Page 1

COHORT 2012 / 2013

TWEEDEGRAADS LERARENOPLEIDING TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS EN DE ASSOCIATE DEGREE OPLEIDING ONDERWIJSONDERSTEUNER


INHOUDSOPGAVE INLEIDING

3

BEROEPSBEELD LERAAR TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS

3

DE BACHELOR LERARENOPLEIDING TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS (LTb)

3

EXAMENPROGRAMMA LERARENOPLEIDING TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS (LTb)

5

BEROEPSBEELD ONDERWIJSONDERSTEUNER TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS

7

DE ASSOICIATE DEGREE ONDERWIJSONDERSTEUNER TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS

9

EXAMENPROGRAMMA ONDERWIJSONDERSTEUNER TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS

10

AANSLUITING AD-OPLEIDING OP BACHELOROPLEIDING

14

CONTACTGEGEVENS Vragen over deze nieuwe opleiding? Neem contact op met: Edwin Versluis Coรถrdinator LTb, Telefoonnummer: 010 794 44 38 Emailadres: e.versluis@hr.nl

LEERLINGEN ENTHOUSIASMEREN VOOR WERK IN EEN TECHNISCH BEROEP 2

4


TWEEDEGRAADS LERARENOPLEIDING TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS (LTb) INLEIDING DEZE OPLEIDING IS BEDOELD VOOR MANNEN ÉN VROUWEN MET AFFINITEIT VOOR TECHNIEK OF ERVARING HEBBEN IN EEN TECHNISCH BEROEP EN DIE GRAAG HUN KENNIS EN VAARDIGHEDEN OVER TE DRAGEN AAN JONGEREN IN HET VMBO OF HET MBO. HOGESCHOOL ROTTERDAM BIEDT DEZE NIEUWE VERBREDE OPLEIDINGEN AAN MET SPECIALISATIES IN ZEVEN BEVOEGDHEIDSGEBIEDEN, TE WETEN: ¬ BOUWKUNDE* ¬ BOUWTECHNIEK ¬ ELEKTROTECHNIEK ¬ INSTALLATIETECHNIEK ¬ MECHANISCHE TECHNIEK ¬ MOTORVOERTUIGENTECHNIEK ¬ WERKTUIGBOUWKUNDE* *

DE SPECIALISATIES BOUWKUNDE EN WERKTUIGBOUWKUNDE GELDEN ALLEEN VOOR DE BACHELOR OPLEIDING.

Het opleidingsteam Het opleidingsteam Technisch beroepsonderwijs leidt studenten met een gedegen technische achtergrond op die ¬ een uitgebreide, diepgaande inhoudelijke en didactische basis van het vak bezitten; ¬ leerlingen enthousiasmeren voor het werken in een technisch beroep;

¬ vmbo-leerlingen voorbereiden op het mbo en hen de juiste beroepskeuze laten maken; ¬ mbo-leerlingen in de volle breedte opleiden en begeleiden voor een technisch beroep; ¬ verbanden leggen met andere technische vakdisciplines; technisch verbreden; ¬ oog hebben voor de wensen en de problemen van leerlingen in de school én in het (stage) bedrijf; ¬ instructeurs en onderwijsondersteuners aansturen en begeleiden tijdens practica en daardoor startbekwaam worden wat betreft Vakmanschap en Meesterschap.

Beroepsbeeld leraar Technische beroepsonderwijs De 4-jarige hbo Lerarenopleiding Technisch beroepsonderwijs is gericht op het leraarschap in de door jou gekozen vakspecialisatie. Als leraar geef je zelfstandig les in het beroepsonderwijs en ontwikkel en begeleid je vaktheorie en practica. Je geeft onderwijs aan leerlingen die een opleiding volgen in jouw specialisatie. Bij deze deeltijden voltijdopleiding is het leren op de werkplek een belangrijk onderdeel van je studie. De leraar Technisch beroepsonderwijs is bevoegd om les te geven in alle leerjaren van het vmbo, de vakcolleges en het mbo niveau 1 t/m 4 in de gekozen specialisatie. Tot de primaire taak van de leraar behoort het samenstellen het uitvoeren, evalueren en toetsen van lesprogramma’s in school en bedrijf plus het gebruik van diverse bewerkingsmachines, gereedschappen en multi3


media. Daarbij hoort ook het begeleiden van leerlingen in de school en in stagebedrijven, overleg met collega’s en bedrijven en het aansturen van instructeurs/onderwijsondersteuners.

