Howl Magazine 8 : United Cat Kingdom

Page 1

J U N E 2 0 1 6 I S S U E

08 U N I T E D C A T K I N G D O M

01


THE BRITISH DO NOT EXPECT HAPPINESS…THEY DO NOT WANT TO BE HAPPY. THEY WANT TO BE RIGHT.. QUENTIN CRISP

02


03


HOWL ARE YOU

HOWL ARE YOU ช่างเป็นเรือ่ งบังเอิญว่าระหว่างทีเ่ ราท�ำ howl ฉบับแมวอังกฤษ อยูน่ ี้ เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับทีป่ ระเทศอังกฤษให้ประชาชนโหวต ว่าจะออกจากกลุม่ ประเทศ EU หรือไม่ หรือทีเ่ รียกกันว่า Brexit พอดี เรียกได้ว่าในช่วงที่ผ่านมาเราก็ค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับแมว อังกฤษ ไปพร้อมๆ กับข่าวเกีย่ วกับประเทศอังกฤษทีถ่ กู พูดถึงในทุก ช่องทางสือ่ ทีเ่ ราพบเห็น ดังนัน้ คงพอพูดได้วา่ ระหว่างทีท่ ำ� เล่มแมว อังกฤษนี้ เรามีแรงบันดาลใจเกีย่ วกับอังกฤษเข้มข้นอยูร่ อบตัวเลย ทีเดียว ชนิดที่ว่าพักสายตาเข้าไปในเว็บไซต์หรืออ่านหนังสือพิมพ์ ก็เห็นชือ่ ประเทศอังกฤษหรามาแล้ว หากใครได้ตามข่าวและอ่านตามเว็บบอร์ดต่างประเทศ จะพบว่า เหตุการณ์ Brexit นี้เป็นเรื่องที่ ใหญ่มาก มีการพูดถึง วิเคราะห์ ลามไปถึงการโต้เถียงกันอย่างหนักหน่วง แม้กระทั่งหลังจากที่ผล โหวตออกมาว่าผูส้ นับสนุนให้ประเทศอังกฤษออกจาก EU จะชนะ แต่กไ็ ม่ได้ทำ� ให้การโต้เถียงลดลง กลับกันยิง่ มีคนโต้เถียงกันหนักขึน้ จนเรียกได้วา่ เข้าขัน้ เละเทะ พอไปนัง่ อ่านความเห็นของชาวต่างประเทศหลายๆ คนก็ได้เห็น มุมมองและแนวคิดทีห่ ลากหลายมากๆ บางคนบอกว่าคนส่วนใหญ่ ทีโ่ หวตนีม่ นั โหวตแค่เอาสะใจเฉยๆ ไม่ได้มคี วามรูอ้ ะไรเลย บางคน ก็บอกว่าไอ้คนทีพ่ ดู พวกแรกนีม่ นั เหยียดกันนีห่ ว่า แถมยังเริม่ เกินเลย ไปจนถึงขั้นมีคนเสนอว่าก่อนที่จะให้โหวตว่าออกจาก EU หรือไม่ ควรมีการสอบเพื่อประเมินความรู้ก่อนเสียด้วยซ�้ำ ท�ำนองว่าใคร คะแนนไม่ถงึ เกณฑ์ไม่มสี ทิ ธิอ์ อกเสียง กลายเป็นเรื่องแบ่งฝักแบ่งฝ่าย แบ่งชนชั้นด้วยการศึกษาเสีย อย่างนัน้

จะว่าไปในชีวิตจริงเรามักพบการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันมากมาย ค�ำว่า “พวกเรา” และ “พวกเขา” เป็นค�ำทีเ่ ราพูดกันจนติดปาก ไม่วา่ เกณฑ์ของการแบ่งแยกนั้นคืออะไร ไม่ว่าจะด้วยเรื่องการศึกษา ฐานะ อาชีพ แต่เราก็พยายามแบ่งกันเสียเหลือเกินจนหลายคนถือว่า เป็นเรือ่ งธรรมดาไปเสียแล้ว แม้กระทัง่ ตอนทีเ่ ราท�ำ howl ฉบับแมวอังกฤษนี้ เราก็ยงั คุยกัน เล่นๆ ว่าสุดท้ายเราก็แบ่งแยกแมวไปเสียแล้วว่าพันธุน์ จี้ ะเป็นพันธุ์ อังกฤษ ส่วนพันธุ์นี้ไม่ใช่ ทั้งๆ ที่ความจริงแล้วแมวไม่รู้ด้วยซ�้ำว่า ตัวเองเป็นแมวพันธุอ์ ะไร และต่อให้แมวนอกเจอกับแมวไทยก็ยงั คุย กันได้ปกติ ไม่มกี ารตัง้ ก�ำแพงว่าพวกเจ้าเป็นแมวเอเชีย ส่วนข้าเป็น แมวตะวันตกเสียหน่อย บางทีเราก็นา่ จะเอาอย่างแมวบ้าง เรียนรูท้ จี่ ะปล่อยวางและเปิดใจ เข้าหากัน ถึงตรงนี้หลายคนอาจค่อนขอดผมอยู่ในใจว่าก�ำลังพูด อะไรเพ้อฝัน หรือถ้าตามกระแสนิยมคงบอกว่าผมเอาแต่พูดเรื่อง โลกสวย แต่ถ้าเรายังหวังที่จะสร้างสังคมที่น่าอยู่...เราก็ต้องเริ่มท�ำมัน ตัง้ แต่ตอนนี้ สร้างสังคมทีท่ กุ คนเป็น “พวกเรา” ต่อให้ถึงตอนนี้คุณจะมีความคิดที่แตกต่างออกไป ไม่เห็นด้วย กับผม หรือแม้กระทัง่ ไม่เคยอ่าน howl เลยก็ไม่เป็นไร เพราะไม่วา่ อย่างไร....เราก็ยงั เป็นพวกเดียวกันอยูด่ ี ชานนท์ สิมะบวรสุทธิ์ บรรณาธิการ Howl Magazine

04


05


HOWL TEAM

J U L Y 2 0 1 6 I S S U E

08 ที่ปรึกษา น.สพ.การุ ณ ชัยวงศ์โรจน์ บรรณาธิการบริหาร สพ.ญ.มนัสนันท์ ธาราทรัพย์ บรรณาธิการ น.สพ.ชานนท์ สิมะบวรสุทธิ์ กองบรรณาธิการ น.สพ.อภิชาติ ตัง้ กิจเจริญวงศ์ น.สพ.ปั ณณกร เลาหประสิทธิพร นายปิ ยะพงษ์ เล็กประยู ร ฝ่ ายการตลาดและโฆษณา สพ.ญ.กชกร โอชาวัตร์ และ น.ส.พันทิพย์ ทิพวรรณ ศิลปกรรม กฤษณะ โชคเชาว์วฒ ั น์

06


: 07


WHAT THE HOWL 010-011

012-019 020-27

030-45 046-077

Cat in the UK

079

092-095 10-11 Howl to Smile 012-027 Talk of the Howl : Book, Movie, Place, Music 028 Howl Store 030-045 Howl of Frame 046-077 Howl about 078 Page by Page 079 โรงงานความฝั น 090-091 Do it for someone 092-095 A Journey without a map 096-097 รู ไ้ ว้ไม่วา่

08


FELIWAY®

The Secret to Happy Cats

เฟลิเวย

สร างความสุข ความคุ นเคย ให หมู แมวด วยภาษาแมว

09


HOWL TO SMILE

ร้านนี้เป็นของข้า... เจ้าพวกมนุษย์

กลายเป็นเรื่องชวนอมยิ้มเมื่อร้านขายของช�ำแห่งหนึ่งในกรุง ลอนดอน มีแมวตัวหนึ่งชอบแวะเวียนเข้ามาภายในร้านและนั่งตาม ทีต่ า่ งๆ ด้วยหน้าตาบูดบึง้ ไม่รบั แขกเป็นอย่างยิง่ กลายเป็นจุดสนใจ ของลูกค้าภายในร้านพากันถ่ายรูปไปลงโซเชียล เน็ตเวิรก์ โดยแมว ตัวนีม้ ชี อื่ ว่า ออลลี่ โอลิเวอร์ โดย อดัม โอลิเวอร์ ผูเ้ ป็นเจ้าของและ พนักงานร้านขายของช�ำนีบ้ อกว่าเพราะแมวตัวนีท้ ำ� ให้มคี นมาซือ้ ของ ทีร่ า้ นมากขึน้ แม้ตอนแรกผูจ้ ดั การร้านไม่คอ่ ยชอบแมวตัวนีม้ ากนัก และพยายามไล่มนั ออกไป แต่เจ้าออลลีก่ ก็ ลับมายึดครองทีร่ า้ นอยูด่ ี จนตอนนี้ออลลี่ได้กลายเป็นแมวน�ำโชคของร้านและมีแฟนเพจเป็น ของตัวเองที่มีคนติดตามอยู่มากมาย

แมวด�ำ 9 ชี วิต

ค�ำกล่าวที่ว่าแมวมี 9 ชีวิตดูเหมือนว่า จะเป็นเรื่องจริงส�ำหรับ “พุซ พุซ” แมวด�ำ ที่รอดชีวิตอย่างปาฏิหาริย์จากการถูกปืน ช็อตกันยิงจนมีกระสุนฝังอยูท่ วั่ ร่างกว่า 30 นัด เจ้าของ “พุซ พุซ” เล่าว่าแมวของเธอ ได้หนีออกจากบ้าน หลังจากนั้นประมาณ 1 สัปดาห์ เธอก็พบว่า พุซ พุซ กลับมา ด้วยสภาพบาดเจ็บหนัก ผลการตรวจพบว่า แมวตัวนี้ถูกยิงด้วยปืนช็อตกัน แต่โชคดี ที่กระสุนที่ฝังนั้นไม่ถูกอวัยวะส�ำคัญเลย แม้แต่นอ้ ย ยกเว้นทีด่ วงตาท�ำให้ตอ้ งผ่าตัด เอาดวงตาออก แต่สุดท้ายแล้วเจ้าพุซ พุซ ก็สามารถรอดตายได้อย่างปาฏิหาริย์ สมกับ ชื่อว่าเป็นแมว 9 ชีวิตจริงๆ

010


สุนัขปะทะกลุ่ม ISIS

ก ลุ ่ ม ท ห า ร อั ง ก ฤ ษ แ ล ะ สหรั ฐ อเมริ ก าที่ ซ ้ อ มรบในแถบ ตะวันออกกลางกลุ่มหนึ่งได้ถูก ปิดล้อมโดยทหารกลุ่ม ISIS กว่า 50 นาย ในสถานการณ์ ที่ สิ้ น หวังนี้สุนัขทหารของพวกเขาได้ พุ่งออกไปและท�ำให้แนวรบของ ข้ า ศึ ก แตกกระจาย ซึ่ ง ผลจาก การต่อสู้อย่างกล้าหาญของเหล่า สุนัขทหาร ท�ำให้พวกเขามีเวลา ขอก�ำลังสนับสนุนทางอากาศได้ ทันท่วงทีและสามารถหลบหนีออก มาได้อย่างปลอดภัย

ชายหนุ่มทิ้งการพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์ เพื่อช่ วยชี วิตเพื่อนนักปี นเขา

เหตุการณ์นเี้ กิดขึน้ เมือ่ Leslie Binns นักปีนเขาผูใ้ กล้ จะพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์แล้ว สังเกตพบว่านักปีนเขา ทีต่ ามมานัน้ ก�ำลังจะลืน่ หล่นเขาเลยตัดสินใจไปช่วยและ พบว่าออกซิเจนของนักปีนเขาคนนั้นก�ำลังจะหมด เขา เลยให้ออกซิเจนของตัวเขากับนักปีนเขาคนนั้นและพา กลับลงมาทีแ่ คมป์ดา้ นล่างแทน แม้วา่ จะไม่สามารถพิชติ ยอดเขาเอเวอเรสต์ได้ แต่ทกุ คนทีเ่ กีย่ วข้องก็ยนื ยันตรง กันว่าเขาได้ท�ำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าส�ำเร็จแล้ว

ฝ่ าผจญเพลิงเพื่อช่ วยสัตว์เลี้ยง

หลังเหตุการณ์ไฟป่าในแคนาดารุนแรงขึน้ มีประชาชน ถูกบังคับให้อพยพออกจากเมืองเพือ่ ความปลอดภัยอย่าง เร่งด่วน โดยยังมีสัตว์เลี้ยงถูกทิ้งไว้ในเมืองอีกมากมาย ด้วยเหตุนี้ Wyatt Colquhoun-Rivard อาสาสมัครชาว แคนาดาได้ตัดสินใจบุกเข้าไปในบ้านที่ก�ำลังถูกไฟไหม้ หลายบ้านเพือ่ ช่วยเหลือสัตว์เลีย้ งทีต่ ดิ อยูข่ า้ งในออกมา โดยสามารถช่วยสุนขั ได้ 5 ตัว และแมว 3 ตัว ทีต่ ดิ อยู่ ภายในบ้านมากว่า 2 วันแล้ว

011


TALK OF THE HOWL : BOOK by : Lonely Tea

012


Lady in the Midnight Time โลกสนธยาของ Cotton Valent

เชือ่ ว่าหลายคนคงเคยวาดรูป โดยเฉพาะตอนยังเป็นเด็กที่การขีดๆ เขียนๆ ลงไปในสมุด เรียนช่างเป็นสิ่งที่สนุกเสียเหลือเกิน แม้ว่าสุดท้ายแล้วภาพนั้น จะไม่ได้เรื่องเพียงไร เราก็ยังภาคภูมิใจไปกับมัน แต่เมื่อเรา เติบโตขึ้น มีหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาและผ่านไป ก็ท�ำให้มี น้อยคนนักทีย่ งั คงจับดินสอปากกากลับมาวาดรูปอีก หากแต่ศิลปินนักวาดภาพประกอบหญิงตรงหน้าของเรานี้ ไม่ได้เป็นดัง่ เช่นคนส่วนใหญ่ ตัง้ แต่เด็กเธอได้วาดรูปด้วยแนวทาง และสไตล์ของตนเองมาโดยตลอด จนท�ำให้ภาพวาดของเธอนัน้ มีเสน่หเ์ ฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใคร คนส่วนมากมักคิดว่าภาพทีว่ าด โดยหญิงสาวนั้นมักเป็นภาพที่มีความอบอุ่นและอ่อนหวาน แต่ ส�ำหรับภาพของเธอคนนี้กลับเน้นโทนมืด มีกลิ่นอายของความ ลึกลับ และความหลอนแบบดาร์กๆ ราวกับเป็นดินแดนแห่งโลก สนธยาทีจ่ ะปรากฏขึน้ เมือ่ ถึงเวลาเทีย่ งคืนเท่านัน้ หากให้ แ นะน� ำ ตัวอย่า งย่น ย่อ คุณ ฝ้า ย-วรญา โชติ กุล หรือนามปากกา Cotton Valent จบจากคณะดิจิตอลมีเดีย มหาวิทยาลัยรังสิต เคยมีผลงานร่วมกับนักวาดคนอื่นออกเป็น หนังสือ 2 เล่ม คือ Midnight Opera กับ In Your Sleep ของ ทางส�ำนักพิมพ์ Fullstop ปัจจุบนั ท�ำงานเป็นนักเขียนการ์ตนู และ นักวาดภาพประกอบเต็มตัว ผลงานเมือ่ เร็วๆ นีข้ องเธอ คือ ภาพ โปสเตอร์งานเทศกาลหนังของบราซิล วาดปกและภาพประกอบ ภายในเล่มหนังสือนิยาย Coraline ฉบับภาษาไทย ของ Neil Gaiman นักเขียนชือ่ ดังชาวอังกฤษ (ซึง่ ทาง Neil Gaiman เห็นปก และภาพประกอบชุดนี้แล้วถึงกับเอ่ยปากชมว่าชอบมาก ขอให้ ทางส�ำนักพิมพ์ในไทยช่วยท�ำเป็นโปสเตอร์สง่ ไปให้เขาด้วย) รวม ไปถึงก�ำลังท�ำเพจแมวบิน แฟนเพจการ์ตนู แมวตลกร้ายทีห่ ลาย คนชืน่ ชอบอีกด้วย วรญา โชติกลุ หรือในนามปากกา Cotton Valent เล่าให้เรา ฟังว่าตัง้ แต่เด็กเธอเป็นคนทีช่ นื่ ชอบการวาดรูปมาตลอด ตัง้ แต่จำ� ความได้กว็ าดมาตัง้ แต่อนุบาลแล้ว แต่ดว้ ยความทีเ่ ป็นคนทีช่ อบ หนังสยองขวัญ เรือ่ งน่ากลัวหลอนๆ ท�ำให้เธอค่อนข้างมีสไตล์

013

การวาดเฉพาะตัวทีแ่ ตกต่างออกไป “เริม่ ต้นวาดรูปตัง้ แต่ตอนอนุบาลเลยค่ะ จ�ำได้เลยว่ารูปแรกๆ ทีว่ าดคือรูปสิงโต พอโตขึน้ ก็รจู้ กั การ์ตนู ญีป่ นุ่ และติดงอมแงม มากเลยคือการ์ตนู สยองขวัญ อย่าง ชัว่ โมงเรียนพิศวง ยิง่ ตอน ช่วงทีเ่ พลย์ 1 และ 2 มา ยิง่ หนักเลย ได้เล่นเกมส์ผขี นึ้ ชือ่ ใน ยุคนัน้ มาเกือบหมดแล้ว” คุณฝ้ายเล่าให้เราฟังอย่างสนุกสนาน “ส่วนตัวเป็นคนชอบอ่านเรื่องสยองขวัญมาก ด้วยสภาพการ อ่านแบบนี้ และมีพนื้ ฐานชอบเรือ่ งหลอนๆ เป็นชีวติ จิตใจอยูแ่ ล้ว ก็เลยหล่อหลอมสไตล์การวาดมาเป็นแบบนีเ้ อง” หากใครได้เคยเห็นภาพวาดฝีมอื Cotton Valent ซักครัง้ แล้ว เชือ่ ว่าต้องสามารถจ�ำได้อย่างแน่นอน ภาพวาดของคุณ Cotton Valent มักเป็นภาพโทนมืด ที่บอกเล่าเรื่องราวที่มีส่วนก�้ำกึ่ง ระหว่างความลึกลับและความมนต์สเน่หค์ วามงดงามบางอย่าง เหมือนดัง่ การ์ตนู ยาวเรือ่ ง Glitch และเรือ่ งราวในเพจแมวบิน ทีบ่ างครัง้ ก็ชา่ งตลกร้าย บางครัง้ ก็ดหู ลอนๆ แต่กย็ งั แฝงความ เศร้าอยู่ในที “Glitch ที่ตอนนี้เป็นเว็บคอมิกไปแล้วนั้น มีแรงบันดาลใจ มาจากเกม Yume Nikki” คุณฝ้ายเล่าให้เราฟัง “เกมนีม้ จี ดุ เด่นคือ มันไม่ได้มีความเป็นผี แต่มันมีความน่ากลัวที่แฝงไปด้วยเศร้า อย่างลึกซึง้ ซึง่ เป็นสิง่ ทีเ่ ราชอบมาก ส่วนเนือ้ เรือ่ งและตัวละคร นัน้ ต้องบอกว่าโดยส่วนตัวตัง้ แต่เด็กๆ ชอบอะไรทีผ่ ดิ ธรรมชาติ อยูแ่ ล้ว เรือ่ งเหนือธรรมชาติ และรูปทรงแปลกๆ เลยน�ำความชอบ ส่วนนัน้ มาต่อยอดจนกลายเป็นเรือ่ ง Glitch ออกมา” นอกจากการ์ตนู ยาวเรือ่ ง Glitch ทีต่ อนนี้ได้มเี ว็บไซต์เป็น ของตัวเองและก�ำลังอยู่ในกระบวนการแปลเป็นภาษาอังกฤษ แล้ว คุณฝ้ายยังมีผลงานเป็นเพจแมวบิน เพจการ์ตนู แมวที่ไม่ เหมือนใครอีกด้วย “เพจแมวบินเกิดขึน้ จากทีเ่ ราอยากท�ำอะไรเป็นเรือ่ งราวสัน้ ๆ วาดง่ายๆ ที่ไม่ซเี รียสมาก ก็เลยคิดว่าวาดแมวดีกว่า ทีบ่ า้ นก็มี แมวเยอะด้วย ด้วยเหตุนเี้ ราก็เลยเปิดเพจแล้วก็วาดแมวและมุก แมวตลกๆ ขึน้ มา ปรากฏว่าวันเดียวยอดไลค์ขนึ้ มา 3000 ก็รสู้ กึ


ตกใจนิดหน่อย” คุณฝ้ายหัวเราะ ซึง่ ระหว่างการสัมภาษณ์ครัง้ นี้ คุณฝ้ายก็ได้วาดรูปแมวบินสดๆ ให้เราได้ชมกันอีกด้วย “ด้วยความทีเ่ ราเป็นคนมีลายเส้นหลอนๆ แต่ตามปกติคนลาย เส้นสไตล์นมี้ กั จะวาดแมวเป็นแมวสีดำ� และผอมๆ เก้งก้าง เราเลย สวนกระแสทุกอย่างเลยว่าจะวาดแมวสีขาวและตัวอ้วนๆ แทน ส่วนเรื่องบินได้นั้นมาจากที่เราอยากให้คาแรกเตอร์มีจุดเด่น ด้วยคอนเสปว่าแมวของเราจะลอยไปลอยมาด้วยท่าหมอบ เลยตัดสินใจใช้ชอื่ ว่าเป็นแมวบินก็แล้วกัน” ด้วยความทีน่ กั วาดสาวคนนีอ้ ยู่ในวงการวาดภาพอย่างเต็ม ตัวจนถึงตอนนี้ ท�ำให้เราเกิดความอยากรู้ในใจบางอย่าง ซึ่ง หากถามอย่างโรแมนติกแล้วคงเป็นค�ำถามทีว่ า่ ส�ำหรับคุณฝ้าย แล้ว สิง่ ส�ำคัญของการเป็นนักวาดคืออะไร “คิดว่าแรงผลักดันและแรงบันดาลใจเป็นสิง่ ส�ำคัญนะ เพราะ ถ้าเราไม่มี 2 สิง่ นีเ้ ราคงไม่มแี รงทีจ่ ะท�ำ ค�ำว่าแรงบันดาลใจนัน้ คงไม่พน้ คือสิง่ ทีเ่ ราอยากจะท�ำ อยากให้มสี งิ่ นัน้ เกิดขึน้ จึงเป็น สิง่ ผลักดันให้เราท�ำขึน้ มาให้ได้ และเป็นนิสยั ส่วนตัวด้วยว่าอะไร ที่เราอยากให้มีแต่ไม่มี เราก็จะพยายามเขียนขึ้น มาแทน” คุณฝ้ายแทบจะตอบออกมาได้ทนั ทีทเี่ ราถามจบ “ความมี วิ นั ย ก็ เ ป็ น อี ก เรื่ อ งที่ ส� ำ คั ญ การฝึ ก ฝนอย่ า ง สม�่ำเสมอท�ำให้เราพัฒนาตัวเองให้เร็ว ในแง่ของการท�ำงาน ความมีวินัยก็เป็นสิ่งที่ท�ำให้เราสร้างผลงานได้อย่างราบรื่น บางครั้งเราเขียนเรื่องอะไรเรื่องหนึ่งแล้วเว้นไปนานก็จะเริ่ม เกิดอาการต่อไม่ติด ไม่อยากเขียนขึ้นมา เหมือนกับว่าเราอิน กับมันน้อยลง หลังจากผ่านค�ำถามโรแมนติกอย่างเรื่องสิ่งส�ำคัญและ แรงบันดาลใจไปแล้ว เราได้ตัดสินใจถามค�ำถามที่ไม่โรแมน ติกบ้างเกี่ยวกับเรื่องชีวิตนักวาดและแนวทางการอยู่รอดของ อาชีพสายนี้ ในประเทศไทย ว่าเป็นอย่างไร และสามารถอยู่ รอดได้หรือเปล่า “เรือ่ งอยูร่ อดหรือเปล่านีต่ อบยาก เพราะว่ามีหลายปัจจัยมา

