Page 1

-Easing Stress in High-Rise Building by Cover of View-

A Study on Architectural Design that Eases Stress at Height

㜞ᚲࠬ࠻࡟ࠬࠍ✭๺ߔࠆᑪ▽࠺ࠩࠗࡦߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ㧙㜞ጀᑪ▽ߦ߅ߌࠆⷞ⇇ߩㆤ⭁߇ࠬ࠻࡟ࠬ✭๺ߦ෸߷ߔലᨐ㧙

㜞 ᚲ ࠬ ࠻ ࡟ ࠬ ࠍ ✭ ๺ ߔ ࠆ ᑪ ▽ ࠺ ࠩ ࠗ ࡦ ߦ 㑐 ߔ ࠆ ⎇ ⓥ

䳦 㜞 ጀ ᑪ ▽ ߦ ߅ ߌ ࠆ ⷞ ⇇ ߩ ㆤ ⭁ ߇ ࠬ ࠻ ࡟ ࠬ ✭ ๺ ߦ ෸ ߷ ߔ ല ᨐ 䳦

Hitoshi Watanabe Lab. Waseda Univ.

1


㜞ᚲࠬ࠻࡟ࠬࠍ✭๺ߔࠆᑪ▽࠺ࠩࠗࡦߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ㧙㜞ጀᑪ▽ߦ߅ߌࠆⷞ⇇ߩㆤ⭁߇ࠬ࠻࡟ࠬ✭๺ߦ෸߷ߔലᨐ㧙

ᐨᢥ ‫⎇ᧄޓ‬ⓥߦขࠅ⚵߻߈ߞ߆ߌߣߥߞߚ߽ߩߪ‫⥄ߦߐ߹ޔ‬ಽ߇㜞޿ߣ ߎࠈ߇⧰ᚻߢ޽ߞߚ߆ࠄߢ޽ࠆ‫ޕ‬㜞޿ߣߎࠈࠍ⧰ᚻߣߔࠆੱߪᄢ൓ ߅ࠅ‫⑳ޡޔ‬㜞ᚲᕟᔺ∝ߥࠎߛ‫߁޿ߣޢޕ‬บ⹖ߪᣣᏱ↢ᵴߢ߽ࠃߊ⡞ߊ ⸒⪲ߢ޽ࠆ‫ޕ‬਎㑆ߢ⹺⍮ߐࠇߡ޿ࠆࡔࠫࡖ࡯ߥᕟᔺ∝㧔ᥧᚲ‫ޔ‬ 㐽ᚲ‫ޔ‬ ው┵╬㧕ߩਛߢ߽ᦨ߽⹤㗴ߦ਄߇ࠆߩ߇‫ޔ‬㜞ᚲᕟᔺ∝ߢ޽ࠆ‫ޕ‬ᱜ⏕ ߦ⸒߁ߥࠄ‫ޔ‬ᣣᏱߢࠃߊ޿߁㜞ᚲᕟᔺ∝ߩੱߪකቇ⊛⷗࿾߆ࠄ⸒߃ ߫㜞ᚲᕟᔺ∝߹ߢߪ⥋ߞߡ޿ߥ޿‫ޟߛߚޕ‬㜞ᚲᕟᔺ∝‫⪲⸒߁޿ߣޠ‬ ߇ᱜ⏕ߥᗧ๧ߢߪߥߊᨵエߦᗧ๧ࠍᄌ߃ߡ૶ࠊࠇߡ޿ࠆߎߣߪ‫ߣޔ‬ ࠅ߽ߥ߅ߐߕߥߓߺߩ޽ࠆ⸒⪲ߛ߆ࠄߢ޽ࠆ‫ޕ‬ ‫⎇ᧄޓ‬ⓥߢߪ㜞ᚲᕟᔺ∝ߣ޿߁߽ߩߣߪ৻✢ࠍ↹ߒߡㅴ߼ߡ޿ࠆ ߇‫⺰ޔ‬ᢥ⺞ߦ⚦߆ߊቯ⟵ߒߥ޿ߢ৻⥸⊛ߥ⸒⪲ߢ⸒߃߫‫ޔ‬㜞ᚲᕟᔺ ∝ߩੱߩߚ߼ߩ⎇ⓥߢ޽ࠆ‫ޕ‬㜞޿ߣߎࠈ߳ⴕߞߡ߽ᔺߊߥࠄߥ޿‫ޔ‬ ࠬ࠻࡟ࠬࠍฃߌߥ޿ᑪ▽ࠍታ⃻ߔࠆߦߪߤ߁ߔࠇ߫޿޿߆ߣ޿߁ᗧ ⼂ࠍᏱߦᜬߞߡ⎇ⓥࠍㅴ߼ߡ߈ߚ‫ޕ‬㜞޿ߣߎࠈ߇⧰ᚻߥੱߢ߽㜞ᚲ ߢஜ߿߆ߥᵴേࠍㅍࠇࠆࠃ߁ߥᑪ▽࠺ࠩࠗࡦࠍታ⃻ߔࠆߎߣߪ‫⃻ޔ‬ ઍߩᑪ▽੐ᖱࠍ⠨ᘦߦ౉ࠇࠆߣᣧᕆߦㅴ߼ߡ޿߆ߥߊߡߪߥࠄߥ޿ ⺖㗴ߢ޽ࠆߩߢߪߥ޿߆‫ޕ‬

Hitoshi Watanabe Lab. Waseda Univ.

ᐨᢥ 2


㜞ᚲࠬ࠻࡟ࠬࠍ✭๺ߔࠆᑪ▽࠺ࠩࠗࡦߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ㧙㜞ጀᑪ▽ߦ߅ߌࠆⷞ⇇ߩㆤ⭁߇ࠬ࠻࡟ࠬ✭๺ߦ෸߷ߔലᨐ㧙

‫ޓ‬㧞

ᐨᢥ

‫ޓ‬㧟

⋡ᰴ

‫ޓ‬㧡

╙৻ㇱ‫⺰ޓ‬ᢥ✬

‫ޓ‬

‫ޓޓ‬㧝‫ޓ‬ᐨ⺰

‫ޓ‬㧣

‫ޓޓޓޓ‬㧝㧙㧝‫⎇ޓ‬ⓥ⢛᥊

‫ޓ‬㧥

‫ޓޓޓޓ‬㧝㧙㧞‫⎇ޓ‬ⓥ⋡⊛

㧝㧜

‫ޓޓޓޓ‬㧝㧙㧟‫ޓ‬ᣢᓔ⎇ⓥ

㧝㧝

‫ޓޓޓޓ‬㧝㧙㧠‫⺆ޓ‬ฏߩቯ⟵ ‫ޓޓ‬㧞‫ޓ‬ၮ␆⺞ᩏ

㧝㧟

‫ޓޓޓޓ‬㧞㧙㧝‫ޓ‬ᑪ▽ߩ㜞ጀൻ

㧞㧜

‫ޓޓޓޓ‬㧞㧙㧞‫↢ޓ‬ℂᔃℂቇ

㧞㧣

‫ޓޓޓޓ‬㧞㧙㧟‫ޓ‬ᕟᔺߣᤋ௝ឭ␜

㧟㧝

‫ޓޓޓޓ‬㧞㧙㧠‫ߩࠫ࡯ࡔࠗޓ‬ᖱേ༐⿠ ‫ޓޓ‬㧟‫⎇ޓ‬ⓥ᭎ⷐ

㧟㧠

‫ޓޓޓޓ‬㧟㧙㧝‫⎇ޓ‬ⓥࡈࡠ࡯ ‫ޓޓ‬㧠‫⎇ޓ‬ⓥᣇᴺ

㧟㧢

‫ޓޓޓޓ‬㧠㧙㧝‫⇇ⷞޓ‬ㆤ⭁ߦࠃࠆࠬ࠻࡟ࠬ෻ᔕ⸘᷹㧔%)㧕

㧠㧡

‫ޓޓޓޓ‬㧠㧙㧞‫ޓ‬㜞ߐߩᄌൻߦࠃࠆࠬ࠻࡟ࠬ෻ᔕ⸘᷹㧔⃻ታ㧕

㧠㧢

‫ޓޓޓޓ‬㧠㧙㧟‫⃻ޓ‬ታߣ %) ߩࠬ࠻࡟ࠬ෻ᔕᏅ⸘᷹ ‫ޓޓ‬㧡‫⎇ޓ‬ⓥ⚿ᨐ

㧠㧤

‫ޓޓޓޓ‬㧡㧙㧝‫⇇ⷞޓ‬ㆤ⭁ߦࠃࠆࠬ࠻࡟ࠬ෻ᔕ⸘᷹

㧡㧥

‫ޓޓޓޓ‬㧡㧙㧞‫ޓ‬㜞ߐߩᄌൻߦࠃࠆࠬ࠻࡟ࠬ෻ᔕ⸘᷹

㧢㧞

‫ޓޓޓޓ‬㧡㧙㧟‫⃻ޓ‬ታߣ %) ߩࠬ࠻࡟ࠬ෻ᔕᏅ⸘᷹ ‫ޓޓ‬㧢‫ޓ‬ಽᨆ࡮⠨ኤ

㧢㧣

‫ޓޓޓޓ‬㧢㧙㧝‫⇇ⷞޓ‬ㆤ⭁ߦࠃࠆࠬ࠻࡟ࠬ෻ᔕ⸘᷹

㧣㧞

‫ޓޓޓޓ‬㧢㧙㧞‫ޓ‬㜞ߐߩᄌൻߦࠃࠆࠬ࠻࡟ࠬ෻ᔕ⸘᷹

㧣㧢

‫ޓޓޓޓ‬㧢㧙㧟‫⃻ޓ‬ታߣ %) ߩࠬ࠻࡟ࠬ෻ᔕᏅ⸘᷹ ‫ޓޓ‬㧣‫࡞࠺ࡕޓ‬

㧣㧥

‫ޓޓޓޓ‬㧣㧙㧝‫࡞࠺ࡕޓ‬ൻߩᵹࠇ

㧤㧜

‫ޓޓޓޓ‬㧣㧙㧞‫࡞࠺ࡕޓ‬ൻ

㧤㧝

‫ޓޓޓޓ‬㧣㧙㧟‫ߩ࡞࠺ࡕޓ‬ᬌ⸽

Hitoshi Watanabe Lab. Waseda Univ.

⋡ᰴ 3


㜞ᚲࠬ࠻࡟ࠬࠍ✭๺ߔࠆᑪ▽࠺ࠩࠗࡦߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ㧙㜞ጀᑪ▽ߦ߅ߌࠆⷞ⇇ߩㆤ⭁߇ࠬ࠻࡟ࠬ✭๺ߦ෸߷ߔലᨐ㧙

‫ޓޓ‬㧤‫⺰⚿ޓ‬ 㧤㧟

‫ޓޓޓޓ‬㧤㧙㧝‫⺰⚿ޓ‬

㧤㧠

⻢ㄉ

㧤㧡

ෳ⠨ᢥ₂ ╙ੑㇱ‫⾗ޓ‬ᢱ✬

Hitoshi Watanabe Lab. Waseda Univ.

⋡ᰴ 4


㜞ᚲࠬ࠻࡟ࠬࠍ✭๺ߔࠆᑪ▽࠺ࠩࠗࡦߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ㧙㜞ጀᑪ▽ߦ߅ߌࠆⷞ⇇ߩㆤ⭁߇ࠬ࠻࡟ࠬ✭๺ߦ෸߷ߔലᨐ㧙

╙ ৻ ㇱ ⺰ ᢥ ✬

Hitoshi Watanabe Lab. Waseda Univ.

5


㜞ᚲࠬ࠻࡟ࠬࠍ✭๺ߔࠆᑪ▽࠺ࠩࠗࡦߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ㧙㜞ጀᑪ▽ߦ߅ߌࠆⷞ⇇ߩㆤ⭁߇ࠬ࠻࡟ࠬ✭๺ߦ෸߷ߔലᨐ㧙

Chapter 01

Introduction

ᐨ ⺰

Hitoshi Watanabe Lab. Waseda Univ.

ᐨ⺰ 6


㜞ᚲࠬ࠻࡟ࠬࠍ✭๺ߔࠆᑪ▽࠺ࠩࠗࡦߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ㧙㜞ጀᑪ▽ߦ߅ߌࠆⷞ⇇ߩㆤ⭁߇ࠬ࠻࡟ࠬ✭๺ߦ෸߷ߔലᨐ㧙

‫⎇ޓ‬ⓥ⢛᥊ ‫᧲ޓ‬੩ࠍᆎ߼ߣߒߚᦨㄭߩࠕࠫࠕ⻉ㇺᏒߢߪ‫⤘ޔ‬ᄢߥ‛⾰ߣੱ㑆‫ޔ‬ ࡂࠗࡄ࡯ࠕ࡯ࠠ࠹ࠢ࠴ࡖ࡯⎇ⓥ ฎ⼱⺈┨㧚 JVVRYYYTKUGYCUGFCCELR #56'#56''RTQLGEV' #56''2HWTW[CRFH

ࠛࡀ࡞ࠡ࡯ߥߤࠍㆡಾߦ㈩஻ߔࠆ᳓ᐔ⒖േߩࠪࠬ࠹ࡓߩ⎕✋ߦ⷗⥰ ࠊࠇߟߟ޽ࠆ‫ࠍ⁁⃻ߥ߁ࠃߩߘޕ‬ᛂ⎕ߔࠆᣇᴺߣߒߡ‫ ޔ‬ᐕઍ ᓟඨ߆ࠄ ᐕઍ೨ඨߦ߆ߌߡ‫ޔ‬ᄢᚻ࠯ࡀࠦࡦฦ␠ߪᰴ‫ࠗࡂߦޘ‬ ࡄ࡯ࡆ࡞࠺ࠖࡦࠣ᭴ᗐࠍ⊒⴫ߒߚ‫ޕ‬ᓥ᧪ߩ᳓ᐔߦᐢ߇ࠆㇺᏒߢߪߥ ߊ‫⋥ုޔ‬ᣇะߦિᒛน⢻ߥㇺᏒߢ޽ࠆ O ⚖ߩ⿥‫ޘ‬㜞ጀᑪ▽ߩᛛ ⴚߪ‫ޔ‬ᣢߦታ⃻น⢻ߥᲑ㓏ߦ౉ߞߡ޿ࠆ‫ޘ⿥ޕ‬㜞ጀᑪ▽ߩᛛⴚߪ‫ޔ‬ ੱญ῜⊒߿ਛ᧲ߥߤߢߩ᳃ᣖ໧㗴߳ߩኻᔕߣ޿ߞߚ਎⇇⊛ߥ໧㗴ߩ ⸃᳿╷ߣߒߡ૏⟎ߠߌࠄࠇ‫ޔ‬૑ዬ࡮ࠝࡈࠖࠬ࡮໡ᬺᣉ⸳࡮ቇᩞ࡮഍ ႐╬߇᦭ᯏ⊛ߦ㈩⟎ߐࠇߚⓨਛㇺᏒߣߒߡߩ᜛ᒛน⢻ߥᑪ▽ߩ⎇ⓥ ߇ㅴ߼ࠄࠇߡ߈ߚ‫ޕ‬

ࡑࡦ࡚ࠪࡦߪ૗ಣ߳ⴕߊ㧔ᣣᧄࠪࠬ࠹ ࡓ⹏ଔ⎇ⓥᚲ㧕 ጊ↰Პ㧚 JVVRPUMPGVYQTMEQLR JVO

‫߇ࠊޓ‬࿖ߢ߽ᄢㇺᏒㇱߢߪ⿥㜞ጀ૑ቛߪ⃟ߒߊߥߊߥߞߡ߈ߚ߇‫ޔ‬ ⿥㜞ጀ૑ቛߪㇺᔃㇱ‫ޔ‬㇠ᄖ૑ቛ࿅࿾‫ޔ‬๟ㄝࡌ࠶࠼࠲࠙ࡦߣ޿߁ᄖᑧ ⊛ㇺᏒᒻᚑߩߎࠇ߹ߢߩᵹࠇࠍ‫ޔ‬ㇺᔃㇱࠍ᳞ᔃᩭߣߔࠆ┙ᣇ૕⊛ㇺ Ꮢᒻᚑ߳ߣォ឵ߐߖߚ‫ࠍࠇߘޕ‬น⢻ߦߒߚߩߪㇺᔃㇱߩ⋧ኻ⊛࿾ଔ

0'961024'559'$ JVVRYYYPGYVQPRTGUUEQLR

ਅ⪭ߣડᬺߦࠃࠆᄢ㊂ߩㇺᔃㇱߩ଻᦭࿾ᄁළߢ޽ࠆ‫ޕ‬⡯࡮ㆆ࡮૑࡮ක࡮ ⍮߇ㇺᔃߦ㓸Ⓧߒ‫ߩߘߦࠄߐޔ‬㓸Ⓧ߇޿߹߹ߢߪ໡ᬺ࡮ᬺോਛᔃߩ ㇺᔃߦ᳞߼ࠄࠇࠆߎߣ߇ዋߥ߆ߞߚᣂߚߥ↢ᵴⓨ㑆ߣߒߡߩઃടଔ ୯ࠍഃㅧߒߡ޿ࠆ‫⿥ޕ‬㜞ጀ૑ቛߪࠬࠤ࡯࡞ࡔ࡝࠶࠻ߣ㜞ጀൻߦࠃࠆ ࿯࿾ࠬࡍ࡯ࠬߩ⸃᡼ߦࠃࠅᄙ⋡⊛ࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖ࡞࡯ࡓ‫࡯࡞࠻ࠬࠥޔ‬ ࡓ‫ᧄࡦ࡚ࠪࡦࡑޔ‬૕ߩࠛࡦ࠻࡜ࡦࠬߦ޽ࠆࡈࡠࡦ࠻ߩ߶߆ߩࡈࡠࡦ ࠻ᬺോኾ↪ߩᑪ‛ߥߤ߇ઃ⸳ߐࠇߡ߅ࠅ‫ޔ‬ㅢᏱߩਛጀࡑࡦ࡚ࠪࡦߥ ߤߦᲧߴ૑᫟ߥߤߩઃടଔ୯߇㜞޿‫ޕ‬ ‫ߛ߹ࠄ߇ߥߒ߆ߒޓ‬࿖ౝߦ಴⃻ߒߡ㑆߇ߥ޿⿥㜞ጀ૑ቛߪߘߎߦዬ ૑ߒ↢ᵴߔࠆߎߣߦߟ޿ߡᣣᧄੱߩ⺕߽߇ᧂ⚻㛎ߩ㗔ၞߢ޽ࠅ‫ޔ‬Ⓧ ߺ㊀ߨࠄࠇߚ⚻㛎ߣ޿߁࠺࡯࠲࡯ࡌ࡯ࠬ߇ߥ޿‫ޕ‬ᛛⴚߣߒߡߪ⿥‫ޘ‬ 㜞ጀᑪ▽ߢߔࠄታ⃻น⢻ߢ޽ࠆߦ߽߆߆ࠊࠄߕ‫ౕޔ‬૕⊛ߦታ⃻⸘↹ ߇ឭ⿠ߐࠇߥ޿ߎߣߦߪ‫ޔ‬㜞ጀߦ߅ߌࠆੱ㑆ߩᔃℂ⊛ᓇ㗀ߩ⎇ⓥ߇ ㅴࠎߢ޿ߥ޿ߣ޿ߞߚ⢛᥊߇޽ࠆߩߢߪߥ޿߆‫ޕ‬ ‫⃻ޓ‬ઍߢߪⶄ㔀ߥ␠ળ⁁ᴫߦࠃࠅ♖␹ߩ቟ቯࠍ៊ߨ‫⚿ߩߘޔ‬ᨐり૕ ⊛޽ࠆ޿ߪ♖␹⊛ߦᄙ᭽ߥ∝⁁ࠍᖚ߁ੱ߇ᕆჇߒߡ޿ࠆ‫ޕ‬ᣣᧄߦ߅ ߌࠆࡄ࠾࠶ࠢ㓚ኂߩ᦭∛⠪ᢙߪ ޯ ਁੱߣ߽޿ࠊࠇߡ߅ࠅ‫ޔ‬ㄭ ᐕߢߪ㜞ᚲᕟᔺߥߤ‫ޟ‬ᕟᔺ∝௑ะ‫ࠢ࠶࠾ࡄ߇ޠ‬㓚ኂࠍ⊒∝ߔࠆ࡝ࠬ ࠢࡈࠔࠢ࠲࡯ߣߒߡ૞↪ߒߡ޿ࠆߣ޿߁⎇ⓥ߽ߥߐࠇߡ޿ࠆ‫․ޕ‬ቯ ߩᕟᔺ∝ࠍ✭๺ߐߖࠆߎߣߪ‫␠ޔ‬ળᕟᔺ߿ࡄ࠾࠶ࠢ㓚ኂߩࠃ߁ߦ㊀ ∝ൻߔࠆߎߣࠍᛥ߃ࠆߎߣߦ❬߇ࠆ‫ޕ‬ ‫ޔߚ߹ޓ‬ᕆㅦߥ㜞㦂ൻߩㅴዷߦࠃࠅᑪ▽ߩಽ㊁ߢ߽り૕⊛∔ᖚ࡮㓚 ኂߥߤߩ஥㕙߆ࠄᑪ▽⸘↹߇⎇ⓥߐࠇࠆᯏળ߇Ⴧടߒߡ߈ߚ߇‫ޔ‬ᕟ ᔺߥߤߩᖱേࠍਥ㗴ߣߒߚ⎇ⓥߪߥߐࠇߡ޿ߥ޿‫․ޕ‬ቯߩᕟᔺߦࠃ

Hitoshi Watanabe Lab. Waseda Univ.

ᐨ⺰ 7


㜞ᚲࠬ࠻࡟ࠬࠍ✭๺ߔࠆᑪ▽࠺ࠩࠗࡦߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ㧙㜞ጀᑪ▽ߦ߅ߌࠆⷞ⇇ߩㆤ⭁߇ࠬ࠻࡟ࠬ✭๺ߦ෸߷ߔലᨐ㧙

ࠆਇ቟෻ᔕࠍり૕෻ᔕ߆ࠄᝒ߃ߘࠇࠍ⸃᳿ߔࠆߎߣߢ‫‛ޔ‬ℂ⊛ߢߪ ߥߊ♖␹⊛ߦ㈩ᘦ߇ߥߐࠇߚ ̌ ࡅ࠻ ̍ ߦఝߒ޿ᑪ▽ⓨ㑆⸘↹߇ታ ⃻น⢻ߢ޽ࠆߣ⠨߃ࠆ‫ޕ‬ ‫⎇ᧄޓ‬ⓥߢߪ㜞ጀߢᵴേࠍߔࠆੱ㑆ߩ 31. ߩะ਄ࠍⷞ㊁ߦ฽߼ߚ⎇ ⓥࠍㅴ߼ࠆߎߣߢ‫ޔ‬ⓨਛㇺᏒߩታ⃻ࠍ⋡ᜰߔ‫ޕ‬

Hitoshi Watanabe Lab. Waseda Univ.

ᐨ⺰ 8


㜞ᚲࠬ࠻࡟ࠬࠍ✭๺ߔࠆᑪ▽࠺ࠩࠗࡦߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ㧙㜞ጀᑪ▽ߦ߅ߌࠆⷞ⇇ߩㆤ⭁߇ࠬ࠻࡟ࠬ✭๺ߦ෸߷ߔലᨐ㧙

‫⎇ޓ‬ⓥ⋡⊛ ‫ޓ‬㜞ᚲⓨ㑆ߩ࠺ࠩࠗࡦࠍ✚ว⊛ߦᝒ߃‫ޔ‬㜞ᚲߦ߅ߌࠆࠬ࠻࡟ࠬࠍ✭ ๺ߐߖࠆⓨ㑆⸘↹ߩᜰ㊎ࠍ␜ߔߎߣࠍ⋡⊛ߣߔࠆ‫ޕ‬

Hitoshi Watanabe Lab. Waseda Univ.

ᐨ⺰ 9


㜞ᚲࠬ࠻࡟ࠬࠍ✭๺ߔࠆᑪ▽࠺ࠩࠗࡦߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ㧙㜞ጀᑪ▽ߦ߅ߌࠆⷞ⇇ߩㆤ⭁߇ࠬ࠻࡟ࠬ✭๺ߦ෸߷ߔലᨐ㧙

‫ޓ‬ᣢᓔ⎇ⓥ = ᑪ▽ ? ‫ޓ‬㜞ጀᑪ▽ߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥߪ‫ߢ߹੹ޔ‬᭴ㅧ߿ㇺᏒ⸘↹‫ⴕޔ‬േ․ᕈ╬ࠍ ਥ㗴ߣߒߚ⎇ⓥߪㅴ߼ࠄࠇߡ߈ߡ޿ࠆ߇‫ޔ‬㜞ጀᑪ▽߇ࡅ࠻ߦ෸߷ߔ ᔃℂ⊛ᓇ㗀ߣ޿߁ⷰὐߢߪ޽߹ࠅ⎇ⓥ߇ߥߐࠇߡ޿ߥ޿‫ޕ‬ ‫ޟ‬㜞ጀᑪ▽߆ࠄߩ⇼ૃ᥊ⷰ⹏ଔߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ‫ޠ‬ ‫ޟ‬ㇺᏒዬ૑ⅣႺߦኻߔࠆ૑᳃ᗧ⼂ߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ‫ޓ ߩߘޓ‬㜞ጀዬ૑ ߦኻߔࠆቇ↢ߣ৻⥸૑᳃ߩᗧ⼂ߩᲧセ‫ޠ‬ ╬߇ෳ⠨ߣߐࠇࠆᣢᓔ⺰ᢥߢ޽ࠆ߇‫߽ࠄࠇߎޔ‬㜞ጀߦ߅ߌࠆᵴേ߇ ෸߷ߔᔃℂ⊛ᓇ㗀ߣ޿߁ⷰὐ߆ࠄㅴ߼ࠄࠇߚ߽ߩߢߪߥ޿‫ޕ‬ᔃりߣ ߽ߦஜ߿߆ߥᣣᏱ↢ᵴࠍㅍࠆߎߣߪ⺕ߒ߽߇㗿߁ߎߣߢ޽ࠆ߇‫ߘޔ‬ ࠇࠍታ⃻ߒᓧࠆߚ߼ߩ⎇ⓥ߇޽߹ࠅㅴࠎߢ޿ߥ޿ߩ߇⃻⁁ߢ޽ࠆ‫ޕ‬ = කቇ ? ‫ޓ‬කቇ⊛⷗࿾߆ࠄߩ⎇ⓥࠍߺࠆߣ‫ޔ‬ᕟᔺ∝ࠍ 84 ࠍ↪޿ߡᴦ≮ߔࠆ ߣ޿߁⎇ⓥ߇ㄭᐕ⋓ࠎߦⴕࠊࠇߡ޿ࠆ‫ޕ‬ ‫ޟ‬5RGEK㧋E 2JQDKC ߩᡷༀߦะߌߚ◲ᤃဳ㨂㧾ࠛࠢࠬࡐ࡯ࠫࡖ࡯ߩ㐿 ⊒‫ޠ‬ ‫ޟ‬84 ࠍ೑↪ߒߚࠛࠢࠬࡐ࡯ࠫࡖ࡯≮ᴺߩዷᦸ‫ޠ‬ ╬߇ෳ⠨ߣߐࠇࠆᣢᓔ⺰ᢥߢ޽ࠆ߇‫ߪࠄࠇߎޔ‬㜞ᚲᕟᔺ∝ߩᴦ≮ߦ ߽ㆡᔕߢ߈ᓧࠆ߽ߩߢ޽ࠅ‫ޔ‬ᑪ▽⸘↹⊛⷗࿾߆ࠄߺߡ߽⥝๧ᷓ޿⎇ ⓥߢ޽ࠆ‫ޕ‬ห᭽ߩ⎇ⓥᚻᴺࠍ↪޿ࠆߎߣߢ‫ޔ‬ᑪ▽ߩ࠺ࠩࠗࡦ⹏ଔߩ น⢻ᕈࠍᐢߍࠆߎߣߦ❬߇ࠆ‫ޕ‬

Hitoshi Watanabe Lab. Waseda Univ.

ᐨ⺰ 10


уЬЮсЪ▓рамра╗рбЯрамраНтЬнр╣║▀ФраЖсСктЦ╜ра║райраЧрбж▀жуСР▀ФраЖтОЗтУеузЩуЬЮсМАсСктЦ╜▀ж▀Е▀МраЖт╖ЮтЗЗ▀йуЖдтнБ▀Зрамра╗рбЯрамтЬнр╣║▀жр╖╕▀╖▀Фр┤▓сиРузЩ

тАлт║Ж▐УтАмр╕П▀йсЙптЯ╡ уЬЮсЪ▓рамра╗рбЯрам тАлтОЗсзД▐УтАмтУе▀в▀ктАл▐ФтАм тАл▀Зра╗рбЕ▐ЯтАмуЬЮсЪ▓▀ж▀Е▐┐▀бтАдр│О▀жсЧ╡▀УраЖсЦ▒р╡ЗтАл▀б▀Т▀г▐атАмуЬЮ сЪ▓рамра╗рбЯрамраНсЙптЯ╡▀Т▀б▐┐раЖтАл▐ХтАмсЙптЯ╡▀йриД▀втАл▐ФтАм тАл▐ЯтАмуЬЮсЪ▓▀жраГ▀Ю▀бтЩЦтР╣тКЫрбо тб║рлХтКЫ▀жт╜╢тйД▀г▀ераЖр│Эс╗Ч▀┐тББс┤лтАл▀йрамра╜раЧрбС▀Б▐┐▀г▐атАмсЦ▒р╡З▀гтАл▐ФтАм тАлсжнтАд▐ЯтАм ▀йрамрбЭрбЮсЧ╡тАл▀йрамрбЬрбК▀Б▐┐▀г▐атАмсЦ▒р╡З▀йриФуХЩраНр╕╜раО▀в▐┐раЖтАл▐ХтАм сСктЦ╜▀йсн┤сЪСт╖РтЪЫ тАл▐УтАмсСктЦ╜▀ксГЭрбосРербосДдрйЧрботУ╣▀е▀дсн╜тАл▀й▀й▀╜▀е▐ШтАмуУ╕р╕зрлХ▀г▀Т▀бсЪСраЕтФЩ▀Ю ▀б▐┐раЖтАл▀йраДраЗ▀О▐ХтАмуУ╕р╕зрлХраНсТ╗сЪС▀ФраЖсСктЦ╜р╕жуЗ▒раНсСктЦ╜▀йсн┤сЪСт╖РтЪЫ▀г▀Ф раЖтАл▐ХтАм т╖ЮтЗЗуЖдтнБ тАлтЗЗт╖Ю▐УтАмуЖдтнБ▀г▀ктАл▐ФтАмсСктЦ╜тУиуСЖр▒ЭуЗ▒▀ЖраДтУ╣▀е▀дсСктЦ╜раНуЕв▀Т▀бт╖ЧраЖсДЦуЗ▒▀│ ▀йт╖ЮтЗЗ▀й▀Б▀ЬтАл▐ФтАмсСктЦ╜▀йсн┤сЪСт╖РтЪЫ▀Зт╖ЮтЗЗраНуЖдраЖ▀О▀граН▐┐▀БтАл▐ХтАм

Hitoshi Watanabe Lab. Waseda Univ.

сРит║░ 11


㜞ᚲࠬ࠻࡟ࠬࠍ✭๺ߔࠆᑪ▽࠺ࠩࠗࡦߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ㧙㜞ጀᑪ▽ߦ߅ߌࠆⷞ⇇ߩㆤ⭁߇ࠬ࠻࡟ࠬ✭๺ߦ෸߷ߔലᨐ㧙

Chapter 02

Basic Rsearch

ၮ ␆ ⺞ ᩏ

Hitoshi Watanabe Lab. Waseda Univ.

ၮ␆⺞ᩏ 12


㜞ᚲࠬ࠻࡟ࠬࠍ✭๺ߔࠆᑪ▽࠺ࠩࠗࡦߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ㧙㜞ጀᑪ▽ߦ߅ߌࠆⷞ⇇ߩㆤ⭁߇ࠬ࠻࡟ࠬ✭๺ߦ෸߷ߔലᨐ㧙

‫ޓ‬ᑪ▽ߩ⿥‫ޘ‬㜞ጀൻߦ㑐ߔࠆ⺞ᩏ ‫⃻ޓ‬ઍߦ߅ߌࠆᑪ▽ߩ⿥‫ޘ‬㜞ጀൻߩᵹࠇࠍឞ߻ߚ߼‫ޔ‬એਅࠍ߹ߣ߼ ࠆ‫ޕ‬ 0'961024'559'$ JVVRYYYPGYVQPRTGUUEQLR UGCTEJ

‫⃻ޓ‬࿷‫ޔ‬਎⇇ߢᦨ߽㜞޿ࡆ࡞ߪบർߩ‫ޟ‬บർ ‫ޠ‬㧔O㧕ߢ޽ࠆ‫ޕ‬ ࠼࠘ࡃࠗߢߪ O ࠍߎ߃ࠆ㜞ጀࡆ࡞⸘↹߇ㅴࠎߢ޿ࠆ‫ޕ‬ ‫৻ޓ‬ᣇ‫ ޔ‬ᐕઍᓟඨߩࠊ߇࿖ߢߪ‫ޔ‬㜞ߐᢙජࡔ࡯࠻࡞ߣ޿߁⿥‫ޘ‬ 㜞ጀࡆ࡞ߩឭ᩺߇ᄢᚻ࠯ࡀࠦࡦ߆ࠄ⋧ᰴ޿ߢ಴ߐࠇߚ‫ޕ‬ᒰᤨߩ⋡⊛ ߪ‫ޔ‬࿯࿾໧㗴ߩ⸃᳿߿ᑪ⸳ᛛⴚ߳ߩ᜸ᚢߣ޿ߞߚᗧ๧ว޿߇ᒝ߆ߞ ߚ‫ޕ‬ ‫ߩߘޓ‬ᓟ‫ ޔ‬ᐕઍߦ౉ߞߡ࿾⃿ⅣႺ໧㗴߇ᷓೞߦߣࠄ߃ࠄࠇࠆ ࠃ߁ߦߥࠅ‫ߦࠄߐޔ‬㚂ㇺᯏ⢻⒖ォ໧㗴ߣ߽㑐ㅪߒߡ‫ޘ⿥ޔ‬㜞ጀࡆ࡞

⽷࿅ᴺੱᣣᧄᑪ▽࠮ࡦ࠲࡯‫ޓ‬ᑪ▽ᛛⴚ ⎇ⓥᚲ JVVRYYYDELQTLRDGIKPPGT YQTFVCVCJVON

ߩᬌ⸛ᣇะߪ߆ࠊߞߡ߈ߡ޿ࠆ‫ޕ‬ ‫ ޓ‬ᐕ ᦬‫ޔ‬ᄢᚻ࠯ࡀࠦࡦࠍ฽߻᳃㑆ડᬺߥߤ ᴺੱ߇ෳടߒ ߚ‫⎇ࠣࡦࠖ࠺࡞ࡆ࡯ࡄࠗࡂޟ‬ⓥળ‫߇ࡊ࠶࠹ࠬ ╙ߩޠ‬ᵴേࠍ㐿ᆎߒ ߚ‫ޔߪߢߎߘޕ‬ᓥ᧪ߩ᳓ᐔߦᐢ߇ࠆㇺᏒߢߪߥߊ‫ޔ‬࿾⃿ⅣႺ໧㗴ߩ ⸃᳿ࠍⷞ㊁ߦ౉ࠇߚᣂߚߥု⋥ဳߩᑪ▽࡮ㇺᏒࠪࠬ࠹ࡓߩᬌ⸛߇ㅴ ࠎߢ޿ࠆ‫ޕ‬㜞ߐ ࡔ࡯࠻࡞‫ߴߩޔ‬ᐥ㕙Ⓧ ࡋࠢ࠲࡯࡞‫ޔ‬⠴ਭ ᕈ ᐕߥߤ߇ߘߩ᭎ⷐߢ޽ࠆ‫ޕ‬ ‫ޓ‬ᣣᧄ࿖ౝߛߌߢߥߊ‫ੱߩࠕࠫࠕޔ‬ญ῜⊒߿ਛ᧲ߥߤߢߩ᳃ᣖ໧㗴 ߳ߩኻᔕߣ޿ߞߚ‫ޔ‬਎⇇⊛ߥ໧㗴ߩ⸃᳿╷ߣߒߡ߽૏⟎ߠߌࠄࠇߡ ޿ࠆ‫ޘ⿥ߩࠄࠇߎޕ‬㜞ጀࡆ࡞ߢߪ‫࠻ࠬࠦ࡞ࠢࠗࠨࡈࠗ࡜ޔ‬㧔ᑪ⸳߆ ࠄ⵬ୃ‫ޔ‬ౣᑪ⸳‫ޔ‬ㆇ༡‫⛽ޔ‬ᜬ▤ℂ߹ߢߩ⾌↪㧕ߩૐᷫ߿‫ޔ‬ੑ㉄ൻ὇ ⚛ឃ಴㊂ߩ೥ᷫ‫ޔ‬᫪ᨋㄘ࿾ߥߤߩ✛ߩ଻ో࡮ౣ↢ലᨐߥߤ߳ߩขࠅ ⚵ߺ߇ᬌ⸛ߐࠇߡ޿ࠆ‫ޕ‬ ‫ޓ‬ᬌ⸛ኻ⽎ߦߪᑪ‛ߛߌߢߥߊ‫ޔ‬ㇺᏒၮ⋚㧔ࠗࡦࡈ࡜ࠬ࠻࡜ࠢ ࠴ࡖ࡯‫ࡦࠗ࡜ࡈࠗ࡜ޔ‬㧕߹ߢ߇฽߼ࠄࠇߡ޿ࠆ‫ࠅࠃߦࠇߎޕ‬ᓴⅣဳ ␠ળࠍ߼ߑߔߣߣ߽ߦ‫ߢߎߘޔ‬ᔅⷐߣߥࠆᣂ↥ᬺࠍ⺀↢ߐߖࠆലᨐ ߽ᦼᓙߐࠇߡ޿ࠆ‫ޕ‬ ‫ࡦ࡝࠰ࠟޔ߫߃଀ޓ‬ゞ߆ࠄ ᰴరߩ⒖േ߇น⢻ߥャㅍࡠࡏ࠶࠻߳‫ޔ‬ නᯏ⢻ࠟ࡜ࠬ߆ࠄ⊒㔚⢻ജࠍ߽ߟⶄวᯏ⢻ࠟ࡜ࠬ߳‫ޔ‬ቛ࿾ㅧᚑ࡮᳓ 㕙ၒ߼┙ߡ߆ࠄ┙૕ੱᎿ࿯࿾߳ߩ⒖ⴕࠍน⢻ߦߔࠆ↥ᬺߥߤߢ޽ ࠆ‫ޕ‬ ‫߇ࠊޓ‬࿖ߢ߽ᄢㇺᏒㇱߢߪ⿥㜞ጀ૑ቛ߇߼ߕࠄߒߊߥߊߥߞߚ‫ߒޕ‬ ߆ߒ‫ߦ․ޔ‬㜞ጀዬ૑ߩሶଏߩ♖␹㕙ߦ߅ࠃ߷ߔᓇ㗀ߦߟ޿ߡ ᔨߐ ࠇߡ޿ࠆ⁁ᴫߦᄌࠊࠅߪߥ޿‫ޕ‬ ‫ޘ⿥ޓ‬㜞ጀࡆ࡞ߩታ⃻ߦߪ‫␹♖ޔ‬໧㗴߳ߩ౉ᔨߥಽᨆߣ‫⚿ߩߘޔ‬ᨐ ߦ߽ߣߠ޿ߚ⸃᳿╷ߩᬌ⸛߇ᔅⷐߣߥࠆ‫ޔߦࠄߐޕ‬ಽᢔဳㇺᏒࠃࠅ ߽ᯏ⢻ࠍ㜞ᐲߦ㓸Ⓧߐߖߚ┙૕ㇺᏒߩ߶߁߇࿾⃿ⅣႺߦ⽸₂ߢ߈ࠆ ߣ޿߁ὐߦߟ޿ߡ߽‫⎇ࠆߥࠄߐޔ‬ⓥߦၮߠ޿ߚᬌ⸛߇ᔅⷐߢ޽ࠈ߁‫ޕ‬

Hitoshi Watanabe Lab. Waseda Univ.