De reden om de opleiding voor docent Motorvoertuigentechniek te gaan volgen was voor mij heel helder. Ik wilde een wereldwijd erkend diploma voor leraar halen. Naast het diploma heeft deze opleiding mij kennis, zelfvertrouwen en een gevoel van onafhankelijkheid opgeleverd. De manier van lesgeven en de kennis van de HR docenten waren heel inspirerend voor mij. Tammo van der Wal, afgestudeerd Motorvoertuigentechniek

De bachelor Lerarenopleiding Technisch beroepsonderwijs (LTb) Studenten die instromen in de Lerarenopleiding Technisch beroepsonderwijs zullen veelal een mboopleiding in een technisch vakgebied afgerond hebben en meerdere jaren werkervaring bezitten in dat vakgebied. Ze zullen derhalve de vakspecialisatie kiezen die hoort bij hun initiële vakopleiding en vakervaring. In deze verbrede lerarenopleiding zullen ze zich op dit vakgebied gaan verbreden én verdiepen. De studenten die kiezen voor de specialisatie Werktuigbouwkunde en Bouwkunde vormen hierop een uitzondering (zie onder Uitzondering voor Werktuigbouwkunde en Bouwkunde). Het curriculum van LTb bestaat uit een onderwijskundig en beroepsvoorbereidend deel, een vaktechnisch deel en een deel dat in de beroepspraktijk plaatsvindt. Het eerste studiejaar van de opleiding is een inleiding op het beroep en het studeren waarbij de volgende vragen centraal staan “Wat houdt het beroep van leraar in?”, “Wat kan ik al?” en ‘‘Hoe leer ik?” Er vindt een brede oriëntatie plaats op het vak en de vakdidactiek in relatie tot de beschikbare Vaktechnische en Vakdidactische kennisbases waarbij het zwaartepunt op wiskunde, natuurkunde en ICT ligt. Daarnaast vindt leren plaats door te werken aan beroepstaken vanuit een oriënterende stage of door het werken vanuit casuïstiek met een koppeling aan de generieke kennisbasis. Verder is er aandacht voor studieloopbaancoaching en het opfrissen van studievaardigheden. 4

In het tweede studiejaar bekwaamt de student zich in de basisvaardigheden van het beroep waardoor hij breed inzetbaar is als leraar binnen het technische werkveld. Studenten volgen een technische route waarin twee technische richtingen anders dan hun eigen vakgebied worden aangeboden. Deze verbreding zorgt ervoor dat studenten relaties kunnen leggen tussen de verschillende technische richtingen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie technische domeinen, te weten: ¬ ‘BEI’ (bouwtechniek, elektrotechniek en installatietechniek); gericht op Bouw-Infra ¬ ‘MEI’ (mechanische techniek, elektrotechniek en installatietechniek); gericht op Metalelectro, Instalectro en Mechatronica ¬ ‘VEM’ (motor)voertuigentechniek, elektrotechniek en mechanische techniek); gericht op mobiliteit breed. Deze drie technische domeinen sluiten aan bij de vakverbreding die plaatsvindt in het vmbo (o.a. techniekbreed, intersectorale programma’s) en domeinvorming in het MBO. Waar mogelijk wordt voor de technische vakken aangesloten bij de expertise van de technische beroepsopleidingen binnen Hogeschool Rotterdam zoals die worden aangeboden door het Instituut Engineering & Applied Sciences (EAS) en het Instituut voor Bouw en Bedrijfskunde (IBB). Het leren vindt ook plaats door te werken met beroepstaken in de praktijk. Hiermee laten studenten zien dat ze de kennis en vaardigheden van het beroep van leraar zelfstandig kunnen hanteren in de beroepspraktijk. In het derde studiejaar verdiept de student zich verder in het technische vak (het vakmanschap) en de kennis en vaardigheden van het beroep


bied. Er kan gekozen worden uit één van de zeven technische specialisaties, te weten: Bouwtechniek, Elektrotechniek, Installatietechniek, Mechanische, Motorvoertuigentechniek, Werktuigbouwkunde* en Bouwkunde*.

