Page 1

Mølle Bladet

nr. 28 . 2014

Renovering af stuehuset Så kom vi endelig i gang!

I

løbet af forsommeren 2013 blev det en realitet at vi endelig kunne påbegynde 1. etape af stuehuset med renoveringen af bindingsværk og vinduer i stuehuset. Økonomien faldt på plads i forbindelse med at 4 Fonde, nemlig A.P. Møller og Hustru Chastine Mc.Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden, Møllerens Fond og Lemvigh-Müller Fonden indvilligede i at deres bevilgede midler kunne anvendes til dette delprojekt.

Det har været rigtig positivt og meget tiltrængt at få gang i renoveringen for at bevare stuehuset. Arbejdet gik i gang i august hvor de frivillige allerførst ryddede det meste af stuehuset for møbler og alt andet inventar så håndværkerne kunne komme til. Først blev bjælker og vægge understøttet indvendigt og afstivet udvendigt for at sikre huset under renoveringsarbejdet Fortsættes næste side


mod sætningsskader og lignende. Vi startede i Sydsiden hvor tavlene blev taget ud i 3 felter i storstuen og tillige i 3 felter i modsat ende af stuehuset. Derefter blev der lagt ny fodrem og det øvrige bindingsværk blev fornyet i nødvendigt omfang, hvorefter arbejdet flyttes til de næste 3 felter o.s.v. I mellemtiden er murstenene blevet renset for gammelt mørtel så de var klar til at blive muret i igen. Afrensning af mursten og almindelig oprydning er den del af opgaven som alle vore frivillige hjælpere har udført under byggeriet, ligesom hovedparten af et gammelt loftsværelse er blevet fjernet. Efterfølgende er vi nu i gang med at få loftet gjort rent og isoleringen lagt om så det er intakt igen. Vi startede med opstartsmøde den 12. august med de involverede parter hvor projektforholdene blev gennemgået. Vores Arkitekt har ført tilsyn 2 gange om ugen og der er afholdt byggemøde hver 2. uge med opfølgning på hvad der var sket forud og de kommende opgaver for de næste 14 dage samt hvad vi som bygherre med de frivilliges hjælp skulle sørge for. Arbejdet med bindingsværket forløb planmæssigt og i samme forbindelse blev syldstenssoklen løbende vurderet og visse steder blev den rettet op og understøbt. Et enkelt sted på nordfacaden var der muld helt ned i 1,5 mtrs dybde inden der var fast bund til betonunderstøbningen. Det var lige omkring hoveddøren, hvor vægten af frontkvisten tynger ekstra meget, at underlaget var dårligt og det forklarer hvorfor bygningen har sat sig meget i dette område gennem tiden. Arbejdet med syldstenene har givet anledning til en del mere arbejde end forventet. I vestgavlen blev hanebjælken og det øverste kryds i bindingsværket også udskiftet og det gav anledning til at det gamle værelse der var på loftet, stort set blev fjernet for at lette adgangen til arbejdets udførelse. På det tidspunkt, hvor vi kunne se at der ikke var dukket større overraskelser op i arbejdets omfang, blev arbejdet med vinduerne sat i gang. Vi startede med at demontere 10 vinduer for at vurdere økonomien i arbejdet med at reparere vinduer. Det betød at vi valgte at gå videre med de resterende vinduer i syd- og nordfacaden samt køkkendøren således at kun de 4 vinduer i østgavlen og hoveddøren mangler at blive sat i stand. Det blev vedtaget at østgavlen slet ikke skulle berøres i denne omgang, men at det arbejde udføres tillige med 2. etape med renovering af taget. Det skyldes at der intet bindingsværk er i østgavlen, og murværket øverst mod tagstenene alligevel vil skulle repareres tillige med taget til sin tid. Den østlige del af tagrenden på sydsiden trængte til opretning og udbedring da den var tæret op og det blev besluttet at udskifte denne del samt alle 4 nedløb. Tillige vedtog vi at renovere alle regnvandsledninger og tagbrønde så vi er sikre på at de fungerer og effektivt leder regnvandet bort fra fundamentet. Alt i alt et positivt forløb, selv vejret viste sig fra sin bedste side med et fantastisk flot efterårsvejr under arbejdets udførelse, og resultatet er vi stolte af at kunne vise frem, ikke alene nu men især til sæsonens arrangementer når bindingsværket og tavlene er blevet kalket og stolpet af.

