Birin bonmatej iz verone preview

Page 1

Ante Birin - ŠIBENSKI BILJEŽNICI Bonmatej iz Verone

ŠibenSKI Bilježnici Bonmatej iz Verone (1449.-1451.)

Prepisao latinski tekst te izradio sažetke i kazala Ante Birin

Hrvatski institut za povijest Zagreb, 2016. 3


Ante Birin - ŠIBENSKI BILJEŽNICI Bonmatej iz Verone

Biblioteka Hrvatska povjesnica Građa IV/13 Izdavač / Editore Hrvatski institut za povijest Zagreb http://www.isp.hr Za izdavača / Per l’editore dr. sc. Jasna Turkalj Suizdavači / Coeditori Državni arhiv u Zadru Državni arhiv u Šibeniku Za suizdavače / Per i coeditori dr. sc. Ante Gverić mr. sc. Nataša Mučalo Recenzenti / Recensori dr. sc. Tomislav Galović dr. sc. Branka Grbavac Lektorica / Ravisore Antonija Sikavica Joler, prof. Prijevod / Traduzione Dott. Guido Villa Dizajn naslovne stranice / Disegno della copertina Ivana Pavlović, dipl. graf. ing. Tisak / Stampa Tiskara Zelina d.d. ISBN ISBN ISBN

978-953-7840-47-1 978-953-7434-19-9 978-953-7998-08-0

(Hrvatski institut za povijest) (Državni arhiv u Zadru) (Državni arhiv u Šibeniku)

CIP zapis je dostupan u računalnome katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 000934244. Objavljivanje ove knjige omogućilo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske kao i Hrvatska zaklada za znanost, projekt “Gradovi hrvatskog srednjovjekovlja: Urbane elite i urbani prostor”, broj IP-2014-09-7235. La pubblicazione di questo libro è stata resa possibile dal Ministero della scienza, l’istruzione e lo sport della Repubblica di Croazia, nonché dalla Fondazione croata per la scienza, progetto: “Le città del Medio Evo croato; élite urbane e area urbana”, n° IP-2014-09-7235.

4


Ante Birin - ŠIBENSKI BILJEŽNICI Bonmatej iz Verone

SADRŽAJ / INDICE

Uvod / Introduzione

6

Znakovi i kratice / Segni e abbreviazioni

34

Popis isprava / Elenco dei documenti

37

Isprave / Documenti

49

Index locorum

369

Index personarum

375

Index rerum

399

5


Ante Birin - ŠIBENSKI BILJEŽNICI Bonmatej iz Verone

UVOD

B

ogato arhivsko gradivo šibenskih bilježnika iz razdoblja srednjega i novoga vijeka, od 1386. do 1835. godine, koje se čuva u Državnome arhivu u Zadru,1 predstavlja vrelo prvorazrednoga značenja kada je riječ o istraživanju društvene i gospodarske povijesti srednjovjekovnoga Šibenika. Unatoč tome, do sada objavljeni dio toga gradiva svodi se tek na spise nekolicine bilježnika: uz najstarije sačuvane spise nekoga od šibenskih bilježnika, one Slavogostove,2 u novije vrijeme objavljeni su još i spisi Pietrobona Pagana (1436.-1437.),3 Petra pokojnoga Ivana (1453.-1454.)4 i Indricusa de Indrica (1431.1434.).5 S obzirom na sličnost gradiva ovome se popisu svakako mogu pridodati i objavljeni spisi kancelarije šibenskoga kneza Fantina de cha de Pesara (1441.-1443.), koji predstavljaju jedan “od rijetkih sačuvanih primjeraka spisa nastalih djelovanjem kneževe kancelarije XV. st. u dalmatinskim gradovima.”6 Navedenome kvartetu šibenskih bilježnika, čiji su spisi objavljeni, ovom se zbirkom isprava priključuje i Bonmatej iz Verone, čiji se sačuvani spisi, kao što je gore spomenuto, čuvaju u Državnome arhivu u Zadru, u kutiji br. 14.7 Vjerojatno zabunom ranijih arhivskih djelatnika spisi ovoga bilježnika pripisani su bilježniku Ivanu Krstitelju Lukačiću, čije su ime naknadno upisali na gornjoj lijevoj margini fol. 38 iako se u samim spisima ovaj bilježnik ne spominje niti jednom jedinom prigodom. Unatoč tome što se i u samoj kutiji sa spisima nalazi papirić s napomenom (učinjenom od strane arhivskih djelatnika) kako se radi o spisima Bonmateja iz Verone, isti se ipak i danas, kako u službenome katalogu šibenskih bilježnika u Državnome arhivu u Zadru, tako i u ARHINET-u (Arhivskome informacijskom sustavu),

6

1

Državni arhiv u Zadru, Bilježnici Šibenika (dalje: HR-DAZD-30, BŠ), http://arhinet.arhiv.hr/details. aspx?ItemId=1_15137. (Pogledano 2. veljače 2015. godine.)

2

Mirko Zjačić, “Spisi šibenskog notara Slavogosta”, Starine 44 (1952): 201-296.

3

Ante Birin, “Šibenski bilježnici - Pietrobono Pagano (1436.-1437.)”, Povijesni prilozi 37 (2009): 160-250

4

Ante Birin, “Šibenski bilježnici - Petar pokojnoga Ivana (1453.-1454.)”, Povijesni prilozi 42 (2012): 103-189

5

Ante Birin, “Šibenski bilježnici – Indricus de Indricis (1431.-1434.)”, Povijesni prilozi 44 (2013): 91-154

6

Spisi kancelarije šibenskog kneza Fantina de cha de Pesara (1441.-1443.). Za tisak priredio J. Kolanović. Šibenik: Muzej grada Šibenika, 1989.

7

HR-DAZD-30, BŠ, kut. 14.

8

Vidi bilješku 45, str. 57.