(meesterschap) om niet alleen (technisch) breed, maar ook als technisch vakspecialist inzetbaar te zijn als leraar binnen het werkveld. In dit jaar vindt verdieping plaats in één technische vakspecialisatie. Studenten kiezen een specialisatie die in lijn ligt met hun eigen vakge-

Examenprogramma bachelor Lerarenopleiding Technisch beroepsonderwijs (LTb) Bachelor overzicht 1e jaar Werknaam Inleiding Wiskunde

Cursuscode LERWI001X

EC 2

Inleiding mechanica

LERIME02X

3

Wiskunde 1

LERWI101X

2

Energie en duurzaamheid 1

LERVEO01X

3

Inleiding Bedrijfskunde

LERBDK02X

2

Bedrijfskunde vakspecifiek

LERBVS01X

3

Inleiding computertekenen

LERICO01X

2

Computertekenen vakspecifiek

LERCVS01X

3

Techniek breed 1

LERTB101X

5

Techniek breed 2

LERTB201X

5

Beroepstaak 1 - Leraar worden (incl Vos)

LERBT101X

5

Beroepstaak 2 - Mijn doelgroep

LERBT201X

5

Blok 1

KG KG 3

2

KG/PG 2

KG 3

5

5

Drama

LERDRA01X

2

Taaltoets

LERTTR01X

0

T

SLC jaar 1

LERLBC01D

3

1

Oriënterende stage jaar 1

LERST101D

3

PG PG

5

4

KG/PG KG

5

2

KG KG

3

LERBT301X

KG/PG/SG KG

2

LERIC102X

60

Blok 4

3

ICT in het onderwijs 1

Totalen EC

Blok 3

2

Beroepstaak 3 - Vakdidactiek jaar 1

HR-keuze evt. TaalToetsDeficiëntie LERTTD01X (voor 1ec))

Blok 2

PG 4

PG

2

KG 2

KG KG

1

0

1

SG

1

2

PG

2

2

2

15

15

15

5

SG 15


Examenprogramma bachelor Lerarenopleiding Technisch beroepsonderwijs (LTb) Bachelor overzicht 2e jaar Werknaam

Cursuscode

EC

Blok 1

Blok 2

Blok 3

Wiskunde 2

LERWI201X

2

Wiskunde 3

LERWI301X

2

2

KG

Energie en duurzaamheid 2

LEREED01X

3

3

KG

2

B

LERIBT01X

5

VP2 - Inleiding installatietechniek

I

LERIIT01X

5

0

VP3 - Inleiding elektrotechniek

E

LERIET02X

5

5

VP4 - Inleiding mechanische techniek

M

LERIMT01X

5

VP5 - Inleiding motorvoertuigentechniek

V

LERIMV01X

5

0

Praktijk vak 1 (evc eigen vakrichting)

LERPV101X

2

2

Praktijk vak 2

LERPV201X

3

Beroepstaak 4 - Kijk op leren

LERBT401X

4

Beroepstaak 5 - Beroepsethiek

LERBT501X

4

5

PG

5 2

ICT in het onderwijs 2

LERMIC01X

2

2

SLC jaar 2

LERLBC02D

3

1

1

Stage jaar 2, deel 1

LERS2A01D

6

3

3

Stage jaar 2, deel 2

LERS2B01D

6

HR-keuze

div.

6

2

2

2

60

14

15

16

Hierbij uitgaan van de intrasectorale combinaties: 1. Bt - Et - It 2. Et - It - Mt

(BEI route) (MEI route)

3. Vt -Mt - -Et (VEM route)

6

PG PG

4

LERBT601X

richting een mbo-diploma hebben behaald en/of werkervaring hebben opgedaan.

KG PG

4

LERLOG01X

VP1 t/m 5: zijn inleidende vakmodulen niet bedoeld voor studenten die reeds in die

KG KG

3

Logopedie

eigen vakrichting (vp 1tm5).

