Page 1

g o l a t a IdĂŠk else melle - til samskab

2015/2016 omsskole

m folke

ens Ungd rs o H g o r le sko


Indhold: 03 Kære skoleleder/Nye muligheder 04-05 Idékataloget 06 Idræt 07 Sprog 08-09 Kommunikation 10 Sex, sociale medier og ungdomsliv 11 MILIFE 12-13 Outdoor 14-17 SSP 20 Dans 22 Øvrige områder 24 Kontakt

Foto’s af Hanne Nielsen m.fl. Grafik og layout af Michael Been. Oplag 1000 stk. Tryk: Grafisk Forum 2015/2016

2


Idékatalog til samarbejde mellem folkeskoler og Horsens Ungdomsskole Kære skoleleder

Med folkeskolereformen skal alle elever have en længere og mere varieret skoledag, ligesom der bliver lagt op til samskabelse, og her vil Ungdomsskolen gerne byde ind med en række tilbud. Som et oplæg til samarbejde præsenterer vi i dette idékatalog en række forslag til forløb og opgaver, som Ungdomsskolen kan varetage i samarbejde med folkeskolen. Ungdomsskolen samarbejder allerede med folkeskoler - om korte eller længerevarende forløb, workshops eller lokale indsatser på tværs af flere skoler. Det er erfaringer herfra og fra den interessebårne fritidsundervisning, vi bygger videre på i de ideer til undervisningsforløb, som er beskrevet på de følgende sider.

De fleste tilbud er gratis for folkeskolen - og her gælder først til mølle princippet.

Nye muligheder

Ungdomsskolen kan tilbyde undervisning, der kan placeres efter den enkelte folkeskoles ønsker og behov. Også antallet af timer er fleksibelt. Ønsker folkeskolen et projektbaseret samarbejde over en periode, er det en mulighed. Et indspark på to timers anderledes undervisning fra Ungdomsskolen kan være en anden. På samme måde kan et samarbejde med Ungdomsskolen både være aftalt et år i forvejen, men kan også sættes i værk med kort varsel, alt efter indhold og omfang. I Ungdomsskolen underviser musikere, håndværkere, seminarieuddannede lærere, skuespillere, universitetsstuderende og meget mere. Alle har indgående viden om de fag, de underviser i. Med baggrunde i brancher, der er anderledes end dem, lærerne i folkeskolen repræsenterer, har Ungdomsskolen mulighed for at supplere skolens egen undervisning med nye og anderledes undervisningstilbud. Med venlig hilsen Henrik Meldgaard Ungdomsskoleinspektør

3


Idékataloget I kataloget kan du læse om eksempler på undervisningstilbud, som Ungdomsskolen og din skole kan arbejde sammen om som et supplement eller en støtte til den eksisterende undervisning. Kataloget skal læses som et idéoplæg. Savner du noget i kataloget, har vi det sikkert på lager eller kan sørge for at få det. Ungdomsskolen ser frem til øget dialog og samarbejde om at skabe god og motiverende læring for elever i Horsens Kommune. Sådan gør du! Forløbene præsenteres som forløb på enkeltskoler, men de fleste kan også gennemføres i et samarbejde mellem flere skoler. Under hver forløbsbeskrivelse finder du oplysninger om praktiske forhold.

Kontakt og dialog

Hvis du og din skole er interesseret i at samarbejde om en af de præsenterede idéer eller andet, skal du kontakte:

Kim Kyed Afdelingsleder for Fritidsområdet

61 30 49 51 eller bukkn@horsens.dk Rikke Nedergaard Udviklingskonsulent

30 10 91 73 eller rine@horsens.dk Mads Pihlman Kristensen Pædagogisk/administrativ medarbejder

31 50 13 24 eller mpk@horsens.dk Jonna Brammer Administrativ medarbejder

76 29 15 24 eller bujr@horsens.dk

4

OBS!


Vi har valgt at udbyde et begrænset antal gratis tilbud, og det er derfor først til mølle princippet, der er gældende!

5


Valgfag inden for:

Idræt I samarbejde med skolen kan Ungdomsskolen udvikle og varetage valgfagsforløb i parkour, som er beskrevet nedenfor.

