Page 1

BIJLAGEN ZELFEVALUATIE KENNISCENTRUM INNOVATIE VAN ZORGVERLENING KENNISCENTRUM INNOVATIE VAN ZORGVERLENING


Colofon Datum: augustus 2013 Š Directie Faculteit Gezondheidszorg, Hogeschool Utrecht, 2013 Auteur: Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening Vormgeving: Troostcommunicatie, Utrecht

Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudigen voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan.

fg_rapeva_0913_tc

Druk: Grafisch bedrijf Tuijtel, Hardinxveld-Giesendam


BIJLAGEN

I.

Onderzoekslijnen per lectoraat

4

II. Stakeholders per domein

13

III. Communicatiemiddelen

21

IV. Bezetting lectoraten 2007-2013

22

V. Consortia Kenniscentrum

28

VI. Publicaties/presentaties

33

3

Zelfevaluatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening - Bijlagen


BIJLAGE I.

ONDERZOEKSLIJNEN PER LECTORAAT

Onderzoeken

Onderzoekslijnen Kenniscentrum

Onderzoekslijnen

Ouderen en familiezorg

In het LECTORAAT VERPLEEGKUNDIGE EN PARAMEDISCHE ZORG VOOR MENSEN MET CHRONISCHE AANDOENINGEN zijn de onderzoekslijnen gericht op het optimaliseren van de zorg voor oudere mensen met chronische aandoeningen en op de rol die de omgeving daarbij kan spelen (de zogeheten familiezorg).

Preventie van functieverlies

Identification of older hospitalized patients at risk for functional decline (promotieonderzoek afgerond) resultaat: een vragenlijst van slechts vier vragen waarmee bij ziekenhuisopname al kan worden vastgesteld of een oudere patiënt een verhoogde kans heeft om functieverlies te ontwikkelen. Preventing decline through perioperative care in frail older cardiac surgery patients (promotieonderzoek). Doel: Equipeer verpleegkundigen met een evidence-based interventie om bij oudere hartoperatiepatiënten voorafgaand aan de ziekenhuisopname het risico te verkleinen van postoperatieve complicaties als delier, depressie, decubitus en infectie. Project: Preadmission prevention of postoperative decline in older cardiac surgery patients (PREDOS) 'Old and well-functioning'; Determinants of PReservation Of Function in ELderly (PROFIEL) Oud met functiebehoud (PROFIEL en VF-PROFIEL) (promotieonderzoek) Doel: kennis over welke factoren bijdragen aan het behoud van de visuele functie en welke onderdelen van het gezichtsvermogen invloed hebben op het welbevinden van het individu met betrekking tot het fysiek, sociaal en mentaal functioneren van ouderen

Revalidatie na beroerte

Detection of Depression in the Early Stage of Stroke: new opportunities in nursing care (promotieonderzoek) Doel: De ontwikkeling en implementatie van een Post Stroke Depression-toolkit, bruikbaar in de verpleegkundige zorgverlening. SIA/RAAK-project ‘Early Detection of Poststroke Depression’

Preventie van medicatiegerelateerde complicaties

Vroegsignaleren en monitoren van medicatieproblemen bij thuiswonende ouderen (“Medicatie achter de voordeur”) (afgerond) resultaat: het Rodevlaggeninstrument, waarmee thuiszorgmedewerkers medicatieproblemen achter de voordeur vroegtijdig kunnen signaleren. Vroegsignalering van medicatie-gerelateerde problemen bij ouderen (promotieonderzoek) Doel: Multidisciplinaire ontwikkeling van een interventie om patiënten met een verhoogd risico op medicatie-gerelateerde problemen bij ouderen in de thuiszorg te herkennen, en zo ziekenhuisopnamen te voorkomen

4

Zelfevaluatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening - Bijlagen


Onderzoekslijnen Kenniscentrum

Onderzoekslijnen

Onderzoeken

Beroepshouding

Excellente Verpleegkundige Zorg, Magnet in de Polder? Over verpleegkundig leiderschap en invloed op het dagelijks werk. Doel: het versterken en behouden van vakinhoudelijk verpleegkundig talent met een leidinggevende rol. Verpleegkundig leiderschap en habitus, over het werk van verpleegkundig managers (promotieonderzoek) Doel: te komen tot een beschrijving van de verpleegkundige habitus om daarmee vervolgens uitspraken te doen over succesvolle handelingsrepertoires van verpleegkundig leidinggevenden met inachtneming van hun eigen context. Nurses and Older Patients Reducing Stress Study (NO PRESS) (promotieonderzoek) Doel: Instrumenten ontwikkelen om de kennis en de houding van verpleegkundigen in het ziekenhuis te meten ten aanzien van ouderen.Op basis van een dergelijke meting vaststellen of – en zo ja welke – scholing een verpleegkundige moet volgen.

Optimaliseren van zelfmanagement

Zelfmanagement, zijn professionals werkzaam in de gezondheidszorg goed in staat patiënten te motiveren tot effectief zelfmanagement? Doel: Welke competenties van professionals werkzaam in de gezondheidszorg leiden tot effectief zelfmanagement van de patiënt?

Familiezorg*

Het onderzoek binnen de lijn Familiezorg is ingebed in alle andere onderzoeksvelden van het Lectoraat Verpleegkundige en paramedische zorg (Ouderenzorg en Familiezorg) voor mensen met chronische aandoeningen. (*Binnen deze onderzoekslijn werd niet apart onderzoek gedaan, het was verweven in andere lijnen. Deze onderzoekslijn is met het emeritaat van prof. dr. M S.H Duijnstee beëindigd)

5

Zelfevaluatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening - Bijlagen


Onderzoeken

Onderzoekslijnen Kenniscentrum

Onderzoekslijnen

Fysieke activiteit en fysieke fitheid in relatie tot gezondheid. Meten Fysieke activiteit

Het LECTORAAT LEEFSTIJL EN GEZONDHEID doet praktijkgericht onderzoek naar, en draagt kennis uit over de relatie tussen fysieke activiteit, fysieke fitheid en gezondheid en naar de factoren die deze relaties beïnvloeden, zoals leefstijl en persoonlijke factoren. Daarnaast (mede)ontwikkelt het lectoraat instrumenten voor het meten van fysieke activiteit(en). Fysieke fitheid Musculoskeletaal

Correlates of low back pain: a closer look at physical activity, physical fitness and personal attributes (promotieonderzoek) (afgerond) Doel: exploratie van de samenhang tussen de prevalentie van lagerugklachten en gezondheidsgerelateerde variabelen Neck pain 'a pain in the neck' (promotieonderzoek) (afgerond) over de effectiviteit van manuele therapie en een therapie die gebaseerd is op principes vanuit de psychologie waarbij vooral adviezen en actief oefenen op de voorgrond staan. Illness perceptions (IP) in patient centred physiotherapy bestudeert de relatie tussen IP, musculoskeletale pijn en fysieke activiteit en ontwikkelt normwaardes van de IPQ short version bij patiënten met musculoskeletale pijn Clinical decision making in patients with neck pain study (CLICK) (promotieonderzoek) Doel: bijdragen aan een betere fysiotherapeutische besluitvorming met betrekking tot een optimale behandeling bij patiënten met nekpijn.

Cognitie en fitheid

Fysieke activiteit en cognitief functioneren (afgerond) Ongeacht de mogelijke onderliggende mechanismen lijkt fysieke activiteit de cognitieve vermogens te beïnvloeden.

Leefstijl en metabool syndroom

Fysieke activiteit, fysieke fitheid en cardiovasculaire risicofactoren (afgerond) Supporting healthcare professionals to encourage patients to decrease cardiovascular risk attributable to physical inactivity (promotieonderzoek) (afgerond) Doel: Inzicht in stabiliteit en onderlinge samenhang van sociaal-cognitieve determinanten voor het voorspellen van intentie en gedrag bij zorgprofessionals. SHAPE-2 studie De invloed van afvallen door middel van diëten of bewegen op het borstkankerrisico Bewegen voor Herstel Gericht op behoud of herwinnen van het gewenste arbeidsvermogen

Fysieke activiteit bij kinderen met chronische aandoeningen

Physical Fitness, Ambulation and Physical Activity in Ambulatory Children with Spina Bifida (promotieonderzoek) (afgerond) Effectiviteit van een trainingsprogramma om fitheid, energieverbruik tijdens het lopen en dagelijkse activiteit te verbeteren bij ambulante kinderen met spina bifida Healthy Active Living for Youth with Neuromotor Disability (HALYNeD) HALYNeD Doel: een beweeginterventie op maat te ontwikkelen om duurzame gedragsverandering te bevorderen bij rolstoelgebonden kinderen met neuromotorische aandoeningen. Physical Fitness and Physical Activity in Wheelchair Dependent Youth with Spina Bifida (promotieonderzoek) Doel: inzicht krijgen in aspecten die meespelen bij een fysiek actieve leefstijl als uitgangspunt voor het ontwikkelen van een duurzame interventie.

6

Zelfevaluatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening - Bijlagen


Onderzoekslijnen Kenniscentrum

Onderzoekslijnen

Onderzoeken

Fysieke activiteit en fitheid bij beroerte (inc. Telerevalidatie)

FitStroke Leipzig/SUSTAIN (promotieonderzoek) In dit onderzoek wordt gekeken naar de effectiviteit van taakgeoriënteerd trainen op loopvaardigheid en naar de onderliggende mechanismen voor loopvaardigheid bij mensen met een CVA.

Persoonlijke factoren: Gezondheidsvaardigheden en toegang tot zorg

InveStigating and Stimulating long Term walking Activity IN stroke (SUSTAIN) Het optimaal meten van loopactiviteit van thuiswonende mensen met een beroerte door middel van telerevalidatie en de onderliggende factoren die loopactiviteit verklaren: Transparante Fysiotherapie in Achterstandsgebieden (TransFysA) – Meten in de praktijk (Afgerond) Resultaat: een “Talking Touch Screen” (TTS), waarmee beperktgezondheidsvaardige patiënten in staat gesteld worden om de Patiënt Specifieke Klachtenlijst (PSK) zelfstandig in te vullen. De TTS is ontwikkeld volgens een 'user centered design'-methode De focus lag hierbij op de gebruiksvriendelijkheid van de applicatie. “Health Literacy in physical therapy; Adapting and using a questionnaire in a Dutch and Turkish low health literate patient population.” (promotieonderzoek) Doel: het ontwikkelen van een fysiotherapeutische vragenlijst die hanteerbaar en valide is voor zowel hoog- als laaggeletterde fysiotherapiepatiënten. Pijn Revalidatie voor Patiënten met beperkte Gezondheidsvaardigheden (PREPGO-studie) (promotieonderzoek) Doel: de reden van uitval van chronische pijnpatiënten in kaart te brengen binnen een chronischepijnrevalidatieprogramma.

7

Zelfevaluatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening - Bijlagen


Onderzoeken

Onderzoekslijnen Kenniscentrum

Onderzoekslijnen

De bijdrage van technologie in de zorg en taakherschikking

Het LECTORAAT VRAAGGESTUURDE ZORG richt zich op de zorginhoudelijke aspecten van vraagsturing op macro- en mesoniveau. De activiteiten vinden plaats op het terrein van de taakherschikking en op het terrein van technologie in de zorg.

Taakherschikking in de (para)medische zorg;

De rol van de Physician Assistant in de Nederlandse gezondheidszorg (afgerond) Doel: wetenschappelijk bewijs vinden en nieuwe kennis ontwikkelen gericht op taakherschikking in het medische domein. De uitkomsten zijn vertaald naar de innovatie van het curriculum van de master PA. De uitkomsten droegen bij aan professionalisering van docenten, onderwijs aan studenten en (bij)scholing van beroepsbeoefenaars in de praktijk. Entrustable Professional Activities (EPA project) EPA’s zijn de beroepsgerichte activiteiten die (bijvoorbeeld) een physician assistant kan uitvoeren. Deze EPA’s zijn ieder gekoppeld aan meerdere competenties. Doel: van het project is om de effecten van competentiegericht leren door middel van Entrustable Professional Activities in kaart te brengen voor de Master Physician Assistant, het werkveld van de physician assistant en andere opleidingen in de zorg.

Zorg en Technologie

Technologie Thuis Nu! Woningaanpassingen voor zelfstandig wonende ouderen met dementie (afgerond) Dit onderzoek wilde een bijdrage leveren aan het ondersteunen van langer zelfstandig thuis wonen voor ouderen met dementie en zodat zij de vraag naar langdurige zorg kunnen uitstellen. (Resultaat Mockup) Digitaal Adviesbureau Dementie, een website met praktische tips voor woningaanpassing bij dementie (afgerond) Doel: Verhoging van het kennisniveau van professionals in de gezondheidszorg en de huisvestingsbranche over de specifieke eisen bij woningaanpassing voor mensen met dementie, zodat zij beter kunnen inspelen op de behoeften van deze mensen en hun partners. Internationale Kenniscirculatie, Onderzoek- en Praktijkuitwisseling e-Health (iKOP) (afgerond) Ten behoeve van het MKB is nagegaan aan welke eisen e-Health behoort te voldoen zodat deze begrijpelijk is voor professionals, gebruikt wordt door ouderen en daadwerkelijk leidt tot verlichting van de zorglast en mensen in staat stelt om in hun eigen woning te blijven. Evaluatie Kleinschalig wonen met domotica (afgerond) Evaluatie i.o.v. VWS en Syntens van de 13 initiatieven die vanaf 2009 met een stimuleringsprogramma zijn gestart om domotica in te voeren bij hun organisatie. Het ziekenhuis van de toekomst. Ontwerp van een Helende Ziekenhuisomgeving (HEZO) Doel: kennis en kunde opleveren over healing environments, en de vertaling daarvan naar bouwopzet, het ontwerp, de inrichting en het invullen van zorgprocessen van het ‘ziekenhuis van de toekomst’. (afgerond) Bezielende Omgeving in de Ouderenzorg. Bouwfysische interventies voor welbevinden van kwetsbare ouderen (BEZO) De verwachting is dat de omgevingsinterventies zullen leiden tot gezondheidswinst bv. (minder (slaap) medicatie en valincidenten van kwetsbare ouderen en een verbeterd fysiek werkklimaat voor de professionals in verpleeg- en verzorgingshuizen. De resultaten zullen de professionals ondersteunen bij het herijken van het zorgproces en richting geven aan de ontwikkeling van richtlijnen m.b.t. bouwfysische aspecten van de gebouwde omgeving.

8

Zelfevaluatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening - Bijlagen


Onderzoekslijnen Kenniscentrum

Onderzoekslijnen

Onderzoeken

Met het oog op zorg (OZO) (afgerond) Er is een bijdrage geleverd aan de kwaliteit van de oogzorg in het verpleeghuis door: • het in kaart brengen van visuele beperkingen van verpleeghuisbewoners; • screening en aanpassing van de directe leefomgeving; • instrueren en scholen van de zorgprofessionals Visual functioning and light conditions for visual comfort in care facilities for older adults (promotieonderzoek) Doel: Dit project heeft tot doel om het visueel functioneren te integreren in de professionele zorg in het verpleeghuis door het visueel comfort, lichtomstandigheden en oogziektes te diagnosticeren. Predictors voor gebruik van e-Health door ouderen en professionals in de zorg (PETZ) Doel: Inzicht verkrijgen in de predictors voor het gebruik van e-Health-technologie door ouderen en zorgprofessionals. (afgerond) E-health ter optimalisatie van de multidisciplinaire COPD-zorg (promotieonderzoek) Doel: de multidisciplinaire COPD-zorg voor mensen met COPD na de revalidatieperiode optimaliseren met een laagdrempelige, betaalbare interventie. Daarmee kunnen mensen met COPD zelf hun fysieke activiteit meten en hun bewegingsdoelen bijhouden. E-Health in COPD-zorg; Optimalisatie van de Utrechtse multidisciplinaire COPDzorg Het beoogd resultaat is de optimalisatie van de multidisciplinaire COPD-zorg in de Utrechtse regio door ontwikkelen van instrumenten met als doel:: het niveau van fysieke activiteit van mensen met COPD na een revalidatieperiode te behouden en het monitoren van de fysieke activiteit te objectiveren en te vergemakkelijken.

9

Zelfevaluatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening - Bijlagen


Onderzoeken

Onderzoekslijnen Kenniscentrum

Onderzoekslijnen

Kwaliteit en effectiviteit van logopedische zorg

Het LECTORAAT LOGOPEDIE richt zich op het verbeteren van de logopedische zorg bij kinderen met een communicatieve en/of auditieve beperking. Het wetenschappelijk onderzoek is gebundeld in de onderzoekslijnen preventieve logopedie en taalscreening, interventies bij kinderen met specifieke taalontwikkelingsstoornis en bij kinderen met gehoorverlies, en e-Logopedie Preventieve Logopedie en taalscreening

Preventie in Logopedie (Pril) (afgerond) Doel: ontwikkeling nieuwe producten en position statement voor preventieve logopedie voor beroepsvereniging logopedie. Taalscreening Utrechtse Kinderen (TUK!) (afgerond) Doel: signalering van taalachterstand en taalontwikkelingsstoornis bij peuters van twee jaar oud in de regio Utrecht. Taalvaardigheidstest voor volwassenen (afgerond) Doel: ontwerpen en normeren van een onderzoeksinstrument voor mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid Nederlands voor meertalige studenten. Monitor kinderen met taalachterstand Doel: ontwikkeling van een logopediemonitor voor kinderen in voor- en vroegschoolse educatie van de GGD Hollands Midden

Effectieve zorg bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis

Zijn richtlijnen in de logopedie nodig?(afgerond) Doel: in kaart brengen in hoeverre aanstaande logopedisten, ervaren logopedisten en experts het (on)eens zijn over de keuzes in diagnose en de behandeling. Blijft mijn kind een late prater? Doel: inzicht krijgen in voorspellers van de ontwikkeling, effect van therapie en schoolsucces van peuters met een taalontwikkelingsstoornis. Evaluatie van adviezen aan ouders door het team in peuterbehandelgroepen. Taalachterstand of taalontwikkelingsstoornis? Doel: consensus onder professionals over terminologie en definities mbt kinderen met specifieke taalontwikkelingsstoornissen. Wanneer stop ik met spraak- en taaltherapie? Doel: inzicht krijgen in stopregels voor therapie van professionals. Het effect van logopedische behandeling in het speciaal onderwijs voor leerlingen met ernstige spraak- en taalmoeilijkheden Doel: het optimaliseren van logopedische zorg op scholen en ontwikkelen van een duurzame monitor van de opbrengsten van schoollogopedie (promotietraject). Taaltherapie bij kinderen met taalbegripsstoornissen Doel: het inzicht krijgen in werkende elementen in taaltherapie voor kinderen met een beperkt taalbegrip en ontwikkelen van therapierichtlijnen en -adviezen (promotietraject). Effectieve woordenschattherapie Doel: Optimaliseren woordenschattherapie. Effectstudie protocol woordenschat versus usual care na positief resultaat in feasability studie.

Effectieve zorg bij kinderen met gehoorverlies

10

Klankproductie bij dove bay’s met een cochleair implantaat (afgerond) Doel: het beschrijven van de verwerving van eerste woorden en klankontwikkeling van dove baby’s na cochleaire implantatie.

Zelfevaluatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening - Bijlagen


Onderzoekslijnen Kenniscentrum

Onderzoekslijnen

Onderzoeken

Zorgtraject auditieve verwerkingsproblemen (afgerond) Doel: in kaart brengen en advisering logopedisten over verwijzing, diagnostiek, zorg en zorgevaluatie bij auditieve verwerkingsproblemen in de audiologische centra in Nederland. eLogopedie

Checklist logopedie-apps (afgerond) Doel: ontwikkeling van een checklist waarmee logopedisten geschikte therapiegames kunnen selecteren FAN 2.0 – Ontwikkeling van een web-based instrument voor fonologische analyse en behandeling van kinderen Doel: logopedische zorg bij kinderen te verbeteren door het bereikbaar maken (o.a. web-based) van het FAN-analyse-instrument voor het bepalen van fonologische behandeldoelen en behandelvormen en het evalueren van fonologische behandeling.

11

Zelfevaluatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening - Bijlagen


Onderzoekslijnen Kenniscentrum

Onderzoekslijnen

Onderzoeken

Doorvoeren van farmaceutische innovaties

Het LECTORAAT DISSEMINATIE VAN FARMACEUTISCHE INNOVATIES voert onderzoek uit dat bijdraagt aan kennis over de verspreiding van innovaties in de farmaceutische gezondheidszorg. Het doel is om deze innovaties zo efficiënt mogelijk bij patiënten en zorgverleners te implementeren. Onderzoekslijnen zijn: Communicatie met de patient, farmaceutische processen en farmaceutische producten Communicatie met de patient

Empowerment van de oudere patiënt (promotieonderzoek) Doel: oudere patiënten voorbereiden op een meer actieve rol tijdens het consult met huisarts, apotheker of praktijkbegeleider. Het uiteindelijk te ontwikkelen instrument is bedoeld voor de oudere patiënt om het communicatiegedrag tijdens een consult te verbeteren. Om zo therapietrouw te verhogen.

farmaceutische processen

Feitenkaart: Hoe ziet het speelveld van het innovatieve geneesmiddelonderzoek (van fundamenteel, preklinisch tot klinisch onderzoek) in Nederland er feitelijk uit, en welke kansen en bedreigingen zijn daaruit te destilleren? How to improve medicines management after hospital-to-home care transitions (promotieonderzoek) Doel:-de interventies die apothekers uitvoeren om een ziekenhuis-naar-huistransitie zo soepel mogelijk te laten verlopen in beeld brengen; • inzicht verkrijgen in de effectiviteit van een ziekenhuisgebaseerd medicatiereconciliatieprogramma en een thuisbezoek door een openbare apotheker, in vergelijking met de gebruikelijke zorg op zowel klinische en economische resultaten • inzicht verkrijgen in de behoeften, zorg en patiëntperspectieven met betrekking tot medicatieoverdracht en medicatiemanagement rondom een ziekenhuisopname. Optimaliseren van de bedrijfsvoering in openbare apotheken: apotheekinterventies voor risicoanalyse en preventie bij diabetes mellitus type 2. ontwikkeling van een procedure voor vroegsignalering en diagnose.

12

Zelfevaluatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening - Bijlagen


BIJLAGE II.

PROFESSIONELE PRAKTIJK

STAKEHOLDERS PER DOMEIN

Verpleegkundige & Paramedische Zorg voor mensen met Chronische Aandoeningen

Leefstijl & Gezondheid

Disseminatie van Farmaceutische Innovaties

Logopedie

X

Actiz Antonius Ziekenhuis,

Vraaggestuurde Zorg

X

Nieuwegein

X

Astmacentrum Heideheuvel

X

Axion Continu Careyn Diakonessenhuis

X X

X X

Utrecht/Zeist

X

Dutch Network Language Disorders

X

Dutch Pain Society

X

Federatie Nederlandse Audiologische Centra

X

GG&GD Utrecht en GGD Hollands Midden

X

IVVU Instellingen voor Verpleging en Verzorging in Utrecht

X X

Kennisnetwerk CVA KNGF Koninklijk

X

Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie

X

KNMP Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie

X X

Koninklijke Auris groep Kwaliteitskring vrijgevestigde logopedisten Utrecht Landelijk Dementie

X

X

Platform (LDP), ZonMW Landelijk Netwerk

X

Mantelzorgconsulten Landelijk netwerk met

X

33 zorginstellingen die een bijdrage hebben geleverd aan de VRB Landelijke Stichting

X

Beheer Kruiswerk (LSBK) Meander Medisch

X

Centrum Amersfoort

13

Zelfevaluatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening - Bijlagen

X


PROFESSIONELE PRAKTIJK

Verpleegkundige & Paramedische Zorg voor mensen met Chronische Aandoeningen

Nederlandse CVA

X

Leefstijl & Gezondheid

Vraaggestuurde Zorg

Disseminatie van Farmaceutische Innovaties

Logopedie

X

Vereniging

X

Nederlandse Vereniging voor Stem- Spraak-, en Taalpathologie

X X

Nefarma Nivel Nederlands insti-

X

X

tuut voor onderzoek van de gezondheidszorg

X

NVLF Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie.

X

NVMO Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs Onze Lieve Vrouwe

X

Gasthuis, Amsterdam

X

OVN Optometristen Vereniging Nederland

X

PHAROS Kennis- en adviescentrum migranten, vluchtelingen en gezondheid - Utrecht Politie Utrecht Revalidatiecentrum

X

X X

De Hoogstraat Ring Utrechtse Lectoren Stadmaatschap

X X

X

X

X

X

X X

X X

Huisartsen Utrecht TNO UMC Utrecht V&VN

X X

X X

X X

Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

X

Wilhelmina Kinder Ziekenhuis Ziekenhuis Gelderse

X

Vallei Ede Zorgethiek in Praktijk

X

(ZIP)

X

Zorggroep Almere Zuwe

X

X

Internationaal American Association of

X

Neuroscience Nursing

X

American Association of Physician Assistant American College of

X

Sports medicine ASHRAE American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers

14

Zelfevaluatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening - Bijlagen

X


PROFESSIONELE PRAKTIJK Belgische Vereniging

Verpleegkundige & Paramedische Zorg voor mensen met Chronische Aandoeningen

Leefstijl & Gezondheid

Vraaggestuurde Zorg

Disseminatie van Farmaceutische Innovaties

Logopedie

X

voor NeuroVerpleegkundigen Bronson Methodist

X

Hospital Kalamazoo

X

CAST/IASHA Center for Applied Special Technology Elmhurst Hospital

X

Center New York European Association

X

Neuroscience Nurses (EANN)

X

European Association of cardiovascular Prevention and rehabilitation

X

IAGG International Association of Gerontology and Geriatrics Icelandic Association of

X

Neuroscience Nurses

X

International Association for the Study of Pain

X

International Association of Logopeadics and Phoniatrics

X

International Clinical Linguistics and Phonetics Association LandspĂ­tali University

X

hospital (LSH) Iceland

X

Mumbay University (India)

X

Tartu University, fac. of Pharmacy (Estland) Turku University of

X

Applied Sciences (Turkije) World Confederation of

X

Physical Therapy

15

Zelfevaluatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening - Bijlagen

X


ONDERWIJS & SCHOLING AG Utrecht Academie

Verpleegkundige & Paramedische Zorg voor mensen met Chronische Aandoeningen

Leefstijl & Gezondheid

Vraaggestuurde Zorg

Disseminatie van Farmaceutische Innovaties

X

X

X

Logopedie

Gezondheidszorg Utrecht Faculteit Economie en

X

X

X X

X

management HU Faculteit Educatie HU Faculteit

X

X

X

Gezondheidszorg HU

X

X

Faculteit Maatschappij en Recht HU

X

Faculteit Natuur en

X

Techniek HU

X X X

Hanzehogeschool Hogeschool Rotterdam Hogeschool van Amsterdam

X X

Hogeschool Zuyd KNGF/RGF Koninklijk

X

X

Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie

X

KNMP Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie

X

Nevefa Ned Ver voor Farmakundigen

X

NVLF Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie.

X

OTIB Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf

X

ROC Midden

X

Nederland

X

Saxion Hogeschool

X

TU Delft

X

X X

X

X

X

X X

TU Eindhoven UMC Utrecht Universiteit Maastricht Universiteit Nijmegen Universiteit Utrecht

X X X X

Internationaal

X

CPLOL ComitÊ Permanent de Liaison des OrthophonistesLogopèdes

X

Hochschule Hannover

X

Hochschule Idstein KU Leuven, Faculteit

X

Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

16

Zelfevaluatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening - Bijlagen


ONDERWIJS & SCHOLING Master of Science in

Verpleegkundige & Paramedische Zorg voor mensen met Chronische Aandoeningen

Leefstijl & Gezondheid

Vraaggestuurde Zorg

Disseminatie van Farmaceutische Innovaties

Logopedie

X

Nursing, University of Iceland, Faculty of Nursing Science Rho Chi Chapter at

X

Large Sigma Theta Tau

X

International honor society of nursing Verplegingswetenschap

X

Antwerpen, Brussel, Gent en Leuven in BelgiĂŤ en Bazel in Zwitserland Western Michigan University Kalamazoo

17

Zelfevaluatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening - Bijlagen

X


WETENSCHAP

Verpleegkundige & Paramedische Zorg voor mensen met Chronische Aandoeningen

Leefstijl & Gezondheid

Vraaggestuurde Zorg

Logopedie

X

AstraZeneca Forum voor praktijk-

Disseminatie van Farmaceutische Innovaties

X

gericht onderzoek. Gezondheidszorg

X

Onderzoek (RGO): Adviescommissie Preventie bij Ouderen van de Gezondheidsraad, Commissie

X X

Hanzehogeschool Julius Centrum Kenniscentrum

X X

X X

Revalidatie

X

KNMP Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie

X X

Koninklijke Auris Groep Koninklijke Kentalis LDP Onderzoeks-

X

begeleidingscommissie Regio Resultaat Rapportage

X

Lectoren netwerk Zorg en Technologie

X

Nefarma Netwerk van de Raad

X

van Gezondheidonderzoek aan de Hogescholen

X

X

NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg

X

NOTAS Nederlandse Organisatie van Taal- en Spraaktechnologie

X

NSDSK Specialist voor Taal en Gehoor NUZO (Netwerk

X

Utrecht Zorg voor Ouderen)

X

Stichting Woortblind

X

Task Force Innovatie

X

TNO Leiden

X

TNO Zeist

X

X

X X

X

X X

X X

X X

X X

TU Eindhoven UMCUtrecht Universiteit Twente Universiteit Utrecht Universiteit van Amsterdam Universteit Maastricht Utrecht Valorisation Center

18

Zelfevaluatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening - Bijlagen

X

X X X


WETENSCHAP

Verpleegkundige & Paramedische Zorg voor mensen met Chronische Aandoeningen

Leefstijl & Gezondheid

Vraaggestuurde Zorg

Disseminatie van Farmaceutische Innovaties

X

Vrije Universiteit Amsterdam Wetenschap V&VN

X X

Wilhelmina Kinder Ziekenhuis

X

WSI Internationaal

X

Association of Pure and Applied Pharmacology, Mumbay (India)

X

European Association of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation European Association

X

of Nurse Scientist (EANS)

X

Hochschule Hannover (Duitsland)

X

IASP International Association for the Study of Pain

X

IFPAE International Forum for PA Education.

X

International Society for gerontology (ISG)

X

ISIAQ International Society of Indoor Air Quality and Climate

X

X X

Izmir University (Turkije) KU Leuven, Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen LandspĂ­tali University

X

hospital (LSH) Iceland.

X

NAPA Nederlandse Associatie Physician Assistants North West University

X

Potchefstroom Zuid Afrika Pace University New

X

York

X

PAEA Physician Assistant Education Association Sigma Teta Tau

X

International Special interest Group

X

Pain, Mind and Movement (IASP)

19

Zelfevaluatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening - Bijlagen

Logopedie


WETENSCHAP

Verpleegkundige & Paramedische Zorg voor mensen met Chronische Aandoeningen

Leefstijl & Gezondheid

Vraaggestuurde Zorg

Disseminatie van Farmaceutische Innovaties

Logopedie

X

Tampere University of Applied Sciences

X X

(Finland) Tartu University, fac. of Pharmacy (Estland)

X

Turku University of Applied Sciences (Turkije)

X

University of Maryland, Baltimore (VS)

X

University of Newcastle Verplegingswetenschap

X

UU en Gent Western Michigan

X

University Kalamazoo

20

Zelfevaluatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening - Bijlagen


BIJLAGE III.

COMMUNICATIEMIDDELEN

Doelgroep

Studenten

Intern

Extern

Middelen Nieuwsbrieven Lectoraatsnieuwsbrieven

x

x x x

x x x

x

x x x x x

x x x

x

x

x x x

x

x x

x x

x x x

x x x

x x x x

Onderzoeksnieuwsbrief HU Projectnieuwsbrieven Websites Kenniscentrum website Project websites Intranet (SharePoint) Onderzoekietsvoorjou website KMC website

x x x

x

Bijeenkomsten Symposia

x

Heidedag Meetups

x

Social Media LinkedIn groups Twitter Overige Digitale Jaarbrief nl/en Monitors in gebouw Promotiefilm Zorg en Technologie Factsheets per lectoraat Overzicht van de communicatiemiddelen en doelgroep van het Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening

21

Zelfevaluatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening - Bijlagen


BIJLAGE IV.

