A velencei kalmár | Neguțătorul din Veneția | The Merchant of Venice

Page 1

1

A VELENCEI KALMÁR | NEGUȚĂTORUL DIN VENEȚIA RENDEZŐ | REGIA : TOMPA GÁBOR

STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

A VELENCEI KALMÁR | NEGUȚĂTORUL DIN VENEȚIA

WILLIAM SHAKESPEARE


A velencei kalmár olyan vígjáték, amely Uzsora és Barátság, Bosszú és Megbocsátás, Diszharmónia és Harmónia derűsen feloldódó küzdelméről szól. (...) Tündérjáték, sötét komédia, morális példázat vagy commedia dell’arte? Öntudatlanul gyűlt fel Shakespeare-ben a nyersanyag, csak a jelenetszövő színpadi mester tudatos. De a mesterség tudója egyben költő, s az átvarázsolt nyersanyag még akkoris az élet teljességét tükrözi, amikor nem kivánja, hogy túl komolyan vegyük.

Forrás: Cs. Szabó László: Velencei uzsora, belmonti muzsika, in. Shakespeare. Esszék, Gondolat Kiadó, Budapest, 1987, 192-197. old


3

Iertare, Disarmonie și Armonie. (...) Poveste, comedie întunecată, pildă morală sau comedia dell’arte? Materia primă a fost colectată în mod inconștient în persoana lui Shakespeare, doar maestrul de scenă care îmbină situaţii este conștient. Însă, meseriaşul este, totodată, poet, iar materia primă vrăjită reflectă deplinătatea vieții, chiar şi atunci când nu doreşte să o luăm prea în serios.

Sursa: László Cs. Szabó: Velencei uzsora, belmonti muzsika [Cămătărie veneţiană, muzică din Belmont], în. Shakespeare, Editura Gondolat, Budapesta, 1987, pag. 192-197. IMRE ÉVA

STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

senină dintre Cămătărie și Prietenie, Răzbunare și

A VELENCEI KALMÁR | NEGUȚĂTORUL DIN VENEȚIA

Neguţătorul din Veneţia este o comedie despre lupta


4

STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

A VELENCEI KALMÁR | NEGUȚĂTORUL DIN VENEȚIA


5

STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

A VELENCEI KALMÁR | NEGUȚĂTORUL DIN VENEȚIA

SZŰCS ERVIN, FARKAS LORÁND, MAROSÁN CSABA, BALLA SZABOLCS


6 STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

A VELENCEI KALMÁR | NEGUȚĂTORUL DIN VENEȚIA

A

P É N Z

Á LTA L

S Z O M O R Ú S ÁGA H A J S Z A

VIOLA GÁBOR

A Z

U R A LT /

V I L ÁG

K E GY E T L E N

„ Ö R Ö K L É T É R T ”

É S

M O H Ó


TOMPA GÁBOR RENDEZŐV EL V E R E S E M Ő K E É S D E M E T E R K ATA BESZÉLGETETT


8 STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

A VELENCEI KALMÁR | NEGUȚĂTORUL DIN VENEȚIA

Shakespeare meghatározásában A velencei kalmár

szabad olyan előadást létrehozni, amely maga is

szatirikus vígjáték. Egy mesei motívumokban

megpróbál moralizálni, üzenni vagy ítéletet hozni.

gazdag történet, a jó és rossz harca, ahol a jó

Vannak pillanatok, amikor egy-egy szereplővel

győzedelmeskedik. Mennyire követi az előadás

szemben nagyobb empátiát érezhetünk, de minden

ezt a moralizáló struktúrát?

szereplőnek megvan a maga bonyolult élete, amely ellentétes érzelmek egyidejű átélésére késztet.

A mai színházban nehéz követni azt a fajta

Ha megvizsgáljuk a darabot, nagyon gazdag

„moralizáló”, de ugyanakkor csalóka struktúrát,

szereplők világában játszódik le a történet, ha

amit Shakespeare néhány darabjában

analógiát akarunk keresni a jelennel, akkor egyfajta

megtalálhatunk, ugyanakkor a műfaji megjelölések

pénzhatalmi világelitről van szó. Egy olyan felső

is félrevezetőek lehetnek. A velencei kalmárban egy

tízezerről vagy inkább párszázról, akik valamilyen

komplex emberi viszonyrendszer van az asztalon,

módon kezükben tartják a világ sorsát. Főleg azért,

amit rendkívül nehéz megfejteni. Épp ezért, ha

mert profitorientált világban élünk, amelyben az

belehelyezkedünk a különböző érdekeket képviselő

egyetlen isten a haszon és az egyetlen paradicsom

szereplők nézőpontjába, nagyon nehéz és nem is

a test. Ez az a gondolat, ami erősen kezdett


9

Minden szereplőnek megvannak a sebezhető pontjai, gyengéi, például a megbocsájtás

Hogyan viszonyul az előadás ehhez a világhoz?

képtelensége. Miközben egy egész rendszer a megbocsájtásról papol, végül ugyanúgy a bosszú

Én még civilként sem tudok ítélkezni. Véleményem

eszközeihez folyamodik mindenki, ha a kocka az

van, hiszen olyan világban élünk, ahol senki

ő javára fordul. Elgondolkodtató, hogy mennyire

nem vonhatja ki magát, mindenki része ennek a

rátapint Shakespeare a majdani pénz által uralt

rendszernek. Shakespeare állandóan egyfajta

világ szomorúságára vagy arra, hogy egy ilyen

szisztémáról beszél, ami felőrli az embert – ezt

világban mennyire boldogtalanok az emberek.

néha a történelem mechanizmusának nevezi. Nincsenek kivételek, mindenki felörlődik benne.

Ez a világ manipulálja és eltapossa az embert,

Az ítéletalkotás nem a színház feladata. Főleg a mai

és csak akkor változhat meg, ha megszűnik a

manipulált világban, ahol ideologikussá váltak a

monetáris rendszer. De ez már túlmutat a mi

diskurzusok, nincs párbeszéd, csak egymás mellett

előadásunk keretein.

STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

beszélés és ítélkezés.

képtelen elképzelését is megjeleníti.

A VELENCEI KALMÁR | NEGUȚĂTORUL DIN VENEȚIA

rezonálni bennem a darab olvasása közben.


10 STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

A VELENCEI KALMÁR | NEGUȚĂTORUL DIN VENEȚIA

Milyen az előadás közege? Kicsoda ma Shylock, a

abból a kontextusból, amelyben történelmileg

velencei zsidó bankár?

született – Velencében jött létre az első gettó, maga a szó is olasz eredetű – Shakespeare nem a

Ma fokozódik a világban a xenofóbia,

zsidóságról vagy az antiszemitizmusról ír, hanem

antiszemitizmus, egész kormányok szítják az

egy Shylock nevű kereskedőről, uzsorásról, aki

idegengyűlöletet. Ugyanakkor ha a pénzhatalmi

nagy kamatot szab meg a kölcsöneire, és egyfajta

világelitet nézzük, ott vegyesen vannak jelen

üzleti konkurenciában van egy másik, keresztény

különböző származású emberek, ezért elkerülendő

kereskedővel, Antonióval. Egyikük a pénzbe,

bármilyen irányú etnikai megbélyegzés, ami

másikuk az áruba fektet.

nagyon sok esetben A velencei kalmár-előadások

Fölösleges lenne egy történelmi színművet

kapcsán felmerül, akár pozitív, akár negatív

bemutatni az akkori világról, ennél sokkal több a

előjellel. Shakespeare nem nagyon találkozhatott

feladatunk. A mai világban sokminden hasonlóan

zsidókkal, mert I. Edward megtiltotta a zsidók

működik, mi is részei vagyunk a bankrendszer

bevándorlását Angliába, ilyen módon ott is egyfajta

világának, haszonélvezőként, vagy elszenvedőként.

diszkrimináció uralkodott. Ha a művet kiemeljük

Manapság azt lehet mondani, hogy nincs gyermek,


11

STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

A VELENCEI KALMÁR | NEGUȚĂTORUL DIN VENEȚIA

TOMPA GÁBOR, PLATZ JÁNOS


12 STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

A VELENCEI KALMÁR | NEGUȚĂTORUL DIN VENEȚIA

aki ne születne adóssággal.

működtet mindent. Mint egy pókháló, ha valahol

Az előadás egy modern technológiájú, hideg

valami beindul, az egész berezeg és valamilyen

világban játszódik, ahol kontrasztként óriási

módon mindenkire kihat. Például a Wall street

szenvedélyek vannak. Szenvedélyek, melyek

farkasa című film rokon ezzel a korrupt világgal.

elsősorban a nárcizmus, önzés és egoizmus felé

Természetesen minden szereplőben vannak erős,

mutatnak. Ugyanakkor ezek a szereplők különböző

tiszta érzelmek, van szex, szerelem, erotika.

értelemben foglyai is valaminek. Portia például

De a szereplők nem eszerint választanak. Csak

be van zárva egy atyai végrendelet ketrecébe,

pillanatnyilag gondolják úgy, hogy ez fontosabb.

ami nélkül ő lehetne szabad, de nem ezt választja.

Az önzés és önös érdekek szólnak bele mindenbe.

Hiszen ha nem tartja be a végrendeletet, nem tud

Ha ezt átgondoljuk és nem esünk a mondatok vagy

hozzáférni a hatalmas vagyonhoz. És neki ez a

az idők során Shakespeare-re és színdarabjaira

fontosabb.

rakódott máznak a csapdájába, akkor rettenetesen

Itt senki nem választja azt, hogy mindenről lemond

kegyetlen színházat lehet létrehozni. Amiben

és nem érdekli a pénz. Mindenki az érdekei szerint

persze vannak vígjátéki elemek, komikus szituációk,

cselekszik, egy bonyolult érdekhálózat és szövetség de alapjáraton egy kegyetlen és mohó hajsza az


13 század a migráció százada és a huszonegyedik ezt Jessica döntése is egyfajta hajsza valami hiú

folytatni látszik.

ábrándért, még akkor is ha ennek az az ára, hogy

Jessica lázadó, és ezt a lázadást nagyonis

feladja gyökereit. Az embert mennyire határozzák

megértjük. Ez a lázadás egyrészt generációs

meg a gyökerei? Ki tudunk-e lépni kulturális-vallási

jelenség, másrészt szülő-gyermek viszonybeli

közegünkből, megtagadjuk-e ezzel önmagunkat?

lázadás is, ami nagyon fontos, hogy megjelenjen,

Képesek vagyunk-e beilleszkedni egy másik, idegen

hisz talán itt lehet elkapni azt a mély sebet, ami

közegbe?

