Page 1

Beste ouder(s)/ verzorger(s), MIK Kinderopvang verzorgt al een aantal jaren de buitenschoolse opvang (BSO) voor de kinderen van deze jong Leren school. In deze periode zijn steeds meer kinderen gebruik gaan maken van de BSO. Beide organisaties vinden het belangrijk dat school en BSO goed op elkaar aansluiten, zodat de overgang van de school naar de BSO plezierig verloopt voor uw kind. Daar hoort ook informatie uitwisseling bij. Bij deze willen wij u informeren op welke manier wij dat doen. Waarom is een goede afstemming belangrijk? Enerzijds om er samen voor te zorgen dat de manier waarop we met de kinderen omgaan op school én bij de BSO hetzelfde is. Dit schept duidelijkheid en vertrouwen tussen het kind en de leerkracht/pedagogisch medewerker. Dit doen we door omgangsregels op elkaar af te stemmen en ook bijvoorbeeld programma’s op elkaar aan te laten sluiten. Anderzijds is goede afstemming belangrijk zodat de ouder voldoende geïnformeerd wordt over kleine, relevante gebeurtenissen of voorvallen op school of BSO. Leerkrachten en pedagogisch medewerkers informeren elkaar, zodat aan het eind van de dag, als de ouder het kind komt ophalen, deze informatie ook bij de ouder terecht komt. Deze overdracht is ook één van de manieren om de dagelijkse overgang van school naar BSO zo vloeiend mogelijk te laten verlopen. Daarnaast kan het voorkomen dat vanuit school of de BSO behoefte is om informatie uit te wisselen over de ontwikkeling van een kind. Dit gebeurt alleen in overleg met u. De leerkracht of de pedagogisch medewerker zal met u de reden bespreken waarom zij informatie uitwisseling wenselijk vinden. Vervolgens vragen zij u het toestemmingsformulier te ondertekenen, zoals de wet voorschrijft. MIK en jong leren hebben hiervoor een protocol opgesteld dat ter inzage voor u beschikbaar is op school of op de BSO. Het protocol is tevens te vinden op de website van Stichting jong Leren: www.jong-leren.nl In dit protocol staat beschreven hoe met de informatie wordt omgegaan en hoe u erbij betrokken blijft. Wij hopen u hiermee duidelijkheid te hebben gegeven hoe de afstemming verloopt tussen beide organisaties, waarbij wij het belang van uw kind steeds voor ogen houden.

brief ouders toestemming overdracht febr 11  

brief ouders toestemming overdracht febr 11

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you