Page 1

Culturele en Maatschappelijke Vorming Bacheloropleiding DEELTIJD


negen redenen om de deeltijdopleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming aan Hogeschool Rotterdam te volgen:

1]

Carrière. Door het volgen van deze deeltijdopleiding vergroot je je carrièremogelijkheden

6]

Grootstedelijk. Je werkt en leert vanuit grootstedelijke uitdagingen

2]

Professionaliteit. Je verbreedt je professionele ontwikkeling

7]

Betrokkenheid. De docenten zijn betrokken bij jouw leertraject

3]

Persoonlijke ontwikkeling. Tijdens je studie is er veel aandacht voor je persoonlijke ontwikkeling

8]

Collegiale sfeer. Er is veel plezier tijdens de lessen door een goede sfeer in de groep

4]

Combinatie. De deeltijdstudie is goed te combineren met relevant werk

9]

Afwisseling. De deeltijdstudie biedt een afwisselend programma door een mix van attractieve werkvormen

5]

Brede opleiding. De opleiding leidt op voor het hele CMV-beroepenveld

inhoudsopgave negen redenen om de deeltijdopleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming te volgen 2 rotterdams onderwijs model 3 een nieuwe stap in je loopbaan 5 opleiding 6 beroep 10 praktijk 13 meer informatie 14 voorzieningen 14 toelating & aanmelden 16 belangrijke telefoonnummers en locaties hogeschool 18 2


rotterdams onderwijs model (ROM) Hogeschool Rotterdam werkt volgens het Rotterdams Onderwijs Model (ROM). Dat wil zeggen dat al onze opleidingen een ideale balans hebben tussen kennis, praktijk en professionele ontwikkeling. Kennis en kunde In de deeltijdopleidingen koppelen we praktijk aan theorie: vraagstukken waar je in je werk tegenaan loopt, breng je tijdens de lessen in, en andersom voer je ook opdrachten voor je studie op je werk uit. Zo leer je theorieĂŤn, modellen en concepten praktisch toe te passen. Heb je aan je eigen praktijkervaring niet genoeg? Hogeschool Rotterdam heeft een grote kenniskring: professionals uit de praktijk verzorgen verschillende colleges. Professionele groei Zo lang als je studie duurt, maak je deel uit van een vaste studieloopbaangroep. Een studieloopbaancoach begeleidt de groep, maar ook jou persoonlijk. Twijfel je over de te kiezen vakken of over je capaciteiten? Het studieloopbaantraject biedt je de kans je te verdiepen, zodat je als professional groeit. Een goed voorbeeld van hoe de Rotterdamse aanpak werkt!

Ik werkte al bij een welzijnsorganisatie in Rotterdam toen ik besloot nog een opleiding te volgen. Ik ervoer meteen een positieve wisselwerking tussen praktijk en de opleiding CMV. Ik ben nu inzetbaar voor een grotere diversiteit aan projecten. Prettig voor mijzelf, mijn organisatie en onze opdrachtgevers. Ricardo Bakhoven, afgestudeerd

3


4


Een nieuwe stap in je loopbaan De deeltijdopleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming is bedoeld voor mensen die toe zijn aan een volgende stap in hun loopbaan in de sociaal-agogische sector. Wellicht maak je een keuze voor dit type werk nadat je een loopbaan in een andere sector hebben gevolgd. Het kan ook gaan om een switch in de huidige loopbaan in de sociaal-agogische sector. Bijvoorbeeld omdat je een uitvoerende functie hebt en omdat je wilt doorgroeien naar een leidinggevende of beleidsfunctie; of naar een management- of adviseursfunctie. Voor die functies is een bachelordiploma vaak een vereiste. Wie zo’n diploma niet heeft, kan in vier jaar bij het Instituut voor Sociale Opleidingen aan Hogeschool Rotterdam naast het gewone werk de hbo-opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming met succes afronden. In deze brochure lees je meer over de deeltijd opleiding en over de speciďŹ eke toelatingsvoorwaarden.

Een kenmerk van het vak CMV is dat je steeds voortrekker bent. Je moet een nieuwsgierige en ondernemende instelling hebben.

