Page 1

Hogeschool op z’n Rotterdams


Inhoud

Voorwoord: Rotterdams

5

1.

Een Rotterdamse hogeschool

6

2. Studeren op z’n Rotterdams

8

3. Alle talenten gebruiken

12

4. Innovatieve praktijkkennis

16

5. Een leven lang leren

18

6. Het aanbod van Hogeschool Rotterdam

20

7. De organisatie van de hogeschool

24

8. In het hart van Rotterdam

26


Rotterdams

5

Rotterdam. Wereldhaven, poort naar Europa en ontmoetingsplaats voor ruim honderdzestig nationaliteiten. Een ondernemende metropool met durf, eigenzinnige architectuur en een open blik naar buiten. Maar Rotterdam is voor Hogeschool Rotterdam veel meer dan de meest uitdagende regio van Nederland. Het is een manier van denken en doen. ‘Op z’n Rotterdams’ betekent praktijkkennis slim toepassen in innovatieve projecten. Dromen uitproberen zonder bang te zijn om op je gezicht te gaan. Gedurfd combineren, niet opgeven en groot willen denken. Hogeschool Rotterdam stelt je in staat jezelf te overtreffen! Die houding is universeel succesvol en vrij exporteerbaar. Wie zichzelf leert maken in Rotterdam, maakt het overal. Jasper Tuytel, voorzitter College van Bestuur, Hogeschool Rotterdam


6

Een

7

Rotterdamse hogeschool

Hogeschool Rotterdam komt voort uit een grote fusiebeweging van 21 onderwijsinstellingen in de jaren tachtig van de vorige eeuw. In die tijd ontstaat Hogeschool Rotterdam & Omstreken met vier faculteiten en de hoofdvestiging in Rotterdam en diverse vestigingen daarbuiten. Deze situatie blijkt op den duur inhoudelijk en economisch niet houdbaar en tien jaar later kiezen we voor een nieuwe strategie die we sindsdien verder vorm geven: we richten ons op Rotterdam en we concentreren al onze activiteiten ook in Rotterdam. We nemen dus afscheid van onze landelijke spreiding. Een risicovolle keuze omdat Rotterdam, vergeleken met de andere grote steden, niet de meest gunstige omstandigheden biedt voor een hogeschool. Toch leidt deze keus tot goede resultaten. De heldere profilering zorgt voor een hoge herkenbaarheid en groei van de studentenaantallen. De fusie met de HES Rotterdam in 2002 versterkt de positie van Hogeschool Rotterdam en zorgt ervoor dat onze hogeschool een compleet pakket biedt: bachelor- en masteropleidingen en Associate Degreeprogramma’s in alle sectoren van het hoger beroepsonderwijs - landbouw

uitgezonderd -, een breed scala aan contractactiviteiten en een ruime spreiding aan kenniskringen en lectoraten die zich richten op praktijkgericht onderzoek. De concentratie van al onze activiteiten in Rotterdam is voor ons ook aanleiding onze profilering tegen het licht te houden. Het resultaat is ons Position Paper en de kern daarvan is dat ons domein ‘Rotterdam(s)’ is. Rotterdam, omdat we ons richten op de maatschappelijke thema’s en opgaven die voor de regio belangrijk zijn en waaraan wij positief kunnen bijdragen. En Rotterdams omdat we werken op een Rotterdamse manier. Dat betekent: innovatief, resultaat- en praktijkgericht, interdisciplinair en maatschappelijk betrokken. Vanuit onze betrokkenheid stellen we onszelf twee belangrijke doelen. We willen meer en vakkundiger hbo’ers en post-hbo’ers opleiden voor de arbeidsmarkt. Daarnaast willen we inhoudelijk bijdragen aan de ontwikkeling van de beroepspraktijk in onze regio. Om die doelen waar te maken kiest Hogeschool Rotterdam voor een aanpak met vier speerpunten. We studeren op z’n Rotterdams, we innoveren praktijkkennis, we gebruiken alle talenten en we blijven leren.


8

2

STUDEREN OP Z’N ROTTERDAMS

De Rotterdamse profilering van onze hogeschool hebben we de afgelopen jaren ook systematisch doorvertaald naar het onderwijs van de hogeschool met de ontwikkeling van het Rotterdams Onderwijs Model. Dit model is leidend voor de inrichting van onze opleidingen en biedt de kaders voor de ontwikkeling en inbedding van ons onderzoek.