KG KG

0 0

Beroepstaak 6 - Vakdidactiek jaar 2

Elke student kiest twee vakproducten (10ec) en verzorgt eventueel een les in zijn

KG/PG/SG KG

VP1 - Inleiding bouwtechniek

Totalen EC

Blok 4

5

PG 2

KG KG/PG

0

1

2

4

SG PG PG SG

15


Examenprogramma bachelor Lerarenopleiding Technisch beroepsonderwijs (LTb) Bachelor overzicht Werktuigbouwkunde 2e jaar m.u.v., Wiskunde, uitgevoerd bij Engineering & Applied Science (EAS) Werknaam

Cursuscode

EC

Blok 1

Blok 2

Blok 3

Wiskunde 2

LERWI201X

2

Wiskunde 3

LERWI301X

2

Sterk genoeg?

ENGSTK01 (EAS WTB)

3

Automatiseer de productie

ENGADP01 (EAS WTB)

3

Kiezen van een aandrijving

ENGKVA01 (EAS WTB)

3

Ontwerp van een overbrenging

ENGOVO01 (EAS WTB)

3

3

Ontwerp van een dieselmotor

ENGOVD01 (EAS WTB)

3

3

Ontwerp van een pompinstallatie

ENGOPO01 (EAS WTB)

3

Totalen EC

22

Blok 4

2

KG 2

KG

3

KG 3

KG 3

5

KG KG KG

3 5

KG/PG/SG

6

KG

6

Examenprogramma bachelor Lerarenopleiding Technisch beroepsonderwijs (LTb) Bachelor overzicht Bouwkunde 2e jaar, m.u.v. Wiskunde, uitgevoerd bij Instituut voor Bouw en Bedrijfskunde (IBB) Werknaam

Cursuscode

EC

Wiskunde 2

LERWT201X

2

Wiskunde 3

LERTWI301X

2

Geluid, warmte en licht (bouwfysica)

bouGWL2dt

1

Bouwfysica/Duurzaamheid

bouBFD1dc

3

Blok 1

Blok 2

Blok 3

Blok 4

2

KG/PG/SG KG

2

KG

1

KG 3

KG

Bouwbesluit – Installaties

bouIBB1dc

3

3

KG

Ontwerp gestapelde woningbouw

bouOGW1dp

4

4

KG

Kracht en Vormgeving

bouKEV1dc

3

Detailleren gestapelde woningbouw

bouDGW1dc

Detailleren utiliteitsbouw IvL

bouDET01dc

Totalen EC

3

KG

3

3

KG

2

2

KG

23

3

5

7

8

N.B. Voor alle opleidingen geldt dat het examenprogramma van de voltijd opleiding identiek is aan de deeltijdopleiding.

7

* Uitzondering voor werktuigbouwkunde en bouwkunde Studenten die gekozen hebben voor het uitstroomprofiel Werktuigbouwkunde en Bouwkunde volgen vanaf het tweede studiejaar vakcursussen bij de technische instituten van Hogeschool Rotterdam EAS en IBB. Voor deze programma’s is er geen mogelijkheid tot verbreding van de opleiding aangezien de studenten alle beschikbare tijd nodig hebben voor verdieping van hun bouwkundige en werktuigbouwkundige kennis. De kennisbasis Werktuigbouwkunde en Bouwkunde vraagt een stevige inhoudelijke verdieping, omdat de nadruk ligt op procestechniek en complexe ontwerpprocessen. De vakdidactiek en onderwijskundige vakken worden door en bij de Lerarenopleiding Technisch beroepsonderwijs uitgevoerd. Om toegelaten te worden tot de bachelor Leraren-opleiding, dienen studenten een relevante, afgeronde vooropleiding te hebben (mbo-4, havo of vwo).


