__MAIN_TEXT__

Page 1

hud_b_0314_tc

HOGESCHOOL UTRECHT IN 2020


INHOUD

1

Introductie

3

2

Hogeschool Utrecht: een ambitieuze hogeschool in een dynamische regio

4

3

Onze roots liggen in de beroepspraktijk

7

4

Studenten: gewild op de arbeidsmarkt

10

5

Onderwijs: Leven Lang Leren

12

6

Onderzoek: praktijkgericht

16

7

Strategische allianties: samen sterk

19

8

Organisatie: partnerschap als basis

20

9

Toekomstbestendig: people, planet, profit

23

Bijlagen

24

Hogeschool Utrecht in 2020 │ 1


1 INTRODUCTIE De verbinding tussen onderwijs, onderzoek en de relevante beroepspraktijk versterkt onze impact in de regio.

invulling van het ‘hoe’. We nodigen daarom iedereen nadrukkelijk uit om in gesprek te blijven over en invulling te geven aan onze ambities.

Onze hogeschool is een ambitieuze hogeschool in een dynamische omgeving. Als University of Applied Sciences verzorgen we onderwijs en verrichten we onderzoek. We leiden - aankomende - professionals op die gewild zijn op de arbeidsmarkt en onlosmakelijk zijn verbonden met de regio Utrecht.

Bij de totstandkoming van ‘Hogeschool Utrecht in 2020’ zijn veel medewerkers, bestuurlijk actieve studenten en relaties betrokken geweest. We willen hen hartelijk danken voor de inspirerende gesprekken en hun waardevolle inbreng.

We hebben de afgelopen periode veel bereikt en zijn trots op waar we nu staan. Er ligt een stevig fundament waarop we verder kunnen bouwen. In ‘Hogeschool Utrecht in 2020’ geven we aan wat onze ambities zijn voor de komende jaren. We spelen in op de snel veranderende omgeving en de voortdurend veranderende eisen die aan beroepsbeoefenaren worden gesteld. De doelen die we stellen zijn weliswaar ambitieus maar ook realistisch. We weten dat we de komende jaren nog veel te doen hebben. Maar met de enthousiaste en professionele inzet en betrokkenheid van onze medewerkers en studenten kunnen we de beoogde resultaten halen. Daar vertrouwen we op.

Geri Bonhof, voorzitter Jan Bogerd, Anton Franken.

‘Hogeschool Utrecht in 2020’ is een strategisch document dat aangeeft waar we in 2020 willen staan. Het geeft ons richting in ons werk en bij het maken van beleid. En het biedt veel ruimte voor een nadere 2 │ Hogeschool Utrecht in 2020

Hogeschool Utrecht in 2020 │ 3


AMBITIEUZE HOGESCHOOL IN EEN 2 EEN DYNAMISCHE REGIO Missie Hogeschool Utrecht is een kennisorganisatie. Door hoogwaardig onderwijs en onderzoek werken we aan innovatie en professionalisering van de beroepspraktijk en aan de persoonlijke ontwikkeling van talent. Daarmee dragen we bij aan de sociale, culturele en economische ontwikkeling van een open, rechtvaardige en duurzame samenleving. We zijn… een University of Applied Sciences Als grote hogeschool in het midden van het land verzorgen we niet alleen onderwijs, maar doen we ook aan onderzoek en daar zijn we trots op. We zijn niet voor niets een ‘University of Applied Sciences‘. We vinden namelijk dat studenten, behalve heel goed onderwijs, ook onderzoek nodig hebben om een goede beroepsbeoefenaar te worden. Ons onderzoek is praktijkgericht. Het mooie daarvan is dat we bedrijven en instellingen kunnen helpen aan oplossingen voor uiteenlopende (complexe) vraagstukken. Bovendien levert het nieuwe kennis en inzichten op die weer van belang zijn voor ons onderwijs. Bij de keuze welk onderzoek we doen, letten we op vragen uit en ontwikkelingen in de beroepspraktijk en de samenleving. Daarnaast houden we natuurlijk ook rekening met aspecten als kwaliteit en verdienvermogen.

4 │ Hogeschool Utrecht in 2020

We zijn er… voor studenten van 17 tot 67 jaar Onze deuren staan open voor gemotiveerde studenten van 17 tot 67 jaar. We leiden niet alleen instromers op de arbeidsmarkt op, maar ook mensen die al werken en hun kennis en vaardigheden willen actualiseren, aanscherpen, verbreden en verdiepen. De maatschappij heeft immers behoefte aan professionals die zich blijven(d) scholen. Met ‘Leven Lang Leren’ vatten we dit onderwijsconcept samen. Wij richten ons op de gehele leerloopbaan van starters en professionals. Ons bacheloraanbod is breed en al ons masteronderwijs wordt in nauwe samenwerking met ons onderzoek ontwikkeld. We zijn… verankerd in de regio Utrecht We zijn onlosmakelijk verbonden met Utrecht, een dynamische regio met een sterke economische motor en veel kenniswerkers. Binnen de regio werken we intensief samen met grote en kleine bedrijven, (kennis)instellingen, partners in de onderwijsketen en overheden. Co-creatie en coproductie zijn daarbij sleutelwoorden. Via onze afgestudeerden, die door ons goed zijn voorbereid op de arbeidsmarkt, maar ook via ons onderzoek en onze investeringen leveren we als hogeschool direct een bijdrage aan de concurrentiekracht van de regio. We leiden professionals op voor de regio en geven (zo) zelf ook vorm aan die regio!

