ญ ชี ใ ห้ ทั น เวลาเมื่ อ สองวั น ก่ อ นแท้ ๆ เชี ย ว

ที่ทำให้หล่อนเผลอหลับไปบนรถแท็กซี่เมื่อคืนนี้ “คุ ณ อ่ า นข่ า วบ้ า งไหม ไม่ รู้ ห รื อ ไงว่ า ทุ ก วั น นี้ อ ะไรๆ มั น ก็ วิ ป ริ ต

ผิดเพี้ยนไปหมดแล้ว...ดูซิเนี่ย” เขากล่าวพลางกระแทกหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง ลงตรงหน้า “แท็กซี่โหดเผาสาวผู้โดยสารดิ้นพราด!” ชายหนุ่มอ่านพาดหัวข่าว เสียงดังลั่น “อาทิ ต ย์ ที่ แ ล้ ว มี พ ริ ต ตี้ เ กื อ บจะโดนข่ ม ขื น โชคยั ง ดี ที่ ห นี ร อดมา ได้...ก่อนหน้านั้นไม่นานก็แอร์โฮสเตสถูกแทง...ไหนจะคนเมาที่อ้วกใส่รถแล้ว

โดนตีซะเละ จนต้องหามเข้าไอซียูนั่นอีก” เท่าที่ดาริกาจะทำได้จึงมีเพียงสก้มหน้านิ่งสำนึกผิด น้ำหยาดหนึ่ง หยดลงบนหน้าหนังสือพิมพ์ ก่อนซึมหายไปอย่างรวดเร็วทิ้งไว้เพียงร่องรอย ดอกดวงเล็กๆ วงหนึ่ง หล่อนไม่แน่ใจนักว่าที่ไหลออกมานั้น เป็นเพราะตื้น ตันใจในความห่วงหาอาทรที่คนรักหยิบยื่นให้ หรือจะเป็นเพราะหล่อนตกใจ กลัวในความโมโหร้ายของเขากันแน่ “ดาขอโทษ” หล่อนเอ่ยเสียงแผ่วเบา กระนั้นก็มากพอจะทำให้หยาด น้ำร่วงลงมาอีกหยดหนึ่ง เมื่ อ เห็ น หญิ ง คนรั ก สำนึ ก ผิ ด เขาจึ ง สงบลง คว้ า ผ้ า เช็ ด หน้ า จาก กระเป๋ากางเกงส่งให้หล่อน ดาริการับมันไปซับน้ำจากใต้ดวงตาทั้งสองข้าง ก่อนเงยหน้าขึ้นสบตาพลางยิ้มอ่อนโยน ชายหนุ่มถึงกับใจอ่อนเป็นขี้ผึ้งลนไฟ ทุกครั้งที่ได้เห็นรอยยิ้มนั้น ทั้งสองโผเข้ากอดกันกลมเหมือนอย่างจากกันไป นาน “รับปากผมอย่างนึงได้มั้ย” “อะไรหรือคะ” แทนคำตอบ...เขาล้วงลงในกระเป๋ากางเกงอีกข้าง หยิบวัตถุบาง อย่างออกมายื่นให้กับหล่อน

55


2

สมปองเริ่มลังเลใจ...เมื่อจนตรอกในเหตุผล ที่เขากำลังทุ่มเถียงอยู่กับบรรดา เพื่อนคนขับทั้งหลาย “แล้วมึงแน่ใจได้ยังไง ว่าจะอยู่รอดปลอดภัยไปได้ตลอด ด้วยการ มองโลกในแง่ดีของมึง” ไอ้ทับคู่กะของเขาตั้งคำถามด้วยน้ำเสียงกวนๆ

ในแบบของมัน “กู ค นหนึ่ ง ล่ ะ ขอผิ ด กฎหมายแต่ อุ่ น ใจไว้ ก่ อ นดี ก ว่ า ว่ ะ ” ลุ ง ใจ

ขาประจำวงเหล้าหน้าปั๊ม ผู้ คร่ ำ หวอดในวงการโชเฟอร์ นานกว่ า ใครแสดงความคิ ด เห็ น บ้ า ง แกกล่ า วพลาง ลูบคลำบางสิ่งที่เหน็บไว้ตรง บั้นเอวอย่างมีความหมาย “มึงไม่ดูข่าวบ้างหรือ ไงวะ เดี๋ ย วนี้ เ ขาปล้ น ฆ่ า แท็กซี่กันแทบจะวันเว้นวันอยู่ แล้ ว แม่ ง เอารถไปขายต่ อ แถวชายแดน” “ใช่ ๆ ...วั น ก่ อ นตรง ซอยวัชรพล ได้ข่าวว่าเชือด ซะคอเกือบขาด” ไอ้สม-เด็ก รุ่นน้องขาประจำอีกคนกล่าว สำทับ “นั่นยังไม่เท่าไหร่ มันพอมีเหตุผลอยู่บ้าง มันฆ่าเพราะมันจะเอา