5


opleiding Voor wie bestemd? Om de deeltijdopleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming te volgen, moet je minimaal een havo-, vwo- of mbo-niveau 4-diploma hebben. In het eerste studiejaar moet je minimaal 14 uur per week betaald of onbetaald werk doen, dat past binnen de brede sociaal agogische sector. Vanaf het tweede tot en met het vierde studiejaar moet je minimaal 16 uur betaald of onbetaald werk doen dat relevant is voor de opleiding CMV. De opleiding beoordeelt de relevantie van het werk. Als je niet aan de vooropleidingseisen voldoet kan de afdeling Studievoorlichting & Aansluiting je helpen bij toelatingsexamens en cursussen. De gegevens van de afdeling Studievoorlichting & Aansluiting vind je achterin deze brochure. Studieduur De deeltijdopleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming duurt in principe vier jaar. Tijdens een intakegesprek kun je aantonen welke onderdelen je al beheerst en kun je in aanmerking komen voor vrijstellingen. Samen met de hogeschool stel je zo je persoonlijk studieplan op. Mbo-afgestudeerden met een verwant mbo-niveau 4-diploma kunnen ervoor kiezen om in aanmerking te komen voor een versnelde studieroute van drie jaar. De opleidingen Sociaal Cultureel Werk niveau 4 en Sociaal Pedagogisch Werk niveau 4 worden als verwant beschouwd. De procedure start met een intakegesprek en het overleggen van een portfolio. Na aanmelding word je hiervoor uitgenodigd.

6


Studiebelasting De deeltijdopleidingen van Hogeschool Rotterdam zijn zo ingericht dat werken en studeren goed zijn te combineren. Een deel van de studieopdrachten kun je tijdens je werk doen en je hoeft niet al je vrije tijd te besteden aan je studie. Toch zul je wel extra tijd vrij moeten maken voor zelfstudie, zeker in tentamenperiodes. De ervaring leert wel dat de deeltijdopleidingen pittig kunnen zijn. Hoe ziet een studieweek er uit? Gemiddeld tien uur per week volg je onderwijs op de hogeschool. Hieronder vallen colleges en werkcolleges, maar ook de samenwerking met andere studenten in kleine werkgroepen en de begeleiding bij individuele opdrachten. In de meeste gevallen worden keuzevakken en minoren buiten de vaste lestijden gepland. Bij je studieplanning zul je rekening moeten houden met zelfstudie en met de tentamenperiodes die ruim van tevoren bekend worden gemaakt. Heb je behoefte aan een steuntje in de rug? Dan kun je tijdens de lesdagen ook terecht bij je studieloopbaancoach.

Je krijgt niet alles voorgekauwd, maar je moet je eigen weg vinden. Je regisseert als het ware je eigen opleiding. Daardoor leer je heel veel over jezelf, je leerstijl en je managementstijl.

Studieprogramma De studie is opgebouwd uit twee fasen: de propedeuse die uit één studiejaar bestaat en de hoofdfase die uit drie studiejaren bestaat. Het eerste jaar is het propedeusejaar. Je oriënteert je op de beroepen die voor een CMV’er openstaan, oefent met diverse basisvaardigheden en doet theoretische en praktische kennis op. Een deel van de lessen in het eerste jaar volg je gezamenlijk met studenten van de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening onder de noemer ‘Social Work’. Verder heb je vanaf de start van de opleidng minimaal 7