HU VERBINDT HU CONNECTS

ONDERWIJS / EDUCATION

INNOVATIE / INNOVATION

ONDERZOEK / RESEARCH

We willen… meer focus aanbrengen Het zwaartepunt van onze activiteiten ligt vandaag de dag bij het voltijd bacheloronderwijs. Ook het onderwijs voor werkenden is een belangrijk segment. Op dat laatstgenoemde terrein willen we de komende periode (verder) groeien, evenals in het praktijkgericht onderzoek. Het aantal studenten dat een voltijd bacheloropleiding afrondt, willen we op hetzelfde niveau houden. Daarnaast willen we in de periode tot 2020 geleidelijk aan meer focus aanbrengen in ons onderwijsassortiment en de programmering van ons onderzoek. De keuzes die we maken zijn afhankelijk van onze eigen kwaliteiten, de behoefte aan professionals op de arbeidsmarkt en ontwikkelingen in Europa.

BEROEPSPRAKTIJK / PROFESSIONAL PRACTICE

De meest competitieve regio De Europese Commissie riep de provincie Utrecht in 2013 voor de tweede keer op rij uit tot de meest competitieve regio in Europa. In het rapport van de commissie staat een aantal indicatoren vermeld, waarop wij als hogeschool direct invloed hebben. Met ons beleid en via de mensen die bij ons afstuderen. Het gaat onder meer om: • het aantal afgestudeerden met een hoger onderwijs diploma • het aantal volwassenen dat hoger opgeleid is • het werkloosheidspercentage • de beschikbaarheid en het gebruik van nieuwe technologie • investeringen in onderzoek en ict • de gezondheid van de bevolking. Hogeschool Utrecht in 2020 │ 5


ROOTS LIGGEN 3 ONZE IN DE BEROEPSPRAKTIJK Verleden Halverwege de vorige eeuw nam bij bedrijven en instellingen de behoefte aan beter en hoger opgeleid personeel sterk toe. Veel van onze opleidingen hebben hun wortels in die tijd. Het Utrechts Centrum voor Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO) - inmiddels opgegaan in onze faculteit Economie en Management is daarvan een mooi voorbeeld. De HEAO werd opgericht omdat de stad Utrecht zich in de jaren na 1960 ontwikkelde tot een bloeiend centrum van zakelijke dienstverlening. Er zijn overigens opleidingen die uit een nog eerdere periode dateren, zoals de vroegere kweekschool, die nu de pabo heet. Vanaf de jaren zestig ging het hard met het hoger beroepsonderwijs. Steeds meer mensen gingen studeren - en er kwamen ook steeds meer hogescholen. Doordat een aantal kleinere hogescholen fuseerde tot één grote, ontstond Hogeschool Utrecht. Dat was eind 1994.

kwaliteit van de opleidingen op een hoog niveau houden en tegelijkertijd een bijdrage leveren aan de Human Capital Agenda en de innovatie van de beroepspraktijk. De sterke verwevenheid van beroepspraktijk, onderwijs en onderzoek is karakteristiek voor onze hogeschool.

Sinds 2001 kennen de hogescholen lectoraten, waar onderzoek wordt verricht. Onze hogeschool benoemde in 2002 de eerste lectoren. Inmiddels zijn dat er 42! Onderzoek van lectoren is altijd gebaseerd op vragen uit de beroepspraktijk.

Heden Anno 2014 telt onze hogeschool zo’n 36.500 studenten. We hebben een breed opleidingsaanbod dat vrijwel alle (beroeps)sectoren bestrijkt en zijn een van de grootste aanbieders van post-initieel onderwijs en masterstudies. Hoewel er veel is veranderd, vormt de beroepspraktijk nog altijd hét uitgangspunt voor onze werkzaamheden. We hebben aan betekenis voor die beroepspraktijk gewonnen, want sinds 2002 doen we ook aan praktijkgericht onderzoek. Daarmee kunnen we de 6 │ Hogeschool Utrecht in 2020