Examenprogramma bachelor Lerarenopleiding Technisch beroepsonderwijs (LTb) Bachelor overzicht 3e jaar Werknaam

Cursuscode

EC

Blok 1 4

Blok 2

Blok 3

Blok 4

KG/PG/SG

Bouwtechniek vakspecialisatie 1

BTEVS101X

4

KG

Bouwtechniek vakspecialisatie 2

BTEVS201X

5

Bouwtechniek vakspecialisatie 3

BTEVS301X

5

Bouwtechniek vakspecialisatie 4

BTEVS401X

5

Elektrotechniek vakspecialisatie 1

ETEVS101X

4

KG

Elektrotechniek vakspecialisatie 2

ETEVS201X

5

KG

Elektrotechniek vakspecialisatie 3

ETEVS301X

5

KG

Elektrotechniek vakspecialisatie 4

ETEVS401X

5

KG

Installatietechniek vakspecialisatie 1

ITEVS101X

4

KG

Installatietechniek vakspecialisatie 2

ITEVS201X

5

KG

Installatietechniek vakspecialisatie 3

ITEVS301X

5

KG

Installatietechniek vakspecialisatie 4

ITEVS401X

5

KG

Mechanische techniek vakspecialisatie 1

MTEVS101X

4

KG

Mechanische techniek vakspecialisatie 2

MTEVS201X

5

KG

Mechanische techniek vakspecialisatie 3

MTEVS301X

5

KG

Mechanische techniek vakspecialisatie 4

MTEVS401X

5

KG

Motorvoertuigentechniek vakspecialisatie 1

MVTVS101X

4

KG

Motorvoertuigentechniek vakspecialisatie 2

MVTVS201X

5

KG

Motorvoertuigentechniek vakspecialisatie 3

MVTVS301X

5

KG

Motorvoertuigentechniek vakspecialisatie 4

MVTVS401X

5

KG

Beroepstaak 7 - Zorg en leerlingbegeleiding

LERBT701X

4

Beroepstaak 8 - De school als opdrachtgever

LERBT801X

4

5

4

LERBT901X

4

LERVDS05X

6

1

Stage en werken jaar 3, blok 1

LERS3A02D

5

5

Stage en werken jaar 3, blok 2

LERS3B02D

5

Stage en werken jaar 3, blok 3

LERS3C02D

5

Stage en werken jaar 3, blok 4 (incl. Lio)

LERS3D02D

5

SLC jaar 3

LERLBC03D

3

1

1

60

15

16

8

KG

PG 4

Beroepstaak 9 - Pedagogisch onderzoek

76 <= 4x 19ec kennis/specialisatie

KG 5

Beroepstaak 10 - Vakdidactiek (S) jaar 3

Totalen EC

KG 5

1

PG 2

2

PG

2

2

PG PG

5

PG 5

PG 5

PG

0

1

SG

14

15


Bachelor overzicht Werktuigbouwkunde 3e jaar Werknaam

Cursuscode

EC

Blok 1

Blok 2

Blok 3

Blok 4

KG/PG/SG

Ontwerpen van een verbinding

ENGOVV01 (EAS WTB)

3

3

KG

Ontwerp van een warmtewisselaar

ENGOWW01 (EAS WTB)

3

3

KG

Dimensioneren van een constructie

ENGDVC01 (EAS WTB)

2

Werktuigbouwkundig construceren 3

WTBWBC03 (EAS WTB)

2

Onderhoud

WTBOND02 (EAS WTB)

3

Duurzaam materiaalgebruik

WTBDUM01 (EAS WTB)

3

Ontwerp een mechanische constructie

WTBOMC02 (EAS WTB)

3

Totalen EC

2

KG KG

2

3

KG KG

3

3

19

5

5

6

3

EC

Blok 1

Blok 2

Blok 3

Blok 4

PG

Bachelor overzicht Bouwkunde 3e jaar Werknaam

Cursuscode

KG/PG/SG

Constructie utiliteitsbouw

bouCTB1dp

4

4

KG

Constructief ontwerpen

bouCOW1dt

2

2

KG

Bouwen in beton

bouBIB1dc

3

3

KG

Belasting op bouwwerken (bouwkundige)

bouBOB1dc

3

3

KG

Bouwen in hout en staal (constructeur)

bouBHS1dc

3

Bouwtechniek utiliteitsbouw

bouBTU01dp

4

Totalen EC

19

3

KG

4 6

6

9

3

4

KG


In het vierde studiejaar staan de minor en het afstuderen centraal. In het eerste helft van het vierde jaar werkt de student aan de minor, in de tweede helft aan afstudeeropdrachten. waarbij de student zich binnen een specifiek deel van het beroep (meesterschap) en het vak (vakmanschap) verdiept en zichzelf daarmee profileert binnen de beroepsgroep.