14 uur per week betaald of onbetaald werk dat past binnen het brede sociaal agogisch domein. In dit jaar kun je kijken of de opleiding iets voor jou is en de opleiding kijkt of je geschikt bent voor het vak. Het tweede, derde en vierde jaar vormen samen de hoofdfase van je studie. Vanaf het tweede jaar moet je minimaal 16 uur per week CMV relevant werk doen (betaald of onbetaald). In het tweede en derde jaar ga je dieper in op de vaardigheden van het vak Culturele en Maatschappelijke Vorming. In de laatste fase van de studie volg je een minor. Je kunt kiezen uit minors van het eigen instituut, waarmee je je specialiseert in een bepaald deelterrein. Voorbeelden zijn: Media en cultuur, Talentontwikkeling en Cultureel ondernemerschap. Je kunt ook kiezen voor een hogeschoolbrede minor zoals begeleidingskunde. In de laatste twee kwartalen van het vierde jaar verdiep je de inzichten die je hebt opgedaan in de voorgaande jaren en ga je aan de slag met je afstudeeropdracht. Met je afstuderen laat je zien dat je het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar bereikt hebt. Werkvorm De opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming gaat uit van actief lerende studenten. Het onderwijs wordt aangeboden in een mix van werkvormen die elk een eigen onderwijsdoel dienen. Je volgt hoorcolleges in grotere groepen om algemene theoretische kennis op te doen en je verwerkt deze kennis in kleinere werkcolleges. Je oefent met vaardigheden in oefengroepen. Je werkt in kleine groepen samen met studenten van je eigen opleiding en soms met die van andere opleidingen. Andere studieonderdelen doe je helemaal zelfstandig. 8


Begeleiding Je wordt tijdens je opleiding begeleid door een studieloopbaancoach. Deze coach ondersteunt je in je studie. Regelmatig bespreek je individueel of in groepsverband de vorderingen met je studieloopbaancoach. Bovendien kun je bij hem terecht met vragen over je studie en de opleiding. Gedurende je hele studie houd je een digitaal portfolio bij van je persoonlijke professionele ontwikkeling. Dit portfolio is tevens de basis van de studievoortganggesprekken die je met je coach voert. Een speciale vorm van begeleiding in je tweede en derde jaar is de supervisie; je leert hier om de diverse rollen die de CMV‘er vervult te verbinden met je eigen persoonlijke sterke en zwakke kanten.

9


beroep De CMV’er begeleidt, ondersteunt en biedt mogelijkheden om mensen van alle leeftijden in staat te stellen zelf hun sociale en culturele leven vorm te geven. Je werkt vanuit een brede sociaal-agogische benadering. Deze benadering is dynamisch, omdat je niet alleen aandacht hebt voor het sociale, educatieve, culturele, recreatieve en het kunstzinnige, maar ook voor het verband daartussen. Je bent steeds in staat mensen te boeien en te binden. Afgestudeerden zijn breed inzetbaar en in ieder geval op de volgende terreinen werkzaam: Welzijn Op het gebied van welzijn zijn er vele mogelijkheden voor CMV‘ers. In het opbouwwerk, het sociaal-cultureel werk, de (re-)integratie, het sport- en recreatiewerk, het jongerenwerk, het ouderenwerk, het migranten- en het vrouwenwerk kunnen CMV’ers hun professie uitoefenen. In het welzijnswerk zet je al je professionaliteit, creativiteit en ondernemingslust in om mensen meer kansen te geven en nieuwe, positieve ervaringen te laten beleven. Educatie Op het gebied van educatie gaat de CMV‘er aan de slag als programmeur, organisator en uitvoerder van educatieve programma’s. Musea, theaters, bibliotheken, volksuniversiteiten, centra voor natuur en milieu, centra voor ontwikkelingssamenwerking, organisaties voor mensenrechten: allemaal hebben ze behoefte aan aansprekende, creatieve en betrokken CMV‘ers, die mooie educatieve programma’s kunnen neerzetten voor een divers publiek.

10


Rond het onderwijs De Brede school, de vmbo-campus, de maatschappelijke stage, kunsten cultuur in de klas, meer bewegen en gezonder eten, voorlichting over seksualiteit, loverboys en drugs, trainingen sociale vaardigheden en assertiviteit: het is een greep uit de vele mogelijkheden voor de CMV‘er rond het onderwijs. Typische beroepen zijn: coördinator Brede School, coördinator maatschappelijke stage en coördinator actieve leefstijl. Hier is de CMV‘er een netwerker die binnen- en buitenschools leren verbindt. Festival- en evenementenorganisatie Sommige CMV‘ers zetten hun professie in als organisator van grootschalige publieksevenementen. De CMV‘er herken je in dit beroep aan de inzet om ook lastiger te bereiken groepen bij deze evenementen te betrekken. Het politieke debat CMV‘ers zetten hun professie in om met en voor allerlei doelgroepen de belangrijke vraagstukken in het maatschappelijk leven te bespreken. Het doel is steeds de betrokkenheid en participatie van burgers te versterken. Werkgelegenheid De arbeidsmarkt voor afgestudeerden van de opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming is gunstig. In het algemeen geldt dat er een grote vraag is naar afgestudeerde deeltijdstudenten die al enige praktijkervaring hebben en die bovendien integraal en multidisciplinair zijn opgeleid. Veel studenten krijgen al tijdens de opleiding van hun werkgever de kans geboden om - eventueel op tijdelijke basis - een leidinggevende of beleidsfunctie te vervullen. 11