Hogeschool Utrecht in 2020 │ 7


Toekomst In onze omgeving verandert veel. Voortdurend! We hebben te maken met ingrijpende veranderingen in de mondiale verhoudingen, met economische onzekerheid, met grote technologische ontwikkelingen en met lastige vraagstukken, zoals klimaatverandering en vergrijzing. Individuen maken deel uit van continu veranderende ecosystemen en netwerken. Zelforganiserende dwarsverbanden worden steeds belangrijker. Ontwikkelingen in de samenleving hebben invloed op de beroepen waarvoor we onze studenten opleiden. Sectoren en kennisdomeinen vernieuwen zich en de eisen die worden gesteld aan professionals veranderen. Permanent - en in een rap tempo. De verwachting is dat van de jongeren die op dit moment op de middelbare school zitten 65 procent uiteindelijk terechtkomt in banen die wij nu nog niet kennen. Het opleiden van toekomstbestendige professionals vraagt van ons als hogeschool dat we goed nadenken over de competenties waarover onze afgestudeerden moeten beschikken als ze aan het werk gaan. Denk maar aan sociale vaardigheden en het vermogen om goed en multidisciplinair samen te werken, zelfstandig te werken, grote hoeveelheden informatie te filteren en te analyseren en zich snel aan te passen aan veranderende omstandigheden. Natuurlijk moeten ze ook beschikken over een stevige kennisbasis en in staat zijn hun beroepspraktijk blijvend te innoveren.

8 │ Hogeschool Utrecht in 2020

De impact van de ontwikkelingen verschilt van branche tot branche en van beroep tot beroep. Het is aan onze faculteiten en opleidingen om snel en adequaat op de ontwikkelingen in te spelen, daarbij rekening houdend met de diversiteit in de studentenpopulatie.

Human Capital Agenda Nederland behoort tot de economische koplopers van Europa. Het kabinet wil de sectoren die het beste scoren (de topsectoren) nog sterker maken. Daarvoor zijn voldoende goed opgeleide mensen nodig. In een Human Capital Agenda staan voorstellen van de topsectoren om het onderwijs beter te laten aansluiten op de arbeidsmarkt. Subsidie- en investeringsprogramma De Nederlandse overheid en de topsectoren investeren in samenwerkingsverbanden tussen bedrijven en (hoge)scholen. In het hbo gaat het bijvoorbeeld om Centers of Expertise. Ook de Europese Commissie stelt - via subsidieprogramma’s als Erasmus+ en Horizon 2020 - middelen beschikbaar voor onder meer innovatie en het dichten van de kloof tussen onderzoek en de markt. Economic Board Utrecht Voor ons als Utrechtse hogeschool is bovendien relevant dat de Economic Board Utrecht drie strategische thema’s heeft aangewezen voor de regio Utrecht voor de komende jaren, namelijk: gezond leven, groene economie en diensteninnovatie. Hogeschool Utrecht in 2020 │ 9


4 STUDENTEN: GEWILD OP DE ARBEIDSMARKT

-

-

-

We willen - onze studenten opleiden tot sterk gemotiveerde professionals, die gewild zijn op de arbeidsmarkt. - dat studenten de opleiding kiezen die bij hen past. - onze studenten gevarieerd en uitdagend onderwijs bieden, dat is verrijkt door onderzoek. - studenten de mogelijkheid bieden om hun persoonlijke talent te ontwikkelen en zich te onderscheiden van andere studenten. - dat studenten en docenten samen werken aan de verbetering van studiesucces. - dat studenten en alumni tevreden zijn over hun opleiding. 10 │ Hogeschool Utrecht in 2020

Hoe maken we dit waar? - We begeleiden aanstaande studenten bij hun oriëntatie op een studie en voeren met hen een intakegesprek. De inzet daarvan is de juiste student op de juiste plaats. De propedeusefase kent de mogelijkheid tot selectie, oriëntatie en verwijzing. - Betrokkenheid en binding zijn kenmerkend voor onze relatie met studenten. We begeleiden studenten tijdens hun studie en hun voorbereiding op de (toekomstige) werksituatie. We weten wat veel voorkomende oorzaken van studievertraging zijn en pakken die systematisch aan. - We stimuleren onze studenten zich te ontwikkelen tot excellente beroeps-

beoefenaars. Studenten kunnen binnen honourstrajecten een eigen profiel kiezen, zoals ondernemerschap, internationale oriëntatie, onderzoek en bestuurlijke participatie. Wij zorgen voor structuur en ondersteuning. Daar staat tegenover dat we van onze studenten verwachten dat ze hun studie op de eerste plaats zetten en hard werken. We bieden een inspirerende leeromgeving op het Utrecht Science Park en Amersfoort. We luisteren goed naar onze studenten. Zij zijn mede-vormgever én lid van de

-

kennisorganisatie. Hun inzichten en ervaringen zijn voor ons van grote waarde. Studenten weten immers als geen ander wanneer ze onderwijs uitdagend vinden en wat eventuele barrières zijn. We beschouwen onze studenten niet alleen als startende professionals, maar ook als toekomstige partners in de beroepspraktijk. Ook na de studie blijven we investeren in de relatie met oud-studenten, bijvoorbeeld in de vorm van een alumnibeleid en door een relevant aanbod van opleidingen voor verdere ontwikkeling.