Shylockon esik. Ő érzelmileg mindenét Jessicába fekteti, de nem biztos, hogy helyesen. Lehet-e jól

Jessica nagyon fontos szereplője ennek a darabnak,

szeretni? Lehet-e zsarnokian szeretni? Közben

és remélhetőleg az előadásnak is. Az ő példája nem

Shylock egyfajta világtól félti Jessicát, és minél

annyira ismeretlen, nagyon sok hasonló esetről

jobban félti, a lány annál jobban vágyódik abba

szereztünk tudomást az elmúlt évtizedekben.

világba, mint a tiltott paradicsomba. Ezt a lázadást

Fiatalok, vagy családok akár, elhagyják az országot,

meg kell értenünk és el kell fogadnunk, ám végül

STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

emigrálnak, hazát változtatnak, stb. A huszadik

A VELENCEI KALMÁR | NEGUȚĂTORUL DIN VENEȚIA

„öröklétért”, túlélésért, egyszóval a boldogságért.


14

STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

A VELENCEI KALMÁR | NEGUȚĂTORUL DIN VENEȚIA

KÁNTOR MELINDA, IMRE ÉVA, MAROSÁN CSABA


15 paradicsom. Egy olyan idegenségbe lép, amely erős

igenis kölcsönös. Antonio egy gazdasági hatalom,

vágyódást ébreszt benne az apja iránt, illetve azok

aki magához emel egy amorális fiatalembert,

iránt az értékek iránt, amit az apja sikertelenül

Bassaniót, aki mindent elkölt, amit a kezébe adnak.

akart belesulykolni. Az előadás végén mindkét nő,

Bassanio ezt megszokja és úgy kezeli, mintha

Portia és Jessica is magányosak lesznek.

ez járna neki. Nincsen benne az a fajta morális öntudat, hogy visszautasítsa, de ugyanakkor

A drámában sokféle szerelem, szeretet jelenik meg,

egyszer csak felébred benne a szabadságvágy és

ebből a legproblematikusabb az Antonio – Bassanio

szakítani akar az eltartott státusszal. Persze nem

kapcsolat. Hogy kezeli ezt a viszonyt az előadás?

úgy, hogy teljesen nincstelenné és ettől szabaddá válik, hanem egy szintén nagyon gazdag hölgyhöz

Egyáltalán nem kezeljük kényes kérdésként az

akar menekülni, és azért, hogy egyáltalán a

azonos nemek közti kapcsolatot, hanem magától

közelébe férkőzhessen, nagy kölcsönt vesz fel.

értetődőnek tekintjük. Ez egy mély szerelem, amit

Az Antonio-Bassanio viszonyban van egy kis

nagyon komolyan kell venni. Talán Antonio részéről

érzelmi zsarolás is: Antonio egy adott pillanatban

STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

erősebb a ragaszkodás, de végül kiderül, hogy

A VELENCEI KALMÁR | NEGUȚĂTORUL DIN VENEȚIA

kiderül, hogy ahová Jessica kerül, az nem épp a


16 STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

A VELENCEI KALMÁR | NEGUȚĂTORUL DIN VENEȚIA

mindent megtesz, hogy viktimizálja magát, mert így

eljutottak, sőt nagyobb sebességgel hódítanak a

tudja a kölcsönnel az elveivel ellentétesen magához

globalizáció vívmányai, mint máshol. Erdélyben

béklyózni Bassaniót.

is vannak nagyon gazdag emberek. Nem hiszem, hogy számunkra idegen, vagy érthetetlen lenne ez

Mennyire áll közel ez a világ a mai erdélyi nézőhöz?

a világ. Ugyanannak a profitorientált társadalomnak

Át lehet-e helyezni ezeket a téteket?

vagyunk a részesei. Ha ezt tagadjuk, akkor talán csak a képmutatásunk nagyobb, mint más hasonló

Az az érzésem, hogy ahogyan bizonyos világokat

gazdaságban élő országoknak.

hajlandóak vagyunk démonizálni, egy másik világot, az erdélyi magyarság világát hajlandóak vagyunk

Több fiatal dolgozik jelenleg a stábban. Hogy alakult

valahogy tündérizálni, vagy naivizálni.

velük a közös munka?

Azt gondoljuk, hogy ez egy izolált világ. Lehet, hogy van ilyen tendencia, hogy teljesen elszigetelten

Szeretek fiatalokkal dolgozni. 90 környékén volt egy

vizsgáljuk az erdélyi magyar társadalmat, de ez

olyan pillanat, amikor a színház alkalmazottainak

már nem áll meg a lábán, hiszen ide is éppúgy

átlagéletkora 30 alatt volt. Ez nagyon jó dolog.


17

Rancz András, aki szintén dolgozott már nálunk, Erőss Laci, akivel először Marosvásárhelyen A játszma vége előadás próbafolyamata alatt dolgoztam együtt. Úgy érzem, hogy lelkesek és komolyak. Eredetiségüket nem úgy próbálják megélni, hogy velük kezdődik és velük végződik a színház, hanem tanulni is akarnak. Engem megihlet az, hogy nem kell előítéletekkel vagy konzervatív merevséggel harcolni. A fiatalság részben egy szellemi állapot, nem biológiai.

MAROSÁN CSABA

STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

munkáját: Nagy Botond, aki már rendezett itt nálunk,

A VELENCEI KALMÁR | NEGUȚĂTORUL DIN VENEȚIA

Akikkel most együtt dolgozom, azoknak láttam a


18

STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

A VELENCEI KALMÁR | NEGUȚĂTORUL DIN VENEȚIA


19

STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

A VELENCEI KALMÁR | NEGUȚĂTORUL DIN VENEȚIA


20 STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

A VELENCEI KALMÁR | NEGUȚĂTORUL DIN VENEȚIA

T R I S T E Ţ E A D E

B A N I

Ș I

C R U DĂ

BOGDÁN ZSOLT, IMRE ÉVA

/

L U M I I G OA N A

D U PĂ

D O M I N AT E L AC O M Ă

„ N E M U R I R E ”


GÁBOR TOMPA ÎN DIA LOG C U E M Ő K E V E R E S Ș I K ATA D E M E T E R


22 STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

A VELENCEI KALMÁR | NEGUȚĂTORUL DIN VENEȚIA

Conform definiţiei date de Shakespeare, Neguţătorul

imposibil să realizăm un spectacol care încearcă să

din Veneţia este o comedie satirică. O poveste în

moralizeze sau să emită judecăți.

care regăsim elemente de basm, lupta dintre bine şi rău, în care binele triumfă. În ce măsură urmăreşte

Sunt momente când simțim o mai mare empatie

spectacolul această structură moralizatoare?

față de un personaj sau un altul, însă, fiecare dintre ele are propria viață plină de contradicții, acest

În teatrul de astăzi este dificil să păstrezi acea

lucru făcând posibilă trăirea simultană a unor

structură „moralizatoare“, dar totodată iluzorie,

sentimente contradictorii.

care se regăsește în unele piese shakespeariene. În acelaşi timp, definițiile de gen date de autor pot fi,

La o analiză mai atentă a piesei, putem observa

de asemenea, înșelătoare. În Neguţătorul din Veneţia

că acțiunea are loc într-o lume aparte, cea a

avem de-a face cu un sistem complex de relații

personajelor foarte înstărite. Dacă facem o analogie

interumane extrem de dificil de descifrat.

cu prezentul, putem afirma că este vorba de elita

Din acest motiv, dacă ne transpunem în pielea

financiară a lumii, care ține în propriile mâini

personajelor, care reprezintă diferite interese, este

soarta întregii omeniri. Trăim într-o lume dominată


23 paradis trupul. Este prima idee pe care am avut-o la

paralele şi judecăți imediate.

recitirea piesei. Fiecare personaj are vulnerabilitățile și slăbiciunile Cum se raportează spectacolul la această lume?

sale, cum ar fi, de exemplu, incapacitatea de a ierta. În timp ce un întreg sistem predică iertarea, când

Shakespeare vorbește despre un sistem care

se ivește această ocazie toată lumea recurge la

devorează omenirea și pe care îl numește uneori

aceleași mijloace, cele ale răzbunării.

mecanismul istoriei. Trăim într-o lume în care

Te pune pe gânduri faptul că Shakespeare a intuit

nimeni nu se poate sustrage din poveste, toată

tristețea epocilor ulterioare dominate de bani sau

lumea face parte din acest sistem.

nefericirea celor care trăiesc într-o astfel de lume.

Nu există excepții, toți suntem resposabili pentru

Această lume manipulează și suprimă individul

ceea ce ni se întâmplă. Rolul teatrului nu este

și o va face în continuare atâta timp cât va exista

de a formula judecăţi. Mai ales într-o lume

sistemul monetar. Dar intrăm într-un teritoriu care

manipulată, unde discursurile au devenit ideologice

depășește scopul spectacolului nostru.

STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

și nu există dialog, doar tabere divizate, discursuri

A VELENCEI KALMÁR | NEGUȚĂTORUL DIN VENEȚIA

de bani în care dumnezeu este profitul și unicul


24 STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

A VELENCEI KALMÁR | NEGUȚĂTORUL DIN VENEȚIA

Care este mediul social în care se joacă spectacolul?

Primul ghetou a luat fiinţă în Veneţia, termenul

Cine este astăzi Shylock – bancherul evreu din

însuşi îşi are originea în limba italiană, însă, dacă

Veneția?

scoatem piesa din contextul istoric în care s-a născut, Shakespeare nu scrie despre iudaism sau

În zilele noastre, xenofobia şi antisemitismul sunt

antisemitism, ci mai degrabă despre un negustor,

în creștere. Guverne întregi instigă la ura faţă de tot

un cămătar pe nume Shylock, care cere o dobândă

ceea ce este străin. Cu toate acestea, dacă ne uităm

mare pe împrumuturile date, aflându-se, totodată,

la elita mondială a banului și a puterii, vedem un

într-o competiție profesională cu un alt negustor,

amestec de oameni de diferite origini.

unul creștin, pe nume Antonio. Unul investeşte în

În astfel de cazuri etichetările etnice nefiind

bani, celălalt în bunuri.

indicate, deși ele apar foarte des prin prisma Neguţătorului din Veneţia și au, deopotrivă, conotaţii

Ar fi inutil să punem în scenă o piesă de teatru

pozitive şi negative. Shakespeare nu a întâlnit evrei

despre societatea de atunci, miza noastră este una

pentru că Eduard I a interzis imigrația evreilor

mai mare. Și astăzi multe lucruri funcționează în

în Anglia, acesta fiind un lucru discriminatoriu.

același fel, facem și noi parte din sistemul bancar,


25

STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

A VELENCEI KALMÁR | NEGUȚĂTORUL DIN VENEȚIA

MOLNÁR RÓBERT, ZONGOR RÉKA


26 STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

A VELENCEI KALMÁR | NEGUȚĂTORUL DIN VENEȚIA

ca beneficiari sau părţi vătămate. Se spune că, în

după propriul interes și funcționează într-o reţea

zilele noastre, nu există copil care să nu se nască cu complexă de interese și alianțe. Este ca o pânză datorii.