เกีย่ วข้องมาก ทัง้ เรือ่ งลายเส้น แนวทางเรือ่ ง และตลาดทีร่ องรับ อย่างบางคนลายเส้นเหมาะกับการวาดการ์ตูนให้ส�ำนักพิมพ์ ก็สบายหน่อย งานบางคนเหมาะกับตลาดต่างประเทศ ก็ ควรหางานทีต่ อบรับกับสไตล์แบบนัน้ ” และเมือ่ เราถามว่าถ้ามี อะไรอยากฝากถึงเด็กรุน่ ใหม่ทกี่ ำ� ลังคิดอยากท�ำงานสายนี้ นัก วาดสาวก็ครุน่ คิดอยูพ่ กั หนึง่ “ก่อนอื่นต้องถามตัวเองให้มากๆ ก่อนว่าอยากท�ำจริงๆ หรือเปล่า เพราะบางคนคิดว่าอยากท�ำงานนี้เพราะมันสบาย ดูน่าสนุก เต็มไปด้วยความฝัน แต่เราต้องยอมรับว่าความฝัน ท�ำให้เราอิม่ ท้องไม่ได้” คุณฝ้ายหัวเราะ “ถ้าตอบค�ำถามตัวเอง ได้แล้วว่าอยากท�ำจริงๆ พร้อมที่จะอยู่กับมันจริงๆ ก็ต้องหา ตลาดตัวเองให้เจอ ว่าเราควรอยู่ในตลาดแบบไหน อย่างไร และเรียนในสิง่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับตลาดนัน้ ” คุณฝ้ายบอกว่าในมุมมองของเธอกับเพือ่ นๆ นัน้ คิดว่าอาชีพ สายนีย้ งั สามารถเติบโตได้ เพียงแต่วา่ อาจช้าหน่อย ซึง่ เธอคิด ว่าอาจจะต้องใช้เวลามากกว่า 30 ปี เพราะงานด้านนีย้ งั ก้าวไป อย่างช้าๆ และคนซื้อที่ยังเป็นกลุ่มเล็กอยู่ ซึ่งคงต้องรอเวลา ต่อไป แต่ถงึ จะต้องรอนานแค่ไหน คุณฝ้ายก็ยงั ยืนยันกับเราว่าจะ ยังคงท�ำงานด้านนีต้ อ่ ไปเรือ่ ยๆ ไม่วา่ จะวาดภาพประกอบหรือ เขียนการ์ตนู เพราะทุกครัง้ ที่ได้ลงมือวาดคือความสุขของเธอ “เราเป็นนักวาดนักเขียนการ์ตูน ความสุขของเราก็คือการ เขียนการ์ตนู ถ่ายทอดความรูส้ กึ ของเราลงในเนือ้ เรือ่ งเพือ่ สือ่ ไปให้ถงึ ผูค้ น ถ้าจะพูดไปแล้วนัน่ คงเป็นความสุขของเรา” แม้ว่าหนทางของการเป็นนักวาดการ์ตูนและภาพประกอบ อาจจะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบไปเสียทัง้ หมด กลับกันมันอาจมี ทัง้ ก้อนหินและหลุมลึกรอเราอยู่ แต่ถา้ เรามีความมุง่ มัน่ มากพอ และพร้อมทีจ่ ะเผชิญหน้ากับความยากล�ำบากแล้ว บางที ณ ปลายทางทีร่ อคอยเราอยูน่ นั้ อาจเป็นความสุขทีเ่ ราก�ำลังตามหาอยูน่ นั่ เอง

014


015


TALK OF THE HOWL : MOVIE by : นายขนมขบเคี้ยว

016


เมื่อชี วิตมีค�ำถาม

คงเดช จาตุรันต์รัศมี ความคิดส�ำเร็จรูปทีถ่ กู ย่อย ปรุงแต่งเสร็จสรรพพร้อมเสิรฟ์ ให้ผู้รับฝังความเชื่อ ความเข้าใจ ปะปนความงมงาย เสมือนลง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ไม่ผ่านระบบวิเคราะห์อันซับซ้อนของ มนุษย์ ความคิดเหล่านีม้ อี ยูบ่ นสือ่ หลักๆ ในสังคมมากมายเต็มไป หมด ความจริง-เท็จถูกย�ำรวมอยู่ในภาชนะขนาดใหญ่ ขึน้ อยูก่ บั คนเสพจะเลือกเชื่อสิ่งไหน รู้ทันแค่ไหน อย่างเช่นสื่อประเภท ละคร ดนตรี หรือภาพยนตร์ ที่มักมาในรูปแบบสื่อความคิด ส�ำเร็จรูป นอกจากจะให้ความสนุกความบันเทิงแล้ว ก็ยังท�ำ หน้าที่บรรจุความคิดหรือสารที่มีอิทธิพลต่อผู้เสพอีกด้วย Howl ฉบับนี้ ไม่ได้พูดถึงหนังเรื่องไหนน่าดู เรื่องไหนน่า สนใจ แต่จะมาพูดคุยกับ พี่เล็ก-คงเดช จาตุรันต์รัศมี นัก ร้องน�ำและนักแต่งเพลงวง “สีเ่ ต่าเธอ” นักเขียนบทและผูก้ ำ� กับ ภาพยนตร์ เจ้าของรางวัลผู้ก�ำกับการแสดงยอดเยี่ยมและ บทภาพยนตร์ยอดเยีย่ ม รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสพุ รรณหงส์ จากภาพยนตร์เรื่อง “ตั้งวง” และมีผลงานภาพยนตร์ที่เป็นที่ ยอมรับในวงกว้างอีกมากมาย อาทิ ภาพยนตร์เรื่องสยิว เฉิ่ม กอด แต่เพียงผูเ้ ดียว และผลงานชิน้ ล่าสุดอย่าง Snap ทีห่ ลายๆ คนชื่นชอบ โดยเราได้พูดคุยถึงแนวคิดการใช้ชีวิต การท�ำงาน และประสบการณ์ในฐานะผู้ก�ำกับภาพยนตร์ที่น่าสนใจมากๆ คนหนึ่งของประเทศไทย จุ ดเริ่มต้นอาชี พผู ้ก�ำกับภาพยนตร์ อาจเพราะโชคดีทเี่ รารูต้ วั เร็ว มันเริม่ จากการทีเ่ ราชอบดูหนัง เหมือนคนทั่วๆ ไป แล้วก็ได้ดูหนังเรื่องหนึ่งชื่อ Chariots of Fire เป็นหนังปี 1981 ว่าด้วยเรื่องนักวิ่งโอลิมปิกคนหนึ่งที่ วิ่งเพื่อพระเจ้า ส่วนอีกคนหนึ่งวิ่งเพื่อชีวิตตัวเอง จ�ำได้ว่าไปดู เรื่องนี้คนเดียว พอดูจบเราก็ร้องไห้ แต่ร้องไห้ในความรู้สึกใน ความรู้สึกที่แตกต่างออกไป ไม่ ใช่ความรู้สึกแบบปฐมภูมิ ที่ เสียใจ ดี ใจ เศร้า หรือตกใจ แต่มันเป็นอะไรที่เราอธิบายไม่ ได้ ก็เลยอยากรู้ว่าใครกันนะที่สร้างสิ่งนี้ สร้างความรู้สึกแบบนี้ ให้กับคนดูได้ขนาดนี้ นั่นก็คือผู้ก�ำกับนั่นเอง ตั้งแต่นั้นก็รู้สึกว่า การท�ำหนังมันน่าสนใจ จากนั้นช่วงเอนทรานซ์เราก็เลือกคณะ ทีเ่ รียนเกีย่ วกับภาพยนตร์ทลี่ าดกระบัง ตอนนัน้ ทุกอย่างยังเป็น อนาล็อกไปซะหมด ถ่ายภาพก็ยังใช้ฟิล์ม 16 มม. ถ่ายวีดีโอก็ 017

เป็นยุคทีเ่ ครือ่ งใหญ่มาก ยุคยูเมติค (U-matic) ให้พดู ไปก็คง ไม่รู้จัก เพราะมันโบราณมาก (หัวเราะ) คือไม่มีอะไรที่เป็น ดิจิตอลในแบบสมัยนี้เลย เมื่อเข้าไปเรียนก็ได้เปิดโลกทัศน์ มากขึ้น สมัยก่อนหนังหาดูยากถ้าไม่ได้ฉายในโรงหนัง หนังที่ อาจารย์ให้ดกู จ็ ะเป็นหนังยุคปี 70 ซึง่ เราดูแล้วไม่อมิ่ ก็เลยต้อง ไปตามหาดูหนังยากๆ ตามสถาบันต่างๆ อารียอง (Alliance Franicaise), เกอเธ่ (Goethe-Institut), หอภาพยนตร์ไทยบ้าง ที่มีการฉายหนังทุกๆ อาทิตย์ ซึ่งก็มีอีกหลายที่ และก็จะมี กลุม่ เพือ่ นทีช่ อบดูหนังด้วยกัน แต่จะเข้าเมืองทัง้ ทีการเดินทาง ก็ยงั ไม่ได้สะดวกเหมือนสมัยนี้ มีแค่รถไฟ บางทีกน็ งั่ รถบัสบ้าง มันเป็นช่วงที่เราได้ดูหนังใหม่ๆ เยอะมาก เปิดโลกทัศน์และ ท�ำให้เราเข้าใจว่าหนังสามารถท�ำหน้าที่ ได้มากกว่าแค่สร้าง อารมณ์เหมือนกับหนังที่เราเคยได้ดูมาเสียอีก สไตล์การท�ำงาน มันเปลี่ยนไปตามชีวิตเรามากกว่า เดิมทีเราเริ่มท�ำหนัง ด้วยความเคร่งเครียด พยายามท�ำให้หนังได้ตรงตามบทที่สุด แต่ภายหลังก็เริ่มผ่อนคลายมากขึ้น ยืดหยุ่นมากขึ้น และเริ่ม เข้าใจวิธีท�ำหนังของเราชัดเจนขึ้นก็ตอนท�ำหนังเรื่อง “เฉิ่ม” คือเป็นหนังที่เราสร้างเอง และมีความพยายามที่จะต้องตอบ ค�ำถามบางอย่างทีเ่ ราสงสัยอยู่ให้ได้ มันก็เลยเป็นเหมือนเรือ่ ง ชีวติ ใกล้ตวั อยูบ่ า้ งบางตัวละครในเรือ่ งก็จะมีความเป็นร่างทรง ของตัวเรา อาจเพราะเราเป็นคนมีปญ ั หา มีคำ� ถาม เลยใช้หนัง เป็นเครือ่ งมือบ�ำบัดในการหาค�ำตอบหรือแก้ปญ ั หาเหล่านัน้ ให้ บรรเทาลงไป ซึ่งในบางครั้งก็ไม่ได้ค�ำตอบ ว่าด้วยเรื่องภาพยนตร์อินดี้ งานของเราก็ไม่ได้อินดี้นะ เราก็เคยท�ำหนังกับสตูดิโอมา ก่อน อย่างเรื่องสยิว (สหมงคลฟิล์ม) เฉิ่ม (สหมงคลฟิล์ม) หรือ กอด (GTH) แต่เรามองว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่ เปลีย่ นไป พฤติกรรมของคนดูทเี่ ปลีย่ นไป ระบบโรงภาพยนตร์ เศรษฐกิจ มีผลท�ำให้วิธีคิดวิธีเลือกดูหนังของคนดูเปลี่ยนไป ง่ า ยๆ คื อ เมื่ อ ก่ อ นตลาดเปิ ด กว้ า งกว่ า นี้ นายทุ น ก็ ต ้ อ ง เลือกตามใจอุปสงค์ของคนดูน�ำพาให้ตลาดหนังไทยแคบลง


เพราะส่วนใหญ่นายทุนก็จะมองว่า หนังต้องท�ำเงิน ต้องมีกำ� ไร หนังแปลกๆ ส่วนใหญ่ก็จะตกไปอยู่นอกอุตสาหกรรมซะมาก

กันนะ ทีนี้เป็นการบ้านของเราแล้วว่าจะสร้างจุดพื้นที่ตรงกลาง ให้กับความต้องการของคนดูกับงานของเราได้อย่างไร

จากการเมืองถึงภาพยนตร์ ฉากการเมืองในภาพยนตร์ของผมไม่ได้มนี ยั ยะอะไรหรอก เพียงแต่การเมืองในปัจจุบัน มันอยู่ ในชีวิตประจ�ำวัน มาก อย่างปฏิเสธไม่ได้ ต่างจากเมื่อก่อนที่เราเลือกจะไม่อ่านข่าว การเมืองในหนังสือพิมพ์กไ็ ด้ ข้ามไปอ่านข่าวซุบซิบดาราดูผล บอลได้เลย แต่อย่างยุคนีม้ สี อื่ โซเชียลมีเดีย ข่าวการเมืองแทบ จะผ่านตาเราทุกๆ ชั่วโมงที่หยิบจับมือถือ และมันก็มีผลต่อ อารมณ์ของผูค้ นมากขึน้ เพราะฉะนัน้ ทีเ่ ราใส่เนือ้ หาการเมือง ลงไปก็เพือ่ ให้คนตระหนักถึง หรือเป็นหมุดทางประวัตศิ าสตร์ ว่ า ช่ ว งนั้ น เกิ ด อะไรขึ้ น มากกว่ า ซึ่ ง เราไม่ ไ ด้ ส นใจว่ า ฝ่ายไหนถูกผิดอย่างไร แต่สนใจว่ามันมีผลกระทบกับชีวติ เรา ยังไงมากกว่า

วงการหนังไทย เราก็ ไ ม่ รู ้ อ นาคตนะ ตอนนี้ ก็ รู ้ ๆ กั น อยู ่ ว ่ า มั น แย่ ม าก ผู ้ ก� ำ กั บ หลายๆ คนก็ ไ ม่ ส ามารถอยู ่ ไ ด้ ด ้ ว ยการท� ำ หนั ง ยาว เพราะอย่ า งในสตู ดิ โ อหนั ง ใหญ่ ๆ ก็ มี ไ ม่ กี่ เ รื่ อ งต่ อ ปี มันไม่พอเลี้ยงผู้ก�ำกับทุกคนหรอก ก็เลยต้องไปหางานเสริม กัน ก�ำกับโฆษณาบ้าง ซีรยี ล์ ะคร มิวสิกวีดโี อบ้าง เราก็เหมือน กัน 4 ปีมานี้ เรามีหนังทุกปีเลยนะ ตั้งแต่ “แต่เพียงผู้เดียว” มาถึง “Snap” จริงๆ ก็เยอะมากนะ ก็เลยกะว่าจะพักสักหน่อย แต่ก็ต้องท�ำอย่างอื่นเสริมหาเลี้ยงตัวเองเพื่อจะได้กลับมาท�ำ หนังอีก วงการหนังไทยเลยยังเรียกว่าอุตสาหกรรมไม่ได้ เพราะ คนสร้างหลักๆ ยังไม่สามารถอยูไ่ ด้ดว้ ยตัวของมันจริงๆ

ผลงานที่รักมากที่สุด ส�ำหรับผมทุกเรือ่ งมันมีคา่ มีความส�ำคัญเท่าๆ กัน เพราะ มันเหมือนเป็นหมุดชีวิต อย่างตอนเราอายุสามสิบเรามีความ คิดอย่างไร เราเคยมีความคิดแบบนี้หรือนี่ มันเป็นวิธีคิดของ วัยที่พอมองย้อนไปก็เขินๆ ดีนะ จากการท�ำงานในสตูดิโอ สู่ผู้ก�ำกับภาพยนตร์ ”อิสระ” หนั ง เรื่ อ ง “กอด” เป็ น เรื่ อ งสุ ด ท้ า ยที่ เ ราได้ ทุ น สร้ า ง จากสตูดิโอซึ่งก็คือ “GTH” โดย “กอด” เป็นงานที่เรารัก มาก เต็มที่มากตอนที่ ได้ท�ำเรื่องนี้แต่กลับไม่ได้ผลตอบรับ ที่ดีเท่าที่ควร ก็เลยกลับมาทบทวนตัวเองว่าหนังของเรา คงอยู่ ในระบบต่อไปไม่ได้แล้ว หรือว่าจะเลือกท�ำหนังที่ ขายง่ายขึ้น แต่มันก็ไม่ ใช่สิ่งที่เราอยากจะพูดอยากจะสื่อ ออกมา ก็เลยคิดที่จะออกมาท�ำอย่างอิสระดีกว่า แรกๆ ก็กลัวมากเพราะเราไม่เคยท�ำแบบอิสระมาก่อน ไม่เคยขอทุน ไม่เคยเอาหนังไปฝากฉายในโรง หรือขั้นตอนการประชา สัมพันธ์ใดๆ เพราะสตูดิโอท�ำให้เราหมด พอจะเริ่มท�ำเรื่อง แรก “แต่เพียงผูเ้ ดียว” ก็เลยใส่ใจกับเรือ่ งการตลาดมากหน่อย ซึง่ ก็ได้รบั ผลตอบรับทีด่ ี แต่ยงั ไม่เพียงพอในแง่ธรุ กิจอยูด่ ี และ มันยังไม่เกิดเป็นวงจร หมายถึง พอเราท�ำหนังเรื่องหนึ่งเสร็จ ก็ต้องไปหาทุนเพื่อมาท�ำเรื่องใหม่ เลยคิดว่าถ้าได้ก�ำไรมาก เพียงพอที่จะสร้างหนังเรื่องต่อไปก็จะดีและอยู่ได้ ล่าสุดผล ตอบรับจากเรือ่ ง “Snap” ก็ถอื ว่าใกล้เคียงความจริงมากแล้ว มันเริ่มแสดงให้เห็นพฤติกรรมคนดูที่เปลี่ยนแปลงไปเหมือน

หัวใจของการสร้างภาพยนตร์ เงิ น ! (หั ว เราะ) จริ ง ๆ แล้ ว มั น ก็ ส� ำ คั ญ ทั้ ง เงิ น ทุ น และ ความคิดของคนท�ำนั่นแหละ ซึ่งแน่นอนเงินเป็น ปัจจัยที่มัน จ� ำ เป็ น ต่ อ การกิ น การใช้ อย่ า งเราท� ำ หนั ง เราก็ มี ที ม งาน คนท�ำงานทุกคนก็ต้องกินข้าว เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นสิ่งที่ ท�ำให้ความคิดของคนท�ำงานนั้นขับเคลื่อนไปได้ อย่างวันนี้เรา ก็มาดูสถานที่ส�ำหรับหนังสั้นที่เราท�ำให้กับไทยพีบีเอส ร่วมกับ คณะกรรมการปฏิรปู กฎหมาย ฟังดูจริงจังใช่ไหม (หัวเราะ) เป็น โปรเจกต์ที่มีหลายๆ คนมาร่วมกัน เช่น ตั้ม พัฒนะ (Looking Through The Glasses) นุช พิมผกา (The Island Funeral) และ อีกหลายๆ คนในสายท�ำหนังสั้น มาร่วมท�ำกันด้วยเงินทุนน้อย มากๆ แต่มันก็ช่วยให้เราได้บริหารสมองดีเหมือนกัน เพราะมัน หมายถึงว่า แม้จะมีเงินทุนน้อยมากๆ แต่กูก็ท�ำได้นะ สิ่งบันดาลใจที่ท�ำให้ยังสร้างผลงานอย่างต่อเนื่อง “คงเพราะว่าเรายังมีปัญหาในชีวิตอยู่ไง” ถ้าเราไม่มีปัญหา ไม่มคี ำ� ถาม ก็คงไม่ทำ� หรอก ท�ำหนังเรือ่ งหนึง่ เหนือ่ ยจะตายห่า ต้องห่างจากลูกจากเมีย อีกทัง้ ยังต้องเบียดเบียนคนอืน่ เวลาถ่าย ท�ำ ต้องกันรถขวางทางรถบ้าง สัง่ ชาวบ้านคนทัว่ ไปให้เงียบบ้าง มันเดือดร้อนคนอืน่ ไปหมดเลย แต่ทที่ ำ� ก็เพราะค�ำถามมันค้างคา อึดอัด เพราะใจมันต้องการจะหาค�ำตอบ ในทุกครั้งที่เราสร้าง หนังก็เพื่อแก้ปัญหาคาใจเหล่านั้น อย่างเรื่อง “แต่เพียงผู้เดียว” มันชัดเจนมากเพราะเป็นความรู้สึกส่วนตัวล้วนๆ คือเป็นช่วงที่ เราเพิง่ ออกจากระบบทีเ่ คยท�ำหนังกับสตูดโิ อ ก็ตงั้ ค�ำถามกับตัว เองว่าเราคือใคร เราคือคนท�ำหนังแบบไหนกัน ซึ่งช่วงนั้นเป็น ช่วงเวลาของการค้นหาตัวตนอยู่พอสมควร “แต่เพียงผู้เดียว” 018


ก็เลยเป็นหนังที่ว่าด้วยการหาตัวตนของมนุษย์อะไรท�ำนองนั้น ฝากถึงคนท�ำหนังรุ่นใหม่ ไม่เห็นมีอะไรน่าฝากถึง (ยิม้ ) หมายถึงว่าวัยรุน่ ยุคนี้ใครทีอ่ ยาก จะท�ำหนังเขาก็ลงมือท�ำกันแล้ว ยิง่ ตอนนีเ้ ครือ่ งมือเครือ่ งไม้พร้อม กว่าสมัยก่อนสารพัด ทุกคนมีกล้อง มีโปรแกรมตัดต่อคือไม่วา่ ใคร ก็ท�ำหนังได้ด้วยมือคนๆ เดียวหมดแล้ว ส่วนใครที่อยากจะเป็น คนท�ำหนังจริงๆ ต้องพยายามเข้าใจก่อนว่า ตัวเองก�ำลังท�ำอะไรอยู่ เพราะว่าหลายๆ คนอาจจะมีผกู้ ำ� กับในดวงใจ เลยอยากจะเป็น แบบคนนั้น แต่ลองตอบค�ำถามตัวเองให้ได้ก่อนว่าท�ำไมเราถึง อยากท�ำหนัง เพราะหนังแต่ละเรือ่ งมันมีเหตุผล ทีม่ าที่ไปของมัน ยิ่ ง สมั ย นี้ รู ป แบบของหนั ง และการน� ำ เสนอมั น เปลี่ ย นไป มีหนังเกลือ่ นกลาดไปหมด บ้างก็มคี วามคิดแบบผิดๆ ออกมาเยอะ 019

ลองหาเหตุผลดีๆ ทีผ่ ลงานชิน้ นัน้ ๆ ของเรา ควรจะมีอยู่ให้สกั หน่อย รับผิดชอบต่อสิง่ ทีส่ ร้างขึน้ เพราะอาจจะมีคนที่ได้รบั ผล กระทบต่องานทีเ่ ราท�ำขึน้ ไม่วา่ ทางใดก็ทางหนึง่ ความประทับใจและความสุข ของคงเดช จาตุรนั ต์รศั มี ไม่มีหรอกในมุมของการท�ำงาน (หัวเราะ) ด้วยวัย ด้วย ประสบการณ์ ท�ำหนังมาก็เยอะมากแล้ว ความสุขของเราเลย อยูท่ คี่ รอบครัวมากกว่า ได้เห็นคนทีเ่ ราดูแลอยูม่ คี วามสุข ทัง้ ลูก ภรรยา และสุนัขบีเกิ้ลที่เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กซึ่งเรารักมาก แต่ก็ รู้ว่าอีกไม่นานมันก็คงต้องไป เพราะมันแก่มากแล้ว แต่ด้วย อาชีพของเรา มันไม่งา่ ยนัก เวลาก็ไม่แน่นอน หลังจากนีค้ งท�ำ หนังเฉพาะเรื่องที่เราอยากท�ำจริงๆ และให้เวลากับครอบครัว มากขึ้น


