Page 1

โฮ๊ะ น�ำเที่ยว

16

เทีย่ ววัดสระเกศฯ หรือทีร่ จู้ กั กันดี ในชือ่ วัด ”ภูเขาทอง”

โฮ๊ะ ซิง่

27

ค่ยรถเล็กอย่าง MINI COOPER เปิดตัวรถรุ่นล่าสุด MINI VISION

เล่ม 10

โฮ๊ะ แมกกาซีน • ปีที่ 1 กันยายน 2556 • ครบรส โฮ๊ะสไตล์

MO

N R DE

K C RO

D N BA

ฟรี 1


วันมหิคล

เออีซ ี

AEC -

INDUSTRY อุตสาหกรรมที่

ได้เปรียบเสียเปรียบ

AEC

เมื่อเปิด

นายอิทธิชัย ยศศรี ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมส�ำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สศอ.) เปิดเผยว่า สศอ.ได้ศึกษา ความได้เปรียบทางการค้าของสินค้าอุตสาหกรรมของ ไทยภายหลังการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือAEC ปี 2558 เทียบกับสินค้า อุตสาหกรรมอาเซียนกับ 4 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ พบว่าไทยมี 36 กลุ่มอุตสาหกรรมจัดอยู่ในประเภทป่วย ที่ต้องได้รับการรักษาและเมื่อเทียบกับ 4 ประเทศพบอินโดนีเซียมี 61 กลุ่ม ฟิลิปปินส์มี 43 กลุ่ม สิงคโปร์มี 42 กลุ่ม และมาเลเซียมี 17 กลุ่ม

วันมหิดล

ความหมาย 24 กันยายน วันมหิดล เป็ น วันคลา้ ยวันสิ้นพระชนม์ของ สมเด็ จ พระมหิ ต ลาธิ เ บศร อดุ ล ยเดชวิก รม พระราชชนกที่ ท รง มีคุณูปการต่อการแพทย์สมัยใหม่ของไทย

(24กันยายนของทุกปี )

ความเป็ นมา

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็ นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล ้าเจ้าอยู่หวั และ สมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวี พระพันวสาอัยยิกาเจ้า พระราช สมภพ เมือ่ วันที่ 1 มกราคม 2434 และเสด็จสวรรคต เมือ่ วันที่ 24 กันยายน 2472 มีพระนามเดิมว่าสมเด็จเจ้าฟ้ ามหิดลอดุลยเดช ในเบื้อง ต้น ได้ทรงศึกษาวิชาทหารเรือ ณ ประเทศเยอรมนี จากนัน้ เสด็จกลับมา รับราชการทหารเรือ ต่อมาทรงมีอาการประชวรเรื้อรัง ไม่สามารถรับ ราชการหนักได้ ประกอบกับทรงสนพระทัยในกิจการทางด้านการแพทย์ จึงทรงอุตสาหะเสด็จไปศึกษาวิชาการสาธารณสุข และวิชาแพทย์ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ทรงสอบได้ประกาศนียบัตรการสาธารณสุข และ ปริญญาแพทย์ศาสตร์ดุษฎีบณั ฑิตเกียรตินิยม จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ ด หลังจากเสด็จกลับมาเมืองไทย พระองค์ได้ทรงประกอบพระกรณียกิจ ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างมากมาย ด้วยความร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ผูท้ เ่ี คยได้รบั พระ กรุ ณ าในด้า นต่ า งๆจากพระองค์จึ ง ได้ร วบรวมเงิน จัด สร้า งพระรู ป ประดิษฐานไว้ ณ โรงพยาบาลศิรริ าช โดยมอบให้กรมศิลปากรเป็ นผู ้ ด�ำเนินการสร้างมีศาสตราจารย์ศิลป พีระศรี เป็ นผูค้ วบคุม ซึง่ พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ได้เสด็จพระราชด�ำเนินทรงกระท�ำพิธีเปิ ดเมือ่ วันที่ 27 เมษายน 2493 และในวันที่ 24 กันยายนปี เดียวกันนี้เอง นักศึกษา แพทย์ได้รเิ ริ่มจัดงานขึ้นเป็ นครัง้ แรก เนื่องในวันคล ้ายวันสิ้นพระชนม์ โดยมีพธิ วี างพวงมาลา ถวายบังคมพระรูป อ่านค�ำสดุดพี ระเกียรติเพือ่ น้อ มร� ำ ลึ ก ถึ ง พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของพระองค์ แ ละทางคณะ แพทย์ศาสตร์ และศิรริ าชพยาบาล ได้มคี วามเห็นพร้อมต้องกันว่าให้ ยึดถือเอาวันที่ 24 กันยายนของทุกปี เป็ นวันทีน่ อ้ มร�ำลึกถึงพระองค์โดย ให้ช่อื ว่า วันมหิดล และงานวันมหิดลได้จดั ขึ้นอย่างเป็ นทางการครัง้ แรก ในวันที่ 24 กันยายน 2494 โดยจัดให้มพี ธิ สี งฆ์ ท�ำบุญตักบาตร ถวาย ภัตตาหารเช้า และการน�ำพวงมาลาไปสักการะทีพ่ ระรูป

พระราชกรณี ยกิจมากมายที่พระองค์ได้ทรงประกอบไว้มีดงั นี้

• ทรงเป็ นอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์ • ทรงช่วยเหลือในการขยายกิจการของโรงพยาบาลศิรริ าช • ประทานทรัพย์สนิ ส่วนพระองค์ และจัดสร้างตึกคนไข้ และจัดหา ทีพ่ กั ส�ำหรับพยาบาลให้ได้อยู่อาศัย • ทรงบริจ าคทรัพย์เป็ น ทุน ส�ำ หรับ ส่ ง นัก ศึ ก ษาแพทย์ และนัก เรีย น พยาบาล ไปศึกษาต่อต่างประเทศ • ประทานเงินเพือ่ ใช้ในการจัดหาเครื่องมือ ส�ำหรับปฏิบตั กิ ารให้แก่โรง พยาบาล • ทรงเป็ นผูแ้ ทนรัฐบาลติดต่อกับมูลนิธริ อคกีเฟลเลอร์สาขาเอเซียบูรพา ในการปรับปรุง และวางมาตรฐานการศึกษา • ทรงอุทศิ เวลาส่วนใหญ่ในการรักษาพยาบาลผูป้ ่ วยด้วยพระองค์เอง

วัตถุประสงค์โดยสรุป

เพือ่ เผยแพร่เกียรติคุณและผลงานของผูม้ ผี ลงานดีเด่นทาง ด้านวัฒนธรรมระดับโลก ให้ปรากฏแก่ มวลสมาชิกทัว่ โลกเพือ่ เชิญชวน ให้ป ระเทศสมาชิก มีส่ ว นร่ ว มในการจัด กิจ กรรมเฉลิม ฉลองร่ ว มกับ ประเทศ ทีม่ ผี ูไ้ ด้รบั การยกย่อมเชิดชูเกียรติ ในการนี้รฐั บาลไทยโดย คณะกรรมการแห่งชาติวา่ ด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ กระทรวงศึกษาธิการ จะเป็ นผูส้ บื ค้นบรรพบุรุษไทยผู ้ มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมเพือ่ ให้ยูเนสโกประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทรงเป็ น บุคคลผู ม้ ผี ลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมระดับโลกในวาระครบรอบ 100 ปี วันพระราชสมภพ เมือ่ วันที่ 1 มกราคม 2535

ทัง้ นี้ 36 กลุม่ อุตสาหกรรมของไทยที่จดั อยู่ในประเภทป่ วยแยกเป็ น 3 กลุม่ ได้แก่

กลุม่ ที่ 1 พบความผิดปกติ หรือจัดในเกณฑ์ทม่ี คี วามได้เปรียบทางการแข่งขัน

ลดลงกับประเทศในอาเซียนซึง่ ประกอบด้วย 13 กลุม่ อุตสาหกรรมเช่น เคมีภณั ฑ์อนิ ทรีย ์ ผลิตภัณฑ์จากยางพารา กระดาษและกระดาษแข็ง ผลิตภัณฑ์เซรามิก เครื่องจักร/เครื่องกล/ ลอยเลอร์ อากาศยาน/ยานอวกาศ อาวุธและกระสุน เป็ นต้น

กลุม่ ที่ 2 กลุม่ ที่อยู่ในอาการก�ำเริบ

หรือมีความสูญเสียความได้เปรียบ ทางการแข่งขันมีทงั้ สิ้น 9 กลุม่ อุตสาหกรรมเช่น เหล็กและเหล็กกล ้า เฟอร์นิเจอร์ หนังเฟอร์/ เฟอร์เทียม เยือ่ ไม้หรือเยือ่ ทีไ่ ด้จากเส้นใยเซลลูโลสอืน่ ๆ ขนแกะ/ผ้าทอ เส้นใยสิง่ ทอจากพืช/ ด้ายกระดาษ ร่ม/ร่มปักกันแดด เป็ นต้น

กลุม่ ที่ 3 กลุม่ ที่ป่วยหนัก หรือจัดอยู่ในเกณฑ์ทม่ี คี วามเสียเปรียบมากขึ้น มีทงั้

สิ้น 14 กลุม่ อุตสาหกรรม เช่น เชื้อเพลิงจากแร่/น�ำ้ มันแร่ ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม ปุ๋ย เครื่องหนัง เคมีภณั ฑ์เบ็ดเตล็ด ไข่มกุ ธรรมชาติ/รัตนชาติ ทองแดงและของท�ำด้วยทองแดง นิกเกิลและของทีท่ าด้วยนิกเกิล รองเท้า สนับแข้งและของทีค่ ล ้ายกัน เครื่องดนตรี เป็ นต้น

ส�ำหรับอุตสาหกรรมไทยทีม่ คี วามได้เปรียบมากขึ้นมีทงั้ สิ้น 16 กลุม่ เช่น ยานยนต์และ ส่วนประกอบ พลาสติกและของทีท่ ำ� ด้วยพลาสติก หนังดิบและหนังฟอก เรือและสิง่ ก่อสร้าง ลอยน�ำ้ แก้วและเครื่องแก้ว ผลิตภัณฑ์ทท่ี ำ� จากเหล็กและเหล็กกล ้า พรมและสิง่ ทอปูพ้นื ต่างๆ เส้นใยสัน้ ประดิษฐ์ ฝ้ าย เป็ นต้น ซึง่ เมือ่ เทียบกับ 4 ประเทศจะพบว่าไทยมีจำ� นวนกลุม่ อุตสาหกรรมทีไ่ ด้เปรียบมากขึ้นเป็ นอันดับ 2 รองจากมาเลเซียทีม่ ี 17 กลุม่ ส่วน สิงคโปร์มี 13 กลุม่ อินโดนีเซียมี 6 กลุม่ และฟิ ลปิ ปิ นส์มี 5 ขณะทีอ่ ตุ สาหกรรมซึง่ เมือ่ เข้าสู่AECแล ้ว จะได้รบั ความได้ เปรียบ 3 กลุม่ อุตสาหกรรมได้แก่ เสื้อผ้าและของทีใ่ ช้แล ้วท�ำด้วยสิง่ ทอ สังกะสีและของท�ำด้วยสังกะสี หัวรถจักรของรถไฟหรือรถราง ส่วนอุตสาหกรรมทีจ่ ะมีความ เสียเปรียบลดลงมี 16 กลุม่ อุตสาหกรรม เช่น หนังสือ/อุตสาหกรรมการพิมพ์ เครื่อง จักร ไฟฟ้ า/อุปกรณ์ไฟฟ้ า ไม้กอ๊ กและของท�ำด้วยไม้กอ๊ ก ตะกัว่ และของทีท่ าด้วยตะกัว่ โลหะ สามัญ สินแร่ ไหม ของเล่นและอุปกรณ์การกีฬา ศิลปกรรม ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด เป็ นต้น

ทีม่ า : www.thai-aec.com


วันมหิคล

เออีซ ี

AEC -

INDUSTRY อุตสาหกรรมที่

ได้เปรียบเสียเปรียบ

AEC

เมื่อเปิด

นายอิทธิชัย ยศศรี ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมส�ำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สศอ.) เปิดเผยว่า สศอ.ได้ศึกษา ความได้เปรียบทางการค้าของสินค้าอุตสาหกรรมของ ไทยภายหลังการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือAEC ปี 2558 เทียบกับสินค้า อุตสาหกรรมอาเซียนกับ 4 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ พบว่าไทยมี 36 กลุ่มอุตสาหกรรมจัดอยู่ในประเภทป่วย ที่ต้องได้รับการรักษาและเมื่อเทียบกับ 4 ประเทศพบอินโดนีเซียมี 61 กลุ่ม ฟิลิปปินส์มี 43 กลุ่ม สิงคโปร์มี 42 กลุ่ม และมาเลเซียมี 17 กลุ่ม

วันมหิดล

ความหมาย 24 กันยายน วันมหิดล เป็ น วันคลา้ ยวันสิ้นพระชนม์ของ สมเด็ จ พระมหิ ต ลาธิ เ บศร อดุ ล ยเดชวิก รม พระราชชนกที่ ท รง มีคุณูปการต่อการแพทย์สมัยใหม่ของไทย

(24กันยายนของทุกปี )

ความเป็ นมา

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็ นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล ้าเจ้าอยู่หวั และ สมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวี พระพันวสาอัยยิกาเจ้า พระราช สมภพ เมือ่ วันที่ 1 มกราคม 2434 และเสด็จสวรรคต เมือ่ วันที่ 24 กันยายน 2472 มีพระนามเดิมว่าสมเด็จเจ้าฟ้ ามหิดลอดุลยเดช ในเบื้อง ต้น ได้ทรงศึกษาวิชาทหารเรือ ณ ประเทศเยอรมนี จากนัน้ เสด็จกลับมา รับราชการทหารเรือ ต่อมาทรงมีอาการประชวรเรื้อรัง ไม่สามารถรับ ราชการหนักได้ ประกอบกับทรงสนพระทัยในกิจการทางด้านการแพทย์ จึงทรงอุตสาหะเสด็จไปศึกษาวิชาการสาธารณสุข และวิชาแพทย์ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ทรงสอบได้ประกาศนียบัตรการสาธารณสุข และ ปริญญาแพทย์ศาสตร์ดุษฎีบณั ฑิตเกียรตินิยม จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ ด หลังจากเสด็จกลับมาเมืองไทย พระองค์ได้ทรงประกอบพระกรณียกิจ ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างมากมาย ด้วยความร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ผูท้ เ่ี คยได้รบั พระ กรุ ณ าในด้า นต่ า งๆจากพระองค์จึ ง ได้ร วบรวมเงิน จัด สร้า งพระรู ป ประดิษฐานไว้ ณ โรงพยาบาลศิรริ าช โดยมอบให้กรมศิลปากรเป็ นผู ้ ด�ำเนินการสร้างมีศาสตราจารย์ศิลป พีระศรี เป็ นผูค้ วบคุม ซึง่ พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ได้เสด็จพระราชด�ำเนินทรงกระท�ำพิธีเปิ ดเมือ่ วันที่ 27 เมษายน 2493 และในวันที่ 24 กันยายนปี เดียวกันนี้เอง นักศึกษา แพทย์ได้รเิ ริ่มจัดงานขึ้นเป็ นครัง้ แรก เนื่องในวันคล ้ายวันสิ้นพระชนม์ โดยมีพธิ วี างพวงมาลา ถวายบังคมพระรูป อ่านค�ำสดุดพี ระเกียรติเพือ่ น้อ มร� ำ ลึ ก ถึ ง พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของพระองค์ แ ละทางคณะ แพทย์ศาสตร์ และศิรริ าชพยาบาล ได้มคี วามเห็นพร้อมต้องกันว่าให้ ยึดถือเอาวันที่ 24 กันยายนของทุกปี เป็ นวันทีน่ อ้ มร�ำลึกถึงพระองค์โดย ให้ช่อื ว่า วันมหิดล และงานวันมหิดลได้จดั ขึ้นอย่างเป็ นทางการครัง้ แรก ในวันที่ 24 กันยายน 2494 โดยจัดให้มพี ธิ สี งฆ์ ท�ำบุญตักบาตร ถวาย ภัตตาหารเช้า และการน�ำพวงมาลาไปสักการะทีพ่ ระรูป

พระราชกรณี ยกิจมากมายที่พระองค์ได้ทรงประกอบไว้มีดงั นี้

• ทรงเป็ นอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์ • ทรงช่วยเหลือในการขยายกิจการของโรงพยาบาลศิรริ าช • ประทานทรัพย์สนิ ส่วนพระองค์ และจัดสร้างตึกคนไข้ และจัดหา ทีพ่ กั ส�ำหรับพยาบาลให้ได้อยู่อาศัย • ทรงบริจ าคทรัพย์เป็ น ทุน ส�ำ หรับ ส่ ง นัก ศึ ก ษาแพทย์ และนัก เรีย น พยาบาล ไปศึกษาต่อต่างประเทศ • ประทานเงินเพือ่ ใช้ในการจัดหาเครื่องมือ ส�ำหรับปฏิบตั กิ ารให้แก่โรง พยาบาล • ทรงเป็ นผูแ้ ทนรัฐบาลติดต่อกับมูลนิธริ อคกีเฟลเลอร์สาขาเอเซียบูรพา ในการปรับปรุง และวางมาตรฐานการศึกษา • ทรงอุทศิ เวลาส่วนใหญ่ในการรักษาพยาบาลผูป้ ่ วยด้วยพระองค์เอง

วัตถุประสงค์โดยสรุป

เพือ่ เผยแพร่เกียรติคุณและผลงานของผูม้ ผี ลงานดีเด่นทาง ด้านวัฒนธรรมระดับโลก ให้ปรากฏแก่ มวลสมาชิกทัว่ โลกเพือ่ เชิญชวน ให้ป ระเทศสมาชิก มีส่ ว นร่ ว มในการจัด กิจ กรรมเฉลิม ฉลองร่ ว มกับ ประเทศ ทีม่ ผี ูไ้ ด้รบั การยกย่อมเชิดชูเกียรติ ในการนี้รฐั บาลไทยโดย คณะกรรมการแห่งชาติวา่ ด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ กระทรวงศึกษาธิการ จะเป็ นผูส้ บื ค้นบรรพบุรุษไทยผู ้ มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมเพือ่ ให้ยูเนสโกประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทรงเป็ น บุคคลผู ม้ ผี ลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมระดับโลกในวาระครบรอบ 100 ปี วันพระราชสมภพ เมือ่ วันที่ 1 มกราคม 2535

ทัง้ นี้ 36 กลุม่ อุตสาหกรรมของไทยที่จดั อยู่ในประเภทป่ วยแยกเป็ น 3 กลุม่ ได้แก่

กลุม่ ที่ 1 พบความผิดปกติ หรือจัดในเกณฑ์ทม่ี คี วามได้เปรียบทางการแข่งขัน

ลดลงกับประเทศในอาเซียนซึง่ ประกอบด้วย 13 กลุม่ อุตสาหกรรมเช่น เคมีภณั ฑ์อนิ ทรีย ์ ผลิตภัณฑ์จากยางพารา กระดาษและกระดาษแข็ง ผลิตภัณฑ์เซรามิก เครื่องจักร/เครื่องกล/ ลอยเลอร์ อากาศยาน/ยานอวกาศ อาวุธและกระสุน เป็ นต้น

กลุม่ ที่ 2 กลุม่ ที่อยู่ในอาการก�ำเริบ

หรือมีความสูญเสียความได้เปรียบ ทางการแข่งขันมีทงั้ สิ้น 9 กลุม่ อุตสาหกรรมเช่น เหล็กและเหล็กกล ้า เฟอร์นิเจอร์ หนังเฟอร์/ เฟอร์เทียม เยือ่ ไม้หรือเยือ่ ทีไ่ ด้จากเส้นใยเซลลูโลสอืน่ ๆ ขนแกะ/ผ้าทอ เส้นใยสิง่ ทอจากพืช/ ด้ายกระดาษ ร่ม/ร่มปักกันแดด เป็ นต้น

กลุม่ ที่ 3 กลุม่ ที่ป่วยหนัก หรือจัดอยู่ในเกณฑ์ทม่ี คี วามเสียเปรียบมากขึ้น มีทงั้

สิ้น 14 กลุม่ อุตสาหกรรม เช่น เชื้อเพลิงจากแร่/น�ำ้ มันแร่ ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม ปุ๋ย เครื่องหนัง เคมีภณั ฑ์เบ็ดเตล็ด ไข่มกุ ธรรมชาติ/รัตนชาติ ทองแดงและของท�ำด้วยทองแดง นิกเกิลและของทีท่ าด้วยนิกเกิล รองเท้า สนับแข้งและของทีค่ ล ้ายกัน เครื่องดนตรี เป็ นต้น

ส�ำหรับอุตสาหกรรมไทยทีม่ คี วามได้เปรียบมากขึ้นมีทงั้ สิ้น 16 กลุม่ เช่น ยานยนต์และ ส่วนประกอบ พลาสติกและของทีท่ ำ� ด้วยพลาสติก หนังดิบและหนังฟอก เรือและสิง่ ก่อสร้าง ลอยน�ำ้ แก้วและเครื่องแก้ว ผลิตภัณฑ์ทท่ี ำ� จากเหล็กและเหล็กกล ้า พรมและสิง่ ทอปูพ้นื ต่างๆ เส้นใยสัน้ ประดิษฐ์ ฝ้ าย เป็ นต้น ซึง่ เมือ่ เทียบกับ 4 ประเทศจะพบว่าไทยมีจำ� นวนกลุม่ อุตสาหกรรมทีไ่ ด้เปรียบมากขึ้นเป็ นอันดับ 2 รองจากมาเลเซียทีม่ ี 17 กลุม่ ส่วน สิงคโปร์มี 13 กลุม่ อินโดนีเซียมี 6 กลุม่ และฟิ ลปิ ปิ นส์มี 5 ขณะทีอ่ ตุ สาหกรรมซึง่ เมือ่ เข้าสู่AECแล ้ว จะได้รบั ความได้ เปรียบ 3 กลุม่ อุตสาหกรรมได้แก่ เสื้อผ้าและของทีใ่ ช้แล ้วท�ำด้วยสิง่ ทอ สังกะสีและของท�ำด้วยสังกะสี หัวรถจักรของรถไฟหรือรถราง ส่วนอุตสาหกรรมทีจ่ ะมีความ เสียเปรียบลดลงมี 16 กลุม่ อุตสาหกรรม เช่น หนังสือ/อุตสาหกรรมการพิมพ์ เครื่อง จักร ไฟฟ้ า/อุปกรณ์ไฟฟ้ า ไม้กอ๊ กและของท�ำด้วยไม้กอ๊ ก ตะกัว่ และของทีท่ าด้วยตะกัว่ โลหะ สามัญ สินแร่ ไหม ของเล่นและอุปกรณ์การกีฬา ศิลปกรรม ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด เป็ นต้น

ทีม่ า : www.thai-aec.com


ลัน่ กลอง

โปรดเอือ้ เฟือ้ แก่ เด็ก สตรี และคนชรา Executive Editor/Publisher ภาคิน เพียมา Editorial Teams & Writers สรธัญ เพียมา อุดมศักดิ์ กิรวาที ศิรพร สุจริตธรรม

ไทยแลนด์ สู้ ๆ !!!

และแล้วก็เข้าสู่เดือนส่งท้ายฤดูฝนกันแล้วนะครับ แต่ไม่รู้ว่าฤดูหนาวที่จะถึงนี้ ชาวกรุงเทพฯ จะได้สัมผัสกับไอเย็นกับเขา บ้างรึเปล่า แต่ก็ขออย่าให้ร้อนมากก็เป็นพอครับ และก็ขอแสดงความยินดีกับความส�ำเร็จของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติ ไทย ที่คว้าแชมป์เอเชียมาได้เป็นสมัยที่ 2 เป็นบทสรุปที่สวยงามของความพยายามที่แต่ละคนทุ่มเทให้กับทีมอย่างเต็มที่ เพราะฉะนั้นใครที่ก�ำลังหมดหวัง ต้องการแรงบันดารใจ ก็ดูพวกเธอเป็นตัวอย่างนะครับ อย่าเพิ่งหมดหวังที่จะลุกขึ้นสู้อีก สักครั้ง เพราะตราบใดที่ยังมีความพยายามอยู่ ความส�ำเร็จก็พร้อมที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาครับ แล้วก็เป็นก�ำลังใจให้กับ พวกเธอในการลุยศึกเวิลด์ แกรนด์ แชมเปียนชิพ กันต่อไป ยังไงช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ดูแลสุขภาพกันด้วยนะ ครับ ฉบับหน้าเจอกันใหม่ครับ

อุดมศักดิ์ กิรวาที บรรณาธิการบริหาร @TommyCooly

โฮ๊ะ เดือนนี้ โฮ๊ะ โฮ๊ะ โฮ๊ะ โฮ๊ะ โฮ๊ะ โฮ๊ะ โฮ๊ะ โฮ๊ะ โฮ๊ะ โฮ๊ะ โฮ๊ะ โฮ๊ะ โฮ๊ะ โฮ๊ะ โฮ๊ะ โฮ๊ะ โฮ๊ะ โฮ๊ะ โฮ๊ะ โฮ๊ะ โฮ๊ะ โฮ๊ะ

วันมหิดล AEC Monthly บอกต่อ รอบโลก รอบตัว สุขภาพ ทางธรรม ของเขา น�ำเที่ยวเมืองกรุง บิวตี้ แฟชั่นเมืองกรุง Accessories กลางกรุง ศิลปะเมืองกรุง อร่อยรอบกรุง นอกกรุง กลางแปลง มิวสิค ซิ่ง แก็ตเก็ด ไทยลีก

รอบรู้

S

UPERNOVA

เรี ย กได้อี ก อย่ า งคื อ “มหานวดารา”เป็ น การ ระเบิดของดาวฤกษ์มวลมากเมือ่ สิ้นอายุขยั แลว้ Graphic Designer จะเปล่งแสงสว่างมหาศาลและระเบิดออกรัศมีสว่างวาบเป็ นรัศมีเพียงชัว่ ภาวิณี เกิดทอง ครู่ ก่อนจะเลือนจาง ในเวลาสัปดาห์หรือเดือนเท่านัน้ จะปลดปล่อย Proof Reader พลังงานมหาศาลขนาดเท่ากับพลังงานของดวงอาทิตย์ดวงหนึ่งค�ำว่า ประเทศอังกฤษ หรือในอดีตเรียกว่า แคว้นอังกฤษ เป็ นประเทศอัน เป็ น สรชัย ชั้นเสวิกุล “โนวา” มาจากภาษาลาติน แปลว่า “ใหม่ “ หมายถึงการเกิดใหม่ของ ส่ ว นหนึ่ ง ของสหราชอาณาจัก ร ค�ำ ว่ า “อิ ง แลนด์” (England) ซึง่ Distribution Executive เป็ นชื่อในภาษาอังกฤษของอังกฤษในปัจจุบนั ได้มาจากชื่อ “อังเกิล” พิ้งค์แพนเตอร์คอื การ์ตูนอนิเมชัน่ ทีเ่ กิดขึ้นในปี 1964 โดย Friz Freleng ดาวดวงใหม่ส่องแสงสว่างในท้องฟ้ า ธีรวัฒน์ เอี่ยมพิทักษ์ (Angles) ซึ่งเป็ นชนเผ่าหนึ่งในบรรดาชนเผ่าเยอรมันหลายเผ่าทีเ่ ข้า มีตวั ด�ำเนินเรื่องโดนเสือสีชมพูนามว่า Pink Panther นัน่ เอง เป็ น ค�ำว่า ซู เปอร์” ต่ างจาก “โนวา” ที่ Advertising มาตัง้ ถิน่ ฐานในดินแดนนี้ ตัง้ แต่ราวคริสต์ศตวรรษที่ 5 ถึง 6 โดยมาจาก การ์ตูนตอนสัน้ ๆ ทีจ่ บในตอน แบบการ์ตูนฝรัง่ ในสมัยก่อนทัว่ ๆไป เป็ น สว่ า งกว่ า ขนาดและทางกลต่ า งกั น ไวทิน ดวงใจเอก “Engla Land” และกลายมาเป็ น “England” ในปัจจุบนั การ์ตูนตลกแต่ในบางครัง้ ก็มเี รื่องราวความรักบ้าง (เจ้าพิ้งค์เป็ นตัวผูน้ ะ ค�ำ ว่ า มหานวดาราใช้ค รั้ง แรกใน Hoh Man ครับ) มีหลายๆ Season โดยมีรวมๆถึง 6 Season กินระยะเวลาตัง้ แต่ หนัง สื อ Merriam-Webster’s นิธิกร ตามไท ปี 1964-1980 เพลงประกอบ ส�ำหรับ Pink Panther เพลงประกอบจะ Collegiate Dictionary เมือ่ ปี 1926 Accounting & Financial เป็ นแนว Jazz เป็ นส่วนมาก ท�ำให้มคี วามคลาสสิกในเนื้อเรื่อง จีรภา ขวาดก

2 3 5 6 7 8 9 10 12 16 18 20 20 21 22 23 24 26 26 27 28 30

รถไฟ

M ONROE

Printing บริษัท ฐานการพิมพ์ จ�ำกัด

REX มาจากภาษาละตินแปลว่า ราชา

E

Published By T-REX เป็ น ไดโนเสาร์กนิ เนื้อขนาด บริษัท มิลเลี่ยน อายส์ จ�ำกัด ใหญ่ มีถ่ิน อาศัย ตลอดทัว่ ตะวัน ตก 29/156 หมู่ 1 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 เฉี ยงเหนือของทวีปอเมริกาซึ่งกว้าง Contact TEL : 02 653 4367-8 FA X : 02 653 4396 EMAIL : HOH.MAG@GMAIL.COM Social Media

facebook.com/hohmag

T REX

B

กว่าไดโนเสาร์วงศ์เดียวกัน ไทแรนโน ซอรัสอาศัยอยู่ในยุคครีเทเซียสตอน ปลาย หรือประมาณ 68 ถึง 65 ล ้านปี มาแล ้วเป็ นหนึ่งในไดโนเสาร์ พวกสุด ท้ายทีไ่ ม่มสี ่วนเกี่ยวข้องกับนก ซึง่ มี ชี วิต อยู่ ก่ อ นการสู ญ พัน ธุ ์ค รัง้ ใหญ่ ครัง้ ทีส่ ามในยุคครีเทเชียส

RNO MARS

ชื่อจริง ปี เตอร์ จีน เฮอร์นนั เดซ เกิดเมือ่ วันที่ 8 ตุลาคม ค.ศ. 1985 เป็ นนักร้องและนักแต่งเพลง โปรดิวเซอร์เพลง ชาวอเมริกนั เป็ นที่ รูจ้ กั ในการร้องน�ำและร่วมเขียนท่อนฮุคในเพลงดัง “Nothin’ on You” ของ บี.โอ.บี และเพลง “Billionaire” ของ แทรวี แม็กคอย เขา ยังมีเพลงฮิตของตัวเองทีข่ ้นึ อันดับ 1 กับซิงเกิล “Just the Way You Are” เขายังร่วมเขียนเพลงฮิตใหักบั ศิลปิ นอืน่ อย่าง “Right Round” ของ โฟล ไรเดอ ร่วมร้องกับ แคชชา และเพลง “Wavin’ Flag” ของ K’NAAN

พบกับโฮ๊ะได้ที่ โหลด

E NGLAND

กาแฟ

ห้าง

โรงพยาบาล

.T.

สิง่ มีชวี ติ ทีม่ าจากนอกโลก หมายถึง ผูห้ นึ่ง ผูใ้ ด สิง่ หนึ่งสิง่ ใด ระบบชีวติ หนึ่งชีวติ ใด ทีม่ ไิ ด้กำ� เนิดบนดาวเคราะห์โลก เป็ นการ ก่อตัว หรือถือก�ำเนิดแตกต่างจากธรรมชาติบนโลกของเรา ทัว่ ไป เรียกว่า มนุษย์ต่างดาว ทัง้ นี้มไิ ด้เจาะจงในเรื่องระบบชีวติ ระดับ ความคิดหรือรูปแบบทีช่ ดั เจน เป็ นการเรียกโดยรวมไม่จำ� เป็ นต้อง มีความเป็ นอารยะธรรมใดๆ

E

-Mail

จ ด ห ม า ย อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ห รื อ ไ ป ร ษ ณี ย์ อิเล็กทรอนิกส์ คือวิธีการหนึ่งของการแลก เปลี่ย นข้อ ความแบบดิจิท ลั ซึ่ง ออกแบบขึ้น เพื่อ ให้ม นุ ษ ย์ใ ช้เ ป็ น หลัก ข้อความนัน้ จะต้อง ประกอบด้วยเนื้อหา ทีอ่ ยู่ของผูส้ ่ง และทีอ่ ยู่ ของผูร้ บั อีเมลในเมืองไทยเริ่มต้นมีการใช้ครัง้ แรกในปี พ.ศ. 2531 โดยอีเมลฉบับแรกของ ไทยเกิดขึ้น ที่ มหาวิท ยาลัย สงขลานคริน ทร์ ส่ ง ไปยัง มหาวิท ยาลัย เมลเบิร ์น เป็ น เพีย งข้อ ความสัน้ ๆ ในการทดสอบระบบ

RHYTHM and BLUES แนวเพลงทีผ่ สมผสานระหว่างเพลงแนว แจ๊ส กอสเปล และบลูส ์ โดยเริ่มแรกจะเล่นโดยศิลปิ น แอฟริกนั -อเมริกนั ค�ำว่า ริทมึ แอนด์บลูส ์ ถูกใช้ครัง้ แรกในนิตยสารบิลบอร์ดโดย เจอรี่ เว็กซ์เลอร์ (Jerry Wexler) ในปี ค.ศ. 1947 แทนทีค่ ำ� ว่า Race Music ทีเ่ คยถูกใช้มาก่อนหน้านัน้

ARI

LYN

มาริลนิ มอนโร เดิมชื่อนอร์มา จีน มอร์เทนสัน เป็ นอดีตนัก แสดงนัก ร้อ งนางแบบชื่ อ ดัง ชาวอเมริกนั มาริลนิ มอนโร ค�ำว่ามาริลนี มาจากชื่อของดารา ละครเพลงยุค 20 คือ มาริลนี มิ ล เลอร์ส่ ว นมอนโรมาจาก นามสกุลเดิมของคุณยายของ เธอ จี น นอร์ แ มนคื อ ชื่ อ ที่ มาริ ลีน ใช้ข ณะเป็ น นางแบบ มาริ ลิน มีม ารดาเป็ น โรคทาง ประสาท บิดาสาบสูญเป็ นเหตุ ให้ชวี ติ ช่วงวัยเด็กต้องอาศัยอยู่ ตามสถานเลี้ยงเด็กก�ำพร้า

R&B 5


ลัน่ กลอง

โปรดเอือ้ เฟือ้ แก่ เด็ก สตรี และคนชรา Executive Editor/Publisher ภาคิน เพียมา Editorial Teams & Writers สรธัญ เพียมา อุดมศักดิ์ กิรวาที ศิรพร สุจริตธรรม

ไทยแลนด์ สู้ ๆ !!!