de păianjen, care atunci când este atinsă începe să vibreze și să-i afecteze pe toţi. De exemplu, filmul

Spectacolul înfățișează o lume rece, cu tehnologie

Lupul de pe Wall Street are multe lucruri în comun

modernă, unde, prin contrast, pasiunile sunt

cu această lume coruptă. Fiecare personaj are

intense. Pasiuni care înseamnă, în primul rând,

trăiri puternice și sincere, cu sex, iubire, erotism.

narcisism şi egoism. În același timp, personajele

Dar personajele nu iau decizii în funcţie de asta.

sunt prizonierele unor situaţii. Portia, de exemplu,

Pentru ele aceste lucruri sunt importante doar pe

este ţinută captivă în colivia testamentului întocmit

moment. Egoismul și interesul propriu intervin în

de tată. Ar putea fi liberă, dar nu alege asta. Dacă

toate deciziile luate. Dacă reflectăm asupra acestei

încalcă termenii testamentului, va pierde imensa

idei și nu cădem în capcana patinei care s-a depus

avere. Iar pentru ea, acesta este mai importantă.

de-a lungul timpurilor pe replicile sau piesele lui

Aici nimeni nu alege să renunţe la tot sau să

Shakespeare, atunci putem crea un teatru de o

spună că nu este interesat de bani. Toți acționează

cruzime teribilă. Desigur, cu elementele proprii


27 vorba de goana lacomă, plină de cruzime, după

chiar familii, care părăsesc ţara, emigrează, se

„nemurire”, bunăstare sau fericire.

repatriază, etc. Secolul XX este secolul migraţiei, iar în secolul XXI pare că fenomenul continuă.

Decizia Jessicăi este, de asemenea, o goană după o

Jessica este o rebelă și o putem lesne înțelege.

himeră, chiar dacă prețul acesteia este renunțarea la

Revolta este pe de o parte un fenomen propriu

propriile rădăcini. În ce măsură omul este definit de

generaţiei sale, iar pe de altă parte, reprezintă

propriile rădăcini? Putem să transcendem mediului

şi răzvrătirea tipică din relaţia părinte-copil. Aici

nostru cultural-religios, ne negăm, oare, prin asta

putem identifica acea rană adâncă care îl afectează

propria persoană? Suntem noi capabili de a ne integra

pe Shylock. Din punct de vedere emoţional, el

într-un mediu diferit, unul străin?

investeşte totul în Jessica, dar poate nu o face la modul corect. Putem iubi „în mod corect”? Putem

Jessica este un personaj foarte important al acestei

iubi „tiranic”? În același timp, Shylock vrea să o

piese, şi, sperăm, al spectacolului. Exemplul ei nu

protejeze pe Jessica de o anumită parte a lumii, dar

ne este foarte străin, sunt multe cazuri similare

cu cât vrea s-o țină mai departe cu atât ei îi creşte

STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

în ultimele decenii. Este vorba de acei tineri sau

A VELENCEI KALMÁR | NEGUȚĂTORUL DIN VENEȚIA

comediei, cu situații comice, dar în esenţă, este


28

STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

A VELENCEI KALMÁR | NEGUȚĂTORUL DIN VENEȚIA


29 Este important să înțelegem și să acceptăm acest

serios. În primă fază, afecţiunea lui Antonio pare

tip de revoltă. Dar locul în care ajunge Jessica este

mai puternică, dar, în cele din urmă, se dovedește

departe de a fi paradisul visat. Intră într-o lume

a fi reciprocă. Antonio reprezintă el însuşi o putere

ciudată, care, la final, o face să-și amintească de

economică. El ridică la nivelul său un tânăr amoral,

valorile pe care tatăl său încercase în zadar să i le

pe Bassanio. Acesta este obișnuit să cheltuie toţi

inoculeze. La sfârșitul spectacolului, ambele femei

banii la care are acces și ajunge să creadă că este

– atât Portia, cât şi Jessica –, se însingurează.

dreptul lui să o facă. Nu are conștiința morală de a refuza ce i se oferă. Cu toate acestea, în el se

Regăsim o paletă largă a tipurilor de iubire dintre care

trezește dorința de a fi liber și vrea să renunțe la

poate cea mai delicată este relaţia Antonio – Bassanio.

statutul de persoană întreţinută. Desigur, nu vrea să

Cum abordați în spectacol această relaţie?

devină complet sărac şi astfel eliberat, ci își dorește să evadeze în braţele unei doamne foarte bogate,

Nu tratăm relaţia dintre persoane de același sex ca

iar pentru a putea fi în proximitatea acesteia decide

pe o problemă sensibilă, o luăm ca atare. Aceasta

să ia un împrumut considerabil.

STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

este o iubire profundă, care trebuie luată foarte în

A VELENCEI KALMÁR | NEGUȚĂTORUL DIN VENEȚIA

dorinţa de a face parte din acel paradis interzis.


30 STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

A VELENCEI KALMÁR | NEGUȚĂTORUL DIN VENEȚIA

În relația dintre Antonio şi Bassanio există şi un

percepe societatea maghiară din Transilvania ca

strop de șantaj emoțional: la un moment dat,

fiind în izolare completă, dar acest lucru nu mai

Antonio pozează în victimă iar prin împrumutul

este valabil. Beneficiile globalizării au ajuns şi aici

acordat pune stăpânire pe Bassanio, împotriva

– poate chiar cu o viteză mai mare – , la fel cum au

principiilor acestuia.

ajuns peste tot în lume. Oameni foarte bogaţi există şi în Transilvania. Nu cred că această lume ar fi

Cât de aproapiată este această lume de cea a

ciudată pentru noi sau de neînțeles. Facem parte din

spectatorului transilvănean contemporan? Miza

aceeași societate orientată spre profit. Dacă negăm

textului se poate transpune în zilele noastre?

asta, atunci singurul lucru prin care ne deosebim de ţările care au economii similare este, poate,

Cred că, la fel cum suntem predispuși uneori să

ipocrizia.

demonizăm anumite lumi, avem tendința de a privi lumea maghiarilor din Transilvania printr-o lentilă

Din echipa spectacolului fac parte în prezent mai mulți

de basm, una a naivităţii. Avem impresia că este

tineri. Cum aţi colaborat cu ei?

o lume izolată. Probabil că există tendința de a


31

o perioadă în care vârsta medie a personalului din teatru era sub 30 de ani. Acesta este un lucru foarte bun. Sunt familiar cu munca celor cu care colaborez la spectacol: cu cea a lui Botond Nagy, care a montat deja la Teatrul Maghiar, a lui

chiar doresc să învețe. Pe mine mă

András Rancz, şi el colaborator al teatrului, a lui

inspiră faptul că nu trebuie să mă

Laci Erőss, cu care am colaborat pentru prima

lupt cu prejudecățile sau rigiditatea

dată la Târgu Mureş, la spectacolul Sfârşit de

conservatoare a altora. Tinereţea

partidă. Sunt entuziaști și serioși. Nu încearcă

este mai mult o stare spirituală, şi nu

să-și demonstreze originalitatea prin aroganţă, ci

una biologică.

STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

A VELENCEI KALMÁR | NEGUȚĂTORUL DIN VENEȚIA

Îmi place să lucrez cu tinerii. În anii ‘90, a existat


32

STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

A VELENCEI KALMÁR | NEGUȚĂTORUL DIN VENEȚIA


33

STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

A VELENCEI KALMÁR | NEGUȚĂTORUL DIN VENEȚIA


34

STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

A VELENCEI KALMÁR | NEGUȚĂTORUL DIN VENEȚIA

KÁNTOR MELINDA, IMRE ÉVA


A

K O LO Z S VÁ R I

AVA G Y A

J E S S I C A

DRA M AT U RG

K A L M Á R , S Z A B A D

JE GYZE TEI

„A sajátosság vértócsája.” Kovács András Ferenc


36 STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

A VELENCEI KALMÁR | NEGUȚĂTORUL DIN VENEȚIA

A velencei kalmár szövegén és az előadás

maga lehetetlen kérdésfeltevésekre törekedett,

gondolatiságán dolgozva talán sohasem került

akkor is, amikor például a felvázolt konfliktushoz

ilyen éles megvilágításba az a kor, amelyben élek,

nem fűzték személyes tapasztalatok, az ún.

és amely nyelvi-ideológiai-hatalmi viszonyainak

zsidó kérdéshez például, hanem „csak” belső,

magam is ki vagyok szolgáltatva, mint egyébiránt

szellemi természetű harcok, a kereszténység

mindannyiunk, azok is nyilván, akik eltökélten nem

valódi identitására vonatkozóak. És amelyek

vesznek róla tudomást. Egy kérlelhetetlenül éles

ma már alig érinthetőek meg az ő nyíltságával

és elfogulatlan, szabad és nagyszívű, a kételyeit és

és szabadságával: nagyon erős öncenzúra lép

rémálmait elénk táró, mindegyre lemeztelenedő

működésbe akkor, amikor Shakespeare nagy erővel

szerző jelent meg előttem, aki ugyan soha sem fog

és nyelvi eleganciával cenzúrázatlanul ránk zúdítja

bevonulni a PC-írók szürke panteonjába, de nem is

a kor zsidógyűlöletét, és teológiailag gyakran ma

beszél a mindentudás veszélyes írói pozíciójából.

is teljességgel elfogadott és legitimnek gondolt

A politikai korrektséget ma már kötelező

keresztény antijudaizmusát.

megbélyegezni, de legalábbis ironizálni –

A velencei kalmár tökéletes tárháza a sztereotip

Shakespeare darabja viszont azt mutatja, hogy ő

zsidó portréjának, és megkerülhetetlen példa a


37 sztereotípiák képződésére és működésére. Velence

maga a Sátán, legtöbbször nem is a nevén hívják,

korai kapitalista berendezkedése nagyvonalúan

hanem egyszerűen kutyának szólítják, szabadon

megengedte a zsidóknak, hogy a velencei gettóban

megsérthetik őt a városban bárhol (leköphetik,

éljenek és kereskedhessenek a keresztényekkel,

fizikailag bántalmazhatják), ha úgy tartja úri kedvük.

de ez a jóléti társadalom eszményén alapuló

„A zsidó”, ahogyan a legtöbbször említik Shylockot,

városállam azonnal meginog, amint a legcsekélyebb távolról sem a be- vagy elfogadott ember, hanem lehetősége is mutatkoznék arra, hogy a pénzügyi

a kiváltságosok jólétének a puszta eszköze, a

stabilitásban oly nagy szerepet játszó zsidók

mindent fölülíró és mindenki mást kirekesztő

esetleg egyenlő félként jelenjenek meg egy

jólétiség-vallás pillanatnyi rabszolgája, akitől akkor

bármilyen természetű konfliktusban.

szabadulunk meg, amikor úgy ítéljük meg, hogy

A törvénykezés a keresztényeket védte a zsidókkal

már nincsen szükségünk rá, vagy, az ismert nulla-

szemben minden olyan esetben, ha a zsidó félnek

megoldás szerint, „törvényesen” elveszünk tőle

esetleg igaza lehetett valamilyen kereskedelmi

mindent, ő meg örüljön, ha nem öljük meg – de hát

vagy hitelezési vitában. A zsidó Shylock a

persze megöljük, hiszen az elvett javak kitartóan az

STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

velenceiek szemében a gonosz megtestesítője,

A VELENCEI KALMÁR | NEGUȚĂTORUL DIN VENEȚIA

megbélyegző és mindenre fölhatalmazó társadalmi


38 STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

A VELENCEI KALMÁR | NEGUȚĂTORUL DIN VENEȚIA

egykori tulajdonosokra emlékeztetnek.