BEZETTING LECTORATEN 2007-2013

Naam Lectoren

Type lector

Prof.dr. Mia Duijnstee (tot 1 juni 2012) Prof. dr. Marieke Schuurmans Prof. dr. Luc Vanhees Dr. Harriet Wittink Prof. dr. Helianthe Kort Dr. Ellen Gerrits Dr. Ad van Dooren

Bijzonder lector Familiezorg (met emeritaat) Functioneel lector Ouderenzorg Functioneel lector Leefstijl en Gezondheid Functioneel lector Leefstijl en Gezondheid Functioneel lector Vraaggestuurde Zorg Functioneel lector Logopedie Functioneel lector Disseminatie van Farmaceutische Innovaties

LECTORAAT VERPLEEGKUNDIGE EN PARAMEDISCHE ZORG VOOR MENSEN MET CHRONISCHE AANDOENINGEN Naam kenniskringleden

Functie Domein onderwijs/scholing

Relatie met professionele praktijk

Onderzoeksprogramma Domein wetenschap

Jeroen Dikken

promovendus, docent FG, KMC Post-doc hogeschooldocent FG, KMC gepensioneerd promovendus hogeschooldocent FG, KMC

Bachelor Verpleegkunde,

Beroepshouding

Promotie Universiteit Humanistiek Utrecht, Verpleegethiek Bachelor Verpleegkunde, Socioloog, Beleid, Communicatie en Organisatiewetenschappen VU Gezondheidsbevordering en ziektepreventie Verplegingswetenschap UU

Beroepshouding en familiezorg

Michel Jansen

Pieterbas Lalleman

Barbara Sassen Roelof Ettema Ilse Arts Sigrid Mueller-Schotte Jita Hoogerduijn

Carolien Sino

Thora Hafsteinsd贸ttir

Marijke Rensink-de Mooij Mariska van Dijk

22

postdoc, hogeschooldocent FG, KMC promovendus, hogeschooldocent FG, KMC promovendus, docent FG, KMC, gestopt promovendus, hogeschooldocent FG, KMC post-doc, hogeschoolhoofd docent FG, KMC Excellentie promovendus, Directeur IVS FG KMC Post-doc senior onderzoeker afdeling Verplegingswetenschap UMCUtrecht , KMC Hogeschooldocent KMC, gepensioneerd promovendus, Oio, docent FG, KMC

Zelfevaluatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening - Bijlagen

Bachelor verpleegkunde Verplegingswetenschap UU Optometrie

Beroepshouding en leiderschap

Optimaliseren van zelfmanagement Preventie van Functieverlies Preventie van Functieverlies Preventie van Functieverlies

Bachelor Verpleegkunde, Verplegingswetenschap UU Ouderen in MBO en HBO

Preventie van Functieverlies,

Verplegingswetenschap UM

Preventie van medicatiegerelateerde complicaties

BaSc in Nursing, PhD in Nursing UU

Revalidatie na beroerte

Geneeskunde RUG

Revalidatie na beroerte

Verplegingswetenschap UU

Revalidatie na beroerte


LECTORAAT LEEFSTIJL EN GEZONDHEID Naam kenniskringleden

Functie Domein onderwijs/scholing

Relatie met professionele praktijk

Onderzoeksprogramma Domein wetenschap

Maaike Angevaren

post-doc, hogeschooldocent FG, KMC (afgerond) Voorzitter examencommissie IBS promovendus, hogeschooldocent FG, KMC

HBO-Fysiotherapie, Biologische gezondheidskunde UM, promotie KU Leuven

Cognitie en fitheid

Praktijk voor kinderoefentherapie "Kind en Motoriek"

Japie Bakers

docent FG, junior onderzoeker

Fysiotherapeut/Bewegingswe tenschapper, UMC Utrecht

Janke de Groot

post-doc, voorzitter curriculumcommissie Bachelor Fysiotherapie hogeschoolhoofddocent FG, KMC promovendus, hogeschool docent FG, KMC

Motorische revalidatie en Kinesitherapie KU Leuven, Promotie UU

Fysieke activiteit Promotieonderzoek UU, Beweeg je mee, Kinderen, zelfbeeld en fysieke activiteit Fysieke activiteit bij een beroerte Metingen looponderzoek SUSTAIN Fysieke activiteit bij kinderen met chronische aandoeningen

Fysiotherapeut, Kinderfysiotherapeute

Jacqueline Outermans

promovendus, hogeschooldocent FG, KMC

Fysiotherapeut, Fysiowetenschapper,

Michiel Punt

promovendus, docent FG, KMC

Bewegingstechnoloog, bewegingswetenschappen VU

Jolanda Spruit

hogeschooldocent FG

Jan Pool

post-doc hogeschooldocent FG, Coรถrdinator Master Fysiotherapie kennisdomein Orthopedische Manuele Therapie, KMC, promovendus, hogeschooldocent FG, KMC

Bewegingswetenschapper VU (MSc) Fysiotherapeut, manueel therapeut, epidemioloog. Promotie aan VU Amsterdam Manueel therapeut Paramedisch Centrum IMPACT Zoetermeer

Johannes Noordstar

Manon Bloemen

Francois Maissan

Henri Kiers

Hans Heneweer

Josca Snoei

23

promovendus, Hoofd kennisdomein MSA bij IBS, hogeschoolhoofddocent FG, KMC post-doc, facultair LOEPcoordinator, hogeschooldocent FG, KMC onderzoeksassistente

Zelfevaluatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening - Bijlagen

Fysieke activiteit bij kinderen met chronische aandoeningen. Kinderen en jongeren met spina bifida ontwikkeling meetinstrumenten Fysieke activiteit en fitheid bij beroerte, Promotie aan UU Fysieke Fitheid SUSTAIN Fysieke activiteit en fitheid bij beroerte. Promotieonderzoek Physical activity and accelerometers, SUSTAIN Fysieke activiteit en fitheid bij beroerte. SUSTAIN Fysieke fitheid Musculosceletaal

Fysiotherapeut, Fysiowetenschap, Promotieonderzoek UU, Redacteur Fysiopraxis Fysiotherapeut, manueel therapeut, bewegingswetenschappen VU, epidemioloog

Fysieke fitheid Musculosceletaal Promotieonderzoek CLICK studie Fysieke fitheid Musculoskeletaal Lage rugpijn

MO-P, fysiotherapeut/manueel therapeut, MSc Fysiotherapie KU Leuven, promotie KU Leuven Cultureel antropoloog

Fysieke fitheid Musculoskeletaal Lage rugpijn Gezondheidsvaardigheden Pijn revalidatie PREPGO


LECTORAAT LEEFSTIJL EN GEZONDHEID Naam kenniskringleden

Functie Domein onderwijs/scholing

Relatie met professionele praktijk

Onderzoeksprogramma Domein wetenschap

Marlies Welbie

promovendus, docent FG, KMC

Fysiotherapeut, fysiotherapiewetenschapper

Janke Oosterhaven

promovendus, hogeschooldocent FG, KMC

Ilse Topper

onderzoeksassistent

Fysiotherapeut, Bewegingswetenschappen RUG, Cultureel antropoloog, student fysiotherapie

Barbara Sassen

promovendus, hogeschooldocent FG, KMC (afgerond)

Gezondheidsvaardigheden Promotieonderzoek UvA Health Literacy in physical therapy; Adapting and using a questionnaire in a Dutch and Turkish low health literate patient population Gezondheidsvaardigheden Promotieonderzoek UvA HALyNED en PREPGO Gezondheidsvaardigheden Transparante Fysiotherapie in Achterstandsgebieden (TransFysA) – Meten in de praktijk. Leefstijl en metabool syndroom

Kees Arens

hogeschooldocent FG, KMC (gepensioneerd)

Geert Aufdemkampe

hogeschooldocent FG, KMC (gepensioneerd)

Wim Burgerhout

hogeschooldocent FG, KMC (gepensioneerd)

Huib van Moorsel Leendert van Gaalen

hogeschooldocent FG, KMC, junior onderzoeker docent FG

Roelof Peters

hogeschooldocent FG, KMC

24

Zelfevaluatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening - Bijlagen

Gezondheidswetenschappen UM, Gezondheidsvoorlichting/bevordering, Promotie KU Leuven MO-P, fysiotherapeut/manueel therapeut, MSc Fysiotherapy KU Leuven Fysiotherapeut, MSc Fysiotherapy KU Leuven, methodologie Biologie UU. Promotie Erasmus Universiteit Rotterdam Fysiotherapeut, bewegingswetenschappen VU. Lichamelijke opvoeding, Bewegingswetenschappen VU, Eigenaar beweegadviesbureau bij InspanningLoont, Utrecht Fysiotherapeut, MSc Fysiotherapie KU Leuven, cardiologie/pulmonologie

Ondersteuning bij onderzoek

Ondersteuning bij onderzoek

Ondersteuning bij onderzoek

Ondersteuning bij onderzoek Ondersteuning bij onderzoek inspanningslaboratorium

Leefstijl en metabool syndroom Ondersteuning bij onderzoek inspanningslaboratorium en specialist op (maximale) inspanningstests.


LECTORAAT VRAAGGESTUURDE ZORG Naam kenniskringleden

Functie Domein onderwijs/scholing

Relatie met professionele praktijk

Onderzoeksprogramma Domein wetenschap

Jamie van Dalum

Ond assistent

Ondersteuning bij onderzoek

Chantal Huisman

Ond assistent

Marianne Sinoo

promovendus, hogeschooldocent FG, promovendus, hogeschooldocent FG, (overleden) Onderzoeker i.o. post-doc hogeschooldocent FG, (gestopt) promovendus, Oio docent FG, KMC onderzoeker hogeschooldocent FG (gestopt) hogeschooldocent FG,

Bachelor Management in de zorg Bachelor Management in de zorg Psycholoog, sociale psychologie, organisatiekunde UU MSc in Nursing, University of Wales College of Medicine, Cardiff UK Physician assistant Faculteit Bouwkunde, Building Physics and services, TU Eindhoven Bewegingswetenschappen VU, Revalidatie Verplegingswetenschap UU

Geesje Spenkelink-Schut

Karlijn Karsten Joost van Hoof

Sigrid Vorrink Jacqueline Dijkstra

Anne Bronsveld Angelo Antonietti

Ansam Barakat

Thijs van Houwelingen

Emelieke Huisman

25

KMC KMC

KMC

KMC

Onderzoeker i.o. begeleiden van studenten in minor Onderzoeker i.o. begeleiden studenten afstudeerprojecten Onderzoeker i.o., docent FG Onderzoeker i.o. docent FNT Coรถrdinator minor Public Health Engineering

Zelfevaluatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening - Bijlagen

Huidtherapie, Epidemiologie UM Bewegingswetenschappen, VU Amsterdam

Ondersteuning bij onderzoek Taakherschikking Taakherschikking

Taakherschikking Zorg en Technologie

Zorg en Technologie Zorg en Technologie

Zorg en Technologie Zorg en Technologie

Biomedische Wetenschappen, VU

Zorg en Technologie

HBO-V, Verpleegkunde, Master Cultuursociologie

Zorg en technologie

Bouwkunde, TU Delft

Zorg en Technologie


LECTORAAT LOGOPEDIE Naam kenniskringleden

Functie Domein onderwijs/scholing

Relatie met professionele praktijk

Onderzoeksprogramma Domein wetenschap

Gerda Bruinsma

prepromotietraject, hogeschooldocent FG

Gastdocent UU, Logopediewetenschap

Esther van Niel

prepromotietraject, docent FG

Mieke Beers

Sipkje Spijksma

onderzoeker, KMC, hogeschooldocent FG, LOEP coördinator Logopedie begeleiden van promovendi, master- en bachelorafstudeer projecten onderzoeker

Logopedist, Taalkunde, Logopediepraktijk, Redactielid vakblad Logopedie van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie Klinisch linguïst, Audiologisch Centrum en het CI-team Circle, afdeling KNO, Leids Universitair Medisch Centrum

Interventies bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis Effectiviteit van logopedie bij kinderen met taalontwikkelingsstoornissen Interventies bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. Effectiviteit van logopedie bij kinderen met taalbegripsstoornissen Interventies bij kinderen met gehoorverlies Fonologische stoornissen (klankproductie) bij kinderen

Moniek Schaars

onderzoeker

Spraak-taalpatholoog, onderzoeksmedewerker afdeling Taalwetenschap, Radboud Universiteit Nijmegen

Jessica van Herel

onderzoeker

Logopedist Koninklijke Auris Groep Penningmeester, Nederlandse Vereniging voor Stem- Spraak en Taalpathologie (NVSST) Logopedist, Logopediewetenschap, Koninklijke Auris Groep Bestuurslid , Vereniging voor Klinische Linguïstiek (VKL) Logopedist, Logopediewetenschap,

Lieke Kuipers

Leonoor Oonk

26

hogeschooldocent FG, afstudeercoördinator Logopedie

Zelfevaluatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening - Bijlagen

Logopedist en klinisch linguïst, Koninklijke Auris Groep Rotterdam

Interventies bij kinderen met gehoorverlies Interventies bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. Onderzoek in de praktijk, begeleiding studenten Diagnostiek bij kinderen met auditieve en/of spraak- en taalproblematiek. Meertaligheidsspreekuur Preventieve Logopedie en taalscreening Studie GG&GD Utrecht Taalscreening Screeningsinstrumenten voor taalverwerving en taalomgeving van peuters. Ondersteuning bij onderzoek

Onderzoek in de praktijk, begeleiding studenten

Verbinding onderzoek van het lectoraat en afstudeerfase in het onderwijs. Methodologiespreekuur


LECTORAAT DISSEMINATIE VAN FARMACEUTISCHE INNOVATIES Naam kenniskringleden

Functie Domein onderwijs/scholing

Relatie met professionele praktijk

Onderzoeksprogramma Domein wetenschap

Esther du Pon

promovendus, oio

Promotieonderzoek Radboud Universiteit Nijmegen

Peter Vermeulen

onderzoeker, hogeschooldocent FG

Vrijgevestigd psychotherapeut

Rik Ensing

promovendus, onderzoeker

Promotieonderzoek UU Apotheker bij poliklinische apotheek De Brug 24/7

Wan Yen Khouw

junior onderzoeker

Communicatie met de patient Empowerment van de oudere patiënt” Computer-tailored interventie Farmaceutische processen Diabetespreventie i.s.m. apotheken Farmaceutische processen How to improve medicines management after hospitaltohome care transitions Ondersteuning bij onderzoek Farmaceutische processen Opzetten Feitenkaart

Hans Verhof

onderzoeker, hogeschooldocent FG

27

Zelfevaluatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening - Bijlagen

‘Voeding en gezondheid’, Wageningen Universiteit, Wageningen


BIJLAGE V.

CONSORTIA KENNISCENTRUM

VERPLEEGKUNDIGE EN PARAMEDISCHE ZORG VOOR MENSEN MET CHRONISCHE AANDOENINGEN Project

Consortiumpartners

Excellente Verpleegkundige Zorg

UMC Utrecht Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Amsterdam Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede Western Michigan University, Kalamazoo Bronson Methodist Hospital, Kalamazoo Pace University, New York Elmhurst Hospital Center, New York VenVN, Utrecht Sioo, Utrecht (interuniversitair centrum voor organiseren, veranderen, vernieuwen en leidinggeven) Verplegingswetenschap van de Universiteit Utrecht Afdeling Geriatrie van V&VN Afdeling Thoracale Chirurgie en Cardiologie van het St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein Afdeling Chirurgie van het Diakonessenhuis Utrecht Divisie Interne Geneeskunde van het UMC Utrecht Divisie Hart en Longen van het UMC Utrecht Pace University New York , Verenigde Staten West Michigan University Kalamazoo, Verenigde Staten North West University Potchefstroom Zuid-Afrika Ephor Expertisecentrum Pharmacotherapie bij Ouderen Stadmaatschap Huisartsen Utrecht Careyn Buurtzorg Instituut Verantwoord Medicijngebruik Healthbase Julius Centrum Utrecht (Universitair Medisch Centrum Utrecht)

No Press

Vroegsignalering van medicatie-gerelateerde problemen bij ouderen

Old and well-functioning; Determinants of PReservation Of Function in ELderly (PROFIEL) Oud met functiebehoud Preadmission prevention of postoperative decline in older cardiac surgery patients (PREDOS) Early Detection of Poststroke Depression

28

UMC Utrecht Isala Klinieken St. Anthonius ziekenhuis koepelorganisatie Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) Afdeling Cerebrovasculaire ziekten Universitair Medisch Centrum Utrecht Afdeling Stroke en Neurologie van Ziekenhuis Gelderse Vallei Afdeling Algemene Zorg Neurologie en afdeling Neurologie van het Meander Medisch Centrum Amersfoort Afdeling Revalidatie, Verplegingswetenschap en Sport van het UMC Utrecht Verpleging & Verzorging Nederland (V&VN) Nederlandse CVA-vereniging Samen Verder Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde van Revalidatiecentrum De Hoogstraat

Zelfevaluatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening - Bijlagen


LEEFSTIJL EN GEZONDHEID Project

Consortiumpartners

Bewegen voor herstel Sustain

Politie Utrecht KRU Universiteit van Maryland, Baltimore, USA Fysiotherapiepraktijken in de regio Utrecht UMC-Utrecht, Afdeling Revalidatie, Sportgeneeskunde en Verplegingswetenschap Universiteit Utrecht Revalidatie en Kenniscentrum de Hoogstraat Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, KNGF Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie, NVFG Vrije Universiteit Amsterdam Regionaal overleg Fysiotherapeuten in Utrecht en omstreken TNO Defensie Soesterberg Lectoraat Microsysteemtechnologie / Embedded Systems University of Maryland, Baltimore, USA – School of Medicine, Physical Therapy and Rehabilitation Science het Kinderbewegingscentrum en de afdeling Spieren voor Spieren van het UMC Utrecht, in samenwerking met de opleiding Klinische Gezondheidswetenschappen; de Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie; Revalidatiecentrum De Hoogstraat, locatie Mytylschool Ariane de Ranitz te Utrecht; de kinderfysiotherapeuten van meer dan 140 centra die verbonden zijn aan de stichting Fitkids. Universiteit Amsterdam NIVEL Pharos CBO HU: lectoraat Product Design & Engineering TNO KNGF University College Dublin Utrecht Valorisatie Centrum MODulo3 Revalidatiecentrum Heliomare Revalidatiecentrum de Hoogstraat Lectoraat Co-design TNO Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) Werkgroep Fysiotherapeuten Achterstandsgebieden Utrecht (WAU) RGF Midden-Nederland Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ) PHAROS Universiteit van Amsterdam AGIS Zorgverzekeringen Mikado Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)

Healthy Active Living for Youth with Neuromotor Disability (HALYNeD)

Pijn Revalidatie voor Patiënten met beperkte Gezondheidsvaardigheden (PREPGO-studie)

Transparante Fysiotherapie in Achterstandsgebieden (TransFysA) – Meten in de praktijk

29

Zelfevaluatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening - Bijlagen


VRAAGGESTUURDE ZORG Project

Consortiumpartners

Bezielende Omgeving in de Ouderenzorg. Bouwfysische interventies voor welbevinden van kwetsbare ouderen (BEZO)

Woonzorgcentrum Haaglanden (WZH) Warande Bartiméus Stichting Welbevinden en Interieur in Zorginstellingen (SWIZ) Hogeschool Rotterdam: Kenniscentrum Zorginnovatie Technisch Universiteit Eindhoven, Faculteit Bouwkunde, Unit Building Performance TNO Kwaliteit van Leven- Arbeid UU/UMCU, Divisie Hart en Longen Netwerk COPD Fysiotherapie regio Utrecht St. Antonius Ziekenhuis, afdeling Longziekten Center for Research and Education on Aging and Technology Enhancement (CREATE) Fontys Hogescholen, lectoraat Ambient Intelligence & Design Hogeschool Rotterdam, lectoraat Innovatie en Productrealisatie, Programmalijn Technology for Care Zorgorganisatie Careyn IVVU, Vereniging van Instellingen voor Verpleging en Verzorging in Utrecht CliëntenBelang Utrecht Kenniscentrum Vilans Alzheimer Nederland

E-Health in COPD-zorg. Optimalisatie van de Utrechtse multidisciplinaire COPD-zorg Predictors voor gebruik van e-Health door ouderen en professionals in de zorg (PETZ)

Digitaal Adviesbureau Dementie, een website met praktische tips voor woningaanpassing bij dementie Het ziekenhuis van de toekomst. Ontwerp van een Helende Ziekenhuisomgeving (HEZO)

Internationale Kenniscirculatie, Onderzoek- en Praktijkuitwisseling eHealth (iKOP)

Met het oog op zorg (OZO)

Kleinschalig wonen met domotica

30

Hogeschool Utrecht, Kenniscentrum Technologie en Innovatie Meander Medisch Centrum Well Design Cofely GDF SUEZ IBH Houten TNO International Association for Gerontology and Geriatrics (IAGG) Smart Homes Simon Fraser University, department Gerontology , technology and ageing Creative Action, Akron, Ohio, USA Lectorennetwerk Zorg en Technologie Taskforce Innovatie regio Utrecht Technische Universiteit Eindhoven, Faculteit Bouwkunde, Performance engineering for built environments Bartiméus Stichting Warande ISZ De Brug Snavelenburg De Ingelanden en De Componist VWS, Syntens

Zelfevaluatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening - Bijlagen


LOGOPEDIE Project

Consortiumpartners

FAN 2.0 – Ontwikkeling van een webbased instrument voor fonologische analyse en behandeling van kinderen Preventie in Logopedie (Pril) Producten, kosten en baten van logopedie bij Gemeenten en GGD in Nederland Multilingual children with speech sound disorders Effectieve taaltherapie voor kinderen in regulier en speciaal onderwijs Zwak taalbegrip:clinical marker voor persistente taalontwikkelingsstoornis? TUK – Taalscreening Utrechtse Kinderen

Koninklijke Auris Groep Koninklijke Kentalis ICT ontwerpbureau Mareels Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie Vakgroep GGD Logopedie

TOS: Delphi-studie naar definitie en kenmerken taalontwikkelingsstoornissen volgens professionals DigiTAAL: Innovatie van taaltherapie met games als leermiddel

Cost Action: "Improving language intervention and outcomes across Europe”

Prevalentie van logopedische stoornissen FF luisteren: Effectstudie sociaal-cognitieve training dove en SH leerlingen

Effectstudie woordenschattherapie bij peuters Voorspellers van schoolsucces bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis Ontwikkeling van een monitor Voor- en Vroegschoolse Educatie Nulmeting taalachterstand jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen

31

International Expert Panel on Multilingual Children’s Speech Charles Sturt University, Australia UU Koninklijke Auris Groep UU Koninklijke Auris Groep UU Gemeente Utrecht Hanzehogeschool Groningen RUG TNO Erasmus Universiteit Rotterdam Koninklijke Auris Groep NSDSK Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie Hogeschool Windesheim Game Onderzoek Onderwijs Newcastle University University of Limerick University of Malta University of Warsaw University of Southern Denmark Univerzita Komenského Andolou University Reykjavikur Akademian University of Marburg Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie Koninklijke Auris groep Koninklijke Kentalis NSDSK Universiteit Leiden Koninklijke Auris groep Koninklijke Kentalis NSDSK Koninklijke Auris groep Koninklijke Kentalis NSDSK GGD Hollands Midden TNO GGD Hollands Midden Gemeente Boskoop

Zelfevaluatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening - Bijlagen


DISSEMINATIE VAN FARMACEUTISCHE INNOVATIES Project

Consortiumpartners

Feitenkaart

Vereniging innovatieve geneesmiddelen Nederland (Nefarma) Federatie voor Innovatief Geneesmiddelenonderzoek Nederland (Figon) TNO Healthy Living 16 zelfstandige apotheken WSI Webexperts Internet Marketing Consultants

Optimaliseren van de bedrijfsvoering in openbare apotheken: apotheekinterventies voor risicoanalyse en preventie bij diabetes mellitus type 2

32

Zelfevaluatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening - Bijlagen


BIJLAGE VI.

PUBLICATIES/PRESENTATIES

PUBLICATIES WETENSCHAP 2013 Antonietti, A., A. Barakat, T. van Houwelingen & H. Kort (2013). Remote Telecare in an Aging Dutch Sample: Critical Factors Predicting their Intention to Use. In: P. Encarnação et al. (Eds.), Assistive Technology Research Series, 33: Assistive Technology: From Research to Practice (pp. 1229-1234). IOS Press, Amsterdam. doi: 10.3233/978-1-61499-304-9-1229 Bartels, B., de Groot, J. F., & Terwee, C. B. (2013). The six-minute walk test in chronic pediatric conditions: a systematic review of measurement properties. Phys.Ther., 93, 529-541. Bleijenberg, N., Ten Dam, V. H., Drubbel, I., Numans, M. E., de Wit, N. J., & Schuurmans, M. J. (2013a). Development of a Proactive Care Program (U-CARE) to Preserve Physical Functioning of Frail Older People in Primary Care. J.Nurs.Scholarsh. Bleijenberg, N., Ten Dam, V. H., Steunenberg, B., Drubbel, I., Numans, M. E., de Wit, N. J. et al. (2013b). Exploring the expectations, needs and experiences of general practitioners and nurses towards a proactive and structured care programme for frail older patients: a mixed-methods study. J.Adv.Nurs.. Brand, J. S., den Ouden, M. E., Schuurmans, M. J., Bots, M. L., & van der Schouw, Y. T. (2013). Endogenous sex hormones and subclinical atherosclerosis in middle-aged and older men. Int.J.Cardiol., 168, 574-576. Barakat, A., T. van Houwelingen, A. Antonietti & H. Kort (2013). Observational Study to Explore Predictors and Use of Remote Telecare. In: P. Encarnação et al. (Eds.), Assistive Technology Research Series, 33: Assistive Technology: From Research to Practice (pp. 1217 - 1222). IOS Press, Amsterdam. doi: 10.3233/978-1-61499-304-9-1217 Buys, R., Budts, W., Delecluse, C., & Vanhees, L. (2013). Exercise capacity, physical activity, and obesity in adults with repaired aortic coarctation. J.Cardiovasc.Nurs., 28, 66-73. Buys, R., Van De, B. A., Muller, J., Hager, A., Khambadkone, S., Giardini, A. et al. (2013). Usefulness of cardiopulmonary exercise testing to predict the development of arterial hypertension in adult patients with repaired isolated coarctation of the aorta. Int.J.Cardiol.. Conraads, V. M., Van Craenenbroeck, E. M., Pattyn, N., Cornelissen, V. A., Beckers, P. J., Coeckelberghs, E. et al. (2013). Rationale and design of a randomized trial on the effectiveness of aerobic interval training in patients with coronary artery disease: The SAINTEX-CAD study. Int.J.Cardiol.. de Groot, J. F., de Jong, A. S., Visser, T., & Takken, T. (2013). Validation of the Actical and Actiheart monitor in ambulatory children with spina bifida. J.Pediatr.Rehabil.Med., 6, 103-111. de Groot, J. F. & Overvelde, A. (2013). Healthy Active Living in Youth With Neuromotor Disability (HALYNeD) Project: a translational project with researchers, pediatric physical therapists, and patients working together toward evidence-based exercise prescription. Pediatr.Phys.Ther., 25, 228-229. de Herdt, A., Wampers, M., Vancampfort, D., De Hert, M., Vanhees, L., Demunter, H. et al. (2013). Neurocognition in clinical high risk young adults who did or did not convert to a first schizophrenic psychosis: A meta-analysis. Schizophr.Res., 149, 48-55. de Man-van Ginkel JM, Hafsteinsdottir, T. B., Lindeman, E., Ettema, R. G., Grobbee, D. E., & Schuurmans, M. J. (2013). InHospital Risk Prediction for Post-stroke Depression: Development and Validation of the Post-stroke Depression Prediction Scale. Stroke, 44, 2441-2445. de Raaij, E. J., Pool, J., Maissan, F., & Wittink, H. (2013). Illness perceptions and activity limitations in osteoarthritis of the knee: A case report intervention study. Man.Ther..

33

Zelfevaluatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening - Bijlagen


den Ouden, M. E., Schuurmans, M. J., Arts, I. E., Grobbee, D. E., Bots, M. L., van den Beld, A. W. et al. (2013a). Atherosclerosis and physical functioning in older men, a longitudinal study. J.Nutr.Health Aging, 17, 97-104. den Ouden, M. E., Schuurmans, M. J., Arts, I. E., & van der Schouw, Y. T. (2013). Association between physical performance characteristics and independence in activities of daily living in middle-aged and elderly men. Geriatr.Gerontol.Int., 13, 274-280. den Ouden, M. E., Schuurmans, M. J., Brand, J. S., Arts, I. E., Mueller-Schotte, S., & van der Schouw, Y. T. (2013b). Physical functioning is related to both an impaired physical ability and ADL disability: a ten year follow-up study in middle-aged and older persons. Maturitas, 74, 89-94. den Ouden, M. E., Schuurmans, M. J., Mueller-Schotte, S., Brand, J. S., & van der Schouw, Y. T. (2013). Domains contributing to disability in activities of daily living. J.Am.Med.Dir.Assoc., 14, 18-24. den Ouden, M. E., Schuurmans, M. J., Mueller-Schotte, S., & van der Schouw, Y. T. (2013). Identification of high-risk individuals for the development of disability in activities of daily living. A ten-year follow-up study. Exp.Gerontol., 48, 437-443. Drubbel, I., Bleijenberg, N., Kranenburg, G., Eijkemans, R. J., Schuurmans, M. J., de Wit, N. J. et al. (2013a). Identifying frailty: do the Frailty Index and Groningen Frailty Indicator cover different clinical perspectives? a cross-sectional study. BMC.Fam.Pract., 14, 64. Drubbel, I., de Wit, N. J., Bleijenberg, N., Eijkemans, R. J., Schuurmans, M. J., & Numans, M. E. (2013b). Prediction of adverse health outcomes in older people using a frailty index based on routine primary care data. J.Gerontol.A Biol.Sci.Med.Sci., 68, 301308. Ettema, R. G., Van Koeven, H., Peelen, L. M., Kalkman, C. J., & Schuurmans, M. J. (2013). Preadmission interventions to prevent postoperative complications in older cardiac surgery patients: A systematic review of the literature. Int.J.Nurs.Stud.. Faay, M. D., van de, S. R., Gooskens, F., & Hafsteinsdottir, T. B. (2013). Kennedy Axis V: Clinimetric properties assessed by mental health nurses. Int.J.Ment.Health Nurs., 22, 453-464. Houwelingen, T. van, A. Barakat, A. Antonietti & H. Kort (2013). Using the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology to Explore Predictors for the Use of Telehomecare by Care Professionals. In: P. Encarnação et al. (Eds.), Assistive Technology Research Series, 33: Assistive Technology: From Research to Practice (pp. 1223 - 1228). IOS Press, Amsterdam. doi: 10.3233/978-1-61499-304-9-1223 Huisman, E.R.C.M., G Lanting, H.B. Duits & H.S.M. Kort (2013). To Create Added Value of Smart Home Technology in Small Scale Senior Accommodations. In: P. Encarnação et al. (Eds.), Assistive Technology Research Series, 33: Assistive Technology: From Research to Practice (pp. 1235 - 1240). IOS Press, Amsterdam. doi: 10.3233/978-1-61499-304-9-1235 Kiers, H., van Dieen, J., Dekkers, H., Wittink, H., & Vanhees, L. (2013). A Systematic Review of the Relationship between Physical Activities in Sports or Daily Life and Postural Sway in Upright Stance. Sports Med.. Klinke, M. E., Wilson, M. E., Hafsteinsdottir, T. B., & Jonsdottir, H. (2013). Recognizing new perspectives in eating difficulties following stroke: a concept analysis. Disabil.Rehabil., 35, 1491-1500. Koster, S., Hensens, A. G., Schuurmans, M. J., & van der, P. J. (2013). Prediction of delirium after cardiac surgery and the use of a risk checklist. Eur.J.Cardiovasc.Nurs., 12, 284-292. Laan, W., Bleijenberg, N., Drubbel, I., Numans, M. E., de Wit, N. J., & Schuurmans, M. J. (2013). Factors associated with increasing functional decline in multimorbid independently living older people. Maturitas, 75, 276-281.

34

Zelfevaluatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening - Bijlagen


Lakke, S. E., Soer, R., Geertzen, J. H., Wittink, H., Douma, R. K., van der Schans, C. P. et al. (2013). Construct validity of functional capacity tests in healthy workers. BMC.Musculoskelet.Disord., 14, 180. Mosselman, M. J., Kruitwagen, C. L., Schuurmans, M. J., & Hafsteinsdottir, T. B. (2013). Malnutrition and risk of malnutrition in patients with stroke: prevalence during hospital stay. J.Neurosci.Nurs., 45, 194-204. Munsterman, T., Takken, T., & Wittink, H. (2013). Low aerobic capacity and physical activity not associated with fatigue in patients with rheumatoid arthritis: a cross-sectional study. J.Rehabil.Med., 45, 164-169. Pattyn, N., Cornelissen, V. A., Eshghi, S. R., & Vanhees, L. (2013). The effect of exercise on the cardiovascular risk factors constituting the metabolic syndrome: a meta-analysis of controlled trials. Sports Med., 43, 121-133. Ravanipour, M., Salehi, S., Taleghani, F., Abedi, H. A., Ishaghi, S. R., Schuurmans, M. J. et al. (2013). Power resources of older people in Iran. Int.J.Older.People.Nurs., 8, 71-79. Schrijvers, L. H., Uitslager, N., Schuurmans, M. J., & Fischer, K. (2013). Barriers and motivators of adherence to prophylactic treatment in haemophilia: a systematic review. Haemophilia., 19, 355-361. Sino, C. G., Munnik, A., & Schuurmans, M. J. (2013). Knowledge and perspectives of Dutch home healthcare nurses regarding medication frequently used by older people. Int.J.Older.People.Nurs., 8, 131-138. Sino, C. G., Stuffken, R., Heerdink, E. R., Schuurmans, M. J., Souverein, P. C., & Egberts, T. A. (2013). The association between prescription change frequency, chronic disease score and hospital admissions: a case control study. BMC.Pharmacol.Toxicol., 14, 39. Strijbos, M. J., Steunenberg, B., van der Mast, R. C., Inouye, S. K., & Schuurmans, M. J. (2013). Design and methods of the Hospital Elder Life Program (HELP), a multicomponent targeted intervention to prevent delirium in hospitalized older patients: efficacy and cost-effectiveness in Dutch health care. BMC.Geriatr., 13, 78. ten Dam, V. H., Bleijenberg, N., Numans, M. E., Drubbel, I., Schuurmans, M. J., & de Wit, N. J. (2013). [Proactive and structured care for the elderly in primary care]. Tijdschr.Gerontol.Geriatr., 44, 81-89. Thomaes, T., Thomis, M., Onkelinx, S., Goetschalckx, K., Fagard, R., Lambrechts, D. et al. (2013). Genetic predisposition scores associate with muscular strength, size, and trainability. Med.Sci.Sports Exerc., 45, 1451-1459. van de Bruaene, A., De Meester, P., Buys, R., Vanhees, L., Delcroix, M., Voigt, J. U. et al. (2013). Right ventricular load and function during exercise in patients with open and closed atrial septal defect type secundum. Eur.J.Prev.Cardiol., 20, 597-604. van Gemert, W. A., Iestra, J. I., Schuit, A. J., May, A. M., Takken, T., Veldhuis, W. B. et al. (2013). Design of the SHAPE-2 study: the effect of physical activity, in addition to weight loss, on biomarkers of postmenopausal breast cancer risk. BMC.Cancer, 13, 395. van der Meulen, I., de Leeuw, J. R., Gamel, C. J., & Hafsteinsdottir, T. B. (2013). Educational intervention for patients with head and neck cancer in the discharge phase. Eur.J.Oncol.Nurs., 17, 220-227. Vermeulen, C. J., Buijck, B. I., van der Stegen, J. C., van Eijk, M. S., Koopmans, R. T., & Hafsteinsdottir, T. B. (2013). Time Use of Stroke Patients with Stroke Admitted for Rehabilitation in Skilled Nursing Facilities. Rehabil.Nurs.. Weldam, S. W., Schuurmans, M. J., Liu, R., & Lammers, J. W. (2013). Evaluation of Quality of Life instruments for use in COPD care and research: a systematic review. Int.J.Nurs.Stud., 50, 688-707.

35

Zelfevaluatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening - Bijlagen


2012 Baert, I., Vanlandewijck, Y., Feys, H., Vanhees, L., Beyens, H., & Daly, D. (2012). Determinants of cardiorespiratory fitness at 3, 6 and 12 months poststroke. Disabil.Rehabil., 34, 1835-1842. Bleijenberg, N., Drubbel, I., Ten Dam, V. H., Numans, M. E., Schuurmans, M. J., & de Wit, N. J. (2012). Proactive and integrated primary care for frail older people: design and methodological challenges of the Utrecht primary care PROactive frailty intervention trial (U-PROFIT). BMC.Geriatr., 12, 16. Buurman, B. M., Hoogerduijn, J. G., van Gemert, E. A., de Haan, R. J., Schuurmans, M. J., & de Rooij, S. E. (2012). Clinical characteristics and outcomes of hospitalized older patients with distinct risk profiles for functional decline: a prospective cohort study. PLoS.One., 7, e29621. Buys, R., Budts, W., Delecluse, C., & Vanhees, L. (2012). Determinants of physical activity in young adults with tetralogy of Fallot. Cardiol.Young., 1-7. Buys, R., Budts, W., Reybrouck, T., Gewillig, M., & Vanhees, L. (2012). Serial exercise testing in children, adolescents and young adults with Senning repair for transposition of the great arteries. BMC.Cardiovasc.Disord., 12, 88. Buys, R., Van De, B. A., Budts, W., Delecluse, C., & Vanhees, L. (2012). In adults with atrial switch operation for transposition of the great arteries low physical activity relates to reduced exercise capacity and decreased perceived physical functioning. Acta Cardiol., 67, 49-57. Buys, R., Van De, B. A., De Meester, P., Budts, W., & Vanhees, L. (2012). Predictors of mid-term event-free survival in adults with corrected tetralogy of Fallot. Acta Cardiol., 67, 415-421. Cornelissen, V. A., Onkelinx, S., Goetschalckx, K., Thomaes, T., Janssens, S., Fagard, R. et al. (2012). Exercise-based cardiac rehabiliation improves endothelial function assessed by flow-mediated dilation but not by pulse amplitude tonometry. Eur.J.Prev.Cardiol.. de Man-van Ginkel JM, Gooskens, F., Schepers, V. P., Schuurmans, M. J., Lindeman, E., & Hafsteinsdottir, T. B. (2012). Screening for poststroke depression using the patient health questionnaire. Nurs.Res., 61, 333-341. de Raaij, E. J., Schroder, C., Maissan, F. J., Pool, J. J., & Wittink, H. (2012). Cross-cultural adaptation and measurement properties of the Brief Illness Perception Questionnaire-Dutch Language Version. Man.Ther., 17, 330-335. Drewes, Y. M., Gussekloo, J., van, d. M., V, Rigter, H., Dekker, J. H., Goumans, M. J. et al. (2012). Assessment of appropriateness of screening community-dwelling older people to prevent functional decline. J.Am.Geriatr.Soc., 60, 42-50. Guazzi, M., Adams, V., Conraads, V., Halle, M., Mezzani, A., Vanhees, L. et al. (2012a). EACPR/AHA Joint Scientific Statement. Clinical recommendations for cardiopulmonary exercise testing data assessment in specific patient populations. Eur.Heart J., 33, 2917-2927. Guazzi, M., Adams, V., Conraads, V., Halle, M., Mezzani, A., Vanhees, L. et al. (2012b). EACPR/AHA Scientific Statement. Clinical recommendations for cardiopulmonary exercise testing data assessment in specific patient populations. Circulation, 126, 2261-2274. Heneweer, H., Picavet, H. S., Staes, F., Kiers, H., & Vanhees, L. (2012). Physical fitness, rather than self-reported physical activities, is more strongly associated with low back pain: evidence from a working population. Eur.Spine J., 21, 1265-1272. Hoogerduijn, J. G., Buurman, B. M., Korevaar, J. C., Grobbee, D. E., de Rooij, S. E., & Schuurmans, M. J. (2012). The prediction of functional decline in older hospitalised patients. Age Ageing, 41, 381-387.