Ante Birin - ŠIBENSKI BILJEŽNICI Bonmatej iz Verone

INTRODUZIONE

L

a ricca documentazione archivistica dei “Notai di Sebenico” risalente al Medioevo e all’Evo moderno, più precisamente dal 1386 al 1835, che è conservata presso l’Archivio di Stato di Zara1, rappresenta una fonte di eccezionale importanza quando si tratta di compiere ricerche sulla storia sociale ed economica della Sebenico medievale. Ciononostante, la porzione di quel materiale pubblicata fino ad ora si riduce appena ai documenti di alcuni notai: oltre ai documenti più antichi conservati di qualcuno dei notai di Sebenico, quelli dei Slavogosti2, ultimamente sono stati pubblicati anche i documenti di Pietrobono Pagano (1436-1437)3, di Pietro del fu Giovanni (1453-1454)4 e di Indricus de Indrico (1431-1434)5. Tenendo conto della similitudine del materiale, a questo elenco si potrebbero senz’altro aggiungere anche i documenti pubblicati della cancelleria del conte di Sebenico Fantin de cha da Pesaro (1441-1443), che rappresentano uno «dei rari esemplari conservati di documenti redatti a seguito dell’attività della cancelleria ducale del XV secolo nelle città dalmate»6. Ai quattro Notai di Sebenico di cui sopra, i cui documenti sono stati pubblicati, con questa raccolta di documenti viene associato anche Bonmatteo da Verona, i cui documenti conservati, come menzionato in precedenza, sono conservati nell’Archivio di Stato di Zara, nella scatola n° 147. Probabilmente a causa di un errore di precedenti archivisti, i documenti di questo notaio sono stati ascritti a Ivan Krstitelj Lukačić, il cui nome è stato iscritto a posteriori sul margine superiore sinistro del foglio 38, sebbene, nei documenti in sé, questo notaio non venga menzionato neppure una volta. Nonostante il fatto che nella scatola stessa con i documenti si trovi un foglietto con un’annotazione (fatta dagli archivisti) che si tratta dei documenti di Bonmatteo da Verona, essi, anche oggi, si trovano sotto il nome di Lukačić, sia nel catalogo ufficiale dei Notai di Sebenico,

1

Archivio di Stato di Zara, Notai di Sebenico (di seguito: HR-DAZD-30, BŠ), http://arhinet.arhiv.hr/ details.aspx?ItemId=1_15137. (Visitato il 2 febbraio 2015.)

2

Mirko Zjačić, Spisi šibenskog notara Slavogosta, in Starine n° 44 (1952): pp. 201-296.

3

Ante Birin, Šibenski bilježnici - Pietrobono Pagano (1436.-1437.), in Povijesni prilozi, n° 37 (2009): pp. 160-250.

4

Ante Birin, Šibenski bilježnici - Petar pokojnoga Ivana (1453.-1454.), in Povijesni prilozi n° 42 (2012): pp. 103-189.

5

Ante Birin, Šibenski bilježnici – Indricus de Indricis (1431.-1434.), in Povijesni prilozi n° 44 (2013): pp. 91-154.

6

Spisi kancelarije šibenskog kneza Fantina de cha da Pesaro (1441.-1443.). Curatore della stampa: J. Kolanović. Sebenico: Museo della città di Sebenico, 1989.

7

HR-DAZD-30, BŠ, scat. 14.

8

Vedi nota n° 45, pp. 57.

7


Ante Birin - ŠIBENSKI BILJEŽNICI Bonmatej iz Verone

vode pod Lukačićevim imenom.9 Osim toga, i sam fond pogrešno se datira samo u 1449. godinu iako se sačuvane isprave protežu u vremenskome razdoblju od lipnja 1449. do travnja 1451. godine uz jednu pridodanu ispravu iz svibnja 1452. godine. Osnovni podaci o Bonmateju iz Verone (Bonmatheum de Verona, Bonmatheum Veronensis) poznati su nam iz njegova potpisa, koji se nalazi u eshatokolu dviju isprava i uz koje se također nalazi i njegov notarski znak (signum notarii). U potpisu Bonmatej tako navodi svoje osobne podatke: ime oca – ser Ivana Andrijina a Camera i grada iz kojega dolazi – Verone, zatim naslov kojim precizira ovlast kojom vrši svoju bilježničku službu – javni bilježnik carskom ovlašću i, naposljetku, konkretnu službu koju je obnašao tijekom svoga boravka u Šibeniku – prisegnuti bilježnik šibenske komune i vicekancelar kneza Kristofora Marcella.10 Istu je službu, kako se to vidi iz nekih ranijih zapisa, Bonmatej obavljao i tijekom prethodnih godina. Tako se 1446. godine spominje kao pomoćnik ser Kristofora Lovata, kancelara tadašnjega šibenskog kneza Giorgia Vallaressa,11 dok je tri godine kasnije obnašao službu pomoćnika ser Antonija Campolonga, kancelara šibenske općine.12 Tijekom kojega je vremenskog razdoblja Bonmatej boravio u Šibeniku i je li se tu trajno nastanio, u ovom trenutku nije moguće pouzdano utvrditi.

9 http://arhinet.arhiv.hr/details.aspx?ItemId=1_15137. (Pogledano 5. veljače 2015. godine.) Tu je pogrešku ranije već uočio Josip Kolanović koji ove spise pripisuje “Mati pok. Ivana iz Verone”. Vidi: J. Kolanović, Šibenik u kasnome srednjem vijeku, Zagreb: Školska knjiga, 1995.,130 10 “Ego Bonmatheus de Verona filius condam ser Iohannis Andree a Camera publicus imperiali auctoritate notarius et comunis Sibenici iuratus tabellio ac suprascripti magnifici domini comitis vicecancelarium (...)” Vidi dok. 216 i 217 (fol. 85-86’). U oba slučaja riječ je o ispravama kojima su određeni pripadnici šibenskog gradskoga plemstva 1451. godine, od dužda Franje Foscarija, dobili u nasljedni zakup neka zemljišta na otoku Murteru. 11 “(...) publicatum ex notis dicti ser Iohannis Francisci manu Bonmathei de Verona coadiutoris ad presens in cancellaria criminalium Sibenici et subscriptum manu ser Christophori Louato de Collealto ad presens cancellarii spectabilis et generosi viri domini Georgii Vallaresso (…)”. Biskupijski arhiv Šibenik, Šibenska biksupija, sv. 263, fol. 27. “(...) instrumento scripto per ser Christoforum Louato olim cancelarium spectabilis viri domini Georgii Vallaresso olim honorabiis comitis Sibenici in MoCCCCoXLVIo, indictione VIIIIa, die octauo mensis Augusti publicato ex notis ipsius ser Christofori Louato per manum ut apparebat Bonmathei Veronensis tunc eius ser Christofori coadiutorem (…)”. HR-DAZD-30, BŠ, kut. 11/6, fol. 214. 12 “Publicatum per totum per Bonmatheum Veronensem coadiutorem ser Antonii Campolongo cancelarii comunis Sibenici die X mensis Iunii 1449 indictione XII.).” Vidi: Birin, “Šibenski bilježnici - Pietrobono Pagano”: 161, dok. 38.