ၮ␆⺞ᩏ 13


உ৩

࣬Ш

Hitoshi Watanabe Lab. Waseda Univ. ୸മ

/76.+/77. ȢȸȢǴ੶‫ॾژ‬ɓɫĂ‫״‬धɩɃȷɥ ɚɈɭɊȹȿɯĘĂ230ǀĂࠅٟĦɞɬĘȷȢĂ/775ħ

ȷȢĘȺȿɯĘĂ220ǀĂࠅٟĦȷȫȴĂ/752ħ

/75. ɯĘɫɉɈɬĘɉȻɳȿĘĂ2/5ǀĂࠅٟĦɋɥĘɨĘȯĂ/750ħ

/74.

/71.+/43. ȯɩȤȹɩĘɓɫĂ1/7ǀĂࠅٟĦɋɥĘɨĘȯĂ/71.ħ

Kcrpmnmjgr_lJgdcĂ0/1ǀĂࠅٟĦɋɥĘɨĘȯĂ/7.7' /7/.+/70. Ummjumprf@sgjb,Ă02/ǀĂࠅٟĦɋɥĘɨĘȯĂ/72/'

൮‫؝‬ϔĂHPȻɳɈɩɫȿɯĘȺĂ023ǀĂࠅٟĦ/777Ăಳࣶ//ħ

৫۹ɯĘɫɉɈɬĘɉȻɳȿĘĂ034ǀĂࠅٟĦ/773Ăಳࣶ5ħ ৫۹ȗȠǜǓȲĘɈȿɯĘĂ034ǀĂࠅٟĦ/773Ăಳࣶ5ħ

χౣɩɳɉɞĘȯȿɯĘĂ074ǀĂࠅٟĦ/771Ăಳࣶ3ħ ۹ࢪ৫ࢶ‫ۦ‬Ăࢪ‫إ‬ǻ੶‫ॾژ‬ɓɫĂࢶ૷5Ǹ৕ǕȘĦ/773Ăಳࣶ5ħ

ଊԼ૲੣ĂƒƔƓǀĂࠅٟĦƑƙƙƑĂಳࣶƓħ

৫۹ࠗǻ੶‫ॾژ‬ɓɫĂ৫฿ɓɫĂ/0.ǀĂࠅٟĦ/751Ăࡈຌ26ħ ȵɳȷɣȤɳ4.Ă017ǀĂࠅٟĦ/756Ăࡈຌ31ħ

ԼϊɗɩȶɛɆɫĂ/47ǀĂࠅٟĦ/75/Ăࡈຌ24Ăࢡ߷಑૲࢞ۛࠗǻ੶‫ॾژ‬ɓɫħ χౣࠗǻ੶‫ॾژ‬ɓɫĂ૕ซɓɫĂ/./ǀĂࠅٟĦ/750Ăࡈຌ25ħ

ࢪ‫ࠗإ‬ǻ੶‫ॾژ‬ɓɫĂങ̿ȻɳȿĘɓɫĂ/.7ǀࠅٟĦ/744Ăࡈຌ22ħ ୸മǴ੶‫ॾژ‬ɓɫĂ‫״‬धɩɃȷɥ݁ȋȘ

‫״‬਽Ӑࠎೳǻ‫ژ‬ǢĂ1/ǀࣱ‫ؚ‬૎஫Ħ/740Ăࡈຌ15ħ ୸മࠗǻ੶‫ॾژ‬ɓɫĂІɶҸɓɫĂ/25ǀĂࠅٟĦ/746Ăࡈຌ21ħ

ߘषĦ/723Ăࡈຌ0.ħ

‫״‬਽ӐࠎೳǸȕȗþɓɫǻ‫ژ‬ǢĂ1/ǀǸࣱ‫ؚ‬Ħ/7/7Ă৫ࣽƘħ Ҹଊ৫ࢶ‫ۦ‬Ħ/701Ă৫ࣽ/0ħ

/7.. ȨȹȫɬĘȿǻ‫ޒ‬ෟϡĦ/67.ħ ୸മࠗǻս৩‫״‬਽Ħ૒‫ٳڲ‬নħĂ‫͎ܢ‬ր‫ڊ‬മ૗ĂࠅٟĦ/7.0Ă൰‫ݳ‬13ħ ࣬Шࠗǻ੶‫ॾژ‬ɓɫN_piPmu@sgjbgleĂ//5ǀࠅٟĦɋɥĘɨĘȯĂ/7..ħ

?kcpga_lQspcrw@sgjb,Ă0/ЮĂࠅٟĦɋɥĘɨĘȯĂ/673ħ Qr,N_sj@sgb,Ă72ǀĂĦɋɥĘɨĘȯĂ/677ħ

K_qmlgaRcknjc@sgjb,Ă0.ЮĂࠅٟĦȷȫȴĂ/672ħ

/67. P_lbKaL_jjw@sggb,Ă14ǀĂࠅٟĦȷȫȴĂ/67/' ȨȹȫɬĘȿǻ௧൰&/673' Kml_blmai@sgb,Ă/4ЮĂࠅٟĦȷȫȴĂ/670ħ

ȨɬəĘȿǻ‫ޒ‬ෟϡ

/66. ȷȫȴǴս৩‫ॾژ‬ɓɫĦ૒‫ٳڲ‬নħ‫״‬धɩɃȷɥ݁ȋȘ&ȷȫȴ৫ϴ‫ؽ‬ǻۚ‫'״‬ ࣬Шࠗǻս৩‫ॾژ‬ɓɫĂFmkcGlqsp_lac@sgjb,ý/.ЮĂࠅٟĦȷȫȴĂ/661'

⴫ ‫ޓ‬਎⇇࡮ᣣᧄߩ⿥㜞ጀࡆ࡞ᱠߺ

㜞ᚲࠬ࠻࡟ࠬࠍ✭๺ߔࠆᑪ▽࠺ࠩࠗࡦߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ㧙㜞ጀᑪ▽ߦ߅ߌࠆⷞ⇇ߩㆤ⭁߇ࠬ࠻࡟ࠬ✭๺ߦ෸߷ߔലᨐ㧙

ၮ␆⺞ᩏ 14


6CKRGK O

2GVTQPCU6YKP6QYGT O

࿑ ‫ޓ‬਎⇇ߩ㜞ጀࡆ࡞ߩᄌㆫ

㜞ᚲࠬ࠻࡟ࠬࠍ✭๺ߔࠆᑪ▽࠺ࠩࠗࡦߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ㧙㜞ጀᑪ▽ߦ߅ߌࠆⷞ⇇ߩㆤ⭁߇ࠬ࠻࡟ࠬ✭๺ߦ෸߷ߔലᨐ㧙

5GCTU6QYGT O

,KPOCQ$WKNFKPI O

'ORKTG5VCVG$WKNFKPI O

,QJP*CPEQEM%GPVGT O

$CPMQH%JKPC6QYGT O

;QMQJCOC.CPFOCTM6QYGT O

%JT[UNGT$WKNFKPI O 4QEMGHGNNGT%GPVGT O

/GUUGVWTO O

6QM[Q/GVTQRQNKVCP)QXGTPOGPV O

%QNQIPG%CVJGFTCN O

-WHW2KTCOKF O$%

Hitoshi Watanabe Lab. Waseda Univ.

ၮ␆⺞ᩏ 15


ăœžáš˛ŕ Źŕ ťŕĄ&#x;ŕ Źŕ ?âœ­ŕšşß”ŕ †á‘Şâ–˝ŕ şŕ Šŕ —ŕĄŚßŚă‘?ß”ŕ †âŽ‡â“Ľă§™ăœžáŒ€á‘Şâ–˝ßŚß…ßŒŕ †âˇžâ‡‡ßŠă†¤â­ ß‡ŕ Źŕ ťŕĄ&#x;ŕ Źâœ­ŕšşßŚŕˇ¸ßˇß”ŕ´˛á¨?㧙

â´Ť ‍ޓ‏᭴á—?ß?ŕ ‡ßĄŢżŕ †âżĽâ€ŤŢ˜â€Źá­´á—?ॆफ़ á?•âƒťŕżˇ

Scottsdale

ŕż– ᣣᧄ ŕ •ŕĄ”ŕĄ?ŕ ž ᣣᧄ ᣣᧄ

㨙 4000 2100 2004 2001

ăœžß? ă“?ᢙ 800 200 400 500

Houston Pinnacle

Houston

ŕ •ŕĄ”ŕĄ?ŕ ž

1610

500

Illinois Mile High Tower

Chicago

ŕ •ŕĄ”ŕĄ?ŕ ž

1609

528

✄ว

Singapore

ŕ ŞŕĄŚŕ &#x; ŕĄ?९फ़ ᣣᧄ

1500 1321

220

✄ว

1 2 3 4

ฏ⒓ X-Seed 4000 Hexahedron City Try 2004 Aeropolis 2001

5 6 7

Pyramid-In-Pyramid

8

Mother

ㇺ�

ቢᚑ��

â†Şă…œ ✄ว ✄ว ✄ว

9

Bionic Tower

Hong Kong

ਛ࿖

1128

300

ŕŤ‘á‰›

10 11 12

Super Pyramid Sky City 1000 Europa Tower

1000 1000 1000

195 196

✄ว

Brussels

ᣣᧄ ᣣᧄ ŕĄŒŕĄžŕ ĄŕĄŻ

13

M Tower

Shanghai

ਛ࿖

900

14 15

Seiren 21 Erewhon Center

Konoike Chicago

ᣣᧄ ŕ •ŕĄ”ŕĄ?ŕ ž

880 860

180 207

16

Millennium Tower

ᣣᧄ

840

180

17 18

ᣣᧄ ᣣᧄ

800 800

200 200

✄ว

Chicago

ŕ •ŕĄ”ŕĄ?ŕ ž

701

181

✄ว

ᣣᧄ ŕ •ŕĄ”ŕĄ?ŕ ž

700 680

170 180

✄ว

New York Jabalpur

ŕ —ŕĄŚŕ ź

677

224

Chicago

ŕ •ŕĄ”ŕĄ?ŕ ž

665

168

24

Dynamic Intelligent Bldg. Aquarius Chicago World Trade Center T-Growth Cintas Tower World Centre for Vedic Learning Chicago World Trade Center Project 112 Coexistence

New York

ŕ •ŕĄ”ŕĄ?ŕ ž

658

155

25

Tower of Russia

Moscow

ॠࠪࠕ

640

126

26 27

Atlanta Tower Step-Over Tower Kostabi World Trade Center

Atlanta

ŕ •ŕĄ”ŕĄ?ŕ ž ᣣᧄ

614 610

130 160

New York

ŕ •ŕĄ”ŕĄ?ŕ ž

609

160

Chicago

ŕ •ŕĄ”ŕĄ?ŕ ž

609

125

✄ว

600 600 596 580

106

�ྋᚲ

150 130

2005

✄ว

19 20 21 22 23

28

✄ว 2009

2008

✄ว

✄ว

✄ว ✄ว

29

Miglin-Beitler Skyneedle

31 32 33 34

TAK 600 Paris Government Tower World's Fair Tower Janus Tower/Expo 2000

Paris Seto Hannover

ᣣᧄ ŕĄˆŕĄœŕĄŚŕ Ź ࠕ॔ŕĄ?ŕ ž ࠕ॔ŕĄ?ŕ ž

35

Kowloon MTR Tower

Hong Kong

ਛ࿖

574

108

2006

✄ว

Melbourne

ŕ ?९ࠏࠝ ŕĄœŕĄ?ŕ • ᣣᧄ

560

113

2004

✄ว

550

121

Kuala Terengganu

॑ŕĄ&#x;ŕĄŻŕ Ş ŕ •

548

75

36

Grollo Tower

37

Shimuzu Super High-Rise

38

Menara Nur Darul Iman

✄ว

ŕ •ŕĄ”ŕĄ?ŕ ž

546

140

�ྋᚲ

40 41

New York Stock Exchange New York Tower Grant USA Tower Newark Wolf Point Chicago

ŕ •ŕĄ”ŕĄ?ŕ ž ࠕ॔ŕĄ?ŕ ž

533 532

121 142

✄ว ✄ว

42

Chongqing Tower

ਛ࿖

516

114

2000 1989

39

Chongqing

ŕĄŽŕ šŕĄž

43

Phoenix Tower

Phoenix

ŕ •ŕĄ”ŕĄ?ŕ ž

516

114

44

Hangang City Tower

Seoul

㖧࿖

514

134

✄ว

45

Television City Tower

New York

130

✄ว

Eco Tower

Buenos Aries

509

94

47

Grollo Tower

Melbourne

500

120

48

JK Communication Tower Jakarta

ŕ •ŕĄ”ŕĄ?ŕ ž ࠕफ़࠯ौ ࠴ौ ŕ ?९ࠏࠝ ŕĄœŕĄ?ŕ • ࠗौࠟी ŕ Şŕ •

509

46

500

120

Hitoshi Watanabe Lab. Waseda Univ.

✄ว

✄ว

â¸łâ¸˜ ᄢᚑᑪ⸳ Paolo Soleri ᡥ᳓ᑪ⸳ Skidmore, Owings & Frank Lloyd Wright ŕ¨ƒŕŠ—á‘Şâ¸ł Pioz, Cevelra, Celaya ┝ਛᎿྋá?Ť L-35 Sir Norman Foster 㥨ᳰ⚾ Sir Norman Foster 㣎á?‰á‘Şâ¸ł Harry Weese Associates ᄢᚑᑪ⸳ M. Miqueli Minoru Yamasaki & Skidmore, Owings & Future Systems Skidmore, Owings & Eli Attia Architects Cesar Pelli & Associates Jacques Carlu Ken Yeang K. Moenag Skidmore, Owings & Denton Corker Marshall Principal International Group Kohn Pedersen Fox Associates Pietro Belluschi Kay E. Vierk Haines Lundberg Hyundai, IIT Chicago Murphy/Jahn Jean-Marc Schivo Harry Seidler & Associates Murphy/Jahn

á Žâ?†âşžáŠ? 16


уЬЮсЪ▓рамра╗рбЯрамраНтЬнр╣║▀ФраЖсСктЦ╜ра║райраЧрбж▀жуСР▀ФраЖтОЗтУеузЩуЬЮсМАсСктЦ╜▀ж▀Е▀МраЖт╖ЮтЗЗ▀йуЖдтнБ▀Зрамра╗рбЯрамтЬнр╣║▀жр╖╕▀╖▀Фр┤▓сиРузЩ

сггсзД▀йсДвсЪ╗рапрбАражрбж▀ЗсЮнсй║▀Т▀Ът┐етАл▐ШтАмуЬЮсМАрбЖрбЮ т┐етАл▐ШтАмуЬЮсМАрбКрбаралраЪравра╗ JVVRDKTWMCPHEYGDEQOELP PMOEEJQWRTQJVO

:5''&тАл▐УтАмсДвсЪСсСкт╕│ тАл▐УтАмрлС▀╗рборпЫ▀КрбоуЖЖ▀▒рбосЙЗ▀▒раНр╕Щтв╗▀ж▀ФраЖт┐ет╢Др╕зуЗ║сПТраНтЛбсоб▀ж▀ТтАл▐ФтАмсКХ сГ╗сМКсТ╗▀йсТ╗сШТ▀в▐╜раЖтАл▐ХтАмуЬЮ▀Р O ▀П▀г▀жтАлраНтЦ╡рз╗▐ФтАмсТ╗сЪС▀ФраЖтАл▀ПтЦ╡рз╗▐ХтАм ▀г▀жтАл▐ФтАмсПВсДв▀ераХра╜ра╗рбЭраЩрбУраНр┐Р▀╗сСктЦ╜сРе▀ЗуИй▀РраЗ▀б▐┐раЖтАлт┤Х▐ХтАмсб╜спПуСР ▀йр▒ЙраЖражраХрбИрбЯрбпрбУтАл▐ФтАмсм║р╡Лрбор╗бсм║сгЙт╕│▀йр▒ЙраЖриЫсФГрбИрбЯрбпрбУтАл▐ФтАмсЛмрлСсгЙ т╕│▀е▀д▀Зр▒ЙраЖсДЦр╣ЯрбИрбЯрбпрбУраГраЕсн┤сЪС▀РраЗраЖтАл▐ХтАм

р┐С тАл▐УтАм:5''&

64;тАл▐УтАмс╖бс│УсСкт╕│ тАл▐УтАмсБосзДсн┤уЕз▀ктАл▀й▀Я ▐ФтАмр╛╛т╖║уНЩраНриДриЕ▀жтЪ╡▀║р╕зраК▀Ц▀ЪтАлрз╗▐ФтАмуДЭ уиЩ▀й с▒Ьр▒ОуХЩрлХ▀йра╗рбЬрамраНрбЩра╛ра╢ра╗▀г▀Т▀бтАлтЭСраНраЗ▀О▐ФтАмсоотЪ╡▀║р╕зраК▀Ц▀Ъ▀╜▀й ▀в▐╜раЖтАл▐Ф▀в▀йраЖ▐╜▀всА│ра╝ра╢рбТрбЬрбЗ▐ХтАмсн┤уЕзриДтАл▐ФтАмсЙЯсЙпсХИ▀ЗуЬЮ▐┐тАлра╢ра╛рбЩ▐ХтАм ра╗р▒ЭуЗ▒▀ж▀ктАл▐ФтАмриДриЕрбосПАр╕Э▀ЖраДтФЩрлХтКЫ▀жсб░сЬм▀РраЗраЖсТ╗▀втАл ▐ФтАмуУПсСк▀брбо уЬЮ▀Р O т╖Щсои▀йр╕жтТ│сСктАЫ▀Зт╕│тЯО▀РраЗраЖтАл▐ХтАмр╕жракрбЦрбИра╗р▒ЭуЗ▒▀ктАл▐ФтАмрйдуЕврбо раЫрбАрбЮрабрбп▀йтТЦуЕНрбоуИйуФЪ▀е▀д▀жр│СтЖк▀РраЗраЖтАл▐ХтАм

р┐С тАл▐УтАм64;

Hitoshi Watanabe Lab. Waseda Univ.

сБотРЖт║ЮсйП 17


уЬЮсЪ▓рамра╗рбЯрамраНтЬнр╣║▀ФраЖсСктЦ╜ра║райраЧрбж▀жуСР▀ФраЖтОЗтУеузЩуЬЮсМАсСктЦ╜▀ж▀Е▀МраЖт╖ЮтЗЗ▀йуЖдтнБ▀Зрамра╗рбЯрамтЬнр╣║▀жр╖╕▀╖▀Фр┤▓сиРузЩ

/16*'4тАл▐УтАмриГрйЧсСкт╕│ тАл ▐УтАмуУП▀йт┐ет┐еуЬЮсМАра▓рбврбп▀ктАл рбжрбДрам▐ФтАмO ▀й сзД▀йсйЗ▀гтАл▐ФтАмуЬЮ▀Р O с▓д▀й▀краЕраНсБосзД▀жсн┤сЪС▀РраЗраЖрбФраЯрамра╗рбЬравра┤рбЦрбпраНсЮОтЖк▀Т▀б ▐┐раЖтАл▀й▀О▐ХтАмуЬЮ▀Р O ▀йтУиуСЖ▀ктАлраврбЬра╗рамрбЙраи▀Ъ▀ТтФЩтБЫраЗ▀ЩраЗ▀Ш▐ФтАм ра┤рбЦрбп▀жраГ▀Ю▀бтАлтЖк▐ФтАмуЕЬ▀жсФХ▀У▀бтеДтЖ▒▀жтУиуСЖраНс╣╢р▓┤▀ФраЖ▀й▀Зр╕Щтв╗▀в▐╜ раЖтАл▐Ф▀к▀жрбпрбвра▓▀й▀О▐ХтАмрйРр╡ЛсЪ▓тАл▐ФтАмсЛ╖сж╕р╕ЪтАлт╖░▐ФтАмс╖╣рбоуЕврм╛сгЙт╕│тАл▐ФрбЮра╣рбО▐ФтАм рлСсЙЫ▀е▀д▀Зт╕│сЙп▀РраЗ▀б▐┐раЖтАл▐ХтАм

р┐С тАл▐УтАм/16*'4

5-;%+6;тАлтФ╗▐УтАмриЫсО┐р╡ЛсРл тАлраЕ▀Ф▐УтАмуЛм▀йтУириЫсДвр┐╛раНрбЩра╛ра╢ра╗▀г▀ТтАл раНраЗ▀О▐ФтАмс▓СрботУНсМА▀Т▀Ъсн┤сЪС ▀в▐╜раЖтАл▐ХтАмр╕жтУириЫр╕Ър┐╛уСЖ▀ж▀ктАл▐ФтАмтУиуУЧ▀Зт╕│▀МраДраЗтАл▐ФтАмуШСр░╢▀З▀ФраЕуЛмсА│раХра╜ ра╗рбЭраЩрбУ▀жсЛп▀КраГ▀Б▀жуИйсШж▀РраЗ▀б▐┐раЖтАл▐ХтАмр┐╛риД▀йтЛесУШ▀З OтАлсжи▐ФтАмриД уЗ▒▀йтЛесУШ▀З O ▀в▐╜раЖтАл▐ХтАм

р┐С тАл▐УтАм5-;%+6;

Hitoshi Watanabe Lab. Waseda Univ.

сБотРЖт║ЮсйП 18


уЬЮсЪ▓рамра╗рбЯрамраНтЬнр╣║▀ФраЖсСктЦ╜ра║райраЧрбж▀жуСР▀ФраЖтОЗтУеузЩуЬЮсМАсСктЦ╜▀ж▀Е▀МраЖт╖ЮтЗЗ▀йуЖдтнБ▀Зрамра╗рбЯрамтЬнр╣║▀жр╖╕▀╖▀Фр┤▓сиРузЩ

5'+4'0тАл▐УтАмубис│░тЪ╡ тАл▐УтАмр┐╛риД▀ж слЯ▀йуЬЮ▀РрбоO ▀йрбЖрбЮраНуИй▀ТтАл▀й▀Ш▐ФтАмриДуЗ▒▀жсПВсДв▀ерй▒р╕Н р┐╛тЛЪраНт╕│▀МтАл▐ФтАмузФ▀Ш▀йтЪ┐сиРтАл▐ФтАмсПВсДв▀ераЯрбЯрбЭраХтУиуСЖ▀ЗсТ╗сЪС▀РраЗраЖтАл▐ХтАмузХ▀Ш▀й риД▀жтАл▐ФтАмуЬЮ▀РрбоO ▀йт┤Эр╢ЩраНтФЩрлХтКЫ▀ж сМАсн┤сЪС▀Т▀б▐┐раЖтАл▐ХтАм

р┐С тАл▐УтАм5'+4'0

/KNNGPPKWO6QYGTтАл▐УтАмсДвсиЛтЪ╡ тАл▐УтАмр┤нрпЫтАл▐ФтАмрлЫсеЬтАлтЖв▀ЪраЗ▀г▀йрамрбжрбЬрбГ▀йрбпрбЦралрбЯ▐ФтАмс╡┤▀йсЛ╖уР┐▀З▀в▀ИраЖраГ ▀Бсн┤сЧР▀РраЗ▀ЪтАл▐ХтАмсДЦр╣ЯуЗ▒▀ж▀ктАлтББраО▀ЦраД▀йсзД ▐ФтАмуЗ▒сзЪраНуИй▀Т▀бтАлр▒Л▐ФтАмрлХ раНрбАра╢ра╗тББ▀ж▀Т▀Ъсн┤уЕз▀ЗтАдсУ╜▀в▐╜раЖтАл▐ХтАмуНИ▀КсДдраНтУн▀Кра╝рбЭрбЮтББ▀йсТ╗сШТ ▀в▐╜раЖтАл ▐ХтАмуУП▀П▀г▀ж▀н▀г▀Я▀йрбЙрбара╢равраНсТ╗сЪС▀ТтАлр▒Л▐ФтАмрлХ▀в рбЙрбара╢ рав▐╜раЖтАл▐ФрбЮрбпрбОра╗рбпраирбжраж▐Фрбпра▓рбжраорагрбжрбЗра╢рбЪрак▐Ф▀к▀жтЛбтЦ╡▀й▀Ш▐ХтАм рамрбРрбпра╖сгЙт╕│▀е▀д▀йрбДрбЙрбЭра╢раврамрбНрбпрам▀ЗуИй▀РраЗ▀б▐┐раЖтАл▐ХтАм

р┐С тАл▐УтАм/KNNGPPKWO6QYGT Hitoshi Watanabe Lab. Waseda Univ.

сБотРЖт║ЮсйП 19


㜞ᚲࠬ࠻࡟ࠬࠍ✭๺ߔࠆᑪ▽࠺ࠩࠗࡦߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ㧙㜞ጀᑪ▽ߦ߅ߌࠆⷞ⇇ߩㆤ⭁߇ࠬ࠻࡟ࠬ✭๺ߦ෸߷ߔലᨐ㧙

‫↢ޓ‬ℂᔃℂቇߦ㑐ߔࠆ⺞ᩏ ‫⸘ࠬ࡟࠻ࠬޓ‬᷹ߩᚻᴺࠍ⺞ᩏ࡮᳿ቯߔࠆߚ߼ߦ‫ޔ‬એਅࠍ߹ߣ߼ࠆ‫ޕ‬ ‫↢ޓ‬ℂᔃℂቇߦߟ޿ߡ ‫ޟ‬ᣂ↢ℂᔃℂቇ‫৻ޓ‬Ꮞ‫ޠ‬ 㧦R

‫↢ޓ‬ℂᔃℂቇߣߪ‫↢ޔ‬ℂቇߣᔃℂቇߣߦ߹ߚ߇ࠆ㗔ၞߢ‫ⴕޔ‬േߩᔃ ℂ⊛ᯏ⢻ߣ↢ℂ⊛ᯏ⢻ߩኻᔕ㑐ଥࠍ⎇ⓥߔࠆ⑼ቇߢ޽ࠆߣ޿ࠊࠇߡ ޿ࠆ‫ޕ‬ฎߊߪ‫ⴕߩߎޔ‬േߩᔃℂ⊛ᯏ⢻ߣ↢ℂ⊛ᯏ⢻ߩၮ␆ߦߟ޿ߡ ߩ໧㗴ߪ‫ޔ‬ᔃߣり૕ߩ㑐ଥߦߟ޿ߡ‫ߪ޿ࠆ޽ޔ‬ᔃり໧㗴ߣߒߡ‫ޔ‬ᄙ ߊߩືቇ⠪ߚߜߦࠃߞߡ⺰ߓࠄࠇߡ߈ߚ‫ޕ‬ ‫↢ޓ‬ℂቇ⊛ᔃℂቇߩ⿠Ḯߪࡧࡦ࠻ߩ‫↢ޡ‬ℂቇ⊛ᔃℂቇឭⷐ‫߇ޢ‬಴ߐ ࠇߚ ᐕߣߔࠆߩ߇ቯ⺑ߣߥߞߡ޿ࠆ‫ޕ‬એ᧪‫↢ޔ‬ℂቇߣᔃℂቇ ߪߣߊߦᗵⷡ⎇ⓥߩ㗔ၞߢኒធߥ㑐ଥ߇⹺߼ࠄࠇࠆࠃ߁ߦߥࠅ‫ߘޔ‬ ߩႺ⇇㗔ၞߦ߅ߌࠆ⎇ⓥ߇↢ℂቇ⊛ᔃℂቇࠍᒻᚑߒߡ߈ߚ‫ߦࠄߐޕ‬ ታ㛎ᔃℂቇ߇บ㗡ߔࠆߎߣߦࠃࠅ‫ޔ‬ೝỗߩ‛ℂ㊂ߣᗵⷡ㊂ߩ㑐ଥࠍ ⎇ⓥਥ㗴ߣߒߚ♖␹‛ℂቇ⊛ߥ⎇ⓥߪ⃻ઍᔃℂቇߩၮ␆ߦ߽ߥߞߚ ߇‫ޔ‬หᤨߦ↢ℂቇ⊛ᔃℂቇ⎇ⓥߩߘߩᓟߩ޿ߞߘ߁ߩ⊒ዷࠍଦߔߎ ߣߦ߽ߥߞߚ‫ޔ߽ߢ߆ߥޕ‬ᄖ⇇ߩೝỗߣᗵⷡࠍ↢ߓߐߖࠆ᦭ᯏ૕ౝ ㇱߩ␹⚻ㆊ⒟ࠍ㑐ଥߠߌࠆ⎇ⓥ߇ߘߩਥߚࠆኻ⽎ߢ޽ߞߚ‫ޕ‬ ‫↢ޓ‬ℂቇ⊛ᔃℂቇߪ‫੹ޔ‬ᣣ‫⑼⚻␹ޔ‬ቇߣ✚⒓ߐࠇࠆ㗔ၞߩߥ߆ߩ৻ ㇱ㐷‫ⴕࠅࠊߥߔޔ‬േߦ㊀ὐࠍ⟎ߊㇱ㐷ߣߒߡᛒࠊࠇߡ߅ࠅ‫ޔ‬㓞ធߔ ࠆ⑼ቇߣߩႺ⇇㗔ၞߢ߅ߎߥࠊࠇࠆ⊒ዷㅜ਄ߩ⎇ⓥಽ㊁ߩ․⦡ߣߐ ࠇߡ޿ࠆ‫ߩߎߡߞ߇ߚߒޕ‬㕙߆ࠄߺࠇ߫‫↢ޔ‬ℂቇ⊛ᔃℂቇߪᵹേ⊛ ߢ޽ࠅ‫ߩߘߦࠄߐޔ‬㗔ၞౝߦ߅޿ߡ߽⎇ⓥ⋡⊛߿ᣇᴺߥߤߪ޿ࠈ޿ ࠈߣᄌൻࠍߚߤߞߡ޿ࠆߩ߇⃻⁁ߢ޽ࠆ‫⃻ޕ‬࿷↢ℂᔃℂቇߣ߆‫♖ޔ‬ ␹↢ℂቇߥߤߩࠃ߁ߦ‫⎇ޔ‬ⓥ㗔ၞ߇ಽൻ‫ޔ‬ᄙ᭽ൻߩ௑ะߦ޽ࠆ‫ޕ‬ ‫↢ޓ‬ℂᔃℂቇߪ‫ޔ‬ᔃℂቇߢ޿߁ⴕേࠍ↢ℂቇ߹ߚߪ↢‛ቇߩಽ㊁߆ ࠄ⺑᣿ߒࠃ߁ߣߔࠆ߽ߩߢ޽ࠆ߆ࠄ‫ⴕޔ‬േߣߘߩ⢛ᓟߦᮮߚࠊࠆࡔ ࠞ࠾࠭ࡓߩ㑐ଥࠍ᣿ࠄ߆ߦߒࠃ߁ߣߔࠆ߽ߩߢ޽ࠆ‫ߪߢߎߘޕ‬⣖ࠍ ਛᔃߣߒߚਛᨔ␹⚻♽߇ߤߩࠃ߁ߥᖱႎಣℂࠪࠬ࠹ࡓࠍ᭴ᚑߒߡ޿ ࠆ߆‫ޔߢ߆ߥߩࡓ࠹ࠬࠪߩߘޔ‬⣖ߩฦㇱ૏߇ߤߩࠃ߁ߥᔃℂᯏ⢻ߣ 㑐ଥߒߡ޿ࠆߩ߆ࠍℂ⸃ߒࠃ߁ߣߔࠆߎߣ߇⋡ᮡߩ߭ߣߟߣߥߞߡ ޿ࠆ‫ޕ‬ ‫੹ޓ‬ᣣߩ↢ℂᔃℂቇߪ‫ޔ‬਄ㅀߩࠃ߁ߦᔃℂቇ⊛੐⽎ߩ↢ℂቇ⊛⸃㉼‫ޔ‬ ߹ߚߪᔃℂቇ⊛੐⽎ߩ↢ℂቇ⊛⎇ⓥࠍ⋡ᮡߣߒߡ޿ࠆߎߣߦߥࠅ‫ޔ‬ ߎࠇߣኒធߦ㑐ㅪߒߡ޿ࠆ↢ℂቇ‫⸃ޔ‬೬ቇ߿⥃ᐥකቇߩℂ⺰૕♽߇ ⥄ὼ⑼ቇߦዻߒߡ޿ࠆߣ޿߁ߎߣߢ‫⑼⾰‛ޔ‬ቇߩ⠨߃ᣇߢ᭴▽ߐࠇ ࠆߎߣ߇ᄙ޿‫↢ޕ‬ℂቇߢ޿߁ᗵⷡߩฃኈེ‫ޔ♽⚻␹ޔ‬ലᨐེߥߤߢ ߺࠄࠇࠆ↢ℂㆊ⒟ߣߒߡߩᄌൻߪᵴേ㔚૏‫⚻␹ࠆߌ߅ߦࠬࡊ࠽ࠪޔ‬ વ㆐‛⾰‫ࠍࡦࡠ࡯ࡘ࠾ޔ‬᭴ᚑߒߡ޿ࠆ᦭ᯏ‛⾰ߦߟ޿ߡߥߤࠍ‛ℂ‫ޔ‬

Hitoshi Watanabe Lab. Waseda Univ.

ၮ␆⺞ᩏ 20


㜞ᚲࠬ࠻࡟ࠬࠍ✭๺ߔࠆᑪ▽࠺ࠩࠗࡦߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ㧙㜞ጀᑪ▽ߦ߅ߌࠆⷞ⇇ߩㆤ⭁߇ࠬ࠻࡟ࠬ✭๺ߦ෸߷ߔലᨐ㧙

ൻቇ⊛ߥ‛⾰⑼ቇߩ᭎ᔨߢ⺑᣿ߒࠃ߁ߣߔࠆ‫ߩߎޕ‬㓙ߦ↢ߓࠆ⒳‫ޘ‬ ߩᄌേߦߟ޿ߡߪ‫‛ࠄࠇߎ߽ࠇߕ޿ޔ‬ℂ࡮ൻቇ⊛↪⺆ߢ⸥ㅀߐࠇࠆ ߒ‫ޔ‬ᐢ޿ᗧ๧ߢߪ‛⾰⑼ቇߔߴߡߦ౒ㅢߔࠆℂ⺰૕♽ߩߥ߆ߢ⺰ℂ ⊛ߦ⚵ߺㄟ߹ࠇߡ⺑᣿ߐࠇࠆߎߣߦߥߞߡ޿ࠆ‫⥄ޔߡߞ߇ߚߒޕ‬ὼ ⑼ቇߩߥ߆ߢߪ‫ߩߟ ޔ‬੐⽎㑆ߩ࿃ᨐᕈߥߤߪᛶ᛫ߥߊ⺰ߓࠄࠇࠆ ߎߣߣߥࠆ‫ޕ‬

Hitoshi Watanabe Lab. Waseda Univ.

ၮ␆⺞ᩏ 21


㜞ᚲࠬ࠻࡟ࠬࠍ✭๺ߔࠆᑪ▽࠺ࠩࠗࡦߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ㧙㜞ጀᑪ▽ߦ߅ߌࠆⷞ⇇ߩㆤ⭁߇ࠬ࠻࡟ࠬ✭๺ߦ෸߷ߔലᨐ㧙

‫↢ޓ‬૕෻ᔕ ‫ޟ‬ᣂ↢ℂᔃℂቇ‫৻ޓ‬Ꮞ‫ޠ‬ 㧦R

‫↢ޓ‬ℂᔃℂቇߩಽ㊁ߢߪ‫ޔ‬᭽‫↢ߥޘ‬૕෻ᔕ߇⸘᷹⹏ଔߐࠇߡ޿ࠆ‫ޕ‬ ߔߴߡߩ↢૕෻ᔕ߇↢ℂᔃℂቇߩኻ⽎ߣߥࠆߎߣߪߥߊ‫ޔ‬ᔃℂ⃻⽎ ߣ㑐ㅪߩ޽ࠆ߽ߩߦ㒢ࠄࠇߡ޿ࠆ‫↢ޕ‬૕෻ᔕߪ‫ޔ‬ᄢ߈ߊਛᨔ␹⚻♽ ߩᵴേߣ‫ᧃޔ‬᪳␹⚻♽ߩᵴേߣߦੑಽߐࠇࠆ‫ޕ‬ ‫ޓ‬ਛᨔ␹⚻♽ߩᵴേߪ‫ޔ‬㜞ᰴ♖␹ᵴേߘߩ߽ߩࠍታᤨ㑆ߢⷰኤߒࠃ ߁ߣߔࠆߣ߈ߦ೑↪ߐࠇࠆ‫ᧃࠆࠁࠄ޽ޕ‬᪳␹⚻ߪ⣖ߩᡰ㈩ߦࠃߞߡ േߊߣ⠨߃ࠆ‫ޕ‬ ‫ᧃޓ‬᪳␹⚻ߪߐࠄߦ‫ߩߘޔ‬ᯏ⢻⊛ߥ㆑޿߆ࠄ‫⥄ޔ‬ᓞ␹⚻♽ߩᵴേ㧔⥄ ᓞ෻ᔕ㧕‫ⷡⷞޔ‬㧙ㆇേ♽෻ᔕ‫߮ࠃ߅ޔ‬㛽ᩰ╭♽ߩᵴേ㧔㛽ᩰ╭෻ᔕ㧕 ߣߦಽ߆ࠇࠆ‫⥄ޕ‬ᓞ෻ᔕߪ߹ߚ‫ޔ‬ᔃ⤳ᓴⅣེ♽‫ޔ‬๭ๆེ♽‫ޔ‬᷷ᾲ♽ ߥߤߦಽ߆ࠇࠆ‫ޕ‬ ‫ߪߦઁޓ‬ਛᨔ␹⚻♽‫ᧃޔ‬᪳␹⚻♽ߩᵴേߘߩ߽ߩߢߪߥ޿↢૕෻ᔕ ߣߒߡ‫ࡦࡕ࡞ࡎޔ‬ಽᴲ߿఺∉ᜰᮡߩേᘒߥߤߩ૕ᶧ♽෻ᔕ߇޽ࠆ‫ޕ‬

Hitoshi Watanabe Lab. Waseda Univ.

