__MAIN_TEXT__

Page 1

SAMSKABELSE Ungdomsskole, SSP og Folkeskole Læring | Trivsel | Personlig mestring

2018/2019 UDDANNELSE OG ARBEJDSMARKED 1


Indhold 03 Forord 04

Personlig udvikling

MILIFE

Milife & Outdoor

Performance Klassekultur 08

Outdoor & Sport

Mountainbike - MTB

Adventure SurvivalDay Teambuilding

Havkajak og kanosejlads

Skræddersy dit outdoorforløb

Dance Academy – Break Dance

Crossfit 16

Kunst & Kultur

SoMe – SocialMedia

KreaTid

Filmproduktion i lommeformat

Normstormerne 20

Håndværk & Værksted

Erhvervsuddannelse – Hvad kan JEG BLIVE?

21 SSP 27

Praktiske oplysninger og priser

28 Kontakt

Forside- og bagsidefoto af michael been. Fotos i resten af kataloget af Hanne Nielsen, med mindre andet er angivet.

2


Forord For 5. år i træk sender Ungdomsskolen dette samskabelseskatalog ud med tilbud, der kan bidrage til den åbne skole og understøtte elevernes læring, trivsel og personlige mestring. Vi er rigtig glade for alle de positive tilbagemeldinger, der er kommet fra skolerne, fra de unge og deres forældre - og ikke mindst vore egne medarbejdere, der er kommet hjem med gode og lærerige oplevelser. Årets katalog har fokus på uddannelsesparathed, læring, trivsel, personlig mestring og bevægelse i skolen. Der er opstillet læringsmål for alle forløb, der evalueres elektronisk og afsluttes med uddeling af kursusbevis til de unge, hvor det er muligt. Vi har i år organiseret det således, at vi har delt året ind i 4 moduler á 8 undervisningsgange pr. modul. Man kan minimum bestille 1 modul på de fleste af vores tilbud. Dette har vi gjort ud fra ønsket om størst mulig læringseffekt, og mulighed for at leve op til folkeskolens lærings- og fællesmål, som er indskrevet på hvert enkelt valgfag. Der vil dog stadig være mulighed for at bestille temauger og enkelte temadage.

Bagerst i kataloget er der en prisoversigt samt praktisk information. Booking foregår elektronisk via et skema på vores hjemmeside unghorsens.dk/samskabelse eller skan QR koden Ved bestilling af temauger kontakt da Stine W. Kjølholt på stkjo@horsens.dk Det er vigtigt for Ungdomsskolen at bidrage til den åbne skole med læring, udvikling og oplevelser, der fremmer den unges personlige og faglige udvikling samt generelt bidrager til det gode ungeliv. Indholdet i dette katalog afspejler denne intention. Vi ser frem til endnu et godt skoleår med givtige samskabelsesaftaler for både Folkeskole, Ungdomsskole og ikke mindst de unge mennesker. Vi glæder os til et lærerigt, indholdsfyldt og godt samarbejde. De bedste hilsner

Therese Bach Leder af Ungdomsskolens og Bakkeskolens Videnscenter Mail: thba@horsens.dk [PÅ BARSEL]

Stine W. Kjølholt Daglig leder af Ungdomsskolens Fritid & Kommunikation Mail: stkjo@horsens.dk Tlf. 40 38 43 04

3


Personlig udvikling

MILIFE MILIFE er en systematisk uddannelse til unge i grundlæggende personlige og sociale kompetencer. MILIFE er udvikling af de unges potentiale og kan betragtes som talentudvikling på alle niveauer. Derfor henvender MILIFE sig til ALLE unge. Vi tilbyder 2 MILIFE- kompetenceområder;

”Kend dig selv”

med fokus på værdier, intelligenser, personlige styrker, kropssprog mm.

”Dig og andre”

med fokus på effektiv kommunikation, konflikthåndtering og feedback strategier.

Målgruppe:

7., 8. og 9. klasse

Mødested:

På egen skole eller på Den Grå Fabrik, Falstersgade 24, 8700 Horsens

Folkeskolens formål: • •

Bidrage til den enkelte elevs alsidige udvikling. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkeløst.

Lærings- og fællesmål • •

4

Eleven kan beskrive egne drømme og forventninger. Eleven har viden om egne ressourcer og forudsætninger.

Moduler og timer:

Kan bestilles i 1,2,3 og 4 moduler i hhv. 2 eller 3 timer pr. gang.


Personlig udvikling

Milife & outdoor Milife & Outdoor er et forløb, hvor der veksles imellem at arbejde i klasserummet og udendørs. Vi arbejder med temaer som kommunikation, kropssprog, samarbejde, kreativ tænkning, selvtillid og selvværd samt personlige kompetencer. Disse emner arbejder vi videre med i udendørs aktiviteter og øvelser, som spænder vidt og arbejder med den enkeltes personlige grænser og mod. MILIFE er en systematisk uddannelse til unge i grundlæggende personlige og sociale kompetencer. Outdoor er et fysisk aktivt undervisningsforløb, der foregår udenfor med fokus på samarbejde, kommunikation og personlige grænser. Hvad kan man opnå med Milife & Outdoor: • Udvikle elevens evne til at kommunikere og samarbejde. • Skabe bevidsthed om elevens egne personlige styrker, samt udvide opfattelsen af, hvad man personligt er i stand til. • Danne grundlag, for at eleven tør udfordre sig selv, egne vaner og grænser. • Øge selvtillid og selvværd.