TALK OF THE HOWL : PLACE by : หมีซื่อบื้อ

020


NEW LOOK OF BANGKOK TRAIN STATION เฉลิมฉลอง 100 ปี สถานีกรุ งเทพ

100 ปีเป็นเวลาที่ยาวนานขนาดไหน หากเทียบกับอายุของคนเรา ก็คงเปรียบเสมือนคุณปูค่ ณ ุ ย่า ทีเ่ คยผ่านเหตุการณ์ในอดีตมาอย่างมากมาย จนวันนี้ได้เปลีย่ น บทบาทกลายเป็นผู้บอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ที่ อยากให้คนรุน่ หลังได้ศกึ ษาและเชือ่ มโยงความเป็นมาของอดีต เข้าสู่ปัจจุบันต่อไป ดังเช่นการเดินทางของสถานีรถไฟกรุงเทพหรือหัวล�ำโพงที่ เรารู้จักกันดี ก็เพิ่งมีอายุครบ 100 ปี ไปเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยได้เฉลิมฉลอง เรื่องน่ายินดี ในครั้งนี้ ด้วยการปรับปรุงอาคารสถานีและ สิ่งแวดล้อมใหม่ ตั้งแต่ทาสีอาคารโดยรอบทั้งหลัง (โดยใช้ สีเดิมคือสีขาวนวล) ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า หลังคา เปลี่ยน เครื่องปรับอากาศ และติดตั้งจอ LED เพื่อบอกเวลาเข้าออก ของขบวนรถในชานชาลาต่างๆ เพิ่มขึ้นอีกด้วย และแม้ว่าการเดินทางด้วยรถไฟในทุกวันนี้ อาจกลายเป็น เรื่องที่ไม่ค่อยทันสมัยและดูจะเชื่องช้า แต่นั่นก็ไม่ได้หมายว่า ความสุขที่ได้เลือกออกเดินทางมา จะหายไป...ไม่ใช่หรือ 10 เรื่องน่ารู ้เกี่ยวกับสถานีกรุงเทพ 1. สถานีกรุงเทพ ถูกสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 แต่เปิด ใช้งานจริงในสมัยรัชการที่ 6 (เปิดเมือ่ วันที่ 25 มิถนุ ายน 2459) 2. สถานีกรุงเทพ ไม่ใช่ สถานีหัวล�ำโพง แต่ในสมัยก่อน อยู่ฝั่งตรงข้ามกัน และมักถูกเรียกเหมารวมกันตามพื้นที่ตั้ง

021

คือ ทุ่งหัวล�ำโพง เมื่อสถานีหัวล�ำโพงปิดตัวลง ชาวบ้านก็ยัง คงเรียกสถานีกรุงเทพกันติดปากว่า สถานีหัวล�ำโพงอยู่ 3. ตามแหล่งข้อมูลต่างๆ กล่าวไว้ว่า ค�ำว่า “หัวล�ำโพง” เพีย้ นมาจากค�ำว่า “วัวล�ำพอง” (ล�ำพอง หมายถึง คึกคะนอง) เพราะในสมัยก่อนพื้นที่แห่งนี้ถูกใช้เป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงวัว เมื่อ มีอาหารและน�้ำสมบูรณ์ดี ฝูงวัวก็สุขภาพดีและมักจะวิ่ง เล่นกันอย่างสนุกสนาน ก่อนที่จะมีการสร้างสถานีรถไฟขึ้น ในภายหลัง 4. สถานีกรุงเทพ เป็นสถาปัตยกรรมในสไตล์อิตาเลียน เรอเนสซองส์ ที่นิยมเป็นอย่างยิ่งในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 5. ป้อมคู่อาคารสูงทางด้านหน้าสถานี ถูกเชื่อมต่อด้วย ระเบียงและมีเสาคูร่ องรับน�ำ้ หนักทางเดินระเบียงเป็นระยะๆ 6. หลังคาโค้งท�ำจากเหล็กถัก ใช้คลุมทัง้ อาคารผูโ้ ดยสาร และชานชาลา เรียกได้วา่ เป็นอาคารทีท่ นั สมัยทีส่ ดุ ในสมัยนัน้ 7. นาฬิกาเรือนใหญ่ที่อยู่ติดกับกระจกสีด้านหน้า มีอายุ พอๆ กับตัวอาคาร และควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าจากห้อง ชุมสายโทรศัพท์กรุงเทพ 8. “โรงแรมราชธานี” คือ ชือ่ โรงแรมหรูทเี่ คยอยู่ในสถานี กรุงเทพมาก่อน และได้ท�ำการปิดตัวลงไปเรียบร้อยแล้ว 9. ในสมัยก่อน นอกจากสถานีกรุงเทพจะเป็นต้นทางของ สถานีรถไฟแล้ว ยังเป็นทีอ่ าศัยพักพิงให้กบั ประชาชนอีกด้วย 10. อีกไม่เกิน 3 ปีต่อจากนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทย จะย้ายศูนย์กลางการเดินทางด้วยระบบรางทั้งหมดไปยัง สถานีกลางบางซื่อ และปรับเปลี่ยนให้สถานีกรุงเทพเป็น พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แทน


รถชุดเกียรติยศรถไฟไทย (SRT PRESTIGE) SRT PRESTIGE คือขบวนรถโดยสารชุดใหม่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่ง ดัดแปลงมาจากรถโดยสาร JR-West Train ของประเทศญี่ปุ่น ตัวรถด้านนอกโดดเด่น ด้วยสีน�้ำเงินเข้มสุดคลาสสิค มีจ�ำนวนทั้งหมด 4 คัน ซึ่งรถโดยสารปรับอากาศแบบ จัดเฉพาะนี้ ถูกวางให้เป็นรถส�ำหรับผู้บริหารเมื่อต้องการพาคณะเดินทางไปตรวจงานที่ ต่างจังหวัด จึงจัดให้มที งั้ ห้องประชุม ห้องอาหาร และห้องนอน ซึง่ ท�ำออกมาได้อย่างหรูหรา และมีบรรยากาศที่ค่อนข้างแตกต่างจากการโดยสารด้วยรถไฟธรรมดาอย่างสิ้นเชิง ในอนาคตการรถไฟแห่งประเทศไทย ก�ำลังเตรียมการเปิดให้บริการกับประชาชน ที่สนใจเช่ารถขบวนชุดนี้ เพื่อใข้ในการเดินทางไปประชุม สัมมนาย่อย และท่องเที่ยว ได้อีกด้วย เห็นแบบนี้แล้ว...ท�ำให้อยากกลับไปขึ้นรถไฟอีกครั้งเลยจริงๆ

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก วารสาร รถไฟสัมพันธ์ (ฉบับเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2559)

022


023


TALK OF THE HOWL : MUSIC by : นายขนมขบเคี้ยว

024


น้อง ท่าพระจันทร์ UNTIL NO SOUND TO HEAR

ดนตรี...ไม่ใช่งานศิลปะที่ไม่มีมูลค่า กระบวนการท�ำเพลงหรือท�ำดนตรีชนิ้ หนึง่ ต้องใช้เงิน เวลา ความคิด และทักษะความสามารถของเหล่านักดนตรีนักร้อง นักแต่งเพลง ก็คงเหมือนๆ กับงานศิลปะหรือสิง่ ประดิษฐ์ทวั่ ไป แต่ในยุคที่เพลงถูกปล่อยให้ฟังกันฟรีๆ บนโลกออนไลน์ แถม มีมิวสิควีดีโอให้ดูกันเพลินๆ กลับท�ำให้คนฟังบางกลุ่มบางคน เข้าใจว่าเพลงหรือดนตรีไม่ได้มตี น้ ทุนอะไร เป็นทีม่ าของความ ยากล�ำบากในการสร้างรายได้ของศิลปินยุคหลังๆ มานี้ เพราะ การผลิตซีดเี พือ่ น�ำผลงานมาขายนัน้ ยากขึน้ และปัจจุบนั อาจจะ ขายได้เฉพาะแฟนเพลงตัวจริงเท่านั้น เงินหมุนเวียนในระบบ การซื้อขายแผ่นซีดีเพลงจึงเริ่มน้อยลงต่างจากสมัยก่อนในยุค ที่เทปแคสเซ็ทยังขายได้เป็นล้านๆ ตลับ ธุรกิจร้านขายเพลงก็ล้มหายตายจากกันไปตามสภาพ กลายเป็นระบบขายเพลงแบบออนไลน์อย่างในปัจจุบัน แต่ถึง อย่างนั้น ก็ยังมีร้านขายเพลงแห่งหนึ่งที่ยังคงยืนหยัดแม้รู้ดีว่า ธุรกิจขายเพลงก�ำลังเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านนี้ไปแล้วก็ตาม เป็น ร้านแห่งความหวังของวงการเพลงในทุกยุคทุกสมัย และใคร ที่บอกว่าตัวเองเป็นนักฟังเพลงตัวจริง (ขอย�้ำว่าตัวจริง!) จะ ต้องไม่มีใครไม่รจู้ กั ร้านในต�ำนานทีอ่ ยูร่ มิ น�ำ้ ท่าพระจันทร์แห่งนี้ อย่างแน่นอนร้าน “น้องท่าพระจันทร์” พี่นก อนุชา นาคน้อย คือผู้ร่วมก่อตั้งและดูแลร้าน “น้อง ท่าพระจันทร์” มาถึงปัจจุบัน ด้วยความที่เป็นคนหลงใหลใน เสน่ห์ของดนตรี เป็นนักฟังเพลงตัวจริง และจริงใจกับสิ่งที่รัก ท�ำให้พนี่ กสร้างร้านนี้ให้เป็นทีร่ จู้ กั แพร่หลายในหมูน่ กั ฟังเพลง เป็นอย่างมาก เป็นที่รักและเป็นจุดเริ่มของศิลปินที่น�ำผลงาน มาฝากขายกับทางร้านจนมีชอื่ เสียงโด่งดังมากมาย และถือว่า howl โชคดีมากๆ ครับ ที่ ได้พูดคุยกับพี่นกอย่างใกล้ชิด ถึงเรื่องของร้านที่ถือได้ว่าเป็นต�ำนานที่อยู่คู่วงการเพลงไทย มาอย่างยาวนาน

ก็ ช ่ ว ยๆ กั น คิ ด ที แ รกเราก็ คุ ย กั น ว่ า ถ้ า เรามี ร ้ า นขายซี ดี สักร้านหนึง่ ก็คงสามารถฟังเพลงทีอ่ ยากฟังได้ตามทีเ่ ราพอใจ ประกอบกับสมัยเด็กเวลาเราไปร้านขายเพลงกับคุณพ่อ ทาง ร้านก็ไม่ค่อยให้การดูแลให้ค�ำแนะน�ำที่ดีกับเรา เพราะเห็นว่า เราเป็นเด็ก เลยคิดว่าสักวันนึงถ้าเรามีรา้ นแบบนี้ เราก็จะดูแล ให้คำ� แนะน�ำกับลูกค้ากับแนวเพลงทีเ่ ขาชอบ ในช่วงแรกเริม่ พี่ ชายที่เพิ่งจบใหม่ๆ กับพี่สาวที่เรียนอยู่ปีหนึ่งก็จะเป็นคนดูแล หลักๆ ส่วนผมก็จะมาช่วยดูแลร้านในช่วงหลังเลิกเรียน แต่ ภายหลังทั้งพี่ชายและพี่สาวมีอะไรให้ท�ำเยอะ พอผมเรียนจบ ก็เลยมารับช่วงดูแลต่อเนื่องแบบจริงๆ จังๆ จนถึงปีนี้ร้านน้อง ก็มีอายุประมาณ 36 ปีแล้ว (ตั้งแต่พ.ศ.2522) แนวคิดริเริ่ม ในช่วงแรกเราซื้อเพลงหรือสินค้าที่เราชอบก่อน เพราะมี แนวคิดทีว่ า่ ถ้าเราขายไม่ได้เราก็ยงั เก็บมันไว้ฟงั เองได้ แต่ดว้ ย ความโชคดีที่ ในยุคนั้นธุรกิจเพลงเติบโตมาก ในยุคที่เป็นเทป แคสเซ็ท (Cassette Tape) ก็จะมีเทปผีแบบสมัยนี้เหมือนกัน เพราะใครทีฟ่ งั เพลงสากลก็สามารถปัม๊ เทปมาขายได้เป็นเรือ่ ง เป็นราวโดยไม่มกี ฏหมายลิขสิทธิเ์ หมือนสมัยนี้ ก็จะมีอย่างเทป ยี่ห้อ Peacock , 4Track และอีกหลายๆยี่ห้อ ซึ่งเราเองไม่ได้ เป็นผู้ผลิตแต่เราก็รับมาขายส�ำหรับเพลงสากล ส่วนเพลงไทย เราก็จะรับจากผู้ผลิตโดยตรงที่ส่วนใหญ่จะเป็นเพลงลูกทุ่ง ลูกกรุง เป็นสินค้าในช่วงแรกๆ ของร้าน ภาพชั ดจากยุ ครุ ่งเรือง หลังจากเปิดร้านมาได้ใหม่ๆ แต่เดิมทีคลื่นวิทยุก็จะมีแค่ คลื่นวิทยุระบบ AM ซึ่งก็จะมีแต่ละคร มีเพลงลูกกรุงบ้าง และ ระบบ FM ก็ตามมาทีหลังก็ยังมีเพลงลูกกรุง ไทยเดิมบ้าง แต่ พอมาในยุค Nite Spot ซึง่ เป็นบริษทั ทีจ่ ดั เพลงสากลอย่างเดียว และเป็นเพลงทีส่ ดใหม่ และมีอกี หลายๆ รายการทีเ่ ริม่ จัดเพลง สากล ท�ำให้ตลาดเพลงสากลโตขึน้ มากในยุคนัน้ และคนก็เริม่ ตามหาเพลงสากลกันมาก ยิง่ ท�ำให้วงการเพลงเริม่ ได้รบั อิทธิพล ใหม่ๆ จากเพลงสากล ซึง่ ผมจ�ำภาพได้ชดั ว่ามันเป็นยุคทีบ่ มู สุดๆ

ร้านขายเพลงแห่งท่าพระจันทร์ เดิมทีแล้วมีพี่ชายเป็นผู้บุกเบิก โดยมีพี่สาวและผมที่ ใน ขณะนั้นยังเรียนมัธยมอยู่ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยอยู่

025


ความต่างในงานเพลงจากอดีต ถึงปั จจุ บัน ถ้าสังเกตดีๆ ศิลปินเก่าๆ มีทักษะการใช้ภาษาที่สละสลวย เป็นกวี เป็นนักเขียนที่เข้าใจหลักภาษาอย่างลึกซึ้ง เนื้อเพลง เป็นเหมือนบทกลอนที่สัมผัสมีความรู้สึก แต่ด้วยเวลาก็ท�ำให้ ดนตรีเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปตามยุคสมัย และอาจเพราะด้วย แนวดนตรีทีทันสมัยขึ้นไม่เหมาะกับลักษณะภาษาของบ้านเรา ก็เลยอาจท�ำให้เสน่ห์ลดหลั่นลงไปตามกาลเวลา และการเป็น ศิลปินในยุคนี้ ที่ใครๆ ก็เป็นได้สามารถสร้างผลงานเพลงกันเอง ได้ ขีดจ�ำกัดของคนในการใช้ภาษาย่อมต่างกัน เลยจะเห็นได้ชดั ในแง่ของการใช้ภาษา ในงานเพลงสมัยอดีตกับงานเพลงปัจจุบนั เพราะอย่างรุ่นใหญ่ที่ยังคงอยู่ถึงปัจจุบันอย่าง พี่ดี้ นิติพงศ์ อัสนี-วสันต์ และอีกหลายๆ คน ต่างก็มีหลักภาษาที่แข็งแรง และเป็นที่ยอมรับ ส่วนในศิลปินรุ่นใหม่หลายๆ คนที่เหมือน จะไปได้ดี แล้วจู่ๆ ก็หายไป ภาคภาษาจึงเป็นส่วนส�ำคัญที่ไม่ น้อยไปกว่าภาคดนตรีเลย ซึง่ อยูท่ ศี่ ลิ ปินแล้วว่าจะท�ำอย่างไรให้ มันงดงามและคล้อยไปตามกันทั้งค�ำร้องและท�ำนอง ค�ำถามที่ว่าวงการเพลงไทยก�ำลังตกต�่ำ ต้องถามก่อนว่า คนที่ถามนี่ฟังเพลงจริงจังหรือเปล่า? หรือ ใครเป็นคนถามค�ำถามนี้? ถ้ามองในแง่ธุรกิจเพลงอย่างค่าย ใหญ่ๆ แน่นอนว่าเศรษฐกิจไม่ดีย่อมส่งผลต่อธุรกิจทุกประเภท อยู่แล้ว อีกทั้งลักษณะการบริโภคของคนฟังก็เปลี่ยนไป เลย เป็นช่วงของการเปลี่ยนไปตามกลไกตามธรรมชาติของตลาด ส่วนถ้ามองในแง่ศิลปะที่ไม่มีเรื่องธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้อง อย่าง เด็กวัยรุ่นที่เพิ่งค้นพบความชอบในดนตรี เริ่มหัดเล่นกีต้าร์ ฝึก จับคอร์ด เขาไม่มองหรอกว่าวงการเพลงจะตกต�่ำ เพราะมันมี อะไรน่าตื่นเต้นในโลกดนตรี ให้เขาศึกษาอีกเยอะ ส่วนตลาด เพลงจริงๆ มันก็ไม่ได้แย่ เพราะอย่างในตลาดซีดมี อื สอง ราคา หยิบจับกันสูงมาก คนตามหางานเพลงเก่าๆ กันเยอะ โรงเรียน สอนดนตรีก็ผุดขึ้นมามากมายเป็นดอกเห็ด ผมเลยมองไม่เห็น ว่ามันก�ำลังตกต�่ำตรงไหนนะ Live Session ถ้าเราไม่สนับสนุนน้องคนนึงทีม่ คี วามสามารถ มีศรัทธาทีจ่ ะ เล่นดนตรี แต่แค่เขาไม่มชี อื่ เสียง เขาไม่มแี ฟนเพลง อาจท�ำให้ เขาเสียโอกาสดีๆ ทีค่ นจะเห็นแสดงความสามารถของเขา เรา จึงยอมเสียพื้น ที่ ในร้านของเราในเวลาท�ำการ 6-8 ชั่วโมง ให้เลย ขอแค่คุณมีผลงานและอยากแสดงให้ผู้คนได้เห็น คุณ มีเพียงหน้าที่สะกดให้คนฟังเห็นว่าคุณมีดีพอให้คนติดตามคุณ เพราะแน่นอนศิลปินทุกคนต้องมี “เวทีครัง้ แรก” เสมอ หากคุณมี ความสามารถแต่ไม่มโี อกาส แล้วใครจะรูใ้ ครจะเห็น เราจึงมอบ 026

โอกาสให้สำ� หรับคนทีม่ คี วามสามารถได้แสดงสิง่ เหล่านี้ให้โลกรู้ คนฟั งเพลงมีสองประเภท คนฟังประเภทแรกคือ ฟังเพื่อไม่ ให้หูเงียบ ฟังคลอไป เรื่อยๆ ไม่ได้อิ่มเอมไปกับอรรถรสของเพลงมากนัก เปิดฟัง เพราะเพลงนี้เพราะดี อยู่ ในกระแส ที่จริงแล้วนี่คือคนฟัง ส่วนใหญ่ ส่วนคนฟังอีกประเภทคือ คนที่ฟังเพลงที่ฟังเพลง จริงๆ ชอบเพลงไหนก็จะพลิกปกซีดมี าดูวา่ ใครแต่งเพลงนี้ ใคร เรียบเรียง หรือกระทั่งใครตีกลองในเพลงนี้ ศึกษาชีวิตศิลปิน จริงๆ ซึ่งลูกค้าของร้านเราก็จะมีคนฟังแบบนี้อยู่เยอะ บางคน รู้กระทั่งมือกลองคนนั้น เคยไปท�ำวงโน้นแล้วไม่ดัง ก็เลยไปตี กลองให้วงนี้ ผมเองก็อึ้งๆ เหมือนกัน ที่เด็กๆ ติดตามถึงแบค กราวน์ชีวิตศิลปินได้ลึกขนาดนี้ ช่ องทางการฟั งเพลงที่มากขึ้น ผมมองว่ามันดีนะ ส�ำหรับคนฟังเพลงสามารถเลือกฟัง เพลงหลากหลายได้มากขึ้น แต่ศิลปินคนท�ำเพลงจะเหนื่อย เพราะมีการแข่งขันสูง คนฟังเพลงมีทางเลือกเยอะ คุณเก่ง พอที่จะแข่งขันกับศิลปินคนอื่นๆ หรือไม่ เพราะเมื่อก่อนมี ศิลปินไม่เยอะเหมือนในสมัยนี้ที่ต้องแข่งกับศิลปิน ทั่วโลก และในปัจจุบันตั้งแต่อายุน้อยๆ ก็เริ่มฟังเพลงสากลกันแล้ว ฟังเพลงญี่ปุ่น เกาหลี จีน อังกฤษ ถ้างานของคุณไม่ดีพอ แล้วคุณจะขายให้ใคร ใครจะฟัง จากประสบการณ์ของผม อย่างงานของวงโลโมโซนิค เดอะเยอร์ส คนตามหากันตลอด เพราะงานเขาดี ผมเชื่อว่าถ้าชิ้นงานดี ยังไงก็ขายได้ แต่อาจ จะต้องเหนื่อยท�ำการตลาดสักหน่อยเพื่อให้คนได้รู้จักรู้ว่ามี ผลงานของคุณอยู่ หัวใจของการท�ำร้านขายเพลง เราต้องมีทมี งานทีข่ ยัน ต้องท�ำการบ้านว่าตอนนีต้ ลาดเพลง เป็นอย่างไร อย่างเมื่อก่อนเราอ่านตามนิตยสารดนตรี ไลฟ์ สไตล์ ก็จะมีแนะน�ำเพลงเราก็จะไปหามา แต่ยุคนี้คนฟังเพลง กว้างมากเราก็ต้องท�ำการบ้านมากขึ้นตามสื่อโซเชียลมีเดีย เพื่อตามดูพฤติกรรมการฟังเพลงของเพื่อนๆ ที่อยู่บนเฟสบุ๊ก ว่าเขาฟังอะไรกัน อย่างตอนนี้ที่ร้านเราได้โอกาสเป็นตัวแทน น�ำ The Last Shadow Puppets และ Nothing But Thieves มาท�ำตลาดในไทย เพราะมีคนแนะน�ำมาว่างานของพวกเขาน่า สนใจ ในทีแรกทัง้ สองวงไม่ได้เล็งว่าจะมาท�ำตลาดในไทยเลย ใครทีอ่ ยากจะได้อลั บัม้ ก็ตอ้ งสัง่ น�ำเข้าอย่างเดียวซึง่ ราคาจะสูง มาก แต่ดว้ ยความโชคดีทเี่ ราได้เป็นตัวแทนน�ำเข้ามาราคาก็จะ ถูกลงไปมาก เพื่อลูกค้าของเราโดยเฉพาะ


Vinyl’s Return อย่างที่รู้กันว่าแผ่นเสียง (Vinyl) เคยหายไปช่วงนึงและ กลับมาเป็นที่ต้องการอย่างมาก ทั้งๆ ที่ราคาสูงกว่าแผ่นซีดี แต่เพราะอะไร ก็เพราะในราคาที่สูงกว่าแผ่นซีดีเพลงสากล ไม่มาก การเพิ่มเงินอีกนิดหน่อยเพื่อคุณภาพที่ดีกว่า อายุการ ใช้งานก็มากกว่ามาก ก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ อีกทั้งเจาะ กลุ่ม Niche Market (ตลาดเฉพาะกลุ่ม) อย่างบางแผ่นผลิต เพียง 3000 แผ่น คนที่ ได้ครอบครองก็จะรู้สึกว่าฉันเป็น 1 ใน 3000 คนนะ แล้วกลุ่มเป้าหมายก็เป็นนักฟังเพลงตัวจริง เลยกลายเป็นสิ่งที่น่าสะสม อย่างวัยรุ่นยุคนี้เขาอาจจะไม่รู้ถึง อรรถรสของการฟังเพลงจากแผ่นเสียง เพราะเคยชินกับการ ฟังเพลงผ่านโทรศัพท์ หรือจากอินเตอร์เน็ตทีเ่ ป็นระบบดิจติ อล ไปซะหมด วัยรุ่นเลยอาจจะไม่อินกับสิ่งๆ นี้มากนัก และด้วย วัฒนธรรมฟังเพลงทีก่ ระจัดกระจาย เลยยิง่ ท�ำให้คนโหยหาสิง่ เก่าๆ แผ่นเสียงจึงกลับมาเป็นที่ต้องการอีกครั้ง ความประทับใจจากการท�ำร้านน้อง ผมได้เจอศิลปินหลายๆ คนตั้งแต่เค้ายังเด็ก อย่างป๊อด (Moderndog) คือเขาเป็นรุน่ น้องสวนกุหลาบด้วย เราเจอเขา ตั้งแต่เริ่มเอางานมาฝากเราตั้งแต่เป็น E.P.(Extended Play) อัลบั้มแรก ทุกวันนี้เจอกันข้างนอกที่ไหนก็ยังเป็นน้องที่น่ารัก เหมือนเดิม และมีศลิ ปินหลายๆ คนทีเ่ ป็นแบบนีห้ รืออย่างเล็ก