PARKOUR Parkour er en atletisk disciplin, som er tilgængelig for alle, fordi den kombinerer basale fysiske færdigheder som at løbe, hoppe, klatre osv. Parkour er pt. et af Ungdomsskolens nyere tilbud, og det er erfaringen, at parkour også er attraktivt for de drenge, der normalt set ikke tiltrækkes af idræt.

Mål og indhold I parkour får eleverne muligheden for at bruge deres krop på en anderledes måde. De opnår større styrke og kropsbevidsthed, opøver blik for at finde løsninger og udvikler deres tro på evner og beslutninger. En træningsgang består af opvarmning, styrketræning, teknisk træning og udstrækning. Der arbejdes også med de psykiske aspekter og selve tilgangen i parkour, hvor fokus er på at finde løsninger: hvis vejen ikke fungerer, finder man en ny. Det handler om at lære at mestre sine omgivelser og at kunne bevæge sig så hurtigt og effektivt som muligt ved brug af omgivelserne.

Målgruppe Elever på 7.-9. klassetrin.

Fagområder Idræt.

Praktisk Tid: Valgfagsmodul. Træningsgange af minimum 2 lektioners varighed. Det kan også afholdes som mere intensive forløb. Materialer/lokaler: Ungdomsskolen kan arrangere, at træningen foregår i et parkourområde, og der vil derved komme nogle mulige transportomkostninger. Undervisningen kan dog også finde sted på udearealer eller i en idrætshal, hvis skolen foretrækker det.

Undervisningen er GRATIS. Der udbydes 10 forløb á 10 timer eller 5 forløb á 20 timer. 6


Valgfag inden for:

Sprog I samarbejde med skolen kan Ungdomsskolen udvikle og varetage valgfagsforløb i kinesisk, som er beskrevet nedenfor.

KINESISK Her er en mulighed for at tilbyde eleverne undervisning i et spændende og anderledes sprog. Det kan være en idé, at skolen tænker i at udbyde dette valgfag i samarbejde med naboskoler.

Mål og indhold Målet for kinesisk er, at eleven lærer at tale kinesisk på begynderniveau og stifter bekendtskab med skriftsproget. Eleven skal tilegne sig viden om Kinas historie og kultur. Med udgangspunkt i kinesisk kultur vil eleven blive klogere på sin egen kultur og udvikle sine interkulturelle kompetencer. Der vil blive talt, skrevet, læst og set film, og eleverne vil udforske det kinesiske køkken. Eleverne vil, ud over sprogtilegnelse, skulle forholde sig til levevilkår, Kinas position i den globale verden, natur og miljø samt produktion. Om muligt bliver kommunikation med elever i Kina via nettet en del af forløbet.

Målgruppe Elever på 7.-9. klassetrin.

Fagområder 3. fremmedsprog, samfundsfag, It- og mediekompetencer.

Praktisk Tid: Valgfagsmodul. Undervisningsgange af minimum 2 lektioners varighed. Kan også afholdes som et mere intensivt forløb. Materialer/lokaler: Klasselokale m. adgang til computere og en enkelt gang adgang til køkken. Forløbet kan evt. sluttes med en studietur til Kina i påskeferien 2016. Turen arrangeres af Ungdomsskolen, og der opkræves brugerbetaling.

Undervisningen er GRATIS. Ungdomsskolen søger 1 partnerskabsskole til samarbejde om Kina til et skoleprojekt. Max antal elever: 2-3 skoleklasser. 40 X 2 timer. 7


Valgfag inden for:

KOMMUNIKATION I samarbejde med skolen kan Ungdomsskolen udvikle og varetage valgfagsforløb i fx radio-produktion, kortfilm, reklamefilm, sociale medier, storytelling, forfatterog journalistværksted.

MedieHuset Ungdomsskolens MedieHus i Jylladsgade er det eneste af sin art i Horsens Kommune. Der arbejdes professionelt og utraditionelt med lyd og billede, tekst og filmjournalistik og der er stor ekspertise inden for branding og markedsføring.