Målgruppe:

7., 8. og 9. klasse

Mødested:

På egen skole eller på Den Grå Fabrik, Falstersgade 24, 8700 Horsens

Lærings – og fællesmål: • • •

Eleven har viden om egne ressourcer og forudsætninger. Eleven kan udvikle konstruktive samarbejdsrelationer i idrætslige aktiviteter. Eleven har viden om at planlægning af friluftsaktiviteter.

Moduler og timer:

Kan bestilles i 1,2,3 og 4 moduler i hhv. 3 eller 6 timer pr. gang.

5


Personlig udvikling

Performance En god overgang til ungdomsuddannelserne For 9. klasserne har vi et forløb, der skal sikre at de unge forlader grundskolen med højere selvtillid, større indre sikkerhed og med de nødvendige kompetencer til at klare sig gennem prøverne med et godt resultat. Holdet Performance fokuserer på, hvordan man tackler sin eksamensangst. Gennem metoder fra kognitiv psykologi, mindfulness og rollespil lærer de unge strategier til at tackle angsten i eksamenssituationen.

Målgruppe: 9. klasse

Mødested:

På egen skole eller på Den Grå Fabrik, Falstersgade 24, 8700 Horsens

Lærings – og fællesmål: • • • • •

6

Eleven har viden om formidlingsformer. Eleven har viden om kropslige og retoriske virkemidler. Eleven har viden om varierede udtryksformer målrettet forskellige målgrupper. Eleven har viden om retoriske virkemidler, talehandlinger og positionering. Eleven opnår færdigheder og viden i forhold til at skabe ro i pressede situationer.

Moduler og timer:

Kan bestilles i 1 og 2 moduler ad gangen og hhv. 2 eller 3 timer pr.gang.


Personlig udvikling

Klassekultur En god start på en ny klasse Har I nogle klasser, der skal lægges sammen? Hvordan sørger man for at eleverne i den nye klasse kommer godt fra start? I Klassekultur har vi fokus på klassens sociale liv, trivsel og kommunikation. Vi flytter ud i det fri og tilbyder en dag med friluftsaktiviteter og samarbejdsøvelser, der giver de unge mulighed for at interagere med hinanden og sig selv på en anderledes måde. Vi har erfaring med at fællesoplevelser i uderummet, hvor gruppen udfordres på nye kompetencer og færdigheder, kan bryde fastlåste sociale strukturer op og give plads til en større åbenhed for hinanden. En dag med klassekultur giver mulighed for, at nogle af de unge kan bevæge sig ud af fastlåste mønstre og roller og se sig i nogle situationer, hvor de kan tanke social selvtillid og selvværd.

Målgruppe:

7., 8. og 9. klasse

Mødested:

På egen skole eller på Den Grå Fabrik, Falstersgade 24, 8700 Horsens

Lærings – og fællesmål: •

Eleven udfordres på samarbejde, vaner og holdninger med fokus på gruppens sammenhold og dynamik.

Moduler og timer:

Kan bestilles i 1 modul ad gangen og hhv. 3 eller 6 timer pr.gang. Kan også bestilles som enkeldagsaktivitet i 6 timer.

7


Outdoor & Sport

Mountainbike - MTB Vi har et komplet klassesæt af mountainbikes, hjelme og veste. Vi kan komme til jer med cyklerne. Med vores ture på mountainbike, kommer de unge ud i naturen og bliver udfordret på deres personlige grænser. Vi differentierer udfordringerne, så alle får oplevelsen af at lykkes. Vi kan kombinere cykelturen med samarbejdsøvelser og individuelle udfordringer. Målet med de korte dage er, at give eleverne en god fællesoplevelse. Derudover får de kendskab til betjeningen af cyklen. På de længere forløb underviser vi i materielkendskab, vedligehold af cyklen, samt i teknik.

Målgruppe:

7., 8. og 9. klasse

Mødested:

På egen skole eller på aktivitetscenter Gedved, Parallelvej 6, 8753 Gedved.

Lærings – og fællesmål: • • •

8

Eleven har viden om regler og teknikker i friluftaktivitet. Eleven har viden om planlægning af friluftsaktivitet. Eleven kan fastholde koncentration og fokus på i idrætsudøvelse.

Moduler og timer:

Kan bestilles i 1 modul ad gangen og hhv. 3 eller 6 timer pr.gang


Outdoor & Sport

adventure UngHorsens Outdoor udbyder et Adventure forløb, hvor det bliver muligt at prøve sine grænser af. Undervejs vil eleven blive præsenteret for: • Mountainbike • Klatring • Rappelling • Teambuilding • Survival skills • Kajak • Forløbet har til formål at præsentere eleverne for alternative og udfordrende aktiviteter. Meld eleverne på et adventurehold, hvis de har lyst til at prøve grænser af, lærer nye sider af sig selv og deres kammerater.

Målgruppe:

7., 8. og 9. klasse

Mødested:

På egen skole eller på aktivitetscenter Gedved, Parallelvej 6, 8753 Gedved.

Lærings – og fællesmål: • • • • • • •

Eleven har viden om regler og teknikker i friluftsaktiviteten. Eleven har viden om planlægning af friluftsaktiviteten. Eleven kan fastholde fokus og koncentration i idrætsudøvelsen. Eleven kan indgå konstruktivt i løsning af idrætslige opgaver med andre. Eleven har viden om samarbejdsmetoder. Eleven har viden om kvaliteten og kendetegn ved friluftsaktiviteten på land og i vand. Eleven kan udvikle friluftsaktiviteter på land og i vand.