(Greasy Cafe) ก็น่ารัก ได้เจอกันตั้งแต่ตอนอัลบั้มแรก ตอนนี้ เจอกันที่ไหนเมือ่ ไหร่กย็ งั ท�ำตัวเหมือนเดิม เพราะฉะนัน้ สิง่ ส�ำคัญ ของการเป็นศิลปินคือการรักษาตัวตนให้ดี มันเป็นเสน่หอ์ ย่างนึง ซึง่ ก็มอี กี หลายๆ คนทีเ่ รารูจ้ กั และรูส้ กึ ประทับใจในมิตรภาพทีด่ ี ที่เราได้รับมาตลอด สิ่งที่รักคือความสุข เรามีเพื่อนเพิ่มขึ้น เรามีคนฟังเพลงอารมณ์เดียวกัน ได้แลก เปลี่ยนสิ่งที่เราไม่รู้ เจอเพื่อนใหม่จากการฟังเพลง มันอาจไม่ ร�่ำรวยเงินทองมากนัก แต่แค่ได้อยู่กับสิ่งที่รักที่พอใจ ก็มีความ สุขแล้ว ผมก็ว่าจะท�ำไปเรื่อยๆ นะ จนกว่าจะไม่มีเพลงให้เรา ขาย แต่ยังไงผมก็เชื่อว่ามันต้องมีนักดนตรีเกิดขึ้น ถ้าเศรษฐกิจ มันสมบูรณ์แล้วจริงๆ งานศิลปะก็จะพัฒนาตามไปด้วย อย่างใน ประวัติศาสตร์ในยุคก่อนสงครามโลกที่ดนตรีเฟื่องฟูมาก หรือ ยุค 80’s หลังสงครามที่เศรษฐกิจดี ดนตรีก็ดีตาม นี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างของนักฟังเพลงตัวจริง ที่พิสูจน์แล้ว ว่า กาลเวลาหรือข้อจ�ำกัดของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ก็ไม่อาจ ท�ำให้ความตั้งใจของเขาต้องหยุดลง แล้วพวกเราเอง ในยุคที่ เสียงรอบตัวดังขึ้นมากมายขนาดนี้ เราได้หลงลืมฟังเสียงที่อยู่ในใจตัวเองกันไปแล้วหรือเปล่า

027


HOWL STORE

LICKI BRUSH

สายเบิร์นมาแล้ว

ตอนที่เห็นเจ้าเครื่องนี้ครั้งแรกก็นึกในใจว่า เฮ้ย เอาจริงดิ ไอ้คนคิดนี่มัน สุดไปหรือเปล่าวะ ก็จะไม่ ให้คิดอย่างนั้นได้ อย่างไร เมือ่ อยูด่ ๆี ก็มคี นปิง๊ ไอเดียอยากเลียแมวขึน้ มา แต่ครัน้ จะใช้ลนิ้ สดๆ เลียไปเลยก็คงจะไม่นา่ พิสมัยเท่าไหร่นกั ก็เลยท�ำ Licki Brush เครื่องเลียแมวสุดล�้ำนี้มาให้ได้ชมกัน เจ้า Licki Brush ไม่ได้เป็นอุปกรณ์ที่ซับซ้อนอะไร เป็นเพียง ซิลโิ คนอย่างดีทที่ ำ� หน้าตาเหมือนลิน้ มีหนามทีเ่ ลียนแบบจากลิน้ แมว มีสว่ นยืน่ ให้คณ ุ คาบไว้ในปากแล้วเอาส่วนลิน้ จ�ำลองไปเลีย แมวของคุณได้เลย ด้วยสโลแกนโคตรสุดอย่าง “มาเลียแมวกัน เถอะ” เฮ้ย จะตรงประเด็นกันไปถึงไหนเนี่ย แต่ถา้ มาพูดกันตามหลักวิชาการแล้ว ไอเดียนีถ้ อื ว่าน่าสนใจ

ในเรื่องการพัฒนาความสนิทสนมกับแมว เพราะการเลียขนให้ กันของแมวเป็นพฤติกรรมทางสังคมอย่างหนึง่ ซึง่ การทีเ่ ราเลีย ขนให้แมวได้กย็ งิ่ ท�ำให้แมวสนิทสนมกับคุณมากขึน้ กลายเป็นว่า ไอเดียบ้าๆ แบบนีก้ ลับกลายเป็นเรือ่ งจริงจังขึน้ มาเสียอย่างนัน้ Licki Brush ได้เปิดระดมทุนในเว็บไซต์ Kickstarter ส�ำหรับ ใครที่คิดว่าไอเดียนี้หลุดโลกไปจักรวาลอื่นขอให้คิดใหม่โดย พร้อมเพรียงกัน เพราะว่า Licki Brush ได้รบั การระดมทุนถึงเป้า ไปเป็นที่เรียบร้อย (ถ้าคุณว่าไอเดียนี้บ้าแล้ว คงต้องบอกว่าคน ที่ร่วมระดมทุนนี่บ้ากว่าอีก!) และก�ำลังอยู่ในขั้นตอนการผลิต ซึ่งจะวางขายจริงตอนต้นปีหน้าให้ทาสแมวได้เลียน้องเหมียว ของตัวเองกันอย่างสมใจ

028


029


HOWL OF FRAME

030


031


032


033


034


035


036


037


038


039


040


041


042


LIKE FATHER, LIKE SON ครอบครัวอบอุ ่นของเด็กชายกาแฟ

หากใครที่ ได้ติดตามโลกอินเทอร์เน็ตแล้ว เชื่อว่าคงต้อง เคยผ่านหูผ่านตาคลิปน้องแมว Scottish Fold น่ารัก 5 ตัว หันหน้าซ้ายขวาไปมากันอย่างพร้อมเพรียงเป็นแน่ หลังจากที่ ทีมงาน howl magazine ได้เห็นความน่ารักในคลิปนี้ก็ได้สืบ เสาะหาทีม่ าจนกระทัง่ พบว่าน้องแมวทัง้ 5 ตัวนัน้ มาจากแผ่นเพจ “เด็กชายกาแฟ” แฟนเพจของครอบครัวแมวน่ารักทีโ่ พสต์เรือ่ ง ราวชวนอมยิ้มให้ได้อ่านอยู่เสมอ ด้วยเหตุนี้เราจึงไม่รอช้ารีบ ติดต่อขอให้น้องแมวทั้ง 5 ตัวนี้มาถ่ายแบบส�ำหรับคอลัมน์ howl of frame ใน howl ฉบับแมวอังกฤษนี้ทันที ในส่วนของ howl of frame ที่ผ่านไปนั้นเราคงได้ชมความ น่ารักน้องแมว 4 ตัว ในครอบครัวกาแฟ คือ นุ่น อ๊อด ตะโก้ และป้อม กันไปเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นเราจะพาทุกท่านมารู้จัก กับ “กาแฟ” แมว Scottish Fold ตัวแรกและเป็นหัวหน้าของ ครอบครัวกาแฟ และไปท�ำความรูจ้ กั กับแอดมินผูอ้ ยูเ่ บือ้ งหลัง แฟนเพจ “เด็กชายกาแฟ” ทีค่ ณ ุ อาจจะต้องแปลกใจเมือ่ พบว่า ฉายาแอดมินปู่หรือแอดมินพ่อบ้านของแฟนเพจนี้นั้น ตัวจริง ของเขาคือ ผศ.ดร.ประมวล สุธีจารุวัฒน อาจารย์ประจ�ำภาค วิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย อดีตรอง ผอ. ฝ่ายวิชาการ สถาบันการขนส่ง จุฬาฯ ซึ่งท่านเป็นผู้เกี่ยวข้องและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาระบบ ขนส่งมวลชนในประเทศไทยไว้มากมายเลยทีเดียว มารูจ้ กั กับเบือ้ งลึกเบือ้ งหลังของครอบครัวกาแฟ รวมไปถึง ความน่ารักและสายสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กบั กาแฟ และสมาชิก ตัวอืน่ ๆ ในครอบครัว ทีค่ ณุ จะต้องอดอมยิม้ ไม่ได้อย่างแน่นอน

กลมๆ หูกดุ ๆ เลยกลายเป็นความฝังใจว่าถ้าจะเลีย้ งแมวก็อยาก เลี้ยงแมวพันธุ์นี้ ซึ่งเจ้าของฟาร์ม Scottish Fold ที่ติดต่อกัน ก็ได้แนะน�ำกาแฟมา พอเห็นแล้วก็ชอบทันทีและรับกลับมา เลี้ยงที่บ้านเลย พอผ่านไปอีกซักพักก็พา Scottish Fold สีขาว อีกตัวหนึง่ ชือ่ ว่ากะทิ เข้าบ้านมาเป็นแฟนกับกาแฟ ครอบครัว กาแฟเลยเริ่มต้นมาจากจุดนั้น จุ ดเริ่มต้นของการท�ำแฟนเพจ จุดเริ่มต้นของการท�ำแฟนเพจมาจากที่ผมเคยโพสภาพ สมาชิกในครอบครัวกาแฟในเว็บบอร์ดพันทิป เลยมีคนแนะน�ำ ว่าให้ลองท�ำแฟนเพจในเฟซบุ๊กดูจะได้ติดตามง่ายๆ ประกอบ กับช่วงนั้นเป็นช่วงเริ่มต้นยุคแฟนเพจพอดี เราก็เลยตัดสินใจ ท�ำแฟนเพจ ซึ่งเราท�ำแบบสบายๆ ไม่ได้หวังยอดไลค์มากมาย อะไร เน้นไปที่เป็นการท�ำเพจข�ำๆ ไม่ได้จริงจัง แต่ก็มีคน คอยมาให้ก�ำลังใจมาเป็นแฟนคลับครอบครัวกาแฟเรื่อยๆ จน กระทัง่ เราถ่ายคลิปแมวตัวเองเล่นๆ ปรากฏว่ามีคนเข้ามาดูมา แชร์กันมากมาย เราเองก็ประหลาดใจเหมือนกัน

รู้จักกับกาแฟได้อย่างไร เริ่มต้นจากเราเคยเลี้ยงสุนัขกันมาก่อน แล้วในช่วงน�้ำท่วม ใหญ่ ปี 2554 ด้วยความกลัวว่าสุนัขจะอยู่ล�ำบาก เราเลยย้าย สุนัขไปอยู่บ้านที่ต่างจังหวัดแทน หลังจากนั้นเราก็เริ่มรู้สึกว่า บ้านเงียบไป คุณมีน (มีนมาส เสนาภักดิ์) ภรรยาของผมจึงมี ความคิดว่าอยากหาสัตว์เลีย้ งทีเ่ ลีย้ งง่ายๆ เลยมาลงเอยทีแ่ มว เพราะเป็นสัตว์ที่ไม่ต้องดูแลมากเท่าสุนัข ด้วยความที่ผมเคยไปเรียนที่ญี่ปุ่น เคยมีเพื่อนชาวญี่ปุ่น เลี้ยงแมวพันธุ์ Scottish Fold เรารู้สึกชอบที่แมวพันธุ์นี้หน้า

เรื่องราวประทับใจของครอบครัวกาแฟ ขอเล่าเรือ่ งทีน่ า่ สนใจแทนละกัน อย่างตอนทีก่ าแฟกับกะทิ มีลูกครอกแรก ผมว่ามันน่าสนใจนะที่จะได้เห็นแมวสอนลูก ตัวเองยังไง ยังจ�ำได้เลยว่ามีวนั หนึง่ ผมเห็นกะทิเรียกลูกของมัน ทุกตัวมาทีก่ ระบะทรายเพือ่ สอนว่าการขับถ่ายทีก่ ระบะทรายที่ ถูกต้องท�ำยังไง แล้วให้ลูกท�ำตาม เวลาลูกกระโดดซน กะทิก็ ร้องเรียก เวลาลูกซนวิง่ หนี แม่กะทิกว็ งิ่ ไปคาบกลับมา เหมือน ก�ำลังสั่งสอนอยู่

เสน่ห์ของแมวพันธุ์นี้คืออะไร ผมคิดว่าสเน่หข์ องแมวพันธุน์ อี้ ยูท่ เี่ ขาเป็นแมวไม่ดุ มีความ เรียบร้อย จริงอยู่ว่าบางครั้งอาจจะซนบ้าง แต่ไม่เกรี้ยวกราด ไม่ก้าวร้าว ผมไม่แน่ใจนะว่าแมวพันธุ์นี้บ้านอื่นจะดุหรือเปล่า แต่สมาชิกครอบครัวกาแฟนี้ไม่เคยดุใส่ผมเลย ไม่เคยกัด ไม่ เคยข่วน อย่างมากที่สุดคือขู่นิดหน่อย เหมือนบอกว่าไม่ชอบ แบบนี้เท่านั้นเอง

043


ส่วนกาแฟมีเรื่องน่ารักคือทุกครั้งที่ ให้อาหาร กาแฟจะ เสียสละให้ลูกเขากินก่อนเลย พอลูกกินจนอิ่มแล้วตัวเอง ค่อยกินตาม เหมือนกับว่าตัวเองก�ำลังเป็นหัวหน้าครอบครัว หรือจ่าฝูง และตอนที่ตะโก้เข้าบ้านมาใหม่ๆ เราเองก็แอบ กังวลว่าแมวตัวผู้ต่างถิ่นเข้าฝูงมาจะมีปัญหากับแมวเจ้าถิ่น เดิมหรือเปล่า แต่ปรากฏว่ากาแฟก็คอยดูแลตะโก้อย่างดี สุดท้ายตอนนี้ทั้งสองตัวก็สนิทกันมาก ในเพจชอบบอกว่า เป็นคู่จิ้น (หัวเราะ) บุ คลิกของสมาชิ กครอบครัวกาแฟแต่ละตัว กาแฟ เป็นแมวหน้าบูด หน้านิง่ แต่ใจดี มีความเป็นผูน้ ำ� สูง ชอบดูแลแมวตัวอื่นๆ ในครอบครัว นุน่ เป็นแมวกินเก่งเหมือนยัดนุน่ มีความขีอ้ อ้ นอยูใ่ นตัว อ๊อด เป็นลูกอ้อนหมายเลข 1 หากมีโอกาสจะเข้ามา เกาะแกะตามตัวหรือเกาะขาเป็นประจ�ำ ป้อม เป็นแมวเงียบ ตัง้ แต่เกิดมายังไม่เคยได้ยนิ เสียงเลย บางครัง้ ก็สงสัยว่าเป็นใบ้หรือเปล่า มีบคุ ลิกแบบผสมๆ บาง ครั้งเงียบ บางครั้งก็ขี้อ้อน ตะโก้ ลูกเขยกาแฟ หน้านิ่ง แต่ชอบท�ำตัวโก๊ะ ท�ำอะไร เปิ่นๆ ให้เห็นอยู่ตลอด

สิ่งส�ำคัญของการเลี้ยงแมว ส�ำหรับผมคิดว่าเป็นเรือ่ งของความเอาใจใส่ แต่อย่ายุง่ อะไรกับมัน เยอะ แมวเป็นสัตว์ทมี่ คี วามเป็นตัวของตัวเอง ปล่อยให้เขาเป็นไป ธรรมชาติ อย่าไปปรุงแต่งโดยตั้งใจ ท�ำแค่สนุกๆ นิดหน่อยก็พอ บางทีผมเห็นคนแต่งตัวแมวเสียมากมาย มีนนู่ นีต่ ดิ ตามตัวเต็มไป หมด ส่วนใหญ่ผมจะไม่ชอบท�ำแบบนั้น รู้สึกว่าแมวน่าจะไม่ชอบ ชี วิตที่เปลี่ยนไปหลังจากได้อยู ่กับครอบครัวกาแฟ ผมคิดว่าผมได้อะไรหลายอย่าง ถ้าในแง่ของความบันเทิง ผมรูส้ กึ ว่าอยูก่ บั แมวแล้วมีสนุก มีความเพลิดเพลิน ส่วนในมิตขิ องเฟซบุก๊ ผมมีความสุขที่จะได้เห็นผลตอบรับของผู้คนที่หลากหลาย และ ประทับใจคนที่ติดตามแฟนเพจมากๆ เพราะดูเหมือนทุกคนให้ ความใส่ใจ จริงใจ และมีความสุขกับการติดตามครอบครัวกาแฟ มาก บางคนเราจ�ำได้ว่าติดตามตั้งแต่เปิดเพจมาตลอด 5 ปีเลย เป็นสิ่งที่ประทับใจมากๆ นอกเหนือจากนัน้ คือเรารูส้ กึ ว่าบ้านถูกเติมเต็ม เพราะหลังจาก ที่ไม่ได้เลี้ยงสุนัขแล้วเราก็รู้สึกว่าบ้านเงียบมากๆ ตั้งแต่เริ่มเลี้ยง กาแฟมา เรารูส้ กึ ว่าเขาไม่ใช่เป็นแค่สตั ว์เลีย้ ง แต่เป็นสมาชิกของ ครอบครัว ที่เราจะพยายามดูแลให้ดี ไม่ทิ้งกัน เกิดอะไรขึ้นเราก็ ต้องเอาใจใส่กัน 044


045


HOWL ABOUT

Cat in the UK หากพู ดค�ำว่า “อังกฤษ” สิ่งแรกที่คุณนึกถึงคืออะไร หอนาฬิ กาบิ๊กเบน จิบชายามบ่าย สะพานลอนดอน หรือทีมฟุ ตบอลสิงโตค�ำราม แล้วถ้าเราพู ดค�ำว่า “แมวอังกฤษ” ภาพในหัวของคุณจะนึกถึงอะไร แน่นอนว่าคงไม่ใช่ แมวที่อยู ่บนหอนาฬิ กาบิ๊กเบน หรือภาพของแมวผู ้ดีก�ำลังจิบน�้ำชายามบ่ายเป็นแน่ ความจริงแล้วแล้วอังกฤษและกลุ่มประเทศสหราชอาณาจักรเป็นแหล่งก�ำเนิดแมวสายพันธุ ์อังกฤษแท้ๆ อยู ่หลายสายพันธุ ์ และเป็นแมวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสูงที่โด่งดังไปทั่วโลก เชื่ อว่าหลายคนคงคุ้นหูคุ้นตากับแมวแก้มยุ ้ยตัวป้อม อย่าง British Shorthair หรือแมวหูพับอย่าง Scottish Fold กันมาบ้างแล้ว ซึ่ งแมวทัง้ 2 พันธุ ์นี้เป็นแมวอังกฤษอย่างแท้จริง และได้รับความนิยมมาก ชนิดที่ว่าติด 10 อันดับแมวที่คนนิยมเลี้ยงทั่วโลกทุกครัง้ รวมไปถึงในประเทศไทยด้วย ดังนัน้ ในฉบับนี้เราจะมาเล่าเรื่องถึงเหล่าแมวแห่งประเทศอังกฤษและกลุ่มประเทศในสหราชอาณาจักร ว่าเป็นอย่างไร โดยเน้นเจาะลึกไปที่แมวสายพันธุ ์ British Shorthair และ Scottish Fold รวมไปถึงเรื่องราว ชี วิตและความเชื่ อเกี่ยวกับแมวในอังกฤษฉันเปี่ ยมไปด้วยมนตร์ขลังและน่าสนใจในหลายๆ แง่มุม แม้ว่าตอนนี้ผลโหวต Brexit ได้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ไม่ว่า ณ ขณะนี้ประเทศอังกฤษและกลุ่ม ประเทศสหราชอาณาจักรจะออกจาก EU ไปแล้วหรือไม่ แต่เรามั่นใจว่าถ้าคุณอ่านเรื่องราวในฉบับนี้แล้ว เแมวอังกฤษจะไม่มีวันออกไปจากใจคุณอย่างแน่นอน

046


047


Welcome to United Cat Kingdom

หลายคนคงเคยได้ยินชื่อ “สหราชอาณาจักร” หรือ United Kingdom (UK) กันมาบ้างแล้ว และอาจสงสัยว่าประเทศสหราช อาณาจักร กับประเทศอังกฤษ นั้นมีความแตกต่างอย่างไรกันแน่ ค�ำว่า “สหราชอาณาจักร” นั้นหมายถึงกลุ่มประเทศ 4 ประเทศ ทีร่ วมกันเป็นประเทศเดียวนัน่ เอง โดยสหราชอาณาจักรนัน้ ประกอบ ไปด้วย 1. อังกฤษ 2. สก็อตแลนด์ 3. เวลส์ 4. ไอร์แลนด์เหนือ ซึ่ง แต่ละประเทศต่างมีธงชาติของตัวเอง มีการปกครองท้องถิ่นและ รัฐบาลของตัวเอง แต่อยูภ่ ายใต้นโยบายจากประเทศอังกฤษ หรืออาจ กล่าวได้งา่ ยๆ ว่า รัฐบาลของประเทศอังกฤษคือหัวหน้าใหญ่ของสหราชอาณาจักรนัน่ เอง ซึง่ เราอาจเรียกประชาชนในสหราชอาณาจักร รวมๆ ว่า British ก็ได้ แต่ น อกจากประวั ติ ศ าสตร์ อั น ยาวนาน วั ฒ นธรรม และ ภู มิ ป ระเทศอั น มี ส เน่ ห ์ เ ฉพาะตั ว แล้ ว สหราชอาณาจั ก รถื อ เป็ น ถิ่นก�ำเนิดสายพันธุ์แมวที่มีเอกลักษณ์และโด่งดังไปทั่วโลกไม่น้อย เลยทีเดียว

048


ป ร ะ เ ท ศ ไ อ ร์ แ ล น ด์ เ ห นื อ ไอร์แลนด์เหนือเป็น ประเทศเล็กๆ ของเกาะไอร์ แ ลนด์ อย่ า สั บ สน กั บ ประเทศสาธารณรั ฐไอร์ แ ลนด์ หรื อ ชาวไอริ ช เพราะเป็ น คนละ ประเทศกัน ที่ ไอร์แลนด์เหนือไม่ได้ เป็นถิ่นก�ำเนิดของแมวโดยตรง แต่ ที่บริเวณเกาะแมน ที่อยู่ไม่ไกลนัก เป็ น ต้ น ก� ำ เนิ ด ของแมวสายพั น ธุ ์ Manx หรือที่รู้จักกันในชื่อแมวหาง กุดนั่นเอง

ประเทศสก็อตแลนด์ ในสมัยโบราณ สก็ อ ตแลนด์ เ คยเป็ น ประเทศอิ ส ระ มาก่ อ น แต่ ด ้ ว ยเหตุ ผ ลทางด้ า น การเมืองและเศรษฐกิจท�ำให้กลายเป็น ส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักร โดย สก็อตแลนด์เป็นประเทศต้นก�ำเนิดของ แมวหูพับอย่าง Scottish Fold ที่ ใคร หลายคนรู้จักกันดี และยังเป็นประเทศ ที่มีทะเลสาปล็อกเนสอันเป็นที่อยู่ของ ตัวเนสซีอีกด้วย