Resultaten 2020 • Het aantal studenten dat binnen anderhalf jaar na afstuderen een baan vindt, ligt boven het landelijk gemiddelde. • Het salaris van onze alumni ligt binnen anderhalf jaar na afstuderen boven het landelijk gemiddelde. • Het aantal studenten in honourstrajecten is toegenomen. • Het studiesucces is toegenomen. • Het aantal werkenden dat onderwijs volgt aan onze hogeschool is toegenomen. • Het aantal studenten dat een voltijd bacheloropleiding afrondt, is stabiel gebleven. • Het aantal plaatsen in de medezeggenschapsraden en opleidingscommissies dat door studenten is bezet, is gestegen. Hogeschool Utrecht in 2020 │ 11


5 ONDERWIJS: LEVEN LANG LEREN -

-

We willen - dat ons onderwijs van goede kwaliteit is, en verweven is met onderzoek. - inspelen op snel veranderende functies en beroepen en een stevige verbinding realiseren met de beroepspraktijk. De loopbaan van professionals staat centraal. - dat ons onderwijs toekomstbestendig is en internationaal georiënteerd. - dat alle docenten minimaal beschikken over een masteropleiding, uitstekende didactische vaardigheden hebben en verbonden zijn met de beroepspraktijk of met onderzoek.

12 │ Hogeschool Utrecht in 2020

Hoe maken we dit waar? - We zien onze studenten als startende of ervaren professionals. We leiden hen op tot reflectieve professionals die evidence based werken, het vermogen hebben om te reflecteren en te abstraheren en in staat zijn actuele praktijkkennis te combineren met theoretische kennis. Studenten leren nieuwe kennis te ontwikkelen en toe te passen, zodat ze als professionals hun beroepspraktijk voortdurend kunnen blijven vernieuwen. - Met blended learning, een combinatie van face-to-face onderwijs, online leren en leren op de werkplek, spelen we in op de onderlinge verschillen tussen studenten. Die verschillen hebben te maken met leerstijl, studietempo,

profilering en de inhoudelijke accenten die ze willen aanbrengen in hun studie. We investeren in duurzame relaties met de beroepspraktijk in de vorm van professional (business) communities waarin onderwijs, onderzoek en werkveld met elkaar verweven zijn. Alumni zijn daarbij onze natuurlijke partners in de beroepspraktijk. Onze opleidingen gaan uit van kwalificaties die door de beroepspraktijk zijn erkend, en zijn van hoge kwaliteit. Het onderwijs wordt verzorgd door docenten, lectoren en professionals uit de beroepspraktijk. Zij weten hoe ze moeten

Voorbeelden van nauwe samenwerking met de beroepspraktijk: • Opleidingen die worden ontwikkeld op basis van veranderingen in de beroepspraktijk. • Curricula die tot stand komen in co-creatie met de beroepspraktijk. • Curricula die zijn ingericht aan de hand van cases uit het werkveld. • Leren op de werkplek. • Afstuderen op praktijkgericht onderzoek in opdracht van een bedrijf of instelling.

-

lesgeven, inspireren, stimuleren en begeleiden. Immers, goed onderwijs staat of valt met de kwaliteit van docenten. Al onze opleidingen ontwikkelen en volgen een bij het beroepenveld passende internationaliseringsstrategie.

Resultaten 2020 • Bij accreditaties streven we naar het eindoordeel ‘goed’ en ‘excellent’. • Al onze docenten en onderzoekers hebben minimaal een mastergraad; 20 procent is gepromoveerd. • Al onze docenten en onderzoekers zijn didactisch geschoold. • Al onze docenten en onderzoekers zijn actief op minimaal twee van de drie gebieden onderwijs, praktijkgericht onderzoek en beroepspraktijk. Hogeschool Utrecht in 2020 │ 13


FEITEN OVER HOGESCHOOL UTRECHT Studenten • We hebben ca. 36.500 studenten: - ca. 28.500 voltijd bachelorstudenten - ca. 4.400 deeltijd en duale bachelorstudenten - ca. 3.600 masterstudenten • In totaal worden er jaarlijks meer dan 5.000 diploma’s uitgereikt. Bijna één op de vijf daarvan gaat naar een afgestudeerde masterstudent en met dit hoge aantal onderscheiden we ons van veel andere hogescholen. • De studenten die een post-initiële opleiding volgen, verrichten hun studie allemaal naast hun baan. • Zo’n 11.000 professionals volgen bij ons - naast hun baan - korte cursussen. 14 │ Hogeschool Utrecht in 2020

Medewerkers • We hebben bijna 3.500 medewerkers. • Van de docenten en onderzoekers heeft 72,5 procent een mastertitel en is 7,3 procent gepromoveerd. Omzet Onze omzet bedraagt ruim 300 M euro. Faculteiten We hebben zes faculteiten: Communicatie & Journalistiek, Educatie, Economie & Management, Gezondheidszorg, Maatschappij & Recht, Natuur en Techniek.

Kenniscentra We hebben zes kenniscentra: Communicatie & Journalistiek, Educatie, Innovatie & Business, Innovatie van Zorgverlening, Sociale Innovatie, Technologie & Innovatie. Vestigingen We verhuizen met onze Utrechtse vestigingen naar een campus op het Utrecht Science Park (USP). Op het USP bevinden zich ook veel van onze strategische en kennisintensieve partners. Naast de (toekomstige) hoofdlocatie in Utrecht hebben we een kleinere vestiging in Amersfoort.