Wisselwerking met de beroepspraktijk: outside in-inside out Karakteristiek voor onze aanpak is dat wij de beroepspraktijk in ons onderwijs halen en de resultaten weer teruggeven aan die beroepspraktijk. Geen verzonnen oefeningen, maar concrete projecten, reële onderzoeksvragen en vraag naar innovatie uit onze Rotterdamse omgeving.

Rotterdams Onderwijs Model Alle opleidingen van Hogeschool Rotterdam hebben een eenduidige en herkenbare opbouw. Op die manier garanderen wij dat de keuze voor Rotterdam en de Rotterdamse aanpak ook herkenbaar in de opleiding zijn terug te vinden. Wij noemen dit ons Rotterdams Onderwijs Model (ROM). Het model bevat drie lijnen. De kennisgestuurde lijn legt een stevig fundament van kennis en vaardigheden. De praktijkgestuurde lijn leert studenten op een ‘Rotterdamse manier’ vraagstukken uit hun toekomstige beroepspraktijk aan te pakken. De studentgestuurde lijn stelt de individuele student centraal. We begeleiden studenten intensief bij hun ontwikkeling en geven hun de ruimte om eigen accenten in hun programma aan te brengen.

De student leert dus in en aan de praktijk. We zetten daarbij de creativiteit, de denk- en werkkracht van tienduizenden studenten en van ruim drieduizend medewerkers in om de praktijkvraagstukken aan te pakken en oplossingen aan te dragen. Op die manier geven we het resultaat van onze activiteiten ook weer terug aan de omgeving. Hogeschool Rotterdam werkt graag duurzaam en structureel samen. Met veel van onze samenwerkingspartners sluiten we convenanten waarin we die samenwerking voor de lange termijn en op allerlei manieren kunnen vorm geven. Denk aan projecten en onderzoeksopdrachten van regionale bedrijven en instellingen, stages, duale opleidingstrajecten, contractactiviteiten en afstudeeropdrachten. Daarnaast vragen we ook beroepenveldcommissies mee te denken over onze opleidingsprogramma’s en nodigen we gastdocenten uit om onze opleidingen scherp en actueel te houden.

Studeren op z’n

Rotterdams


9

10

Spijkstaal en hogeschool weten van aanpakken De firma Spijkstaal maakt al meer dan vijftig jaar elektrische auto’s en verkoopt die over de hele wereld. De directeur, Wim Heijboer, is lid van de beroepenveldcommissies voor autotechniek en industriële produktontwikkeling, participeert in de kenniskring en speelde in 2009 een adviserende rol bij de accreditaties van de opleidingen. Bij de samenwerking tussen Instituut voor Engineering en Applied Science (EAS) en Spijkstaal zijn zowel duale studenten, als stagiaires en afstudeerders van alle opleidingen betrokken. Heijboer: ‘Wij hechten aan de relatie tussen onderwijs en praktijk. We kunnen veel van elkaar leren. Zo buigen we ons op dit moment over onderwerpen als veiligheid en batterijentechniek voor elektrisch rijden.’ Heijboer is ook erg enthousiast over het RDM-concept: ‘De historische omgeving van de beroemde scheepswerf werkt inspirerend, alle disciplines zijn op RDM-campus vertegenwoordigd, het is een echte ‘innovatiewerkplaats’ geworden met uitgebreide mogelijkheden tot experimenteren, ontwerpen en ontwikkelen. Duurzaamheid is al een vast onderdeel van de projecten.’ De eerste contacten tussen het bedrijf en Hogeschool Rotterdam werden gelegd met de opleiding industrieel product ontwerpen. Omdat de hogeschool ook andere technische opleidingen aanbiedt, is de samenwerking hechter en uitgebreider geworden. Heijboer: ‘En zowel bij Spijkstaal als op de hogeschool zie ik de Rotterdamse mentaliteit van aanpakken. Daardoor klikt het tussen de mensen.’