ၮ␆⺞ᩏ 22


㜞ᚲࠬ࠻࡟ࠬࠍ✭๺ߔࠆᑪ▽࠺ࠩࠗࡦߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ㧙㜞ጀᑪ▽ߦ߅ߌࠆⷞ⇇ߩㆤ⭁߇ࠬ࠻࡟ࠬ✭๺ߦ෸߷ߔലᨐ㧙 ⴫ ‫ޓ‬᭽‫↢ߥޘ‬૕෻ᔕ ਛᨔ␹⚻♽ߩᵴേ㧔ਛᨔ෻ᔕ㧕 ‫ޓ‬⣖ᵄ࡮╭㔚૏࿑ ‫ޓޓ‬⢛᥊⣖ᵄᵴേ ‫ޓޓޓ‬๟ᵄᢙᚑಽߦࠃࠆಽ㘃 ‫․ޓޓޓ‬ቯ⣖ᵄᚑಽߦࠃࠆಽ㘃 ‫ޓޓ‬੐⽎㑐ㅪ㔚૏ ‫ޓޓޓ‬ᄖ࿃ᕈᚑಽ ‫ޓޓޓޓޓ‬⡬ᕈ⣖ᐙ෻ᔕ ‫⊒⺃ⷡⷞޓޓޓޓޓ‬㔚૏ ‫ޓޓޓޓޓ‬૕ᕈᗵⷡ⺃⊒㔚૏ ‫ޓޓޓ‬ౝ࿃ᕈᚑಽ ‫ޓޓޓޓޓ‬ᵈᗧ㑐ㅪ㒶ᕈ㔚૏ ‫ޓޓޓޓޓ‬㓐઻ᕈ㒶ᕈᄌേ ‫ޓޓޓޓޓ‬Ḱ஻㔚૏ ‫ޓ‬⣖⏛࿑ ‫ޓ‬ᯏ⢻⊛ᩭ⏛᳇౒㡆↹௝ ‫࡯ࠖࡈ࡜ࠣࡕ࠻࡯࠲࡯ࡘࡇࡦࠦޓ‬ ᧃ᪳␹⚻♽ߩᵴേ㧔᛹ᶖ෻ᔕ㧕 ‫⥄ޓ‬ᓞ␹⚻♽ߩᵴേ㧔⥄ᓞ෻ᔕ㧕 ‫ޓޓ‬ᔃ⤳ᓴⅣེ♽ ‫ޓޓޓ‬ᔃ㔚࿑ ‫ޓޓޓޓޓ‬ᔃᜉ₸ ‫ⴊޓޓޓ‬࿶ ‫ޓޓޓޓޓ‬෼❗ᦼⴊ࿶‫ޔ‬᜛ᒛᦼⴊ࿶ ‫▤ⴊޓޓޓ‬ㆇേ ‫ޓޓޓޓޓ‬⣂ᜉ‫ޔ‬⣂ᵄᒻ ‫ޓޓޓ‬᛹ᶖⴊᵹ ‫ޓޓ‬๭ๆེ♽ ‫ޓޓޓ‬๭ๆᦛ✢‫ޔ‬๭ๆ₸ ‫ࠬࠟޓޓޓ‬੤឵₸ ‫ޓޓ‬᷷ᾲ♽ ‫ޓޓޓ‬ᩭ᷷ ‫ޓޓޓ‬㥏⤑᷷‫⋥ޔ‬⣺᷷‫⥠ޔ‬ਅ᷷ ‫⤏⊹ޓޓޓ‬᷷ ‫⿒ޓޓޓޓޓ‬ᄖ✢ࠨ࡯ࡕ↹௝ ‫ޓޓ‬᳨⣼ᵴേ ‫⤏⊹ޓޓ‬㔚᳇ᵴേ ‫⤏⊹ޓޓޓޓޓ‬㔚૏ ‫⤏⊹ޓޓޓޓޓ‬ᛶ᛫㧦⊹⤏વዉᐲ ‫ⷡⷞޓ‬㧙ㆇേ♽෻ᔕ ‫⃿⌒ޓޓ‬ㆇേ ‫▵⺞ޓޓޓޓޓ‬ㆇേ‫ޔ‬ユマㆇേ ‫ޓޓޓޓޓ‬㘧⿧⌒⃿ㆇേ‫ޔ‬ㅊ㓐⌒⃿ㆇേ ‫ޓޓޓޓޓ‬ᕆㅦ⌒⃿ㆇേ‫✭ޔ‬ᓢ⌒⃿ㆇേ ‫ޓޓ‬⍓ሹㆇേ ‫ޓޓޓޓޓ‬ᢔ⍓‫❗ޔ‬⍓‫ޔ‬േំ ‫ޓޓ‬⍍⋡ᵴേ ‫ޓޓޓޓޓ‬㓐ᗧᕈ⍍⋡ ‫ޓޓޓޓޓ‬෻኿ᕈ⍍⋡ ‫ޓޓޓޓޓޓޓޓ‬⍍⋡ẜᤨ‫ޔ‬⍍⋡෻኿㊂ ‫⊒⥄ޓޓޓޓޓ‬ᕈ⍍⋡ ‫ޓޓޓޓޓޓޓޓ‬⍍⋡₸‫ޔ‬⍍⋡㑆㑆㓒‫ޔ‬⍍⋡ᵄᒻ ‫ޓ‬㛽ᩰ╭෻ᔕ ‫╭ޓޓ‬㔚࿑ ‫ޓޓ‬นേၞ ౝಽᴲ♽࡮఺∉♽ ‫ޓ‬ౝ⤳ಽᴲᶧ ‫ޓޓޓޓޓ‬ໜᶧ‫ޔ‬⢗ᶧ ‫ⴊޓ‬ਛࡎ࡞ࡕࡦ ‫࡯࠼ޔࡦࡒࠕ࡞࡯ࠦ࠹ࠞޔ࡞࡯࠱࠴࡞ࠦޓޓޓޓޓ‬ ࡄࡒࡦ ‫∉఺ޓ‬ᜰᮡ ‫ⴊޓޓ‬ਛ఺∉ᜰᮡ ‫࡯࡜ࠠ࡞࡜ࡘ࠴࠽ޔࡦ࡝ࡉࡠࠣ∉఺ޓޓޓޓޓ‬ᵴᕈ ‫ࡦࠠࠗࡠ࡯࠲ࡦࠗޓޓޓޓޓ‬ ‫ޓޓ‬ໜᶧਛ఺∉ᜰᮡ ‫ޔ࡞࡯࠱࠴࡞ࠦޓޓޓޓޓ‬ಽᴲဳ +I#

Hitoshi Watanabe Lab. Waseda Univ.

ၮ␆⺞ᩏ 23


㜞ᚲࠬ࠻࡟ࠬࠍ✭๺ߔࠆᑪ▽࠺ࠩࠗࡦߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ㧙㜞ጀᑪ▽ߦ߅ߌࠆⷞ⇇ߩㆤ⭁߇ࠬ࠻࡟ࠬ✭๺ߦ෸߷ߔലᨐ㧙

‫ޔ‬ਛᨔᵴേ ‫ޓ‬ਛᨔ␹⚻♽ߩᵴേߘߩ߽ߩࠍ᷹ቯߔࠆ߽ߩߦߪ޿ߊߟ߆޽ࠆ߇‫ޔ‬ 㔚᳇⊛ߥᵴേࠍ⷗ࠆ⣖ᵄ޽ࠆ޿ߪ⣖㔚࿑߇৻⥸⊛ߢ޽ࠆ‫↢ޕ‬ℂᔃℂ ቇߩ㗔ၞߦ߅޿ߡߪ‫ޔ‬⣖ᵄ⎇ⓥߘߩ߽ߩ߇ਛᨔᵴേߣ⷗ߥߐࠇߚᤨ ઍ߇޽ߞߚ‫ޕ‬ ‫⥄ޔ‬ᓞ෻ᔕ ‫⥄ޓ‬ᓞ␹⚻♽ߦߪ‫ޔ‬੤ᗵ␹⚻♽ߣ೽੤ᗵ␹⚻♽ߣ߇޽ࠅ‫ޔ‬ᔃ⤳‫ޔ‬⢗‫ޔ‬ ዊ⣺‫ޔ‬ᄢ⣺‫ޔ‬⢖‫ޔ‬⣢⤳ߥߤ‫ࠄ߆⛔♽ ࠄࠇߎ߇ེ⤳ߩߤࠎߣ߶ޔ‬ੑ ㊀ᡰ㈩ࠍฃߌߡ޿ࠆ‫଀ޕ‬ᄖߪ᳨⣼߿┙Ძ╭ߥߤ߇੤ᗵ␹⚻ߛߌ‫ޔ‬ໜ ᶧ⣼ߪ೽੤ᗵ␹⚻ߛߌߩන⁛ᡰ㈩ߢ޽ࠆ‫ޕ‬ ‫ޓ‬੤ᗵ␹⚻♽ߪ✕ᕆ੐ᘒߦኻጺߔࠆߚ߼ߦ‫ޔ‬೽੤ᗵ␹⚻♽ߪભᕷ࡮ ભ㙃ࠍᏗ᳞ߔࠆߚ߼ߦ⵬ഥ⊛ߦᵴേߒߡ޿ࠆ‫⥄ޕ‬ᓞ␹⚻♽ᡰ㈩ߩ෻ ᔕ㧔⥄ᓞ෻ᔕ㧕ߪ‫ޔ‬ᗧᕁߣߪή㑐ଥߦ↢ߓߡ޿ࠆߦ߽߆߆ࠊࠄߕ‫ޔ‬ ૕㛎ߐࠇࠆᔃ⊛੐⽎ߣዋߥ߆ࠄߕኻᔕߒߡ޿ࠆ‫↢ޕ‬ℂᔃℂቇߢߪ⥄ ᓞ෻ᔕࠍ‫ޔ‬ᖱേ࡮ᗵᖱ࡮∋ഭ࡮ࠬ࠻࡟ࠬߣ޿ߞߚᔃ⊛੐⽎ߩᜰᮡߣ ߒߡ᷹ቯ⹏ଔߔࠆ‫ޕ‬

Hitoshi Watanabe Lab. Waseda Univ.

ၮ␆⺞ᩏ 24


㜞ᚲࠬ࠻࡟ࠬࠍ✭๺ߔࠆᑪ▽࠺ࠩࠗࡦߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ㧙㜞ጀᑪ▽ߦ߅ߌࠆⷞ⇇ߩㆤ⭁߇ࠬ࠻࡟ࠬ✭๺ߦ෸߷ߔലᨐ㧙

‫↢ޓ‬ℂᔃℂቇߣ⊒᳨ ‫ޟ‬ᣂ↢ℂᔃℂቇ‫৻ޓ‬Ꮞ‫ޠ‬ 㧦R

‫ޓ‬ᖱേ࡮ᗵᖱ࡮∋ഭ࡮ࠬ࠻࡟ࠬߣ޿ߞߚᔃ⊛੐⽎ߣߒߡ᷹ቯߩኻ⽎ ߣߥࠆ⥄ᓞ෻ᔕߦߪ‫ޔ‬ᔃ⤳ᓴⅣེ♽෻ᔕ‫ޔ‬๭ๆེ♽෻ᔕ‫ޔ‬᷷ᾲ♽෻ ᔕ߇޽ࠆ‫ޕ‬᷷ᾲ♽෻ᔕߩߥ߆ߢฎߊ߆ࠄᔃℂቇߢ↪޿ࠄࠇߡ޿ࠆߩ ߇‫␹♖ޔ‬ᕈ⊒᳨ߩ⸘᷹ߢ޽ࠆ‫ޕ‬ ‫⊒߽ߘ߽ߘޓ‬᳨ߪ‫ޔ‬᳇ൻᾲߦࠃߞߡ૕⴫㕙᷷ᐲࠍૐਅߐߖࠆߎߣࠍ ⋡⊛ߣߔࠆ᷷ᾲᕈ⊒᳨ߣ‫ޔ‬੤ᗵ␹⚻߇⥝ᅗߒߚߣ߈ߛߌߦ࿕᦭ߦ⃻ ࠇࠆ♖␹ᕈ⊒᳨ߣߦಽ߆ࠇࠆ‫␹♖ߜ߁ߩߎޕ‬ᕈ⊒᳨߇↢ℂᔃℂቇ㗔 ၞߦ߅ߌࠆ⎇ⓥኻ⽎ߢ޽ࠅ‫ ޔ‬਎♿ߩᔃℂቇ⠪߇೑↪ߔࠆߎߣߩ ߢ߈ࠆᢙዋߥ޿↢ℂᔃℂቇ⊛ᬌᩏᴺߢ޽ߞߚ‫␹♖ޕ‬ᕈ⊒᳨ࠍ᷹ቯߔ ࠆߚ߼ߦ‫⤏⊹ޔ‬㔚᳇ᵴേ߇᷹ቯߐࠇࠆ‫⊒ޕ‬᳨ߦࠃࠆ㔚᳇ᛶ᛫୯ߩᄌ ൻࠍ‫ޔ‬ㅢ㔚ᛶ᛫ߩᄌൻߣߒߡᝒ߃ࠆ⊹⤏ᛶ᛫޽ࠆ޿ߪ⊹⤏વዉᐲߪ‫ޔ‬ ᕟᔺ߿ਇ቟ߥߤߩᖱേ‫ޔ‬ቯ૏෻ᔕ‫᧦ޔ‬ઙઃߌ‫ޔ‬ᘠࠇ‫ߪ޿ࠆ޽ޔ‬㍈ᢅ ൻ⎇ⓥߩਥⷐᜰᮡߣߒߡᄙ↪ߐࠇߡ޿ࠆ‫ޕ‬

Hitoshi Watanabe Lab. Waseda Univ.

ၮ␆⺞ᩏ 25


㜞ᚲࠬ࠻࡟ࠬࠍ✭๺ߔࠆᑪ▽࠺ࠩࠗࡦߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ㧙㜞ጀᑪ▽ߦ߅ߌࠆⷞ⇇ߩㆤ⭁߇ࠬ࠻࡟ࠬ✭๺ߦ෸߷ߔലᨐ㧙

‫⤏⊹ޓ‬㔚᳇ᵴേ ‫ ޟ‬ᣂ ↢ ℂ ᔃ ℂ ቇ‫ ৻ ޓ‬Ꮞ ‫ޠ‬ 㧦R R

‫␹♖ޓ‬ᕈߩ⊒᳨ࠍ㔚᳇⊛ߦᝒ߃ߚ߽ߩ߇⊹⤏㔚᳇ᵴേߢ޽ࠆ‫ޕ‬੤ᗵ ␹⚻ᡰ㈩ਅߩ᳨⣼ᵴേࠍ㔚᳇⊛ߦ᷹ቯߒߡ‫ⵍޔ‬㛎⠪ߩᖱേ⁁ᘒ‫⹺ޔ‬

‫ ޟ‬ᣂ ↢ ℂ ᔃ ℂ ቇ‫ ޓ‬ੑ Ꮞ ‫ޠ‬ 㧦RR R

⍮ᵴേ‫ޔ‬ᖱႎಣℂㆊ⒟ࠍ⹏ଔߔࠆᣇᴺߢ޽ࠆ‫ޕ‬

‫ޟ‬ᣂ↢ℂᔃℂቇ‫ޓ‬ਃᏎ‫ޠ‬㧦R

 ᷹ቯᣇᴺ ‫⤏⊹ޓ‬㔚᳇ᵴേࠍ᷹ቯߔࠆߦߪ㔚ᭂ‫ޔ‬Ⴧ᏷ⵝ⟎‫⸥ޔ‬㍳ེࠍ↪޿ࠆ‫ޕ‬ ട߃ߡ‫ޔ‬㖸࡮శߩೝỗឭ␜ⵝ⟎߿⏛᳇⸥㍳ⵝ⟎ߥߤ޽ࠇ߫↳ߒಽߩ ߥ޿᷹ቯ߇಴᧪ࠆ‫ⵍޕ‬㛎⠪ߪᄖㇱߩ‛㖸‫ޔ‬ታ㛎⠪߿ᬌᩏ⠪േ߈ߦᢅ ᗵߢ޽ࠅ‫ߩߘޔ‬ᓇ㗀ߪ⊹⤏㔚᳇ᵴേߦ⋥ធ෻ᤋߔࠆ‫ߡߞ߇ߚߒޕ‬᷹ ቯᤨߦߪⵍ㛎⠪ࠍ㒐㖸ቶߦ㓒㔌ߔࠆߣ⦟޿‫ⵍޕ‬㛎⠪ࠍ㓒㔌ߔࠆቶౝ ߩ᷷ᐲߪ‫ޔ‬᳇᷷ߦࠃࠆ᷷ᾲᕈ⊒᳨ࠍᛥ೙ߔࠆߚ߼ߦ‫ ޔ‬r ͠ߩ▸ ࿐ౝߦ଻ߟߎߣ߇ᦸ߹ߒ޿‫ޕ‬਄⸥ߩࠃ߁ߥ᷹ቯቶ᧦ઙࠍ⏕଻ߢ߈ߥ ޿႐วߦߪ‫ޔ‬಴᧪ࠆߛߌ㕒߆ߥㇱደࠍ೑↪ߔࠇ߫⦟޿‫ޕ‬ ‫⤏⊹ޓ‬㔚᳇ᵴേߪ♖␹ᕈ⊒᳨ㇱ૏ߢ޽ࠆ᝿‫ޔ‬ᚻᜰ‫⿷ޔ‬ᜰ߆ࠄ᷹ቯߢ ߈ࠆ‫⎇ᧄޕ‬ⓥߢߪ⊹⤏㔚᳇ᵴേࠍ㔚૏ᴺࠍ↪޿ߡ᷹ቯߔࠆ‫ޕ‬㔚૏ᴺ ߢ⊹⤏㔚૏ᵴേࠍ᷹ቯߔࠆߦߪ‫৻ޔ‬஥ᚻ᝿ߩዊᜰ⃿ㇱ߹ߚߪ╙㧞ᜰ ߆╙㧟ᜰߩ⣻஥ㇱ ਛ▵᝿㕙 ߦតᩏ㔚ᭂࠍ㈩ߒ‫ޔ‬ห஥ߩ೨⣨ዮ஥ ㇱߦၮḰ㔚ᭂࠍ㈩ߒߡ࿕ቯߔࠆ‫ޕ‬㔚ᭂߩⵝ⌕ㇱ૏ߪ೨߽ߞߡ㈬♖✎ ߢᷡ᜞ߒੇ῎ߐߖߡ߅ߊ‫߇῎ੇޕ‬ਇචಽߥߎߣߪ‫߇⊹⴫ޔ‬ḨẢߒߡ ޿ࠆߎߣࠍᗧ๧ߔࠆ‫ߩ⊹⴫ޕ‬ḨẢߪ᳨ሹ㐽㎮ࠍᒁ߈⿠ߎߒ‫ޔ‬᳨⣼ᯏ ⢻ࠍᅹኂߔࠆߩߢ㧘⊹⤏㔚᳇ᵴേߩ᷹ቯߦߪౕว߇ᖡ޿‫ޕ‬ ‫ߚߒ⌕ⵝޓ‬㔚ᭂ㑆ߩ㔚૏Ꮕࠍ⸘᷹ߔࠆߎߣߢ⊹⤏㔚᳇ᵴേࠍᝒ߃‫ޔ‬ ♖␹ᕈ⊒᳨㊂ࠍ᷹ቯߔࠆ‫ޕ‬

ਛ▵

ዊᜰ⃿

නᭂ㈩⟎ ೨ ೨ ⣨ ㇱ

ၮḰ㔚ᭂ

࿑ ‫⤏⊹ޓ‬㔚૏ᵴേ᷹ቯߩᮡḰ㔚ᭂ㈩⟎ Hitoshi Watanabe Lab. Waseda Univ.

ၮ␆⺞ᩏ 26


уЬЮсЪ▓рамра╗рбЯрамраНтЬнр╣║▀ФраЖсСктЦ╜ра║райраЧрбж▀жуСР▀ФраЖтОЗтУеузЩуЬЮсМАсСктЦ╜▀ж▀Е▀МраЖт╖ЮтЗЗ▀йуЖдтнБ▀Зрамра╗рбЯрамтЬнр╣║▀жр╖╕▀╖▀Фр┤▓сиРузЩ

тАл▐УтАмсХЯсФ║тИЭ▀жуСР▀ФраЖт║ЮсйП рбФрбЮраврбСра╛рбШраХрбЮр╢ЪсЙЗтКЦтС╝ JVVROOJDCP[WEQLROOJGL RTKPVUGEEJEJGJVON

тАл▐УтАмсХЯсФ║тИЭраН▀к▀У▀╝тАл▐ФтАмсЦ▒р╡ЗраНтОЗтУесК╗т╜О▀г▀Т▀б▐┐раЖ▀Ъ▀╝тАл▐┐▀Я▀жраДраЗ▀Ш▐ФтАм ▀бркПриЕ▀ж▀╣▀г▀╝раЖтАл▐ХтАм тАл▐УтАмсХЯсФ║▀ктАл▐ФтАмр┐БуЖ▒т┤Хр╡З▀┐уЕПуЖ▒т┤Хр╡ЗраНсТБ▀Ит┐а▀О▀ТтАл▐ФтАмр╖ВуТ╛▀етв┐сЖн▀ЖраДуВКраН сЙЮраЖ▀Ъ▀╝▀жриЗр╕Щс░│▀есЦ▒р╡З▀в▐╜раЖтАл▀Т▀Ж▀Т▐ХтАмсХЯсФ║раН▀╜▀Я▀ж▀криЗр╕зтДВ▀есК╗ т╜О▀в▐╜▀Ю▀ЪраЕтАл▐ФтАмсХЯсФ║▀ЗриЗр╕зтДВ▀е▀╢▀д▀жсТЭ▀Ф▀Й▀ЪраЕ▀ФраЗ▀лтАлтЖв▐ФтАмс╡┤▀жсб░ уУЪраНтЖв▀У▀ШраЗ▀ксХЯсФ║тИЭ▀гт╕╗св┐▀РраЗраЖтАлтАд▀Г▀г▀Ъ▐ХтАмсЙп▀йтАЫ▀┐тББс┤л▀ЗсФ║▀К ▀б▀╜тАлтЖв▀йрй▒сзД▀б▀ЮраГ▀жраЗ▀Ш▐ФтАмс╡┤▀жсб░уУЪраН▀И▀Ъ▀Р▀е▐┐сВРр╕зтАл▐ФтАмсХЯсФ║тИЭ▀г ▀йт╕╗св┐▀криЕ▀РраЗ▀е▐┐тАл▐ХтАмсХЯсФ║тИЭ▀ктАлтАдраЖ▐╜▐ФтАмсЙп▀йтАЫ▀┐тББс┤л▀жсК╗▀Т▀б▀й▀║тАл▐ФтАм снВсР▓▀йриЗсЙЯраНсЫ┤▀К▀г▐┐▀БуУЪсКВ▀втАлтеДтББтИЭ▀й▀Ш▐ФтАмрлХ▀ктГЯ▀Т▐┐▀╜▀й▀в▀к▀е ▀КтАл▐ФтАмуЕТ▀жс▒┤▀д▀йрй▒▀ЗрлЧ▀Жрз╗▀Я▀ксХЯсФ║раНт╖б▀ГраЖ▀╜▀й▀З▐╜раЖ▀г▀╜т╕Т▀ГраЖтАл▐ХтАм сФ║▀ЗраДраЗраЖсК╗т╜О▀г▀Т▀брбЛрбЖтАл▐ФтАмуЬЮ▐┐сЪ▓тАл▀б▀Т▀Ш▐ФтАмуШзт┤ХспП▀жри╢раЖ▀О▀гтАл▀е▐ФтАм ▀д▀в▐╜раЖтАл▐Ф▀Т▀Ж▀Т▐ХтАмс▒┤▀д▀йрй▒▀йсВРр╕зтАл▀й▀Ш▐ФтАмсХЯсФ║▀к▀ШраЗ▀╢▀дсТЭ▐┐▀╜▀й ▀в▀к▀е▀КтАлрй▒▀к▀враЮрбЭрбФраХ▐ФтАмр╕Н▀йтЪВ ▀йрй▒▀ЗтАл▀йтЖврй▒▐ФтАмриЫ▀й▐╜раЖрз╗сЙп сж╝уСЖ▀всХЯсФ║тИЭ▀гр╣н▀┤раЖ▀╢▀д▀йснВсР▓▀йсХЯсФ║раНсЬм▀Я▀О▀г▀З▐╜раЖ тАл▐ХтАм тАлтББтИЭ▐УтАм

сХЯсФ║тИЭ▀грбДра╛ра╢рав JVVRYYYHWCPENKPKEEQORARNC\C RRAJVO

тАл▐УтАмсХЯсФ║тИЭ▀йрз╗тЗЯ▀йтИЭтББ▀г▀Т▀бтАлтАд▐ФтАмсЙп▀йтАЫраНт╖Ч▀ЪраЕтАдсЙп▀йтББс┤лриЕ▀ж▐┐ ▀ЪраЕтАл▀й▀гтАЫ▀йраДраЗ▀Ш▐Ф▀Ъ▀╣▐ФтАмсЮТт╕Е▀┐тББс┤лриЕ▀жтЯО▀ЖраЗраЖрйРраНрйНс╖╣▀ФраЖ уЖКтТЯ▀втАл▐ФтАмснВсР▓▀йсХЯсФ║раНсЧ╡▀У▀б▀Т▀╣▀БтАл▀З▀й▀Б▐┐▀г▐ФтАмсЬ╝▀НраДраЗраЖтАл▀й▀О▐ХтАм сХЯсФ║▀ксди▀жрбДра╛ра╢равтКТрлЮ▀г▐┐▀БсТ╗▀втГ╗раЗраЖ▀О▀г▀╜▐╜раЕтАл▐Ф▀Ъ▀╣▐ФтАмсИ╢рмП ▀йсВРр╕з▀ж▀ктАл▐ФтАмс╡Е▀КтАл▐Ф▀Ф▀От┐араН▀К▀╛▀ТраО▀Ж▐ФтАмр╡З▀И▀Зс▒Ы▀╣▀Ю▀б▀Т▀╣▀БтАл▐ФтАм сДврй▒▀┐рое▀ж▐┐раЖрй▒▀ж▀К▀Ю▀Я▐┐▀буФМраЗ▀е▐┐тАлт┤Х▀й▀д▀е▐ФтАмр╡З▀втГ╗раЗраЖсВРр╕з ▀╜▐╜раЖтАл▐ХтАмсДврй▒▀йсВРр╕з▀ж▀ктАл▀д▀╢раЗ▀О▐ФтАмснВсР▓▀йсХЯсФ║раНсЧ╡▀УраЖ▀й▀куХЦт║░тДВ тКЫ▀в▀Е▀Ж▀Т▐┐▀гтАл▐ФтАмуЧб▀в▀кр▓╜▀Ж▀Ю▀б▐┐раЖ▀ЗтАлтАд▀й▀Ш▐ФтАмсЙп▀йтАЫ▀┐тББс┤л▀З▀г ▀б▀╜сФ║▐┐▀Ъ▀╝тАл▀краДраЗ▀Ш▐ФтАмсЧзт╝ВтКЫ▀жуЖ▒▀МраДраЗ▀ЪраЕтАл▐ФтАмуЖ▒▀МраДраЗ▀е▐┐сВРр╕з ▀в▀╜тАл▐ФтАмсДв▀И▀етЩЦтР╣тКЫтз░тИй▀┐риЗсЙЯ▀жта┤▀Г▀е▀МраЗ▀л▀ераД▀е▀Ж▀Ю▀ЪраЕ▀ФраЖтАл▐ХтАм тАл▐УтАмсХЯсФ║тИЭ▀йсК╗т╜О▀крие▀ж ▀Я▀жр▓╜▀МраЖ▀О▀г▀Зр▓┤сзкраЖузФт┤л узХтАл▐ХтАм т┤л тАл▐УтАмсХЯсФ║тИЭ▀йсК╗т╜О▀грпСр╕░ рп╛рмж

рплр╡ЭтАл┘╕тАм

тАл┌етАм╤Ъ├УрмОрбЬ├У╙▒ргктАл┘╕тАм

реА╪ТтАл┘╕тАм

ра║риШ╒г╪ИтАл┘╕тАм

р▓жрдФр▒Ир╝Ы

рг╣рак╓Ы

рг╣рак╓Ы

рг╣рак╓Ы╞░'%ркир▓╡╞╕

рг╣рак╓Ы

тАл▄ЙтАм╒ХрейтАл┌ЙтАмр╣▓╧│

тАл▄ЙтАм╒ХрейтАл┌ЙтАмр╣▓╧│ ─Яр╡РтАл▄ЙтАм╒ХрейтАл┌ЙтАмр╣▓╧│

тАл▄ЙтАм╒ХрейтАл┌ЙтАмр╣▓╧│

├У

─Я

─Я

тАл▌ЧтАм╞М

тАл╪НтАмр┤▓р▓╢╥Г р┤жро╢ ╥лрй╡рж┤ рплр╡ЭтАл┘╕тАм

рнв╞М

рп╛╞│тАл▌ЧтАм╞М

рплр╡Э╟МрмП╞ФркУрди

тАл┌етАм╤Ъ├УрмОрбЬ├У╙▒ргктАл┌е ┘╕тАм╟М╙Ы╙Й┬╣рмОрбЬ╟ЪрвД╞Щ╞з╟ТреШрвЮроЗргХрл╖╟ЪрвД╞Щ╟УтАл╪НтАмр┤▓

Hitoshi Watanabe Lab. Waseda Univ.

реА╪ТтАл┘╕тАм

▄ПтАл▄Й╪БтАмрнЛ╓Ю╒╖┬╣╚Г╚о╚И╚ж┬╣╪С┬╣╟г╚з╚Ф├У╟║├У┬╣р│л▌Й╓Ю╞▓╞▒╞ФркУ рди┬║тАл▄втАмрд╖тАл╪НтАмр┤▓╞│р▓│╞О╚М╚Ж╟╛╟крдо╙│╞│р╝ЛраироЭ╞ФркВ╞М

ра║риШ╒г╪ИтАл┘╕тАм

р║┐┬╣ржО┬╣тАлргЧ▌ЧтАм┬╣р╡╖ргЧ╞▓╞▒ра║риШ┬╜╒г╪И╞ФркУрди

сБотРЖт║ЮсйП 27


㜞ᚲࠬ࠻࡟ࠬࠍ✭๺ߔࠆᑪ▽࠺ࠩࠗࡦߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ㧙㜞ጀᑪ▽ߦ߅ߌࠆⷞ⇇ߩㆤ⭁߇ࠬ࠻࡟ࠬ✭๺ߦ෸߷ߔലᨐ㧙

‫ޓ‬ᕟᔺ∝ߩ⒳㘃 ␠ળᕟᔺ ‫␠ޓ‬ળᕟᔺࠍᜬߟੱߪઁੱߦ૗ࠄ߆ߩ್ᢿࠍߐࠇࠆߎߣࠍᭂᐲߦᕟ ࠇࠆ‫ߩੱߩࠎߐߊߚޕ‬ਛߦ޿ߡ߽‫⥄ޔ‬ಽߛߌᵈⷞߐࠇᰳὐࠍតߐࠇ ߡ޿ࠆߣ⠨߃ߡߒ߹߁‫␠ޕ‬ળᕟᔺࠍᜬߟੱߪ‫ ߥ߁ࠃߩߎޔ‬ᔨࠍᜬߞ ߡ␠੤ߩ႐ࠍ૛௾ߥߊㆱߌߚߊߥࠆ‫ޕ‬ ‫␠ޓ‬ળᕟᔺࠍᜬߟੱߪ‫ੱޔ‬೨ߢᕯࠍ߆޿ߚࠅ߈߹ࠅ߇ᖡ޿ᕁ޿ࠍߔ ࠆߎߣࠍᭂᐲߦᕟࠇߡߒ߹߁‫⊹ޕ‬⡺ߥߎߣߦ‫ࠅ߈ߞߪޔ‬⠨߃ߚࠅ‫ޔ‬ ޽ࠆ੐ᨩࠍᕁ޿಴ߒߚࠅ‫⥄ޔ‬ಽߩᗧ⷗ࠍ⴫᣿ߔࠆߩ߇ߚ޿߳ࠎ࿎㔍 ߦߥࠆߎߣࠍᕟࠇߡߒ߫ߒ߫૗߽ߢ߈ߥߊߥߞߡߒ߹߁‫ޕ‬ቴⷰ⊛ߦ ߪࠃ޿⁁ᘒߢ߽‫⥄߆ߥ߆ߥޔ‬ା߇߽ߡߕ‫ߩߎޔ‬ᰴߪቢోߦᄬᢌࠍߒ ߡߒ߹߁ߛࠈ߁ߣ޿߁⠨߃ࠍᜬߞߡߒ߹߁‫ޕ‬ ‫␠ޓ‬ળᕟᔺߩ⊒↢㗫ᐲߦߟ޿ߡߩ⎇ⓥߪචಽߥ߽ߩߪ߹ߛߥ޿߇‫ޔ‬ ․ቯߩᕟᔺ߶ߤᄙߊߪߥ޿ߣ⠨߃ࠄࠇߡ޿ࠆ‫␠ޔߒ߆ߒޕ‬ળᕟᔺࠍ ᜬߟੱߩ⧰∩ߪ߆ߥࠅỗߒ޿ߩߢ‫․ޔ‬ቯߩᕟᔺߩੱࠃࠅᄙߊฃ⸻ߒ ߡ޿ࠆ‫␠ޕ‬ળᕟᔺߪ㧝㧡࡯㧞㧜ᱦߦ⊒∝ߔࠆߎߣ߇ᄙߊ‫ޔ‬ᴦ≮ߐࠇ ߥ޿߹߹ߛߣ‫ߩ↢ੱޔ‬ᓟඨ߹ߢߕߞߣ⛯޿ߡߒ߹߁‫␠ޕ‬ળᕟᔺߩ޽ ࠆੱߪ߁ߟ∛߿ࠕ࡞ࠦ࡯࡞ਛᲥߦߥࠆੱ߽ᄙ޿‫ޕ‬ ᐢ႐ᕟᔺ ‫⊒ࠢ࠶࠾ࡄޓ‬૞ߩ޽ࠆੱߩ߁ߜ߆ߥࠅᄙߊߩੱ‫ߪޘ‬ᐢ႐ᕟᔺ∝ߦ߆ ߆ߞߡ޿ࠆ‫∛ߩߎޕ‬᳇ߩᖚ⠪ߪ‫ޔ‬෹ੱ߿ኅᣖߣ޿ߞߚ቟ᔃߢ߈ࠆੱ ߣ৻✜ߢߥߌࠇ߫ᄖ಴ߢ߈ߕ‫↢ޔ‬ᵴߦ߭ߤߊᡰ㓚ࠍ᧪ߔߎߣ߇޽ࠆ‫ޕ‬ ᦨೋߩࡄ࠾࠶ࠢ⊒૞ߪ߭ߤ޿ࠬ࠻࡟ࠬ⁁ᘒ߿ⷫߒ޿ੱߩᱫߦᒁ߈⛯ ޿ߡ⿠ߎࠆߎߣ߇ᄙ޿߇‫ޔ‬ᐢ႐ᕟᔺߪߎࠇࠄߩ੐ᨩߣߪోߊ㑐ଥ߇ ߥ޿‫ޕ‬ᰴߦ⿠ߎࠆ⊒૞ࠍᕟࠇߡᏱߦਇ቟⁁ᘒߦߥࠆ‫ࡄߒ߽ߡߒߘޕ‬ ࠾࠶ࠢ⊒૞߇⿠ߎߞߚߣ߈‫ޔ‬ኻಣߢ߈ߥ޿⁁ᴫࠍㆱߌࠃ߁ߣߔࠆ‫ޕ‬ ߎߩࠃ߁ߥⴕേߪࡄ࠾࠶ࠢ㓚ኂߣߪ඙೎ߐࠇᐢ႐ᕟᔺߣ๭߫ࠇࠆ‫ޕ‬ ᐢ႐ᕟᔺߦߪࡄ࠾࠶ࠢ⥄૕ߩਇ቟ߣࡄ࠾࠶ࠢ߇⿠ߎࠆߩߢߪߥ޿߆ ߣ޿߁੍ᦼਇ቟ߩ㧞⒳㘃ߩਇ቟߇޽ࠆ‫ޕ‬ ․ቯߩᕟᔺ ‫․ޓ‬ቯߩᕟᔺ∝ߪ‫ޔ‬ Ԙ޽ࠆ․ቯߩኻ⽎߿⁁ᴫ‫ޔ‬಴᧪੐ߦኻߒߡ‫ޔ‬ਇวℂߥᒝ޿ᕟᔺ߇༐ ⿠ߐࠇ‫ޔ‬㐳ᦼ㑆ߦࠊߚߞߡᜬ⛯ߔࠆ ԙᕟᔺ߇߰ߛࠎ‫ޔ‬ኻ⽎߿⁁ᴫߥߤߩ࿁ㆱ߿ㅏㆱߦߟߥ߇ࠆ‫޿ࠆ޽ޔ‬ ߪᕟᔺߦ⠴߃ࠆߎߣߢ⧰ߒ޿⧰∩ࠍᗵߓࠆ Ԛߘߩ⚿ᨐ‫↢ޔ‬ᵴߦᡰ㓚ࠍ↢ߓࠆߥߤߩ∝⁁ࠍ␜ߔᕟᔺ∝ߢ޽ࠆ‫ޕ‬ ‫ޓ‬ᄙߊߩᕟᔺ∝ߩᖚ⠪ߪ⥄ಽߩᕟᔺ߇ℂߦ෻ߒߡ޿ࠆߎߣࠍ⍮ߞߡ ޿ࠆ߇‫ࠅࠃߦࠇߘޔ‬ਇ቟߇ᷫߕࠆߎߣߪߥ޿‫ޕ‬ Hitoshi Watanabe Lab. Waseda Univ.