Mål og indhold Gennem undervisning og afprøvning lærer eleverne om billedfortælling og journalistiske greb i et nyt mediebillede. De får konkrete færdigheder indenfor foto- og billedbehandling og bliver bevidste om egen rolle som formidler og om journalistik som fag. De træner deres kommunikationskompetencer og deres viden om kommunikation i det offentlige rum. Undervisningen tager sit udgangspunkt i formidling af stof fra elevernes hverdag og lokalmiljø. Undervejs lærer eleverne bl.a. om kamerahåndtering og foto- og video, at vælge visuelle udtryk og planlægge og gennemføre produktion, billedbehandling i Photoshop, videoredigering og klargøring af billeder til web og print. Skolen kan få lavet sin egen præsentationsfilm og via den tage branding af skolen ”Up to the next level”. Vi kan også komme ud på din skole og igangsætte arbejdet med at sætte ”Klassens Avis” op, eller der kan arbejdes på, at klassen får en sektion i ungdomsmagasinet Spot On.

Målgruppe Elever på 7.-9. klassetrin.

Fagområder Medier, It- og mediekompetence, filmkundskab, fotolære, dansk, samfundsfag.

Praktisk Tid: Valgfagsmodul. Undervisningsgange af minimum 2 lektioners varighed. Det kan også afholdes som et mere intensivt forløb. Materialer/lokaler: Fotoudstyr og video- og billedredigeringsprogrammer.

Undervisningen er GRATIS. Ungdomsskolen søger partnerskab med 4 folkeskoler. Først til mølleprincippet er gældende. Omfang og indhold aftales med den enkelte skole. 8


9


Oplæg inden for:

Sex, sociale medier og ungdomsliv I samarbejde med skolen kan Ungdomsskolen varetage en oplægsrække i Sex og medier. Der fokuseres på identitet, krop, sex og sikker færdsel på nettet i teen-højde.

Mål og indhold Emner som sex og krop, hvem er jeg og hvad er meningen med livet er emner, som optager unge hver dag. Målet er at understøtte elevernes udvikling med udgangspunkt i disse emner, som både kan være svære at drøfte, og som det også kan være svært at have tid til i den almene undervisning.

Målgruppe Det er relevant for 7.-9. klasse, men det kan være en fordel, at der ikke er for stor aldersspredning på holdet.

Fagområder Vælg en af følgende A : Sundhed og seksualundervisning B: Medier og Sex

Praktisk Tid: Oplæggene er af 3 lektioners varighed som en solo event. Materialer/lokaler: Mulighed for at bruge internet og computere.

I disse oplæg vil eleverne undersøge de svære, men nødvendige emner, som unge tumler med. Det vil ske med udgangspunkt i arbejde med flertalsmisforståelser, stereotyper og fordomme, egne og andres grænser, seksualitet og sex, konflikthåndtering, privatliv og sociale medier.

GRATIS oplæg! Ungdomsskolen tilbyder: 10 oplæg a´ 3 timer. Først til mølleprincippet er gældende. Vælg A eller B 10


MILIFE Læring af personlige og sociale kompetencer! MILIFE er et helt unikt og systematisk uddannelseskoncept, der har det formål at bidrage til, at unge lærer de personlige og sociale kompetencer, der fører til livsmestring. MILIFE henvender sig til alle målgrupper af unge på 7.-9. klassetrin. Hovedtemaet er kompetenceområdet KEND DIG SELV.

Den unge lærer - At øge selvtillid og selvværd - At gøre svagheder til styrker - At tænke innovativt og kreativt - Bevidsthed om eget og andres kropssprog - At sætte mål for fremtiden - At håndtere konflikter, indre som ydre - At blive bedre til at lære.

- Indsigt i og anvendelse af den unges særlige intelligenser, tænkestile og personlige strategier

Undervisningen foregår med udgangspunkt i MILIFE arbejdsbogen ”Kend dig selv” og er i høj grad baseret på aktiv involvering i form af øvelser og energizers. Se mere på www.mi-life.dk I indeværende skoleår har Ungdomsskolen med stor succes gennemført to MILIFE – pilotprojekter i form af valgfag på 2 folkeskoler.

Varighed 2 ugentlige lektioner i 40 uger inkl. 2 X forældremøder - dette varetages af Ungdomsskolens MILIFE-instruktører.

GRATIS tilbud! I skoleåret 2015/2016 tilbydes MILIFE som valgfag til alt 5 folkeskoler. Skolerne udvælges efter først til mølle princippet. 11


OUTdoor Nedenfor er et eksempel på et forløb, der kan understøtte læringen indenfor personlig mestring, teambuilding og bevægelse.