8


Ante Birin - ŠIBENSKI BILJEŽNICI Bonmatej iz Verone

nell’Archivio di Stato di Zara, sia nell’ARHINET (Sistema archivistico informatico)9. Oltre a questo, lo stesso fondo è datato erroneamente solamente con l’anno 1449, sebbene i documenti conservati si estendano nello spazio temporale intercorrente tra il giugno 1449 e l’aprile 1451, con un documento aggiunto del maggio 1452. I dati fondamentali su Bonmatteo da Verona (Bonmatheum de Verona, Bonmatheum Veronensis) ci sono conosciuti dalla sua firma che si trova nell’escatocollo di due documenti, e accanto ai quali si trova anche la sua sigla notarile (signum notaii). Nella firma, Bonmatteo riporta in questo modo i suoi dati personali: il nome del padre - ser Giovanni di Andrea a Camera, e la città dalla quale proviene - Verona, quindi il titolo con il quale egli precisa la delega in base alla quale egli esercita la propria funzione di notaio - notaio per nomina imperiale e, di seguito, la funzione concreta che ha svolto durante la sua permanenza a Sebenico - notaio giurato del comune di Sebenico e vice-cancelliere del conte Cristoforo Marcello10. Come si vede da alcuni documenti temporalmente anteriori, Bonmatteo aveva esercitato la medesima funzione anche negli anni precedenti. Così nel 1446 egli viene menzionato come aiutante di ser Cristoforo Lovato, cancelliere dell’allora conte di Sebenico, Giorgio Vallaressa11, mentre tre anni dopo aveva svolto la funzione di aiutante di ser Antonio Campolongo, cancelliere del municipio di Sebenico12. In questo momento non è possibile affermare con certezza in quale periodo temporale Bonmatteo abbia abitato a Sebenico, o se vi sia trasferito in modo definito. 9

http://arhinet.arhiv.hr/details.aspx?ItemId=1_15137. (Visitato il 5 febbraio 2015.) Questo errore è stato notato già da Josip Kolanović, il quale ascrive questi documenti a “Matteo del fu Giovanni da Verona” Vedi: J. Kolanović, Šibenik u kasnome srednjem vijeku, Zagreb: Školska knjiga, 1995, p. 130

10 «Ego Bonmatheus de Verona filius condam ser Iohannis Andree a Camera publicus imperiali auctoritate notarius et comunis Sibenici iuratus tabellio ac suprascripti magnifici domini comitis vicecancelarium (...)». Vedi doc. 216 e 217 (fol. 85-86’). In entrambi i casi, si tratta di documenti con i quali determinati appartenenti alla nobiltà cittadina di Sebenico nel 1451 avevano ricevuto in affitto ereditario dei terreni sull’isola di Mortèr dal doge Francesco Foscari. 11 «(...) publicatum ex notis dicti ser Iohannis Francisci manu Bonmathei de Verona coadiutoris ad presens in cancellaria criminalium Sibenici et subscriptum manu ser Christophori Louato de Collealto ad presens cancellarii spectabilis et generosi viri domini Georgii Vallaresso (…)», Archivio diocesano di Sebenico, Diocesi di Sebenico, vol. 263, fol. 27. «(...) instrumento scripto per ser Christoforum Louato olim cancelarium spectabilis viri domini Georgii Vallaresso olim honorabiis comitis Sibenici in MoCCCCoXLVIo, indictione VIIIIa, die octauo mensis Augusti publicato ex notis ipsius ser Christofori Louato per manum ut apparebat Bonmathei Veronensis tunc eius ser Christofori coadiutorem (…)». HR-DAZD-30, BŠ, scat. 11/6, fol. 214. 12 «Publicatum per totum per Bonmatheum Veronensem coadiutorem ser Antonii Campolongo cancelarii comunis Sibenici die X mensis Iunii 1449 indictione XII.)». Vedi: Birin, Šibenski bilježnici Pietrobono Pagano: 161, doc. 38.

9


Ante Birin - ŠIBENSKI BILJEŽNICI Bonmatej iz Verone

Sačuvani spisi Bonmateja iz Verone sadrže ukupno dvije stotine i devetnaest isprava zapisanih na osamdeset i sedam obostrano pisanih listova papira (recto i verso), naknadno numeriranih arapskim brojevima. Kao i u slučajevima većine drugih šibenskih bilježnika toga doba, isprave su pisane latinskim jezikom i kurzivnom goticom pri čemu je sam tekst bio pisan jednostupčano. Lijeva margina stranice korištena je kao prostor za pisanje regesta i stavljanje oznake o izdavanju originala (Publicatum) te napomene tko ga je izdao i kome je bio izdan kao i za naknadne zapise suvremenih ili kasnijih bilježnika: Ivana a Prato Vallisa (fol. 2., 2’, 6, 10, 41, 46, 77, 83’), Antonija Campolonga (fol. 12’, 24’, 29’, 38’, 53’), Karotusa Vitalea (fol. 24’), Petra pokojnoga Ivana (fol. 31’, 45’, 62, ) i Martina de Galvanisa (fol. 84). Uslijed djelovanja vlage mnogi su listovi na gornjim i donjim rubovima stranice oštećeni ili je tekst na tim dijelovima toliko izbljedio da se više ne može pouzdano razaznati pa je isti, onoliko koliko je to bilo moguće, rekonstruiran temeljem drugih sličnih spisa. S obzirom na spomenutu Bonmatejevu prisustnost u Šibeniku od 1446. godine (najkasnije) nema nikakve sumnje kako sačuvani spisi predstavljaju tek ostatke pojedinih svežnjića (fasciculi), koji su se izvorno nalazili u njegovim bilježničkim svescima (busta) o čemu svjedoče i kronološke neujednačenosti na koje nailazimo pregledom (naknadno) numeriranih folija. Naime, nakon prvih osam isprava, redom oporuka (dok. 1-8, fol. 1-2’), koje teku kronološkim redoslijedom (uz višemjesečne stanke između datuma zapisa pojedinih oporuka) od lipnja 1449. do listopada 1450. godine, spisi se nastavljaju ispravom o mirazu, čiji protokol i prva polovica korpusa nisu sačuvani, no koja je vremenki očito neposredno prethodila kupoprodajnoj ispravi koja potom slijedi, datiranoj 2. travnja 1449. godine (dok. 9 i 10, fol. 3). Kasnije se pak nailazi na duži prekid između sačuvanih spisa kada se na ispravu datiranu 19. kolovoza 1449. godine (dok. 178, fol. 71), nastavlja isprava čiji vremenski datum (data chronica) zbog izblijedjelosti nije moguće isčitati (dok. 179, fol. 71’), no na koju se nadovezuje isprava datirana 24. svibnja 1450. godine (dok. 180, fol. 71’). Unutarnja struktura sačuvanih isprava Bonmateja iz Verone – među kojima prevladavaju kupoprodajne isprave, isprave o davanju u zakup, stupanju u službu ili na naukovanje, pravnome zastupanju, dugovanju i mirazu kao i različite priznanice – počivala je na dvodijelnoj podjeli na protokol i tekst (korpus) isprave, uobičajenoj u šibenskoj notarskoj praksi.13