และแล้วก็เข้าสู่เดือนส่งท้ายฤดูฝนกันแล้วนะครับ แต่ไม่รู้ว่าฤดูหนาวที่จะถึงนี้ ชาวกรุงเทพฯ จะได้สัมผัสกับไอเย็นกับเขา บ้างรึเปล่า แต่ก็ขออย่าให้ร้อนมากก็เป็นพอครับ และก็ขอแสดงความยินดีกับความส�ำเร็จของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติ ไทย ที่คว้าแชมป์เอเชียมาได้เป็นสมัยที่ 2 เป็นบทสรุปที่สวยงามของความพยายามที่แต่ละคนทุ่มเทให้กับทีมอย่างเต็มที่ เพราะฉะนั้นใครที่ก�ำลังหมดหวัง ต้องการแรงบันดารใจ ก็ดูพวกเธอเป็นตัวอย่างนะครับ อย่าเพิ่งหมดหวังที่จะลุกขึ้นสู้อีก สักครั้ง เพราะตราบใดที่ยังมีความพยายามอยู่ ความส�ำเร็จก็พร้อมที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาครับ แล้วก็เป็นก�ำลังใจให้กับ พวกเธอในการลุยศึกเวิลด์ แกรนด์ แชมเปียนชิพ กันต่อไป ยังไงช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ดูแลสุขภาพกันด้วยนะ ครับ ฉบับหน้าเจอกันใหม่ครับ

อุดมศักดิ์ กิรวาที บรรณาธิการบริหาร @TommyCooly

โฮ๊ะ เดือนนี้ โฮ๊ะ โฮ๊ะ โฮ๊ะ โฮ๊ะ โฮ๊ะ โฮ๊ะ โฮ๊ะ โฮ๊ะ โฮ๊ะ โฮ๊ะ โฮ๊ะ โฮ๊ะ โฮ๊ะ โฮ๊ะ โฮ๊ะ โฮ๊ะ โฮ๊ะ โฮ๊ะ โฮ๊ะ โฮ๊ะ โฮ๊ะ โฮ๊ะ

วันมหิดล AEC Monthly บอกต่อ รอบโลก รอบตัว สุขภาพ ทางธรรม ของเขา น�ำเที่ยวเมืองกรุง บิวตี้ แฟชั่นเมืองกรุง Accessories กลางกรุง ศิลปะเมืองกรุง อร่อยรอบกรุง นอกกรุง กลางแปลง มิวสิค ซิ่ง แก็ตเก็ด ไทยลีก

รอบรู้

S

UPERNOVA

เรี ย กได้อี ก อย่ า งคื อ “มหานวดารา”เป็ น การ ระเบิดของดาวฤกษ์มวลมากเมือ่ สิ้นอายุขยั แลว้ Graphic Designer จะเปล่งแสงสว่างมหาศาลและระเบิดออกรัศมีสว่างวาบเป็ นรัศมีเพียงชัว่ ภาวิณี เกิดทอง ครู่ ก่อนจะเลือนจาง ในเวลาสัปดาห์หรือเดือนเท่านัน้ จะปลดปล่อย Proof Reader พลังงานมหาศาลขนาดเท่ากับพลังงานของดวงอาทิตย์ดวงหนึ่งค�ำว่า ประเทศอังกฤษ หรือในอดีตเรียกว่า แคว้นอังกฤษ เป็ นประเทศอัน เป็ น สรชัย ชั้นเสวิกุล “โนวา” มาจากภาษาลาติน แปลว่า “ใหม่ “ หมายถึงการเกิดใหม่ของ ส่ ว นหนึ่ ง ของสหราชอาณาจัก ร ค�ำ ว่ า “อิ ง แลนด์” (England) ซึง่ Distribution Executive เป็ นชื่อในภาษาอังกฤษของอังกฤษในปัจจุบนั ได้มาจากชื่อ “อังเกิล” พิ้งค์แพนเตอร์คอื การ์ตูนอนิเมชัน่ ทีเ่ กิดขึ้นในปี 1964 โดย Friz Freleng ดาวดวงใหม่ส่องแสงสว่างในท้องฟ้ า ธีรวัฒน์ เอี่ยมพิทักษ์ (Angles) ซึ่งเป็ นชนเผ่าหนึ่งในบรรดาชนเผ่าเยอรมันหลายเผ่าทีเ่ ข้า มีตวั ด�ำเนินเรื่องโดนเสือสีชมพูนามว่า Pink Panther นัน่ เอง เป็ น ค�ำว่า ซู เปอร์” ต่ างจาก “โนวา” ที่ Advertising มาตัง้ ถิน่ ฐานในดินแดนนี้ ตัง้ แต่ราวคริสต์ศตวรรษที่ 5 ถึง 6 โดยมาจาก การ์ตูนตอนสัน้ ๆ ทีจ่ บในตอน แบบการ์ตูนฝรัง่ ในสมัยก่อนทัว่ ๆไป เป็ น สว่ า งกว่ า ขนาดและทางกลต่ า งกั น ไวทิน ดวงใจเอก “Engla Land” และกลายมาเป็ น “England” ในปัจจุบนั การ์ตูนตลกแต่ในบางครัง้ ก็มเี รื่องราวความรักบ้าง (เจ้าพิ้งค์เป็ นตัวผูน้ ะ ค�ำ ว่ า มหานวดาราใช้ค รั้ง แรกใน Hoh Man ครับ) มีหลายๆ Season โดยมีรวมๆถึง 6 Season กินระยะเวลาตัง้ แต่ หนัง สื อ Merriam-Webster’s นิธิกร ตามไท ปี 1964-1980 เพลงประกอบ ส�ำหรับ Pink Panther เพลงประกอบจะ Collegiate Dictionary เมือ่ ปี 1926 Accounting & Financial เป็ นแนว Jazz เป็ นส่วนมาก ท�ำให้มคี วามคลาสสิกในเนื้อเรื่อง จีรภา ขวาดก

2 3 5 6 7 8 9 10 12 16 18 20 20 21 22 23 24 26 26 27 28 30

รถไฟ

M ONROE

Printing บริษัท ฐานการพิมพ์ จ�ำกัด

REX มาจากภาษาละตินแปลว่า ราชา

E

Published By T-REX เป็ น ไดโนเสาร์กนิ เนื้อขนาด บริษัท มิลเลี่ยน อายส์ จ�ำกัด ใหญ่ มีถ่ิน อาศัย ตลอดทัว่ ตะวัน ตก 29/156 หมู่ 1 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 เฉี ยงเหนือของทวีปอเมริกาซึ่งกว้าง Contact TEL : 02 653 4367-8 FA X : 02 653 4396 EMAIL : HOH.MAG@GMAIL.COM Social Media

facebook.com/hohmag

T REX

B

กว่าไดโนเสาร์วงศ์เดียวกัน ไทแรนโน ซอรัสอาศัยอยู่ในยุคครีเทเซียสตอน ปลาย หรือประมาณ 68 ถึง 65 ล ้านปี มาแล ้วเป็ นหนึ่งในไดโนเสาร์ พวกสุด ท้ายทีไ่ ม่มสี ่วนเกี่ยวข้องกับนก ซึง่ มี ชี วิต อยู่ ก่ อ นการสู ญ พัน ธุ ์ค รัง้ ใหญ่ ครัง้ ทีส่ ามในยุคครีเทเชียส

RNO MARS

ชื่อจริง ปี เตอร์ จีน เฮอร์นนั เดซ เกิดเมือ่ วันที่ 8 ตุลาคม ค.ศ. 1985 เป็ นนักร้องและนักแต่งเพลง โปรดิวเซอร์เพลง ชาวอเมริกนั เป็ นที่ รูจ้ กั ในการร้องน�ำและร่วมเขียนท่อนฮุคในเพลงดัง “Nothin’ on You” ของ บี.โอ.บี และเพลง “Billionaire” ของ แทรวี แม็กคอย เขา ยังมีเพลงฮิตของตัวเองทีข่ ้นึ อันดับ 1 กับซิงเกิล “Just the Way You Are” เขายังร่วมเขียนเพลงฮิตใหักบั ศิลปิ นอืน่ อย่าง “Right Round” ของ โฟล ไรเดอ ร่วมร้องกับ แคชชา และเพลง “Wavin’ Flag” ของ K’NAAN

พบกับโฮ๊ะได้ที่ โหลด

E NGLAND

กาแฟ

ห้าง

โรงพยาบาล

.T.

สิง่ มีชวี ติ ทีม่ าจากนอกโลก หมายถึง ผูห้ นึ่ง ผูใ้ ด สิง่ หนึ่งสิง่ ใด ระบบชีวติ หนึ่งชีวติ ใด ทีม่ ไิ ด้กำ� เนิดบนดาวเคราะห์โลก เป็ นการ ก่อตัว หรือถือก�ำเนิดแตกต่างจากธรรมชาติบนโลกของเรา ทัว่ ไป เรียกว่า มนุษย์ต่างดาว ทัง้ นี้มไิ ด้เจาะจงในเรื่องระบบชีวติ ระดับ ความคิดหรือรูปแบบทีช่ ดั เจน เป็ นการเรียกโดยรวมไม่จำ� เป็ นต้อง มีความเป็ นอารยะธรรมใดๆ

E

-Mail

จ ด ห ม า ย อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ห รื อ ไ ป ร ษ ณี ย์ อิเล็กทรอนิกส์ คือวิธีการหนึ่งของการแลก เปลี่ย นข้อ ความแบบดิจิท ลั ซึ่ง ออกแบบขึ้น เพื่อ ให้ม นุ ษ ย์ใ ช้เ ป็ น หลัก ข้อความนัน้ จะต้อง ประกอบด้วยเนื้อหา ทีอ่ ยู่ของผูส้ ่ง และทีอ่ ยู่ ของผูร้ บั อีเมลในเมืองไทยเริ่มต้นมีการใช้ครัง้ แรกในปี พ.ศ. 2531 โดยอีเมลฉบับแรกของ ไทยเกิดขึ้น ที่ มหาวิท ยาลัย สงขลานคริน ทร์ ส่ ง ไปยัง มหาวิท ยาลัย เมลเบิร ์น เป็ น เพีย งข้อ ความสัน้ ๆ ในการทดสอบระบบ

RHYTHM and BLUES แนวเพลงทีผ่ สมผสานระหว่างเพลงแนว แจ๊ส กอสเปล และบลูส ์ โดยเริ่มแรกจะเล่นโดยศิลปิ น แอฟริกนั -อเมริกนั ค�ำว่า ริทมึ แอนด์บลูส ์ ถูกใช้ครัง้ แรกในนิตยสารบิลบอร์ดโดย เจอรี่ เว็กซ์เลอร์ (Jerry Wexler) ในปี ค.ศ. 1947 แทนทีค่ ำ� ว่า Race Music ทีเ่ คยถูกใช้มาก่อนหน้านัน้

ARI

LYN

มาริลนิ มอนโร เดิมชื่อนอร์มา จีน มอร์เทนสัน เป็ นอดีตนัก แสดงนัก ร้อ งนางแบบชื่ อ ดัง ชาวอเมริกนั มาริลนิ มอนโร ค�ำว่ามาริลนี มาจากชื่อของดารา ละครเพลงยุค 20 คือ มาริลนี มิ ล เลอร์ส่ ว นมอนโรมาจาก นามสกุลเดิมของคุณยายของ เธอ จี น นอร์ แ มนคื อ ชื่ อ ที่ มาริ ลีน ใช้ข ณะเป็ น นางแบบ มาริ ลิน มีม ารดาเป็ น โรคทาง ประสาท บิดาสาบสูญเป็ นเหตุ ให้ชวี ติ ช่วงวัยเด็กต้องอาศัยอยู่ ตามสถานเลี้ยงเด็กก�ำพร้า

R&B 5


บอกต่อ

รอบโลก

ละครเวที ว้าวุ่น 2013

SEPTEMBER

โดยจะเปิ ดการแสดง 9 รอบ วันศุกร์ รอบ 19.30 น. วันเสาร์-อาทิตย์ รอบ 14.00 น.

2013

ละครเวทีแนวข�ำประจ�ำปี จาก เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย ทีจ่ ะท�ำให้คุณคิดถึงเพือ่ น “ว้าวุน่ 2013” ซีนย้อนยุค แต่มขุ ทันสมัย จากหนังสือขายดี “ว้าวุน่ ” ของ ปิ นดา โพสยะ ทีพ่ มิ พ์มาแล ้ว 20 ครัง้ มา เป็ นละครเวทีความสนุกแห่งมิตรภาพของเพือ่ นกลุม่ ถาปัด 5 หนุ่มว้าวุน่ ทีต่ อนนี้ล ้วนเป็ นกลุม่ คนมีช่อื เสียง ในวงการบันเทิง ถ่ายทอดความว้าวุ่นโดย ต้อล-วันธงชัยอินทรวัตร เปอร์- สุวกิ รม อัมระนันท์ แม็คAF6 วีรคณิศร์ กานต์วฒั นกุล คชา AF8-นนทนันท์ อัญชุลปี ระดิษฐ์ และ ฮ่องเต้-กนต์ธร เตโชฬาร ร่วมด้วย นัก แสดงมากมาย โซ่ A F9-วงศพัท ธ์ ตัง้ นิ ย ม โบว์- ธัญ ญะสุ ภ างค์ จิ ร ปรี ช านนท์ ผัด ไท-ดี ใ จ ดี ดี ดี ปาล์ม-ธัญวิชญ์ เจนอักษร ลิตา-อินท์ชลิตา ผุลลาภิวฒั น์ ฯลฯ ก�ำกับการแสดงโดย เจีย๊ บ-วัชระ ปานเอี่ยม วันจัดเเสดง : 13 - 29 กันยายน 2556 ประเภทงาน : ละคร/คอนเสิรต์ สถานที่ : โรงละคร เอ็ม เธียเตอร์ จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

13-29

พูดเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือการจบชีวิตด้วยตนเอง

เจ็บ..ให้ขาดใจ...แล้วจากค�ำ่ คืนนี้ ไป คุณจะไม่ตอ้ งกลัวความเสียใจอีกตลอดกาล... Black Night Concert …Beautiful Broken Heart… มิ้นท์ มาลีวลั ย์ ก้อย ศรัณย่าและแหวน ฐิติมา พร้อมแขกรับเชิญ 6 ศิ ลปิ นรุ่นใหม่ ที่จะมาถ่ายทอด มุมมองความรักผ่านเพลงอกหักทีโ่ ดนทีส่ ุด เศร้าทีส่ ุด รอบวันเสาร์ : ตู่ ภพธร , ลิปตา และ ต้น AF รอบวันอาทิตย์ : แหนม รณเดช , เบล สุพล และณัฐ ศักดาทร วันจัดเเสดง : 28 - 29 กันยายน 2556 เวลาแสดง : 19:00 น. ประเภทงาน : ละคร/คอนเสิรต์ สถานที่ : หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

TRUEVISIONS THE MALL GO INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP 2013 ร่ ว ม แ ข่ ง ขั น กี ฬ า ห ม า ก ล ้ อ ม ร ะ ดั บ นานาชาติ ท้า ประลองไหวพริ บ ชิ ง ค ว า ม เ ป็ น ห นึ่ ง กั บ ง า น T R U E V I S I O N S THE MALL GO INTERNATIONA C H A M P I O N S H I P 2013 ระหว่างวันที่ 14 -15 ก.ย. 2556 ชัน้ 4 เดอะมอลล์งามวงศ์วาน ร่วมเชียร์นกั กีฬาหมากล ้อมไทและสนุกกับการ เรีย นรู ผ้ ่ า นการแข่ ง ขัน ที่คุ ณ ไม่ ค วรพลาด ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีพร้อมทุนการศึ กษากว่า 100,000 บาท ลับสมองประลองปัญญาชิง ความเป็ นหนึ่ง สูแ่ ชมป์หมากล ้อมแห่งปี ร่วม เชี ย ร์น ัก กี ฬ าหมากล อ้ มมือ พระกาฬระดับ นานาชาติในเกมแห่งไหวพริบ วันจัดเเสดง ประเภทงาน สถานที่ จังหวัด

: 14 - 15 กันยายน 2556 : ประกวด/แข่งขัน : เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน : กรุงเทพมหานคร

ผูร้ อบรูใ้ นเรื่องจักรวาลชาวอังกฤษ สตีเฟน ฮอว์คงิ หนึ่ งในนัก วิทยาศาสตร์ช่ือดังที่สดุ ของโลก อายุ 71 ปี เริ่มเป็ นโรคเซลล์ประสาทน�ำค�ำ สัง่ เสือ่ ม ซึง่ ส่งผลต่อให้เขาเป็ นโรคกล ้ามเนื้ออ่อนแรง และมีเพียง 5% ของ คนทีเ่ ป็ นทัง้ 2โรคนี้ สามารถมีชวี ติ อยู่ได้เกิน10ปี เขาได้กล่าวหนุนหลังแนว ความคิดในการให้ผูค้ นที่ตอ้ งการจบชีวติ จากโรคร้ายต่างๆมีสทิ ธิ์เลือกที่จะ ท�ำได้ โดยกล่าวไว้ในช่วงทีใ่ ห้สมั ภาษณ์กบั ส�ำนักข่าว BBC ว่า “เราไม่ปล่อย ให้สตั ว์ต่างๆทรมานจากโรคร้ายแลว้ ท�ำไมถึงจะปล่อยให้คนต้องทรมาน?” แต่ยำ�้ อีกว่า ต้องมีมาตรการป้ องการการถูกกระท�ำโดยไม่เจตนามาตรการดัง กล่าวต้องให้แน่ ใจว่าบุคคลที่ตอ้ งการเลือกที่จะจบชีวติ ไม่ได้ถูกกล่อมให้ เลือกจบชีวติ ตนเองหรือถูกเลือกให้จบชีวติ โดยไม่มกี ารยินยอมที่ชดั เจน เช่นทีเ่ คยจะเกิดขึ้นกับ สตีเฟน ฮอว์คงิ มาก่อน เมือ่ ครัง้ ทีเ่ ขาต้องใส่เครื่อง ช่วยยื้อชีวติ และภรรยามีสทิ ธิ์ทจ่ี ะเลือกปิ ดเครื่องช่วยชีวติ ได้

28-29

งานนี้ขน DJ Celeb โชว์สุดสวิง เล่นจริง ฮาจริง ยิง่ กว่าเก่า ยกพลกันมาปะทะ The Star ตัวพ่อและตัว แม่ 28-29 กันยายน 2556 Royal Paragon Hall บัตรราคา 2,500 / 2,000 / 1,500 และ 1,200 บาท รายได้ส่วนหนึ่งมอบให้ มูลนิธอิ นุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ศิลปิ น เดอะ สตาร์ กัน-นภัทร ริท-เรืองฤทธิ์ โตโน่-ภาคิน แก้ม-วิชญาณี รุจ-ศุภรุจ นท-พนายางกูร ดิว-อรุณพงศ์ ฮัน่ -อิสริยะ แกงส้ม -ธนทัต แกรนด์- พรรณวรท ตัม้ -วราวุ ธ อ้น-กรกฎ เชอรีน-ณัฐจารี ดี-ดีรเิ รียน ซิลวี-่ ภาวิดา วันจัดเเสดง ประเภทงาน สถานที่ จังหวัด

: 28 - 29 กันยายน 2556 : ละคร/คอนเสิรต์ : รอยัล พารากอน ฮอลล์ : กรุงเทพมหานคร

ปักกิ่งเป็ นหนึ่งในเมืองทีม่ กี ารจราจรติดขัดมากทีส่ ุดและมีมลพิษมากเป็ นอันดับต้นของประเทศจีน ประเทศ จีนผลักดันรถยนต์ไฟฟ้ ารอบใหม่ทดแทนการใช้นำ�้ มัน เพือ่ ลดมลพิษทางอากาศในเมืองหลักของจีนโดยทีร่ ฐั บาล จีนจะจ่ายให้กบั ผูท้ ซ่ี ้อื รถยนต์ไฟฟ้ าเป็ นจ�ำนวนเงินมูลค่าประมาณ 60,000 หยวน หรือประมาณ 30,000 บาท นโยบายดังกล่าวจะผลักดันให้กลุม่ ผูผ้ ลิตรถยนต์ค่าย BYD ได้รบั ส่วนแบ่งการตลาดมากขึ้นโครงการดังกล่าวนี้ จะไม่รวมไปถึงรถยนต์ไฟฟ้ าไฮบริดจ์ทม่ี กี ารใช้นำ�้ มันด้วย โดยที่จนี คาดหวังจะให้มีผูใ้ ช้รถยนต์ไฟฟ้ ามากถึง 5 ล้านคันภายในปี ค.ศ. 2020 แต่โครงการเช่นเดียวกันกับครัง้ นี้เมือ่ ปี ทแ่ี ล ้วกลับไม่ได้รบั ความนิยม

เปิดเผยความลับ Area 51

DJs on Stage vs The Star

กลุ่มแฮกเกอร์ชาวซีเรียน

อ้างว่ามีการเตรียมแผนให้แปลกใจอีกมาก

28-29 Justin Bieber - Believe Tour Live In Bangkok ซูเปอร์สตาร์ขวัญใจวัยทีนทัว่ โลก จัสติน บีเบอร์ (Justin Bieber) เตรียมเดินทางมาเปิ ดการแสดงใน ประเทศไทยเป็ นครัง้ แรก หลังปล่อยให้แฟนคลับชาวไทยเฝ้ ารอมานาน กับคอนเสิรต์ จัสติน บีเบอร์ บีลฟี ทัวร์ 2013 ในวันพฤหัสบดีท่ี 26 กันยายนนี้ ทีอ่ มิ แพ็ค ชาเลนเจอร์ 3 เมืองทองธานี โดยตามตาราง การทัวร์นนั้ ประเทศไทยจะเป็ นประเทศแรกในเอเชีย ต่อจากการทัวร์ในสหรัฐอเมริกา ซึง่ จะเปิ ดจ�ำหน่าย บัตรตัง้ แต่วนั ที่ 7 กรกฎาคมนี้เป็ นต้นไปทางไทยทิคเก็ตเมเจอร์ วันจัดเเสดง : 26 กันยายน 2556 ประเภทงาน : ละคร/คอนเสิรต์ สถานที่ : อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ 3 เมืองทองธานี จังหวัด : นนทบุรี

26 6

ผลักดันรถยนต์ไฟฟ้ารอบใหม่ทดแทนการใช้น�้ำมัน

สตีเฟน ฮอว์คิง

Black Night Concert Beautiful Broken Heart

14-15

ประเทศจีน

กลุม่ กองก�ำลังทหารอีเลคโทรนิคชาวซีเรียน(SEA:Syrian Electronic Army)ได้ทำ� การโจมตี New YorkTimes และ Twitter โดนส่งสารเตือนว่า “จงระวังพวกเราให้ด”ี กลุม่ กองก�ำลังทหารอีเลคโทรนิคชาวซีเรียนทีส่ นับสนุน ประธานาธิบดี บาชาร์ อัล-อัสซาด ให้สมั ภาษณ์ผ่านทางอีเมล์กบั ส�ำนักข่าว BBCหลังจากทีส่ ภาของอังกฤษลงคะแนนต่อต้านการใช้กองก�ำลังทหารเข้าไ ปแทรก แซงในประเทศต่างๆว่า “เป็ นการตัดสินใจทีถ่ กู ต้อง” และกล่าวอีก ว่า“เป้ าหมาย ของเราคือการเสนอข้อมูลจริงเกี่ยวกับประเทศซีเรียว่าในความ เป็ นจริงแล ้ว เกิดอะไรขึ้น ”กลุม่ SEAได้ทำ� การจ้องโจมตีสอ่ื ข่าวต่างๆรวมไป ถึง BBC CNN และ The Guardianโดยยืนยันเหตุจูงใจว่าเป็ นเพราะส�ำนัก ข่าวดังกล่าว น�ำเสนอข้อมูลทีไ่ ม่เป็ นจริงอีกทัง้ ยังกล่าวอ้างด้วยว่าการท�ำงาน ของกลุม่ นี้ไม่ตอ้ งการเงินทุนจากกลุม่ ใดๆเพราะเขาต้องการเพียงแค่ระบบอิน เตอร์เนทในการท�ำงานเท่านัน้ โดยทีก่ ารโจมตีของกลุม่ SEAทีผ่ ่านมาได้แก่ การขโมยบัญชีสอ่ื ออนไลน์ โดยหาทางให้เจ้าของบัญชีส่งข้อมูลการเข้าบัญชี ให้ และการโจมตีทเ่ี ห็นผลชัดทีส่ ุดได้แก่การขโมยบัญชีสอ่ื ข่าวชื่อดังแล ้วโพ สลงทวิตเตอร์วา่ ประธานาธิบดี บารัก โอบาร์มา ได้รบั บาดเจ็บจากการระเบิด และการโจมตีทร่ี า้ ยแรงกว่าคือการท�ำให้ผูค้ นทีต่ ดิ ตาม The New York Times เข้าไปชมหน้าเวบไซต์ของ กลุม่ SEA By Dave LeeTechnology reporter, BBC News

Area 51 ใช้ช่ือตามแผนที่ในช่วงยุค ค.ศ. 1950 ล ้อมรอบด้วยทะเลสาปทีแ่ ห้งแล ้ว ล่าสุดนี้ CIA ได้ออก ประกาศอย่างเป็ นทางการว่าฐานทัพลับทีร่ ูจ้ กั กันในนาม Area 51 นัน้ สามารถเปิ ดต่อสาธารณะชนได้แล ้วว่าเป็ น พื้นที่ในการพัฒนาโครงการเครื่องบินสอดแนมU-2โดยที่เอกสารเผยแพร่นนั้ อธิบายว่าพื้นที่ดงั กล่าวใช้สำ� หรับ ทดสอบเครื่องบินสอดแนมในช่วงพัฒนาโครงการ ซึง่ สามารถอธิบายได้วา่ ท�ำไมจึงมีการผูกโยงความเข้าใจว่า เป็ นพื้นทีท่ อ่ี าจจะเกี่ยวข้องกับมนุษย์ต่างดาวและยานอวกาศจากนอกโลก โดยทีม่ กี ารชี้แจงว่าโครงการต้องปิ ด เป็ นความลับระดับสูงและต้องซ่อนทุกอย่างจากสาธารณะชนเนื่องจากใช้เป็ นพื้นทีใ่ นการส่งเครื่องบินสอดแนม โซเวียตในช่วงสงครามเย็นและด้วยการเก็บความลับดังกล่าวนี้เองจึงเป็ นจุดทีท่ ำ� ให้คนเข้าใจมาตลอดว่าเป็ นพื้น ทีเ่ กี่ยบกับมนุ ษย์ต่างดาว โดยเฉพาะการใช้เครื่องบินสอดแนมให้บนิ สู งถึง 60,000 ฟุต นับเป็ นความสู งที่ ไม่มเี ครื่องบินพาณิชย์ใดๆบินอยู่ระดับนัน้ ก่อให้เกิดความเข้าใจเรื่องยานอวกาศจากนอกโลก(UFOs) อย่างไร ก็ตาม รัฐบาลอเมริกายอมรับว่า Area51 นี้เป็ นกรณีแรกทีค่ นทัว่ โลกทราบว่าพื้นทีน่ ้ ีมอี ยู่จริง แม้จงั ยังพิสูจน์เป็ น หลักฐานไม่ได้ก่อนหน้านี้ จึงท�ำให้มกี ารหารือกันเพือ่ เปิ ดเผยความเป็ นจริงหลังจากทีโ่ ครงการดังกล่าวผ่านพ้น ระยะความลับไปแล ้ว

หญิงชาวจีนติดอยู่ในบ่อน�้ำร้าง ลึก 4 เมตร นาน 15 วัน บริเวณ หมู่บ้านชงเฟงในมลฑลเหอหนาน ในพื้นที่ตอนกลางของประเทศจีน หญิงชาวจีนได้รบั ความช่วยเหลือจากนักดับเพลิง โดยเธออาศัยอยู่ในบ่อน�ำ้ ด้วยการทานข้าวโพดดิบและน�ำ้ ฝนทีต่ กลงมารอบๆบ่อน�ำ้ ล ้อมไปด้วยต้นข้าวโพดทีส่ ูง ท�ำให้ไม่มใี ครทราบว่ามีบอ่ น�ำ้ อยู่และผิวของบ่อน�ำ้ ลืน่ เกิน กว่าจะปี นขึ้นไปได้ ในขณะทีเ่ ธอหายตัวไปกลุม่ ญาติของเธอก็พากันตามหาแต่ไม่มใี ครพบเจอถึงแม้วา่ เธอจะไม่ ได้รบั บาดเจ็บร้ายแรง แต่ตอนนี้เธอไม่สามารถพูดหรือกินอะไรได้ แต่อาการทรงตัวหลังจากทีไ่ ด้รบั น�ำ้ เกลือแล ้ว สื่อข่าวจีนได้แจ้งว่าในเดือนมิถุนายนมีชาวจีน5คนเสียชีวติ จากการตกลงไปในบ่อน�ำ้ ในพื้นที่ทางใต้ของจีน เนื่องจากมีชาวนาตกลงไปในบ่อน�ำ้ และอีก4คนทีพ่ ยายามช่วยก็ตกลงไปด้วย

7


บอกต่อ

รอบโลก

ละครเวที ว้าวุ่น 2013

SEPTEMBER

โดยจะเปิ ดการแสดง 9 รอบ วันศุกร์ รอบ 19.30 น. วันเสาร์-อาทิตย์ รอบ 14.00 น.