Moduler og timer:

Kan bestilles i 1, 2, 3 og 4 moduler og hhv. 3 eller 6 timer pr.gang.

9


Outdoor & Sport

Survivalday SurvivalDay er en temadag med fokus på udfordringer, mod og samarbejde. Har I nogle elever der skal udfordres på en helt anderledes dag? På SurvivalDay bevæger vi os igennem terrænet, og eleverne bliver våde kolde og varme. Man skal have mod på at rappelle og færdes i vand. Det bliver en dag, hvor der overskrides grænser. Samtidig bliver der undervist i flere relevante færdigheder: Kompas/GPS, orientering og rappelling. Derudover bliver samarbejde en vigtig del af dagen. SurvivalDay er målrettet klasser eller hold, som skal have en fællesoplevelse udover det sædvanlige Igennem dagen har vi fokus på gruppedynamik, kommunikation og personlig udvikling, selvtillid og selvværd.

Målgruppe:

7., 8. og 9. klasse

Mødested:

Aktivitetscenter Gedved, Parallelvej 6, 8753 Gedved.

Lærings – og fællesmål: • • •

10

Eleven har viden om regler og teknikken i friluftsaktiviteten Eleven kan indgå konstruktivt i løsningen af idrætslige opgaver med andre. Eleven har viden om kvaliteten og kendetegn ved friluftsaktiviteter på land og i vand.

Moduler og timer:

Kan kun bestilles som enkeldagsaktivitet á 6 timer.


Outdoor & Sport

teambuilding Vi tilbyder skoleklasser samarbejdsdage, hvor eleverne bliver udfordret både som gruppe og på det personlige plan. Øvelserne spænder vidt, så både det matematisk/logiske, det visuelle, det kommunikative, det sproglige, det kropslige og ikke mindst det ledelsesmæssige er i spil. Derudover ligger vi vægt på dyder som vedholdenhed, mod, tillid, empati og engagement. Udover et hav af fysiske øvelser og udfordringer, så har vi udviklet diverse puslespil, gåder og sansemæssige opgaver, som alle kræver at gruppen arbejder sammen og er opmærksomme på hinanden. Konceptet indebærer også at vi snakker om hvad det er som foregår undervejs. Således at de unge får et sprog for det at samarbejde og bliver opmærksomme på hvad der foregår.

Målgruppe:

7., 8. og 9. klasse

Mødested:

På egen skole, eller på aktivitetscenter Gedved, Parallelvej 6, 8753 Gedved. Det forventes at klassens primære lærere deltager på dagen.

Lærings – og fællesmål: • •

Eleven kan udvikle konstruktive samarbejdsrelationer i idrætslige aktiviteter Eleven har viden om samarbejdsmetoder

Moduler og timer:

Kan bestilles i 1 og 2 moduler ad gangen og hhv. 3 eller 6 timer pr.gang. Kan også bestilles som enkeldagsaktivitet á 6 timer.

11


Outdoor & Sport

Havkajak & Kanosejlads Her får eleverne oplevelsen af at sidde alene i egen kajak, mærke vandelementet helt tæt på, og opleve, at hvad der først kan være en uvant og grænseoverskridende oplevelse, på kort tid kan blive til en spændende og lærerig erfaring. Kanoen giver ligeledes oplevelsen af at være helt tæt på vand-elementet og kræver samtidig, at eleverne har fokus på samarbejdet, da det er alt afgørende for, at få fremdrift og retning i kanoen. Eleverne bliver introduceret til de grundlæggende teknikker og almen sikkerhed. Ved længere forløb undervises eleverne i makkerredninger og selvredninger, og vil i højere grad blive i stand til klare sig selv i en havkajak. Vi kan gennemføre et dagsforløb, som dækker den del af idrætsundervisningen, der omhandler natur- og udelivaktiviteter på vand.

Målgruppe:

7., 8. og 9. klasse

Mødested:

Bygholm Camping

Lærings – og fællesmål: • • • •

12

Eleven kan vurdere kvaliteter ved friluftsaktiviteter på land og i vand Eleven har viden om kvaliteter og kendetegn ved friluftsaktiviteter på land og i vand Eleven kan udvikle friluftskvaliteter på land og i vand Eleven har viden om planlægning af friluftsaktiviteter

Moduler og timer:

Kan kun bookes som 1 modul fra sommerferien - efterårsferien, eller påskeferien til sommerferien. Undervisningen vil vare enten 3 eller 6 timer pr. gang.


Outdoor & Sport

Skræddersy dit outdoorforløb I UngHorsens Outdoor har vi mulighed for at skræddersy lige præcis det Outdoorforløb, som I ønsker at udbyde til jeres elever. I kan tage udgangspunkt i følgende tilbud fra vores katalog, så finder vi frem til et passende program.

• • • • • • • •

Mountainbike Teambuilding Kajak/kano Paintball Klatring Rappelling Survivalskills Lejrture

Målgruppe:

7., 8. og 9. klasse

Mødested:

På egen skole, eller på aktivitetscenter Gedved, Parallelvej 6, 8753 Gedved

Lærings – og fællesmål:

(afhængig af valgte aktiviteter) • Eleven har viden om regler og teknikker i friluftsaktiviteten • Eleven har viden om planlægning af friluftsaktiviteten • Eleven kan fastholde fokus og koncentration i idrætsudøvelsen • Eleven kan indgå konstruktivt i løsning af idrætslige opgaver med andre • Eleven har viden om samarbejdsmetoder • Eleven har viden om kvaliteten og kendetegn ved friluftsaktiviteten på land og i vand • Eleven kan udvikle friluftsaktiviteter på land og i vand

Moduler og timer:

Kan bestilles i 1, 2, 3 og 4 moduler og hhv. 3 eller 6 timer pr.gang.