36

Zelfevaluatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening - Bijlagen


Huisman, E.R.C.M., Morales E., van Hoof, J., Kort, H.S.M.. Healing Environment: A review of the impact of the physical environmental factors on users. Building and Environment 2012;58():70-80, doi: 10.1016/j.buildenv.2012.06.016 Huisman, E.R.C.M., Morales, E.,van Hoof, J., Kort, H.S.M. The meaning of physical environmental factors on patient, family, carers (PFC) and staff outcomes. Gerontechnology 2012;11(2):287-288; doi:10.4017/gt.2012.11.02.543.00 Huisman, E.R.C.M., Huisman. C.A.M., Kort, H.S.M., Use of smart home automation and implementation in care organisations. Gerontechnology 2012;11(2):408; doi:10.4017/gt.2012.11.02.625.00 Kiers, H., Brumagne, S., van Dieen, J., van der, W. P., & Vanhees, L. (2012). Ankle proprioception is not targeted by exercises on an unstable surface. Eur.J.Appl.Physiol, 112, 1577-1585. Koster, S., Hensens, A. G., Schuurmans, M. J., & van der, P. J. (2012). Consequences of delirium after cardiac operations. Ann.Thorac.Surg., 93, 705-711. Kort, H.S.M., Van Hoof, J. (2012) Telehomecare in The Netherlands: Barriers to implementation. International Journal of Ambient Computing and Intelligence 4(2):64-73 doi: 10.4018/jaci.2012040105. Kort, H.S.M., Van Hoof J., Dijkstra, J.I., (2012) Telehomecare in the Netherlands: Value-Based Analysis for Full Implementation Eldery People to Age in Place. Why it’s not Plug & Play. doi: 10.3233/978-1-60750-994-3-145. Kort, H.S.M., Van Hoof J., Dijkstra, J.I., (2012) Telehomecare in the Netherlands: Value-Based Analysis for Full Implementation. Assistive Technology Research Series, 30 pp 145-160 Lakke, S. E., Wittink, H., Geertzen, J. H., van der Schans, C. P., & Reneman, M. F. (2012). Factors that affect functional capacity in patients with musculoskeletal pain: a Delphi study among scientists, clinicians, and patients. Arch.Phys.Med.Rehabil., 93, 446-457. Munsterman, T., Takken, T., & Wittink, H. (2012). Are persons with rheumatoid arthritis deconditioned? A review of physical activity and aerobic capacity. BMC.Musculoskelet.Disord., 13, 202. Onkelinx, S., Cornelissen, V., Goetschalckx, K., Thomaes, T., Verhamme, P., & Vanhees, L. (2012). Reproducibility of different methods to measure the endothelial function. Vasc.Med., 17, 79-84. Ravanipour M, Salehi S, Taleghani F, Abedi HA, Ishaghi SR, Schuurmans MJ, de Jong A. (2012). Power resources of older people in Iran. Int J Older People Nurs. Jun 27. Sassen, B., Kok, G., Mesters, I., Crutzen, R., Cremers, A., & Vanhees, L. (2012). A web-based intervention for health professionals and patients to decrease cardiovascular risk attributable to physical inactivity: development process. JMIR.Res.Protoc., 1, e21. Schrijvers, L. H., Beijlevelt-van der Zande, M., Peters, M., Schuurmans, M. J., & Fischer, K. (2012). Learning intravenous infusion in haemophilia: experience from the Netherlands. Haemophilia., 18, 516-520. Schuurmans, M. J. (2012). Keynote summary and overview Rotterdam Congress. J.Clin. Nurs., 21, 3000-3001. Sinoo, M. M., Kort, H. S., & Duijnstee, M. S. (2012). Visual functioning in nursing home residents: information in client records. J.Clin.Nurs., 21, 1913-1921. Sinoo, M.M., van Hoof, J., Kort, H.S.M. (2012) Light conditions in the nursing home. Gerontechnology 11(2): 223-224 doi: http://dx.doi.org/10.4017/gt.2012.11.02.132.00 Steins Bisschop, C. N., Velthuis, M. J., Wittink, H., Kuiper, K., Takken, T., van der Meulen, W. J. et al. (2012). Cardiopulmonary Exercise Testing in Cancer Rehabilitation: A Systematic Review. Sports Med.

37

Zelfevaluatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening - Bijlagen


Thomaes, T., Thomis, M., Onkelinx, S., Coudyzer, W., Cornelissen, V., & Vanhees, L. (2012a). Reliability and validity of the ultrasound technique to measure the rectus femoris muscle diameter in older CAD-patients. BMC.Med.Imaging, 12, 7. Thomaes, T., Thomis, M., Onkelinx, S., Goetschalckx, K., Fagard, R., Cornelissen, V. et al. (2012b). Muscular strength and diameter as determinants of aerobic power and aerobic power response to exercise training in CAD patients. Acta Cardiol., 67, 399-406. van Dijk, J. F., Kappen, T. H., van Wijck, A. J., Kalkman, C. J., & Schuurmans, M. J. (2012). The diagnostic value of the numeric pain rating scale in older postoperative patients. J.Clin.Nurs., 21, 3018-3024. van Dijk, J. F., van Wijck, A. J., Kappen, T. H., Peelen, L. M., Kalkman, C. J., & Schuurmans, M. J. (2012). Postoperative pain assessment based on numeric ratings is not the same for patients and professionals: a cross-sectional study. Int.J.Nurs.Stud., 49, 65-71. van Dijk, S. B., Takken, T., Prinsen, E. C., & Wittink, H. (2012). Different anthropometric adiposity measures and their association with cardiovascular disease risk factors: a meta-analysis. Neth.Heart J., 20, 208-218. van Hoof, J., Westerlaken, A.C., Aarts, M.P.J., Wouters, E.J.M., Schoutens, A.M.C., Sinoo, M.M., Aries, M.B.C. (2012). Light therapy: Methodological issues from an engineering perspective. Technology and Health Care, 20 (1), pp. 11-23. Vandereyt, F., Dendale, P., Vanhees, L., Roosen, J., Hofer, S., & Oldridge, N. (2012). Psychometric properties of the Flemish version of the MacNew heart disease health-related quality of life questionnaire. Acta Cardiol., 67, 31-39. Vanhees, L., De Sutter, J., Geladas, N., Doyle, F., Prescott, E., Cornelissen, V. et al. (2012a). Importance of characteristics and modalities of physical activity and exercise in defining the benefits to cardiovascular health within the general population: recommendations from the EACPR (Part I). Eur.J.Prev.Cardiol., 19, 670-686. Vanhees, L., Geladas, N., Hansen, D., Kouidi, E., Niebauer, J., Reiner, Z. et al. (2012b). Importance of characteristics and modalities of physical activity and exercise in the management of cardiovascular health in individuals with cardiovascular risk factors: recommendations from the EACPR. Part II. Eur.J.Prev.Cardiol., 19, 1005-1033. Vanhees, L., Rauch, B., Piepoli, M., van Buuren, F., Takken, T., Borjesson, M. et al. (2012c). Importance of characteristics and modalities of physical activity and exercise in the management of cardiovascular health in individuals with cardiovascular disease (Part III). Eur.J.Prev.Cardiol. 2011 Borjesson, M., Urhausen, A., Kouidi, E., Dugmore, D., Sharma, S., Halle, M. et al. (2011). Cardiovascular evaluation of middleaged/ senior individuals engaged in leisure-time sport activities: position stand from the sections of exercise physiology and sports cardiology of the European Association of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation. Eur.J.Cardiovasc.Prev.Rehabil., 18, 446-458. Buurman, B. M., Hoogerduijn, J. G., de Haan, R. J., Abu-Hanna, A., Lagaay, A. M., Verhaar, H. J. et al. (2011). Geriatric conditions in acutely hospitalized older patients: prevalence and one-year survival and functional decline. PLoS.One., 6, e26951. Buys, R., Cornelissen, V., Van De, B. A., Stevens, A., Coeckelberghs, E., Onkelinx, S. et al. (2011). Measures of exercise capacity in adults with congenital heart disease. Int.J.Cardiol., 153, 26-30. Cornelissen, V. A., Fagard, R. H., Coeckelberghs, E., & Vanhees, L. (2011). Impact of resistance training on blood pressure and other cardiovascular risk factors: a meta-analysis of randomized, controlled trials. Hypertension, 58, 950-958. Corrado, D., Schmied, C., Basso, C., Borjesson, M., Schiavon, M., Pelliccia, A. et al. (2011). Risk of sports: do we need a pre-participation screening for competitive and leisure athletes? Eur.Heart J., 32, 934-944.

38

Zelfevaluatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening - Bijlagen


de Groot, J. F. & Takken, T. (2011). The six-minute walk test in paediatric populations. J.Physiother., 57, 128. de Groot, J. F., Takken, T., Gooskens, R. H., Schoenmakers, M. A., Wubbels, M., Vanhees, L. et al. (2011a). Reproducibility of maximal and submaximal exercise testing in "normal ambulatory" and "community ambulatory" children and adolescents with spina bifida: which is best for the evaluation and application of exercise training? Phys.Ther., 91, 267-276. de Groot, J. F., Takken, T., van Brussel, M., Gooskens, R., Schoenmakers, M., Versteeg, C. et al. (2011b). Randomized controlled study of home-based treadmill training for ambulatory children with spina bifida. Neurorehabil.Neural Repair, 25, 597-606. den Ouden, M. E., Schuurmans, M. J., Arts, I. E., & van der Schouw, Y. T. (2011). Physical performance characteristics related to disability in older persons: a systematic review. Maturitas, 69, 208-219. Dijkstra, J.I., Kort, H.S.M. (2011). iKOP: International exchange of research and practice in e-Health. Gerontechnology, 10(1), (62). Ettema, R. G., Peelen, L. M., Kalkman, C. J., Nierich, A. P., Moons, K. G., & Schuurmans, M. J. (2011). Predicting prolonged intensive care unit stays in older cardiac surgery patients: a validation study. Intensive Care Med., 37, 1480-1487. Hafsteinsdottir, T. B., Vergunst, M., Lindeman, E., & Schuurmans, M. (2011). Educational needs of patients with a stroke and their caregivers: a systematic review of the literature. Patient. Educ.Couns., 85, 14-25. Heneweer, H., Staes, F., Aufdemkampe, G., van Rijn, M., & Vanhees, L. (2011). Physical activity and low back pain: a systematic review of recent literature. Eur.Spine J., 20, 826-845. Koster, S., Hensens, A. G., Schuurmans, M. J., & van der, P. J. (2011). Risk factors of delirium after cardiac surgery: a systematic review. Eur.J.Cardiovasc.Nurs., 10, 197-204. Onkelinx, S., Cornelissen, V., Defoor, J., Matthijs, G., Thomaes, T., Coeckelberghs, E. et al. (2011). The CAREGENE study: genetic variants of the endothelium and aerobic power in patients with coronary artery disease. Acta Cardiol., 66, 407-414. Sassen, B., Kok, G., & Vanhees, L. (2011). Predictors of healthcare professionals' intention and behaviour to encourage physical activity in patients with cardiovascular risk factors. BMC.Public Health, 11, 246. Scheffer, A. C., van Munster, B. C., Schuurmans, M. J., & de Rooij, S. E. (2011). Assessing severity of delirium by the Delirium Observation Screening Scale. Int.J.Geriatr.Psychiatry, 26, 284-291. Sinoo, M.M. van Hoof, J., Kort, H.S.M. (2011). Lighting conditions for older adults in the nursing home: Assessment of environmental illuminances and colour temperature. Building and Environment 46(10):1917-1927 doi: 10.1016/j.buildenv. 2011.03.013. Sinoo, M.M., Kort, H.S.M, Duijnstee M.S.H. (2011).: Functioning in nursing home residents: information in client records in de Journal of Clinical Nursing. Manuscript ID: JCN-2011-0634.R1. Spreen, A. E. & Schuurmans, M. J. (2011). Visiting policies in the adult intensive care units: a complete survey of Dutch ICUs. Intensive Crit Care Nurs., 27, 27-30. Swinkels, R. A., Van Peppen, R. P., Wittink, H., Custers, J. W., & Beurskens, A. J. (2011). Current use and barriers and facilitators for implementation of standardised measures in physical therapy in the Netherlands. BMC.Musculoskelet.Disord., 12, 106. Thomaes, T., Thomis, M., Onkelinx, S., Fagard, R., Matthijs, G., Buys, R. et al. (2011). A genetic predisposition score for muscular endophenotypes predicts the increase in aerobic power after training: the CAREGENE study. BMC.Genet., 12, 84.

39

Zelfevaluatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening - Bijlagen


van Abbema, R., Lakke, S. E., Reneman, M. F., van der Schans, C. P., van Haastert, C. J., Geertzen, J. H. et al. (2011). Factors associated with functional capacity test results in patients with non-specific chronic low back pain: a systematic review. J.Occup.Rehabil., 21, 455-473. van de, B. A., Buys, R., Vanhees, L., Delcroix, M., Moons, P., & Budts, W. (2011a). Cardiopulmonary exercise testing and SF-36 in patients with atrial septal defect type secundum. J.Cardiopulm.Rehabil.Prev., 31, 308-315. van de, B. A., Buys, R., Vanhees, L., Delcroix, M., Voigt, J. U., & Budts, W. (2011b). Regional right ventricular deformation in patients with open and closed atrial septal defect. Eur.J.Echocardiogr., 12, 206-213. van Hoof, J., Kort, H. S., Rutten, P. G., & Duijnstee, M. S. (2011). Ageing-in-place with the use of ambient intelligence technology: perspectives of older users. Int.J.Med.Inform., 80, 310-331. van Hoof, J. (2011). Bijdrage aan manuscript Titel: a configurable Sensor network applied to Ambient Assisted Living t.b.v. Smart Spaces and Ubiquitous Solutions. Id: sensors-10422. van Hoof, J., Kort, H.S.M., Rutten, P.G.S. & Duijnstee, M.S.H. (2011). Ageing-in-place with the use of ambient intelligence technology of older users. International Journal of Medical Informatics, 80(5), 310-331. van Hoof, J., Sinoo, M.M., Kort, H.S.M. (2011). Assessment of lighting conditions for older adults in Dutch nursing homes. 12th International Conference on Indoor Air Quality and Climate 2011, 2, pp. 1395-1396. Vorrink, S. N., Kort, H. S., Troosters, T., & Lammers, J. W. (2011). Level of daily physical activity in individuals with COPD compared with healthy controls. Respir.Res., 12, 33. Welbie, M. & Wittink, H. (2011). Briggs et al., Health literacy and beliefs among a community cohort with and without chronic low back pain [Pain 2010;150:275-283]. Pain, 152, 2443-2444. Wittink, H., Engelbert, R., & Takken, T. (2011). The dangers of inactivity; exercise and inactivity physiology for the manual therapist. Man.Ther., 16, 209-216. Zumach, A., Chenault, M. N., Anteunis, L. J., & Gerrits, E. (2011). Speech perception after early-life otitis media with fluctuating hearing loss. Audiol.Neurootol., 16, 304-314. 2010 Agasi-Idenburg, C., Velthuis, M., & Wittink, H. (2010). Quality criteria and user-friendliness in self-reported questionnaires on cancer-related fatigue: a review. J.Clin.Epidemiol., 63, 705-711. Akkerman, M., van Brussel, M., Hulzebos, E., Vanhees, L., Helders, P. J., & Takken, T. (2010). The oxygen uptake efficiency slope: what do we know? J.Cardiopulm.Rehabil.Prev., 30, 357-373. Angevaren, M., Vanhees, L., Nooyens, A. C., Wendel-Vos, C. G., & Verschuren, W. M. (2010). Physical activity and 5-year cognitive decline in the Doetinchem cohort study. Ann.Epidemiol., 20, 473-479. Arts, I. E., Schuurmans, M. J., Grobbee, D. E., & van der Schouw, Y. T. (2010). Vascular status and physical functioning: the association between vascular status and physical functioning in middle-aged and elderly men: a cross-sectional study. Eur.J.Cardiovasc.Prev.Rehabil., 17, 211-216. Cornelissen, V. A., Defoor, J. G., Stevens, A., Schepers, D., Hespel, P., Decramer, M. et al. (2010). Effect of creatine supplementation as a potential adjuvant therapy to exercise training in cardiac patients: a randomized controlled trial. Clin.Rehabil., 24, 988-999.

40

Zelfevaluatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening - Bijlagen


Corrado, D., Pelliccia, A., Heidbuchel, H., Sharma, S., Link, M., Basso, C. et al. (2010). Recommendations for interpretation of 12lead electrocardiogram in the athlete. Eur.Heart J., 31, 243-259. Bronswijk JEMH van, Bouma H, Fozard JL,Kearns WD, Davison GC, Tuan P-C. Defining gerontechnology for R&D purposes. Gerontechnology 2009;8(1):3-10; doi:10.4017/ gt.2009.08.01.002.00, summer 2010, vol. 1 no. 3 Dijkstra, J. I., & Kort, H. S. M. (2010). International exchange of research and practice in e-Health (iKOP project). Gerontechnology; 9(4) de Bree, E., Wijnen, F., & Gerrits, E. (2010). Non-word repetition and literacy in Dutch children at-risk of dyslexia and children with SLI: results of the follow-up study. Dyslexia., 16, 36-44. de Groot, J. F., Takken, T., Schoenmakers, M. A., Tummers, L., Vanhees, L., & Helders, P. J. (2010). Reproducibility of energy cost of locomotion in ambulatory children with spina bifida. Gait.Posture., 31, 159-163. de Man-van Ginkel JM, Gooskens, F., Schuurmans, M. J., Lindeman, E., & Hafsteinsdottir, T. B. (2010). A systematic review of therapeutic interventions for poststroke depression and the role of nurses. J.Clin.Nurs., 19, 3274-3290. Ettema, R. G., Peelen, L. M., Schuurmans, M. J., Nierich, A. P., Kalkman, C. J., & Moons, K. G. (2010). Prediction models for prolonged intensive care unit stay after cardiac surgery: systematic review and validation study. Circulation, 122, 682-9, 7. Gerrits, E. (2010). Acquisition of /s/-clusters in Dutch-speaking children with phonological disorders. Clin.Linguist Phon., 24, 199-209. Heneweer, H., van Woudenberg, N. J., van Genderen, F., Vanhees, L., & Wittink, H. (2010). Measuring psychosocial variables in patients with (sub) acute low back pain complaints, at risk for chronicity: a validation study of the Acute Low Back Pain Screening Questionnaire-Dutch Language Version. Spine (Phila Pa 1976.), 35, 447-452. Hoogerduijn, J. G., Schuurmans, M. J., Korevaar, J. C., Buurman, B. M., & de Rooij, S. E. (2010). Identification of older hospitalised patients at risk for functional decline, a study to compare the predictive values of three screening instruments. J.Clin.Nurs., 19, 1219-1225. Kort, H.S.M., van Hoof, J., Bronsveld, A., Blom, M.M. Digital consultancy tool for ageing-in-place with dementia. Gerontechnology 2010; 9(2):298 doi:10.4017/gt.2010.09.02.208.00 Nijhof, N., Gemert-Pijnen, J.E.W.C., van Rijn H., van Hoof J., Seydel, E. ‘The Chitchatters’: A leisure activity for people with dementia to stimulate social interaction. Gerontechnology 2010; 9(2):316 doi:10.4017/gt.2010.09.02.155.00 Outermans, J. C., Van Peppen, R. P., Wittink, H., Takken, T., & Kwakkel, G. (2010). Effects of a high-intensity task-oriented training on gait performance early after stroke: a pilot study. Clin.Rehabil., 24, 979-987. Poslawsky, I. E., Schuurmans, M. J., Lindeman, E., & Hafsteinsdottir, T. B. (2010). A systematic review of nursing rehabilitation of stroke patients with aphasia. J.Clin.Nurs., 19, 17-32. Sassen, B., Kok, G., Schaalma, H., Kiers, H., & Vanhees, L. (2010). Cardiovascular risk profile: cross-sectional analysis of motivational determinants, physical fitness and physical activity. BMC.Public Health, 10, 592. Scheffer, A. C., Schuurmans, M. J., vanDijk, N., van der, H. T., & de Rooij, S. E. (2010). Reliability and validity of the visual analogue scale for fear of falling in older persons. J.Am.Geriatr.Soc., 58, 2228-2230. Sinoo, M.M., van Hoof, J., Kort, H.S.M. Light conditions for older adults in the nursing home. Gerontechnology 2010; 9(2):332 doi:10.4017/gt.2010.09.02.186.00

41

Zelfevaluatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening - Bijlagen


Sinoo, M.M. Tjiam;Vukovic;Asjes-Tydeman;Holtslag;Loudon; Simonsz, How Dutch orthoptists deal with noncompliance with occlusion therapy for amblyopia, Strabismus. 2010 Dec;18(4):146-66. doi: 10.3109/09273972.2010.529983 van Hoof, J., Kort, H. S., van Waarde, H., & Blom, M. M. (2010). Environmental interventions and the design of homes for older adults with dementia: an overview. Am.J.Alzheimers.Dis.Other Demen., 25, 202-232. van Hoof, J., Kort, H.S.M., Duijnstee, M.S.H., Rutten, P.G.S., Hensen, J.L.M. (2010) The indoor environment and the integrated building design of homes for older people with dementia. Building and Environment 45(5):1244-1261 doi: 10.1016/j.buildenv.2009.11.008 van Hoof, J., Kort, H.S.M., Hensen, J.L.M., Duijnstee, M.S.H., Rutten, P.G.S. (2010) Thermal comfort and integrated building design for older people with dementia. Building and Environment 45(2):358-370 doi: 10.1016/j.buildenv.2009.06.013 van Hoof, J., Kort, H.S.M., van Waarde, H., Blom, M.M. (2010) Environmental interventions and the design of homes for older adults with dementia: an overview. American Journal of Alzheimer’s Disease and Other Dementias. van Hoof, J., Mazej, M., Hensen, J.L.M. (2010) Thermal comfort: Research and practice. Frontiers in Bioscience 15(2):765-788 doi:10.2741/3645 (invited review) van Rijn, H., van Hoof, J., Stappers, P.J. (2010) Designing leisure products for people with dementia: developing ‘the Chitchatters’ game. American Journal of Alzheimer’s Disease and Other Dementias 25(1):74-89 doi: 10.1177/1533317509333039 Velthuis, M. J., Agasi-Idenburg, S. C., Aufdemkampe, G., & Wittink, H. M. (2010). The effect of physical exercise on cancer-related fatigue during cancer treatment: a meta-analysis of randomised controlled trials. Clin.Oncol.(R.Coll.Radiol.), 22, 208-221. Verbunt, J. A., Smeets, R. J., & Wittink, H. M. (2010). Cause or effect? Deconditioning and chronic low back pain. Pain, 149, 428-430. Vorrink S.N.W., Kort H.S.M., Lammers J.W.J. Use of an online survey to detect reasons for low physical activity in COPD patients. Gerontechnology 2010; 9(2): 336; doi:10.4017/gt. 2010. 09.02.241.00 Warren, J. M., Ekelund, U., Besson, H., Mezzani, A., Geladas, N., & Vanhees, L. (2010). Assessment of physical activity - a review of methodologies with reference to epidemiological research: a report of the exercise physiology section of the European Association of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation. Eur J Cardiovasc.Prev Rehabil. Zumach, A., Gerrits, E., Chenault, M., & Anteunis, L. (2010). Long-term effects of early-life otitis media on language development. J.Speech Lang Hear.Res., 53, 34-43. 2009 Braes, T., Flamaing, J., Sterckx, W., Lipkens, P., Sabbe, M., de Rooij, S. E. et al. (2009). Predicting the risk of functional decline in older patients admitted to the hospital: a comparison of three screening instruments. Age Ageing, 38, 600-603. de Groot, J. F., Takken, T., de Graaff, S., Gooskens, R. H., Helders, P. J., & Vanhees, L. (2009). Treadmill testing of children who have spina bifida and are ambulatory: does peak oxygen uptake reflect maximum oxygen uptake? Phys.Ther., 89, 679-687. Heneweer, H., Vanhees, L., & Picavet, H. S. (2009). Physical activity and low back pain: a U-shaped relation? Pain, 143, 21-25. Lemmens, R., Abboud, S., Robberecht, W., Vanhees, L., Pandolfo, M., Thijs, V. et al. (2009). Variant on 9p21 strongly associates with coronary heart disease, but lacks association with common stroke. Eur.J.Hum.Genet., 17, 1287-1293.

42

Zelfevaluatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening - Bijlagen


Mezzani, A., Agostoni, P., Cohen-Solal, A., Corra, U., Jegier, A., Kouidi, E. et al. (2009). Standards for the use of cardiopulmonary exercise testing for the functional evaluation of cardiac patients: a report from the Exercise Physiology Section of the European Association for Cardiovascular Prevention and Rehabilitation. Eur.J.Cardiovasc.Prev.Rehabil., 16, 249-267. Pel-Littel, R. E., Schuurmans, M. J., Emmelot-Vonk, M. H., & Verhaar, H. J. (2009). Frailty: defining and measuring of a concept. J.Nutr.Health Aging, 13, 390-394. Rensink, M., Schuurmans, M., Lindeman, E., & Hafsteinsdottir, T. (2009a). Task-oriented training in rehabilitation after stroke: systematic review. J.Adv.Nurs., 65, 737-754. Rensink, M., Schuurmans, M., Lindeman, E., & Hafsteinsdottir, T. B. (2009b). [Falls: incidence and risk factors after stroke. A systematic literature review]. Tijdschr.Gerontol.Geriatr., 40, 156-167. Sassen, B., Cornelissen, V. A., Kiers, H., Wittink, H., Kok, G., & Vanhees, L. (2009). Physical fitness matters more than physical activity in controlling cardiovascular disease risk factors. Eur.J.Cardiovasc.Prev.Rehabil., 16, 677-683. Schoneveld, K., Wittink, H., & Takken, T. (2009). Clinimetric evaluation of measurement tools used in hand therapy to assess activity and participation. J.Hand Ther., 22, 221-235. Takken, T., Ribbink, A., Heneweer, H., Moolenaar, H., & Wittink, H. (2009). Workload demand in police officers during mountain bike patrols. Ergonomics, 52, 245-250. van Hoof, J., Kort, H.S.M. (2009) Supportive living environments: a first concept of a dwelling designed for older adults with dementia. Dementia. The International Journal of Social Research Vol.8(2) pp.293-316 van Hoof, J. Book Review: Bechor Zvi Aminoff 2007. Measurement of suffering in end-stage Alzheimer’s disease. Gerontechnology 7(1) van Hoof, J., Aarts, M.P.J., Rense, C.G., Schoutens, A.M.C. (2009) Ambient bright light in dementia: Effects on behaviour and circadian rhythmicity. Building and Environment 44(1):146-155 van Hoof, J., Kort, H.S.M., van Waarde, H. (2009) Housing and care for older adults with dementia. A European perspective. Journal of Housing and the Built Environment 24(3):369-390 doi: 10.1007/s10901-009-9143-3 van Hoof, J., Schoutens, A.M.C., Aarts, M.P.J. (2009) High colour temperature lighting for institutionalised older people with dementia. Building and Environment 44(9):1959-1969 doi: 10.1016/j.buildenv.2009.01.009 van Peppen, R. P., Schuurmans, M. J., Stutterheim, E. C., Lindeman, E., & Van Meeteren, N. L. (2009). Promoting the use of outcome measures by an educational programme for physiotherapists in stroke rehabilitation: a pilot randomized controlled trial. Clin.Rehabil., 23, 1005-1017. van Rompaey, B., Elseviers, M. M., Schuurmans, M. J., Shortridge-Baggett, L. M., Truijen, S., & Bossaert, L. (2009a). Risk factors for delirium in intensive care patients: a prospective cohort study. Crit Care, 13, R77. van Rompaey, B., Schuurmans, M. J., Shortridge-Baggett, L. M., Truijen, S., Elseviers, M., & Bossaert, L. (2009b). Long term outcome after delirium in the intensive care unit. J.Clin.Nurs., 18, 3349-3357. 2008 Aarts, M.P.J., van Hoof, J., Schoutens, A.M.C. (2008) High colour temperature light improves restless behaviour and circadian rhythmicity of institutionalised older adults with dementia. In:Schoutens, T. (ed.) Symposium Proceedings Light, Performance and Quality of Life, 8 November, Eindhoven. Light & Health Research Foundation SOLG. pp 56-60

43

Zelfevaluatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening - Bijlagen


Angevaren, M., Aufdemkampe, G., Verhaar, H. J., Aleman, A., & Vanhees, L. (2008). Physical activity and enhanced fitness to improve cognitive function in older people without known cognitive impairment. Cochrane.Database.Syst.Rev., CD005381. Binder, R. K., Wonisch, M., Corra, U., Cohen-Solal, A., Vanhees, L., Saner, H. et al. (2008). Methodological approach to the first and second lactate threshold in incremental cardiopulmonary exercise testing. Eur J Cardiovasc.Prev Rehabil, 15, 726-734. de Groot, J. F., Takken, T., Schoenmakers, M. A., Vanhees, L., & Helders, P. J. (2008). Limiting factors in peak oxygen uptake and the relationship with functional ambulation in ambulating children with spina bifida. Eur.J.Appl.Physiol, 104, 657-665. Dendale, P., Dereppe, H., De Sutter, J., Laruelle, C., Vaes, J., Lamotte, M. et al. (2008). Position paper of the Belgian Working Group on Cardiovascular Prevention and Rehabilitation: cardiovascular rehabilitation. Acta Cardiol., 63, 673-681. Kort, H.S.M., van Hoof, J. (2008) Smart technology at home: a multidisciplinary challenge. In:Odetti L, Monaco V, Cesqui B (eds.) Proceedings of the 6th International Conference on Gerontechnology, 4-7 June, Pisa, Italy. Published by the International Society for Gerontechnology. (Abstract in Gerontechnology 7(2): 144) Lemmens, R., Abboud, S., Vanhees, L., Goris, A., & Thijs, V. (2008). Lack of association between variants in the VKORC1 gene and cerebrovascular or coronary heart disease. J.Thromb.Haemost., 6, 2220-2223. Scheffer, A. C., Schuurmans, M. J., van Dijk, N., van der, H. T., & de Rooij, S. E. (2008). Fear of falling: measurement strategy, prevalence, risk factors and consequences among older persons. Age Ageing, 37, 19-24. Sinoo, M.M., H.S.M. Kort, L. Altena, N. van den Berg, C. van Schie, J. van der Werken (2008) The living environment in the nursing home for older adults with low vision: development of an environmental observation scale, 4-7 juni, Pisa, Italië. Published by the International Society for Gerontechnology. (Abstract in Gerontechnology 7(2): 209). van Dijken, F., van Hoof, J., Boerstra, A. (2008) The importance of the thermal environment in psychiatric care settings. In: StrømTejsen, P., Olesen, B.W., Wargocki, P., Zukowska, D., Toftum, J. (eds.) Indoor Air 2008: Proceedings of the 11th International Conference on Indoor Air Quality and Climate, 17-22 August, Copenhagen, Denmark, paper ID: 438 (ISBN 9788778772701) van Hoof, J., Aarts, M.P.J., Schoutens, A.M.C. (2008) Ambient bright light improves behavior and circadian rhythmicity of institutionalised older adults with dementia. In: Strøm-Tejsen, P., Olesen, B.W., Wargocki, P., Zukowska, D., Toftum, J. (eds.) Indoor Air 2008: Proceedings of the 11th International Conference on Indoor Air Quality and Climate, 17-22 August, Copenhagen, Denmark, paper ID: 63 (ISBN 9788778772701) van Hoof, J., Kort, H.S.M. (2008) Unattended autonomous surveillance in community-dwelling older adults: a field study. In: Odetti L, Monaco V, Cesqui B (eds.) Proceedings of the 6th International Conference on Gerontechnology, 4-7 June, Pisa, Italy. Published by the International Society for Gerontechnology. (Abstract in Gerontechnology 7(2):121) van Hoof, J., Kort, H.S.M., Duijnstee, M.S.H., Schoutens, A.M.C., Hensen, J.L.M., Begemann,S.H.A. (2008) The indoor environment in relation to people with dementia. In: Strøm-Tejsen, P., Olesen, B.W., Wargocki, P., Zukowska, D., Toftum, J. (eds.) Indoor Air 2008: Proceedings of the 11th International Conference on Indoor Air Quality and Climate, 17-22 August, Copenhagen, Denmark, paper ID: 64 (ISBN 9788778772701) van Hoof, J. (2008) Fourty years of Fanger’s model of thermal comfort: comfort for all? Indoor Air 18(3): 182-201 van Hoof, J. (2008) Air-conditioned deployable force infrastructure as a strategy to combat sleep deprivation among troops in hot countries. Building Services Engineering Research and Technology 29(4):327-339 van Hoof, J., van Dijken, F. (2008) The historical turf farms of Iceland: architecture, building technology and the indoor environment. Building and Environment 43(6): 1023-1030

44

Zelfevaluatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening - Bijlagen


van Rijn, H., van Hoof, J., Stappers, P.J. (2008) Designing ‘De Klessebessers’: a leisure game for people with dementia. In: Odetti L, Monaco V, Cesqui B (eds.) Proceedings of the 6th International Conference on Gerontechnology, 4-7 June, Pisa, Italy. Published by the International Society for Gerontechnology. (Abstract in Gerontechnology 7(2):196) van Rompaey, B., Schuurmans, M. J., Shortridge-Baggett, L. M., Truijen, S., & Bossaert, L. (2008). Risk factors for intensive care delirium: a systematic review. Intensive Crit Care Nurs., 24, 98-107. van Rompaey, B., Schuurmans, M. J., Shortridge-Baggett, L. M., Truijen, S., Elseviers, M., & Bossaert, L. (2008). A comparison of the CAM-ICU and the NEECHAM Confusion Scale in intensive care delirium assessment: an observational study in non-intubated patients. Crit Care, 12, R16. Viehoff, P. B., van Genderen, F. R., & Wittink, H. (2008). Upper limb lymphedema 27 (ULL27): Dutch translation and validation of an illness-specific health-related quality of life questionnaire for patients with upper limb lymphedema. Lymphology, 41, 131-138 Vorrink SN, Van der Woude LH, Messenberg A, Cripton PA, Hughes B, Sawatzky BJ (2008). Comparison of wheelchair wheels in terms of vibration and spasticity in people with spinal cord injury. Journal of Rehabilitation Research and Development, 45(9):12691279. Wittink, H. & Carr, D. B. (2008). Outcomes and effective pain treatment. Pain: Clinical Updates., XIV, 1-3. Wittink, H., Nicholas, M., Kralik, D., & Verbunt, J. (2008). Are we measuring what we need to measure? Clin.J.Pain, 24, 316-324.