Kano, rappelling, klatring, outdoor-life, teambuilding, mountainbike. Et forløb, hvor viden og færdigheder fra de personlighedsudviklende fag aktiveres, bl.a. ved at komme ud af klasseværelset på Outdoortur med engagerede og kvalificerede fagpersoner.

Mål og indhold I Outdoorforløb får eleverne muligheden for at bruge deres krop og sind på en anderledes måde. De opnår større styrke, kropsbevidsthed, opøver blik for at finde løsninger og udvikler deres tro på egne evner og beslutninger samt øger samarbejdskompetencen.

Målgruppe Elever på 7.-9. klassetrin.

Understøtter Elevernes sociale kompetencer og evnen til at samarbejde i forhold til at koordinere opgaver og mestre konkrete praktiske færdigheder. At kunne sætte sig et mål og nå det samt at øge den unges selvværd og selvtillid.

Praktisk Outdoorforløb kan arrangeres som 1 eller 2 dags events, hvor eleverne bliver hentet på skolen i bus af Ungdomsskolens Outdoor-Team og kørt til lokationen. Ungdomsskolen har alt det praktiske udstyr til campen. Eleverne skal selv sørge for praktisk tøj. Det forventes, at klassens lærer deltager. Campforløb kan tilrettelægges efter den enkeltes skoles behov. Kontakt Ungdomsskolen hvis du/I har specielle ønsker. Tilbuddet er gratis - dog kr. 50,- pr. elev til forplejning.

10 OutdoorStandard og 10 OutdoorPlus udbydes GRATIS efter først til mølle princippet.

12


OutdoorStandard, max 30 elever

1 dags forløb med minimum 2 uddannede outdoor-instruktører, transport til og fra, materiel/personlig udstyr og forplejning. Tidspunkter aftales individuelt med skolen/klassen/ erne. Elementer, som kan indeholdes i pakken: - Klatring på klatrevæg, - Rappelling - mountainbike, - kano Dagen afsluttes med diplomoverrækkelse.

+

OutdoorPlus*, max 30 elever

2 dags forløb med minimum 2 uddannede outdoor-instruktører, transport til og fra, materiel/personlig udstyr, telt* og forplejning. Tidspunkter aftales individuelt med skolen/ klassen/erne. Elementer, som kan indeholdes i pakken: - Klatring på klatrevæg, - Rappelling og træklatring - mountainbike, - kano - Outdoor Life - GPS tracking og O-løb - Lejrbygning + outdoor overnatning - Kortlæsning og kompas - Naturen som spisekammer Dagene afsluttes med diplomoverrækkelse.

*Denne pakke indeholder overnatning i naturen i telt.

NB: Der aftales på forhånd med klassens lærer hvilken vægtning forløbets indhold skal have. Skal der være mest fokus på f.eks. processen såsom teambuildingelementet eller indhold og konkret faglig læring. Gælder begge pakker.

13


SSP

SSP i Horsens tilbyder 4 forskellige oplæg til de ældste elever i folkeskolen. Oplæggene er gratis og skal ses som bidrag til undervisningen.

1

Alkoholdning, unge og festkultur/forældreaftaler

Unge lider ofte af meget overdrevne forestillinger om andre unges reelle adfærd kaldet flertalsmisforståelser eller sociale overdrivelser og forældre har enorm stor indflydelse på unges adfærd ikke mindst omkring alkohol og debutalder.

Mål og indhold Elevoplæggene sigter på via dialog/viden og sammenhæng mellem flertalsmisforståelser og risikoadfærd, at forebygge tidlig alkoholdebut. Under oplæggene anvendes der ”klikkere”, som involverer eleverne aktivt og i praksis er med til at illustrere både klassens egne og generelle flertalsmisforståelser. Inputtene fra de unge kan også bruges i dialogen på de efterfølgende forældremøder. Forældreaftaler er en af de mest effektive måder, hvor forældre bl.a. kan støtte hinanden i at udsætte unges alkoholdebut. På forældremøderne følges der op på elevoplæggene og der arbejdes hen mod at der udarbejdes forældreaftaler for årgangen/klassen.

Målgruppe Elever på 6. - 7. klassetrin + Forældre til de pågældende elever.

Fagområder Sundhed og forebyggelse.

