Page 1

Rotterdam Academy wie, wat, waar, hoe en waarom?


Associate degree Wat is een Associate degree (Ad)? Een 2-jarige hbo-opleiding waarmee studenten een wettelijk erkend diploma halen. Zij kunnen hiermee direct aan de slag of doorstuderen in het derde jaar van de bachelor. Ad’s zijn ontwikkeld in overleg met het bedrijfsleven. Voor wie zijn Ad’s vooral interessant? ¬ studenten mbo-4 die twee jaar willen doorstuderen ¬ werkenden die zich verder willen ontwikkelen op hbo-niveau ¬ studenten met een praktische houding ¬ studenten die goed weten wat ze willen worden (beroepsoriëntatie) ¬ ook leerlingen met het havo-diploma zijn van harte welkom

De Ad-student ¬ denkt en bedenkt eerst ¬ ziet en hoort wat werkveld nodig heeft ¬ werkt praktisch, is een ‘doener’ ¬ is zeer gemotiveerd ¬ is realistisch, staat met beide benen op de grond

De opleiding biedt precies waar ik naar op zoek was. Voordeel is dat je na 2 jaar een diploma behaalt, waarna je kunt beslissen om door te stromen of te gaan ondernemen.

4


Kernwaarden Kernwaarden: de drie V’s In samenspraak met het docententeam zijn voor de Rotterdam Academy drie kernwaarden benoemd. Zij leidt in verbondenheid studenten op tot vernieuwend vakmanschap:

¬ Vakmanschap: wij leiden studenten op tot vakmanschap, zodat zij zorgvuldig en adequaat handelen en werken volgens afgesproken kwaliteitsnormen in hun professie, en in staat zijn om de kwaliteit van werkprocessen en uitkomsten te verbeteren.

¬ Vernieuwend: als organisatie creëert de RAC nieuwe en originele ideeën, werkwijzen en toepassingen.

¬ Verbondenheid: onze studenten voelen zich verbonden met hun taak en vak en zetten zich in om met anderen resultaten te bereiken.

Wie wil dit nu niet, twee diploma’s in vier jaar.


De opleidingen • Arts & Crafts

• Management in de Zorg

Opleiding aan de befaamde Willem de Kooning Academie tot specialistisch meubelmaker, modemaker, edelsmid, productvormgever of tassenmaker. De ontwikkeling van een eigen signatuur, de techniek en het materiaal staan binnen het programma centraal. De opleiding biedt een goede balans tussen vakmanschap, creativiteit en ondernemerschap. -------------------------------------------------

Opleiding voor operationeel leidinggevenden in de zorg, welzijn en dienstverlening op het gebied van managementvaardigheden. De opleiding stelt studenten in staat vanuit een mensgerichte visie leiding te geven aan een groep medewerkers binnen een zorg- of welzijnsinstelling.

• ICT Service Management

• Officemanagement

Opleiding die leert om in de moderne informatietechnologie verbindingen te leggen tussen de uitvoering van het werk en het overkoepelende beleid. Deze opleiding verdiept en verbreedt je kennis, vaardigheden en inzichten in de modernste informatietechnologie. Ook aspecten als het zelfstandig en proactief functioneren, het ontwikkelen van initiatieven en het aansturen van een team komen tijdens de studie aan bod. -------------------------------------------------

Opleiding om op hbo-niveau zowel managementondersteunende als leidinggevende functies te gaan bekleden, zoals projectcoördinator, sales assistant, hoofd secretariaat of ambtelijk secretaris. Organiseren, coördineren, maar ook kennis van bedrijfseconomie, bedrijfsorganisatie, wet- en regelgeving en bijvoorbeeld proces- en verandermanagement komen in de opleiding aan de orde. -------------------------------------------------

• Engineering

• Ondernemen

Opleiding tot werkvoorbereider, designer/engineer, technisch medewerker of manager productieproces binnen de werktuigbouwkunde, gespecialiseerd in de eerste fasen van de Product Life Cycle. Denk daarbij aan het onderzoeken, het ontwerpen en produceren van machines en installaties. Er is veel aandacht voor inhoudelijke verdieping, analytisch vermogen, communicatie, rapportage en leidinggeven op operationeel niveau. -------------------------------------------------

Opleiding die helpt bij het starten of uitbouwen van een eigen bedrijf en het ontwikkelen van vaardigheden voor ‘ondernemende’ managers. De focus ligt op vier kerncompetenties: ondernemerschap, marketing, finance en communicatieve vaardigheden. Met projecten, stages en praktijkopdrachten is de aansluiting op de beroepspraktijk gewaarborgd.