Shakespeare nem pusztán ellenségként vagy

Megdöbbentő ez a nyelvi gazdagság, amivel

áldozatként ábrázolja Shylockot, hanem hús-vér

Shakespeare a sztereotip zsidót megalkotja

emberként, aki nyíltan kimondja a maga érzelmeit,

előttünk – a szerzőnek ugyanis csak a saját

harcol a saját és a lánya, Jessica életéért és jogaiért

társadalma nyelvi készlete állhatott rendelkezésére

– és ezen a ponton ragadható meg a darab, és hát

a darab megírásakor, más közvetlen tapasztalatot

persze Shakespeare szédületes etikai zsenialitása.

nem gyűjthetett a zsidókról, Angliában ugyanis

A holokauszt után különösen nagy feladat

I. Eduárd király kitoloncolási rendelete (1290) óta

A velencei kalmárhoz nyúlni, hiszen a „vannak jó

nem élhettek zsidók. Mire ismét betelepedhettek,

zsidók meg rossz zsidók” köznapi vélekedés is

több mint 350 év után – Oliver Cromwell 1657-es

teljességgel abszurd nyelvi képződményként hat,

rendelete nyomán – Shakespeare már nem élt.

hiszen a zsidók szisztematikus kiirtásának semmi

Shakespeare nem látott zsidót, az élethelyzetet

köze nem lehetett – és nem is volt – semmilyen

mégis a maga mélységében átélte a kereszténység

igazságtevéshez, etikai megfontoláshoz vagy

legbelsőbb konfliktusaként, és a színház

akár idegenrendészeti eljáráshoz. Másfelől

laboratóriumában a(z ön)vizsgálat tárgyává tette.

meg a Shakespeare-szöveg is a korabeli


39

STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

A VELENCEI KALMÁR | NEGUȚĂTORUL DIN VENEȚIA

VIOLA GÁBOR, BODOLAI BALÁZS


40 STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

A VELENCEI KALMÁR | NEGUȚĂTORUL DIN VENEȚIA

értelemben vett „jó zsidó” képzetét legfeljebb

A velencei kalmár legvitatottabb része Shylocknak

Shylock lányában Jessicában „mutatja meg”

az a, amiképpen ő maga mondja, „kedves” ajánlata,

– ha egyáltalán vezette ilyen szándék –, aki

hogy, ha Antonio nem tudja időben visszafizetni a

bekeresztelkedik és kereszténnyé lesz, másképpen

tőle fölvett hatalmas pénzösszeget, akkor a saját

nem is lehetne keresztény szerelme, Lorenzo

húsával fizessen, amelyet maga Shylock kanyarít

felesége. A holokauszt után a holokauszt előtt

ki majd Antonio szíve tájékáról. Tréfás klauzúra,

született szövegeket is csak poszt-holokauszti

mondja Shylock, nincs is semmi relevanciája,

perspektívából olvashatunk, azaz nem hagyhatjuk

de azért foglalják csak a szerződésbe, ajánlja:

ki a magunk történetét belőle, azt a tapasztalatot

„jöjjön a közjegyzőhöz, ott az okmányt / írja alá.

ti., hogy egészen kicsinek tűnő dolgokból milyen

És egy (...) jópofa ötlet: / ha nem fizeti pontosan

felfoghatatlan bestialitások származhatnak, és hogy / az ott megjelölt napon és helyen, / akkor én a múlt nem zárul le, hanem velünk van, rátelepedik

késedelmi díj gyanánt / az ön szép húsából egy fél

a gondolkodásunkra, igája alá hajtja a nyelvi

kilót / kivághassak, testének általam / szabadon

jelentéseket, kisajátítja a tapasztalatainkat, hogy

választott területén.” Antonio megteszi, maga is

maga alá gyűrhessen ismét és ismét.

tréfásnak ítéli és „kimondja”, hogy „kedves


41 az értelmezéshagyománynak a „véres zsidó” képe,

Shylockról, mint hogy ő maga is kiszolgálja a pénz

amelyet tulajdonképpen a legtöbb előadás nagy

világát, és ő is annak a rendszernek az áldozata,

hálával fogad Shakespeare-től, hogy az ő vallási

amit maga is fenntart és kiszolgál a saját pénzével.

áhítattal csodált írói tekintélyére való hivatkozással

Így van, valóban, mondhatnánk, és nagyot sóhajtva

végre szabadon és következmények nélkül

megnézzük az okostelefonunkon, hogy bejött-e

zsidózhasson a színpadon. Hiszen milyen is ez a

időben az esedékes kifizetés a számlánkra, az a

Shylock: a pénzért ölni tud, sőt kannibáli hajlamai

jó kis honorárium mondjuk, amit egy újabb üreske

vannak, a keresztény vér iránt meg nem bírja

előadásért söprünk be, a gyűlölt bankok áldásos

legyűrni a gyengeségét, lásd a tiszaeszlári rituális

ténykedésének köszönhetően. Majd aztán kényesen

gyilkosságot például.

megállapítjuk, hogy talán mégsem kellene ennyit

Láttam 2010-ben a New York-i Public Theatre

zsidózni, bár azért persze a zsidók mozgatnak

produkcióját a Central Parkban, a Delacorte

mindent, nem vitás, az akkori Velencében a gazdag

Theatre nevet viselő térben, Al Pacinóval Shylock

Shylock, most meg, mondjuk, hát igen, Soros.

szerepében, Daniel Sullivan rendezésében.

Nem áll szándékomban a New York-i előadáson

STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

Az előadás semmi többet nem tudott mondani

A VELENCEI KALMÁR | NEGUȚĂTORUL DIN VENEȚIA

a zsidó”. Erre a szerződésbe foglalt font húsra épül


42

STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

A VELENCEI KALMÁR | NEGUȚĂTORUL DIN VENEȚIA

VIOLA GÁBOR, PLATZ JÁNOS


43 rettenetes színpadi magányossága, a belső

De máris visszatérhetünk a kivágandó húshoz mint

monológokként mondott dialógusai valami egészen

a pénzbeli tartozás kiegyenlítésének a szerződésbe

más perspektívát nyitottak meg előttem, és az

foglalt lehetőségéhez, hiszen, mondom, ez szabadít

előadásnak köszönhetően mindegyre visszatért a

fel mindenkit, színészt és rendezőt, hogy végre

gondolataimba ez a lehetetlen Shakespeare-darab

megszabadulva a saját gátlásaitól és gyávaságától,

mint az értelmezés elkerülhetetlen feladata,

virtuóz módon zsidózhasson a színpadon.

amely a tökéletes dramaturgiai kompozíció

Először is az ötlet, mármint az élő testből kivágandó

iskolapéldája is ráadásul. A velencei kalmár

hús, nem a zsidó Shylocké, hanem Shakespeare-é.

New York-i gondolatisága minden mozzanatában

Azé a gondolkodó értelmiségié, aki Shylock

tökéletesen állt a lábán, csak éppen arról kellett

szájába adja az emberi minimumról és az emberek

megfeledkeznünk, hogy Shylock és a lánya

mindenek felett való, biológiai és egzisztenciális

a gettó lakója, in concreto foglya, és a fogság etikája

közösségéről szóló monológot, amit a drámaíró

egészen más beszélgetést, és egy radikálisan

mintegy a holokauszt előrevetítő árnyként írt meg

más etikai szemléletet igényelne a valódi helyzet

és ad elénk. Íme: „A zsidóknak nincs szemük?

STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

feltárására, megértésére és bensőségessé tételére.

A VELENCEI KALMÁR | NEGUȚĂTORUL DIN VENEȚIA

sok év távlatából elverni a port, mert Al Pacino


44 STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

A VELENCEI KALMÁR | NEGUȚĂTORUL DIN VENEȚIA

A zsidóknak nincs kezük, testrészeik, végtagjaik,

sőt, ha módom van rá, továbbfejlesztem a

érzékeik, vágyaik, érzelmeik? Az étel minket is

tanultakat.”

táplál, a fegyver minket is megsebesít, ugyanattól

Shylock mindent elveszít, mert vesztese csak ő

betegszünk meg és ugyanattól gyógyulunk,

lehet a rendszernek. (Érdekes még megjegyezni,

ugyanúgy fázunk télen és izzadunk nyáron, mint

hogy a másik két idegen, Marokkó hercege meg

a keresztények! Ha megszúrtok, vajon nem

Aragon ezzel szemben teljesen súlytalan hülyének

vérzünk? Ha csiklandoztok, nem nevetünk?

van ábrázolva, akiket viszont a váratlanul kitörő

Ha megmérgeztek, nem halunk bele?! És ha

agresszivitásuk köt össze Antonio és a dúsgazdag

meggyaláztok, ne álljunk bosszút? Ha minden

Portia high society-jével.) Mindent elveszít tehát,

másban olyanok vagyunk, mint ti, akkor ebben

és ez a minden szó szerint értendő: a megszöktetett

is olyanok leszünk. Ha egy zsidó megsért egy

– tulajdonképpen elrabolt – Jessicában, a féltve

keresztényt, mi a nemes válasz? Bosszú. Ha egy

szeretett lányában Shylock a szívét is elveszítette.

keresztény megsért egy zsidót, hogyan tűrje? A

Nem marad más hátra számára, mint kísérletet

keresztény példa alapján, bosszúval!

tenni annak a demonstrálására, hogy mit jelent a

A gonoszságot, amit tőletek tanulok, én lemásolom,

teljes kiszolgáltatottság és kivetettség.