13 Vidi: Birin, “Šibenski bilježnici - Petar pokojnoga Ivana”: 104-111.

10


Ante Birin - ŠIBENSKI BILJEŽNICI Bonmatej iz Verone

I documenti conservati di Bonmatteo di Verona contengono complessivamente duecentodiciannove documenti, scritti su ottantasette fogli su entrambe le facciate (recto e verso), numerati in successione con numeri arabi. Come nel caso della maggior parte degli altri notai di Sebenico di quel tempo, i documenti sono scritti in lingua latina e in caratteri corsivi gotici, mentre il testo è scritto a una colonna. Il margine sinistro della pagina è utilizzato quale spazio per scrivere i regesti e per porre i segni per il rilascio dell’originale (Publicatum) e annotare chi l’aveva emesso e a favore di chi, nonché eventuali iscrizioni supplementari di notai contemporanei o posteriori: Giovanni da Prato Vallis (fol. 2., 2’, 6, 10, 41, 46, 77, 83’), Antonio Campolongo (fol. 12’, 24’, 29’, 38’, 53’), Karotus Vitale (fol. 24’), Pietro del fu Giovanni (fol. 31’, 45’, 62,) e Martino de Galvanis (fol. 84). A causa dell’umidità, molti documenti sono danneggiati sui bordi superiori e inferiori, o il testo, in quelle parti, è così sbiadito che non può più essere riconosciuto con certezza, e lo stesso, nella misura del possibile, è stato ricostruito sulla base di altri documenti simili. In considerazione della menzionata presenza di Bonmatteo a Sebenico (al più tardi) dal 1446, non vi è alcun dubbio come i documenti conservati rappresentino solamente i resti di singoli fascicoli (fasciculi) che originariamente si trovavano nei suoi faldoni notarili (busta), fatto testimoniato anche dalla non uniformità cronologica che incontriamo analizzando i fogli numerati (in seguito). Infatti, dopo i primi otto documenti, tutti i testamenti (doc. 1-8, fol. 1-2’), che procedono in ordine cronologico (con intervalli di diversi mesi tra le date di iscrizione di singoli testamenti) dal giugno 1449 all’ottobre 1450, i documenti proseguono con un documento su una dote, il cui protocollo e la prima metà del corpo del testo non sono conservati, il quale, tuttavia, temporalmente deve avere immediatamente preceduto il documento di compravendita che segue successivamente, datato 2 aprile 1449 (doc. 9 e 10, fol. 3). Più tardi, tuttavia, incontriamo un’interruzione più lunga tra i documenti conservati quando al documento datato 19 agosto 1449 (doc. 178, fol. 72), segue il documento la cui data temporale (data chronica) non può essere letta a causa del testo sbiadito (doc. 179, fol. 71’), sul quale tuttavia viene legato un documento datato 24 maggio 1450 (doc. 180, fol. 71’). La struttura interna dei documenti conservati di Bonmatteo da Verona - per la maggior parte documenti di compravendita, documenti di concessione in locazione, ingresso in una funzione o tirocinio, rappresentanza legale, debito e dote, nonché diverse ricevute - si appoggiava su una struttura a due parti rappresentate da protocollo e testo (corpo) del documento, abituale nella pratica notarile di Sebenico13.

13 Vedi: Birin, Šibenski bilježnici - Petar pokojnoga Ivana: pp. 104-111.

11


Ante Birin - ŠIBENSKI BILJEŽNICI Bonmatej iz Verone

Tipologija isprava Bonmateja iz Verone (1449.-1451.)

Vremenski datum (data chronica), kojim je započinjao protokol isprava, pokazuje kako je Bonmatej svoje isprave datirao prema božićnome stilu (stilus nativitatis) računanja vremena prema kojemu je godina počinjala na blagdan Božića (25. prosinca)14 i modernome stilu navođenja dana u mjesecu.15 Kako je kod božićnoga stila računanja vremena prigodom promjene godine stajala bilješka “mutatio millesimi”, koja je u smislu istovjetna značenju “mutattio anni”, tako stoji i u našemu slučaju između isprava datiranih 19. prosinca 1450. godine (dok. 202) i 15. siječnja 1451. godine (dok. 203). gdje nalazimo oznaku “Mutatio millesimi, indictione XIIIIa”. Cjelovitu formulu datacije i indikciju kao kontrolni element datuma Bonmatej u pravilu ne koristi. Samo u slučaju jedne isprave, s kojom je očito počinjao i sam svežnjić, nailazimo, uz formulu invokacije, na cjelovitu formulu datacije i korištenje indikcije i to na mjestu uobičajenome za dalmatinske privatnopravne isprave u protokolu,16 dok se u dva slučaja indikcija koristi kod skraćenih 14 Jakov Stipišić, Povijesne pomoćne znanosti u teoriji i praksi, Zagreb: Školska knjiga, 1991., 194. 15 Ovaj se stil navođenja dana u mjesecu u šibenskoj notarskoj praksi počeo koristiti od tridesetih godina XIV. stoljeća. Vidi: Branka Grbavac, Notarijat na istočnojadranskoj obali od druge polovine 12. do kraja 14. stoljeća, doktorska disertacija, Sveučilište u Zagrebu, 2010., 126-127. Stil koji se u praksi šibenskih notara počeo koristiti od tridesetih godina XIV. stoljeća. 16 “[In nomine Domini nostri Iesu Christi. Amen. Anno natiuitatis eiusdem millesimo] quadrigentesimo quadragesimonono, indictione XIa, (...) mensis Iunii.” Vidi dok. 1.

12


Ante Birin - ŠIBENSKI BILJEŽNICI Bonmatej iz Verone

Tipologia di documenti di Bonmatteo da Verona (1449-1451)