Alle tavlene er kalket 1. og 2. gang så vi skal selv kalke sidste gang og stolpe af. Os selv i denne forbindelse er endnu engang de frivillige hjælpere der skal i gang med denne opgave når temperatur og luftfugtighed tillader dette. Hele 1. etape af projektet har kostet kr.1.263.213 i håndværkerudgifter og forsikring, og derudover indgår der over 200 frivillige arbejdstimer i dette projekt indtil nu. Vi er derfor en stor tak skyldig til A.P. Møller og Husrtu Chastine Mc.Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden, Møllerens Fond, samt Lemvigh-Müller Fonden for deres donationer, samt til alle de frivillige og andre der har bidraget til at dette delprojekt kunne gennemføres. Der skal også lyde en stor tak til vore håndværkere og arkitekt m. fl. for jeres positive måde at gå ind til opgaven på, samt viljen til at opnå det gode resultat sideløbende med at foreningens arrangementer er afviklet som planlagt. Dette meget synlige resultat giver foreningen et stort løft og stor anerkendelse til alt det frivillige arbejde der ydes på møllen ved alle vore åbent hus arrangementer. Vi skal nu videre med 2. Etape så snart finansieringen er tilvejebragt, og der foreligger således en solid indsats med at udfærdige og sende ansøgninger til en række Fonde som vi håber kan se de resultater der er opnået og det store engagement der står bag foreningen Lumby Møllegaard. Jørgen Hansen

www.jackpot-danmark.dk sømarksvej 45 5471 søndersø TLF. 64 89 32 32 - FAX. 64 89 35 35 E-mail: mail@jackpot-danmark.dk www.jackpot-danmark.dk 2


Møllens stand og funktion Oktober storm og tidens tand slider på møllen.

A

lle der kører forbi møllen, kan se at der er sket lidt skade på møllens klapper i forbindelse med stormen i slutningen af oktober. Grunden til disse skader er, at enkelte klapper er angrebet af råd i den samling hvor klappen har en vinkel. Vandet trækker ind i træet ved samlingen, og kan ikke komme ud, da klapperne er malet med skibsmaling. Stormen viste os, hvilke klapper der var i dårligst stand! Det er vores håb at Odense Kommune vil bidrage med en udskiftning af de defekte klapper. Det er ikke en stor operation, da vi har alle delene. Men det skal gøres, og der er rigeligt med andre ting der trænger sig på. Det ser langt mere alvorligt ud med omgangen (også kaldet galleriet). Her er det de bærende bjælker under omgangen der er angrebet af råd, og som skal udskiftes. Omgangen blev sidst restaureret for mere end 30 år siden, og har gjort det godt, men vind og vejr er hårdt ved træværket. Hvis ikke der gøres noget i nær fremtid, vil skaderne medføre at råd kan brede sig til møllens bærende konstruktioner, hvilket vil være katastrofalt. Samtidigt vil det også betyde at vi ikke kan have gæster gående på omgangen, da det simpelthen vil være fare for nedstyrtning. Så langt er vi heldigvis ikke endnu, men der skal gøres noget i nær fremtid, hvis ikke vi skal havne i den situation. Det er et projekt vi skønner til at koste på den forkerte side af kr. 350.000,-. Bestyrelse er i gang med at finde midler til denne opgave, og håber at restaurering kan igangsættes i slutningen af 2014.

Der hvor brædderne er samlet, kan vandet trække ned til de bærende bjælker. Det er her problemet opstår. Skulle der være nogen der Har lyst til at være med, er man altid velkommen til at kontakte en fra bestyrelsen. Der er mange spændende opgaver at udføre på møllen – og jo flere vi er, jo lettere er det at gennemføre opgaverne. Søren Hørslev Hansen

Møllens teknik og maskineri fungerer stadig fint, men trænger til et serviceeftersyn. Specielt hatten trænger til at blive ”strammet op”. Møllebygger Michael Jensen har været forbi for at kikke på arbejdet, og det er vores håb at han kunne få tid til at udføre service i løbet af foråret, så møllen kunne være klar til Maj Marked d. 25. maj. Her håber vi at kunne sælge årets første Møllemel Og så har vi endelig spånbeklædningen uden på møllen, der gennem mange år har trængt til en behandling. Vi håber at 2014 vil blive det år, hvor vi kan samle mandskab til udføre denne opgave. Man ser tydeligt på afstand, at enkelte dele på klapperne mangler. 3


