Page 1

Lerarenopleiding VO/BVE

Aardrijkskunde, Economie, Geschiedenis, Maatschappijleer DEELTIJD

onderwijs


Lerarenopleiding VO/BVE Aardrijkskunde, Economie, Geschiedenis, Maatschappijleer

De deeltijd lerarenopleidingen richten zich op studenten die werkzaam willen zijn als tweedegraads leraar in het onderwijs en op beroepsbeoefenaren in de profit- en non­ profit-sector die willen overstappen naar het onderwijs. Misschien ben je al in een positie van aansturen, begeleiden en leidinggeven en lijkt het je een uitdaging om je kennis en ervaring ook op anderen over te brengen. Ook zijn er studenten die de opleiding zien als een middel om te re-integreren in het arbeidsproces. De lerarenopleidingen zijn tevens bedoeld voor docenten uit het voortgezet onderwijs die een tweede bevoegdheid willen halen om daarmee hun inzetbaarheid te vergroten en meer afwisseling in hun werk te krijgen. Of voor docenten die zonder bevoegdheid in het onderwijs werkzaam zijn, terwijl een hbo-diploma wel een vereiste is. Heb je al een hbo-diploma? Dan kan ons zij-instroomtraject een optie voor je zijn. Lerarenopleidingen Mens & Maatschappijvakken De Lerarenopleidingen Mens & Maatschappijvakken bestaan uit de vakken Maatschappijleer, Aardrijkskunde, Economie en Geschiedenis. Niet zo verwonderlijk, want met al deze vakken probeert een leraar de leerlingen wat bewuster in de samenleving te laten staan. Wereldvragen over aardbevingen en de Derde Wereld hebben te maken met fysische en sociale geografie. De gevolgen van de economische recessie en bijvoorbeeld de betekenis van automatisering voor bedrijven komen bij Economie ter sprake. Bij Geschiedenis worden maatschappelijke vraag­ stukken vanuit een tijdsdimensie onder de loep genomen. Leerlingen beginnen daardoor bijvoorbeeld te begrijpen hoe lang de huidige democratie bestaat en hoe daarmee

in het verleden is geëxperimenteerd. Hierdoor kunnen ze hedendaagse ontwikkelingen beter plaatsen. De leraar Maatschappijleer probeert de leerlingen een gefundeerd oordeel te laten vormen over actuele onderwerpen als criminaliteit en veiligheid en de multiculturele samenleving.

Opbouw Rotterdams Onderwijs Model Om onze Rotterdamse aanpak en talentontwikkeling van onze studenten te vertalen naar het onderwijs heeft Hogeschool Rotterdam een strak doorgevoerd onderwijsmodel ontwikkeld. Kenmerkend voor dit Rotterdams Onderwijs Model (ROM) zijn drie leerlijnen: kennisgestuurd, praktijkgestuurd en studentgestuurd onderwijs. Meer informatie vind je op hogeschoolrotterdam.nl/rom

Propedeuse Elk studiejaar bestaat uit vier blokken van tien weken, waarvan één toetsweek en één herkansingsweek. Sommige studieonderdelen kun je via zelfstudie thuis afronden. In het eerste studiejaar is ook een oriënterende stage in het voortgezet onderwijs opgenomen. Doel is te bepalen of het beroep van leraar iets voor je is. Je verzorgt enkele lessen, onder begeleiding van een vakdocent van de stageschool.

Hoofdfase In de hoofdfase volg je een minor. Je kunt ook een minor buiten de lerarenopleiding VO/BVE volgen. De twee stages in de hogere studiejaren zijn bedoeld om je de verworven kennis in de praktijk te laten brengen. Gedurende twee periodes van vier tot zes maanden geef je les aan klassen van verschillend niveau. Beide stages worden afgesloten door middel van een portfolio waarin getoetst wordt of je beschikt over de juiste competenties, en een eind­ assessment.