Examenprogramma bachelor Lerarenopleiding Technisch beroepsonderwijs (LTb) Bachelor overzicht 4e jaar Werknaam

Cursuscode

EC

Blok 1

Blok 2

Blok 3

Blok 4

KG/PG/SG

Innovaties in het vak (nieuw)

LERINV01X

3

3

KG

Taalgericht lesgeven (Aand8 voor Taal)

LERA8T01X

2

2

KG

Beroepstaak 11 - Vakdidactiek jaar 4

LERVD405X

2

SLC jaar 4

LERLBC04D

3

0

0

30

15

15

Minor

1

2

PG

2

SG SG

Minor cursorisch deel 1

DIV.

Minor cursorisch deel 2

DIV.

Minor Leren en Werken deel 1

DIV.

Minor Leren en Werken deel 2

DIV.

Toepassingsgerichte en innovatieve opdrachten deel 1 van Minor

DIV.

Toepassingsgerichte en innovatieve opdrachten deel 2 van Minor

DIV.

Afstuderen Uitstroomprofilering (afstu. 2)

TEBAFU01D

6

3

3

PG

TEBAFS04D

6

3

3

PG

Afstuderen Leren en werken jaar 4, blok3

LERS4C04D

4

4

Afstuderen Leren en werken jaar 4, blok 4, incl.

LERS4C04D

Uitstroom Vak (afstu. 2)

Totalen EC

4 60

Blok 4 Startbekwaamassessment met eis 1-2 jaar bedrijfservaring.

10

PG 4

15

15

16

14

PG


ASSOCIATE DEGREE ONDERWIJSONDERSTEUNER NIVEAU 2 TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS INLEIDING DE LERARENOPLEIDING BIEDT OOK DE MOGELIJKHEID EEN GETUIGSCHRIFT VOOR ONDERWIJSONDERSTEUNER NIVEAU 2 TE BEHALEN; HET ZOGENAAMDE ASSOCIATE DEGREE TRAJECT. DEZE OPLEIDING IS BEDOELD VOOR MANNEN EN VROUWEN DIE GRAAG HUN TECHNISCHE KENNIS EN VAARDIGHEDEN AAN JONGEREN WILLEN OVERDRAGEN MAAR DIE (NOG) NIET DE VOLLEDIGE VERANTWOORDELIJKHEID WILLEN DRAGEN VOOR HET COMPLETE ONDERWIJSPROCES. DE PRIMAIRE TAAK IS LESGEVEN EN BEGELEIDEN VAN LEERLINGEN.

Nadat je het getuigschrift Associate degree behaald hebt, kun je verder studeren aan de bachelor Lerarenopleidingen Technisch beroepsonderwijs en je tweedegraads bevoegdheid halen. In het beroepsonderwijs bestaat een voortdurende vraag naar goede Onderwijsondersteuners niveau 2 (hbo). Maar ook in het bedrijfsleven is er steeds meer behoefte aan mensen die naast hun vakspecialisme goed zijn in trainen en begeleiden. Voor deze groep mensen die een belangrijke rol spelen in het op peil brengen of houden van kennis en kunde van medewerkers, is een Associate degree opleiding een geschikte tweejarige hbo-opleiding.