2013

ละครเวทีแนวข�ำประจ�ำปี จาก เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย ทีจ่ ะท�ำให้คุณคิดถึงเพือ่ น “ว้าวุน่ 2013” ซีนย้อนยุค แต่มขุ ทันสมัย จากหนังสือขายดี “ว้าวุน่ ” ของ ปิ นดา โพสยะ ทีพ่ มิ พ์มาแล ้ว 20 ครัง้ มา เป็ นละครเวทีความสนุกแห่งมิตรภาพของเพือ่ นกลุม่ ถาปัด 5 หนุ่มว้าวุน่ ทีต่ อนนี้ล ้วนเป็ นกลุม่ คนมีช่อื เสียง ในวงการบันเทิง ถ่ายทอดความว้าวุ่นโดย ต้อล-วันธงชัยอินทรวัตร เปอร์- สุวกิ รม อัมระนันท์ แม็คAF6 วีรคณิศร์ กานต์วฒั นกุล คชา AF8-นนทนันท์ อัญชุลปี ระดิษฐ์ และ ฮ่องเต้-กนต์ธร เตโชฬาร ร่วมด้วย นัก แสดงมากมาย โซ่ A F9-วงศพัท ธ์ ตัง้ นิ ย ม โบว์- ธัญ ญะสุ ภ างค์ จิ ร ปรี ช านนท์ ผัด ไท-ดี ใ จ ดี ดี ดี ปาล์ม-ธัญวิชญ์ เจนอักษร ลิตา-อินท์ชลิตา ผุลลาภิวฒั น์ ฯลฯ ก�ำกับการแสดงโดย เจีย๊ บ-วัชระ ปานเอี่ยม วันจัดเเสดง : 13 - 29 กันยายน 2556 ประเภทงาน : ละคร/คอนเสิรต์ สถานที่ : โรงละคร เอ็ม เธียเตอร์ จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

13-29

พูดเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือการจบชีวิตด้วยตนเอง

เจ็บ..ให้ขาดใจ...แล้วจากค�ำ่ คืนนี้ ไป คุณจะไม่ตอ้ งกลัวความเสียใจอีกตลอดกาล... Black Night Concert …Beautiful Broken Heart… มิ้นท์ มาลีวลั ย์ ก้อย ศรัณย่าและแหวน ฐิติมา พร้อมแขกรับเชิญ 6 ศิ ลปิ นรุ่นใหม่ ที่จะมาถ่ายทอด มุมมองความรักผ่านเพลงอกหักทีโ่ ดนทีส่ ุด เศร้าทีส่ ุด รอบวันเสาร์ : ตู่ ภพธร , ลิปตา และ ต้น AF รอบวันอาทิตย์ : แหนม รณเดช , เบล สุพล และณัฐ ศักดาทร วันจัดเเสดง : 28 - 29 กันยายน 2556 เวลาแสดง : 19:00 น. ประเภทงาน : ละคร/คอนเสิรต์ สถานที่ : หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

TRUEVISIONS THE MALL GO INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP 2013 ร่ ว ม แ ข่ ง ขั น กี ฬ า ห ม า ก ล ้ อ ม ร ะ ดั บ นานาชาติ ท้า ประลองไหวพริ บ ชิ ง ค ว า ม เ ป็ น ห นึ่ ง กั บ ง า น T R U E V I S I O N S THE MALL GO INTERNATIONA C H A M P I O N S H I P 2013 ระหว่างวันที่ 14 -15 ก.ย. 2556 ชัน้ 4 เดอะมอลล์งามวงศ์วาน ร่วมเชียร์นกั กีฬาหมากล ้อมไทและสนุกกับการ เรีย นรู ผ้ ่ า นการแข่ ง ขัน ที่คุ ณ ไม่ ค วรพลาด ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีพร้อมทุนการศึ กษากว่า 100,000 บาท ลับสมองประลองปัญญาชิง ความเป็ นหนึ่ง สูแ่ ชมป์หมากล ้อมแห่งปี ร่วม เชี ย ร์น ัก กี ฬ าหมากล อ้ มมือ พระกาฬระดับ นานาชาติในเกมแห่งไหวพริบ วันจัดเเสดง ประเภทงาน สถานที่ จังหวัด

: 14 - 15 กันยายน 2556 : ประกวด/แข่งขัน : เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน : กรุงเทพมหานคร

ผูร้ อบรูใ้ นเรื่องจักรวาลชาวอังกฤษ สตีเฟน ฮอว์คงิ หนึ่ งในนัก วิทยาศาสตร์ช่ือดังที่สดุ ของโลก อายุ 71 ปี เริ่มเป็ นโรคเซลล์ประสาทน�ำค�ำ สัง่ เสือ่ ม ซึง่ ส่งผลต่อให้เขาเป็ นโรคกล ้ามเนื้ออ่อนแรง และมีเพียง 5% ของ คนทีเ่ ป็ นทัง้ 2โรคนี้ สามารถมีชวี ติ อยู่ได้เกิน10ปี เขาได้กล่าวหนุนหลังแนว ความคิดในการให้ผูค้ นที่ตอ้ งการจบชีวติ จากโรคร้ายต่างๆมีสทิ ธิ์เลือกที่จะ ท�ำได้ โดยกล่าวไว้ในช่วงทีใ่ ห้สมั ภาษณ์กบั ส�ำนักข่าว BBC ว่า “เราไม่ปล่อย ให้สตั ว์ต่างๆทรมานจากโรคร้ายแลว้ ท�ำไมถึงจะปล่อยให้คนต้องทรมาน?” แต่ยำ�้ อีกว่า ต้องมีมาตรการป้ องการการถูกกระท�ำโดยไม่เจตนามาตรการดัง กล่าวต้องให้แน่ ใจว่าบุคคลที่ตอ้ งการเลือกที่จะจบชีวติ ไม่ได้ถูกกล่อมให้ เลือกจบชีวติ ตนเองหรือถูกเลือกให้จบชีวติ โดยไม่มกี ารยินยอมที่ชดั เจน เช่นทีเ่ คยจะเกิดขึ้นกับ สตีเฟน ฮอว์คงิ มาก่อน เมือ่ ครัง้ ทีเ่ ขาต้องใส่เครื่อง ช่วยยื้อชีวติ และภรรยามีสทิ ธิ์ทจ่ี ะเลือกปิ ดเครื่องช่วยชีวติ ได้

28-29

งานนี้ขน DJ Celeb โชว์สุดสวิง เล่นจริง ฮาจริง ยิง่ กว่าเก่า ยกพลกันมาปะทะ The Star ตัวพ่อและตัว แม่ 28-29 กันยายน 2556 Royal Paragon Hall บัตรราคา 2,500 / 2,000 / 1,500 และ 1,200 บาท รายได้ส่วนหนึ่งมอบให้ มูลนิธอิ นุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ศิลปิ น เดอะ สตาร์ กัน-นภัทร ริท-เรืองฤทธิ์ โตโน่-ภาคิน แก้ม-วิชญาณี รุจ-ศุภรุจ นท-พนายางกูร ดิว-อรุณพงศ์ ฮัน่ -อิสริยะ แกงส้ม -ธนทัต แกรนด์- พรรณวรท ตัม้ -วราวุ ธ อ้น-กรกฎ เชอรีน-ณัฐจารี ดี-ดีรเิ รียน ซิลวี-่ ภาวิดา วันจัดเเสดง ประเภทงาน สถานที่ จังหวัด

: 28 - 29 กันยายน 2556 : ละคร/คอนเสิรต์ : รอยัล พารากอน ฮอลล์ : กรุงเทพมหานคร

ปักกิ่งเป็ นหนึ่งในเมืองทีม่ กี ารจราจรติดขัดมากทีส่ ุดและมีมลพิษมากเป็ นอันดับต้นของประเทศจีน ประเทศ จีนผลักดันรถยนต์ไฟฟ้ ารอบใหม่ทดแทนการใช้นำ�้ มัน เพือ่ ลดมลพิษทางอากาศในเมืองหลักของจีนโดยทีร่ ฐั บาล จีนจะจ่ายให้กบั ผูท้ ซ่ี ้อื รถยนต์ไฟฟ้ าเป็ นจ�ำนวนเงินมูลค่าประมาณ 60,000 หยวน หรือประมาณ 30,000 บาท นโยบายดังกล่าวจะผลักดันให้กลุม่ ผูผ้ ลิตรถยนต์ค่าย BYD ได้รบั ส่วนแบ่งการตลาดมากขึ้นโครงการดังกล่าวนี้ จะไม่รวมไปถึงรถยนต์ไฟฟ้ าไฮบริดจ์ทม่ี กี ารใช้นำ�้ มันด้วย โดยที่จนี คาดหวังจะให้มีผูใ้ ช้รถยนต์ไฟฟ้ ามากถึง 5 ล้านคันภายในปี ค.ศ. 2020 แต่โครงการเช่นเดียวกันกับครัง้ นี้เมือ่ ปี ทแ่ี ล ้วกลับไม่ได้รบั ความนิยม

เปิดเผยความลับ Area 51

DJs on Stage vs The Star

กลุ่มแฮกเกอร์ชาวซีเรียน

อ้างว่ามีการเตรียมแผนให้แปลกใจอีกมาก

28-29 Justin Bieber - Believe Tour Live In Bangkok ซูเปอร์สตาร์ขวัญใจวัยทีนทัว่ โลก จัสติน บีเบอร์ (Justin Bieber) เตรียมเดินทางมาเปิ ดการแสดงใน ประเทศไทยเป็ นครัง้ แรก หลังปล่อยให้แฟนคลับชาวไทยเฝ้ ารอมานาน กับคอนเสิรต์ จัสติน บีเบอร์ บีลฟี ทัวร์ 2013 ในวันพฤหัสบดีท่ี 26 กันยายนนี้ ทีอ่ มิ แพ็ค ชาเลนเจอร์ 3 เมืองทองธานี โดยตามตาราง การทัวร์นนั้ ประเทศไทยจะเป็ นประเทศแรกในเอเชีย ต่อจากการทัวร์ในสหรัฐอเมริกา ซึง่ จะเปิ ดจ�ำหน่าย บัตรตัง้ แต่วนั ที่ 7 กรกฎาคมนี้เป็ นต้นไปทางไทยทิคเก็ตเมเจอร์ วันจัดเเสดง : 26 กันยายน 2556 ประเภทงาน : ละคร/คอนเสิรต์ สถานที่ : อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ 3 เมืองทองธานี จังหวัด : นนทบุรี

26 6

ผลักดันรถยนต์ไฟฟ้ารอบใหม่ทดแทนการใช้น�้ำมัน

สตีเฟน ฮอว์คิง

Black Night Concert Beautiful Broken Heart

14-15

ประเทศจีน

กลุม่ กองก�ำลังทหารอีเลคโทรนิคชาวซีเรียน(SEA:Syrian Electronic Army)ได้ทำ� การโจมตี New YorkTimes และ Twitter โดนส่งสารเตือนว่า “จงระวังพวกเราให้ด”ี กลุม่ กองก�ำลังทหารอีเลคโทรนิคชาวซีเรียนทีส่ นับสนุน ประธานาธิบดี บาชาร์ อัล-อัสซาด ให้สมั ภาษณ์ผ่านทางอีเมล์กบั ส�ำนักข่าว BBCหลังจากทีส่ ภาของอังกฤษลงคะแนนต่อต้านการใช้กองก�ำลังทหารเข้าไ ปแทรก แซงในประเทศต่างๆว่า “เป็ นการตัดสินใจทีถ่ กู ต้อง” และกล่าวอีก ว่า“เป้ าหมาย ของเราคือการเสนอข้อมูลจริงเกี่ยวกับประเทศซีเรียว่าในความ เป็ นจริงแล ้ว เกิดอะไรขึ้น ”กลุม่ SEAได้ทำ� การจ้องโจมตีสอ่ื ข่าวต่างๆรวมไป ถึง BBC CNN และ The Guardianโดยยืนยันเหตุจูงใจว่าเป็ นเพราะส�ำนัก ข่าวดังกล่าว น�ำเสนอข้อมูลทีไ่ ม่เป็ นจริงอีกทัง้ ยังกล่าวอ้างด้วยว่าการท�ำงาน ของกลุม่ นี้ไม่ตอ้ งการเงินทุนจากกลุม่ ใดๆเพราะเขาต้องการเพียงแค่ระบบอิน เตอร์เนทในการท�ำงานเท่านัน้ โดยทีก่ ารโจมตีของกลุม่ SEAทีผ่ ่านมาได้แก่ การขโมยบัญชีสอ่ื ออนไลน์ โดยหาทางให้เจ้าของบัญชีส่งข้อมูลการเข้าบัญชี ให้ และการโจมตีทเ่ี ห็นผลชัดทีส่ ุดได้แก่การขโมยบัญชีสอ่ื ข่าวชื่อดังแล ้วโพ สลงทวิตเตอร์วา่ ประธานาธิบดี บารัก โอบาร์มา ได้รบั บาดเจ็บจากการระเบิด และการโจมตีทร่ี า้ ยแรงกว่าคือการท�ำให้ผูค้ นทีต่ ดิ ตาม The New York Times เข้าไปชมหน้าเวบไซต์ของ กลุม่ SEA By Dave LeeTechnology reporter, BBC News

Area 51 ใช้ช่ือตามแผนที่ในช่วงยุค ค.ศ. 1950 ล ้อมรอบด้วยทะเลสาปทีแ่ ห้งแล ้ว ล่าสุดนี้ CIA ได้ออก ประกาศอย่างเป็ นทางการว่าฐานทัพลับทีร่ ูจ้ กั กันในนาม Area 51 นัน้ สามารถเปิ ดต่อสาธารณะชนได้แล ้วว่าเป็ น พื้นที่ในการพัฒนาโครงการเครื่องบินสอดแนมU-2โดยที่เอกสารเผยแพร่นนั้ อธิบายว่าพื้นที่ดงั กล่าวใช้สำ� หรับ ทดสอบเครื่องบินสอดแนมในช่วงพัฒนาโครงการ ซึง่ สามารถอธิบายได้วา่ ท�ำไมจึงมีการผูกโยงความเข้าใจว่า เป็ นพื้นทีท่ อ่ี าจจะเกี่ยวข้องกับมนุษย์ต่างดาวและยานอวกาศจากนอกโลก โดยทีม่ กี ารชี้แจงว่าโครงการต้องปิ ด เป็ นความลับระดับสูงและต้องซ่อนทุกอย่างจากสาธารณะชนเนื่องจากใช้เป็ นพื้นทีใ่ นการส่งเครื่องบินสอดแนม โซเวียตในช่วงสงครามเย็นและด้วยการเก็บความลับดังกล่าวนี้เองจึงเป็ นจุดทีท่ ำ� ให้คนเข้าใจมาตลอดว่าเป็ นพื้น ทีเ่ กี่ยบกับมนุ ษย์ต่างดาว โดยเฉพาะการใช้เครื่องบินสอดแนมให้บนิ สู งถึง 60,000 ฟุต นับเป็ นความสู งที่ ไม่มเี ครื่องบินพาณิชย์ใดๆบินอยู่ระดับนัน้ ก่อให้เกิดความเข้าใจเรื่องยานอวกาศจากนอกโลก(UFOs) อย่างไร ก็ตาม รัฐบาลอเมริกายอมรับว่า Area51 นี้เป็ นกรณีแรกทีค่ นทัว่ โลกทราบว่าพื้นทีน่ ้ ีมอี ยู่จริง แม้จงั ยังพิสูจน์เป็ น หลักฐานไม่ได้ก่อนหน้านี้ จึงท�ำให้มกี ารหารือกันเพือ่ เปิ ดเผยความเป็ นจริงหลังจากทีโ่ ครงการดังกล่าวผ่านพ้น ระยะความลับไปแล ้ว

หญิงชาวจีนติดอยู่ในบ่อน�้ำร้าง ลึก 4 เมตร นาน 15 วัน บริเวณ หมู่บ้านชงเฟงในมลฑลเหอหนาน ในพื้นที่ตอนกลางของประเทศจีน หญิงชาวจีนได้รบั ความช่วยเหลือจากนักดับเพลิง โดยเธออาศัยอยู่ในบ่อน�ำ้ ด้วยการทานข้าวโพดดิบและน�ำ้ ฝนทีต่ กลงมารอบๆบ่อน�ำ้ ล ้อมไปด้วยต้นข้าวโพดทีส่ ูง ท�ำให้ไม่มใี ครทราบว่ามีบอ่ น�ำ้ อยู่และผิวของบ่อน�ำ้ ลืน่ เกิน กว่าจะปี นขึ้นไปได้ ในขณะทีเ่ ธอหายตัวไปกลุม่ ญาติของเธอก็พากันตามหาแต่ไม่มใี ครพบเจอถึงแม้วา่ เธอจะไม่ ได้รบั บาดเจ็บร้ายแรง แต่ตอนนี้เธอไม่สามารถพูดหรือกินอะไรได้ แต่อาการทรงตัวหลังจากทีไ่ ด้รบั น�ำ้ เกลือแล ้ว สื่อข่าวจีนได้แจ้งว่าในเดือนมิถุนายนมีชาวจีน5คนเสียชีวติ จากการตกลงไปในบ่อน�ำ้ ในพื้นที่ทางใต้ของจีน เนื่องจากมีชาวนาตกลงไปในบ่อน�ำ้ และอีก4คนทีพ่ ยายามช่วยก็ตกลงไปด้วย

7


สุขภาพ

รอบตัว

โยคะ...ที่ทำ�งาน

You must not lose faith in humanity. Humanity is an ocean ;

if a few drops of the ocean are dirty, the ocean does not become dirty.” เธอต้องไม่เสียศรัทธาต่อมนุษยชาติ มนุษยชาติกค็ อื มหาสมุทร ถ้าหยดน�ำ้ ในมหาสมุทรไม่ก่หี ยดเปรอะเปื้ อน มหาสมุทรนัน้ ก็หาได้สกปรกด้วยไม่

Gandhi :

His Life and Message for the World (1954)

กล้องที่แพงที่สุดในโลกคือ

Leica0-Serie Nr.107 (1923) ประมูล ไป 1.3 ล ้านยูโร หรือประมาณ 57 ล้าน บาท!!!

สถิตการส่งพิซซ่าที่ไกลที่สุดในโลกคือ 19,950 กิโลเมตรโดยเป็นการส่ง พิซซ่าโดยร้าน Vegetarian Supreme ในลอนดอน มายังเมลเบิร์น ออสเตเลีย

“When you step wrong. You

can set a new one soon. But if you said the word wrong, you

“เมื่อคุณก้าวผิดพลาดคุณอาจตัง้ ตัวใหม่ได้ในไม่ชา้ แต่ถา้ คุณกล่าววาจาผิดพลาดคุณอาจต้องเสียใจตลอด ชัว่ ชีวติ ”

Benjamin Franklin John Lennon รักคือค�ำสัญญา,รักคือของทีร่ ะลึก,เมือ่ ไห้ไปแล ้วอย่าลืม,และอย่า ปล่อยไห้มนั สูญหายไป Love is promise, love is a souvenir, once given never forgotten, never let it

disappear.

ปัดมา อาร์ซัน

may need. Love and life, “

ใน 1 วัน เลือดจะ เดินทางในร่างกาย ประมาณ 19,300 !!!!!!!กิโลเมตร!!!!!!

เวลานั่งท�ำงานนานๆสาวๆหลายๆคนอาจเหน็ดเหนื่อย เมื่อล้ากันไปบ้าง วันนี้เรามีท่าโยคะ คลายเมื่อยง่ายๆท�ำได้ในที่ ท�ำงานมาฝากกันโดยมี คุณ น้อยหน่า-วัชรากฤติ โอเว่น ครู สอนโยคะมาเล่าเคล็ดโยคะคลายเมื่อยในที่ท�ำงาน ในแบบที่ไม่ ยากเกินไปมาฝากกัน ค่ะ ท่านี้เรียกว่า ปัดมา อาร์ซนั ค่ะ เหมาะส�ำหรับคนทีต่ อ้ งนัง่ ท�ำงานนานๆ เพราะ จะช่วยผ่อนคลายกลา้ มเนื้อตัง้ แต่ ข้อเท้า หัวเข่า ข้อต่อสะโพก ล�ำตัว กระดูกสันหลัง กระดูกต้นคอ หัวไหล่ แขน รวมถึงอวัยวะภายในช่องท้องทัง้ หมด

1

Step 1 Step 2 Step 3

: ค่อยๆ กางแขนทัง้ สองออกไปทางด้านข้าง จากนัน้ วาดมือไปทางด้านหลังให้ฝ่ามือทัง้ สองประกบกัน

2

Step 1 Step 2 Step 3 Step 4

: นัง่ ขัดสมาธิในท่าเตรียม เหมือนท่าที่ 1

: นัง่ ขัดสมาธิ โดยยกเท้าขวามาทับหน้าตักซ้าย แล ้วยกเท้าซ้ายมาทับหน้าตักขวา กดส้นเท้าให้มาติดกับกระดูกเชิงกราน แล ้วยืดหลังให้ตรง วางมือทัง้ สองไว้บนเข่าทัง้ สองข้าง : ตวัด ข้อมือทัง้ สองเข้าหาล�ำตัว แล ้วพลิกขึ้นให้อยู่ในท่าพนมมือไขว้หลัง ข้อศอกกาง เปิ ดไหล่ ค้างไว้ประมาณ 3-5 นาที จากนัน้ ค่อยๆ คลาย มือ กางแขนออกมาอยู่ในลักษณะเดียวกับสเตปท์ท่ี 2 และ 1 ตามล�ำดับ

: กางแขนทัง้ สองออกไปทางด้านข้าง : วาดมือขึ้นไปประสานกันเหนือศีรษะ : พลิก หงายข้อมือ ยืดล�ำตัว เปิ ดไหล่ (ออกด้านข้าง) ค้างไว้ จากนัน้ ค่อยๆ คลายมือ วาดแขนลงอย่างช้าๆ กลับมาอยู่ในท่ากางแขน และ กลับสู่สเตปที่ 1

อ้อ...เกือบลืมบอกไปว่า ก่อนท�ำโยคะทุกครัง้ ควรให้ทอ้ งว่างจากอาหารหนักประมาณ 4 ชม. ถ้าเป็ นอาหารทีไ่ ม่หนักมากก็ประมาณ 2-3 ชม.และห้ามดืม่ น�ำ้ ก่อนท�ำ 1 ชม. Credit by : Teen, Kids & Family

8

9


สุขภาพ

รอบตัว

โยคะ...ที่ทำ�งาน

You must not lose faith in humanity. Humanity is an ocean ;

if a few drops of the ocean are dirty, the ocean does not become dirty.” เธอต้องไม่เสียศรัทธาต่อมนุษยชาติ มนุษยชาติกค็ อื มหาสมุทร ถ้าหยดน�ำ้ ในมหาสมุทรไม่ก่หี ยดเปรอะเปื้ อน มหาสมุทรนัน้ ก็หาได้สกปรกด้วยไม่

Gandhi :

His Life and Message for the World (1954)

กล้องที่แพงที่สุดในโลกคือ

Leica0-Serie Nr.107 (1923) ประมูล ไป 1.3 ล ้านยูโร หรือประมาณ 57 ล้าน บาท!!!

สถิตการส่งพิซซ่าที่ไกลที่สุดในโลกคือ 19,950 กิโลเมตรโดยเป็นการส่ง พิซซ่าโดยร้าน Vegetarian Supreme ในลอนดอน มายังเมลเบิร์น ออสเตเลีย

“When you step wrong. You

can set a new one soon. But if you said the word wrong, you

“เมื่อคุณก้าวผิดพลาดคุณอาจตัง้ ตัวใหม่ได้ในไม่ชา้ แต่ถา้ คุณกล่าววาจาผิดพลาดคุณอาจต้องเสียใจตลอด ชัว่ ชีวติ ”

Benjamin Franklin John Lennon รักคือค�ำสัญญา,รักคือของทีร่ ะลึก,เมือ่ ไห้ไปแล ้วอย่าลืม,และอย่า ปล่อยไห้มนั สูญหายไป Love is promise, love is a souvenir, once given never forgotten, never let it

disappear.

ปัดมา อาร์ซัน

may need. Love and life, “

ใน 1 วัน เลือดจะ เดินทางในร่างกาย ประมาณ 19,300 !!!!!!!กิโลเมตร!!!!!!

เวลานั่งท�ำงานนานๆสาวๆหลายๆคนอาจเหน็ดเหนื่อย เมื่อล้ากันไปบ้าง วันนี้เรามีท่าโยคะ คลายเมื่อยง่ายๆท�ำได้ในที่ ท�ำงานมาฝากกันโดยมี คุณ น้อยหน่า-วัชรากฤติ โอเว่น ครู สอนโยคะมาเล่าเคล็ดโยคะคลายเมื่อยในที่ท�ำงาน ในแบบที่ไม่ ยากเกินไปมาฝากกัน ค่ะ ท่านี้เรียกว่า ปัดมา อาร์ซนั ค่ะ เหมาะส�ำหรับคนทีต่ อ้ งนัง่ ท�ำงานนานๆ เพราะ จะช่วยผ่อนคลายกลา้ มเนื้อตัง้ แต่ ข้อเท้า หัวเข่า ข้อต่อสะโพก ล�ำตัว กระดูกสันหลัง กระดูกต้นคอ หัวไหล่ แขน รวมถึงอวัยวะภายในช่องท้องทัง้ หมด

1

Step 1 Step 2 Step 3

: ค่อยๆ กางแขนทัง้ สองออกไปทางด้านข้าง จากนัน้ วาดมือไปทางด้านหลังให้ฝ่ามือทัง้ สองประกบกัน

2

Step 1 Step 2 Step 3 Step 4

: นัง่ ขัดสมาธิในท่าเตรียม เหมือนท่าที่ 1

: นัง่ ขัดสมาธิ โดยยกเท้าขวามาทับหน้าตักซ้าย แล ้วยกเท้าซ้ายมาทับหน้าตักขวา กดส้นเท้าให้มาติดกับกระดูกเชิงกราน แล ้วยืดหลังให้ตรง วางมือทัง้ สองไว้บนเข่าทัง้ สองข้าง : ตวัด ข้อมือทัง้ สองเข้าหาล�ำตัว แล ้วพลิกขึ้นให้อยู่ในท่าพนมมือไขว้หลัง ข้อศอกกาง เปิ ดไหล่ ค้างไว้ประมาณ 3-5 นาที จากนัน้ ค่อยๆ คลาย มือ กางแขนออกมาอยู่ในลักษณะเดียวกับสเตปท์ท่ี 2 และ 1 ตามล�ำดับ

: กางแขนทัง้ สองออกไปทางด้านข้าง : วาดมือขึ้นไปประสานกันเหนือศีรษะ : พลิก หงายข้อมือ ยืดล�ำตัว เปิ ดไหล่ (ออกด้านข้าง) ค้างไว้ จากนัน้ ค่อยๆ คลายมือ วาดแขนลงอย่างช้าๆ กลับมาอยู่ในท่ากางแขน และ กลับสู่สเตปที่ 1

อ้อ...เกือบลืมบอกไปว่า ก่อนท�ำโยคะทุกครัง้ ควรให้ทอ้ งว่างจากอาหารหนักประมาณ 4 ชม. ถ้าเป็ นอาหารทีไ่ ม่หนักมากก็ประมาณ 2-3 ชม.และห้ามดืม่ น�ำ้ ก่อนท�ำ 1 ชม. Credit by : Teen, Kids & Family

8

9


ทางธรรม หลวงพ่อตอบปัญหา โดย พระภาวนาวิรยิ คุณ

โครงการตักบาตร คนเรามักชอบดื่มสุรา ทั้งที่รู้ว่าสุราเป็นของไม่ดี โดยมักจะอ้างว่าสุราเป็น

หลวงพ่อครับ

น�้ำกระชับมิตรเป็นน�้ำมิตรภาพที่เกิดจากการดื่มสุราเป็น

?

น�้ำสาบานนั้นจะมี ค วามยั่ ง ยื น อย่างไรครับ

ในเรื่องของการดืม่ สุรานัน้ เรื่องหนึ่ง เรื่องของการสร้างมิตรภาพกันนัน้ อีกเรื่องหนึ่ง สอง เรื่องนี่ มันไม่ไปด้วยกันหรอก ก็ไม่รูป้ ญั ญามันหายไปไหน คนยุคนี้จงึ เอาสองเรื่องนี้เข้ามาปนกัน เรื่อง ของสุรา มันเป็ นเรื่องมีแต่เสียกับเสีย ตัง้ แต่ เสียทรัพย์กร็ ูก้ นั เสียสติกร็ ูก้ นั เสียมารยาท หรือ ตัดรอน ปัญญาของตัวเองก็รูก้ นั แต่วา่ มันเกิดความเข้าใจผิดอย่างต่อเนื่องกันมานาน คือ กลายเป็ นค่านิยมผิดๆ ในสังคมขึ้นมา แล ้วก็เห็นว่า เหล ้า สุรา กลายเป็ นของดี ความจริง เหล ้ามันทอนปัญญา มันปิ ดปัญญา แต่วา่ มันเปิ ดนรกให้เยอะเลยนะ เพราะ ฉะนัน้ คนที่ไปดื่มสุ รา ดื่มเหลา้ เข้าเมื่อไหร่ เขาก�ำลังแสวงหานรกอยู่ มันจึง เป็ นไปไม่ได้ท่ีเขาจะไปแสวงหาเพื่อน น�ำ้ มิตร หรือเพื่อนแท้กบั เขาได้ ถ้าได้ก็คงจะได้เพื่อนขาด สติดว้ ยกัน เพือ่ นไร้ปญั ญาด้วยกัน เพือ่ นประเภทนี้คบไว้กม็ แี ต่จะชวนกันลงนรกเท่านัน้ ส่วนในกรณีท่ี จะผูกน�ำ้ มิตรกันให้ได้ เป็ นมิตรภาพกันให้ได้ดี มันเป็ นเรื่องของความมีสติสมั ปชัญญะมันเป็ นอย่างไร มิตรภาพจะยัง่ ยืน อยู่ทค่ี วามเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่กนั ขาดความเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่กนั เมือ่ ไหร่ ไม่วา่ ลูกรัก เมียรัก เพือ่ นรัก อยู่ดว้ ยกันไม่ได้

10

เพราะฉะนัน้ ถ้าคุณอยากจะมีมิตรภาพมีเพื่อนเยอะๆ เพื่อนรุ่นเดียวกัน รุ่นพี่ รุ่นน้อง อะไรก็ตามที มาสร้างความมีน�ำ้ ใจ ความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ให้แก่ กนั และกันนัน่ แหละคุณจะได้เพื่อน แท้ ความเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ของมนุษย์นนั้ จะเกิดมาได้อย่างไร ก็ตอ้ งบอกว่า เกิดมาได้ตรงทีช่ ่วยอุดความ ขาดแคลนของคนทีเ่ ราคบหาอยู่ อุดความขาดแคลนเหล่านัน้ ของเขาเสียให้หมด แล ้วเราจะรักกัน เราจะ เอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่กนั ตายก็ไม่พรากจากกัน ความขาดแคลนของมนุษย์น่ีมนั มีอยู่ 4 อย่าง 1.ขาดแคลนในเรื่องทรัพย์ 2.ขาดแคลนในเรื่องของก�ำลังใจ 3.ขาดแคลนในเรื่องของภูมปิ ญั ญา ความรูค้ วามสามารถ 4.ยิง่ ท�ำงานใหญ่เท่าไหร่ ยิง่ ขาดแคลนความปลอดภัย เมือ่ ไหร่เราช่วยอุดช่องว่างรอยโหว่หรือความขาดแคลนทัง้ 4 อย่างนี้ ให้กบั ผูท้ เ่ี ราคบค้าสมาคมได้เต็มที่ เมือ่ นัน้ เราจะได้เพือ่ นแท้ แต่บอกก่อนว่า เหนื่อยใจขาดเลย กว่าเราจะท�ำทัง้ 4 อย่างนี้ได้ คือธรรมชาติ ของคนเรานัน้ สมบัตมิ นั มักจะขาดมืออยู่เรื่อยไป เพราะท�ำทานข้ามภพข้ามชาติมาน้อย เพราะฉะนัน้ สมบัตจิ งึ มักจะขาดมือ แต่วา่ ความจริงใจของเรา สมบัตขิ าดมือก็พอหยิบพอยืมกันได้อย่างนี้กอ็ ่นุ ใจกัน มาได้ระดับหนึ่งอีกประการหนึ่ง เวลาเราท�ำงานเราจะพบว่า หลายๆครัง้ ก�ำลังใจมันไม่พอ เมือ่ เจอ อุปสรรคสิง่ ทีร่ อนน�ำ้ ใจคนอย่างมาก คือค�ำพูดดูถกู กัน ค�ำพูดเหยียบย�ำ่ กัน ตรงกันข้ามสิ่งที่ให้กำ� ลังใจ คนได้มาก คือค�ำพูดอีกเหมือนกัน พุทธองค์ได้ตรัสไว้ ปิ ยวาจานะลูกนะ ถ้ารักจะกระชับมิตรไว้ให้ดี ค�ำพูดทีป่ ระสานน�ำ้ ใจ ค�ำพูดทีใ่ ห้กำ� ลังใจกันเป็ นปิ ยวาจา นัน่ แหละสิง่ ทีจ่ ะกระชับมิตรตัวจริง ยิง่ กว่านัน้ เวลาท�ำงานมากเท่าไหร่ ทีเ่ กิดอีก คือ ปัญญากับงานมัน ตามกันไม่ค่อยทัน เราท�ำงานมากเท่าไหร่ ความรูค้ วามสามารถมันก็ชกั จะหย่อนลงไปเท่านัน้ แล ้วจะท�ำ อย่างไร ใครมาช่วยเติมตรงนี้ให้เราได้ ขอเทคโนโลยีของคุณบ้าง ขอปัญญาของคุณบ้าง เดีย๋ วเราก็เอาไป แก้ปญั หาได้ ใครท�ำอะไรให้ตรงนี้ แก่ เ ราได้ก็ ร ัก กัน จนวัน ตาย พระสัม มาสัม พุ ท ธเจ้า ใช้ค� ำ ว่ า “อรรถจริยา” ท�ำตนให้เป็ นประโยชน์แก่กนั คือ ให้ปญั ญากันให้ได้ป ระการสุ ด ท้า ย หนัก หนาสาหัส ที่ สุ ด ก็ คื อ ยิ่ ง ท�ำ งานระดับ ชาติ ระดับ โลกใหญ่ ข้ ึน ไปเท่ า ไหร่ ค วามปลอดภัย ยิ่ ง ไม่ ค่ อ ยจะได้ เท่ า นั้น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ความปลอดภัย จากสภาพสัง คมบ้า ง ความปลอดภัย จากศัตรูท่ี แอบอยู่ขา้ งหลังบ้าง ใครสามารถให้ความปลอดภัยกับเราตรงนี้ได้คนนัน้ น่ ารักที่สุด ทัง้ 4 ประการนี้ 1.มีอะไรก็ปนั กันกิน ปันกันใช้ 2.พูดอะไรอย่ารานน�ำ้ ใจกัน มีแต่จะให้กำ� ลังใจ ให้คำ� แนะน�ำกัน 3.ไม่หวงความรู ้ ไม่หวงปัญญากัน 4.เสมอต้นเสมอปลาย 4 ประการนี้ ท่านเรียกว่า ความเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ ภาษาพระใช้คำ� ว่า สังคหะ หรือการสงเคราะห์กนั 4 ประการนี้มอี ยู่ในตัวใครคนนัน้ จะได้เพือ่ นแท้ และถ้าเรามีมากเท่าไหร่ ใน 4ประการนี้ เพือ่ นแท้จะไหล มาหาเราเป็ นสายทีเดียว จ�ำไว้กแ็ ล ้วกัน

พระ2ลานรูป

77

จังหวัด

ทุกวัดทั่วไทย โทร 081 398 5133

ขอเชิญรวมตักบาตรขาวสารอาหารแหงถวายเปนพุทธบูชา และนำอาหารแหงไปชวยเหลือคณะสงฆ 323 วัดเจาหนาที่ ทหาร ตำรวจ ครู นักเรียน และประชาชน ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต (สงขลา, ยะลา, ปตตานี และนราธิวาส) กำหนดการ 7 ก.ย. 56 8 ก.ย. 56 15 ก.ย. 56

ตักบาตรพระ 1,270 รูป ณ บร�เวณสนามกีฬา สปอรต คอมเพล็ก มหาว�ทยาลัยศิลปากร (ว�ทยาเขตพระราชวังสนามจันทร) จ.นครปฐม โทร. 081-433-8280, 089-406-5424 พ�ธีตักบาตรพระ 10,000 รูป ณ หนาศูนยการคา Central World ถนนราชดำร� บร�เวณสี่แยกราชประสงค ถึง สี่แยกประตูน้ำ กทม.โทร.083-084-2072, 081-568-8863 พ�ธีตักบาตรพระ 1,111 รูป ณ ถนนกรมโยธาธิการกระทรวงมหาดไทย (บานโคกกรวด-หนองปลิง) บร�เวณตลาดโคกเพชร ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร. 089-717-0747, 084-429-5814


ทางธรรม หลวงพ่อตอบปัญหา โดย พระภาวนาวิรยิ คุณ

โครงการตักบาตร คนเรามักชอบดื่มสุรา ทั้งที่รู้ว่าสุราเป็นของไม่ดี โดยมักจะอ้างว่าสุราเป็น

หลวงพ่อครับ

น�้ำกระชับมิตรเป็นน�้ำมิตรภาพที่เกิดจากการดื่มสุราเป็น

?