รถเราไปขาย แต่ไอ้ที่กินเหล้าแล้วเงินหมด เลยปล้นฆ่าแท็กซี่เมื่อปีที่แล้ว

นี่สิวะ กูรับไม่ได้จริงๆ ไอ้ห่าเอ๊ย...เรื่องแค่นี้ไม่เห็นต้องฆ่าต้องแกงกันเลย กะอีแค่เงินซื้อเหล้าไม่กี่ร้อยบาท ขอกันดีๆ ก็ได้” ลุงใจกล่าวอย่างปลดปลง แล้วกระดกรวดเดียวหมด “หาอะไรติดรถไว้บ้างเถอะวะมึงน่ะ เดี๋ยวจะหาว่ากูไม่เตือน ของ อย่างนี้ไม่เจอกับตัวไม่รู้หรอก ดูอย่างไอ้ชัยนั่นปะไร รอยฝีเข็มยังเด่นหรา

อยู่บนคอแม่งเลย ดีนะที่รอดมาได้ ใจเด็ดฉิบหาย ยังกล้ากลับมาขับอีก เป็นกูล่ะก็...คงเผ่นแน่บไปทำมาหากินอย่างอื่นแล้วว่ะ” ไอ้ทับเตือนสติเขา ด้วยหวังดี “เฮ้ยๆ...มันกล้าขับเพราะมีไอ้นี่เหมือนกูต่างหาก” ลุงใจตบบั้นเอว ตัวเองอีกครั้ง “แล้วมันหามาจากไหนล่ะลุง” ไอ้สมถามอย่างอยากรู้อยากเห็น “วะ! ก็จะที่ไหนกันเล่า...นั่งอยู่ตรงหน้ามึงนี่ไง...ฮ่าๆ ๆ” “เอ๊ า ! มี ข องดี ก็ ไ ม่ บ อกกั น มั่ ง ...หาถู ก ๆ ให้ ผ มสั ก กระบอกสิ ลุ ง ”

ไอ้ทับทำหน้าเจ้าเล่ห์ “แพงไหมลุง” เขาเอ่ยขึ้นบ้างหลังจากที่เงียบไปนาน “เมื่อเทียบกับราคาชีวิตของเอ็งแล้ว มันก็ไม่แพงหรอกวะ” ลุงใจ สบตาตอบเขาด้วยน้ำเสียงจริงจัง

56

3

บ่ายวันอังคาร อากาศภายนอกร้อนอบอ้าว เปลวแดดผสานไอร้อนจากการ เผาไหม้ของเครื่องยนต์ เต้นระยิบอยู่เบื้องหน้าคล้ายดั่งมีชีวิต การจราจร บริเวณสี่แยกอโศกฯ ยังคงคับคั่งเหมือนอย่างเคย ยวดยานพาหนะนับร้อย คันต่อแถวรอสัญญาณไฟ ซ้อนกันเป็นแนวยาวเหยียดไกลออกไปสุดลูกหู

ลูกตา...ไม่ต่างกันทั้งสี่ทิศ เมื่อตำรวจจราจรให้สัญญาณไฟเขียว จึงทำได้ เพียงระยะสั้นๆ เพราะต่างต้องเร่งระบายความแออัดจากทั่วทุกทาง ส่งผล ให้ ก ารเคลื่ อ นตั ว เป็ น ไปอย่ า งเชื่ อ งช้ า ไฟเขี ย ว แต่ละทีส่งรถข้ามแยกไปได้เพียงไม่กี่สิบคัน นับเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องและแม่นยำ เมื่อดาริกาออกจากออฟฟิศก่อนเวลาที่นัดหมาย กับลูกค้าไว้ถึงหนึ่งชั่วโมง หล่อนจึงไม่รู้สึกร้อนใจ เท่าใดนัก ทั้งที่เสียงแตรจากรถรอบข้างบีบประชัน กันให้ขรม และยิ่งเหมือนโชคสองชั้น เมื่อรถแท็กซี่ ที่โบกได้ก็เป็นรถใหม่เอี่ยม สีเขียวสด แอร์เย็นฉ่ำ ภายในห้องโดยสารกลิ่นเบาะยังใหม่หมาด อีกทั้ง ตึกซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานบริษัทลูกค้า ก็อยู่ใน ระยะสายตาตรงเบื้องหน้าไม่ไกลนัก หล่ อ นจึ ง ว่ า งมากพอจะสำรวจดู สิ่ ง แวด ล้อมใหม่ๆ รอบตัว ทั้งตึกสูงระฟ้าที่แปลกตาออก ไปจากเคยเห็นเมื่อครั้งก่อน ป้ายบอกทางที่เพิ่มขึ้น มาอีกอัน จอโทรทัศน์ขนาดยักษ์บนตึกฟากตรง ข้าม ป้ายโฆษณาแบบไตรวิชั่นซึ่งสลับสับเปลี่ยน ไปมา แต่ที่สะดุดตาหล่อนมากที่สุด คือข้อความจากป้ายโฆษณาอันใหญ่ ของบริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่ง ซึ่งมีใจความว่า ‘เพราะโลก...ไม่เหมือนก่อน’ มันชวนให้หล่อนประหวัดคิดไปถึงคำพูดของชายหนุ่มคนรัก... “จำเอาไว้...เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกว่าอะไรๆ มันชักจะไม่ชอบมาพา กลแล้วล่ะก็ ให้กำมันไว้ในมือเลย เตรียมพร้อมไว้ก่อน...และที่สำคัญคุณต้อง กล้าใช้ เพราะหากคุณไม่กล้าใช้ มันก็ไม่ต่างอะไรจากก้อนอิฐ...ดีไม่ดีหากตก ไปอยู่ในมือคนร้าย คุณจะยิ่งลำบากเข้าไปอีก” ดาริ ก าล้ ว งลงไปในกระเป๋ า สะพาย ควานหาอุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น ตั ว สำหรับหญิงสาว ที่เขาเพิ่งซื้อมาให้เมื่อวันก่อน หล่อนจ้องมองวัตถุในมือ อย่างครุ่นคิด (อ่านต่อฉบับหน้า)

ตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสาร “ฅ.คน” ฉบับที่ 10 ประจำเดือน ส.ค. 2549

ชาติวุฒิ บุณยรักษ์


อิงประวัติศาสตร์

: iCOLUMN เรื่อง :: กฤษดา เมืองไชย

สมเด็จพระสังฆราช(ศรี)

สังฆราชองค์แรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาทำศึกสงครามกับพม่า และพ่ายแพ้พม่าจนกระทั่งเสียกรุงไปในครั้งที่สองนั้น สมเด็จพระสังฆราชศรี ท่านครองอยู่ที่วัดพนัญเชิง ตำบลคลองสวนพลู ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก ในท้องที่อำเภอกรุงเก่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิงนี้เป็นพระอารามหลวง แต่พระสังฆราชศรีก็ต้องละทิ้งพระอารามอพยพหลบภัยหนีพม่าไปอยู่เสียที่จังหวัดนครศรีธรรมราชหลังจากกรุงแตกครั้งที่สอง ไม่มีใครรู้ว่าท่านเป็น คนที่ไหน เกิดที่ไหน พ่อและแม่ของท่านเป็นใคร ด้วยหลักฐานทั้งหลายถูกพม่าเผาผลาญทำลายลงจนหมดสิ้น ส่วนท่านเมื่อครั้งอยู่วัดพนัญเชิงจะครอง ตำแหน่งใด เป็นเจ้าอาวาสหรือเจ้าคณะใดไม่ปรากฏหลักฐานชัดแจ้ง แต่ท่านก็คงจะเป็นผู้ทรงคุณในทางพระพุทธศาสนาสูงอยู่มาก เหตุผลที่ท่านเลือกที่จะหลบภัยไปอยู่เมืองนครศรีธรรมราชนั้นก็ยัง

ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดเช่นกัน หากทางนครศรีธรรมราชขณะนั้นพระพุทธ ศาสนาเจริญรุ่งเรืองมากและเคยรุ่งเรืองมาแต่ครั้งสมัยสุโขทัย โดยเฉพาะ พระพุ ท ธศาสนาแบบลั ท ธิ ลั ง กาวงศ์ ซึ่ ง เข้ า มามี อิ ท ธิ พ ลอยู่ ณ เมื อ ง นครศรีธรรมราชเป็นครั้งแรกก่อนที่อื่นต่อจากนั้นก็แพร่ไปทั่วอาณาจักรไทย เป็นต้นว่าสุโขทัย เชียงใหม่เรื่อยมาจนถึงกรุงศรีอยุธยา และขณะนั้นเมือง นครศรีธรรมราชก็เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนา จึงทำให้พระอาจารย์ ศรีมุ่งหน้ามาเพื่อใฝ่หาธรรม ก็เป็นไปได้

57


ครั้งนั้นพระเจ้ากรุงธนบุรี สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จะได้พบ อาจารย์ศรีที่นครศรีธรรมราชนั้นก็เนื่องจากพระองค์ได้ทรงยกทัพไปตีเมือง นครศรีธรรมราชนั่นเอง ขณะนั้นพระปลัดผู้รั้งเมืองได้ตั้งตัวเป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช เรียกขานกันว่า เจ้านคร เป็นก๊กที่ ๓ ที่พระเจ้ากรุงธนบุรีปราบปราม ในการยกทั พ ไปปราบเมื อ งนครครั้ ง นี้ พระบาทสมเด็ จ พระเจ้าตากสินได้ทรงพบกับพระอาจารย์ศรี แต่ไม่ปรากฏว่าท่านจำพรรษา อยู่ที่วัดใด และเมื่อพระองค์ยกทัพกลับนั้นได้ทรงนำเจ้านครและครอบครัว กลับมาด้วย พระอาจารย์ศรีได้ถูกนิมนต์กลับขึ้นมาด้วย และให้ไปจำพรรษาอยู่ที่ วัดบางหว้าใหญ่ (วัดระฆังโฆสิตาราม) สาเหตุที่พระเจ้าตากสินนิมนต์พระอาจารย์ศรีมาด้วย เข้าใจกันว่า พระองค์คงจะคุ้นเคยรู้จักกันมาก่อนกับพระอาจารย์ศรีแต่ครั้งพระอาจารย์ยัง อยู่ที่วัดพนัญเชิง กรุงศรีอยุธยาเป็นแน่แท้ สมเด็ จ พระเจ้ า ตากสิ น ฯก็ ค งรู้ ว่ า พระอาจารย์ ศรี นั้ น มี คุ ณ วุ ฒิ