45

Zelfevaluatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening - Bijlagen


PUBLICATIES PROFESSIONELE PRAKTIJK LECTORAAT VERPLEEGKUNDIGE EN PARAMEDISCHE ZORG VOOR MENSEN MET CHRONISCHE AANDOENINGEN

2012 Buurman B.M. Hoogerduijn J.G. van Gemert E.A., de Haan R.J., schuurmans M.J., de Rooij S.E. (2012)Sterfte en functieverlies na ziekenhuisverblijf. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 156 (40) Ettema, R. (2012). Ervaringen en behoeften van de cardiochirurgische patiënten tijdens de ziekenhuisopname. VI-Platform Care4Cure, juli. Ettema, R. (2012). Postoperatieve complicaties bij oudere cardiochirurgische patiënten kunnen voorkomen worden door een betere voorbereiding op de ziekenhuisopname. VI-Platform Care4Cure, september. Hafsteinsdottir, Th. (2012) De Verpleegkundige Revalidatierichtlijn Beroerte: Hebben leidinggevenden en managers de nodige kennis? VI-Platform Care4Cure, juni. Hoogerduijn, J.G. (2012). Veilige zorg in het ziekenhuis: Herkennen van ouderen met verhoogd risico op blijvend functieverlies in het ziekenhuis. VI-Platform Care4Cure, augustus. Hoogerduijn, J.G., Schuurmans, M.J.,(2012). Oud en kwetsbaar, veilige zorg in het ziekenhuis, selectie van de oudere patiente met een verhoogd risico op het ontwikkelen van blijvend functieverlies. Nurse Academy,4 (1) 16-21 Hoogerduijn J.G., Weldam S., van Barneveld RJ. Schuurmans MJ. (2012) Development and implementation of a senior care program for older hospitalized patients: Bridging the gap between research, education and clinical practice in an academic service partnership , Journal of Nursing Education and Practice Lalleman, P. (2012). Zoektocht naar repertoires in verpleegkundig leiderschap. VI-Platform Care4Cure, oktober. Mueller-Schotte, S. (2012). Onderzoek naar problemen van ouderen ten aanzien van gezichtsvermogen. VI-Platform Care4Cure, oktober. Mueller-Schotte, S. (2012). Optometrie und evidenz-basierte Konzepte – Was man wissen sollte. Teil 1: Wissenschaftliche Studien – eine Übersicht . Deutsche Optiker Zeitung, 10/2012. Pp. 54 – 60. (German) Mueller-Schotte, S. (2012). Optometrie und evidenz-basierte Konzepte – Was man wissen sollte. Teil 2: Kenngrößen der Biostatistik – eine Einführung. Deutsche Optiker Zeitung, 12/2012. pp. 52-59. (German) Sassen, B. (2012). Gezondheidsbevordering door verpleegkundigen (1e druk). Amsterdam: Reed business. Sassen, B. (2009). Gezondheidsbevordering en preventie voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten (5e druk). Amsterdam: Reed business. Schuurmans M.J. en N.J. de Wit. Visie op ouderen vanuit de maatschappij: ontwikkelingen en knelpunten. In: Muris JWM, CMEE de Weerd-Spaetgens (red) Ouderengeneeskunde. Houten, Uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum, 2012, 17-28. Sino, C. (2012). Wapperen van vlag legt medicatieprobleem bloot. Tijdschrift LVW. Jaargang 12 nr. 1. 8-9. Sino, C. (2012). Vroegsignaleren van medicatiegerelateerde problemen in de thuiszorg met behulp van het Rode Vlaggen Instrument. VI-Platform Care4Cure, juni. van Dijk, M. (2012). Vroegsignalering van depressie na een beroerte: hoe doe je dat? Ziekenhuis Gelderse Vallei, digitale informatie voor werknemers, augustus 2012

46

Zelfevaluatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening - Bijlagen


2011 Arts, I. (2011). Cognitie en kwaliteit van leven. VI-Platform Care4Cure, maart. Ettema, R. (2011. Opvattingen van verpleegkundigen over preventie, diagnose en behande-ling van delier bij oudere cardiochirurgische patiënten. VI-Platform Care4Cure, april. Ettema, R. (2011). Postoperatieve delier, depressie, decubitus en infectie bij oudere cardio-chirurgische patiënten kunnen worden voorkomen door een betere voorbereiding op de zieken-huisopname. VI-Platform Care4Cure, september. Hafsteinsdóttir,T. (2011). Patiënten met een beroerte hebben vaak last van een depressie. VI-Platform Care4Cure, juli. Hafsteinsdóttir, T. (2011). Taking on Conventional Wisdom. In Suzanne Gordon (Ed.), When Chicken soup isn’t enough: stories of nurses standing up for themselves, their patients, and their profession (pp. 202-207). Ithaca and London, Cornell University Press. Hoogerduijn, J. (2011). Gezond ouder worden. behoud van zelfstandigheid en autonomie. VI-Platform Care4Cure, januari. Hoogerduijn, J. (2011). Functieverlies na een ziekenhuisopname. VI-Platform Care4Cure, ok-tober. Als bijdrage aan een RVZ rapport: Hoogerduijn, Jita G. & Schuurmans, Marieke J. (2011). Kwaliteit van zorg voor ouderen thuis en in het ziekenhuis, aanbevelingen vanuit de wetenschap met accent op verpleegkunde. Raad voor Volksgezondheid en Zorg. Jansen, M.l (2011). Project mantelzorg- en netwerkondersteuning bij hersenletsel. VI-Platform Care4Cure, februari. Mueller-Schotte, S. (2011). Invloed van het zicht op het functioneren van ouderen. VI-Platform Care4Cure, december. Rensink, M. (2011). De Timed Up and Go test (TUG). VI-Platform Care4Cure, juni. Schuurmans, M.J. (2011). Familie en vrijwilligers in de zorg voor ouderen in het ziekenhuis. VI-Platform Care4Cure, augustus. Schuurmans, M.J., Lensink, M. (2011). De toekomst begint nu. ZM Magazine, 27(10), 10-12. Sino, C. (2011). Houding ervaren problemen en behoeften van ouderen ten aanzien van medicatie. VI-Platform Care4Cure, mei. Sino, C.n (2011). Medicatie verdient extra aandacht. Tijdschrift Landelijke Vereniging voor Wijkverpleegkundigen, 11(1), 28-29. Sino, C. (2011). Medicatieverificatie bij opname en ontslag. Nurse Academy, (3), 59-63. Sino, C.n (2011). Welke opvattingen hebben thuiswonende ouderen over medicatie. VI-Platform Care4Cure, november.

PERSBERICHTEN Betere zorg voor kwetsbare oudere in ziekenhuis, april 2011, website Hogeschool Utrecht. Betere zorg voor kwetsbare oudere in ziekenhuis, 2011, UMC Utrecht en Hogeschool Utrecht. Voorkomen van functieverlies bij ouderen na een ziekenhuisopname, Vakpers. Dit persbericht verscheen in alle vakbladen naar aanleiding promotie Jita Hoogerduijn. Verbeter conditie van ouderen in ziekenhuis, april 2011, Algemeen Nederlands Persbureau ANP. Dit persbericht is door tientallen regionale nieuwssites en door een Belgische nieuwssite overgenomen naar aanleiding promotie Jita Hoogerduijn. Toolkit voor tijdige constatering van depressie na een beroerte, 13 juli 2011, website Hogeschool Utrecht.

47

Zelfevaluatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening - Bijlagen


INTERNETBERICHTEN Consultancy nieuws (2011). Met vier eenvoudige vragen verbetering zorg kwetsbare ouderen. Yeon (2011). Met vier eenvoudige vragen verbetering zorg kwetsbare ouderen. Utrecht Nieuws (2011). Betere zorg voor oudere in ziekenhuis. Beschikbaar via: http://utrecht.nieuws.nl/28172/betere_zorg_voor_oudere_in_ziekenhuis Utrecht Nieuws (2011). Vragenlijst verbetert zorg voor oudere in ziekenhuis. Beschikbaar via: http://utrecht.nieuws.nl/nieuws/25799 Zorg innovatie platform (2011). UMC zet eerste stap in preventie functieverlies. Beschikbaar via: www.zorginnovatieplatform.nl/nieuws/435/UMCU-zet-eerste-stap-in-preventie-functieverlies Plus Online (2011). Voorkom achteruitgang in het ziekenhuis. Kom dat ziekenhuisbed uit. Beschikbaar via: http://gezondheid.plusonline.nl/medisch/artikelen/2723/voorkom-achteruitgang-in-het-ziekenhuis Nursing (2011). Nieuwe screeningsmethode functieverlies bij ouderen. Beschikbaar via: http://www.nursing.nl/Verpleegkundigen/Nieuws/2011/4/Nieuwe-screeningsmethode-functieverlies-bij-ouderen-NURS006887W/ Gezondheidskrant (2011). Voorkomen van functieverlies bij ouderen na een ziekenhuisopname. Beschikbaar via: http://www.gezondheidskrant.nl/26947/voorkomen-van-functieverlies-bij-ouderen-na-een-ziekenhuisopname Artsennet (2011). Vragenlijst meet risico functieverlies bij ouderen. Beschikbaar via: http://www.artsennet.nl/Nieuws/Nieuwsonderzoeken/Nieuwsartikel/94652/Vragenlijst-meet-risico-functieverlies-bij-ouderen.htm Geriotto (2011). Vandaag promotie op onderzoek kwetsbare oudere in ziekenhuis. Beschikbaar via: http://www.geriotto.nl/Basis.aspx?Lid=1&Lit=VIEW&QUERY=GERU_NewsDb.Id=92&Stijl=2 Nieuwsbank (2011). Vragenlijst spoort kwetsbare ouderen op. Zorginstellingen.nl (2011). Betere zorg voor kwetsbare oudere in ziekenhuis. Beschikbaar via: http://www.zorginstellingen.nl/nieuws/betere-zorg-voor-kwetsbare-oudere-in-ziekenhuis-9309 Senioren.nl (2011). Vragenlijst spoort kwetsbare ouderen op. Beschikbaar via: http://www.senioren.nl/2011/04/vragenlijst-spoortkwetsbare-ouderen-op/ Zorg nieuws (2011). Met vier eenvoudige vragen verbetering zorg kwetsbare ouderen. Hogeschool Utrecht (2011). Betere zorg voor kwetsbare oudere. Beschikbaar via: http://www.onderzoek.hu.nl/data/nieuws/betere%20zorg%20voor%20kwetsbare%20oudere%20in%20ziekenhuis.aspx Gastvrije Zorg (2011). Betere zorg voor kwetsbare oudere in ziekenhuis. Beschikbaar via: www.gastvrijezorg.nl/products/verdereservices/welzijnsactiviteiten/betere-zorg-voor-kwetsbare-oudere-in-ziekenhuis-6702 Drimble (2011). Betere zorg voor kwetsbare oudere in ziekenhuis. de ZorgSector (2011). Minister opent Dag van de Verpleging... en meer. V&VN (2011). Verbetere zorg aan ouderen met 4 vragen. Beschikbaar via: www.venvn.nl/Actueel/tabid/1454/ctl/Details/ArticleID/4902/mid/2969/Verbetere-zorg-aan-ouderen-met-4-vragen.aspx

48

Zelfevaluatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening - Bijlagen


MedicalFacts.nl (2011). Vragenlijst spoort kwetsbare ouderen op. Beschikbaar via: http://www.medicalfacts.nl/2011/04/19/vragenlijst-spoort-kwetsbare-ouderen-op/ UMC Utrecht (2011). Vragenlijst spoort kwetsbare ouderen op. Beschikbaar via: www.umcutrecht.nl/zorg/nieuws/2011/04/vragenlijst-spoort-kwetsbare-ouderen-op.htm Zorgportaal (2011). Betere zorg voor kwetsbare oudere in ziekenhuis. Beschikbaar via: http://site.zorgportaal.nl/index.php/zorgkrant/nieuwsl-lijst/2022-betere-zorg-voor-kwetsbare-oudere-in-ziekenhuis Gezondheidsplein.nl (2011). Vragenlijst spoort kwetsbare ouderen op. Beschikbaar via: www.gezondheidsplein.nl/nieuws/12713/Vragenlijst-spoort-kwetsbare-ouderen-op.html De Nationale Zorggids (2011). Vragenlijst spoort kwetsbare ouderen op. Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners (2011). Nieuwe screeningsmethode functieverlies bij ouderen. Trouw.nl (2011). Verbeter conditie van ouderen in ziekenhuis. Beschikbaar via: http://www.trouw.nl/tr/nl/4516/Gezondheid/article/detail/1877027/2011/04/18/Verbeter-conditie-van-ouderen-in-ziekenhuis.dhtml Zorgvisie.nl (2011). Verbeter conditie van ouderen in ziekenhuis. Beschikbaar via: http://www.zorgvisie.nl/Kwaliteit/Nieuws/2011/4/Verbeter-conditie-van-ouderen-in-ziekenhuis-ZVS011167W/ Kassa/Vara (2011). Verbeter conditie van ouderen in ziekenhuis. Beschikbaar via: http://kassa.vara.nl/actueel/consumentennieuws/artikel/nieuws/verbeter-conditie-van-ouderen-in-ziekenhuis/ De Gelderlander (2011). Verbeter conditie van ouderen in ziekenhuis. BVWO (2011). Verbeter conditie van ouderen in ziekenhuis. NieuwsBerichtje.nl (2011). Verbeter conditie van ouderen in ziekenhuis. VMS Zorg (2011). Verbeter conditie van ouderen in ziekenhuis. CIPO (2011). Verbeter conditie van ouderen in ziekenhuis. Skipr (2011). Verbeter conditie van ouderen in ziekenhuis. Beschikbaar via: www.skipr.nl/actueel/id7383-verbeter-conditie-vanouderen-in-ziekenhuis.html Parool.nl (2011). Verbeter conditie van ouderen in ziekenhuis. Beschikbaar via: http://www.parool.nl/parool/nl/265/GEZONDHEID/article/detail/1877026/2011/04/18/Verbeter-conditie-van-ouderen-in-ziekenhuis.dhtml Deelgenoot samen met Intermezzo (2011). Verbeter conditie van ouderen in ziekenhuis. Beschikbaar via http://www.intermezzo.deelgenoot.nl/actueel/293.html Reformatorisch Dagblad (2011). Verbeter conditie van ouderen in ziekenhuis. Beschikbaar via: http://www.refdag.nl/achtergrond/gezondheid/verbeter_conditie_van_ouderen_in_ziekenhuis_1_546755?localLinksEnabled=false Utrecht Valorisation Center (2011). Toolkit bij depressie na beroerte. Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening (2011). Toolkit voor tijdige constatering van depressie na een beroerte. Beschikbaar via: http://www.innovatievanzorgverlening.onderzoek.hu.nl/Data/News/Toolkit%20voor%20tijdige%20constatering%20van%20depressie%20na%20een%20beroerte.aspx

49

Zelfevaluatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening - Bijlagen


Universiteit Utrecht (2011). Voorkomen van functieverlies bij ouderen na een ziekenhuisopname. Beschikbaar via: www.uu.nl/faculty/medicine/NL/Actueel/agenda/Pages/Voorkomenvanfunctieverliesbijouderennaeenziekenhuisopname.aspx 2010 Dooren, A.A. van, Sino, C.G.M. & Meer, J. van der (2010). Hoe gaan oudere patiënten om met polyfarmacie? Een kwalitatief onderzoek. Pharmaceutisch Weekblad Wetenschappelijk Platform, 4(9), 154-157. Hoogerduijn, J. (2010). Gevolgen en complicaties bij bedrust. Nurse Academy, (1), 49-54. Hoogerduijn, J. & Burgers, R. (2010). Hoe profileer je je als hbo-verpleegkundige? Tijdschrift voor Verpleegkundigen, (1), 26-27. Jansen, M. (2010). Professional tussen vraag en aanbod. EADV Magazine, (2), 30-33. Schuurmans, M.J. (2010). Zelfmanagementprogramma’s: hulp of Haarlemmerolie? Tijdschrift voor Verpleegkundigen, (10), 38-39. Schuurmans, M.J. (2010). Dagelijks functioneren. Verpleegkunde, (3), 4-5. Schuurmans, M.J. (2010). Older Persons: the future of care. Journal of Clinical Nursing, 19 (Suppl. 1), 3-4. 2009 Bergs, D., Schuurmans, M. en T. Hafsteinsdóttir, ‘Dehydratie na een beroerte [Dehydration after stroke]’. In: Hafsteinsdóttir, T. en M. Schuurmans, Verpleegkundige Revalidatierichtlijn Beroerte [Clinical Nursing Rehabilitation Guideline Stroke]. Maarsen: Elsevier Gezondheidszorg, 2009. Björgvinsdóttir, K., Schuurmans, M. en T. Hafsteinsdóttir, ‘Slikproblemen na een beroerte [Swallowing problems after stroke]’. In: Hafsteinsdóttir, T. en M. Schuurmans, Verpleegkundige Revalidatierichtlijn Beroerte [Clinical Nursing Rehabilitation Guideline Stroke]. Maarsen: Elsevier Gezondheidszorg, 2009. Gooskens, F., Man-van Ginkel, J. de, Schuurmans, M. en T. Hafsteinsdóttir, ‘Depressie na een beroerte [Post Stroke Depression]’. In: Hafsteinsdóttir, T. en M. Schuurmans, Verpleegkundige Revalidatierichtlijn Beroerte [Clinical Nursing Rehabilitation Guideline Stroke]. Maarsen: Elsevier Gezondheidszorg, 2009. Ettema, R., ‘De strategisch beleidsondersteuner - Van laveren naar navigeren’. In: Kuiper, M. de (red.), Ontwerp van zorgtrajecten/zorgketens. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 2009, p. 71-86. Ettema, R., ‘De verandermanager - Leiderschap met passie ontroont het bevel’. In: Kuiper, M. de (red.), Ontwerp van zorgtrajecten/zorgketens. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 2009, p. 86-99. Ettema, R., ‘De productmanager - Voorbereid zijn op marktwerking’. In: Kuiper, M. de (red.), Ontwerp van zorgtrajecten/zorgketens. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 2009, p. 99-112. Ettema, R., ‘De procesmanager - Een lastige weg naar een vloeiende cliëntenstroom’. In: Kuiper, M. de (red.), Ontwerp van zorgtrajecten/zorgketens. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 2009, p. 112-127. Ettema, R., ‘De projectmanager - Resultaatsgericht verbeteren, eerherstel van het bevel’. In: Kuiper, M. de (red.), Ontwerp van zorgtrajecten/zorgketens. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 2009, p. 127-148. Hafsteinsdóttir, T.B., ‘De gezondheidszorg in de economische crisis: het belang van klinische richtlijnen’. In: Verpleegkunde. Nederlands-Vlaams wetenschappelijk tijdschrift voor verpleegkundigen 2009-3, p. 4-6. Hafsteinsdóttir, T.B., ‘Verpleegkundige Revalidatierichtlijn Beroerte’. In Nederlands Tijdschrift voor Evidence Based Practice (7) 2009-4, p. 18-24.

50

Zelfevaluatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening - Bijlagen


Hafsteinsdóttir, T. en M. Schuurmans, Verpleegkundige Revalidatierichtlijn Beroerte [Clinical Nursing Rehabilitation Guideline Stroke]. Maarsen: Elsevier Gezondheidszorg, 2009. Hoogerduijn, J en M. Smit, ‘Leading change: Building Healthier Nations’. In: Tijdschrift voor Verpleegkundigen 2009-7/8, p. 2224. Hoogerduijn, J., Weldam, S. en M.J. Schuurmans, ‘Verpleegkundigen spelen sleutelrol in goede zorg voor ouderen’. In: Cordiaal 2009-5, p. 152-155. Hunnink, G., Leeuwen, R. van, Jansen, M. en H. Jochemsen, ‘Moral Issues in mentoring sessions’. In: Nursing Ethics (16) 2009-4, p. 487-499. Jansen, M., ‘Aansprakelijkheid - Professionals tussen regeldwang en regeldrang’. In: Kuiper, M. de (red.), Ontwerp van zorgtrajecten/zorgketens. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 2009, p. 38-49. Jansen, M., ‘Tussen regeldwang en regeldrang - deugdelijkheid’. In: Kuiper, M. de (red.), Ontwerp van zorgtrajecten/zorgketens. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 2009, p. 49-60. Jansen, M., ‘Dubbele moraal - spagaat in gezondheidszorg en onderwijs; een spanningsveld tussen kwaliteit en beheersbaarheid, Onderwijs en Gezondheidszorg’. In: Kuiper, M. de (red.), Ontwerp van zorgtrajecten/zorgketens. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 2009. Jansen, M., ‘Dubbele moraal: spagaat in gezondheidszorg en onderwijs. Spanningsveld tussen kwaliteit en beheersbaarheid’. In: Onderwijs en Gezondheidszorg 2009-4, p. 3-7. Jansen, M. en M. Duijnstee, ‘Praten over morele problemen’. In: Tijdschrift voor Verpleegkundigen 2009-6, p. 40-45. Klinke, M., Sigurjónsdóttir, S., Schuurmans, M. en T. Hafsteinsdóttir, ‘Voeding en ondervoeding na een beroerte [Nutrition and malnutrition after stroke]’. In: Hafsteinsdóttir, T. en M. Schuurmans, Verpleegkundige Revalidatierichtlijn Beroerte [Clinical Nursing Rehabilitation Guideline Stroke]. Maarsen: Elsevier Gezondheidszorg, 2009. Poslawsky, I., Schuurmans, M. en T. Hafsteinsdóttir, ‘Communicatiestoornissen na een beroerte [Communicative problems after stroke]’. In: Hafsteinsdóttir, T. en M. Schuurmans, Verpleegkundige Revalidatierichtlijn Beroerte [Clinical Nursing Rehabilitation Guideline Stroke]. Maarsen: Elsevier Gezondheidszorg, 2009. Rensink, M., ‘Dat moet vlug kunnen’. In: Tijdschrift voor Verpleegkundigen 2009-6, p. 23. Rensink M., Schuurmans, M. en T. Hafsteinsdóttir, ‘Cognitieve problemen na een beroerte [Cognitive problems after stroke]’. In: Hafsteinsdóttir, T. en M. Schuurmans, Verpleegkundige Revalidatierichtlijn Beroerte [Clinical Nursing Rehabilitation Guideline Stroke]. Maarsen: Elsevier Gezondheidszorg, 2009. Rensink, M., Schuurmans, M. en T. Hafsteinsdóttir, ‘Mobiliteit en ADL na een beroerte [Mobility and Activities of Daily Living after stroke]’. In: Hafsteinsdóttir, T. en M. Schuurmans, Verpleegkundige Revalidatierichtlijn Beroerte [Clinical Nursing Rehabilitation Guideline Stroke]. Maarsen: Elsevier Gezondheidszorg, 2009. Rensink, M., Schuurmans, M. en T. Hafsteinsdóttir, ‘Revalidatie na een Beroerte [Rehabilitation after stroke]’. In: Hafsteinsdóttir, T. en M. Schuurmans, Verpleegkundige Revalidatierichtlijn Beroerte [Clinical Nursing Rehabilitation Guideline Stroke]. Maarsen: Elsevier Gezondheidszorg, 2009. Rensink M., Schuurmans M. en T. Hafsteinsdóttir, ‘Vallen - risicofactoren en preventie na een beroerte [Falls – predictors and preventive measures after stroke]’. In: Hafsteinsdóttir, T. en M. Schuurmans, Verpleegkundige Revalidatierichtlijn Beroerte [Clinical Nursing Rehabilitation Guideline Stroke]. Maarsen: Elsevier Gezondheidszorg, 2009.

51

Zelfevaluatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening - Bijlagen


Rensink, M., Schuurmans, M., Lindeman, E. en T.B. Hafsteinsdottir, ‘Vallen: Incidentie en risicofactoren bij patiënten met een beroerte.’ In: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 2009-40, p. 156-168. Snagers, M., Hoogerduijn, J. en M. Schuurmans, ‘Hoe ouderen een ziekenhuisopname beleven’. In: Tijdschrift voor Verpleegkundigen 2008-11/12, p. 56-60. Schuurmans, M., Hafsteinsdóttir, T. en J. Hoogerduijn namens het lectoraat, ‘Lectoraat Verpleegkundige en paramedische zorg aan mensen met een chronische aandoening’. In: Verpleegkunde. Nederlands-Vlaams wetenschappelijk tijdschrift voor verpleegkundigen 2009-2, p. 36-40. Vergunst, M., Schuurmans, M. en T. Hafsteinsdóttir, ‘Informatie aan patiënt en diens naasten [Patient education]’. In: Hafsteinsdóttir, T. en M. Schuurmans, Verpleegkundige Revalidatierichtlijn Beroerte [Clinical Nursing Rehabilitation Guideline Stroke]. Maarsen: Elsevier Gezondheidszorg, 2009. 2008 Buurman –van Es, B; van Gemert, L; Hoogerduijn, JG (2008), Wees wijs met grijs, herkenning van kwetsbare ouderen, in: Nursing, 2008 (1), pag.32-35. Arts, EMA (2008), Beperkingen bij mensen met cardiovasculaire aandoeningen, Care4Cure, www.viplatform.nl, maart. Ettema, RGA (2008), Beter in, Beter uit. Effecten van een uitgebreide verpleegkundige pre- ziekenhuisopname-interventie ter voorkoming van functionele- en cognitieve achteruitgang en behoud van kwaliteit van leven van de oudere patiënt, Care4Cure, www.viplatform.nl, april. Ettema, RGA (2008), Wat zijn voorspellers voor verlengd IC verblijf van ouderen na hartchirurgie?, Care4Cure, www.viplatform.nl, december. Hoogerduijn, JG; Weldam, S., Schuurmans, MJ (2008), Ontwikkeling van een senior gerichte anamnese, in: TvZ, nr. 5, p. 46-49. Hoogerduijn, JG (2008), Veilige zorg voor oudere patiënten in het ziekenhuis!, Care4Cure, www.viplatform.nl, januari. Hoogerduijn, JG (2008), Herkennen van kwetsbare oudere patiënten, Care4Cure, www.viplatform.nl, september. Hoogerduijn, JG; Schuurmans, MJ; Sangers, M (2008), Hoe ouderen een ziekenhuisopname beleven, in:TvZ, nr. 11/12. Jansen, MGMJ (2008), Beslissingen in de zorg en de ethiek van Paul Ricoeur, in: Haptonomisch Contact 19, nr. 118-27. Jansen, MGMJ (2008), Verzorgend wassen. Een opiniestuk over moderne wastechnieken, in: TvZ, nr. 4, 24-26. Jansen, MGMJ (2008), De plaats van ethiek in het Lectoraat van de HU, Care4Cure, www.viplatform.nl, februari. Jansen, MGMJ (2008), De mening van oudere patiënten, Care4Cure, www.viplatform.nl, november. Jansen, MGMJ; Duijnstee, MSH (2008), Meer aandacht voor morele problemen van mantelzorgers. (1) Wat is precies een moreel probleem? In: TvZ. Jansen, MGMJ; Duijnstee, MSH (2008), Aandacht voor morele problemen van mantelzorgers. (2) Waarom zou je over morele problemen in de mantelzorg praten? In: TvZ. Rensink, M (2008), Taakgericht oefenen na een beroerte, Care4Cure, www.viplatform.nl, mei. Schuurmans, MJ (2008), Verpleegkundige zorg voor delirante patiënten, Care4Cure, www.viplatform.nl, augustus. Sino, C (2008), Ouderen en medicatieveiligheid, Care4Cure, www.viplatform.nl, juli. 52

Zelfevaluatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening - Bijlagen


PUBLICATIES PROFESSIONELE PRAKTIJK LECTORAAT LEEFSTIJL EN GEZONDHEID

2012 Pool, J., Cervicale manipulaties: wel of niet?? Fysiopraxis september 2012 Pool, J., Gedragsgeorienteerde therapie bij patiënten met nekklachten: een optie? Hoofdstuk 7 Jaarboek Fysiotherapie en Kinesitherapie 2012 redactie; Calders,Grearts,Nijs,Veenhof,van Wegen en van Wilgen. Houten 2012; Bohn Stafleu van Loghum Wittink H, Verbunt J. Physical Rehabilitation in patients with chronic pain. Chapter in: Raj’s Practical Management of Pain (eds Turk et al.). Wittink H., Verbunt J: Chapter. chronic pain and co-morbidities: Pain co-morbidities: understanding and treating the complex patient (eds Giamberardino MA, Jensen T). IASP press 2012 2011 de Groot JF. De 6 minuten wandeltest bij kinderen. Fysiopraxis 2011, 20(4);26-29. Leijssenaars B. Fysiotherapie in Nederland, 1965 - heden. redactie Bijslam.H, Redeker,H, Schoemans,W, Kiers,H. 2011. Bart Staal, Henri Kiers, Erik Hendriks. Richtlijn lage rugpijn voor fysiotherapie en manuele therapie. Fysiopraxis 2011 Stuiver M, Wittink H. Velthuis M, Kool N, Jongert WAM. KNGF standaard beweeginterventie oncologie. Nov. 2011. Welbie M.: uitdagingen in de multiculturele fysiotherapie; ‘alles pijn, u helpen’ Phaxx Welbie M. nieuwsberichten: Gezondheidsvaardigheden (NIGZ), Pharos interne nieuwsbrief, NIGZ interne nieuwsbrief, KNGF op fysionet Welbie M. Het gebruik van de tolk in de fysiotherapeutische setting Fysiopraxis Wittink H. Editorial: Omgangsvormen Fysiopraxis 20 (7) 2011 Wittink H. Editorial: Liefde voor je vak Fysiopraxis 20 (9) 2011 Wittink H. Lage rugpijn en risicofactoren voor hart en vaatziekten: Casuistiek Fysiopraxis 20 (10) 2011 Wittink H. Editorial: Oncologische zorg Fysiopraxis 20 (11) 2011 Wittink H. De Multidimensionele Vermoeidheidsindex (Test en Techniek) Fysiopraxis 20 (11) 2011 Wittink H. Deelname werkgroep IKNL richtlijn oncologische revalidatie Wittink H, Beurskens S, Custers J, van Peppen R, Swinkels R. Assessment measures in clinical practice in the Netherlands. Fysiopraxis juni 2011 Wittink H., Verbunt J: Chapter. chronic pain and co-morbidities: Pain co-morbidities: understanding and treating the complex patient (eds Giamberardino MA, Jensen T). IASP press 2011 Vanhees L, Amandels S, Berger JEA, Vandereyt F, Dendale P. Cardiac Rehabilitation in patients with implantable cardioverter defibrillator. In : Niebauer J (Editor), Cardiac Rehabilitation Manual, Springer, Heidelberg, 2011, pp 207-222

53

Zelfevaluatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening - Bijlagen


2010 Burgerhout WG. Het seniorentoernooi. Over veroudering, sport en gezondheid (deel 1) Sportgericht 64 no. 2: 2-6 (2010) Burgerhout WG.Het seniorentoernooi. Over veroudering, sport en gezondheid (deel 2) Sportgericht 64 no. 3: 7-11 (2010) Burgerhout WG. Het seniorentoernooi. Over veroudering, sport en gezondheid (deel 3) Sportgericht 64 no. 4: 7-11 (2010) Custers J, Beurskens S, van Peppen R, Swinkels R, Wittink H. meten in de praktijk. Fysiopraxis 2010;19, 2: 12-15 Elbers S, Verdonk B, El Quamari M, Holtslag HR, Aufdemkampe G. Exploring the effect of passive mobilisation in the lower limb region: a pilot study. Oedeminus 13: 18-21; 2010 Groot SM, Aufdemkampe G, Heneweer H. Effectiviteit van artrokinematisch mobiliseren en manipuleren van de diabetische voet bij limited joint mobility: een case report. Ned Tijdschr Fysiotherapie 119: 17-19; 2009 Melick N van, Cingel R van, Aufdemkampe G. Radiale shockwave therapie bij fasciitis plantaris. Een prospectieve klinische studie. FysioPraxis 19 (4): 14-17; 2010 Swinkels R, Wittink H. Whiplash associated disorder. Fysiopraxis 2010;19, 2: 24-27 Wittink H, Swinkels R. De Neck Disability Index. Fysiopraxis 2010;19, 2: 28-30 Wittink H. Editorial Fysiopraxis: levensgevaarlijke heelmeesters. 19(3) 2010 Wittink H. Editorial: Exercise is Medicine. Fysiopraxis 19(7) 2010 Wittink H. Editorial: Laaggeletterheid in de Fysiotherapie. 19(11) 2010 Wittink H. Bewegen als medicijn. Voorwoord in Gezond bewegen kun je leren (eds. Poelgeest A, Noordstar J, Mares, M, Luijnenburg-Kroes P, Balm, M) Boom Lemma, Den Haag 2010 2009 Burgerhout, W.G., Lustrumcongres Fysiotherapiewetenschap. Titel: Maximale inspanning, feiten en fabels. Burgerhout, W.G., De maximale zuurstofopname, deel 1. Sportgericht 63 no. 1: 6-10 Burgerhout, W.G., Afscheid van melkzuur, deel 2. Stimulus 28 no. 1: 37-49 Burgerhout, W.G., De maximale zuurstofopname, deel 2. Sportgericht 63 no. 3: 2-5 Burgerhout, W.G., De maximale zuurstofopname, deel 3. Sportgericht 63 no. 4: 10-13 Heneweer, H., NVMT: physical activity and low back pain Heneweer, H., Van Woudenberg, N, van Genderen F, Vanhees L, Wittink H. Measuring Van Nieuwaal, P., Wittink, H.M., de Valk, H.W. Effectiviteit van beweegprogramma onder supervisie versus beweegadvies bij diabetes mellitus type 2: een systematische review. NTvF december 2009, 119(6), 198-205. Impact factor 0.0

54

Zelfevaluatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening - Bijlagen


Rochman, D. en Wittink, H. Physical and occupational therapy. Chapter in The Busy Clinician’s Guide to Pain (Carr eds) IASP Press, Seattle. Sassen, B. Motiveren tot ander, gezonder gedrag het sleutelbegrip? RGF Zuid Holland Schoneveld, K., Wittink, H., Takken, T. De Nederlandstalige Michigan Hand Outcomes Questionnaire. Validering voor patiënten met Dupuytren. NTvF oktober 2009, 119(5);161-169. Impact factor 0.0 Verbunt, J, Smeets R, Wittink H. Unmasking the deconditioning paradigm for chronic low back. Chapter 12 in "From Acute to Chronic Back Pain: Risk Factors, Mechanisms, and Clinical Implications" (Hasenbring M, Rusu A, Turk D, eds) 2009 Wittink, H, Wittink T. Ouderen en Leefstijl. Gezonder leven=langer leven? Fysiopraxis september 2009 Welbie, M, van Dolder R, Wittink H. De multiculturele fysiotherapiepraktijk door de ogen van de fysiotherapeut. Een literatuur onderzoek. NTvF december 2009 Impact factor 0.0 Wittink, H. Interdisciplinary pain management. Factsheet. IASP press 2009 Wittink, H. Interdisciplinary Pain Management. Chapter 11 in Mechanisms and Management of Pain for the Physical Therapist, (Sluka K. ed) IASP press, Seattle 2009. 2008 Angevaren, M. “Richtlijnen voor het beïnvloeden van de cognitie door middel van fysieke activiteit.” Fysiopraxis 2007;16(11):8-11 Arnold, P, van Dolder R, Mutsaerts B, Wittink H. Rode vlaggen bij patiënten met lage rugpijn. Een overzicht van de literatuur. NTvF 2008,118 (1): 19-27 Beurskens, S; Van Peppen, RPS; Stutterheim, E; Swinkels, R; Wittink, H (red) (2008), Meten in de Praktijk, stappenplan voor het gebruik van meetinstrumenten in de gezondheidszorg, ISBN 978 90 313 5074 2, Bohn Stafleu van Lochem. Houten. Geschreven hoofdstukken 1, 4, 6, 8. Burgerhout WG (2008): Afscheid van melkzuur, deel 3. Sportgericht 62 nr 1, 6-11. Burgerhout WG (2008): Afscheid van melkzuur, deel 1. Stimulus 27, nr 4, 322-333 de Groot JF, Takken T, Inspanning bij kinderen met Spina Bifida. Hoofdstuk in Inspanningsfysiologie bij kinderen. Bohn Stafleu van Loghum 2008. Kiers H and Wittink H. Gezond zijn, gezond blijven. Een visie op gezondheid en preventie. Fysiopraxis 2008; 17 (2): 8-11 de Knikker, M. El Hadouchi, M. Velthuis, H. Wittink. Cross-culturele adaptatie van de Victorian Institute of Sports AssessmentAchilles tendon (VISA-A) vragenlijst en validering bij Nederlandse patiënten met een Achilles tendinopathie. NTvF maart 2008 van Leeuwen, S; Outermans, J; Bos, J; Diekerhof, M; De Rooij, A; Mijwaart, R; Van den Broek, L; Graafland, F; Van Peppen, RPS (2008) Tape of brace na een inversietrauma bij sporters: criteria voor de keuze. In: InFysio, 2008;4(4):22-27. van Peppen, RPS (2008), Het gebruik van meetinstrumenten in de CVA-zorg, Care4Cure, www.viplatform.nl, juni. van Peppen, RPS; Kwakkel, G; Harmeling-van der Wel, BC; Kollen, BJ; Hobbelen, JSM; Buurke, JH; Halfens, J; Wagenborg, L; Vogel, MJ; Berns, M; Van Klaveren, R; Hendriks, HJM; Dekker, J (2008), KNGF Clinical Practice Guideline for Physical Therapy in Patients with Stroke. Supplement to the Dutch Journal of Physical Therapy. Volume 114 / Issue 5 / 2004. September 2004, English version: April 2008.