13


Outdoor & Sport

Dance academy break dance Ungdomsskolens Dance Academy tilbyder undervisning i Breakdance, hvor eleverne lærer at stå på hænder, dreje rundt på ryggen, bevæge sig til musikken og mange andre seje breakdance moves. Undervisningen er for alle uanset alder, køn og fysik. Der er mange positive sidegevinster ved breakdance blandt andet: • Udvikling af motoriske kompetencer • Styrkelse af elevens fysik og form • Udvikling af musiske kompetencer • Øget selvværd • Øget kropsbevidsthed • Øget evne til at forstå kropssprog • Oplevelsen af at lykkes De kompetente undervisere sætter en ære i at ramme det rette niveau, så alle oplever, at de udvikler og dygtiggør sig. Undervisningen foregår i trygge rammer, hvor ALLE kan være med og sidst, men ikke mindst - der skal sved på panden og så skal det være sjovt! Forløbet afsluttes med et danseshow for forældre og lærere.

Målgruppe:

7., 8. og 9. klasse

Mødested:

Egen skole eller på Den Grå Fabrik, Falstersgade 24, 8700 Horsens.

Lærings – og fællesmål: • • • • • •

14

Eleven kan udføre sammensatte bevægelsessekvenser inden for kulturelle danse og stilarter Eleven har viden om kendetegn ved kulturelle danse og stilarter Eleven kan udvikle fælles koreografier og udtryk Eleven har viden om koreografiske virkemidler Eleven kan beherske komplekse bevægelsesmønstre i koreografier Eleven har viden om samspillet mellem bevægelse og musiks tempo, form og karakter samt bevægelsesanalyse i dans

Moduler og timer:

Kan bestilles i 1 og 2 moduler ad gangen og hhv. 2 eller 3 timer pr.gang.


Outdoor & Sport

Crossfit Crossfit er alsidig træning af hele kroppen, hvor der hovedsageligt trænes med egen kropsvægt. Der er fokus på udholdenhed, kredsløbstræning, styrke, balance og smidighed. Eleverne tilegner sig en grundlæggende teoretisk viden inden for styrke- og konditionstræning - og så får de sved på panden!

foto venligst udlånt

Målgruppe:

8. og 9. klasse

Mødested:

Aktivitetscenter Gedved, Parallelvej 6, 8753 Gedved

Lærings – og fællesmål: • • • •

Eleven kan udføre egne og andres træningsprogrammer Eleven har viden om kroppens anatomi og fysiologi i et træningsperspektiv Eleven kan udvikle konstruktive samarbejdsrelationer i idrætslige aktiviteter Eleven har viden om opvarmnings- programmers formål, struktur og variationsmuligheder

Moduler og timer:

Kan bestilles i 1 og 2 moduler ad gangen i hhv. 2 eller 3 timer pr.gang.

15


Kunst & Kultur

some social media Forståelse af teori og praksis

Eleverne lærer i praksis, hvad man kan med de forskellige typer af sociale medier og hvordan man kan arbejde aktivt med dem. Vi kommer til at oprette profiler og arbejde med de grundlæggende tanker bag forskellige sociale medier. Vi kigger på indstillingerne og hvilke muligheder, de forskellige platforme byder på. Vi vil arbejde meget med praksis – hvordan laver man et opslag, der fanger modtageren, hvordan laver du billeder, videoer og Vlogs, hvordan eksponerer du din profil bedst muligt, og hvordan har du mulighed for at tjene penge på din Vlog. Eleven vil derudover lære, hvordan man begår sig på de sociale medier, og hvordan man passer på sig selv. Alle elever skal selv have en smartphone, ipad eller lignende til rådighed, for at deltage på dette hold.

Målgruppe:

7., 8. og 9. klasse

Mødested:

Egen skole eller på Den Grå Fabrik, Falstersgade 24, 8700 Horsens.

Lærings – og fællesmål: • • •

16

Idevikle kompetencer til at kunne producere og analysere sociale og personlige medieudtryk Eleven har viden om digitale teknologiers kommunikationsmuligheder Eleven kan diskutere betydningen af digitale kommunikationsteknologier ift. eget liv og fællesskab

Moduler og timer:

Kan bestilles i 1 modul ad gangen og hhv. 2 eller 3 timer pr. gang.


Kunst & Kultur

Kreatid KreaTid er et hold, hvor eleven får mulighed for at udfolde sine kreative sider. Der arbejdes med at udvikle, teste og blive udfordret på sin kreativitet. Vi gennemgår designprocesser - fra ide til produkt. Eleven vil lære at tænke ud af boksen og få nye ideer. Eleven får lov til at skabe og færdiggøre produkter som de kan tage med hjem. Der vil blive afprøvet forskellige materialer, hvad de kan bruges til – med udgangspunkt i det, som ” du lige har ved hånden”. Det kan være dåser, neglelak, garnrester, papkasser og meget mere. KreaTid arbejder ud fra en tanke om re-think og re-cycle ift. dagligdags ting.

Målgruppe:

7., 8. og 9. klasse

Mødested:

Egen skoles håndarbejdslokale.