SCOTLAND

NORTHERN ISLAND

ประเทศเวลส์ เป็นประเทศที่มักไม่ คุ้นหูมากนัก เวลส์ถือเป็นส่วนหนึ่ง ของสหราชอาณาจักร โดยถ้ารวม ประเทศอังกฤษ สก็อตแลนด์ และ เวลส์ จะเรียกว่า Great Britain ที่ เวลล์ไม่มีประวัติเกี่ยวกับแมว แต่มี แมวสายพันธุ์ Cymric ถูกเข้าใจผิดว่า ถือก�ำเนิดที่เวลส์ เพราะชื่อ Cymric มาจากค�ำว่า Cymru ซึ่งเป็น ภาษา ท้องถิ่นของเวลส์นั่นเอง

ประเทศอั ง กฤษ ถื อ ว่ า เป็ น หัวหน้าใหญ่ของสหราชอาณาจักร (United Kingdom) ชื่อประเทศ อังกฤษมักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นชื่อ เดียวกับสหราชอาณาจักร ประเทศ อังกฤษถือว่าเป็นต้นก�ำเนิดของแมว พันธุ์ British Shorthair และ British Longhair อันเป็นแมวที่มีชื่อเสียง โด่งดังไปทั่วโลก

ENGLAND WALES

049


We are British Cat 1. BRITISH SHORT/LONG HAIR • เชือ่ กันว่า British Shorthair เป็นสายพันธุ์ แมวที่เก่าแก่ที่สุดของสหราชอาณาจักร • ในสหราชอาณาจักร British Shorthair เป็นแมวที่ ได้รับความนิยมมาก จนบางครั้ง แซงแมวยอดนิยมตลอดกาลอย่างแมวพันธุ์ เปอร์เซียได้ • มีนิสัยเรียบร้อย ใจดี ไม่ส่งเสียงดัง • ในภายหลังมีการปรับปรุงพันธุ์ British Shorthair ให้ขนยาวมากขึ้นจึงกลายเป็นต้น ก�ำเนิดของสายพันธุ์ British Longhair • ในสหรั ฐ อเมริ ก า แมวพั น ธุ ์ British Longhair มีอีกชื่อเรียกคือ Lowlander

050

2. SCOTTISH FOLD • ถือก�ำเนิดที่ประเทศสก็อตแลนด์ เลย เป็นที่มาของชื่อ Scottish Fold • โดดเด่นด้วยลักษณะหูพบั แต่ Scottish fold ที่หูไม่พับก็มีเหมือนกันนะ • ด้วยหน้าที่กลมๆ แป้นๆ หูกุดๆ ท�ำให้ บางคนบอกว่าแมวพันธุ์นี้ดูเหมือนนกฮูก • Scottish Fold มีทั้งแบบขนสั้นและ ขนยาวนะ • มี นิ สั ย ขี้ เ ล่ น เข้ า กั บ คนและเด็ กได้ ง่ายมาก ชอบเล่นและได้รบั ความสนใจจาก เจ้าของ


3. CORNISH REX • แ ม ว พั น ธุ ์ นี้ ตั ว แ ร ก มี ชื่ อ ว ่ า “Kallibunker” ถือก�ำเนิดในฟาร์มแมว แห่งหนึ่งในสหราชอาณาจักร • มีจุดเด่นคือขนหยิกและหูใหญ่ • มีบางคนเชือ่ ว่าสาเหตุทแี่ มวพันธุน์ ี้ ขนหยิกเพราะยีนเกิดการกลายพันธุ์ จากสารพิษ ดีบุก เนื่องมาจากใกล้ๆ ฟาร์มที่แมวพันธุ์นี้ถือก�ำเนิดขึ้นครั้ง แรกมีเหมืองแร่ดีบุกอยู่ • มี นิ สั ย ร่ า เริ ง มี พ ลั ง งานมาก ต้องการการดูแลและออกก�ำลังอย่าง เหมาะสม

4. DEVON REX • เป็นแมวขนหยิกอีกสายพันธุ์หนึ่ง ถือก�ำเนิดขึ้นที่ Buckfastleigh มณฑล Devon ประเทศอังกฤษ • แม้จะมีลักษณะขนหยิกเหมือนกับ Cornish Rex แต่ผู้เชี่ยวชาญบอกว่า ขนของแมวสองพั น ธุ ์ นี้ ห ยิ ก เพราะ ยีนด้อยคนละตัวกัน • ขนของ Devon Rex จะต่างจาก Cornish Rex ตรงทีส่ นั้ และขึน้ กันอย่าง หลวมๆ มากกว่า • มี นิ สั ย ร่ า เริ ง มาก มี พ ลั ง งานสู ง ท�ำให้มีนิสัยคล้ายๆ กับสุนัข บางคน ให้ฉายาแมวพันธุ์นี้ว่า “Pixie Cat” หรือแมวจอมป่วน นั่นเอง

051

5. MANX • มักรู้จักกันในชื่อ “แมวหางกุด” หรือ “แมวไร้หาง” • มีจดุ เด่นคือหางกุดสัน้ แต่บางครัง้ อาจพบว่ามีบางตัวที่หางงอกยาวออก มานิดหน่อยเหมือนกัน • บางต�ำนานบอกว่าแมวพันธุน์ ี้ไม่มี หางเพราะถูกประตูเรือโนห์อาหนีบ จนหางขาด หรื อ บ้ า งก็ บ อกว่ า เป็ น เพราะแมวพันธุ์นี้เกิดขึ้นจากแมวผสม พันธุ์กับกระต่าย เลยได้หางกุดของ กระต่ายมาด้วย • แต่ ค วามจริ ง คื อ แมวพั น ธุ ์ นี้ ไม่ มี ห างเพราะการกลายพั น ธุ ์ โ ดย ธรรมชาติ • มีนิสัยอ่อนโยน เชื่อฟังเจ้าของ สามารถฝึกให้คาบของที่โยนกลับมา หรือจูงเดินเล่นได้


BRITISH SHORT HAIR THE SHORT STORY ว่ากันว่า British short hair เป็น หนึ่งในสายพันธุ์แมวที่เก่าแก่ที่สุดของ ประเทศอั ง กฤษเลยที เ ดี ย ว โดยต้ น ก�ำเนิดของแมวสายพันธุ์นี้เชื่อกันว่า มาจากชาวโรมันโบราณที่ ได้บุกมายึด ครองประเทศอังกฤษสมัยก่อนได้น�ำ แมวบ้านสายพันธุ์อียิปต์มาเลี้ยง และ เมือ่ แมวเหล่านีผ้ สมกับแมวป่าสายพันธุ์ ยุโรปทั่วไปก็ท�ำให้ถือก�ำเนิดสายพันธุ์ British Shorthair นี้ออกมา แต่แมว British Shorthair เริ่มมา ได้รับการยอมรับและจ�ำแนกลักษณะ สายพันธุ์จริงๆ เมื่อต้นศตวรรษที่ 90 เมื่อ Harrison Weir นักบุกเบิกการ ปรับปรุงสายพันธุ์แมวและศิลปินชาว อังกฤษ ได้วางมาตรฐานลักษณะของ สายพันธุอ์ ย่างชัดเจนขึน้ มา หลังจากนัน้ British Shorthair ก็ ไ ด้ เ ปิ ด ตั ว ใน งานประกวดแมวที่ Crystal Palace ณ กรุงลอนดอน ในปี 1871 และได้รับ เสียงตอบรับเป็นอย่างดี 052


Scottish Fold the Story Scottish Fold ถือก�ำเนิดขึ้นตัวแรกที่ฟาร์ม แห่งหนึ่งในประเทศสก็อตแลนด์ เมื่อปี 1961 โดย เป็นแมวสีขาวทัง้ ตัวทีม่ ลี กั ษณะเด่นคือหูพบั มาทาง ด้านหน้า William Ross ผู้ซึ่งเป็นคนเลี้ยงแกะและ ภรรยาได้พบกับแมวตัวนี้เข้าและถูกใจที่ลักษณะ หู พั บ ที่ ท� ำให้ ห น้ า ของแมวตั ว นี้ ค ล้ า ยนกฮู ก เลย ตัดสินใจเก็บมาเลี้ยงและตั้งชื่อว่า Susie เมื่อเวลาผ่านไป Susie ได้ให้ก�ำเนิดลูกแมว และมีลกั ษณะหูพบั ขึน้ มาอีกเช่นกัน เลยท�ำให้เริม่ มี คนสนใจน�ำแมวทีม่ ลี กั ษณะหูพบั นี้ไปปรับปรุงพันธุ์ จนกระทัง่ ในปี 1966 ก็ได้มกี ารตัง้ ชือ่ แมวหูพบั นีว้ า่ Scottish Fold ซึง่ เป็นเกียรติให้กบั สถานทีท่ กี่ ำ� เนิด แมวสายพันธุ์นี้เป็นครั้งแรกนั่นเอง แต่ ใ นตอนแรกหลายคนยั งไม่ ย อมรั บ แมว สายพันธุน์ มี้ ากนัก เพราะมีความเชือ่ ผิดๆ ว่าลักษณะ หูพับอาจท�ำให้แมว Scottish Fold มีปัญหาเกี่ยว กับรูหูตามมา แต่ ในภายหลังตอนปี 1978 ได้มี นักวิทยาศาสตร์น�ำแมว Scottish Fold ไปวิจัยที่ สหรัฐอเมริกา และได้ข้อสรุปว่าการที่หูพับของ Scottish Fold เกิดขึ้นจากยีนเด่น และลักษณะนี้ ไม่ได้มีผลต่อสุขภาพหูของแมวพันธุ์นี้แต่อย่างใด นับตัง้ แต่นนั้ เป็นต้นมาแมวพันธุน์ กี้ ไ็ ด้รบั การยอมรับ ในวงกว้างอย่างรวดเร็วและเป็นหนึง่ ในแมวทีม่ คี น นิยมเลี้ยงมากที่สุดในโลกอีกด้วย

053


ใบหน้ากลมใหญ่ มีแก้มตุ้ยนุ้ย

Biology of British short hair ขาค่อนข้างสั้น แต่มีขนาดใหญ่และแข็งแรง

อุ้งเท้ากลมมน สามารถเหยียบย่างได้อย่างมั่นคง

054


ตากลมรีใหญ่ มักมีสีเหลือง แต่ก็พบสีอื่นๆ ได้เช่นกัน

มี ป ากที่ โ ค้ ง รั บ ส่ ว นโค้ ง ของคางพอดี ท�ำให้ดูเหมือนก�ำลังแสยะยิ้ม

ขนสั้นแต่แน่นอันเป็นลักษณะอันเป็น เอกลักษณ์ มีหลายสีและหลายลวดลาย แต่สีที่นิยมที่สุดคือ British Blue

หางใหญ่ ตรงปลายมน ดูเหมือนกระบอง

055


ตากลมรีใหญ่ มักมีสีเหลือง แต่ก็พบสีอื่นๆ ได้เช่นกัน

จมูกสั้น แบน และโค้งเล็กน้อย

Biology of Scottish Fold หางยาว และขนบริเวณหางค่อนข้างยาวเช่นกัน

056


หูพับอันเป็นเอกลักษณ์ โดยจะพับลงมาด้านหน้าเสมอ แต่ก็มีแบบที่หูไม่พับเช่นกัน

ล�ำคอสั้น เมื่อเทียบกับแมวพันธุ์อื่นๆ

ล�ำตัวกลมมน มีขนนุ่ม ปัจจุบันมีการเพาะพันธุ์ ท�ำให้มีหลากหลายสี แต่สี น�้ำตาลและสีขาวมักได้รับ ความนิยมมากที่สุด

057


มุมเล็กๆ ที่เธอไม่เคยรู้

2. British Shorthair เป็นแมวอินดี้ British Shorthair เป็นแมวที่ไม่ชอบส่งเสียง ร้อง ชอบอยู่เฉยๆ เงียบๆ และบ่อยครั้งมักหา มุมสงบนั่งปลีกวิเวกอยู่ตัวเดียว และอาจถึงขั้น เมินไม่ยอมเล่นด้วยกับเจ้าของอีกต่างหาก แต่ อย่างไรก็ดี British Shorthair เป็นแมวที่ฉลาด ชอบสังเกตสิ่งที่เคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลง รอบตัว รวมไปถึงเป็นมิตรกับผู้คนรวมไปถึง เด็กอีกด้วย ท�ำให้ British Shorthair เป็นแมว ที่เหมาะกับการเลี้ยงภายในบ้านและอยู่ร่วมกับ ครอบครัวที่มีเด็กด้วยเป็นอย่างดี

1. Bulldog แห่งโลกของแมว British Shorthair เป็นแมวทีม่ รี ปู ร่างสันทัดสมส่วน ด้วยหัวที่กลมใหญ่ ขาที่ค่อนข้างสั้น อุ้งเท้ากลมใหญ่ รับน�้ำหนักได้ดี และร่างกายที่เต็มไปด้วยกล้ามเนื้อ ท�ำให้ British Shorthair เป็นแมวที่มีความแข็งแรง และมี ค วามสามารถในการล่ า ที่ ย อดเยี่ ย ม จนแมว สายพันธุ์นี้ถูกขนานนามว่าเป็นสุนัข Bulldog แห่งโลก ของแมวเลยทีเดียว

058


4. Scottish Fold กับท่านัง่ ประจ�ำตัว Scottish Fold มีท่านั่งประจ�ำตัวที่ ไม่ เหมือนกับแมวอื่นทั่วๆ ไป โดย Scottish Fold ชอบนั่งบนหลังของตัวเอง แล้วปล่อยสองขา เหยียดตรงมาข้างหน้า และวางสองขาหน้า ไว้เฉยๆ บริเวณเอว ท�ำให้ดูเผินๆ เหมือนกับ ก�ำลังเป็นอาเสีย่ นัง่ พุงพลุย้ อยู่ ว่ากันว่าเหตุผล ที่ Scottish Fold ชอบนัง่ ท่าสุดประหลาดนีเ้ ป็น เพราะว่ามันสบายกว่าท่าอื่นนั่นเอง จนบางที เราอาจสามารถเห็นมันหลับในขณะที่นั่งท่านี้ ได้ด้วยเหมือนกันนะ

3. ลูกแมว Scottish Fold ทุกตัวหูตงั้ แม้ จ ะได้ ชื่ อ ว่ า เป็ น แมวที่ รู ้ จั ก กั น ในชื่ อ “แมวหูพับ” แต่อย่างไรก็ดี Scottish Fold บางตัวก็อาจจะหูตั้งได้เช่นกัน ซึ่งมีชื่อเรียก เฉพาะว่า “Scottish Straights” และลูกแมว พันธุ์ Scottish Fold เมื่อคลอดออกมาจะหูตั้ง ทุกตัว ก่อนที่ลูกแมวตัวไหนที่มียีนหูพับ ใบหู ของลูกแมวตัวนั้นจะค่อยๆ พับลงมาในช่วง 3 สัปดาห์หลังคลอด โดยระดับการพับของหูมอี ยู่ 3 ระดับคือ Single Fold, Double Fold และ Triple Fold

059


LONDON SIDE STREET หนึ่งคน หนึ่งแมว กับความฝั นข้างถนนใน กรุ งลอนดอน หากจะพูดถึง เจมส์ โบเวน คงอาจพอนิยามได้สั้นๆ ว่าเขาเป็นนักดนตรีเร่ร่อนยากจนและติดยาเสพย์ติด ที่คอยเล่นดนตรีเปิดหมวกตามข้างถนนกรุงลอนดอน จนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้พบกับแมวสีส้มตัวหนึ่งที่ก�ำลัง บาดเจ็บอยู่ที่โถงทางเดินแฟลตเล็กๆ ของเขา ส�ำหรับ นักดนตรีที่ยากจนและตกต�่ำถึงขีดสุดแล้ว ค�ำว่าสัตว์ เลี้ยงน่าจะเป็นสิ่งสุดท้ายในชีวิตที่เขาอยากได้ แต่ถึง กระนัน้ เขาก็ตดั สินใจพาแมวจรจัดสีสม้ ตัวนี้ไปรักษากับ สัตวแพทย์ เจมส์ โบเวน ใช้ค่าใช้จ่าย 1 สัปดาห์ของเขา เพื่อ รักษาแมวตัวนัน้ โดยเขาได้ตงั้ ชือ่ มันว่า บ็อบ และตัง้ ใจว่า ถ้าหายดีแล้วจะปล่อยบ็อบใช้ชีวิตตามข้างถนนต่อไป แต่ปรากฏว่าบ็อบไม่ยอมให้ท�ำเช่น นั้น ต่อให้โบเวน พยายามไล่บ็อบไปแค่ไหน มันก็พยายามวิ่งไล่ตามกลับ มาจาก 100 เมตร เป็น 200 เมตร เป็นอย่างนี้ทุกวัน จนกระทัง่ วันหนึง่ บ็อบก็ตดั สินใจกระโดดขึน้ รถเมล์ตาม โบเวนมาด้วย และนับจากนั้นมาโบเวนก็ตัดสินใจเลี้ยง บ็อบในที่สุด

หนึง่ คน หนึง่ แมว กับการเล่นดนตรีขา้ งถนนเพือ่ ยังชีพ พวกเขากลายเป็นคู่ซี้ที่ผจญภัยไปทั่วลอนดอน ดูเหมือน ว่าสายสัมพันธ์ระหว่างโบเวนและบ็อบ ได้ช่วยเยียวยา บาดแผลในอดีตทีม่ าซึง่ กันและกัน จนโบเวนสามารถตัดสินใจ เลิกยาเสพย์ติดเด็ดขาด และเริ่มเป็นที่รู้จักของผู้คนจาก การตระเวนเล่นดนตรีด้วยกันกับบ็อบ ในที่สุดเรื่องราว ของเขาก็ไปเตะตาบรรณาธิการคนหนึ่งเข้าและท�ำให้เขา ได้เขียนหนังสือออกมาในชื่อว่า A Street Cat Named Bob ซึ่งเป็นบันทึกเรื่องราวของเขากับบ็อบตั้งแต่ได้รู้จัก กันมา และกลายเป็นหนังสือขายดีในประเทศอังกฤษ รวม ไปถึงได้รับการแปลกว่า 18 ภาษา จ�ำหน่ายทั่วโลกอีกด้วย นี่อาจเป็นตัวอย่างที่ดีที่จะบอกว่า บางทีเราอาจไม่ได้ ต้องการอะไรมากกว่าใครบางคนทีเ่ ข้าใจกันทัง้ ในช่วงทุกข์ และสุขเท่านั้นเอง

060


BRITISH CAT CHARACTERS

PUSS IN BOOTS หลายคนอาจคุ้นหน้าคุ้นตาเจ้าแมวเหมียวสุดเท่และน่ารัก กระชากใจสาวอย่างเจ้าพุซ หรือ Puss in Boots จากภาพยนตร์ แอนิเมชันภาคต่ออันแสนโด่งดังเรื่อง Puss in Boots แต่รู้ไหม ว่าเจ้าพุซนั้นเป็นแมวพันธุ์ British Shorthair และเจ้าพุซไม่ได้ ปรากฏตัวครั้งแรกในภาพยนตร์ Puss in Boots หากแต่เป็น ตัวละครแมวตัวนี้เป็นหนึ่งในต�ำนานพื้นบ้านของทางยุโรปและ ปรากฏตัวในนิยายและนิทานของทางยุโรปมานานแล้ว Puss in Boots ปรากฏตัวครั้งแรกในนิยายเรื่อง The Facetious Nights of Straparola ของนักเขียนชาวอิตาลีทมี่ ชี อื่ ว่า Giovanni Francesco Straparola ในปี 1550-1553 ก่อนที่ จะเจ้าเหมียวในรองเท้าบูทนีจ้ ะไปปรากฏตัวในหนังสืออีกหลาย เล่มตามมา โดย Puss in Boots นั้นเป็นตัวละครแมวท่าทางเท่ แต่เต็มไปด้วยความเจ้าเล่ห์ มีนสิ ยั ชอบใช้เล่หเ์ หลีย่ มเพือ่ ชิงของ และหัวใจสาวๆ ที่ตัวเองต้องการมา ด้วยลักษณะการบรรยาย ของพุซ โดยเฉพาะเวอร์ชั่น Puss in Boots ของ Shrek แล้ว มี ความใกล้เคียงกับแมวพันธุ์ British Shorthair มาก ท�ำให้ใคร หลายคนฟันธงว่า Puss in Boots น่าจะเป็นแมวพันธุ์ British Shorthair แน่นอน 061

CHESHIRE CAT คงไม่มีแมวตัวไหนยิ้มได้สยองเท่านี้อีกแล้ว ในเหล่าแมวทีเ่ กีย่ วข้องกับต�ำนานและนิทาน แล้ว แมวยิ้มสยองหรือ Cheshire cat ในเรื่อง Alice’s Adventure in the Wonderland ถือว่า เป็นแมวคลาสสิกทีเ่ ด็กๆ (ในสมัยก่อน) ต้องเคย เห็นและรู้จักอย่างแน่นอน Cheshire cat มีจุด เด่นที่รอยยิ้มที่ดูแล้วชวนให้ไม่น่าไว้วางใจ หาก Puss in Boots เป็นแมวที่ทั้งเท่และทรงเสน่ห์ แล้ว Cheshire Cat ก็ดูเป็นตัวอย่างแมวตัวร้าย ที่ไม่น่าไปคุยด้วยเป็นอย่างยิ่ง แต่เมื่อพิจารณารูปร่างท่าทาง ทั้งหน้าอ้วน กลม แก้มยุ้ย โดยเฉพาะส่วนปากที่เหมือนกับ ยิ้มแสยะนั้น มันช่างตรงกับลักษณะของแมว พันธุ์ British Shorthair ซึ่งตรงกับข้อมูลของ Cheshire Cat ว่าเป็นแมวพันธุ์ British Shorthair รูปแบบสีขนแบบ Tabby


เรื่องเล่าของแมว กับชาวอังกฤษ

1. แมวปิ ศาจ Cat Sith แมวปิศาจในเรือ่ งเล่าของแถบอังกฤษนีม้ ตี น้ ก�ำเนิด มาจากแถบสก็อตแลนด์และไอร์แลนด์ ที่กล่าวถึงแมว ปิศาจสีดำ� ทีส่ ามารถขโมยวิญญาณของผูล้ ว่ งลับได้ แมว ปิศาจมีอยูห่ ลากหลายชือ่ เรียกและหลากหลายทีม่ า บ้างก็วา่ แมวปิศาจ Cat Sith ถือก�ำเนิดจากแม่มดที่แปลงร่าง ตัวเองเป็นแมวครบ 9 ครั้ง และมีค�ำบอกเล่าว่าห้าม ไว้ใจ Cat Sith เด็ดขาดไม่วา่ มันจะล่อลวงเรายังไงก็ตาม แม้จะฟังดูนา่ กลัว แต่ดเู หมือนว่า Cat Sith จะมีทมี่ า จากแมวจริงๆ คือ Kellas Cat ซึ่งเป็นลูกผสมระหว่าง แมวป่าสก็อตแลนด์และแมวบ้านธรรมดา ท�ำให้ Kellas Cat ซึ่งมีขนาดตัวใหญ่กว่าแมวบ้านทั่วไป ส่งผลให้ชาว บ้านในสมัยก่อนเห็นแล้วคิดว่าแมวป่าเหล่านี้อาจเป็น แมวปิศาจก็เป็นได้

2. แม่มดแปลงร่างเป็นแมวด�ำได้ 8 ครัง้ จากเรื่องเล่าของแมวปิศาจ Cat Sith มีการพูด ถึงแม่มดว่าการใช้เวทมนตร์แปลงร่างเป็นแมวด�ำนั้น สามารถใช้ได้ทั้งหมด 8 ครั้ง หากยังฝืนแปลงร่างเป็น แมวอีกเป็นครั้งที่ 9 จะไม่สามารถกลับมาเป็นมนุษย์ ได้อกี และต้องอยู่ในร่างของแมวไปตลอดกาล ซึง่ เป็นต้น ก�ำเนิดหนึ่งของแมวปิศาจ Cat Sith นั่นเอง