Il dato temporale (data chronica) con la quale inizia il protocollo dei documenti, mostra come Bonmatteo dati i propri documenti secondo lo stile natalizio (stilus nativitatis) di calcolo del tempo, in base al quale l’anno iniziava con la festività del Natale (25 dicembre)14 e nel moderno stile di indicazione dei giorni del mese15. Giacché nello stile natalizio di calcolo del tempo, in occasione del cambio dell’anno, vi era l’annotazione «mutatio millesimi», che nel suo significato corrispondeva a quello di «mutatio anni», nel nostro caso, tra i documenti datati 19 dicembre 1450 (doc. 202) e 15 gennaio 1451, (doc. 203), troviamo l’annotazione «mutatio millesimi, indictione XIIIa». Bonmatteo, di regola, non utilizza l’intera formula di datazione e l’indizione quale elemento di controllo della data. Solo nel caso di un documento con il quale evidentemente iniziava il fascicolo stesso, incontriamo, oltre alla formula dell’invocazione, l’intera formula di datazione e l’utilizzo dell’indizione, e ciò in un’area solita per i documenti dalmati di tipo giuridico-privato, nel protocollo del documento16, mentre in due casi l’indizione viene utilizzata nelle formule 14 Jakov Stipišić, Povijesne pomoćne znanosti u teoriji i praksi, Zagreb: Školska knjiga, 1991, p. 194. 15 Questo stile di indicazione del giorno nel mese si iniziò a utilizzare nella prassi notarile di Sebenico dagli anni trenta del quattordicesimo. Vedi: Branka Grbavac, Notarijat na istočnojadranskoj obali od druge polovine 12. do kraja 14. stoljeća, tesi dottorale, Università di Zagabria, 2010, pp. 126-127. Stili che iniziarono a essere utilizzati dagli anni trenta del XIV secolo nella prassi dei notai di Sebenico. 16 «[In nomine Domini nostri Iesu Christi. Amen. Anno natiuitatis eiusdem millesimo] quadrigentesimo quadragesimonono, indictione XIa, ...................... mensis Iunii». Vedi doc. 1.

13


Ante Birin - ŠIBENSKI BILJEŽNICI Bonmatej iz Verone

formula datacije, koje se nalaze u eshatokolu dotičnih isprava.17 Nasuprot tome, Bonmatej indikciju redovito navodi kada u korpusu bilježi datum isprava koje su izdali drugi bilježnici, a koje su vezane uz određeni pravni posao o kojemu je sam sačinjavao ispravu. Zemljopisni datum (data topica), koji je slijedio nakon navoda vremenskoga datuma, bio je označen formulom actum i sastojao se od navoda grada i mjesta unutar grada gdje je određeni pravni posao bio ugovoren ili izvršen. U skladu s uobičajenom praksom u pretežitom se broju slučajeva radilo o općinskoj kancelariji ili kancelariji za kaznene parnice i prostoru neposredno ispred njih (in cancellaria comunis, ante cancellariam comunis, ante scallas cancellarie comunis Sibenici, in cancellaria criminalium, ante cancellariam criminalium, ante portam cancellarie criminalium) kao i (u manjemu broju slučajeva) o drugim javnim mjestima poput velike komunalne lože (in logia magna comunis) ili trga (in platea comunis). Ono što pritom privlači pozornost jest činjenica kako za razliku od nekih drugih bilježnika kod kojih kao data topica često nalazimo njihovu kuću ili ured (in domo mei notarii, in stacione residencie mei notarii) - kod Bonmateja to nije slučaj niti u jednoj jedinoj prigodi. Osim navedenoga javnog prostora kao mjesta sklapanja pojedinih poslova kod Bonameja nalazimo i prostore unutar ili pokraj određenih crkava i samostana (in ecclesia sancti Iacobi, in sala episcopatus Sibenici, in ecclesia sanctorum Nicolai et Benedicti, in curtino monasterii monialium sancte Chaterine de Sibinico, ante ecclesiam sancte Marie de castro Sibenici, in curia domorum abbatie Sibenicensi, in monasterio fratrum minorum ordinis sancti Francisci strictioris obseruantiae) kao i različite privatne prostore, najčešće kuća jedne od ugovornih strana, koji bi se ponekad i preciznije locirali (in castro in domo habitationis domini castellani castri Sibenici, intra portam domus Dabisini condam Michaelis, in contrata sancti Gregorii, in domo habitationis infrascripte Iellene, in domo ser Simonis Diuinich posita ad maritimam Sibenici apud cimiterium sancti Dominici). Zanimljivo je ovom prigodom napomenuti kako se u dva slučaja kao data topica navodi (šibenski) ratni brod (galija) koja se u trenutku sklapanja pravnoga posla nalazila izvan šibenskoga akvatorija (in galea Sibenici, in galea Sibenici existentia in portu Vsude partium Gretie). Nakon navoda vremenskoga i zemljopisnoga datuma slijedilo je navođenje svjedoka koji su nazočili sklapanju određenoga pravnog posla – u pravilu egzaminatora i dvojice svjedoka – čime je i završavao protokol isprava. Središnji dio, odnosno korpus isprave, sastojao se od više dijelova: počevši od podataka o ugovornim stranama i konkretnome pravnom poslu (contrahentes), preko 17 Obje su isprave datirane istim datumom: “Die tercio mensis Aprilis MCCCCL primo, indictione XIIIIa.” Vidi dok. 216. i 217.

14


Ante Birin - ŠIBENSKI BILJEŽNICI Bonmatej iz Verone

abbreviate di datazione che si trovano nell’escatocollo dei documenti in questione17. Al contrario, Bonmatteo indica regolarmente l’indizione quando nel corpo del documento egli annota le date dei documenti emessi da altri notai, e sono collegati a un determinato negozio legale, a proposito del quale egli stesso componeva il documento.

La data topica che seguiva dopo l’indicazione della data temporale, era contrassegnata con la formula actum ed era caratterizzata dall’indicazione della città e del luogo all’interno della città dove un determinato negozio legale era stato stipulato o realizzato. In conformità con la prassi abituale, nella stragrande maggioranza dei casi, si trattava di un ufficio comunale o di una cancelleria per le cause penali e nell’aria immediatamente davanti a esse (in cancellaria comunis, ante cancellariam comunis, ante scallas cancellarie comunis Sibenici, in cancellaria criminalium, ante cancellariam criminalium, ante portam cancellarie criminalium). In un numero inferiore di casi si trattava di altri luoghi pubblici quali la grande loggia comunale (in logia magna comunis) o la piazza (in platea comunis). Ciò che, a questo proposito, attira l’attenzione, è il fatto che, a differenza di alcuni altri notai, presso i quali, quale data topica, troviamo la loro casa o ufficio (in domo mei notarii, in stacione residencie mei notarii), presso Bonmatteo ciò non avviene in nessun caso. Oltre al luogo pubblico indicato quale luogo di stipula di singoli negozi, presso Bonmatteo troviamo anche le aree all’interno o accanto a determinate chiese e conventi (in ecclesia sancti Iacobi, in sala episcopatus Sibenici, in ecclesia sanctorum Nicolai et Benedicti, in curtino monasterii monialium sancte Chaterine de Sibinico, ante ecclesiam sancte Marie de castro Sibenici, in curia domorum abbatie Sibenicensi, in monasterio fratrum minorum ordinis sancti Francisci strictioris obseruantiae) nonché diversi locali privati, nella maggior parte dei casi le case di una delle parti contraenti che venivano, talvolta, localizzate in modo più preciso (in castro in domo habitationis domini castellani castri Sibenici, intra portam domus Dabisini condam Michaelis, in contrata sancti Gregorii, in domo habitationis infrascripte Iellene, in domo ser Simonis Diuinich posita ad maritimam Sibenici apud cimiterium sancti Dominici). E’ interessante ricordare, in questo contesto, come in due casi, quale data topica venga indicata la nave (di Sebenico) da guerra (galea) che al momento della stipula del negozio legale si trovava al di fuori dell’acquatorio di Sebenico (in galea Sibenici, in galea Sibenici existentia in portu Vsude partium Gretie). Dopo l’indicazione della data temporale e geografica, segue l’indicazione dei testimoni che avevano assistito alla stipula di un determinato negozio legale - di regola l’esaminatore e due testimoni - dati con i quali si conclude il protocollo del documento. La parte centrale, ovvero il corpo del documento, si compone di più parti: iniziando dai dati sulle parti contraenti e sul negozio legale concreto (contrahentes), attraverso l’indicazione dell’oggetto del negozio legale medesimo (res), il suo valore in denaro e la 17 Entrambi i documenti sono datati con la stessa data: «Die tercio mensis Aprilis MCCCCLprimo, indictione XIIIIa». Vedi doc. 216 e 217.