Skenkelsø Mølle

S

kenkelsø Mølle blev bygget i 1891. Den var Skenkelsø Mølle for fuld sejl oprindeligt beregnet til at den på en flot sensommerdag. skulle drives af bonden der byggede den, men han fandt hurtigt ud af at der var en del arbejde med at drive en mølle. Møllen blev solgt, og den nåede at have 3 ejere i den aktive tid. Møllen blev i 1913 forsynet med en petroleums motor der kunne bruges når der ikke var vind nok. I mellemkrigsårene blev denne motor udskiftet med en jævnstrømsmotor. Den havde den kedelige fejl, at når man skulle starte motoren, så gik lyset ud i det meste af den nærliggende landsby Ølstykke. Den sidste ejer solgte i 1972 møllen til Ølstykke kommune, men dog med den betingelse at han kunne benytte møllen de næste 5 år. Det blev dog kun til et år, så måtte han holde op på grund af helbredet. Møllen stod tom fra 1973 til 1990, og det var hårdt for den. Vingerne var faldet af, og der var huller i møllens sider, hvor mange af spånerne var faldet af. Ølstykke Historiske forening lavede i 1990 en aftale med kommunen om at man skulle istandsætte møllen. Kommunen betalte for meget af arbejdet, mens den historiske forening leverede en i stuehuset en del af Ølstykke Lokalhistoriske Museum. Her er der udstillinger der omhandler livet omkring år 1900. stor del af arbejdskraften. Under den sidste verdenskrig var der stor aktivitet med at Man begik store fejl under denne restaurering. En lokal tømrermester mente han havde forstand på møller, grave tørv i den nærliggende mose, der blev solgt i så han leverede nye møllevinger af lamineret træ. De holdt København. Derfor er der en lille afdeling med redskaber i 5 år. Det samme med sejlene, de skulle være af bomuld, og billeder fra den periode. Desuden er der et gammelt så de holdt i 3 år. Efter denne omgang besluttede man sig køkken fra omkring år 1900. Resten af udstillingerne er til rigtig faglig restaurering, og møllen fik så vinger af mest de forskellige gamle håndværk og deres redskaber. lærketræ, og sejl af det man bruger til de store sejlskibe. Det Selve møllen bliver passet af et møllelaug bestående af 12 har holdt lige siden. Sammen med møllen var der et mindre frivillige med vidt forskellige baggrunde. Vi har næsten alle landbrug. Lade og stald blev nu inddraget til brug for et håndværk repræsenteret. lokalt museum, medens stuehuset var udlejet til beboelse. I Det giver pensionerede håndværkere lejlighed til at 1978 blev stuehuset ramt af et lyn, og det brændte. Huset fortsætte med at udnytte deres fag. Vi har alle fået et kursus blev genopbygget, og nu bliver huset anvendt til mødested i mølledrift, og vi maler mel på møllen. Ud over selve for forskellige foreninger i kommunen. Idag er underetagen driften og vedligeholdelse af møllen, har vi den første 4


lørdag i sommerhalvåret temadage hvor der normalt Der er så et par mand i møllen der passer den samt fortæller kommer 150 – 300 mennesker for at se og deltage i løjerne. gæsterne om møllens funktion. Normalt vil en temadag være målrettet et bestemt håndværk Peder Iversen som bødker-, tømrer- eller smedearbejde, men der kommer Skenkelsø Møllelaug også lokale kor, orkestre og spillemænd der underholder de fremmødte. Desuden sælges der kaffe og kage, tit af gammeldags typer. Desuden er vi så heldige at vi har en folkedansergruppe i kommunen der tit kommer og leder dans om majstangen, eller vasker tøj på gammeldags maner i lange kjoler, og med en mand der slæber vand i spande med et åg på skuldrene. På disse dage kommer ”Damerne”.Det er frivillige damer der kommer med hjemmebagt kage. De laver kaffe og serverer for vore gæster. Mændene (møllelauget) opstiller telte og stiller diverse ting som tøjruller og vaskebaljer frem. Møllen får sat sejl, og den laver mel hvis der er vind til det. Vognmandsforretning

Chr. Jensen & Søn www.phlumby.dk Bestil online: Træpiller, staldstrøelse, topdressing, brænde, grus, sten, bigbags, m.m. Trailersalg: Afhent hver lørdag kl. 10-13. Nu også mulighed for at betale med Dankort.

Tlf. 30 69 08 72 ”I al sin glans nu stråler solen” Friluftsgudstjeneste på Lumby Mølle 2. pinsedag, mandag den 9. juni kl. 10.30

eller på e-mail: lumby.sogn@km.dk, så sørger vi for transport. Husk madkurven og vel mødt til gudstjeneste i det fri!