Afstuderen Het afstudeertraject vindt plaats binnen drie uitstroom­ profielen waaruit je kunt kiezen: 1. Vakinhoudelijke vorming 2. Beroepspraktijkvorming 3. Zorgontwikkeling


DEELTIJD

Vanaf het moment dat je met de opleiding start, zal de studieloopbaancoach je begeleiden in een keuze voor één van de drie uitstroomprofielen. Binnen het door jou gekozen uitstroomprofiel studeer je op drie vaste onderdelen af namelijk op het vak (Maatschappijleer, Aardrijkskunde, Algemene Economie, Bedrijfseconomie en Geschiedenis), het assessment startbekwaam en op het uitstroomprofiel.

Studieduur en studiebelasting Studieduur De deeltijd lerarenopleidingen Voortgezet Onderwijs/ Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie duren vier jaar. Wie op grond van elders verworven competenties in aanmerking komt voor vrijstellingen, kan de studieduur bekorten. Als je in staat bent op meerdere dagen per week stage te lopen, kun je eveneens tijdwinst boeken.

Studiebelasting De maximale studieduur is vier jaar. Eén studiejaar staat voor 60 studiepunten ( 1 studiepunt bestaat uit 28 klokuren). De totale omvang van de studie is 240 studiepunten. Afhankelijk van het aantal vrijstellingen kan de studielast minder zijn dan 240 studiepunten.

Begeleiding Natuurlijk ben je prima in staat een studieplanning te maken en die te volgen. Maar kom je er toch niet helemaal uit, dan kun je altijd een beroep doen op je studieloopbaancoach (SLC). Deze stelt belang in je vorderingen en zal op het moment dat je daar zelf behoefte aan hebt, de helpende hand reiken om op schema te komen en te blijven. De SLC voert tijdens het studiejaar studievoortgangsgesprekken met alle studenten afzonderlijk. De stagebegeleiding vindt plaats in groepen, onder leiding van een stagebegeleider. Bij die begeleiding speelt het portfolio en het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) van de student een belangrijke rol.

Zij-instroom Als je al over een hbo- of wo-diploma beschikt, is het mogelijk via een zij-instroomtraject binnen twee jaar een tweedegraads bevoegdheid te halen. Om te kunnen worden toegelaten tot dit traject, moet je beschikken over een afgeronde hbo- of wo-opleiding en minimaal acht uur per week les geven in het vak waarvoor je een bevoegdheid wilt halen. De school waar je werkzaam bent, meldt je aan voor dit traject. Daarnaast wordt bij de intake beoordeeld of je in staat bent de opleiding in twee jaar af te ronden. Is dit niet het geval, dan krijg je het advies een andere route te volgen. Bij de intake wordt tevens de mate van geschiktheid voor het beroep bepaald.

Werk en studie

Maatwerk

Bij de start van de opleiding hoef je geen baan in het onderwijs te hebben. In elk jaar is een stage onderdeel van het opleidingstraject. In het eerste jaar is een oriënterende stage in het voortgezet onderwijs opgenomen. Doel is te bepalen of het beroep van leraar iets voor je is. Je verzorgt ongeveer tien lessen onder begeleiding van een vakdocent van de stageschool. De twee stages in de hogere studiejaren (vier tot zes maanden) zijn bedoeld om de verworven kennis, vaardigheden en competenties in praktijk te brengen. Gedurende de twee langere periodes geef je een reeks lessen aan klassen van verschillend niveau (zes tot acht uur per week). Je treedt tevens op als leerlingbegeleider. Beide lange stages sluit je af met een portfolio waarin getoetst wordt of je beschikt over de competenties van de leraar. Tot slot vindt er een eind­ assessment plaats. Als deeltijder zoek je zelf een stage/ werkplek. Desgewenst kun je bij het stagebureau een verzoek neerleggen om te bemiddelen bij het vinden van een stageplaats.

Alle zij-instromers krijgen een Individueel Opleidings­ traject (IOT) dat wordt vastgesteld op basis van het intake assessment. Het IOT is een plan waarin voor jou persoonlijk wordt vastgesteld hoe jouw opleidingstraject zal gaan verlopen. Omdat de opleiding gedeeltelijk vraaggestuurd werkt, de eigen praktijkervaring centraal staat en je alleen werkt aan die competenties die je nog niet bezit, biedt de zij-instroom optimaal maatwerk.