15


Ante Birin - ŠIBENSKI BILJEŽNICI Bonmatej iz Verone

navoda predmeta pravnoga posla (res), njegove novčane vrijednosti i formule kojom se izricala predaja predmeta transakcije (traditio rei) do uobičajenih formula kojima se štitio učinak pravnoga čina (obećanje pravne zaštite, navod kazne, odricanje prava priziva, obećanje naknade štete i troškova nastalih tijekom mogućega parničenja ili izvan njega, jamčenje svojom osobnom imovinom).18 S obzirom da podaci vezani uz prvi dio korpusa isprava (contrahenetes, res i pretio) sadrže najvažnije podatke vezane uz pojedini pravni posao, ovom se prigodom, na temelju nekoliko konkretnih primjera, može ukazati koliko vrela ove vrste mogu pripomoći u istraživanju, rasvjetljavanju i boljemu poznavanju društvene i gospodarske povijesti srednjovjekovnoga Šibenika. Uzevši u obzir tipove sačuvanih isprava – među kojima su, kao što je spomenuto, najbrojnije one o kupoprodaji nekretnina (kuća i poljoprivrednih zemljišta), nasadu i zakupu zemljišta i vinograda – veliki je broj dostupnih podataka moguće iskoristiti u svrhu istraživanja urbane i socijalne topografije gradskoga prostora, vlasničke strukture zemljoposjeda na području šibenskoga kotara, zemljišnih odnosa koji su prevladavali kao i poljoprivredne proizvodnje te vrsta poljoprivrednih kultura koje su se uzgajale. Kada je riječ o urbanoj topografiji, ti podaci, na primjer, otkrivaju kakve su se vrste nekretnina nalazile u pojedinim dijelovima grada (domus, domuncula, canipa, magazenus), od kojega su materijala bile građene i natkrivane kuće (de lignamine, de muro, cuppis copertam, tabulis copertam), u kojoj su mjeri pojedini gradski predjeli bili naseljeni – s obzirom da su predmetom kupoprodaje često bile i prazne čestice (loocus vacuus), to jest građevinska zemljišta – i, konačno, kolika je bila njihova tržišna vrijednost.19

18 Detaljnije o strukturi korpusa u dalmatinskim privatno-pravnim ispravama vidi: Grbavac, Notarijat na istočnojadranskoj obali, 137-289. 19 Navod novčane vrijednosti predmeta transakcije bio je, razumljivo, izražen u onim novčanim jedinicama koje su u to doba bile u optjecaju u Veneciji (libre, denari, solidi i dukati). Vidi: Zlatko Herkov, “Novac i njegova vrijednost u Šibeniku” u: Knjiga statuta, zakona i reformacija grada Šibenika, (dalje: Šibenski statut), ur. Slavo Grubišić i Zlatko Herkov, Šibenik: Muzej grada Šibenika, 1981., 407-413; Kolanović, Šibenik, 308-309.

16


Ante Birin - ŠIBENSKI BILJEŽNICI Bonmatej iz Verone

formula con la quale viene espressa la consegna dell’oggetto della transazione (traditio rei) fino alle formule consuete con le quali si proteggeva l’effetto dell’atto giuridico (le promesse di protezione giuridica, l’indicazione dell’ammenda, la rinuncia al diritto di presentazione dell’appello, le promesse di rimborso dei danni e delle spese sorte durante la possibile causa o in sede extra-giudiziale, la garanzia rappresentata dai propri beni)18. In considerazione del fatto che i dati collegati alla prima parte del corpo del documento (contrahenetes, res e pretio) contengono i dati più importanti relativi a un singolo negozio legale, in questa occasione, sulla base di qualche esempio concreto, è possibile mostrare quante fonti di questo tipo possono essere d’aiuto nella ricerca, nel chiarimento e nella migliore conoscenza della storia sociale ed economica della Sebenico medievale. Se consideriamo le tipologie dei documenti conservati - tra i quali i più numerosi sono, come già menzionato, quelli sulla compravendita di immobili (case e terreni agricoli), la piantagione e la locazione di terreni e vigne - il grande numero di dati a disposizione può essere utilizzato allo scopo di indagare sulla topografia urbana e sociale dell’area cittadina, della struttura di proprietà dei possedimenti di terreni nel territorio del Distretto di Sebenico, sui rapporti terrieri esistenti, nonché sulla produzione agricola e la tipologia di culture agricole che venivano coltivate. Quando si tratta della topografia urbana, questi dati, ad esempio, evidenziano quali tipologie di immobili si trovavano in singole parti della città (domus, domuncula, canipa, magazenus), di quali materiali erano costruite e coperte le case (e lignamine, de muro, cuppis copertam, tabulis copertam), in quale misura singole contrade della città erano abitati - tenendo conto del fatto che oggetto della compravendita erano spesso particelle vuote (loocus vacuus), vale a dire terreni a uso edilizio - e, infine, quale fosse il loro valore di mercato19.

18 Per maggiori dettagli sulla struttura del corpo nei documenti giuridici privati, vedi: Grbavac, Notarijat na istočnojadranskoj obali, pp. 137-289. 19 L’indicazione del valore in denaro dell’oggetto della transazione era espresso in modo comprensibile nella valuta a quel tempo utilizzata a Venezia (lire, denari, soldi, ducati). Vedi: Zlatko Herkov, Novac i njegova vrijednost u Šibeniku, in: Knjiga statuta, zakona i reformacija grada Šibenika, (di seguito: Šibenski statut), cur. Slavo Grubišić e Zlatko Herkov, Šibenik: Muzej grada Šibenika, 1981, pp. 407-413; Kolanović, Šibenik, pp. 308-309.

