Howl Magazine 21 : House Cat

Page 1


02


03


04


05


06


07


08


09


010


011


012


013


014


015


016


017


ความแสบของแมว และเหตุผลว่าทําไม ถึงทําแบบนัน้ ถ้ าใครเลี้ ย งแมวคงจะรู ้ เ ลยว่ า วี ร กรรม ความแสบของแมวไม่ใช่ เรือ่ งธรรมดา แต่รูห้ รือไม่วา่ เบื้ อ งหลั ง ความป่ วนของเหล่ า น้ อ งแมวล้ ว น แล้ ว แต่ มี เ หตุ ผ ลซ่ อนอยู ่ ซึ่ งถ้ า เราเข้ าใจก็ จ ะ สามารถแก้ไขหรือลดพฤติกรรมแสบๆ เหล่านั้น ของเหล่าน้องแมวได้ มาดูกันดีกว่าพฤติกรรม สุดแสบยอดฮิตของน้องแมวที่ชอบทําคืออะไร และทําไมพวกเขาถึงทําแบบนั้นกันนะ

่ วิ่งไปทัวตอนกลางคื น สําหรับแมวบางบานบอกเลยวายิง่ ดึกก็ยงิ่ คึกคัก วิง่ เลนกัน ทัง้ คืนดวยพลังงานทีล่ น ปรี่ จนทําเอาคุณเจาของถึงกับปวดหัว นอนไมหลับกันไปเลย จริงๆ แลวสาเหตุที่นองแมวชอบวิ่ง ตอนกลางคืนเพราะปกติในธรรมชาติพวกเขาออกลาในยาม ราตรี แตปญหานี้ก็สามารถแกไดงายๆ ดวยการชวนเขาเลน หรือออกกําลังกายตอนชวงเย็นและหัวคํา่ เพียงแคนพี้ อถึงตอน กลางคืนทัง้ นองแมวทัง้ คนก็หลับปุย เรียบรอย

ชอบนอนทับของต่างๆ ไมวา จะรีโมตทีวี หนังสือทีก่ าํ ลังจะอาน หรือแมกระทัง่ คอมพิวเตอรโนตบุก ลวนแตเปนที่ๆ นั่งยอดฮิตของนองแมว ดวยกัน ทั้งสิ้น สาเหตุหนึ่งที่แมวชอบนอนทับพวกอุปกรณ อิเล็กทรอนิกสเพราะวามันอุน สบาย แตสาํ หรับของอืน่ อาจเปน เพราะพวกเขาอยากเรียกรองความสนใจจากคุณหรือแคอยาก อยูใกลๆ คุณแคนนั้ เอง

018


ชอบจับปลา หรือเล่นนํ้าในโหลแก้ว บางบานเพิง่ ซือ้ ปลาทองมา พอรูส กึ ตัวอีกทีกพ็ บวากลายเปน ปลาทองเกยตืน้ อาปากพะงาบๆ อยูน อกโหลดวยฝมอื เจาแมวเหมียว ตัวแสบซะแลว จริงๆ แลวปญหานีเ้ กิดจากแมวมีสญ ั ชาตญาณนักลา ในตัวสูง ทําใหชอบลาสัตวตวั เล็กๆ เชน หนู หรือปลา วิธแี กคอื จัดวาง โหลในหองหรือตําแหนงที่แมวเขาไมถึง หรือดึงดูดความสนใจ ดวยของเลนอืน่ แทน

ข่วนทําลายเฟอร์นเิ จอร์ ไมวา จะโซฟา เกาอี้ โตะราคาแพงทัง้ หลายลวนแตกลายเปนเปาหมายชัน้ ดี ในการใหเจาแมวเหมียวไดฝก ลับเล็บดวยกันทัง้ นัน้ จนบางบานเรียกไดวา แคเห็น สภาพโซฟาก็รเู ลยวาฝมอื ใคร จริงๆ ปญหานีแ้ กงา ยมาก เพียงแคหาทีล่ บั เล็บแมว ที่ทําจากเชือกหรือกระดาษลังแลวคอยๆ ฝกใหเขามาลับเล็บที่นี่แทนก็เรียบรอย โดยในชวงแรกถาเขายังไมกลาใช อาจจะใชฟโรโมนแมวฉีดไปที่ลับเล็บเพื่อให เขารูส กึ คุน เคยมากขึน้