062


3. ราชาแมว มี เ รื่ อ งเล่ า แปลกๆ ของชาวเซลติ ก ซึ่ ง เป็ น บรรพบุรุษ ของชาวอังกฤษในปัจจุบันเล่าถึงราชาแมว เอาไว้ว่า มีชาวนาคนหนึ่งระหว่างเดินทางกลับบ้าน หลังจากเสร็จสิน้ การท�ำงานแล้ว ได้พบขบวนแมวก�ำลัง แห่โลงศพทีถ่ กู ประดับประดาอย่างดี และเมือ่ เขาเดิน เข้าไปใกล้ขึ้นก็ได้ยินแมวเหล่านั้นพูดกันถึงเรื่องราชา แมวได้เสียชีวิตลงแล้ว พอกลับบ้านเขาก็รีบเล่าเรื่องที่เห็นขึ้นให้ภรรยา ฟังอย่างตื่นเต้น และเมื่อเล่าจบอยู่ดีๆ แมวแก่ตัวหนึ่ง ที่เขาเลี้ยงอยู่ก็ตื่นขึ้นมาแล้วพูดขึ้นว่า “ทิมตายแล้ว อย่างนั้นรึ เช่นนั้นข้าคงต้องเป็นราชาแมวคนต่อไป” แล้วแมวแก่ทเี่ ขาเลีย้ งก็กระโดดออกนอกหน้าต่างและ ไม่มีใครได้พบเห็นมันอีกเลย

4. แมวด�ำกับความโชคดี แม้คนส่วนใหญ่ทั่วโลกจะเชื่อว่แมวด�ำเป็นตัวน�ำ พาความโชคร้ายและเป็นลูกสมุนของแม่มด แต่คนใน เกาะอังกฤษตอนกลางเชื่อว่าแมวด�ำเป็นตัวด�ำความ โชคดีมาให้พวกเขา โดยเฉพาะคนสก็อตแลนด์ที่เชื่อ ว่าหากแมวด�ำไปเยี่ยมเยือนหรือไปอยู่ที่หน้าประตู บ้านใครแล้ว บ้านนั้นจะมีโชคดีอย่างแน่นอน

063


BRITISH SHORTHAIR สิ่งที่คิด VS ความเป็นจริง

064


SCOTTISH FOLD

สิ่งที่คิด VS ความเป็นจริง

065


066


With Love, Cat and the Pastel เล่าเรื่องรักสีพาสเทลของ คุณลิน-สุพรรณี กิตติม่งิ มงคล กับแมวหูพบั ของเธอทัง้ 2 ตัว สีสันอันแสนอ่อนหวาน ที่ร้อยเรียงเป็นภาพสัตว์หลายต่อ หลายภาพทีเ่ ราได้เห็นทัว่ ห้องของเธอนัน้ น่าจะเป็นการบ่งบอก ได้ดีว่าหญิงสาวตรงหน้าของเรารักสัตว์และการวาดรูปมาก ขนาดไหน คุณลิน-สุพรรณี กิตติมิ่งมงคล จบจากคณะเภสัชศาสตร์ ชอบวาดรูปมาตัง้ แต่เด็ก เคยเป็นเภสัชกรมาก่อนและอาศัยอยูก่ บั แมวหูพบั อีก 2 ตัว แต่ในตอนนีเ้ ธอได้ออกจากงานประจ�ำมาเป็น นักวาดภาพประกอบแล้ว ซึง่ คุณลินได้กล่าวติดตลกว่าความจริง ตอนนีเ้ ธอก�ำลังเลีย้ งแมวเป็นงานหลักและวาดภาพเป็นงานเสริม หากใครติดตาม howl กันมา น่าจะคุน้ เคยกับชือ่ ลิน หรือ ในนามปากกว่า Linkumi กันมาบ้างแล้ว กับภาพวาดสีพาสเทล ของเธอในคอลัมน์โรงงานความฝัน และภาพประกอบในปฏิทนิ howl ทีเ่ ราเชือ่ กันอย่างหมดใจว่าถ้าไม่ได้คณ ุ ลินมาวาดภาพให้ ผลตอบรับคงไม่ออกมาดีขนาดนี้ ชือ่ ของลิน-สุพรรณี กิตติมงิ่ มงคล อาจจะไม่ใช่ชอื่ ทีโ่ ด่งดัง ในวงการนักวาดเมืองไทยมากนัก กลับกันคุณลินชอบวาดรูปเป็น งานอดิเรก ไม่มแี ฟนเพจเป็นของตัวเอง แต่ความธรรมดาที่ไม่ ธรรมดาของเธอคนนีเ้ ริม่ ต้นจากทีเ่ ธอเป็นเภสัชกรทีห่ ลงรักการ วาดรูป และได้ฝกึ ฝนวาดรูปด้วยตนเองเรือ่ ยมาจนมีสไตล์เฉพาะ เป็นของตัวเอง ทีม่ ที งั้ ความน่ารัก สดใส และอ่อนโยน ปะปนอยู่ ในสัดส่วนกลมกลืนกัน แม้จะไม่แพร่หลายในวงกว้าง แต่กเ็ ป็น

067

ผลงานทีเ่ รามัน่ ใจว่าใครเห็นก็ตอ้ งชอบ คุณลิน บอกว่าแรงบันดาลใจในการวาดรูปส่วนใหญ่นั้น มาจากความชอบส่วนตัวและความหลงใหลในความน่ารักของ สัตว์ตา่ งๆ โดยเฉพาะแมวหูพบั 2 ตัวทีเ่ ธอเลีย้ งอยู่ ซึง่ มีชอื่ ว่าทา โร่และซูรุ ทีเ่ พิง่ เข้ามาเปลีย่ นแปลงชีวติ ของเธอเมือ่ ไม่นานมานี้ “ตอนแรกเราไปได้ ทาโร่ มาก่อน จากพีร่ า้ นกาแฟทีร่ จู้ กั กัน ความจริงทาโร่เป็นแมวพันธุ์ American Shorthair ทีค่ อ่ นข้างน่า สงสาร เพราะขนก็ยาว หูกพ็ บั ตอนทีย่ งั เด็กเลยไม่มีใครอยากได้ เราก็เอามาเลีย้ งแทน แต่ถงึ ตอนนีพ้ อใครเห็นก็ยงั มีแต่คนเข้าใจ ผิดว่าทาโร่เป็น Scottish Fold” คุณลินหัวเราะ พร้อมๆ กับทาโร่ American Shorthair หูพบั เดินนวยนาดมาใกล้ๆ ก่อนทีเ่ ธอจะ เล่าเรือ่ ง ซูรุ แมวอีกหนึง่ ตัว ซึง่ คราวนีเ้ ป็น Scottish Fold สีขาว น่ารัก ให้เราได้ฟงั กัน “ซูรเุ ป็นแมวทีซ่ อื้ มาจากฟาร์มเพราะว่าอยากให้เป็นเพือ่ นกับ ทาโร่ เพราะก่อนหน้านี้ตอนกลางวันเราปล่อยให้ทาโร่อยู่บ้าน ตัวเดียวมาตลอด กลัวเขาเหงาเลยซือ้ ซูรมุ าอีกตัวหนึง่ แต่ตอนทีซ่ อื้ ซูรุเราก็ยังไม่ได้มีความรู้อะไรมาก ตอนเอามาก็เป็นไรในหู เปิดหูมานีด่ ำ� เลย ก็ตอ้ งมาจัดการหยอดยาในหู รักษากันไป” อดีตเภสัชกรผู้วาดรูปเป็นงานอดิเรกเล่าว่าความจริงแล้ว มีอยู่ 2 อย่างทีเ่ ปลีย่ นแปลงชีวติ เธอ คือ การเริม่ ต้นวาดรูปอย่าง จริงจัง และการเลีย้ งแมว ในเรือ่ งของการเลีย้ งแมวนัน้ คุณลิน บอกว่าตั้งแต่เลี้ยงแมวทั้ง 2 ตัวนี้ ท�ำให้เธอเป็นคนอ่อนโยน ขึน้ มากและตัง้ ใจท�ำอะไรบางอย่างมากขึน้ เพือ่ พวกเขาทัง้ 2 ตัว “เวลาทีเ่ ราเลีย้ งสัตว์ เราจะเป็นคนทีอ่ อ่ นโยนขึน้ นะ เหมือน กับว่าใจเย็นมากขึน้ เพราะปกติเราเป็นคนใจร้อน เวลาท�ำอะไร เราก็จะคิดถึงพวกเขามากขึน้ จากแต่กอ่ นก็ไม่ได้คดิ ถึงอะไรมาก ตอนนีท้ กุ ๆ วัน ถ้าไปไหนเราก็อยากรีบกลับมาเพือ่ เจอแมว” ส่วนความน่ารักที่เธอได้พบกับแมวหูพับที่ ใช่และไม่ ใช่ Scottish Fold ทัง้ 2 ตัวนีก้ ม็ มี ากมาย ตัง้ แต่แมวจอมซนทัง้ 2 กัดทุกอย่างทีเ่ ป็นสายไฟขาดหมดบ้าน ไปจนถึงเรือ่ งน่ารักอย่าง ทาโร่มักจะเดินมาต้อนรับตอนเธอกลับบ้าน ส่วนซูรุก็เป็นแมว ขีเ้ ล่นทีช่ อบมานวดเธออยูเ่ สมอๆ ซึง่ สิง่ เหล่านีท้ ำ� ให้คณ ุ ลินคิดว่า ความจริงแล้วภาพจ�ำเกีย่ วกับแมวทีเ่ ราคิดกันว่าแมวเป็นสัตว์ทมี่ ี ความอินดีส้ งู อาจจะไม่ถกู ต้องทัง้ หมดเสียทีเดียว “หลายคนมักบอกว่าแมวเป็นสัตว์เลี้ยงที่ไม่ตอ้ งสนใจอะไร มาก มันก็อยูข่ องมันได้ ไม่ตอ้ งดูแลอะไรมาก แต่ความจริงแล้ว เราว่ามันก็ไม่เชิงนะ เพราะตอนมาเลี้ยงจริงๆ แล้ว ส่วนใหญ่


เขาก็ไม่ได้อยากอยูค่ นเดียวนะ ดูได้จากเวลาทีเ่ ราอยูต่ รง ไหนมันก็เดินตามไปตลอด เราว่าแมวก็รกั เจ้าของเหมือนกัน แต่วา่ มันอาจจะไม่ได้มาอ้อนมากแค่นนั้ เอง” นอกจากเรือ่ งแมวทีค่ ณ ุ ลินยังคงยืนยันว่าตอนนีท้ ำ� เป็น งานหลักแล้ว การวาดรูปก็เป็นอีกเรือ่ งทีต่ อนนีเ้ ธอหันกลับ มาใส่ใจมันอย่างจริงจัง สานต่อความรูส้ กึ เมือ่ สมัยเด็กๆ ที่ เธอเคยทิง้ หายไปตอนสมัยเรียนมหาวิทยาลัย “ความจริงเราชอบวาดรูปมาตัง้ แต่เด็กเลยนะ ชอบมากๆ วาดกั บ น้ อ งชายด้ ว ยกั น มาตลอด เวลาดู ก าร์ ตู น ก็ ม า นัง่ วาดรูปกัน แต่พอเริม่ โตขึน้ ก็วาดน้อยลง และพอเรียน คณะเภสัชศาสตร์ ก็แทบจะไม่ได้วาดอีกเลยและไม่ได้วาด มานานมาก” นักวาดสาวค่อยๆ เล่าถึงอดีตและจุดหักเหที่ ท�ำให้เธอกลับมาวาดรูปอีกครัง้ “จุดหักเหส�ำคัญ เริ่มต้นจากที่เ มื่อก่อนเคยวาดรูป เหมือนให้คุณปู่ไปรูปหนึ่ง ซึ่งท่านก็ชอบมาก เลยเอาไป เลีย่ มกรอบไว้ในห้องนอน หลังจากนัน้ เวลาก็ผา่ นมานาน จน กระทัง่ คุณปูเ่ สีย ญาติๆ ไปเก็บของคุณปูก่ เ็ ห็นกรอบรูปเลย เอามาคืนให้เรา ตอนนัน้ เรารูส้ กึ ตืน้ ตันมากเพราะเราเอง ลืมไปแล้วว่าเคยวาดรูปนี้ไว้ แต่คณ ุ ปูย่ งั เก็บไว้เหมือนเป็น ของส�ำคัญมาตลอด ด้วยเหตุนี้ก็เลยกลับมาวาดรูปอย่าง จริงจังอีกครัง้ ก็คอ่ ยๆ ฝึกวาดมาเรือ่ ยๆ จนกระทัง่ ไปร่วม งานกับเจ้าของร้านกาแฟเจ้าของทาโร่ ไปช่วยออกแบบ เสือ้ ให้เขา จากนัน้ เราก็รสู้ กึ ว่าเราพอจะท�ำงานด้านนี้ได้ ก็ เลยลองท�ำดู” อย่างที่ได้กล่าวไว้ในตอนต้นว่าตอนนีค้ ณ ุ ลินได้ตดั สิน ใจออกจากงานประจ�ำมาเป็นนักวาดภาพเต็มตัวแล้ว ซึ่ง เป็นการตัดสินใจเพือ่ ให้เธอได้ใช้เวลาอยูก่ บั สิง่ ทีเ่ ธอรักมาก ขึน้ นอกจากนีค้ ณ ุ ลินยังได้แอบแง้มแผนในอนาคตเล็กๆ ให้ เราฟังว่าเธอก�ำลังซุม่ วาดการ์ตนู และเขียนหนังสือเพือ่ รวม เล่มขายในอนาคตอันใกล้นี้ แม้จะยังไม่ทราบว่าทั้งการ์ตูนและหนังสือของเธอจะ ออกมาในรูปแบบใด แต่เราเชือ่ ว่ามันต้องเป็นเรือ่ งทีอ่ บอุน่ และอ่อนหวาน เช่นเดียวกับเรื่องราวสีพาสเทลที่เธอได้เล่าให้เราฟัง อย่างแน่นอน

068


069


070


Best of the Best คุ ณ อิ ส ริ ย รั ต นะวี ร ะวงศ์ กั บ การเดิ น ทางของ “เบอร์ลิน” แมวพันธุ์ British Shorthair อันดับ 2 ของโลก หากเปรียบเป็นความรัก นีค่ งเป็นรักแรกพบ แน่นอนว่าเราไม่ได้พดู ถึงหนุม่ หล่อหรือสาวสวยที่ไหน หากแต่ นี่คือความรู้สึกของเราจริง ๆ เมื่อได้พบกับ “เบอร์ลิน” แมว พันธุ์ British Shorthair ผู้ได้รับต�ำแหน่ง CFA Best Cat in Championship 2015-2016 ของโซนอินเตอร์เนชัน่ แนล และยัง เป็นแมวพันธุ์ British Shorthair ทีม่ คี ะแนนสูงสุดอันดับ 2 ของโลก ของทางสมาคม CFA อีกด้วย ในแวดวงการประกวดเบอร์ลนิ ถือว่าเป็นแมวทีม่ ชี อื่ เสียงใน ระดับโลก เรียกได้วา่ ผูอ้ ยู่ในวงการประกวดแมวต้องรูจ้ กั และที่ ส�ำคัญคือเบอร์ลนิ มีเจ้าของเป็นคนไทย คือ คุณอิส-อิสริย รัตนะ วีระวงศ์ ซึง่ เป็นคนเลีย้ งเบอร์ลนิ มาตัง้ แต่ยงั เป็นลูกแมวและเป็น ผูค้ อยพยายามผลักดันจนกระทัง่ เบอร์ลนิ มีชอื่ เสียงในระดับโลก ในแง่มุมหนึ่งเราอยากพูดถึงเรื่องของเบอร์ลินกับเรื่องราว ในโลกของการประกวดแมวว่ารายละเอียดของการแข่งขันใน โลกทีเ่ ราไม่คนุ้ เคยนีเ้ ป็นอย่างไร ส่วนในอีกแง่มมุ หนึง่ เราอยาก พูดถึงสายสัมพันธ์และความพยายามอันไม่ธรรมดาที่อยู่เบื้อง หลังความส�ำเร็จของเบอร์ลนิ และคุณอิสริย ทีต่ า่ งฝ่ายต่างใช้เวลา และฝึกฝนร่วมกันจนกระทัง่ สามารถก้าวขึน้ สูแ่ ถวหน้าของวงการ ประกวดแมวระดับโลกได้สำ� เร็จ แม้ค�ำว่างานประกวดแมว อาจชวนให้หลายคนนึกถึงการ ประกวดทีท่ กุ คนเอาแต่มองแมวสวยๆ มีใบประวัตสิ ายพันธุย์ าว เหยียด แต่ความจริงแล้วงานประกวดแมวยังมีมติ ทิ หี่ ลากหลาย มากไปกว่านั้น โดยเฉพาะที่คุณอิสบอกกับเราว่างานประกวด แมวคือการต่อสูข้ องสองชีวติ สองชีวติ ของแมวและเจ้าของทีต่ อ้ งก้าวไปในจังหวะเดียวกัน

071

1. “เริม่ ต้นจากว่าเราเลีย้ งแมวเป็นงานอดิเรก” นีค่ อื ค�ำพูดหนึง่ ของคุณอิส-อิสริย รัตนะวีระวงศ์ เมือ่ ตอน ที่เราถามว่าพบกับเบอร์ลินและเริ่มต้นเลี้ยงแมวพันธุ์ British Shorthair ได้อย่างไร จริงอยู่ที่ว่าขณะนี้คุณอิสมีฟาร์มแมวที่ ชือ่ ว่า ศรี-สวัสดี อยู่ หากแต่คณ ุ อิสยืนยันกับเราว่าทีฟ่ าร์มแห่งนี้ ไม่ได้มงุ่ เน้นเพือ่ ขายแมว กลับกันเขาสนใจว่าคนทีม่ าซือ้ แมวเป็น ใคร เป็นคนแบบไหน สามารถดูแลแมวได้ดีไหม ถ้ามาคุยกันแล้ว ถูกใจ หลายๆ ครัง้ ให้ฟรีเลยก็มี นีค่ อื ทีม่ าของค�ำว่าการเลีย้ งแมวเป็นงานอดิเรก และแนวทาง การท�ำฟาร์มแมวที่ไม่เหมือนใคร นอกจากความรักและเอาใจใส่ในการเลีย้ งแมวแล้ว คุณอิส ยังเป็นคนชอบศึกษาเกี่ยวกับสายพันธุ์และลักษณะของแมวอีก ด้วย ด้วยเหตุนคี้ ณ ุ อิสจึงเริม่ สนใจแมวพันธุ์ British Shorthair เนื่องจากมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและเป็นแมวสีเทาที่คุณอิส ชืน่ ชอบเป็นทุนเดิมอยูแ่ ล้ว จนกระทัง่ คุณอิสได้รจู้ กั กับกรรมการ ท่านหนึ่งของทางสมาคมประกวดแมวนานาชาติ (CFA) ที่มี British Shorthair ตรงตามลักษณะทีเ่ ขาต้องการพอดี หลังจาก ที่ได้พดู คุยติดต่อกันนานกว่า 3 ปี ในทีส่ ดุ แมว British Shorthair ของกรรมการท่านนีก้ ม็ ลี กู โดยเมือ่ ได้เห็นรูป คุณอิสบอกว่าเขา ตกหลุมรักทันที “ตอนทีท่ า่ นกรรมการส่งรูปมาให้ดคู รัง้ แรกเราก็ตกหลุมรัก เลย รูส้ กึ ได้เลยว่านีค่ อื แมวพันธุ์ British Shorthair ทีเ่ ราตามหา มาตลอด เรียกได้ว่าพอตกลงเรื่องเอกสารกับรายละเอียดได้ เสร็จ เราก็รบี ตีตวั๋ เครือ่ งบินไปรับทีเ่ ยอรมันทันที” ใช่แล้ว...ลูกแมวตัวนัน้ คือเบอร์ลนิ นัน่ เอง 2. หลังจากที่รับเบอร์ลินมาที่ประเทศไทยแล้ว ด้วยความที่ คุณอิสเป็นผู้อยู่ในวงการประกวดแมวมานาน โดยเฉพาะก่อน หน้าที่จะมาเลี้ยง British Shorthair อย่างเต็มตัวนั้น เขาเคย เป็นผูเ้ พาะพันธุแ์ มวไทยสีสวาดประกวดในระดับประเทศและคว้า รางวัลชนะเลิศถ้วยสมเด็จพระราชทานสมเด็จพระบรมราชินนี าถ ติดต่อกัน 6 ปีซอ้ น และยังเป็นอาจารย์พเิ ศษสอนเรือ่ งเกีย่ วกับ แมวไทยสีสวาดให้กับนิสิตสัตวแพทย์ ที่มหาวิทยาลัยเกษตร ก�ำแพงแสน อีกด้วย จากประสบการณ์ของเขาบอกว่าเบอร์ลนิ เป็นแมวทีม่ คี วาม


สามารถที่จะเข้าสู่วงการประกวดแมวได้ จึงเริ่มส่งเสริมให้ เบอร์ลนิ เข้าสูว่ งการประกวดแมว แต่กอ่ นทีจ่ ะเล่าเรือ่ งการประกวดแมวของเบอร์ลนิ เราคง ต้องขอเล่าเกีย่ วกับรายละเอียดการประกวดแมวของทาง CFA เพือ่ ให้เข้าใจกันซักเล็กน้อย การประกวดแมวของทาง CFA นัน้ เริม่ ต้นจากการทีเ่ ราพาแมวไปสมัครประกวด หากแมวของเรา สามารถผ่านเกณฑ์เข้าประกวดได้ แมวตัวนัน้ จะได้รบั ต�ำแหน่ง แชมป์เปีย้ นทันที ซึง่ คุณอิสได้พดู ติดตลกว่าด้วยเหตุนเี้ ลยท�ำให้ มีคนอ้างว่าแมวตัวเองมีตำ� แหน่งเป็นแชมป์เปีย้ นมากมาย หลังจากนั้นแมวทั้งหมดที่ผ่านเกณฑ์จะมาประกวดแข่งกัน กรรมการจะเลือกแมวทีด่ ที สี่ ดุ ขึน้ มาจ�ำนวนหนึง่ ในแมวจ�ำนวนนัน้ จะได้รับการให้คะแนน ซึ่งคะแนนต้องสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนด จึงได้รบั ต�ำแหน่ง แกรนด์แชมเปีย้ น (GC) ซึง่ ในส่วนนีเ้ บอร์ลนิ จะพิเศษกว่าแมวตัวอืน่ ใน GC ด้วยกัน เพราะเบอร์ลินได้ต�ำแหน่ง Grand Champion Distinction (GCD) ด้วย ซึง่ การจะได้ตำ� แหน่งนีต้ อ้ งเป็นแมวทีส่ ามารถเข้า รอบไฟนอล 10 ตัวสุดท้ายของการประกวด เป็นจ�ำนวน 30 ครัง้ ใน 1 ปี รวมทัง้ หมด 3 ปี ซึง่ เบอร์ลนิ เป็นแมวที่ได้ตำ� แหน่ง GCD เป็นตัวแรกของประเทศไทย และเป็นตัวที่ 2 ของทวีปเอเชีย ส่วนต�ำแหน่งทีเ่ หนือขึน้ ไปจากนี้ คือ ดิวชิ นั่ วินเนอร์ (DW) ซึ่งคือต�ำแหน่งแมวที่ดีที่สุดของประเทศนั้นๆ DW จะเป็นการ ประกวดแบบเป็นซีซั่น เริ่มจาก 1 พฤษภาคม ของทุกปี ไป จบลงใน 30 เมษายน ปีถดั ไป แต่ละประเทศจะมีจำ� นวน DW สัมพันธ์กบั จ�ำนวนการจัดงานประกวดแมวในประเทศนัน้ ๆ โดย ในประเทศไทยจะมีแมวที่ได้รับเลือกเป็น DW ปีละประมาณ 5 – 10 ตัวต่อปี ส่วนทีเ่ หนือกว่า DW คือ ต�ำแหน่ง National Winner (NW) หรือต�ำแหน่งแชมป์จากทัว่ โลก โดยมีเกณฑ์คอื ทัว่ โลกแบ่งออก เป็น 3 โซน เป็นสหรัฐอเมริกา 1 โซน จีนอีก 1 โซน ส่วนโซน สุดท้ายคือโซนประเทศทีเ่ หลือหรือโซนอินเตอร์เนชัน่ แนล โดยที่ แต่ละโซนจะมีโควต้าแมวที่ได้รบั ต�ำแหน่ง NW 25 ตัว โดยแมว ที่มาแข่งนั้นหากได้คะแนนสูงสุด 25 อันดับแรกและมีคะแนน สะสมจากการประกวดไม่ต�่ำกว่า 4,300 คะแนน จะได้รับ ต�ำแหน่ง NW ซึง่ ปัจจุบนั เบอร์ลนิ ได้รบั ต�ำแหน่ง Best Cat หรือ NW ล�ำดับที่ 1 จากโซนอินเตอร์เนชัน่ แนล ประจ�ำปี 2015-2016 และเพิง่ ไปรับรางวัลในงาน CFA Annual Lasvegas, Nevada ใน เดือนกรกฎาคมทีเ่ พิง่ ผ่านมานีเ้ อง เบอร์ลินเริ่มต้นการแข่งประกวดแมวครั้งแรกตอนที่อายุ เพียง 8 เดือน ซึง่ ถือว่าน้อยกว่าปกติทเี่ ริม่ ประกวดแมวกัน แต่ คุณอิสเชื่อในความสามารถของเบอร์ลินจึงส่งประกวดดูและ