Strategische partnerschappen • We hebben convenanten gesloten met Universiteit Utrecht / Universitair Medisch Centrum Utrecht, Hogeschool voor de Kunsten en de ROC’s in de regio. • Sinds 2011 bestaat CARPE (Consortium on Applied Research and Professional Education), een internationaal consortium voor praktijkgericht onderzoek en beroepsgericht onderwijs. Behalve Hogeschool Utrecht maken daarvan ook deel uit: de Hamburg University of Applied Sciences, Polytechnic University Valencia, Turku University of Applied Sciences en Manchester Metropolitan University. Hogeschool Utrecht in 2020 │ 15


6 ONDERZOEK: PRAKTIJKGERICHT -

-

-

We willen - investeren in praktijkgericht onderzoek. Zo zorgen we ervoor dat ons onderwijs vakinhoudelijk van hoge kwaliteit blijft en aansluit bij actuele vraagstukken uit de beroepspraktijk. - een bijdrage leveren aan de innovatie van de beroepspraktijk en impact hebben op de kennisinfrastructuur en de economische en maatschappelijke ontwikkeling in de regio. - onze studenten optimaal voorbereiden op een beroepspraktijk die voortdurend en in hoog tempo verandert. - dat ons onderzoek in omvang toeneemt en positief beoordeeld wordt.

16 │ Hogeschool Utrecht in 2020

Hoe maken we dit waar? - We werken structureel samen met instellingen en bedrijven. Zij formuleren samen met ons onderzoeksvragen en zijn betrokken bij het onderzoek. Er is sprake van intensieve kennisuitwisseling. - Actuele vraagstukken en thema’s uit het beroepenveld bepalen mede onze onderzoeksagenda. De programmering van het onderzoek vindt plaats in de kenniscentra, die geclusterd zijn naar inhoud. Er is sprake van co-creatie door publiek-publieke of publiek-private samenwerking. - Docenten en studenten worden meer betrokken bij het onderzoek. Die betrokkenheid varieert van het begeleiden van studenten bij onderzoek tot het

leveren van een substantiële bijdrage aan het onderzoek binnen een lectoraat. We maken meer middelen vrij voor de verdere vervlechting van onderwijs en onderzoek. Voor de financiering van onderzoek doen we een beroep op (externe) Nederlandse en Europese fondsen. In internationaal verband werken we samen met partners die van belang zijn voor ons onderzoek. Omdat onderzoek een relatief jonge traditie heeft in het hoger beroepsonderwijs, versterken we de identiteit

-

van ons onderzoek. Daarbij hebben we nadrukkelijk aandacht voor de vraagarticulatie vanuit het beroepenveld, de verwevenheid van onderzoek en onderwijs, en de onderzoeksmethoden en -technieken die we gebruiken. Ons onderzoek voldoet aan wetenschappelijke standaarden. We hebben een goed functionerend kwaliteitszorgsysteem voor onderzoek.

Resultaten 2020 • Het aantal docenten dat participeert in onderzoek is toegenomen. • We hebben meer externe middelen verworven voor onderzoek. • Bij de externe beoordeling behalen alle kenniscentra op alle onderdelen minimaal ‘goed’. Hogeschool Utrecht in 2020 │ 17


ALLIANTIES: 7 STRATEGISCHE SAMEN STERK We willen - herkend en erkend worden als een organisatie die waardevol is voor haar omgeving. - doelbewust onze netwerken en onze zichtbaarheid vergroten. - samen met onze partners impact hebben op de innovatie- en ontwikkelkracht van de regio. - dat het beroepenveld kennis deelt met studenten en medewerkers - via stageplekken, afstudeermogelijkheden en gastcolleges. - dat het beroepenveld ons vraagt praktijkgericht onderzoek te doen naar maatschappelijk relevante vraagstukken.

Valorisatiecentrum In 2011 hebben we - samen met Universiteit Utrecht, Universitair Medisch Centrum Utrecht en Rabobank Utrecht - het Utrecht Valorisatie Centrum ingericht, om onze valorisatiekracht te vergroten. Center of Expertise De creatieve industrie is in onze regio één van de snelst groeiende sectoren. Daarom werken we samen met bedrijven en kennisinstellingen in het Center of Expertise ‘Creatieve Industrie’. Kernpartners zijn: TNO, Evident, eFocus, OneShoe en de HKU. 18 │ Hogeschool Utrecht in 2020