17


Ante Birin - ŠIBENSKI BILJEŽNICI Bonmatej iz Verone

Ugovori o kupoprodaji kuća i građevinskih čestica Vrsta nekretnine

Gradska četvrt

domus

sub portis magnis Sibenici

locus siue domus

in contrata sancti Grisogoni

domuncula

in contrata turris Iacouaç

domus

in contrata Omnium Sanctorum

domuncula locus vacuus muralea

super cisternam magnam Sibenici in burgo Sibenici iuxta ecclesiam sancte Marie

Građevni materijal de lignamine et cuppis copertam de lignamine cuppis copertam de muro et de lignamine cuppis copertam de lignamine tabulis copertam muratum -

Cijena 360 lib. 50 lib. 60 lib. 230 lib. 50 lib. 20 dukata 80 lib.

Kako se za svaku takvu nekretninu navodila i njezina točna pozicija u gradu, odnosno gradski predio (contrata) u kojemu se nalazila, moguće je, povrh toga, steći ne samo precizniji uvid u onodobnu administrativnu organizaciju šibenskoga gradskog prostora nego se preko imena kupaca, prodavatelja i neposrednih susjeda – navedenih pri opisu granica određene kuće ili čestice koja je bila predmetom pravnoga posla – može pratiti i smještaj različitih društvenih skupina u gradu. Temeljem pojediih dokumenata (u prvome redu kupoprodajnih ugovora, darovnica i oporuka) moguće je također pratiti i promjene vlasništva nad nekretninama, dok nam drugi dokumenti (najčešće različiti dogovori) pružaju uvid u naknadne nadogradnje i izgradnje kao što je to, na primjer, podizanje stubišta, proširivanje kuće ili gradnja zidova. U slučaju, da je predmet kupoprodaje bilo poljoprivredno zemljište – vinograd, oranica ili neobrađeno zemljište, uz koje je obavezno stajao i navod količine izražen u gonjajima, dostupni podaci omogućavaju, pak, detaljnije utvrđivanje vlasničke strukture zemljišnih posjeda šibenskih stanovnika i građana, odnosno pojedinih društvenih skupina, kao i cijena poljoprivrednih zemljišta u razilčitim dijelovima gradskoga kotara. S obzirom na rasprostranjenost poljoprivrednih kultura i prevladavajući oblik zemljišnih odnosa na području dalmatinskih gradova ne iznenađuje činjenica da je najveći broj Bonmatejevih isprava koje se tiču poljoprivredne proizvodnje vezan uz vinogradarstvo i uz one oblike zemljišnih odnosa tipičnih za težaštinu – nasad (locatio ad pastinandum) i zakup vinograda (locatio ad laborandum), dok o kmetskim odnosima svjedoči tek jedna isprava. 18


Ante Birin - ŠIBENSKI BILJEŽNICI Bonmatej iz Verone

Contratti di compravendita di case e di particelle di terreni a uso edilizio Tipologia degli immobili domus locus siue domus domuncula domus domuncula locus vacuus muralea

Contrada sub portis magnis Sibenici

Materiale costruttivo de lignamine et cuppis copertam

360 lire

-

50 lire

de lignamine cuppis copertam de muro et de lignamine cuppis copertam de lignamine tabulis copertam

60 lire

in contrata sancti Grisogoni in contrata turris Iacouaç in contrata Omnium Sanctorum super cisternam magnam Sibenici in burgo Sibenici iuxta ecclesiam sancte Marie

Prezzo

230 lire 50 lire 20 ducati

muratum -

80 lire

Giacché per ogni tale immobile viene riportata anche la sua esatta posizione in città, ovvero quartiere cittadino (contrada) nella quale si trovava, è inoltre possibile ottenere non solo un’immagine più precisa dell’organizzazione amministrativa di quel tempo dell’area cittadina di Sebenico, ma anche, attraverso i nomi degli acquirenti, dei venditori e degli immediati vicini - indicati nella descrizione dei confini di una determinata casa o particella che era oggetto del negozio legale - si possono seguire e localizzare i diversi gruppi sociali in città. Sulla base di singoli documenti (in primo luogo dei contratti di compravendita, delle donazioni e dei testamenti) è possibile egualmente seguire i cambiamenti di proprietà sugli immobili, mentre altri documenti (più frequentemente accordi di natura diversa) offrono un’istantanea degli ammodernamenti e delle costruzioni quali erano, ad esempio, la realizzazione di scale, l’ampliamento delle case o delle costruzioni di muri. Qualora oggetto della compravendita fosse un terreno agricolo - vigna, terreno arativo o incolto, accanto al quale vi era obbligatoriamente anche l’indicazione della quantità espressa in gognai (l’unità di misura per superficie dei terreni utilizzata a Sebenico: 1 gognaio = circa 850 m2, n.d.T.) - i dati disponibili permettono perfino di stabilire con maggiori dettagli la struttura di proprietà dei possedimenti terrieri degli abitanti e dei cittadini di Sebenico, ovvero di singoli gruppi sociali, nonché il prezzo dei terreni agricoli in diverse parti del circondario cittadino. Tenendo conto della distribuzione delle culture agricole e della forma dominante dei rapporti terrieri nel territorio delle città dalmate, non sorprende il fatto che la maggior parte dei documenti di Bonmatteo che riguardano i prodotti agricoli sia legato alla viticultura, nonché a quelle forme di rapporti terrieri tipici per il colonato - piantagione (locatio ad pastinandum) e locazione della vigna (locatio ad laborandum) – mentre dei rapporti di servitù testimonia solo un documento. 19


Ante Birin - ŠIBENSKI BILJEŽNICI Bonmatej iz Verone

Ugovori o kupoprodaji poljoprivrednoga zemljišta Vrsta zemljišta

Veličina (u gonjajima)

Pripadnost

Mjesto sv. Lovr u Donjem Polju Ribnik Vodice Zlarin Ivinj Široke

vinea

2.5

pedibus quinque oliuarum

vinea vinea vinea vinea vinea

5 13 16 4 3

vinea

7

vinea

2

pedibus oliuarum quatuor satocha una domuncula in dicta villa Tribunj Tribuchogne Utvina

terrenum petrosum terrenum aratorium terrenum terre inculte

Cijena 39 lib. 60 lib. 22 lib. 10 s. 38 lib. 40 lib. 72 lib. 70 lib. 40 lib.

-

plantis iuuenibus oliuarum centum et viginti

predio sv. Marije Velike

40 lib.

8

-

Pod Lukovićem

40 lib.

1

pedibus decem oliuarum

Kalac Dubrava

3

-

Srima

5 dukata 12 lib. 16 lib.