55

Zelfevaluatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening - Bijlagen


Michielsen, A; Verschuren, O; Van Peppen, RPS (2008), Een intensief functioneel trainingsprogramma bij een jong kind met het syndroom van Marfan: een case study. In: Nederlands Tijdschrift voor Kinderfysiotherapie, 2008;20(56):15-20 Outermans, J; Van Peppen, RPS (2008), Trainen na een beroerte: dat kan! Training van de fysieke fitheid bij CVA-patiÍnten voor het verbeteren van de loopvaardigheid. In: Sportgericht, 2007;61(6):37-40. Wittink H. Exercise is Medicine. Fysiopraxis 2008; Wittink and Carr (eds) Pain Management: Evidence, Outcomes and Quality of Life - A Sourcebook. Elsevier, Edinburgh, 2008. Wittink H and Carr DB. Outcomes and Effectiveness of Pain Treatment. Pain: Clinical Updates. January 2008 Wittink H and Verbunt J.: Chapter 19 Physiotherapy. Textbook of Clinical Pain Management 2E Practice and Procedures in Pain Management (Breivik H, Campbell W, Nicholas M) Hodder and Stoughton Limited, London. 2008; 220-229 Wittink HM and Takken T: Exercise physiology and chronic pain. Chapter in Integrative Pain Medicine: The science and practice of complimentary and alternative medicine in pain management. (Audette J, Bailey A. editors). Humana Press, Tottowa, NJ, 2008;173-195. Wittink H en Verbunt J. Physical rehabilitation of patients with chronic pain. Chapter in Raj’s Practical Management of Pain. (Benzon, Rathmell, Wu, Turk and Argoff eds). 4th edition, 2008. Wittink H. Exercise is Medicine. 2008 Hogeschool Utrecht, Utrecht, ISBN/EAN978-90-8928-011-4

56

Zelfevaluatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening - Bijlagen


PUBLICATIES PROFESSIONELE PRAKTIJK LECTORAAT VRAAGGESTUURDE ZORG

2012 Hanson, A., Kort, H.S.M., Book. Mental Health Informatics, review and testimonial, oktober 2012 Huisman, E.R.C.M., Kort, H.S.M. Healing Environments en Domotica. In: van Hoof, J., Wouters, E.J.M. (red.) (2012) Zorgdomotica. Bohn Stafleu van Loghum, Houten Kort, H.S.M., Van Hoof J., Dijkstra, J.I., (2012) Eldery People to Age in Place. Why it’s not Plug & Play. DOI: 10.3233/978-1-60750-994-3-145 Kort, H.S.M., Huisman, E.R.C.M., Lanting, G.J., Huisman, C.A.M., (2012) Evaluatierapport project Kleinschalig Wonen met Domotica (KWmD) Kort, H.S.M., Bijdrage rapport Chronisch Zieken, thematische impulsen, praktijkgericht onderzoek, SIA Raak, ZonMw, februari 2012. Sinoo, M.M., (2012). De betekenis van de Randomised Controlled Trial. Nurse Academy GGZ 1:1, 10-1 Lijn Zorg en Technologie 2011 Huisman E.R.C.M. (2011). Healing environments. Trend Book Dutch Design Week Eindhoven 2011 Sharing and Co-Creation. Kort, H.S.M. (2011). Toepassing van kennis voor praktische doeleinden. FysioPraxis, jaargang 20, nummer 9, september 2011. Kort, H.S.M. (2011). Website for people with dementia. Trend Book Dutch Design Week Eindhoven 2011 Sharing and CoCreation. Kort, H.S.M. (2011). Fysiotherapeuten hebben enorm veel belangstelling voor technologie. FysioPraxis, jaargang 20, nummer 9, september 2011. Kort, H.S.M., (2011). Bijdrage geleverd aan "innovaties over de sectorgrenzen 2010-2020, Bouw Industrie Techniek Zorg" – MarktMonitor, Maart 2011 Kort, H.S.M., Hoof, J. van, Dijkstra, J.I., (2011). Telehomecare in The Netherlands: Value-Based Analysis for Full Implementation. In: Anthony P. Glascock with David Kutzik (editors). Essential Lessons for the Success of Telehomecare: Why It’s not Plug and Play. Amsterdam: IOS Press Sinoo, M.M. (2011) Ouderenzorg, ook goede oogzorg? Glaucoom Magazine, Juni 2011 Sinoo, M.M. (2011). De betekenis van de Randomised Controlled Trial (RCT) voor de ontwikkeling van een kennisdomein. Nurse Academy: nascholing voor verpleegkundigen. 3 (1),16-2. Sinoo, MM, van Hoof, J, Kort, HSM Verlichting in Nederlandse verpleeghuizen. TVVL Magazine 12 2011 Verlichting (lichtspecial). Sinoo, M.M., van Hoof, J., Kort, H.S.M. (2011). Lighting Conditions for Older Adults, a description of light assessment in nursing homes. In: Tenner, A., Schoutens, T., Beersma D. (eds.) Symposium Proceedings Light & Care 2010. 10 November 2010, Eindhoven, The Netherlands. November 10th, 2010. Published by Light & Health Research Foundation, Eindhoven, The Netherlands Sinoo, M.M., van Hoof, J., Kort, H.S.M. Verlichting in Nederlandse verpleeghuizen. TVVL Magazine (lichtspecial) van Hoof, J. (2011) Installatiezorg. InstallateursZaken 9(3):31. van Hoof, J. (2011) Boekbespreking. Handboek Binnenmilieu. TVVL Magazine 39(4):70

57

Zelfevaluatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening - Bijlagen


van Hoof, J. (2011). Bijdrage voor Strojniški Vestnik t.b.v. The Journal of Mechanical Engineering 2011_158. van Hoof, J. (2011) Douchetoilet. InstallateursZaken 9(8-9):31. van Hoof, J. (2011) Mantelzorg. InstallateursZaken 9(5):27. van Hoof, J., Kort, H.S.M., Duijnstee, M.S.H., Hensen, J.L.M. & Rutten, P.G.S. (2011). Installaties in verpleeghuizen. Houd rekening met bewoners met dementie. Verwarming Ventilatie Plus 68(3),140-143. van Hoof, J., Kort, H.S.M., Duijnstee, M., Hensen, J., Rutten, P. (2011) Houd rekening met bewoners met dementie - Installaties in verpleeghuizen. Verwarming Ventilatie, vakblad voor installatietechniek Energie en Milieu 68e jaargang, maart 2011. 2010 Kort, H.S.M. Zorgen voor jezelf, zelfmanagement met behulp van e-health voor mensen met een langdurende zorgvraag, Vilans, zicht op zorg en technologie (2009), ISBN 978-90-8839-083-8 Kort, H.S.M. Market survey United States of America IT applications in Gerontechnology. Report 80MVK22. EVD International business and cooperation, book review, Dutch Ministry of Economic Affairs. Methodebeschrijving thuisbegeleiding, databank effectieve interventies in de sociale sector, april 2010, geschreven door Gusta Kragting, Actiz, Marije Booijink, MOVISIE, bijdrage door H.S.M. Kort Tjiam, A.M.,Vukovic, E., Asjes-Tydeman, W.L., Holtslag, G., Loudon, S.E., Sinoo, M.M., Simonsz, H.J. (2010). How Dutch orthoptists deal with noncompliance with occlusion therapy for amblyopia, Strabismus. van Hoof, J., Kort, H.S.M., Duijnstee, M.S.H., Hensen, J.L.M. & Rutten, P.G.S. (2010). Binnenmilieu en installaties in het verpleeghuis. TVVL Magazine; Platform voor mens en techniek, 39(4), 24-27. 2009 Jans, A., Overmars-Marx, T., van Hoof, J., Kort, H.S.M. (2009) Evaluatieonderzoek van het UASproject van Zorgpalet BaarnSoest, Zorg aan huis. Eindrapportage. Vilans, Utrecht Jans, A., Overmars-Marx, T., van Hoof, J., Kort, H.S.M. (2009) Evaluatieonderzoek van het UASproject van Zorgpalet BaarnSoest, Zorg aan huis. Tussenrapportage. Vilans, Utrecht H.S.M. Kort, Zorgen voor jezelf, Zelfmanagement met behulp van e-health voor mensen met een langdurende zorgvraag. Zicht op Zorg en Technologie Vilans, Utrecht Spenkelink-Schut .G, Kil PJM., Cate ten Th.J., Kort, HSM. PA Pilotstudie Urologie, Urograaf, p.6-7: mei 2009 H.S.M. Kort, Zicht op zorg en functies, FWG trendrapport 2009 van Hoof, J., (2009) Installaties in de praktijk. Dichten kloof tussen mogelijkheden technologie en zorgontvangers. TVVL Magazine 38(2):22-27 2008 Kort, H.S.M., Cordia, A., de Witte L.(2008) Langdurende zorg en technologie, Lemma, Den Haag. (ISBN 978-90-5931-485-6) Kort, H.S.M. (2008) Technologie Thuis Nu. In: Kort, H., Cordia, A., de Witte, L. (eds.) Langdurende zorg en technologie. Uitgeverij Lemma, Den Haag. pp 357-361 (ISBN 978-90-5931-485-6) Kort, H.S.M., van Hoof, J. (2008) Technologische middelen ter bevordering of ondersteuning van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van ouderen. Achtergrondstudie voor de Raad voor Gezondheidsonderzoek. COS, STT & RGO, Den Haag.(pp 32)

58

Zelfevaluatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening - Bijlagen


Kort, H.S.M., Zorg voor de laatste slaap (2008). Postmortale zorg, zorg tussen langdurige zorg en uitvaartzorg. Inzicht in Verzorging, Verzorging in Zicht Vilans, Utrecht ISBN 978-90-8839-054-8 Sinoo, M.M., Congres verantwoorde Zorg, december 2008, Omgaan met visuele beperkingen in het verpleeghuis Sinoo, M.M. NVG, oktober 2008, Omgevingsfactoren en visuele beperkingen in het verpleeghuis, Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie Spenkelink-Schut, G. Cate ten Th. J., Kort H.S.M. 2008 “The Physician Assistant in the Netherlands”, Journal PAEA submitted Spenkelink-Schut, G. Cate ten Th. J., Kort H.S.M. 2008 “Toepassing van het concept EPA als verbinding tussen professionele activiteiten en CanMEDS competentie gebieden: pilot studie Physician Assistant Urologie”, Tijdschrift voor Medisch Onderwijs, 27 (5): 230-238 van Hoof, J.,Editorial. Housing and the ageing society. Newsletter. WHO Collaborating Centre for Housing and Health. State Health Office. No. 3. October 2008. WHO Collaborating Centre for Housing and Health at the State Health Office BadenWürttemberg, Stuttgart, Germany. pp 1-2 van Hoof, J., Markopoulos, P. (2008) Veiligheid en privacy. In: Kort, H., Cordia, A., de Witte, L. (eds.) Langdurende zorg en technologie. Uitgeverij Lemma, Den Haag. pp 413-417 (ISBN 978-90-5931-485-6) van Hoof, J.,Kort, H. Het nut en de valkuilen van domotica bij dementerenden. ICT zorg (Beursspecial Domotica & Slim Wonen) 2008;9(5):6-7 van Hoof, J., (2008) Domotica en technologie in de zorg voor ouderen met dementie. In: Syllabus Lustrumcongres Veroudering, vernieuwing en technologie, 19 September, Enschede, the Netherlands. Published by Dr G.J. van Hoytema Stichting. pp 65-73 Vorrink, S. (2008). BODE index preferable over the GOLD definition. Fysiotherapie en ouderenzorg, 22(3); 15-19.

59

Zelfevaluatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening - Bijlagen


PUBLICATIES PROFESSIONELE PRAKTIJK LECTORAAT LOGOPEDIE

2012 de Bree, E. Snowling, M., Gerrits, E., Alphen, P van., Leij, A. van der & Wijnen, F. (2012). Phonology and Literacy? Follow-up Results of the Utrecht Dyslexia and SLI Project. In: R. Holly Fitch en A.A. Benasich (Eds). Developmental dyslexia: Early precursors, neurobehavioural markers and biological substrates. p. 133-150. Engel, J., Schilder, A., Rovers, M., Gerrits, E. e.a. (2012). Richtlijn otitis media bij kinderen in de derdelijns zorg. CBO Klinische richtlijn. www.cbo.nl Gerrits, E. (2012). Van taalscreening naar multidisciplinaire taaldiagnostiek: Reactie op de afscheidsrede van Prof.dr. Sieneke Goorhuis-Brouwer. Tijdschrift Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk, 51, 236-240. Gerrits, E., van Niel, E. (2012). Taalachterstand of taalontwikkelingsstoornis? Dysfasie, ESM, SLI of taalstoornis? Logopedie, 84, 6-11. Samen met vakdocenten taalstoornissen van de opleiding logopedie is gestart met de herziening van het Taalontwikkelingsstoornissen van Van den Dungen (1991) dat door Coutinho wordt uitgegeven. Publicatie wordt eind 2013 verwacht. 2011 Fortgens, C. & Gerrits, E. (2011). Taalbeleid Koninklijke Auris Groep. Rapport Koninklijke Auris Groep, www.auris.nl. Gerrits, E. (2011). Voorwoord 'Effectieve leesbegeleiding voor kinderen met ESM’. Werkboek Koninklijke Auris Groep.

60

Zelfevaluatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening - Bijlagen


PUBLICATIES PROFESSIONELE PRAKTIJK LECTORAAT DISSEMINATIE VAN FARMACEUTISCHE INNOVATIES

2012 Abarkan, I. (2012) Ontwikkeling werkwijze voor veilige medicatiebereiding en toediening NKI-AVL. HBO kennisbank Dooren, A. A. van (2012), De pharm app-nursing. http://www.zorginnovatieboek.nl Dooren, A. A. van (2012) De fysio follow-up app. http://www.zorginnovatieboek.nl de Leeuw, M. (2012). Baxter anti-emetica biedt patient helderheid. Pharm. Weekbl. 147(42) (2012), 8-10 (over zorginnovatieprijs R. Ensing/Z. Egirgen) Vleugels, E. (2012) Management van transmurale medicatieveiligheid in een categoraal ziekenhuis. HBO Kennisbank Sino, CGM, Van Dooren, AA, Haverkamp, AM, Schuurmans MJ, Recognition of Drug Related Problems by Home Healthcare Employees: a Dutch observational study with self reports. Submitted for publication in J. Nursing Educ. Pract. Peer review verricht voor artikel: Accessing packaged food and beverages in the hospital; Appetite 2011 Dooren, A. A. van, (2011). Anon. Hoe zoekt patiënt en voorschrijver? De invloed van het internet op de relatie tussen patiënten en zorgverleners. Coproductie HU/WSI. Naarden: WSI webexperts.

61

Zelfevaluatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening - Bijlagen


PUBLICATIES ONDERWIJS LECTORAAT VERPLEEGKUNDIGE EN PARAMEDISCHE ZORGVOOR MENSEN MET CHRONISCHE AANDOENINGEN

2012 Sino, C. (2012). Vroegsignaleren van medicatiegerelateerde problemen in de thuiszorg. Onderwijs en Gezondheidszorg (5)23-24. 2011 Ettema, R. (2011). Bedrijfsmatig georganiseerde zorg en zelfmanagement van de patiënt; geen dilemma. In Jansen, Michel & Kuiper, Marlou (Eds.) (2011), De nieuwe Zorgprofessional (pp. 107-114). Utrecht, Hogeschool Utrecht. Jansen, M. & Kuiper, M. (Eds.) (2011), De nieuwe Zorgprofessional. Utrecht, Hogeschool Utrecht. Jansen, M. (2011). Reflectie op de identiteit van de hogere beroepsopleiding verpleegkunde te Utrecht. In Michel Jansen & Kuiper, Marlou (Eds.), De nieuwe Zorgprofessional (pp. 31-43). Utrecht, Hogeschool Utrecht Jansen, M. (2011). Een hermeneutische zoektocht naar een mens- en maatschappijbeeld. In Michel Jansen & Marlou de Kuiper (Eds.), De nieuwe Zorgprofessional (pp. 43-55). Utrecht, Hogeschool Utrecht. Jansen, M. (2011). Het creatieve moment in de beroepsuitoefening. In Michel Jansen & Mar-lou de Kuiper (Eds.), De nieuwe Zorgprofessional (pp. 55-65). Utrecht, Hogeschool Utrecht Dejonckere, Philippe, Quené, Hugo, Smit, Judith, Duijnstee, Mia, Wijnen, Frank & Gerrits, Ellen (2011). De Utrechtse Opleidingskolom Logopedie. Logopedie en Foniatrie, (1), 18-22. Trajectum (2011). Vier vragen voor betere ouderenzorg. Beschikbaar via: www.trajectum.hu.nl/nieuws/12522 AGUtrecht (2011). Promotie verplegingswetenschapper Hoogerduijn. Beschikbaar via: www.agutrecht.nl/Overig/Promotie+verplegingswetenschapper+Hoogerduijn.htm 2010 Jansen, M. (2010). Workshop moraal en mantelzorg. Reader training project mantelzorg bij patiënten met NAH. Sino, C. & Jong, A. de (2010). Medicatie achter de voordeur. Onderwijs en Gezondheidszorg, (3), 18-21. 2009 Hoogerduijn, J., ‘De (on)zin van promoveren’. In: HU Magazine 2009-dec. Jansen, M.G.M.J. en M.S.H. Duijnstee, Leergang over de morele kanten van mantelzorg: handleiding voor de leergangdocent. Hogeschool Utrecht, Faculteit Gezondheidszorg. Jansen, M.G.M.J. en M.S.H. Duijnstee, Leergang over de morele kanten van mantelzorg: werkboek voor leergangdeelnemers. Hogeschool Utrecht, Faculteit Gezondheidszorg. Hafsteinsdóttir, T., Klinke, M., Sigurjónsdótt, S. en M. Schuurmans, ‘Seksualiteit na een beroerte [Sexuality after stroke]’. In: Hafsteinsdóttir, T. en M. Schuurmans, Verpleegkundige Revalidatierichtlijn Beroerte [Clinical Nursing Rehabilitation Guideline Stroke]. Maarsen: Elsevier Gezondheidszorg, 2009. Jorritsma, P. en C. Sino, ‘Omgaan met het Farmacotherapeutisch Kompas’. In: Onderwijs en Gezondheidszorg 2009-6, p. 1-5. Tesink, M., Sino C. ‘Toolkit Uitstroomvariant Verpleegkundige Gerontologie en Geriatrie’. In: Onderwijs en gezondheidszorg 2009-3, p. 1-5 2008 Hoogerduijn, JG; Weldam, S; Schuurmans, MJ (2008), Lerend Innoveren, over de eenheid van onderwijs en onderzoek, in: Passie en Precisie 02, Utrecht, HU uitgave, augustus

62

Zelfevaluatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening - Bijlagen


Hoogerduijn, JG; de Nigtere, B; Coppoolse, R (2008), Inspirerend leren in de learning community, Waar onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk elkaar ontmoeten, in: Onderwijs en Gezondheidszorg, oktober. Smole, M. (2008), Samen beter ouder worden!, in: Onderwijs en Gezondheidszorg, nr. 1, p. 22-23.

63

Zelfevaluatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening - Bijlagen


PUBLICATIES ONDERWIJS LECTORAAT LEEFSTIJL EN GEZONDHEID

2012 Bosmans J.E., J.J.M. Pool, M.F. van Wier en M. van Tulder. Economische evaluaties in de eerstelijsgezondheidszorg. Hoofdstuk 24 in Onderwijs in Wetenschap. Lesbrieven voor Paramedici redactie; Ostelo, Verhagen en de Vet. Houten 2012; Bohn Stafleu van Loghum Swinkels R, van Peppen R, Beurskens S, Wittink H. Handleiding Meten en Verslagleggen in de praktijk, gesponsord door het KNGF. Dit betreft een scholingsmodule klinimetrie en verslaglegging voor fysiotherapeuten, die via het Centrum IBS zal worden uitgezet als contractactiviteit. 2011 Bramsen, I., Wittink, H., Bieleman, A. Hoofdstuk 9. De belastbaarheid van de werknemer – determinanten. In: Arbeid en Gezondheid. Preventie, behandeling en re-integratie. Een handboek voor paramedici. (eds Kuiper C, Heerkens Y, Balm M, Bieleman A, Nauta N). Bohn Stafleu van Loghum. Houten, 2011 Bramsen, I., Wittink, H., Bieleman, A. Hoofdstuk 10. Interventies gericht op verbetering van de belastbaarheid van de werknemer In: Arbeid en Gezondheid. Preventie, behandeling en re-integratie. Een handboek voor paramedici. (eds Kuiper C, Heerkens Y, Balm M, Bieleman A, Nauta N). Bohn Stafleu van Loghum. Houten, 2011 Heerkens,Y., Kuijer, W., Wittink, H., Bieleman, A. Hoofdstuk 6. In: Arbeid en Gezondheid. Preventie, behandeling en re-integratie. Een handboek voor paramedici. (eds Kuiper C, Heerkens Y, Balm M, Bieleman A, Nauta N). Bohn Stafleu van Loghum. Houten, 2011 2010 Engelbert R, Wittink H. Klinisch redeneren volgens de HOAC. (eds Engelbert R en Wittink H). Bohn Stafleu van Loghum, Houten, 2010. -. Inleiding. Gewijzigde herdruk juli 2010. 2008 Beurskens S, van Peppen R, Stutterheim E, Swinkels R, Wittink H (eds). Meten in de Praktijk. BSL, Houten, 2008

64

Zelfevaluatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening - Bijlagen


PUBLICATIES ONDERWIJS LECTORAAT VRAAGGESTUURDE ZORG

2012 Kort, H.S.M., Schikhof, Y., Bolle, F.,(2012) Sociale Media gedifferentieerd gebruiken, Vakblad Onderwijs en Gezondheidszorg 2011 Sinoo, M. (2011). De betekenis van de Randomised Controlled Trial (RCT) voor de ontwikkeling van een kennisdomein. Nurse Academy: nascholing voor verpleegkundigen. 3 (1), 16-21. Sinoo, M. (2011). De Pyramide van Evidence, Nurse Academy, 3. Herfst 2011.. 2010 Sinoo, Marianne, (2010), Ouderen en visuele beperkingen. Physio nascholing voor fysiotherapeuten, maart 2010 2009 Sinoo, M. (2009) Ouderen en visuele beperkingen. Nurse Academy: nascholing voor verpleegkundigen, 1(1):66-71 2008 Kort, H.S.M. (2008) Denken, doen en durven: onderwijs op het snijvlak van zorg en technologie. In: Kort, H., Cordia, A., de Witte, L. (eds.) Langdurende zorg en technologie. Uitgeverij Lemma, Den Haag. pp 399-403 (ISBN 978-90-5931-485-6)

65

Zelfevaluatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening - Bijlagen


PUBLICATIES ONDERWIJS LECTORAAT LOGOPEDIE

2012 Gerrits, E (2011). Spreken we dezelfde taal? Evidence-based logopedie en de communicatie tussen onderzoek, onderwijs en praktijk. Openbare les Hogeschool Utrecht.

66

Zelfevaluatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening - Bijlagen


PUBLICATIES ONDERWIJS LECTORAAT DISSEMINATIE VAN FARMACEUTISCHE INNOVATIES

2012 Dooren, A. A. van, Παντα ρει. Over het dissemineren van farmaceutische innovaties. Openbare les. 9 februari 2012

67

Zelfevaluatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening - Bijlagen


PRESENTATIES WETENSCHAP LECTORAAT VERPLEEGKUNDIGE EN PARAMEDISCHE ZORG VOOR MENSEN MET CHRONISCHE AANDOENINGEN

2012 Ettema, R., presentatie tijdens researchbespreking VW, Estimating treatment effects for individual patients based on the results of RCT’s. Ettema, R., presentatie tijdens researchbespreking VW, Predicting prolonged intensive care unit stays in older cardiac surgery patients: a validation study. Ettema, R., presentatie tijdens methodologische journalclub Julius Centrum: Heterogeneity in Meta-Analysis Stat Meth for assessment and investigating sources. Ettema, R., Preadmission interventions preventing postoperative complications in older cardiac surgery patients: A systematic review of the literature. EUGMS Brussels September 27, 2012 Ettema, R., Malnutrition screening in older patients undergoing cardiac surgery. EUGMS Brussels September 27, 2012 Ettema, R., presentatie tijdens methodologische journalclub Julius Centrum, SF36 met principal component en varimax methode. Hoogerduijn, J.G.: lezing SIA RAAK: Possibilities and Cooperation, New York, Pace University 18 mei 2012. Hoogerduijn, JG., lid congrescommissie kwetsbare ouderen, 6 workshops, dagvoorzitter congres Lalleman, P., Internationale Onderzoeksreis en Symposium georganiseerd: Nurse Managers Daily work: in search for successful repertoires. • Kick off meeting and Goal setting at Institute for Public Knowledge, New York University. • Research on Leadership and Work: looking at nurse leaders repertoires, Pace Univeristy, New York • Shadowing as tool for management development and reflection in action (Joanne Bouma VW student), Elmhurst Hospital Center, Queens, New York • Opening at Bronson Methodist Hosptial, • Moderator wrap up at Bronson School of Nursing, Western Michigan University, Kalamazoo Lalleman, P., Presentatie gegeven workgroup “from field to text” van Richard Sennett bij New York University, supervisie inbreng door Diane Vaughan Columbia University. Lalleman, Pieterbas, Abstract geschreven voor symposium 18th Annual Qualitative Health Research (QHR) Conference Sassen, B, Supporting healthcare professionals to encourage patients to decrease cardiovascular risk attributable to physical inactivity. Spring Meeting Cardiovascular Nursing. Copenhagen 2012 Sassen. B., Supporting Healthcare professionals to encourage patients to decrease cardiovascular risk attributable to physical inactivity. Accepted Annual Spring Meeting on Cardiovascular nursing, Copenhagen. Sassen, B., Internet-delivered interventions, applicable for healthcare professionals? Accepted Medicine 2.0, Medical Internet Research congress, Boston Sassen, B., Internet-delivered interventions, applicable for healthcare professionals? Accepted Medicine 2.0, Medical Internet Reseach congress, Boston. Sassen, B., A web-based intervention for healthcare professionals and patients to decrease cardiovascular risk attributable to physical inactivity. Accepted EACH-congress Scotland. Schuurmans, M.J., Lezing Quality and Safety in Healthcare for patients with dementia. International forum on Quality and Safety in Healthcare, Paris, France.

68

Zelfevaluatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening - Bijlagen


Schuurmans, M.J., Preadmission interventions to prevent postoperative complications in cardiac surgery patients. Annual Scientific Meeting Gerontological Society of America, San Diego, USA. Schuurmans, M.J., Development of a programme to preserve physical functioning & improve quality of life in frail older persons. EANS symposium, Leuven, Belgium. Schuurmans, M.J., Lang leven de lijstjes! Weten is weten of meten is moeten? Lezing congres Evidence Based Practice, Ede. Schuurmans, M.J., Wetenschappelijk onderzoek voor en door de verpleegkundig specialist, vandaag is de toekomst. Jaarcongres Verpleegkundig Specialisten, Arnhem. Schuurmans, M.J., Lang leven de lijstjes! Weten is weten of meten is moeten? Keynote lezing Nurse Academy, Den Bosch Sino, Carolien: The Home Observation of Medication related problems observed by homecare Employees instrument. Posterpresentation EUGMS congress Brussel (accepted). 2011 Ettema, R.G.A., Nurses opinions regarding delirium care in the general hospital population and in cardiac surgery patients specifically: A multicenter survey among Dutch nurses. Presentatie, IAGG European Congress ‘Healthy And Active Ageing For All Europeans – II’, Bologna Italië. Ettema, R.G.A., Predicting prolonged intensive care unit stays in older cardiac surgery patients: a validation study. Posterpresentatie, IAGG European Congress ‘Healthy And Active Ageing For All Europeans – II’, Bologna Italië Ettema, R.G.A., Preadmission patient characteristics of postsurgery complications and 30 day QoL in frail older cardiac surgery patients: Etiology and Prediction. Presentatie, Predictie Methodologiebijeenkomst Juliuscentrum UMC Utrecht Hafsteinsdóttir, T.B., The Road to Evidence Based Neuroscience Nursing. Key-note lezing, Neuroscience Nursing Congress, Bergen, Noorwegen. Hafsteinsdóttir, T.B., Nursing Care is Therapy in Motion: how nurses can integrate training exercises in the daily care of patients with stroke. Lezing, Congres ‘Multidisciplinary Stroke Care’, Amersfoort. Hoogerduijn, J.G., Zorg voor de oudere patiënt in het ziekenhuis, wat weten we? Presentatie, Platform Wetenschap in praktijk van V&VN, Utrecht. Hoogerduijn, J.G., Weldam, S., Barneveld, R.J. van & Schuurmans, M.J. (2011). Tailored care for older hospitalized patients, development of a senior care program. Presentatie, VIIth European Region Congress, Bologna. Hoogerduijn, J.G., Buurman BM, Korevaar JC, Grobbee DE, de Rooij SE, Schuurmans MJ (2011). The prediction of functional decline in older hospitalized patients. Posterpresentatie, VIIth European Region Congress, Bologna. Hoogerduijn, J.G., Weldam, Saskia, Barneveld, Robert J. van & Schuurmans, Marieke J. (2011). Tailored care for older hospitalized patients, development of a senior care program. Aging Clinical and Experimental Research, supplement VIIth European Region Congress. Hoogerduijn, J.G., Buurman, B.M., Korevaar, J.C., Grobbee, D.E., Rooij S.E. de & Schuurmans, M.J., (2011). The prediction of functional decline in older hospitalized patients. Aging Clinical and Experimental Research, supplement VIIth European Region Congress. Hoogerduijn, Jita G., Weldam, Saskia, Barneveld, Robert J. van & Schuurmans, Marieke J. (2011). Safe care for older hospitalized patients, development of a senior care program, ENNA Conference.

69

Zelfevaluatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening - Bijlagen


Schuurmans, M.J., Veilige zorg voor kwetsbare ouderen. Geriatriedagen, Den Bosch. Schuurmans, M.J., Nursing assessment of delirium in burn patients. 14th European Burns Association Congress, Den Haag. Sino, C., Stuffken, R., Heerdink, R., Schuurmans, M., Souverein, P. & Egberts, T., The association between prescription change intensity and hospital admission. Posterpresentatie, IAGG European Congress, Bologna Italië. Sino, C., Haverkamp, A., & van Dooren, A., Recognition of adverse drug reactions and interactions by home healthcare employees in older patients. Posterpresentatie, IAGG European Congress, Bologna Italië. Sino, C.G.M., Early recognition of medication related problems in Homecare. Development and validation of the ‘Red Flag Instrument’. Mondelinge presentatie, ENNA Conference, Zürich.

2010 Hafsteinsdóttir, T.B., Caregivers and patients educational needs after stroke: A systematic review. Posterpresentatie op het Fourth European Nursing Congress, Rotterdam. Hafsteinsdóttir, T.B., Clinical Nursing Rehabilitation Guideline Stroke: A Feasibility study. Mondelinge presentatie in symposium op het Fourth European Nursing Congress, Rotterdam. Hafsteinsdóttir, T.B., Clinical Nursing Rehabilitation Guideline Stroke: Evidence Based Stroke Care. Symposium op het Fourth European Nursing Congress, Rotterdam. Hafsteinsdóttir, T.B., Clinical Nursing Rehabilitation Guideline Stroke: The development of the guideline. Mondelinge presentatie in symposium op het Fourth European Nursing Congress, Rotterdam. Hoogerduijn, J.G., Defend your older hospital patient. Identification of Seniors At Risk-Hospitalized Patients. Symposium op het Fourth European Nursing Congress, Rotterdam. Hafsteinsdóttir, T.B., Early detection of post stroke depression: A clinimetric evaluation of the PHQ-9. Posterpresentatie op het Fourth European Nursing Congress, Rotterdam. Hafsteinsdóttir, T.B., Filling up the hours. How do stroke patients on a nursing rehabilitation ward spend the day? Is Mondelinge presentatie op het Fourth European Nursing Congress, Rotterdam. Hoogerduijn, J.G., ISAR-HP an instrument predicting functional decline in older hospitalized patients. Presentatie op het Fourth European Nursing Congress, Rotterdam. Schuurmans, M.J., Keynote Lecture Summary and overview of the Congress. Fourth European Nursing Congress, Rotterdam Hafsteinsdóttir, T.B.,Patients with aphasia after stroke and the role of nurses: A systematic Review. Mondelinge presentatie in symposium op het Fourth European Nursing Congress, Rotterdam. Hafsteinsdóttir, T.B., Post stroke depression: therapeutic interventions and the role of nurses: A systematic review. Mondelinge presentatie in symposium op het Fourth European Nursing Congress, Rotterdam. Ettema, R.G.A., Predicting prolonged Intensive Care Unit stay in older cardiac surgery patients: a validation study. Is ingediend als presentatie bij het International Association of Gerontology and Geriatrics (IAGG). Ettema, R.G.A., Preservation of functioning in older people > Prevention decline in older cardiac surgical patients (PREDOS study), presentatie op het Fourth European Nursing Congress, Rotterdam.

70

Zelfevaluatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening - Bijlagen


Hafsteinsdóttir, T.B., Task oriented training in nursing care of patients with stroke: A systematic Review. Mondelinge presentatie in symposium op het Fourth European Nursing Congress, Rotterdam. Hoogerduijn, J.G., The best care for your older patients, how to make your hospital senior friendly? Presentatie op het Fourth European Nursing Congress, Rotterdam. Hafsteinsdóttir, T.B., Time use of stroke patients on rehabilitation units in nursing homes. Posterpresentatie op het Fourth European Nursing Congress, Rotterdam. Hafsteinsdóttir, T.B., Self-efficacy and its influence on recovery of patients with stroke. Posterpresentatie op het Fourth European Nursing Congress, Rotterdam. Hoogerduijn, J.G., Preservation of functioning in older people, the development of a best practice. Symposium op het Fourth European Nursing Congress, Rotterdam. Hafsteinsdóttir, T.B., Verpleegkundige Revalidatierichtlijn Beroerte – Zorg is therapie in beweging. Lezing op het Nationaal congres Neurologie-Neurochirurgie van de Belgische Vereniging voor Neuro-Verpleegkundigen.

2009 Ettema, R.G.A., Presentatie fase 1 PREDOS-studie ‘Prediction models for prolonged intensive care unit stay after cardiac surgery: systematic review and validation study’. Julius centrum UMC Utrecht. Hafsteinsdóttir, T.B., Advancing Research in Nursing. Lecture at the annual meeting of the Research Institute of Nursing Science Department. University of Iceland. Hafsteinsdóttir, T.B., The Importance of Evidence Based Nursing and Clinical Practice Guidelines. Reykjavík: LSH University Hospital. Hoogerduijn, J.G., De Kwetsbare Oudere in het Ziekenhuis. Nijmegen: Minisymposium Nursing Science. Hoogerduijn, J.G., Snelle herkenning van oudere patiënten in het ziekenhuis met een verhoogd risico op blijvend functieverlies. Geriatriedagen. Hoogerduijn, Buurman, de Rooij, Korevaar, Schuurmans, ISAR for older hospitalized patients, a brief instrument to predict functional decline, posterpresentatie IAGG congres in Parijs. Abstract ‘ISAR for older hospitalized patients, a brief instrument to predict functional decline’. Is geaccepteerd voor een poster presentatie tijdens het IAGG congres Parijs en gepubliceerd in The Journal of Nutrition, Health and Aging, 2009, volume 13. Schuurmans, M.J., Aging, frailty and nursing care. Sintra, Portugal: EONS meeting. Schuurmans, M.J., Prevention of geriatric syndromes by nurses programmes. Sion, Swiss: EAMA Session. Abstract ‘Prescription Changes as predictor for Hospital admission’. Is geaccepteerd voor een posterpresentatie voor het wetenschappelijke lustrumcongres van Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA). Abstract ‘Prescription Changes as predictor for Hospital admission’. Is ingestuurd voor het internationale pharmaco-epidemiologische congres in Rhode Island (ISPE).