We verbinden ons niet alleen inhoudelijk met onze omgeving maar we vinden het ook belangrijk fysiek aanwezig te zijn op de broedplaatsen van nieuwe ontwikkelingen in onze stad. Daarmee vergroten we de wederzijdse betrokkenheid van de hogeschool en haar partners en wordt extra dynamiek toegevoegd aan de samenwerking. Voorbeelden daarvan zijn: RDM Campus Op het terrein van de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij (RDM), midden in de Rotterdamse Stadshavens, ligt de RDM Campus. Het is een unieke samenwerking tussen de technische opleidingen van Hogeschool Rotterdam en het Albeda Collega enerzijds en het Rotterdamse bedrijfsleven anderzijds. Samen vormen zij in dit gebouw een unieke broedplaats voor duurzame technische innovatie op het gebied van bouwen, mobiliteit en energie. ¬ rdmcampus.nl

Creative Factory De Creative Factory biedt de jonge startende ondernemers coaching en matcht de bedrijven actief aan elkaar, aan externe opdrachtgevers en aan de partners van de Creative Factory. Creative Factory richt zich op ondernemers uit vijf clusters: Media, Mode, Muziek, Ontwerp en Zakelijke Dienstverlening. Per cluster wordt een mix samengesteld van sterke ketens. Hierdoor kan iedereen zich op zijn kernkwaliteiten focussen en daarin snel groeien. ¬ creativefactory.nl

De Ideale Haven Deze krachtenbundeling van het Havenbedrijf en Hogeschool Rotterdam gebruikt de creatieve inbreng van studenten in de zoektocht naar de ideale haven. Studenten experimenteren met nieuwe, onorthodoxe en toekomstgerichte oplossingen en leren via (kleinschalige) testen en onderzoek hun ideeën toe te passen op lokatie in de slimste haven van Nederland. ¬ idealehaven.nl

CrossLab CrossLab is het medialab van de Willem de Kooning Academie. Met als uitgangspunten multimedia, technologie en digitale ‘tools’ wil dit experimentele laboratorium en kenniscentrum technologisch hoogwaardig mediaonderwijs aanbieden. Het doel is studenten van alle studierichtingen te prikkelen, te inspireren en te stimuleren tot het verkennen van technologie en multimedia. ¬ wdka.nl


ALLE TALENTEN GEBRUIKEN

12

talenten Alle

gebruiken

De Rotterdamse regio heeft steeds meer hoogopgeleide mensen nodig en daarvoor wil Hogeschool Rotterdam elk en ieders talent benutten. Want met alleen de hbo-instroom uit havo en vwo gaat die regio het niet redden. De doorstroom van mbo naar hbo kan beter. Meer mensen uit andere culturen, meer mensen die pas later gaan studeren, meer opscholers en omscholers willen we inspireren om onze opleidingen te gaan volgen. Met het toeleverend onderwijs werken we samen aan een betere doorstroming in het hele Rotterdams onderwijs, zodat alle jongeren met de juiste capaciteiten ook in het hbo terecht komen. Attractief en intensief onderwijs Attractief onderwijs is een belangrijke waarde in onze aanpak. Onderwijs wordt aantrekkelijker naarmate we er beter in slagen de studenten bezig te laten zijn met reĂŤle vraagstukken uit hun latere beroepspraktijk. We leggen daarom steeds sterk de nadruk op de verwevenheid met de omgeving. Daarmee bevorderen we dat studenten vertrouwd raken met de Rotterdamse werkomgeving. Dat kan ertoe bijdragen dat zij zich na hun studie aan Rotterdam binden. Essentieel is dat ons onderwijs studenten voldoende uitdaagt. We streven naar intensief onderwijs dat actueel is, van hoog niveau en hoge kwaliteit. We nemen de tijd om studenten daarbij goede begeleiding te bieden.