น�้ำสาบานนั้นจะมี ค วามยั่ ง ยื น อย่างไรครับ

ในเรื่องของการดืม่ สุรานัน้ เรื่องหนึ่ง เรื่องของการสร้างมิตรภาพกันนัน้ อีกเรื่องหนึ่ง สอง เรื่องนี่ มันไม่ไปด้วยกันหรอก ก็ไม่รูป้ ญั ญามันหายไปไหน คนยุคนี้จงึ เอาสองเรื่องนี้เข้ามาปนกัน เรื่อง ของสุรา มันเป็ นเรื่องมีแต่เสียกับเสีย ตัง้ แต่ เสียทรัพย์กร็ ูก้ นั เสียสติกร็ ูก้ นั เสียมารยาท หรือ ตัดรอน ปัญญาของตัวเองก็รูก้ นั แต่วา่ มันเกิดความเข้าใจผิดอย่างต่อเนื่องกันมานาน คือ กลายเป็ นค่านิยมผิดๆ ในสังคมขึ้นมา แล ้วก็เห็นว่า เหล ้า สุรา กลายเป็ นของดี ความจริง เหล ้ามันทอนปัญญา มันปิ ดปัญญา แต่วา่ มันเปิ ดนรกให้เยอะเลยนะ เพราะ ฉะนัน้ คนที่ไปดื่มสุ รา ดื่มเหลา้ เข้าเมื่อไหร่ เขาก�ำลังแสวงหานรกอยู่ มันจึง เป็ นไปไม่ได้ท่ีเขาจะไปแสวงหาเพื่อน น�ำ้ มิตร หรือเพื่อนแท้กบั เขาได้ ถ้าได้ก็คงจะได้เพื่อนขาด สติดว้ ยกัน เพือ่ นไร้ปญั ญาด้วยกัน เพือ่ นประเภทนี้คบไว้กม็ แี ต่จะชวนกันลงนรกเท่านัน้ ส่วนในกรณีท่ี จะผูกน�ำ้ มิตรกันให้ได้ เป็ นมิตรภาพกันให้ได้ดี มันเป็ นเรื่องของความมีสติสมั ปชัญญะมันเป็ นอย่างไร มิตรภาพจะยัง่ ยืน อยู่ทค่ี วามเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่กนั ขาดความเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่กนั เมือ่ ไหร่ ไม่วา่ ลูกรัก เมียรัก เพือ่ นรัก อยู่ดว้ ยกันไม่ได้

10

เพราะฉะนัน้ ถ้าคุณอยากจะมีมิตรภาพมีเพื่อนเยอะๆ เพื่อนรุ่นเดียวกัน รุ่นพี่ รุ่นน้อง อะไรก็ตามที มาสร้างความมีน�ำ้ ใจ ความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ให้แก่ กนั และกันนัน่ แหละคุณจะได้เพื่อน แท้ ความเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ของมนุษย์นนั้ จะเกิดมาได้อย่างไร ก็ตอ้ งบอกว่า เกิดมาได้ตรงทีช่ ่วยอุดความ ขาดแคลนของคนทีเ่ ราคบหาอยู่ อุดความขาดแคลนเหล่านัน้ ของเขาเสียให้หมด แล ้วเราจะรักกัน เราจะ เอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่กนั ตายก็ไม่พรากจากกัน ความขาดแคลนของมนุษย์น่ีมนั มีอยู่ 4 อย่าง 1.ขาดแคลนในเรื่องทรัพย์ 2.ขาดแคลนในเรื่องของก�ำลังใจ 3.ขาดแคลนในเรื่องของภูมปิ ญั ญา ความรูค้ วามสามารถ 4.ยิง่ ท�ำงานใหญ่เท่าไหร่ ยิง่ ขาดแคลนความปลอดภัย เมือ่ ไหร่เราช่วยอุดช่องว่างรอยโหว่หรือความขาดแคลนทัง้ 4 อย่างนี้ ให้กบั ผูท้ เ่ี ราคบค้าสมาคมได้เต็มที่ เมือ่ นัน้ เราจะได้เพือ่ นแท้ แต่บอกก่อนว่า เหนื่อยใจขาดเลย กว่าเราจะท�ำทัง้ 4 อย่างนี้ได้ คือธรรมชาติ ของคนเรานัน้ สมบัตมิ นั มักจะขาดมืออยู่เรื่อยไป เพราะท�ำทานข้ามภพข้ามชาติมาน้อย เพราะฉะนัน้ สมบัตจิ งึ มักจะขาดมือ แต่วา่ ความจริงใจของเรา สมบัตขิ าดมือก็พอหยิบพอยืมกันได้อย่างนี้กอ็ ่นุ ใจกัน มาได้ระดับหนึ่งอีกประการหนึ่ง เวลาเราท�ำงานเราจะพบว่า หลายๆครัง้ ก�ำลังใจมันไม่พอ เมือ่ เจอ อุปสรรคสิง่ ทีร่ อนน�ำ้ ใจคนอย่างมาก คือค�ำพูดดูถกู กัน ค�ำพูดเหยียบย�ำ่ กัน ตรงกันข้ามสิ่งที่ให้กำ� ลังใจ คนได้มาก คือค�ำพูดอีกเหมือนกัน พุทธองค์ได้ตรัสไว้ ปิ ยวาจานะลูกนะ ถ้ารักจะกระชับมิตรไว้ให้ดี ค�ำพูดทีป่ ระสานน�ำ้ ใจ ค�ำพูดทีใ่ ห้กำ� ลังใจกันเป็ นปิ ยวาจา นัน่ แหละสิง่ ทีจ่ ะกระชับมิตรตัวจริง ยิง่ กว่านัน้ เวลาท�ำงานมากเท่าไหร่ ทีเ่ กิดอีก คือ ปัญญากับงานมัน ตามกันไม่ค่อยทัน เราท�ำงานมากเท่าไหร่ ความรูค้ วามสามารถมันก็ชกั จะหย่อนลงไปเท่านัน้ แล ้วจะท�ำ อย่างไร ใครมาช่วยเติมตรงนี้ให้เราได้ ขอเทคโนโลยีของคุณบ้าง ขอปัญญาของคุณบ้าง เดีย๋ วเราก็เอาไป แก้ปญั หาได้ ใครท�ำอะไรให้ตรงนี้ แก่ เ ราได้ก็ ร ัก กัน จนวัน ตาย พระสัม มาสัม พุ ท ธเจ้า ใช้ค� ำ ว่ า “อรรถจริยา” ท�ำตนให้เป็ นประโยชน์แก่กนั คือ ให้ปญั ญากันให้ได้ป ระการสุ ด ท้า ย หนัก หนาสาหัส ที่ สุ ด ก็ คื อ ยิ่ ง ท�ำ งานระดับ ชาติ ระดับ โลกใหญ่ ข้ ึน ไปเท่ า ไหร่ ค วามปลอดภัย ยิ่ ง ไม่ ค่ อ ยจะได้ เท่ า นั้น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ความปลอดภัย จากสภาพสัง คมบ้า ง ความปลอดภัย จากศัตรูท่ี แอบอยู่ขา้ งหลังบ้าง ใครสามารถให้ความปลอดภัยกับเราตรงนี้ได้คนนัน้ น่ ารักที่สุด ทัง้ 4 ประการนี้ 1.มีอะไรก็ปนั กันกิน ปันกันใช้ 2.พูดอะไรอย่ารานน�ำ้ ใจกัน มีแต่จะให้กำ� ลังใจ ให้คำ� แนะน�ำกัน 3.ไม่หวงความรู ้ ไม่หวงปัญญากัน 4.เสมอต้นเสมอปลาย 4 ประการนี้ ท่านเรียกว่า ความเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ ภาษาพระใช้คำ� ว่า สังคหะ หรือการสงเคราะห์กนั 4 ประการนี้มอี ยู่ในตัวใครคนนัน้ จะได้เพือ่ นแท้ และถ้าเรามีมากเท่าไหร่ ใน 4ประการนี้ เพือ่ นแท้จะไหล มาหาเราเป็ นสายทีเดียว จ�ำไว้กแ็ ล ้วกัน

พระ2ลานรูป

77

จังหวัด

ทุกวัดทั่วไทย โทร 081 398 5133

ขอเชิญรวมตักบาตรขาวสารอาหารแหงถวายเปนพุทธบูชา และนำอาหารแหงไปชวยเหลือคณะสงฆ 323 วัดเจาหนาที่ ทหาร ตำรวจ ครู นักเรียน และประชาชน ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต (สงขลา, ยะลา, ปตตานี และนราธิวาส) กำหนดการ 7 ก.ย. 56 8 ก.ย. 56 15 ก.ย. 56

ตักบาตรพระ 1,270 รูป ณ บร�เวณสนามกีฬา สปอรต คอมเพล็ก มหาว�ทยาลัยศิลปากร (ว�ทยาเขตพระราชวังสนามจันทร) จ.นครปฐม โทร. 081-433-8280, 089-406-5424 พ�ธีตักบาตรพระ 10,000 รูป ณ หนาศูนยการคา Central World ถนนราชดำร� บร�เวณสี่แยกราชประสงค ถึง สี่แยกประตูน้ำ กทม.โทร.083-084-2072, 081-568-8863 พ�ธีตักบาตรพระ 1,111 รูป ณ ถนนกรมโยธาธิการกระทรวงมหาดไทย (บานโคกกรวด-หนองปลิง) บร�เวณตลาดโคกเพชร ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร. 089-717-0747, 084-429-5814


ของเขา

มัสคีเทียร์เป็นวงดนตรีจากเชียงใหม่ ที่ได้รับอิทธิพลและมีกลิ่นอายมาจาก ดนตรีฝั่งอังกฤษ มีสมาชิกคือ เท็น ร้องน�ำ, ด๋อย มือเบส, พู และ บิ๊ก มือกีต้าร์

MODERN ROCK BAND

พวกเขาเริ่มจากการที่ทุกคนชอบนัดซ้อมดนตรี หลังเลิกเรียนด้วยกันเป็นประจ�ำ กระทั่งได้ท�ำ เพลงของตัวเองและเซ็นสัญญากับค่าย Believe Records ในที่สุด

13


ของเขา

มัสคีเทียร์เป็นวงดนตรีจากเชียงใหม่ ที่ได้รับอิทธิพลและมีกลิ่นอายมาจาก ดนตรีฝั่งอังกฤษ มีสมาชิกคือ เท็น ร้องน�ำ, ด๋อย มือเบส, พู และ บิ๊ก มือกีต้าร์

MODERN ROCK BAND

พวกเขาเริ่มจากการที่ทุกคนชอบนัดซ้อมดนตรี หลังเลิกเรียนด้วยกันเป็นประจ�ำ กระทั่งได้ท�ำ เพลงของตัวเองและเซ็นสัญญากับค่าย Believe Records ในที่สุด

13


ของเขา มารวมวงกันได้ยงั ไง? รวมกันทีม่ หาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับ รูจ้ กั กันมาตัง้ แต่สมัยเรียนเลยใช่ไหม? บิก๊ : สมัยเรียน มช.ครับ รับน้องมาด้วยกัน เท็น : เค้าจะมีรบั น้องรวมครับ พู : ตอนนัน้ ยังเป็ นคณะสังคมอยู่ เจอกันในห้องเชียร์คณะ ด๋อย : เราเรียนอยู่คณะใกล ้ๆกันหมด นี่รฐั ศาสตร์ นี่นิติ นี่ Soc-Ant ซุม้ อยู่ใกล ้ๆกัน จ�ำหน้ากันได้ รูจ้ กั กันหมด พู : ผมเจอเท็นก่อนครับ แล ้วเท็นก็มาชวนผมเล่นดนตรี เท็น : คือเท็นเป็ นคนชักน�ำทุกคนเข้าสู่วงการ พู : พูกบั เท็นเป็ นรูมเมทกัน บิก๊ : ผมกับพีด่ อ๋ ยจะเป็ นรุ่นพีร่ ุ่นน้องกัน ด๋อย : ผมเคยเรียนรัฐศาสตร์มาก่อนแล ้วย้ายเมเจอร์ เคยประกวดกันมาแล้วกี่เวที? ก็ส่งของประกวดของมหาวิทยาลัยครับแต่กต็ กรอบซะส่วนใหญ่ Hunger Free Music Festival เป็ นเวทีท่ีท�ำให้ได้เข้ามา Believe Record? เท็น : ไม่ใช่ครับ Hunger Free เหมือนเป็ นเวทีแรกทีท่ ำ� ให้มี ค�ำว่า Musketeers เป็ นเวทีทเ่ี ราเริ่มท�ำเพลงเอง เพราะโจทย์ของ การแข่งขันคือ ทุกวงทีเ่ ข้าประกวดต้องแต่งเพลงเอง เป็ นเพลงที่ มีเนื้อหาความรัก ในแบบเพือ่ นมนุษย์ ไม่ใช่ความรักในแบบ หนุ่มสาวเป็ นความรักในแนวเพือ่ สังคม และด้วยเราก็เรียน กฎหมาย สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การแต่งเพลงแนวนี้ทำ� ให้เรา ตรงกับสายทีเ่ ราเรียนด้วย บางทีเผือ่ เอาไปเป็ นรายงานส่ง อาจารย์ได้ดว้ ย เราก็เลยแต่งเพลงส่งเข้าประกวด และเพลงของ เราก็ได้รางวัลประเภท “Best Lyrics” เนื้อร้องยอดเยีย่ ม ความรูส้ กึ ตอนนั้นเป็ นยังไง? พู : ดีใจครับ ตัง้ แต่ประกวดมาไม่เคยชนะมาก่อน เท็น : มันเป็ นเพลงแรกทีเ่ ป็ นเพลงของเราเองไม่มคี นอืน่ ให้ เปรียบเทียบ พู : ท�ำให้เราได้แสดงความสามารถด้านอืน่ ด้วย เพลงที่ชนะชื่อเพลงว่า? แบ่งปันน�ำ้ ใจ เป็ นเพลงออกแนวเพือ่ ชีวติ หน่อยๆครับ Hunger Free เป็ นองค์กรแบบไหน? บิก๊ : ช่วยเหลือเด็กยากไร้ แนวๆNGO แนวตอนนัน้ ก็แนวPOP เพือ่ ชีวติ ตอนนัน้ นัง่ รถทัวร์จากเชียงใหม่มาประกวดทีก่ รุงเทพ สยามเลย เป็ นลานน�ำ้ พุ Center Pont สมัยนัน้ ยังไม่มี Digital Gate Way อัลบัม้ แรก มีเพลงฮิตอย่างของขวัญ และกระแสตอบรับค่อน ข้างดีมากๆ รูส้ กึ ยังไงบ้าง? บิก๊ : ก็รูส้ กึ ดีครับ ค่อนข้างเกินคาดซึง่ เราเองก็ถอื ว่าเราเป็ นวง ใหม่ ค่อนข้างจะใหม่มากๆ เรียกได้วา่ เซอร์ไพร์ เป็ นเพลงแรกที่ ท�ำให้คนรูจ้ กั เราด้วย เท็น : ก่อนหน้านัน้ ก็จะมีเพลง ความทรงจ�ำ ค�ำบางค�ำ ซึง่ คนฟัง ก็จะค่อนข้างเป็ นเฉพาะกลุม่ แต่ของขวัญ เป็ นอะไรทีว่ งกว้าง มาก ยิง่ เอาไปประกอบละครก็ยง่ิ กว้าง คนเอาไปกระกอบงาน แต่งงาน (หัวเราะ) อัลบัม้ ที่สองท�ำไมถึงชื่อว่า Uprising? เท็น : Uprising แปลตรงตัวมันก็เหมือนว่า การลุกขึ้น พุง่ ทยา นขึ้น ลุกฮือขึ้น คอนเซปมันจะเหมือนกับว่าเมือ่ จบ อัลบัม้ ชุด แรกแล ้ว มีปญั หาหลายอย่างเกิดต้องหยุด คอนเสิรต์ ไป ต้อง หยุดรับงานไปเป็ นปี เกิดอะไรขึ้น? เท็น : ทัง้ ปัญหาน�ำ้ ท่วม รวมทัง้ สุขภาพผมเองด้วยความเครียด ก็เกิดขึ้นจากหลายๆอย่าง จะท�ำอย่างไรให้เรากลับมาได้อกี เพราะดนตรีมนั ก็เหมือนทุกอย่างทีห่ ล่อเลี้ยงชีวติ เราไว้ดว้ ย คอน เซ็ปมันก็เหมือนกับ อัลบัม้ นี้ เราอยากถ่ายทอดแรงบันดาลใจ อยากให้ทกุ คนทีส่ ้นิ หวัง คิดว่าชีวติ ไม่มที างไป แค่เรากล ้าทีจ่ ะ ฮึดขึ้นมาซักครัง้ หนึ่ง สูดลมหายใจเข้า ตอนทีเ่ ราอยู่ทส่ี ูงๆ มันจ�ำ ให้เราไม่อยากกลับทีต่ รงนัน้ อีก 14

สังเกตว่า อัลบัม้ ชุดที่สองออกมาจะเข้าสูก่ ระแสได้เร็วมาก ไม่ ว่าจะเป็ นเพลงแค่คณ ุ หรืออยากให้เธอลอง ก็ได้รบั การตอบรับ ที่ดีมาก อยากรูว้ ่ามีทริกอะไรในการจับจุดที่จะให้เพลงมันโดน? มันเกิดจากการทีเ่ ราชอบเหมือนกัน แล ้วมาแจมกันในห้องซ้อม แล ้วก็เป็ นไปในทางเดียวกัน ถ้าสมมุตวิ า่ ใครบางคนไม่อยู่ในห้อง ซ้อมเราก็สามารถตอบแทนกันได้เลยว่าคนทีไ่ ม่อยู่ชอบแบบไหน ความเป็ นเพือ่ นกันท�ำให้จูนกันง่ายขึ้นมัย้ บิก๊ : ครับ เป็ นเพือ่ นกันมาหลายปี ดว้ ยท�ำให้ค่อนข้างรูใ้ จกัน ถ้าจะเลือกซักเพลงในอัลบัมชุดนี้ ที่ชอบที่สดุ จะเป็ นเพลงอะไร? ก็น่าจะเป็ นนิทานนัน่ ครับ เพราะเราไม่ใช่วงทีส่ บาย เกิดมาบ้าน รวยเราเป็ นวงที่ตอ้ งดิ้นรนพี่ดอ๋ ยบ้านเขามีตงั ค์เขาก็ไม่ช่วยเรา หรอก(หัวเราะ) อย่างบางวงเราเห็นภาพของความเป็ น Rock Star มันฉาบเขาอยู่ ปาร์ต้ ี สนุกสนาน ขับรถแพงๆ ชีวติ จริงๆผม ว่ามันคือการท�ำงาน จริงๆมันคืองาน แค่เราไม่ตอ้ งเข้าออฟฟิ ต เราต้องต่อสูก้ บั ตัวเอง ความคิดของตัวเองส�ำคัญทีส่ ุด ไม่ตอ้ ง แข่งกับวงอืน่ หรอก ดนตรีมนั ไม่ใช่การแข่งขัน ดนตรีมนั เป็ น เรื่องของจินตนาการแต่เราจะท�ำให้จนิ ตนาการเรายังคงอยู่ บางที ปัญหาทุกอย่างมันก็บนทอนจิ ั่ นตนาการเราเองด้วย เพลงนิทาน มันเหมือนสะท้อนทัง้ ชีวติ เราเอง สะท้อนถึงความท้อถอยของ มนุษย์ทม่ี นั สามารถเกิดขึ้นกับใครก็ได้ แต่สุดท้ายแล ้วชีวติ มัน ก็ตอ้ งด�ำเนินต่อ เป้ าหมายของชีวติ มันต้องวางไว้สูง แต่สุดท้าย เราต้องลงมือท�ำด้วย อย่างวงเราเองก็ไม่เคยคิดหรอกว่า เรามี คอนเสิรต์ เยอะ หรือเป็ นวงทีม่ ชี ่อื เสียง อย่างน้อยเราก็ไม่เคย ละทิ้งความฝัน ต่อให้เราไม่มกี นิ ช่วงทีเ่ ราท�ำอัลบัม้ แรกเราก็ ล�ำบาก เราก็สู ้ เราก็อยู่กบั มัน เราไม่เคยทิ้งความฝัน อยาก ถ่ายทอดให้คนฟังได้รูว้ า่ อย่าได้กลัวกับการทีจ่ ะฝัน หรือหวัง อะไรไว้สูง เพราะสุดท้าย ต่อให้มนั ไม่สำ� เร็จ เราก็กา้ วไปได้ไกล แอบถามนิ ดนึ งว่าจะปล่อย Single ไหนเป็ นSingle ถัดไป? จริงๆเราเรียงไว้หมดแล ้วล่ะว่าจะปล่อยเพลงไหนตอนไหน เรียง ไว้หมดแล ้ว แต่เมือ่ ถึงเวลาจริงๆ ก็ตอ้ งประชุมกับค่ายอีกครัง้ ด้วยว่าเขาเป็ นผูใ้ หญ่ซง่ึ มีวสิ ยั ทัต เขาอาจจะมองต่างมุมกับเรา น่ าจะเป็ นเพลงช้าหรือเร็ว? กลางๆมากกว่าครับน่าจะเป็ นเพลง ”เช้าวันจันทร์” แต่สุดท้ายก็ ต้องดูความเหมาะสมอีกครัง้ มีหลายเสียงบอกมาว่าเพลงของ musketeers มีกลิ่นอายของ อังกฤษอยู่ ไม่ทราบว่าทางวงชอบวงดนตรีวงไหนของอังกฤษ เป็ นพิเศษหรือเปล่า? เท็น : อย่างผมตอนนี้ผมชอบ Kasabian เสียงร้องคล ้ายๆ Oasis แต่เขาจะออกเพือ่ ชีวติ นิดนึง Sound จะออกวัยรุ่นหน่อย บิก๊ : ผมว่าวงดนตรี rock ของอังกฤษมันค่อนข้างหลากหลาย มาก แต่เขาก็จะยังมีจดุ ทีเ่ หมือนๆกันอยู่ บิก๊ : ช่วงอัลบัม้ แรก เราจะฟัง Arctic Monkeys ซะมาก ช่วง นัน้ เค้าก�ำลังมา วิธกี ารเล่นของเขา ในช่วงนัน้ ถือได้วา่ แปลกใหม่ พู : เล่นแบบไม่ยากแต่ดูเท่ห ์ ดูดเี หลือเกิน บิก๊ : ผมว่าน่าจะเป็ นแหล่งก�ำเนิดของหลายๆวงใน ยุคปัจจุบนั ต่อมาก็จะมีวงเต็มไปหมดเลย เท็น : miles kane Coldplay Coldplay นี่จริงๆมีมานานละ บิก๊ : Coldplay ก็เป็ นอีกวงทีม่ อี ทิ ธิพลกับเรา ส�ำเนียงก็คล ้ายๆ กัน จะมีพวก Oasis Coldplay Arctic Monkeys อะไรพวกนี้ เท็น : หลายคนว่าวิธกี ารร้องของผมมีสำ� เนียงเหน่อ อาจเป็ น เพราะฟังวงอังกฤษ บิก๊ : ไม่ได้ตายตัวว่าเราจะต้องเป็ นวงอังกฤษเท่านัน้ แต่เผอิญ ว่ามันใช่ งานอดิเรกที่ไม่ใช่ดนตรี ท�ำอะไรกันอยู่บา้ ง? เท็น : ผมชอบเล่นฟุตบอล เล่นกับเพือ่ นๆ มีทมี ของตัวเองด้วย บิก๊ : ผมส่วนมากนอนครับ เป็ นคนพักผ่อนไม่ค่อยเพียงพอ ช่ วงนี้ทวั ร์คอนเสิรต์ บ่อยมีเวลาว่างก็พกั ผ่อนพาพ่อแม่ไปทาน อาหาร เท็น : พาแม่ไปได้ไง บิก๊ : ลืมไปแม่อยู่ต่างประเทศ(หัวเราะ) ให้เวลากับครอบครัว

เท็น : ชิมครับชิม พูเป็ นนักชิม(หัวเราะ) พู : ก่อนหน้านี้ผมขีจ่ กั รยานครับ มีแก๊งค์ขจ่ี กั รยานในเมือง แต่ หลังๆไม่มเี วลาไปขีก่ โ็ ดนขับออกจากแก๊งค์(หัวเราะ) เท็น : มีรูปพูตอนผอมครับ(หัวเราะ)นี่รูปตอนปี หนึ่งเลยบายเนียร์ พู : ไม่ได้ออกไปปัน่ จักรยานแล ้ว ก็ช่วงนี้มเี วลาว่างก็อยู่บา้ น ด๋อย : ช่วงนี้กำ� ลังแต่งเพลงรอชุดสามอยู่ครับ ซุ่มๆท�ำให้เพือ่ นๆ ฟังว่างๆก็ไปฟิ ตเนสบ้าง ฟิ ตเนสเสร็จก็ไปแฮงค์กบั เพือ่ น(หัวเราะ) ธรรมดาชอบไปทานอาหารที่ไหน หรือถ้าท�ำเอง ชอบท�ำชอบทาน อะไรเป็ นพิเศษ? เท็น : ผมชอบโจ๊กครับ ช่วงนี้ผมเป็ น Expert เรื่องโจ๊ก เพราะว่า เป็ นกรดไหลย้อนก็จะทานอะไรอ่อน ไป เยาวราช มีรา้ นเดียวเลย แถวแบงค์กรุงไทย ตอนนี้แทบไม่ตอ้ งสัง่ เฮียเจอหน้า ท�ำให้ได้เลย บิก๊ :ช่วงนี้ผมชอบทานส้มต�ำเพราะช่วงนี้ทวั ร์คอนเสิรต์ มีตวั เลือก ในการกินน้อย มีโอกาส กลับมาผมซัดส้มต�ำตลอดครับช่วงนี้ พู : ผมกินไม่ค่อยซ�ำ้ ผมชอบหาร้านแบบ จิ้มจุ่ม ชาบู ล่าสุดไป กินแถวโชคชัยสีม่ า อร่อยมากก ชื่อร้าน เฝอ ออกแนวชาบูแนว เวียดนาม ด๋อย :ชอบกิน เนื้อย่าง เสือร้องไห้ แถวเชียงใหม่ช่อื ซูซูรนั อร่อยๆ กับลาบลุงน้อยแถววัดอุโมงค์ ใกล ้ๆวัดโป่ งน้อย อยากฝากบอกอะไรคนที่อยากมายืนอยู่ท่ีMusketeerยืนอยู่ ตอนนี้ ? ทุกอย่างไม่มอี ะไรง่าย ต้องพยายามครับ อาจมองว่าศิลปิ นสบาย แต่วา่ เราก็ตอ้ งผ่านพ้นอุปสรรค์อะไรมาหลายๆอย่างครับ อยาก ให้ตงั้ ใจ ก้าวไปถึงฝัน ถ้าอยากหยุด หยุดพักได้ แต่ขอให้ดนิ ต่อ อย่าท้อถอย สักวันความฝันจะเป็ นของเราครับ อยากฝากอะไรถึงคนฟัง? ฝาก Single ล่าสุดครับ เพลง ”นิทาน” นิ ยาม ของ Musketeer คือ? เท็น : คนสูช้ วี ติ ครับ เราโตมาด้วยล�ำแข้งของตัวเอง ไม่มตี วั ช่วย เลย อยู่ดว้ ยตัวเอง และก�ำลังใจจากเพือ่ นๆ พู : เราเริ่มด้วยตัวเอง ต้องสูด้ ว้ ยตัวเอง เราไม่มใี ครช่วย ใคร มองว่าศิลปิ นสบาย แต่กว่าเราจะมาถึงตรงนี้ หมดมาม่าไปเท่าไหร่ หมดกล ้วยไปกี่หวี(หัวเราะ)หวีนึงแบ่งสองคนผ่านมาแล ้ว(หัวเราะ) เท็น : ช่วงประกวดแรกๆ เราต้องไปนอนตาม บ้านเพือ่ น ม่านรูด คืนละสามร้อย เข้าไปทีสห่ี า้ คนเขาก็มอง(หัวเราะ) แม้วนั นี้จะยัง ไม่ออกดอกออกผลส�ำหรับงานทีเ่ ราท�ำ ถ้าเราพยายาม ผมว่าสัก วันมันต้องถึง

“ทุกอย่างไม่มีอะไรง่าย ต้องพยายาม หยุดพักได้แต่ขอให้เดินต่อ อย่าท้อถอย

แล้วสักวันความฝันจะเป็นของเรา”

พูดถึง โฮ๊ะ คิดถึงอะไร ผมมองว่าเป็ นการแตกต่างทีล่ งตัวนะ

เทน็ : รอ้ งนำ�

บกิ ๊ : กตี าร ์

พู : กตี าร ์

ดอ๋ ย : เบส

15


ของเขา มารวมวงกันได้ยงั ไง? รวมกันทีม่ หาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับ รูจ้ กั กันมาตัง้ แต่สมัยเรียนเลยใช่ไหม? บิก๊ : สมัยเรียน มช.ครับ รับน้องมาด้วยกัน เท็น : เค้าจะมีรบั น้องรวมครับ พู : ตอนนัน้ ยังเป็ นคณะสังคมอยู่ เจอกันในห้องเชียร์คณะ ด๋อย : เราเรียนอยู่คณะใกล ้ๆกันหมด นี่รฐั ศาสตร์ นี่นิติ นี่ Soc-Ant ซุม้ อยู่ใกล ้ๆกัน จ�ำหน้ากันได้ รูจ้ กั กันหมด พู : ผมเจอเท็นก่อนครับ แล ้วเท็นก็มาชวนผมเล่นดนตรี เท็น : คือเท็นเป็ นคนชักน�ำทุกคนเข้าสู่วงการ พู : พูกบั เท็นเป็ นรูมเมทกัน บิก๊ : ผมกับพีด่ อ๋ ยจะเป็ นรุ่นพีร่ ุ่นน้องกัน ด๋อย : ผมเคยเรียนรัฐศาสตร์มาก่อนแล ้วย้ายเมเจอร์ เคยประกวดกันมาแล้วกี่เวที? ก็ส่งของประกวดของมหาวิทยาลัยครับแต่กต็ กรอบซะส่วนใหญ่ Hunger Free Music Festival เป็ นเวทีท่ีท�ำให้ได้เข้ามา Believe Record? เท็น : ไม่ใช่ครับ Hunger Free เหมือนเป็ นเวทีแรกทีท่ ำ� ให้มี ค�ำว่า Musketeers เป็ นเวทีทเ่ี ราเริ่มท�ำเพลงเอง เพราะโจทย์ของ การแข่งขันคือ ทุกวงทีเ่ ข้าประกวดต้องแต่งเพลงเอง เป็ นเพลงที่ มีเนื้อหาความรัก ในแบบเพือ่ นมนุษย์ ไม่ใช่ความรักในแบบ หนุ่มสาวเป็ นความรักในแนวเพือ่ สังคม และด้วยเราก็เรียน กฎหมาย สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การแต่งเพลงแนวนี้ทำ� ให้เรา ตรงกับสายทีเ่ ราเรียนด้วย บางทีเผือ่ เอาไปเป็ นรายงานส่ง อาจารย์ได้ดว้ ย เราก็เลยแต่งเพลงส่งเข้าประกวด และเพลงของ เราก็ได้รางวัลประเภท “Best Lyrics” เนื้อร้องยอดเยีย่ ม ความรูส้ กึ ตอนนั้นเป็ นยังไง? พู : ดีใจครับ ตัง้ แต่ประกวดมาไม่เคยชนะมาก่อน เท็น : มันเป็ นเพลงแรกทีเ่ ป็ นเพลงของเราเองไม่มคี นอืน่ ให้ เปรียบเทียบ พู : ท�ำให้เราได้แสดงความสามารถด้านอืน่ ด้วย เพลงที่ชนะชื่อเพลงว่า? แบ่งปันน�ำ้ ใจ เป็ นเพลงออกแนวเพือ่ ชีวติ หน่อยๆครับ Hunger Free เป็ นองค์กรแบบไหน? บิก๊ : ช่วยเหลือเด็กยากไร้ แนวๆNGO แนวตอนนัน้ ก็แนวPOP เพือ่ ชีวติ ตอนนัน้ นัง่ รถทัวร์จากเชียงใหม่มาประกวดทีก่ รุงเทพ สยามเลย เป็ นลานน�ำ้ พุ Center Pont สมัยนัน้ ยังไม่มี Digital Gate Way อัลบัม้ แรก มีเพลงฮิตอย่างของขวัญ และกระแสตอบรับค่อน ข้างดีมากๆ รูส้ กึ ยังไงบ้าง? บิก๊ : ก็รูส้ กึ ดีครับ ค่อนข้างเกินคาดซึง่ เราเองก็ถอื ว่าเราเป็ นวง ใหม่ ค่อนข้างจะใหม่มากๆ เรียกได้วา่ เซอร์ไพร์ เป็ นเพลงแรกที่ ท�ำให้คนรูจ้ กั เราด้วย เท็น : ก่อนหน้านัน้ ก็จะมีเพลง ความทรงจ�ำ ค�ำบางค�ำ ซึง่ คนฟัง ก็จะค่อนข้างเป็ นเฉพาะกลุม่ แต่ของขวัญ เป็ นอะไรทีว่ งกว้าง มาก ยิง่ เอาไปประกอบละครก็ยง่ิ กว้าง คนเอาไปกระกอบงาน แต่งงาน (หัวเราะ) อัลบัม้ ที่สองท�ำไมถึงชื่อว่า Uprising? เท็น : Uprising แปลตรงตัวมันก็เหมือนว่า การลุกขึ้น พุง่ ทยา นขึ้น ลุกฮือขึ้น คอนเซปมันจะเหมือนกับว่าเมือ่ จบ อัลบัม้ ชุด แรกแล ้ว มีปญั หาหลายอย่างเกิดต้องหยุด คอนเสิรต์ ไป ต้อง หยุดรับงานไปเป็ นปี เกิดอะไรขึ้น? เท็น : ทัง้ ปัญหาน�ำ้ ท่วม รวมทัง้ สุขภาพผมเองด้วยความเครียด ก็เกิดขึ้นจากหลายๆอย่าง จะท�ำอย่างไรให้เรากลับมาได้อกี เพราะดนตรีมนั ก็เหมือนทุกอย่างทีห่ ล่อเลี้ยงชีวติ เราไว้ดว้ ย คอน เซ็ปมันก็เหมือนกับ อัลบัม้ นี้ เราอยากถ่ายทอดแรงบันดาลใจ อยากให้ทกุ คนทีส่ ้นิ หวัง คิดว่าชีวติ ไม่มที างไป แค่เรากล ้าทีจ่ ะ ฮึดขึ้นมาซักครัง้ หนึ่ง สูดลมหายใจเข้า ตอนทีเ่ ราอยู่ทส่ี ูงๆ มันจ�ำ ให้เราไม่อยากกลับทีต่ รงนัน้ อีก 14