45 reprezentáló Antonio szívének a kétségbeesett

értékvesztett keresztény világot ábrázol, amelyben

megkeresésének a kísérlete. Meggyőződésem

erénynek, sőt fokozhatatlan nagylelkűségnek

szerint Shylockban mindig, még a legindulatosabb

számít az, ha valakit például büntetésből, és azért,

momentumban is megmarad valamiféle

hogy megalázzuk, megkeresztelünk: Shylockot

végletekig vitt pedagógiai attitűd. Shylockot

erre ítéli a darabban Antonio, és tulajdonképpen

elsősorban nem a rendszer gyűri maga alá,

minden szereplő el van ájulva a maga keresztényi

hanem annak a hite, hogy végre érthetővé tudja

nagyságától. A New York-i erőszakos keresztelési

tenni a maga helyzetét Velencében, tehát hogy

jelenet, Al Pacino durva belekényszerítése egy

a velencei hatalmasságok belelátnak a maguk

sebtében összehozott víztócsába, és ennek a nagy

békességes, jóléti és az érdekeik szerint fölépült

sztárnak az összeomlása tőlem karnyújtásnyira:

társadalmuk etikai ürességébe, ebbe a semmilyen

nos, ez az igazán revelatív, még ha egyetlen

értelemben keresztényinek nem mondható,

ilyen jelenet is arra sarkallt, hogy időről időre

minden ízében rothadó, emberellenes, agresszív

szembesítsem magam A velencei kalmárral,

összeszövetkezésbe.

elsőrendűen nem hivatásos értelmezőként,

STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

Shakespeare egy szélsőségesen kiürült,

A VELENCEI KALMÁR | NEGUȚĂTORUL DIN VENEȚIA

Az egy font hús próbája az uralkodó osztályt


46 STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

A VELENCEI KALMÁR | NEGUȚĂTORUL DIN VENEȚIA

hanem – történetesen keresztény – emberként.

a pénz világából, és az emberiességre apellált: ki

Azt állítom, hogy Shylock pillanatnyi, „tréfás”

lehet-e venni valakinek a szívét – az ő esetében

inspirációja – az „egy font hús” klauzúra –

egyetlen lányát, Jessicát – könnyelmű karneváli

kinyilatkoztatás-szerkezetű. Annyira abszurd

szórakozásból?

gondolat, hogy az ember gyanút fog, hogy ez a

A kísérletből senki nem értett meg semmit: sem

Szentírásra sokszor és hibátlanul hivatkozó hithű

a Dózse, sem Antonio, sem Portia, vagy a mindig-

zsidó ember vajon nem hívta-e ki maga ellen a saját

győztes fajta tulajdonságok nélküli Bassanio sem:

istenét, mint annyian egyébiránt az Ószövetségben.

visszaáll az önszeretet, a „mindenki más hülye

Csapdát állított Istennek, és ebbe a csapdába

és eltörlendő, aki nem ért egyet velem/velünk”

Shylock maga esett bele. Ahogyan Isten csapdát

ideológia egyeduralma.

állít Ábrahámnak, hogy hűsége kimutatására

Csak Shylock: ő biztosan megértette, mert

áldozza fel neki egyetlen fiát, Izsákot – és ott meg

elkerülhetetlenné vált számára a fölismerés, hogy

Isten maga esik csapdába. Shylock a velenceiekhez

nincs mód azok közé tartozni, akik nem tartoznak

fűződő viszonyában tulajdonképpen mérhetetlenre

sehova, hanem csak az uralmi dominancia és a

növelte a tétet, mert ezzel a szerződéssel kilépett

szakadatlan önünneplés megszállottai.


47

történt, és ráadásul úgy, hogy közben maga is az elegánsan bestiális uralom oldalára került. Szeretném, ha az előadás nem a nincsmittenniilyenavilág gyávaságát üzenné. Ahhoz, hogy ez történjen, Jessicához kell fordulnunk, ehhez a gettóban született, szemünk előtt felnőtté vált tiszta lányhoz, aki hirtelen rálát a saját hagyománya és a magát egyetlen lehetségesnek hazudó világ között tátongó sötét szakadékra. Nézi, nézi, és nem fordítja el a tekintetét. Cselekszik; az önsajnálat legcsekélyebb érzése nélkül.

ALBERT CSILLA

STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

egyszer csak rálát mindarra, ami vele és az apjával

A VELENCEI KALMÁR | NEGUȚĂTORUL DIN VENEȚIA

És Jessica, tenném és teszem is hozzá. Jessica, aki


48

STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

A VELENCEI KALMÁR | NEGUȚĂTORUL DIN VENEȚIA

VIOLA GÁBOR, BOGDÁN ZSOLT


N E G U ŢĂTO R U L

C LU J E A N

J E S S I C A

L I B E R Ă

N OT E LE

E S T E

S A U

DRA M AT U RGU LUI

„Balta de sânge a particularului”. Kovács András Ferenc


50 STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

A VELENCEI KALMÁR | NEGUȚĂTORUL DIN VENEȚIA

Lucrând la textul piesei Neguţătorul din Veneţia şi la

atare – însă, piesa lui Shakespeare ne arată că el

adaptarea pentru spectacol, am realizat că epoca

a căutat să formuleze întrebări imposibile chiar şi

în care trăiesc nu a fost nicicând pusă într-o lumină

atunci când, de exemplu, nu exista o legătură bazată

atât de stridentă. Suntem expuși cu toții, inclusiv

pe experiență personală referitoare la conflictul

cei care au hotărât să le ignore, unor realități

expus – cum ar fi, de pildă, problema evreiască –, ci

lingvistice, ideologice şi de putere. Aveam în faţă

doar forme de luptă interioară, de natură spirituală,

ochilor un autor implacabil, tăios şi obiectiv, liber

referitoare la adevărata origine a creștinismului.

şi generos, care, dezgolindu-se treptat, îşi expune

Lucruri care în ziua de azi greu pot fi abordate

propriile coşmaruri şi îndoieli. Un dramaturg care,

cu deschiderea și libertatea lui, Atunci când

deşi nu va fi niciodată inclus în Pantheonul gri

Shakespeare ne inundă din plin, printr-un limbaj

al scriitorilor recunoscuți pentru corectitudinea

elegant, necenzurat, cu anti-semitismul epocii, cu

politică, se ferește de periculoasa poziţie a

anti-iudaismul creştin adeseori acceptat pe deplin

scriitorului atotştiutor.

şi legitimizat şi astăzi din punct de vedere teologic,

Astăzi, a devenit aproape obligatoriu să etichetezi

o foarte puternică autocenzură își face apariția.

sau cel puţin să ironizezi corectitudinea politică ca

Neguţătorul din Veneţia are instrumentarul complet


51 fiind, totodată, exemplul perfect pentru modul

de un împrumut. În ochii venețienilor, evreul Shylock

de formare şi funcționare al stereotipiilor sociale

este diavolul incarnat, Satana însuşi. El este, de cele

stigmatizatoare şi legitimizatoare. Organizarea

mai multe ori, chemat altfel decât pe numele său,

capitalistă timpurie a Veneției a permis în mod

este numit câine, fiind jignit neschingherit oriunde

generos evreilor să trăiască în ghetoul venețian și

pe stradă (putând fi scuipat, abuzat fizic), după

să aibă relaţii comerciale cu creştinii. Însă acest

bunul plac. „Evreul”, așa cum este cel mai adesea

oraş-stat bazat o societate care iubea bunăstarea,

menționat Shylock, este departe de a fi acceptat

se cutremură în secunda în care se întrezărește

sau inclus în societate, fiind un simplu instrument

chiar şi cea mai mică posibilitate ca evreii – care

al bunăstării celor privilegiaţi, sclavul provizoriu

joacă un rol atât de important în păstrarea

al religiei bunăstării supreme şi exclusive, de

stabilităţii financiare – să fie percepuţi ca fiind

care vom scăpa în momentul în care decidem că

părţi egale în cadrul oricărui tip de conflict. Legea

nu mai avem nevoie de el, sau, potrivit metodelor

îi proteja pe creștini împotriva evreilor în toate

cunoscute, îl deposedăm de toate bunurile sale în

cazurile în care partea evreiască ar fi putut să aibă

mod „legal”. El ar trebui să se bucure că nu l-am

STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

dreptate într-o dispută comercială sau una legată

A VELENCEI KALMÁR | NEGUȚĂTORUL DIN VENEȚIA

al stereotipiilor folosite pentru a portretiza evreii


52 STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

A VELENCEI KALMÁR | NEGUȚĂTORUL DIN VENEȚIA

omorît deşi, îl vom omorî, căci bunurile confiscate

cunoscut evrei şi totuşi a avut experienţa unei trăiri

ne aduc aminte în mod constant de foștii proprietari. adânci a celui mai profund conflict al creştinătăţii, pe care îl transformă în subiectul (auto-)analizei din Este izbitoare această bogăție de cuvinte cu care

laboratorul său teatral.

Shakespeare îl creionează pe evreul stereotipizat

Shakespeare nu îl ilustrează pe Shylock doar ca

– autorul având la dispoziţie doar resursele

duşman sau victimă, ci ca pe un om în carne şi oase,

lingvistice proprii societății sale la momentul

care îşi exprimă în mod direct propriile emoții,

creării piesei. Nu a putut avea o experiență directă

luptă pentru viaţa şi drepturile sale şi ale fiicei

cu evreii pentru că, după edictul de expulzare

sale Jessica – acesta fiind punctul în care te prinde

(1290) emis de către regele Eduard I, evreilor le-a

piesa, respectiv se face simțit geniul colosal al lui

fost interzisă stabilirea în Anglia. În momentul în

Shakespeare.

care le-a fost permis din nou să se stabilească

După Holocaust, devine o responsabilitate foarte

acolo – la mai bine de 350 de ani distanţă, ca

mare abordarea Neguţătorului din Veneţia, căci până

urmare a decretului lui Oliver Cromwell din 1657,

şi expresia comună „există evrei buni şi evrei răi”

Shakespeare nu mai era în viață. Shakespeare nu a

are efectul unei construcţii lingvistice absurde.