13


14

ALLE TALENTEN GEBRUIKEN

15

Studiesucces We zijn er vanaf 2002 in geslaagd de instroom van de hogeschool fors te laten groeien maar daarmee zijn we er nog niet. In Rotterdam kiezen verhoudingsgewijs minder jongeren voor een opleiding in het hoger onderwijs dan in de andere grote steden. Daarnaast zien we het als onze opgave om jongeren die voor een opleiding bij ons kiezen ook goed te begeleiden en waar nodig extra te ondersteunen om te voorkomen dat ze voortijdig uitvallen. Studiesucces is een speciaal programma waarmee Hogeschool Rotterdam het studierendement wil verbeteren. De kern ervan is dat we heel alert zijn op risico’s die uitval veroorzaken en de maatregelen nemen die dat voorkomen. Daarom voeren we startgesprekken met aankomende studenten, brengen we hun talent in kaart en bieden we de mogelijkheid om deel te nemen aan summercourses om bepaalde kennis en vaardigheden te versterken. We begeleiden risicogroepen intensief, bieden extra ondersteunend onderwijs aan voor en na de start van de studie, zeker de eerste twee jaar, en monitoren hun resultaten. We laten hen inspireren en extra begeleiden door medestudenten - peercoaches - en denken mee als zij willen overstappen naar een andere opleiding. Overtref jezelf Met ons onderwijs dagen we studenten, samenwerkingspartners en ook onszelf uit om elk talent optimaal te ontplooien. Ons motto zegt dat kernachtig: overtref jezelf. We creëren samen de randvoorwaarden om de lat hoger te leggen dan je zelf voor mogelijk houdt en op die manier tot verrassende resultaten te komen.

Een van de pijlers van het beleid van Hogeschool Rotterdam is de diversiteit die kenmerkend is voor de stad en de regio. In een stad met een laag gemiddeld opleidingsniveau en een hoog percentage inwoners met een niet-Nederlandse achtergrond wil de hogeschool goed hoger onderwijs bieden aan iedereen die daarvoor de capaciteiten heeft. In de toekomst zal de vraag naar hoger opgeleiden steeds groter worden. Soms is een hbo-opleiding niet de eerste keuze van jongeren, terwijl zij hier wel de talenten voor hebben. Het is belangrijk dat potentiële ‘doorzetters’ al vroeg in hun leven gestimuleerd worden zich optimaal te ontplooien en zo mogelijk de stap naar het hoger onderwijs te maken. De hogeschool speelt hierop in door studenten ‘als rolmodellen’ hun verhaal te laten vertellen.

Excellentie Ook voor talentvolle en ambitieuze studenten is er de mogelijkheid zich te onderscheiden door het volgen van een Honoursprogramma. Het volgen van dit traject, inclusief Innovation Lab leidt tot een Honours degree.

Halil is initiator van Lale, een mentoraat voor Turkse studenten. Met dit mentoraat wil hij de uitval van Turkse studenten verminderen en de participatie binnen de hogeschool bevorderen. Lale biedt studenten begeleiding door een peercoach, organiseert workshops en bevordert ook ouderparticipatie. Halil gelooft dat een goede sfeer zal bijdragen tot positieve studieresultaten. Met mentoraten verhoogt Hogeschool Rotterdam het thuisgevoel van studenten. Thuisgevoel en ‘binding’ zijn voorwaarden voor studiesucces. Studenten organiseren de mentoraten zelf. Er zijn mentoraten voor studenten met een functiebeperking, studerende moeders, voor Antilliaanse en Arubaanse studenten, maar sinds 2009 ook voor Surinaamse, Marokkaanse en Turkse studenten.

Als je als eerstejaars student hier komt studeren, kan het lastig voor je zijn je plek binnen Hogeschool Rotterdam te vinden. Door al die verschillende gebouwen, afdelingen, klaslokalen en al die mensen kun je je al snel verloren voelen. Halil Karaaslan, student


16

INNOVATIEVE PRAKTIJKKENNIS

Hogeschool Rotterdam is meer dan een traditioneel opleidingsinstituut. Met ons Rotterdams Onderwijs Model bieden we een combinatie van stevige domeinkennis en een sterke verbinding met de beroepspraktijk. Daarop sluiten we aan met praktijkgericht onderzoek en praktijkgerichte kennisontwikkeling. We zijn daarmee een kennisinstelling geworden die met zijn opleidingen en onderzoek de ontwikkeling van de Rotterdamse regio wil aanjagen door het aandragen van innovatieve en interdisciplinaire oplossingen voor de vragen uit onze omgeving. Daarin richten we ons op de thema’s die van strategisch belang zijn voor die regio. 1 Duurzaamheid: ontwikkelen van slimme en werkzame oplossingen voor vraagstukken rond energie, bouw en mobiliteit. 2 Innovatie van zorg: goede, toegankelijke en betaalbare zorg organiseren. 3 Creatieve bedrijvigheid: de meerwaarde van culturele diversiteit benutten. 4 Talentontwikkeling: zorgen dat iedereen zijn talenten in onderwijs en werk optimaal kan ontplooien. 5 Gebiedsontwikkeling: integrale ontwikkeling van wijken in fysiek, economisch en sociaal opzicht. 6 Economische ontwikkeling: ondernemerschap en bedrijvigheid bevorderen. Lectoraten en kenniscentra Het werk aan kennisontwikkeling en onderzoek gebeurt in de eerste plaats in en rond de lectoraten. De lectoren hebben daarin een centrale rol en zij