ภูมิปัญญาความรู้ และปฏิบัติตนสมควรแก่สมณวิสัย อีกนัยหนึ่งพระองค์

58

อาจจะทรงทราบถึ ง ความเก่ ง และความดี ข องพระอาจารย์ ศ รี เ มื่ อ ตอนที่

ไปพักทัพอยู่ที่นครศรีธรรมราชนั่นเอง ก่ อ นหน้ า ที่ จ ะอาราธนาพระอาจารย์ ศ รี ม าสถาปนาเป็ น สมเด็ จ

พระสั ง ฆราชนั้ น กรุ ง ธนบุ รี ก็ เ คยมี พ ระสั ง ฆราชมาก่ อ นแล้ ว องค์ ห นึ่ ง คื อ

พระอาจารย์ ท องดี โดยพระเจ้ า ตากสิ น มหาราชทรงสถาปนาขึ้ น เป็ น

พระสังฆราช แต่อยู่ได้ไม่นาน มีผู้เล่าลือกันว่าพระอาจารย์ทองดีเคยบอก

ที่ซ่อนทรัพย์ของผู้อื่นแก่พม่าเมื่อตอนที่ท่านถูกขังอยู่ เมื่อพระเจ้าตากสินฯ ทรงทราบจึงทรงถอดเสียจากตำแหน่งพระสังฆราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินนั้นทรงเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธ ศาสนาอย่างมาก พระองค์เคยตรัสแก่พระสงฆ์ คำตรัสของพระองค์คราวนั้น ยกย่องกันว่าเป็นพระราโชวาทที่จับใจมาก ดังต่อไปนี้ “ขอพระผู้ เ ป็ น เจ้ า จงตั้ ง สติ อ ารมณ์ ปรนนิ บั ติ ตั้ ง อยู่ ใ นพระจตุ

ปาริ สุ ท ธิ์ ศี ล สั ง วรนิ สั ย บั ญ ญั ติ บ ริ บู ร ณ์ อย่ า ให้ ศ าสนาของพระพุ ท ธองค์

เศร้าหมองเลย แม้พระผู้เป็นเจ้าจะขัดสนด้วยจตุปัจจัยทั้งสี่ประการนั้น เป็น ธุระโยมอุปถัมภ์ ถ้าพระผู้เป็นเจ้าทั้งปวงมีศีลคุณบริบูรณ์ในพระศาสนาแล้ว แม้ จ ะปรารถนามั ง สะรุ ธิ ร ะโยม โยมก็ อ าจสามารถเชื อ ดเนื้ อ และโลหิ ต


ออกมาบำเพ็ญทานได้” ครั้นตกมาถึงตอนปลายรัชกาล มีเหตุที่ชวน ให้สลดสังเวชขึ้น เหตุนั้นเกี่ยวโยงไปถึงคณะสงฆ์ และเป็นเหตุให้พระสังฆราชศรีต้องประสบเคราะห์ กรรมไปด้วย เรื่องราวเกิดขึ้นเพราะสติวิปลาสของ สมเด็ จ พระเจ้ า กรุ ง ธนบุ รี ความปรากฏใน พงศาวดารฉบับพระราชหัตถ์เลขาว่า ครั้นถึง ๗ วันอาทิตย์แรมหกค่ำเดือนเก้า สมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวเสด็จออกท้องพระโรงแล้ว ให้ประชุมพระราชาคณะพร้อมหน้ากัน พระสติของ พระองค์ฟั่นเฟือนถึงสัญญาวิปลาสไปเสียแล้วสำคัญผิด ว่าพระองค์ได้พระโสดาปัตติผล จึงดำรัสถามพระราชา คณะว่า “พระสงฆ์ปุถุชนจะไหว้นบเคารพคฤหัสถ์ ผู้เป็นพระโสดาบัน บุคคลนั้นจะได้หรือมิได้ประการใด” พระราชาคณะที่มิได้มีใจยึดมั่นถือมั่นในพระบาลีบรมพุทธเพราะ เกรงพระราชอาญาอันมีพระพุทธโฆษาจารย์วัดบางหว้าใหญ่ และพระโพธิ์ วงศ์ พระรัตนมุนีวัดหงส์เป็นต้น ถวายพระพรว่า สงฆ์ปุถุชนควรจะไหว้นบ คฤหัสถ์ซึ่งเป็นโสดาบันนั้นได้ แต่สมเด็จพระสังฆราชวัดบางหว้าใหญ่ พระ พุ ฒ าจารย์ วั ด บางหว้ า น้ อ ย พระพิ ม ลธรรมวั ด โพธารามสามพระองค์ นี้ มี สันดานมั่นคงยึดพระพุทธวจนะโดยมิได้อ่อนไหว จึงถวายพระพรว่า ถึงมาต ว่าคฤหัสถ์เป็นพระโสดาก็ดี แต่เป็นเพศต่ำ อันพระสงฆ์ถึงเป็นปุถุชน ก็ตั้ง อยู่ในอุดมเพศอันสูง เหตุทรงผ้ากาสาวพัสตร์และจตุปาริสุทธิศีลอันประเสริฐ ซึ่งจะไหว้นบคฤหัสถ์ซึ่งเป็นพระโสดานั้นก็มิควร สมเด็จพระเจ้าตากสินก็ทรง พิโรธว่าถวายพระพรผิดจากพระบาลี ด้วยพวกที่ว่าควรนั้นเป็นอันมากกว่า