53

STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

A VELENCEI KALMÁR | NEGUȚĂTORUL DIN VENEȚIA

BOGDÁN ZSOLT, ZONGOR RÉKA


54 STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

A VELENCEI KALMÁR | NEGUȚĂTORUL DIN VENEȚIA

Exterminarea sistematică a evreilor nu a putut avea

ci îl purtăm cu noi, se cuibăreşte în gândirea

de-a face – şi nici nu a avut vreo legătură – nici cu

noastră, stabileşte noi rapoarte de limbă, își arogă

actele de justiţie, nici cu anumite considerente etice

experienţele noastre pentru a ne subjuga mai apoi

sau prevederi legislative provond străinii. Pe de

în repetate rânduri.

altă parte, textul shakespearian ne ilustrează ideea

Cea mai controversată parte a Neguțătorului din

contemporană a „evreului bun” prin figura fiicei lui

Veneția în ceea ce-l privește Shylock este, așa

Shylock, Jessica – dacă cumva a fost mânat de o

cum el însuși spune, oferta „amicală“ pe care i-o

astfel de intenție – , care s-a convertit la creştinism,

face lui Antonio, şi anume, în cazul în care nu va

altfel neputând deveni soţia iubitului său creştin,

putea să-i plătească la termen suma împrumutată,

Lorenzo. După Holocaust, textele create înaintea

să-și răscumpere datoria cu propria carne, pe

Holocaustului pot fi citite doar din perspectiva

care Shylock însuşi i-o va tăia din jurul inimii lui

post-holocaustului, adică nu putem omite din

Antonio. E doar o glumă, spune Shylock, nu are

povestea noastră experiența faptului că lucruri

nicio relevanță, dar să se includă totuşi în contract,

aparent minore pot da naştere unor bestialități

propune el: „Și bun cu tine ca să fiu, poftește, / Cu

inimaginabile și că trecutul nu este încheiat,

mine la notar și iscălește, / În glumă doar,


55 întorci, / La data hotărâtă: la din contră, / Din boiul

creștin, a se vedea, de exemplu, omorul ritual de la

tău cel mândru, cu o livră? / Tăiată după plac, să te

Tiszaeszlár.

răscumperi.“

În anul 2010, am văzut în Central Park, în spaţiul

Antonio semnează, lui însuşi i se pare amuzantă

numit Delacorte Theatre, producţia Teatrului

cerinţa şi spune că „evreul e plin de omenie”.

Public din New York. Al Pacino era interpretul lui

Pe această livră de carne inclusă în contract se

Shylock, iar regia era semnată de Daniel Sullivan.

bazează imaginea de „evreu sângeros”, pe care,

Spectacolul nu a putut spune mai mult despre

majoritatea celor care au montat spectacolul, au

Shylock decât că a servit lumea banilor, respective

primit-o cu recunoştinţă față de Shakespeare.

că este victima unui sistem pe care el însuşi îl

Astfel, invocând respectarea aproape religioasă

susţine şi-l deserveşte cu banii proprii. Puteam

a textului și a autorului, se puteau înjura liber

spune că așa este, în timp ce ne uităm oftând la

evreii pe scenă, fără consecinţe. Iată modul în care

smartphone-ul personal pentru a vedea dacă ne-a

apare figura lui Shylock în cadrul piesei: el poate

intrat la timp suma în cont, acel onorariu pe care îl

ucide pentru bani, are chiar şi tendințe canibale,

încasăm, mulţumită acţiunilor favorabile efectuate

STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

el nu-și poate înfrâna slăbiciunea pentru sângele

A VELENCEI KALMÁR | NEGUȚĂTORUL DIN VENEȚIA

un act, – un act prin care / Tu suma te obligi să mi-o


56

STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

A VELENCEI KALMÁR | NEGUȚĂTORUL DIN VENEȚIA

VIOLA GÁBOR, PLATZ JÁNOS


57 goluţ. Apoi ne spunem că poate nu ar trebui să-i

moment al său, doar că singurul lucru de care a

vorbim atât de rău pe evrei, deși ei, fără îndoială,

trebuit să facem abstracţie era faptul că Shylock şi

sunt cei care pun totul în mișcare – în Veneția acelui

fiica sa erau locuitorii – sau mai concret, prizonierii

vremuri bogatul Shylock, iar acum, să zicem, Soros.

– ghetoului, iar viața în captivitate ar necesita un cu

Nu am intenția de a face mare caz cu spectacolul

totul alt dialog și o abordare etică radical diferită,

văzut acum mulţi ani la New York, căci, teribila

pentru a dezvălui, înțelege şi interioriza situaţia

solitudine a lui Al Pacino, dialogurile sale recitate

existentă.

ca nişte monologuri interioare mi-au deschis o

În acest fel ne putem întoarce la probabilitatea

perspectivă foarte diferită asupra textulului, iar

tăierii cărnii pentru rezolvarea datoriei bănești

datorită spectacolului, această piesă imposibilă a

drept clauză contractuală pentru că, vă repet, astfel

lui Shakespeare mi-a revenit în gând în repetate

cu toții se simt eliberați, actorul, dar şi regizorul.

rânduri ca fiind o partitură excelentă pentru un

Ei pot scăpa de propriile inhibiţii şi laşităţi și vor

actor și un exemplu de compoziție dramaturgică

putea înjura cu virtuozitate evreii pe scenă.

perfectă. Conceptul regizoral newyorkez al

În primul rând, idea tăierii unei bucăți de carne

STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

Neguţătorului din Veneţia a stat în picioare în fiecare

A VELENCEI KALMÁR | NEGUȚĂTORUL DIN VENEȚIA

de mult-dispreţuitele bănci, pentru un alt spectacol


58 STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

A VELENCEI KALMÁR | NEGUȚĂTORUL DIN VENEȚIA

dintr-un organism viu, îi aparţine nu evreului

un ovrei vatămă un creștin, la naiba cu umilinţa! Se

Shylock, ci lui Shakespeare. Acest gânditor

răzbună. Dar dacă un creştin vatămă un ovrei, de

intelectual i-a pus în gura lui Shylock monologul

ce să se răzbune? Dimpotrivă, să rabde! Ei nu, voi

despre comunitatea primordială, biologică şi

urma şi eu pilda voastră, ba fiţi siguri că elevul îşi va

existenţială a oamenilor. Text scris de dramaturg

întrece dascălul!”

şi oferit nouă ca o proiecție a Holocaustului. Iată:

Shylock pierde totul pentru că doar el poate fi

„Un ovrei n-are ochi, un ovrei n-are mâni, picioare,

perdantul sistemului. (Este interesant de observat

organe, n-are simțuri, înclinări, porniri. El nu-i

faptul că, în schimb, ceilalți doi străini, prințul

hrănit cu aceeaşi hrană, rănit cu aceleaşi arme,

Marocului și Aragonului, sunt descriși ca fiind

supus aceloraşi boli, încălzit şi înghețat de aceleaşi

nişte imbecili fără greutate a căror agresivitate

veri şi ierni ca creștinul. Nu! Dacă ne-nţepaţi noi nu

neașteptată funcționează însă ca un liant între ei

sângerăm? Dacă ne gâdilaţi, noi nu râdem? Dacă

și high society-ul lui Antonio şi a înstăritei Portia.)

ne otrăviţi, noi nu murim? Iar dacă ne faceţi un rău,

Prin urmare, el pierde literalmente totul: Shylock

noi să nu ne răzbunăm? Dacă suntem la fel cu voi

şi-a pierdut şi inima odată cu fuga – de fapt, răpirea

în celelalte, de ce n-am fi şi în răzbunare...? Dacă

– Jessicăi, a iubitei sale fiice. Nu i-a mai rămas


59 ce presupune vulnerabilitatea și excluderea totală.

consideră ca fiind o virtute, mai mult, o generozitate

Proba unei livre de carne reprezintă încercarea

fără pereche faptul că cineva este botezat cu forța,

disperată de a găsi inima lui Antonio, simbolul

drept pedeapsă. La această umilire supremă îl

clasei conducătoare. Sunt convins, că în Shylock, o

condamnă Antonio pe Shylock în piesă. De fapt,

anume atitudine pedagogică dusă la extrem rămâne

toate personajele sunt adânc impresionate de

prezentă chiar şi în cel mai impulsiv moment.

dimensiunea lor creștină. Scena botezului violent

Shylock nu este subjugat în primul rând sistemului,

din New York, constrângerea dură prin care Al

ci convingerii că, în sfârşit, își poate clarifica, face

Pacino a fost silit să se aplece pentru a intra în

înţeleasă situaţia în Veneția. Și anume, că venețienii

contact cu apa dintr-o baltă rapid improvizată şi

se bucură din plin de vidul societăţii lor paşnice,

căderea acestui mare star la un braţ distanţă de

de bunăstarea clădită conform propriilor valori, de

mine a fost un lucru cu adevărat revelator. Această

alianţele putrede, inumane, agresive, lucruri care

scenă m-a determinat să reflectez la Neguţătorul

nu au nimic creştinesc.

din Veneţia dintr-un alt punct de vedere diferit de cel

Shakespeare prezintă o lume creştină golită

profesional, şi anume, cel creştin.

STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

la extrem, care şi-a pierdut valorile, în care se

A VELENCEI KALMÁR | NEGUȚĂTORUL DIN VENEȚIA

nimic de făcut, decât să încerce să demonstreze


60 STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

A VELENCEI KALMÁR | NEGUȚĂTORUL DIN VENEȚIA

Cred că inspiraţia „glumeaţă” de moment a

apelează la umanitate: se poate scoate inima cuiva

lui Shylock – clauza „o livră de carne” – are

– în cazul lui, e vorba de singura lui fiică, Jessica –

dimensiunea unei revelaţii. Este o idee atât de

doar de dragul unei distracții de carnaval?

absurdă încât înclinăm să credem că este posibil

Nimeni nu a înţeles nimic din acest experiment:

ca un evreu credincios, care face referire în mod

nici Dogele, nici Antonio, nici Portia sau Bassanio,

frecvent și corect la Scriptură, să-şi provoace

căruia îi lipsesc mereu trăsăturile victorioase.

propriul dumnezeu, asemeni multor altora

Se reinstaurează iubirea de sine și se proclamă

din Vechiul Testament. I-a întins o capcană lui

ideologia „toţi cei care nu sunt de acord cu mine/noi,

Dumnezeu, dar Shylock însuși a căzut în ea. Așa

sunt imbecili şi trebuie să dispară.”

cum Dumnezeu i-a întins o capcană lui Avraam ca

Dar Shylock a înțeles cu siguranță, este inevitabil să

să-și sacrifice singurul fiu, pe Isaac, din loialitatea

nu realizezi că nu poţi aparţine celor care nu aparţin

față de El – iar acolo Dumnezeu Însuși este Cel care

niciunui loc, ei fiind obsedaţi doar de dominarea

cade în capcană. Shylock, în relația sa cu venețienii,

autoritară și auto-celebrarea nesfârşită.

a crescut, de fapt, miza la cote de neimaginat.

Și aş mai adăuga-o pe Jessica, care dintr-o dată

Prin acest contract el transcende lumea banilor şi

înţelege tot ceea ce s-a întâmplat cu ea și cu tatăl ei.


61

Mi-aş dori ca spectacolul să nu transmită un mesaj laş de genul aşaeviaţanuavemceface. Iar pentru ca acest lucru să se întâmple, trebuie să ne întoarcem către Jessica, către fata pură care s-a născut în ghetou şi care a crescut în fața ochilor noștri, care devine brusc conştientă de prăpastia întunecată dintre propria tradiție și lumea mincinoasă care se autoproclamă a fi singura posibilă. Ea privește, cască ochii şi nu-și întoarce privirea. Acţionează; şi o face fără cea mai mică dorință de autocompătimire.