F

or anden gang indbydes til gudstjeneste i det fri på 2. Menighedsrådet og Pinsedag i samarbejde med vores nabosogne – Allesø, sognenes præster Næsbyhoved Broby, Korup og Næsby Sogne. Denne gang er gudstjenesten i haven ved Lumby Mølle. Sognepræst Sanne Stanley Johansen er prædikant, men alle sognenes præster og organister medvirker på dagen. Efter gudstjenesten spiser vi vores medbragte mad i haven. Menighedsrådet giver øl og sodavand til alle. Skulle det mod forventning blive dårligt vejr, holdes gudstjenesten i Sjov og Fritids telt. Hvis nogen har behov for at blive hentet på bopælen, man kan henvende sig til Pinsegudstjeneste i det fri ved Næsby Sognegård. Billedet er fra gudstjenesten i Kirkekontoret tlf. 66 18 70 66 2013. I 2014 er det på Lumby Mølle. (foto: Per Henrik Jepsen) 5


Arbejdet med møllerslægten

M

Rasmus Pedersen fra omkring 1850

øller Rasmus Pedersen, som byggede Lumby Mølle i 1820, fik sig en stor familie. Han blev gift 2 gange, og fik 14 børn. Møllens bestyrelse fik en idé om, at det kunne være interessant at finde møllerens efterkommere. Efter opfordring fra bestyrelsen gik undertegnede i gang med den interessante og spændende opgave, og begyndte derefter at finde ud af, hvordan opgaven kunne løses. Der fandtes i forvejen navne og fødselsdatoer på de 14 børn, men hvordan kom vi ud til de yngste efter-kommere? Der er en del efterkommere, som bor inden for kort rækkevidde, så der begyndte vi. Det viste sig, at andre også havde forsket i slægten, så der fik vi en god start, men vores mål var, at komme helt ud til den yngste del af slægten, for det er jo dem, der får glæde af at læse i bøgerne fremover. Ved hjælp af internet og telefon fik vi skabt en del kontakt til forskellige efterkommere. Der er ikke tal på, hvor mange timer, der er brugt de sidste 2½ år med at gennemgå kirkebøger m.m. på nettet. Vi har været på besøg hos nogle efterkommere og andre har besøgt os, og de har alle været venlige og villige til at hjælpe os videre ved at udlåne materiale og billeder til kopiering. Vi siger derfor tak for den imødekommenhed, vi har mødt, når vi pludselig kom med de mange spørgsmål. Samtidig har vi gjort vores til, at mange ”nye” gæster har besøgt

Lumby Mølle som den så ud omkring år 1900 6


møllen. Vi har tit oplevet, at når efterkommere blev mølleren, kan finde dig selv i bøgerne og læse om dine kontaktet, så var de helt uvidende om møllen og mølleren, forfædre og måske finde billeder af dem. og så har det tit lydt: ”Jamen, er jeg da en møllerefterkommer, det vidste jeg slet ikke, så skal jeg da besøge Tove Johansen og Helga Pedersen møllen ved næste arrangement”, og derved har vi oplyst, at de kunne orientere sig på hjemmesiden. Lige nu er vi næsten færdige med det, der indtil nu er fundet om de 2 sønner, Peter og Niels, som også nok er dem, der har flest efterkommere. Vi har endnu ingen tal på, hvor mange, men rigtig mange, for møllerens slægt forgrener sig ud i hele verden, og med mange interessante og spændende personer. Det er meningen, at de 2 bøger skal ligge fremme på møllen ved arrangementerne, sådan, at hvis du er efterkommer af

Enoflora - Kun 500 m fra Lumby Mølle !

Åbningstider: Man - fredag : kl. 9 - 18 Lørdag : kl. 9 - 15 Søndag - helligdage : kl. 10 - 15

Blomster - Binderi - Brugskunst Slettensvej 191 - 5270 Odense N - tlf. 66189766

LUMBYGAARD ENTREPRNØRFORRETNING ApS Aut. Kloakmester

- Etablering/renovering af kloak og dræn. - Anlægs- og gravearbejde udføres. - Beton- og støbeopgaver.