Hoe maken we dit waar? - We ontwikkelen ons onderwijs en onderzoek samen met onze belangrijkste partners in de beroepspraktijk en zorgen daarmee (ook) voor een goede aansluiting op die praktijk. - We werken samen met relevante (netwerken van) grote en kleine bedrijven, instellingen en overheden. - We werken samen met kennisinstellingen in het hoger onderwijs waaronder onze strategische partners op het Utrecht Science Park. - We werken samen met het voortgezet onderwijs en met ROC’s in de regio. - In het aangaan van partnerschappen zijn we selectief op basis van kwaliteit. Grote en kleine werkgevers zijn welkome gasten en onze relatie met hen is optimaal. - We onderhouden de relatie met onze alumni en zorgen ook daarmee voor een sterke band met de beroepspraktijk in de regio. - Zowel in onze vestiging in Utrecht als in Amersfoort stimuleren we de ontmoeting en verbinding met onze partners. - We zorgen voor een goede inbedding en ondersteuning van valorisatie. Resultaten 2020 • Het aantal strategische samenwerkingspartners is toegenomen. • Het aantal publiek-publieke en publiekprivate samenwerkingsverbanden is toegenomen. • Het aantal docenten uit de beroepspraktijk dat zich structureel en langjarig aan ons verbindt, is toegenomen. Hogeschool Utrecht in 2020 │ 19


8 ORGANISATIE: PARTNERSCHAP ALS BASIS

-

-

We willen - een van de meest aantrekkelijke werkgevers in de regio zijn, voor zowel vast als flexibel personeel. - dat onze medewerkers werken in teams. - dat onderwijs en onderzoek plaatsvinden in een inspirerende leer- en werkomgeving. - onze basisprocessen rond onderwijs en onderzoek op orde, en de kwaliteit op alle onderdelen op peil houden. Onze organisatie is dynamisch, innovatief, flexibel en adaptief en onze processen zijn stabiel en solide. Daardoor zijn we in staat adequaat in te spelen op actuele ontwikkelingen. 20 │ Hogeschool Utrecht in 2020

Hoe maken we dit waar? - Partnerschap is het centrale begrip in onze besturingsfilosofie. Taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en eigenaarschap liggen daar in de organisatie waar optimaal invloed kan worden uitgeoefend op het uitvoeringsproces en het resultaat daarvan. Co-creatie, vakmanschap, leiderschap en vertrouwen zijn leidende principes. - Iedereen doet waarvoor hij is opgeleid en aangesteld. - Teams staan centraal, zowel in het onderwijs en onderzoek als in de ondersteunende diensten. Alleen een team kan - in samenspraak met studenten het onderwijs en onderzoek of de ondersteuning vormgeven en uitvoeren.

Teamleden verdelen de taken, organiseren de onderlinge feedback, helpen elkaar om beter te worden en leggen verantwoording af. Onze medewerkers ontwikkelen zich continu, zowel individueel als in teamverband. Hiervoor is een passend onderwijs- en ontwikkelaanbod beschikbaar, inclusief persoonlijke budgetten en ondersteuning bij loopbaanontwikkeling. Alle leidinggevenden volgen leiderschapstrajecten. We bieden onze studenten en mede-

-

werkers een plezierige en herkenbare thuisbasis op de Utrechtse campus en in Amersfoort. Onze gebouwen voorzien in een excellente leer- en werkomgeving en in de mogelijkheid tot kennisdeling met professionals en externe kennispartners. We beschikken over diverse multifunctionele en hoogwaardige (onderwijs)ruimtes. Onze bedrijfsvoering is hoogwaardig en robuust. Door standaardisering van de dienstverlening zijn we in staat onderwijs en onderzoek optimaal te faciliteren.

Resultaten 2020 • We weten talentvolle medewerkers aan te trekken en aan ons te binden. • De verhouding tussen onderwijzend en onderzoekend personeel enerzijds en ondersteunend personeel anderzijds is verschoven ten gunste van de docenten en onderzoekers. • We investeren permanent in de scholing van onze medewerkers. Hogeschool Utrecht in 2020 │ 21


9 TOEKOMSTBESTENDIG: PEOPLE, PLANET, PROFIT We willen - bijdragen aan een duurzame en rechtvaardige samenleving. - dat duurzaamheid voor ons vanzelfsprekend is. - de verontreiniging en belasting van het milieu tot een minimum beperken. - de basis voor het onderwijs en onderzoek op orde hebben en naar zowel overheden als (maatschappelijke) stakeholders verantwoording afleggen en transparant en open zijn.

Hoe maken we dit waar? - We hebben oog voor de drie P’s: people, planet, profit. - We sluiten aan bij het streven van de gemeente en de provincie Utrecht om klimaatneutraal te worden. - We hanteren duurzaamheid als uitgangspunt in onze gebouwen en voorzieningen en verminderen zo de uitstoot van CO2. - We investeren in de mogelijkheden voor duurzaam woon-werkverkeer. - We zijn een financieel stabiele en gezonde organisatie en hanteren een meerjaren begroting en planning- en controlcyclus. - We verschuiven middelen van ondersteuning naar onderwijs en onderzoek. - We leggen verantwoording af aan de overheid en onze maatschappelijke stakeholders. We zijn transparant over wat we hebben bereikt.

