Howl Magazine 20 : My Kitten

Page 1


02


03


04


05


NOVEMBER 2 0 1 8 I S S U E

20

06


07


CHAPTER 1

KITTEN DIARY

08


09


ภาพประกอบ : PittMomo

010


เป นไอเทมที่ขาดไม ได เวลาพาน องแมวไปหา สัตวแพทย โดยกระเป ากรงแบบแข็งจะทนทาน และใช สะดวกกว าที่เป นแบบผ า

ควรฝ กให น องแมวหัดขับถ ายบน กระบะทรายตั้งแต ยังเล็ก และมีกระบะทราย ในบ านมากกว าจํานวนแมว 1 อัน

ก อนที่จะเริ่มเลี้ยงลูกแมวควรที่จะเตรียมนม ทดแทนหรือนมแพะ (มีขายตามร านขายของ สัตว เลี้ยงทั่วไป) ในกรณีที่เขายังไม หย านม หรือเตรียมอาหารแมวเป ยกสําหรับแมวที่กิน เริ่มกินอาหารเองได แล ว เลือกที่นอนที่ดูนุ มและอบอุ น ส วนชาม อาหารควรเป นสแตนเลสหรือพลาสติก คุณภาพดีเพราะทําความสะอาดง ายและ ไม มีสารพิษปนเป อน

011


012


013


014


015


016


017


018


019


020


021


022


023


024


025


026


027


028


029


030


031


032


033


034


035


036


037


038


039


040


041


042


043


044


045


046


047


048


049


CHAPTER 5

050


051


052


053


054


055ป้องกันปรสิตภายใน เพราะ หัวใจบอกให้หยด ปรสิ ต ภายในที่ เ ป็ น ภั ย ต่ อ ลูกแมว นอกจากพยาธิในทางเดิน อาหารแล้ว “โรคพยาธิหนอนหัวใจ” ก็เป็นอีกปญหาหนึ่งที่เจ้าของหลาย ท่านอาจมองข้าม เพราะคิดว่าโรคนี้ ติ ด ได้ เ ฉพาะในสุ นั ข เท่ า นั้ น แต่ ความจริ ง แล้ ว ลู ก แมวก็ ส ามารถ ติดโรคพยาธิหนอนหัวใจได้โดยการ ถูกยุงกัดเช่นเดียวกัน และเพียงแค่ ระยะเริ่ ม ต้ น ของโรค ก็ ส ่ ง ผลให้ แมวมีอาการหายใจล�าบาก หรือที่ เรียกว่า Heartworm Associated Respiratory Disease (HARD) ซึ่ง อาจท� า ให้ สั บ สนกั บ โรคหลอดลม อักเสบ (Bronchitis) หรือโรคหอบ หืด (Asthma) ได้

ป้องกันพยาธิหนอนหัวใจ ในแมว

ดังนั้นทางเลือกที่ดีที่สุดในการป้องกันโรคพยาธิหนอนหัวใจ ก็คือการ ก�าจัดตัวอ่อนของพยาธิเหล่านี้ที่อยู่ภายในร่างกายของลูกแมว ก่อนที่พวก พยาธิจะเจริญเติบโตแพร่พันธุ์จนก่อปญหาต่างๆ ขึ้น โดยการเลือกใช้ยา หยดหลังทีม่ ตี วั ยา “Moxidectin” ซึง่ มีประสิทธิภาพครอบคลุมก�าจัดตัวอ่อน พยาธิหนอนหัวใจ (หรือที่เรียกว่า ไมโครฟิลาเรีย) ได้ถึง 100% ได้รับการ รับรองจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องความปลอดภัย สามารถเริ่มใช้ได้ในลูกแมว อายุ 9 สัปดาห์ขึ้นไป และมีน�้าหนักตัวมากกว่า 1 กิโลกรัม รวมทั้งควรใช้ เป็นประจ�าทุกเดือน

057


058


059


060


061


062


WHERE TO GRAB University หอสมุ ด กลาง มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ ประสานมิ ต ร ส� ำ นั ก หอสมุ ด มหาวิ ท ยาลั ย กรุ ง เทพ ห้ องสมุ ด สาขาวิ ช าคอมพิ วเตอร์ แ ละเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า ธนบุ รี Department Store Central Festival Eastville Cafe & Bakery True Coffee ไลบารี่ ในป่ า TOM N TOMS Au Bon Pain บ้ า นไร่ ก าแฟ Un-Fashion-Cafe Ka-Nom Tuba Design Furniture & Restaurant Library Cafe happening shop Animal Hospital & Pet Shop Catster by Kingdom of Tigers โรงพยาบาลสั ต ว์ ท องหล่ อ โรงพยาบาลสั ต ว์ iVet โรงพยาบาลสั ต ว์ สั ต วแพทย์ 4 โรงพยาบาลสั ต ว์ พ ญาไท 7 โรงพยาบาลสั ต ว์ ต ลิ่ง ชั น โรงพยาบาลสั ต ว์ SLV โรงพยาบาลสั ต ว์ รั ต นาธิ เ บศร์ โรงพยาบาลสั ต ว์ ส ายไหม วิ ภ าวดี สั ต วแพทย์ โรงพยาบาลสั ต ว์ บ างแค 1 โรงพยาบาลสั ต ว์ เ ล็ ก จุ ฬา โรงพยาบาลสั ต ว์ เ กษตร โรงพยาบาลสั ต ว์ ป ศุ อ าทร มหิ ด ล โรงพยาบาลสั ต ว์ รั ก ษ์ ณ จั น ทร์ คลิ นิ ก รั ก ษาสั ต ว์ Pet Lovers โรงพยาบาลสั ต ว์ คณะสั ต วแพทย์ ม.มหานคร โรงพยาบาลสั ต ว์ คณะสั ต วแพทย์ ม.ขอนแก่ น โรงพยาบาลสั ต ว์ คณะสั ต วแพทย์ ม.เชี ย งใหม่

063


available : www.readhowl.com www.facebook.com/readhowl

068


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.