Lærings – og fællesmål: • • • •

Eleven kan selvstændigt forarbejde mangeartede materialer i forhold til produkternes funktion og udtryk Eleven kan arbejde med komplekse designprocesser knyttet til produktfremstilling Eleven kan udvikle ideer med inspiration fra hverdagsliv, kulturer og tidsperioder Eleven kan selvstændigt disponere designprocessen

Moduler og timer:

Kan bestilles i 1 modul ad gangen i 3 timer pr. gang.

17


Kunst & Kultur

Filmproduktion i lommeformat Er du vild med film? Vild med at optage film og redigere dem bagefter? Eller vil du bare gerne lære det?

Så tilbyder vi her en unik mulighed for at lave filmproduktion i lommeformat! Vi arbejder ud fra en tanke om hurtig ide, hurtig redigering og hurtigt resultat! Du vil lære basale teknikker om redigering i Adobe Premiere Pro. Alle elever skal selv have en smartphone, ipad eller lignende til rådighed, for at deltage på dette hold.

Målgruppe:

8. og 9. klasse

Mødested:

Mediehuset, Jyllandsgade 16 A, 8700 Horsens

Lærings – og fællesmål: •

18

Eleverne skal gennem arbejde med egen produktion og aktuelle medieproduktioner opnå indsigt i formidling både som producent, bruger og deltager

Moduler og timer:

Kan bestilles i 1 og 2 moduler ad gangen og i hhv. 3 eller 6 timer pr. gang.


Kunst & Kultur

Normstormerne Hvorfor ser du ud som du gør? Hvorfor vælger du at gå i noget bestemt tøj? Hvorfor opfører nogle mennesker sig på en anderledes måde, end du selv gør? Hvad betyder noget for dig? Familie, vennerne, skolen, fritidsaktiviteter, udseende, teknologi - hvorfor? Hvordan er det at være ung i Danmark i dag? Hvordan er det at være ung i Horsens? Normstormerne er et fag/hold, hvor vi diskuterer hvorfor man gør som man gør, og hvorfor ikke alle mennesker gør det samme. Hvilken baggrund kommer man fra? hvad er den ideelle ungdom i dag? Faget skal være med til at skabe refleksion over sig selv og det samfund man lever i, faget skal understøtte forundring, modsætninger og klarhed over eget liv og valg eller fravalg.

Målgruppe:

7., 8. og 9. klasse

Mødested:

Egen skole eller Den Grå Fabrik, Falstersgade 24, 8700 Horsens.

Lærings – og fællesmål: • • • •

Eleven har viden om mediers samfundsmæssige udvikling og betydning Eleven kan formulere egne oplevelser og sansninger i æstetisk sprog Eleven kan diskutere kulturs betydning for individer og grupper Eleven har viden om socialisering og identitetsdannelse

Moduler og timer:

Kan bestilles i 1 og 2 moduler ad gangen og hhv. 2 eller 3 timer pr. gang.

19


Håndværk & Værksted

Erhvervsuddannelse Hvad kan JEG BLIVE? På fem hele dage, vil eleven få indblik i, hvad det vil sige at være på et rigtigt værksted. På værkstedet vil eleven møde udlærte smede, automekanikere, murere, tømrere, malere og cykel- og knallertmekanikere - samt møde den humor og jargon, der kan være på et værksted. Her kan man få indblik i, hvordan en erhvervsuddannelse er opbygget og selv få lov til at bruge hænderne i de forskellige fag. Der vil under hvert fag være introduktion til Learnmark Horsens tekniske skole, samt besøg på skolens værksteder. Træværksted: Her arbejdes med håndværktøj og maskiner mm. Metal & smed Her arbejdes med drejebænk, overfræser, svejse og bukke i metal mm. Murer Man prøver at mure en væg op, opsætte fliser og støbning af beton mm. Auto Her prøver man at skille bremser ad, samle dem igen og meget mere. Cykel/Knallert Her prøver man at skille en knallert ad, lærer at fejlsøge samt reparere cykler. Maler Her arbejdes med spartling af vægge, opsætning af væv, maling af vægge og vinduer. Vi stiller sikkerhedssko og arbejdstøj til rådighed.

Målgruppe:

7., 8. og 9. klasse

Mødested:

Aktivitetscenter Gedved, Parallelvej 6, 8753 Gedved. Bus nr. 107 afgår fra banegården tit og kører lige til døren på ca. 20 min.

Lærings – og fællesmål: • • • • •

20

Eleven kan vurdere sammenhæng mellem uddannelser og erhvervs – og jobmuligheder Eleven har viden om forarbejdningsniveauer Eleven kan anvende håndværktøj og redskaber på en specialiseret måde Eleven har viden om håndværksmæssige arbejdsprocesser Eleven har viden om komposition, form og farvers virkemidler.

Moduler og timer:

Kan bestilles i 1 og 2 moduler ad gangen i 6 timer pr. gang.


SSP

It’s up 2 U

It´s Up 2 U har fokus på tidlig forebyggelse, holdningsbearbejdelse og trivselsfremme på mellemtrinnet. I ungdomsårene er det vigtigt at være en del af noget, at høre til, og føle sig som en del af fællesskabet. De unge føler ofte, at de skal leve op til noget eller til hinanden for at føle sig accepteret ligesom de ofte påvirkes af flertalsmisforståelser eller sociale overdrivelser. Det betyder, at de unge ofte går på kompromis med deres egne værdier og holdninger uden at vide eller tænke over, hvilke konsekvenser deres valg kan få. Værdier ændrer sig meget i ungdomsårene, og man udvikler sin personlighed yderligere gennem de valg, man træffer eller ikke træffer. Derfor er det sundt og lærerigt at snakke om venskaber og værdier og gøre sig nogle overvejelser om, hvad der er vigtigt i ens liv og ikke mindst hvorfor. I oplægget indgår små rollespil/eksempler, som viser hvor svært det kan være at få sagt fra, når kammerater lokker/presser en til noget man egentlig ikke har lyst til. De unge får lejlighed til at prøve at mærke efter ”i maven”, hvornår noget føles rigtigt eller forkert.