Praktisk Tid: Oplæggene er af 2-3 lektioners varighed pr. klasse og følges op af et forældremøde (normalt hele årgangens forældre samlet) af ca. 2-2½ times varighed 1-2 dage efter elevoplæggene. Materialer/lokaler: Klasselokale med mulighed for at bruge internet og computere til elevoplæggene. Egnet lokale til forældremøde med mulighed for at bruge internet og computere. Aftal nærmere ved kontakt til SSP-koordinator Jan Asmussen, bujas@horsens.dk eller 20685184.

GRATIS tilbud til alle skoler! August-oktober primært for 7. kl. Marts-juni primært for 6. kl. Ialt 20 gange i skoleåret 2015/2016. 14


2

Kriminalitet og Konsekvens

Supplement til øvrig traditionel undervisning om unge og kriminalitet. Unge omkring 15-års alderen er ofte ikke bevidste om, hvilke konsekvenser en kriminel handling kan have for dem, eller er usikre på, hvad der er kriminelt eller ikke. Der er fokus på Alle de andre gør det ikke! Herunder hvor ALMINDELIGT det er IKKE at begå noget kriminelt.

Mål og indhold Tilbuddet er 3-delt således: 1: Street Team besøger klassen/klasserne og snakker om kriminel lavalder, straffeattest, SSP´s rolle ifm. unge og kriminalitet, personlige konsekvenser, stemplingsmekanismer, risikofaktorer mm. Herefter vises en relevant film, som følges op af diskussion. Der er stor fokus på at bringe eleverne i spil under hele forløbet. Dette sker bl.a. gennem debatter, diskussioner, quizzer, rollespil mm, hvor eleverne får mulighed for, og trænes i at tage stilling og argumenter for egne og andres holdninger og synspunkter. 2: Eleverne og læreren laver gruppearbejde/snakker sammen med udgangspunkt i en række cases, som alle har udgangspunkt i episoder/sager fra Horsens Kommune, hvor de i grupper prøver at vurdere evt. straf og konsekvenser i de pågælende cases. 3: En medarbejder fra politiets forebyggelsesafdeling følger op på gruppearbejdet og virkelighedens udgave af nogle af casene - hvilken dom fik de unge, hvilke konsekvenser har det haft for dem osv.

Målgruppe Elever på 8. klassetrin.

Fagområder Sundhed og forebyggelse.

Praktisk Tid: Del 1 varer normalt 5-6 lektioner (kan undtagelsesvis også tilbydes i en lightversion uden filmen og efterfølgende diskussion) De 3 dele bør normalt afvikles inden for max. en uges tid. Når skolen har lavet aftale med SSP/Street Team om del 1 orienterer vi Sydøstjyllands politi, forebyggelse, som selv kontakter skolen og aftaler tid og sted for del 3. Del 2 sørger skolen selv for inden del 3. Materialer/lokaler: Klasselokale med mulighed for at bruge internet og computere til elevoplæggene. Aftal nærmere ved kontakt til SSP-koordinator Jan Asmussen, bujas@horsens.dk eller 20685184.

GRATIS tilbud til alle skoler! Primært i perioden oktober - marts. Ialt 20 gange i skoleåret 2015/2016. 15


3

It´s Up 2 U

Med dette oplæg satses der på tidlig forebyggelse og generel holdningsbearbejdelse. I ungdomslivet er det vigtigt at være en del af noget, at høre til og føle sig som en del af fællesskabet. De unge føler ofte, at de skal leve op til noget eller hinanden for at føle sig accepteret. Det betyder, at de unge ofte går på kompromis med deres egne værdier og holdning uden at vide eller tænke over, hvilke konsekvenser deres valg får.

Mål og indhold Værdisætningerne ændrer sig meget i ungdomsårene, og man udvikler sin personlighed yderligere igennem de valg, man træffer eller ikke træffer. Derfor er det sundt at udvælge og at gøre sig nogle overvejelser om, hvad der er vigtigt i ens liv og ikke mindst hvorfor. I løbet af oplægget sætter vi det at træffe det rigtige valg til debat. Der bliver sat spørgsmålstegn ved relationer, venskaber og gruppesammensætninger, og de unge får lejlighed til selv at mærke efter, hvornår noget føles rigtigt eller forkert. Der er tale om holdningsbearbejdelse hos de unge. Oplægget skal gerne bidrage til elvernes dannelse og handlekompetence og dermed gøre eleverne bedre i stand til at kunne tage aktivt stilling i deres eget liv som unge.