Beroepsbeeld Associate degree onderwijsondersteuner Technisch beroepsonderwijs De tweejarige hbo-opleiding tot onderwijsondersteuner niveau 2 Technisch beroepsonderwijs leert je lesgeven in het beroep waarin je werkzaam bent. Als Onderwijsondersteuner niveau 2 geef je zelfstandig les in het beroepsonderwijs en begeleid je practica. De lessen geef je aan leerlingen die een opleiding volgen voor jouw vak. Je leert in de opleiding veel over het begeleiden en motiveren van leerlingen en het overbrengen van vakinhoudelijke kennis en kunde. Bij deze deeltijdopleiding is het leren op de werkplek een belangrijk onderdeel van de studie. De Associate degree opleiding vormt een brug tussen mboniveau 4 en de hbo-Lerarenopleiding. De Onderwijsondersteuner werkt bij de uitvoering van zijn taken zelfstandig in het onderwijsleerproces en met een eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van de inhoud en de vorm daarvan. De zelfstandigheid is ingekaderd binnen de lijnen van het curriculum waarvoor het lerarenteam eindverantwoordelijk is. De tweedegraads leraar is en blijft leidend ten aanzien van het primaire proces. De onderwijsondersteuner onderscheidt zich in zelfstandige verantwoordelijkheid binnen het primaire proces van de onderwijsondersteuner op mbo-niveau 4 en beschikt ook altijd over een vakinhoudelijke specialisatie in een vak/leergebied. De pedagogisch didactische eisen die daarnaast 11


Door de AD-opleiding Onderwijsondersteuner Technische beroepen word ik binnen mijn school steeds serieuzer genomen. Ik leer hoe ik mijn expertise als automonteur op verschillende manieren aan leerlingen kan overdragen. Ik maak leerlingen echt enthousiast voor mijn eigen vak.â&#x20AC;? Ad Fousert, student Motorvoertuigentechniek

12 12


worden gesteld maken de opleiding op hbo-niveau noodzakelijk. Het werk van de onderwijsondersteuner op Associate degree-niveau lijkt in uitvoerende zin in veel opzichten op dat van de leraar (hbobachelor). Verschil is dat de onderwijsondersteuner leerproblemen bijvoorbeeld wel adequaat moet signaleren, maar de hulp van de leraar behoeft om een doelmatige aanpak te realiseren. Dit heeft te maken met verschillen in het kennisniveau. De onderwijsondersteuner dient de onderwijsinhoud die aan de orde is te beheersen, maar hoeft geen overzicht te hebben van het totale curriculum. De leraar heeft een grotere verantwoordelijkheid, blijft eindverantwoordelijk voor het curriculum en speelt een zwaardere rol in de kwaliteitszorg. Om toegelaten te worden tot de Associate degree-opleiding, dienen studenten ¬ een relevante, afgeronde vooropleiding te hebben (mbo-4, havo of vwo); ¬ minimaal twee jaar werkzaam te zijn in het beroep. Studenten die instromen aan de opleiding Onderwijsondersteuner niveau 2 Technisch beroepsonderwijs zullen veelal een mbo-opleiding in een technisch vakgebied hebben en meerdere jaren werkervaring in dat vakgebied. Studenten zullen veelal het uitstroomprofiel kiezen dat hoort bij hun initiële vakopleiding en vakervaring. In de Associate degree-opleiding zullen ze zich richten op het primaire proces van het lesgeven. Het curriculum van de opleiding Onderwijsondersteuner bestaat uit een onderwijskundig en een beroepsvoorbereidend deel, een vaktechnisch deel en een deel dat plaatsvindt in de beroeps-

praktijk. In de opleiding staan zes beroepstaken centraal waarin kennis van onderwijskundige en beroepsvoorbereidende onderdelen ‘just-in-time’ aangeboden worden. De beroepstaken lopen op qua complexiteit, sturing en begeleiding. Bij het uitvoeren van beroepstaken worden de competenties van studenten op verschillende manieren ontwikkeld. Het programma van het eerste studiejaar van de opleiding is voor alle studenten aan de opleiding Onderwijsondersteuner Technische beroepsonderwijs identiek en vormt een inleiding op het beroep, de basiskennis en basisvaardigheden en het studeren. Hierbij staan de volgende vragen centraal: ”Wat houdt het beroep van leraar in?”, ”Wat kan ik al?” en “Hoe leer ik?”. Leren vindt plaats door een brede oriëntatie in relatie tot de beschikbare kennisbases. In het eerste jaar ligt het zwaartepunt bij wiskunde, mechanica, energie & duurzaamheid en ICT. Ook vindt leren plaats door te werken aan beroepstaken vanuit een oriënterende stage of door het werken vanuit casuïstiek. Tevens is er veel aandacht voor studievaardigheden die het mogelijk maken het eigen leerproces te (gaan) sturen. Tenslotte vindt leren plaats door te werken met een portfolio waarin sturing van het eigen leerproces zichtbaar wordt. In het tweede studiejaar bekwamen de studenten zich verder in de basisvaardigheden van het beroep. De vakspecialisatie wordt doorgezet. Daarnaast worden er twee wiskundecursussen aangeboden ter verdere verdieping waardoor studenten voorbereid zijn op doorstroom naar een Bachelor-opleiding. Het leren vindt plaats door te werken met beroepstaken in de praktijk