ว่าไม่ควร แต่สามองค์นี้เท่านั้น จึงดำรัสให้พระโพธิวงศ์ พระพุทธโฆษาจารย์ เอาตัวสมเด็จพระสังฆราช พระพุฒาจารย์ พระพิมลธรรม กับทั้งฐานา

บาเรี ย นอั น ดั บ ซึ่ ง เป็ น อั น เตวาสิ ก สั ท ธิ ง วิ ห าริ ก พระราชาคณะทั้ ง สาม พระองค์นั้นไปลงทัณฑกรรม ณ.วัดหงส์ทั้งสิ้น ตัวพระราชาคณะให้ตีหลัง องค์ละร้อย พระฐานาบาเรียนให้ตีหลังองค์ละห้าสิบ มีพระสงฆ์อีกประมาณห้าร้อยรูปที่ต้องถูกตีทั้งสิ้น เพราะพระสงฆ์ เหล่านี้ต่างตั้งอยู่ในศีลสัตย์ แต่ทางฝ่ายพระสงฆ์ทุศีลนั้นมีมากกว่า นอกจาก ถูกตีแล้วยังต้องถูกทำโทษด้วยการไปขนอาจมชำระเว็จที่กุฎีวัดหงส์ แล้วให้ ถอดพระราชาคณะทั้งสามนั้นจากสมณฐานันดรศักดิ์ลงเป็นอนุจร และตั้ง พระโพธิวงศ์เป็นสมเด็จพระสังฆราช พระพุทธโฆษาจารย์เป็นพระวันรัต เพลานั้นเป็นเพลาที่พระพุทธศาสนาน่าสมเพชยิ่งนัก บรรดาประชาชนซึ่งเป็น สัมมาทิฐินับถือพระรัตนตรัยต่างก็มีหน้าตาหม่นหมอง บางรายมีศรัทธา ขอรับโทษแทนให้ตีหลังตัวเองแทนพระสงฆ์ นับแต่นั้นมาพวกมิจฉาทิฐิ พระราชาคณะอันเป็นพวกอลัชชีมีสันดาน บาปที่ว่าไหว้คฤหัสถ์ได้นั้นก็เข้ากราบถวายบังคมหมอบกรานเหมือนพวก ข้าราชการและฆราวาส และให้เอาตัวพระราชาคณะที่คัดค้านถอดเสียจาก ตำแหน่ง คุมตัวไว้ ณ วัดหงส์โดยไม่ปล่อยให้กลับไปวัดของตน แล้วให้พระ ญาณไตรโลกวัดเลียบมาครองวัดโพธาราม แล้วดำรัสสั่งให้พระรัตนมุนีขนาน

พระนามถวายใหม่ ว่า “สมเด็จพระสยามยอดโยคาวจร บ ว ร พุ ท ธ า ง กู ร อ ดุ ล ย ขั ติ ย ร า ช ว ง ศ์ ด ำ ร ง พิ ภ พ กรุงเทพมหานครบวรทวาราวดีศรีอยุธยา มหาดิลก ภพนพรัตน ราชธานีบุรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์มหา สถาน”เป็นที่ต้องพระราชหฤทัยยิ่งนัก และแล้วเวรกรรมที่สมเด็จพระสังฆราชศรี ได้รับอยู่ชั่วระยะหนึ่งก็ผ่านพ้นไปเมื่อบ้านเมืองเกิด จลาจล กระทั่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา โลกได้เสด็จเข้ามาปราบปรามขจัดเหตุร้ายให้สงบใน เวลาอันรวดเร็ว พระองค์เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวัน จันทร์เดือน ๘ ขึ้น ๑ค่ำปีขาล จัตวาศก จุลศักราช ๑๑๔๔ ตรงกับวันที่ ๑๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๓๒๕ เมื่อเสร็จสิ้นพระราชธุระทางบ้านเมืองแล้ว จึงสนพระทัย เรื่ อ งพระพุ ท ธศาสนา ดำรั ช ให้ สึ ก พระวั น รั ต (ทองอยู่ ) กั บ พระรั ต น มุนี(แก้ว)ออกเป็นฆราวาสด้วยเป็นคนอาสัตย์สอพลอ และโปรดให้สมเด็จ พระสังฆราช พระพุฒาจารย์ พระพิมลธรรมซึ่งพระเจ้ากรุงธนบุรีให้ต้องโทษ ถอดเสียจากพระราชาคณะ ให้คืนสู่สมณศักดิ์ฐานันดรดังเดิม ให้กลับไปอยู่ พระอารามเดิม เป็นอันว่าสมเด็จพระสังฆราช (ศรี) ได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระ สังฆราชตามเดิมเมื่อปี พ.ศ.๒๓๒๕ สมเด็จพระสังฆราช(ศรี) นั้น ชาติกำเนิดของท่านไม่ปรากฏ ด้วยสิ่ง ที่บันทึกไว้แต่เดิมครั้งอยู่วัดพนัญเชิงนั้น ได้ถูกพม่าเผาทิ้งไปจนหมดสิ้น ครั้งหนึ่งในชีวิตของสมเด็จพระสังฆราช(ศรี)ที่ถือว่าเป็นเกียรติอันยิ่ง ใหญ่ของพระองค์ก็คือทรงเป็นอุปัชฌาย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรม หลวงอิศรสุนทร(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย) แ ละสมเด็จ พระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงนรินทรรณเรศร์ เจ้าฟ้ากรมหลวงเทพหริ รักษ์ สมเด็ จ พระสั ง ฆราชศรี ได้ เ ป็ น สั ง ฆราชอยู่ ๑๒ ปี คื อ ตั้ ง แต่