71

Zelfevaluatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening - Bijlagen


2008 Hoogerduijn, JG (2008), Screening older hospitalized patients at risk for functional decline, Research conference Elmhurst Hospital, New York, VS, oktober. Van Peppen, RPS (2008), RCA: Evidence-based Fysiotherapie bij patiĂŤnten met een CVA, Wetenschappelijke Bijeenkomst Revalidatiecentrum Amsterdam.

72

Zelfevaluatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening - Bijlagen


PRESENTATIES WETENSCHAP LECTORAAT LEEFSTIJL EN GEZONDHEID

2012 de Groot J., Spina Bifida wereldcongres maart 2012 de Groot J., Clinimetrics to evaluate ambulation in children with Spina Bifida. Invited speaker conference Vereniging voor Revalidatie Artsen (VRA). November 2012 de Groot J., The 6-minute walk test: a review for use in pediatric populations. !st European Workshop on Pediatric Clinical Exercise Testing. University Medical Center Utrecht, October 19-20th 2012. Invited speaker. de Groot, J. HALYNeD symposium maart 2012 (internationaal) Vanhees L. Leuven 30 mei 2012 Gastlezing seminaria cardologie: ‘impact van cardiale revalidatie na doorgemaakt myocardinfarct en bij hartfalen’ Vanhees L. München. Annual ESC Congress. 29/8/2012 ‘Healthy lifestyle: still the cornerstone of primary prevention’ Vanhees L. Veruno 9-10 November 2012. Second training course on the use of cardiopulmonary exercise testing in cardiology. Gastlezing ‘Use of cardiopulmonary exercise testing for diagnosis of exercise-induced myocardial ischemia’ Vanhees L. München 30/11-1/12 2012. International Meeting on Sport and Congenital Heart Disease. Gastlezing ‘Effects of different kinds of physical activity’ Welbie M. Lezing promovendimiddag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 15 mei 2012 Wittink H. Chronic pain and co-morbidities. Royal College of Pain Physicians. Winter Pain Meeting Dublin November 2012 Wittink H. Physiotherapy: Exercise Intensity Maximising Change. Ulysses Pain Management Programme 10th anniversary celebration. Dublin november 2012 Wittink H. Talking Touch Screen. ISOQoL meeting september 2012 Wittink H. Toepassen van PRO's bij beperkt gezondheidsvaardige patiënten in de fysiotherapiepraktijk. ISOQoL congres, Utrecht. 2011 Vanhees L. Forum International ‘Coeur et santé’ Paris 17/3 tot 19/3/2011 "Stimulation Cardiaque et exercice"; topic "Réadaptation chez le porteur de défibrillateur" "Exercise for 2ary CV prevention : is there a cut-off ?" Vanhees L. Belgrade 8-9/4/2011 Clinical use of new parameters offered by CPET Pitfalls of Ergospirometric Systems: How Can One Control Measurement Validity? Vanhees L. EuroPRevent Geneva 13-17/4/2011. Symposium "Practical aspects of health evaluation in athletes. Lezing "Physical evaluation of an endurance athlete in the laboratory: how and why" Vanhees L. ESC Congres Paris 27-31/8/2011. Chair Symposium 'Novel targets to attack exercise intolerance in CHF' 2010 de Groot, J. Poster presentation NASPEM Sept 22-26th 2010 in Niagara on the Lake, Canada Pool J. 26 november OMTSpain congres Zaragoza “Diagnostic accuracy of cervical radiculopathy”

73

Zelfevaluatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening - Bijlagen


Sassen et al. Geneve, Cardiovascular nursing Congress. Abstract/Poster: How can we motivate healthcare professionals to encourage physical activity among patients with cardiovascular risk factors?: Predictors of healthcare professionals; behavior (Poster) Sassen et al. Cluj, European Health Psychology Society. Abstract/Poster:Internet-delivered behavior change intervention aimed at motivating healthcare professionals to encourage physical activity among patients with cardiovascular risk factors; study-protocol. Vanhees, L., ‘’How to prescribe physical activity’’. Symposium Congenital Heart Disease, Munchen, 14 maart 2010 Vanhees, L., “Screening the apparently Healthy”. Symposium Congenital Heart Disease, Munchen, 14 maart 2010 Vanhees, L., “Exercise guidelines in asymptomatic older athletes”. EuroPRevent Praag, 7 Mei 2010 Thomaes, T., Thomis, M., Onkelinx, S., Vanhees, L. (2010). The ER22/23EK Polymorphism in the Glucocorticoid receptor gene is associated with changes in aerobic capacity after training in CAD patients. Europrevent, Prague, 5-7 May 2010 Onkelinx, S., Thomaes, T., Defoor, J., Fagard, R., Vanhees, L. (2010). Polymorphism of the alpha2a adrenoreceptor gene and aerobic power in coronary artery disease. Europrevent. , Praag, 5-7 May 2010 Buys, R., Budts, W., Van De Bruaene, A., Delecluse, C., Stevens, A., Vanhees, L. (2010). Determinants of exercise tolerance in adults with congenital heart disease, European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation. EuroPrevent, Prague, 5-7 May, 2010 (S19) Vanhees, L., “Exercise capacity and prognosis: an overlooked relationship”. ESC congress Stockholm, August 2010 Vanhees, L., ”Challenging clinical cases in cardiac rehabilitation: one size fits all. COPD”. ESC congress Stockholm, August 2010 Vanhees, L., “At the interface of hypertension and coronary heart disease: Value of Cardiac Rehabilitation”. ESC congress Stockholm, August 2010 Cornelissen, V., Fagard, R., Vanhees, L. (2010). The impact of dynamic resistance training on blood pressure and other cardiovascular risk factors: a meta-analysis of randomized controlled trials, Journal of hypertension. 20th Annual Meeting of the EuropeanSociety-of-Hypertension, Oslo Heneweer, H., Picavet, S., Staes, F., Kiers, H., Vanhees, L. (2010). Physical fitness is more strongly associated with low back pain than self-reported physical activities- evidence from a working population. Primary care musculoskeletal research congres, 11-13 October 2010 Buys, R., Budts, W., Delecluse, C., Vanhees, L. (2010). Determinants of exercise capacity in adults with congenital heart disease, Acta Cardiologica. Annual BSC conference. , Brussels, Belgium, 28-30 January, 2010 Wittink H. Presentation Relevance of functional outcome measures in clinical trials. IASP Montreal, Canada. Wittink H. Presentation. Pain in Diabetic Neuropathy: Improving functionality and quality of life measures. European Federation of Neurological Societies (EFNS), Geneva, Switzerland. van de Bruaene, A., Buys, R., Vanhees, L., Moons, P., Budts, W. (2010). Does physical functioning as assessed by SF-36 predict peak oxygen uptake in patients with atrial septal defect type secundum?, Journal of the American College of Cardiology. ACC. , Atlanta, 14-16 March 2010 Elsevier Biomedical van de Bruaene, A., Buys, R., Vanhees, L., Moons, P., Budts, W. (2010). Does physical functioning as assessed by SF-36 predict peak oxygen uptake in patients with atrial septal defect type secundum, Journal of the American College of Cardiology. 59th Annual Scientific Session of the American College of Cardiology, Atlanta, Georgia, USA, 14-16 March, 2010 (A80.E749). Elsevier Biomedical

74

Zelfevaluatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening - Bijlagen


van de Bruaene, A., Buys, R., Vanhees, L., Moons, P., Budts, W. (2010). Does physical functioning as assessed by SF-36 predict peak oxygen uptake in patients with atrial septal defect type secundum, Acta Cardiologica. Annual BSC conference. , Brussels, Belgium, 28-30 January, 2010 (114-114) 2009 Angevaren M. Poster: Physical activity and 5-year cognitive decline in men and women. Europrevent Stockholm, Zweden. de Groot, JF, Takken T, De Graaff S, Helders PJM, Vanhees L. VO2peak in ambulatory children with Spina Bifida: a reflection of true maximum values? Oral presentation at the ASCM conference 2009. Seattle, WA, USA 27 mei-1 juni. de Groot, JF, Takken T, Schoenmakers MAGC, Vanhees L, Helders PJM. Limiting factors in peak oxygen uptake in ambulatory children with Spina Bifida. Oral presentation at the PWP conference in Lille 2009 Heneweer H. poster presentation International Forum X: primary care research on low back pain: Boston (USA) + workshop ‘recovery of patients with low back pain’ Sassen B. Physical fitness matters more than physical activity in controlling cardiovascular disease risk factors. Europrevent Stockholm, Zweden Sassen B. Cardiovascular risk profile: analysis of motivational determinants, physical fitness and physical activity. European Health Psychology Congress. Pisa, Italië Vanhees L. Invited lecture: Physical Activity and Physical Fitness in the Prevention of Cardiovascular and Metabolic Diseases, International meeting Prevention and Sports Medicine, Thessaloniki, 27-29 Mei 2009 Vanhees L. Guest lecture, Faculty of Medicine, Paramaribo: Importance of Physical Activity and Physical Fitness in cardiovascular Prevention, 18-6-2009 Vanhees L. Guest lecture, Fysiotherapy, faculty of Medicine, Paramaribo: Revalidatie van patiënten met hart- en vaataandoeningen: polyklinsche faze, 20-6-2009 Vanhees L. Invited lecture: Exercise cell biology and cardiovascular health, state of the art: Improving outcomes with exercise: fitness or risk factors? Congress of the European Society of Cardiology, Barcelona, 29/8 tot 2/9/2009 Vanhees L. Invited lecture: Cardiopulmonary exercise testing in cardiological clinical practice: Indications, modes of exercise, protocols, parameters. Cursus CVOI, Utrecht, 18/9/2009

Vanhees L. Hoofdlezing: Ergospirometrie in de cardiologische praktijk. Seminaria Cardiologie, Leuven, 7/10/2009 Vanhees L. Invited lecture: Applications in sports: from leisure to professional. Course on ergospirometry, Belgian society of Cardiology. Aartselaar, 28/11/2009 Wittink H. Performance measures, what do they predict? Workshop Low back pain forum X, Boston, USA. Wittink H. Invited lecture. Exercise during cancer treatment; a meta-analysis. Irish Pain Society / Irish Palliative Care Society, Killarney, Ireland 2008 Angevaren, G Aufdemkampe, HJJ Verhaar, Aleman A, Vanhees L Physical activity and enhanced fitness improve cognitive function in older people without known cognitive impairment, a Cochrane systematic review. The 2nd International Congress on Gait & Mental Function te Amsterdam Februari 2008

75

Zelfevaluatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening - Bijlagen


Angevaren M. Posterpresentatie: “Physical activity and enhanced fitness improve cognitive function in older people without known cognitive impairment, a Cochrane review.” Angevaren M. 27-31 juli congres “International Conference on Alzheimers Disease”, Chicago, USA Posterpresentatie: “Physical activity and enhanced fitness improve cognitive function in older people without known cognitive impairment, a Cochrane review.” Angevaren M. 1-2 augustus congres “3rd International Academy on Nutrition and Aging Meeting”, Albuquerque, USA. Presentatie:“Physical activity and enhanced fitness improve cognitive function in older people without known cognitive impairment, a Cochrane review.” Lakke AE, Verhagen AP, Takken T, De Groot JF. The effect of adding mobilisation and manipulation to exercise therapy in patients with chronic low back pain: a systematic review. Presentatie IFOMT Rotterdam 2008 Voorzitter van een international congres: Vanhees, L. Tagungspräsident 35 Jahrestagung der DGPR (Deutsche Gesellschaft für Prävention und Rehabilitation von Herz-Kreislauferkrankungen e.V. Präventive Kardiologie), Berlin, 24-24 Mai. 2008 Vanhees, L. Indications for ergospirometry measurements in the clinical practice: Objective exercise measurement, risk assessment, prognostic indicator. Congresso Português de Cardiologia, Vilamoura, 19 april 2008 Vanhees, L. How to deal with challenging patients in cardiovascular prevention and rehabilitation. ICD. Europrevent, Paris, 1-3 May 2008 Vanhees, L Aerobic stimulus and cardiovascular rehabilitation: how low and how high can we go? Exercise-related risks in aerobic training: impact on intensity prescriptions. Euro prevent. Paris, 1-3 May 2008 Vanhees, L. Metabolic effects of Physical exercise. 7th Congress European Federation of Internal Medicine. Rome, 7-10 May. 2008 Vanhees, L.. Physical activity, physical fitness and cardiovascular disease. Deutsche Gesellschaft für Prävention und Rehabilitation von Herz-Kreislauferkrankungen e.V. Präventive Kardiologie, 35 Jahrestagung der DGPR, Berlin, 24-24 Mai. 2008 Vanhees, L. Sport en bewegen. Nederlandse Hartstichting.(Stichting hoofd hart en vaten) Juni 2008 Vanhees, L. Fysieke activiteit en fitheid in de preventie van hart-, vaat- en metabole aandoeningen. Huisartsenkring Alden Biesen, Bilzen, 7sept 2008 Wittink H. Kiers H. et al. de UPLIFT study; connecting science to education (poster). Cohehre conferentie, Nijmegen.

76

Zelfevaluatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening - Bijlagen


PRESENTATIES WETENSCHAP LECTORAAT VRAAGGESTUURDE ZORG

2012 Antonietti, M.G.E.F., Predictors for the use of remote telecare in older adults in the Netherlands. Posterpresentatie, AAL Forum Eindhoven, 24-25 september 2012. Antonietti, M.G.E.F., Predictors for the use of remote telecare in older adults in the Netherlands. Abstract, Masterclass AAL Eindhoven, 24 september 2012. Antonietti, M.G.E.F., Predictors for the use of e-health in older adults. Posterpresentatie, Masterclass ISG Eindhoven, 25-26 juni 2012. Antonietti, M.G.E.F., User requirements of an e-mental health tool. Presentatie eindsymposium iKOP, ISG Eindhoven, 27 juni 2012. Barakat, A., Department of Psychology, Florida State University. Presentatie Predictors for the use of Remote Telecare for older adults and health care professionals. 26 maart 2012 Barakat, A., The Department of Rehabilitation and Mental Health Counselling University of South Florida. Presentatie New Competencies for Nurses. 21 maart 2012 Huisman, E.R.C.M., Morales, E., van Hoof, J., Kort, H.S.M, Healing environments: A systematic review of the meaning of physical environmental factors on patient, family, carers (PFC) and staff outcomes. Presentatie, ISG-ISARC 2012 Eindhoven, 26 – 29 juni 2012 Huisman, E.R.C.M., Huisman, C.A.M., Kort, H.S.M, Use of smart home automation and implementation in care organizations. Presentatie, ISG-ISARC 2012 Eindhoven, 26 – 29 juni 2012 Huisman, E.R.C.M., Huisman, C.A.M., Kort, H.S.M., Use of smart home automation and implementation in care organizations. Posterpresentatie, AAL 2012 Eindhoven Nederland, 25 september 2012 Huisman, E.R.C.M., Huisman, C.A.M., Kort, H.S.M., Use of smart home automation and implementation in care organizations. Posterpresentatie, AAL 2012 Eindhoven Nederland, 25 september 2012 Huisman, E.R.C.M., Morales, E., van Hoof, J., Kort, H.S.M, Healing environments: A systematic review of the meaning of physical environmental factors on patient, family, carers (PFC) and staff outcomes. Presentatie, NV-ISG Utrecht, 5 december 2012 Kort, H.S.M., Intreerede, uitgesproken op 12 Oktober 2012 aan de Technische Universiteit Eindhoven.Oratie - Bouwen voor zorg en gezondheid ISBN 978-90-386-3256-8, 12 oktober 2012 Kort, H.S.M., Building for Health and Care, presentatie, Ageing Society - Older People in an Inclusive Europe, Malcolm Fisk Coventry University, Brussel, 8 oktober 2012 Kort, H.S.M., Antonietti, M.G.E.F., Udo, R.S.C., Schikhof, Y. (2012), Expanding e-Health knowledge for an ageing society. Presentatie, IFA Praag 29 mei – 1 juni 2012. Kort, H.S.M., Huisman, E.R.C.M., Morales, E., van Hoof, J., Healing environments: A systematic review of the meaning of physical environmental factors on patient, family, carers (PFC) and staff outcomes, abstract ISG-ISARC 2012 Eindhoven, 26 – 29 juni 2012. Sinoo, M.M., van Hoof, J., Kort, H.S.M, Light conditions in the nursing home, Posterpresentatie, AAL 2012 Eindhoven Nederland, 25 september 2012 Sinoo, M.M., van Hoof , J., Kort, H.S.M., Light conditions in the nursing home, Presentatie, ISG * masterclass Eindhoven, Nederland, 25 juni 2012

77

Zelfevaluatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening - Bijlagen


Sinoo, M.M., van Hoof, J., Kort, H.S.M, Light conditions in the nursing home, Presentatie, ISG * ISARC 2012 Eindhoven, Nederland, 28 juni 2012 Vorrink, S.N.W., Development of a mobile phone application for daily physical activity motivation in Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Presentatie ISG 2012, 27 Juni 2012 Vorrink, S.N.W., Het stimuleren van dagelijkse fysieke activiteit bij COPD patiënten door middel van een mobiele telefoon applicatie. KNGF Noord, symposium innovatie, Heerenveen, 19 april 2012 Vorrink, S.N.W., Kort, H.S.M., T. van Keimpema, J.W.J. Lammers, T. Troosters (2012) Self-reported determinants of physical activity in COPD patients. Poster discussion forum at the ERS congres in Wenen,1-5 September 2012. Vorrink., S.N.W., E-Health for optimization of the multidisciplinairy COPD care’, minor Public Health Engineering, 20 November 2012 HU, Utrecht. 2011 Dijkstra, J.I. Nursing Competencies providing screen to screen care to chronically ill persons at home. Posterpresentatie Summercourse 2011 Maastricht & AAATE congres. Dijkstra, J.I. E-Health and informal caregivers. iKOP bijeenkomst, Hogeschool Utrecht, Faculteit Gezondheidszorg. Dijkstra, J.I. A Care Site for Family Carers. Presentatie: Geriatrics Research Group Berlijn, 6 oktober 2011. Huisman, E.R.C.M. Healing Environment: From theoretical to practical tools for SMEs. Berlijn presentatie, CARPE Utrecht, 6 oktober 2011. Huisman, E.R.C.M., Kort, H.S.M. Healing Environment: From theoretical to practical tools for SMEs. Abstract en presentatie, CARPE Utrecht, 4 november 2011. Huisman, E.R.C.M., Kort, H.S.M. Evaluation of small scale senior lodgments’ with smart home automation. Abstract en presentatie, WCUH-2011 Hefei China, 29 november 2011. Kort, H.S.M., Van Hoof, J. (2011). Ageing-in-place with dementia: the design and use of a digital tool for environmental modifications. Abstract CARPE Utrecht, 4 november 2011 Kort, H.S.M., (2011). Ageing-in-place with dementia: the design and use of a digital tool for environmental modifications. Lezing CARPE Utrecht, 4 november 2011 Kort, H.S.M., (2011), Telematics as a building system for smart life style, Lezing China congres (nov-dec) Kort, H.S.M. Bezoek en informatieuitwisseling Amrita University uit Bangalore aan de HU op 18 oktober 2011. Roelfsema, H., Kort, H.S.M. Udo, R. E-health business model dynamics in long-term care: the Dutch Experience Presentatie op de Europese Conferentie Technology with Disabled and Older People: Business development, Building alliances and Impact assessment, georganiseerd door de London School of Economics. Maart 28 – 29 2011. Sinoo, M.M., Visual comfort and visual functioning in nursing homes. Presentatie: Geriatrics Research Group Berlijn, 12 oktober. van Hoof, J., Startbijeenkomst SEV-programma Wonen met Dementie. Oktober 2011. van Hoof, J., Gastlezing Dutch Design Week in Eindhoven over licht en dementie/ouderenzorg.

78

Zelfevaluatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening - Bijlagen


van Hoof, J., 27 oktober, licht symposium 'Light Visions' plaats in de context van de Dutch Design Week. Vorrink, S.N.W., Kort, H.S.M., Troosters Th, Lammers, J.J., (2011) Use of an online survey to detect reasons for low physical activity in COPD patients, paper CARPE Utrecht, 4 november 2011 Vorrink, S.N.W., (2011), e-Health for optimization of the multidisciplinary COPD care, ISG meeting, Berlijn presentatie, CARPE Utrecht, 6 oktober 2011 2010 Kort, H.S.M., van Hoof, J. (2010) Care and technology for supporting ageing-in-place. Abstract for the International Federation on Ageing 10th Global Conference "Climate for Change. Ageing into the Future". Melbourne, Australia, 3-6 mei 2010. Op 5 mei gepresenteerd Kort, H.S.M., posterpresentatie, M.M. Digital consultancy tool for ageing-in-place with dementia. Gerontechnology 2010; 9(2):298 doi:10.4017/gt.2010.09.02.208.00 Kort, HSM., van Hoof, J (2010) Telehomecare in the Perspective of Ageing in Place for Full Implementation, New Orleans, 23 November 2010 Kort. H.S.M. An integrated view on ageing in place, presentatie voor de 2010 HCTP Annual Interdisciplinary Workshop “Between Health Care, Technology and Place: Inequity/Inequality, Aging and Surveillance”, Health Care Technology and Place (HCTP), Toronto, Canada 29-30 april 2010 Sinoo, M.M., “Lighting conditions in the nursing home”, posterpresentatie, congres ‘Ageing in place’, International Society of Gerontechnology, Vancouver, Canada, mei 2010 Sinoo, M.M., posterpresentatie Light conditions for older adults in the nursing home. Gerontechnology 2010; 9(2):332 doi:10.4017/gt.2010.09.02.186.00 Sinoo, M.M., presentatie Light conditions and vision problems of older adults in the nursing home, WENR, Rotterdam 4-7 oktober 2010 Sinoo, M.M., presentatie “Light conditions for older adults in the nursing home”, Light & Care, Eindhoven 10 november 2010 van Hoof, J., Kort, H.S.M. (2010) Dementia-friendly design. Workshop for the International Federation on Ageing 10th Global Conference "Climate for Change. Ageing into the Future". Melbourne, Australia, 3-6 May 2010. Op 5 mei gepresenteerd. van Hoof, J., Kort, H.S.M., van Waarde, H. (2010) Housing and care for dementia in Europe. Abstract for the International Federation on Ageing 10th Global Conference "Climate for Change. Ageing into the Future". Melbourne, Australia, 3-6 mei 2010. Op 4 mei gepresenteerd. Vorrink, S., Posterpresentatie 'Self-reported determinants of daily physical activity in COPD patients' at the International Society of Gerontechnology (ISG) conference in Vancouver, Canada. 27-30 May 2010. 2009 Posterpresentatie ZonMw Inzicht Herdefiniëring van oogzorg in het verpleeghuis Poster Summercourse Technologie en zorg, augustus Poster ISG Masterclass, Redefinition of Eye care in the nursing home

79

Zelfevaluatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening - Bijlagen


Poster presentatie op het vierde internationale ‘state of the art’ congres over revalidatie: mobiliteit, beweging en sport aan de Vrije Universiteit te Amsterdam van 7-9 april. Lezing “Care and Technology for supporting ageing in place” op Congres Smart Technology Healthy Longevity, 4-6 oktober, Parijs, Frankrijk, Australische delegatie 2008 Kort. H.S.M. Presentatie ‘Smart technology at home: a multidisciplinary challenge’, International Conference on Gerontechnology, Pisa, Italië Sinoo, M.M. Presentatie ‘The living environment in the nursing home for older adults with low vision: development of an environmental observation scale’, International Conference on Gerontechnology, Pisa, Italië Spenkelink, G. Presentatie congres PAEA‘ Applying the concept of Entrustable Professional Activities to link CanMEDS competencies with the workplace: A pilot study of the pA workforce in urology’ Savannah, USA van Hoof, J., Presentatie ‘The indoor environment in relation to people with dementia’, 11th International Conference on Indoor Air Quality and Climate, Kopenhagen, Denemarken van Hoof, J., Presentatie ‘Ambient bright light improves behaviour and circadian rhythmicity of institutionalised older adults with dementia’, 11th International Conference on Indoor Air Quality and Climate, Kopenhagen, Denemarken van Hoof, J., Older adults: a field study’, International Conference on Gerontechnology, Pisa, Italië. van Hoof, J., Presentatie ‘Thermal comfort and HVAC design for people with dementia’, IFA's 9th Global Conference on Ageing "Shaping Tomorrow Today”, Montréal, Canada van Hoof, J., Presentatie ‘Designing a supportive living environment for older people with dementia’, IFA's 9th Global Conference on Ageing "Shaping Tomorrow Today”, Montréal, Canada

80

Zelfevaluatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening - Bijlagen


PRESENTATIES WETENSCHAP LECTORAAT LOGOPEDIE

2012 Beers, M. & Gerrits, E. (24 en 25 mei 2012) Deaf infants with cochlear implants: acquisition of word classes. Europees logopediecongres CPLOL, Den Haag. Bruinsma, G.I., Niel, E. van, Stumpel, H., Gerrits, E. (9 november 2012) Logopedie bij oudere kinderen met ESM. Posterpresentatie internationaal congres TaalStaal Koninklijke Auris Groep, Utrecht. Bruinsma, G.I., Wijnen, F.N.K, & Gerrits, E. (8 november 2012) Interventie bij kinderen met taalontwikkelingsstoornissen; een effectstudie. Presentatie en interview in het kader van aanvraag Promotiebeurs voor leraren van het NWO, Den Haag. Bruinsma, G.I. & Gerrits, E. (24 en 25 mei 2012) Assessment of language proficiency of multilingual students. Europees logopediecongres CPLOL, Den Haag. Bruinsma, G.I. & Gerrits, E. (24 en 25 mei 2012) Intensity, duration and methods of speech and language therapy of children with SLI. Europees logopediecongres CPLOL, Den Haag. Gerrits, E. (februari 2012) Effectiviteit van logopedische behandeling bij taalontwikkelingsstoornissen. Presentatie tijdens kick-off meeting Netwerk Developmental Language Disorders, Nijmegen. Gerrits, E. (24 en 25 mei 2012) Receptive language disorders in children. Europees logopediecongres CPLOL, 24 en 25 mei 2012, Den Haag. Gerrits, E. (24 en 25 mei 2012) Dutch clinical guideline otitis media in children. Europees logopediecongres CPLOL, Den Haag. Gerrits, E. (27-30 juni 2012) Dutch clinical guideline otitis media in children. 14th International Clinical Linguistics and Phonetics Conference, Cork Ireland. Gerrits, E. (27-30 juni 2012) Word classes in young deaf children with cochlear implants. Posterpresentatie 14th International Clinical Linguistics and Phonetics Conference, Cork Ireland. Gerrits, E. (9 november 2012) Wat is een specifieke taalontwikkelingsstoornis? Invited talk internationaal congres TaalStaal Koninklijke Auris Groep, Utrecht. Niel, E. van, Bruinsma, G.I. & Gerrits, E. (24 en 25 mei 2012). Do we need guidelines? Expert opinion in child language disorders. Europees logopediecongres CPLOL, Den Haag. 2011 Bruinsma, G.I., Apeldoorn, F., Vinke, L. Vonhof, J., Doornik, A. van., Gerrits, E. Behandeling van spraak- en taalstoornissen bij kinderen met een cluster 2 indicatie; beschrijving van frequentie, duur en inhoud. Congres Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie, 18 november 2011, Nieuwegein. Bruinsma, G.I. & Gerrits, E. Spreken we dezelfde taal? Diversiteit in effecten van taaltherapie. Symposium ter gelegenheid van de installatie van lector Dr. E. Gerrits, 31 maart 2011, Utrecht. Gerrits, E. Het effect van cochleaire implantatie op de gesproken taalverwerving van kinderen. Colloquium KNO UMCU, 14 april, 2011, Utrecht. Gerrits, E. From babbling to literacy: Spoken language development of deaf children with cochlear implants. Colloquium Centre for Language and Cognition Groningen, 13 mei 2011, Groningen. Gerrits, E. Children with receptive language problems. Symposium Interlogo, 11 november 2011, Hamburg.

81

Zelfevaluatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening - Bijlagen


Gerrits, E. Evidence-based logopedie: Het effect van taaltherapie bij kinderen. Invited keynote Congres Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie, 18 november 2011, Nieuwegein. Gerrits, E., Boekhoudt, J., Pijnenburg, A., Westelaken van de, M., Stumpel, H. & Jansen, S. Woordklassen en grammatica na CI. Congres Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie, 18 november 2011, Nieuwegein. Gerrits, E., Bree de, E. & Wijnen, F. Taalontwikkelingsstoornissen en dyslexie. Congres Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie, 18 november 2011, Nieuwegein. Gerrits, E. Evidence-based logopedie: Het effect van taaltherapie bij kinderen. Symposium Vlaamse Vereniging voor Logopedie, 9 december 2011, Elewijt. Tabak, C., Bruinsma, G.I., Bax, S., Delfos, A., Gerrits, E. Diagnose en behandeldoelen bij een kind met een taalontwikkelingsstoornis: is er overeenstemming tussen logopedisten? Congres Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie. 18 november 2011, Nieuwegein. 2010 Gerrits, E. State-of-the-art in language acquisition of Deaf children with cochlear implants. Invited keynote presentation at International Congress of the Clinical Phonetics and Linguistics Association, Oslo (27 juni 2010) Gerrits, E. The prosodic structure of early words in Dutch toddlers with hearing loss. Oral presentation at International Congress of the Clinical Phonetics and Linguistics Association, Oslo (25 juni 2010) Gerrits, E. Van praten naar begijpend lezen na cochleaire implantie. Invited keynote op jubileum symposium 80 jarige bestaan Opleiding Logopedie Utrecht (25 september 2010) Gerrits, E., van der Linden, M. & De Bree, E. Identifying language disorders in multilingual children: The non-word repetition task. Poster presented at Jubileum WAP symposium Amsterdam (8 oktober 2010) Gerrits, E. Het emotioneel functioneren van kinderen met taalproblemen. Invited lezing symposium ‘Onderzoek in actie’ voor Oratie Caroline Rieffe, leerstoel “Sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen met een auditieve of communicatieve beperking”. (1 november 2010)

82

Zelfevaluatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening - Bijlagen


PRESENTATIES WETENSCHAP LECTORAAT DISSEMINATIE VAN FARMACEUTISCHE INNOVATIES

2012 Dooren, A.A. van, Παντα ρει. Over het dissemineren van farmaceutische innovaties. Openbare les 9 februari 2012 2011 Jong, J. de, Dooren, A. A. van Op welke wijze bepaalt internetinformatie de therapiekeuze van de patiënt? Prisma wetenschappelijke voorjaarsdag, Amersfoort Postma D, Dooren, A.A van, Coolen J. Farmaceutische zorg in de openbare apotheek: initiatieven en afspraken rond ‘extra zorg’. Prisma wetenschappelijke voorjaarsdag, Amersfoort Dooren, A.A. van, Dissemination of pharmaceutical innovations. Carpe Conference, Hogeschool Utrecht

83

Zelfevaluatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening - Bijlagen


PRESENTATIES PROFESSIONELE PRAKTIJK LECTORAAT VERPLEEGKUNDIGE EN PARAMEDISCHE ZORG VOOR MENSEN MET CHRONISCHE AANDOENINGEN

2012 Hoogerduijn, JG., lezing: Veilige zorg voor de oudere patiënt in het ziekenhuis, PCOB. Maasland 20 nov 2012. Hoogerduijn, JG., lezing: Predicting functional decline in older hospitalized patients: development and validation of the ISAR-HP. Lezing Gerontology Society of America. San Diego (USA). Hoogerduijn, JG., lezing: Ouderen in het ziekenhuis, voorkomen van blijvend functieverlies, congres St Antoniusziekenhuis. Nieuwegein, 25 oktober 2012 Hoogerduijn, JG., lezing: Ouderen in het ziekenhuis, een zorg apart?, congres Kwetsbare Ouderen, Amphia ziekenhuis Breda, 12 okt 2012. Hoogerduijn, JG., lezing: Ouderen in het ziekenhuis, een zorg apart? St. Franciscus Ziekenhuis. Roosendaal, 2 okt 2012. Hoogerduijn, JG.. lezing: Predicting functional decline in older cardiac surgery patients: validation of a prediction model: the ISAR-HP, lezing EUGMS congres Brussel, 27 sept 2012. Hoogerduijn, JG., posterpresentatie: Tailored care for older hospitalized patients, development of a senior care program: Home Faster and Bette, EUGMS congres Brussel, 27 sept 2012. Hoogerduijn, JG., lezing: Ouderen in het ziekenhuis, een zorg apart?, lezing congres kwetsbare ouderen, Amphia ziekenhuis, Breda, 12 sept 2012. Hoogerduijn, JG., dagvoorzitter congres en 3 workshops Voorkomen van blijvend functieverlies, congres kwetsbare ouderen Utrecht, 19 juni 2012. Hoogerduijn, JG., dagvoorzitter congres en 3 workshops, Voorkomen van blijvend functieverlies, congres kwetsbare ouderen Zwolle, 19 juni 2012. Hoogerduijn, JG., workshop: Complexe zorg aan ouderen, Leyden Academy, Leiden juni 2012. Hoogerduijn, JG., lezing: Kwetsbare ouderen in en na het ziekenhuis, een zorg apart?. Nashko congres Curaçao, 25 febr 2012. Hoogerduijn, JG., lezing: Selectie van oudere patiënten opgenomen in het ziekenhuis met risico op functieverlies, lezing congres NVKVV. Oostende (Belgie) , 23 maart 2012. Lalleman, Pieterbas, Workshop over Nederlands Gezondheidszorg Stelsel in Pace Universtiy en Western Michigan University. Mueller-Schotte, S. en Hafsteinsdóttir, T. Workshop reflectie op medische zorg t.b.v. de week van de chronisch zieken. November 2012. Sassen, B., lezing: Intervention Mapping, het ontwikkelen van gezondheidskundige interventies voor intensiveren en/of optimaliseren van beweeggedrag. Master of Sports, Fontys Hogeschool Eindhoven. Sassen, B., lezing: Supporting healthcare professionals to encourage patients to decrease cardiovascular risk attributable to physical inactivity. Lezing Spring Meeting Cardiovascular Nursing. Copenhagen 2012 Schuurmans, M.J., lezing: Lang leven de lijstjes! Weten is weten of meten is moeten? Keynote-lezing Nurse Academy, Den Bosch. Schuurmans, M.J., lezing: De nieuwe beroepsprofielen. V&VN congres, Nieuwegein. Schuurmans, M.J., lezing: De verpleegkundige van de toekomst. Lustrumcongres HBO-V Utrecht, Utrecht.