• Maintenance & Mechanics

• Pedagogisch Educatief Medewerker

Opleiding tot operationeel projectleider in energie, design, maintenance of management, gespecialiseerd in de laatste fasen van de Product Life Cycle. Denk aan het onderhoud en het aanpassen van machines en installaties. Ook hier is veel aandacht voor inhoudelijke verdieping, analytisch vermogen, communicatie, rapportage en leidinggeven op operationeel niveau.

Opleiding tot ‘hbo-specialist jonge kind’ in de voor- en vroegschoolse educatie (VVE). De opleiding richt zich op de pedagogisch-didactische begeleiding en stimulering van jonge kinderen. Studenten krijgen bijvoorbeeld les in pedagogische methodieken om de (taal) ontwikkeling van kinderen en de interactie tussen kinderen te stimuleren.

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------


Hoofdthema’s 1. Nauw overleg met stakeholders: werkveld én studenten De Rotterdam Academy draagt bij aan een sterkere Rotterdamse economie. Meer studenten kiezen voor een hbo-opleiding en meer studenten halen een hbo-kwalificatie. Onze ambitie: stapsgewijs groeien naar 1500 studenten in 2015. In deze doelstelling staan twee stakeholders centraal: het werkveld en de student. Zonder de steun van het Rotterdamse werkveld hebben de Ad-opleidingen geen bestaansrecht. Dat werkveld is en wordt dan ook betrokken bij het ontwikkelen en uitvoeren van de opleidingen én bij het beoordelen van prestaties. De unieke en vergaande samenwerking tussen onderwijs en werkveld werken wij uit in onze praktijklijn. Wij betrekken onze studenten intensief bij de ontwikkeling van de opleiding, bijvoorbeeld in opleidingscommissies en in peercoaching. 2. Uniek publiek, dat anders geen vervolgopleiding zou doen Studenten kiezen heel bewust voor een beroepsopleiding van twee jaar op hbo-niveau. Ze zijn enthousiast en zeer gemotiveerd. Wij willen zoveel mogelijk studenten aan de Rotterdam Academy binden, die traditioneel niet voor hoger onderwijs kiezen. Met onze mbo-partners werven we actief in de regio Groot-Rotterdam en omgeving, met als uitgangspunt 1500 studenten in 2015. Doel is dat minimaal 70% van onze studenten een diploma haalt en doorstroomt naar de bacheloropleiding of werk. Wij stellen een rendementsplan op, zodat wij eventueel maatregelen kunnen nemen als we de streefcijfers niet halen. In dit kader past het ook dat wij straks onze alumni gaan volgen en nadrukkelijk bij de Ad-opleidingen blijven betrekken. 3. Unieke samenwerkingsstructuur is voorbeeld De Rotterdam Academy is een uniek samenwerkingsverband van meerdere onderwijsinstellingen in Rotterdam en daarmee een voorbeeld voor de rest van Nederland. Deze intensieve samenwerking krijgt vorm in de warme overdracht, door-