ปี พ.ศ.๒๓๒๕ และสิ้นพระชนม์เมื่อปี พ.ศ.๒๓๓๗ ตรงกับปีขาล ฉศก เดือน ๕ อันเป็นปีที่ ๑๓ ในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ได้ทรงเปลี่ยนชื่อวัดที่พระ สังฆราชศรีครองอยู่เสียใหม่ แต่เดิมคือวัดบางหว้าใหญ่ มาเป็นวัดระฆังโฆสิ ตาราม และเป็นพระอารามหลวงได้รับการทำนุบำรุงจากพระเจ้าแผ่นดิน แห่งบรมราชจักรีวงศ์สืบต่อมา... นั บ ได้ ว่ า สมเด็ จ พระสั ง ฆราชศรี อ ยู่ ม า

ถึ ง สามแผ่ น ดิ น คื อ แผ่ น ดิ น กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา

แผ่ น ดิ น กรุ ง ธนบุ รี และแผ่ น ดิ น สุ ด ท้ า ยคื อ

กรุงรัตนโกสินทร์ ได้เป็นพระสังฆราชองค์แรก ของกรุงรัตนโกสินทร์

กฤษดา เมืองไชย

59


Back Issue

01 Chinese New Year

02 Spa

03 Go Green

04 Organic

05 Buddhism

06 Thai Food

07 Flower

08 Vegetarian

09 Travel Thailand

10 Hotel & Resort

11 Thai Wine

12 Thai Food

13 Money Transfer

14 Thai Supermarket

15 Education

16 Thai Sauce

17 UK Immigration

18 Thai Beer

19 Building & Construction 20 Natural Skin Care

21 Oriental Supermarket 22 Thai Classical Dance 23 Thai Classical Music

24 Rebulic of Ireland

ต้องการเป็นเจ้าของนิตยสาร i-ASiA ฉบับที่.................................... จำนวน..............................เล่ม ราคาเล่มละ £2 รวมค่าขนส่งทั่วประเทศ รายละเอียดส่วนตัว ชื่อ / นามสกุล .......................................................................................... ที่อยู่ ........................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... โทรศัพท์ / มือถือ ...................................................................................... อีเมล์ .......................................................................................................... ชำระค่าขนส่ง ธนาณัติ เช็คธนาคาร สั่งจ่ายในนาม i-ASiA Ltd. ส่งไปยัง i-ASiA Ltd. 1 Jutland Rd. London E13 8JH