84

Zelfevaluatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening - Bijlagen


Schuurmans, M.J., lezing: De verpleegkundige van de toekomst. Alumni HBO-V Utrecht, Utrecht. Schuurmans, M.J., lezing: De verpleegkundige van de toekomst. Symposium Canisius Ziekenhuis Nijmegen. Sino, C., lezing: Medicatie achter de voordeur. Zorgwacht. 12-01-2012. Sino, C., lezing: Medicatie veiligheid Buurtzorg Amersfoort. 10-05-2012. Sino, C., lezing: Vroegsignaleren van medicatiegerelateerde problemen achter de voordeur. Inspectie voor Volkgezondheidszorgpresentatie ivm selectie ZorgveiligheidsPrijs 22-05-2012. Sino, C., Eric Hiddink. Presentatie Pharmacon congres 13-11-2012. Vroegsignaleren van medicatiegerelateerde problemen achter de voordeur. Sino, C., Eric Hiddink. Presentatie De verpleegkundige eerste lijn praktijk congres .27-04-2012. Vroegsignaleren van medicatiegerelateerde problemen achter de voordeur. 2011 Ettema, R.G.A., Ontwerp het zorgpad van uw eigen patiënten. Presentatie, Jubileumcongres EADV, Nieuwegein. Ettema, R.G.A., Malnutrition screeningsinstrument voor oudere cardiochirurgische patiënten in de postoperatieve (overvulde) fase. Hafsteinsdóttir, T.B., De zorg is therapie in beweging: Hoe kunnen verpleegkundigen & verzorgenden oefeningen inbouwen in de dagelijkse zorg? Lezing op een symposium voor een multi-disciplinaire groep professionals in de zorg voor patiënten met een beroerte, Asylos, Revalidatie Medisch Centrum Groot Klimmendaal, Arnhem. Hafsteinsdóttir, T.B., Het betrekken van mantelzorgers bij de zorg en training van patiënten met een beroerte. LOF-bijeenkomst, Hogeschool Utrecht Faculteit Gezondheidszorg. Hafsteinsdóttir, T.B., The Road to Evidence Based Neuroscience Nursing. Key-note lezing, Neuroscience Nursing Congress, Bergen, Noorwegen. Hoogerduijn, J.G., Herkennen kwetsbare ouderen in het ziekenhuis. Medisch Spectrum Twente. Hoogerduijn, J.G., Herkennen kwetsbare ouderen in de zorg. Lezing, Transmuraal Netwerk Midden-Holland, Gouda. Hoogerduijn, J.G., Zorg voor de oudere mens in onze samenleving. Lezing, Transmuraal netwerk Midden-Holland, Gouda. Hoogerduijn, J.G., Veilige zorg voor de oudere patiënt in het ziekenhuis. Lezing voor de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB), Pijnacker. Hoogerduijn, J.G., Selectie van oudere patiënten opgenomen in het ziekenhuis met risico op functieverlies. Lezing, Rho Chi Chapter at large, Utrecht. Hoogerduijn, J.G., Safe care for your older hospitalized patients. Presentatie, ENNA Conference, Zurich Zwitserland. Lalleman, P.C.B., Leergang Succesvol besturen van ziekenhuizen. In samenwerking met Sioo en Boer & Croon. Binnen de module, de bestuurder als antropoloog, het speelveld van de verpleegkundige, Wolfheze, Bilderberghotel de Buunderkamp. Lalleman, P.C.B., Studying daily work of nurse mangers in context: A qualitative method using a Livescribe Pulse Smartpent for organizational research in hospitals. Elmhurst Hospital Center 6th Annual Research Conference, Nursing Research, Building Trust Through Scientific Inquiry. New York, United States.

85

Zelfevaluatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening - Bijlagen


Mueller-Schotte, S., Holmes-Adie Syndrome masquerading as Horner Syndrome – an unusual case presentation. Posterpresentatie, American Academy of Optometry 2011, Boston USA. Schuurmans, M.J., Ergocollege Dagelijks Functioneren. Lezing, Deventer. Schuurmans, M.J., Ergocollege Dagelijks Functioneren. Lezing, Utrecht. Schuurmans, M.J., Ergocollege Dagelijks Functioneren. Lezing, Eindhoven. Schuurmans, M.J., Ergocollege Dagelijks Functioneren. Lezing, Rotterdam. Schuurmans, M.J., Het zal je moeder maar zijn. Ouderen in het ziekenhuis, wat weten we? Key-note lezing, Nurse Academy in de praktijk, Zwolle. Schuurmans, M.J., Verandering van gedrag, een probleem of niet? Workshop, Nurse Academy in de praktijk, Zwolle. Schuurmans, M.J., Wat leren toekomstige wetenschappers van Florence Nightingale? Lezing, Studium Generale, Universiteit Utrecht. Schuurmans, M.J., Florence Nightingale. Lezing in het kader van de dag van de verpleging, UMC Utrecht. Schuurmans, M.J., Verpleegkundige zorg nu en in de toekomst. Lezing Afscheidssymposium Michel Jansen, Hogeschool Utrecht Faculteit Gezondheidszorg. Schuurmans, M.J., Masterclass Ouderenzorg. Bijscholing huisartsen PAOH, Houten. Schuurmans, M.J., Complexe zorg voor ouderen. Executive leergang, Leyden Academy on Vitality and Aging, Leiden. Schuurmans, M.J., Goed zorgen voor ouderen, gaat ook over jezelf, over multimorbiditeit en verpleegkundig Leiderschap. Lezing, Medisch Centrum Leeuwarden. Schuurmans, M.J., Ouderen en zorg, over multimorbiditeit, kwetsbaarheid en complexiteit. Lezing, Medisch Spectrum Twente, symposium 3d’s. Schuurmans, M.J., Verpleegkundigen en onderzoek, ver-van-mijn-bed? Lezing, Medisch Spectrum Twente, symposium BPU. Schuurmans, M.J., Wat leren verpleegkundigen over ouderen? Leyden Academy on Vitality and Ageing, Leiden. Sino, C.G.M., Polifarmacie en medicatieveiligheid bij thuiswonende ouderen. Presentatie, V&VN Eerstelijnsverpleegkundigen. Sino, C.G.M., Ouderen en medicatie in de thuiszorg. Presentatie, Buurtzorg. Sino, C.G.M., Observeren van medicatieproblemen bij thuiszorgcliënten. Presentatie, Helpenden Zorgwacht, 1e groep. Sino, C.G.M., Observeren van medicatieproblemen bij thuiszorgcliënten. Presentatie, Helpenden Zorgwacht, 2e groep. Sino, C.G.M., Observeren van medicatieproblemen bij thuiszorgcliënten. Presentatie, Helpenden Aveant team Overvecht. Sino, C.G.M., Observeren van medicatieproblemen bij thuiszorgcliënten. Presentatie, Verzor-genden en Verpleegkundigen Aveant team Overvecht. Sino, C.G.M., Observeren van medicatieproblemen bij thuiszorgcliënten. Presentatie, Helpenden Aveant team Ondiep.

86

Zelfevaluatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening - Bijlagen


Sino, C.G.M., Observeren van medicatieproblemen bij thuiszorg cliënten. Presentatie, Verzorgenden en Verpleegkundigen Aveant Team Zuilen. Sino, C.G.M., Vroegsignalering van medicatiegerelateerde problemen door thuiszorgmedewerkers m.b.v. het rode vlaggen instrument. Presentatie, Huisartsen Overleg Stadsmaatschap Huisartsen Utrecht. Sino, C.G.M., Vroegsignalering van medicatiegerelateerde problemen door thuiszorgmedewerkers m.b.v. het rode vlaggen instrument. Presentatie, Praktijkverpleegkundigen Om U project. Workshops Ettema, R.G.A., Procesman Game, Summer School: Verpleegkunde in Internationaal perspectief 2010, Hogeschool Utrecht Faculteit Gezondheidszorg. Hafsteinsdóttir, T.B., Het betrekken van mantelzorgers bij de zorg en training van patiënten met een beroerte. LOF-bijeenkomst, Hogeschool Utrecht Faculteit Gezondheidszorg. Hafsteinsdóttir, T.B., The Road to Evidence Based Neuroscience Nursing. Key-note lezing, Neuroscience Nursing Congress, Bergen, Noorwegen. Hoogerduijn, J.G., Herkennen kwetsbare ouderen in het ziekenhuis. Medisch Spectrum Twente. Hoogerduijn, J.G., Herkennen kwetsbare ouderen in de zorg. Lezing, Transmuraal Netwerk Midden-Holland, Gouda. Hoogerduijn, J.G., Zorg voor de oudere mens in onze samenleving. Lezing, Transmuraal netwerk Midden-Holland, Gouda. Hoogerduijn, J.G., Veilige zorg voor de oudere patiënt in het ziekenhuis. Lezing voor de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB), Pijnacker. Hoogerduijn, J.G., Selectie van oudere patiënten opgenomen in het ziekenhuis met risico op functieverlies. Lezing, Rho Chi Chapter at large, Utrecht. Hoogerduijn, J.G., Safe care for your older hospitalized patients. Presentatie, ENNA Conference, Zurich Zwitserland. Lalleman, P.C.B., Leiderschap en visie ontwikkeling in het OLVG. Workshop, Stayokay Amsterdam. Lalleman, P.C.B., Shadowing Nurse Managers in Daily Work. Instruction Workshop, Bronson Methodist Hospital, Kalamazoo, United States. Schuurmans, M.J., VMS workshop de Oudere Patiënt. Workshop, VMS congres Utrecht. Schuurmans, M.J., Wat leren toekomstige wetenschappers van Florence Nightingale? Lezing, Studium Generale, Universiteit Utrecht. Schuurmans, M.J., Florence Nightingale. Lezing in het kader van de dag van de verpleging, UMC Utrecht. Schuurmans, M.J., Verpleegkundige zorg nu en in de toekomst. Lezing Afscheidssymposium Michel Jansen, Hogeschool Utrecht Faculteit Gezondheidszorg. Schuurmans, M.J., Masterclass Ouderenzorg. Bijscholing huisartsen PAOH, Houten. Schuurmans, M.J., Complexe zorg voor ouderen. Executive leergang, Leyden Academy on Vitality and Aging, Leiden. Schuurmans, M.J., Goed zorgen voor ouderen, gaat ook over jezelf, over multimorbiditeit en verpleegkundig Leiderschap. Lezing, Medisch Centrum Leeuwarden. 87

Zelfevaluatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening - Bijlagen


Schuurmans, M.J., Ouderen en zorg, over multimorbiditeit, kwetsbaarheid en complexiteit. Lezing, Medisch Spectrum Twente, symposium 3d’s. Schuurmans, M.J., Verpleegkundigen en onderzoek, ver-van-mijn-bed? Lezing, Medisch Spectrum Twente, symposium BPU. Schuurmans, M.J., Wat leren verpleegkundigen over ouderen? Leyden Academy on Vitality and Ageing, Leiden. Sino, C.G.M., Polifarmacie en medicatieveiligheid bij thuiswonende ouderen. Presentatie, V&VN Eerstelijnsverpleegkundigen. Sino, C.G.M., Vroegsignalering van medicatiegerelateerde problemen door thuiszorgmedewerkers m.b.v. het rode vlaggen instrument. Presentatie, Praktijkverpleegkundigen Om U project. Sino, C.G.M., Vroegtijdig herkennen van medicatieproblemen achter de voordeur m.b.v. het Rode vlaggen instrument. Workshop, Nursing Event Ede. 2010 Duijnstee, M.S.H. Samenspel familie en professionele zorg in het verpleeghuis. Nijenstede, Amersfoort. Duijnstee, M.S.H. Familiezorg in het verpleeghuis. Familieavond. Lisidunahof, Leusden. Duijnstee, M.S.H. VTZ-vrijwilligers en familiezorg. De Croyse Hoeve, Aarle-Rixtel. Ettema, R.G.A. Ontwikkeling nursing malnutrition screeningsinstrument. Landelijk Hoofdenoverleg Thoraxchirurgie. Ettema, R.G.A., PREvention Decline in Older cardiac Surgical patients. Hogeschool Utrecht, Faculteit Gezondheidszorg. Ettema, R.G.A., Decubituszorg in de dagelijkse praktijk; door sturen steeds beter. BSL Congres Evidence Based Practice (EBP). Hafsteinsdóttir, T.B., Verpleegkundige Revalidatierichtlijn Beroerte – Zorg is therapie in beweging. Landelijk congres Neurologie – Neurochirurgie. Hoogerduijn, J.G., Opening bijeenkomst uitreiking Bastiaanse prijs, Universitair Medisch Centrum Utrecht. Hoogerduijn Utrecht, J.G., Ouderen in het ziekenhuis, een zorg apart? Cardiologie Verpleegkundigen. Hoogerduijn, J.G., Veilige zorg in het ziekenhuis. Ouderenbond Delft e.o. Hoogerduijn, J.G., Zorg voor de oudere patiënt in het ziekenhuis, meet en weet! Universitair Medisch Centrum Utrecht, Divisie Hart en Longen. Jansen, M.G.M.J. Morele reflectie voor mantelzorgers. Bijeenkomst georganiseerd door het Steunpunt Mantelzorg Leusden. Jansen, M.G.M.J. Waar sta jij, waar sta ik. Congres Depressie bij Ouderen, Amsterdam. Lalleman, P.C.B., Verpleegkundige Excellentie, Magnet in de polder? Onze Lieve Vrouwe Gasthuis. Sino, C.G.M., Medicatie achter de voordeur. Hogeschool Utrecht, Faculteit Gezondheidszorg. Sino, C.G.M., Preventie van medicatiegerelateerde complicaties. Buurtzorg symposium, Amersfoort.

88

Zelfevaluatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening - Bijlagen


2009 Arts, E.M.A., Toelichting project ‘oud met functiebehoud’ (PROFIEL  PReservation Of Functioning In ELderly). Brede netwerkbijeenkomst van NUZO: Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen. Duijnstee M.S.H. Waar sta ik, waar sta jij: ondersteuning aan zorgende familieleden. Symposium tijdens openingscongres Week Chronisch Zieken, Nieuwegein. Duijnstee, M.S.H., Samenwerken met mantelzorgers in het verpleeghuis. Zonnehuisgroep Amstelland, Amsterdam. Duijnstee, M.S.H., Positionering PA en ANP. Openingwoord lustrumcongres Positie en Professie PA en ANP. Duijnstee, M.S.H., Hoe sta je als hulpverlener in het samenspel met familie. Symposium ‘Zorg van mens tot mens’, WWZMariënstate-Valent, Warmond. Ettema, R., ZON/MW expertpresentatie: Door sturen met klinische indicatoren, de decubituszorg in de dagelijkse praktijk steeds beter. LEVV congres. Hafsteinsdóttir, T.B. en M. Rensink, Verpleegkundige Revalidatierichtlijn Beroerte. Militair Revalidatiecentrum De Hoogstraat, Doorn. Hafsteinsdóttir,T.B., Verpleegkundige Revalidatierichtlijn Beroerte – een lezing over richtlijnontwikkeling. Militair Revalidatiecentrum De Hoogstraat, Doorn. Hafsteinsdóttir, T.B. Voeding, dehydratie en slikproblemen. Symposium Zorg is therapie in beweging. Hafsteinsdóttir, T.B. Voeding, dehydratie en slikproblemen: CarVasz congres: het congres voor de Cardio-vasculaire zorg. Hafsteinsdóttir, T.B., Onderzoekslijnen Divisie Hersenen UMC Utrecht - Voor nieuwe medewerkers/ verpleegkundigen Divisie Hersenen. Hafsteinsdóttir, T.B., Revaliderend en gefundeerd verplegen - EBP de weg naar de toekomst. Symposium VRB. Hafsteinsdóttir, T.B., The Importance of Evidence Based Nursing and Clinical Practice Guidelines. Lecture at the LSH University Hospital, Reykjavík. Hafsteinsdóttir, T.B., Evidence Based Practice voor patiënten met een beroerte. Verpleegkundige Revalidatierichtlijn Beroerte.The way to Evidence Based Practice. CarVasz congres: het congres voor de Cardio-vasculaire zorg. Jansen, M.G.M.J., De wijsgerige betekenis van kwaliteit. Prudentia conferentie over kwaliteit van ze zorg: toetsing of toewijding?, Antoniusziekenhuis, Nieuwegein. Jansen, M.G.M.J., Beroepshouding. Voor HBO-V docenten. Jansen, M.G.M.J., Morele reflectie van mantelzorgers. LOF bijeenkomst, Hogeschool Utrecht Faculteit Gezondheidszorg. Jansen, M.G.M.J., Morele reflectie van mantelzorgers. Studieconferentie over mantelzorg, Utrecht. Jansen, M.G.M.J., Methode voor morele reflectie van Mantelzorgers. Symposium tijdens openingscongres Week Chronisch Zieken, Nieuwegein. Rensink-de Mooij, M: Taakgericht trainen. Symposium Zorg is therapie in beweging.

89

Zelfevaluatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening - Bijlagen


Rensink-de Mooij, M: Taakgericht trainen. CarVasz congres: het congres voor de Cardio-vasculaire zorg. Rensink-de Mooij M. Bruikbaarheid en haalbaarheid van de Verpleegkundige Revalidatierichtlijn Beroerte, CarVasz congres. Rensink-de Mooij, M., Acceptatie en bruikbaarheid van de verpleegkundige richtlijn Beroerte. Militair Revalidatiecentrum De Hoogstraat, Doorn. Rensink-de Mooij, M., Acceptatie en bruikbaarheid van de verpleegkundige richtlijn Beroerte. Diakonessenhuis, Zeist. Rensink-de Mooij, M., Mobiliteit en ADL. Symposium VRB, Utrecht. Schuurmans, M.J., Prestatie en professie. Lustrumcongres NP/PA Posities in de praktijk, Ede. Schuurmans, M.J., Verandering. Congres Zorg is therapie in beweging, Utrecht. Schuurmans MJ, Multimorbiditeit en herstel na een beroerte. WCN lustrum congres, Utrecht. Schuurmans MJ, Voorkomen van complicaties van ziekenhuisopname bij oudere pati毛nten. Mebius Kramer Lezing, Utrecht. Schuurmans MJ, Beeldvorming over ouderen. Congres Wijs met grijs, VU Amsterdam. Schuurmans MJ, Complexiteit van zorg. Leyden Academy on Vitality and Ageing. Schuurmans MJ, Meer welzijn is minder zorg. Congres Ouderen die vragen worden overgeslagen, Maarsen. Schuurmans MJ, De toekomst van de zorg, solidariteit tussen de generaties en consequenties voor de zorg. Van Kleef Lezing, Rotterdam. Schuurmans MJ, Kwetsbaarheid bij ouderen. NUZO netwerkbijeenkomst, Amersfoort. Schuurmans MJ, Verpleegkundigen, leiderschap en onderzoek in de toekomst. Den Treek jubileum bijeenkomst, Zetten. Sino, C.G.M., plenaire lezing en workshop, titel plenair: Polifarmacie en medicatieveiligheid. Thuiszorgcongres, Ede. 2008 Lezingen nationaal Duijnstee, MSH (2008) Samenspel met familieleden in de intra-en extramurale zorg, Zonnegroephuis Amstelland, Amsterdam, 18 november. Hafsteinsd贸ttir, TB (2008), Verpleegkundige Revalidatierichtlijn Beroerte, presentatie LOF, Hogeschool Utrecht, Utrecht, 17 januari. Hoogerduijn, JG (2008), Veilige zorg voor de kwetsbare oudere in het ziekenhuis, presentatie LOF, Hogeschool Utrecht, Utrecht, 15 mei. Hoogerduijn, JG (2008), Screening ouderen in het ziekenhuis met risico op blijvend functieverlies, lezing geriatriedagen, Rotterdam, 15 februari. Hoogerduijn, JG (2008), Sneller en Beter thuis. Veilige zorg voor de kwetsbare oudere in het ziekenhuis, Verpleegkundig podium, UMCU, oktober.

90

Zelfevaluatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening - Bijlagen


Hoogerduijn, JG (2008), Sneller en Beter thuis. Veilige zorg voor de kwetsbare oudere in het ziekenhuis, UMCU, projectpresentatie november. Hoogerduijn, JG (2008), Sneller en Beter thuis, Veilige zorg voor de kwetsbare oudere in het ziekenhuis, Kwaliteitsforum 2008, december. Van Peppen, RPS (2008), Kracht- en duurtraining bij patiënten met een CVA, bijeenkomst van Regionaal Genootschap Fysiotherapie Midden Nederland, Utrecht. Van Peppen, RPS (2008), Basisset meetinstrumenten in het verpleeghuis, casuistiek, FysioCongres 2008 KNGF, RAI. Amsterdam. Schuurmans, MJ (2008), Defence, keep you’re older patient in shape, Annual Meeting Geriatric Society, Rotterdam. Schuurmans, MJ (2008), Effecten van preventieve zorg voor ouderen. Nationaal Gerontologiecongres 2008, Ede. Schuurmans, MJ (2008), Evidence based zorg voor delirante patiënten. EB Nursing congres, Ede. Schuurmans, MJ (2008), zorg voor ouderen als maat van kwaliteit van zorg van een ziekenhuis, UMC Utrecht. Schuurmans, MJ (2008), Multimorbiditeit, Health Sciences Today, UMC Utrecht. Schuurmans, MJ (2008), Zorg voor ouderen, MST Enschede. Lezingen internationaal Hoogerduijn, JG (2008), The best care for your older patients, how to develop a senior friendly hospital, Research conference Elmhurst Hospital, New York, VS, oktober. Van Peppen, RPS (2008), Invited speaker; presentatie: Physiotherapy after stroke: What's the evidence? European Stroke Conference. Nice, Frankrijk. Van Peppen, RPS (2008), Developing and implementing a Best-Practice Design: Real life problems of practicing physiotherapists solved by master students in authentic contexts, 2nd European Congress on Physiotherapy Education. Stockholm, Zweden. Van Peppen, RPS (2008), KNGF-Richtlijn Beroerte, Symposium: De Behandeling van de CVA-revalidant, evidence-based richtlijnen: state of the art, Hasselt, België. Schuurmans, MJ (2008), Delirium, window of quality of hospital care, University Hospital Basel, Zwitserland. Schuurmans, MJ (2008), The importance of delirium for ICU nurses, EuroNeuro 2008, Maastricht.

91

Zelfevaluatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening - Bijlagen


PRESENTATIES PROFESSIONELE PRAKTIJK LECTORAAT LEEFSTIJL EN GEZONDHEID

2012 de Groot, J.F., “Forum Debate 2. Children and sports”. Invacare Double Masters in Amsterdam November 2012. Invited speaker. de Groot, J.F., Chair symposium “Inspanning/Exercise”. KNGF conference. Maastricht November 2012. Invited speaker. de Groot, J.F., Sport en beweging bij kinderen met Spina Bifida. Landelijke BOSK dag in Arnhem september 2012. Invited speaker. de Groot, J.F., Cursusdag Vereniging voor Revalidatie Artsen (VRA). Meetinstrumenten om het lopen bij kinderen met SB te classificeren en te evalueren. Invited speaker, May 2012 de Groot, J.F., Fysieke activiteit en fitheid bij lopende kinderen met spina bifida. Patient conference Spina Bifida workgroup Isala Hospital Zwolle. April 2012. Welbie M. Ontwikkeling van de Nederlandse Talking Touch Screen.Proces en resultaten project TransFysA. Eindsymposium TransFysa 29 augustus 2012 Wittink H. Kwetsbare ouderen. KNGF ziekenhuisfysiotherapiecongres Wittink H. Inspanningscapaciteit bij cancer survivors. Specialistenvereniging Oncologische fysiotherapeuten KNGF. Wittink. H. Workshop Meten in de Praktijk. Pharos. De Migrant als Klant in de Zorg. 8 november 2012 Wittink. H. TransFysA en SUSTAIN. Poster presentatie ZONMw Topsectoren congres Wittink H. TransFysA en SUSTAIN. Poster presentatie Zorg en Technologie bijeenkomst HU 2011 de Groot, J.F., Trainen en meten bij lopende kinderen met Spina Bifida. Invited speaker Congres voor Kinderfysiotherapeuten, UMCU. Mei 2011. de Groot, J.F., Trainen en meten bij lopende kinderen met Spina Bifida. Invited speaker Scholingsdagen Stichting Fitkids 2010-2011. Kiers H. Fysiotherapie en kwaliteit. Spreker op regionale bijeenkomst met zorgverzekeraars.

• • •

Symposium Wetenschap in beweging Utrecht University of Applied Sciences juni 2011 De Groot JF, The Utrecht Spina Bifida And Graded Exercise Study. Angevaren M. fysieke activiteit, fysieke fitheid en cognitie Heneweer H. Correlates of low back pain

Welbie M. juni 2011: ViaReva, revalidatiecentrum Apeldoorn afdeling fysio- en ergotherapie: ‘Patient-zorgverlener interactie; Begrijpt u elkaar?’ Welbie M. feb – april 2011: 3 scholingsavonden Gezondheidsvaardigheden in samenwerking met Pharos, NIGZ, RGF aan fysiotherapeuten Werkgroep Achterstandswijken Utrecht, consortiumleden en docenten IBS Vanhees L. Hoeselt 19/4/2011 Gastspreker: ‘Help ... ik moet bewegen‘ Wittink H. Lage rugpijn en co-morbiditeiten. UMCU pijnpoli.

92

Zelfevaluatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening - Bijlagen


• • • •

Symposium: 'Wetenschap in de praktijk' RGF Midden Nederland september 2011 Welbie M. ‘TransFysA, Transparante Fysiotherapie in Achterstandswijken’ Outermans J. ‘Exploring Physical Capacity, Ambulatory Activity and Energy Expenditure in Stroke (PAcES)’ Heneweer H. ‘Health components in low back pain’ Kiers H. Weg met het wobble board. Wittink H. Voorzitter workshops fysieke training bij patiënten met kanker. Oncologie symposium 16 nov 2011 Wittink H. De intake bij patiënten met kanker; het gebruiken van meetinstrumenten. IOF oncologie.

2010 Burgerhout W. Bewegen als anti-verouderingstherapie Symposium Leefstijl RGF Groot IJsselland, Emmen, 7 oktober 2010 Burgerhout W. Het effect van bewegen op fysieke veroudering. Wetenschappelijke bijeenkomst Geriatrie Netwerk Nijmegen, 27 oktober 2010 de Groot, J.F., Continuing Education course for pediatric physical therapists (Fidkids), Sept 16th 2010. de Groot, J.F., Presentatie Symposium Inspanningsfysiologie bij kinderen, UMC Utrecht 22 November 2010 de Groot, J.F., Presentatie BOSK, Utrecht 18 September 2010 Pool J. April 2010 Hogeschool Rotterdam Master manuele therapie “Masterclass Nekpijn” Pool J. 5 en 6 november Setubal Portugal Politechnic Masterprogram “The Cervical Spine” Pool J. 15 november Het Duet; studiedag voor fysiotherapeuten Jaarbeurs Utrecht “Cervicale radiculopathie” Vanhees, L., “UP-LIFT. Rapportering aan korpsleiding”. Utrecht 2 maart 2010 Vanhees, L., “Aanpak van screening bij oudere atleten en recreatieve sporters”. Antwerpen, 6 maart 2010 Vanhees, L., “Axioma van de sport: is bewegen gezond?”. Bilzen, 23 september 2010 Vanhees, L., “Physical activity and physical fitness in relation to health – The UP-Lift Cohort”. Gastlezing Julius Centrum, Utrecht, 20 Mei 2010 Welbie M. Presentatie afscheidssymposium Jo Didderen Gezondheidscentrum AdPhys in Utrecht Wittink H. Workshop Best Practice Units voor stageveld IBS 9 okt. Wittink H. Effect evaluatie multidisciplinaire oncologie revalidatie. Vereniging Integrale Kankercentra, Amsterdam.

• • • •

Symposium: 'Wetenschap in de praktijk' RGF Midden Nederland maandag 7 juni Welbie M. ‘TransFysA, Transparante Fysiotherapie in Achterstandswijken’ Outermans J. ‘Exploring Physical Capacity, Ambulatory Activity and Energy Expenditure in Stroke (PAcES)’ Heneweer H. ‘Health components in low back pain’ Pool J. ‘Is een graded activity programma effectiever dan manuele therapie bij patiënten met subacute nekklachten?’

93

Zelfevaluatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening - Bijlagen


Mini symposium Internationalisering@home 5 oktober Vanhees L. Physical activity versus physical fitness Outermans J. Physical fitness and stroke De Groot J. The USAGE study Pool J. Examples of applied research 2009 Burgerhout W. Lustrumcongres Fysiotherapiewetenschap. Titel: Maximale inspanning, feiten en fabels. Heneweer H. NVMT: physical activity and low back pain Sassen B. Motiveren tot ander, gezonder gedrag het sleutelbegrip? RGF Zuid Holland. Wittink H. Invited Goede praktijken. TNO congres. Panneldiscussie Wittink H. Invited lecture Exercise is Medicine. Nederlandse Vereniging van Manueel Therapie (NVMT) congres. Wittink H. Invited lecture Ouderen en Leefstijl. Nederlandse Vereniging van Fysiotherapie in de Geriatrie (NVFG) congres. Wittink H. Workshop Kwetsbare ouderen en mobiliteit. VMS veiligheidsprogramma. Wittink H. Invited lecture Clinimetrics in clinical pain care; workshop. Irish Pain Society/Irish palliative care Society, Killarney, Ireland Wittink H. Invited lecture. Bewegen naar de toekomst. Rivierenlandziekenhuis, Tiel. Wittink H. Invited lecture. Chronische pijn, pathofysiologie, onderzoek en behandeling. Hogeschool van Amsterdam. Wittink H. Invited lecture. Gezondheid en Gedrag. Gedrag in Beweging, RCA congres, Amsterdam Wittink H. Invited lecture. Exercise is Medicine part II. KNGF congres, Amsterdam Wittink H. Invited lecture. Lectoraat leefstijl en Gezondheid. Onder lectoren congres, RGF Zuidwest Nederland Wittink H. Invited Goede praktijken. TNO congres. Paneldiscussie 2008 de Groot, J.F., Takken T, Kรถlzer B, Vanhees L, Helders PJM. Het meten van fysieke activiteit bij kinderen met SB. Van dagboekje naar accelerometrie. Presentatie KNGF congres. Amsterdam 14-15 november 2008. de Groot, J.F., Takken T, Schoenmakers MAGC, Gooskens R, Vanhees L, Helders PJM. Fitheid, lopen en dagelijkse activiteit van ambulante kinderen met Spina Bifida: wat weten we en wat is de toekomst? Presentatie Landelijke Spina Bifida Dag. Utrecht 28 juni 2008. de Groot, J.F., Kรถlzer B.D., Schoenmakers M.A.G.C., Vanhees L, Helders P.J.M., Takken T. Measuring daily physical activity in children with Spina Bifida: from diary to accelerometry. Poster presentatie International conference ICAMPAM. Rotterdam maart 2008. Kiers H. Lecture. Okay, OK? Regionaal Genootschap Fysiotherapie Utrecht Symposium on specific Low Back Pain RugGerecht. Huis te Heide. Speaker RugGerecht Kiers H. Developing consensus on the future of physiotherapy education in The Netherlands. 2nd European Congress on Physiotherapy Education, Stockholm

94

Zelfevaluatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening - Bijlagen


Kiers H. Classification of low back pain. Symposium RGF Twente IJsselzoom Vanhees, L. Exercise testing for prognosis? Clinical Seminar, ESC congress, Munich, 30 aug-3 sept 2008 Vanhees, L. Exercise physiology. Association Track, ESC congress, Munich, 30 aug- 3 sept 2008 Vanhees, L. Internal Cardioverter Defibrillators: measuring the results. Focus Cardiology Practice, ESC congress, Munich, 30 aug3 sept 2008 Wittink H. Measurement instruments. Psychology and Health congress, the Netherlands Wittink H. Radiculopathie en fysiotherapie. Symposium RGF Twente IJsselzoom Wittink H. Klinimetrie “Meet in Holland� KNGF congres, Amsterdam Wittink H. Exercise is Medicine. KNGF congres, Amsterdam Wittink H. De gezonde Hogeschool, Zestor congres, Hilversum Wittink H. Changes in the educational environment of the manual therapist. IFOMT Rotterdam.

95

Zelfevaluatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening - Bijlagen


PRESENTATIES PROFESSIONELE PRAKTIJK LECTORAAT VRAAGGESTUURDE ZORG

2012 Antonietti, M.G.E.F. Use of Video communication for E-mental Health in an ageing society, Presentatie IFA symposium Praag, 29 mei 2012. Antonietti, M.G.E.F. Beeldzorg in de Geestelijke Gezondheidszorg. Presentatie op Smart Homes congres ‘Domotica voor Zorg en Welzijn’, Eindhoven. 21 juni 2012. Antonietti, M.G.E.F. Videobellen in de praktijk binnen de GGZ. Presentatie studenten, Grote bijeenkomst IKOP, 2012, Hogeschool Utrecht Faculteit Gezondheidszorg. Barakat, A., Competenties voor het gebruik van e-Health. Presentatie op Smart Homes congres ‘Domotica voor Zorg en Welzijn’, Eindhoven. 21 juni 2012. Huisman, E.R.C.M., Vergrijzing, Domotica en Healing Environment. Presentatie, Bond Nederlandse Architecten Den Haag, 11 oktober 2012 Huisman, E.R.C.M., Healing environment in de zorg. Presentatie symposium speerpunt Zorg & Technologie, Hogeschool Utrecht Faculteit Gezondheidszorg, 14 mei 2012 Huisman, E.R.C.M., Healing environment, het theoretisch kader. Presentatie slotsymposium HEZO, Hogeschool Utrecht Faculteit Gezondheidszorg, 6 maart 2012 Kort, H.S.M., Healing Environment principe bij de bouw van ziekenhuizen in de USA, Presentatie Grote Bijeenkomst HEZO, 30 augustus 2012 Kort, H.S.M., Healing Environment in de Ziekenhuis Omgeving. Presentatie slotsymposium HEZO, Hogeschool Utrecht Faculteit Gezondheidszorg, 6 maart 2012 Sinoo M.M., Presentatie brochure: Zichtbaar Beter Inrichten: rekening houden met slechtzienden in verpleeghuizen, ISBN 978-90-8928-058-9, September 2012 Udo, R.S.C., Roelfsema, H., Kort, H.S.M., (2012). E-health business model dynamics in long term care – case studies in the Dutch market, in: Kettunen, J., Hyrkkänen, U. & Lehto, A., (eds.) Applied Research and Professional Education, Research Report 36, Turku University of Applied Sciences: 90-99. Vorrink, S.N.W., Presentatie E-Health in COPD zorg: optimalisatie van de multidisciplinaire COPD zorg. Netwerkbijeenkomst fysiotherapeuten regio Den Bosch, Den Bosch. 20 november 2012 Vorrink, S.N.W., Presentatie E-Health in COPD zorg: optimalisatie van de multidisciplinaire COPD zorg. Expertmeeting fysiotherapeuten NL en België, Arnhem, 8 november 2012 Vorrink, S.N.W., Presentatie: E-Health for optimization of the multidisciplinairy COPD care, Summercourse Assistive Technology op de Hogeschool Utrecht, 10 juli 2012 2011 Dijkstra, J.I., Sensortechnologie voor mantelzorgers en hun naasten. Presentatie Beurs Domotica & Slim Wonen (Smart Homes). 24 november 2011. Huisman, E.R.C.M. Het ziekenhuis van de toekomst, een helende ziekenhuisomgeving. Workshop, Zaans Medisch Centrum, 13 april 2011. Malschaert, R., Huisman, E.R.C.M., Kort, H.S.M. De mogelijke bijdrage van een ziekenhuislocatie aan Healing Environments. Presentatie Grote Bijeenkomst HEZO, Hogeschool Utrecht, Faculteit Gezondheidszorg. 18 april 2011. Kort, H.S.M. Presentatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening en lectoraat Vraaggestuurde zorg van de FG. Hogeschool Utrecht, Faculteit Gezondheidszorg. 1 april 2011.