ปรากฏว่าเบอร์ลนิ สามารถคว้าต�ำแหน่งแกรนด์แชมป์เปีย้ นมา ได้เลยในการแข่งครัง้ แรก ซึง่ ศัพท์ในวงการประกวดแมวเรียก ว่า One Show Grand และยังเหนือกว่านั้นอีกเมื่อเบอร์ลิน สามารถท�ำสถิติ One Day Grand ได้อกี ด้วย “ปกติในการประกวดจะมี 2 วัน เบอร์ลินได้ต�ำแหน่ง Grand Champion ตั้งแต่วันแรก เลยสามารถเรียกได้ว่า เป็น One Day Grand เท่กว่าตัวอืน่ และยังชนะแมว Grand Champion ตัวอืน่ ๆ จนเป็นตัวแทนเข้ารอบไฟนอลอีกด้วย” หลังจากที่ได้ตำ� แหน่ง Grand Champion มาแล้ว เบอร์ลนิ ก็ได้ก้าวคว้าต�ำแหน่งแชมป์ไปเรื่อยๆ จนหลายคนในวงการ ประกวดถึงกับกล่าวว่าเป็นแมวไร้พา่ ย และได้ตำ� แหน่ง Division Winner ของประเทศไทยมา 3 ปีซอ้ น จนกระทัง่ ในงาน CFA International Cat Show 2015 ทีเ่ พิง่ ผ่านมา เบอร์ลนิ สามารถ คว้าต�ำแหน่งแมวขนสัน้ ทีม่ คี ะแนนสูงสุดเป็นอันดับที่ 2 ของริง สีมว่ ง (ใน CFA international Cat Show จะแบ่งการแข่งออก เป็น 2 ริง คือ สีมว่ งและสีแดง เป็นเหมือนการแข่ง 2 งาน ใน งานเดียวกัน โดยชื่อต�ำแหน่งเต็มๆ ที่เบอร์ลินได้ในงานนี้คือ 2nd Best Shorthair in Purple Ring) เรียกได้วา่ สูสกี บั แมวที่ได้ ล�ำดับที่ 1 ซึง่ เป็นสายพันธุ์ Manx ของกรรมการชาวอเมริกนั ซึง่ เฉือนคะแนนชนะไปเพียงนิดเดียว ล่าสุดและน่าภาคภูมใิ จเป็นอย่างยิง่ คือเบอร์ลนิ ได้ตำ� แหน่ง Best Cat หรือแมวที่มีคะแนนรวมสูงสุดอันดับ 1 ในโซน อินเตอร์เนชั่นแนล และยังได้รับต�ำแหน่งแมวพันธุ์ British Shorthair ทีม่ คี ะแนนสูงสุดอันดับที่ 2 ของโลก ประจ�ำปี 20152016 ของทางสมาคม CFA อีกด้วย 3. เมื่ อ ถามว่ า อะไรคื อ เคล็ ด ลั บ ของความส� ำ เร็ จในการ ประกวดแมวระดับโลกนัน้ คุณอิสบอกว่าทุกอย่างต้องเริม่ ต้น จากความใส่ใจและมุง่ มัน่ ทีม่ ากกว่าคนธรรมดา “ไม่วา่ จะเลีย้ งแมวหรือจะท�ำอะไร สิง่ ส�ำคัญคือต้องใส่ใจ แล้วก็สนใจ ต้องศึกษา ต้องบ้าคลัง่ จะเป็นที่ 1 ได้กต็ อ้ งชนะ หมด ทุกคนเขาก็อยากชนะ เพราะอย่างนั้นเราจึงต้องบ้า มากกว่าคนอืน่ เราจะต้องรูม้ ากกว่าคนอืน่ ท�ำการบ้านมากกว่า คนอื่น ไม่รู้นะ ถ้าเรื่องอื่นเราอาจจะสู้ใครไม่ได้ แต่ถ้าเรื่อง ประกวดแมวผมคิดว่าผมไม่แพ้ใครเหมือนกัน”คุณอิสยิม้ กวนๆ แต่นอกจากความใส่ใจและมุง่ มัน่ แล้ว แมวทีเ่ ข้าประกวด เองก็ตอ้ งเป็นแมวทีอ่ ยากประกวดด้วย ตรงนีพ้ อี่ สิ ขยายความว่า แมวบางตัวมีลกั ษณะดีกจ็ ริง แต่ถา้ ตืน่ คน ไม่ชอบเข้าประกวด แล้ว ฝืนอย่างไรก็ฝนื ไม่ได้ 072


073


4. “แมวพันธุน์ ี้ ยิง่ แก่ ยิง่ สวย” เมือ่ เราถามคุณอิสว่าท�ำไมเขาถึงตัดสินใจมาเลีย้ งแมวพันธุ์ British Shorthair อย่างจริงจัง เขาก็ตอบง่ายๆ ว่าแมวพันธุน์ ี้ มีสเน่หท์ งั้ ลักษณะรูปร่างและนิสยั ที่ไม่เหมือนใคร “สุดยอดเสน่หข์ อง British Shorthair คือเป็นแมวทีน่ งิ่ เงียบ เรียบร้อย สภาวะทางอารมณ์มนั่ คง ไม่ทำ� ลายข้าวของ ไม่สง่ เสียงดังรบกวน เรียกได้วา่ เป็นแมวทีเ่ หมาะกับไลฟ์สไตล์ชวี ติ คน เมืองทีส่ ดุ และโดยธรรมชาติของแมวพันธุน์ เี้ ขาจะใช้เวลา 70 – 80% เพือ่ นอน อีกประมาณ 20% จะเป็นการเลียขนท�ำความ สะอาดตัวเอง มีกจิ กรรมน้อย เวลาท�ำงานเราก็ทำ� ไป แมวมัน ก็ไม่ยงุ่ อะไรกับเรา เรากลับมาเรามีเวลาให้เขาสัก 5 นาที เขา ก็อยูไ่ ด้แล้ว” ว่าแล้วคุณอิสจับเบอร์ลนิ ขึน้ มาลูบขนให้เราดู “ทีส่ ำ� คัญคือแมว British Shorthair เป็นแมวทีอ่ ายุยนื และ ยิง่ แก่ยงิ่ สวย จุดเด่นทีท่ กุ คนเห็นตัง้ แต่แรกคือ ‘แมวอะไร แก้ม โคตรใหญ่ หัวก็ใหญ่’ ตาดูดุ แต่นสิ ยั กลับเป็นแมวเรียบร้อย มัน ดูมคี วามแตกต่างในตัวของมันเอง” ทุกวันนีค้ ณ ุ อิสอยูก่ บั เบอร์ลนิ และนอนด้วยกันตลอด ใกล้ชดิ กันขนาดที่เวลานอนจะต้องมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย

“เราต้องคอยดูว่าแมวของเรามีความสุขกับการโชว์หรือ การประกวดหรือเปล่า ถ้าบางครั้งแมวเขาไม่มีความสุขหรือ เขาไม่ได้เกิดมาเพือ่ โชว์ เราก็ไม่ควรไปฝืนประกวด เช่น ออก อาการตืน่ กลัว อาการก้าวร้าว แบบนีก้ อ็ ย่าไปฝืนเลย ต้องเข้าใจ ว่าแมวเขาไม่ได้มาเพือ่ ทางสายนี”้ หากเปรียบไปแล้วก็คงเหมือนกับการเป็น นักร้องหรือ นักแสดงทีเ่ ราต้องยอมรับว่าไม่ใช่ทกุ คนจะสามารถเป็นได้ แต่โชคดี ทีเ่ บอร์ลนิ เป็นแมวทีเ่ กิดมาเพือ่ ประกวดอย่างแท้จริง คุณอิสถึง กับบอกว่าเบอร์ลนิ นัน้ เป็นแมวที่ born to be show เลยทีเดียว “เวลามีการประกวดนัน้ จะมีเสาหน้าตาคล้ายโพเดียมเพือ่ ให้แมวข่วน ถ้าเบอร์ลินลงแข่งจะพบว่าเขาเดินไปหาเสาแล้ว ข่วนเอง และไม่เคยออกอาการเครียดหรือก้าวร้าวใส่กรรมการ เลย”คุณอิสเล่าให้เราฟัง “ความจริงก็มกี ารฝึกไปบ้างเหมือนกัน นะ ส่วนใหญ่คอื ฝึกให้เขาคุน้ เคยกับอุปกรณ์ตา่ งๆ ที่ใช้ในการ ประกวด และฝึกไม่ให้ตื่นคน เทคนิคก็คือเปิดวิทยุ โทรทัศน์ หรือให้เจอคนแปลกหน้าในครอบครัวเราบ้าง เพราะในฮอลล์ แสดงโชว์บางครั้งจัดในห้างสรรพสินค้า จัดในโรงแรมมันมี เสียงดัง เป็นการเทรนด์แบบกลายๆ แต่ถา้ สุดท้ายแล้วแมวมัน โชว์ไม่ได้ มันไม่ใช่จริงๆ เราก็ฝนื มันไม่ได้เหมือนกัน” 074


ติดกันตลอดเวลา เช่น เอาขามาก่าย หรือนอนบนอก ซึง่ ถ้าเป็นคนอืน่ ที่ไม่ใช่พี่อิส เบอร์ลินจะไม่ท�ำเลย จนอาจบอกได้ว่าอยู่ด้วยกัน มานานจนสามารถเข้าใจกันได้แล้ว “พออยูด่ ว้ ยกันมานานๆ เราก็รสู้ กึ ว่าบางทีความรูส้ กึ มันก็สอื่ ถึงกันได้นะ โดยเฉพาะเวลาประกวด แมวเขาจะรับรูไ้ ด้เลยว่าเรา ก�ำลังรูส้ กึ อะไรอยู่ ก�ำลังดีใจ ก�ำลังเสียใจ หรือก�ำลังตืน่ เต้น พวกนี้ แมวรูห้ มดเลยนะ” 5. เราทุกคนล้วนเป็นผูช้ นะ นีค่ อื สิง่ หนึง่ ทีเ่ ราประจักษ์อย่างชัดเจนจากการพูดคุยกับคุณ อิสเป็นเวลาหลายชัว่ โมง สิง่ หนึง่ ทีเ่ ราเชือ่ ว่าเป็นสิง่ ส�ำคัญทีผ่ ลักดัน ให้คุณอิสประสบความส�ำเร็จในการประกวดแมวระดับโลกนี้ มาจากความเชื่อของเขาที่ไม่เคยยอมแพ้ให้กับเรื่องอะไรง่ายๆ พร้อมกับความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะเรียนรูแ้ ละท�ำงานหนักยิง่ กว่าใครๆ “ไม่ใช่แค่เรือ่ งประกวดแมวเพียงอย่างเดียว แต่ไม่วา่ จะเรือ่ ง อะไรก็ตาม หากคุณลงมือท�ำอะไรแล้ว คุณก็ตอ้ งบ้ากับมัน ต้องบ้า ให้เยอะ บ้าให้หนัก ถ้าชอบก็ศกึ ษาทุกอย่างแล้วไปลองผิดถูกให้ 075

สุดทาง”พีอ่ สิ พูดอย่างจริงจังทัง้ น�ำ้ เสียงและแววตา “ผมเชือ่ ว่าลึกๆ ในใจทุกคนไม่มีใครอยากแพ้หรอก เพราะ พอเกิดมาทุกคนก็เป็นผู้ชนะแล้ว ถ้าพยายามแล้วเดินหน้าไป เรือ่ ยๆ มันย่อมมีหนทางเสมอ ไม่มหี รอกค�ำว่ามืด 8 ด้าน ให้ เต็มทีอ่ ย่างมากทีส่ ดุ ชีวติ ก็มดื แค่ 7 ด้าน มันต้องมีทางสว่างสัก ทางหนึง่ ขึน้ อยูก่ บั ว่าเรากล้าพอหรือเปล่า ไม่มีใครท�ำแล้วเจ๊ง อย่างเดียว ถ้าเราหยุดคือเจ๊งจริง แต่ถ้าเราไม่หยุด เรายังมี ลมหายใจอยู่ ยังเห็นแสงตะวันอยู่ เราก็ตอ้ งท�ำได้สกั ทาง” เพราะบนโลกนี้ไม่มีใครสามารถหยุดเราให้เป็นผูช้ นะได้... นอกเสียจากตัวเราเอง แม้คณ ุ อิส-อิสริย จะไม่ได้พดู ปิดท้ายไว้อย่างนัน้ แต่เราก็ รูส้ กึ ว่าเรือ่ งราวของเขาและเบอร์ลนิ ที่ได้เล่ามาตัง้ แต่ตน้ นัน้ ก�ำลังบอกกับเราอย่างนัน้ จริงๆ Facebook : British Cat Club Thailand by Sri-sawasdee Cattery


Thank You ขอขอบคุณ ผศ.ดร.ประมวล สุธจี ารุ วฒ ั น และ คุณมีนมาส เสนาภักดิ์ และเหล่าครอบครัวกาแฟ ที่มาเป็นนายแบบนางแบบ ส�ำหรับแกลลอรี่ howl of frame ที่สวยงามในฉบับนี้ ขอขอบคุณ พี่ลนิ -สุพรรณี กิตติม่งิ มงคล และทาโร่กบั ซุ รุ ส�ำหรับการพู ดคุยสบายๆ ท่ามกลางฝนตกปรอยๆ กับน้องแมวน่ารัก ขอขอบคุณ พี่อสิ -อิสริย รัตนวีรวงศ์ และน้องเบอร์ลนิ ส�ำหรับการสัมภาษณ์ท่เี ป็นกันเองและสนุกสนาน รวมไปถึงได้ความรู ม้ าก มายเกี่ยวกับการประกวดแมวที่เราไม่เคยรู ก้ นั มาก่อน ขอขอบคุณ พี่ช้าง-คณิตศาสตร์ ส�ำหรับภาพประกอบแมวปิ ศาจในเล่มนี้ สวยงามและเท่มากๆ ครับ ขอขอบคุณ พี่แขก ที่ได้กลับมาร่วมวาดภาพประกอบในฉบับนี้ แมวบ็อบโดนใจมากครับ ขอขอบคุณ น้องไอซ์ ที่ช่วยวาดการ์ตนู ให้แม้วา่ เพิ่งจะสอบเสร็จมาหมาดๆ (แถมเป็นงานเร่งด้วย) ต้องขอบคุณจริงๆ ครับ และเหนือสิ่งอื่นใด ขอขอบคุณผู อ้ า่ นทุกท่านที่ยงั คงติดตามกันมาจนถึงฉบับนี้

076


077


PAGE BY PAGE

ความรู ้สึกหลากสีสันของ

TENT KATCHAKUL’S GALLERY

ในโลกที่ออกจะหมุนเร็วเกินไปใบนี้นั้น เชื่อว่าเรา ทุกคนต่างคงเคยมีความรูส้ กึ ในใจทีอ่ ยากบอกเล่าออกมา บางความรูส้ กึ ทีเ่ ป็นส่วนผสมของทัง้ ความอ่อนโยน แสน เศร้า และสวยงาม เหมือนกับผลงานภาพวาดของคุณ Tent Katchakul ในเพจชือ่ เดียวกันที่สอื่ ความรู้สกึ หลาก หลาย แต่กลมกล่อมไปด้วยความอ่อนโยนและความ ลึกซึ้งผ่านภาพวาดสีสดสะดุดตาและค�ำพูดบางค�ำที่ ไม่ อาจปล่อยผ่านไปได้ ดูเหมือนว่าผลงานของคุณ Tent Katchakul มักจะมีตวั ละครหลักเป็นหญิงสาว แมว และ หุน่ ยนต์เป็นส่วนใหญ่ ซึง่ ตัวละครเหล่านีจ้ ะมาเล่าเรือ่ งที่ แตกต่างกันออกไป บางครั้งอาจคมคายชวนฉุกคิด บาง ครัง้ ก็อาจเหงาเศร้าซึม บางครัง้ อาจชวนอ้างว้างเจ็บปวด แต่ถึงกระนั้นในทุกความรู้สึก....ก็ยังคงสวยงาม facebook.com/TentKatchakulsGallery

โลกในมือนักอ่าน

หากใครได้ติดตามวงการหนังสือและสิ่งพิมพ์บ้าน เราในช่วงหลังมานี้คงไม่มี ใครกล้าพูดได้เต็มปากว่า วัฒนธรรมการอ่านของเราเข้มแข็ง เพราะมีนิตยสาร หลายหัวปิดตัวกันไปมากมาย บางคนมองว่าโซเชียล เน็ตเวิร์กเป็นศัตรูส�ำคัญของวงการหนังสือ แต่บางคน อาจมองว่าโซเชียลเน็ตเวิรก์ หากใช้ให้ถกู ทางแล้วอาจเป็น อาวุธที่ดีก็ได้ เหมือนกับเพจ “โลกในมือนักอ่าน” ที่ ไม่ใช่แค่เป็นเพจรีววิ หนังสืออย่างเดียว หากแต่เป็นเพจที่ บอกเล่าทุกเรื่องราวเกี่ยวกับหนังสือทั้งเรื่องร้านหนังสือ กิจกรรมเกี่ยวกับการอ่านหนังสือ ไปจนถึงงานศิลปะน่า สนใจ เรียกได้ว่าหนอนหนังสือคนไหนได้มาคลุกคลีต้อง อิ่มไปเป็นวันๆ อีกทั้งบทรีวิวหนังสือที่แอดมินเพจเพิ่ง อ่านจบก็เขียนได้อุ่นและละเมียดละไมมากๆ ชนิดที่ว่า เมื่ออ่านจบแล้วคุณคงเริ่มคันไม้คันมืออยากหาหนังสือ อ่านบ้างเลยทีเดียว facebook.com/lovereadshop 078


โรงงานความฝั น เรื่องและภาพ : Linkumi

“ไม่ส�ำคัญว่าเธอมาจากไหน เพราะบนโลกที่วุ่นวาย เธอ..คือความอบอุ ่นใจของฉัน”

079


HAPPY LIFE, HAPPY CAT WITH HOWL OF FRAME

080


บาสส์ตาเซี ย คัดสรรวัตถุดิบอย่างดีมาท�ำ เป็นอาหารแมวเกรดพรีเมี่ยม เพื่อให้แมว ของคุณมีความสุขในทุกๆ วัน

081


บาสส์ตาเซี ย มีส่วนประกอบของ Pre-Biotic ช่ วยปรับสมดุลในระบบทางเดินอาหาร มีส่วนช่ วย ให้แมวของคุณสุขภาพดี

082


วันว่างสบายๆ อย่าลืมแปรงขนให้แมว และบ�ำรุ ง สุขภาพเส้นขนให้นุ่มฟู เงางามด้วยโอเมก้า-3 และ โอเมก้า-6 สูตรเฉพาะของ บาสส์ตาเซี ย

083


แมวมีความต้องการอาหารไม่เหมือนกับในมนุษย์ บาสส์ตาเซี ย จึงได้คิดค้นสูตรอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนและยังย่อยง่าย ดูดซึ มดี เพื่อให้ร่างกายน�ำไปใช้งานได้สูงสุด

084


กอดกันเพื่อเพิ่มความรัก และอย่าลืมเสริมภูมิคุ้มกันให้ กับแมวแสนรักของคุณด้วย บาสส์ตาเซี ย ที่ช่วยกระตุ้น ภูมิคุ้มกันและต้านอนุมูลอิสระ เพื่อให้แมวของคุณสุขภาพดี อยู ่ด้วยกันไปนานๆ

085


วันหยุ ดสุดพิเศษ ชวนเพื่อนๆ มาปาร์ตี้กัน พร้อมเสิร์ฟอาหาร หอมกรุ ่น สดใหม่ ให้น้องแมวที่คุณรัก แบ่งปั นความสุขให้กันและกัน ให้ทุกวันเป็น วันพิเศษของคุณ 086


087


อย่าลืมมอบความรักให้กับแมวของคุณทุกๆ วัน ด้วยของขวัญ ล�้ำค่า บาสส์ตาเซี ย อาหารแมวอารมณ์ดี ที่จะท�ำให้ชีวิตของ คุณและแมวมีความสุขในทุกวันทุกเวลา

088


อาหารแมวอารมณ์ดี “กินดี ย่อยง่าย สบายท้อง” คงไม่มี ใครปฏิเสธได้ว่าแมวได้กลายมาเป็น สัตว์เลี้ยงที่ ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันนี้ หากแต่จะมี ใครรู้บ้างว่าแมวนั้นต้องการอาหารที่แตกต่าง จากในมนุษย์ เพราะแมวมีร่างกายและความเฉพาะอย่าง ซึ่ง หากได้รับสารอาหารบางประเภทไม่ครบถ้วนแล้ว ก็อาจท�ำให้ แมวสุขภาพไม่ดี จนกระทัง่ เจ็บป่วยได้ ด้วยปัญหาที่ได้กล่าวมานี้ จึงเป็นที่มาของ “บาสส์ตาเซีย” อาหารแมวอารมณ์ดี ส�ำหรับ แมวที่รักของคุณทุกๆ ตัว มารู้จักกันดีกว่าว่า “บาสส์ตาเซีย” อาหารแมวอารมณ์ดี ชื่อนี้มีที่มาอย่างไร แม้ว่าชื่ออาหารแมว “บาสส์ตาเซีย” อาจไม่คุ้นหูเท่าไรนัก แต่ถา้ พูดถึงบริษทั “เว็ท แพลนเน็ท” แล้ว ในวงการสัตวแพทย์ และผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยง ย่อมเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีว่าเป็น เจ้าแรกของผลิตภัณฑ์นาโน ไม่ว่าจะเป็น นาโนสเปรย์ นาโน มูสส์ นาโนสครับ หรือ นาโนคลีนส์ เป็นต้น แบรนด์บาสส์ตาเซีย เริ่มต้นมาจากชื่อของ เทพบาสเต็ท (Bastet, Bast) เทพเจ้าแมวของชาวอียิปต์ ซึ่งเป็นเทพเจ้า แห่งความรัก ความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งตรงกับคอนเซปต์ของ อาหารที่ทาง เว็ท แพลนเน็ท ได้ท�ำการร่วมวิจัยและพัฒนา โดยสัตวแพทย์และผูเ้ ชีย่ วชาญด้านอาหารสัตว์เลีย้ งมากว่า 30 ปี เริ่มจากความรัก ความห่วงใยในสุขภาพสัตว์เลี้ยง และอยู่ใน วงการสัตวแพทย์มานาน เนื่องจากในปัจจุบันมีโรคใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย สัตว์ป่วย ง่ายขึ้นและมีจ�ำนวนเพิ่มสูงขึ้น พอเห็นสัตว์ป่วยเยอะๆ เข้าก็ กลับมานั่งคิดว่า เทรนด์การป่วยของแมวนี่เหมือนกับคนเลย ส่วนใหญ่มกั เกิดขึน้ จากกินอะไรทีป่ รุงแต่งมากเกินไป รวมไปถึง ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต สิ่งแวดล้อม หรือภาวะในสังคมปัจจุบัน ล้วนเป็นปัจจัยที่ท�ำให้ป่วยได้ง่ายขึ้น เช่นเดียวกับสัตว์เลี้ยง สาเหตุที่ท�ำให้เกิดการป่วย มีหลายปัจจัยด้วยกัน ซึ่งอาหารก็ เป็นปัจจัยหนึ่ง การเลือกอาหารที่มีประโยชน์และเหมาะสม เป็ น สิ่ ง ส� ำ คั ญ มาก หากเลื อ กอาหารส� ำ เร็ จ รู ป ควรเลื อ ก อาหารที่ให้คุณประโยชน์ครบถ้วน โดยต้องเลือกให้เหมาะกับ ขนาดและช่วงวัย และที่ส�ำคัญอย่าลืมให้สัตว์เลี้ยงกินน�้ำอย่าง เพียงพอด้วย แมวถือเป็นสัตว์เลี้ยงที่น่ารักของหลายๆ ครอบครัว ซึ่งก็ ต้องการการดูแลไม่ต่างจากคน ต้องให้ทั้งความรักและความ 089