Målgruppe Elever på 5. - 6. klassetrin + Forældre til de pågældende elever.

Fagområder Sundhed og forebyggelse.

Praktisk Tid: Oplæggene er af 2-3 lektioners varighed pr. klasse og følges op af et forældremøde (normalt hele årgangens forældre samlet) af ca. 1/2-1 times varighed 1-2 dage efter elevoplæggene. Materialer/lokaler: Klasselokale med mulighed for at bruge internet og computere til elevoplæggene. Egnet lokale til forældremøde med mulighed for at bruge internet og computere. Aftal nærmere ved kontakt til SSP-koordinator Jan Asmussen, bujas@horsens.dk eller 20685184.

HV

GRATIS tilbud til alle skoler!

D HVAD it’s up 2 U VÆA LGER ER EN DU ? it’s GO’ VEN? up 2 U

Ialt 20 gange i skoleåret 2015/2016. dinator SSP-koor sen - 2068 5184 Jan Asmus

dk

bujas@horsens.

SSP-koo

Jan Asm

16

rdinator

ussen 2068 5184 bujas@ horsens.d k


4

Forum Teater

Om sociale medier, digital mobning, kriminalitet, begyndende misbrug og lignende Teaterstykkerne omhandler nogle af de situationer, dilemmaer og konflikter man som ung kan komme ud for i en digital verden med sociale medier mm samt kriminalitets- og mobningsproblematikker. Se videoklip på www.Youtube.com (søg på SSP Horsens + Forum Teater) Kan med fordel bruges som supplement til den øvrige undervisning, som traditionelt finder sted om unge og kriminalitet eller ifm. krimimesse for 7. årgang.

Mål og indhold En teatergruppe (Horsens Amatør Teater ) opfører et kort stykke (typisk 6-8 min), hvor en ung bliver udsat for en eller anden form for problematisk situation. Stykket gennemspilles første gang uden stop. Ved anden og tredje gennemspilning kan de unge stoppe stykket undervejs og komme med forslag til, hvordan man kunne forsøge at løse problemstillingerne, ligesom der også er mulighed for at overtage en af rollerne, hvis man har forslag til, hvordan man kunne løse stykkets dilemma. Stykket fortsætter nu med den nye løsning og skuespillerne reagerer i forhold til de nye input. Processen styres undervejs af en joker(Street Team/skuespiller), som i praksis bringer de unges idéer og forslag op på scenen, får de unge til at reflektere over konfliktsituationer og problemstillinger, styrer opvarmnings- og værdiøvelser og som afsluttende med de unge evaluerer på hvad der virkede og ikke virkede, hvorfor virkede det ikke?, var det realistisk?, kan man gøre sådan i virkeligheden?, hvad lærte vi?

Målgruppe Elever på 5.- 7. klassetrin.

Fagområder Sundhed og forebyggelse.

Praktisk Tid: Afvikles over 2 sammenhængende lektioner Pris: 2.000 kr. pr. klasse som afregnes med SSP/Ungdomsskolen (dækker aflønning af 4-6 skuespillere). Skolen sørger desuden for sandwich og sodavand til skuespillerne. Materialer/lokaler: Et lokale, hvor der dels er plads til, at alle eleverne kan være der - og plads i den ene ende af lokalet til, at skuespillerne kan opføre de forskellige scener. Der er pt. 5 forskellige stykker at vælge mellem. Aftal nærmere ved kontakt til SSP-koordinator Jan Asmussen, bujas@horsens.dk eller 20685184.

GRATIS tilbud til alle skoler! Ialt 20 gange i skoleåret 2015/2016. 17


18


19


Valgfag inden for:

dans Dans er en bevægelsesform som er for alle, uanset alder, køn og fysik. Ungdomsskolen tilbyder undervisning indenfor StreetDance/hiphop og Breakdance. Dans udvikler børns motoriske og musiske kompetencer og øger deres selvværd og selvtillid.