96

Zelfevaluatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening - Bijlagen


Kort, H.S.M., presentatie iKOP project op Presentatie Beurs Domotica & Slim Wonen (Smart Homes). 24 november 2011. Kort, H.S.M. Presentatie op de workshop Healing Environments over (inter)nationale voorbeelden en impressies van o.a. Tampa, Mayo klinieken en Planetree, Workshop, Zaans Medisch Centrum te Zaandam 13 april 2011. Kort, H.S.M., videopresentatie, thuis wonen met dementie Zorgen voor Morgen eindcongres, 3 november 2011. Nijhoff T., De inzet van een zorgsite voor mantelzorgers, mantelzorgend personeel en verzorgenden presentatie op Presentatie Beurs Domotica & Slim Wonen (Smart Homes). 24 november 2011. Sinoo, M.M. eindsymposium Eindmeting Raak Publiek Sinoo, M.M. Digitale lesbrief, Visuele Beperkingen in het Verpleeghuis. Sinoo, M.M., Hoof van, J., Kort, H.S.M. Lighting conditions for older adults, a description of light assessment in nursing homes. Symposium Proceedings Light & Care 2010. Gepubliceerd 12 april 2011. van Hoof, J. Science Café Eindhoven: Voor ik vergeet. 1 maart 2011. van Hoof, J. (2011) Bezoek op 4 oktober TU Eindhoven aan Expertmeeting Active Ageing, Verzilvering van de vergrijzing. debat georganiseerd door het Europees Parlement van Hoof, J. Dutch Design Week Eindhoven Lezing over Licht en Dementie. 27 oktober 2011. Vorrink S.N.W., Het stimuleren van de dagelijkse fysieke activiteit bij COPD patiënten door middel van een mobiele telefoon applicatie. NVFG (De Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie) symposium. Ede-Wageningen. Vorrink S.N.W., Het stimuleren van de dagelijkse fysieke activiteit bij COPD patiënten door middel van een mobiele telefoon applicatie. Netwerkbijeenkomst COPD netwerk fysiotherapie Utrecht. Hogeschool Utrecht Faculteit Gezondheidszorg. Vorrink S.N.W., Kort, H.S.M., Troosters Th., Lammers J. Use of an online survey to detect reasons for low physical activity in COPD patients. CARPE Networking Conference 2-4 November 2011, Utrecht. 2010 Dijkstra, J. Preliminary results of the iKOP project. Bijeenkomst iKOP project, HU, 5 oktober 2010 Kort, H.S.M., Fact finding mission, Rondleiding Technologie Thuis NU COPD woning, Woerden, 4 oktober 2010 Kort, H.S.M., Expertmeeting over de opkomst van markt voor medische zelfzorgtechnologie, Rathenau Instituut, Den Haag, 30 november 2010 Sinoo, M.M., Light conditions for older adults in the nursing home, Presentatie tijdens “Symposium on the impact of healthy lighting in healthcare”. Light & Care, Eindhoven, 10 november 2010 Sinoo, M.M., Presentatie resultaten project OZO, op de stuurgroepvergadering van project OZO, 27 september 2010 Sinoo, M.M., Presentatie resultaten project OZO aan deelnemers OM U traject, 30 september 2010 Sinoo, M.M., Presentatie: “Resultaten project OZO Heerewegen” voor zorgprofessionals en managers, 2 november 2010 Sinoo, M.M., Presentatie: “Resultaten project OZO Snavelenburg PG” voor zorgprofessionals en managers, 4 november 2010

97

Zelfevaluatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening - Bijlagen


Sinoo, M.M., Presentatie: “Resultaten project OZO” regionale zorgprofessionals en managers Nuland”, 9 november 2010 Sinoo, M.M., Presentatie: “Resultaten project OZO De Brug” voor zorgprofessionals en managers, Driebergen 18 november 2010 Sinoo, M.M., Presentatie: “Resultaten project OZO” regionale zorgprofessionals en managers, Emmen, 30 november 2010 Sinoo, M.M., Presentatie: “Resultaten project OZO Ingelanden” voor zorgprofessionals en managers, december 2010 Sinoo, M.M., Presentatie: “Resultaten project OZO Bovenwegen” voor zorgprofessionals en managers, november/ december 2010 Sinoo, M.M., presentatie “Resultaten project OZO Snavelenburg Somatiek,” voor zorgprofessionals en managers, 7 december 2010 Sinoo, M.M., Posterpresentatie “Visuele beperkingen en dossiervorming in het verpleeghuis”, jaarcongres Verenso, 26 november 2010 van Hoof, J. Care and technology for supporting ageing-in-place, presentatie voor the International Federation on Ageing (IFA), 10th Global Conference, Melbourne, Australië, 3-6 mei 2010 van Hoof, J. Ageing-in-place: The role of lighting in housing facilities for people with dementia. Presentatie tijdens “Symposium on the impact of healthy lighting in healthcare”. Light & Care, Eindhoven, 10 november 2010 van Hoof, J. Engineering solutions for people with dementia Presentatie tijdens “Dementia and design: For healthcare Professionals, Architects, Engineers and Designers”. Dublin, Ierland, 23 november 2010 van Hoof, J. An interactive workshop on best practice in environmental interventions including home modification for people with dementia Workshop tijdens “Dementia and design: For healthcare Professionals, Architects, Engineers and Designers”. Dublin, Ierland, 23 november 2010 van Hoof, J. Housing and care for dementia in Europe, presentatie voor the International Federation on Ageing 10th Global Conference "Climate for Change. Ageing into the Future". Melbourne, Australia, 3-6 Mei 2010 van Hoof, J.Dementia-friendly design Workshop for the International Federation on Ageing 10th Global Conference "Climate for Change. Ageing into the Future". Melbourne, Australia, 3-6 Mei 2010 2009 “Pilot onderzoek urologie” voor M-PAs Urologie uit Nederland, 14-01-2009 Kick-Off Project OZO, 27-01-2009 Startcollege project OZO De Brug, Driebergen, 28-01-2009 Refereermiddag over kwalitatief onderzoek, 09-02-2009 “Toepassing van het concept EPA als verbinding tussen professionele activiteiten en CanMEDS competentiegebieden: pilot studie PA Urologie” promovendinetwerk HU in aawezigheid dr. H. de Jong, 03-03-2009 “De M-PA opleiding en taakdelegatie vanuit het medisch domein” KMC, 03-03-2009 KMC 28 “Oogzorg in de intramurale zorg: visuele beperkingen in het verpleeghuis”, 14-04-2009

98

Zelfevaluatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening - Bijlagen


“Werken met EPA’s” voor opleiders en medisch specialisten Nederland, 17-04-2009 NVMO promovendidag “Competentiegericht Opleiden en vertrouwen bij het delegeren van EPA’s”, 17-04-2009 “De Physician Assistant (PA); een nieuwe beroepsbeoefenaar binnen het medisch domein van de gezondheidszorg in Nederland” Lectoraat LOF, 04-05-2009 Startcollege project OZO, Maarssen, 16-05-2009 OIP “M-PA opleiding en pilot onderzoek Urologie”, 19-05-2009 Presentatie voorlopige resultaten tijdens Stuurgroep bijeenkomst project OZO, 19-05-2009 2008 Van Hoytema Stichting Lustrumcongres Dr. G.J. van Hoytema Stichting. Veroudering, vernieuwing en technologie., Enschede. Dr. G.J. van Hoytema Stichting. 19-09-2008 Presentatie NVU leden ‘Toepassing Entrustable Professional Activities verbinding met CanMEDS framework binnen urologie’ Tilburg, St. Elisabeth Ziekenhuis, Geesje Spenkelink, 24-09-2008 Openingscongres Week van de Chronisch Zieken., Apeldoorn. Programma Leven met Medicijnen en Hulpmiddelen. Sessie (Thuiszorg)technologie, onderwerp: Inzicht in goed zicht, 07-11-2008 Key note address. 2e Dé TVVL Techniekdag “Gebouwinstallaties in de zorg”. IJsselstein. Nederlandse Technische Vereniging voor Installaties in Gebouw (TVVL) getiteld: “Installaties in de praktijk: het dichten van de kloof tussen mogelijkheden van technologie en zorgontvangers”. 18-11-2008

99

Zelfevaluatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening - Bijlagen


PRESENTATIES PROFESSIONELE PRAKTIJK LECTORAAT LOGOPEDIE

2012 Beers, M. (5 oktober 2012). Fonologische ontwikkeling en het lexicon: naar klinische maten voor kinderen met een CI. Capita Selecta-lezing ANLU, Utrecht. Beers, M., Niel, E. van, Gerrits, E. (23 oktober 2012). Preventie in Logopedie – Pril. Presentatie eindrapport bij NVLF, Woerden. Beers, M., Niel, E. van, Gerrits, E. (28 november 2012). Preventie in Logopedie – Pril. Presentatie Congres Klare Taal, Bussum. Bruinsma, G.I. (30 november 2012). Taal is toekomst. Lezing ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Logopediepraktijk Lindenholt, Nijmegen. Gerrits, E. (13 maart 2012). Evidence-based woordenschattraining. Logopedisten en leerkrachten Auris Houten. Gerrits, E. (8 juni 2012) De rol van de logopedist bij vroegbegeleiding. Maatschap logopediepraktijk Zuilen. Gerrits, E. (28 november 2012) De effectiviteit van taaltherapie bij kinderen. Presentatie Congres Klare Taal, Bussum. Niel, E. van, (6 maart 2012). LinC; Luisteren in nieuwe Context; een compenserend trainingsprogramma voor kinderen met auditieve verwerkingsproblemen. Kwaliteitskring logopedisten Den Haag. Niel, E. van, LinC, (13 april 2012) Luisteren in nieuwe Context; een compenserend trainingsprogramma voor kinderen met auditieve verwerkingsproblemen. Siméa Congres, Lunteren. 2011 Bruinsma, G.I. De rol van het taalsample bij diagnostiek en behandeling. Kwaliteitskring logopedisten Brabant. 24 maart 2011 Bruinsma, G.I. & Gerrits, E. Spreken we dezelfde taal? Diversiteit in effecten van taaltherapie. Symposium ter gelegenheid van de installatie van lector Dr. E. Gerrits. 31 maart 2011, Hogeschool Utrecht. Bruinsma, G.I. Taalontwikkeling. Inleiding voor oudercommissieleden van Kind en Co. 3 november 2011, Nieuwegein. Bruinsma, G.I., Apeldoorn, F., Vinke, L. Vonhof, J., Doornik, A. van & Gerrits, E. Behandeling van spraak- en taalstoornissen bij kinderen met een cluster 2 indicatie; beschrijving van frequentie, duur en inhoud. Congres Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie. 18 november 2011, Nieuwegein. Tabak, C., Bruinsma, G.I., Bax, S., Delfos, A. & Gerrits, E. Diagnose en behandeldoelen bij een kind met een taalontwikkelingsstoornis: is er overeenstemming tussen logopedisten? Congres Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie. 18 november 2011, Nieuwegein Gerrits, E & Bruinsma, G. I. Evidence-based Logopedie: Effect van taaltherapie bij kinderen. 5 jarig Jubileum Auris peutergroepen Utrecht, 11 januari 2011, Utrecht Gerrits, E. Kinderen met taalontwikkelingsstoornissen. Presentatie voor beroepsvereniging NVLF samen met ziektekostenverzekeraars en ministerie VWS, 23 maart 2011, Woerden Gerrits, E. Spreken we dezelfde taal? Evidence-based logopedie en de communicatie tussen onderzoek, onderwijs en praktijk. Openbare les Hogeschool Utrecht, 31 maart 2011, Utrecht Gerrits, E. Taalontwikkelingsstoornissen, diagnostiek en meertaligheid. Lezing Alberdingk Thijm scholen, 26 mei 2011, Hilversum Gerrits, E. Evidence-based logopedie: Spraakmakend? Lezing voor afscheidssymposium Lokje Coenegracht, hoofd GGD logopedie Midden en Zuid Holland, 23 juni 2011, Haastrecht

100

Zelfevaluatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening - Bijlagen


Gerrits, E. Dyslexie: de rol van de logopedie en de taak van het AC. Studiedag voor logopedisten Audiologische centra Koninklijke Kentalis, 29 september 2011,Maarssen Gerrits, E. Evidence-based logopedie: Het effect van taaltherapie bij kinderen. Invited keynote Congres Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie, 18 november 2011, Nieuwegein Gerrits, E., Boekhoudt, J., Pijnenburg, A., Westelaken van de, M., Stumpel, H. & Jansen, S. Woordklassen en grammatica na CI. Congres Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie, 18 november 2011, Nieuwegein Gerrits, E., Bree de, E. & Wijnen, F. Taalontwikkelingsstoornissen en dyslexie. Congres Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie, 18 november 2011, Nieuwegein 2010 Gerrits, E. Mijn kind leert vier talen spreken, kan dat? Invited lezing Regiovergadering KNO-artsen (8 september 2010) Gerrits, E. Van praten naar begrijpend lezen na cochleaire implantatie. Invited keynote op jubileum symposium 80 jarige bestaan Opleiding Logopedie Utrecht (25 september 2010) Gerrits, E. Het lectoraat logopedie. Invited lezing studiedag Logopedie Koninklijke Auris groep, Rotterdam (5 oktober 2010) Gerrits, E. Dyslexie op het audiologisch centrum. Invited lezing Expertplatform TaalSpraak FENAC (14 oktober 2010) Gerrits, E. Mythes en sagen over kinderen met taalstoornissen. Invited lezing studiedag peutergroepen Koninklijke Auris Groep, Houten (25 november 2010) Gerrits, E. & Bruinsma, G. Evidence-based logopedie: Het effect van taaltherapie bij kinderen. Capita Selecta Kamer Logopedie (26 november 2010)

101

Zelfevaluatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening - Bijlagen


PRESENTATIES PROFESSIONELE PRAKTIJK LECTORAAT DISSEMINATIE VAN FARMACEUTISCHE INNOVATIES

2012 Dooren, A. A. van, Workshop clinical research monitoring Hannover 20-24 februari Dooren, A. A. van, Παντα ρει. Over het dissemineren van farmaceutische innovaties. Openbare les. 9 februari Dooren, A. A. van, Voorzitterschap tweedaagse nascholing voor apothekers Health Investment. Noordwijk aan Zee,10-11 mei Dooren, A. A. van, De pharma-app nursing. Co-creatiebijeenkomst 02 oktober Dooren, A. A. van, De fysio-follow up app. Co-creatiebijeenkomst 02 oktober Dooren, A. A. van, What makes a manager a leader? Turku, 25 sep Dooren, A. A. van, Management of change in health care. Turku 26 sep Dooren, A. A. van, Medication adherence as an example of health promotion. Turku 27 sep Dooren, A. A. van, History of medicine from an innovator’s perspective. Mumbai 20 nov. Dooren, A. A. van, Clinical research monitoring. Mumbai 21 nov. Dooren, A. A. van, Management of change in health care. Mumbai 22 nov. Khouw, W.Y., Du Pon, E. Vermeulen. P., Van Dooren, A.A. Dutch Medicine Days 01 – 03 okt. posterpresentatie lectoraat en feitenkaartonderzoek. 2011 Dooren, A. A. van, Lectoraat Farmakunde. Nefarma jaarvergadering, Baarn. Dooren, A. A. van, Management of change in health care. Turku International Health Care week, Turku TUAS Turku. Dooren, A. A. van, Health promotion and education. Turku International Health Care week Turku TUAS Turku. Dooren, A. A. van, Crisis in Dutch Community Pharmacy, Fachhochschule Hannover, Hannover. Dooren, A.A. van, expertpanel/ Cube sessie Ernst & Young Amsterdam.

102

Zelfevaluatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening - Bijlagen


PRESENTATIES ONDERWIJS LECTORAAT VERPLEEGKUNDIGE EN PARAMEDISCHE ZORG VOOR MENSEN MET CHRONISCHE AANDOENINGEN

2012 Ettema, R., college predictieonderzoek voor studenten verplegingswetenschap Ettema, R., college predictieonderzoek voor studenten fysiotherapiewetenschap Ettema, R., journalclub GGZ voor HBO-V docenten georganiseerd en geleid (3x) 2011 Duijnstee, M.S.H., Praktijkgericht Onderzoek aan hogescholen. Lezing, Hogeschool Zuyd. Duijnstee, M.S.H., Tien jaar lectoren in het hbo. Lezing, Landelijke Forum Bijeenkomst Utrecht. Ettema, R.G.A., Toekomst van Ketenzorg. Presentatie, diplomering Master Ketenzorgadviseur Hogeschool Utrecht Faculteit Gezondheidszorg. Hafsteinsdóttir, T.B., Het belang van Evidence Based Nursing in Stroke Care. Minor Neurorevalidatie en Wetenschap/Verdiepingsonderwijs. Hafsteinsdóttir, T.B., Verpleegkundige Revalidatierichtlijn Beroerte: Ontwikkeling en aanbevelingen. Minor Neurorevalidatie en Wetenschap/Verdiepingsonderwijs. Hafsteinsdóttir, T.B., Revaliderend verplegen en rol verpleegkundige. Minor Neurorevalidatie en Wetenschap/Verdiepingsonderwijs. Hafsteinsdóttir, T.B., Theoretische Achtergrond Revalidatie. Minor Neurorevalidatie en Wetenschap/Verdiepingsonderwijs. Hafsteinsdóttir, T.B., Het beoordelen van de kliniekmetrische eigenschappen van meetinstrumenten. Minor Neurorevalidatie en Wetenschap/Verdiepingsonderwijs. Hafsteinsdóttir, T.B., Taakgerichte interventies voor patiënten met een beroerte. Minor Neurorevalidatie en Wetenschap/Verdiepingsonderwijs. Hafsteinsdóttir, T.B., Implementatie van Richtlijnen. Minor Neurorevalidatie en Wetenschap/Verdiepingsonderwijs. Hafsteinsdóttir, T.B., Self Efficacy en SE-interventies. Minor Neurorevalidatie en Wetenschap/Verdiepingsonderwijs. Hafsteinsdóttir, T.B., Voeding en ondervoeding. Minor Neurorevalidatie en Wetenschap/Verdiepingsonderwijs. Hafsteinsdóttir, T.B., Vallen en risico op vallen. Minor Neurorevalidatie en Wetenschap/Verdiepingsonderwijs. Hafsteinsdóttir, T.B., Dagbesteding van patiënten met een beroerte. Minor Neurorevalidatie en Wetenschap/Verdiepingsonderwijs. Hafsteinsdóttir, T.B., Sociale steun na een beroerte. Minor Neurorevalidatie en Wetenschap/Verdiepingsonderwijs. Hafsteinsdóttir, T.B., Betrekken van mantelzorger. Minor Neurorevalidatie en Wetenschap/Verdiepingsonderwijs. Hoogerduijn, J.G., Herkennen kwetsbare ouderen in het ziekenhuis. Belgische studenten. Lalleman, P.C.B., Teaching Colloquium, Supervision of International Scholarly Projects. Pace University College of Health Professions.

103

Zelfevaluatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening - Bijlagen


Lalleman, P.C.B., Teaching Colloquium, Utrecht Summerschool as platform for practice bases research in Nursing. Pace University College of Health Professions Schuurmans, M.J., Duurzaam professionaliseren. Debat, Hogeschool Utrecht. Schuurmans, M.J., Onderwijs voor de zorgprofessional, een brug tussen kennis en praktijk. Voorzitter workshop, NPO congres, Ede. Sino, C.G.M., Polifarmacie en medicatieveiligheid. COPD verpleegkundigen. Sino, C.G.M., Polifarmacie bij ouderen. Fysiotherapeuten eerste lijn. Sino, C.G.M., Medicatie bij ouderen. Praktijkondersteuners Huisartsen. Sino, C.G.M., Medicatieonderzoek bij ouderen. Studenten Bachelor Medische Hulpverlening. 2010 Hafsteinsdóttir, T.B., Importance in daily stroke care. Icelandic Nurses Association, Landspítali University Hospital Iceland. Aan patiënten met een beroerte. Hafsteinsdóttir, T.B., Clinical Nursing Rehabilitation Guideline Stroke: Nursing Care is Therapy in Motion. Verplegingswetenschap Universitair Medisch Centrum Utrecht. Aan Japanse Verpleegkundigen. Hafsteinsdóttir, T.B., Clinical Nursing Rehabilitation Guideline Stroke: Nursing Care is Therapy in Motion. Verplegingswetenschap Universitair Medisch Centrum Utrecht. Aan studenten uit New York. Hoogerduijn J.G., Ouderenzorg, de stand van zaken. Presentatie, Scholingsdag HBO-V, Hogeschool Utrecht, Faculteit Gezondheidszorg. Hoogerduijn J.G., Veilige zorg voor de oudere patiënt in het ziekenhuis. Stichting Samenwerkingsorgaan Belangenbehartiging Ouderen in Zuid Holland. Schuurmans, M.J., Delirium in de huisartsenpraktijk. Scholing Huisartsen (PAO-H cursus), UMCU. Schuurmans, M.J., V&VN en de agenda voor de gezondheidszorg. Jaarconferentie voorzitters afdelingen en platforms V&VN, Nunspeet. Schuurmans, M.J., Beeldvorming over ouderen. Congres Zorg, ziel en zakelijkheid, Goirle. Schuurmans, M.J., Ouderen met complexe problematiek. Agora Raedelijn, Utrecht. 2009 Duijnstee M.S.H., ‘Eindevaluatie Lectoraten in het hoger beroepsonderwijs’. Seminar SKO, Provinciehuis Zuid-Holland, Den Haag. Duijnstee M.S.H., ‘Onderzoek en onderwijs hand in hand: de tweede fase van beleid en structurele verankering’. Jaarcongres HBO-Raad, Rotterdam. Duijnstee M.S.H., ‘Verschil of overeenkomst: Onderzoek aan HBO of universiteit’. ZonMw, Den Haag.

104

Zelfevaluatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening - Bijlagen


2008 Duijnstee, MSH (2008), Familiezorg is het hart van de zorg, Lustrumlezing Oud Goud, Hogeschool Utrecht, Utrecht, 28 maart. Duijnstee M.S.H. (2008) ‘Met het oog op de mantelzorger.’ Gastcollege Mantelzorg Haagse Hogeschool, Den Haag, 10 december. Ettema, RGA (2008), PREDOS-onderzoek eerste fase, Juliuscentrum, UMC Utrecht. Hoogerduijn, JG (2008), Ouderenzorg ons een zorg? Openingscollege, moduul ouderenzorg, Post HBO opleiding Praktijkondersteuning in de Huisartsenpraktijk, Utrecht, 21 april. Hoogerduijn, JG (2008), Ouderen in het ziekenhuis, een zorg apart? Openingscollege, moduul ouderenzorg, Post HBO opleiding Longverpleegkundige, Utrecht, 21 april. Hoogerduijn, JG (2008), Ouderen in de samenleving, uitdaging voor de zorg? Openingscollege, moduul ouderenzorg, HBOV 1ste jaar, Utrecht, 21 april. Hoogerduijn, JG (2008), Inspirerend leren, waar onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk elkaar ontmoeten, lezing HU congres, Utrecht, 10 april. Hoogerduijn, JG (2008), The development and determination of a valid and reliable screening instrument to identify older hospitalized patients at risk for functional decline, presentatie promovendi netwerk, Hogeschool Utrecht, Utrecht, 21 februari. Hoogerduijn, JG (2008), Inspirerend leren, waar onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk elkaar ontmoeten, lezing HBOV congres, Utrecht, 14 maart. Hoogerduijn, JG (2008), Zorg voor de oudere mens in onze samenleving, College opleiding Physician Assistant, Hogeschool Utrecht, Utrecht, 5 februari. Hoogerduijn, JG (2008), Veilige zorg voor de kwetsbare oudere in het ziekenhuis, gastcollege post HBO, opleiding Longverpleegkundige. Schuurmans, MJ (2008), Het verbinden van onderwijs, onderzoek en praktijkinnovatie, HU onderzoekscongres, Utrecht. Schuurmans, MJ (2008), Succesvol Oud, college premaster. Schuurmans, MJ (2008), Frailty, college master fysiotherapie. Schuurmans, MJ (2008), Klinisch redeneren delier, college HBO-V. Schuurmans, MJ (2008), Multimorbiditeit, college keuzecursus chronisch zieken HU. Schuurmans, MJ (2008), Ouderen met chronische aandoeningen, college HBO-V, HU.

105

Zelfevaluatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening - Bijlagen


PRESENTATIES ONDERWIJS LECTORAAT LEEFSTIJL EN GEZONDHEID

2012 Outermans J. CO Master Geriatriefysiotherapie 2 uur 20 studenten (4 uur voorbereiding) Outermans J. CO Master Psychosomatische Fysiotherapie 2 uur 25 studenten (4 uur voorbereiding) Wittink H. Masterclasses Visie op het vak: alle fysiotherapiemasteropleidingen 3de jaar totaal 60 studenten Wittink H. Hoorcollege diabetes type II master geriatrie; 20 studenten Wittink H. Pijn fysiologie (acuut en chronisch) tweede en derde jaars fysiotherapiestudenten, minor pijn (~500 studenten totaal). 2011 Outermans J. CO Master Geriatriefysiotherapie 2 uur 20 studenten (4 uur voorbereiding) Outermans J. CO Master Psychosomatische Fysiotherapie 2 uur 25 studenten (4 uur voorbereiding) Welbie M. mei 2011: minisymposium studenten opdrachten laaggeletterdheid (projecten TTS, Werkgroep scholing en Visueel Ondersteunende middelen) Lectoraat juni 2011: Wetenschap in Beweging symposium voor docenten en genodigden. Welbie M. april 2011: Hogeschool Rotterdam: uitwisselingsdag Brusselse en Rotterdamse fysiotherapiestudenten: ‘Diversiteit in gezondheidsvaardigheden’ Welbie M. april 2011: IBS-themabijeenkomst ‘Diversiteit’ Welbie M. april 2011: HU master Psychosomatiek: ‘Gezondheidsvaardigheden’ Welbie M. april 2011: HU BMH: ‘Ziektebeleving en Gezondheidsvaardigheden bij laaggeletterden’ Welbie M. april 2011: IBS-themabijeenkomst ‘Diversiteit’ Welbie M. maart 2011: HU PA opleiding: ‘Gezondheidsvaardigheden; cultuur, ziekte en gezondheid’ Wittink H. Masterclasses Master Manueel Therapie: chronische rugpijn; 25 studenten Wittink H. Masterclasses Visie op het vak: alle fysiotherapiemasteropleidingen 3de jaar totaal 60 studenten Wittink H. Hoorcollege diabetes type II master geriatrie; 20 studenten Wittink H. Pijn fysiologie (acuut en chronisch) tweede en derde jaars fysiotherapiestudenten, minor pijn (~500 studenten totaal). 2010 Vanhees, L., “Trainability of the endothelium: it’s all in the genes”. Gastlezing UA (Universiteit Antwerpen), 25 Juni 2010 Vanhees, L., “The paradox of exercise and sports in relation to health”. International symposium Carpe, Utrecht, 5/10/2010 Wittink H. Verbinden onderwijs en onderzoek. Jaaropening Hogeschool Utrecht Wittink H. Gezonde School. Jaaropening. Hogeschool Utrecht, Faculteit Gezondheidzorg. Wittink H. Thematrekker “Naar de toekomst toe”. Lectorenconferentie Radio Kootwijk.

106

Zelfevaluatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening - Bijlagen


2008 Heneweer H: IFOMT congress 2008 teachers meeting and workshop Heneweer H.: IFOMT congress 2008 lecture and workshop ‘manual therapy and competences’ de Groot, JF, Takken T, Gooskens R, Vanhees L, Helders PJM. Reduced peak oxygen uptake in children with Spina Bifida: causes, consequences and possibilities for exercise training. International Symposium “Rehab on the move” Erasmus Universiteit Rotterdam, 5 november 2008. Sassen B. Lezing Gedragsverandering en gezondheidsbevordering, 17 september 2008, Fontys Hogeschool, Eindhoven. Wittink H. Exercise is Medicine. Openbare Les, HU. Wittink H. Workshop: measurement in clinical practice to enhance clinical reasoning. SIG Pain and Movement congres, Dublin. Wittink H. Workshop: Patient voices, understanding the experience of chronic pain. IASP Congres, Glasgow. Wittink H. Workshop: the performance of performance measures. IASP congres Glasgow.

107

Zelfevaluatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening - Bijlagen


PRESENTATIES ONDERWIJS LECTORAAT VRAAGGESTUURDE ZORG

2012 Antonietti, M.G.E.F. e-Health Lezing in minor PHE, Hogeschool Utrecht, Faculteit Gezondheidszorg, 9 oktober 2012. Huisman, E.R.C.M., Gastlezing: introductie lectoraat en inleiding minor Public Health Engineering en de summercourse Health & Engineering, HU Amersfoort, management in de zorg, 16 mei 2012 Huisman, E.R.C.M., The impact of physical environmental factors on users. Presentatie Summer course Health & Engineering, Hogeschool Utrecht Faculteit Gezondheidszorg, 5 juli 2012 Kort, H.S.M., Presentatie Health and Environment, Summercourse Health & Engineering, HU 2 – 13 juli 2012 Sinoo M.M., Licht, presentatie Minor Public Health & Engineering, 6 november 2012 Sinoo M.M., Visual functioning and light conditions for visual comfort in care facilities for older adults, presentatie promotietraject, studiedag Oogzorg, 29 augustus 2012 Sinoo M.M., Visual functioning and light conditions for visual comfort in care facilities for older adults, presentatie Summercourse health & Engineering, 10 juli 2012 Sinoo, M.M, Visueel comfort & functioneren en lichtcondities in de intramurale zorg: Cross sectioneel onderzoek. KMC, 20 maart 2012. Sinoo, M.M, Visus problemen bij ouderen: Gastles POH (Praktijkondersteuners in de Huisartsenpraktijk), 26 maart 2012. Sinoo, M.M, Visus problemen bij ouderen: visueel comfort & functioneren en lichtcondities in de intramurale zorg Gastles VGG - Verpleegkundige Gerontologie & Geriatrie, 23 april 2012. Sinoo, M.M, Comfort, Care & Lighting: Gastles Summerschool Health & Engineering, 10 juli 2012. Vorrink, S.N.W., Verdediging e-Health in COPD onderzoek voor de commissie onderwijscoÜrdinatie en projecten van de Tergooiziekenhuizen, Hilversum, 27 November 2012 Vorrink, S.N.W., Presentatie E-Health for optimization of the multidisciplinairy COPD care, minor Public Health Engineering, HU, Utrecht, 23 November 2012 Vorrink, S.N.W., Presentatie: E-Health for optimization of the multidisciplinairy COPD care, Summercourse Assistive Technology op de Hogeschool Utrecht, 10 juli 2012 2011 Sinoo, M.M, KMC 28, 29 maart 2011. Oogzorg in de intramurale zorg: visuele beperkingen in het verpleeghuis. van Hoof, J. The indoor environment of health care facilities: is there a need for a different approach Presentatie Summer course Health & Engineering, 2011, Hogeschool Utrecht Faculteit Gezondheidszorg. van Hoof, J. Modification of the home environment: Designing for older adults and people with special needs. Presentatie Summer course Health & Engineering, 2011, Hogeschool Utrecht Faculteit Gezondheidszorg. 2010 Workshop HU congres: Studenten en onderzoek. 26 augustus 2010.

108

Zelfevaluatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening - Bijlagen


2008 Spenkelink, G., Presentatie NVMO promovendidag onderzoek urologie Sinoo, M., Studiemiddag Lectoraat Ouderen en Familiezorg externe contacten van Hoof, J., Presentatie over de minor PHE voor IPS management van Hoof, J., Presentatie Promovendinetwerk over promotie dementie en wonen van Hoof, J., KMC over wonen en dementie van Hoof, J., Gastcollege op Hogeschool Rotterdam, Faculteit Natuur en Techniek, over UAS-systeem van Hoof, J., KMC over licht en dementie, HU Gastles visuele beperkingen bij oudere patiĂŤnten bij Uitstroomvariant Verpleegkundige Gerontologie & Geriatrie, IVS, Faculteit Gezondheidszorg, Utrecht 11-09- 2008 Key note address. The University of Akron, Institute for Life-Span Development and Gerontology, Akron, Ohio, USA. 15-09-2008

109

Zelfevaluatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening - Bijlagen


PRESENTATIES ONDERWIJS LECTORAAT LOGOPEDIE

2012 Beers, M. (11 mei en 1 juni 2012) Speech production. Gastcollege Logopediewetenschap, Universiteit Utrecht, Utrecht. Beers, M. (11 april 2012), Als praten niet vanzelf gaat: Kinderen met een taalstoornis. Gastcollege bij HBO-Verpleegkunde, HU, Utrecht. Bruinsma, G.I. (15 november 2012) Als praten niet vanzelf gaat: Kinderen met een taalstoornis. Gastcollege bij HBOVerpleegkunde, Minor Kind in Zorg, HU. Gerrits, E. (21 november 2012). Opening en dagvoorzitter congres Verstoorde taal – wat is normaal? Omgaan met taalstoornissen in de klas. Medilex Utrecht.

2011 Bruinsma, G.I., Antersijn, D., Dommelen, B. van, Geluk, M., Stokkom, E. van & Gerrits, E. Assessment of language proficiency of multilingual students. CARPE congres, Hogeschool Utrecht. 4 november 2011, Utrecht. Gerrits, E. Kinderen met taalproblemen kom je overal tegen. Kenniscentrum Masterclass FG, 4 januari 2011, Utrecht. Gerrits, E. De taalverwerving van dove kinderen met een cochleair implantaat. Gastdocent master Dovenstudies Faculteit Educatie (FE), 5 januari 2011, Utrecht Gerrits, E. Project datapilot. IPS studiemiddag, 3 februari 2011, Driebergen Gerrits, E. Onderzoek, lectoraten en evidence-based onderwijs. Landelijke Docentendag Logopedie, 17 maart 2011, Utrecht Gerrits, E. Spreken we dezelfde taal? Openbare les Hogeschool Utrecht, 31 maart 2011, Utrecht Gerrits, E. Het lectoraat logopedie voor studenten, College opleiding Logopedie 11 april 2011, Utrecht Gerrits, E. Onderzoek aan het Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening. Kenniscentrum Masterclass FG, 6 september 2011, Utrecht Gerrits, E. Ethiek en onderzoek. Kenniscentrum Masterclass FG, 20 september 2011, Utrecht Gerrits, E. Evidence-based speech and language therapy. CARPE congres Hogeschool Utrecht, 4 november 2011, Utrecht Gerrits, E. Als praten niet vanzelf gaat: Kinderen met een taalstoornis. Gastcollege Minor Kind en Zorg Verpleegkunde, 10 november, 2011, Utrecht Gerrits E. Ethical Review Board at Health Care. Presentatie Ring der Utrechtse Lectoren, 28 november 2011, Utrecht

110

Zelfevaluatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening - Bijlagen


PRESENTATIES ONDERWIJS LECTORAAT DISSEMINATIE VAN FARMACEUTISCHE INNOVATIES

2012 Dooren, A. A. van, KMC wetenschapsfilosofie. Hogeschool Utrecht Faculteit Gezondheidszorg. 15 mei, 18 sep. Dooren, A. A. van, KMC onderzoekslijnen lectoraat Farmakunde. HU FG, 13 nov. Dooren, A. A. van, Symposium: De toekomst van de farmaceutische gezondheidszorg. HU FG. 9 februari Dooren, A. A. van, Openbare les HU FG, 9 februari Dooren, A. A. van, Onderzoeksmogelijkheden lectoraat farmakunde (2e jaars farmakunde studenten) 13 april, 7 juni, 13 nov. Dooren, A. A. van, Clinical Research Monitoring. Summer course, Hogeschool Utrecht Faculteit Gezondheidszorg.( 03-13 juli) Dooren, A. A. van, ‘Feestrede’ bij diploma-uitreiking Farmakunde 12 juli Dooren, A. A. van, The truth about the drug companies (minor IPS) 11 sep. Dooren, A. A. van Het lectoraat Farmakunde Farmaparade eerstejaars. 04 okt. Dooren, A. A. van, Cursus clinical research monitoring (minor IPS) 04 dec. 2011 Dooren, A. A. van, Pharmaceutical Business Administration. Colloquium, Izmir. Dooren, A. A. van, Pharmaceutical Business Administration. Colloquium, Hannover (2x). Dooren, A. A. van, KMC wetenschapsfilosofie. Hogeschool Utrecht Faculteit Gezondheidszorg. Dooren, A. A. van, KMC onderzoekslijnen lectoraat Farmakunde Hogeschool Utrecht Faculteit Gezondheidszorg. Dooren, A. A. van, Het maken van een implementatieplan. Minor Life Sciences, Hoge school Utrecht, Faculteit Natuur en Techniek. Dooren, A. A. van, The truth about the drug industry. Minor IPS, Hogeschool Utrecht faculteit Gezondheidszorg. Dooren, A. A. van, Clinical Research Monitoring. Summer course, Hogeschool Utrecht faculteit Gezondheidszorg. Mosselman, S., Ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. Terugkomdag voor studenten Farmakunde. Hogeschool Utrecht faculteit Gezondheidszorg

111

Zelfevaluatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening - Bijlagen

Bijlagen zelfevaluatie kc ivz  
Bijlagen zelfevaluatie kc ivz  
Advertisement