ชอบเขี่ยของต่างๆ ตกพืน้ ถาบานไหนเลีย้ งแมวแลวชอบวางของตางๆ ตัง้ โชวหรือวางแกวนํา้ จานชามทิง้ ไวบนโตะ หรือตู รับรองวาถามีโอกาสเจาแมวจะเดินเอาเทาเขีย่ ของตางๆ ตกพืน้ จนแตกกระจายแนนอน จริงๆ ยังไมมีใครรูว า ทําไม แตอาจจะเปนไดวา นองแมวมีความอยากรูอ ยากเห็นอาจจะเขีย่ ไปมา เพือ่ สํารวจและตกแตก หรือไมกแ็ คเพราะรําคาญเพราะขวางทางเดิน ทางแกทาํ ไดเพียงมนุษย อยางเราๆ ควรเก็บของตัง้ โชวรวมไปถึงจานชามไวในตูท ปี่ ด มิดชิดเพือ่ ไมใหแมวเขีย่ ได

ชอบขโมยของกิน นองแมวบางตัวมีนิสัยชอบขโมยของกินบนโตะอาหาร จนทําเอาเจาของบางคนไมสามารถวางอาหารไวบนโตะได เลย เพราะถาเผลอรับรองวาโดนแมวเหมียวตัวแสบยองมากิน แนนอน สาเหตุของปญหานี้อาจตองใหเจาของกลับไปตรวจ สอบดูวาใหอาหารนองแมวเพียงพอหรือไมในแตละวัน หรือ ถาใหอาหารเพียงพอแลวแตเปนนิสัยของแมวเองอาจจะตอง คอยๆ ฝกไมใหแมวขึ้นไปบนโตะอาหารแลกกับรางวัลที่เขา พึงพอใจ หรือไมสาเหตุทแี่ ทจริงก็อาจเปนเพราะบนโตะนัน้ คือ อาหารแมวเปยก Felix® ทีเ่ พียงแกะซองมาก็พบกับเนือ้ นุม ๆ ใน เยลลีช่ มุ ฉํา่ สุดอรอย แลวแบบนีจ้ ะเปนเจาตัวแสบที่ไหนก็ยอ ม อดใจไมไหวอยางแนนอน 019


020


021


022


023


024


025


PurinaFelixTH www.felix.co.th

026


027


028


029


030


031


032


033


034


035


036


037


038


039


040


041


042


043


044


045


046


047


048


049


050


051


052


053


054


055


056


057


058


WHERE TO GRAB University หอสมุ ด กลาง มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ ประสานมิ ต ร ส� ำ นั ก หอสมุ ด มหาวิ ท ยาลั ย กรุ ง เทพ ห้ องสมุ ด สาขาวิ ช าคอมพิ วเตอร์ แ ละเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า ธนบุ รี Department Store Central Festival Eastville Cafe & Bakery True Coffee ไลบารี่ ในป่ า TOM N TOMS Au Bon Pain บ้ า นไร่ ก าแฟ Un-Fashion-Cafe Ka-Nom Tuba Design Furniture & Restaurant Library Cafe happening shop Animal Hospital & Pet Shop Catster by Kingdom of Tigers โรงพยาบาลสั ต ว์ ท องหล่ อ โรงพยาบาลสั ต ว์ iVet โรงพยาบาลสั ต ว์ สั ต วแพทย์ 4 โรงพยาบาลสั ต ว์ พ ญาไท 7 โรงพยาบาลสั ต ว์ ต ลิ่ง ชั น โรงพยาบาลสั ต ว์ SLV โรงพยาบาลสั ต ว์ รั ต นาธิ เ บศร์ โรงพยาบาลสั ต ว์ ส ายไหม วิ ภ าวดี สั ต วแพทย์ โรงพยาบาลสั ต ว์ บ างแค 1 โรงพยาบาลสั ต ว์ เ ล็ ก จุ ฬา โรงพยาบาลสั ต ว์ เ กษตร โรงพยาบาลสั ต ว์ ป ศุ อ าทร มหิ ด ล โรงพยาบาลสั ต ว์ รั ก ษ์ ณ จั น ทร์ คลิ นิ ก รั ก ษาสั ต ว์ Pet Lovers โรงพยาบาลสั ต ว์ คณะสั ต วแพทย์ ม.มหานคร โรงพยาบาลสั ต ว์ คณะสั ต วแพทย์ ม.ขอนแก่ น โรงพยาบาลสั ต ว์ คณะสั ต วแพทย์ ม.เชี ย งใหม่

059


available : www.readhowl.com www.facebook.com/readhowl

060


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.