TLF. 65955403 H.C. LUMBYESVEJ 58 - LUMBY 7


Veteranmotorer - og traktorer på Lumby Mølle

V

i er en veteran klub, som hedder; Motor og Veterantraktor Klubben Fyn (MVKF), og er en klub på lidt over 300 medlemmer fordelt på hele Fyn, øerne og lidt rundt om i hele landet. Vi laver forskellige udstillinger med gamle traktorer og redskaber, motorer med redskaber, samt gammelt værktøj m.m. Der laves både stationære udstillinger, samt arbejdende udstillinger, og vi deltager også gerne i andre foreninger, som en del af et arrangement, hvis vi syntes det falder indenfor vores koncept. Det gør Lumby Mølle. Møllemarkedet i august er en af de mest besøgte dage på Lumby Mølle gennem året. Og her har vi deltaget i en del år nu, til stor glæde for publikum, os selv, og forhåbentligt også for Lumby Mølle. Egentligt var planen, at det kun skulle være hvert andet år, men mange medlemmer kommer også de år, hvor det ikke er et klub arrangement. Det er hyggeligt at være hos Jer, og der er rigtig mange publikummer. Maden kan nydes til god musik, og der er altid et eller andet, man lige kan købe, i en af de mange boder. Når møllen kører, og savværket saver, så er det bare perfekt. Kort sagt vi er glade ved at komme på Lumby Mølle. Vi ønsker Jer alt mulig held og lykke fremover, så vi fortsat kan bevarer en flot gammel dansk mølle. Bo Fonager Lindholm, Formand for Motor og Veterantraktor Klubben En gammel petroleumsmotor udstillet ved Møllemarkedet 2013.

8


Der tærskes korn på Lumby Mølle. Dette foregår som det gjorde i midten af forrige århundrede.

LUMBY-TÅRUP VEJ 66 - 5270 ODENSE N

Tlf. 65 95 40 82 Tømrer- og Snedkerarbejde. Vinduer og døre efter mål.

Veludført arbejde og god service til fornuftige priser. Alt i elarbejde udføres.

Tlf. 65 95 57 95 Aut. el-installatør - Henrik Hjortebjerg - H.C. Lumbyesvej 185 9


Fynske Fåreavlere på Lumby Mølle

F

ynske Fåreavlere var inviteret med på Lumby Mølle til også fra Møllen. Der er selvfølgelig nogle småting, vi vil Mølledag den 18. aug 2013. Det var ændre på, hvis vi igen bliver inviteret og vælger at deltage. en blæsende dag, og der kom også lidt regn, men det var en Bl.a. vil vi også gerne have stadepladsholdere med kød og velbesøgt dag, og publikum lod sig ikke påvirke af vejret. pålæg, gerne fra både får, lam og geder, for det var der stor Da der ikke i år var fåredag, havde vi valgt at sende efterspørgsel på. invitationen til dem, der plejer at have stadeplads. Det var vi en 10-12 personer, der havde taget imod. Tak til alle, der deltog og tak til alle besøgende Fynske Fåreavlere stod samlet og i et afsnit for sig selv, hvilket var rigtig godt. Lis Nielsen Vi havde en informationsbod, som bestyrelsen på skift passede. Den var velbesøgt, og det blev da også til et par nye medlemmer. Mette Marie havde taget to fåreracer med, og det var en stor succes. Der var hele tiden mennesker omkring dem, og der var stor interesse for at høre om får, og Mette Marie delte velvilligt ud af sin viden. Bag ved os stod gamle landbrugsmaskiner, og der blev høstet med selvbinder og tærsket korn. Det var hyggeligt, og det gav de mandlige besøgende mulighed for at se på maskiner, imens ”damerne” mærkede på uld. Området omkring Lumby Mølle er rigtig dejligt, og der er nogle gode forhold. Vi har Der var masser af muligheder for at gøre en god handel ved de mangeUld-udstillere ved kun fået positive Møllermarkedt i august 2013. tilbagemeldinger,

Professionelt tømrer-/snedkerarbejde - med kvalitet og høj håndværksmæssig standard.

Døgnvagt 66 12 18 34 S.GULDFELDT NIELSEN A/S - SIVMOSEVÆNGET 4A - 5260 ODENSE S - TLF. 66 12 18 34

10


Verner in memoriam gennemført med bid og konstruktivt indhold, der har givet os gode minder. Verner opfyldte til fulde mottoet ”En gang spejder – altid spejder”.

