Innovation #1 – Januari 2021 – Dagens Industri

Page 16

16

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

GEMENSAM INNOVATIONSKRAFT I SPÅREN AV PANDEMIN Pandemin har bidragit till många utmaningar och året har inte varit sig likt för något företag eller någon bransch. Men ur utmaningar växer innovativa och gynnsamma idéer. QleanAir Scandinavia har i samråd med Karolinska Universitetssjukhuset utvecklat en produkt som bland annat skyddar vårdpersonal, motverkar smittspridning och bidrar till en generellt bättre arbetsmiljö.

QleanAir utvecklar nischade lösningar för rening av inomhusluft och har över 30 års erfarenhet i branschen. De började sin resa med att rena tobaksrök och arbetar även sedan flera år tillbaka med med renrum för läkemedelsberedning. Två ytterligheter med komplicerade processer och höga kvalitetskrav som har gett dem en gedigen bakgrund inom luftrening. Sedermera började de utveckla lösningar för att förbättra luftkvaliteten inom industrin, bland annat PostNords lager- och distributionsterminaler. Under året lanserades även en lösning specifikt för livsmedelsindustrin. Men först var det en annan sektor som akut behövde hjälp med luftrening. När intensivvårdsplatserna fylldes under första vågen av covid-patienter var vårdpersonalen på Karolinska sjukhuset i Solna och Huddinge främst skyddade med skyddsutrustning och ventilation. Men en ventilationslösning är inte en garanti för god luftkvalitet. I en vårdsal med covid -19-patienter i respirator och många medarbetare, blev partikelhalten väldigt hög. För att skapa en tryggare arbetsmiljö krävdes effektiv luftrening och Karolinska kontaktade några leverantörer på marknaden. – Karolinska valde oss som samarbetspartner eftersom våra lösningar uppfyller sjukhusets höga krav på effektiv luftrening med certifierat HEPA 14-filter och tyst drift, säger Bo Dolk-Petersson som är ansvarig för produktutvecklingen. De förutseende arbetsmiljöexperterna på Karolinska hade som mål att förbättra luftkvaliteten ur arbetsmiljösynpunkt. För implementering och dimensionering användes COOR och deras kompetenta ventilationsexperter. 63 enheter av FS 70 utrustade med HEPA 14-filter beställdes och levererades på kort tid. Före, under och efter installationen gjordes mätningar för att undersöka resultatet. Mellan mätningarna diskuterade Bo och ventilations-

Karolinska valde oss som samarbetspartner eftersom våra lösningar uppfyller sjukhusets höga krav på effektiv luftrening med certifierat HEPA 14-filter och tyst drift.

experterna den ideala luftrenaren i vårdmiljö Som komplement till FS 70 HEPA önskades en mindre variant som skulle lämpa sig bättre i de mindre salarna. – Tillsammans utarbetade vi en kravlista i form av material, luftomsättning, prestanda och ljudnivå. Några veckor senare kom vi med förslag som föll i god jord. Tack vare vårt nära samarbete gick vi från prototyp till färdig certifierad maskin på sex veckor, säger Bo Dolk-Petersson. Innovation när den är som bäst. Covid var katalysatorn för att börja med luftrening, men Karolinska har redan hittat andra användningsområden: akutmottagningar, väntrum och behandlingsrum. – Här lär vi oss parallellt som vi utvecklar en produkt. För ett år sedan var vi inte i vårdsegmentet och nu är vi i framkant med att hjälpa vården. Vi är med i krisen och kan bidra samtidigt som vi tar fram nya produkter som möjliggör flera spännande affärer, säger Bo Dolk-Petersson. QleanAirs nya FS 30 lämpar sig även för verksamheter som kontor, konferensrum, skolor och hotell etcetera. Nyckeln till framgång för QleanAir – utöver världsledande produkter och kunskap om luftrening inbyggt i sitt dna – bygger på deras lyhördhet för marknaden och kundernas behov. De arbetar med världsledande leverantörer och varje kontinent har sin egen produktförsörjning. Sedan utvecklar Bo DolkPetersson produkten tillsammans med konstruktörerna, tar fram ritningar och bygger protyperna av maskinerna i labbet. Deras leverantörsnät som är med dem hela vägen bidrar till korta ledtider i produktframtagningen samtidigt som de är snabba på att ställa om. – Det som vi har lärt oss tillsammans med vården är banbrytande. Att ställa krav på ren luft kommer att bli en självklarhet inom ett par år – lika självklart som rent vatten.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.