17

Innovatieve

vervullen ook een brugfunctie tussen hogeschool en beroepspraktijk. Vanuit de lectoraten wordt bijgedragen aan de innovatie van de beroepspraktijk. Op basis daarvan werken zij ook aan de inhoudelijke ontwikkeling van studieprogramma’s en aan het professionaliseren van de staf. Een belangrijk en groeiend deel van de activiteiten op het terrein van onderzoek en kenniscirculatie gebeurt op basis van overheidssubsidies en bijdragen uit en contracten met het beroepenveld. Het werk van lectoraten krijgt focus en massa door het te bundelen in kenniscentra rond de zes hierboven genoemde strategische thema’s. Innovation Labs De belangrijke opgaven voor de Rotterdamse omgeving zijn dikwijls complexe vraagstukken met allerlei dimensies. Zij vragen om een benadering waarin elkaar versterkende disciplines samenwerken. Om hierop in te spelen hebben we een nieuwe leeromgeving ontwikkeld: het innovation lab. Dat is een leer- en onderzoeksgemeenschap waarin studenten en docenten uit verschillende disciplines samen met lectoren een nieuwe, samenhangende oplossing ontwerpen voor een actueel vraagstuk. In de slotfase van hun studie kiezen alle studenten een minor, een specialisatie waarmee zij een bijzonder accent kunnen geven aan hun eigen profiel. Studenten die zich tijdens hun studie op een bijzondere wijze willen onderscheiden, kunnen vanuit hun minor deelnemen aan een innovation lab. Deze studenten kunnen zich daardoor tot i(nnovatie)-professionals ontwikkelen met de mogelijkheid om verder te excelleren door deel te nemen aan een honours-programma.

Werken aan de veranderende stad Fysieke, sociale en economische vraagstukken. De spraakmakende partner van Instituut voor Bouw en Bedrijfskunde (IBB) is de heer Floor van der Kemp van Woonbron. Hij is voortdurend actief bezig om onderwijs en praktijk aan elkaar te koppelen. Vooral de multidisciplinaire vraagstukken zijn een uitdaging en zijn een perfect voorbeeld voor de studenten om te ervaren hoe complex deze kunnen zijn. Deze praktijkervaring is onmisbaar om later goed te functioneren in hun beroepssituatie.

4

Met externe partners Woonbron is het Innovation Lab (I-Lab) Transformers Rotterdam! opgezet en wordt intensief samengewerkt. Ook het Instituut voor Communicatie, Media en Informatietechnologie (CMI) en het Instituut voor Managementopleidingen (IMO) werken in het I-Lab mee aan de vernieuwingsvraagstukken rond Heijplaat. Het betreft vooral het zorgvuldig omgaan met bestaande woningen en alle daarbij behorende aspecten zoals bewonersparticipatie, duurzame bouwtechnieken, nieuwe architectuur en stadsvernieuwing. Binnen de minor Duurzame Bouwtechnieken wordt intensief samengewerkt met een diversiteit aan partners om op RDM een Drijvende Woning te realiseren. De stad en haar gebruikers veranderen iedere dag. Wat gisteren goed was, is morgen al verouderd. Geen dag, maar ook geen wijk is hetzelfde: steeds een ander vraagstuk. De minor en het I-Lab gaan in op vraagstukken over het (her)gebruik van huizen en gebouwen, over huisvesting, zorg en welzijn, sociale en economische vraagstukken en hun onderlinge invloeden en samenhang.