HVAD it’s up 2 U ER EN GO’ VEN?

HVAD VÆLGE DU ? itR’s u p2U

Målgruppe:

5. og 6. klasse

FAKTA:

Holdnavn: SSP - It´s Up 2 U Organisering: Afvikles over 2 sammenhængende lektioner pr. klasse. Kan hvor dette tidsmæssigt passer sammen følges op af deltagelse på forældremøde (ca. 1 time) med info til forældrene. Alternativt kan forældreinfo udsendes via intra. Alle oplæg bestilles via oplægsportalen hos SSP (Se QR kode nedenfor til højre)

Lærings – og fællesmål: • • •

Eleverne får viden om deres egne værdier og flertalsmisforståelsers eksistens og mulige påvirkning af deres og andre unges faktiske adfærd Eleverne lærer i praksis at kende, fastholde og ikke gå på kompromis med egne værdier, at sige fra og træffe positive valg Eleverne får øget viden og handlekompetence, som bedre gør dem i stand til at tage aktivt stlling i deres eget liv som unge

SSP-koordinator

Jan Asmussen - 2068 5184

bujas@horsens.dk

SSP-koo

Jan Asmu

rdinator

ssen - 2068 bujas@h 5184 orsens.d k

Skan & bestil

21


SSP

Sociale medier

De sociale medier er en stor del af de unges såvel som deres forældres hverdag. Oplægget har fokus på de unges færden på de forskellige apps/hjemmesider, unges kommunikation med hinanden, og hvordan de i fællesskab kan skabe en sund onlinekultur omkring måden de behandler hinanden på. Elevoplæg afholdes klassevis i skoletiden og forældreoplæg for årgangen(e). Elevoplæg: Fokus på de unges identitet og kommunikation online/ikke online, konflikttrappen, hvordan forhindrer vi digital mobning, deling af nøgenbilleder og hvad stiller man op, når man bliver offer for det. Oplægget lægger op til at de unge selv byder ind med, hvad der rører sig i og udfordrer deres livsverden. Via dialog og kommunikation støttes de unge i at kunne træffe gode og fornuftige valg uden at ligge under for flertalsmisforståelser om, hvad de tror alle andre unge gør, i forhold til, hvad de i virkeligheden gør. Forældreoplæg: Gennemgang af de unges mest brugte sociale medier. Både fokus på de positive sider samt hvor og hvordan de unge oplever konflikter. Dialog om, hvad det betyder at være forældre til en såkaldt ”digitalt indfødt”. Forældrene får gode råd og redskaber til at møde deres barn i den digitale verden, samt viden om faldgruber, man som forældre bør være opmærksomme på i forhold til børn og unges liv på de sociale medier. Oplægget baseres på viden om unges onlineliv og tager udgangspunkt i de tidligere afholdte elevoplæg.

Målgruppe:

Primær 6. klasse | sekundær 7.-8. klasse

FAKTA:

Holdnavn: SSP - Sociale Medier Organisering: Elevoplæg: 2 lektioner pr. klasse Forældreoplæg: 60-75 minutters oplæg samlet for hele årgangen. Lokalitet/materiale: Egnet lokale i forhold til antal deltagere med tilhørende pc, smartboard eller projektor/lærred samt lyd. Til forældreoplægget anbefales bordopstilling med mulighed for gruppedebat. Alle oplæg bestilles via oplægsportalen hos SSP (Se QR kode nedenfor til højre)

Lærings- og fællesmål: • •

• • •

22

Eleverne får øget viden om god/uhensigtsmæssig kommunikation, sexting, fotos mm. online. Eleverne bliver bevidste om og får bedre forudsætninger for at forebygge negative oplevelser/ konsekvenser af egne og andres adfærd online og hjælpes til at kunne træffe gode og fornuftige valg. Eleverne klædes på til at der skabes/bevares en god klassekultur. Forældrene får øget viden om de unges brug af sociale medier på godt og ondt og hvilke problemstillinger, man som ung risikerer at opleve online. Forældrene får bedre forståelse for unges online-liv, og gode råd og redskaber til dialog md de unge og hvad de som forældre bør være opmærksomme på.

Skan & bestil


SSP

Alkohol og Forældreaftaler Elevoplæg: Unge har ofte overdrevne forestillinger om andre unges adfærd – kaldet flertalsmisforståelser eller sociale overdrivelser – ikke mindst omkring alkohol. Elevoplæggene sigter på at forebygge tidlig alkoholdebut. Oplægget kommer omkring mange emner. Forældreaftaler: Forældrenes holdninger har stor indflydelse på unges adfærd, ikke mindst omkring alkohol og debutalder. Derfor er forældreaftaler en af de meste effektive måder, hvorpå forældre kan tage fælles ansvar og støtte hinanden i at udsætte unges alkoholdebut. Forældrene orienteres også om lovgivning og faktaviden om området og om deres handlemuligheder for at støtte de unge i en sund festkultur. Som afslutning på oplægget udarbejdes en fælles forældreaftale.