12


praktijk “Ook al wordt er op het ogenblik op veel fronten bezuinigd, op langere termijn zijn de arbeidsmarktperspectieven gunstig.” Dit zegt Ingrid Heijst, directeur van de Stichting Delphi Opbouwwerk. De opbouwwerkers van Delphi werken in de Rotterdamse deelgemeente Delfshaven en zijn nauw betrokken bij de bewonersorganisaties in de zes verschillende wijken die de deelgemeente telt. “Ik zie het als een tijdelijk verschijnsel dat we het met minder middelen moeten doen. Kijk naar de stad: Rotterdam heeft een zeer gemêleerde bevolking met veel achterstanden, daar zullen altijd opbouwwerkers nodig blijven om deze mensen te helpen grip te krijgen op hun eigen leefomgeving.”

Studenten met wat meer werk- en levenservaring hebben bij ons een pré. Ingrid Heijst, directeur van de Stichting Delphi Opbouwwer

Wel ziet de Delphi-directeur verschuivingen in de manier van werken. Het reguliere basiswerk zal steeds meer plaatsmaken voor projecten. Dat heeft nogal wat consequenties voor de methodiek want, aldus Heijst, de kracht van het opbouwwerk is gebaseerd op het hebben van een stevig netwerk in buurten en wijken. “Dat is de basisstructuur waarin je projecten zijn ingebed. Je kunt het een dan ook niet vervangen door het andere.” Ook in ander opzicht liggen er veranderingen in het verschiet, die lang niet allemaal gunstig te noemen zijn. Heijst: “Als opbouwwerker neem je per definitie een onafhankelijke positie in ten opzichte van de gemeente en de bewonersorganisaties. De vraag is echter of die onafhankelijkheid overeind blijft als je in opdracht van derden aan projecten werkt.” Organisaties voor sociaal-cultureel werk en opbouwwerk zijn momenteel voorzichtig in het geven van een vaste aanstelling. “Zolang we niet zeker weten hoe de begroting voor de komende jaren eruit ziet, houden we een slag om de arm.” Toch houdt Heijst niet bij iedereen de boot af. “Met name studenten met wat meer werk- en levenservaring hebben bij ons een pré.” 13


meer informatie Lesplaats Hogeschool Rotterdam biedt de opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming aan in Rotterdam, locatie Museumpark. Collegetijden De colleges van de deeltijdopleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming vinden in principe plaats op twee dagdelen (’s middags en/of ’s avonds) in de week. De lesdagen zijn in het eerste jaar op dinsdag- en donderdagavond. Neem contact op met afdeling Studievoorlichting & Aansluiting voor de actuele lestijden.

14

voorzieningen Kosten Elk studiejaar betaal je collegegeld. Dit bedrag wordt ieder jaar gewijzigd. Voor het studiejaar 2009/2010 bedraagt het deeltijdcollegegeld € 1.320,- Als deeltijdstudent kom je niet in aanmerking voor studiefinanciering. De kosten voor de aanschaf van literatuur en andere lesmaterialen kunnen variëren. Houd rekening met een maximum van € 440,per jaar per student. Titel Een afgeronde opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming van Hogeschool Rotterdam geeft recht op de internationale erkende titel Bachelor of Social Work. Achter je naam mag je de titel B SW voeren.