V

erner Jensen døde på Odense sygehus mandag den 21. januar, han blev 75 år. Verner blev spejder i Fruens Bøge - 6. Odense kort efter 2. verdenskrig, hvor han deltog aktivt i Ulve- og Spejderarbejdet helt ind i voksenalderen. Verner blev uddannet som gartner og har også arbejdet med større anlægsarbejder rundt om i landet. I en årrække var han også aktiv i Sct Georgsgilderne i Odense. Verner var stille af væsen, men vi var aldrig i tvivl om hans indstilling til livets forhold. Han var med til at stifte Bøgegubberne i 1965, en forening af gamle spejdere fra Fruens Bøge, 6. Odense trop, Det Danske Spejderkorps, en forening som stadig eksisterer, med hovedparten af medlemmerne fra oprettelsen. Det kammeratskab, der blev skabt i 65, er stadig en god del af vores liv i dag. Her oplevede vi Verner som en god kammerat, altid beredvillig og han bidrog på sin stille facon til udvikling af kammeratskabet med sit gode eksempel. Verner var hjælpsom og stolt af sit fag som han ivrigt delte med andre, der viste interesse. Han planlagde, sammen med sin kone Helga, talrige arrangementer for Bøgegubberne. De blev altid

www.lumbymolle.dk 11


Børnene skaber Maj Markedet. Det er børnenes kræmmermarked og udstillingen Man må sælge alt på børnekræmmermarkedet, blot varerne i møllen, der trækker folk til Lumby Mølle på Maj er børnerelateret og ikke er nye varer. Har man tegninger, malerier eller andet man selv har lavet, Markedet. kan det også sælges på markedet, blot det ikke betragtes gen i år er Maj Marked det første af årets arrangementer som fødevarer. på Lumby Mølle. Vi har et par år været lidt uheldig med Er man i tvivl om noget kan man kontakte Søren på vejret på dagen med Maj Markedet, men alligevel har tlf. 30 27 58 47. markedet altid været velbesøgt. Måske er det børnekræmmermarkedet der trækker folk til. De sidste mange år har der været 20-25 børnekræmmere, der alle har været kreative med deres vareudvalg. Det er dog stadig det brugte legetøj der præger markedet, og som er populært hos ”kunderne”. Både bedsteforældre, forældre, søskende og kammerater er flinke til at møde op og hjælpe med salget, og det praktiske arbejde med standen. Har man lyst til at deltage i årets børnekræmmermarked d. 25.maj, skal man udfylde tilmeldingen her på siden, og aflevere/sende den til adressen der står på tilmeldingen, sammen med kr. 50,-. Der er også spillemandsmusik og hygge i teltet ved Maj Marked.

I

ALLESØ - 5270 ODENSE N TLF. 65 97 80 80 - www.allese.dk 12


Læs historien om Lumby Mølle - og mange andre spændende historier fra Nordfyn.

Køb bogen i Mølleboden, eller hos Lumby Sogns Lokalhistorisk Ariv. Pris: kr. 118,-

Bliv guide på Lumby Mølle Vi har i 2013 haft så mange opgaver ved arrangementerne, at vi har haft svært ved at bemande møllen med mandskab der kan fortælle historien. Det er ærgerligt, da det er møllen vi alle gerne vil fortælle om. Tingene er simpelthen vendt på hovedet. Arrangementerne er blevet så store at der ikke er folk nok til at tage sig af det der startede det hele! Derfor søger vi personer der kunne tænke sig at være guide i møllen. Det skal være personer der er åbne, og som har lyst til at tale med mange mennesker. Det er en utrolig spændende opgave for de rette personer, da møllen får besøg af folk fra hele landet, og fra hele verden. Man behøver ikke at kunne hele møllens historie, eller kende teknikken i møllen – det har vi personer der nok skal oplære dig/jer i. Man skal blot have interessen for at fortælle en utrolig spændende historie om et stykke af den Danske bygningskultur.

Lumby Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv H.C. Lumbyes Vej 9c Arkivets åbningstider: 2. mandag i måneden kl. 18.00-19.30 - 4. mandag i måneden kl. 15.00-17.00 Juli lukket I øvrigt åbent efter aftale. Telefon i åbningstiden: 29 85 46 19 Arkivleder: Bente Christiansen. Telefon privat: 66 18 84 39 E-mail: lumbylokalhistoriske@mail.dk Til digitale billeder: lumbylokalhistoriske@gmail.com Åbent for alle!! Medlemskab af foreningen: 50 kr. pr. år. pr. person, dvs. 100 kr. pr. par.

Kunne du tænke dig at blive en del af Lumby Mølles guideteam? Så kontakt Søren på tlf. 30 27 58 47.