ၮ␆⺞ᩏ 28


㜞ᚲࠬ࠻࡟ࠬࠍ✭๺ߔࠆᑪ▽࠺ࠩࠗࡦߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ㧙㜞ጀᑪ▽ߦ߅ߌࠆⷞ⇇ߩㆤ⭁߇ࠬ࠻࡟ࠬ✭๺ߦ෸߷ߔലᨐ㧙

ᕟᔺߦߪ‫ޔ‬ Ԙዋߥ޿࿁ᢙߢቇ⠌߇ߔ߫߿ߊᚑ┙ߔࠆ‫ޔ‬ ԙઁߩ㘃ૃߒߚዻᕈࠍ߽ߟೝỗߦࠃߞߡ߽ห᭽ߥ෻ᔕ߇⿠ߎࠆ‫ޟ‬ಠ ‫ޓ‬ൻ‫ޔ޿ߔ߿ߓ↢߇ޠ‬ Ԛ޿ߞߚࠎቇ⠌ߒߚᕟᔺߩኻ⽎ߦኻߒߡㅏㆱ߿࿁ㆱⴕേ߇↢ߓࠆߎ ‫ߢߣޓ‬ᶖ෰ߩᯏળ߇ᅓࠊࠇ‫ޔ‬ᕟᔺ߇ᜬ⛯‫ޔ‬࿕ቯߐࠇ߿ߔ޿ ߣ޿߁․ᓽ߇޽ࠆ‫ޕ‬ ‫ޓ‬ᕟᔺߩߎ߁ߒߚ․ᓽߪ‫ޔ‬ෂ㒾ᐲߩ㜞޿ਇ቟ቯߥⅣႺߢ↢ሽߔࠆߚ ߼ߦߪᔅⷐߥ቟ోᯏ᭴ߢ޽ࠆ‫ޔߒ߆ߒޕ‬Ყセ⊛቟ቯߒߚⅣႺߩਛߢ‫ޔ‬ ᕟᔺࠍ߽ߚߥ޿߶߁߇ᦸ߹ߒ޿ኻ⽎ߦᕟᔺࠍ߽ߟࠃ߁ߦߥߞߚࠅᕟ ᔺ߇ㆊ೾ߦߥߞߚࠅߔࠇ߫‫ޔ‬ㆡᔕ⊛ߥⴕേߐ߃߽೙㒢ߐࠇࠆ⚿ᨐߦ ߥࠆ‫ޕ‬ ‫․ޓ‬ቯߩᕟᔺ∝ߩኻ⽎ߪ‫ޔ‬ήⷞ‫ޔ‬േ‛‫ޔ‬㜞ᚲ‫ޔ‬ኻੱ⊛ߥ⁁ᴫ߆ࠄ்‫ޔ‬ ‫ ( ޟ‬G C T 5 W T X G [ 5 E J G F W N G ‫ޠ‬㧦 9QNRGL.CPIRL

㔗ߩࠃ߁ߥ⥄ὼ⃻⽎߹ߢᄙጘߦࠊߚߞߡ߅ࠅ‫ߩࠣࡦ࡜ߣࡇ࡞ࠜ࠙ޔ‬ ᕟᔺኻ⽎⺞ᩏ⾰໧⚕ߦߪ ߽ߩኻ⽎߇฽߹ࠇߡ޿ࠆ‫ޕ‬㜞ᚲᕟᔺ∝ ߽‫․ޔ‬ቯߩᕟᔺ∝ߩ৻ߟߢ޽ࠆ‫ޕ‬ ‫․ޓ‬ቯߩᕟᔺ∝ߪߘࠇ⥄૕ࠍ᡼⟎ߒߚ⁁ᘒߢ޽ࠆߣ‫ޔ‬ᐢ႐ᕟᔺ‫ࡄޔ‬ ࠾࠶ࠢ㓚ኂߥߤ㊀∝ൻߔࠆ㧔࿑ 㧕‫ޕ‬ 4.,.#

3.,.#

2.,.#

1.,.#

0.,.#

/.,.#

.,.#

ବಞֹ

‫צ‬ΛĘ੏‫ޝ‬Ęвֹࠫ

ࢁՓֹ

‫ݻ‬ख़ҤՉֹ

Ǫǻূǻֹ

ࡄ࠾࠶ࠢ㓚ኂߦవⴕߒߡ․ቯߩ ᕟᔺ∝߇⹺߼ࠄࠇߚᖚ⠪ ฬਛ

࿑ ‫ࠢ࠶࠾ࡄޓ‬㓚ኂᖚ⠪߇␜ߒߚ․ቯߩᕟᔺ∝ߩ∛ဳ

‫ޓ‬㜞ᚲᕟᔺߩᕟᔺ࿃ሶ ‫ޟ‬ᗵᖱᔃℂቇࡄ࡯ࠬࡍࠢ࠹ࠖࡉ࠭‫ޠ‬ 㧦 R

‫ޓ‬ㅴൻᔃℂቇߩၮᧄ઒ቯࠃࠅ‫ޔ‬㜞ᚲߪ⁚⁸ណ㓸ᤨઍߩⅣႺߦㆡᔕߔ ࠆࠃ߁ߦㅴൻߒ‫ߪࠄ߆ߎߘޔ‬ᄢ߈ߊᄌൻߒߡ޿ߥ޿ߣ޿߁⠨߃ᣇ߇ ޽ࠆ‫⁚ޕ‬⁸ណข߇ਥߩ↢ᵴߢߪ‫ޔ‬㜞޿ፗ߿ᧁߥߤߩ㜞ᚲߦᕟᔺࠍᜬ ߚߥ޿ߣ‫↢ޔ‬๮ߩෂ㒾ߦߐࠄߐࠇࠆ‫ޕ‬એ਄ߩߎߣ߆ࠄ㜞ᚲᕟᔺߩෂ 㒾࿃ሶߪ‫ޟޔ‬㜞޿႐ᚲ߆ࠄਅࠍ⷗ਅࠈߔߎߣ‫ޟޔޠ‬㜞޿႐ᚲ‫ޔ‬㜞޿ᚲ ߆ࠄ⪭ߜࠆߎߣ‫ߣޠ‬ቯ⟵ߐࠇߡ޿ࠆ‫ޕ‬

Hitoshi Watanabe Lab. Waseda Univ.

ၮ␆⺞ᩏ 29


уЬЮсЪ▓рамра╗рбЯрамраНтЬнр╣║▀ФраЖсСктЦ╜ра║райраЧрбж▀жуСР▀ФраЖтОЗтУеузЩуЬЮсМАсСктЦ╜▀ж▀Е▀МраЖт╖ЮтЗЗ▀йуЖдтнБ▀Зрамра╗рбЯрамтЬнр╣║▀жр╖╕▀╖▀Фр┤▓сиРузЩ

тАл▐УтАмс┤жтЙос┤║ тАл▐УтАмсХЯсФ║тИЭ▀йс┤жтЙо▀всжи▀╜р┤▓сиР▀З▐╜раЖ▀г▀РраЗ▀б▐┐раЖ▀й▀ктАлрбпрбРрамравраЫ▐ФтАм ралрбЦрбп▀в▐╜раЖтАл▀Б▐┐▀г▐а▀ФраД▀Р▐Я▀к▀грбпрбЦралрбпрбРрамравраЫ▐ХтАмсЧзр╣з▀втАл▀Я▐ФтАм ▀╣раЕсХЯсФ║раНсЧ╡▀УраЖтАдсЙп▀йтАЫ▀┐тББс┤л▀жраврбЬраЧраХрбжра╗раН▀РраД▀Т▀б▐┐▀КтАл▐ХтАм тАл▐УтАмсХЯсФ║тИЭ▀йтИЭтББ▀┐рз╗те╕тКЫ▀ер╖Ър┐Г▀ж▀Я▐┐▀б▀к▀╜▀ЬраИраОтАлраКт┤ХраД▀ЖраЗ▀О▐ФтАм раЗраЖс┤жтЙос┤║▀ж▀Я▐┐▀б▀╜тАлтЪК▀Зра╗рбжраХраЧрбЬрав▐ФтАмсУз▀Т▀бр╕лсЧз▀ФраЖ▀╣▀вт║Ссг┐ ▀ФраЖтАл▀й▀гра╗рбжраХраЧрбЬрав▀Х▀╣раЕраГ▀жраЗ▀О▐ХтАмрм╛уЧмуСРрмераНтЦ╜▀КтАлрбпрбРрамравраЫ▐ХтАм ралрбЦрбп▀к▐┐▀И▀ераЕсХЯсФ║▀йсК╗т╜О▀ж▀РраД▀РраЗраЖ▀й▀в▀к▀е▀КтАл▐ФтАмсЛЛ▀Т▀Х▀ЯтАл▐ФтАм уВ╖▐┐с▓СуУП▀ЖраДсЖО▀╝▀бтАл▐ФтАмсЙвр▒Л▀жраврбЬраЧраХрбжра╗▀йсХЯсФ║▀З▀Ш▀йс▓СуУП▀в▀е▀К ▀ераЖ▀╣▀втАлтЫШ▐ФтАмсК╗▀жс░┤▀йс▓СуУП▀ж▀куЕ┤▀╣▀е▐┐тАлраН▀г▀О▀Б▐┐▀г▐ФтАмр┐Х▀КтЪВсзд▀Ф раЖтАл▐ХтАм тАл▐УтАмс┤жтЙо▀йс▓СуУП▀краврбЬраЧраХрбжра╗▀грз╗тЬЬ▀жс│┐▀╝▀б▐┐▀КтАл▀й▀в▀О▀О▐ХтАмс▓СуУП▀г ▀ктАлраЖ▀ФраНрбпрбЦралрбпрбРрамравраЫ▐ФтАмриД▀втАл▀е▀БраГ▀й▀д▐ФтАмуЧЕтЗЯраНуАпраО▀вр╡Ш▀╝▀б ▐┐▀К▀ЖтАл▐Ф▀л▀ГрмА▐Х▀Ф▀в▀г▀О▀Б▐┐▀г▐ФтАмуЬЮ▐┐▀г▀ОраИ▀ЗсФ║▐┐рй▒▀ктАл▐ФтАмуЬЮ▐┐рбЖ рбЮраНт╖ЧриД▀НраЖтАлраД▀Ж▐ФтАмсЖО▀╝▀бтАл▐ФтАмсСктАЫ▀йрз╗уУП▀йтУ╣▀ЖраДриЕраНт╖ЧриЕраИ▀ФтАл▀Ш▐ФтАм ▀Т▀брйСуУПтАл▐ФтАмриГуУПтАл▀г▐ФтАмуЕ┤раО▀в▐┐▀Ю▀бтАл▀жрй▒▀й▀Ш▐Ф▀к▀жтКЫтЪ│сжи▐ФтАмсФЕт╖Р▀е▀Ы ▀М▀йуЬЮ▀РтАл▐ФтАмр│и▀йрмА▀вт╕Т▀Б▀гркАрйРсВР▀й▐╜раЖ уУП▀╣▀в▀гтЫп▀МраЖтАлтЪ│сжи▐ХтАм тКЫ▀еразрбпрбЮ▀краврбЬраЧраХрбжра╗▀йсФЕт╖РсХИ▀гсзДрй▒▀йсПЧсж╕раНтаисШж▀Т▀бс│┐сЙп▀Ф раЖтАл▐ХтАм тАл▐УтАмс▓СуУПраНс│┐▀╝▀ЪраДтАл▀й▀Ш▐ФтАмс▓СуУП▀жс┤к▀Ю▀браЫраврамрбРрбпралрбЦрбпраНсЙ│т┤Х▀ФраЖтАл▐ХтАм сХЯсФ║▀ЗсТЭ▀МраЗ▀лсТЭ▐┐▀╢▀дтАл▀й▀Ярз╗▐ФтАмс▓СуУП▀жт╖Р▀ФраЖсж╝уСЖ▀куР│▐┐▀ЗтАл▐Ф▀Т▀╜▐ФтАм уЬЮ▐┐рбЖрбЮраНт╖ЧриД▀НраЖтАлт┤Х▀Б▐┐▀г▐ФтАмр╡ЗтеДрлХ▀ЗсФ║▐┐сВРр╕зтАл▀й▀Ш▐ФтАмсХЯсФ║раНс╢Ц▀Т р╖░раЖ▀Ъ▀╝▀ж▀ктАл▀ЗраЗ▀Ш▐ФтАмсФ║▀К▀е▀К▀ераЖ▀╣▀врлЧсР▓▀в▀╜т╖ЧриД▀Н▀б▀║раЖтАл▀г▐ФтАм ▐┐▀Б▀О▀г▀ЗсФЕт╖Р▀в▐╜раЖтАл▐ХтАм тАл▀й▀Ш▐Ф▀ж▀БраГ▀й▀О▐УтАмс▓СуУП▀в▀йсХЯсФ║▀ЗсЙвр▒Л▀жс╢Ц▀Г▀бтАл▀Зра╗рбжраХраЧрбЬрав▐ФтАм ▀Ш▀йт┤Хр╡З▀┐тББс┤лтАл▀Кр▒ЛраНтАЫ▐ФтАмсФ║▀ЗраД▀е▀К▀ераЖ▀╣▀втАл▐ФтАмуДЖсЫ┤сТЭ▀Крз╗▀Ярз╗▀Я ▀йс▓СуУПраНтЮЕраЕуД░▀Т▀б▐┐▀КтАлтГ╗▐ХтАмр┐╖раЫраврамрбРрбпралрбЦрбп▀жрбГрбпра┤рбЦрбЮрбЭраХ рбЭра╣раЦраНтЖк▐┐раЖраврбЭра╛ра╢рав▀╜сГЗ▀Г▀б▐┐раЖузФр┐С узХтАл▐ХтАм

р┐С тАлрбпрбЦралрбпрбРрамравраЫ▀Ъ▐┐тЖкраНраЦра╣рбЭраХрбЭрбЮрбЦра┤рбпрбГ▐УтАм

Hitoshi Watanabe Lab. Waseda Univ.

сБотРЖт║ЮсйП 30


уЬЮсЪ▓рамра╗рбЯрамраНтЬнр╣║▀ФраЖсСктЦ╜ра║райраЧрбж▀жуСР▀ФраЖтОЗтУеузЩуЬЮсМАсСктЦ╜▀ж▀Е▀МраЖт╖ЮтЗЗ▀йуЖдтнБ▀Зрамра╗рбЯрамтЬнр╣║▀жр╖╕▀╖▀Фр┤▓сиРузЩ

тАл▀йралрбпрбФраЧ▐УтАмсЦ▒р╡Зр╝Рт┐а▀жуСР▀ФраЖт║ЮсйП тАл▐ЯтАмсЧ╡сЦ▒сФГтДВрбДрбпрамрбНравра╣раЦрбЙрантАл▐атАм узж RRR

тАлтОЗсзД▐УтАмтУе▀в▀ксЙ│уЫОсгЗс┤║▀г▀Т▀б %) раНтЖк▐┐раЖ▀Ъ▀╝тАл▐ФтАм%) ▀г▐┐▀БраЧрбФрбпрал ▀ЗсЦ▒р╡ЗраНр╝Рт┐а▀ФраЖ▀О▀граНтРЬ▀Ф▀Ъ▀╝тАл▐ФтАмркПриЕраН▀╣▀г▀╝раЖтАл▐ХтАм тАлтГ╗▐УтАмсЙ│рлХуЫО▀│▀йракрбШрбТрбЯрбпракрбЪрбж▀г▀Т▀б▀йраЧрбФрбпралрлХуЫО тАл▀кралрбпрбФраЧ▐УтАмтНотКЫ▀есХБтаиуЖКтТЯ▀Ы▀М▀в▀е▀КтАл▐ФтАмсЦ▒р╡З▀г▀╜сКТсЮТ▀еуСРраКраЕраН ▀╜▀Ю▀б▐┐раЖтАл▀кралрбпрбФраЧ▀л▀ГрмА▐ХтАмсЦ▒р╡Зр╝Рт┐а▀йр╖Ър╡Зр┤Ь▀ж▀ераЖтАл▐ХтАмуКБсФГтАл▐ФтАм сИГсЕ║тАл▐ФтАм риЗсЙЯтАл▐ФтАмсФ╢раЕ▀г▐┐▀Ю▀ЪсЦ▒р╡З▀йсДЩ▀К▀ЗтАл▐ФтАмсЙ│уУЩ▀ж▀к▀е▐┐▀╜▀йраНсЧРрпЭ▀ФраЖ▀О ▀г▀жраГ▀Ю▀бтЖв▀║р▓┤▀РраЗраЖ▀О▀г▀кт║Х▀╜▀ЗтЪ╗уЫОтКЫ▀жтНо▀Ю▀б▐┐раЖтАлрбпрбФраЧ▐ХтАм рал▀ктГ╗сЙ│рлХуЫО▀йракрбТрбШрбЯрбпракрбЪрбж▀йспПтв╗раНсЬм▀Ю▀б▀ЕраЕтАлрбпрбФраЧ▀й▀Ш▐ФтАм рал▀йтЪ╗уЫО▀ж▀ксЙ│уУЩ▀йтЪ╗уЫО▀жр╢ШсвЬ▀ФраЖсЦ▒р╡З▀Зрк╗▀Ю▀б▀КраЖ▀й▀в▐╜раЖтАл▐ХтАм тАл▐УтАмсУесзктАл▀гралрбпрбФраЧ▐ФтАмсЦ▒р╡З▀йр╗зуЧ┤▀ктАлтеГ▐ФтАмсРесФГтДВсЙЗ▀┐тЩЦтР╣р╢ЪсЙЗ▀йр▓╜уКБ▀в сЫТраКраЗраЖ▀О▀г▀ЗсДЩ▀Ж▀Ю▀ЪтАл▀к▀в▀О▀Ш▐ХтАмс┤жтЙосВРуХЩ▀ж▀Е▀МраЖраЧрбФрбпралр│СтЖк ▀З▀к▀ЖраДраЗтАлраЖраГ▀жралрбпрбФраЧ▐ФтАмсЦ▒р╡З▀йр│ЩсУо▀йсжнр┤▓сХИ▀ЗтЪ╗уЫОтКЫ▀жтПХт╣║▀Р раЗтАл▀ЗраЗ▀Ш▐ФтАмсФГтДВтЖвтДВсЙЗтКЫ▀есБотРЖтОЗтУе▀жраГ▀Ю▀б▀╜уЕКт╣║▀РраЗ▀б▀И▀ЪтАл▐ХтАм тАл▐УтАмсЪТтАлраЖ▐╜▀б▀ЮраГ▀жралрбпрбФраЧ▀к▐ШтАмтТЯсР▓▀ктГ╗сЙ│▀жр╢ШсвЬ▀ФраЖсЦ▒р╡З▀Зр╝Рт┐а▀Р раЗраЖ▀О▀граНтЪ╗уЫОтКЫ▀жтДВт╕Г▀Т▀б▀ЕраЕтАл▀Ъ▀Т▀Б▀Ш▐ФтАмрлХуЫО▀йриет╖░тКЫроеуХЩ▀Ы▀М ▀в▀е▀КтАл▀ФраД▀Ъ▀╜▀йралрбпрбФраЧ▐ФтАмсЦ▒р╡Зр┤▓сиР▀ктАл▐ФтАмсФГсЬЙтАлтдПтК╣▐ФтАмуФЪс│Зр╖╗сФХтАлтХн▐ФтАм уФЪр┐С▀е▀д▀йсФГтДВтЖвтДВсЙЗтКЫ▀есЬ░собраНтЖк▐┐▀ЪсБотРЖтКЫ▀етОЗтУе▀жраГ▀Ю▀б▀╜тПХ т╣║▀РраЗ▀б▀И▀ЪтАл▐ХтАмсЦ▒р╡ЗраНр╝Рт┐а▀ФраЖтББс┤л▀йраЧрбФрбпралсЧРт┐а▀ктАл▀Ш▀и▀╗▀Е▀Е▐ФтАм ▀йтББс┤л▀жт╖Чр╕з▀Ю▀ЪсЦ▒р╡ЗраНтЖв▀║р▓┤▀Ф▀Ы▀М▀в▀е▀КтАл▀б▀ЮраГ▀жралрбпрбФраЧ▐ФтАмр╝Р т┐а▀РраЗраЖсЦ▒р╡З▀ЗтЗг▀ераЗ▀лтАл▀жраЗ▀Ш▐ФтАмсФХ▀У▀бр╕жтТ│сФГтДВсЙЗтКЫсЬ░соб▀╜тЗг▀ераЖ рбДра▓рбпрбжраНтРЬ▀Ф▀О▀г▀Зт╣║▀╝раДраЗ▀б▐┐раЖтАл▐ХтАм тАл▀Ъ▀Т▀Б▀О▐УтАмсЦ▒р╡ЗраНр╝Рт┐а▀ФраЖраЧрбФрбпрал▀йсФГтДВсЙЗтКЫр┤▓сиР▀жуСР▀Т▀б▀ктАл▐ФтАм ракраЪраЧравраНраврбжрапрбжра╝рбЮрбИ 5JGKMJ-WP\GPFQTH ▀жт╣жтЪж▀е сЛ╖сж╕▀З▐╜раЖтАл▀л▀Г▀г▀Ъ▐ХтАмриЗсФЯсЦ▒р╡З▀йраЧрбФрбпралсЧРт┐а▀в▐┐▀Г▀лтАлтеД▐ФтАмр▓╜▀Зс│Ц ▀йриЫ▀жсЪ╗раНр▒ЙраЗраЖ▀г▀ОраИраНраЧрбФрбпрал▀ФраЖ▀гтАлтЛе▐ФтАмсЮТрлХуЫО▀Р▀Ц▀Ъ▀г▀И▀г р╕лсн╜▀жсФГсЬЙсвЩ▀ЗриДсг╣▀ФраЖ %TCKI тАл▐ХтАмсХЯсФ║сВРуХЩраНраЧрбФрбпралсЧРт┐а ▀Т▀Ъ▀г▀И▀йсФГтДВтЖвтДВсЙЗтКЫр╖╗сФХрбДра▓рбпрбж▀ктАлтЛе▐ФтАмсЮТтЪ╗уЫО▀ж▀Е▀ЕраГ▀Шрз╗ теМ▀ТтАл▀й▀Ш▐ФтАмсФГсЬЙсвЩ▀┐тК╣тдПрк╡сЛЙсР▓▀ЗриДсг╣▀ФраЖ %TQUUDGTI 9KNUQP тАл▀й▀Ш▐ХтАмуУЩтАл▐ФтАмсХЯсФ║сВРуХЩ▀ж▐┐раЖтеДр▓╜раНсДЦ▀ЖраДт╖░сКд▀ФраЖраГ▀Б▀ераЧрбФрбп ралраГраЕтАл▀й▀Ш▐ФтАмсВР▀ж▐┐раЖтеДр▓╜▀йт╖Юс╜РраНуЕв▀Т▀ЪраЧрбФрбпралсЧРт┐а▀й▀╢▀Б▀ЗтАл▐ФтАм тК╣тдПрк╡сЛЙсР▓▀йриДсг╣▀ЗсДв▀И▐┐ $CWGT%TCKIJGCF тАл▀Х▀и▀Ъ▀╣▐ХтАм ▀║сХЯсФ║раН▀╜▀ЯсЙЗтЖв▀ж▀и▀Х▀║▀З▐┐раЖсВРуХЩраНраЧрбФрбпрал▀Р▀ЦраЖ▀гтАл▐ФтАмриЫсХИсВР уХЩраНраЧрбФрбпрал▀Р▀Ц▀ЪсВРр╕з▀жс▓з▀┤▀бтАл▀йраД▀ЖрбжраЧрбЬрамрбпрбМ▐ФтАмсФГсЬЙсвЩ▀гтК╣ тдПуФЪс│Зр╖╗сФХ▀жсДв▀И▀есДМр╡╗▀ЗтГ╗раЗраЖ▀О▀г▀╜тПХт╣║▀РраЗ▀б▐┐раЖтАл▐ХтАм

тАл▐ЯтАм6JG2U[EJQRJ[UKQNQI[QH&KUIWUVтАл▐атАм узж 8CTCPC

тАл▐УтАмсФЯсЦ▒р╡З▀жуСР▀Т▀бтАл раДра╜рбЮрбГ▐ФтАм8CTCPC 9KVXNKGV 8CTCPC ▀Зр╝С▀о▀грбЭрбЬра╢раврам▀г▐┐▀Б ▀Я▀йсФЯсЦ▒р╡ЗраНт║ГтКТ▀ФраЖсВРуХЩ▀йраЧ рбФрбпрал▀ЗтАл▐ФтАмсЦ▒р╡З▀йриет╖░тКЫрлХуЫОтАл▐ФтАмуВКрлХр╖╗сФХтАл▀б▀Т▀Ш▐ФтАмуЧ╗▀йт┤лсЦ▒▀жуСР▀ФраЖ

Hitoshi Watanabe Lab. Waseda Univ.

сБотРЖт║ЮсйП 31


уЬЮсЪ▓рамра╗рбЯрамраНтЬнр╣║▀ФраЖсСктЦ╜ра║райраЧрбж▀жуСР▀ФраЖтОЗтУеузЩуЬЮсМАсСктЦ╜▀ж▀Е▀МраЖт╖ЮтЗЗ▀йуЖдтнБ▀Зрамра╗рбЯрамтЬнр╣║▀жр╖╕▀╖▀Фр┤▓сиРузЩ

тХнс╡┤р╡З▀ж▀д▀йраГ▀Б▀жсУЗуЧАраН▀╜▀ЪраД▀Ф▀й▀ЖраНсмМт╕Ы▀Т▀б▐┐раЖтАлраГ▀жраЗ▀Ш▐ХтАм раЖ▀гтАл▐ФтАмр╝С▀о▀йсВРуХЩ▀йраЧрбФрбпрал▀крбЭрбЬра╢раврамсВРуХЩ▀йраЧрбФрбпралраГраЕ▀╜сФГ сЬЙсвЩраНсГЗр┤Я▀Р▀ЦраЖ▀О▀гтАл▀грамравра╢рбЬрбЭ▐ФтАмр╝С▀о▀йраЧрбФрбпрал▀криФсгЗ▀г▀╜тЛ▓ раН▀н▀Ш▀╝раЖ▀г▐┐▀Ю▀Ъ▀ТраА▀БтЛ▓тХн▀йс╡┤р╡ЗуКВраНс╖лсЛЛ▀Р▀ЦтАл▐ФтАмр╝С▀о▀йраЧрбФрбп рал▀ктХЙуЧ╗раНрлЮраЕр▓┤▀ФсДвуЧатХн▀йс╡┤р╡ЗуКВраНсГЗр┤Я▀Р▀ЦраЖ▀О▀г▀ЗтПХт╣║▀РраЗ ▀ЪтАлраЕ▀╣▀Я▐ХтАмр╝С▀о▀┐рбЭрбЬра╢раврам▀г▐┐▀Ю▀ЪсФЯсВРуХЩ▀йраЧрбФрбпрал▀ктАл▀ЩраЗ▀Ш▐ФтАм раЗ▀йсЦ▒р╡З▀йтАдсУ╜▀жсФХ▀У▀бтАл▐ФтАмуВКрлХтКЫт╖буЙХ▀гуЧ╗уХЩ▀йт┤лсЦ▒тХн▀йс╡┤р╡З▀йсДМр╡╗ раН▀╜▀ЪраД▀Т▀Ъ▀й▀в▐╜раЖтАл▀краЗраКраЗраК▐ХтАмснЙ▀Т▐┐сВРуХЩраНраЧрбФрбпрал▀ФраЖ▀Ы▀М ▀втАл▐ФтАмсХБраК▀ХтХЙуЧ╗▀ж▀е▀Ю▀ЪраЕуТ╛▀Т▐┐т┤лсЦ▒▀ЗтЬнраО▀ЫраЕ▀Т▀б▀Т▀╣▀Б▀й▀в▐╜ раЖтАл▐ХтАм тАлралрбпрбФраЧ▀йраЗраКраЗраК▐Ф▀ж▀БраГ▀й▀О▐УтАмриД▀йтЪ╗уЫО▀ктАл▐ФтАмсЙ│рлХуЫО▀жр╢ШсвЬ▀ФраЖ сЦ▒р╡Зр╝Рт┐ар┤▓сиРраНсЬм▀Ь▀БраЖ▀О▀г▀ктПХ▀Ж▀ераГ▀Б▀в▐╜раЖтАл▀Т▀Ж▀Т▐ХтАмс╡ИсЧз▀Т▀е ▀МраЗ▀л▀ераД▀е▐┐▀й▀ктАл▀Ъ▀Т▀Б▀О▐ФтАмсЦ▒р╡ЗтКЫ▀ераЧрбФрбпралрлХуЫО▀криЗсЙЯсЙп▀е▀г ▀ОраИ▀З▐╜раЕтАл▐ФтАмсФЕ▀Х▀Т▀╜▐┐▀Я▀в▀╜т║Х▀ж▀в▀╜р╕л▀УраГ▀Б▀ер┤▓сиРраН▀╜▀ЪраД▀Ф раК▀М▀в▀к▀е▐┐▀г▐┐▀Б▀О▀г▀в▐╜раЖтАл▀ФраД▀Ъ▀╜▀ЗралрбпрбФраЧ▐ХтАмсЦ▒р╡Зр┤▓сиР▀йсТЭ ▀Р▀ж▀к▐┐▀К▀Я▀Ж▀йт╖Рр┐Г▀ЗуСРриИ▀Т▀б▐┐раЖ▀гтаи▀ГраДраЗраЖ▀ЗтАл▀З▀Ярз╗▀й▀Ш▐ФтАм раЧрбФрбпралраНсЧРт┐а▀ТрлХуЫО▀ФраЖтв╗р┤ЬтАлралрбпрбФраЧ▀ЬраК▀е▀Ф▐ФтАмтв╗р┤Ь▀йрнШрй▒сПЕ▀в ▐╜раЖтАлралрбпрбФраЧ▐ХтАмтв╗р┤Ь▀йрнШрй▒сПЕ▀в▐╜раЖтАлралрбпрбФраЧ▐ХтАмтв╗р┤Ь▀ж▀ктАл▐ФтАмуЮ▓сг┐сХИтАл▐ФтАм раЧрбФрбпралтЫФсУосХИтАлтЪ╗ралрбпрбФраЧ▐ФтАмуЫО▀│▀йс┤Ър▒Й▀й ▀Я▀йс░┤р░░▀З▐╜раЖтАл▀й▀О▐ХтАм риЫ▀в▀краЧрбФрбпралуЮ▓сг┐сХИ▀Зсжи▀╜раГ▀КтОЗтУе▀РраЗ▀б▐┐раЖтАл▐Ф▀жте╕рз╗▐ХтАмсТЭ▐┐сЦ▒ р╡З▀З▀г▀╜▀е▀БраЧрбФрбпралсЧРт┐асди▀йсФГтДВтЖвтДВтКЫр╖╗сФХ▀ктАл▐┐раНралрбпрбФраЧ▐ФтАм тАл▐ЯтАм+PFKXKFWCNFKHHGTGPEGUKPKOCIGT[ CPF VJG RU[EJQRJ[UKQNQI[ QH GOQVKQPтАл▐атАмузж/KNNGT

▀Ж▀жуЮ▓сг┐▀жтЪ╗уЫО▀в▀ИраЖ▀Ж▀г▐┐▀Бтв╗р┤Ь▀ж▀Ж▀ераЕрмРсИ╜▀ФраЖ /KNNGT GV CN тАл▐ХтАмс┤Ър▒ЙсХИ▀╜уКАт╖Р▀в▐╜раЕтАл▀йралрбпрбФраЧ▐ФтАмрлХуЫОтКЫ▀еуД╝тМАсХИ▀г▀й уСРуЕк▀З▀Т▀л▀Т▀лсЬ░сЯ░▀РраЗ▀б▐┐раЖтАлралрбпрбФраЧ▐ХтАмтв╗р┤Ь▀й▀╢▀Ж▀ж▀╜тАл▀в▀г▐╜▐ФтАм уЕА▀┤раЖраГ▀Б▀жтАлралрбпрбФраЧ▐ФтАмрлХуЫО▀│▀йсЧзр╣з▀а▀МтАл▐ФтАмуВКрлХр╖╗сФХ▀│▀йс╡ИсЧз▀йр╕░ ▀МсгЗ▀╜р┤▓сиРраНсДв▀И▀КсПАр╕Э▀ФраЖт╖Рр┐Г▀г▀е▀Ю▀б▀КраЖ .CPI тАл▐ХтАм

Hitoshi Watanabe Lab. Waseda Univ.

сБотРЖт║ЮсйП 32


㜞ᚲࠬ࠻࡟ࠬࠍ✭๺ߔࠆᑪ▽࠺ࠩࠗࡦߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ㧙㜞ጀᑪ▽ߦ߅ߌࠆⷞ⇇ߩㆤ⭁߇ࠬ࠻࡟ࠬ✭๺ߦ෸߷ߔലᨐ㧙

Chapter 03

Flow

⎇ ⓥ ࡈ ࡠ 䳦

Hitoshi Watanabe Lab. Waseda Univ.

⎇ⓥࡈࡠ࡯ 33


уЬЮсЪ▓рамра╗рбЯрамраНтЬнр╣║▀ФраЖсСктЦ╜ра║райраЧрбж▀жуСР▀ФраЖтОЗтУеузЩуЬЮсМАсСктЦ╜▀ж▀Е▀МраЖт╖ЮтЗЗ▀йуЖдтнБ▀Зрамра╗рбЯрамтЬнр╣║▀жр╖╕▀╖▀Фр┤▓сиРузЩ

тАлтОЗ▐УтАмтУербИрбарбп =? т╖ЮтЗЗ▀йуЖдтнБ▀жраГраЖрамра╗рбЯрамр╖╗сФХ▀йт╕Шс╖╣ тАл▐УтАмуЬЮсЪ▓▀ж▀Е▀МраЖра║райраЧрбжраНсДЦуЗ▒▀│▀йт╖ЮтЗЗ▀йуЖдтнБ▀г▐┐▀Бт╖░с╜Р▀ЖраДсЭТ ▀ГраЖ =? уЬЮ▀Р▀йсДМр╡╗▀жраГраЖрамра╗рбЯрамсПЕ тАл▐УтАмуЬЮ▀Р▀йуЖС▐┐▀жраГраЖрамра╗рбЯрамр╖╗сФХ▀йсГЗс╖л▀йсДМр╡╗раНсг┐раД▀Ж▀ж▀ФраЖ =? тГ╗сЙ│▀г %) ▀йр╖╗сФХсПЕ тАлтГ╗▐УтАмсЙ│▀г %) ▀врамра╗рбЯрамр╖╗сФХ▀йр▓┤тГ╗▀жсПЕ▀Зр▓┤раЖ▀й▀ЖраНтАл▐ФтАмсЙ│уУЩ▀йтУиуСЖ раНр▒гтГ╗▀Т▀Ъ %) ▀врамра╗рбЯрамр╖╗сФХраНт╕Шс╖╣▀ФраЖ▀О▀г▀всг┐раД▀Ж▀ж▀ФраЖ =? уЬЮсЪ▓▀ж▀Е▀МраЖрамра╗рбЯрам▀йрйНс╖╣рбХра║рбЮ тАл▐УтАмркПриД▀й▀О▀г▀ЖраДтАл▐ФтАмуЬЮсЪ▓тУиуСЖ▀йтУ╣сСлраЕра║райраЧрбж▀гуЬЮсЪ▓▀ж▀Е▀МраЖрам ра╗рбЯрам▀г▀йуСРраКраЕраНсмМт╕╜▀ТтАл▐ФтАмуЬЮсЪ▓▀в▀йрамра╗рбЯрам▀йрйНс╖╣рбХра║рбЮраНрлЮ сЪС▀ФраЖ

рбЕраХрбЭрбжраг тУиуСЖт╖РтЪЫсЫ╜р▓┤

%)рлЮсЪС рамра╗рбЯрамр╖╗сФХт╕Шс╖╣

тГ╗сЙ│▀г%)

уЬЮсЪ▓▀в▀йсЙ│уЫО

рамра╗рбЯрамр╖╗сФХ▀й сПЕраНт╕Шс╖╣

уЬЮ▀РсДМр╡╗▀жраГраЖ рамра╗рбЯрамт╕Шс╖╣

р▓╜сиЖ т╖ЮтЗЗ▀йуЖдтнБ▀ЖраД▀║▀Ъ уЬЮсМАсСктЦ╜ра║райраЧрбж

рбХра║рбЮ тУиуСЖра║райраЧрбж▀ЖраД▀йуЬЮсЪ▓ рамра╗рбЯрамрйНс╖╣рбХра║рбЮ

р┐С тАлтОЗ▐УтАмтУербИрбарбп

Hitoshi Watanabe Lab. Waseda Univ.

тОЗтУербИрбарбп 34


㜞ᚲࠬ࠻࡟ࠬࠍ✭๺ߔࠆᑪ▽࠺ࠩࠗࡦߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ㧙㜞ጀᑪ▽ߦ߅ߌࠆⷞ⇇ߩㆤ⭁߇ࠬ࠻࡟ࠬ✭๺ߦ෸߷ߔലᨐ㧙

Chapter 04

Method

⎇ ⓥ ᣇ ᴺ

Hitoshi Watanabe Lab. Waseda Univ.

⎇ⓥᣇᴺ 35


уЬЮсЪ▓рамра╗рбЯрамраНтЬнр╣║▀ФраЖсСктЦ╜ра║райраЧрбж▀жуСР▀ФраЖтОЗтУеузЩуЬЮсМАсСктЦ╜▀ж▀Е▀МраЖт╖ЮтЗЗ▀йуЖдтнБ▀Зрамра╗рбЯрамтЬнр╣║▀жр╖╕▀╖▀Фр┤▓сиРузЩ

тАлтЗЗт╖Ю▐УтАмуЖдтнБ▀жраГраЖрамра╗рбЯрамр╖╗сФХт╕Шс╖╣узФ%)узХ тАл▐УтАмсСктЦ╜тУиуСЖ▀ксн╜тАлраЕраГ▀жтЪЫт╖Р▀е▐ШтАмсн┤сЪС▀РраЗ▀б▐┐раЖтАл▐ХтАмсСктЦ╜тЕгсВ║▀йт╣ПрмФраН ▀ФраЖуУЩ▀ж▀ктАл▀й▀Ш▐ФтАмсн┤сЪСт╖РтЪЫрз╗▀Ярз╗▀Я▀жсК╗▀Т▀бсмМт╕╜▀ФраЖ▀О▀г▀ЗсФЕт╖Р▀г ▀е▀Ю▀б▀КраЖтАл▐ХтАмуЬЮсЪ▓▀ж▀Е▀МраЖрамра╗рбЯрамраНтаи▀ГраЖсВРр╕з▀в▀╜тАл▐ФтАмсСктЦ╜▀йсДЩ▀К ▀йт╖РтЪЫ▀Зт╢ДуФА▀жуСРрме▀Тр╕з▀Ю▀б▀ЕраЕузФт┤л узХр╢▒тЪР▀жтЩ╜тЫФр╡╗▀ФраЖ▀О ▀г▀кр┐ОуФН▀в▐╜раЖтАл▐ХтАм тАл▐Ф▀в▀О▀Ш▐УтАмуЬЮсЪ▓▀ж▀Е▀МраЖрамра╗рбЯрам▀ж▀к▀д▀йраГ▀Б▀етДВтЖ▒▀Зс╖У▀КуСРраК▀Ю ▀б▐┐раЖ▀ЖраНсмМт╕╜▀Т▀Ъ▀г▀И▀жтАл▐ФтАмуЬЮсЪ▓▀ЖраДт╖Ч▀ГраЖсДЦуЗ▒▀йт╖Ч▀ГсгЗ▀г▐┐▀Бс╜Р ▀ЗсДв▀И▀ет╖Рр┐Г▀в▐╜раЕтАлт╖░▀е▀БраГ▀й▀Ш▐ФтАмс╜Р▀ЖраДсЙ│уЫОсЪ╗с┤║раНс│┐сЙп▀ТсЙ│уЫОраН т┤Х▀БтАл▐ХтАм

т┤л тАл▐УтАмуЬЮсЪ▓рамра╗рбЯрам▀йт╖Рр┐Г▀г▀ераЖсСктЦ╜тУиуСЖ▀йсн┤сЪСт╖РтЪЫ тУиуСЖ тУ╣ уЕШсг┐сР▓ уХЩтУН рлПтЯО свЩ уР┐уР╜ ркАсн╜

Hitoshi Watanabe Lab. Waseda Univ.