Doorstuderen Studenten die na het behalen van het bachelordiploma Culturele en Maatschappelijke Vorming verder willen studeren, kunnen hiervoor terecht bij de kenniskring Opgroeien in de Stad of via Transfergroep Rotterdam. Daarnaast zijn er mogelijkheden om aan een universiteit een masteropleiding te volgen. Meer weten? Raadpleeg dan de hogeschoolgids van het huidige studiejaar bij de afdeling Studievoorlichting & Aansluiting. Je kunt ook kijken op hogeschoolrotterdam.nl/ hogeschoolgids

Internet en e-mail Computers, e-mail en internet spelen bij de studie een belangrijke rol. Hogeschool Rotterdam biedt haar studenten een digitale studeerkamer aan, N@tschool. Via een computer op de hogeschool of thuis kun je bijvoorbeeld studieopdrachten maken of met de docent of je medestudenten overleggen. Aan deze elektronische leeromgeving worden voortdurend nieuwe applicaties toegevoegd. Iedere student krijgt van de hogeschool een eigen e-mailadres. Helpdesks ICT en Taal Met vragen over computergebruik kun je terecht bij de Helpdesk ICT. Als Nederlands je tweede taal is, kun je gebruikmaken van het taalspreekuur, bijvoorbeeld om een werkstuk door te nemen of om advies te vragen over hoe je je taalvaardigheid kunt verbeteren.


Studeren met een beperking Studenten met een functiebeperking kunnen bij Hogeschool Rotterdam gewoon studeren. Voor de ruim 10 procent van de studenten die een handicap, een chronische ziekte of psychische problemen heeft, zijn er daarom speciale regelingen en voorzieningen. Bovendien kunnen studenten van het ‘PowerPlatform’ informatie en begeleiding geven. Kijk voor meer informatie op: hogeschoolrotterdam.nl/ powerplatform. Studerende moeders Zwanger zijn of een gezin hebben, kan een extra belasting zijn bij je studie. Het vergt nogal wat geregel en uitzoekwerk en daarnaast blijkt dat (her)intredende studerende moeders tegen nogal wat knelpunten aanlopen die de toegang tot

onderwijs of de studievoortzetting kunnen belemmeren. Via de website www.studerendemoeders.nl kunnen alle studenten met (a.s.) kinderen en (her)intredende moeders relevante informatie inwinnen. Restaurant en Kaatje P Kom je direct uit je werk naar school, dan is het prettig dat je eerst even iets kunt eten. Op de locatie Museumpark kun je een eenvoudige warme maaltijd kopen. Ook kun je er terecht voor sandwiches, belegde broodjes en diverse dranken en snacks. In Kaatje P. kun je na afloop van de colleges terecht om even na te praten. Er worden naast frisdranken alleen lichtalcoholische dranken geserveerd. Mediatheek Een uitgebreide collectie boeken, vakbladen en naslagwerken is te vinden in

de mediatheek. Deze is op collegeavonden geopend. Chipknip Voor zover je moet betalen voor de voorzieningen op de hogeschool, doe je dat met je chipknip. Je kunt je kaart in alle hogeschoolgebouwen opwaarderen. Studentendecanen De studentendecanen van Hogeschool Rotterdam behartigen de belangen van jou als student. Ze bieden je hulp en advies bij alle mogelijke vragen en problemen in je studie. Denk aan bijzondere persoonlijke omstandigheden, studiefinanciering, regelingen rond in- en uitschrijving en rond handicaps en dyslexie. De decanen hebben een onafhankelijke positie en daarom is alles wat je met ze bespreekt vertrouwelijk.

Onderwijsplein Twee centrale plekken binnen het Instituut voor Sociale Opleidingen zijn de onderwijspleinen. Op deze pleinen ontmoet je je medestudenten, maar ook studenten van de opleidingen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Sociaal Pedagogische Hulpverlening en Pedagogiek. Je hebt er veel voorzieningen binnen handbereik. Zo zijn er computers waar je aan kunt werken, er zijn gezellige zithoeken waar je met elkaar kunt overleggen en desgewenst kun je er koffie, thee of chocolademelk kopen. De balie van het bedrijfsbureau ligt ook bij één van deze pleinen en daar kun je terecht voor alle praktische vragen.