Målgruppe:

7. klasse + forældre

FAKTA:

Holdnavn: SSP - Alkohol og Forældreaftaler Organisering: 90 min pr. klasse, som følges op at et forældremøde for årgangen på 120 min. Materialer/lokaler: Klasselokale med mulighed for at bruge internet/pc til elevoplæg. Egnet lokale til forældremøde med mulighed for at bruge smartboard eller lign. med lyd og billede samt en bordopstilling der giver mulighed for gruppedebat. Alle oplæg bestilles via oplægsportalen hos SSP (Se QR kode nedenfor til højre)

Lærings- og fællesmål: •

• •

Eleverne får viden om unges faktiske alkoholadfærd og flertalsmisforståelsers mulige påvirkning af unges risikoadfærd og dermed et mere reelt billede af hvad der er normalt blandt unge. Forældrene får viden om unges faktiske alkoholadfærd og flertalsmisforståelsers mulige påvirkning heraf samt deres egen store mulighed for at sætte rammer. Forældrene motiveres til at lave forældreaftaler og sætte fælles rammer for klassens/årgangens unge. Disse aftaler ajourføres efterfølgende normalt årligt.

Skan & bestil

23


SSP

Det gode ungdomsliv

”Det gode ungdomsliv” tager udgangspunkt i en tese om, at alle unge mennesker ønsker et godt og sundt ungdomsliv i størst mulig trivsel. Gennem en kombination af faktaviden, debat og gruppearbejde med forskellige virkelighedsnære historier, får de unge mulighed for at reflektere over eget liv, og hvilken kvalitet af ungdomsliv de ønsker, når de snart skal færdiggøre deres folkeskoletid og starte på et nyt kapitel i deres liv. Der bliver ikke nogen løftede pegefingre eller moraliseren, men vi vil gerne skabe rum til dialog og debat, om hvad der fremmer et godt ungdomsliv, og hvad der kan hindre eller besværliggøre et godt ungdomsliv og ikke mindst hvordan, man selv kan påvirke dette positivt. Undervejs inddrages statistik fra ungeprofilundersøgelsen, så de unge med egne øjne kan se, om de er medskabere eller bærere af de flertalsmisforståelser, der kan være med til at forringe deres og deres kammeraters ungdomsliv. I oplægget kommer vi udover flertalsmisforståelser bl.a. omkring emner som: småkriminalitet mobning/chikane, det sunde/usunde liv (alkohol, rygning, stoffer), online-adfærd, den gode kæreste, den gode ven/veninde og det gode forhold til forældrene og andre voksne.

Målgruppe: 8. klasse

FAKTA:

Holdnavn: SSP - Det Gode Ungdomsliv Organisering: Varighed: 90-120 min. Gerne i perioden august - januar Oplæg bestilles via oplægsportalen hos SSP (Se QR kode nedenfor til højre)

Lærings- og fællesmål: • • •

24

Eleverne bliver konfronteret med eksempler på adfærd og valg, som kan være med til at stå i vejen for et godt ungdomsliv Eleverne involveres aktivt, og kommer til at reflektere over om deres egne faktiske eller mulige handlinger og valg fører dem i den retning, de ønsker i deres liv Eleverne bliver mere bevidste om hvorvidt de valg, de træffer, er hensigtsmæssige, både i forhold til eget og kammeraternes ungdomsliv og trivsel.

Skan & bestil


SSP

Unge og Seksualitet “Fra Adam og Eva til porno på nettet…”

Elevoplæg: Generelt forebyggende og oplysende oplæg om unge, identitet, seksualitet og krop. Oplægget er dialogbaseret samt bredt oplysende om emner, der for mange voksne kan være svære at tale med teenagere om, og som det kan være svært at have tid til i den almene undervisning. Oplægget veksler mellem dialog, film, musik, fotos og generel information. De unge hører også om beskyttelse og prøver at sætte kondom på en attrap mm. Nogle stikord: • Kærlighed for alle generationer, sex er andet end samleje • Kend din krop, tabuiserede forhold som bad/nøgenhed, normalbegreber, mediepåvirkninger • Seksuel orientering, fordomme, prævention, kønssygdomme • Den første gang, respekt for sig selv og andre, den gode oplevelse, det skal være rart • En snak om grænser og grænseoverskridende adfærd i tale, handling og online-adfærd • Hvem kan man snakke med om sex og introduktion til www.sexfordig.dk mm.

Målgruppe: 7. - 9. klasse

FAKTA:

Holdnavn: SSP - Unge og Seksualitet ”Fra Adam og Eva....” Organisering: 90 min pr. klasse Lokaler: Klasselokale eller egnet lokale med mulighed for at bruge internet/pc, smartboard eller lign med lyd og billede. Pris: 1.000 kr. pr. klasse Alle oplæg bestilles via oplægsportalen hos SSP (Se QR kode nedenfor til højre)

Lærings- og fællesmål: • • •

Eleverne understøttes i deres personlige udvikling med udgangspunkt i de nævnte emner. Eleverne får viden om og bliver klogere på emner som identitet, krop, sex, egne grænser. Eleverne får viden om forskellige former for prævention og kønsygdomme.

Skan & bestil

25


SSP

Forum teater

Små teaterstykker om situationer, dilemmaer og konflikter man som ung kan komme ud for på sociale medier, digital mobning, kriminalitet, misbrug og lign. Se fx videoklip på youtube.com (søg på SSP Horsens + Forum Teater).

