Page 1

RO groep.

Visie en Huisvestingsplan Onderwijs Meerssen ‘De eerste stappen’ 15 januari 2008


Visie en Huisvestingsplan Onderwijs Meerssen. Vanavond

Huisvestingsplan onderwijs Meerssen • •

Gezamenlijk traject Gemeente Meerssen, INNOVO, jong Leren Uitvoering onderzoek door RO groep

Vanavond • •

Presentatie resultaten inventarisatie Mogelijkheid vragen / opmerkingen

Vervolg • •

Verwerking input Visie en scenario’s


RO groep.

Aanleiding en opgave


Visie en Huisvestingsplan Onderwijs Meerssen. Aanleiding

Gemeente en schoolbesturen zien: •

Ontwikkelingen in onderwijs – o.a. Onderwijsvernieuwing, vraagsturing, ouderbetrokkenheid, ketendenken, integraliteit, behoefte aan arrangementen

Ontwikkelingen in omgeving – o.a. Demografische krimp, vergroting actieradius, aandacht voor sociale samenhang en participatie, vitaliteit kleine kernen

Lokale urgenties – o.a. Geulle – Moorveld


Visie en Huisvestingsplan Onderwijs Meerssen. Opgave

Opgave ‘Opstellen van een Beleidsvisie Onderwijs en meerjaren Huisvestingsplan voor het basisonderwijs en aanpalende kindfuncties in de gemeente Meerssen’

Doel Komen tot een toekomstgerichte ‘onderwijsstructuur’ die kan inspelen en anticiperen op omgevingsontwikkelingen (kwalitatief: onderwijsvernieuwing, kwantitatief: demografische krimp en praktisch: urgenties)


RO groep.

Inventarisatie Van ‘breed’ … ontwikkelingen in het onderwijs

VISIE VISIE & & AMBITIES AMBITIES

FINANCIËLE FINANCIËLE CONSEQUENTIES CONSEQUENTIES

HUISVESTINGS HUISVESTINGS SCENARIO’S SCENARIO’S

INTERNE ORIËNTATIE

EXTERNE ORIËNTATIE

INVENTARISATIE INVENTARISATIE


Externe oriëntatie op onderwijsveld. Ontwikkelingen

Mens en maatschappij

• Aandacht voor sociale samenhang en participatie • Actief burgerschap • Demografische krimp, ontgroening, vergrijzing • Vergroting actieradius (mobiliteit), sociaal en professioneel

Leren en onderwijs

• Vraaggestuurd onderwijs en ‘nieuwe leren’ • Brede /magneet -scholen, centrum voor jeugd en gezin, dagarrangementen, zorgplicht • Integratie van functies (breed en maatschappelijk georiënteerd) • Ketendenken, doorlopende leerlijn • Aandacht en zorg voor het individuele kind (maatwerk en pluriformiteit) • Bestuurlijke vernieuwingen en schaalvergroting • Financieringsstromen

Structuur en ruimte

• Binnen- en buitenschools leren • Ruimtelijke flexibiliteit / multifunctioneel gebruik • Eén loket voor kinddiensten in Meerssen • Plek voor kinderen, ouders en buurt


Externe oriëntatie op onderwijsveld. Ontwikkelingen en verandering

Het programma verandert

Onderwijs als markt

Kinderen verschillen

De school wordt méér

Samen sterk


RO groep.

Inventarisatie … naar ‘specifiek’ onderwijs in ‘kleine kernengemeente’ Meerssen

VISIE VISIE & & AMBITIES AMBITIES

FINANCIËLE FINANCIËLE CONSEQUENTIES CONSEQUENTIES

HUISVESTINGS HUISVESTINGS SCENARIO’S SCENARIO’S

INTERNE ORIËNTATIE

EXTERNE ORIËNTATIE

INVENTARISATIE INVENTARISATIE


Externe oriëntatie. Kleine kernen

• Bindende samenleving – Vergroting actieradius, sociaal en professioneel

• Dalende demografie – Vergrijzing, ontgroening én krimp

• Druk op voorzieningen – Door krimpende markt + accent ruimtelijke waarde

• Achterblijvende vitaliteit – Druk op kwaliteiten en omvang


Externe oriĂŤntatie. Kleine kernen en onderwijs

Afnemend voedingsgebied Minder kinderen in leeftijd 0 t/m 12 jaar


Interne oriëntatie. Prognose leerlingenaantallen

• Daling leerlingenaantal – 1695 leerlingen in 2007, 1369 leerlingen in 2022 – Daling van 326 leerlingen – Korte termijn prognoses schooldirecteuren laat sterkere daling zien (5% meer dan Pronexus)

Bron: Pronexus, november 2007


Interne oriëntatie. Leerlingenaantallen KT 2007 (2012) St. Jozef 126 (101)

In Het Riet 61 (51)

De Triangel 214 (239)

Daling leerlingenaantal – 1548 leerlingen in 2012 Franciscus 523 (422)

– Daling van 147 leerlingen tov 2007 – Gemeentelijke opheffingsnorm van 123 lln

De Bundeling 200 (175) Op’t Hwagveld 180 (177)

De Gansbeek 238 (233)

De Lindegaerd 153 (150)