15


toelating & aanmelden Toelatingsvoorwaarden Om te worden toegelaten tot de deeltijdopleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming moet je beschikken over minimaal een havo-, vwo-, of mbo-niveau 4-diploma. In het eerste studiejaar moet je minimaal 14 uur per week betaald of onbetaald werk doen, dat past binnen de brede sociaal agogische sector. Vanaf het tweede tot en met het vierde studiejaar moet je minimaal 16 uur betaald of onbetaald werk doen dat relevant is voor de opleiding CMV. Toelatingsexamen 21+ Voldoe je niet aan de toelatingsvoorwaarden, dan is het mogelijk een toelatingstraject te volgen, mits je op 1 oktober van het jaar dat je met je opleiding start 21 jaar of ouder bent. Het toelatingstraject bestaat uit twee verplichte onderdelen: de aanlegtest en het toelatingsexamen. De aanlegtest duurt 2 uur en geeft inzicht in je capaciteiten, interesses, motivatie en leerstijl. Vervolgens doe je toelatingsexamen. Deze toelatingsexamens vinden 16

plaats in maart, mei, juni, juli en augustus. Je kunt je door zelfstudie voorbereiden op het examen, maar het is ook mogelijk vanaf januari speciale voorbereidingscursussen te volgen. Bij de afdeling Studievoorlichting & Aansluiting kun je terecht voor meer informatie over het toelatingsexamen en het aanvragen van een informatiegids. Ook kun je er voorbeeldexamens inzien. In de informatiegids vind je informatie over de examenvakken, voorbereidingscursussen, benodigde boeken, kosten en examendata. Buitenlandse diploma’s Je kunt je met een buitenlands diploma inschrijven voor een opleiding als dit gelijkwaardig is aan het vereiste Nederlandse diploma. Hogeschool Rotterdam oordeelt of het buitenlandse diploma gelijkwaardig is. Met een buitenlands diploma dat als gelijkwaardig is erkend, moet je nog wel slagen voor een toelatingstoets ‘Nederlands als tweede taal’. Alleen als je in het bezit bent van een diploma van het staatsexamen ‘Nederlands als tweede taal - programma II’ (NT2) hoef je de toelatingstoets van de


hogeschool niet af te leggen. De medewerkers van de afdeling Studievoorlichting & Aansluiting kunnen je hierover meer informatie geven. Aanmelden Je kunt je aanmelden op hogeschoolrotterdam.nl/aanmelden. Op hogeschoolrotterdam.nl vind je een handleiding waarin je kunt lezen hoe je je aanmeldt. Intakegesprek Wie zich aanmeldt voor een deeltijdopleiding wordt uitgenodigd voor een intakegesprek. Vragen die in het gesprek aan de orde komen, zijn: Heb je een relevante vooropleiding? Wat is je werkervaring? Biedt je werk voldoende faciliteiten voor deze opleiding? En wat zijn de redenen om met deze opleidingen te starten? Vragen Met vragen over de opleiding en het aanmelden kun je terecht bij de afdeling Studievoorlichting & Aansluiting van Hogeschool Rotterdam.

Open dagen en avonden Door het jaar heen organiseren we een aantal open dagen en avonden. Daar krijg je naast algemene informatie ook speciďŹ eke informatie over de deeltijdopleiding van je voorkeur. Docenten en tweede- en derdejaars studenten vertellen over de opleiding en over hun werk. Je bent welkom vanaf 10.00 uur of 19.00 uur. De data en tijden van de open dagen en avonden vind je op hogeschoolrotterdam.nl.