Een

leven lang leren

Masteropleiding Opgroeien in de Stad De Masteropleiding Pedagogiek (Urban Education) bundelt de kennis van zes educatieve en sociaal-(ped)agogische opleidingen van Hogeschool Rotterdam. Op inspirerende wijze reikt de opleiding nieuwe kennis aan. Ze leidt sociaalpedagogische generalisten op die binnen de eigen beroepspraktijk met nieuwe kennis kunnen werken. De Masteropleiding Pedagogiek (Urban Education) is bedoeld voor mensen die enkele jaren werkzaam zijn in het onderwijs, het jeugd- en jongerenwerk en de jeugdzorg. Ze richt zich op leidinggevenden, beleidsmakers en -uitvoerders die binnen organisaties te maken krijgen met theorie en praktijk, beleid en uitvoering; op medewerkers dus die binnen organisaties een schakelfunctie vervullen. De masteropleiding Pedagogiek/Urban Education hoort bij de Kenniskring Opgroeien in de stad (KOS). Deze kring, waarin de zes educatieve en sociaal-(ped)agogische opleidingen samenwerken, werd in 2000 opgericht. De KOS legt het accent op het grotestedenbeleid, in het bijzonder op het lokale geïntegreerde onderwijs- en jeugdbeleid en op de professionaliseringseisen aan de daarin werkzame hoger-kader-beroepskrachten. Vanuit die invalshoek heeft de masteropleiding Pedagogiek/Urban Education ervoor gekozen naast de opvoedings- en onderwijswetenschappen aandacht te besteden aan de politicologie/bestuurskunde en de stadssociologie, en daarnaast (als vanouds) aan Management & Beleid als beroepsvoorbereidende component. Zo is het interdisciplinaire en probleemgerichte gehalte van de opleiding versterkt. Kenmerkend voor de masteropleiding Pedagogiek/Urban Education aan Hogeschool Rotterdam is niet alleen de verbreding en versterking van de loopbaan van de studenten/professionals maar ook de nadruk op de ketenaanpak, kansenregie en de oriëntatie op de Rotterdamse praktijk.

De dynamiek van onze kennissamenleving vraagt dat we blijven leren, ook na een reguliere schoolcarrière. Hogeschool Rotterdam biedt daarom voor de meeste van zijn bachelor-opleidingen ook een deeltijdroute aan. Die is gericht op een combinatie van werken en leren voor de doelgroep van volwassenen die in hun eerste schoolloopbaan nog geen hbo-diploma behaald hebben. Daarbinnen zijn maatwerktrajecten mogelijk voor mensen met flinke relevante werkervaring, of in vaktermen: eerder verworven competenties (EVC). Daarnaast kunnen studenten bij ons masteropleidingen volgen, voortgezette opleidingen die de basis bieden voor professioneel handelen op hoger niveau en die aansluiten op de grote thema’s van de regio. Tenslotte is er het privaat gefinancierde contractonderwijs. Een breed scala aan cursussen en opleidingen op post-hbo niveau voor werkenden in de beroepspraktijk.


HET AANBOD VAN HOGESCHOOL ROTTERDAM

Het aanbod van Hogeschool Rotterdam bestaat uit opleidingen op bachelor- en masterniveau, uit onderzoek dat wordt uitgevoerd in kenniscentra en uit contractactiviteiten, onderwijs en advies dat op private wijze wordt gefinancierd. Opleidingen kunnen in voltijd, deeltijd en duale vorm worden gevolgd. Binnen sommige bacheloropleidingen wordt een associate degree (AD) traject aangeboden, dat in twee jaar leidt tot een erkend diploma voor kort hoger onderwijs. Sommige opleidingen zijn geheel Engelstalig. Van alle opleidingen zijn niveau en kwaliteit geborgd door accreditatie door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Voltijd De voltijdopleidingen duren in principe vier jaar. Ze zijn bedoeld voor studenten die net hun havo-diploma op zak hebben. Bij sommige opleidingen kunnen studenten sneller afstuderen, bijvoorbeeld omdat ze instromen met mbo- of vwo-diploma op zak. Deeltijd Voor mensen die naast hun baan een hbostudie willen volgen, bieden we deeltijdopleidingen aan. Deze duren in principe ook vier jaar, maar afhankelijk van vooropleiding en werkervaring kunnen studenten vrijstelling krijgen voor studieonderdelen waardoor hun studie korter duurt. Duaal Bij de duale route combineren studenten een deel van hun opleiding met een betaalde baan. De eerste tweeënhalf jaar zijn meestal gelijk aan de voltijdopleiding. Daarna combineren de studenten leren en werken door vier of drie dagen te werken en één of twee dagen naar school te gaan. Zij voeren projecten uit bij hun werkgever en doen daar ook hun afstudeeropdracht.