Lesgeven vind ik fantastisch en samenwerken met een team om de leerlingen te begeleiden naar een bepaald einddoel, is erg boeiend. Liesbeth Stein


PRAKTISCHE INFORMATIE Officiële opleidingsnaam Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in: ¬ Aardrijkskunde ¬ Algemene Economie ¬ Bedrijfseconomie ¬ Geschiedenis ¬ Maatschappijleer

Studieroutes

Portfolio Als je voor de zij-instroomroute kiest, kun je rechtstreeks een portfolioformulier opvragen bij het secretariaat van de opleiding: (010) 794 47 30. Centraal daarin staat de lijst met competenties waarover een leraar moet beschikken. Het portfolio is de basis voor het assessment. De hogeschool kan je ook vragen een proefles te geven. Bij gebleken geschiktheid wordt dan een studietraject uitgezet.

Kosten

¬ Voltijd ¬ Deeltijd ¬ Duaal ¬ Zij-instroom ¬ Kopopleiding

Jaarlijks betaal je collegegeld. De bedragen worden ieder jaar opnieuw vastgesteld. Het actuele collegegeld vind je op hogeschoolrotterdam.nl/collegegeld

Lestijden

Voor deze opleiding moet je voor de aanschaf van boeken, readers en andere leermaterialen rekenen op een bedrag van gemiddeld € 250,- per jaar.

Op dinsdagavond en donderdagavond vinden (onder voorbehoud) de lessen plaats. De lesavonden starten globaal tussen 17.00 en 18.00 uur en eindigen uiterlijk rond 22.20 uur.

Open Dagen en Avonden

Locatie opleiding

Museumpark Museumpark 40 3015 CX Rotterdam

Toelating Uitgebreide informatie over de toelatingsvoorwaarden vind je op hogeschoolrotterdam.nl

Tijdens de open dagen en avonden kun je kennismaken met alle opleidingen van Hogeschool Rotterdam en een indruk krijgen van de faciliteiten en de sfeer van de locaties. Kijk voor de data op hogeschoolrotterdam.nl/agenda

Studievoorlichting Wil je meer informatie over opleidingen, toelating, aanmelden en studeren in het hbo? Neem dan contact op met afdeling Studievoorlichting. (010) 794 44 00 studievoorlichting@hr.nl hogeschoolrotterdam.nl

Aanmelden Je kunt je eenvoudig online aanmelden via Studielink. Voor je aanmelding in Studielink heb je een DigiD nodig. Heb je nog geen DigiD? Vraag deze dan aan via www.DigiD.nl. Kijk voor alle informatie over de aanmeldprocedure op hogeschoolrotterdam.nl/aanmelden

Intakegesprek Wie zich aanmeldt voor een deeltijdopleiding wordt uitgenodigd voor een intakegesprek. Vragen die in het gesprek aan de orde komen zijn: Heb je een relevante vooropleiding? Wat is je werkervaring? En wat zijn de redenen om met deze opleiding te starten? Tijdens het intakegesprek komen ook de elders verworven competenties aan de orde en de competenties die je tijdens je studie in je werk verder ontwikkelt. Op basis daarvan wordt vastgesteld waaraan je gedurende de opleiding moet werken om je dipoma te behalen en welke vrijstellingen je eventueel krijgt.

Bezoekadres Studievoorlichting:

Visitor Centre locatie Museumpark (metro Dijkzigt) Burg. s’Jacobplein 1 3015 CA Rotterdam

Kijk voor de actuele openingstijden op hogeschoolrotterdam.nl/studievoorlichting

Meer weten? Alle opleidingsinformatie vind je op

hogeschoolrotterdam.nl/opleidingen

Lerarenopleiding Mens & Maatschappij deeltijd  

Lerarenopleiding Mens & Maatschappij deeltijd

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you