13


Tak til Lumby Mølle

L MØLLE BLADET

MØLLEBLADET udgives af LUMBY MØLLEGAARD

indø Harmonikaklub har igennem flere år haft fornøjelsen at spille på en af de store åbningsdage der er hvert år på Møllen. Det er en stor fornøjelse at spille for et dejligt og medlevende publikum som lytter og bakker op om musikken. Lumby Mølle som er fra 1820 er et utrolig projekt, som mange ildsjæle gennem årene har renoveret og bygget op, og de fortjener virkelig stor ros for dette arbejde. Det er en fornøjelse at se den gamle renoverede mølle med savværk som nærmest i dag fremstår som ny. At se den gamle hyggelige hovedbygning og gå gennem dens lokaler er som at blive sat mange år tilbage i tiden, for ikke at tale om den store skønne have med alle de mange aktiviteter der foregår i løbet af året. Året igennem er der mange spændende aktiviteter at se på rundt omkring på Møllen, og man kan komme der igen og igen og stadig opdage noget som man ikke før har set. Vi vil gerne fra Lindø Harmonikaklub sige tak for de mange gange vi har fået lov til at spille der, og I skal vide, vi stiller gerne op igen.

REDAKTION: ANNONCER:

Lindø H

Povl Edvard Hansen (ansv.) Anderupvej 64 5270 Odense n Tlf. 66 18 80 22 Søren H Hansen Tlf. 65 95 58 47

SATS: UgeAvisen Nordfyn 63 45 25 00 TRYK: Fynske Medier, Trykkeri OPLAG: 6,500 eks. ISSN 0904-9568

E - BLADET: Layout Harris Knudsen Tlf. 66 18 27 94

www.lumbymolle.dk

Bestyrelsen Lumby Møllegaard Jørgen Hansen Tlf. 65 95 50 27

Helga Pedersen Tlf. 65 95 59 47

Jesper Olsen Tlf. 65 95 54 03

Vibeke Bennedsen Tlf. 20 29 32 57

Stig Olsen Tlf. 23 44 50 78

Lene Mortensen Tlf. 60 82 97 31

Søren H Hansen Tlf. 65 95 58 47

14


Web-redaktør søges!

H

jemmesider og sociale medier er i dag meget vigtige i forbindelse med markedsføring. Dette gælder også når det drejer sig om markedsføring af velgørende formål, såsom bygningsbevarelse. Derfor har Lumby Mølle også sin egen hjemmeside, og sin egen facebookside. Og med den udvikling der sker, bliver disse medier mere og mere vigtige i bestræbelserne på at gøre opmærksom på sig selv og sin ”forretning”. Det er i disse medier alm. mennesker søger deres viden og oplevelser. Lumby Mølles hjemmeside har ændret sig igen, da den har været udsat for hackere igen. Dette skyldes at vi ikke er gode nok til at opdatere den. Dette skulle der gerne laves om på.

Bestyrelsen har rigtig mange ideer til forbedringer af hjemmesiden, men har ikke evnerne og tiden til at skabe og drive hjemmesiden og vores facebookside ordentligt. Derfor søger vi en person der har lysten og evnerne til at opbygge og drive møllens hjemmeside og facebookside. Er du en person der brænder for møllen, og har lysten til at lave en spændende hjemmeside, er muligheden der nu. Vi har masser af materiale, og du har frie hænder til at sætte dit eget præg – blot det viser møllen fra sin bedste side. Er det noget for dig, eller har du spørgsmål, kan du sende en mail til : mail@lumbymolle.dk , eller ringe til Søren på tlf. 30275847.

Generalforsamling Der indkaldes hermed til generalforsamling i foreningen Lumby Møllegaard

Torsdag d. 20. marts 2014 kl. 19.30 på Lumby Mølle Dagsorden er som følger : 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af regnskab. 4. Valg af bestyrelse : På valg er : Søren Hansen Jesper Olsen Helga Pedersen Valg af suppleant: På valg er : Jørgen Jepsen Valg af revisorer : På valg er : Ejner Pedersen Erik Johansen Valg af revisorsuppleant : På valg er : Keld Refsgård 5. Indkomne forslag 6. Fastsættelse af kontingent 7. Eventuelt Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen. Bestyrelsen www.lumbymolle.dk

15


”Lumby Møllegaard” Mødet med ”Møllefolket”

Bliv medlem af ”Lumby Møllegaard”

MØLLE

BLADET

Lille historisk beretning om Lumby Mølle

Kontigent er kr. 100,- pr. År. Indbetales i pengeinstitut Betalings ID: +73<+81 09 77 63