Het aanbod van Hogeschool

Rotterdam 6

21


HET AANBOD VAN HOGESCHOOL ROTTERDAM

Rotterdamse sector Techniek

Bouw en infrastructuur

Creativiteit

Gezondheidszorg

HET AANBOD VAN HOGESCHOOL ROTTERDAM

Instituutsnaam

Opleidingen Bachelor en Master (MA)

Instituut voor Engineering en Applied Science (EAS)

¬ Autotechniek ¬ Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek ¬ Chemie ¬ Chemische Technologie ¬ Elektrotechniek ¬ Gezondheidszorgtechnologie ¬ Industrieel Product Ontwerpen ¬ Werktuigbouwkunde ¬ Ma Productdesign Techniek

Product innovation by practice Smart Energy Biobrandstoffen en bioprocessen Energietransities

¬ Bouwkunde ¬ Civiele Techniek ¬ Facility Management ¬ Logistiek en Economie ¬ Logistiek en Technische Vervoerskunde ¬ Maritiem Officier (uitbesteed aan STC) ¬ Ruimtelijke Ordening en Planologie ¬ Technische Bedrijfskunde ¬ Watermanagement ¬ Ma Architectuur ¬ Ma Stedenbouw ¬ Ma Urban & area development

Logistics Transurban Ideale Haven

¬ Autonome Beeldende Kunst ¬ Docent Beeldende Kunst en Vormgeving ¬ Vormgeving ¬ Vrijetijdsmanagement ¬ Ma Autonome Beeldende Kunst ¬ Ma Interieurarchitectuur ¬ Ma Kunsteducatie ¬ Ma Media Design en Communicatie

Communication in a digital age Cultural Diversity

¬ Ergotherapie ¬ Fysiotherapie ¬ Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn ¬ Logopedie ¬ Management in de Zorg ¬ Verloskunde ¬ Verpleegkunde ¬ Ma Advanced Nursing Practice ¬ Ma Physician assistent - klinisch verloskundige ¬ Ma Fysio-manueeltherapie in de eerstelijns gezondheidszorg* ¬ Ma Sportfysiotherapie

Participatie Arbeid en gezondheid Eerstelijns gezondheidszorg Transities in de zorg Samenhang in de Ouderenzorg

Instituut voor Bouw en Bedrijfskunde (IBB)

Willem de Kooning Academie art media design & leisure (WdKA)

Instituut voor Gezondheidszorg (IvG)

* contractonderwijs

Lectoraten

Instituutsnaam

Opleidingen Bachelor en Master (MA)

ICT

Instituut voor Communicatie, Media en Informatietechnologie (CMI)

¬ Bedrijfskundige Informatica ¬ Communicatie (adviseur digitale media) ¬ Communication and Multimedia Design ¬ Grafimediatechnologie ¬ Informatica ¬ Technische Informatica

Human centered ICT

Internationale handel

Rotterdam Business School (RBS)

¬ International Business and Languages ¬ International Business and Management Studies ¬ Trade Management gericht op Azië ¬ Ma Business Administration (MBA) * ¬ Ma Consultancy and Entrepreneurship * ¬ Ma Finance and Accounting * ¬ Ma Logistics Management *

International Business

Ondernemerschap

Instituut voor Commercieel Management (CoM)

¬ Commerciële Economie ¬ Communicatie ¬ Small Business & Retail Management

Innoverend ondernemen Business Development

Zakelijke dienstverlening

Instituut voor Financieel Management (IFM)

¬ Accountancy ¬ Bedrijfseconomie ¬ Financial Services Management ¬ Fiscale Economie ¬ Ma Accountancy & Auditing *

Risk Management Pensioenmanagement

Management

Instituut voor ¬ Management, Economie en Recht Managementopleidingen ¬ Personeel en Arbeid (IMO) ¬ Vastgoed en Makelaardij

Arbeidsmarktvraagstukken Maatschappelijk Vastgoed

Onderwijs

Instituut voor ¬ Lerarenopleiding Basisonderwijs Lerarenopleidingen (IvL) ¬ Lerarenopleidingen VO / BVE 2e graads ¬ Ma Leren & Innoveren