Aktivitet: Unge skuespillere (Horsens Amatør Teater) opfører 2 stykker, hvor unge udsættes for en problematisk situation. Stykkerne gennemspilles første gang uden stop. Ved næste gennemspilning kan de unge stoppe stykket og komme med forslag til at løse problemstillingerne, ligesom de kan overtage en af rollerne, hvis man har forslag til hvordan, man kan løse stykkernes dilemmaer. Stykkerne fortsætter nu med de nye løsningsmuligheder og skuespillerne reagerer i forhold til de nye input. Processen styres af en joker (Street Team/ skuespiller), som i praksis bringer de unges idéer og forslag i spil og får de unge til at reflektere over konfliktsituationer og problemstillinger mm. og hvordan, det evt. kan fungere i virkeligheden. Kan supplere den øvrige undervisning, som traditionelt finder sted om unge og kriminalitet, eller ifm. arbejdet med skolernes krimimesse for 7. årgang.

Målgruppe:

Forum teater Stykker

5. - 7. klasse

FAKTA:

Holdnavn: SSP - Forum Teater Organisering: Afvikles over 2 sammenhængende lektioner. Materialer/lokaler: Et lokale hvor der er plads til alle elever og plads i den ene ende af lokalet til, at skuespillerne kan opføre de forskellige stykker. 2 ud af 5 mulige stykker vælges på forhånd. Pris: 2.000 kr. pr. klasse, som afregnes med SSP/Ungdomsskolen (dækker løn til 4-6 skuespillere). Skolen sørger for mad og drikke til skuespillerne.

Lærings- og fællesmål: • • •

26

Eleverne får kendskab til og bliver bevidste om mulige konsekvenser af at træffe uhensigtsmæssige valg Eleverne lærer at reflektere over, hvordan man kan forebygge og håndtere konfliktsituationer og svære ”valg” og mærke, hvad der er rigtigt og forkert Eleverne øver sig i konfliktløsning og oplever hvor lidt der nogle gange skal til for at noget går galt og hvor svært det kan være at løse det igen

Skan & bestil


Praktiske oplysninger & priser

Prisoversigt Prisoversigt gældende for følgende hold: Milife, Milife/outdoor, Performance, Dance Academy, CrossFit, SoMe, Kreatid og Filmproduktion. Priserne er ved max. 16 deltagere. Ønskes der flere på et hold må der påregnes en merudgift på 200 kr. i timen eller at en af klassens lærere deltager. Under hvert enkelt hold i kataloget er det beskrevet hvor mange moduler der kan bookes af gangen, samt timeantal.

2 timer

3 timer

1 Modul (8 undervisningsgange) 5.600 8.400 2 Moduler (16 undervisningsgange) 11.200 16.800 3 Moduler (24 undervisningsgange) 16.800 25.200 4 Moduler (32 undervisningsgange) 22.400 33.600

6 timer 16.800 33.600 50.400 67.200

Prisoversigt gældende for følgende hold: Klassekultur, Mountainbike, Adventure, Survivalday, Teambuilding, Havkajak og Kanosejlads*, Skræddersy dit outdoorforløb, Erhvervsuddannelse - hvad kan jeg blive? Priserne er ved max. 28 deltagere, undtaget Kajak og Kanosejlas hvor det er max. 16 deltagere. Overskrides dette må der påregnes en merudgift på 200 kr. i timen pr. 8 deltagere.

3 timer

6 timer

1 Modul (8 undervisningsgange) 15.600 28.800 2 Moduler (16 undervisningsgange) 31.200 57.600 3 Moduler (24 undervisningsgange) 46.800 86.400 4 Moduler (32 undervisningsgange) 62.400 115.200 1 dags aktivitet 3.600

praktiske oplysninger For at skolerne kan få det bedste udbytte af vores aftaler for skoleåret 2018/2019, skal de udfyldte skemaer og aftaler være indgået senest 1. maj 2018. Dette sikrer, at vores medarbejdere har mulighed for i god tid at kontakte skolerne med henblik på samarbejde og forberedelse. For at booke et valgfag kan man enten gå ind på unghorsens.dk/samskabelse og booke via det elektroniske skema, eller via QR koden til højre. Inden for 7 hverdage modtager I en bekræftelse på bookingen samt pris på forløbet. Så snart skolen har hold/elevlister med fulde navn, CPR nummer samt telefonnummer, sendes det til ungdomsskolen pr mail. Ungdomsskolen skal senest have listerne i hænde en uge før holdopstart. Ungdomsskolen registrerer fremmøde og melder dette tilbage til skolen månedligt.

SSP tilbud:

Bestilles via QR koderne på de enkelte sider.

27


Kontakt os, så vi kan lave en aftale Stine w. kjølholt daglig leder fritid & Kommunikation Tlf. 40 38 43 04 / stkjo@horsens.dk Therese Bach Leder af videnscenter thba@horsens.dk [På barsel]

Horsens Ungdomsskole Falstersgade 24 8700 Horsens Tlf. 76291530 ungdomsskolen@horsens.dk

unghorsens.dk SAMSKABELSE - Ungdomsskole, SSP og Folkeskole 2018/2019

Profile for Horsens Ungdomsskole

Samskabelseskatalog 2018/2019  

Horsens Ungdomsskoles Samskabelseskatalog for 2018/2019.

Samskabelseskatalog 2018/2019  

Horsens Ungdomsskoles Samskabelseskatalog for 2018/2019.

Advertisement