Meer informatie Afdeling Studievoorlichting & Aansluiting beantwoordt alle vragen. Je kunt er terecht op maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 tot 17.30 uur, op woensdag en vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Bel: (010) 794 44 00 Schrijf: Afdeling Studievoorlichting & Aansluiting, Postbus 25035, 3001 HA Rotterdam Fax: (010) 794 43 89 E-mail: studievoorlichting@hro.nl Internet: hogeschoolrotterdam.nl Of kom gewoon langs: Museumpark 40, Rotterdam (ingang tegenover metrostation Dijkzigt). 17


8(-

8; < D

D

C<

J

@C

GA <

J9

IL

@E>

FL

<I;

C <M 8I

(

D

LJ

9I

L>

8 % M 8E I@A

<M FI

J<CN

<>

I@:?K@E>

:8G<CC<

I@:?K@E> 9I<;8& >FI@E:?<D 8(-

8K

88E

EN JK8;@F

;FI;KJ

?@CC<

;@AB

<C88E

E

JKI<M<CJN

<>

<>

IL> I;9 FF

I8

@EN

C

;

JK

9I@<

L@

FD

GLKJ<C 88 J<C

GQ

9F

F

A<

8E

D

E<E 9I@<

8E

C8

D

BIL@JN

:B

;<<J:?

D

<LIFD8JK G8IB

>IF<E<

C8 JC88E

D

>

<>

<E<

<

8J

J<G

B

9I<

<>

> <N<

> IF

KQ N <J

<I

B <;@A

<;@A

@AB

D <I8JDLJD:

C@E>

;

9F

FD

D

8J 9

FL;

I@:?K@E> ;<E?88>& LKI<:?K

FI

¬ Locatie Blaak Blaak 10 3011 TA Rotterdam

N

?@CC<C88E

Informatie Beheer Groep (050) 599 77 55

D8

D N<JK9C88B

D

B I8 D

D FFJKGC<@E ?FE

><C

¬ Locatie Wijnhaven Wijnhaven 61 3011 WN Rotterdam

><C

D88JKLEE<C

Helpdesk Dyslexie (010) 794 40 86

J@E

D

E

88K JK I

;J <

JK8K@FE 9C88B

:FFCJ@E

J<IC88

J<E

D

GC<

¬ Locatie Wijnhaven Wijnhaven 107 3011 WJ Rotterdam

¬ Locatie Kralingse Zoom Kralingse Zoom 91 3063 ND Rotterdam

18

LJ F:?

E8

J@E><C

Stichting Handicap en Studie (030) 275 33 00

I

¬ Locatie Pieter de Hoochweg Pieter de Hoochweg 129 3024 BG Rotterdam

@AB

<J D8K?<E

D

¬ Locatie Academieplein G.J. de Jonghweg 4-6 3015 GG Rotterdam

<CJ;

N<<

N<JK<I

Studeren met een beperking (010) 794 62 48

¬ Locatie Museumpark Museumpark 40 3015 CX Rotterdam

9<LB

ËJ$>I8M<E;@ABN8C

Hogeschool Rotterdam Afdeling Studievoorlichting & Aansluiting (010) 794 44 00

locaties hogeschool

<B

N<>

belangrijke telefoon– nummers

?@ >FL

D

BI8C@E>J<9FJ

9F<Q<DN<>

J:

<E JK8K

:<EKI88C JK8K@FE

FCPDG@8N<>

D M8 8

EN

<>

Culturele en Maatschappelijke Vorming ¬ Locatie Museumpark


Instelling:

Hogeschool Rotterdam

Officiële opleidingsnaam:

Culturele en Maatschappelijke Vorming

CC<

colofon De deeltijdbrochure Culturele en Maatschappelijke Vorming is gemaakt in opdracht van Hogeschool Rotterdam. Het algemene postadres van Hogeschool Rotterdam: Postbus 25035 3001 HA Rotterdam Het centrale telefoonnummer: (010) 794 41 41 Afdeling Studievoorlichting & Aansluiting: (010) 794 44 00 E-mail: studievoorlichting@hro.nl Studenten Service Center: (010) 794 42 00 E-mail: studentregistratie@hro.nl Aan deze brochure kunnen geen rechten ontleend worden. Uitgave: Hogeschool Rotterdam, Afdeling Communicatie Tekst: Birgit Theijssen Fotografie: Jan Nass Vormgeving: Bruikman reclamestudio Drukker: Schefferdrukkerij

19


Opleidingsbrochure Hogeschool Rotterdam CMV dt  

Opleidingsbrochure Hogeschool Rotterdam CMV dt

Advertisement