13

waarmee studenten laten zien dat ze de kennis en vaardigheden van het beroep kunnen hanteren in de beroepspraktijk. De stage wordt door middel van een assessment formeel afgerond in het tweede jaar.

Aansluiting AD-opleiding op Bacheloropleiding De studenten met een Associate degree Onderwijsondersteuner Technisch Beroepsonderwijs kunnen na hun tweejarige opleiding instromen in jaar 3 van de Bacheloropleiding. In dit jaar volgen ze een synchronisatieprogramma zodat ze in jaar 4 volledig in de pas lopen en samen met de vierdejaars kunnen deelnemen aan de Minor en kunnen afstuderen.


Examenprogramma associate degree onderwijsondersteuner Technisch beroepsonderwijs Associate degree overzicht 1e jaar Werknaam

Cursuscode

Inleiding Wiskunde

LERWI001X

EC

Blok 1

2

2

Blok 2

Blok 3

Blok 4

KG/PG/SG KG

Inleiding mechanica

LERIME02X

3

Wiskunde 1

LERWI101X

2

3 2

KG

Techniek breed 1

LERTB101X

5

5

KG

Techniek breed 2

LERTB201X

5

Beroepstaak 1 - Leraar worden

LERBT101X

5

Beroepstaak 2 - Mijn doelgroep

LERBT201X

5

5 5

LERBT201X

4

ICT in het onderwijs 1

LERIC102X

2

Drama

LERDRA01X

2

Taaltoets

LERTTR01X

0

T 1

PG 4

PG

2

KG 2

KG KG

SLC jaar 1

LERLBC01D

3

Oriënterende stage jaar 1

LERST101D

3

Stage jaar 1 deel 2 AD

LERSTJ102X

8

HR-keuze evt. TaalToetsDeficiëntie LERTTD01X (voor 1ec)

div.

4

2

2

60

14

14

14

PG PG

5

Beroepstaak 3 - Vakdidactiek jaar 1

Totalen EC

KG

1

0

1

3

SG PG

3

5

PG SG

16

16


Examenprogramma associate degree onderwijsondersteuner Technisch beroepsonderwijs Associate degree overzicht 2e jaar Werknaam

Cursuscode

EC

Blok 1

Wiskunde 2

LERWI201X

2

2

Wiskunde 3

LERWI301X

2

2

KG

Vakspecialisatie 2 jaar 3 BC programma

zie jaar 3 bachelor

5

5

KG

Praktijk vak 1 (evc eigen vakrichting)

LERPV101X

2

Praktijk vak 2

LERPV201X

3

Beroepstaak 4 - Kijk op leren

LERBT401X

4

Beroepstaak 5 - Beroepsethiek

LERBT501X

4

Beroepstaak 6 - Vakdidactiek jaar 2

LERBT601X

5

5

Beroepstaak 7 AD - afstuderen

LERBT701X

5

2

Logopedie

LERLOG01X

2

ICT in het onderwijs 2

LERMIC01X

2

2

SLC jaar 2

LERLBC02D

3

1

0

1

1

SG

Stage AD jaar 2 , incl. stage afronding

LERSTJ201X

19

4

4

5

6

PG

HR-keuze

Div.

15

15

15

Totalen EC

Blok 2

Blok 3

Blok 4

KG

2

PG 3

4

2

2 15

PG PG

4

60

KG/PG/SG

PG PG 3

SG

2

KG KG/PG

SG

15


Lerarenopleiding en Ad Technisch beroepsonderwijs  

Lerarenopleiding en Ad Technisch beroepsonderwijs

Lerarenopleiding en Ad Technisch beroepsonderwijs  

Lerarenopleiding en Ad Technisch beroepsonderwijs

Advertisement