สังเกตว่า อัลบัม้ ชุดที่สองออกมาจะเข้าสูก่ ระแสได้เร็วมาก ไม่ ว่าจะเป็ นเพลงแค่คณ ุ หรืออยากให้เธอลอง ก็ได้รบั การตอบรับ ที่ดีมาก อยากรูว้ ่ามีทริกอะไรในการจับจุดที่จะให้เพลงมันโดน? มันเกิดจากการทีเ่ ราชอบเหมือนกัน แล ้วมาแจมกันในห้องซ้อม แล ้วก็เป็ นไปในทางเดียวกัน ถ้าสมมุตวิ า่ ใครบางคนไม่อยู่ในห้อง ซ้อมเราก็สามารถตอบแทนกันได้เลยว่าคนทีไ่ ม่อยู่ชอบแบบไหน ความเป็ นเพือ่ นกันท�ำให้จูนกันง่ายขึ้นมัย้ บิก๊ : ครับ เป็ นเพือ่ นกันมาหลายปี ดว้ ยท�ำให้ค่อนข้างรูใ้ จกัน ถ้าจะเลือกซักเพลงในอัลบัมชุดนี้ ที่ชอบที่สดุ จะเป็ นเพลงอะไร? ก็น่าจะเป็ นนิทานนัน่ ครับ เพราะเราไม่ใช่วงทีส่ บาย เกิดมาบ้าน รวยเราเป็ นวงที่ตอ้ งดิ้นรนพี่ดอ๋ ยบ้านเขามีตงั ค์เขาก็ไม่ช่วยเรา หรอก(หัวเราะ) อย่างบางวงเราเห็นภาพของความเป็ น Rock Star มันฉาบเขาอยู่ ปาร์ต้ ี สนุกสนาน ขับรถแพงๆ ชีวติ จริงๆผม ว่ามันคือการท�ำงาน จริงๆมันคืองาน แค่เราไม่ตอ้ งเข้าออฟฟิ ต เราต้องต่อสูก้ บั ตัวเอง ความคิดของตัวเองส�ำคัญทีส่ ุด ไม่ตอ้ ง แข่งกับวงอืน่ หรอก ดนตรีมนั ไม่ใช่การแข่งขัน ดนตรีมนั เป็ น เรื่องของจินตนาการแต่เราจะท�ำให้จนิ ตนาการเรายังคงอยู่ บางที ปัญหาทุกอย่างมันก็บนทอนจิ ั่ นตนาการเราเองด้วย เพลงนิทาน มันเหมือนสะท้อนทัง้ ชีวติ เราเอง สะท้อนถึงความท้อถอยของ มนุษย์ทม่ี นั สามารถเกิดขึ้นกับใครก็ได้ แต่สุดท้ายแล ้วชีวติ มัน ก็ตอ้ งด�ำเนินต่อ เป้ าหมายของชีวติ มันต้องวางไว้สูง แต่สุดท้าย เราต้องลงมือท�ำด้วย อย่างวงเราเองก็ไม่เคยคิดหรอกว่า เรามี คอนเสิรต์ เยอะ หรือเป็ นวงทีม่ ชี ่อื เสียง อย่างน้อยเราก็ไม่เคย ละทิ้งความฝัน ต่อให้เราไม่มกี นิ ช่วงทีเ่ ราท�ำอัลบัม้ แรกเราก็ ล�ำบาก เราก็สู ้ เราก็อยู่กบั มัน เราไม่เคยทิ้งความฝัน อยาก ถ่ายทอดให้คนฟังได้รูว้ า่ อย่าได้กลัวกับการทีจ่ ะฝัน หรือหวัง อะไรไว้สูง เพราะสุดท้าย ต่อให้มนั ไม่สำ� เร็จ เราก็กา้ วไปได้ไกล แอบถามนิ ดนึ งว่าจะปล่อย Single ไหนเป็ นSingle ถัดไป? จริงๆเราเรียงไว้หมดแล ้วล่ะว่าจะปล่อยเพลงไหนตอนไหน เรียง ไว้หมดแล ้ว แต่เมือ่ ถึงเวลาจริงๆ ก็ตอ้ งประชุมกับค่ายอีกครัง้ ด้วยว่าเขาเป็ นผูใ้ หญ่ซง่ึ มีวสิ ยั ทัต เขาอาจจะมองต่างมุมกับเรา น่ าจะเป็ นเพลงช้าหรือเร็ว? กลางๆมากกว่าครับน่าจะเป็ นเพลง ”เช้าวันจันทร์” แต่สุดท้ายก็ ต้องดูความเหมาะสมอีกครัง้ มีหลายเสียงบอกมาว่าเพลงของ musketeers มีกลิ่นอายของ อังกฤษอยู่ ไม่ทราบว่าทางวงชอบวงดนตรีวงไหนของอังกฤษ เป็ นพิเศษหรือเปล่า? เท็น : อย่างผมตอนนี้ผมชอบ Kasabian เสียงร้องคล ้ายๆ Oasis แต่เขาจะออกเพือ่ ชีวติ นิดนึง Sound จะออกวัยรุ่นหน่อย บิก๊ : ผมว่าวงดนตรี rock ของอังกฤษมันค่อนข้างหลากหลาย มาก แต่เขาก็จะยังมีจดุ ทีเ่ หมือนๆกันอยู่ บิก๊ : ช่วงอัลบัม้ แรก เราจะฟัง Arctic Monkeys ซะมาก ช่วง นัน้ เค้าก�ำลังมา วิธกี ารเล่นของเขา ในช่วงนัน้ ถือได้วา่ แปลกใหม่ พู : เล่นแบบไม่ยากแต่ดูเท่ห ์ ดูดเี หลือเกิน บิก๊ : ผมว่าน่าจะเป็ นแหล่งก�ำเนิดของหลายๆวงใน ยุคปัจจุบนั ต่อมาก็จะมีวงเต็มไปหมดเลย เท็น : miles kane Coldplay Coldplay นี่จริงๆมีมานานละ บิก๊ : Coldplay ก็เป็ นอีกวงทีม่ อี ทิ ธิพลกับเรา ส�ำเนียงก็คล ้ายๆ กัน จะมีพวก Oasis Coldplay Arctic Monkeys อะไรพวกนี้ เท็น : หลายคนว่าวิธกี ารร้องของผมมีสำ� เนียงเหน่อ อาจเป็ น เพราะฟังวงอังกฤษ บิก๊ : ไม่ได้ตายตัวว่าเราจะต้องเป็ นวงอังกฤษเท่านัน้ แต่เผอิญ ว่ามันใช่ งานอดิเรกที่ไม่ใช่ดนตรี ท�ำอะไรกันอยู่บา้ ง? เท็น : ผมชอบเล่นฟุตบอล เล่นกับเพือ่ นๆ มีทมี ของตัวเองด้วย บิก๊ : ผมส่วนมากนอนครับ เป็ นคนพักผ่อนไม่ค่อยเพียงพอ ช่ วงนี้ทวั ร์คอนเสิรต์ บ่อยมีเวลาว่างก็พกั ผ่อนพาพ่อแม่ไปทาน อาหาร เท็น : พาแม่ไปได้ไง บิก๊ : ลืมไปแม่อยู่ต่างประเทศ(หัวเราะ) ให้เวลากับครอบครัว

เท็น : ชิมครับชิม พูเป็ นนักชิม(หัวเราะ) พู : ก่อนหน้านี้ผมขีจ่ กั รยานครับ มีแก๊งค์ขจ่ี กั รยานในเมือง แต่ หลังๆไม่มเี วลาไปขีก่ โ็ ดนขับออกจากแก๊งค์(หัวเราะ) เท็น : มีรูปพูตอนผอมครับ(หัวเราะ)นี่รูปตอนปี หนึ่งเลยบายเนียร์ พู : ไม่ได้ออกไปปัน่ จักรยานแล ้ว ก็ช่วงนี้มเี วลาว่างก็อยู่บา้ น ด๋อย : ช่วงนี้กำ� ลังแต่งเพลงรอชุดสามอยู่ครับ ซุ่มๆท�ำให้เพือ่ นๆ ฟังว่างๆก็ไปฟิ ตเนสบ้าง ฟิ ตเนสเสร็จก็ไปแฮงค์กบั เพือ่ น(หัวเราะ) ธรรมดาชอบไปทานอาหารที่ไหน หรือถ้าท�ำเอง ชอบท�ำชอบทาน อะไรเป็ นพิเศษ? เท็น : ผมชอบโจ๊กครับ ช่วงนี้ผมเป็ น Expert เรื่องโจ๊ก เพราะว่า เป็ นกรดไหลย้อนก็จะทานอะไรอ่อน ไป เยาวราช มีรา้ นเดียวเลย แถวแบงค์กรุงไทย ตอนนี้แทบไม่ตอ้ งสัง่ เฮียเจอหน้า ท�ำให้ได้เลย บิก๊ :ช่วงนี้ผมชอบทานส้มต�ำเพราะช่วงนี้ทวั ร์คอนเสิรต์ มีตวั เลือก ในการกินน้อย มีโอกาส กลับมาผมซัดส้มต�ำตลอดครับช่วงนี้ พู : ผมกินไม่ค่อยซ�ำ้ ผมชอบหาร้านแบบ จิ้มจุ่ม ชาบู ล่าสุดไป กินแถวโชคชัยสีม่ า อร่อยมากก ชื่อร้าน เฝอ ออกแนวชาบูแนว เวียดนาม ด๋อย :ชอบกิน เนื้อย่าง เสือร้องไห้ แถวเชียงใหม่ช่อื ซูซูรนั อร่อยๆ กับลาบลุงน้อยแถววัดอุโมงค์ ใกล ้ๆวัดโป่ งน้อย อยากฝากบอกอะไรคนที่อยากมายืนอยู่ท่ีMusketeerยืนอยู่ ตอนนี้ ? ทุกอย่างไม่มอี ะไรง่าย ต้องพยายามครับ อาจมองว่าศิลปิ นสบาย แต่วา่ เราก็ตอ้ งผ่านพ้นอุปสรรค์อะไรมาหลายๆอย่างครับ อยาก ให้ตงั้ ใจ ก้าวไปถึงฝัน ถ้าอยากหยุด หยุดพักได้ แต่ขอให้ดนิ ต่อ อย่าท้อถอย สักวันความฝันจะเป็ นของเราครับ อยากฝากอะไรถึงคนฟัง? ฝาก Single ล่าสุดครับ เพลง ”นิทาน” นิ ยาม ของ Musketeer คือ? เท็น : คนสูช้ วี ติ ครับ เราโตมาด้วยล�ำแข้งของตัวเอง ไม่มตี วั ช่วย เลย อยู่ดว้ ยตัวเอง และก�ำลังใจจากเพือ่ นๆ พู : เราเริ่มด้วยตัวเอง ต้องสูด้ ว้ ยตัวเอง เราไม่มใี ครช่วย ใคร มองว่าศิลปิ นสบาย แต่กว่าเราจะมาถึงตรงนี้ หมดมาม่าไปเท่าไหร่ หมดกล ้วยไปกี่หวี(หัวเราะ)หวีนึงแบ่งสองคนผ่านมาแล ้ว(หัวเราะ) เท็น : ช่วงประกวดแรกๆ เราต้องไปนอนตาม บ้านเพือ่ น ม่านรูด คืนละสามร้อย เข้าไปทีสห่ี า้ คนเขาก็มอง(หัวเราะ) แม้วนั นี้จะยัง ไม่ออกดอกออกผลส�ำหรับงานทีเ่ ราท�ำ ถ้าเราพยายาม ผมว่าสัก วันมันต้องถึง

“ทุกอย่างไม่มีอะไรง่าย ต้องพยายาม หยุดพักได้แต่ขอให้เดินต่อ อย่าท้อถอย

แล้วสักวันความฝันจะเป็นของเรา”

พูดถึง โฮ๊ะ คิดถึงอะไร ผมมองว่าเป็ นการแตกต่างทีล่ งตัวนะ

เทน็ : รอ้ งนำ�

บกิ ๊ : กตี าร ์

พู : กตี าร ์

ดอ๋ ย : เบส

15


น�ำเทีย่ วเมืองกรุง

วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (วัดภูเขาทอง) โดย ไก๊ด์วอเรน ณ แอล เอช แอนด์ เอช

“วัดสระเกศ เป็ นวัดโบราณตัง้ แต่สมัยอยุธยา อยู่นอกก�ำแพงเมืองริมคลองมหานาค ตรงทีบ่ รรจบกับคลองบางล�ำพู เดิมชื่อ วัดสะแก แล ้วได้รบั การสถาปนาขึ้นใหม่ทงั้ พระอาราม ในสมัยรัชกาลที่ 1 พระราชทานนามว่า วัดสระเกษซึง่ แปลว่า ช�ำระพระ เกศา เนื่องจากเคยประทับท�ำพิธพี ระกระยาสนาน เมือ่ เสด็จกรีธาทัพกลับจากกัมพูชามาปราบจลาจลในกรุงธนบุรี และเสด็จขึ้นเถลิง ถวัลยราชสมบัตใิ น พ.ศ. ๒๓๒๕ส่วนองค์เจดียภ์ เู ขาทองนัน้ เริ่มสร้างในสมัย รัชกาลที่ 3 โดยทรงเลียนแบบมาจากภูเขาทองที่ อยุธยา แล ้วเสร็จในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้รบั พระราชทานนามว่า “สุวรรณบรรณพต” สูง 77 เมตร บนยอดเป็ นทีต่ งั้ ของพระเจดียบ์ รรจุ พระบรมสารีรกิ ธาตุ ทีข่ ดุ ทีเ่ มืองกบิลพัสดุ ์ และพิสูจน์ได้วา่ เป็ นของพระพุทธเจ้า ซึง่ เป็ นส่วนแบ่งของพระราชวงศ์ศากยราช เพราะมี ค�ำจารึกอยู่ พระองค์เจ้าปฤษฎางค์ ฯ ขณะนัน้ ก�ำลังทรงผนวชอยู่ทป่ี ระเทศอินเดีย ได้ส่งพระบรมสารีรกิ ธาตุเข้ามาถวายในฐานะที่ พระมหากษัตริยไ์ ทย ทรงเป็ นกษัตริยเ์ พียงพระองค์เดียว ทีเ่ ป็ นพุทธมามกะอยู่ในขณะนัน้ ช่วงทีผ่ มท�ำทัวร์พาฝรัง่ ไปเทีย่ ววัดสระเกษ นะครับ ผมเลือกพาแขกไปลงเรือทีป่ ระตูนำ�้ อิอิ ใครทีไ่ ม่เคยลงเรือด่วนคลองแสนแสบก็ ลองดูนะครับ เพือ่ นๆ ผมเรียกบริการเรือผ่านคลองน�ำ้ ด�ำนี้วา่ เรือไทแทนนิค เป็ นเรือทีอ่ อกแบบไม่ธรรมดา ลักษณะออกจะเตี้ยๆ ต�ำ่ ๆ เวลาวิง่ จะเลียดไปกับน�ำ้ คลองอันมีสสี ดใส บางทีกม็ นี ำ�้ กระเซ็นขึ้นมาให้ได้อรรถรสบ้างเหมือนกันผมนัง่ เรือไทแทนนิค จากท่า ประตูนำ�้ ลัดเลาะมาตามคลอง แป๊ บเดียวมาถึงหน้าวัดภูเขาทองเลยครับ มองไปจะเห็นยอดภูเขาทองสีทองอร่ามเป็ นประกายสูงเด่น เป็ นสง่า เดินเข้าไปนาทีเดียวก็ถงึ แล ้วครับก่อนจะเดินขึ้นภูเขาทอง ผมถือโอกาสแนะน�ำ สิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์ ทีค่ วรกราบไหว้กนั ก่อนนะครับ ได้แก่ หลวงพ่อโตและหลวงพ่อด�ำ ในวิหาร นับว่าเป็ นพระพุทธรูปในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นทีส่ วยงามทีส่ ุด ใครได้ไปกราบขอพร ให้ตวั เองก็จะได้รบั แต่ความสุข ความเจริญ น่าจะเป็ นโอกาสทีด่ นี ะครับ ในส่วนขององค์ภเู ขาทอง ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล ้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ ๓ ทรงโปรดเกล ้าฯ ให้บูรณะและสร้าง พระบรม บรรพต หรือ ภูเขาทอง โดยทรงก�ำหนดให้เป็ นพระปรางค์มฐี านย่อมุมไม้สบิ สอง แต่สร้างไม่สำ� เร็จในรัชกาล เมือ่ ถึงสมัยพระบาท สมเด็จพระจอมเกล ้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ ๔ จึงทรงให้เปลีย่ นแบบเป็ นภูเขาก่อพระเจดียไ์ ว้บนยอด เป็ นทีป่ ระดิษฐานพระบรม สารีรกิ ธาตุ การก่อสร้างแล ้วเสร็จในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล ้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ ๕ นัน่ แสดงให้เห็นวิวฒั นาการของ องค์ภเู ขาทองได้ชดั เจน เพราะเป็ นเรื่องทีไ่ ม่มใี ห้เห็นทีอ่ น่ื นะครับ มีภเู ขา แล ้วก็มเี จดียท์ องอยู่บนภูเขา นับเป็ นสถานทีท่ ส่ี วยสง่าน่า ฉงนสนเท่ห ์ ส�ำหรับนักท่องเทีย่ วต่างชาติเป็ นอย่างยิง่ พระเจดียภ์ เู ขาทองบนยอดเขาองค์น้ ีสร้างขึ้นตามพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล ้าเจ้าอยู่หวั ในวาระทีท่ รงพระกรุณา โปรดเกล ้าฯ ให้บูรณปฏิสงั ขรณ์วดั สระเกศครัง้ ใหญ่นนั้ ทรงมีพระราชประสงค์จะสร้างพระเจดียเ์ หมือนอย่างวัดภูเขาทองทีก่ รุง ศรีอยุธยา มีคลองมหานาคล ้อมรอบวัด และเป็ นคลองทีช่ าวพระนครจัดเป็ นทีช่ มุ นุมรื่นเริงลอยเรือเล่นสักวากันครัง้ สมัยรัชกาลที่ ๑ เหมือนอย่างการละเล่นของชาวกรุงศรีอยุธยาท่านผูอ้ ่านเชื่อมัย้ ครับ ผมย้ายจากอยุธยา มาอยู่กรุงเทพได้ 40 กว่าปี แล ้ว ผมไม่เคยไป เทีย่ ววัดภูเขาทองเลย ด้วยเหตุผลข้อเดียวคือ กลัวการเดินขึ้นภูเขาทอง เพราะได้ยนิ มาว่าบันไดขึ้นสูงมาก ชันมาก กลัวจะไต่ไปไม่ ถึงยอด หรือไม่กไ็ ปลมกลางทาง จะไปเดือดร้อนชาวบ้านเค้าเปล่าๆ ยิง่ ช่วงทีผ่ นั ชีวติ มาเป็ นไก๊ดผ์ ูแ้ กร่งกล ้า ผมก็คอยปฏิเสธงานทัวร์ ทีจ่ ะต้องพาแขกไปวัดสระเกศตลอดมา แล ้วก็มาถึงวันหนึ่ง ผมได้รบั มอบหมายให้ไปเป็ นผูช้ ่วยไก๊ด ์ กับไกด์รุ่นน้อง แต่จริงๆ แล ้วเค้าเก่งกว่าผมเยอะ เค้าคือ ไกด์เล็ก แห่ง วัดโพธิ์ ใครเคยไปเทีย่ ววัดโพธิ์อาจจะได้ยนิ เสียงเค้ามาแล ้ว เสียงดังสนัน่ วัดโพธิ์เลยละครับ วันนัน้ ไก๊ดเ์ ล็ก เดินน�ำผมกับฝรัง่ สอง คนสามีภรรยาขึ้นภูเขาทอง ผมบอกเล็กว่า ผมขอคอยข้างล่างก็แล ้วกัน เล็กบอกว่า ไม่ได้ ต้องไปช่วยผมพากษ์หน่อย ภาษาผมไม่ดี มันไม่ยอมจริงๆ ไอ้กระพ้มก็ภาษาแค่พอใช้ได้ แต่กำ� ลังวังชาน่ะ ไม่ค่อยมีเลยละครับ แต่ท่านผูอ้ ่านครับ ปรากฏว่าผิดคาดครับ ตลอดทางเดินขึ้นบันได 344 ขัน้ รอบภูเขาทองเป็ นขัน้ บันได แบบทีร่ าบๆ แต่ละขัน้ ไม่สูง ทีส่ ุดยอดทีส่ ุดคือมีทใ่ี ห้หยุดพักตลอด ระยะทางครับ แล ้วก็เวลาเดินขึ้นเราจะเพลิดเพลินกับสิง่ ต่างๆ รอบๆ บริเวณ มีแนวระฆังแขวนไว้ให้ตเี พือ่ เป็ นศิรมิ งคลแก่ตนเอง รวมไปถึงวิวอันแสนงดงามของกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์ฯ ของเราอย่างเต็มทีท่ กุ มุมเมืองเลยครับ เป็ นการมองจากมุมสูง 63.6 เมตร ซึง่ หาโอกาสแบบนี้ได้ไม่บอ่ ยนักจริงมัย้ ครับ สมัยก่อนนี้มบี นั ไดเวียนสองด้านคือขึ้นและลง บันได้ลงนัน้ มีไว้สำ� หรับพระ สงฆ์เดินลงมารับบาตรจากพุทธบริษทั แต่ปจั จุบนั รื้อไปหมดแล ้ว เดินเพลินๆ แป๊ บเดียวก็ถงึ ยอดภูเขาทองแล ้ว ช่วงนี้มที น่ี งั ่ พัก แล ้ว เราก็จะเห็นช่องทางเล็กๆ เป็ นบันได้ข้นึ ไปบนลานเจดียไ์ ด้ พอขึ้นถึงบนลานก็หายเหนื่อยครับ เพราะเราจะเห็นเจดียท์ รงระฆังคว�ำ่ อิทธิพลลังกา สีทองอร่ามตัง้ เด่นเป็ นสง่า ส�ำหรับชาวพุทธทีด่ ปี ระเสริฐศรีอย่างพวกเราก็ตอ้ งเดินวนขวาสามรอบสิครับ เป็ นการสักกา ระพระเจดียซ์ ง่ึ ถือเป็ นสิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์ ท�ำให้เราสบายใจมีแต่ความสุข แล ้วเราก็ไม่พลาดทีจ่ ะถ่ายรูปไว้เป็ นทีร่ ะลึก แล ้วก็เดินชมวิวจาก มุมสูงของกรุงเทพมหานครฯ ของเราอีกซักรอบ เหตุการณ์สำ� คัญในอดีตอีกตอนหนึ่งคือ การทีพ่ ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล ้าเจ้าอยู่หวั เสด็จพระราชด�ำเนินประกอบพระราชพิธี อัญเชิญพระบรมสารีรกิ ธาตุทบ่ี ูชาไว้ในพระบรมมหาราชวัง มาประดิษฐานในพระเจดียภ์ เู ขาทองเป็ นครัง้ แรก เมือ่ ปี พ.ศ.2440 รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล ้าฯ ก�ำหนดให้มงี านนักขัตฤกษ์ฉลองพระเจดียภ์ เู ขาทองและพระอารามหลวงวัดสระเกศ ในช่วง เดือน 12 ทุกปี งานภูเขาทองยังมีให้ทกุ ท่านไปสนุกสนานและสัมผัสบรรยากาศเก่าจนถึงทุกวันนี้

สวัสดีครับแฟนๆ โฮ๊ะ ทุกท่าน วันนี้ ขอแนะน�ำ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร หรือ ชาวบ้านเรียกกัน ว่า วัดภูเขาทอง เป็นวัดอีกแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ ที่ทั้งทัวร์ไทย ทัวร์จีน ทัวร์ฝรั่ง หลั่งไหลเข้าไปชมความงามของ ภูเขาทองกันมากมาย ไม่เว้นแต่ละวัน ท่านผู้อ่านที่มีอายุเหลือน้อย เท่าๆ กับผม น่าจะเคยได้ยินเรื่องราวของงานวัด ภูเขาทอง แน่นอน ในงานวัดที่นี่จะมีสิ่งต่างๆ ที่น่าประทับใจในสมัยคุณปู่ ให้ชาวบ้านไปสนุกสนานกัน เช่น ลิเก โขน หนัง ละคร รวมไปถึงโชว์รถไต่ถัง โชว์สัตว์ประหลาด โชว์เมียงู อันสุดท้ายนี้ ใครไม่รู้จักก็ลองไปถามคุณพ่อของท่าน ดูแล้วกันนะครับ จุ๊ๆ อย่าไปถามคุณแม่นะครับ ให้ถามคุณพ่ออย่างเดียว อิอิ

16

วัดสระเกศฯ เป็ นตัวอย่างหนึ่งของสถานทีอ่ นั ทรงคุณค่าของชาติ ทัง้ ของคนไทย และคนต่างชาติ ท่านผูอ้ ่านเคยได้ขา่ วหรือยังครับ ว่ากรุงเทพของเราติดอันดับเมืองน่าเทีย่ ว ซึง่ จัดอันดับโดยนิตยสารท่องเทีย่ วของฝรัง่ ติดต่อกันหลายปี ถึงแม้วา่ รถจะติดมากมาย ถึง แม้วา่ แม่นำ�้ ล�ำคลองยังมีขยะลอยตุบ๊ ป่ อง แต่กรุงเทพของเรามีพระราชวัง มีวดั วาอารามทีส่ วยงามอลังการ ไม่ตอ้ งไปขอขึ้นทะเบียน เป็ นมรดกโลกหรอกครับ ของเรานัน้ เหนือกว่าในทุกกรณี พวกเรามาช่วยกันครับ ช่วยกันรักษาความสะอาด ช่วยกันเก็บขยะ ช่วยกัน พูดจาภาษาดอกไม้กบั นักท่องเทีย่ ว อ้อ...อย่าลืมพัฒนาภาษาอังกฤษกันหน่ อยนะครับ เดีย๋ วจะลืมกันซะหมด AEC ก�ำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่ก่ปี ี น้ ี แล้ว เมื่อเช้าฟังข่าว หนึ่ งแล้วเศร้าจริงๆ องค์กรอะไรก็ไม่รูม้ าบอกว่า ระบบการศึกษาไทย ล้าหลังที่สดุ ใน ASEAN ตายละวา จริงหรือเปล่าก็ไม่รูค้ รับ แต่ถา้ มันจริงขึ้นมาละครับ ต้นเหตุมาจากคนรุน่ เราหรือเปล่า อิอิ ไม่ส้ นิ หวังนะครับ สูต้ ่อไปครับประเทศไทย.

17


น�ำเทีย่ วเมืองกรุง

วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (วัดภูเขาทอง) โดย ไก๊ด์วอเรน ณ แอล เอช แอนด์ เอช

“วัดสระเกศ เป็ นวัดโบราณตัง้ แต่สมัยอยุธยา อยู่นอกก�ำแพงเมืองริมคลองมหานาค ตรงทีบ่ รรจบกับคลองบางล�ำพู เดิมชื่อ วัดสะแก แล ้วได้รบั การสถาปนาขึ้นใหม่ทงั้ พระอาราม ในสมัยรัชกาลที่ 1 พระราชทานนามว่า วัดสระเกษซึง่ แปลว่า ช�ำระพระ เกศา เนื่องจากเคยประทับท�ำพิธพี ระกระยาสนาน เมือ่ เสด็จกรีธาทัพกลับจากกัมพูชามาปราบจลาจลในกรุงธนบุรี และเสด็จขึ้นเถลิง ถวัลยราชสมบัตใิ น พ.ศ. ๒๓๒๕ส่วนองค์เจดียภ์ เู ขาทองนัน้ เริ่มสร้างในสมัย รัชกาลที่ 3 โดยทรงเลียนแบบมาจากภูเขาทองที่ อยุธยา แล ้วเสร็จในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้รบั พระราชทานนามว่า “สุวรรณบรรณพต” สูง 77 เมตร บนยอดเป็ นทีต่ งั้ ของพระเจดียบ์ รรจุ พระบรมสารีรกิ ธาตุ ทีข่ ดุ ทีเ่ มืองกบิลพัสดุ ์ และพิสูจน์ได้วา่ เป็ นของพระพุทธเจ้า ซึง่ เป็ นส่วนแบ่งของพระราชวงศ์ศากยราช เพราะมี ค�ำจารึกอยู่ พระองค์เจ้าปฤษฎางค์ ฯ ขณะนัน้ ก�ำลังทรงผนวชอยู่ทป่ี ระเทศอินเดีย ได้ส่งพระบรมสารีรกิ ธาตุเข้ามาถวายในฐานะที่ พระมหากษัตริยไ์ ทย ทรงเป็ นกษัตริยเ์ พียงพระองค์เดียว ทีเ่ ป็ นพุทธมามกะอยู่ในขณะนัน้ ช่วงทีผ่ มท�ำทัวร์พาฝรัง่ ไปเทีย่ ววัดสระเกษ นะครับ ผมเลือกพาแขกไปลงเรือทีป่ ระตูนำ�้ อิอิ ใครทีไ่ ม่เคยลงเรือด่วนคลองแสนแสบก็ ลองดูนะครับ เพือ่ นๆ ผมเรียกบริการเรือผ่านคลองน�ำ้ ด�ำนี้วา่ เรือไทแทนนิค เป็ นเรือทีอ่ อกแบบไม่ธรรมดา ลักษณะออกจะเตี้ยๆ ต�ำ่ ๆ เวลาวิง่ จะเลียดไปกับน�ำ้ คลองอันมีสสี ดใส บางทีกม็ นี ำ�้ กระเซ็นขึ้นมาให้ได้อรรถรสบ้างเหมือนกันผมนัง่ เรือไทแทนนิค จากท่า ประตูนำ�้ ลัดเลาะมาตามคลอง แป๊ บเดียวมาถึงหน้าวัดภูเขาทองเลยครับ มองไปจะเห็นยอดภูเขาทองสีทองอร่ามเป็ นประกายสูงเด่น เป็ นสง่า เดินเข้าไปนาทีเดียวก็ถงึ แล ้วครับก่อนจะเดินขึ้นภูเขาทอง ผมถือโอกาสแนะน�ำ สิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์ ทีค่ วรกราบไหว้กนั ก่อนนะครับ ได้แก่ หลวงพ่อโตและหลวงพ่อด�ำ ในวิหาร นับว่าเป็ นพระพุทธรูปในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นทีส่ วยงามทีส่ ุด ใครได้ไปกราบขอพร ให้ตวั เองก็จะได้รบั แต่ความสุข ความเจริญ น่าจะเป็ นโอกาสทีด่ นี ะครับ ในส่วนขององค์ภเู ขาทอง ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล ้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ ๓ ทรงโปรดเกล ้าฯ ให้บูรณะและสร้าง พระบรม บรรพต หรือ ภูเขาทอง โดยทรงก�ำหนดให้เป็ นพระปรางค์มฐี านย่อมุมไม้สบิ สอง แต่สร้างไม่สำ� เร็จในรัชกาล เมือ่ ถึงสมัยพระบาท สมเด็จพระจอมเกล ้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ ๔ จึงทรงให้เปลีย่ นแบบเป็ นภูเขาก่อพระเจดียไ์ ว้บนยอด เป็ นทีป่ ระดิษฐานพระบรม สารีรกิ ธาตุ การก่อสร้างแล ้วเสร็จในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล ้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ ๕ นัน่ แสดงให้เห็นวิวฒั นาการของ องค์ภเู ขาทองได้ชดั เจน เพราะเป็ นเรื่องทีไ่ ม่มใี ห้เห็นทีอ่ น่ื นะครับ มีภเู ขา แล ้วก็มเี จดียท์ องอยู่บนภูเขา นับเป็ นสถานทีท่ ส่ี วยสง่าน่า ฉงนสนเท่ห ์ ส�ำหรับนักท่องเทีย่ วต่างชาติเป็ นอย่างยิง่ พระเจดียภ์ เู ขาทองบนยอดเขาองค์น้ ีสร้างขึ้นตามพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล ้าเจ้าอยู่หวั ในวาระทีท่ รงพระกรุณา โปรดเกล ้าฯ ให้บูรณปฏิสงั ขรณ์วดั สระเกศครัง้ ใหญ่นนั้ ทรงมีพระราชประสงค์จะสร้างพระเจดียเ์ หมือนอย่างวัดภูเขาทองทีก่ รุง ศรีอยุธยา มีคลองมหานาคล ้อมรอบวัด และเป็ นคลองทีช่ าวพระนครจัดเป็ นทีช่ มุ นุมรื่นเริงลอยเรือเล่นสักวากันครัง้ สมัยรัชกาลที่ ๑ เหมือนอย่างการละเล่นของชาวกรุงศรีอยุธยาท่านผูอ้ ่านเชื่อมัย้ ครับ ผมย้ายจากอยุธยา มาอยู่กรุงเทพได้ 40 กว่าปี แล ้ว ผมไม่เคยไป เทีย่ ววัดภูเขาทองเลย ด้วยเหตุผลข้อเดียวคือ กลัวการเดินขึ้นภูเขาทอง เพราะได้ยนิ มาว่าบันไดขึ้นสูงมาก ชันมาก กลัวจะไต่ไปไม่ ถึงยอด หรือไม่กไ็ ปลมกลางทาง จะไปเดือดร้อนชาวบ้านเค้าเปล่าๆ ยิง่ ช่วงทีผ่ นั ชีวติ มาเป็ นไก๊ดผ์ ูแ้ กร่งกล ้า ผมก็คอยปฏิเสธงานทัวร์ ทีจ่ ะต้องพาแขกไปวัดสระเกศตลอดมา แล ้วก็มาถึงวันหนึ่ง ผมได้รบั มอบหมายให้ไปเป็ นผูช้ ่วยไก๊ด ์ กับไกด์รุ่นน้อง แต่จริงๆ แล ้วเค้าเก่งกว่าผมเยอะ เค้าคือ ไกด์เล็ก แห่ง วัดโพธิ์ ใครเคยไปเทีย่ ววัดโพธิ์อาจจะได้ยนิ เสียงเค้ามาแล ้ว เสียงดังสนัน่ วัดโพธิ์เลยละครับ วันนัน้ ไก๊ดเ์ ล็ก เดินน�ำผมกับฝรัง่ สอง คนสามีภรรยาขึ้นภูเขาทอง ผมบอกเล็กว่า ผมขอคอยข้างล่างก็แล ้วกัน เล็กบอกว่า ไม่ได้ ต้องไปช่วยผมพากษ์หน่อย ภาษาผมไม่ดี มันไม่ยอมจริงๆ ไอ้กระพ้มก็ภาษาแค่พอใช้ได้ แต่กำ� ลังวังชาน่ะ ไม่ค่อยมีเลยละครับ แต่ท่านผูอ้ ่านครับ ปรากฏว่าผิดคาดครับ ตลอดทางเดินขึ้นบันได 344 ขัน้ รอบภูเขาทองเป็ นขัน้ บันได แบบทีร่ าบๆ แต่ละขัน้ ไม่สูง ทีส่ ุดยอดทีส่ ุดคือมีทใ่ี ห้หยุดพักตลอด ระยะทางครับ แล ้วก็เวลาเดินขึ้นเราจะเพลิดเพลินกับสิง่ ต่างๆ รอบๆ บริเวณ มีแนวระฆังแขวนไว้ให้ตเี พือ่ เป็ นศิรมิ งคลแก่ตนเอง รวมไปถึงวิวอันแสนงดงามของกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์ฯ ของเราอย่างเต็มทีท่ กุ มุมเมืองเลยครับ เป็ นการมองจากมุมสูง 63.6 เมตร ซึง่ หาโอกาสแบบนี้ได้ไม่บอ่ ยนักจริงมัย้ ครับ สมัยก่อนนี้มบี นั ไดเวียนสองด้านคือขึ้นและลง บันได้ลงนัน้ มีไว้สำ� หรับพระ สงฆ์เดินลงมารับบาตรจากพุทธบริษทั แต่ปจั จุบนั รื้อไปหมดแล ้ว เดินเพลินๆ แป๊ บเดียวก็ถงึ ยอดภูเขาทองแล ้ว ช่วงนี้มที น่ี งั ่ พัก แล ้ว เราก็จะเห็นช่องทางเล็กๆ เป็ นบันได้ข้นึ ไปบนลานเจดียไ์ ด้ พอขึ้นถึงบนลานก็หายเหนื่อยครับ เพราะเราจะเห็นเจดียท์ รงระฆังคว�ำ่ อิทธิพลลังกา สีทองอร่ามตัง้ เด่นเป็ นสง่า ส�ำหรับชาวพุทธทีด่ ปี ระเสริฐศรีอย่างพวกเราก็ตอ้ งเดินวนขวาสามรอบสิครับ เป็ นการสักกา ระพระเจดียซ์ ง่ึ ถือเป็ นสิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์ ท�ำให้เราสบายใจมีแต่ความสุข แล ้วเราก็ไม่พลาดทีจ่ ะถ่ายรูปไว้เป็ นทีร่ ะลึก แล ้วก็เดินชมวิวจาก มุมสูงของกรุงเทพมหานครฯ ของเราอีกซักรอบ เหตุการณ์สำ� คัญในอดีตอีกตอนหนึ่งคือ การทีพ่ ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล ้าเจ้าอยู่หวั เสด็จพระราชด�ำเนินประกอบพระราชพิธี อัญเชิญพระบรมสารีรกิ ธาตุทบ่ี ูชาไว้ในพระบรมมหาราชวัง มาประดิษฐานในพระเจดียภ์ เู ขาทองเป็ นครัง้ แรก เมือ่ ปี พ.ศ.2440 รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล ้าฯ ก�ำหนดให้มงี านนักขัตฤกษ์ฉลองพระเจดียภ์ เู ขาทองและพระอารามหลวงวัดสระเกศ ในช่วง เดือน 12 ทุกปี งานภูเขาทองยังมีให้ทกุ ท่านไปสนุกสนานและสัมผัสบรรยากาศเก่าจนถึงทุกวันนี้