ALBERT CSILLA

STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

alăturat elegantei domnii bestiale.

A VELENCEI KALMÁR | NEGUȚĂTORUL DIN VENEȚIA

În plus, această realizare se întămplă în timp ce s-a


62

STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

A VELENCEI KALMÁR | NEGUȚĂTORUL DIN VENEȚIA


63

STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

A VELENCEI KALMÁR | NEGUȚĂTORUL DIN VENEȚIA

VINDIS ANDREA, VÁTA LORÁND, FOGARASI ALPÁR


64

STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

A VELENCEI KALMÁR | NEGUȚĂTORUL DIN VENEȚIA

IMRE ÉVA


65

a többiekre. A világ kormányzóinak kilétéről nem alakíthatunk ki egy valószerű felfogást, ha figyelmen kívül hagyjuk „az emberiség urait”, ahogy Adam

Amikor arra a kérdésre keressük a választ, hogy „Ki irányítja a világot?”, rendszerint abból a közmegegyezésből indulunk ki, hogy a világ ügyeinek alakítói az államok, mindenekelőtt a nagyhatalmak, az ő döntéseiket és egymáshoz való viszonyaikat vizsgáljuk. Ez rendben van, ám jó lenne nem elfelejteni, hogy ez az absztrakciós szint nagyon félrevezető is lehet. Az államok természetesen bonyolult belső struktúrákkal rendelkeznek, és a belső hatalmi koncentrációk nagymértékben befolyásolják a politikai vezetők választásait és döntéseit, miközben a köznép

Smith nevezte őket: az ő idejében Anglia kereskedői és gyáriparosai voltak ők, ma pedig a multinacionális konglomerátumok, hatalmas pénzintézetek, hipermarket-láncok és a hozzájuk hasonlók. (...) A mai világrendben az urak intézményei elképesztő hatalommal bírnak, nemcsak nemzetközi téren, hanem hazájukban is – a hátország segíti őket, hogy fenntartsák hatalmukat, és gazdasági segítséget nyújt nekik, igen sokféle módon. Forrás: Noam Chomsky: Who Rules The World? [Ki irányítja a világot?], Metropolitan Books, New York, 2016, 226. old.

STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

társadalmakra is áll, és nyilván fokozottan érvényes

A VELENCEI KALMÁR | NEGUȚĂTORUL DIN VENEȚIA

K I I R Á N Y Í TJ A A VILÁGOT ?

gyakran kiszorul ebből. Ez még a fejlett demokratikus


CINE CONDUCE LUMEA?

Statele au, desigur, structuri interne complexe, iar alegerile și deciziile liderilor politici sunt puternic influențate de alianțele puterii, în timp ce populația este adesea marginalizată. Acest lucru este valabil chiar și pentru societățile mai democratice și, evident, pentru restul societăţilor. Nu putem avea o

Atunci când ne punem întrebarea „Cine conduce

înțelegere realistă a celor care guvernează lumea

lumea?”, tindem să dăm răspunsul standard

dacă îi ignorăm pe „stăpânii omenirii”, așa cum i-a

conform căruia actorii principali ai relaţiilor

numit Adam Smith: comercianții și producătorii din

internaţionale sunt statele, mai exact marile puteri,

Anglia acelor vremuri; conglomerate multinaționale,

asta dacă ținem cont de modul în care se iau

imense instituții financiare, imperii de retail precum

deciziile și de relațiile dintre ele. Această abordare

cele din zilele noastre. (...) În ordinea globală

nu este una greșită. Dar trebuie avut în vedere

contemporană, instituțiile deținute de stăpâni au o

faptul că acest mod de a generaliza poate fi,

putere enormă, nu numai la scară internațională,

de asemenea, foarte înșelător.

ci și în statele de unde provin, pe care se bazează


67 economic printr-o mare varietate de mijloace.

és jelentősen befolyásolják az amerikai kormány politikáját, amelyre ugyanakkor az átlagpolgárok

Sursă: Noam Chomsky: Who Rules The World? [Cine conduce lumea?], Metropolitan Books, New York, 2016, pag. 226.

és a tömegekre alapozó érdekcsoportok elenyésző vagy semmilyen befolyással nem bírnak.” (...) További vizsgálatok kimutatták, hogy a népesség

A VILÁG URAI

nagy többsége, amely a jövedelmi, avagy vagyoni ranglétra alsó fokain helyezkedik el, lényegében ki van zárva a politikai rendszerből, hivatalos

A „világ urai” természetesen távolról sem a

képviselőik nem törődnek véleményükkel és

nagyhatalmak népeit képviselik. A lakosság még

állásfoglalásaikkal, míg a csúcson levő apró

a fejlett demokráciákban is csekély befolyással

kisebbség elsöprő befolyást érvényesít.

bír a politikai döntéshozatalra. Kiváló Egyesült Államok-beli kutatók meggyőzően bebizonyították, hogy „az üzleti érdekeket képviselő gazdasági

Forrás: Noam Chomsky: Who Rules The World? [Ki irányítja a világot?], Metropolitan Books, New York, 2016, 7. old.

STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

elitek és szervezett csoportok független módon

A VELENCEI KALMÁR | NEGUȚĂTORUL DIN VENEȚIA

pentru a-și proteja puterea și pentru a se sprijini


68

STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

A VELENCEI KALMÁR | NEGUȚĂTORUL DIN VENEȚIA

SZŰCS ERVIN, ÁRUS PÉTER


69

demonstrat că marea majoritate a populației cu venituri mici este efectiv exclusă din sistemul politic, opiniile și doleanțele lor fiind ignorate de

„Stăpânii universului” sunt, desigur, foarte departe

reprezentanții lor oficiali, în timp ce un număr mic

de a fi reprezentativi pentru populațiile celor care

de oameni, cei aflați în vârful piramidei financiare,

dețin puterea. Chiar și în statele mai democratice,

au o influență copleșitoare.

populația are o influență limitată asupra deciziilor politice. În Statele Unite, cercetători de seamă au prezentat dovezi convingătoare conform cărora „elitele economice și grupurile organizate care reprezintă interese de afaceri au o influență substanțială asupra politicilor guvernului SUA, în timp ce cetățenii obişnuiţi și grupurile bazate

Sursă: Noam Chomsky: Who Rules The World? [Cine conduce lumea?], Metropolitan Books, New York, 2016, pag. 7.

STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

redusă sau non-existentă.” (...) Alte studii au

A VELENCEI KALMÁR | NEGUȚĂTORUL DIN VENEȚIA

S TĂ PÂ N I I UNIVERSULUI

pe interesele de masă ale oamenilor au o putere


A BILDERBERGCSOPORT 1954-ben találkoztak első alkalommal egymással a világ legnagyobb hatalommal és befolyással rendelkező emberei – a holland királyi ház és a Rockefeller család védnöksége alatt – egy hollandiai kisvárosban, Oosterbeckben, a Bilderberg nevű luxushotelben. Egy teljes héten át tanácskoztak a világ jövőjéről. Amikor az üléssorozat véget ért, megegyeztek, hogy ezentúl minden évben tartanak egy találkozót, hogy véleményt cseréljenek, illetve megvitassák a nemzetközi ügyeket. A csoport a Bilderberg Klub nevet vette fel. (...) A klub tagjai

közé választotta többek között Bill Clintont, Paul Wolfowitzot, Henry Kissingert, David Rockefellert, Zbigniew Brzezinskit, Tony Blairt és más vezető politikusokat, üzletembereket, kormánytagokat, bankárokat és újságírókat a világ minden részéről. A bilderbergiek első megbeszélésén az alapító tagok felvázolták a szövetség céljait és feladatait. Minden egyes Bilderberg-találkozó mögött az a szándék húzódott meg, hogy Európa és az Egyesült Államok között egyfajta ,,irányítási arisztokráciát” teremtsenek meg, illetve megegyezésre jussanak a politika, a gazdaság és a közös világirányítás stratégiai kérdéseiben. Forrás: Daniel Estulin: Összeesküvés. A Bilderberg Klub igaz története, Alexandra Kiadó, Pécs, 2008., 26. old.


71

STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

A VELENCEI KALMÁR | NEGUȚĂTORUL DIN VENEȚIA

ALBERT CSILLA, GYÖRGYJAKAB ENIKŐ, VÁTA LORÁND


GRUPUL BILDERBERG În anul 1954, sub patronajul Casei Regale Olandeze şi a Familiei Rockefeller, a avut loc pentru prima dată o întâlnire între cele mai influente persoane ALBERT CSILLA, GYÖRGYJAKAB ENIKŐ


73 Bilderberg, un hotel de lux din Oosterbeck, un mic

Bilderberg a fost crearea unui fel de „aristocrație

oraş din Olanda. Timp de o săptămână, s-a discutat

directoare”, ca un liant între Europa și Statele Unite.

despre viitorul lumii. La încheierea sesiunilor de

Obiectivul era realizarea unui acord cu privire la

discuții, s-a convenit organizarea anuală a unei

strategia comună de gestionare a problemelor

astfel de întâlniri, pentru a face schimb de opinii

politice şi economice la nivel mondial.

și a discuta afaceri internaționale. Grupul și-a luat numele de Club Bilderberg. (...) Printre primii membrii ai clubului au fost persoane precum Bill Clinton, Paul Wolfowitz, Henry Kissinger, David Rockefeller, Zbigniew Brzezinski, Tony Blair și alți politicieni, oameni de afaceri, guvernanţi, bancheri și jurnaliști de rang înalt din întreaga lume. La prima întâlnire a Clubului Bilderberg, membrii fondatori au formulat obiectivele și sarcinile

Sursa: Daniel Estulin: Összeesküvés. Tényfeltáró kötet a világot irányító titkos társaságról [Conspiraţie. Dezvăluiri despre societatea secretă care dirijează mersul lumii], Editura Alexandra, Pécs, 2008, pag. 26.

STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

organizaţiei. Intenţia din spatele întâlnirilor

A VELENCEI KALMÁR | NEGUȚĂTORUL DIN VENEȚIA

la nivel global. Întâlnirea a fost organizată la


vagyunk, amely az Egyesült Államok legjobb

A ROCKEFELLERCSALÁD

érdekei ellen dolgozik, a családomat és engem »internacionalistáknak« titulálnak, azt állítják, másokkal együtt azon munkálkodunk, hogy felépítsünk egy egységesebb politikai és gazdasági globális struktúrát – egy világot, ha úgy vesszük.