сЪ╗саБ уУПс▓С сРе уЬЮ▀Р р╡иуИй уХЩтУН уЕШсг┐сР▓ с▓СсвЩ уЕШсг┐сР▓ сЕПт┤Х▀И сзЪсв▒ сзЪсв▒ сзЪсв▒ уБкриД▀Н▀йркАсн╜ сП╖ ркАсн╜ уБкриД▀Н▀йсжнс╜╡ сДЦуЗ▒тУнр▓┤ уАп▀║уХЩ▀йркАсн╜

с╛Цсг┐ с╛ЦсР▓ сУАсР▓ свЩ рлПтЯО уЬЮ▀Р сП╖ т╖║сР▓

сн┤уЕзтКЫриЗсЙЯ сзЪсв▒ тЦ╜сРХ сКТсР▓ сЯЖраЗ

теДс╜╝тГ╗т╜ОтХм

▀Ш▀йркБ

сДдрне уЦ╕ уШС уФО сЯЖраЗ уЬЮ▀Р сддсДЫ

уДнуУЮсСктАЫ▀йсг┐раЖ▀Р уДнуУЮсСктАЫ▀йсКТсР▓

тОЗтУесгЗс┤║ 36


㜞ᚲࠬ࠻࡟ࠬࠍ✭๺ߔࠆᑪ▽࠺ࠩࠗࡦߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ㧙㜞ጀᑪ▽ߦ߅ߌࠆⷞ⇇ߩㆤ⭁߇ࠬ࠻࡟ࠬ✭๺ߦ෸߷ߔലᨐ㧙

ታ㛎ߩᵹࠇ 㧔㧕ᄖㇱ߳ߩⷞ⇇ࠍㆤࠆ⓹ᑫࠅㇱߩⓨ㑆ⷐ⚛ߩኸᴺࠍ૕♽ൻ 㧔㧕ㆤ⭁‛ߦࠃࠆᄖㇱ߳ߩⷞ⇇ߩㆤ⭁ഀวߩ▚಴ 㧔㧕ㆤ⭁‛ߩ⚵ߺวࠊߖߩ᳿ቯ 㧔㧕ㆤ⭁‛ࠍ฽߻㜞ᚲⓨ㑆ߩ %) ૞ᚑ 㧔㧕%) ࠍ⷗ߚ㓙ߩࠬ࠻࡟ࠬ⸘᷹ 㧔㧕ᄖㇱ߳ߩⷞ⇇ࠍㆤࠆ⓹ᑫࠅㇱߩⓨ㑆ⷐ⚛ߩኸᴺࠍⷙቯ ‫ޓ‬㜞ᚲߦ߅ߌࠆࠬ࠻࡟ࠬߣ޿߁ⷰὐߢⓨ㑆ⷐ⚛ࠍᝒ߃ߚߣ߈‫⓹ޔ‬ᑫ ࠅㇱⓨ㑆ߩ᭴ᚑⷐ⚛ࠍᄖㇱ߳ߩⷞ⇇ߩㆤ⭁‛ߣߒߡᝒ߃⋥ߒ‫⇇ⷞޔ‬ ࠍㆤ⭁ߔࠆⷐ⚛ࠍᑪ▽ᴺⷙߥߤߣᾖࠄߒวࠊߖߡએਅߩ ࡄ࡜ࡔ࡯ ࠲ߦⷙቯߔࠆ㧔࿑ 㧕‫ޕ‬

D E

C F

࿑ ‫ⷙޓ‬ቯߒߚⓨ㑆ⷐ⚛ߩኸᴺ

C̖⣶ოߩෘߺ OO D̖ᐥ㕙߆ࠄߩ⣶ო┙ߜ਄߇ࠅߩ㜞ߐ OO E̖᝹಴ߒ⓹ߩ㜞ߐ OO F̖㐿ญ߆ࠄߩᐥߩ⓭಴ OO ߎࠇࠍၮߦ ㅢࠅߦࡄ࠲࡯ࡦࠍ૞ᚑߔࠆ㧔⴫ 㧕‫ޕ‬

Hitoshi Watanabe Lab. Waseda Univ.

⎇ⓥᣇᴺ 37


уЬЮсЪ▓рамра╗рбЯрамраНтЬнр╣║▀ФраЖсСктЦ╜ра║райраЧрбж▀жуСР▀ФраЖтОЗтУеузЩуЬЮсМАсСктЦ╜▀ж▀Е▀МраЖт╖ЮтЗЗ▀йуЖдтнБ▀Зрамра╗рбЯрамтЬнр╣║▀жр╖╕▀╖▀Фр┤▓сиРузЩ

т┤л тАл▀║тЪ╡▀йра▓рбпрбФрбЬрбД ▐УтАмр╕зраК▀Ц рбДра▓рбпрбж ╬Нржвр░ОтАл┌ЬтАм

Hitoshi Watanabe Lab. Waseda Univ.

рвБ╒У

_р▓У

`рб▒риЮ╚Л╟┤

a╧ариЮ╟Ш╚Цра╛р╡╝

bрнЙ▀╛

▐зр▓╖╤жтАл&┌ЭтАм#'

.

реЪр╡╝ржС

.

.

.

.

/

реЪр╡╝ржС

.

.

0

реЪр╡╝ржС

.

.

.

.

3.

/6,6

.

/..

12,0

1 рим╟Щ╟П╚Ш

1.

/.

.

.

/2,3

2 рим╟Щ╟П╚Ш

1.

/.

.

3.

11,4

3 рим╟Щ╟П╚Ш

1.

/.

.

/..

4 ╟┐╟г╚Л╟┤

1.

23

.

.

0.,3

5 ╟┐╟г╚Л╟┤

1.

23

.

3.

17,4

6 ╟┐╟г╚Л╟┤

/..

26,3

1.

23

.

7

▐║ргкр▓╜

/.

53

.

.

/1,3

/.

▐║ргкр▓╜

/.

53

.

3.

10,3

//

▐║ргкр▓╜

/.

53

.

/..

/0

▐║ргкр▓╜

2.

53

.

.

14,0

/1

▐║ргкр▓╜

2.

53

.

3.

33,1

/2

▐║ргкр▓╜

2.

53

.

/..

5.

/3

▐║ргк

3

//.

.

.

/7,3

/4

▐║ргк

3

//.

.

3.

16,2

/5

▐║ргк

3

//.

.

/..

31,5

/6

▐║ргк

/.

//.

.

.

02,6

/7

▐║ргк

/.

//.

.

3.

21,6

0.

▐║ргк

/.

//.

.

/..

37,/

0/

▐║ргк

0.

//.

.

.

13,/

00

▐║ргк

0.

//.

.

3.

32,0

01

▐║ргк

0.

//.

.

/..

02

▐║ргк

2.

//.

.

.

32,1

03

▐║ргк

2.

//.

.

3.

51,1

04

▐║ргк

2.

//.

.

/..

66

05

▐║ргк

3

//.

5.

.

/1,7

06

▐║ргк

3

//.

5.

3.

10,6

07

▐║ргк

3

//.

5.

/..

26,/

1. 1/

▐║ргк ▐║ргк

/. /.

//. //.

5. 5.

. 3.

/7,/ 16,/

10

▐║ргк

/.

//.

5.

/..

31,1

11

▐║ргк

0.

//.

5.

.

07,0

12

▐║ргк

0.

//.

5.

3.

26,1

13

▐║ргк

0.

//.

5.

/..

41,1

14

▐║ргк

2.

//.

5.

.

25,5

15

▐║ргк

2.

//.

5.

3.

44,6

16

▐║ргк

2.

//.

5.

/..

6/,3

17

▐║ргк

3

//.

/.3

.

4,6

2.

▐║ргк

3

//.

/.3

3.

03,5

2/

▐║ргк

3

//.

/.3

/..

2/

20

▐║ргк

/.

//.

/.3

.

//,6

21

▐║ргк

/.

//.

/.3

3.

1.,6

22

▐║ргк

/.

//.

/.3

/..

24,/

23

▐║ргк

0.

//.

/.3

.

0/,4

24

▐║ргк

0.

//.

/.3

3.

2.,5

25

▐║ргк

0.

//.

/.3

/..

33,6

26

▐║ргк

2.

//.

/.3

.

17,3

27

▐║ргк

2.

//.

/.3

3.

36,4

3.

▐║ргк

2.

//.

/.3

/..

51,1

3/

▐║ргк

3

/1.

.

.

30

▐║ргк

3

/1.

.

3.

27,7

31

▐║ргк

3

/1.

.

/..

43,0

32

▐║ргк

/.

/1.

.

.

15,5

33

▐║ргк

/.

/1.

.

3.

34

▐║ргк

/.

/1.

.

/..

50

35

▐║ргк

0.

/1.

.

.

27,7

36

▐║ргк

0.

/1.

.

3.

37

▐║ргк

0.

/1.

.

/..

62,/

4.

▐║ргк

3

/1.

5.

.

03,2

4/

▐║ргк

3

/1.

5.

3.

22,1

40

▐║ргк

3

/1.

5.

/..

37,4

41

▐║ргк

/.

/1.

5.

42

▐║ргк

/.

/1.

5.

3.

3.,7

43

▐║ргк

/.

/1.

5.

/..

44,0

44

▐║ргк

0.

/1.

5.

.

21,7

45

▐║ргк

0.

/1.

5.

3.

41

46

▐║ргк

0.

/1.

5.

/..

56,/

47

▐║ргк

3

//.

/.3

.

4,6

5.

▐║ргк

/.3

3.

5/

▐║ргк

3

//.

/.3

/..

2/

50

▐║ргк

/.

//.

/.3

.

//,6

51

▐║ргк

/.

//.

/.3

3.

1.,6

52

▐║ргк

/.

//.

/.3

/..

24,/

53

▐║ргк

0.

//.

/.3

.

0/,4

54

▐║ргк

0.

//.

/.3

3.

2.,5

55

▐║ргк

0.

//.

/.3

/..

33,6

56

▐║ргк

3

/1.

/03

.

7,7

57

▐║ргк

3

/1.

/03

3.

06,6

6.

▐║ргк

3

/1.

/03

/..

22,/

6/

▐║ргк

/.

/1.

/03

.

/4,/

60

▐║ргк

/.

/1.

/03

3.

13,/

61

▐║ргк

/.

/1.

/03

/..

3.,2

62

▐║ргк

0.

/1.

/03

.

05,2

63

▐║ргк

0.

/1.

/03

3.

64

3

//.

.

32,3

25,6

47,1

1/

34,5

47

10

03,5

24,3

▐║ргк

0.

/1.

/03

/..

4/,4

65 ╙Г╟╗тАл┌ШтАм╟в

/

1..

//.

.

/61,5

66 ╙Г╟╗тАл┌ШтАм╟в

/

1..

//.

3.

0.0,3

67 ╙Г╟╗тАл┌ШтАм╟в

/

1..

//.

/..

0/5,7

7. ╙Г╟╗тАл┌ШтАм╟в

/

1..

4.

.

/71,3

7/ ╙Г╟╗тАл┌ШтАм╟в

/

1..

4.

3.

0/0,1

70 ╙Г╟╗тАл┌ШтАм╟в

/

1..

4.

/..

005,5

тОЗтУесгЗс┤║ 38


уЬЮсЪ▓рамра╗рбЯрамраНтЬнр╣║▀ФраЖсСктЦ╜ра║райраЧрбж▀жуСР▀ФраЖтОЗтУеузЩуЬЮсМАсСктЦ╜▀ж▀Е▀МраЖт╖ЮтЗЗ▀йуЖдтнБ▀Зрамра╗рбЯрамтЬнр╣║▀жр╖╕▀╖▀Фр┤▓сиРузЩ

узФузХуЖдтнБтАЫ▀жраГраЖсДЦуЗ▒▀│▀йт╖ЮтЗЗ▀йуЖдтнБр┤Ар╕з▀йтЦЪр▓┤ тАл▐УтАмузФузХ▀вс│┐сЙп▀Т▀Ъ уЕвраЕ▀йрбДра▓рбпрбжр▒Л▀б▀йуЖдтнБр┤Ар╕зраНтЦЪр▓┤▀ФраЖтАл▐ХтАм тЦЪр▓┤▀ФраЖт╕ШтЦЪсС╝▀кркПриЕ▀жтРЬ▀ФузФр┐С узХтАл▐ХтАм

╟й D ╟й

E ╟й

╟й ╟й

╟й OO

C F

р┐С тАл▐УтАмуЖдтнБр┤Ар╕з▀йтЦЪр▓┤

уЖдтнБр┤Ар╕з▀йт╕ШтЦЪсС╝

╟й ╟й ╟й ╟й ╟й VCP╟й  ╟й VCP╟й D  ╟й VCP ╟й ╟й E Z  ╟й

 ╟й E Z CZ раГраЕ ZC E VCP ╟й ╟й  C F VCP╟й C ркПриЕ 'ZEGN раНтЖк▐┐▀бт╕ШтЦЪ

узФузХуЖдтнБтАЫ▀йтЪ╡▀║р╕зраК▀Ц▀йс│┐сЙп тАл▐УтАмузФузХ▀всЛЙ▀Ир▓┤▀Т▀ЪуЖдтнБр┤Ар╕зраНсБо▀жтАл ▐ФтАмуЕвраЕ▀йрбДра▓рбпрбж▀й▀Б▀ЬуЖд тнБр┤Ар╕з▀Зр╕лтТЯсР▓▀й▀╜▀йраНуЖмр▓┤▀ТтАлраНраДраЗ▀Ш▐ФтАмр╕лсн╜▀йрбДра▓рбпрбж▀гт╖Ч▀е ▀Ф▀О▀г▀жраГраЕтАл ▐ФтАмуЕвраЕ▀йрбДра▓рбпрбжраН уЕвраЕ▀жуЖмсЙп▀Т▀е▀Е▀ФузФт┤л узХтАл▐ХтАм

Hitoshi Watanabe Lab. Waseda Univ.

тОЗтУесгЗс┤║ 39


㜞ᚲࠬ࠻࡟ࠬࠍ✭๺ߔࠆᑪ▽࠺ࠩࠗࡦߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ㧙㜞ጀᑪ▽ߦ߅ߌࠆⷞ⇇ߩㆤ⭁߇ࠬ࠻࡟ࠬ✭๺ߦ෸߷ߔലᨐ㧙

⴫ ‫ߺ⚵ߩ࠲࡯ࡔ࡜ࡄ ޓ‬วࠊߖ ࡄ࠲࡯ࡦ 実験番号

全面窓

1

映像番号

0

全面窓

16

手摺

9 15

5 6

18 21

7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

全面窓

1

2 3 4

状況

27 28 30

33 39

40 51 54 57 60 61 63 64 66 72 73 75 78 79 81 82 84 85

a幅

0

0

b上端まで

0

0

50

19.5

110

70 70

13.9

110

110 110

70

0 50 9

70 105

0 0

130 130

0 0

110 110

5

10

手摺

5

手摺 手摺

20 5

手摺 手摺

5 10

手摺 手摺

5 5

手摺

20

手摺

10

手摺

20

手摺 手摺 手摺 手摺 手摺

10 10 10 20

5

手摺 手摺

5 10

手摺

20

手摺 手摺

87 眼の高さ

10 20

0

110

10 20

手摺

遮蔽割合(%)

18.8

手摺 手摺 手摺

0

50

75 110

5

d飛び出し

0

10 5

手摺

0

0

手摺壁 手摺

5

c下端から床面

110

110

130

0 0 0 0

0 0 0 0

0

105

100

0

0

0 0

130 130

70 70

0 50

130

70

50

110 110

105 105

0 50

130

125

130 130

110 130 130 130 130 130 300

70 70

105 125 125 125 125 125 110

0 0

0 0

13.5 19.5 24.8 35.1 17.5 19.1

29.2 6.8 17.3

31 37.7 49.9 25.4 32.3

32 37

43.9

11.8 20.7 21.6

9.9

50 0

28.8 16.1

0

27.4

50 50

0

33.6 41.4

100

㧔㧕ㆤ⭁‛ࠍ฽߻㜞ᚲⓨ㑆ߩ %) ૞ᚑ ‫ޓ‬ታ㛎ߩ㓙ߦ㜞ᚲߩ઒ᗐ૕㛎ߣߒߡⵍ㛎⠪ߦ⷗ߖࠆ %) ࠍ‫ޔ‬㧔㧕ߢ ㆬቯߒߚ ㅢࠅߩࡄ࠲࡯ࡦߦߟ޿ߡ૞ᚑߔࠆ㧔࿑ 㧕‫ޕ‬

࿑ ‫ޓ‬㜞ᚲⓨ㑆ߩ %) Hitoshi Watanabe Lab. Waseda Univ.

⎇ⓥᣇᴺ 40


㜞ᚲࠬ࠻࡟ࠬࠍ✭๺ߔࠆᑪ▽࠺ࠩࠗࡦߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ㧙㜞ጀᑪ▽ߦ߅ߌࠆⷞ⇇ߩㆤ⭁߇ࠬ࠻࡟ࠬ✭๺ߦ෸߷ߔലᨐ㧙

㧔㧕%) ࠍ⷗ߚ㓙ߩࠬ࠻࡟ࠬ⸘᷹ ‫⎇ᧄޓ‬ⓥߢߪࠬ࠻࡟ࠬߩ⸘᷹ᚻᴺߣߒߡ⊹⤏㔚૏⸘ࠍ↪޿ߚ♖␹ᕈ ⊒᳨ߩ⸘᷹ࠍⴕ߁‫ޕ‬%) ࠍ⷗ߚ㓙ߩⵍ㛎⠪ߩᖱേߩᄌൻߪ♖␹ᕈ⊒ ᳨ߢᝒ߃ࠆߩߛ߇‫ޔ‬ Ԙ %) ߦኻߔࠆᴚ౉ᕈ㧔ࠗࡔ࡯ࠫ⢻ജߩ୘ੱᏅ㧕 ԙ㜞ᚲߦኻߔࠆ෻ᔕ㧔ᕟᔺ߽ߒߊߪࠬ࡝࡞ࠍᗵߓࠆ㧕 Ԛ⊒᳨ᵄߩ๟ᦼ ԛ᷷ᾲᕈ⊒᳨ߣߩ⋧੕ᐓᷤ ߣ޿߁୘ੱᏅߩ໧㗴߇޽ࠅ‫␹♖ޔ‬ᕈ⊒᳨㊂ߩ♖⏕ߥታ㛎࠺࡯࠲ࠍᓧ ࠆߚ߼ߦ‫ᧄޔ‬ታ㛎ߩ೨ߦ‫⊒ޔ‬᳨ᵄߩ๟ᦼ߇ㆃߊ‫ޔ‬᷷ᾲᕈ⊒᳨ߦࠃࠆ ⋧੕ᐓᷤߩዋߥߊ‫ ߟ߆ޔ‬%) ߦ෻ᔕࠍ␜ߔⵍ㛎⠪ࠍㆬቯߔࠆታ㛎ࠍ ⴕߞߚ‫ޕ‬ ٠ⵍ㛎⠪ߩㆬቯ ‫ ޟ‬ᣂ ↢ ℂ ᔃ ℂ ቇ‫ ৻ ޓ‬Ꮞ ‫ޠ‬ 㧦R R

‫ޓ‬᳨ߪᜬ⛯⊛ߦᜉ಴ߔࠆߩߢߪߥߊ‫ޔ‬㧝ಽ㑆ߦᢙ࿁߆ࠄචᢙ࿁ߩਇ ⷙೣߥ࡝࠭ࡓࠍ߽ߞߡ㧘޽ߚ߆߽㑆᱉ᴰߩࠃ߁ߦᜉ಴ߔࠆ㧔⊒᳨ᵄ㧦 UYGCVGZRWNUKQP㧕‫ޕ‬ᚻ᝿࡮⿷ᐩߩ⊒᳨ࠍหᤨߦ⸘ࠆߣ‫ోޔ‬ㇱߦหᦼ ߒߚ⊒᳨ᵄ߇⷗ࠄࠇࠆ‫߇ࠇߎޕ‬ਛᨔ߆ࠄߩ♖␹ᕈ⊒᳨ߩ๮઎ߩ⴫ࠇ ߢ޽ࠆ‫ޔߪߢޕ‬ᚻ᝿࡮⿷ᐩߩ᳨ߪ৻⥸૕⴫㕙ߩ᳨ߣߪోߊหᦼߒߥ ޿ߩ߆ߣ޿߁ߣ‫৻ޔߊߥߪߢ߁ߘޔ‬ㇱߦหᦼߒߚᵄ߇ⷰኤߐࠇࠆ‫ޕ‬ ߎߩ੐ታ߆ࠄ㧘᷷ᾲᕈ⊒᳨ߣ♖␹ᕈ⊒᳨ߩਔᣇߩਛᨔᯏᐨߩ㑆ߦߪ‫ޔ‬ ㇱಽ⊛ߥ⋧੕ᐓᷤ߇޽ࠆߣ⠨߃ࠄࠇߡ޿ࠆ‫ޕ‬ᚻ᝿࡮⿷ᐩߩ⊒᳨ߦ߽ ޿ߊࠄ߆᷷ᾲⷐ࿃ߩᓇ㗀߇⹺߼ࠄࠇ‫ޔ‬ૐ᷷ⅣႺߢ߽⊒᳨߇ᱛ߹ࠅ‫ޔ‬ 㜞᷷ⅣႺਅߢߪᛥ೙ߐࠇࠆ‫ޕ‬ ٠ㆬቯታ㛎 ታ㛎႐ᚲ ᣧⒷ↰ᄢቇℂᎿቇㇱ ภ㙚 5 ᫟ ภቶࠛࡦࡄࠗ࡜ࡔࡦ࠻ࠨࡠࡦ ⵍ㛎⠪ ઍ೨ඨቇ↢↵ᅚ ੱ ታ㛎ᣇᴺ ‫⤏⊹ޔ‬㔚૏⸘ࠍ↪޿ߡ‫ޔ‬㐽⌒⁁ᘒߢߩ♖␹ᕈ⊒᳨ࠍ ಽ㑆⸘᷹ ‫ޔ‬%) ߩࠨࡦࡊ࡞ࠍ *GCF /QWPV &KURNC[ એਅ */& ࠍㅢߒߡ⷗ߡ ‫⤏⊹ޔ޿ࠄ߽ޓ‬㔚૏⸘ࠍ↪޿ߡ♖␹ᕈ⊒᳨ࠍ⸘᷹㧔࿑ 㧕

Hitoshi Watanabe Lab. Waseda Univ.

⎇ⓥᣇᴺ 41


уЬЮсЪ▓рамра╗рбЯрамраНтЬнр╣║▀ФраЖсСктЦ╜ра║райраЧрбж▀жуСР▀ФраЖтОЗтУеузЩуЬЮсМАсСктЦ╜▀ж▀Е▀МраЖт╖ЮтЗЗ▀йуЖдтнБ▀Зрамра╗рбЯрамтЬнр╣║▀жр╖╕▀╖▀Фр┤▓сиРузЩ

тК╣тдПуФЪрлПт╕Ш

*GCF/QWPV&KURNC[узФ*/&узХ р┐С тАл▐УтАмсЙ│уЫОр╜║р▒Х

 т╡НуЫОтаксвЩ тАл▐УтАмуЖмсЙп▀й▀Ъ▀╝▀йсЙ│уЫО▀жраГраЕсУзраДраЗ▀Ъра║рбпра▓раНт╖ЮсКдтКЫ▀жркПриЕ▀жтРЬ▀ФраГ ▀Б▀ж тТ│уШГ▀жр▓╜▀МтАлтКТ▐ФтАмс│ис╡Д▀йр╣Ясж╝▀ЗуЖГ▀КтАл▐ФтАмс╖╖с╛▓сХИтКТс│и▀жраГраЖтЛзрйХсРУ с╖д▀йсЛЛ▀е▀КтАл ▀Я▀Ж▐ФтАм%) ▀жр╖╗сФХраНтРЬ▀Ф р╕м тЖ╡ р╕мтАл▐ФтАмсЕЪ р╕м ▀йт╡НуЫО так▀жсзДсЙ│уЫО▀г▀ераЖрамра╗рбЯрамт╕Шс╖╣сЙ│уЫОраНт┤Х▀Ю▀ЪтАл▐ХтАм

уФЪрлП OX

UVTGUU

т╡НуЫОтак # тКТс│ис╡Д▀йр╣Ясж╝▀ЗтН┤▐┐ ╧И┬Шт╡НуЫОтак▀ж▀куЖб▀Р▀е▐┐

сдиуСЖ тС╜

уФЪрлП OX

UVTGUU

т╡НуЫОтак $ р▒Л▀б▀йсдЛрпЭ▀жсК╗▀Т▀брамра╗рбЯрамраНсЧ╡▀У▀е▐┐ сЙ│уЫОсдЛрпЭ▀жс┤Ър▒Й▀Т▀е▐┐ ╧И┬Шт╡НуЫОтак▀ж▀куЖб▀Р▀е▐┐ сдиуСЖ тС╜

уФЪрлП OX

UVTGUU

т╡НуЫОтак % тКТс│ис╡Д▀йр╣Ясж╝▀ЗуР│▐┐ с╖╖с╛▓сХИтКТс│и▀йсРУс╖д▀ЗсЛЛ▀е▐┐ сдЛрпЭ▀жрамра╗рбЯрамраНсЧ╡▀У▀Ъ ╧И┘дт╡НуЫОтак▀жуЖб▀ФраЖ сдиуСЖ тС╜

Hitoshi Watanabe Lab. Waseda Univ.

тОЗтУесгЗс┤║ 42


уЬЮсЪ▓рамра╗рбЯрамраНтЬнр╣║▀ФраЖсСктЦ╜ра║райраЧрбж▀жуСР▀ФраЖтОЗтУеузЩуЬЮсМАсСктЦ╜▀ж▀Е▀МраЖт╖ЮтЗЗ▀йуЖдтнБ▀Зрамра╗рбЯрамтЬнр╣║▀жр╖╕▀╖▀Фр┤▓сиРузЩ

┘арамра╗рбЯрамт╕Шс╖╣сЙ│уЫО сЙ│уЫОсггсди сжм сгг с╝лузХуик сжм сгг сжм уик  т╡НуЫОтак р╕м тЖ╡ р╕мтАл▐ФтАмсЕЪ р╕м сЙ│уЫОсдиуСЖ р▓╜┬ШрйСсггузЫрй▒ сЙ│уЫОсВРсЪ▓ сгзтТ╖тЖ░сДвсЙЗтДВсО┐сЙЗуЗ▒ р╕ауЩЪ 5 слЯ р╕асЙ╢раЫрбжрбДраЧрбЬрбФрбжра╗раирбарбж сЙ│уЫОсЪ╗уЧЕ тАлтдПтК╣▐ФтАмуФЪрлПт╕ШраНтЖк▐┐▀бтАл▐ФтАмуР╜тМТтББсШТ▀в▀йтЩЦтР╣сХИтКТс│ираН р▓╜уСЖт╕Шс╖╣ тАлрамрбЯра╗рам▐ФтАмр╖╗сФХ▀йсБос╕░▀г▀ФраЖ▀Ъ▀╝▀жтАл▐ФтАмуЖдтнБтАЫ▀й▀е▐┐р▒ЛуХЩтУ╣▀й %) раН тАл* ▐УтАм/& раНуЕв▀Т▀бт╖Ч▀б▀╜раД▐┐тАл▀й▀Ш▐ФтАмуУЩ▀йрамра╗рбЯрамр╖╗сФХраНтК╣тдПуФЪрлПт╕Ш тАлтР╣тЩЦ▀б▐┐тЖкраН▐УтАмсХИтКТс│ираНт╕Шс╖╣▀ФраЖ▀О▀г▀всг┐раД▀Ж▀ж▀ФраЖ тАл▐ФтАмр╕жрбДра▓рбпрбж▀й %) раН */& раНуЕв▀Т▀бт╖Ч▀б▀╜раД▐┐тАл▀й▀Ш▐ФтАмуУЩ▀йрамра╗рбЯрам тАл ▐УтАмр╖╗сФХраНтК╣тдПуФЪрлПт╕ШраНтЖк▐┐▀бтЩЦтР╣сХИтКТс│ираНт╕Шс╖╣▀ФраЖ▀О▀г▀всг┐раД▀Ж тАлраЖ▀Ф▀ж▐УтАмузФр┐С узХ тАл ▐ФтАмр▓╜уСЖ▀йркнсЩС▀йсУЯр▒г▀о раНтАл т╕Ш▐ФтАмр┐Бт┤Х▀Ю▀Ъ

р┐С тАл▐УтАмсЙ│уЫОуШСсеК

 сдЛрпЭ▀йт╖Ч▀ЦсгЗ тАл*▐УтАм/& раНт╡ЭтМХ▀Т▀б▀╜раД▐┐тАлсжи▐ФтАмр│Л▀й тС╜уСЖ▀куХТс▒ЫтЖ╣тАлтС╜ ▐ФтАмсУЯ▀ж тС╜ уСЖ %)тАл▐ФтАмс▒╖раЕ тС╜уСЖ▀жсжир│Л▀гр╕л▀УуХТс▒ЫтЖ╣раНт╖Ч▀Ц▀ЪузФр┐С узХтАл▐ХтАмRKEVWTG

OQXKG

RKEVWTG

ECNO

UVTGUU

ECNO

U р┐С тАл▀йрамрбЯра╗рам▐УтАмсЮнтРЬсгЗс┤║

Hitoshi Watanabe Lab. Waseda Univ.

тОЗтУесгЗс┤║ 43


㜞ᚲࠬ࠻࡟ࠬࠍ✭๺ߔࠆᑪ▽࠺ࠩࠗࡦߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ㧙㜞ጀᑪ▽ߦ߅ߌࠆⷞ⇇ߩㆤ⭁߇ࠬ࠻࡟ࠬ✭๺ߦ෸߷ߔലᨐ㧙

 ᤋ௝ߩ㗅ᐨ ‫ⵍޓ‬㛎⠪ߦߪ‫ ߩࡦ࡯࠲ࡄ ޔ‬%) ࠍ࡜ࡦ࠳ࡓߦਗߴᦧ߃‫ޔ‬㧝ੱߦߟ ߈ ࡄ࠲࡯ࡦࠍ⷗ߖ‫ⵍޕࠆߺࠍࡦ࡯࠲ࡄోߢੱ ޔ‬㛎⠪ᢙ߇ ੱ ߩߚ߼‫ߦࡓ࠳ࡦ࡜ޕࠆߥߣߣߎࠆ⷗߇ੱ ߈ߟߦࡦ࡯࠲ࡄ ޔ‬ਗߴ ࠆᣇᴺߪ‫ޔ‬/KETQUQHV 'ZEGN ߩ 4#0& 㑐ᢙࠍ૶޿‫ੂޔ‬ᢙࠍᤋ௝ ࡄ ࠲࡯ࡦߩഀࠅᒰߡ‫ࠄࠇߘޔ‬ੑⴕࠍੂᢙߩ᣹㗅ߦਗߴᦧ߃ࠆߎߣߢ࡜ ࡦ࠳ࡓߣߒߚ‫ޕ‬ ᘠࠇߦࠃࠆ෻ᔕ㊂ߩૐਅߩ࿁ㆱ ‫ߦ⥸৻ޓ‬ᗵⷡ⊛࡮♖␹⊛ೝỗࠍᢙ࿁➅ࠅ㄰ߒߡⴕ߁ߣ‫ߦࠇߘޔ‬ኻߔ ࠆᘠࠇ߇↢ߓߡᰴ╙ߦ෻ᔕ߇⿠ߎࠄߥߊߥࠆ‫␹♖ߪࠇߎޕ‬ᕈ⊒᳨ߦ ߽⹺߼ࠄࠇࠆ‫ޕ‬%) ࠍ➅ࠅ㄰ߒ⷗ࠆߣߎߩᘠࠇߩ⃻⽎ߦࠃࠅ෻ᔕ㊂ ߇ૐਅߔࠆߚ߼‫ᧄޔ‬ታ㛎ߢߪ ࿁ߦߟ߈ ࡄ࠲ࡦߩᤋ௝ߣߒੑᣣ㑆 ߦಽߌߡ⷗ߖߚ‫ޕ‬

Hitoshi Watanabe Lab. Waseda Univ.

⎇ⓥᣇᴺ 44


㜞ᚲࠬ࠻࡟ࠬࠍ✭๺ߔࠆᑪ▽࠺ࠩࠗࡦߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ㧙㜞ጀᑪ▽ߦ߅ߌࠆⷞ⇇ߩㆤ⭁߇ࠬ࠻࡟ࠬ✭๺ߦ෸߷ߔലᨐ㧙

‫ޓ‬㜞ߐߩᄌൻߦࠃࠆࠬ࠻࡟ࠬ෻ᔕ⸘᷹㧔⃻ታ㧕 ‫⃻ޓ‬ታߩⓨ㑆ౝߦ߅޿ߡ㜞ߐߩᄌൻ߇ߤߩ⒟ᐲ♖␹⊛ࠬ࠻࡟ࠬߦᓇ 㗀ߒߡ޿ࠆߩ߆ࠍ᣿ࠄ߆ߦߔࠆߚ߼ߦ‫⃻ޔ‬ታߩࡆ࡞ߦߡታ㛎ࠍⴕ߁‫ޕ‬ 㜞ߐࠍᄌൻߐߖߡฦ㜞ߐߦ߅ߌࠆࠬ࠻࡟ࠬࠍ⸘᷹ߔࠆߎߣߢ‫ޔ‬㜞ߐ ᄌൻߦࠃࠆࠬ࠻࡟ࠬߩ㆑޿ࠍ᣿ࠄ߆ߦߔࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆ‫ޕ‬ ታ㛎ᣣᤨ ᦬ ᣣ ㊄㧕 㨪  ⵍ㛎⠪ ฬ ↵ ฬ‫ޔ‬ᅚ ฬ ታ㛎႐ᚲ ㇺౝ # ࡆ࡞‫ ޓ‬㓏㧔O ⋧ᒰ㓏㧕ࠛ࡟ࡌ࡯ ࠲࡯ࡎ࡯࡞ ታ㛎ᚻ㗅 ‫ޔ‬ታ㛎ߦㆡߔࠆ㜞ߐ㧔O㧕ߦ⋧ᒰߔࠆ㓏ࠍ‫)ޔ‬25 ‫․ߡ޿↪ࠍޓ‬ቯߔࠆ ‫․ߢ ޔ‬ቯߒߚ㓏㧔 㓏㧕ࠛ࡟ࡌ࡯࠲࡯ࡎ࡯࡞ߩ⓹߆ࠄ ‫ ޓ‬ᄖࠍ⷗ߚ㓙ߩࠬ࠻࡟ࠬ෻ᔕࠍ‫⤏⊹ޔ‬㔚૏⸘ࠍ↪޿ߡ♖␹ᕈ⊒᳨ ‫⸘ࠍޓ‬᷹ߔࠆߎߣߢ᣿ࠄ߆ߦߔࠆ㧔࿑ ࿑ 㧕

ECNO 

UVTGUU ECNO U ࿑ ‫ߩࠬ࡟࠻ࠬޓ‬ឭ␜ᣇᴺ

࿑ ‫ޓ‬ታ㛎㘑᥊

Hitoshi Watanabe Lab. Waseda Univ.

⎇ⓥᣇᴺ 45


уЬЮсЪ▓рамра╗рбЯрамраНтЬнр╣║▀ФраЖсСктЦ╜ра║райраЧрбж▀жуСР▀ФраЖтОЗтУеузЩуЬЮсМАсСктЦ╜▀ж▀Е▀МраЖт╖ЮтЗЗ▀йуЖдтнБ▀Зрамра╗рбЯрамтЬнр╣║▀жр╖╕▀╖▀Фр┤▓сиРузЩ

тАлтГ╗▐УтАмсЙ│▀г %) ▀йрамра╗рбЯрамр╖╗сФХсПЕт╕Шс╖╣ тАлтЗЗт╖Ю▐УтАмуЖдтнБ▀жраГраЖрамра╗рбЯрамр╖╗сФХт╕Шс╖╣▀всУз▀ЪтЪ┐сиРраНтГ╗сЙ│▀жуЖбсФХ▀ФраЖ▀Ъ ▀╝▀жтГ╗сЙ│▀г %) ▀г▀йрамра╗рбЯрамр╖╗сФХ▀йсПЕраНсг┐раД▀Ж▀ж▀ФраЖтАл▐ХтАм сЙ│уЫОсггсди сжм сгг сзБузХ уик  т╡НуЫОтак р╕м тЖ╡ р╕мтАл▐ФтАмсЕЪ р╕м сЙ│уЫОсВРсЪ▓ сгзтТ╖тЖ░сДвсЙЗтДВсО┐сЙЗуЗ▒ р╕ауЩЪ 0 слЯ уУПрбОрбвраЧраЫ сЙ│уЫОсЪ╗уЧЕ тАлтГ╗▐ФтАмсЙ│▀йтУиуСЖ▀гр╕лсн╜▀йтУиуСЖраН %) раНтЖк▐┐▀бр▒гтГ╗▀ФраЖузФр┐С узХ тАлтГ╗▐ФтАмсЙ│▀йтУиуСЖ▀г ▀врлЮсЪС▀Т▀Ъ %) тУиуСЖраНт╖Ч▀ЪуУЩ▀йрамра╗рбЯрамр╖╗сФХраНтАл▐ФтАм тАлтдПтК╣ ▐УтАмуФЪрлПт╕ШраНтЖк▐┐▀бтЩЦтР╣сХИтКТс│ираНт╕Шс╖╣▀ФраЖ▀О▀г▀всг┐раД▀Ж▀ж▀ФраЖ тАл▐УтАмузФр┐С узХ

тГ╗сЙ│▀йтУиуСЖ

%) тУиуСЖ р┐С тАлтГ╗▐УтАмсЙ│▀йтУиуСЖ▀г %) тУиуСЖ

ECNO 

UVTGUU ECNO U р┐С тАл▀йрамрбЯра╗рам▐УтАмсЮнтРЬсгЗс┤║

Hitoshi Watanabe Lab. Waseda Univ.

тОЗтУесгЗс┤║ 46


㜞ᚲࠬ࠻࡟ࠬࠍ✭๺ߔࠆᑪ▽࠺ࠩࠗࡦߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ㧙㜞ጀᑪ▽ߦ߅ߌࠆⷞ⇇ߩㆤ⭁߇ࠬ࠻࡟ࠬ✭๺ߦ෸߷ߔലᨐ㧙

Chapter 05

Result

⎇ ⓥ ⚿ ᨐ

Hitoshi Watanabe Lab. Waseda Univ.