Resultaten 2020 • Duurzaamheid maakt deel uit van het professioneel handelen van onze studenten en medewerkers, zowel in sociaal, ecologisch als economisch opzicht. • De uitstoot van CO2 is verminderd. 22 │ Hogeschool Utrecht in 2020

Hogeschool Utrecht in 2020 │ 23


BIJLAGE 1: RESULTATEN 2020 Faculteiten en diensten vertalen dit instellingsplan naar meerjarenplannen om de vastgestelde doelen te realiseren. Er is ruimte voor verdere uitwerking per domein

en thema. Die ruimte is mede afhankelijk van de vragen die worden gesteld door de beroepspraktijk.

In onderstaande tabel zijn de HU-brede resultaten voor 2020 nader uitgewerkt.

Resultaten 2020

Nadere uitwerking

0-meting

Het aantal studenten dat binnen anderhalf jaar na afstuderen een baan vindt, ligt boven het landelijk gemiddelde.

Hbo-monitor, ingevuld door zowel bachelor- als master-

Wordt voor het eerst gemeten in 2014.

studenten. Het salaris van onze alumni ligt binnen anderhalf jaar na afstuderen boven het landelijk gemiddelde.

Hbo-monitor, ingevuld door zowel bachelor- als master-

Wordt voor het eerst gemeten in 2014.

studenten. Het aantal studenten in honourstrajecten is toegenomen.

Honoursstudenten: 10%.

Honoursstudenten: 1,5%

Het studiesucces is toegenomen.

-

Rendement voltijd bacheloropleidingen 63% Rendement deeltijd bacheloropleidingen 78% Rendement bekostigde masteropleidingen 59%

Post-initiële opleidingen: 13.120 (+ 60%)

Post-initiële opleidingen: 8.200

Non-degree opleidingen: 14.850 (+ 35%)

Non-degree opleidingen: 11.000

Het aantal studenten dat een voltijd bacheloropleiding afrondt, is stabiel gebleven.

-

4.127

Het aantal plaatsen in de medezeggenschapsraden en opleidingscommissies dat door studenten is bezet, is gestegen.

90%

60%

Bij accreditaties streven we naar het eindoordeel ‘goed’ en ‘excellent’.

‘Goed’ en ‘excellent’ op de schaal onvoldoende, vol-

3%

Het aantal werkenden dat onderwijs volgt aan onze hogeschool is toegenomen.

doende, goed, excellent. 100% mastergraad

72,5% mastergraad

20% gepromoveerd

7,3% gepromoveerd

Al onze docenten en onderzoekers zijn didactisch geschoold.

100% Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid

Wordt voor het eerst gemeten in 2014.

Al onze docenten en onderzoekers zijn actief op minimaal twee van de drie gebieden onderwijs, praktijkgericht

-

Wordt voor het eerst gemeten in 2014.

Het aantal docenten dat participeert in onderzoek is toegenomen.

230 fte (+ 35%)

170 fte

We hebben meer externe middelen verworven voor onderzoek.

7,5 M euro (+ 50%)

5 M euro

Bij de externe beoordeling behalen alle kenniscentra op alle onderdelen minimaal ‘goed’.

100% minimaal goed op een schaal van onvoldoende,

50%

Al onze docenten en onderzoekers hebben minimaal een mastergraad; 20 procent is gepromoveerd.

onderzoek en beroepspraktijk.

voldoende, goed, zeer goed, excellent. Het aantal strategische samenwerkingspartners is toegenomen.

+ 20% ten opzichte van 2014.

Wordt voor het eerst gemeten in 2014.

Het aantal publiek-publieke en publiek-private samenwerkingsverbanden is toegenomen.

-

Wordt voor het eerst gemeten in 2014.

Het aantal docenten uit de beroepspraktijk dat zich structureel en langjarig aan ons verbindt, is toegenomen.

+ 20% ten opzichte van 2014.

Wordt voor het eerst gemeten in 2014.

We weten talentvolle medewerkers aan te trekken en aan ons te binden.

-

Wordt voor het eerst gemeten in 2014.

De verhouding tussen onderwijzend en onderzoekend personeel enerzijds en ondersteunend personeel anderzijds

De verhouding docenten / onderzoeker:

De verhouding docenten / onderzoeker:

is verschoven ten gunste van de docenten en onderzoekers.

ondersteunend personeel in euro’s is 70 : 30.

ondersteunend personeel in euro’s is 64,6 : 35,4.

We investeren permanent in de scholing van onze medewerkers.

-

6% van het totale jaarinkomen.

Duurzaamheid maakt deel uit van het professioneel handelen van onze studenten en medewerkers, zowel in sociaal,

-

Wordt voor het eerst gemeten in 2014.

20% lagere CO2 uitstoot ten opzichte van 2014.