* แบบฟอร์มนี้สามารถถ่ายเอกสารได้

25 Wales


61


Thai Useful Directory The Royal Thai Embassy London

iDIRECTORY LISTING

Thai Restaurant 101 Thai Kitchen

352 King Street Hammersmith London W6 0RX Tel. 0208 746 6888 29-30 Queen’s Gate London SW7 5JB Tel. 0207 589 2944 Fax. 0207 823 7492 Addie Thai Cafe 121 Earl’s Court Road London SW5 9RL Tel. 0207 259 2620 www.thaiembassyuk.org.uk At Thai Thai Commercial Affair 30, Greyhound Rd London W6 8NX Tel. 0207 385 9264 11 Herdford St. London S1Y 7DX Tel. 0207 493 5749 Fax. 0207 493 7416 Bangkok Thai Cafe 17-18 New College Parade London NW3 5JD Tel. 0207 722 9605 Tourism Authority of Thailand Benja 1st Floor, 17-19 Cockspur Street London SW1Y 5BL Tel. 0207 287 0555 Tel. 0207 925 2511 Fax. 0207 925 2512 17 Beak St. London W1F 9RW Blue Elephant Thai Airways International 3-6 Fulham Broadway London SW6 1AA Tel. 0207 385 6595 41 Albemarle Street London W1S 4BF Busaba Eat-Thai Tel. 0207 409 7953 106 -110 Wardour Street London W1V 4AS Tel. 0207 255 8686 WestEast Travel Bussara 295 King Street Hammersmith London W6 9NH Tel. 0208 995 5774 Tel. 0844 815 8899 Fax. 0870 063 3125 99 Chiswick High Road London W4 2ED Butlers Thai Cafe www.westeasttravel.com 14 ST Marys Rd,Ealing GreenLondon W5 5ES Tel. 0208 579 8803 Celadon Royal Thai Consulate Tel. 0207 328 8883 Tel. 0121 643 9481 Fax. 0121 449 3334 239 Elgin Avenue, Maida Vale London W9 1NJ Birmingham Hull Tel. 0148 258 1668 Fax. 0148 258 0588 Chaopraya Eat-Thai Tel. 0207 486 0777 Liverpool Tel. 0151 255 0504 Fax. 0151 255 1070 22 St.Christopher Place London W1U 1NP Glasgow Tel. 0141 353 5090 Fax. 0141 332 2928 Chiang Mai Thai Restaurant Tel. 0207 437 7444 Cardiff, Wales Tel. 0292 046 5777 Fax. 0292 046 5777 48 Firth St. London W1D 4SF Crazy Bear Gibraltar Tel. 003 504 6315 26-28 Wehitfield Street London W1P 5RD Tel. 0207 621 0289 East Thai Thai Restaurant 176 Drury Lane, Covent Gardent, London WC2B 5QF Tel. 0207 405 5551 The Buddhapadipa Temple London วัดพุทธปทีป ลอนดอน 14 Calonne Road, Wimbledon Parkside, London, SW19 5HJ Tel. 0208 946 Esarn Kheaw 314 Uxbridge Road. Shepherds Bush London W12 7LJ 1357 www.buddhapadipa.org Tel. 0208 743 8930 Oxford Buddha Vihara วัดพุทธวิหารออกซ์ฟอร์ด Fat Boy’s III 356-358 Abingdon Rd. Oxford OX1 4tQ 431-433 Richmond Road,East Twickenham Middlesex TW1 2EF Tel. 0186 579 1591 www.oxfordbuddhavihara.org.uk Tel. 0208 232 8028 Cittaviveka Chethurst Buddhist Monastery วัดป่าจิตตวิเวก Isarn Chethurst (W.Sussex), Peterfield, Hampshire, Gu31 5EU 119, Upper St London N1 1QP Tel. 0207 424 5153 Tel. 0173 081 4986 www.cittaviveka.org Jasmine Thai Restaurant The Buddhavihara Temple Kings Bromley วัดพุทธวิหาร คิงส์บรอมลี่ 16 Goldhawk Road,Shepherds Bush London W12 8HP Eastfields House, Alrewas Road, Bromley, Staffordshire, DE13 7HR Tel. 0208 743 7886 Tel. 0154 347 2315 www.watthaiuk.com Krungthep Restaurant The Forset Hermitage วัดป่าสันติธรรม 227-229 Old Brompton Road, Earl’s Court London SW5 0EA Lower Fulbrook, Warwickshire, CV35 8AS Tel. 0207 259 2314 Tel. 0192 662 4564 www.foresthermitage.org.uk Kwan Thai Restaurant Wat Sanghathan วัดสังฆทาน Unit 1, Hays Geleria. London Bridge London SE1 2HD 107 Handsworth Wood Road, Birmingham B20 2PH Tel. 0207 403 7373 Tel. 0121 551 5729 www.sanghathan-uk.com Mae Ping Thai Restaurant Amaravati Buddhist Monastery วัดอมราวดี 162, The Broadway London SW19 1RX Tel. 0208 545 0021 St.Margarets Lane, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP1 3BZ Mai Thai www.amaravati.org 75 The Broadway, Wimbledon London SW19 1QE Tel. 0208 542 8834 Wat Buddharama London วัดพุทธาราม ลอนดอน Mango Tree 77 Blake Hall Road, Wanstead, London E11 3QX 46 Grosvenor Place, Belgravia London SW1X 7EQ Tel. 0207 823 1888 Tel. 0208 530 2111 www.watbuddharam.org.uk Manorom Thai Restaurant The Dhammapadipa Temple วัดธรรมปทีป (สาขาวัดพุทธปทีป) 16 Maiden Lane Covent Garden London WC2E 7NA 199 Slateford Road, Slateford, Edinburgh, Scotland, EH14 1LA Tel. 0207 240 4139 Tel. 0131 443 1010 www.dpadipa.org Muang Thai Restaurant Wat Phradhammakaya London วัดพระธรรมกาย ลอนดอน 71 Chal k Farm Road London NW1 8AN Tel . 0207 916 0653 2 Brushfield Way, Knaphill, Woking, GU212TG Nahling Thai Restaurant Tel. 0148 347 5757 106 High Road,East Finchley London N2 9EB Tel. 0208 883 8688 Wat Sriratanaram Manchester วัดศรีรัตนาราม แมนเชสเตอร์ Nahm 18 Paulden Avenue, Baguley, Manchester, M23 1PD The Halkin, 5 Halkin Street London SW1X 7DJ Tel. 0207 333 1234 Tel. 0161 998 4550 www.watsriuk.net Noodles Magic Aruna Ratanagiri Buddhist Monastery วัดอรุณรัตนคีรี 139 A. King St. Hammersmith London W6 9JG Tel. 0208 748 9482 2 Harnham Hall Cottages, Harnham, Belsay, Northumberland, NE20 0HF Pad Thai www.ratanagiri.org.uk 15 High Street , West Mal l i ng Kent ME19 6QH Tel. 01732 870000 Patara (Soho) 15 Greek St. London W1D 4DP Tel. 0207 434 1071 Pepper Tree 19 Southside, Clapham Common London SW4 7AB Tel. 0207 622 1758 Pu’s Brasserie 10 Gate Street, Holborn London WC2A 3HP Tel. 0207 404 2132 Reun Thai 100 Fulham Palace Road London W6 9PL Tel. 0208 748 4881 Rumwong 16-18 London Road, Guildford Surrey GU1 2AF Tel. 0148 353 6092 Sala Thai 331 Broadway, Bexleyhealth, Kent DA6 8DT Tel. 0208 304 3308 Saran Rom The Boulevard, Imperial Wharf, Townmead Road London SW6 2UB Tel. 0207 751 3111 Sugar Hut 374 North End Road London SW6 1LY Tel. 0207 386 8950 Tamnag Thai Restaurant 50 - 54 Westow Hill, Crystal Palace London SE19 1RX Tel. 0208 761 5959 Cheque / Postal order Sukhothai Thai Restaurant 6 Windmill Street, Gravesend, Kent DA12 1AD Tel. 0147 432 8123 payable to : Miss K. Saeteng