⎇ⓥ⚿ᨐ 47


уЬЮсЪ▓рамра╗рбЯрамраНтЬнр╣║▀ФраЖсСктЦ╜ра║райраЧрбж▀жуСР▀ФраЖтОЗтУеузЩуЬЮсМАсСктЦ╜▀ж▀Е▀МраЖт╖ЮтЗЗ▀йуЖдтнБ▀Зрамра╗рбЯрамтЬнр╣║▀жр╖╕▀╖▀Фр┤▓сиРузЩ

тАлтЗЗт╖Ю▐УтАмуЖдтнБ▀жраГраЖрамра╗рбЯрамр╖╗сФХт╕Шс╖╣ тАлтР╣тЩЦ▐УтАмсХИтКТс│иуКВ▀йс╖╣сР▓ тАлтдПтК╣▐УтАмуФЪрлПт╕Ш▀куФЪрлПс┤║▀жраГраЖс╖╣сЙп▀втАл▐ФтАм524 ▀в▀кр╢▒тЛзсХИ▀Ы▀М▀в▀е▀КсДЩ тЛзсХИ▀йр╖╗сФХ▀З▐╜раЖтАлтР╣тЩЦ▀╝▀Ъ▀й▀Ш▐ХтАмсХИтКТс│иуКВ▀йс╖╣сР▓▀кр╖╗сФХ▀йснВсХИраНс╜╡ т╖Ю▀Т▀ЪсДМр╡╗сП╖раНрамра╗рбЯрамр╖╗сФХрнп▀г▀Т▀бт╕Шс╖╣▀ФраЖтАл▀й▀О▐ХтАмсВРр╕зтАл▐ФтАмуТ╢сХИс╡Д сЪСр▓╜▀гуУБсХИс╡ДсЪСр▓╜▀йсЭДсП╖▀йтЫШсК╗р╣║▀Зрамра╗рбЯрамр╖╗сФХрнп▀г▀ераЖтАл▐ХтАмр│Эс╗Чр╣Т тРЬсУЯ тС╜ркПр▒Э▀жр▓┤тГ╗▀Т▀Ър╖╗сФХ▀Зт╕Шс╖╣▀йсК╗т╜О▀г▀ераЖтАл▐ХтАм тАлрамрбЯра╗рам▐УтАмр╖╗сФХрнп▀йс▒Ьт╖Щр╡╗ тАл▐УтАмсБос╕░▀г▀ераЖр▒ЛуХЩтУ╣▀йр╖╗сФХуКВраН ▀г▀Т▀бр╕жрбДра▓рбпрбж▀йр╖╗сФХуКВ▀йс▓зтВ╕ узФрамра╗рбЯрамр╖╗сФХс▓зузХраНр▓┤▀Ф▀О▀г▀вс▒Ьт╖Щр╡╗▀ТтАл▐ФтАмрнШрй▒уСЖ▀в▀йс▓зуВ╗раНт┤Х▀Г раЖраГ▀Б▀ж▀ФраЖтАл▐ХтАм тАл▐УтАмсЙ│уЫОтЪ┐сиР тАл ▐УтАмр┐Б▀йсЙ│уЫО▀всУзраДраЗ▀Ъра║рбпра▓▀й▀е▀Ж▀втАлра▓рбпра║ ▀к▀й▀╜▀етЖксжн▐ФтАм ▀в▐╜▀Ю▀ЪтАл▐ХтАмрнШрй▒сПЕ▀к▐╜раЖ▀╜▀й▀йуЖдтнБр┤Ар╕з▀грамра╗рбЯрамр╖╗сФХс▓з▀г▀йр┐БсПл сС╝▀кр╕ЭтвЛриЕ▀ЗраЕ▀г▀е▀Ю▀ЪтАл▐ХтАм

Hitoshi Watanabe Lab. Waseda Univ.

тОЗтУетЪ┐сиР 48


уЬЮсЪ▓рамра╗рбЯрамраНтЬнр╣║▀ФраЖсСктЦ╜ра║райраЧрбж▀жуСР▀ФраЖтОЗтУеузЩуЬЮсМАсСктЦ╜▀ж▀Е▀МраЖт╖ЮтЗЗ▀йуЖдтнБ▀Зрамра╗рбЯрамтЬнр╣║▀жр╖╕▀╖▀Фр┤▓сиРузЩ

т╡НуЫОтак # с▒жсЕЪсХИ ( (

($)

#

#$)

"

"$)

*

*$)

'

'$)

)

)$)

!($"

!($'

!($&

456 # * ' #' #) #& "* "& "7 "%

01-23/

!($%

!#

!#$"

!#$'

!#$&

!#$%

!" +,-./

р┐С тАлтдПтК╣▐УтАмуФЪрлПт╕Шс╖╣тЪ┐сиР

т┤л тАл▀йрбжрбпра▓рбД▐УтАмуЖдтнБр┤Ар╕з▀грамра╗рбЯрамр╖╗сФХс▓з рбДра▓рбпрбж уЖдтнБр┤Ар╕зтАл▐УтАм рамра╗рбЯрамр╖╗сФХс▓з

 

рбДра▓рбпрбж уЖдтнБр┤Ар╕зтАл▐УтАм рамра╗рбЯрамр╖╗сФХс▓з

 

 

 

   

      

 

рамра╗рбЯрамр╖╗сФХс▓з

 [Z 

4

  

 уЖдтнБр┤Ар╕з р┐С тАл▐УтАмуЖдтнБр┤Ар╕з▀грамра╗рбЯрамр╖╗сФХс▓з

Hitoshi Watanabe Lab. Waseda Univ.

тОЗтУетЪ┐сиР 49


уЬЮсЪ▓рамра╗рбЯрамраНтЬнр╣║▀ФраЖсСктЦ╜ра║райраЧрбж▀жуСР▀ФраЖтОЗтУеузЩуЬЮсМАсСктЦ╜▀ж▀Е▀МраЖт╖ЮтЗЗ▀йуЖдтнБ▀Зрамра╗рбЯрамтЬнр╣║▀жр╖╕▀╖▀Фр┤▓сиРузЩ

т╡НуЫОтак $ с▒жсЕЪсХИ "$)

"

#$)

р▒ЛуХЩтУ╣ "     

01-23/

#

($)

( #

)(#

#((#

#)(#

"((#

")(#

*((#

*)(#

'((#

')(#

)((#

))(#

!($)

!#

!#$)

!" +,-./

р┐С тАлтдПтК╣▐УтАмуФЪрлПт╕Шс╖╣тЪ┐сиР

т┤л тАл▀йрбжрбпра▓рбД▐УтАмуЖдтнБр┤Ар╕з▀грамра╗рбЯрамр╖╗сФХс▓з 89:; <=>?@ BCDBEFG

" #*$)

& *)$# ($#&#%")7"&

89:; <=>?@ BCDBEFG

"" "($7

"' A$A

7 #*$A

#( "A$"

"( '*$A ($('7("&"7A

") "A "%$% '#$' ($7%"%'A"*A ($('#'A*77&

*( #((

 

рамра╗рбЯрамр╖╗сФХс▓з

  [Z  4 

  

 уЖдтнБр┤Ар╕з 

р┐С тАл▐УтАмуЖдтнБр┤Ар╕з▀грамра╗рбЯрамр╖╗сФХс▓з

Hitoshi Watanabe Lab. Waseda Univ.

тОЗтУетЪ┐сиР 50


уЬЮсЪ▓рамра╗рбЯрамраНтЬнр╣║▀ФраЖсСктЦ╜ра║райраЧрбж▀жуСР▀ФраЖтОЗтУеузЩуЬЮсМАсСктЦ╜▀ж▀Е▀МраЖт╖ЮтЗЗ▀йуЖдтнБ▀Зрамра╗рбЯрамтЬнр╣║▀жр╖╕▀╖▀Фр┤▓сиРузЩ

т╡НуЫОтак % с▒жсЕЪсХИ ( #

)(#

#((#

#)(#

"((#

")(#

*((#

*)(#

'((#

')(#

)((#

))(#

!($"

!($'

!($&

р▒ЛуХЩтУ╣ "     

01-23/

!($%

!#

!#$"

!#$'

!#$&

!#$%

!" +,-./

р┐С тАлтдПтК╣▐УтАмуФЪрлПт╕Шс╖╣тЪ┐сиР

т┤л тАл▀йрбжрбпра▓рбД▐УтАмуЖдтнБр┤Ар╕з▀грамра╗рбЯрамр╖╗сФХс▓з 89:; <=>?@ BCDBEFG

" #*$) ($A'('))*'"

& 7 % #( *)$# #*$A #7$) "A$" ($'&"*'&7& #$(A')7(A"% ($7(A"%#A&# ($)#*#*'%)#

89:; <=>?@ BCDBEFG

## #& "# &$% ")$' ##$% ($&#'7##(** ($&'"7*"('A ($)A(#A"&''

"7 **$&

"A '#$' ($*&777)%*"

рамра╗рбЯрамр╖╗сФХс▓з

 [Z  4 

  уЖдтнБр┤Ар╕з 

р┐С тАл▐УтАмуЖдтнБр┤Ар╕з▀грамра╗рбЯрамр╖╗сФХс▓з

Hitoshi Watanabe Lab. Waseda Univ.

тОЗтУетЪ┐сиР 51


уЬЮсЪ▓рамра╗рбЯрамраНтЬнр╣║▀ФраЖсСктЦ╜ра║райраЧрбж▀жуСР▀ФраЖтОЗтУеузЩуЬЮсМАсСктЦ╜▀ж▀Е▀МраЖт╖ЮтЗЗ▀йуЖдтнБ▀Зрамра╗рбЯрамтЬнр╣║▀жр╖╕▀╖▀Фр┤▓сиРузЩ

т╡НуЫОтак & с▒жсЕЪсХИ ( #

)(#

#((#

#)(#

"((#

")(#

*((#

*)(#

'((#

')(#

)((#

))(#

!($"

!($'

!($&

р▒ЛуХЩтУ╣     

01-23/

!($%

!#

!#$"

!#$'

!#$&

!#$%

!" +,-./

р┐С тАлтдПтК╣▐УтАмуФЪрлПт╕Шс╖╣тЪ┐сиР

т┤л тАл▀йрбжрбпра▓рбД▐УтАмуЖдтнБр┤Ар╕з▀грамра╗рбЯрамр╖╗сФХс▓з 89:; <=>? BCDBEFG

" * 7 #( #' #*$) #A$) #*$A "A$" *7$7 #$#(#"&)%"* ($77"#)#%AA ($%%&(7)A'A ($"'%A')#'% ($#A&"(")*"

89:; <=>? BCDBEFG

#& "# "" "' "7 ")$' ##$% "($7 A$A **$& ($*"A##*A"' ($77'"&#&(* ($#"''7")7' ($))&A&"(") ($('((%'*%%

рамра╗рбЯрамр╖╗сФХс▓з [Z  4   уЖдтнБр┤Ар╕з 

р┐С тАл▐УтАмуЖдтнБр┤Ар╕з▀грамра╗рбЯрамр╖╗сФХс▓з

Hitoshi Watanabe Lab. Waseda Univ.

тОЗтУетЪ┐сиР 52


уЬЮсЪ▓рамра╗рбЯрамраНтЬнр╣║▀ФраЖсСктЦ╜ра║райраЧрбж▀жуСР▀ФраЖтОЗтУеузЩуЬЮсМАсСктЦ╜▀ж▀Е▀МраЖт╖ЮтЗЗ▀йуЖдтнБ▀Зрамра╗рбЯрамтЬнр╣║▀жр╖╕▀╖▀Фр┤▓сиРузЩ

т╡НуЫОтак ' с▒жсЕЪсХИ ( #

)(#

#((#

#)(#

"((#

")(#

*((#

*)(#

'((#

')(#

)((#

))(#

!($)

р▒ЛуХЩтУ╣     

01-23/

!#

!#$)

!"

!"$) +,-./

р┐С тАлтдПтК╣▐УтАмуФЪрлПт╕Шс╖╣тЪ┐сиР

т┤л тАл▀йрбжрбпра▓рбД▐УтАмуЖдтнБр┤Ар╕з▀грамра╗рбЯрамр╖╗сФХс▓з 89:; <=>?@ BCDBEFG

# ) A #7 #% #%$% "'$% #A$# *"$* *" #$#(#"&)%"* ($'((%'*%%" #$(&##%#'*) ($''*(*7A7) ($")7*%*A&&

89:; <=>?@ BCDBEFG

"( "" "* "' "% '*$A "($7 "#$& A$A "7$' ($#&'))&A&" #$(#%A%7*'" ($A"&#&(**% #$#%)&)'((% ($7%"7(('""

рамра╗рбЯрамр╖╗сФХс▓з

 [Z 4  

 уЖдтнБр┤Ар╕з р┐С тАл▐УтАмуЖдтнБр┤Ар╕з▀грамра╗рбЯрамр╖╗сФХс▓з

Hitoshi Watanabe Lab. Waseda Univ.

тОЗтУетЪ┐сиР 53


уЬЮсЪ▓рамра╗рбЯрамраНтЬнр╣║▀ФраЖсСктЦ╜ра║райраЧрбж▀жуСР▀ФраЖтОЗтУеузЩуЬЮсМАсСктЦ╜▀ж▀Е▀МраЖт╖ЮтЗЗ▀йуЖдтнБ▀Зрамра╗рбЯрамтЬнр╣║▀жр╖╕▀╖▀Фр┤▓сиРузЩ

т╡НуЫОтак ( с▒жсЕЪсХИ ($'

($"

( #

)(#

#((#

#)(#

"((#

")(#

*((#

*)(#

'((#

')(#

)((#

))(# р▒ЛуХЩтУ╣ * '    

01-23/

!($"

!($'

!($&

!($%

!#

!#$"

!#$' +,-./

р┐С тАлтдПтК╣▐УтАмуФЪрлПт╕Шс╖╣тЪ┐сиР

т┤л тАл▀йрбжрбпра▓рбД▐УтАмуЖдтнБр┤Ар╕з▀грамра╗рбЯрамр╖╗сФХс▓з 89:; <=>?@ BCDBEFG

" * ' #* #' #*$) "( #' "A *% ($A%&A7(&%' #$#)A&(A#"# ($)7*"%AA(" ($A%&A7(&%' ($"AA&7'"&7

89:; <=>? BCDBEFG

#) #A ") "& "7 )( *7 "%$% '# *' ($*&'%"(%'7 ($*%'*&'%"# ($))7((*")7 ($*#A"#%"'# ($"'#('"*')

рамра╗рбЯрамр╖╗сФХс▓з

[Z 4 

 уЖдтнБр┤Ар╕з р┐С тАл▐УтАмуЖдтнБр┤Ар╕з▀грамра╗рбЯрамр╖╗сФХс▓з

Hitoshi Watanabe Lab. Waseda Univ.

тОЗтУетЪ┐сиР 54


уЬЮсЪ▓рамра╗рбЯрамраНтЬнр╣║▀ФраЖсСктЦ╜ра║райраЧрбж▀жуСР▀ФраЖтОЗтУеузЩуЬЮсМАсСктЦ╜▀ж▀Е▀МраЖт╖ЮтЗЗ▀йуЖдтнБ▀Зрамра╗рбЯрамтЬнр╣║▀жр╖╕▀╖▀Фр┤▓сиРузЩ

т╡НуЫОтак ) с▒жтЖ╡сХИ #

)(#

#((#

#)(#

"((#

")(#

*((#

*)(#

'((#

')(#

)((#

))(#

!($&

!($%

р▒ЛуХЩтУ╣     

01-23/

!#

!#$"

!#$'

!#$&

!#$%

!" +,-./

р┐С тАлтдПтК╣▐УтАмуФЪрлПт╕Шс╖╣тЪ┐сиР

т┤л тАл▀йрбжрбпра▓рбД▐УтАмуЖдтнБр┤Ар╕з▀грамра╗рбЯрамр╖╗сФХс▓з 89:; <=>? BCDBEFG 89:; <=>? BCDBEFG

# #%$%

' #A$) ($%********

## &$%

#A "( *7 '*$A #$"(A*("*"& ($%7"(A*("*

"* "#$& #$#A*7A%')

#* #) *# 'A$A # ($&"'(*#((% ") "%$% #$#A*7A%')

"& #&$#

рамра╗рбЯрамр╖╗сФХс▓з [Z 4 

 

 уЖдтнБр┤Ар╕з р┐С тАл▐УтАмуЖдтнБр┤Ар╕з▀грамра╗рбЯрамр╖╗сФХс▓з

Hitoshi Watanabe Lab. Waseda Univ.

тОЗтУетЪ┐сиР 55


уЬЮсЪ▓рамра╗рбЯрамраНтЬнр╣║▀ФраЖсСктЦ╜ра║райраЧрбж▀жуСР▀ФраЖтОЗтУеузЩуЬЮсМАсСктЦ╜▀ж▀Е▀МраЖт╖ЮтЗЗ▀йуЖдтнБ▀Зрамра╗рбЯрамтЬнр╣║▀жр╖╕▀╖▀Фр┤▓сиРузЩ

т╡НуЫОтак * с▒жтЖ╡сХИ ( #

)(#

#((#

#)(#

"((#

")(#

*((#

*)(#

'((#

')(#

)((#

))(#

!($"

!($'

р▒ЛуХЩтУ╣ "   7 %  

01-23/

!($&

!($%

!#

!#$"

!#$'

!#$&

!#$% +,-./

р┐С тАлтдПтК╣▐УтАмуФЪрлПт╕Шс╖╣тЪ┐сиР

т┤л тАл▀йрбжрбпра▓рбД▐УтАмуЖдтнБр┤Ар╕з▀грамра╗рбЯрамр╖╗сФХс▓з 89:; <=>? BCDBEFG

" #*$)

) "'$% ($'(7'(7'(7

& *)$#

% #7$) ($%A%#'%#'%

#" &$%

89:; <=>? BCDBEFG

#7 *"$* ($&"A&"A&*

#% *"

"% "7$'

"A '#$' ($&7)A")A"&

*( A)$)

 

рамра╗рбЯрамр╖╗сФХс▓з

 [Z  4 

    уЖдтнБр┤Ар╕з 

р┐С тАл▐УтАмуЖдтнБр┤Ар╕з▀грамра╗рбЯрамр╖╗сФХс▓з

Hitoshi Watanabe Lab. Waseda Univ.

тОЗтУетЪ┐сиР 56


уЬЮсЪ▓рамра╗рбЯрамраНтЬнр╣║▀ФраЖсСктЦ╜ра║райраЧрбж▀жуСР▀ФраЖтОЗтУеузЩуЬЮсМАсСктЦ╜▀ж▀Е▀МраЖт╖ЮтЗЗ▀йуЖдтнБ▀Зрамра╗рбЯрамтЬнр╣║▀жр╖╕▀╖▀Фр┤▓сиРузЩ

т╡НуЫОтак + с▒жтЖ╡сХИ ( #

)(#

#((#

#)(#

"((#

")(#

*((#

*)(#

'((#

')(#

)((#

))(#

!($)

р▒ЛуХЩтУ╣     

01-23/

!#

!#$)

!"

!"$) +,-./

р┐С тАлтдПтК╣▐УтАмуФЪрлПт╕Шс╖╣тЪ┐сиР

т┤л тАл▀йрбжрбпра▓рбД▐УтАмуЖдтнБр┤Ар╕з▀грамра╗рбЯрамр╖╗сФХс▓з 89:; <=>? BCDBEFG

) "'$%

89:; <=>? BCDBEFG

#7 *"$* ($"7#%A&'"

% #7$) ($&#(()**#*

A ## #" #A$# &$% #7$* ($&#% ($77&%'&A#) ($&#*%&#*%&

#A "# ") *( *7 ##$% "%$% A)$) ($###A)7*) ($%#7A7'#() ($'%7'***)A ($*'#A&'A&&

 

рамра╗рбЯрамр╖╗сФХс▓з

  

[Z 4

   уЖдтнБр┤Ар╕з 

р┐С тАл▐УтАмуЖдтнБр┤Ар╕з▀грамра╗рбЯрамр╖╗сФХс▓з

Hitoshi Watanabe Lab. Waseda Univ.

тОЗтУетЪ┐сиР 57


т┤л тАл▀йрбжрбпра▓рбД▐УтАмуЖдтнБр┤Ар╕з▀грамра╗рбЯрамр╖╗сФХс▓з уЬЮсЪ▓рамра╗рбЯрамраНтЬнр╣║▀ФраЖсСктЦ╜ра║райраЧрбж▀жуСР▀ФраЖтОЗтУеузЩуЬЮсМАсСктЦ╜▀ж▀Е▀МраЖт╖ЮтЗЗ▀йуЖдтнБ▀Зрамра╗рбЯрамтЬнр╣║▀жр╖╕▀╖▀Фр┤▓сиРузЩ

сЙ│уЫОтЗЯр╕а рамра╗рбЯрамр╖╗сФХс▓з╘Ш рамра╗рбЯрамр╖╗сФХс▓з╘Щ рамра╗рбЯрамр╖╗сФХс▓з╘Ъ сРФсАЛрамра╗рбЯрамр╖╗сФХс▓з

Hitoshi Watanabe Lab. Waseda Univ.  

  

 

 

    

тОЗтУетЪ┐сиР 58


㜞ᚲࠬ࠻࡟ࠬࠍ✭๺ߔࠆᑪ▽࠺ࠩࠗࡦߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ㧙㜞ጀᑪ▽ߦ߅ߌࠆⷞ⇇ߩㆤ⭁߇ࠬ࠻࡟ࠬ✭๺ߦ෸߷ߔലᨐ㧙

‫ޓ‬㜞ߐߩᄌൻߦࠃࠆࠬ࠻࡟ࠬ෻ᔕ⸘᷹ ‫␹♖ޓ‬ᕈ⊒᳨㊂ߩ᷹ᐲ ‫⤏⊹ޓ‬㔚૏⸘ߪ㔚૏ᴺߦࠃࠆ᷹ቯߢ‫ޔ‬524 ߢߪන⋧ᕈߛߌߢߥߊᄙ ⋧ᕈߩ෻ᔕ߇޽ࠆ‫␹♖߼ߚߩߘޕ‬ᕈ⊒᳨㊂ߩ᷹ᐲߪ෻ᔕߩᭂᕈࠍή ⷞߒߚᄌൻ᏷ࠍࠬ࠻࡟ࠬ෻ᔕ୯ߣߒߡ⸘᷹ߔࠆ‫ߩߎޕ‬႐ว‫ޔ‬㒶ᕈᵄ ᚑಽߣ㓁ᕈᵄᚑಽߩᝄ᏷ߩ⛘ኻ๺߇ࠬ࠻࡟ࠬ෻ᔕ୯ߣߥࠆ‫ޕ‬ೝỗ๒ ␜ᓟ ⑽એౝߦ಴⃻ߒߚ෻ᔕ߇⸘᷹ߩኻ⽎ߣߥࠆ‫ޕ‬ ‫ޓ‬ታ㛎⚿ᨐ ‫ޓ‬ታ㛎ࠍേ߈ߥ߇ࠄⴕ߁ߚ߼‫⺋ߩߘޔ‬Ꮕࠍឃ㒰ߔࠆߚ߼ߦ O એ਄ ߢ⸘᷹ߒߚ⊹⤏㔚૏ᵴേ⚿ᨐ߆ࠄ O ߢ⸘᷹ߒߚ⊹⤏㔚૏ᵴേ⚿ᨐ ࠍᒁߊߎߣߦࠃࠅ㜞ᚲߦ߅ߌࠆࠬ࠻࡟ࠬ෻ᔕ୯ߣߒߚ‫ޓޕ‬ ‫ޓ‬୘ੱᏅߪ޽ࠆ߽ߩߩ㜞ߐ߇਄߇ࠆߦߟࠇࠬ࠻࡟ࠬ෻ᔕ୯߇Ყ଀⊛ ߦ਄߇ࠆ௑ะߦ޽ࠆ‫ⵍߩߤޕ‬㛎⠪߽ O ߣ O ߢߩࠬ࠻࡟ࠬ෻ᔕ ୯ߪߘࠇએਅߩ㜞ߐߩ႐วߣᲧセߒߡᏅ߇ዊߐ޿‫ⵍߩੱ৻ޕ‬㛎⠪ߪ O ࠃࠅ߽ O ߩࠬ࠻࡟ࠬ෻ᔕ୯ߩᣇ߇ዊߐ޿‫ޕ‬

Hitoshi Watanabe Lab. Waseda Univ.

⎇ⓥ⚿ᨐ 59


уЬЮсЪ▓рамра╗рбЯрамраНтЬнр╣║▀ФраЖсСктЦ╜ра║райраЧрбж▀жуСР▀ФраЖтОЗтУеузЩуЬЮсМАсСктЦ╜▀ж▀Е▀МраЖт╖ЮтЗЗ▀йуЖдтнБ▀Зрамра╗рбЯрамтЬнр╣║▀жр╖╕▀╖▀Фр┤▓сиРузЩ

т╡НуЫОтак # с▒жсЕЪсХИ  уФЪрлП O8

O O O O O  сдиуСЖ тС╜

р┐С тАлтдПтК╣▐УтАмуФЪрлПт╕Шс╖╣тЪ┐сиР

т┤л тАл▐УтАмуЬЮ▀Р▀грамра╗рбЯрамр╖╗сФХрнп уЬЮ▀Р рамра╗рбЯрамр╖╗сФХрнп

O 

O 

O 

O 

т╡НуЫОтак $ с▒жтЖ╡сХИ уФЪрлП O8

 O O O O O сдиуСЖ тС╜

р┐С тАлтдПтК╣▐УтАмуФЪрлПт╕Шс╖╣тЪ┐сиР

т┤л тАл▐УтАмуЬЮ▀Р▀грамра╗рбЯрамр╖╗сФХрнп уЬЮ▀Р рамра╗рбЯрамр╖╗сФХрнп

Hitoshi Watanabe Lab. Waseda Univ.

O 

O 

O 

O 

тОЗтУетЪ┐сиР 60


уЬЮсЪ▓рамра╗рбЯрамраНтЬнр╣║▀ФраЖсСктЦ╜ра║райраЧрбж▀жуСР▀ФраЖтОЗтУеузЩуЬЮсМАсСктЦ╜▀ж▀Е▀МраЖт╖ЮтЗЗ▀йуЖдтнБ▀Зрамра╗рбЯрамтЬнр╣║▀жр╖╕▀╖▀Фр┤▓сиРузЩ

т╡НуЫОтак % с▒жтЖ╡сХИ  уФЪрлП O8

O O O O O  сдиуСЖ тС╜

р┐С тАлтдПтК╣▐УтАмуФЪрлПт╕Шс╖╣тЪ┐сиР

т┤л тАл▐УтАмуЬЮ▀Р▀грамра╗рбЯрамр╖╗сФХрнп уЬЮ▀Р рамра╗рбЯрамр╖╗сФХрнп

Hitoshi Watanabe Lab. Waseda Univ.

O 

O 

O 

O 

тОЗтУетЪ┐сиР 61


㜞ᚲࠬ࠻࡟ࠬࠍ✭๺ߔࠆᑪ▽࠺ࠩࠗࡦߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ㧙㜞ጀᑪ▽ߦ߅ߌࠆⷞ⇇ߩㆤ⭁߇ࠬ࠻࡟ࠬ✭๺ߦ෸߷ߔലᨐ㧙

‫⃻ޓ‬ታߣ %) ߩࠬ࠻࡟ࠬ෻ᔕᏅ⸘᷹ ‫␹♖ޓ‬ᕈ⊒᳨㊂ߩ᷹ᐲ ‫⤏⊹ޓ‬㔚૏⸘ߪ㔚૏ᴺߦࠃࠆ᷹ቯߢ‫ޔ‬524 ߢߪන⋧ᕈߛߌߢߥߊᄙ ⋧ᕈߩ෻ᔕ߇޽ࠆ‫␹♖߼ߚߩߘޕ‬ᕈ⊒᳨㊂ߩ᷹ᐲߪ෻ᔕߩᭂᕈࠍή ⷞߒߚᄌൻ᏷ࠍࠬ࠻࡟ࠬ෻ᔕ୯ߣߒߡ⸘᷹ߔࠆ‫ߩߎޕ‬႐ว‫ޔ‬㒶ᕈᵄ ᚑಽߣ㓁ᕈᵄᚑಽߩᝄ᏷ߩ⛘ኻ๺߇ࠬ࠻࡟ࠬ෻ᔕ୯ߣߥࠆ‫ޕ‬ೝỗ๒ ␜ᓟ ⑽એౝߦ಴⃻ߒߚ෻ᔕ߇⸘᷹ߩኻ⽎ߣߥࠆ‫ޕ‬ ‫ޓ‬ታ㛎⚿ᨐ ‫ޓ‬୘ੱᏅ߇޽ࠆ߽ߩߩ ฬߩⵍ㛎⠪ߩ߁ߜߔߴߡߦ߅޿ߡ‫ޔ‬%) ࠃ ࠅ߽⃻ታߩᣇ߇ࠬ࠻࡟ࠬ෻ᔕ୯߇㜞޿ߣ޿߁⚿ᨐࠍᓧߚ‫ޕ‬

Hitoshi Watanabe Lab. Waseda Univ.

⎇ⓥ⚿ᨐ 62


уЬЮсЪ▓рамра╗рбЯрамраНтЬнр╣║▀ФраЖсСктЦ╜ра║райраЧрбж▀жуСР▀ФраЖтОЗтУеузЩуЬЮсМАсСктЦ╜▀ж▀Е▀МраЖт╖ЮтЗЗ▀йуЖдтнБ▀Зрамра╗рбЯрамтЬнр╣║▀жр╖╕▀╖▀Фр┤▓сиРузЩ

т╡НуЫОтак # с▒жсЕЪсХИ уФЪрлП O8

 TGCN %)  сдиуСЖ тС╜

р┐С тАлтдПтК╣▐УтАмуФЪрлПт╕Шс╖╣тЪ┐сиР

т┤л тАлтГ╗▐УтАмсЙ│▀г %) ▀йрамра╗рбЯрамр╖╗сФХрнп

рамра╗рбЯрамр╖╗сФХрнп

TGCN 

%) 

т╡НуЫОтак $ с▒жсЕЪсХИ уФЪрлП O8TGCN %) сдиуСЖ тС╜

р┐С тАлтдПтК╣▐УтАмуФЪрлПт╕Шс╖╣тЪ┐сиР

т┤л тАлтГ╗▐УтАмсЙ│▀г %) ▀йрамра╗рбЯрамр╖╗сФХрнп

рамра╗рбЯрамр╖╗сФХрнп

Hitoshi Watanabe Lab. Waseda Univ.

TGCN 

%) 

тОЗтУетЪ┐сиР 63


уЬЮсЪ▓рамра╗рбЯрамраНтЬнр╣║▀ФраЖсСктЦ╜ра║райраЧрбж▀жуСР▀ФраЖтОЗтУеузЩуЬЮсМАсСктЦ╜▀ж▀Е▀МраЖт╖ЮтЗЗ▀йуЖдтнБ▀Зрамра╗рбЯрамтЬнр╣║▀жр╖╕▀╖▀Фр┤▓сиРузЩ

т╡НуЫОтак % с▒жтЖ╡сХИ 

уФЪрлП O8

 TGCN %) 

 сдиуСЖ тС╜

р┐С тАлтдПтК╣▐УтАмуФЪрлПт╕Шс╖╣тЪ┐сиР

т┤л тАлтГ╗▐УтАмсЙ│▀г %) ▀йрамра╗рбЯрамр╖╗сФХрнп

рамра╗рбЯрамр╖╗сФХрнп

TGCN 

%) 

т╡НуЫОтак $ с▒жтЖ╡сХИ уФЪрлП O8

 TGCN %)  сдиуСЖ тС╜

р┐С тАлтдПтК╣▐УтАмуФЪрлПт╕Шс╖╣тЪ┐сиР

т┤л тАлтГ╗▐УтАмсЙ│▀г %) ▀йрамра╗рбЯрамр╖╗сФХрнп

рамра╗рбЯрамр╖╗сФХрнп

Hitoshi Watanabe Lab. Waseda Univ.

TGCN 

%) 

тОЗтУетЪ┐сиР 64


уЬЮсЪ▓рамра╗рбЯрамраНтЬнр╣║▀ФраЖсСктЦ╜ра║райраЧрбж▀жуСР▀ФраЖтОЗтУеузЩуЬЮсМАсСктЦ╜▀ж▀Е▀МраЖт╖ЮтЗЗ▀йуЖдтнБ▀Зрамра╗рбЯрамтЬнр╣║▀жр╖╕▀╖▀Фр┤▓сиРузЩ

т╡НуЫОтак # с▒жтЖ╡сХИ 

уФЪрлП O8

 TGCN %) 

 сдиуСЖ тС╜

р┐С тАлтдПтК╣▐УтАмуФЪрлПт╕Шс╖╣тЪ┐сиР

т┤л тАлтГ╗▐УтАмсЙ│▀г %) ▀йрамра╗рбЯрамр╖╗сФХрнп

рамра╗рбЯрамр╖╗сФХрнп

Hitoshi Watanabe Lab. Waseda Univ.

TGCN 

%) 

тОЗтУетЪ┐сиР 65


㜞ᚲࠬ࠻࡟ࠬࠍ✭๺ߔࠆᑪ▽࠺ࠩࠗࡦߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ㧙㜞ጀᑪ▽ߦ߅ߌࠆⷞ⇇ߩㆤ⭁߇ࠬ࠻࡟ࠬ✭๺ߦ෸߷ߔലᨐ㧙

Chapter 06

Analysis

ಽ ᨆ ࡮ ⠨ ኤ

Hitoshi Watanabe Lab. Waseda Univ.

ಽᨆ࡮⠨ኤ 66


уЬЮсЪ▓рамра╗рбЯрамраНтЬнр╣║▀ФраЖсСктЦ╜ра║райраЧрбж▀жуСР▀ФраЖтОЗтУеузЩуЬЮсМАсСктЦ╜▀ж▀Е▀МраЖт╖ЮтЗЗ▀йуЖдтнБ▀Зрамра╗рбЯрамтЬнр╣║▀жр╖╕▀╖▀Фр┤▓сиРузЩ

тАлтЗЗт╖Ю▐УтАмуЖдтнБ▀жраГраЖрамра╗рбЯрамр╖╗сФХт╕Шс╖╣ тАл▐УтАмр┐БсПлр▓╜сиЖ тАл▐УтАмуЖдтнБр┤Ар╕з▀грамра╗рбЯрамр╖╗сФХс▓з▀йуСРрмераНсг┐раД▀Ж▀ж▀ФраЖ▀Ъ▀╝▀жтАл▐ФтАмр┐БсПлр▓╜ сиЖраНт┤Х▀БтАл▐ХтАм ╘Ш рбДра▓рбпрбж▀йуЖдтнБр┤Ар╕з▀грамра╗рбЯрамр╖╗сФХс▓з▀йр┐БсПлр▓╜сиЖ р┐БсПлсС╝▀ктАл▐ФтАм [Z ▀вт┤л▀Ф▀О▀г▀З▀в▀ИраЖтАл▐ХтАм р┐БсПлсС╝▀йуКАтЛзуСР▀к 4 ▀в▐╜раЖтАл▐ХтАм р▓╜ свФ р▓╜ сиЖ ▀й тЪ┐ сиРтАл ▀й ▀О ▐ФтАмр┐Б сПл сС╝ ▀к ▀й с│У с╕░ ▀в сжн сЧз ▀в ▐╜ раЖ т┤л р┐С тАл▐ХтАм рамра╗рбЯрамр╖╗сФХс▓з[Z  4 

 уЖдтнБр┤Ар╕з 

р┐С тАл▀йрбжрбпра▓рбД ▐УтАмуЖдтнБр┤Ар╕з▀грамра╗рбЯрамр╖╗сФХс▓з▀йуСРрме т┤л тАл▀йрбжрбпра▓рбД ▐УтАмуЖдтнБр┤Ар╕з▀грамра╗рбЯрамр╖╗сФХс▓з▀йуСРрме

р┐БсПлтЫФт╕Ш уКАтЛзуСР4 уКАс│┐сЙп4 т╡мс▒Ь4 собс╕░т║ЛсПЕ т╖░с╖╣свЩ р▓╜свФр▓╜сиЖт┤л теДтЖ▒сР▓ р┐БсПл с▒╖сПЕ р╕зт╕Ш р▓╛тАВ :рнп Hitoshi Watanabe Lab. Waseda Univ.

сДМр╡З р▓╜свФ т╖░с╖╣▀РраЗ▀Ър▓╜свФс▓з сжнсЧз(     

рмесвЩ собс╕░т║ЛсПЕ V   

2рнп ' р▓╜сиЖрботаисКд 67


уЬЮсЪ▓рамра╗рбЯрамраНтЬнр╣║▀ФраЖсСктЦ╜ра║райраЧрбж▀жуСР▀ФраЖтОЗтУеузЩуЬЮсМАсСктЦ╜▀ж▀Е▀МраЖт╖ЮтЗЗ▀йуЖдтнБ▀Зрамра╗рбЯрамтЬнр╣║▀жр╖╕▀╖▀Фр┤▓сиРузЩ

╘ЩуЖдтнБрлПтЯО▀вр▓╜▀М▀ЪрбДра▓рбпрбж▀грамра╗рбЯрамр╖╗сФХс▓з▀йр┐БсПлр▓╜сиЖ уЖдтнБрлПтЯО▀жраГраЖрбДра▓рбпрбж▀йрагрбЮрбпрбКр▓╜▀М тАл▐УтАмуЖдтнБтАЫриЕуЗ▒▀жуР┐р╕Н▀З▐╜раЖсВРр╕зтАл▐ФтАмуЖдтнБр┤Ар╕з▀й▀╢▀Ж▀жуР┐р╕Н▀йр┤Ар╕з▀Зр╖╗ сФХс▓з▀жсУЗуЧАраНр╖╕▀╖▀Ф▀гтаи▀ГтАл▐ФтАмсЙ│уЫОраНт┤Х▀Ю▀Ъ рбДра▓рбпрбжраН рагрбЮрбп рбК▀жр▓╜▀М▀ЪтАл▐ХтАмуЖдтнБтАЫриЕуЗ▒▀жуР┐р╕Н▀З▀е▐┐рбДра▓рбпрбжраНрагрбЮрбпрбК #тАл▐ФтАмуЖдтнБ тАЫриЕуЗ▒▀жуР┐р╕Н▀З▐╜раЖрбДра▓рбпрбжраНрагрбЮрбпрбК $ ▀г▀ФраЖузФр┐С узХтАл▐ХтАм

р┐С тАл рбКрбпрбЮраг▐УтАм# ▀грагрбЮрбпрбК $ ▀йсоисС╝р┐С

тАл рбКрбпрбЮраг▐УтАм#тАл рбКрбпрбЮраг▐ФтАм$ ▀П▀г▀вуЖдтнБр┤Ар╕з▀грамра╗рбЯрамр╖╗сФХс▓з▀йуСРрме раНтРЬ▀Ф▀Ъ▀╝тАл▐ФтАмр┐БсПлр▓╜сиЖраНт┤Х▀Б р┐С тАл▐ХтАм рборагрбЮрбпрбК # р┐БсПлсС╝▀ктАл▐ФтАм [Z ▀вт┤л▀Ф▀О▀г▀З▀в▀ИраЖтАл▐ХтАм р┐БсПлсС╝▀йуКАтЛзуСР▀к 4 ▀в▐╜раЖтАл▐ХтАм р▓╜ свФ р▓╜ сиЖ ▀й тЪ┐ сиРтАл ▀й ▀О ▐ФтАмуКА р┐Б сПл сС╝ ▀к ▀й с│У с╕░ ▀в сжн сЧз ▀в ▐╜ раЖ т┤л тАл▐ХтАм рборагрбЮрбпрбК $ р┐БсПлсС╝▀ктАл▐ФтАм [Z ▀вт┤л▀Ф▀О▀г▀З▀в▀ИраЖтАл▐ХтАм р┐БсПлсС╝▀йуКАтЛзуСР▀к 4 ▀в▐╜раЖтАл▐ХтАм р▓╜ свФ р▓╜ сиЖ ▀й тЪ┐ сиРтАл ▀й ▀О ▐ФтАмуКА р┐Б сПл сС╝ ▀к ▀й с│У с╕░ ▀в сжн сЧз ▀в ▐╜ раЖ т┤л тАл▐ХтАм

Hitoshi Watanabe Lab. Waseda Univ.