สวัสดีครับแฟนๆ โฮ๊ะ ทุกท่าน วันนี้ ขอแนะน�ำ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร หรือ ชาวบ้านเรียกกัน ว่า วัดภูเขาทอง เป็นวัดอีกแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ ที่ทั้งทัวร์ไทย ทัวร์จีน ทัวร์ฝรั่ง หลั่งไหลเข้าไปชมความงามของ ภูเขาทองกันมากมาย ไม่เว้นแต่ละวัน ท่านผู้อ่านที่มีอายุเหลือน้อย เท่าๆ กับผม น่าจะเคยได้ยินเรื่องราวของงานวัด ภูเขาทอง แน่นอน ในงานวัดที่นี่จะมีสิ่งต่างๆ ที่น่าประทับใจในสมัยคุณปู่ ให้ชาวบ้านไปสนุกสนานกัน เช่น ลิเก โขน หนัง ละคร รวมไปถึงโชว์รถไต่ถัง โชว์สัตว์ประหลาด โชว์เมียงู อันสุดท้ายนี้ ใครไม่รู้จักก็ลองไปถามคุณพ่อของท่าน ดูแล้วกันนะครับ จุ๊ๆ อย่าไปถามคุณแม่นะครับ ให้ถามคุณพ่ออย่างเดียว อิอิ

16

วัดสระเกศฯ เป็ นตัวอย่างหนึ่งของสถานทีอ่ นั ทรงคุณค่าของชาติ ทัง้ ของคนไทย และคนต่างชาติ ท่านผูอ้ ่านเคยได้ขา่ วหรือยังครับ ว่ากรุงเทพของเราติดอันดับเมืองน่าเทีย่ ว ซึง่ จัดอันดับโดยนิตยสารท่องเทีย่ วของฝรัง่ ติดต่อกันหลายปี ถึงแม้วา่ รถจะติดมากมาย ถึง แม้วา่ แม่นำ�้ ล�ำคลองยังมีขยะลอยตุบ๊ ป่ อง แต่กรุงเทพของเรามีพระราชวัง มีวดั วาอารามทีส่ วยงามอลังการ ไม่ตอ้ งไปขอขึ้นทะเบียน เป็ นมรดกโลกหรอกครับ ของเรานัน้ เหนือกว่าในทุกกรณี พวกเรามาช่วยกันครับ ช่วยกันรักษาความสะอาด ช่วยกันเก็บขยะ ช่วยกัน พูดจาภาษาดอกไม้กบั นักท่องเทีย่ ว อ้อ...อย่าลืมพัฒนาภาษาอังกฤษกันหน่ อยนะครับ เดีย๋ วจะลืมกันซะหมด AEC ก�ำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่ก่ปี ี น้ ี แล้ว เมื่อเช้าฟังข่าว หนึ่ งแล้วเศร้าจริงๆ องค์กรอะไรก็ไม่รูม้ าบอกว่า ระบบการศึกษาไทย ล้าหลังที่สดุ ใน ASEAN ตายละวา จริงหรือเปล่าก็ไม่รูค้ รับ แต่ถา้ มันจริงขึ้นมาละครับ ต้นเหตุมาจากคนรุน่ เราหรือเปล่า อิอิ ไม่ส้ นิ หวังนะครับ สูต้ ่อไปครับประเทศไทย.

17


บิวตี้

เพราะสาวๆหวานได้ทุกวัน วันนี้เรามาเปลี่ยนลุคเป็นสาวหวานกันเถอะ สาวๆ เพราะไม่ว่ายังไง Look แบบหวานๆ ก็ยังคงอยู่ในเทรนเสมอเพราะดูสบายตา และที่สำ�คัญ เหมาะกับงานทุกประเภทด้วย ว่าแล้วก็ อย่าช้า แปลงร่างเป็นสาวแบ๊วๆ หวานๆกันเถอะ!!

เริ่มต้นกันทีก่ ารลงรองพื้นแบบน�ำ้ (Liquid foundation) ให้ทวั ่ หน้า เพือ่ ให้ผวิ ดูเรียบเนียน และไม่หนาจนเวอร์เกินไป และอย่าลืมทาทา รองพื้นชนิด ปกปิ ด หรือ คอนซิลเลอร์ (Concealer) บริเวณ ข้างจมูก คาง และ เน้นใต้ตาโดย เฉพาะ ถ้าคุณมีบางอย่างในใบหน้าทีย่ งั ต้องการปกปิ ด ทาแป้ งฝุ่นให้ทวั ่ หน้า โดยใช้ พัพ หรือแปรงตามถนัดจ๊ะ เขียนคิ้วให้เข้ารูปโดยใช้สนี ำ�้ ตาลอ่อน โดยการร่างโครง คิ้ว ทัง้ บนและล่าง ด้วยดินสอก่อนช่วงแรกๆ ควรแรเงาเบาๆก่อนเพราะถ้าลงแรง เกินไปจะท�ำให้ควิ ดูแข็ง ไม่สวยนะจ๊ะ เริ่มท�ำการไฮไลท์ เปลือกตา โดยเริ่มจากใต้ค้ วิ กลางเปลือกตา โดย ใช้สีครีม ถัดมาให้ใช้สีชมพูเนื้อทาเปลือกตา ส่วนกลางตา และเกลี่ยให้เรียบ เนียน ใช้สแี ต่งตาสีนำ�้ ตาลระบายตรงบริเวณปลายหางตา แล ้วใช้พกู่ นั เกลีย่ ให้เข้า กัน และให้ดูเนียน เลือกใช้สที าตา สีชมพูอ่อน หรือ ขาวครีม เพือ่ เริ่มท�ำการไฮไลท์ อีกครัง้ หัวตาทัง้ บนและล่าง รวมถึงกลางเปลือกตา และโหนกคิ้วส่วนใต้ค้ วิ ทัง้ สอง ข้างเพือ่ ให้ดูตาสดใส มีมติ ิ ท�ำการไฮไลท์จมูก เพือ่ ให้ดูโด่ง รวมถึงโหนกแก้มทัง้ สองข้างให้ผวิ ดูสว่างเขียนขอบตา แนะน�ำให้ใช้อายลาน์เนอร์แบบน�ำ้ เพือ่ ความคม

18

ดัดขนตาแล ้วปัดมาสคาร่าเพิม่ ความหวาน ปัดแก้มด้วย บลัชเชอร์แบบฝุ่นสีชมพู อ่อนโดยให้กะระยะจากใต้ตาลงมาทีแ่ ก้มประมาณสองนิ้วมือ แล ้วลงมือปัดแก้ม บางๆ ทาลิปสติกสีชมพูนูด้ หรือชมพูครีมๆ แล ้วทาลิปกลอสสีใสเพือ่ เพิม่ ความ แบ๊ว เป็ นอันเสร็จสิ้น เท่านี้ เราก็หวานได้อย่างใจ

แนะน�ำให้ใส่คู่กับเดรสสีหวานๆ แค่นี้ก็ สวยหวานบาดใจแล้วจ้า

19


บิวตี้

เพราะสาวๆหวานได้ทุกวัน วันนี้เรามาเปลี่ยนลุคเป็นสาวหวานกันเถอะ สาวๆ เพราะไม่ว่ายังไง Look แบบหวานๆ ก็ยังคงอยู่ในเทรนเสมอเพราะดูสบายตา และที่สำ�คัญ เหมาะกับงานทุกประเภทด้วย ว่าแล้วก็ อย่าช้า แปลงร่างเป็นสาวแบ๊วๆ หวานๆกันเถอะ!!

เริ่มต้นกันทีก่ ารลงรองพื้นแบบน�ำ้ (Liquid foundation) ให้ทวั ่ หน้า เพือ่ ให้ผวิ ดูเรียบเนียน และไม่หนาจนเวอร์เกินไป และอย่าลืมทาทา รองพื้นชนิด ปกปิ ด หรือ คอนซิลเลอร์ (Concealer) บริเวณ ข้างจมูก คาง และ เน้นใต้ตาโดย เฉพาะ ถ้าคุณมีบางอย่างในใบหน้าทีย่ งั ต้องการปกปิ ด ทาแป้ งฝุ่นให้ทวั ่ หน้า โดยใช้ พัพ หรือแปรงตามถนัดจ๊ะ เขียนคิ้วให้เข้ารูปโดยใช้สนี ำ�้ ตาลอ่อน โดยการร่างโครง คิ้ว ทัง้ บนและล่าง ด้วยดินสอก่อนช่วงแรกๆ ควรแรเงาเบาๆก่อนเพราะถ้าลงแรง เกินไปจะท�ำให้ควิ ดูแข็ง ไม่สวยนะจ๊ะ เริ่มท�ำการไฮไลท์ เปลือกตา โดยเริ่มจากใต้ค้ วิ กลางเปลือกตา โดย ใช้สีครีม ถัดมาให้ใช้สีชมพูเนื้อทาเปลือกตา ส่วนกลางตา และเกลี่ยให้เรียบ เนียน ใช้สแี ต่งตาสีนำ�้ ตาลระบายตรงบริเวณปลายหางตา แล ้วใช้พกู่ นั เกลีย่ ให้เข้า กัน และให้ดูเนียน เลือกใช้สที าตา สีชมพูอ่อน หรือ ขาวครีม เพือ่ เริ่มท�ำการไฮไลท์ อีกครัง้ หัวตาทัง้ บนและล่าง รวมถึงกลางเปลือกตา และโหนกคิ้วส่วนใต้ค้ วิ ทัง้ สอง ข้างเพือ่ ให้ดูตาสดใส มีมติ ิ ท�ำการไฮไลท์จมูก เพือ่ ให้ดูโด่ง รวมถึงโหนกแก้มทัง้ สองข้างให้ผวิ ดูสว่างเขียนขอบตา แนะน�ำให้ใช้อายลาน์เนอร์แบบน�ำ้ เพือ่ ความคม

18

ดัดขนตาแล ้วปัดมาสคาร่าเพิม่ ความหวาน ปัดแก้มด้วย บลัชเชอร์แบบฝุ่นสีชมพู อ่อนโดยให้กะระยะจากใต้ตาลงมาทีแ่ ก้มประมาณสองนิ้วมือ แล ้วลงมือปัดแก้ม บางๆ ทาลิปสติกสีชมพูนูด้ หรือชมพูครีมๆ แล ้วทาลิปกลอสสีใสเพือ่ เพิม่ ความ แบ๊ว เป็ นอันเสร็จสิ้น เท่านี้ เราก็หวานได้อย่างใจ

แนะน�ำให้ใส่คู่กับเดรสสีหวานๆ แค่นี้ก็ สวยหวานบาดใจแล้วจ้า

19


แฟชัน่ เมืองกรุง

กลางกรุง Oasis Pleated Maxi Dress

2,670 THB

ASOS Two

Maxi t li p S e id S d er Islan

Riv

rips

air G H r e w lo F id k Orch

Pac

430 THB

Dress

1,334 THB

eeled Sandals

TOWN H ASOS HOME 2,140 THB

Boots ASTON Ankle

ASOS 2670 THB

“LOMOSONIC”

วงร็อคหัวก้าวหน้าแห่งค่ายสมอลล์รูม ปลื้มเปิดตัวอัลบั้ม 2 “ECHO & SILENCE” ณ ร้าน COSMIC RCA กระแสตอบรับวันงานดีเกินคาดดูจากยอดการจับจองเป็ นเจ้าของอัลบัม้ โดยความพิเศษอยู่ทก่ี าร จัดท�ำเป็ น ซีดี 2 แผ่น รวมแล ้วกว่า 20 เพลง และทีน่ ่าประทับใจขึ้นไปอีกคือเมือ่ เพลงใหม่ลา่ สุดอย่าง “เก็บ ไว้” ได้ถกู เล่นสดในงานนี้เป็ นทีแ่ รก ก็มเี สียงร้องตามกันสนัน่ ลันงาน ่ จึงไม่น่าแปลกใจเลยทีเ่ พลงนี้จะมียอดผู ้ เข้าชมใน YouTube ถึง 1 แสนวิว หลังปล่อยไปก่อนหน้าวันงานเพียง 3 วันเท่านัน้ โดยในงานเปิ ดด้วยพิธกี รมากประสบการณ์ ขวัญใจเด็กแนวอย่างดีเจฤทธิ์ – วราฤทธิ์ มังคลานนท์ แห่งคลืน่ แฟตเรดิโอ ทีข่ ้นึ มาเปิ ดงานแถลงข่าว พร้อมสัมภาษณ์ ศิลปิ น“LOMOSONIC” 4 หนุ่มร็อคอย่าง บอย พีระสิฐ พลตาล (ร้องน�ำ) , ป้ อม - ฉัตรชัย งามสิรมิ งคลชัย (กีตา้ ร์), ปิ ติ - ปิ ติ เอสตราลาโด สหพงศ์ (กีตา้ ร์) และ ออตโต้ - ชาญเดช จันทร์จำ� เริญ (กลอง) ถึงทีม่ าทีไ่ ปของอัลบัม้ ต่อด้วยการโชว์เพลง “เก็บไว้” ซิงเกิ้ล ล่าสุดโดยสามารถสะกดคนดูทไ่ี ด้ฟงั เป็ นครัง้ แรกให้อ้งึ ถึงความไพเราะไปตามๆกัน จบท้ายการแถลงข่าวด้วย การฝากถึงการทัวร์คอนเสิรต์ เปิ ดอัลบัม้ ทัว่ ประเทศและร่วมถ่ายภาพหมูก่ บั บอสใหญ่ใจดี “รุ่งโรจน์ อุปถัมภ์ โพธิวฒั น์” พร้อมทัง้ ศิลปิ นร่วมค่ายทีม่ าให้กำ� ลังใจกันอย่างล ้นงาน

ACCESSORIES

Bracelet สุดชิค!! เทรนด์ทฮ่ี ติ มากในตอนนี้คอื ต้องใส่แบบทีเ่ ป็ น เส้น เล็ก ๆหลายๆเส้น ให้ดู เ ป็ น พวงระย้า มีต วั เลือกหลากหลาย ทัง้ แบบเชือก ลูกปัด หินสี มุก คริสตัล 20

Earrings เก๋ๆ!! ต่างหูทใ่ี ส่ทลี ะหลายๆ ชิ้น ในครัง้ เดียวทีก่ ำ� ลังฮิต สุดๆ น่าจะเป็ นแบบทีม่ ี 2-3 ชิ้น ไล่ลำ� ดับขนาดแม้จะ ไม่สามารถใส่ได้ทกุ โอกาสเหมือนอันดับแรกแต่ถา้ ได้ หยิบมาใส่แล ้วล่ะก็รบั ประกันว่าจะดูเก๋ไก๋ลำ�้ สมัย อิน เทรนด์สุดๆ ไปเลย

Shoes เท่ห์ๆ!! รองเท้าทรงผูช้ าย ก็ยงั โดนขโมยมาเป็ นของเรา เพราะ ใส่แล ้วเท่ สบาย เดินง่ายกว่าส้นสูงๆ ของเราเยอะ รับรองคราวนี้ไม่มที างOut แน่นอน เพราะนัน่ คือเทรน ใหม่ของ spring 2013 collection ของ Victoria beckham นัน่ เอง

บรรยากาศช่วงมินิคอนเสิรต์ สนุกสนานไปกับเพือ่ นๆศิลปิ นในค่ายทีย่ กขบวนกันมาเล่นเป็ นวงเปิ ดให้กบั “LOMOSONIC” พระเอกของงานและเริ่มคึกคักขึ้นเรื่อยๆ เมือ่ กองทัพ “LOMOSONIC” เริ่มขึ้นซึง่ ไม่ทำ� ให้ ผิดหวังจริงๆ โดยพวกเค้าทัง้ 4 ได้นำ� บทเพลงฮิตทัง้ เก่า-ใหม่ทข่ี นมาโชว์กนั อย่างมันส์สุดเหวีย่ ง และทีเ่ ป็ นจุด ไฮไลท์ของวงนี้ทไ่ี ม่วา่ ร้านจะมีพ้นื ทีจ่ ำ� กัดซักแค่ไหนก็ไม่เป็ นอุปสรรคในการ Body Surf ของบอย หนุ่ม ร็อคนักร้องน�ำ ทีส่ ามารถพูดได้วา่ น่าจะกลายเป็ น Signature ของเค้าไปซะแล ้ว โดยท�ำให้แฟนคลับ สือ่ มวลชน ศิลปิ นทัง้ ในค่ายและต่างค่ายที่มารอดู ออกปากเป็ นเสียงเดียวกันว่า “มันส์” สมกับที่รอคอย การกลับมาของพวกเค้า “LOMOSONIC”  วงร็อคมาแรงส์แห่งยุค

http://www.facebook.com/lomosonic http://www.facebook.com/smallroommusic  www.smallroom.co.th

21


แฟชัน่ เมืองกรุง

กลางกรุง Oasis Pleated Maxi Dress

2,670 THB

ASOS Two

Maxi t li p S e id S d er Islan

Riv

rips

air G H r e w lo F id k Orch

Pac

430 THB

Dress

1,334 THB

eeled Sandals

TOWN H ASOS HOME 2,140 THB

Boots ASTON Ankle

ASOS 2670 THB

“LOMOSONIC”

วงร็อคหัวก้าวหน้าแห่งค่ายสมอลล์รูม ปลื้มเปิดตัวอัลบั้ม 2 “ECHO & SILENCE” ณ ร้าน COSMIC RCA กระแสตอบรับวันงานดีเกินคาดดูจากยอดการจับจองเป็ นเจ้าของอัลบัม้ โดยความพิเศษอยู่ทก่ี าร จัดท�ำเป็ น ซีดี 2 แผ่น รวมแล ้วกว่า 20 เพลง และทีน่ ่าประทับใจขึ้นไปอีกคือเมือ่ เพลงใหม่ลา่ สุดอย่าง “เก็บ ไว้” ได้ถกู เล่นสดในงานนี้เป็ นทีแ่ รก ก็มเี สียงร้องตามกันสนัน่ ลันงาน ่ จึงไม่น่าแปลกใจเลยทีเ่ พลงนี้จะมียอดผู ้ เข้าชมใน YouTube ถึง 1 แสนวิว หลังปล่อยไปก่อนหน้าวันงานเพียง 3 วันเท่านัน้ โดยในงานเปิ ดด้วยพิธกี รมากประสบการณ์ ขวัญใจเด็กแนวอย่างดีเจฤทธิ์ – วราฤทธิ์ มังคลานนท์ แห่งคลืน่ แฟตเรดิโอ ทีข่ ้นึ มาเปิ ดงานแถลงข่าว พร้อมสัมภาษณ์ ศิลปิ น“LOMOSONIC” 4 หนุ่มร็อคอย่าง บอย พีระสิฐ พลตาล (ร้องน�ำ) , ป้ อม - ฉัตรชัย งามสิรมิ งคลชัย (กีตา้ ร์), ปิ ติ - ปิ ติ เอสตราลาโด สหพงศ์ (กีตา้ ร์) และ ออตโต้ - ชาญเดช จันทร์จำ� เริญ (กลอง) ถึงทีม่ าทีไ่ ปของอัลบัม้ ต่อด้วยการโชว์เพลง “เก็บไว้” ซิงเกิ้ล ล่าสุดโดยสามารถสะกดคนดูทไ่ี ด้ฟงั เป็ นครัง้ แรกให้อ้งึ ถึงความไพเราะไปตามๆกัน จบท้ายการแถลงข่าวด้วย การฝากถึงการทัวร์คอนเสิรต์ เปิ ดอัลบัม้ ทัว่ ประเทศและร่วมถ่ายภาพหมูก่ บั บอสใหญ่ใจดี “รุ่งโรจน์ อุปถัมภ์ โพธิวฒั น์” พร้อมทัง้ ศิลปิ นร่วมค่ายทีม่ าให้กำ� ลังใจกันอย่างล ้นงาน

ACCESSORIES

Bracelet สุดชิค!! เทรนด์ทฮ่ี ติ มากในตอนนี้คอื ต้องใส่แบบทีเ่ ป็ น เส้น เล็ก ๆหลายๆเส้น ให้ดู เ ป็ น พวงระย้า มีต วั เลือกหลากหลาย ทัง้ แบบเชือก ลูกปัด หินสี มุก คริสตัล 20

Earrings เก๋ๆ!! ต่างหูทใ่ี ส่ทลี ะหลายๆ ชิ้น ในครัง้ เดียวทีก่ ำ� ลังฮิต สุดๆ น่าจะเป็ นแบบทีม่ ี 2-3 ชิ้น ไล่ลำ� ดับขนาดแม้จะ ไม่สามารถใส่ได้ทกุ โอกาสเหมือนอันดับแรกแต่ถา้ ได้ หยิบมาใส่แล ้วล่ะก็รบั ประกันว่าจะดูเก๋ไก๋ลำ�้ สมัย อิน เทรนด์สุดๆ ไปเลย

Shoes เท่ห์ๆ!! รองเท้าทรงผูช้ าย ก็ยงั โดนขโมยมาเป็ นของเรา เพราะ ใส่แล ้วเท่ สบาย เดินง่ายกว่าส้นสูงๆ ของเราเยอะ รับรองคราวนี้ไม่มที างOut แน่นอน เพราะนัน่ คือเทรน ใหม่ของ spring 2013 collection ของ Victoria beckham นัน่ เอง

บรรยากาศช่วงมินิคอนเสิรต์ สนุกสนานไปกับเพือ่ นๆศิลปิ นในค่ายทีย่ กขบวนกันมาเล่นเป็ นวงเปิ ดให้กบั “LOMOSONIC” พระเอกของงานและเริ่มคึกคักขึ้นเรื่อยๆ เมือ่ กองทัพ “LOMOSONIC” เริ่มขึ้นซึง่ ไม่ทำ� ให้ ผิดหวังจริงๆ โดยพวกเค้าทัง้ 4 ได้นำ� บทเพลงฮิตทัง้ เก่า-ใหม่ทข่ี นมาโชว์กนั อย่างมันส์สุดเหวีย่ ง และทีเ่ ป็ นจุด ไฮไลท์ของวงนี้ทไ่ี ม่วา่ ร้านจะมีพ้นื ทีจ่ ำ� กัดซักแค่ไหนก็ไม่เป็ นอุปสรรคในการ Body Surf ของบอย หนุ่ม ร็อคนักร้องน�ำ ทีส่ ามารถพูดได้วา่ น่าจะกลายเป็ น Signature ของเค้าไปซะแล ้ว โดยท�ำให้แฟนคลับ สือ่ มวลชน ศิลปิ นทัง้ ในค่ายและต่างค่ายที่มารอดู ออกปากเป็ นเสียงเดียวกันว่า “มันส์” สมกับที่รอคอย การกลับมาของพวกเค้า “LOMOSONIC”  วงร็อคมาแรงส์แห่งยุค

http://www.facebook.com/lomosonic http://www.facebook.com/smallroommusic  www.smallroom.co.th

21


อร่อยรอบกรุง

ศิลปะเมืองกรุง สนามหลวง

สนามหลวงเป็ น สนามขนาดใหญ่ ตัง้ อยู่ ด า้ นหน้า วัด มหาธาตุยุ ว ราชรัง สฤษฎิ์ ระหว่างพระบรมมหาราชวังกับพระราชวังบวรสถานมงคล ท้องสนามหลวงเดิมเรียกว่า ทุ่งพระเมรุ เนื่องจากใช้เป็ นทีถ่ วายพระเพลิงพระบรมศพพระเจ้าแผ่นดิน และพระบรม วงศานุวงศ์ ครัน้ เมือ่ พ.ศ. 2398 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล ้าเจ้าอยู่หวั ทรง พระกรุณาโปรดเกล ้าฯ ให้เปลีย่ นชื่อเรียกจาก “ทุ่งพระเมรุ” เป็ น “ท้องสนามหลวง” ดัง ปรากฏในประกาศว่า “ทีท่ อ้ งนาหน้าวัดมหาธาตุนนั้ คนอ้างการซึง่ นาน ๆ มีครัง้ หนึ่งแล เป็ นการอวมงคล มาเรียกเป็ นชื่อต�ำบลว่า ‘ทุ่งพระเมรุ’ นัน้ หาชอบไม่ ตัง้ แต่น้ ีสบื ไปที่ ท้องนาหน้าวัดมหาธาตุนนั้ ให้เรียกว่า ‘ท้องสนามหลวง” ตัง้ แต่รชั สมัยพระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช เป็ นต้นมา

ในรัชกาลปัจจุบนั มีการใช้สนามหลวงเป็ นทีป่ ระกอบพระราชพิธสี ำ� คัญๆ เช่น พระ ราชพิธพี ชื มงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ, สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 200 ปี กาญจนาภิเษก รวมทัง้ งานพระเมรุมาศเจ้านายระดับสูง รวมถึงเป็ นทีใ่ ช้จดั กิจกรรม ต่าง ๆ อาทิ การปราศรัยใหญ่ในการหาเสียงเลือกตัง้ ในแต่ละครัง้ หรือการชุมนุม ทางการเมืองต่าง ๆ รวมถึงใช้เป็ นสถานทีจ่ ดั กิจกรรมทางกีฬาการละเล่นต่าง ๆ เช่น ฟุตบอล หรือ ว่าว และเป็ นทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจของประชาชน สนามหลวงเป็ นโบราณสถานส�ำคัญของชาติกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็ น โบราณสถานในราชกิจจานุ เบกษาเล่มที่ 94 ตอนที่ 126 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2520 มีเนื้ อที่ 74 ไร่ 63 ตารางวา

“ เจ๊ ง้ อ ” ก๋วยเตีย๋ วเนือ้

(ปากซอยสันติสุข แยกราชวัตร แยกพิชัยดุสิต)

หากเพื่อนๆชาวโฮ๊ะมีโอกาสแวะเวียนไปแถวถนนนครไชยศรี เขตดุสิต แล้วล่ะก็ไม่ควรที่จะพลาดไปลิ้มลองก๋วยเตี๋ยวเนื้อ ซึ่งระแวกนี้ มี ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่อร่อยๆ อยู่หลายเจ้า ขอแนะน�ำ “ก๋วยเตี๋ยวเนื้อเจ๊ง้อ” ขึ้นชื่อในความอร่อยของน�้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเนื้อเจ๊ง้อ มีกลิ่นอายน�้ำต้มเนื้อ แท้ๆ และโดดเด่นที่เนื้อเปื่อยอันลือชื่อ ในความกรุบนุ่ม จนยืนหยัดมากว่า 30 ปีลักษณะร้านเจ๊ง้อจะเป็นเรือนไม้โบราณ ตั้งโต๊ะทั้งในร้านและนอก ร้านได้ไม่มาก ดังนั้นช่วงเที่ยง ลูกค้าก็ชิงจังหวะหาเก้าอี้ว่างกันเล็กน้อย ร้านนี้ก็มีจุดเด่นที่ เนื้อเปื่อย เนื้อสด เครื่องใน รสน�้ำซุปก็อร่อย หอม เครื่องเทศ ราคาเมื่อเทียบกับปริมาณก็ถือว่าถูกมว๊าก!!

อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

อนุสาวรียช์ ยั สมรภูมสิ ร้างขึ้นเพือ่ เทิดทูนวีรกรรมของทหาร ต�ำรวจและพลเรือนที่ เสียชีวติ ไปในกรณีพพิ าทระหว่างไทยกับฝรัง่ เศส เรื่องการปรับปรุงพรมแดนไทยกับอิน โดจีนฝรัง่ เศสซึง่ ในครัง้ นัน้ มีผูเ้ สียชีวติ 160 นาย พลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา เป็ น ผูว้ างศิลาฤกษ์เมือ่ วันที่ 24 มิถนุ ายน 2484 และจอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็ นผูก้ ระท�ำ พิธเี ปิ ดเมือ่ วันที่ 24 มิถนุ ายน 2485 สถาปนิกผูอ้ อกแบบอนุสาวรียค์ อื หม่อมหลวงปุ่ม มาลากุล ก่อนทีจ่ ะมีการสร้างวงเวียนอนุสาวรีย ์ บริเวณจุดตัดของถนนพญาไท ถนน ราชวิถี และถนนพหลโยธิน นี้มชี ่อื เรียกว่า “สีแ่ ยกสนามเป้ า”

ลักษณะทางสถาปัตยกรรม

หม่อมหลวงปุ่มใช้ดาบปลายปื นซึง่ เป็ นอาวุธประจ�ำกายทหาร โดยใช้ดาบปลายปื น ห้าเล่มรวมกันจัดตัง้ เป็ นกลีบแบบลูกมะเฟื องปลายดาบชี้ข้นึ บนส่วนคมของดาบหันออก

คุณพัชรินทร์ แซ่ล้ ี หรือเจ้ง ้อ อายุ 51 ปี เจ้าของร้านกล่าวว่า ได้สูตรการท�ำก๋วยเตีย๋ ว เนื้อสูตรโบราณมาจากรุ่นคุณพ่อ ทีม่ าจากเมืองจีนและมายึดอาชีพขายก๋วยเตีย๋ วเนื้อ เมนู เนื้อทีท่ างร้านขายดิบขายดี และลูกค้านิยมสัง่ คือ “เกาเหลารวมทุกอย่าง” ทีร่ วมทุกอย่าง ก็จะมี ทัง้ เนื้อสด เนื้อเปื่ อย ไส้อ่อน ขอบด้ง ม้าม เอ็นแก้ว ตับ และลูกชิ้นเนื้อ ผักทีใ่ ช้ใส่ เกาเหลามี 2 อย่างคือ ถัวงอก ่ และผักบุง้ ต้องชิมก่อนแล ้วค่อยปรุง เพราะน�ำ้ ซุปมีรสเข้ม ข้นอยู่แล ้ว กินกับข้าวสวยร้อนๆ สักถ้วยสองถ้วย ราคาธรรมดาชามละ 30 บาท พิเศษ 40 และพิเศษเพิม่ เนื้อต่างๆแล ้วแต่ลูกค้าสัง่ 50 บาท หากต้องการกินให้ถงึ รสชาติของเนื้อ แนะน�ำเมนู เกาเหลาแห้งรวมทุกอย่าง ชามนี้มที งั้ เนื้อสดเนื้อเปื่ อย ลูกชิ้น เครื่องในทุก อย่าง อัดแน่นกันอยู่ในชาม เหยาะซีอวิ ๊ ด�ำเล็กน้อย คลุกเคล ้าให้เข้ากัน เวลากินปรุงรส ด้วยเครื่องปรุงให้ถกู ปากตามชอบใจ กินกับ ข้าวสวยร้อนๆ เข้ากันพอดี ส�ำหรับน�ำ้ ซุป ก๋วยเตีย๋ วเนื้อ ทีม่ คี วามเข้มข้นนัน้ เจ้ง ้อบอกว่าเป็ นสูตรเด็ดตัง้ แต่สมัยรุ่นคุณพ่อ ทีน่ ำ� ติดตัวมาจากเมืองจีน โดยน�ำ้ ซุปต้มรวมกับสมุนไพรจีน ทีใ่ ส่ลงไปเล็กน้อยเพือ่ ให้เข้มข้น และมีรสชาติทก่ี ลมกล่อม หอมกรุ่น ส่วนเนื้อเปื่ อยนัน้ เจ๊ง ้อบอกเคล็ดลับว่า ทางร้านน�ำ เนื้อส่วนสะโพก และท้องติดมัน ลงไปต้มกับน�ำ้ ซุป เมือ่ น�ำ้ ซุปเดือด ก็ให้ลดไฟลงเล็กน้อย ต้มประมาณ 3-4 ชัว่ โมง เนื้อทีต่ ม้ จะเปื่ อยพอดี ใช้เนื้อสดหมักซีอวิ ๊ และส่วนผสมต่างๆ ที่ เป็ นสูตรของทางร้านเสร็จ แลว้ น�ำไปหมักไว้ในตูเ้ ย็นทิ้งไว้ 3-4 ชัว่ โมง หลังจากนัน้ ก็นำ� ออกมาท�ำให้ลูกค้า

ก่อสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กประดับหินอ่อน มีความสูงประมาณ50 เมตร ดาบ ปลายปื นส่วนด้ามตัง้ เหนือเพดานห้องโถงใหญ่ ใช้เก็บกระสุนปื นใหญ่บรรจุอฐั ทิ หารที่ เสียชีวติ ในกรณีพพิ าทไทย-ฝรัง่ เศส ด้านนอกตอนโคนดาบปลายปื น มีรูปปัน้ หล่อ ทองแดง ขนาดสองเท่าคนธรรมดา ของนักรบ 5 เหล่า คือ ทหารบก ทหารเรือ ทหาร อากาศ ต�ำรวจ และพลเรือน ศิลปิ นผูป้ นั้ รูปเหล่านี้เป็ นลูกศิษย์ของ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี เช่น สิทธิเดช แสงหิรญั , อนุจติ ร แสงเดือน, พิมาน มูลประสุข, แช่ม ขาวมีช่อื ภายใต้การควบคุมของ ศ.ศิลป์ พีระศรี ด้านนอกของผนังห้องโถง เป็ นแผ่นทองแดง จารึกนามผูเ้ สียชีวติ และผูส้ ละชีพเพือ่ ชาติจากสงครามต่างๆ ตัง้ แต่ พ.ศ. 2483-2497 รวมทัง้ สิ้น 801 นาย

แผนที่การเดินทาง

เวลาบริการ ที่อยู่ โทร. ทางไปร้าน

22

: เช้า - 16 น. หลัง 13 น. อาหารจะเริ่มหมด เพือ่ ความแน่นอนให้ไปก่อนเทีย่ ง : 679 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กทม. : 0 2241 5541, 08 6567 1260 : ร้านอยู่ห่างจากแยกราชวัตรไปทางศรีย่าน จากแยกราชวัตรไปทางศรีย่าน ประมาณ 200 เมตร ร้านอยู่ขวามือ เป็ น ห้องแถวไม้โบราณ ไม่มชี ่อื ห่างจากซอยสันติสุข 20 ม. ตัง้ โต๊ะทัง้ ในร้านและริมทางเท้า

23


อร่อยรอบกรุง

ศิลปะเมืองกรุง สนามหลวง

สนามหลวงเป็ น สนามขนาดใหญ่ ตัง้ อยู่ ด า้ นหน้า วัด มหาธาตุยุ ว ราชรัง สฤษฎิ์ ระหว่างพระบรมมหาราชวังกับพระราชวังบวรสถานมงคล ท้องสนามหลวงเดิมเรียกว่า ทุ่งพระเมรุ เนื่องจากใช้เป็ นทีถ่ วายพระเพลิงพระบรมศพพระเจ้าแผ่นดิน และพระบรม วงศานุวงศ์ ครัน้ เมือ่ พ.ศ. 2398 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล ้าเจ้าอยู่หวั ทรง พระกรุณาโปรดเกล ้าฯ ให้เปลีย่ นชื่อเรียกจาก “ทุ่งพระเมรุ” เป็ น “ท้องสนามหลวง” ดัง ปรากฏในประกาศว่า “ทีท่ อ้ งนาหน้าวัดมหาธาตุนนั้ คนอ้างการซึง่ นาน ๆ มีครัง้ หนึ่งแล เป็ นการอวมงคล มาเรียกเป็ นชื่อต�ำบลว่า ‘ทุ่งพระเมรุ’ นัน้ หาชอบไม่ ตัง้ แต่น้ ีสบื ไปที่ ท้องนาหน้าวัดมหาธาตุนนั้ ให้เรียกว่า ‘ท้องสนามหลวง” ตัง้ แต่รชั สมัยพระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช เป็ นต้นมา

ในรัชกาลปัจจุบนั มีการใช้สนามหลวงเป็ นทีป่ ระกอบพระราชพิธสี ำ� คัญๆ เช่น พระ ราชพิธพี ชื มงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ, สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 200 ปี กาญจนาภิเษก รวมทัง้ งานพระเมรุมาศเจ้านายระดับสูง รวมถึงเป็ นทีใ่ ช้จดั กิจกรรม ต่าง ๆ อาทิ การปราศรัยใหญ่ในการหาเสียงเลือกตัง้ ในแต่ละครัง้ หรือการชุมนุม ทางการเมืองต่าง ๆ รวมถึงใช้เป็ นสถานทีจ่ ดั กิจกรรมทางกีฬาการละเล่นต่าง ๆ เช่น ฟุตบอล หรือ ว่าว และเป็ นทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจของประชาชน สนามหลวงเป็ นโบราณสถานส�ำคัญของชาติกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็ น โบราณสถานในราชกิจจานุ เบกษาเล่มที่ 94 ตอนที่ 126 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2520 มีเนื้ อที่ 74 ไร่ 63 ตารางวา

“ เจ๊ ง้ อ ” ก๋วยเตีย๋ วเนือ้

(ปากซอยสันติสุข แยกราชวัตร แยกพิชัยดุสิต)

หากเพื่อนๆชาวโฮ๊ะมีโอกาสแวะเวียนไปแถวถนนนครไชยศรี เขตดุสิต แล้วล่ะก็ไม่ควรที่จะพลาดไปลิ้มลองก๋วยเตี๋ยวเนื้อ ซึ่งระแวกนี้ มี ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่อร่อยๆ อยู่หลายเจ้า ขอแนะน�ำ “ก๋วยเตี๋ยวเนื้อเจ๊ง้อ” ขึ้นชื่อในความอร่อยของน�้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเนื้อเจ๊ง้อ มีกลิ่นอายน�้ำต้มเนื้อ แท้ๆ และโดดเด่นที่เนื้อเปื่อยอันลือชื่อ ในความกรุบนุ่ม จนยืนหยัดมากว่า 30 ปีลักษณะร้านเจ๊ง้อจะเป็นเรือนไม้โบราณ ตั้งโต๊ะทั้งในร้านและนอก ร้านได้ไม่มาก ดังนั้นช่วงเที่ยง ลูกค้าก็ชิงจังหวะหาเก้าอี้ว่างกันเล็กน้อย ร้านนี้ก็มีจุดเด่นที่ เนื้อเปื่อย เนื้อสด เครื่องใน รสน�้ำซุปก็อร่อย หอม เครื่องเทศ ราคาเมื่อเทียบกับปริมาณก็ถือว่าถูกมว๊าก!!

อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

อนุสาวรียช์ ยั สมรภูมสิ ร้างขึ้นเพือ่ เทิดทูนวีรกรรมของทหาร ต�ำรวจและพลเรือนที่ เสียชีวติ ไปในกรณีพพิ าทระหว่างไทยกับฝรัง่ เศส เรื่องการปรับปรุงพรมแดนไทยกับอิน โดจีนฝรัง่ เศสซึง่ ในครัง้ นัน้ มีผูเ้ สียชีวติ 160 นาย พลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา เป็ น ผูว้ างศิลาฤกษ์เมือ่ วันที่ 24 มิถนุ ายน 2484 และจอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็ นผูก้ ระท�ำ พิธเี ปิ ดเมือ่ วันที่ 24 มิถนุ ายน 2485 สถาปนิกผูอ้ อกแบบอนุสาวรียค์ อื หม่อมหลวงปุ่ม มาลากุล ก่อนทีจ่ ะมีการสร้างวงเวียนอนุสาวรีย ์ บริเวณจุดตัดของถนนพญาไท ถนน ราชวิถี และถนนพหลโยธิน นี้มชี ่อื เรียกว่า “สีแ่ ยกสนามเป้ า”

ลักษณะทางสถาปัตยกรรม

หม่อมหลวงปุ่มใช้ดาบปลายปื นซึง่ เป็ นอาวุธประจ�ำกายทหาร โดยใช้ดาบปลายปื น ห้าเล่มรวมกันจัดตัง้ เป็ นกลีบแบบลูกมะเฟื องปลายดาบชี้ข้นึ บนส่วนคมของดาบหันออก

คุณพัชรินทร์ แซ่ล้ ี หรือเจ้ง ้อ อายุ 51 ปี เจ้าของร้านกล่าวว่า ได้สูตรการท�ำก๋วยเตีย๋ ว เนื้อสูตรโบราณมาจากรุ่นคุณพ่อ ทีม่ าจากเมืองจีนและมายึดอาชีพขายก๋วยเตีย๋ วเนื้อ เมนู เนื้อทีท่ างร้านขายดิบขายดี และลูกค้านิยมสัง่ คือ “เกาเหลารวมทุกอย่าง” ทีร่ วมทุกอย่าง ก็จะมี ทัง้ เนื้อสด เนื้อเปื่ อย ไส้อ่อน ขอบด้ง ม้าม เอ็นแก้ว ตับ และลูกชิ้นเนื้อ ผักทีใ่ ช้ใส่ เกาเหลามี 2 อย่างคือ ถัวงอก ่ และผักบุง้ ต้องชิมก่อนแล ้วค่อยปรุง เพราะน�ำ้ ซุปมีรสเข้ม ข้นอยู่แล ้ว กินกับข้าวสวยร้อนๆ สักถ้วยสองถ้วย ราคาธรรมดาชามละ 30 บาท พิเศษ 40 และพิเศษเพิม่ เนื้อต่างๆแล ้วแต่ลูกค้าสัง่ 50 บาท หากต้องการกินให้ถงึ รสชาติของเนื้อ แนะน�ำเมนู เกาเหลาแห้งรวมทุกอย่าง ชามนี้มที งั้ เนื้อสดเนื้อเปื่ อย ลูกชิ้น เครื่องในทุก อย่าง อัดแน่นกันอยู่ในชาม เหยาะซีอวิ ๊ ด�ำเล็กน้อย คลุกเคล ้าให้เข้ากัน เวลากินปรุงรส ด้วยเครื่องปรุงให้ถกู ปากตามชอบใจ กินกับ ข้าวสวยร้อนๆ เข้ากันพอดี ส�ำหรับน�ำ้ ซุป ก๋วยเตีย๋ วเนื้อ ทีม่ คี วามเข้มข้นนัน้ เจ้ง ้อบอกว่าเป็ นสูตรเด็ดตัง้ แต่สมัยรุ่นคุณพ่อ ทีน่ ำ� ติดตัวมาจากเมืองจีน โดยน�ำ้ ซุปต้มรวมกับสมุนไพรจีน ทีใ่ ส่ลงไปเล็กน้อยเพือ่ ให้เข้มข้น และมีรสชาติทก่ี ลมกล่อม หอมกรุ่น ส่วนเนื้อเปื่ อยนัน้ เจ๊ง ้อบอกเคล็ดลับว่า ทางร้านน�ำ เนื้อส่วนสะโพก และท้องติดมัน ลงไปต้มกับน�ำ้ ซุป เมือ่ น�ำ้ ซุปเดือด ก็ให้ลดไฟลงเล็กน้อย ต้มประมาณ 3-4 ชัว่ โมง เนื้อทีต่ ม้ จะเปื่ อยพอดี ใช้เนื้อสดหมักซีอวิ ๊ และส่วนผสมต่างๆ ที่ เป็ นสูตรของทางร้านเสร็จ แลว้ น�ำไปหมักไว้ในตูเ้ ย็นทิ้งไว้ 3-4 ชัว่ โมง หลังจากนัน้ ก็นำ� ออกมาท�ำให้ลูกค้า

ก่อสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กประดับหินอ่อน มีความสูงประมาณ50 เมตร ดาบ ปลายปื นส่วนด้ามตัง้ เหนือเพดานห้องโถงใหญ่ ใช้เก็บกระสุนปื นใหญ่บรรจุอฐั ทิ หารที่ เสียชีวติ ในกรณีพพิ าทไทย-ฝรัง่ เศส ด้านนอกตอนโคนดาบปลายปื น มีรูปปัน้ หล่อ ทองแดง ขนาดสองเท่าคนธรรมดา ของนักรบ 5 เหล่า คือ ทหารบก ทหารเรือ ทหาร อากาศ ต�ำรวจ และพลเรือน ศิลปิ นผูป้ นั้ รูปเหล่านี้เป็ นลูกศิษย์ของ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี เช่น สิทธิเดช แสงหิรญั , อนุจติ ร แสงเดือน, พิมาน มูลประสุข, แช่ม ขาวมีช่อื ภายใต้การควบคุมของ ศ.ศิลป์ พีระศรี ด้านนอกของผนังห้องโถง เป็ นแผ่นทองแดง จารึกนามผูเ้ สียชีวติ และผูส้ ละชีพเพือ่ ชาติจากสงครามต่างๆ ตัง้ แต่ พ.ศ. 2483-2497 รวมทัง้ สิ้น 801 นาย

แผนที่การเดินทาง

เวลาบริการ ที่อยู่ โทร. ทางไปร้าน

22

: เช้า - 16 น. หลัง 13 น. อาหารจะเริ่มหมด เพือ่ ความแน่นอนให้ไปก่อนเทีย่ ง : 679 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กทม. : 0 2241 5541, 08 6567 1260 : ร้านอยู่ห่างจากแยกราชวัตรไปทางศรีย่าน จากแยกราชวัตรไปทางศรีย่าน ประมาณ 200 เมตร ร้านอยู่ขวามือ เป็ น ห้องแถวไม้โบราณ ไม่มชี ่อื ห่างจากซอยสันติสุข 20 ม. ตัง้ โต๊ะทัง้ ในร้านและริมทางเท้า

23


นอกกรุง

“หาดพัทยากลาง”

ชายหาดที่พร้อมจะให้คุณพักผ่อนเสมอ

การที่ชายหาดพัทยาเป็ นที่นิยมนั้น ไม่ได้มาจากแค่ส่วนทีเ่ ป็ นโค้ง และความยาวชายของชายหาด เพราะทีจ่ ริงแล ้วมันรวมถึงการทีเ่ ต็มไป ด้วยกิจกรรมทางน�ำ้ ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าทีอ่ ยู่ใกล ้ ๆ ร้านอาหาร และมีทพ่ี กั ติดกับบริเวณชายหาดด้วย หรือถ้าพูดอีกทางหนึ่งก็คอื พัทยา บีช สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเทีย่ วได้ดมี ากในแทบ ทุก ๆ ด้านนัน่ เอง น�ำ้ ทะเลของเมืองพัทยาทุกวันนี้ค่อนสะอาดขึ้น มากกว่าเมือ่ ก่อนเยอะ เพราะช่วงระยะเวลาสองสามปี มานี้ เมืองพัทยา วางเป้ าทีจ่ ะท�ำให้บชี มีความสะอาด เพือ่ ดึงดูดนักท่องเทีย่ วได้มากขึ้น ซึง่ หลังจากกระบวนการท�ำความสะอาดแล ้ว กิจกรรมและการกีฬาทาง น�ำ้ ทีเ่ มืองพัทยาก็เริ่มมีมากขึ้น เช่น บานาน่าโบ๊ต วินเซิรฟ์ และเจ๊ตสกี เป็ นต้น และแน่นอนทีส่ ุดว่า ชายหาดจะต้องมีเตียงผ้าใบใต้ร่มคันใหญ่ คอยให้บริการด้วยเช่นกัน สถานทีท่ ่องเทีย่ วรอบ ๆ ชายหาดพัทยายังเป็ นอีกอย่างนึงทีท่ ำ� ให้ พัทยาบีชมีความน่าสนใจ เพราะนักท่องเทีย่ วสามารถสนุกไปกับทัง้ การ เล่นน�ำ้ ทะเล และไปท�ำกิจกรรมอย่างอื่นได้ในวันเดียวกัน Ripley’s Believe it or not คือสถานที่ ๆ สามารถท�ำให้ประหลาดใจได้กบั สิง่ แปลก ๆ ซึง่ สามารถไปด้วยกันได้ทงั้ ครอบครัวเลยด้วย โดยที่ Ripley นี้อยู่ใน รอยัล การ์เด้น พลาซ่า (Royal Garden Plaza) ทีต่ ดิ กับบีชนี่ เอง อีกทีน่ ึงทีค่ นนิยมมากก็คอื วัดเขาพระบาทซึง่ สามารถท�ำให้เรามอง เห็ น ทิว ทัศ น์ใ นมุม กว้า งของพัท ยาบีช และเมือ งพัท ยานัน่ เองสวน เฉลิมพระเกียรติตรงบริเวณเขาพัทยาก็เป็ นที่นงั ่ พักผ่อนหย่อนใจได้ดี เพราะมีความเป็ นธรรมชาติจากต้นไม้มากมายนัน่ เอง อีกทีห่ นึ่งทีไ่ ด้รบั ความนิยมก็คอื วัดพระใหญ่ ซึง่ มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่อยู่ดว้ ย ผูค้ นมัก จะขึ้นไปไหว้พระและชมความอลังการของพระพุทธรูปนัน่ เอง

การเดินทาง ระยะทาง กรุงเทพ-พัทยา ประมาณ 100 กิโลเมตร เดินทางเพียงแค่ชวั ่ โมงครึ่งก็ถงึ ทีห่ มาย

โฮ๊ะ : อร่อยนอกกรุง

พัทยาเป็ นเมืองท่องเทีย่ ว แน่นอนว่ามีรา้ นอาหารมากมาย มีให้เลือกแบบนานาชาติเลย แต่ครัง้ นี้ เราจะขอแนะน�ำร้านอาหารทีไ่ ม่อยากให้พลาดกัน ขอน�ำเสนอร้านนี้เลยครับ “ต๋อย ซีฟู๊ด” เดินทาง จากตัวเมืองชลบุรี ใช้ถนนสุขมุ วิทเข้าอ�ำเภอสัตหีบ ผ่านโรงแรมแอมบาสซาเดอร์มาประมาณ 2 กิโลเมตร จะเจอสามแยก แล ้วให้เลี้ยวขวามาประมาณ 400 เมตร จะเห็นร้านทะเลซีฟ้ ูด อยู่ทางด้าน ขวามือใกล ้กับตลาดบ้านอ�ำเภอ ร้านทีน่ งั ่ ทานอาหารเป็ นไม้ ยืน่ ออกไปกลางทะเลนิดหน่อย บรรยากาศดี ลมทะเลพัดตลอด อาหารทีน่ ่ีราคาไม่แพง รอไม่นาน อาหารทะเลสด น�ำ้ จิ้มซีฟ้ ูดสุด แซ่บ รับรองว่าใครได้มาทานทีน่ ่ีแล ้วจะต้องกลับมาอีกแน่นอน ถ้าไปพัทยาอย่าพลาดกันนะครับ รับ ประกันความอร่อยโดยทีมงานโฮ๊ะ แมกกาซีน ครับ

เวลา : 10.00 - 22.00 น. โทร : (038) 237 256 ทุกวัน

24


นอกกรุง

“หาดพัทยากลาง”

ชายหาดที่พร้อมจะให้คุณพักผ่อนเสมอ

การที่ชายหาดพัทยาเป็ นที่นิยมนั้น ไม่ได้มาจากแค่ส่วนทีเ่ ป็ นโค้ง และความยาวชายของชายหาด เพราะทีจ่ ริงแล ้วมันรวมถึงการทีเ่ ต็มไป ด้วยกิจกรรมทางน�ำ้ ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าทีอ่ ยู่ใกล ้ ๆ ร้านอาหาร และมีทพ่ี กั ติดกับบริเวณชายหาดด้วย หรือถ้าพูดอีกทางหนึ่งก็คอื พัทยา บีช สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเทีย่ วได้ดมี ากในแทบ ทุก ๆ ด้านนัน่ เอง น�ำ้ ทะเลของเมืองพัทยาทุกวันนี้ค่อนสะอาดขึ้น มากกว่าเมือ่ ก่อนเยอะ เพราะช่วงระยะเวลาสองสามปี มานี้ เมืองพัทยา วางเป้ าทีจ่ ะท�ำให้บชี มีความสะอาด เพือ่ ดึงดูดนักท่องเทีย่ วได้มากขึ้น ซึง่ หลังจากกระบวนการท�ำความสะอาดแล ้ว กิจกรรมและการกีฬาทาง น�ำ้ ทีเ่ มืองพัทยาก็เริ่มมีมากขึ้น เช่น บานาน่าโบ๊ต วินเซิรฟ์ และเจ๊ตสกี เป็ นต้น และแน่นอนทีส่ ุดว่า ชายหาดจะต้องมีเตียงผ้าใบใต้ร่มคันใหญ่ คอยให้บริการด้วยเช่นกัน สถานทีท่ ่องเทีย่ วรอบ ๆ ชายหาดพัทยายังเป็ นอีกอย่างนึงทีท่ ำ� ให้ พัทยาบีชมีความน่าสนใจ เพราะนักท่องเทีย่ วสามารถสนุกไปกับทัง้ การ เล่นน�ำ้ ทะเล และไปท�ำกิจกรรมอย่างอื่นได้ในวันเดียวกัน Ripley’s Believe it or not คือสถานที่ ๆ สามารถท�ำให้ประหลาดใจได้กบั สิง่ แปลก ๆ ซึง่ สามารถไปด้วยกันได้ทงั้ ครอบครัวเลยด้วย โดยที่ Ripley นี้อยู่ใน รอยัล การ์เด้น พลาซ่า (Royal Garden Plaza) ทีต่ ดิ กับบีชนี่ เอง อีกทีน่ ึงทีค่ นนิยมมากก็คอื วัดเขาพระบาทซึง่ สามารถท�ำให้เรามอง เห็ น ทิว ทัศ น์ใ นมุม กว้า งของพัท ยาบีช และเมือ งพัท ยานัน่ เองสวน เฉลิมพระเกียรติตรงบริเวณเขาพัทยาก็เป็ นที่นงั ่ พักผ่อนหย่อนใจได้ดี เพราะมีความเป็ นธรรมชาติจากต้นไม้มากมายนัน่ เอง อีกทีห่ นึ่งทีไ่ ด้รบั ความนิยมก็คอื วัดพระใหญ่ ซึง่ มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่อยู่ดว้ ย ผูค้ นมัก จะขึ้นไปไหว้พระและชมความอลังการของพระพุทธรูปนัน่ เอง

การเดินทาง ระยะทาง กรุงเทพ-พัทยา ประมาณ 100 กิโลเมตร เดินทางเพียงแค่ชวั ่ โมงครึ่งก็ถงึ ทีห่ มาย

โฮ๊ะ : อร่อยนอกกรุง

พัทยาเป็ นเมืองท่องเทีย่ ว แน่นอนว่ามีรา้ นอาหารมากมาย มีให้เลือกแบบนานาชาติเลย แต่ครัง้ นี้ เราจะขอแนะน�ำร้านอาหารทีไ่ ม่อยากให้พลาดกัน ขอน�ำเสนอร้านนี้เลยครับ “ต๋อย ซีฟู๊ด” เดินทาง จากตัวเมืองชลบุรี ใช้ถนนสุขมุ วิทเข้าอ�ำเภอสัตหีบ ผ่านโรงแรมแอมบาสซาเดอร์มาประมาณ 2 กิโลเมตร จะเจอสามแยก แล ้วให้เลี้ยวขวามาประมาณ 400 เมตร จะเห็นร้านทะเลซีฟ้ ูด อยู่ทางด้าน ขวามือใกล ้กับตลาดบ้านอ�ำเภอ ร้านทีน่ งั ่ ทานอาหารเป็ นไม้ ยืน่ ออกไปกลางทะเลนิดหน่อย บรรยากาศดี ลมทะเลพัดตลอด อาหารทีน่ ่ีราคาไม่แพง รอไม่นาน อาหารทะเลสด น�ำ้ จิ้มซีฟ้ ูดสุด แซ่บ รับรองว่าใครได้มาทานทีน่ ่ีแล ้วจะต้องกลับมาอีกแน่นอน ถ้าไปพัทยาอย่าพลาดกันนะครับ รับ ประกันความอร่อยโดยทีมงานโฮ๊ะ แมกกาซีน ครับ

เวลา : 10.00 - 22.00 น. โทร : (038) 237 256 ทุกวัน

24


ดูหนัง-ฟังเพลง

ซิง่

MINI VISION

จากเรื่องจริงทีท่ รงพลังและน่าทึง่ ของผูช้ ายคนหนึ่ง ทีต่ อ้ งการเปลีย่ นโลก… และเขาก็ทำ� จนส�ำเร็จ เรื่องของ jOBS เล่าถึงช่วงเวลาระหว่างปี 1970 จนถึง 2000 ทีส่ ร้างและหล่อหลอมให้ สตีฟ จ็อบส์ กลายเป็ นบุคคล ทีเ่ รียกได้วา่ ไอค่อนแห่งวงการไอทีอย่างทีเ่ รารูจ้ กั กันเป็ นอย่างดี ซึง่ จะเริ่มตัง้ แต่จดุ เริ่มต้นในโรงรถ พาโล อัลโต ทีก่ ลายเป็ นบริษทั Apple Inc ร่วมเดินทางไปกับ สตีฟ จ็อบส์ ทีน่ ำ� แสดงโดย แอชตัน คุชเชอร์ และสัมผัสกับแรงบันดาลใจ การค้นพบตัวตน จุดต�ำ่ สุดของชีวติ ชัยชนะทีย่ ง่ิ ใหญ่ และความพยายามอย่าง ไม่ลดละในการเปลีย่ นโลกทีท่ กุ คนเคยรูจ้ กั ...

จากชีวติ จริงของเจ้าหญิงไดอาน่ า ในสองปี สุดท้ายของพระองค์ ซึ่งรับบทโดยดาราสาวผู เ้ คยเข้าชิงรางวัล ออสการ์มาแล ้วถึง 2 ครัง้ อย่างนาโอมิ วัตส์ ภาพยนตร์ถา่ ยทอดเรื่องราวของเธอทัง้ ในแง่ของพระราชกรณียกิจ ต่างๆ รวมทัง้ ในแง่ของความสัมพันธ์ส่วนตัวกับนายแพทย์ฮสั นัต ข่าน แสดงโดยนาวีน แอนดริวส์และโดดี อัลฟาเย็ด แสดงโดย แคส อันวาร์ ซึง่ จะได้เห็นถึงความพยายามในการตามหาความสุขของเจ้าหญิงทีข่ ้นึ ชื่อว่ามี คนรักมากทีส่ ุดในโลก รวมทัง้ ยังเปิ ดเผยความลับในชีวติ จริงของเจ้าหญิงผูล้ ว่ งลับพระองค์น้ ี

RIDDICK3

YOUR’RE NEXT PRISONERS

นักรบอวกาศเถือ่ นอย่าง Riddick ทีด่ ำ� เนินเรื่องมาถึงในภาค 3 กัน แล ้ว ในภาคนี้ จะเผยให้เห็นความมืดม่นของ วิน ดีเซล ในบท ริดดิค ในเรื่องราวหลังจากที่ ริคดิค ได้ถกู เผ่าพันธุข์ องตัวเองหักหลัง ให้ ทิ้งตายอยู่บนดาวทีเ่ ต็มไปด้วยเหล่าอสูรกาย และ สัตว์ประหลาด มากมาย แต่ทา้ ยสุดด้วยความเก่งกาจก็ทำ� ให้ ริคดิค สามารถเอาตัว รอดจากสิง่ เหล่านัน้ มาได้ และมุง่ หน้าเต็มก�ำลังพร้อมทีจ่ ะแก้แค้น วาโก้ ผูน้ ำ� ทัพของเหล่าตัวร้าย ทีไ่ ด้ดนั มาหลงทางอยู่แถวสถานทีท่ ่ี เขาวางหมากไว้เพือ่ จะจัดการพวกมันอยู่ พอดีนนั ่ เอง

ความหวาดผวาขัน้ สุ ด ว่า ด้ว ยความสยองขวัญ ที่ม าเยือ นถึง หน้า ประตูบา้ น ครอบครัวเดวิสนั ทีร่ ำ� ่ รวยพอๆ กับโดดเดีย่ ว ออเบรย์ และพอล เดวิสนั จึงจัดงานเลี้ยงฉลองครบรอบวันแต่งงานโดยเชิญ สมาชิกครอบครัวมารวมตัวกันทีค่ ฤหาสน์หลังอันห่างไกลผูค้ น แต่ แล ้วสิง่ ทีไ่ ม่คดิ ฝันก็เกิดขึ้น เมือ่ กลุม่ คนร้ายสวมหน้ากากสัตว์บกุ เข้า มาไล่ฆ่าพวกเขาถึงในบ้านสิ่งเดียวที่พวกเขารู ค้ ือไม่มใี ครสักคนที่ ปลอดภัย

เรื่อ งราวของช่ า งไม้ใ นเมืองเล็กๆ คนหนึ่ ง ชื่อ เคลเลอร์ แสดง โดย ฮิว แจ็คแมน ซึ่งลูกสาวของเขาและเพือ่ นสนิทของลูกสาวถูก ลักพาตัวไป และหลังจากต�ำรวจไม่สามารถหาพวกเธอเจอได้ เคล เลอร์ จึงตัดสินใจตัง้ ตัวเป็ นศาลเตี้ยบังคับใช้กฎหมายเสียเอง แต่ก็ ต้องเผชิญหน้ากับนักสืบ โลกิแสดงโดย จิลเลนฮาล ต�ำรวจหนุ่ มไฟ แรงที่พกความมัน่ ใจมาเต็มกระเป๋ า ซึ่งได้รบั มอบหมายให้ดูแลคดีน้ ี

music นิทาน

(single)

(uprising)

ตู่ ภพธร

Musketeers

กี่พรุ่งนี้

(single)

Potato

Inter recommend

thai recommend 26

ถ้าเธอไป

Everthing

Wake me up (Ture)

(Unorthodox Jukebox)

has changed

Avicii

Bruno Mars

Taylor Swift

Treasure

หากกล่าวถึงค่ายรถที่มีดีไซน์เฉพาะตัวเป็นที่จดจ�ำที่สุดค่าย หนึ่งคงหนีไม่พ้น มินิ (Mini) ค่ายรถเล็กไฟหน้ากลมสุดน่ารัก ซึ่งถือเป็นรถในฝันของใครหลายคนทีเดียว และในปี 2013 มิ นิ ก็ ไ ด้ เ ปิ ด ตั ว รถต้ น แบบรุ ่ น ล่ า สุ ด เพื่ อ เป็ น แนวทางในการ ออกแบบรถรุ่นต่อ ๆ ไปของมินิที่จะลุยตลาดต่อจากนี้

POP-CARS

โดยรถต้นแบบคันดังกล่าวมีช่อื ว่า มินิ วิชนั ่ (Mini Vision) เป็ นรถแฮทช์แบค 3 ประตูสสี ม้ สดใส ดีไซน์คุน้ เคยด้วยไฟหน้ากลมโต กระจังหน้ารูปหกเหลีย่ มมุมโค้งมน กันชน เจาะช่องระบายลมช่วยเรื่องสมรรถนะ บริเวณฐานและซุม้ ล ้อครอบด้วยเส้นสีเทาให้ความต่อ เนื่อง ไฟท้ายรูปสีเ่ หลีย่ มขนาดใหญ่ และท่อไอเสียคู่ตรงกลางให้ความสปอร์ตเต็มที่ ภายในออกแบบได้อย่างอเนกประสงค์เต็มทีแ่ ละตกแต่งอย่างล�ำ้ สมัย คอนโซลหน้า และพื้นใช้ไฟ LED แสดงผลการท�ำงานต่าง ๆ ได้อย่างโดดเด่น มาตรวัดแสดงผลการท�ำงานรูป วงกลมตรงกลางขนาดใหญ่โต พวงมาลัยมัลติฟงั ก์ชนั ่ และมาตรวัดความเร็วดิจติ อลทีส่ ามารถ เปลีย่ นสีเพือ่ บอกสถานะได้ตามความเหมาะสม นอกจากนี้ ประตูรถยังติดตัง้ ลายธง Union Jack แห่งสหราชอาณาจักร บ้านเกิดของมินินนั ่ เอง มินิ วิชนั ่ ยังไม่มกี ารเปิ ดเผยเครื่องยนต์ทใ่ี ช้ เนื่องจากยังอยู่ในขัน้ ออกแบบใน คอมพิวเตอร์เท่านัน้ แต่กถ็ อื เป็ นต้นแบบทีน่ ่าสนใจไม่นอ้ ย ซึง่ คาดว่ารถรุ่นดังกล่าวจะเป็ นต้น แบบให้กบั มินิ คูเปอร์ รุ่นที่ 3 รหัสตัวถัง F56 ทีม่ กี ำ� หนดเปิ ดตัวในปี 2014 นี้ ทีม่ า : usnews.rankingsandreviews.com/cars-trucks/rankings/cars/

SuperCars SuperCars

DIANA

2013 Mercedes-Benz S-Class

2013 Porsche Panamera

2013 Tesla Model S

Cars

JOBS

2013 Mazda Mazda3

2014 Ford Focus

2013 honda fit

Overall: 9.2 Overall: 8.9 Critics’ Rating: 9.3 Critics’ Rating: 8.7 ทีม่ า : usnews.rankingsandreviews.com/cars-trucks/rankings/cars/ Performance: 8.3 Performance: 8.9 Interior: 9.3 Interior: 8.4 Safety: N/A Safety: N/A Reliability: Reliability:

Overall: 8.6 Critics’ Rating: 9.0 Performance: 8.8 Interior: 7.6 Safety: 9.2 Reliability:

Overall: 8.5 Critics’ Rating: 9.1 Performance: 8.4 Interior: 7.5 Safety: 9.0 Reliability: N/A

Overall: 9.1 Critics’ Rating: 9.4 Performance: 8.0 Interior: 7.2 Safety: 10 Reliability: N/A

Overall: 8.7 Critics’ Rating: 9.1 Performance: 8.0 Interior: 8.9 Safety: 9.0 Reliability:

27


ดูหนัง-ฟังเพลง

ซิง่

MINI VISION

จากเรื่องจริงทีท่ รงพลังและน่าทึง่ ของผูช้ ายคนหนึ่ง ทีต่ อ้ งการเปลีย่ นโลก… และเขาก็ทำ� จนส�ำเร็จ เรื่องของ jOBS เล่าถึงช่วงเวลาระหว่างปี 1970 จนถึง 2000 ทีส่ ร้างและหล่อหลอมให้ สตีฟ จ็อบส์ กลายเป็ นบุคคล ทีเ่ รียกได้วา่ ไอค่อนแห่งวงการไอทีอย่างทีเ่ รารูจ้ กั กันเป็ นอย่างดี ซึง่ จะเริ่มตัง้ แต่จดุ เริ่มต้นในโรงรถ พาโล อัลโต ทีก่ ลายเป็ นบริษทั Apple Inc ร่วมเดินทางไปกับ สตีฟ จ็อบส์ ทีน่ ำ� แสดงโดย แอชตัน คุชเชอร์ และสัมผัสกับแรงบันดาลใจ การค้นพบตัวตน จุดต�ำ่ สุดของชีวติ ชัยชนะทีย่ ง่ิ ใหญ่ และความพยายามอย่าง ไม่ลดละในการเปลีย่ นโลกทีท่ กุ คนเคยรูจ้ กั ...