Immár több mint egy évszázad óta, a politikai

Ha ez a vád, akkor én bűnös vagyok, és büszkén

spektrum mindkét szélén elhelyezkedő

vállalom.

szélsőséges ideológusok arra használták a széles nyilvánosságot kapott eseményeket, mint például az én találkozásomat Castróval, hogy megtámadják a Rockefeller családot, mivel szerintük túlzott befolyást gyakorolunk az amerikai politikai és gazdasági intézményekre. Mi több, egyesek azt hiszik, hogy valamiféle titkos szövetkezés részesei

Forrás: David Rockefeller: Memoirs [Emlékiratok], Random House Inc., 2002, 405. old.


75

STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

A VELENCEI KALMÁR | NEGUȚĂTORUL DIN VENEȚIA

SZŰCS ERVIN, VIOLA GÁBOR


76

STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

A VELENCEI KALMÁR | NEGUȚĂTORUL DIN VENEȚIA

ALBERT CSILLA, FOGARASI ALPÁR, GYÖRGYJAKAB ENIKŐ


77

și economică globală mai integrată – o lume unitară, dacă vreţi. Dacă aceasta este acuzarea care mi se aduce, atunci mă declar vinovat și mândru de asta.

De mai bine de un secol, extremiștii ideologici din ambele tabere politice au profitat de pe urma unor incidente aduse frecvent în atenţia publicului, cum ar fi întâlnirea mea cu Castro, pentru a ataca familia Rockefeller pentru influența excesivă pe care ei susțin că am exercita-o asupra instituțiilor politice și economice americane. Unii chiar cred că facem parte dintr-o clică secretă, care lucrează împotriva intereselor Statelor Unite, caracterizând familia mea și pe mine ca fiind „internaționaliști”

Sursa: David Rockefeller: Memoirs, Random House Inc., 2002, pag. 405.

STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

întreaga lume pentru a construi o structură politică

A VELENCEI KALMÁR | NEGUȚĂTORUL DIN VENEȚIA

FA M I L I A ROCKEFELLER

și acuzându-ne că am conspira cu oameni din


tartozik a pénzforgalom, kiterjedt hivatalnoki

A M É LYÁ L L A M ÖSSZETEVŐI

apparátusa szerepet játszik a nemzetközi gazdasági szankciók végrehajtásában, és emellett szerves szorosan összefonódott a Wall Street tőzsdevilágával.

A mélyállam nem foglalja magába a kormányzat egészét. Egy olyan hibrid képződmény, amelynek alkotóelemei a nemzetbiztonsági és rendfenntartó szervek, ezen kívül néhány kulcsszereplő más ágazatokból, amelyeknek fontossága biztosítja számukra a részvételt. A honvédelmi, a külügyi és közbiztonsági minisztériumok, a központi hírszerző szolgálat (CIA), és az igazságügyi minisztérium mind a mélyállam részei. Közéjük tartozik még a pénzügyminisztérium, mivel az ő hatáskörébe

Forrás: Mike Lofgren: The deep state. The Fall of the Constitution and the Rise of a Shadow Government [A Mélyállam: Az alkotmány bukása és az árnyékkormány felemelkedése], Viking, New York, 2016. 36-37. old.


79

STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

A VELENCEI KALMÁR | NEGUȚĂTORUL DIN VENEȚIA

BODOLAI BALÁZS


80

STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

A VELENCEI KALMÁR | NEGUȚĂTORUL DIN VENEȚIA

VIOLA GÁBOR, BOGDÁN ZSOLT


81

internaționale și a simbiozei sale organice cu Wall Street.

Statul profund nu este alcătuit din întregul guvern. Acesta este un hibrid al agențiilor de securitate națională și de aplicare a legii, la care se adaugă părți-cheie ale celorlalte puteri ale căror roluri le conferă statutul de membru. Departamentul de Apărare, Departamentul de Stat, Departamentul pentru Securitate Internă, Agenția Centrală de Informații și Departamentul de Justiție fac parte din Statul profund. De asemenea, includem aici şi Trezoreria datorită influenței pe care aceasta o

Sursa: Mike Lofgren: The deep state. The Fall of the Constitution and the Rise of a Shadow Government [Statul profund. Declinul Constituţiei şi Ascensiunea Guvernului din Umbră], Editura Viking, New York, 2016. pag. 36-37.

STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

extensive dedicate aplicării sancțiunilor economice

A VELENCEI KALMÁR | NEGUȚĂTORUL DIN VENEȚIA

COMPONENTELE S TAT U L U I P R O F U N D

are asupra fluxurilor financiare, a birocrației sale


veszélyeztetik a fennálló rendet, a Wall Street

A WA L L ST R E E T B E F O LYÁ S A A M É LYÁ L L A M R A

elárasztja a várost pénzzel és ügyvédekkel, hogy segítsenek az alkalmazottaknak ráébredni arra, mi a legfontosabb érdekük. Talán nem túlzás azt állítani, hogy a mélyállam és annak stratégiái végső soron a Wall Street birtokában vannak, már csak azért is, mivel ő rendelkezik a pénzzel, amellyel a

A mélyállam legfontosabb – ha nem is az egyetlen

megjutalmazott kormánytisztviselők egy új karriert

– csomópontja Washington. A várost a pénz és a

kezdhetnek. E karrier jövedelme meghaladja a

nagyravágyás láthatatlan fonalai kapcsolják össze

pénzéhes álmokat – és egészen biztosan felülmúlja

a többi csomóponttal. Ezek egyike a Wall Street:

egy átlagos kormányalkalmazott vágyait.

ő adja a pénzt, amely biztosítja, hogy a politikai gépezet zavartalanul és folyamatosan működjön, akár egy félrevezető bábjáték. Amennyiben a politikusok letérnek a megszabott útról és

Forrás: Mike Lofgren: The deep state. The Fall of the Constitution and the Rise of a Shadow Government [A Mélyállam: Az alkotmány bukása és az árnyékkormány felemelkedése], Viking, New York, 2016. 38. old.


83

STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

A VELENCEI KALMÁR | NEGUȚĂTORUL DIN VENEȚIA

FOGARASI ALPÁR, ALBERT CSILLA, GYÖRGYJAKAB ENIKŐ


84

STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

A VELENCEI KALMÁR | NEGUȚĂTORUL DIN VENEȚIA

ORBÁN ATTILA, MAROSÁN CSABA


85

propriile interese. Nu este exagerat să afirmăm că Wall Street ar putea fi proprietarul suprem al Statului profund și al strategiilor sale, poate şi pentru că are banii necesari pentru a recompensa angajaţii guvernamentali cu o a doua carieră, care

Washington-ul este cel mai important nod al

este profitabilă dincolo de visele lor de avuție –

Statului profund, dar nu este singurul. Filoane

şi cu siguranță, dincolo de visele unui salariat

invizibile de bani şi ambiţie conectează oraşul de

guvernamental.

alte noduri. Unul este Wall Street, care furnizează numerarul care menţine mașinăria politică în stare calmă şi funcțională precum un spectacol de păpuși menit să distragă atenţia privitorilor. În cazul în care politicienii îşi uită afilierea și amenință statu-

Sursa: Mike Lofgren: The deep state. The Fall of the Constitution and the Rise of a Shadow Government [Statul profund. Declinul Constituţiei şi Ascensiunea Guvernului din Umbră], Editura Viking, New York, 2016, pag. 38.

STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

pentru a ajuta mâna de lucru să-și amintească de

A VELENCEI KALMÁR | NEGUȚĂTORUL DIN VENEȚIA

I N F L U E N ȚA WA L L S T R E E T- U L U I A S U P R A S TAT U L U I P R O F U N D

quo-ul, Wall Street inundă orașul cu bani și avocați


WIL L IAM SHAKE SPE A R E

ORBÁN ATTILA

Öreg Gobbo | Moș Gobbo Tubal

A V EL E NC E I KALM Á R N E GUȚĂTOR UL DI N VENEȚI A

Marokkó hercege | Prințul Marocului

VÁTA LORÁND

Aragonia hercege | Prințul de Aragon

SINKÓ FERENC / PACO ALFONSÍN

Marokkó hercegének testőrei KÁNTOR MELINDA,

Gărzile Prințului Marocului

VINDIS ANDREA / GYÖRGYJAKAB ENIKŐ

FO RD Í TOT TA | T R A DU C ER EA ÎN L IM BA M AG H I A R Ă : N Á DA SDY Á DÁM

DIMÉNY ÁRON

A herceg | Prințul További szerepekben | Alte roluri

KÁNTOR MELINDA, PLATZ JÁNOS

VIOLA GÁBOR / BOGDÁN ZSOLT

Antonio

Bassanio

BODOLAI BALÁZS

Gratiano

SZŰCS ERVIN

Rendező | Regia

TOMPA GÁBOR DRAGOȘ BUHAGIAR

Salarino

FARKAS LORÁND

Díszlet- és jelmeztervező | Scenografia

Solanio

BALLA SZABOLCS

Dramaturg | Dramaturgia

Lorenzo

ÁRUS PÉTER

BOGDÁN ZSOLT / VIOLA GÁBOR

Shylock Portia / Baltazár, jogász | Baltazar, jurist

Rendezőasszisztens | Asistent de regie

VISKY ANDRÁS BOTOND NAGY, VERES EMŐKE

Videó | Video

RANCZ ANDRÁS

IMRE ÉVA

Fényterv | Light design

ERŐSS LÁSZLÓ

GYÖRGYJAKAB ENIKŐ / VINDIS ANDREA

A jelmeztervező asszisztense | Asistent costume

BOCSKAI GYOPÁR

Jessica Nerissa / Baltazár titkára | Secretarul lui Baltazar

ALBERT CSILLA

Színpadi mozgás | Mișcarea scenică

Stephano

FOGARASI ALPÁR

Beszédtechnika | Vorbirea scenică

Lancelot Gobbo

MAROSÁN CSABA

Előadásvezető | Regia tehnică

Bemutató időpontja | Data premierei:

LACZKÓ VASS RÓBERT

2018. SZEPTEMBER 28 SEPTEMBRIE 2018

GYÖRGYJAKAB ENIKŐ, PACO ALFONSÍN PAPP MÁRTA VERES EMŐKE, ZONGOR RÉKA


87

Felelős szerkesztő | Redactor responsabil: DEMETER KATA Szerkesztők | Redactori: BALÁZS NÓRA, BIRÓ RÉKA, RADÓ KRISZTINA, KOVÁCS KINGA Munkatárs | Colaborator: MIRELA SANDU Fordítások | Traduceri: KOROS-FEKETE SÁNDOR, KÖPECZI JULIÁNNA Foto: BIRÓ ISTVÁN Design: ERCSEI ZSOLT

SZŰCS ERVIN

STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

A VELENCEI KALMÁR | NEGUȚĂTORUL DIN VENEȚIA

SZERKESZTŐSÉG | REDACȚIA:


88

STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

A VELENCEI KALMÁR | NEGUȚĂTORUL DIN VENEȚIA


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.