р▓╜сиЖрботаисКд 68


уЬЮсЪ▓рамра╗рбЯрамраНтЬнр╣║▀ФраЖсСктЦ╜ра║райраЧрбж▀жуСР▀ФраЖтОЗтУеузЩуЬЮсМАсСктЦ╜▀ж▀Е▀МраЖт╖ЮтЗЗ▀йуЖдтнБ▀Зрамра╗рбЯрамтЬнр╣║▀жр╖╕▀╖▀Фр┤▓сиРузЩ

рамра╗рбЯрамр╖╗сФХс▓з[Z 4 уР┐ уР╜ тЬвсТ╗ уР┐ уЖдтнБр┤Ар╕з 

р┐С тАл▐УтАмуЖдтнБрлПтЯО▀вр▓╜▀М▀ЪрбДра▓рбпрбж▀йуЖдтнБр┤Ар╕з▀грамра╗рбЯрамр╖╗сФХс▓з▀йуСРрме

т┤л тАл рбКрбпрбЮраг▐УтАм# ▀йрбДра▓рбпрбж▀йуЖдтнБр┤Ар╕з▀грамра╗рбЯрамр╖╗сФХс▓з▀йуСРрме

р┐БсПлтЫФт╕Ш уКАтЛзуСР4 уКАс│┐сЙп4 т╡мс▒Ь4 собс╕░т║ЛсПЕ т╖░с╖╣свЩ р▓╜свФр▓╜сиЖт┤л теДтЖ▒сР▓ р┐БсПл с▒╖сПЕ р╕зт╕Ш р▓╛тАВ :рнп

сДМр╡З р▓╜свФ с╖╣▀РраЗ▀Ър▓╜свФ сжнсЧз(     

рмесвЩ собс╕░т║ЛсПЕ V 2рнп    

т┤л тАл рбКрбпрбЮраг▐УтАм$ ▀йрбДра▓рбпрбж▀йуЖдтнБр┤Ар╕з▀грамра╗рбЯрамр╖╗сФХс▓з▀йуСРрме

р┐БсПлтЫФт╕Ш уКАтЛзуСР4 уКАс│┐сЙп4 т╡мс▒Ь4 собс╕░т║ЛсПЕ т╖░с╖╣свЩ р▓╜свФр▓╜сиЖт┤л теДтЖ▒сР▓ р┐БсПл с▒╖сПЕ р╕зт╕Ш р▓╛тАВ :рнп

Hitoshi Watanabe Lab. Waseda Univ.

сДМр╡З р▓╜свФ с╖╣▀РраЗ▀Ър▓╜свФ сжнсЧз(     

рмесвЩ собс╕░т║ЛсПЕ V 2рнп  '  

р▓╜сиЖрботаисКд 69


уЬЮсЪ▓рамра╗рбЯрамраНтЬнр╣║▀ФраЖсСктЦ╜ра║райраЧрбж▀жуСР▀ФраЖтОЗтУеузЩуЬЮсМАсСктЦ╜▀ж▀Е▀МраЖт╖ЮтЗЗ▀йуЖдтнБ▀Зрамра╗рбЯрамтЬнр╣║▀жр╖╕▀╖▀Фр┤▓сиРузЩ

тАл▐УтАмсПЕ▀йсмМсЙп тАлрамрбЯра╗рам▐УтАмр╖╗сФХс▓з▀гуЖдтнБрлПтЯО▀г▀йуСРрмераНр▓╜сиЖ▀ФраЖ▀Ъ▀╝тАл рбКрбпрбЮраг▐ФтАм#рбо рагрбЮрбпрбК $ ▀вр╕л▀УуЖдтнБр┤Ар╕зраН▀╜▀ЯрбДра▓рбпрбж▀в▀йс▓зуВ╗раНт┤Х▀БтАл▐ХтАмс▓СуУПраН сЬм▀Ъ▀Ц▀буЖдтнБр┤Ар╕зраНр▓╜уШГ▀Т т┤л тАл▐ФтАмр╕лр▓╜уШГ▀йуЖдтнБр┤Ар╕з▀ж▀Е▀М раЖрамра╗рбЯрамр╖╗сФХс▓зраНсРФсАЛ▀ФраЖ▀О▀г▀всПЕ▀йсмМсЙпраНт┤Х▀Б т┤л р┐С т┤л тАл▐ХтАм т┤л тАл▐УтАмуЖдтнБр┤Ар╕з▀йр▓╜уШГ 0Q    

уЖдтнБр┤Ар╕з уик уик уик уик уик уик

    

рамра╗рбЯрамр╖╗сФХс▓з    

0Q         

уЖдтнБр┤Ар╕з уик уик

уик уик

уик уик

        

рамра╗рбЯрамр╖╗сФХс▓з         

т┤л тАл▐УтАмр▓╜уШГ▀Т▀ЪуЖдтнБр┤Ар╕з▀ж▀Е▀МраЖсРФсАЛрамра╗рбЯрамр╖╗сФХс▓з уЖдтнБр┤Ар╕з уик уик уик уик уик уик

сРФсАЛрамра╗рбЯрамр╖╗сФХ сРФсАЛрамра╗рбЯрамр╖╗сФХ с▓зузФрагрбЮрбпрбК#узХ с▓зузФрагрбЮрбпрбК$узХ      

сРФсАЛрамра╗рбЯрамр╖╗сФХс▓зрагрбЮрбпрбК# рагрбЮрбпрбК$ уик

уик

уик

уик

уик

уик

уЖдтнБр┤Ар╕з 

р┐С тАл▐УтАмр▓╜уШГ▀Т▀ЪуЖдтнБр┤Ар╕з▀ж▀Е▀МраЖсРФсАЛрамра╗рбЯрамр╖╗сФХс▓з т┤л тАл▐УтАмр▓╜уШГ▀Т▀ЪуЖдтнБр┤Ар╕з▀ж▀Е▀МраЖсРФсАЛрамра╗рбЯрамр╖╗сФХс▓з▀йсПЕ▀йсмМсЙп сРФсАЛ р▓╜свФ т╖░с╖╣свЩ рбКрбпрбЮ▀РраЗ▀Ър▓╜свФ ркТт║СсРФсАЛ▀г▀йсПЕтЗг теДтЖ▒сР▓ V 2 6V тАВрое VсВ║тЗЗрнптАВрое 2 6V риФрое VсВ║тЗЗрнприФрое

Hitoshi Watanabe Lab. Waseda Univ.

сДМсвЩ      

сДМсвЩ  

р▓╜сиЖрботаисКд 70


уЬЮсЪ▓рамра╗рбЯрамраНтЬнр╣║▀ФраЖсСктЦ╜ра║райраЧрбж▀жуСР▀ФраЖтОЗтУеузЩуЬЮсМАсСктЦ╜▀ж▀Е▀МраЖт╖ЮтЗЗ▀йуЖдтнБ▀Зрамра╗рбЯрамтЬнр╣║▀жр╖╕▀╖▀Фр┤▓сиРузЩ

тАл▐УтАмтаисКд рбДра▓рбпрбж▀йуЖдтнБр┤Ар╕з▀грамра╗рбЯрамр╖╗сФХс▓з▀жуСР▀ФраЖтаисКд тАл▀йрбжрбпра▓рбД ▐УтАмуЖдтнБр┤Ар╕з▀грамра╗рбЯрамр╖╗сФХс▓з▀йуСРрме▀ктАлтЛз▐ФтАмуСР▀З ▀гс▓зуВ╗тКЫуЬЮ▐┐тЛзуСР▀З▐╜раЖ▀О▀г▀З▐┐▀ГраЖтАл▐ФраЕраГ▀жраЗ▀О▐ХтАмуЖдтнБр┤Ар╕з▀ЗсДв ▀И▀К▀ераЖтАлтУ╣раЕ▀╣▀Я▐ФтАмсСлраЕ▀в▀йсСктЦ╜т╖РтЪЫ▀ЗсДЦуЗ▒▀│▀йт╖ЮтЗЗраНуЖдтнБ▀ФраЖуЗ▒ р▓╜▀ЗсДв▀И▀МраЗ▀лсДв▀И▐┐▀╢▀дтАл▐ФтАмуЬЮсЪ▓▀ж▐┐раЖрй▒▀Зр╕Г▀МраЖрамра╗рбЯрам▀крлР▐┐ ▀г▐┐▀Б▀О▀г▀Зсг┐раД▀Ж▀в▐╜раЖтАл▐ХтАм уЖдтнБрлПтЯО▀вр▓╜▀М▀ЪрбДра▓рбпрбж▀грамра╗рбЯрамр╖╗сФХс▓з▀жуСР▀ФраЖтаисКд тАл рбКрбпрбЮраг▐УтАм# ▀ж▀Е▀МраЖуЖдтнБр┤Ар╕з▀грамра╗рбЯрамр╖╗сФХс▓з▀йуСРрме▀ктАлтЛз▐ФтАмуСР▀З ▀г▀Ж▀ераЕсТЭ▐┐тЛзуСР▀З▐╜раЖ▀г▐┐▀ГраЖтАл▐ХтАм тАл рбКрбпрбЮраг▐УтАм$ ▀ж▀Е▀МраЖуЖдтнБр┤Ар╕з▀грамра╗рбЯрамр╖╗сФХс▓з▀йуСРрме▀ктАлтЛз▐ФтАмуСР▀З ▀г▀┐▀┐тЛзуСР▀З▐╜раЖ▀г▐┐▀ГраЖтАл▐ХтАм тАлтЪ┐▀йраДраЗ▀О▐УтАмсиР▀жраГраЕтАл▐ФтАмуЖдтнБтАЫ▀З▐╜раЕтАл▐ФтАмриМ▀ЯриЕ▀ЗуР╜▀У▀б▐┐раЖтУ╣сСлраЕ уЗ▒ра║райраЧрбж▀йуЬЮсЪ▓тУиуСЖ▀в▀ктАл▐ФтАмуЖдтнБр┤Ар╕з▀гуЬЮсЪ▓▀ж▀Е▀МраЖрамра╗рбЯрам▀Зс▓з рмАтКЫ▀жсЮХтТЦ▀ФраЖтАл▐ХтАмуЖдтнБтАЫ▀З▐╜раЕтАл▐ФтАмриМ▀ЯриЕ▀ЗуР┐▐┐▀б▐┐раЖтУ╣сСлраЕуЗ▒ра║рай раЧрбж▀йуЬЮсЪ▓тУиуСЖ▀в▀ктАл▐ФтАмуЖдтнБр┤Ар╕з▀гуЬЮсЪ▓▀ж▀Е▀МраЖрамра╗рбЯрам▀криЕ▀ЗуР╜▀У ▀б▐┐раЖсВРр╕з▀жс▓з▀┤▀бс▓зрмАтКЫ▀жсЮХтТЦ▀к▀Т▀е▐┐▀ЗтАлраЖ▐╜▐ФтАмтТЯсР▓▀йс▓зрмАуСРрме ▀ж▐╜раЖ▀О▀г▀Зр▓╜▀ЖраЖтАл▐ХтАм сПЕ▀йсмМсЙп▀йтаисКд тАл▀йрбКрбпрбЮраг▀й▀Я ▐Я▐УтАмсРФсАЛ▀ктХм▀Т▐┐тАл▀Б▐┐▀г▐атАмсПлс╜╡ркТт║СраНтФЩ▀бтАл▐ФтАмр╕луЖд тнБр┤Ар╕з▀ж▀Е▀МраЖрагрбЮрбпрбК #$ ▀йсРФсАЛрамра╗рбЯрамр╖╗сФХс▓з▀йсПЕ▀йсмМсЙпраН т┤Х▀Ю▀ЪтЪ┐сиРтАл▀й ▐ФтАмс│Ус╕░▀всжнсЧз▀есПЕ▀ксУзраДраЗ▀е▀Ж▀Ю▀ЪтАл▀Я ▐ЯраЕ▀╣▀Я▐ХтАм ▀йрагрбЮрбпрбК▀йсРФсАЛ▀ктХм▀Т▐┐тАл▀Б▐┐▀г▐атАмсПлс╜╡ркТт║С▀ксЮОсЫп▀РраЗраЖ▀О▀г▀ж▀е раЕтАл▐ФтАмуЖдтнБр┤Ар╕з▀грагрбЮрбпрбК #$ ▀г▀йсПЕ▀к▀е▐┐▀г▐┐▀Б▀О▀г▀ж▀ераЖтАл▐ХтАм тАлтЪ┐▀й▀О▐УтАмсиР▀крамра╗рбЯрамраНтЬнр╣║▀ФраЖуЬЮсЪ▓тУиуСЖ▀йра║райраЧрбжраНтаи▀ГраЖуУЩ ▀жтАл▀й▀д▐ФтАмс╜Р▀жтаисШж▀Т▀бра║райраЧрбжраН▀ФраЗ▀лраГ▐┐▀ЖраНуЧ╝тк║▀жт┤л▀Ф▀О▀г▀ж ▀ераЖ▀гтаи▀ГраЖтАл▐ХтАм

Hitoshi Watanabe Lab. Waseda Univ.

р▓╜сиЖрботаисКд 71


уЬЮсЪ▓рамра╗рбЯрамраНтЬнр╣║▀ФраЖсСктЦ╜ра║райраЧрбж▀жуСР▀ФраЖтОЗтУеузЩуЬЮсМАсСктЦ╜▀ж▀Е▀МраЖт╖ЮтЗЗ▀йуЖдтнБ▀Зрамра╗рбЯрамтЬнр╣║▀жр╖╕▀╖▀Фр┤▓сиРузЩ

тАл▐УтАмуЬЮ▀Р▀йсДМр╡╗▀жраГраЖрамра╗рбЯрамр╖╗сФХт╕Шс╖╣ тАл▐УтАмр┐БсПлр▓╜сиЖ тАл▐УтАмуЬЮ▀Р▀йсДМр╡╗▀грамра╗рбЯрамр╖╗сФХ▀йуСРрмераНсг┐раД▀Ж▀ж▀ФраЖ▀Ъ▀╝▀жтАл▐ФтАмуЬЮ▀Р ▀П▀г▀жтЦЪр▓┤▀Т▀ЪсРФсАЛрамра╗рбЯрамр╖╗сФХрнпраНтЖк▐┐▀бр┐БсПлр▓╜сиЖраНт┤Х▀Б т┤л тАл▐ХтАм т┤л тАл▐УтАмр╕жуЬЮ▀Р▀йсРФсАЛрамра╗рбЯрамр╖╗сФХрнп уЬЮ▀Р O  

#  

$  

% сРФсАЛрамра╗рбЯрамр╖╗сФХрнп    

р┐БсПлсС╝▀ктАл▐ФтАм [Z ▀вт┤л▀Ф▀О▀г▀З▀в▀ИраЖтАл▐ХтАм р┐БсПлсС╝▀йуКАтЛзуСР▀к 4 ▀в▐╜раЖтАл▐ХтАм р▓╜свФр▓╜сиЖ▀йтЪ┐сиРтАл▀й▀О▐ФтАмр┐БсПлсС╝▀к ▀йс│Ус╕░▀всжнсЧз▀в▀к▀е▀Ж▀Ю▀Ъ р┐С т┤л тАл▐ХтАм

 [Z 4рамра╗рбЯрамр╖╗сФХрнп

 уЬЮ▀Р

р┐С тАл▐УтАмуЬЮ▀Р▀йсДМр╡╗▀грамра╗рбЯрамр╖╗сФХрнп▀йр┐БсПлр▓╜сиЖ

Hitoshi Watanabe Lab. Waseda Univ.

р▓╜сиЖрботаисКд 72


уЬЮсЪ▓рамра╗рбЯрамраНтЬнр╣║▀ФраЖсСктЦ╜ра║райраЧрбж▀жуСР▀ФраЖтОЗтУеузЩуЬЮсМАсСктЦ╜▀ж▀Е▀МраЖт╖ЮтЗЗ▀йуЖдтнБ▀Зрамра╗рбЯрамтЬнр╣║▀жр╖╕▀╖▀Фр┤▓сиРузЩ

т┤л тАл▐УтАмуЬЮ▀Р▀йсДМр╡╗▀грамра╗рбЯрамр╖╗сФХрнп▀йр┐БсПлр▓╜сиЖ

р┐БсПлтЫФт╕Ш уКАтЛзуСР4 уКАс│┐сЙп4 т╡мс▒Ь4 собс╕░т║ЛсПЕ т╖░с╖╣свЩ р▓╜свФр▓╜сиЖт┤л теДтЖ▒сР▓ р┐БсПл с▒╖сПЕ р╕зт╕Ш р▓╛тАВ :рнп

сДМр╡З р▓╜свФ т╖░с╖╣▀РраЗ▀Ър▓╜свФс▓з сжнсЧз(     

рмесвЩ собс╕░т║ЛсПЕ V   

Hitoshi Watanabe Lab. Waseda Univ.

2рнп 

р▓╜сиЖрботаисКд 73


уЬЮсЪ▓рамра╗рбЯрамраНтЬнр╣║▀ФраЖсСктЦ╜ра║райраЧрбж▀жуСР▀ФраЖтОЗтУеузЩуЬЮсМАсСктЦ╜▀ж▀Е▀МраЖт╖ЮтЗЗ▀йуЖдтнБ▀Зрамра╗рбЯрамтЬнр╣║▀жр╖╕▀╖▀Фр┤▓сиРузЩ

тАл▐УтАмсПЕ▀йсмМсЙп тАл▐УтАмуЬЮ▀Р▀ЗриД▀ЗраЖ▀ж▀ЯраЗрамра╗рбЯрамр╖╗сФХ▀З▀д▀йраГ▀Б▀жриД▀ЗраЖ▀й▀ЖраНтАл▐ФтАмуЬЮ ▀РуСЖ▀йрамра╗рбЯрамр╖╗сФХрнп▀всПЕ▀йсмМсЙпраНт┤Х▀Б▀О▀г▀жраГраЕсг┐раД▀Ж▀ж▀ФраЖ

т┤л т┤л т┤л тАл▐ХтАм

т┤л тАл▐УтАмуЬЮ▀Р▀П▀г▀йрамра╗рбЯрамр╖╗сФХ▀йсПЕ▀йсмМсЙпузФOрбоO уСЖузХ

сДМсвЩ сДМсвЩ сРФсАЛ  р▓╜свФ  т╖░с╖╣свЩ  рбКрбпрбЮ▀РраЗ▀Ър▓╜свФ ркТт║СсРФсАЛ▀г▀йсПЕтЗг теДтЖ▒сР▓ V 2 6V тАВрое VсВ║тЗЗрнптАВрое 2 6V риФрое VсВ║тЗЗрнприФрое т┤л тАл▐УтАмуЬЮ▀Р▀П▀г▀йрамра╗рбЯрамр╖╗сФХ▀йсПЕ▀йсмМсЙпузФOрбоO уСЖузХ

сДМсвЩ сДМсвЩ сРФсАЛ  р▓╜свФ  т╖░с╖╣свЩ  рбКрбпрбЮ▀РраЗ▀Ър▓╜свФ ркТт║СсРФсАЛ▀г▀йсПЕтЗг теДтЖ▒сР▓ V 2 6V тАВрое VсВ║тЗЗрнптАВрое 2 6V риФрое VсВ║тЗЗрнприФрое т┤л тАл▐УтАмуЬЮ▀Р▀П▀г▀йрамра╗рбЯрамр╖╗сФХ▀йсПЕ▀йсмМсЙпузФOрбоO уСЖузХ

сРФсАЛ р▓╜свФ т╖░с╖╣свЩ рбКрбпрбЮ▀РраЗ▀Ър▓╜свФ ркТт║СсРФсАЛ▀г▀йсПЕтЗг теДтЖ▒сР▓ V 2 6V тАВрое VсВ║тЗЗрнптАВрое 2 6V риФрое VсВ║тЗЗрнприФрое

Hitoshi Watanabe Lab. Waseda Univ.

сДМсвЩ      

сДМсвЩ  

р▓╜сиЖрботаисКд 74


уЬЮсЪ▓рамра╗рбЯрамраНтЬнр╣║▀ФраЖсСктЦ╜ра║райраЧрбж▀жуСР▀ФраЖтОЗтУеузЩуЬЮсМАсСктЦ╜▀ж▀Е▀МраЖт╖ЮтЗЗ▀йуЖдтнБ▀Зрамра╗рбЯрамтЬнр╣║▀жр╖╕▀╖▀Фр┤▓сиРузЩ

тАл▐УтАмтаисКд р┐БсПлр▓╜сиЖ▀йтаисКд тАл▐УтАмр┐БсПлр▓╜сиЖ▀йтЪ┐сиРтАл▐ФтАмуЬЮ▀РсДМр╡╗▀грамра╗рбЯрамр╖╗сФХ▀йуСРрме▀к с│Ус╕░▀всжн сЧз▀г▀кт╕Т▀Г▀е▀Ж▀Ю▀Ъ▀ЗтАл▐ФтАмуКАтЛзуСР▀к ▀гуЬЮ▐┐тЛзуСРуСРрме▀З▀║раДраЗ▀ЪтАл▐ХтАм ▀ОраЗ▀жраГраЕуЬЮ▀Р▀ЗуЬЮ▀К▀ераЖ▀ж▀ЯраЗ▀брамра╗рбЯрамр╖╗сФХ▀ксТЭ▀Кр▓┤раЖ▀г▐┐▀Б ▀О▀г▀Зр▓╜▀ЖраЖтАл▐ХтАм сПЕ▀йсмМсЙп▀йтаисКд тАл▐Я▐УтАмуЬЮ▀Р▀ЗтЗг▀е▀Ю▀б▀╜рамра╗рбЯрамр╖╗сФХрнп▀ктХм▀Т▐┐тАл▀Б▐┐▀г▐атАмсПлс╜╡ркТт║СраН тФЩ▀бтАл▐ФтАмOOтАл▐ФтАмOOтАл▐ФтАмOO ▀йуСЖ▀в▀ШраЗ▀ЩраЗ▀йрамра╗рбЯрам р╖╗сФХрнп▀йсПЕ▀йсмМсЙпраНт┤Х▀Ю▀ЪтЪ┐сиРтАл▀й ▀враЗ▀ЩраЗ▀Ш▐ФтАмс│Ус╕░▀всжнсЧз▀есПЕ ▀ксУзраДраЗ▀е▀Ж▀Ю▀ЪтАл▐ЯраЕ▀╣▀Я▐ХтАмуЬЮ▀Р▀ЗтЗг▀е▀Ю▀б▀╜рамра╗рбЯрамр╖╗сФХрнп▀ктХм ▀Т▐┐тАл▀Б▐┐▀г▐атАмсПлс╜╡ркТт║С▀ксЮОсЫп▀РраЗраЖ▀О▀г▀ж▀ераЕтАл▐ФтАмуЬЮ▀РуСЖ▀врамра╗рбЯрам р╖╗сФХрнп▀йуЧ╝тк║▀есПЕ▀к▀е▐┐▀г▐┐▀Б▀О▀г▀ж▀ераЖтАл▐ХтАм тАл▐УтАмр╕жуЬЮ▀Р▀П▀г▀йсПЕ▀йсДв▀И▀РраН▀║раЖ▀г OO уСЖ▀в▀йрамра╗рбЯрамр╖╗сФХ рнп▀йсПЕ▀Зсжи▀╜сДв▀И▀КтАл▐ФтАмс░┤▐┐▀в OO уСЖ▀в▀йрамра╗рбЯрамр╖╗сФХрнп▀йсПЕ▀З сДв▀И▐┐тАл▐ХтАмOO уСЖ▀в▀йрамра╗рбЯрамр╖╗сФХрнп▀йсПЕ▀к▀╢▀╖▀е▐┐▀О▀г▀Зр▓╜ ▀ЖраЖтАл▐ХтАм

Hitoshi Watanabe Lab. Waseda Univ.

р▓╜сиЖрботаисКд 75


уЬЮсЪ▓рамра╗рбЯрамраНтЬнр╣║▀ФраЖсСктЦ╜ра║райраЧрбж▀жуСР▀ФраЖтОЗтУеузЩуЬЮсМАсСктЦ╜▀ж▀Е▀МраЖт╖ЮтЗЗ▀йуЖдтнБ▀Зрамра╗рбЯрамтЬнр╣║▀жр╖╕▀╖▀Фр┤▓сиРузЩ

тАлтГ╗▐УтАмсЙ│▀г %) ▀йрамра╗рбЯрамр╖╗сФХсПЕт╕Шс╖╣ тАл▐УтАмсПЕ▀йсмМсЙп тАлтГ╗▐УтАмсЙ│▀г %) ▀в▀йуЬЮсЪ▓рлХуЫО▀врамра╗рбЯрамр╖╗сФХ▀жсПЕ▀З▐╜раЖ▀ЖраНсг┐раД▀Ж ▀ж▀ФраЖ▀Ъ▀╝тАлрамрбЯра╗рам▀йраЗ▀ЩраЗ▀Ш▐ФтАмр╖╗сФХрнп▀всПЕ▀йсмМсЙпраНт┤Х▀Б р┐С т┤л тАл▐ХтАм 

рамра╗рбЯрамр╖╗сФХрнпTGCN %)

 #

$

%

&

'

р┐С тАлт╡Н▐УтАмуЫОтак▀П▀г▀йтГ╗сЙ│▀г %) ▀йрамра╗рбЯрамр╖╗сФХрнп

т┤л тАлтГ╗▐УтАмсЙ│▀г %) ▀йрамра╗рбЯрамр╖╗сФХрнп▀йсПЕ▀йсмМсЙп

сРФсАЛ р▓╜свФ т╖░с╖╣свЩ ркТт║СсРФсАЛ▀г▀йсПЕтЗг теДтЖ▒сР▓ V 2 6V тАВрое VсВ║тЗЗрнптАВрое 2 6V риФрое VсВ║тЗЗрнприФрое

Hitoshi Watanabe Lab. Waseda Univ.

TGCN %)       

р▓╜сиЖрботаисКд 76


уЬЮсЪ▓рамра╗рбЯрамраНтЬнр╣║▀ФраЖсСктЦ╜ра║райраЧрбж▀жуСР▀ФраЖтОЗтУеузЩуЬЮсМАсСктЦ╜▀ж▀Е▀МраЖт╖ЮтЗЗ▀йуЖдтнБ▀Зрамра╗рбЯрамтЬнр╣║▀жр╖╕▀╖▀Фр┤▓сиРузЩ

тАл▐УтАмтаисКд тАлтГ╗▐Я▐УтАмсЙ│▀г %) ▀врамра╗рбЯрамр╖╗сФХрнп▀ктХм▀Т▐┐тАл▀Б▐┐▀г▐атАмсПлс╜╡ркТт║СраНтФЩ ▀бтАлтГ╗▐ФтАмсЙ│▀г %) ▀г▀йуСЖ▀врамра╗рбЯрамр╖╗сФХрнп▀йсПЕ▀йсмМсЙпраНт┤Х▀Ю▀ЪтЪ┐сиРтАл▐ФтАм 2 6V тАВроетАл▐ФтАм2 6V риФрое▀в с│Ус╕░▀всжнсЧз▀есПЕ▀З▀║раДраЗ▀ЪтАл▀Я▐ХтАм ▀╣раЕтАлтГ╗▐ЯтАмсЙ│▀г %) ▀врамра╗рбЯрамр╖╗сФХрнп▀ктХм▀Т▐┐тАл▀Б▐┐▀г▐атАмсПлс╜╡ркТт║С▀ксЮО сЫп▀РраЗраЖ▀О▀г▀ж▀ераЕтАлтГ╗▐ФтАмсЙ│▀г %) ▀в▀крамра╗рбЯрамр╖╗сФХ▀жсПЕ▀З▐╜раЖ▀гт╕Т ▀ГраЖтАл▐ХтАм тАлтГ╗▐УтАмсЙ│▀г %) ▀в▀йрамра╗рбЯрамр╖╗сФХрнп▀йсРФсАЛраН▀г▀Ю▀бс▓зуВ╗▀Т▀Ъ▀г▀ОраИтАл▐ФтАм %) ▀ж▀Е▀МраЖрамра╗рбЯрамр╖╗сФХрнп▀ктГ╗сЙ│▀йрамра╗рбЯрамр╖╗сФХрнп▀й тТЯсР▓▀й р╖╗сФХ▀З▐╜раЖ▀О▀г▀Зр▓╜▀ЖраЖтАл▐ХтАм тАл▐УтАмркПриД▀й▀О▀граНтаисШж▀ФраЖ▀О▀г▀жраГраЕтАлтГ╗▐ФтАмсЙ│▀в▀кт┤Х▀Б▀О▀г▀йр▓┤сзк▀е▐┐ тББс┤л▀в▀йрамра╗рбЯрамр╖╗сФХ▀йсЙ│уЫОраН %) раНтЖк▐┐▀бт┤Х▀Б▀О▀г▀Зр╕Щтв╗▀г▀ераЖтАл▐ХтАм

Hitoshi Watanabe Lab. Waseda Univ.

р▓╜сиЖрботаисКд 77


㜞ᚲࠬ࠻࡟ࠬࠍ✭๺ߔࠆᑪ▽࠺ࠩࠗࡦߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ㧙㜞ጀᑪ▽ߦ߅ߌࠆⷞ⇇ߩㆤ⭁߇ࠬ࠻࡟ࠬ✭๺ߦ෸߷ߔലᨐ㧙

Chapter 07

Model

ࡕ ࠺ ࡞

Hitoshi Watanabe Lab. Waseda Univ.

ࡕ࠺࡞ 78


уЬЮсЪ▓рамра╗рбЯрамраНтЬнр╣║▀ФраЖсСктЦ╜ра║райраЧрбж▀жуСР▀ФраЖтОЗтУеузЩуЬЮсМАсСктЦ╜▀ж▀Е▀МраЖт╖ЮтЗЗ▀йуЖдтнБ▀Зрамра╗рбЯрамтЬнр╣║▀жр╖╕▀╖▀Фр┤▓сиРузЩ

тАлрбЮра║рбХ▐УтАмр╡╗▀йс╡╣раЗ тАл▀й▀втФи ▐УтАмр▓╜сиЖ▀жраГраЕтАл▐ФтАмуЬЮсЪ▓▀ж▀Е▀МраЖт╖ЮтЗЗуЖдтнБ▀грамра╗рбЯрам▀йуСРрме▀ктАл▐ФтАм тАл▐ЯтАмуЬЮ▀РтАл▐атАм рботАл▐ЯтАмуЖдтнБтАЫраНрлХтЩ╜р╡╗▀Т▀Ъ рбДрбЬрбФрбпра▓тАлтГ╗▐Ярбо▐атАмсЙ│▀Ж %)тАл▐атАм╧Ирамра╗ рбЯрамр╖╗сФХс▓з▀гт┤л▀Ф▀О▀г▀З▀в▀ИраЖ▀гтаи▀ГтАл▐ФтАм тЛбтКЫсДМсвЩ [ узжрамра╗рбЯрамр╖╗сФХс▓з т║Ссг┐сДМсвЩ Z узжтАл▐ЯтАмуЬЮ▀РтАл▐Ярбо▐атАмуЖдтнБтАЫраНрлХтЩ╜р╡╗▀Т▀Ъ рбДрбЬрбФрбпра▓тАлтГ╗▐Ярбо▐атАм тАл▐У▐У▐У▐У▐У▐У▐УтАмсЙ│▀Ж %)тАлт╕│▀г▐атАмсЙп▀ТтАл▐ФтАмуКАр┐БсПлр▓╜сиЖраНт┤Х▀БтАл▐ХтАм т║Ссг┐сДМсвЩ▀й▀Б▀ЬтАлтГ╗▐ЯтАмсЙ│▀Ж %)тАлтКЫт╛░▀к▐атАмсДМсвЩ▀й▀Ъ▀╝ра│рбТрбпсДМсвЩр╡╗раНт┤Х▀БтАл▐ХтАм тГ╗сЙ│узж:тАл▐УтАм: %)тАл▐УтАмузж:тАл▐УтАм: ▀ОраЗраДраНтЖк▐┐▀буКАр┐БсПлр▓╜сиЖраНт┤Х▀Б т┤л тАл▐ХтАм т┤л тАлрамрбЯра╗рам▐УтАмр╖╗сФХс▓з▀гт║Ссг┐сДМсвЩ

Hitoshi Watanabe Lab. Waseda Univ.

0Q

уЬЮ▀Р O

                          

                          

тг╢сГЭ▀йр╖Ш сРеуХЩ▀ЖраДтг╢сГЭтФЩ сЭ╣р▓┤▀ТтУ╣ уР┐р╕Н▀ЖраД▀й тГ╗сЙ│ ▀║ OO ▀ЬриД▀ЗраЕ▀йуЬЮ▀Р ▀йуЬЮ▀Р сРе▀йтУнр▓┤                                                                                                                                  

%)

сРФсАЛрамра╗рбЯрамр╖╗сФХс▓з

                          

                          

рбХра║рбЮ 79


㜞ᚲࠬ࠻࡟ࠬࠍ✭๺ߔࠆᑪ▽࠺ࠩࠗࡦߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ㧙㜞ጀᑪ▽ߦ߅ߌࠆⷞ⇇ߩㆤ⭁߇ࠬ࠻࡟ࠬ✭๺ߦ෸߷ߔലᨐ㧙

‫࡞࠺ࡕޓ‬ൻ ‫ޓ‬㊀࿁Ꮻಽᨆࠍⴕߞߚ⚿ᨐ‫ޔ‬ ⋡⊛ᄌᢙߢ޽ࠆࠬ࠻࡟ࠬ෻ᔕᲧࠍ⺑᣿ᄌᢙߢ⴫ߔᑼߪ‫ޔ‬ ^[^C : D : E : F : G : H : I : C 㜞ߐ D ⣶ოߩෘߺ OO E ᐥ㕙߆ࠄ⣶ო┙ߜ਄߇ࠅߩ㜞ߐ OO F ᝹಴ߒ⓹ߩ㜞ߐ OO G 㐿ญ߆ࠄߩᐥߩ⓭಴ OO H ⃻ታ I%) : : : : : : : ߣ⴫ߔߎߣ߇ߢ߈ࠆ‫ޕ‬ ࿁Ꮻᑼߩ㊀⋧㑐ߪ 4 ߢ޽ࠆ‫ޕ‬ ಽᢔಽᨆߩ⚿ᨐ‫ߩߎޔ‬㊀࿁Ꮻᑼߪ ߩ᳓Ḱߢ᦭ᗧߢ޽ࠆ‫ޕ‬ 2 ୯ࠍߺࠆߣ‫ޟ‬㜞ߐ‫⃻ޟߣޠ‬ታ߆ %)‫ ߪޠ‬᳓Ḱߦ߅޿ߡ᦭ᗧߢ޽ ࠅ‫ޟޔ‬ㆤ⭁‛ࠍ૕♽ൻߒߚ ࡄ࡜ࡔ࡯࠲‫ ߪޠ‬᳓Ḱߢ᦭ᗧߢߪߥ ߆ߞߚ‫ޟߪߣߎߩߎޕ‬ㆤ⭁‛ࠍ૕♽ൻߒߚࡄ࡜ࡔ࡯࠲‫ߩޠ‬ฦኸᴺ୯ ߩ㜞ᚲߦ߅ߌࠆࠬ࠻࡟ࠬ߳ߩ⋥ធᓇ㗀߇ૐ޿ߣ޿߁ߎߣࠍ␜ߒߡ޿ ࠆ ⴫ ‫ޕ‬ ࿁Ꮻ⛔⸘ ㊀⋧㑐4 ㊀᳿ቯ4 ⵬ᱜ4 ᮡḰ⺋Ꮕ ᷹ⷰᢙ

⴫ ‫ޓ‬㊀࿁Ꮻಽᨆߩ⚿ᨐ   

ಽᢔಽᨆ⴫ ⥄↱ᐲ ࿁Ꮻ ᱷᏅ ว⸘ ಾ  㜞ߐ ⣶ოߩෘߺ ᐥ㕙߆ࠄ⣶ო┙ߜ਄߇ࠅߩ㜞ߐ ᝹಴ߒ⓹ߩ㜞ߐ 㐿ญ߆ࠄߩᐥߩ⓭಴ ⃻ታ %)

Hitoshi Watanabe Lab. Waseda Univ.

ᄌേ ಽᢔ ᷹ⷰߐࠇߚಽᢔᲧ ᦭ᗧ(   '   

ଥᢙ    

ᮡḰ⺋Ꮕ    

V    

2୯ '   ' 

ࡕ࠺࡞ 80


уЬЮсЪ▓рамра╗рбЯрамраНтЬнр╣║▀ФраЖсСктЦ╜ра║райраЧрбж▀жуСР▀ФраЖтОЗтУеузЩуЬЮсМАсСктЦ╜▀ж▀Е▀МраЖт╖ЮтЗЗ▀йуЖдтнБ▀Зрамра╗рбЯрамтЬнр╣║▀жр╖╕▀╖▀Фр┤▓сиРузЩ

тАл▀йрбЮра║рбХ▐УтАмсмМт╕╜ тАл▐УтАмр│итЦ╡ раГраЕуЬЮсЪ▓▀ж▀Е▀МраЖрамра╗рбЯрамр╖╗сФХ▀ктАл▐ФтАмуЬЮсЪ▓▀йуЬЮ▀Ррботг╢сГЭ▀й р╖Ш▀║рбосРеуХЩ▀ЖраДтг╢сГЭтФЩ▀ЬриД▀ЗраЕ▀йуЬЮ▀РрбосЭ╣р▓┤▀ТтУ╣▀йуЬЮ▀РрбоуР┐р╕Н▀ЖраД ▀йсРе▀йтУнр▓┤▀й уЧДтЛб▀Зр▓╜▀ЖраЗ▀лтЦЪр▓┤▀в▀ИраЖтАл▐ХтАм тАл▐УтАмсгВ▀Ъ▀жуЬЮсЪ▓▀в▀йрамра╗рбЯрамт╕Шс╖╣сЙ│уЫОраНт┤Х▀Ю▀ЪтЪ┐сиРраНуЬЮсЪ▓рамра╗рбЯрам▀й рйНс╖╣рбХра║рбЮ▀жсТ░▀б▀к▀╝тАл▐ФтАмсЙ│уЫОтЪ┐сиР▀грбХра║рбЮ▀втЦЪр▓┤▀РраЗ▀ЪсвЩрнпраНс▓зуВ╗ ▀ФраЖ▀О▀г▀втАлтЖксжн▀йрбЮра║рбХ▐ФтАмсХИ▀ж▀Я▐┐▀бсмМт╕╜раН▀ФраЖтАл▐ХтАм смМт╕╜сЙ│уЫО сзжркЩ # CDEFGH сзжркЩ $ CDEFGH ▀ОраЗраД▀йсзжркЩраНуЬЮсЪ▓▀ж▀Е▀МраЖрамра╗рбЯрамрйНс╖╣рбХра║рбЮ ╘Ш ▀жркНр▒Й▀ФраЖтАл▐ХтАм ^[^CDE FG H ╠Ц ╘Ш ркНр▒Й▀йтЪ┐сиРтАл▐ФтАм сзжркЩ # ▀йрйНс╖╣рамра╗рбЯрамрнп сзжркЩ $ ▀йрйНс╖╣рамра╗рбЯрамрнп ▀г▀е▀Ю▀ЪтАл▐ХтАм ▀╣▀ЪсзжркЩ #$ ▀вт┤Х▀Ю▀Ърамра╗рбЯрамт╕Шс╖╣сЙ│уЫО▀йтЪ┐сиР▀ктАл▐ФтАм сзжркЩ # ▀йрамра╗рбЯрамт╕Шс╖╣рнп сзжркЩ # ▀йрамра╗рбЯрамт╕Шс╖╣рнп ▀г▀е▀Ю▀ЪтАл▐ХтАм сзжркЩ #$ уСЖ▀йс▓зраН▀граЖ▀гтАл▐ФтАм рйНс╖╣рбХра║рбЮузжсзжркЩ $ сзжркЩ # т╕Шс╖╣сЙ│уЫОтАл▐УтАмузжсзжркЩ $ сзжркЩ # ▀г▀е▀Ю▀ЪтАл▐ХтАм тАл▐УтАмркПриД▀й▀О▀г▀ЖраДсзДтОЗтУе▀всЛЙ▀Ир▓┤▀Т▀ЪуЬЮсЪ▓▀ж▀Е▀МраЖрамра╗рбЯрам▀йрйНс╖╣ рбХра║рбЮ▀ктАлраНрамрбЯра╗рам▐ФтАмсЧ╡▀УраЖрнШрй▒сПЕ▀З▐╜раЖ▀Ъ▀╝тАл▐ФтАмсвЩрнптеДрлХ▀йсДв▀И▀Р ▀всЙ│уУЩ▀йрамра╗рбЯрамраНс╖╣раЖ▀О▀г▀кр┐ОуФН▀в▐╜раЖ▀ЗтАлсзж▀й▀Ж▀Я▀К▐┐▐ФтАмркЩуСЖ▀в рамра╗рбЯрамрнпраНс▓зуВ╗▀ФраЖ▀О▀г▀ж▀ксУОтФЩ▀браЖ▀О▀г▀Зр▓┤сзксУзраЖтАл▐ХтАм

Hitoshi Watanabe Lab. Waseda Univ.