จากชีวติ จริงของเจ้าหญิงไดอาน่ า ในสองปี สุดท้ายของพระองค์ ซึ่งรับบทโดยดาราสาวผู เ้ คยเข้าชิงรางวัล ออสการ์มาแล ้วถึง 2 ครัง้ อย่างนาโอมิ วัตส์ ภาพยนตร์ถา่ ยทอดเรื่องราวของเธอทัง้ ในแง่ของพระราชกรณียกิจ ต่างๆ รวมทัง้ ในแง่ของความสัมพันธ์ส่วนตัวกับนายแพทย์ฮสั นัต ข่าน แสดงโดยนาวีน แอนดริวส์และโดดี อัลฟาเย็ด แสดงโดย แคส อันวาร์ ซึง่ จะได้เห็นถึงความพยายามในการตามหาความสุขของเจ้าหญิงทีข่ ้นึ ชื่อว่ามี คนรักมากทีส่ ุดในโลก รวมทัง้ ยังเปิ ดเผยความลับในชีวติ จริงของเจ้าหญิงผูล้ ว่ งลับพระองค์น้ ี

RIDDICK3

YOUR’RE NEXT PRISONERS

นักรบอวกาศเถือ่ นอย่าง Riddick ทีด่ ำ� เนินเรื่องมาถึงในภาค 3 กัน แล ้ว ในภาคนี้ จะเผยให้เห็นความมืดม่นของ วิน ดีเซล ในบท ริดดิค ในเรื่องราวหลังจากที่ ริคดิค ได้ถกู เผ่าพันธุข์ องตัวเองหักหลัง ให้ ทิ้งตายอยู่บนดาวทีเ่ ต็มไปด้วยเหล่าอสูรกาย และ สัตว์ประหลาด มากมาย แต่ทา้ ยสุดด้วยความเก่งกาจก็ทำ� ให้ ริคดิค สามารถเอาตัว รอดจากสิง่ เหล่านัน้ มาได้ และมุง่ หน้าเต็มก�ำลังพร้อมทีจ่ ะแก้แค้น วาโก้ ผูน้ ำ� ทัพของเหล่าตัวร้าย ทีไ่ ด้ดนั มาหลงทางอยู่แถวสถานทีท่ ่ี เขาวางหมากไว้เพือ่ จะจัดการพวกมันอยู่ พอดีนนั ่ เอง

ความหวาดผวาขัน้ สุ ด ว่า ด้ว ยความสยองขวัญ ที่ม าเยือ นถึง หน้า ประตูบา้ น ครอบครัวเดวิสนั ทีร่ ำ� ่ รวยพอๆ กับโดดเดีย่ ว ออเบรย์ และพอล เดวิสนั จึงจัดงานเลี้ยงฉลองครบรอบวันแต่งงานโดยเชิญ สมาชิกครอบครัวมารวมตัวกันทีค่ ฤหาสน์หลังอันห่างไกลผูค้ น แต่ แล ้วสิง่ ทีไ่ ม่คดิ ฝันก็เกิดขึ้น เมือ่ กลุม่ คนร้ายสวมหน้ากากสัตว์บกุ เข้า มาไล่ฆ่าพวกเขาถึงในบ้านสิ่งเดียวที่พวกเขารู ค้ ือไม่มใี ครสักคนที่ ปลอดภัย

เรื่อ งราวของช่ า งไม้ใ นเมืองเล็กๆ คนหนึ่ ง ชื่อ เคลเลอร์ แสดง โดย ฮิว แจ็คแมน ซึ่งลูกสาวของเขาและเพือ่ นสนิทของลูกสาวถูก ลักพาตัวไป และหลังจากต�ำรวจไม่สามารถหาพวกเธอเจอได้ เคล เลอร์ จึงตัดสินใจตัง้ ตัวเป็ นศาลเตี้ยบังคับใช้กฎหมายเสียเอง แต่ก็ ต้องเผชิญหน้ากับนักสืบ โลกิแสดงโดย จิลเลนฮาล ต�ำรวจหนุ่ มไฟ แรงที่พกความมัน่ ใจมาเต็มกระเป๋ า ซึ่งได้รบั มอบหมายให้ดูแลคดีน้ ี

music นิทาน

(single)

(uprising)

ตู่ ภพธร

Musketeers

กี่พรุ่งนี้

(single)

Potato

Inter recommend

thai recommend 26

ถ้าเธอไป

Everthing

Wake me up (Ture)

(Unorthodox Jukebox)

has changed

Avicii

Bruno Mars

Taylor Swift

Treasure

หากกล่าวถึงค่ายรถที่มีดีไซน์เฉพาะตัวเป็นที่จดจ�ำที่สุดค่าย หนึ่งคงหนีไม่พ้น มินิ (Mini) ค่ายรถเล็กไฟหน้ากลมสุดน่ารัก ซึ่งถือเป็นรถในฝันของใครหลายคนทีเดียว และในปี 2013 มิ นิ ก็ ไ ด้ เ ปิ ด ตั ว รถต้ น แบบรุ ่ น ล่ า สุ ด เพื่ อ เป็ น แนวทางในการ ออกแบบรถรุ่นต่อ ๆ ไปของมินิที่จะลุยตลาดต่อจากนี้

POP-CARS

โดยรถต้นแบบคันดังกล่าวมีช่อื ว่า มินิ วิชนั ่ (Mini Vision) เป็ นรถแฮทช์แบค 3 ประตูสสี ม้ สดใส ดีไซน์คุน้ เคยด้วยไฟหน้ากลมโต กระจังหน้ารูปหกเหลีย่ มมุมโค้งมน กันชน เจาะช่องระบายลมช่วยเรื่องสมรรถนะ บริเวณฐานและซุม้ ล ้อครอบด้วยเส้นสีเทาให้ความต่อ เนื่อง ไฟท้ายรูปสีเ่ หลีย่ มขนาดใหญ่ และท่อไอเสียคู่ตรงกลางให้ความสปอร์ตเต็มที่ ภายในออกแบบได้อย่างอเนกประสงค์เต็มทีแ่ ละตกแต่งอย่างล�ำ้ สมัย คอนโซลหน้า และพื้นใช้ไฟ LED แสดงผลการท�ำงานต่าง ๆ ได้อย่างโดดเด่น มาตรวัดแสดงผลการท�ำงานรูป วงกลมตรงกลางขนาดใหญ่โต พวงมาลัยมัลติฟงั ก์ชนั ่ และมาตรวัดความเร็วดิจติ อลทีส่ ามารถ เปลีย่ นสีเพือ่ บอกสถานะได้ตามความเหมาะสม นอกจากนี้ ประตูรถยังติดตัง้ ลายธง Union Jack แห่งสหราชอาณาจักร บ้านเกิดของมินินนั ่ เอง มินิ วิชนั ่ ยังไม่มกี ารเปิ ดเผยเครื่องยนต์ทใ่ี ช้ เนื่องจากยังอยู่ในขัน้ ออกแบบใน คอมพิวเตอร์เท่านัน้ แต่กถ็ อื เป็ นต้นแบบทีน่ ่าสนใจไม่นอ้ ย ซึง่ คาดว่ารถรุ่นดังกล่าวจะเป็ นต้น แบบให้กบั มินิ คูเปอร์ รุ่นที่ 3 รหัสตัวถัง F56 ทีม่ กี ำ� หนดเปิ ดตัวในปี 2014 นี้ ทีม่ า : usnews.rankingsandreviews.com/cars-trucks/rankings/cars/

SuperCars SuperCars

DIANA

2013 Mercedes-Benz S-Class

2013 Porsche Panamera

2013 Tesla Model S

Cars

JOBS

2013 Mazda Mazda3

2014 Ford Focus

2013 honda fit

Overall: 9.2 Overall: 8.9 Critics’ Rating: 9.3 Critics’ Rating: 8.7 ทีม่ า : usnews.rankingsandreviews.com/cars-trucks/rankings/cars/ Performance: 8.3 Performance: 8.9 Interior: 9.3 Interior: 8.4 Safety: N/A Safety: N/A Reliability: Reliability:

Overall: 8.6 Critics’ Rating: 9.0 Performance: 8.8 Interior: 7.6 Safety: 9.2 Reliability:

Overall: 8.5 Critics’ Rating: 9.1 Performance: 8.4 Interior: 7.5 Safety: 9.0 Reliability: N/A

Overall: 9.1 Critics’ Rating: 9.4 Performance: 8.0 Interior: 7.2 Safety: 10 Reliability: N/A

Overall: 8.7 Critics’ Rating: 9.1 Performance: 8.0 Interior: 8.9 Safety: 9.0 Reliability:

27


GADGET

O

แก็ ด เจ็ ต

HTC ZARA. EAR GEAR PHLIPS SHL3000BL. ACER LIQUID Z3. SONY SMART WATCH2. ASUS VIVOBOOK X102BA. INTUOS CREATIVE STYLUS

SONY SMART WATCH 2

Sony SmartWatch 2 ออกมาพร้อมกับหน้า จอขนาด 1.6 นิ้วแบบสัมผัส ความละเอียด 220×176 พิกเซลกันน�ำ้ รองรับการเชื่อมต่อ NFC, Bluetooth ส�ำหรับสมาร์ทโฟน และ แท็บเล็ต Android เวอร์ชนั ่ 4.0 ขึ้นไป ขณะ เชื่อมต่ออุปกรณ์สามารถรับสาย, วางสาย,อ่าน ข้อความsocialnetworks,สัง่ ให้มอื ถือถ่ายภาพ ควบคุมเครื่องเล่นเพลง,ค้นหาเส้นทาง และอืน่ ๆ คาดว่าจะวางจ�ำหน่ายในเดือนกันยายนนี้ ส่วน ราคาล่าสุดทาง Sony ในประเทศฝรัง่ เศสเปิ ด ราคาว่าจะมีราคาอยู่ท่ี 199 ยูโร หรือคิดเป็ นเงิน ไทยก็ประมาณเกือบๆ8,000 บาทเลยทีเดียว

ACER LIQUID Z3 Acer Liquid Z3 สมาร์ทโฟนรันระบบ ปฏิบตั ิก ารแอนดรอยด์ 4.2.2 ด้วยรูปลักษณ์ หรูหราสวยงาม เล็กกะทัดรัดพกพาสะดวก มาพร้อมหน้าจอแสดงผลขนาด 3.5 นิ้ว ความ ละเอียด 320 x 480 พิกเซล หน่วยประมวลผล MediaTek MT6572 (dual-core) ความเร็ว 1GHz RAM 512MB ช่วยให้การใช้งานแอพ พลิเคชัน่ ได้อย่างลืน่ ไหลไม่มสี ะดุด กลอ้ ง ด้านหลังความละเอียด 3 ล ้านพิกเซล แบตเตอรี่ความจุ 1500 mAh รองรับการใช้ งานได้ 2 sim

HTC ZARA

แสดงผลกว้าง 4.5 นิ้ว ความละเอียด 540x960 พิกเซล ขับเคลือ่ นด้วยหน่วยประมวลผล Qualcomm Snapdragon MSM8930 ความเร็ว 1.2GHz, RAM 1GB, GPU Adreno 305, หน่วยความจ�ำภายใน 8GB โดยตัวเครื่องจะมา พร้อมกับ HTC Sense 5.5 UI และรันบนระบบ ปฎิบตั กิ ารแอนดรอยด์ 4.3 Jelly Bean

EAR GEAR PHILIPS SHL3000BL ได้รบั การออกแบบให้มดี ไี ซน์สไตล์เท่ห ์ DJ ทันสมัยและ สีสนั ทีโ่ ดดเด่น พร้อมวัสดุทม่ี นี ำ�้ หนักเบาแต่ทนทาน แผ่น รองหูฟงั ให้ความนุ่มสบาย ให้คุณได้เพลิดเพลินไปกับ คุณภาพเสียงดนตรีท่ีสมบู รณ์แบบมาพร้อมล�ำโพงตัวขับ เสียงขนาด 32 มิลลิเมตร ให้ได้คุณภาพเสียงทีด่ เี ยีย่ ม คม ชัด และพร้อมขับเบส นอกจากนี้ดว้ ยดีไซน์ของทีค่ รอบหู แบบปิ ด สามารถช่วยขจัดเสียงรบกวนจากภายนอก และ ยังสามารถปรับแถบคาดศีรษะและที่ครอบหู ให้เหมาะสม กับสรีระท�ำให้สามารถสวมใส่ได้เป็ นระยะเวลานาน มา พร้อมสายเคเบิ้ลยาว 1.2 เมตร เพิม่ ความสะดวกในการใช้ งานมากยิง่ ขึ้น

ASUS VIVOBOOK X102BA

INTUOS CREATIVE STYLUS

Wacomm เปิ ดตัว Intuos Creative Stylus ปากกาสไตลัสส�ำหรับ iPad ซึง่ เป็ นปากกาดิจติ อลทีร่ บั รู ้ แรงกด สามารถใช้วาดภาพและยังเปิ ดตัวแอพ Bamboo Paper ซึง่ ออกแบบมาเพือ่ ใช้งานกับปากกา รุ่นนี้ดว้ ย โดยสามารถรับระดับแรงกดได้ถงึ 2048 ระดับ ไม่วา่ จะวาดภาพร่าง หรือจดบันทึก ก็ทำ� ได้ อย่างง่ายดาย สามารถใช้งานบน iPad 3, iPad 4, iPad mini มีให้เลือกสองสี คือสีดำ� และสีฟ้าสีดำ� มี สนนราคาที่ $99 (3,100 บาท)

28

Asus VivoBook X102BA จะมาพร้อมหน้าจอระบบสัมผัสขนาด 10.1 นิ้ว แบบ TN Panel ความ ละเอียด 1366x768 พิกเซล, ใช้หน่วยประมวลผลแบบ dual-core AMD A4-1200 ตระกูล Temash ความเร็ว 1.0 GHz พ่วงด้วยชิฟกราฟิ ก AMD Radeon 8180 และทีน่ ่าสนใจอีกอย่างก็คอื ดีไซน์ตวั เครื่องมีความบางเบา พกพาได้สะดวก มาพร้อมกับระบบปฏิบตั กิ าร Windows 8 พร้อม Microsoft Office Home & Student 2013 มีฮาร์ดดิสก์ขนาด 320GB สามารถเพิม่ ได้สูงสุด 500GB, RAM 2GB เพิม่ ได้สูงสุด 4GB พร้อมพื้นที่จดั เก็บข้อมูลออนไลน์ฟรีบน Asus Webstorage ขนาด 32GB รองรับการเชื่อมต่อ WiFi, Bluetooth, USB, HDMI


GADGET

O

แก็ ด เจ็ ต

HTC ZARA. EAR GEAR PHLIPS SHL3000BL. ACER LIQUID Z3. SONY SMART WATCH2. ASUS VIVOBOOK X102BA. INTUOS CREATIVE STYLUS

SONY SMART WATCH 2

Sony SmartWatch 2 ออกมาพร้อมกับหน้า จอขนาด 1.6 นิ้วแบบสัมผัส ความละเอียด 220×176 พิกเซลกันน�ำ้ รองรับการเชื่อมต่อ NFC, Bluetooth ส�ำหรับสมาร์ทโฟน และ แท็บเล็ต Android เวอร์ชนั ่ 4.0 ขึ้นไป ขณะ เชื่อมต่ออุปกรณ์สามารถรับสาย, วางสาย,อ่าน ข้อความsocialnetworks,สัง่ ให้มอื ถือถ่ายภาพ ควบคุมเครื่องเล่นเพลง,ค้นหาเส้นทาง และอืน่ ๆ คาดว่าจะวางจ�ำหน่ายในเดือนกันยายนนี้ ส่วน ราคาล่าสุดทาง Sony ในประเทศฝรัง่ เศสเปิ ด ราคาว่าจะมีราคาอยู่ท่ี 199 ยูโร หรือคิดเป็ นเงิน ไทยก็ประมาณเกือบๆ8,000 บาทเลยทีเดียว

ACER LIQUID Z3 Acer Liquid Z3 สมาร์ทโฟนรันระบบ ปฏิบตั ิก ารแอนดรอยด์ 4.2.2 ด้วยรูปลักษณ์ หรูหราสวยงาม เล็กกะทัดรัดพกพาสะดวก มาพร้อมหน้าจอแสดงผลขนาด 3.5 นิ้ว ความ ละเอียด 320 x 480 พิกเซล หน่วยประมวลผล MediaTek MT6572 (dual-core) ความเร็ว 1GHz RAM 512MB ช่วยให้การใช้งานแอพ พลิเคชัน่ ได้อย่างลืน่ ไหลไม่มสี ะดุด กลอ้ ง ด้านหลังความละเอียด 3 ล ้านพิกเซล แบตเตอรี่ความจุ 1500 mAh รองรับการใช้ งานได้ 2 sim

HTC ZARA

แสดงผลกว้าง 4.5 นิ้ว ความละเอียด 540x960 พิกเซล ขับเคลือ่ นด้วยหน่วยประมวลผล Qualcomm Snapdragon MSM8930 ความเร็ว 1.2GHz, RAM 1GB, GPU Adreno 305, หน่วยความจ�ำภายใน 8GB โดยตัวเครื่องจะมา พร้อมกับ HTC Sense 5.5 UI และรันบนระบบ ปฎิบตั กิ ารแอนดรอยด์ 4.3 Jelly Bean

EAR GEAR PHILIPS SHL3000BL ได้รบั การออกแบบให้มดี ไี ซน์สไตล์เท่ห ์ DJ ทันสมัยและ สีสนั ทีโ่ ดดเด่น พร้อมวัสดุทม่ี นี ำ�้ หนักเบาแต่ทนทาน แผ่น รองหูฟงั ให้ความนุ่มสบาย ให้คุณได้เพลิดเพลินไปกับ คุณภาพเสียงดนตรีท่ีสมบู รณ์แบบมาพร้อมล�ำโพงตัวขับ เสียงขนาด 32 มิลลิเมตร ให้ได้คุณภาพเสียงทีด่ เี ยีย่ ม คม ชัด และพร้อมขับเบส นอกจากนี้ดว้ ยดีไซน์ของทีค่ รอบหู แบบปิ ด สามารถช่วยขจัดเสียงรบกวนจากภายนอก และ ยังสามารถปรับแถบคาดศีรษะและที่ครอบหู ให้เหมาะสม กับสรีระท�ำให้สามารถสวมใส่ได้เป็ นระยะเวลานาน มา พร้อมสายเคเบิ้ลยาว 1.2 เมตร เพิม่ ความสะดวกในการใช้ งานมากยิง่ ขึ้น

ASUS VIVOBOOK X102BA

INTUOS CREATIVE STYLUS

Wacomm เปิ ดตัว Intuos Creative Stylus ปากกาสไตลัสส�ำหรับ iPad ซึง่ เป็ นปากกาดิจติ อลทีร่ บั รู ้ แรงกด สามารถใช้วาดภาพและยังเปิ ดตัวแอพ Bamboo Paper ซึง่ ออกแบบมาเพือ่ ใช้งานกับปากกา รุ่นนี้ดว้ ย โดยสามารถรับระดับแรงกดได้ถงึ 2048 ระดับ ไม่วา่ จะวาดภาพร่าง หรือจดบันทึก ก็ทำ� ได้ อย่างง่ายดาย สามารถใช้งานบน iPad 3, iPad 4, iPad mini มีให้เลือกสองสี คือสีดำ� และสีฟ้าสีดำ� มี สนนราคาที่ $99 (3,100 บาท)

28

Asus VivoBook X102BA จะมาพร้อมหน้าจอระบบสัมผัสขนาด 10.1 นิ้ว แบบ TN Panel ความ ละเอียด 1366x768 พิกเซล, ใช้หน่วยประมวลผลแบบ dual-core AMD A4-1200 ตระกูล Temash ความเร็ว 1.0 GHz พ่วงด้วยชิฟกราฟิ ก AMD Radeon 8180 และทีน่ ่าสนใจอีกอย่างก็คอื ดีไซน์ตวั เครื่องมีความบางเบา พกพาได้สะดวก มาพร้อมกับระบบปฏิบตั กิ าร Windows 8 พร้อม Microsoft Office Home & Student 2013 มีฮาร์ดดิสก์ขนาด 320GB สามารถเพิม่ ได้สูงสุด 500GB, RAM 2GB เพิม่ ได้สูงสุด 4GB พร้อมพื้นที่จดั เก็บข้อมูลออนไลน์ฟรีบน Asus Webstorage ขนาด 32GB รองรับการเชื่อมต่อ WiFi, Bluetooth, USB, HDMI


ไทยลีก

ฉลามชล :

ชุดทีมเย้า

-

ี ซ ฟ อ เ ี ร ุ บ ล ช

แต่เดิมเป็ น ทีมสโมสรฟุตบอลของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ต่อมาได้ถกู รวม เข้ากับทีม สโมสรสันนิบาตสมุทรปราการ โดยใช้ช่อื สโมสรฟุตบอลชลบุร-ี สันนิบาตสมุทรปราการ ได้เข้าแข่งขันใน ดิวชิ นั 1 ต่อ มาได้ยา้ ยไปเล่นใน โปร วินเชียลลีก ในชื่อ สโมรสรฟุตบอลชลบุรี และได้แยกทีม สโมสรฟุตบอลชลบุร-ี สันนิบาตสมุทรปราการ ซึง่ เล่นในดิวชิ นั 1 อยู่ได้ชนะเลิศโปรลีกในปี 2548 และ ได้เลือ่ นมาเล่นใน ไทยแลนด์พรีเมียร์ลกี ในปี 2549และในปี นนั้ ทีมชลบุรไี ด้ ร่วมลงแข่งขันฟุตบอลควีนส์คพั ในนามของ สโมสรราชประชา และเข้าร่วมแข่ง สิงคโปร์คพั และได้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายได้อนั ดับสองรองจากสโมสรฟุตบอล ทัมปิ เนสโรเวอร์ ในวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549

เยือน

รางวัลและเกียรติยศ

ปี 2550 สามารถคว้าต�ำแหน่งชนะเลิศ ในการแข่งขันฟุตบอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลกี ฤดูกาล 2550 เป็ นครัง้ แรกในประวัตศิ าสตร์ของสโมสร และได้ สิทธิเป็ นตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลรายการเอเอฟซีแชมเปี ยนส์ลกี ปี 2551 สโมสรฟุตบอลชลบุรสี ามารถคว้าแชมป์ ฟตุ บอลถ้วยพระราชทาน ก ประจ�ำปี 2550 มาได้ ปี 2552 สโมสรฟุตบอลชลบุรี มีการเปลีย่ นแปลงต�ำแหน่งเฮดโค้ช โดยได้เกียรติศกั ดิ์ เสนานเมือง จากจุฬา ยูไนเต็ด มาคุมทีมแทน จเด็จ มีลาภ ที่ ย้ายไปคุม พัทยา ยูไนเต็ด ในปี น้ ีสามารถคว้าแชมป์ ฟตุ บอลถ้วยพระราชทาน ก. ประจ�ำปี 2551 มาครองได้อกี ครัง้ ปี 2553 สโมสรฟุตบอลชลบุรี ได้ จเด็จ มีลาภ กลับมาคุมทัพอีกครัง้ และยังสามารถคว้ารางวัล ชนะเลิศฟุตบอลถ้วยในรายการมูลนิธไิ ทยคม เอฟเอ คัพ มาครองได้ เป็ นครัง้ แรกท�ำให้ได้รบั สิทธิเป็ นตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลรายการเอเอฟซีคพั ประจ�ำปี 2554 ปี 2554 สโมสร ฟุตบอลชลบุรี ย้ายสนามเหย้าจาก สนามสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชลบุรี มาใช้สนาม ชลบุรี สเตเดี้ยม ได้ วิทยา เลาหกุล ลงมา รับต�ำแหน่งผูจ้ ดั การทีมเต็มตัว ท�ำงานร่วมกับ จเด็จ มีลาภ ซึง่ ในปี เดียวกันนี้สโมสร สามารถคว้าแชมป์ ฟตุ บอลถ้วยพระราชทาน ก. ประจ�ำ ปี 2553 มาครองได้ ซึง่ ถือเป็ นการคว้าแชมป์ สมัยทีส่ ามในประวัตศิ าสตร์สโมสร ปี 2555 สโมสร ฟุตบอลชลบุรี เปลีย่ นผูส้ นับสนุนอุปกรณ์กฬี าจาก เอฟบีที เป็ น ไนกี้ และเริ่มเปิ ดฤดูกาลด้วยการป้ องกันต�ำแหน่งชนะเลิศรายการ ฟุตบอลชิงถ้วยพระราช ทาน ก. ไว้ได้อกี สมัย และผลงานในถ้วย เอเอฟซี คัพ 2012 สโมสรฟุตบอลชลบุรสี ามารถเข้าถึงรอบรองชนะเลิศ ซึง่ ถือว่าเป็ นครัง้ แรกของประวัตศิ าสตร์สโมสร

ุล (โค๊ช) วิทยา เลาหก

้ (กัปตัน) พิภพ อ่อนโม

สมาชิกในทีม 1 ภาณุพงษ์ พิจติ รธรรม 3 ณัฐพงษ์ สมณะ 4 เกียรติประวุฒิ สายแวว 5 ชาคริต บัวทอง 6 สุทธินนั ท์ พุกหอม 7 ชาคริต บัวทอง 7 เลอันโดร อัสสัมป์ เคา 7 อาทิตย์ สุนทรพิธ 8 เทิดศักดิ์ ใจมัน ่ 9 อีบนั บอสโควิช 10 พิภพ อ่อนโม้ 11 อนุชา กิจพงษ์ศรี 13 อนุวฒั น์ นาคเกษม 14 ไกรกิตติ อินอุเทน 15 โฟเด บังกาลี เดียกิเต 16 อัครวินท์ สวัสดี 17 ศราวุฒิ จันทพันธ์ 30

ผูร้ กั ษาประตู กองหลัง กองหลัง กองหน้า กองหลัง กองหน้า กองหน้า กองกลาง กองกลาง กองหน้า กองหน้า กองหลัง กองหน้า กองหน้า กองหลัง กองหน้า กองกลาง

18 19 20 21 21 22 24 25 26 27 29 31 33 34 36 37 40

(กองกลาง) น ่ ั ม จ ใ ์ ิ ด ก ั เทิดศ

สินทวีชยั หทัยรัตนกุล อดุล หละโสะ อิรฟาน บัคดิม ฮวน กูเอโร่ บาร์ราโซ สุกรี อีแต คาซูโตะ คูชดิ ะ เกริกฤทธิ์ ทวีกาญจน์ ชลทิตย์ จันทคาม อันแดร์สนั ดอส ซานโตส อาจายี่ เบ็งก้า ซามูเอล เจษฎากร เหมแดง นู รูล ศรียานเก็ม ประสิทธิ์ น่วมศาลา นพนนท์ คชพลายุกต์ สุรวิช โลกาวิทย์ ติอาโก้ ชุนย่า เลอันโดร อัสสัมป์ เคา

ผูร้ กั ษาประตู กองกลาง กองกลาง กองกลาง กองหน้า กองกลาง กองหน้า กองหลัง กองหลัง กองหน้า กองหลัง กองหน้า ผูร้ กั ษาประตู กองหลัง กองกลาง กองหน้า กองหน้า

ลาง)

ะ(กองก อดุล หละโส


ไทยลีก

ฉลามชล :

ชุดทีมเย้า

-

ี ซ ฟ อ เ ี ร ุ บ ล ช

แต่เดิมเป็ น ทีมสโมสรฟุตบอลของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ต่อมาได้ถกู รวม เข้ากับทีม สโมสรสันนิบาตสมุทรปราการ โดยใช้ช่อื สโมสรฟุตบอลชลบุร-ี สันนิบาตสมุทรปราการ ได้เข้าแข่งขันใน ดิวชิ นั 1 ต่อ มาได้ยา้ ยไปเล่นใน โปร วินเชียลลีก ในชื่อ สโมรสรฟุตบอลชลบุรี และได้แยกทีม สโมสรฟุตบอลชลบุร-ี สันนิบาตสมุทรปราการ ซึง่ เล่นในดิวชิ นั 1 อยู่ได้ชนะเลิศโปรลีกในปี 2548 และ ได้เลือ่ นมาเล่นใน ไทยแลนด์พรีเมียร์ลกี ในปี 2549และในปี นนั้ ทีมชลบุรไี ด้ ร่วมลงแข่งขันฟุตบอลควีนส์คพั ในนามของ สโมสรราชประชา และเข้าร่วมแข่ง สิงคโปร์คพั และได้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายได้อนั ดับสองรองจากสโมสรฟุตบอล ทัมปิ เนสโรเวอร์ ในวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549

เยือน

รางวัลและเกียรติยศ

ปี 2550 สามารถคว้าต�ำแหน่งชนะเลิศ ในการแข่งขันฟุตบอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลกี ฤดูกาล 2550 เป็ นครัง้ แรกในประวัตศิ าสตร์ของสโมสร และได้ สิทธิเป็ นตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลรายการเอเอฟซีแชมเปี ยนส์ลกี ปี 2551 สโมสรฟุตบอลชลบุรสี ามารถคว้าแชมป์ ฟตุ บอลถ้วยพระราชทาน ก ประจ�ำปี 2550 มาได้ ปี 2552 สโมสรฟุตบอลชลบุรี มีการเปลีย่ นแปลงต�ำแหน่งเฮดโค้ช โดยได้เกียรติศกั ดิ์ เสนานเมือง จากจุฬา ยูไนเต็ด มาคุมทีมแทน จเด็จ มีลาภ ที่ ย้ายไปคุม พัทยา ยูไนเต็ด ในปี น้ ีสามารถคว้าแชมป์ ฟตุ บอลถ้วยพระราชทาน ก. ประจ�ำปี 2551 มาครองได้อกี ครัง้ ปี 2553 สโมสรฟุตบอลชลบุรี ได้ จเด็จ มีลาภ กลับมาคุมทัพอีกครัง้ และยังสามารถคว้ารางวัล ชนะเลิศฟุตบอลถ้วยในรายการมูลนิธไิ ทยคม เอฟเอ คัพ มาครองได้ เป็ นครัง้ แรกท�ำให้ได้รบั สิทธิเป็ นตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลรายการเอเอฟซีคพั ประจ�ำปี 2554 ปี 2554 สโมสร ฟุตบอลชลบุรี ย้ายสนามเหย้าจาก สนามสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชลบุรี มาใช้สนาม ชลบุรี สเตเดี้ยม ได้ วิทยา เลาหกุล ลงมา รับต�ำแหน่งผูจ้ ดั การทีมเต็มตัว ท�ำงานร่วมกับ จเด็จ มีลาภ ซึง่ ในปี เดียวกันนี้สโมสร สามารถคว้าแชมป์ ฟตุ บอลถ้วยพระราชทาน ก. ประจ�ำ ปี 2553 มาครองได้ ซึง่ ถือเป็ นการคว้าแชมป์ สมัยทีส่ ามในประวัตศิ าสตร์สโมสร ปี 2555 สโมสร ฟุตบอลชลบุรี เปลีย่ นผูส้ นับสนุนอุปกรณ์กฬี าจาก เอฟบีที เป็ น ไนกี้ และเริ่มเปิ ดฤดูกาลด้วยการป้ องกันต�ำแหน่งชนะเลิศรายการ ฟุตบอลชิงถ้วยพระราช ทาน ก. ไว้ได้อกี สมัย และผลงานในถ้วย เอเอฟซี คัพ 2012 สโมสรฟุตบอลชลบุรสี ามารถเข้าถึงรอบรองชนะเลิศ ซึง่ ถือว่าเป็ นครัง้ แรกของประวัตศิ าสตร์สโมสร

ุล (โค๊ช) วิทยา เลาหก

้ (กัปตัน) พิภพ อ่อนโม

สมาชิกในทีม 1 ภาณุพงษ์ พิจติ รธรรม 3 ณัฐพงษ์ สมณะ 4 เกียรติประวุฒิ สายแวว 5 ชาคริต บัวทอง 6 สุทธินนั ท์ พุกหอม 7 ชาคริต บัวทอง 7 เลอันโดร อัสสัมป์ เคา 7 อาทิตย์ สุนทรพิธ 8 เทิดศักดิ์ ใจมัน ่ 9 อีบนั บอสโควิช 10 พิภพ อ่อนโม้ 11 อนุชา กิจพงษ์ศรี 13 อนุวฒั น์ นาคเกษม 14 ไกรกิตติ อินอุเทน 15 โฟเด บังกาลี เดียกิเต 16 อัครวินท์ สวัสดี 17 ศราวุฒิ จันทพันธ์ 30

ผูร้ กั ษาประตู กองหลัง กองหลัง กองหน้า กองหลัง กองหน้า กองหน้า กองกลาง กองกลาง กองหน้า กองหน้า กองหลัง กองหน้า กองหน้า กองหลัง กองหน้า กองกลาง

18 19 20 21 21 22 24 25 26 27 29 31 33 34 36 37 40

(กองกลาง) น ่ ั ม จ ใ ์ ิ ด ก ั เทิดศ

สินทวีชยั หทัยรัตนกุล อดุล หละโสะ อิรฟาน บัคดิม ฮวน กูเอโร่ บาร์ราโซ สุกรี อีแต คาซูโตะ คูชดิ ะ เกริกฤทธิ์ ทวีกาญจน์ ชลทิตย์ จันทคาม อันแดร์สนั ดอส ซานโตส อาจายี่ เบ็งก้า ซามูเอล เจษฎากร เหมแดง นู รูล ศรียานเก็ม ประสิทธิ์ น่วมศาลา นพนนท์ คชพลายุกต์ สุรวิช โลกาวิทย์ ติอาโก้ ชุนย่า เลอันโดร อัสสัมป์ เคา

ผูร้ กั ษาประตู กองกลาง กองกลาง กองกลาง กองหน้า กองกลาง กองหน้า กองหลัง กองหลัง กองหน้า กองหลัง กองหน้า ผูร้ กั ษาประตู กองหลัง กองกลาง กองหน้า กองหน้า

ลาง)

ะ(กองก อดุล หละโส


Hoh magazine september 2013  

Hoh magazine september 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you