Mål og indhold Når børn og unge præsenteres for og deltager i det at bevæge sig til musik, sker der ting og sager! Vores opgave som undervisere er at sætte det helt rigtige niveau, sådan at alle føler, at de udvikler og dygtiggør sig både i forhold til deres forståelse for musikken, deres tro på at de lykkedes og sidst, men ikke mindst - deres følelse af at høre til i et fællesskab. En sidegevinst er, at deres psykiske tilstand bliver bedre, nemlig troen på sig selv, hvor børnene mærker deres egen krop og bliver mere bevidste om kroppens sprog, som vi i dansen også arbejder meget med. Evnen til at fokusere, samarbejde og udvikle sig er for Ungdomsskolens undervisere utrolig vigtig. Vores undervisning foregår i trygge rammer, hvor ALLE kan være med og sidst, men ikke mindst, DET SKAL VÆRE RIGTIG SJOVT. Der er mulighed for at afslutte holdet med et danseshow for både kammerater, forældre og lærere.

Målgruppe Elever på 7.-9. klassetrin.

Fagområde Idræt og bevægelse.

Praktisk Tid: 2 ugentlige lektioner eller workshop-lignende forløb. Workshops varetages af to undervisere. Materialer/lokaler: Gymnastiksal el.lign.

GRATIS! Ungdomsskolen tilbyder partnerskab med 1 folkeskole, hvor der oprettes 1 valghold med dans og danseshow som afslutning på forløbet. 20


21


ØVRIGE OMRÅDER Her følger korte præsentationer af andre områder, som Ungdomsskolen forestiller sig, at folkeskolen og Ungdomsskolen kan arbejde sammen om. Disse områder vil der blive lavet en pris på. Kontakt os, så vi kan lave en aftale.

PROJEKTPAKKER, MedieHuset Ungdomsskolen kan varetage koordinering og gennemførsel af temauger eller projekter i udskolingen. Ungdomsskolen råder også over en del udstyr som kan bruges i den sammenhæng. Det kunne fx være at levere en komplet musical-pakke, med professionelle koreografer og skuespillere til undervisning samt eventuelt udstyr. Det kunne også være en journalistikuge, hvor Ungdomsskolen leverer undervisere indenfor radioproduktion, journalistik og tv-redigering. Det kan også være mindre omfattende forløb. Indhold og omfang efter aftale.

OPKVALIFICERING AF ELEVRÅDETS ARBEJDE Mangler I input til hvordan I opkvalificerer elevrådets arbejde på jeres skole, er der mulighed for at samarbejde med Ungdomsskolen om dette. Ungdomsskolen har erfaring med undervisning i forskellige måder at gøre demokratiet relevant og nærværende, og kan stå for oplæg og forløb af forskellig længde - eventuelt koordineret på tværs af flere skoler. Indhold og omfang efter aftale.

45 MINUTTERS BEVÆGELSE PR. DAG til skoleelever Folkeskolereformens krav om 45 minutters bevægelse pr. dag for alle elever er en opgave, der muligvis kan løses sammen med Ungdomsskolen. Ungdomsskolen kan sammensætte og koordinere forløb, så elever i udskolingen møder mange forskellige bevægelsesformer, fx zumba, selvforsvar, boksetræning, boldspil, crossfit, yoga og meget andet. Det kan bygges op, så eleverne møder en ny bevægelsesform hver uge – eller en ny form hver dag i en uge. Der kan også laves forløb i samarbejde med andre skoler, så den eller de samme undervisere turnerer rundt mellem flere skoler på en dag. Flere af de nævnte bevægelsesformer kan have mange elever med i undervisningen, og udgifterne til aflønning kan på den måde holdes nede. Indhold og omfang efter aftale.

22


23


Kontakt os, så vi kan lave en aftale Udviklingskonsulent Rikke Nedergaard Tlf. 30 10 91 73 / rine@horsens.dk Afdelingsleder for Fritidsområdet Kim Kyed Tlf. 61 30 49 51 / bukkn@horsens.dk Pædagogisk/administrativ medarbejder Mads Pihlman Kristensen Tlf. 31 50 13 24 / mpk@horsens.dk Afdelingsleder for SSP og Street Team Jan Asmussen Tlf. 20 68 51 84 / bujas@horsens.dk

Horsens Ungdomsskole Falstersgade 24 8700 Horsens Tlf. 76291530 ungdomsskolen@horsens.dk

unghorsens.dk Idékatalog 2015/2016

Usk idekatalog 2015  
Usk idekatalog 2015  
Advertisement