Interne oriëntatie. Leerlingenaantallen MT 2007 (2017) St. Jozef 126 (93)

In Het Riet 61 (46)

De Triangel 214 (210)

Daling leerlingenaantal – 1444 leerlingen in 2017 Franciscus 523 (412)

– Daling van 251 leerlingen tov 2007 (104 leerlingen tov 2012) – Gemeentelijke opheffingsnorm van 123 lln

De Bundeling 200 (167) Op’t Hwagveld 180 (163)

De Gansbeek 238 (215)

De Lindegaerd 153 (138)


Interne oriëntatie. Leerlingenaantallen LT 2007 (2022) St. Jozef 126 (99)

In Het Riet 61 (46)

De Triangel 214 (165)

Daling leerlingenaantal – 1369 leerlingen in 2022 Franciscus 523 (423)

– Daling van 326 leerlingen tov 2007 (75 leerlingen tov 2017) – Gemeentelijke opheffingsnorm van 123 lln

De Bundeling 200 (166) Op’t Hwagveld 180 (148)

De Gansbeek 238 (196)

De Lindegaerd 153 (126)


Interne oriëntatie. Leerlingenaantallen (basisgeneratie) 2007 St. Jozef 126 (49)

In Het Riet 61 (199)

De Triangel 214 (239)

Daling basisgeneratie – 1808 basisgeneratie in 2007 Franciscus 523 (677)

– 1462 basisgeneratie in 2022 – Daling van 346 bg

De Bundeling 200 (677) Op’t Hwagveld 180 (644)

De Gansbeek 238 (644)

De Lindegaerd 153 (644)


Interne oriĂŤntatie. Leerlingenmigratie St. Jozef

70 In Het Riet 11 + 26

De Triangel

9

12 + 22

Franciscus

De Bundeling 7+

11

56 Op’t Hwagveld

50

De Gansbeek Stella Maris De Lindegaerd 11

9


Interne oriëntatie. Voedingsgebieden

Kernen gedragen zich afzonderlijk als één voedingsgebied – Rothem en Ulestraten op Meerssen georiënteerd – Geulle en Ulestraten op Bunde georiënteerd

Barrière (fysiek) Barriere (afstand)


Externe oriĂŤntatie. Kleine kernen en onderwijs

Afnemend voedingsgebied Minder kinderen in leeftijd 0 t/m 12 jaar

Toenemende leegstand Door daling leerlingenaantal


Interne oriëntatie. Ruimtebehoefte

• Afnemende ruimtebehoefte – 79 ruimten huidig ruimtebestand – 5 ruimten leegstand in 2007 – 18 ruimten leegstand in 2022

Leegstand 2007 De Lindegaerd 0 Op t Hwagveld 1 De Gansbeek 3 De Triangel 1 Sint Jozef 0 De Bundeling 0 Franciscus -4 In het Riet 4 Totaal 5

Leegstand 2012 Leegstand 2017 0 1 1 2 3 4 0 1 1 1 1 1 1 1 5 5 12 16

Leegstand 2022 1 2 5 3 1 1 0 5 18


Externe oriĂŤntatie. Kleine kernen en onderwijs

Afnemend voedingsgebied Minder kinderen in leeftijd 0 t/m 12 jaar

Toenemende leegstand Door daling leerlingenaantal

Onderwijskwaliteit onder druk Leerlingen, teams, realisatie visie


Externe oriĂŤntatie. Kleine kernen en onderwijs

Afnemend voedingsgebied Minder kinderen in leeftijd 0 t/m 12 jaar

Toenemende leegstand Door daling leerlingenaantal

Onderwijskwaliteit onder druk Leerlingen, teams, realisatie visie

FinanciĂŤle druk Achterblijvende rentabiliteit, leegstand kost geld


Externe oriĂŤntatie. Kleine kernen en onderwijs

Neerwaartse spiraal

OMKERING DOOR KWALITEITSSLAG!


Visie en Huisvestingsplan Onderwijs Meerssen. Conclusie

KANSEN BENUTTEN

IN INTEGRALE BENADERING!

Ontwikkelingen ‌ vragen om verandering


RO groep.

Doorkijk vervolg

VISIE VISIE & & AMBITIES AMBITIES

FINANCIËLE FINANCIËLE CONSEQUENTIES CONSEQUENTIES

HUISVESTINGS HUISVESTINGS SCENARIO’S SCENARIO’S

INTERNE ORIËNTATIE

EXTERNE ORIËNTATIE

INVENTARISATIE INVENTARISATIE


Visie en Huisvestingsplan Onderwijs Meerssen. Processtappen

VISIE VISIE & & AMBITIES AMBITIES

FINANCIËLE FINANCIËLE CONSEQUENTIES CONSEQUENTIES

HUISVESTINGS HUISVESTINGS SCENARIO’S SCENARIO’S

INTERNE ORIËNTATIE

EXTERNE ORIËNTATIE

INVENTARISATIE INVENTARISATIE


Professionals in Ruimtelijke Ontwikkeling.

www.rogroep.nl

Huisvesting Masterpan Meerssen Infopresentatie_15_januari_2008  

Huisvesting Masterpan Meerssen Infopresentatie_15_januari_2008

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you