Wordt voor het eerst gemeten in 2014.

ecologisch als economisch opzicht. De uitstoot van CO2 is verminderd. 24 │ Hogeschool Utrecht in 2020

Hogeschool Utrecht in 2020 │ 25


BIJLAGE 2: PRESTATIEAFSPRAKEN 2015 In 2012 hebben de instellingen voor hoger onderwijs prestatieafspraken gemaakt met de minister van OC&W voor de periode tot eind 2015. Voor Hogeschool Utrecht gaat het om de volgende afspraken:

Indicator

0-meting

Afspraak 2015

Uitval voltijd bacheloropleidingen uit de instelling

33%

32%

Uitval voltijd bacheloropleidingen binnen de instelling

9,9%

10%

Rendement voltijd bacheloropleidingen

63%

64%

Uitval deeltijd bacheloropleidingen uit de instelling

32%

32%

Rendement deeltijd bacheloropleidingen

78%

78%

Uitval bekostigde masteropleidingen uit de instelling

23%

23%

Rendement bekostigde masteropleidingen

59%

59%

Percentage studenten dat als excellent afstudeert

1,5%

6%

Alumnitevredenheid

6,9

7

Bezetting studentenposities in de medezeggenschaps-

60%

80%

Minimaal 12 contacturen

60%

100%

Percentage docenten met een mastergraad

72,5%

86%

Percentage docenten met een PhD

7,3%

10%

Verhouding in euro’s OP-OBP

1,824 (64,6% : 35,4%)

2,202 (68,8% : 31,2%)

Dit document kwam (mede) tot stand door met verschillende in- en externe stakeholders van gedachten te wisselen over onze ambities en relevante ontwikkelingen.

• • • •

Strategische partners Tijdens drie ontbijtbijeenkomsten zijn telkens in een kleine setting - gesprekken gevoerd met meer dan vijftig vertegenwoordigers van: • de beroepenvelden waarvoor wij opleiden • landelijke studentenmedezeggenschapsorganisaties

Convenantpartners Tevens hebben we gesproken met onze Utrechtse partners in de keten, namelijk: • de Universiteit Utrecht • het Universitair Medisch Centrum Utrecht • de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht • het ROC Midden Nederland, het MBO Utrecht en het ROC Amersfoort.

Intern Binnen de eigen organisatie hebben we twee studiedagen georganiseerd, waarvoor faculteitsdirecteuren, dienstdirecteuren, instituutsdirecteuren en lectoren waren uitgenodigd. Ook spraken we twee keer met de Hogeschool Raad en een aantal keer met het Management Overleg en het HU-Diensten Overleg.

raden en opleidingscommissies

BIJLAGE 3: CONSULTATIE

26 │ Hogeschool Utrecht in 2020

partners in de kennisketen de gemeenten in onze regio de Provincie Utrecht partners van het Utrecht Science Park en de Utrecht Development Board brancheorganisaties en subsidieverstrekkers oud-bestuurders van MUST (Medezeggenschap Utrechtse STudenten), een vereniging van studentenmedezeggenschap in Hogeschool Utrecht.

Raad van Toezicht Met de Raad van Toezicht hebben we over dit plan drie keer van gedachten gewisseld.

Hogeschool Utrecht in 2020 │ 27


BIJLAGE 4: INSPIRATIEBRONNEN -

-

-

-

Branchecode governance. HBO-raad, vereniging van hogescholen. Den Haag, 2006. DifferentiĂŤren in drievoud omwille van kwaliteit en verscheidenheid in het hoger onderwijs. Advies van de Commissie Toekomstbestendig Hoger Onderwijs Stelsel. [Z.p.], 2010. Envisioning the future of education technology. http://www.perceptum.nl/wp-content/uploads/2013/03/envisioning-the-future-of-education.pdf. Geraadpleegd op 20 november 2013. Manifest HU 2021. Interne publicatie Hogeschool Utrecht. [Utrecht, 2013]. Naar een lerende economie. Investeren in het verdienvermogen van Nederland. Wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid. Amsterdam, 2013. http://www.wrr.nl/fileadmin/nl/publicaties/PDF-Rapporten/2013-1101__WRR_Naar_een_lerende_economie.pdf. Geraadpleegd op 12 december 2013. School maken in het hart van het land. Redactie Ad van Liempt en Janny Ruardy. Utrecht, [z.j.]. Stepping Stones. Strategische agenda 2013-2016. Economic Board Utrecht. [Z.p., 2013], http://www.economicboardutrecht.nl/wp-content/uploads/2012/11/EBU-stepping-stones_def2.pdf. Geraadpleegd op 12 december 2013.

Colofon Uitgave Hogeschool Utrecht maart 2014 Ontwerp Troost communicatie, Utrecht Fotografie Femke van den Heuvel, Ed van Rijswijk, Irvin van Hemert, Harold van de Kamp, Jan Willem Groen, Martin Hogeboom, Erik Kottier. Druk Grafisch bedrijf Tuijtel, Hardinxveld-Giessendam

28 │ Hogeschool Utrecht in 2020


Profile for Hogeschool Utrecht

Hogeschool Utrecht in 2020  

‘Hogeschool Utrecht in 2020’ is een strategisch document dat aangeeft waar we in 2020 willen staan. Het geeft ons richting in ons werk en bi...

Hogeschool Utrecht in 2020  

‘Hogeschool Utrecht in 2020’ is een strategisch document dat aangeeft waar we in 2020 willen staan. Het geeft ons richting in ons werk en bi...

Advertisement