Versterking beroepsonderwijs

Sociale ontwikkeling

Instituut voor Sociale Opleidingen (ISO)

Opgroeien in de stad Maatschappelijk Vastgoed Taal Levenlang Leren en Sociale Kwaliteit

Rotterdamse sector

¬ Culturele en Maatschappelijke Vorming ¬ Maatschappelijk Werk en Dienstverlening ¬ Pedagogiek ¬ Sociaal Pedagogische Hulpverlening ¬ Ma Pedagogiek / Urban Education ¬ Ma Begeleidingskunde * ¬ Ma Management & Innovation *

* contractonderwijs

Lectoraten

23


24

DE ORGANISATIE VAN DE HOGESCHOOL

Hogeschool Rotterdam wordt bestuurd door het driehoofdige College van Bestuur, onder toezicht van een Raad van Toezicht. De opleidingen van de hogeschool zijn ondergebracht in instituten, die elk werken voor een belangrijke maatschappelijke sector. In elk van die instituten studeren 20003000 studenten. De instituten worden geleid door een tweehoofdige directie. Het werk van CvB en instituten wordt ondersteund vanuit de centrale diensten. Een aparte positie wordt ingenomen door de kenniscentra, waarin het werk op het gebied van onderzoek en kennisontwikkeling is samengebracht. Elk kenniscentrum werkt voor een aantal instituten; elk instituut is met diverse kenniscentra verbonden.

De organisatie van de

hogeschool

DE ORGANISATIE VAN DE HOGESCHOOL

Feiten en cijfers over Hogeschool Rotterdam (2009) STUDENTEN ツャ Aantal ingeschreven studenten per sector Economisch onderwijs Gezondheidszorg onderwijs Kunstonderwijs Lerarenopleidingen Sociaal-agogisch onderwijs Technisch onderwijs Totaal

12000 2500 2000 3500 3000 5500 28500

ツャ Instroom nieuwe studenten naar vooropleiding VWO HAVO MBO Overig

Aantal 850 3800 2550 1300

% 10 45 30 15

Totaal

8500

100

Docerend personeel Onderwijs ondersteunend personeel Algemeen ondersteunend personeel

Aantal 1750 65 1000

FTE 1165 44 865

Totaal

2815

Het aantal studenten zal (op grond van een voorzichtige prognose) in de periode tot 2010 toenemen tot 30.000

Marktaandeel: ruim 7% van het landelijk aantal nieuwe hbo-studenten komt naar Hogeschool Rotterdam

PERSONEEL

2074

FINANCIテ起 Budget van de hogeschool

竄ャ 220 mln.

Investeren in mensen: 10% van de arbeidstijd en 1% van het budget wordt voor scholing ingezet

25


25

In het hart van

Rotterdam

27

Hogeschool Rotterdam is letterlijk gevestigd in het hart van Rotterdam. De hoofdlocaties van de school liggen allemaal vlakbij de metrostations van de metrolijnen A, B en C. We creëren daarmee een eigen, toegankelijke ‘kennislijn’ die de stad van oost naar west doorkruist. Locatie Museumpark Museumpark 40, Rotterdam Locatie Academieplein G.J. de Jonghweg 4 - 6, Rotterdam Locatie Kralingse Zoom Kralingse Zoom 91, Rotterdam Locatie Blaak/Wijnhaven Blaak 10 / Wijnhaven 61, Rotterdam Locatie Wijnhaven 107 Wijnhaven 107, Rotterdam Locatie Pieter de Hoochweg Pieter de Hoochweg 129, Rotterdam

Locatie RDM Campus Heijplaatstraat 23, Rotterdam Locatie Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo) Achterom 103, Dordrecht

COLOFON Dit is een uitgave van Hogeschool Rotterdam, Dienst Communicatie & Externe Betrekkingen i.s.m. Dienst Concernstrategie

(010) 794 00 00 Hogeschoolrotterdam.nl Postbus 25035 3001 HA Rotterdam

Fotografie Jan Nass Rotterdam Marketing Marina Meeuwisse

Corporate Brochure Hogeschool Rotterdam  

De corporate brochure is een beschrijving van onze organisatie, onze doelen en onze aanpak.