stroomprogramma’s, inzet van docenten en samenwerking met het werkveld. Wij verwachten dat meer partijen zich willen aansluiten. Daarom richten wij een passende overlegstructuur in, opdat andere partijen zich uitgenodigd weten aan te sluiten. 4. Warme overdracht al succesfactor De warme overdracht moet een naadloze aansluiting bewerkstelligen tussen de vooropleiding en de Rotterdam Academy, zodat studenten hun studie in een veilig studieklimaat binnen twee jaar kunnen afronden. De intensieve begeleiding staat hoog in het vaandel. Mbo-docenten spelen daarin een belangrijke rol. Ze maken deel uit van de docententeams, denken mee over de ontwikkeling van de programma’s en zijn studieloopbaancoach. Wij maken beleid voor studieloopbaancoaching en gaan docenten extra scholen op het gebied van coach- en assessorvaardigheden en certificeren, zowel individueel als op teamniveau. Studieloopbaanbegeleiding is immers een zaak van heel de opleiding. In de warme overdracht staan de eigen verantwoordelijkheid en de persoonlijke ontwikkeling van de student centraal. In het begin van de opleiding krijgen zij extra ondersteunende vakken (Nederlands, studievaardigheden en soms extra theorievakken). 5. Een uniek product Het vakspecifieke onderwijs onderscheidt de Ad-opleidingen van andere hbo-opleidingen. Wij ontwikkelen een flexibel curriculum dat zich aan de ‘beroepsvraag’ én de doelgroep aanpast (maatwerktrajecten en studieprogramma’s die aansluiten bij de doelgroep). Ook ontwikkelen wij doorstroomprofielen, enerzijds gericht op het beroep en anderzijds op de bachelor. We willen het aantal Ad-opleidingen uitbreiden zodat we een breed pakket aan kunnen bieden en kijken met name naar de behoefte van het werkveld in Rotterdam en omgeving. Verder kleuren wij het Rotterdams Onderwijs Model in specifiek voor de Ad’s. Dat unieke product staat of valt met de kwaliteit van onze medewerkers. Wij stellen een profiel op voor de docenten en medewerkers van de Rotterdam Academy, gebaseerd op onze kernwaarden. Docententeams zijn ‘gemengd’; ze bestaan uit hboen mbo-docenten, in een evenwichtige verhouding vast-flexibel.

Ik heb al een mbo-diploma en wilde wel doorstuderen maar vond 4 jaar te lang. Dit is een heel goede middenweg voor mij.

6


Ontwikkelingen

De Rotterdam Academy is het

Associate degrees hebben de toekomst

onderdeel van Hogeschool Rotter-

Vier ontwikkelingen De overheid. Stimuleert de Associate degrees omdat zij vindt dat er nu een te groot gat is tussen het mbo en het hbo. Oud-staatssecretaris van Onderwijs Zijlstra wil bijvoorbeeld dat in 2020 15% van alle nieuwe studenten in het hbo een Ad volgt. Met ingang van het schooljaar 2013-2014 wordt de Associate degree ook opgenomen in de Wet op het Hoger en Wetenschappelijk Onderwijs.

dam dat de 2-jarige hbo-opleidingen aanbiedt. Een samenwerking van de hogeschool met de roc’s Albeda College en Zadkine.

Arbeidsmarkt. Associate degrees worden ontwikkeld in samenspraak met het bedrijfsleven. Ze leiden daardoor op tot functies waar de arbeidsmarkt echt behoefte aan heeft. VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes noemt de Ad’s één van de mooiste onderwijsinnovaties van de afgelopen tien jaar: “Bedrijven merken dat Ad’ers daadwerkelijk functioneren op hbo-niveau. Het is een zelfstandig en waardevol diploma.” Hogeschool Rotterdam. Hogeschool Rotterdam omarmt het concept van de Associate degrees met woord en daad. Zo geeft zij aan in haar afspraken met het ministerie (de zogenaamde prestatieafspraken) de Rotterdam Academy verder uit te bouwen als thuishaven voor een breed assortiment van Ad-programma’s. ‘Van groot belang voor Rotterdamse jongeren’, benadrukt zij en ‘een uniek concept met potentie, waarmee we landelijk leidend willen zijn’. De mbo’s. De opleidingen zijn opgezet in nauwe samenwerking met het Albeda College en Zadkine. Docenten van die mbo’s geven ook les en begeleiden de studenten. De Rotterdam Academy is een netwerkorganisatie: andere instellingen kunnen makkelijk aansluiten bij de Ad’s. Graag zelfs!  

Rotterdam Academyer informatie Pieter de Hoochweg 129 3024 BG Rotterdam Postbus 25035 3001 HA Rotterdam T (010) 794 15 00 I www.rotterdamacademy.nl E RAC-Frontoffice@hr.nl Volg ons op twitter: @RdamAcademy Colofon Uitgave – Rotterdam Academy Ontwerp – Didot Design bno, Rotterdam Fotografie - Rossi & Blake e.a., Rotterdam

Folder Ad  

Folder Ad Rotterdam Academy

Folder Ad  

Folder Ad Rotterdam Academy

Advertisement