เอาใจใส่ ในสุขภาพ ซึ่งเป็น สิ่งที่ทุกคนในครอบครัวจะต้อง ร่วมกันดูแล เนื่องจากถ้าดูแลไม่ดีย่อมเกิดโรคต่างๆ ตามมา มากมาย “บาสส์ตาเซีย” อาหารแมว สุขภาพระดับสากล เราคัดสรร วัตถุดิบที่ดี อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการ โดยใช้หลักการ Complete and Balance เพื่อสุขภาพที่ดีของน้องแมว ในแง่ ต่างๆ ดังต่อไปนี้ • ช่วยปรับสมดุลในระบบทางเดินอาหาร • ย่อยง่าย ดูดซึมดี น�ำไปใช้ได้อย่างสูงสุด • บ�ำรุงผิวหนังและเส้นขนให้มสี ขุ ภาพแข็งแรงและเงางาม • ช่วยลดการสะสมของก้อนขน • เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน และลดอนุมูลอิสระ • เสริมความแข็งแรงของระบบกระดูกและสุขภาพฟัน • ลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ของมูลสัตว์ ให้แมวของคุณมีสขุ ภาพดีในทุกๆ วัน เพราะอย่าลืมว่าการ ป้องกันนั้นย่อมดีกว่าการรักษาเมื่อยามเจ็บป่วยอย่างแน่นอน facebook.com/basstasia basstasia.com

นุจรินทร์ จินตนสถิตย์ Product and Marketing Manager บริษัท เว็ท แพลนเน็ท จ�ำกัด


DO IT FOR SOMEONE เรื่อง : honeyhoneycake

Take 6 : Flag ตื่นมาในเช้าวันหนึ่งของฤดูร้อน นั่งเล่นในห้องนอนก็รู้สึกอยากเปลี่ยนแปลง แต่งเติมอะไรใหม่ๆ ในห้องตัวเองตามฤดูกาลที่ เปลีย่ นแปลงไปเช่นกัน มองไปรอบๆ ห้องก็เจอกระดาษห่อของขวัญหลากสีทวี่ างทิง้ ไว้ เลยนึกอะไรดีๆ ขึน้ มาว่าจะน�ำกระดาษพวกนี้ เนี่ยแหละมาตกแต่งห้องให้ดูหวานน่ารักเหมือนสีกระดาษห่อของขวัญพวกนี้ ด้วยคุณสมบัติของกระดาษก็ท�ำอะไรได้ไม่มากเลย นึกถึงธงราวแต่งห้องที่เคยอยากได้ แต่ราคานั้นแพงแสนแพงจนคิดว่าถ้าท�ำเองคุ้มกว่าเป็นเท่าตัวเลย อุปกรณ์ก็น้อยนิด แทบไม่ ต้องซื้ออะไรใหม่เลย และยังท�ำง่ายมากๆ อีกด้วย เห็นอย่างนี้แล้วเรามาเริ่มลงมือตามสไตล์ Do it for Someone กันเลย อุ ปกรณ์ • กระดาษห่อของขวัญหลากลาย หลาก สี หรือจะใช้กระดาษเหลือใช้ เตรียมทิ้งก็ได้ค่ะ • กาวติดหนึบ หรือกาวร้อน • เชือกประมาณหนึ่งเมตร หรือตาม ความยาวที่เราต้องการ • ดินสอสีชอล์กไว้ส�ำหรับวาดตกแต่ง • ดินสอส�ำหรับร่างแบบธง และยางลบ กันผิดพลาด • กรรไกรตัดกระดาษ

ขัน้ ตอนแรก เริ่มจากเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมแล้ว มาร่างแบบธงก่อนเลยค่ะ วาดรูปธงตาม ขนาดความสูง ความกว้างที่เราต้องการ ได้แบบธงแล้วก็น�ำไปทาบกับกระดาษ ห่อของขวัญลายที่เราชอบสักประมาณ 5 ลาย ก็จะได้เป็นกระดาษสามเหลี่ยม 5 แผ่น

090


ขัน้ ตอนที่สอง น�ำกระดาษสามเหลี่ยมที่ตัดเตรียมไว้มาติดตามราวเส้น เชือกตามภาพได้เลยค่ะ

ขัน้ ตอนที่สาม ตกแต่งลวดลายบนธงได้ตามใจชอบเลยค่ะ ได้เวลาระบายสีแล้วว

เพียงแค่นี้ธงราวน่ารักๆ ก็เสร็จสิ้นอย่างง่ายดายในเวลาเพียงไม่ถึงครึ่งชั่วโมง เป็นของขวัญชิ้นเล็กๆ ที่สร้างความประทับใจ ได้มากเลยทีเดียว นอกจากจะใช้ตกแต่งห้องแล้วยังสามารถน�ำไปใช้ในการจัดงานวันเกิด หรืองานปาร์ตอี้ กี หลายๆ งานได้อกี ด้วย หลายคนอาจจะแต่งลวดลายธงด้วยการเขียนชื่อหรือวาดสัญลักษณ์ที่มีความหมายต่อกันส�ำหรับผู้รับ เป็นอีกหนึ่งของขวัญ แฮนเมดชิ้นเล็กๆ ที่ Do it for Someone ฉบับนี้อยากมอบให้ผู้อ่านได้ส่งต่อถึงใครสักคนค่ะ :) 091


A JOURNEY WITHOUT A MAP เรื่อง : Little Lion Man

092


ไต้หวัน : ไปสิ…แล้วจะหลงรัก Part 1 ใครๆ ก็ไปไต้หวัน เรียกได้ว่าเพื่อนๆ แทบทุกคนเลยก็ว่าได้ที่ไปไต้หวันแล้ว พอกลับมาก็ต่างยุยงให้เราไปเที่ยวที่นี่ กันใหญ่ แถมยังพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่า ไปแล้วจะรักไต้หวัน จะอยากกลับไปอีก ด้วยเหตุนี้เราก็เลยอยากไปบ้าง หลังจากหาข้อมูลอยู่นานสองนาน ตั๋วโปรโมชั่นของ nokscoot ก็ ลอยมาพอดี ตอนแรกเราว่าจะไปคนเดียว แต่พอมีราคาโปรโมชั่น ที่บ้านเลยบอกว่าขอไปยกบ้านเลย ก็แล้วกัน เราจองตัว๋ เครือ่ งบินตอนเดือนธันวาคม บินมิถนุ ายน (ถือว่าเป็นการจองตัว๋ ที่ใจเย็นมาก) แต่เอาจริงๆ กว่าจะมาจัดการทริปอย่างเอาจริงเอาจังก็ช่วงใกล้ๆ ตามนิสัยไฟล้นก้นของเรา โดยเรากะไว้ว่าทริปนี้ จะไปทั้งสิ้น 10 วันเต็ม และแล้วเวลาก็ผ่านไป 6 เดือน ไวอย่างกับโกหก วันที่ 9 มิ.ย. 2559 เวลาเที่ยงคืน เราได้อยู่ ณ สนามบินดอนเมือง จริงๆ แล้วเรามาถึง 5 ทุม่ กว่าๆ โห ไม่นกึ เลยว่าดึกขนาดนีจ้ ะยังมี คนมารอ check-in เต็มเลย มีทั้งคนไปเองแบบเรา หรือกับทัวร์ก็มี กว่าเคาเตอร์จะเปิดไฟล์ทบิน ก็ปาไปตี 3 แล้ว เราพยายามจะงีบบนเก้าอีท้ รี่ อตรง boarding แต่กไ็ ม่คอ่ ยได้ผลซะเท่าไร แต่โชคดีที่ได้นงั่ บนเครือ่ ง แบบกว้างกว่าปกติ เลยพอได้หลับบ้าง 9 มิ.ย. 2559 เวลา 8.00 น. ได้มาถึงสนามบิน Taoyuan โดยสวัสดิภาพแล้ว เย้ ลืมบอกไป หากใครมีวีซ่า US/UK/Schangen ที่ยังไม่หมดอายุ สามารถ apply เข้าไต้หวันใน เว็บไซต์ได้เลยดีกว่าไปขอวีซ่าไต้หวันนะเราว่า ก็ผ่านตม.มาอย่างสบายๆ ออกมาเจอคุณลุงที่เราจ้าง รถให้มารับไปส่ง คุณลุงพูดภาษาอังกฤษดีมาก พาเราไปซื้อซิมมือถืออีกด้วย ที่พักของเราอยู่ที่ ximending เป็นแหล่งช็อปปิ้งคล้าย ๆ กับสยามสแควร์บ้านเรา แต่ดีกว่าทั้งใน ปริมาณและคุณภาพ ใช้บริการ airbnb เช่นเคย โฮสของเราคนนี้ก็ดีไม่แพ้กับที่ญี่ปุ่น จัดการให้เรา ทุกอย่างที่ต้องการ ตอบข้อความเร็วมาก ๆ มาช่วยยกกระเป๋าอีกด้วย ห้องพักในเมืองอาจจะไม่ได้ ใหญ่มาก แต่ก็เพียงพอจะยัดคน 6 คนเข้าไปนอนได้ ที่ส�ำคัญคือท�ำเลดีมาก ใช้เวลาเดินเพียงแค่ 2-3 นาที จาก MRT เท่านั้นเอง

093


เมือ่ เก็บของและแต่งหน้า (ส�ำคัญมาก) เสร็จ ก็วา่ จะไปหา อะไรกิน แถวนั้นมีบะหมี่อาจง หรือ Ay-Chung Flour Rice Noodle / 阿宗麵線 อยู่ไม่ไกล ไปถึงคนยังไม่เยอะมาก มี 2 ขนาด คือ ใหญ่กับเล็ก ราคาประมาณ 65 NT$ ลอง ชิมดูรู้สึกเฉยๆ คล้ายๆ บะหมี่ผสมกระเพาะปลา เหมือนจะ มีหนังไก่ แต่กินไปกินมาเห็นว่ามันเป็นวงๆ นี่นา คิดว่าเป็น ไส้หมูแน่ๆ เลย (แต่จริงๆ แล้วมันคือ cervix ของหมูนะ) กินเสร็จทุกคนก็จะแยกเศษอาหารและชามช้อนไว้อย่างเป็น ระเบียบ นี่คือหนึ่งในความประทับใจแรกของไต้หวัน พลาง คิดในใจว่าท�ำไมเมืองไทยไม่เป็นอย่างนี้บ้าง ไม่เข้าใจจริงๆ เสร็จแล้วเราก็มาลองชิม Mos Burgers กันต่อ ตอนเช้า ก่อนสิบโมงมีโปรโมชั่น breakfast คือ เมนูตอนปกติจะลด ครึ่งราคาได้เลย คุ้มมาก รู้สึกว่าถูกกว่าที่ไทยนะ หลั ง จากนั้ นฝนก็ตกลงมา ตอนแรกวางแผนว่าจะไป Chiang Kai-Shek Memorial Hall นี่กลับตัวแทบไม่ทันเลย หลังจากล้อฟรีอยู่พักหนึ่ง เลยตัดสินใจไปช็อปปิ้งที่ Mitsui Outlet Park ที่เปิดใหม่แล้วกัน

แต่ปรากฏว่ามาแล้วได้ของนิดเดียวเอง ทีน่ มี่ ขี องลดราคาเยอะ ก็จริง พออยากได้ก็ไม่มีไซส์ หรือก็ไม่ชอบ แอบเสียใจนิดหน่อย แต่ที่นี่มี Godiva เลยได้ลองเมนูใหม่ เขียนว่าเป็น Chocolate Lava แต่เอาเข้าจริงแล้วลาวาไม่ไหลเลย แต่ดว้ ยตัวช็อกโกแลตที่ อร่อยเลยให้อภัยได้ แล้วก็สั่ง Dark Choolate ปั่นมา อันนี้อร่อย อยู่แล้วเป็นทุนเดิม ตอนมาด้วยความที่ไม่รทู้ างก็มาตามคนอืน่ เขารีววิ กัน เราต้อง นัง่ MRT ต่อรถบัส แต่ความจริงแล้วนัน้ เราสามารถนัง่ รถบัส 1210 จาก Taipei Main Station ไปถึงเลย ก็ถือว่าตามนั้น ผิดพลาด นิดหน่อยตามประสาคนไม่ประสีประสาบ้านเมืองเขา ความจริงแล้วหากจะพูดไป ที่ ไต้หวันก็คล้าย ๆ กับที่ ไทย นีแ่ หละ ร้านสะดวกซือ้ เยอะแยะมากมาย รวมถึงร้าน Take Away ด้วย ลองซื้อซูชิร้าน Sushi Take Out มาชิม ต้องบอกว่ารสชาติ ดีมากเมือ่ คิดถึงราคาและคุณภาพ 10 ค�ำ 90 NT$ เท่านัน้ คิดถึงซูชิ ค�ำละ 10 บาท บ้านเราแล้วก็ได้แต่ถอนหายใจ นัน่ ซากอารยธรรม ซูชิหรือเปล่านะ Metro Mall ที่นี่ก็ค่อนข้างดี เหมือนญี่ปุ่นเลย เอาจริง ๆ อยู่ 094


ได้ทั้งวันเลยนะ แต่คงหมดเนื้อหมดตัวแน่ๆ เลย มื้อเย็นวันแรกเรากะว่าจะไปลอง Mala หรือ ชาบูแบบ ไต้หวันนัน่ เอง ร้านชือ่ Tripod Guangfu มีเพือ่ นแนะน�ำมา ไม่เจอ คนไทยเลย แต่ก็ไม่แปลกใจ ป้ายร้านยังเป็นภาษาจีน และ คนในนัน้ แทบพูดอังกฤษไม่ได้เลย ร้านนีถ้ งึ ขัน้ ต้องโทรจองและ รับบัตรคิว ส่วนตัวเราไม่คอ่ ยชอบเท่าไร ความเห็นส่วนตัวรูส้ กึ ว่าชาบูนางในอร่อยกว่า แต่เนือ้ ของเขาดีมากเลย ทีพ่ ลาดไม่ได้ คือ Taro Ball หรือแปลภาษาบ้านๆ เลย คือ ลูกชิน้ เผือก เมนูนี้ อร่อยมากเลย แบบมันหวาน หรือ Sweet Potatoes ก็อร่อย เหมือนกัน ทีส่ ำ� คัญคือแค่อร่อยยังไม่เท่าไร การบริการนี่ให้ 20 ดาวเลย มาเสิร์ฟทุกครั้ง เขาจะต้องโค้งหน้าโต๊ะเรา 90 องศา แอบเป็นห่วงเหมือนกันว่าหลังจะพังกันมั้ยเนี่ย พูดถึงเรือ่ งการเดินทางในไต้หวันหน่อยแล้วกัน การเดินทาง ที่นี่ถือว่าค่อนข้างสะดวกสบาย จึงเป็นอีกเหตุผลที่ท�ำให้เรา ประทับใจที่นี่ คล้ายๆ กับประเทศอื่น ๆ แหละ ที่นี่เรียกกว่า Easy card หรือ 悠遊卡 (โยโย๋ข่า) บัตรเดียวครบทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น MRT รถบัส ร้านสะดวกซื้อ จักรยาน และอื่นๆ

อีกมากมาย tab กันรัวๆ เลยตอนอยู่ที่นี่ ชีวิตดีมาก ไม่รู้เหมือน กันว่าเมื่อไหร่ BTS และ MRT จะรวมบัตรกันได้ซักที นี่ขนาดยัง ไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงรถเมล์เลยนะ MRT ที่ไต้หวันค่อนข้างสะดวกมาก ครอบคลุมทัง้ ไทเป ดึงไป ไกลสุดก็แค่ 40 NT$ เท่านัน้ (ไกลแบบออกชานเมืองไปเลยนะ ใช้ เวลานัง่ ประมาณ 40-50 นาที) หากจะไปนอกไทเป ก็มที งั้ รถบัส TSR (รถไฟแบบธรรมดา) หรือ THSR (รถไฟความเร็วสูง) ขอแนะน�ำแบบสุดท้ายนะ มันสะดวกสบายมากจริงๆ ยิง่ จองเร็ว ก็จะยิ่งได้ราคาถูกด้วย อ้อ ขอบอกนิดนึงว่าที่ไต้หวันนี่...เคยได้ยินคนบอกว่าถ้ามา แล้วไม่เจอฝน ถือว่ามาไม่ถึงไต้หวัน ถ้างั้น...แสดงว่าเรามาถึงที่นี่เรียบร้อยแล้วนะ

095


รู ้ ไ ว้ ไ ม่ ว ่ า เรื่อง : Tito ภาพประกอบ : เจี๊ยบท�ำทุกอย่างที่ไม่ใช่งาน

096


10 มนุษย์มารยาทงามที่คู่ควรกับเมืองผู ้ดี 1. มนุษย์แจก เพราะเราเป็นสิง่ มีชวี ติ ทีส่ ามารถเอาเงินมาปรนเปรอสัตว์เลีย้ งของเราได้มากมาย โดยหวังเพียงแค่ หมาตัวนั้นให้มือ แมวตัวนั้นกระโดดมาย�่ำเท้านวดให้ แค่นี้เราก็มีความสุขแล้ว ต่อให้เสียเงินเป็นค่าอาหาร เจ้าตูบ เจ้าเหมียว หมดไปกี่บัญชีเท่าไหร่ก็ยอม 2. มนุษย์แถม เวลานัง่ กินข้าว เราเห็นเหล่าสัตว์เลีย้ งของเรานัง่ มองใช่ไหมครับ แล้วเราให้พวกเขากินแถมไปด้วย ใช่ไหมครับ นั่นแหละครับ คุณตกหลุมพรางพวกเขาเรียบร้อยแล้ว พวกเขาเหล่านี้มีความสามารถในการ ท�ำหน้าตาน่าสงสารทีพ่ ลังท�ำลายล้างสูงมากจนไม่วา่ คุณจะใจแข็งยังไง สุดท้ายก็ตอ้ งลดแลกแจกแถมให้ไปอยูด่ ี แต่ระวังไว้หน่อยนะครับ เพราะยิ่งตามใจเขาเท่าไหร่ เขาก็จะยิ่งดื้อกับเรานะครับ 3. มนุษย์เบลอ เคยไหมครับ เราตัง้ นาฬิกาปลุกไว้เจ็ดโมง แต่ตหี า้ หมาก็ขนึ้ มาเลียหน้าแล้ว มนุษย์ทดี่ นี นั้ ควรจะ หยิบสายจูงแล้วพาหมาไปเดิน หรือวิ่งจ๊อกกิ้งตอนเช้าหลังจากเขาปลุกเรานะครับ อย่าหันหลังแล้วนอนต่อล่ะ เพราะยังไงก็ไม่ได้นอนอยู่ดี 4. มนุษย์ว่งิ ล่าสุดมีการจัดงานวิง่ หนึง่ ทีท่ กุ คนสามารถพาสุนขั มาวิง่ ด้วยกันในระยะทางสัน้ ๆ ได้ ซึง่ ผมว่าน่ารักดี มีความสปอตติ้ง มีความสุขภาพดี มีความอะไรอีกดี (ใช้ค�ำว่า “มีความ” บ่อยๆ ไม่ได้นะครับ เดี๋ยวอาจารย์ พัชรี ที่สอนภาษาไทยผม ตอน ม.ปลาย มาตีเอาตายเลย) 5. มนุษย์หอ้ งน�้ำ เวลาเราพาหมาแมวมารักษา เวลาเขาถ่ายหนักเราท�ำไงครับ เพราะไม่มหี อ้ งส้วมให้เขา สนามหญ้า บางที่ก็ไม่มี ให้ แต่ถึงมี ให้สิ่งที่เราต้องท�ำมากๆ เลย นั่นคือเก็บอึนั้นทิ้งใส่ถุงหรือกระดาษที่เตรียมไว้ให้ นอกจากเรื่องความสะอาดแล้ว เรื่องป้องกันการติดพยาธิหรือเชื้อโรคต่างๆ ก็ส�ำคัญไม่แพ้กันเลยนะครับ 6. มนุษย์เตียง ในโรงพยาบาลสัตว์ของรัฐบาลใหญ่ๆ มักไม่มที พี่ อส�ำหรับฝากเลีย้ ง บ่อยครัง้ ทีเ่ จ้าของต้องนัง่ เฝ้า สัตว์เลี้ยงตัวเองตลอดเวลาที่ ให้น�้ำเกลือเป็นวันๆ เดินไปไหนก็ไม่ได้เพราะความเป็นห่วง โชคดีที่คนไทยใจดี เราสามารถเดินไปซื้อข้าวหรือเข้าห้องน�้ำได้เพราะมนุษย์เตียงข้างๆ ช่วยเฝ้าไว้ให้นั่นแหละครับ 7. มนุษย์เม้ามอย สิง่ หนึง่ ทีเ่ จ้าของมักพบเวลารอตรวจนานแสนนาน คือคนข้างๆ ชวนคุย ส่วนมากทีช่ วนกันคุย ก็เรื่องหมาแมว เรื่องโรค เรื่องการเลี้ยงดู บางเรื่องนี่เจ้าของรู้ลึกรู้จริงกว่าหมอๆ ด้วยซ�้ำไป เช่น เรื่องการ หลอกล่อให้แมวกินยา หรือหลอกให้มาโรงพยาบาล เป็นต้น 8. มนุษย์ป้า บางครัง้ เราอาจจะคิดถึงเรือ่ งทีค่ นอืน่ เล่าๆ กันมา แต่มนุษย์ปา้ ทีม่ ากับหมาแมวนัน้ น่ารักมาก ทุกคน รักและเป็นห่วงสัตว์เลี้ยงของเขาสุดใจ และยอมท�ำทุกอย่างเพื่อให้สัตว์หายดี และบ่อยครั้งมนุษย์ป้าถือเป็น ก�ำลังหลักในการสรรหาของกินมาฝากให้หมอด้วยซ�้ำไป 9. มนุษย์สไู้ ม่ถอย บางครัง้ เราเห็นว่าอาการของสัตว์เลีย้ งดูไม่ดเี ลยหลังจากรักษาไปแล้ว ซึง่ มันอาจจะเกิดจาก การด�ำเนินไปของโรคก็ได้ อย่าพึง่ ท้อหรือหมดก�ำลังใจเวลาเขาแย่ลงนะครับ เจ้าของต้องสูไ้ ปด้วยกัน สูไ้ ด้เท่าไหร่ ไม่ส�ำคัญ เพราะสิ่งส�ำคัญคือการที่เราได้สู้เต็มที่แล้วครับ 10. มนุษย์ฮาว เข้าเรือ่ งการอวยละกันครับ ผมว่ามนุษย์ฮาวทุกคนมีความเป็นสไตล์ มีความเป็นผูด้ ี มีความติสเซอร์ มีความมองโรคในแง่ดี มีความอ่อนโยน มีความละมุน ทัง้ หมดนัน่ น่าจะเป็นค�ำแปลจริงๆ ของค�ำว่า ฮาว มากกว่า แปลว่าเสียงหอนนะครับ :)

097


HOWL ABOUT NEXT ISSUE

“ถ้าหนังแมวนัน้ หายไปจากโลกนี้”

098


WISH TO SEE YOU AGAIN

099


LONDON BRIDGE IS FALLING DOWN, MY FAIR LADY. available : www.readhowl.com www.facebook.com/readhowl

0100


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.