F

or knap et års tid siden blev jeg stillet over for det spørgsmål, om jeg havde lyst til at være en del af Lumby Møllelav - træde ind i bestyrelsen. Mit kendskab til Møllen var meget begrænset, jeg havde ikke interesseret mig specielt for den, men alligevel kommet der gennem mange år. Hvad kunne jeg bidrage med? Hvad havde jeg til fælles med ”Møllefolket”? ”Møllefolket” har en stor passion for møllen. De fleste har været engageret i møllearbejdet meget længe eller også har de med deres baggrund stor interesse i at bevare gamle bygningsværker. De er alle dybt engageret og bruger en stor del af deres fritid på møllearbejdet. Jeg tager virkelig ”hatten af” for deres store engagement og entusiasme. Jeg blev bekendt med, at der faktisk er rigtig mange mennesker, der har meget stor interesse for Møllen. Godt 50 personer deltager aktivt og af egen fri vilje, når der er arrangementer og andre gøremål på møllen. Og de arbejder virkeligt flittigt. Der er ingen sure miner, alle yder en

-

Slettensvej 294, 5270 Odense N

kæmpe indsats. Stemningen er god og der er en god tone. Humor er der også plads til. Møllen har ca. 150 medlemmer. Altså folk som støtter møllen med en sum penge om året. Derudover er der ca. 6.000 besøgende om året, som ligeledes støtter møllen. Jeg har erfaret, at der skal rigtig mange penge til for at drive et gammelt bygningsværk som Lumby Mølle og at min lille indsats også hjælper. Min passion for møllen vokser stille og roligt. Jeg kan lide at komme på Møllen, det aktive liv og det gode samarbejde og sammenhold, der er i bestyrelsen og blandt de frivillige – ”Møllefolket”. Uden dem var der ingen Lumby Mølle!!

Friskt bagerbrød hver dag! Online tips/lotto. Friske delikatessevarer. Posthus

STIGE

Tlf. 66 18 82 58

ÅBEN: Man-fre: kl. 8- 19, lør- søn: kl. 7- 19

16

Det nye Bestyrelsesmedlem Vibeke Bennedsen


Aktiviteter på Lumby Mølle 2014 Majmarked, søndag d. 25. maj, kl. 10-17: Børnekræmmermarked, tombola, spillemandsmusik, udstillinger, demonstration af gammelt håndværk og m.m.

Vingesus, onsdag d. 23. juli, kl. 19-21: Rundvisning i møllen, Mølleboden åben med salg af kaffe, møllekringle, øl, vand, is m.m.

Vingesus, onsdag d. 30. juli, kl. 19-21: Dansk Mølledag, søndag d. 15. juni, kl. 10-17: Rundvisning i møllen, Mølleboden åben med salg Spillemandstræf, Kunsthåndværkerdag, demonstration af kaffe, møllekringle, øl, vand, is m.m. af gammelt håndværk, kræmmermarked, rundvisning i møllen og m.m. Møllemarked, søndag d. 24. august, kl. 10-17: Stort kræmmermarked, blomstertombola, spillemandsmusik, Sct. Hans, mandag d. 23. juni, kl. 18-22: grill, udstillinger, demonstration af Fællesspisning i møllehaven. Grillene er tændt. gammelt håndværk og m.m. Bål og båltale i parken bag møllen. Børnedyrskue, lørdag d. 13. september, Vingesus, onsdag d. 2. juli, kl. 19-21: kl. 13-16: Rundvisning i møllen, Mølleboden åben med salg Børn udstiller deres dyr i møllehaven – mange af kaffe, møllekringle, øl, vand, is m.m. fine præmier Vingesus, onsdag d. 9. juli, kl. 19-21: Rundvisning i møllen, Mølleboden åben med salg af kaffe, møllekringle, øl, vand, is m.m.

Mølle-nisse jul, søndag, d. 23. november kl. 10-16: Gløgg og æbleskiver, dekorationer og gran, juleklip, salg af nisser og andre juleting.

Vingesus, onsdag d. 16. juli, kl. 19-21: Rundvisning i møllen, Mølleboden åben med salg af kaffe, møllekringle, øl, vand, is m.m. Indholdet i de enkelte arrangementer kommer til at ligne de tidligere år med få undtagelser. For yderligere oplysninger – se www.lumbymolle.dk eller hold øje med opslag og dagspressen i dagene op til arrangementet Vel mødt på Lumby Mølle Bestyrelsen


www.lumbymolle.dk

Møllebladet - Lumby Mølle  
Møllebladet - Lumby Mølle  

Lumby Mølleblad – et blad, der fortæller om restaureringen af Lumby Mølle og hvad det kan betyde for byen og egnen. Lumby Mølle et udflugts...

Advertisement