Thai Temple

Send to : 1 Jutland Rd. London E13 8JH

Thai Orchid

7 Bennett’s Hill Birmingham B2 5ST Tel. 0121 212 1000 Thai Rice 303 Portobello Road London W10 5TD Tel. 0208 968 2001 Thai Silk Unit No.13 O2 Arena, Peninsula Square London SE10 0DX Tel. 0207 735 9338 Thai Smile 674 Christchurch Rd Bournemouth BH7 6BT Tel. 0120 272 0088 Thai Square (Trafalgar Square) 21-24 Cockspur Street, Norway House London SW1Y 5BL Tel. 0207 839 4000 Thai Taste 130 Cromwell Road London SW7 2HE Tel. 0207 373 1647 Thai Terrace Castle car park, Sydenham Rd, Guildford Surrey GU1 3RT Tel. 01483 503350 Thai Thai Cafe 183 Acton Lane, Chiswick London W4 5 DAw Tel. 0208 994 1093 Yum Yum 187 Stoke Newington High Street London N16 0LH Tel. 0207 254 6751

Chinese Restaurant Four Seasons

84 Queensway, Bayswater London W2 3RL Gold Mine 102 Queensway, Bayswater London W2 3RR Kam Tong 59-63 Queensway, Bayswater London W2 4QH Magic Wok 100 Queensway, Bayswater London W2 3RR Mandarin Kitchen 14-16 Queensway, Bayswater London W2 3RX Royal China 13 Queensway, Bayswater London W2 4QJ

Tel. 0207 229 4320 Tel. 0207 792 8331 Tel. 0207 229 6065 Tel. 0207 792 9767 Tel. 0207 727 9012 Tel. 0207 221 2535

Oriental & WholesalSupermarket ers Chuanglee

271 Merton Road London SW18 5JS Tel. 0208 870 5292 Montien Spice Co. Ltd. Namjai Brand 214b Sandycombe Road, Kew, Surrey TW9 2EQ Tel. 020 8332 9888 Fax. 020 8287 1010 Web. www.namjai.co.uk Muay Supermarket 8A Hogarth Road, Earl’s Court London SW5 0PT Tel. 0207 341 3599 New Loon Moon 9 Gerrard Street, Chinatown London W1D 5PL Tel. 0207 734 3887 Oriental4you 7 Herbert Place Iseworth, Middlesex TW7 4BU Tel. 0208 568 2750 Paya Thai Market 101-103 Kew Road, Richmond Surrey TW9 2PN Tel. 0208 332 2959 Sky Market 5/6 Guildford Crescent, Churchill Way, Cardiff Wales CF10 2HJ Tel. 029 2090 6550 Sri Thai Supermarket 56 Sheperd Bush Road London W6 7PH Tel. 0207 602 0621 Talard Thai Limited 22 Airfield Road, Christchurch Bournemouth BH23 3TG Tel.0800 096 6129 Talad Thai Supermarket 326 Upper Richmond Road London SW15 6TL Tel. 0208 789 8084 Taste of Siam Supermarket 47 Camden High Street London NW1 7JH Tel. 0207 383 5002 Tawana Supermarket 18-20 Cheapstow Road London W2 5BD Tel. 0207 221 6316 Thai & Oriental Market 306 Upper Richmond Rd. East Sheen, London SW14 1JG Tel. 0208 876 2324 ThaiSmile 283-287 King Street London W6 9NH Tel. 0208 846 9960 The Globe Trading Unit 3 Lock Lane Warwick CV34 5AG Tel. 01926 419990

Financial Service Leftley Rowe and Company

Chartered Accountants and Registered Auditors

The Heights 59-65 Lowlands Rd., Harrow, Middlesex HA1 3AW Tel: 020 8515 9797 Mob: 079 7620 9033 Fax: 020 8423 1706 Contact: Mr. Thomas Wong Email: tom@leftley-rowe.co.uk Web: www.leftley-rowe.co.uk


64

i-ASiA Magazine  
i-ASiA Magazine  

i-ASiA Magazine iSsue 26 : November | December 2010 Thai Pianist