рбХра║рбЮ 81


㜞ᚲࠬ࠻࡟ࠬࠍ✭๺ߔࠆᑪ▽࠺ࠩࠗࡦߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ㧙㜞ጀᑪ▽ߦ߅ߌࠆⷞ⇇ߩㆤ⭁߇ࠬ࠻࡟ࠬ✭๺ߦ෸߷ߔലᨐ㧙

Chapter 08

Conclusion

⚿ ⺰

Hitoshi Watanabe Lab. Waseda Univ.

⚿⺰ 82


уЬЮсЪ▓рамра╗рбЯрамраНтЬнр╣║▀ФраЖсСктЦ╜ра║райраЧрбж▀жуСР▀ФраЖтОЗтУеузЩуЬЮсМАсСктЦ╜▀ж▀Е▀МраЖт╖ЮтЗЗ▀йуЖдтнБ▀Зрамра╗рбЯрамтЬнр╣║▀жр╖╕▀╖▀Фр┤▓сиРузЩ

тАлт║░тЪ┐▐УтАм тАлтОЗсзД▐УтАмтУе▀в▀ктАл▐ФтАмуЬЮсМАсСктЦ╜▀ж▀Е▀МраЖт╖ЮтЗЗ▀йуЖдтнБ▀Зрамра╗рбЯрамраНтЬнр╣║▀Р▀Ц сУзраЖ▀О▀г▀Зр▓╜▀Ж▀Ю▀ЪтАл▐ХтАм тАл▐УтАмуЬЮсЪ▓▀ж▀Е▀МраЖрамра╗рбЯрам▀йрйНс╖╣рбХра║рбЮраНтЖк▐┐раЖ▀О▀г▀врз╗сЙп▀йрамра╗рбЯ рамрнпраНсУзраДраЗраЖ▀й▀Ы▀ЗтАл▐ФтАмуКАр┐БсПлр▓╜сиЖ▀┐сПЕ▀йсмМсЙп▀йтЪ┐сиР▀ЖраДт╖Ч▀б▀╜тАл▐ФтАм O тТЯсР▓▀╣▀в▀ераДуЬЮ▀Рт╖РтЪЫ▀Зсжи▀╜рамра╗рбЯрам▀жсУЗуЧА▀Т▀б▀ЕраЕтАл▐ФтАмсСктЦ╜ тУиуСЖ▀йсн┤сЪСт╖РтЪЫ▀куЬЮ▀Р▀╢▀д▀ксУЗуЧА▀Т▀б▐┐▀е▐┐тАл▀краЗ▀О▐ХтАмсТ░с╜╝▀йтЪ┐сиР▀в ▐╜раЕтАл▐ФтАмуЬЮ▀Р▀ЗсУЗуЧА▀ФраЖрамра╗рбЯрам▀ЖраДсСктЦ╜тУиуСЖ▀йсн┤сЪСт╖РтЪЫ▀йр┤▓сиР▀жраГ раЕ▐┐▀Ж▀жрамра╗рбЯрамраНтЬнр╣║▀Т▀б▐┐▀МраЖ▀Ж▀Зр╗зуЧ┤▀е▀й▀в▐╜раЖтАл▀Ю▐┐▀Б▀Ш▐ХтАм ▀Ът╖░с╜Р▀ЖраДт╖ЧраЗ▀лтАлтЗЗт╖Ю▐ФтАмуЖдтнБ▀грамра╗рбЯрамтЬнр╣║▀г▀йтЛзуСРуСРрме▀ксТЭ▀КтАл▐ФтАм уЖдтнБр┤Ар╕з▀ЗсДв▀И▀МраЗ▀луЬЮсЪ▓▀ж▀Е▀МраЖрамра╗рбЯрам▀ктЬнр╣║р▓┤сзкраЖ▀й▀в▐╜ раЖтАл▀Ъ▀╣▐ХтАмуКАр┐БсПлр▓╜сиЖ▀йтЪ┐сиР▀ЖраД▀╜р▓╜▀ЖраЖраГ▀Б▀жтАл▐ФтАмуР┐р╕Н▀ЖраД▀йсРе▀йтУн р▓┤▀Зрамра╗рбЯрамраНтЬнр╣║▀Р▀ЦраЖ▀О▀г▀ж▐╜раЖтТЯсР▓▀йтЛзуСРраНсУзраДраЗ▀Ъ▀й▀втАл▐ФтАм тУиуСЖ▀йсн┤сЪСт╖РтЪЫраНрнШр│О▀жса▓рлЮ▀Т▀б▐┐▀К▀О▀г▀втАлраНтУ╣▐ФтАмуЖдраЖ▀О▀г▀е▀Крам ра╗рбЯрамраНтЬнр╣║▀Р▀ЦраЖ▀О▀г▀╜р╕Щтв╗▀в▐╜раЖтАл▐ХтАм тАлтОЗсзД▐УтАмтУе▀ксЙ│уЫОраН O ▀╣▀в▀в▀Т▀Жт┤Х▀Ю▀б▐┐▀е▐┐▀Ъ▀╝тАл▐ФтАмO ▀Т▐┐▀б ▀к O тЪЦ▀йуЬЮсМАсСктЦ╜▀Зрй▒уСЖ▀йсФГтДВ▀ж▀д▀БсУЗуЧА▀Т▀б▀КраЖ▀Ж▀╣▀в▀ксг┐ раД▀Ж▀жр▓┤сзк▀е▀Ж▀Ю▀Ъ▀ЗтАлтЗЗт╖Ю▐ФтАмуЖдтнБ▀ЗуЬЮсЪ▓▀ж▀Е▀МраЖрамра╗рбЯрамраНтЬнр╣║▀Р ▀ЦсУзраЖ▀г▐┐▀БтНот╖ЧраНсУзраЗ▀Ъ▀О▀г▀втАлрй╣▐ФтАмсУЯт┐етАл▐ШтАмуЬЮсМАсСктЦ╜раНра║райраЧрбж▀Ф раЖуУЩ▀йсБос╕░▀г▀Т▀б▀йр╕Щтв╗сХИраНтРЬ▀Ф▀О▀г▀Зр▓┤сзк▀Ъ▀й▀в▀к▀е▐┐▀ЖтАл▐ХтАм

Hitoshi Watanabe Lab. Waseda Univ.

тЪ┐т║░ 83


уЬЮсЪ▓рамра╗рбЯрамраНтЬнр╣║▀ФраЖсСктЦ╜ра║райраЧрбж▀жуСР▀ФраЖтОЗтУеузЩуЬЮсМАсСктЦ╜▀ж▀Е▀МраЖт╖ЮтЗЗ▀йуЖдтнБ▀Зрамра╗рбЯрамтЬнр╣║▀жр╖╕▀╖▀Фр┤▓сиРузЩ

р╖│таисветВВ тАл▐ЯтАмсЧ╡сЦ▒сФГтДВрбДрбпрамрбНравра╣раЦрбЙрантАл▐атАмузжтЗМсМКрммуГОузЪр╡╝сДвуАЭсжасЪ▒узЪR RRузЪ тАл▐ЯтАмуЕ┤р╡╗▀Т▀Ф▀Й▀ЪтгЦтАл▐атАмузжс│░т╝▒тРнрйСузЪсж║сггр▓┤тАГтРаузЪRузЪ тАл▐ЯтАмсгВтЖвтДВсФГтДВсЙЗтАлрз╗▐УтАмсПОтАл▐атАмузжсЙ╜тЖ░с╡ЧузЪр╡╝сДвуАЭсжасЪ▒узЪRRR RузЪ тАл ▐ЯтАмсгВ тЖв тДВ сФГ тДВ сЙЗтАл ▐УтАмрйС сПО тАл▐атАмузж сЙ╜ тЖ░ с╡ЧузЪ р╡╝ сДв уАЭ сжа сЪ▒узЪRR RузЪ тАл▐ЯтАмсгВтЖвтДВсФГтДВсЙЗтАл▐УтАмриГсПОтАл▐атАмузжсЙ╜тЖ░с╡ЧузЪр╡╝сДвуАЭсжасЪ▒узЪRузЪ тАлравра╢ра╛рбД▐ЯтАмуУЪсКВ▀ж▀Е▀МраЖтАдсЙп▀йсХЯсФ║тИЭтАл▐атАмузжт╜┤т╝▒ринсЙ╡рбосЙ╜р│итЯ╡р╣║рбосзЫсМЯ тДВсИ╢рбосЙ╜уКБтС▓сПТрбосМКриЫсЙЗузЪтеГсРетЩЦтР╣тоОтДВузЪ тАл▐ЯтАмуЬЮсМАсСктЦ╜▀ЖраД▀йтЗ╝рлГсеКт╖░т╣ПрмФ▀жуСР▀ФраЖтОЗтУетАл▐атАм узжсз╗рйЧсЛКс╡дс│прбосЙ╜сзДснЙрбо ринуКБт╖бузЪсггсзДсСктЦ╜сЙЗрк│узЪRузЪ тАл▐ЯтАмуЗ║сПТсЛмрлСтЕгсВ║▀жсК╗▀ФраЖрлСс│ГсЧзт╝В▀жуСР▀ФраЖтОЗтУетАл▐У ▀й▀Ш▐УтАмуЬЮсМАсЛмрлС ▀жсК╗▀ФраЖсЙЗтЖв▀грз╗те╕рлСс│Г▀йсЧзт╝В▀йс▓зуВ╗тАл▐атАмузжр╖ЪтЖ░сг╜сРШрборкжтоос▒ДтФирботЖ░ риЫтС▓сДжрборинуКБт╖бузЪсггсзДсСктЦ╜сЙЗрк│узЪRузЪ тАл▐ЯтАм5RGEKузЛE 2JQDKC ▀йсб╖р╝А▀жр╕░▀М▀ЪтЧ▓сдГсА│ 84 раЫраврамрбРрбпралрбЦрбп▀йуР┐ тКТтАл▐атАмузжсЙ╜уКБтС▓сПТузЪсгзтТ╖тЖ░сДвсЙЗсДвсЙЗуТо рй▒уСЖтС╝сЙЗтОЗтУетС╝узЪ тАл▐ЯтАм84 раНр│СтЖк▀Т▀ЪраЫраврамрбРрбпралрбЦрбптЙос┤║▀йсЛ╖сж╕тАл▐атАм узжсЙ╜уКБтС▓сПТрбосАИуКБуУ╢рйСузЪ сггсзДрбГрбпра┤рбЦрбЮрбЭраХрбЭра╣раЦсЙЗрк│узЪRузЪ тАлт╖Ю▀йраЧрбЯрбКрамраЦра║рбора╗рбжраЩрбСрбора╝ра╢рбЛ▐ЯтАмспПтв╗▀жриИ▀ГраЖсУЗуЧАтАл▐атАмузжс┤бр╕з уУЙр╕ЬрбосМдсНТсП▒рй▒рборйЧриДр║╖тДВрбоуКБр╣НсУЗр┤╛узЪсггсзДрбГрбпра┤рбЦрбЮрбЭраХрбЭра╣раЦ сЙЗрк│узЪRузЪ тАл▐ЯтАм84 сеКт╖░ракрбТрбШрбЯрбпракрбЪрбж▀ж▀Е▀МраЖт╖Ч▀┐▀Ф▀Р▀гуАТуФМт╣║т╝Вт║ЛсПЕ▀ж▀Я▐┐ ▀б▀йрз╗таисКдтАл▐атАм узжуЬЮуКБтз╖сТ╛узЪсггсзДрбГрбпра┤рбЦрбЮрбЭраХрбЭра╣раЦсЙЗрк│узЪRузЪ тАл*▐ЯтАм/& рл╢тЖксди▀йсгЗр╕░сЧ╡т╖б▀жуСР▀ФраЖсБотРЖсмМт╕ЫтАл▐атАмузжсзБсзЫтМАсТДрбоуЬЮспЕт║ИузЪсгг сзДрбГрбпра┤рбЦрбЮрбЭраХрбЭра╣раЦсЙЗрк│узЪRузЪ Hitoshi Watanabe Lab. Waseda Univ.

р╖│таисветВВ 84


㜞ᚲࠬ࠻࡟ࠬࠍ✭๺ߔࠆᑪ▽࠺ࠩࠗࡦߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ㧙㜞ጀᑪ▽ߦ߅ߌࠆⷞ⇇ߩㆤ⭁߇ࠬ࠻࡟ࠬ✭๺ߦ෸߷ߔലᨐ㧙

⻢ㄉ ‫⺰ᧄޓ‬ᢥࠍᦠߊߦ޽ߚࠅ‫ޔ‬ᄢᄌᄙߊߩᣇߦᓮᜰዉ࡮ᓮදജࠍ⾦ࠅ߹ ߒߚ‫ߩߎޕ‬႐ࠍ୫ࠅߡᓮ␞↳ߒ਄ߍ߹ߔ‫ޕ‬ ‫੹ޓ‬ᣣߩ⥄ಽ߇޽ࠆߩߪ‫ߕߐ߅ߥ߽ࠅߣޔ‬ኅᣖ߇ᔃりߣ߽ߦᡰ߃ߡ ߊࠇߚ߆ࠄߢ޽ࠅ‫ޔ‬ᗵ⻢ߩᔨߪዧ߈߹ߖࠎ‫ޕߔ߹޿ߑߏ߁ߣ߇ࠅ޽ޕ‬ ‫ୃޓ‬჻⺰ᢥߩᜰዉࠍߒߡߊߛߐߞߚᷰㄝవ↢ࠍೋ߼‫ޔ‬㐳Ỉߐࠎ࡮ᨋ ↰ߐࠎ࡮㆙↰ߐࠎ ‫ߦ౒ޓ‬ബ߹ߒ޽޿ߥ߇ࠄ⎇ⓥቶߢୃ⺰ߩၫ╩ࠍߒߚߔߺߜ߾ࠎ࡮߃ ࠅߜ߾ࠎ‫⺰ߦߌ߿ޔ‬ᢥߩㅴߺ߇ᣧߊὶࠄߖߡߊࠇߚჽ૞ำ࡮⊕ᐈำ࡮ ߹ࠅ‫⎇ߦ߹ߚޔ‬ⓥቶߦ᧪ߡߪㅴ᝞⁁ᴫࠍႎ๔ߒวߞߡߔߋᏫߞߡ ޿ߞߚ⥄ቛ૞ᬺ⚵ߩ߃ࠅ߯ࠂࠎ࡮᳗ᳰำ࡮㊄ጊำ‫ߡߞ◐ߦࠬ࡯ࡉޔ‬ 㤩‫ߣޘ‬૞ᬺࠍߒߡߚᎹፉߐࠎ‫ޔ‬ᾘߊߒߡㅅᖺࠍ߆ߌߚᴡౝߐࠎ‫ޔ‬ᶏ ᄖ߆ࠄᔕេࡔ࡯࡞ࠍߊࠇߚⷺᣇำ࡮ᳯญำ ‫ߥࠞࡃ߅ޓ‬వヘࠍᡰ߃ߡߊࠇߚᄢ┻ߐࠎ࡮ዊᎹำ࡮⩆ౝำ࡮ዊဈߐ ࠎ࡮ਛ᧛ำ࡮᧻੗ߐࠎ࡮ᮮየำ࡮ᮮ⍹ߐࠎ ‫⎇ߦ✜৻ޓ‬ⓥࠍㅴ߼ߡߊࠇߚᷡ᳓ำ‫ޔ‬ත⸘ࠍߔࠆว㑆ߦ㓸ਛജߩߥ ޿௢ߩ⋧ᚻࠍߒߡߊࠇߚᵻᧁߐࠎ࡮ᦺᲧᄹߐࠎ‫ޔ‬ ታ㛎ߩⵍ㛎⠪ߦߥߞ ߡߊࠇߚ⩵ᳰำ࡮⇟ำ࡮ᣣਅㇱߐࠎ‫ޔ‬ත⸘ߩឭ಴⋥ᓟ߆ࠄᚻવߞߡ ߊࠇߚࡃ࡯࡚ࠫࡦߩ㜞޿☄⮮ߐࠎ ‫ޓ‬ஜᐽࠍ᳇㆜ߞߡ 8KVC%QQN ࠍߊࠇߚ᧻ਅำ ‫ᤨߊᦠࠍ⺰ୃޓ‬㑆ࠍขࠄߖߡߊߛߐߞߚ⏷ፒࠕ࠻࡝ࠛߩ⊝ߐࠎ ‫ᦨޓ‬ᓟߦੑᣣ㑆ߦᷰࠅୃ჻⺰ᢥߩክᩏࠍߒߡ޿ߚߛ޿ߚ⍹ጊవ↢࡮ ౉ᳯవ↢࡮ฎ⼱వ↢ ߺࠎߥᄢᅢ߈ߢߔ‫ޕ‬ ޽ࠅ߇ߣ߁ߏߑ޿߹ߒߚ‫ޕ‬

Hitoshi Watanabe Lab. Waseda Univ.

⻢ㄉ 85


㜞ᚲࠬ࠻࡟ࠬࠍ✭๺ߔࠆᑪ▽࠺ࠩࠗࡦߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ㧙㜞ጀᑪ▽ߦ߅ߌࠆⷞ⇇ߩㆤ⭁߇ࠬ࠻࡟ࠬ✭๺ߦ߅ࠃ߷ߔലᨐߦߟ޿ߡ㧙

╙ ੑ ㇱ ⾗ ᢱ ✬

Hitoshi Watanabe Lab. Waseda Univ.

⾗ᢱ✬


уЬЮсЪ▓рамра╗рбЯрамраНтЬнр╣║▀ФраЖсСктЦ╜ра║райраЧрбж▀жуСР▀ФраЖтОЗтУеузЩуЬЮсМАсСктЦ╜▀ж▀Е▀МраЖт╖ЮтЗЗ▀йуЖдтнБ▀Зрамра╗рбЯрамтЬнр╣║▀ж▀ЕраГ▀╖▀Фр┤▓сиР▀ж▀Я▐┐▀бузЩ

сЙ│уЫОраНт┤Х▀Ю▀Ъ рбДра▓рбпрбж

Hitoshi Watanabe Lab. Waseda Univ.

рбДра▓рбпрбжузжр▒ЛуХЩтУ╣

рбДра▓рбпрбжузж

уЖдтнБр┤Ар╕зузж

уЖдтнБр┤Ар╕зузж

Cузж

Cузж

Dузж

Dузж

Eузж

Eузж

Fузж

Fузж

рбДра▓рбпрбжузж

рбДра▓рбпрбжузж

уЖдтнБр┤Ар╕зузж

уЖдтнБр┤Ар╕зузж

Cузж

Cузж

Dузж

Dузж

Eузж

Eузж

Fузж

Fузж

рбДра▓рбпрбжузж

рбДра▓рбпрбжузж

уЖдтнБр┤Ар╕зузж

уЖдтнБр┤Ар╕зузж

Cузж

Cузж

Dузж

Dузж

Eузж

Eузж

Fузж

Fузж

т╛Чсв▒тЬм


уЬЮсЪ▓рамра╗рбЯрамраНтЬнр╣║▀ФраЖсСктЦ╜ра║райраЧрбж▀жуСР▀ФраЖтОЗтУеузЩуЬЮсМАсСктЦ╜▀ж▀Е▀МраЖт╖ЮтЗЗ▀йуЖдтнБ▀Зрамра╗рбЯрамтЬнр╣║▀ж▀ЕраГ▀╖▀Фр┤▓сиР▀ж▀Я▐┐▀бузЩ

Hitoshi Watanabe Lab. Waseda Univ.

рбДра▓рбпрбжузж

рбДра▓рбпрбжузж

уЖдтнБр┤Ар╕зузж

уЖдтнБр┤Ар╕зузж

Cузж

Cузж

Dузж

Dузж

Eузж

Eузж

Fузж

Fузж

рбДра▓рбпрбжузж

рбДра▓рбпрбжузж

уЖдтнБр┤Ар╕зузж

уЖдтнБр┤Ар╕зузж

Cузж

Cузж

Dузж

Dузж

Eузж

Eузж

Fузж

Fузж

рбДра▓рбпрбжузж

рбДра▓рбпрбжузж

уЖдтнБр┤Ар╕зузж

уЖдтнБр┤Ар╕зузж

Cузж

Cузж

Dузж

Dузж

Eузж

Eузж

Fузж

Fузж

т╛Чсв▒тЬм


уЬЮсЪ▓рамра╗рбЯрамраНтЬнр╣║▀ФраЖсСктЦ╜ра║райраЧрбж▀жуСР▀ФраЖтОЗтУеузЩуЬЮсМАсСктЦ╜▀ж▀Е▀МраЖт╖ЮтЗЗ▀йуЖдтнБ▀Зрамра╗рбЯрамтЬнр╣║▀ж▀ЕраГ▀╖▀Фр┤▓сиР▀ж▀Я▐┐▀бузЩ

Hitoshi Watanabe Lab. Waseda Univ.

рбДра▓рбпрбжузж

рбДра▓рбпрбжузж

уЖдтнБр┤Ар╕зузж

уЖдтнБр┤Ар╕зузж

Cузж

Cузж

Dузж

Dузж

Eузж

Eузж

Fузж

Fузж

рбДра▓рбпрбжузж

рбДра▓рбпрбжузж

уЖдтнБр┤Ар╕зузж

уЖдтнБр┤Ар╕зузж

Cузж

Cузж

Dузж

Dузж

Eузж

Eузж

Fузж

Fузж

рбДра▓рбпрбжузж

рбДра▓рбпрбжузж

уЖдтнБр┤Ар╕зузж

уЖдтнБр┤Ар╕зузж

Cузж

Cузж

Dузж

Dузж

Eузж

Eузж

Fузж

Fузж

т╛Чсв▒тЬм


уЬЮсЪ▓рамра╗рбЯрамраНтЬнр╣║▀ФраЖсСктЦ╜ра║райраЧрбж▀жуСР▀ФраЖтОЗтУеузЩуЬЮсМАсСктЦ╜▀ж▀Е▀МраЖт╖ЮтЗЗ▀йуЖдтнБ▀Зрамра╗рбЯрамтЬнр╣║▀ж▀ЕраГ▀╖▀Фр┤▓сиР▀ж▀Я▐┐▀бузЩ

Hitoshi Watanabe Lab. Waseda Univ.

рбДра▓рбпрбжузж

рбДра▓рбпрбжузж

уЖдтнБр┤Ар╕зузж

уЖдтнБр┤Ар╕зузж

Cузж

Cузж

Dузж

Dузж

Eузж

Eузж

Fузж

Fузж

рбДра▓рбпрбжузж

рбДра▓рбпрбжузж

уЖдтнБр┤Ар╕зузж

уЖдтнБр┤Ар╕зузж

Cузж

Cузж

Dузж

Dузж

Eузж

Eузж

Fузж

Fузж

рбДра▓рбпрбжузж

рбДра▓рбпрбжузж

уЖдтнБр┤Ар╕зузж

уЖдтнБр┤Ар╕зузж

Cузж

Cузж

Dузж

Dузж

Eузж

Eузж

Fузж

Fузж

т╛Чсв▒тЬм


уЬЮсЪ▓рамра╗рбЯрамраНтЬнр╣║▀ФраЖсСктЦ╜ра║райраЧрбж▀жуСР▀ФраЖтОЗтУеузЩуЬЮсМАсСктЦ╜▀ж▀Е▀МраЖт╖ЮтЗЗ▀йуЖдтнБ▀Зрамра╗рбЯрамтЬнр╣║▀ж▀ЕраГ▀╖▀Фр┤▓сиР▀ж▀Я▐┐▀бузЩ

Hitoshi Watanabe Lab. Waseda Univ.

рбДра▓рбпрбжузж

рбДра▓рбпрбжузж

уЖдтнБр┤Ар╕зузж

уЖдтнБр┤Ар╕зузж

Cузж

Cузж

Dузж

Dузж

Eузж

Eузж

Fузж

Fузж

рбДра▓рбпрбжузж

рбДра▓рбпрбжузж

уЖдтнБр┤Ар╕зузж

уЖдтнБр┤Ар╕зузж

Cузж

Cузж

Dузж

Dузж

Eузж

Eузж

Fузж

Fузж

рбДра▓рбпрбжузж

рбДра▓рбпрбжузж

уЖдтнБр┤Ар╕зузж

уЖдтнБр┤Ар╕зузж

Cузж

Cузж

Dузж

Dузж

Eузж

Eузж

Fузж

Fузж

т╛Чсв▒тЬм


уЬЮсЪ▓рамра╗рбЯрамраНтЬнр╣║▀ФраЖсСктЦ╜ра║райраЧрбж▀жуСР▀ФраЖтОЗтУеузЩуЬЮсМАсСктЦ╜▀ж▀Е▀МраЖт╖ЮтЗЗ▀йуЖдтнБ▀Зрамра╗рбЯрамтЬнр╣║▀ж▀ЕраГ▀╖▀Фр┤▓сиР▀ж▀Я▐┐▀бузЩ

соос╡┐рбЬрбжра╝рбСрбправра▓рбврбпузФOузХ тАл▐УтАмсоос╡┐тАлтФл▐УтАмсО┐ 

Hitoshi Watanabe Lab. Waseda Univ.

т╛Чсв▒тЬм


уЬЮсЪ▓рамра╗рбЯрамраНтЬнр╣║▀ФраЖсСктЦ╜ра║райраЧрбж▀жуСР▀ФраЖтОЗтУеузЩуЬЮсМАсСктЦ╜▀ж▀Е▀МраЖт╖ЮтЗЗ▀йуЖдтнБ▀Зрамра╗рбЯрамтЬнр╣║▀ж▀ЕраГ▀╖▀Фр┤▓сиР▀ж▀Я▐┐▀бузЩ

сДвуТЛрбврбпрбЮра╝ра╗рбЯрбпра╝раорбжра▓рбпузФOузХ тАл▐УтАмсДвуТЛтАлтФл▐УтАмсО┐ 

Hitoshi Watanabe Lab. Waseda Univ.

т╛Чсв▒тЬм


уЬЮсЪ▓рамра╗рбЯрамраНтЬнр╣║▀ФраЖсСктЦ╜ра║райраЧрбж▀жуСР▀ФраЖтОЗтУеузЩуЬЮсМАсСктЦ╜▀ж▀Е▀МраЖт╖ЮтЗЗ▀йуЖдтнБ▀Зрамра╗рбЯрамтЬнр╣║▀ж▀ЕраГ▀╖▀Фр┤▓сиР▀ж▀Я▐┐▀бузЩ

раЕраО▀К▀Браербпра╗ра▓рбврбпузФOузХ тАл▐УтАмсДвуТЛтАлтФл▐УтАмсО┐ 

Hitoshi Watanabe Lab. Waseda Univ.

т╛Чсв▒тЬм


уЬЮсЪ▓рамра╗рбЯрамраНтЬнр╣║▀ФраЖсСктЦ╜ра║райраЧрбж▀жуСР▀ФраЖтОЗтУеузЩуЬЮсМАсСктЦ╜▀ж▀Е▀МраЖт╖ЮтЗЗ▀йуЖдтнБ▀Зрамра╗рбЯрамтЬнр╣║▀ж▀ЕраГ▀╖▀Фр┤▓сиР▀ж▀Я▐┐▀бузЩ

,4 раорбжра╗рбЬрбЮра▓рбврбпранузФOузХ тАл▐УтАмр╕мр╕ОсЛ░тАлтФл▐УтАмсО┐ 

Hitoshi Watanabe Lab. Waseda Univ.

т╛Чсв▒тЬм


уЬЮсЪ▓рамра╗рбЯрамраНтЬнр╣║▀ФраЖсСктЦ╜ра║райраЧрбж▀жуСР▀ФраЖтОЗтУеузЩуЬЮсМАсСктЦ╜▀ж▀Е▀МраЖт╖ЮтЗЗ▀йуЖдтнБ▀Зрамра╗рбЯрамтЬнр╣║▀ж▀ЕраГ▀╖▀Фр┤▓сиР▀ж▀Я▐┐▀бузЩ

сз▓рййуЗ║сРбтХЩрз╗сзДсРбтевузФOузХ тАлсз▓▐УтАмрййтАлтФл▐УтАмсО┐ 

Hitoshi Watanabe Lab. Waseda Univ.

т╛Чсв▒тЬм


уЬЮсЪ▓рамра╗рбЯрамраНтЬнр╣║▀ФраЖсСктЦ╜ра║райраЧрбж▀жуСР▀ФраЖтОЗтУеузЩуЬЮсМАсСктЦ╜▀ж▀Е▀МраЖт╖ЮтЗЗ▀йуЖдтнБ▀Зрамра╗рбЯрамтЬнр╣║▀ж▀ЕраГ▀╖▀Фр┤▓сиР▀ж▀Я▐┐▀бузЩ

066 ра╝ражрбХркНтАлрбЮрбЖсзБ▐ШтАмузФOузХ тАлсз▓▐УтАмрййтАлтФл▐УтАмсО┐ 

Hitoshi Watanabe Lab. Waseda Univ.

т╛Чсв▒тЬм


㜞ᚲࠬ࠻࡟ࠬࠍ✭๺ߔࠆᑪ▽࠺ࠩࠗࡦߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ㧙㜞ጀᑪ▽ߦ߅ߌࠆⷞ⇇ߩㆤ⭁߇ࠬ࠻࡟ࠬ✭๺ߦ߅ࠃ߷ߔലᨐߦߟ޿ߡ㧙

౐ᧄᧁࡅ࡞࠭᫪࠲ࡢ࡯㧔O㧕 ‫᧲ޓ‬੩‫┫ޓ‬Ꮏ 

Hitoshi Watanabe Lab. Waseda Univ.

⾗ᢱ✬


уЬЮсЪ▓рамра╗рбЯрамраНтЬнр╣║▀ФраЖсСктЦ╜ра║райраЧрбж▀жуСР▀ФраЖтОЗтУеузЩуЬЮсМАсСктЦ╜▀ж▀Е▀МраЖт╖ЮтЗЗ▀йуЖдтнБ▀Зрамра╗рбЯрамтЬнр╣║▀ж▀ЕраГ▀╖▀Фр┤▓сиР▀ж▀Я▐┐▀бузЩ

сгВсКЛрбДрбправра▓рбврбпузФOузХ тАлсз▓▐УтАмрййтАлтФл▐УтАмсО┐ 

Hitoshi Watanabe Lab. Waseda Univ.

т╛Чсв▒тЬм


уЬЮсЪ▓рамра╗рбЯрамраНтЬнр╣║▀ФраЖсСктЦ╜ра║райраЧрбж▀жуСР▀ФраЖтОЗтУеузЩуЬЮсМАсСктЦ╜▀ж▀Е▀МраЖт╖ЮтЗЗ▀йуЖдтнБ▀Зрамра╗рбЯрамтЬнр╣║▀ж▀ЕраГ▀╖▀Фр┤▓сиР▀ж▀Я▐┐▀бузЩ

сз▓рййраЭрбНрбЬракра╣раЦузФOузХ тАлсз▓▐УтАмрййтАлтФл▐УтАмсО┐ 

Hitoshi Watanabe Lab. Waseda Univ.

т╛Чсв▒тЬм


㜞ᚲࠬ࠻࡟ࠬࠍ✭๺ߔࠆᑪ▽࠺ࠩࠗࡦߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ㧙㜞ጀᑪ▽ߦ߅ߌࠆⷞ⇇ߩㆤ⭁߇ࠬ࠻࡟ࠬ✭๺ߦ߅ࠃ߷ߔലᨐߦߟ޿ߡ㧙

ᴰࠟ࡯࠺ࡦ࠲ࡢ࡯㧔O㧕 ‫᧲ޓ‬੩‫┫ޓ‬Ꮏ 

Hitoshi Watanabe Lab. Waseda Univ.

⾗ᢱ✬


㜞ᚲࠬ࠻࡟ࠬࠍ✭๺ߔࠆᑪ▽࠺ࠩࠗࡦߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ㧙㜞ጀᑪ▽ߦ߅ߌࠆⷞ⇇ߩㆤ⭁߇ࠬ࠻࡟ࠬ✭๺ߦ߅ࠃ߷ߔലᨐߦߟ޿ߡ㧙

᳤⇐ࠪ࠹ࠖ࠮ࡦ࠲࡯㧔O㧕 ‫᧲ޓ‬੩‫┫ޓ‬Ꮏ 

Hitoshi Watanabe Lab. Waseda Univ.

⾗ᢱ✬


уЬЮсЪ▓рамра╗рбЯрамраНтЬнр╣║▀ФраЖсСктЦ╜ра║райраЧрбж▀жуСР▀ФраЖтОЗтУеузЩуЬЮсМАсСктЦ╜▀ж▀Е▀МраЖт╖ЮтЗЗ▀йуЖдтнБ▀Зрамра╗рбЯрамтЬнр╣║▀ж▀ЕраГ▀╖▀Фр┤▓сиР▀ж▀Я▐┐▀бузЩ

раХравра╗ра▓рбврбпузФOузХ тАл▐УтАмс╡┐сз╗тАлтФл▐УтАмсО┐ 

Hitoshi Watanabe Lab. Waseda Univ.

т╛Чсв▒тЬм


㜞ᚲࠬ࠻࡟ࠬࠍ✭๺ߔࠆᑪ▽࠺ࠩࠗࡦߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ㧙㜞ጀᑪ▽ߦ߅ߌࠆⷞ⇇ߩㆤ⭁߇ࠬ࠻࡟ࠬ✭๺ߦ߅ࠃ߷ߔലᨐߦߟ޿ߡ㧙

㔚ㅢᣂ␠ደ㧔O㧕 ‫᧲ޓ‬੩‫┫ޓ‬Ꮏ 

Hitoshi Watanabe Lab. Waseda Univ.

⾗ᢱ✬


уЬЮсЪ▓рамра╗рбЯрамраНтЬнр╣║▀ФраЖсСктЦ╜ра║райраЧрбж▀жуСР▀ФраЖтОЗтУеузЩуЬЮсМАсСктЦ╜▀ж▀Е▀МраЖт╖ЮтЗЗ▀йуЖдтнБ▀Зрамра╗рбЯрамтЬнр╣║▀ж▀ЕраГ▀╖▀Фр┤▓сиР▀ж▀Я▐┐▀бузЩ

сгВсКЛрлСр╖╣рбЖрбЮузФOузХ тАлсз▓▐УтАмрййтАлтФл▐УтАмсО┐ 

Hitoshi Watanabe Lab. Waseda Univ.

т╛Чсв▒тЬм


уЬЮсЪ▓рамра╗рбЯрамраНтЬнр╣║▀ФраЖсСктЦ╜ра║райраЧрбж▀жуСР▀ФраЖтОЗтУеузЩуЬЮсМАсСктЦ╜▀ж▀Е▀МраЖт╖ЮтЗЗ▀йуЖдтнБ▀Зрамра╗рбЯрамтЬнр╣║▀ж▀ЕраГ▀╖▀Фр┤▓сиР▀ж▀Я▐┐▀бузЩ

сеНс╢Пра╗рбЭра╗рбжрамравраЫраХузФOузХ тАлсз▓▐УтАмрййтАлтФл▐УтАмсО┐ 

Hitoshi Watanabe Lab. Waseda Univ.

т╛Чсв▒тЬм


уЬЮсЪ▓рамра╗рбЯрамраНтЬнр╣║▀ФраЖсСктЦ╜ра║райраЧрбж▀жуСР▀ФраЖтОЗтУеузЩуЬЮсМАсСктЦ╜▀ж▀Е▀МраЖт╖ЮтЗЗ▀йуЖдтнБ▀Зрамра╗рбЯрамтЬнр╣║▀ж▀ЕраГ▀╖▀Фр┤▓сиР▀ж▀Я▐┐▀бузЩ

сггсзДра╣рбЯрбЖра▓рбврбпузФOузХ тАлсз▓▐УтАмрййтАлтФл▐УтАмсО┐ 

Hitoshi Watanabe Lab. Waseda Univ.

т╛Чсв▒тЬм


уЬЮсЪ▓рамра╗рбЯрамраНтЬнр╣║▀ФраЖсСктЦ╜ра║райраЧрбж▀жуСР▀ФраЖтОЗтУеузЩуЬЮсМАсСктЦ╜▀ж▀Е▀МраЖт╖ЮтЗЗ▀йуЖдтнБ▀Зрамра╗рбЯрамтЬнр╣║▀ж▀ЕраГ▀╖▀Фр┤▓сиР▀ж▀Я▐┐▀бузЩ

р╕Ър╡╝ узФOузХ тАл▐УтАмр╕Ър╡╝тАлтФл▐УтАмсО┐ 

Hitoshi Watanabe Lab. Waseda Univ.

т╛Чсв▒тЬм


уЬЮсЪ▓рамра╗рбЯрамраНтЬнр╣║▀ФраЖсСктЦ╜ра║райраЧрбж▀жуСР▀ФраЖтОЗтУеузЩуЬЮсМАсСктЦ╜▀ж▀Е▀МраЖт╖ЮтЗЗ▀йуЖдтнБ▀Зрамра╗рбЯрамтЬнр╣║▀ж▀ЕраГ▀╖▀Фр┤▓сиР▀ж▀Я▐┐▀бузЩ

ралрбжрборбСраЭрборбЖрбЮузФOузХ тАл▐УтАмриДс╢ПтАлтФл▐УтАмсО┐ 

Hitoshi Watanabe Lab. Waseda Univ.

т╛Чсв▒тЬм

高所ストレスを緩和する建築デザインに関する研究ー高層建築における視界の遮蔽がストレス緩和に及ぼす効果  

2005年度、 修士論文、内田貴之

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you