Page 1

Burgermeester van Stamplein 30 te Hoofddorp Inschrijfformulier Persoonlijke gegevens

1​e​ aanvrager

Naam Voornamen Adres Postcode Woonplaats Telefoonnr. prive Zakelijk/mobiel Emailadres Geboortedatum Geboorteplaats Burgerlijke staat

: ....................................................... m/v ..............................................................m/v : ......................................................... ................................................................. : ......................................................... ................................................................. : ......................................................... ................................................................. : ......................................................... ................................................................. : ......................................................... ................................................................. : ......................................................... ................................................................. : ......................................................... ................................................................. : ......................................................... ................................................................. : ......................................................... ................................................................. : O ongehuwd O geregistreerd partnerschap O gehuwd - gemeenschap van goederen O gehuwd - huwelijkse voorwaarden : ......................................................... ................................................................. : ......................................................... .................................................................

Burgerservicenummer Nationaliteit

2​e​ aanvrager

Samenstelling huishouden Aantal personen: ……personen, onderlinge relatie…………………………………………………………………………. O alleenstaand O getrouwd / samenwonend O alleenstaand met ……kind(eren) O getrouwd / samenwonend met ……kind(eren) Huidige woningsituatie Is uw huidige woning een: Wat is de (kale) huurprijs of verkoopwaarde Wie is de verhuurder of eigenaar van uw huidige woning? Welk type is uw huidig woning? Aantal kamers in de huidige woning Bent u geïnteresseerd in een vrijblijvende waardebepaling?

O koopwoning

O huurwoning

O inwonend

€………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… O tussenwoning O hoekwoning / half vrijstaande woning

………….… kamers O ja

O nee

O vrijstaande woning O appartement / flat / portiekwoning


Financiering / financiële middelen Beroep Naam werkgever Bruto maandsalaris

: : :

......................................................... ......................................................... ......................................................... O Vaste aanstelling O Tijdelijke aanstelling tot ………….. O Zelfstandig

................................................................. ................................................................. ................................................................. O Vaste aanstelling O Tijdelijke aanstelling tot ………… O Zelfstandig

Heeft u of uw partner naast een evt. hypotheek nog andere persoonlijke financiële verplichtingen? O ja O nee Є………….……………. met een maandelijkse termijn van Є……………………………

Kennisname Op welke wijze bent u geattendeerd op de verhuur van deze woningen? U kunt meerdere redenen aankruisen: O www.hoekstraenvaneck.nl O Funda O advertentie in …………………………… O familie/vrienden/kennissen O anders, …………………………….. Per wanneer zou u de woning willen betrekken: ……………………


In te leveren voor de bezichtiging ● kopie legitimatiebewijs (eventueel van beide); ● werkgeversverklaring (eventueel van beide); ● 3x verschillende kopie salarisstrook (eventueel van beide); ● 3x verschillende kopie bankafschrift met storting salaris, uitkering, pensioen e.d.; ● uittreksel bevolkingsregister (eventueel van beiden); ● bij pensionering of uitkering dient u jaaropgaven te verstrekken; ● een verklaring van uw huidige hypotheekverstrekker of verhuurder (verhuurdersverklaring); ● bij een eigen bedrijf dient u de navolgende gegevens te overleggen: ​Jaarcijfers (de omzet en verliesrekening laatste boekjaar), geldig paspoort of identiteitskaart, Accountantsverklaring, Origineel KvK uittreksel (niet ouder dan 1 maand), Bankgegevens, Fotokopie van de bedrijfsbankpas, uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie Inkomenseisen Houdt u s.v.p. rekening met de inkomenseis voordat u zich bij ons inschrijft. U dient aan onderstaande norm te voldoen, indien u in aanmerking wenst te komen voor een woning: Inkomensnorm huurwoning: bruto maandsalaris bedraagt vier maal de huurprijs van de betreffende woning. Gepensioneerden Indien u gepensioneerd bent, verzoeken wij u kopieën mee te zenden met het inschrijfformulier waaruit blijkt wat uw bruto jaarlijkse inkomsten c.q. toeslagen zijn. Wij houden er rekening mee dat gepensioneerden circa 30% minder inkomstenbelasting betalen. (Jaarinkomen /100x130= …… het bedrag wat hier uitkomt moet u dan delen door de inkomenseis om te zien voor welk bedrag u kunt huren.) Eigen vermogen Om wellicht beter aan de inkomenseis te kunnen voldoen, kunt u van uw eventuele eigen vermogen 10% bij uw bruto jaarinkomen optellen. U dient dan wel het eigen vermogen bij ons aan te tonen, door middel van een kopie bankafschrift o.i.d. Algemene bepalingen: ● De aanvrager dient voor het ondertekenen van de huurovereenkomst, gegevens te overleggen waaruit het inkomen blijkt, zoals bijvoorbeeld een werkgeversverklaring, een recente salarisspecificatie en/of jaaropgave. ● Ingeval u als zelfstandige werkzaam bent, dient u ten aanzien van het genoten inkomen een gewaarmerkte accountantsverklaring te overleggen alsmede een uittreksel van het handelsregister. ● Indien u zelfstandig ondernemer bent, dient u rekening te houden met het stellen van een bankgarantie. De hoogte van de bankgarantie is afhankelijk van de winst met een minimum van 3 maanden huur incl. servicekosten. ● Aanvrager dient voor het ondertekenen van de huurovereenkomst, een kopie van een identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) te overleggen. ● De aanvrager dient voor het ondertekenen van de huurovereenkomst, een verklaring af te geven van de huidige eigenaar/beheerder; bij koopwoningen dient door de hypotheekbank een verklaring te worden afgegeven waaruit blijkt dat aanvrager zijn betalingsverplichting nakomt. ● Een aanvraag kan zonder opgave van redenen worden afgewezen. ● De op dit formulier ingevulde gegevens kunnen eventueel gebruikt worden ten behoeve van woningmarktonderzoek. ● Aanvrager zal bij het tot stand komen van een huurovereenkomst een huurcontract tekenen


● ●

overeenkomstig het model dat bij de desbetreffende verhuurder gebruikelijk is. Huurcontracten worden te allen tijde aangegaan voor een periode van tenminste één jaar waarbij huurder bereid dient te zijn een machtiging af te geven ten behoeve van de automatische incasso voor de maandelijkse betalingsverplichting. Aanvrager is ermee bekend dat alle inschrijvers worden gecontroleerd door GGN. Aanvrager is ermee bekend, dat bovenstaande gegevens worden opgenomen in een persoonsregister als bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en deze zullen uiteraard vertrouwelijk worden behandeld.

Dit formulier is geheel vrijblijvend, zowel de ingeschrevenen) als de verhuurder verplichten zich niet tot huur of verhuur. Bovenstaande vragen zijn naar waarheid ingevuld.

Handtekening 1e aanvrager

Plaats en datum:

Handtekening 2e aanvrager

Plaats en datum:

Het inschrijfformulier kunt u verzenden of mailen naar: Hoekstra & van Eck Hoofddorp E-mail: d.vanderwinden​@hoekstraenvaneck.nl

Inschrijfformulier  
Inschrijfformulier