Nasad vinograda (locatio terrae ad pastinandum ili locatio pastini) sa stjecanjem emfiteutskoga prava bio je, kako to pokazuju i podaci iz onodobnih šibenskih inventara, najkarakterističniji oblik obrade zemlje za šibenske pučane.20 Veličina zemlje koja je uzimana u nasad kretala se pritom najčešće u rasponu “od 1,5 do 12 šibenskih gonjaja (o12,8-102,1 a)”,21 što potvrđuju i podaci iz naših isprava. U istima se pak kao vremenski rok na koji je vlasnik zemlje davao istu u nasad u pravilu ne navodi točno određeni broj godina nego općenita odredba kako će nasad vrijediti i trajati dok loza bude plodonosna (valeat et duret presens locatio et conductio durantibus vitibus in fructifficatione) nakon čega je težak vlasniku vraćao zemlju. Sklapajući ugovor o nasadu zakupnik je preuzimao obvezu da u roku od oko šest mjeseci ili, ponekad, dvije do tri godine, posadi i okopava “dobre loze” (bonis vitibus) kao i masline (obično jedno stablo po gonjaju zemlje) i druga plodonosna stabla te ih obrađuje prema odredbama Šibenskoga statuta.22 Godišnja renta koju je 20 Kolanović, Šibenik, 120. 21 Kolanović, Šibenik, 122. 22 Isti je, naime, određivao kako je “svaka osoba, bilo kojeg staleža, spola ili dobi, koja je preuzela na obrađivanje vinograd na određeno vrijeme uz primanje polovice ili ugovorenog stalnog dijela plodova, dužna dobro i zdušno obrađivati, obrezujući vinograd do polovice mjeseca ožujka i okopavati

20


Ante Birin - ŠIBENSKI BILJEŽNICI Bonmatej iz Verone

Contratti di compravendita di terreni a uso agricolo Tipologia del terreno vinea vinea vinea vinea vinea vinea vinea vinea terrenum petrosum terrenum aratorium terrenum terre inculte

Dimensioni Appartenenza Località (in gognai) 2.5 pedibus quinque oliuarum san Lorenzo in Campo inferiore 5 Ribnik 13 Vodice 16 pedibus oliuarum quatuor Zlarin 4 Ivinj 3 satocha Široke 7 una domuncula in dicta Tribunj villa Tribuchogne 2 Utvina plantis iuuenibus oliuarum zona di Santa Maria centum et viginti Maggiore 8 Sotto Luković

1 3

pedibus decem oliuarum -

Kalac Dubrava Srima

Prezzo 39 lire 60 lire 22 lire 10 s. 38 lire 40 lire 72 lire 70 lire 40 lire 40 lire 40 lire 5 ducati 12 lire 16 lire

La piantagione di vigne (locatio terrae ad pastinandum o locatio pastini) con l’ottenimento del diritto di enfiteusi, rappresentavano, come dimostrano anche i dati degli inventari di Sebenico di quel tempo, la forma più caratteristica della lavorazione della terra per la popolazione di Sebenico20. La superficie della terra che veniva presa per piantagione variava, nel più frequente dei casi, «da 1,5 a 12 gognai di Sebenico (o12,8-102,1 a)»21, circostanza confermata anche dai dati contenuti nei nostri documenti. Con riferimento al termine temporale per il quale il proprietario del terreno dava lo stesso a piantagione, negli stessi, di solito non viene stabilito esattamente il numero di anni, bensì vi è una disposizione di carattere generale su quanto la piantagione sarebbe durata mentre la vite era fertile (valeat et duret presens locatio et conductio durantibus vitibus in fructifficatione), dopo di che il contadino avrebbe restituito la terra al proprietario. Stipulando un contratto di piantagione, il locatario si assumeva l’obbligo che entro un termine di circa sei mesi oppure, talvolta, da due a tre anni, piantasse e arasse “buone viti” (bonis vitibus), nonché olive (di solito una pianta per ciascun gognaio di terra), nonché altri alberi da frutto, e li arasse secondo le disposizioni di cui allo Statuto di Sebenico22. Il canone di locazione annuale 20 Kolanović, Šibenik, p. 120. 21 Kolanović, Šibenik, p. 122. 22 Lo Statuto infatti stabiliva che «ogni persona, indipendentemente dal ceto, dal sesso e dall’età, che aveva preso in consegna una vigna a tempo determinato per essere lavorata, oltre a ricevere la metà o la quantità stabilita contrattualmente di frutti, era tenuta a lavorare la terra bene e con coscienza, a potare la vigna entro la metà del mese di marzo, e ad arare la vigna due volte l’anno,

21


Ante Birin - ŠIBENSKI BILJEŽNICI Bonmatej iz Verone

težak davao vlasniku u ime zemljarine (pro terratico) redovito je bila u naravi te je najčešće iznosila “trećinu mladoga vina (mošta), maslina i svih drugih plodova i prihoda” (integram terciam partem vini musti, oliuarum et omnium aliorum fructuum et introituum quos terra producet) koje je težak, o vlastitom trošku, bio dužan dovesti vlasniku zemlje. U slučaju da su na zemljištu uzetome u nasad od ranije već bile zasađene neke voćke ili masline, iznos zemljarine bio je, naravno, i viši pa je tako, na primjer, u jednome slučaju bilo predviđeno da težak, povrh trećine uroda mladoga vina i maslina, treba dati još i polovicu uroda smokava koje su se otprije nalazile na tome zemljištu.23 Ugovori o davanju zemlje radi nasada vinograda (locatio pastini/locatio terre ad pastinandum) Vlasnik zemlje ser Toma Mišić

Mjesto Grebaštica

Jelena, supruga ser Biranj Indricusa de Indrica Radoslav Družinić, Ribnik tesar arhiprezbiter Jakov Podgoričje Žiljević

Veličina Pripadnost 2

alique ficus

8

-

2

-

5

-

ser Mihovil Jurić

Žirje

20

-

ser Mihovil Jurić

Žirje

15

-

ser Ivan Jurić

Žirje

9

-

ser Ivan Jurić

Žirje

9

-

ser Ivan Jurić

Žirje

9

-

crkva sv Petra u Gornjemu Polju

Striševo

3

-

Grgur Ugrinić

Brnjica

8

-

Vrijeme zakupa

Renta

durantibus vitibus in fructifficatione durantibus vitibus in fructifficatione durantibus vitibus in fructifficatione durantibus vitibus in fructifficatione durantibus vitibus in fructifficatione durantibus vitibus in fructifficatione durantibus vitibus in fructifficatione durantibus vitibus in fructifficatione durantibus vitibus in fructifficatione durantibus vitibus in fructifficatione durantibus vitibus in fructifficatione

1/3 (i 1/2 smokava) ½ 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/4

U odnosu na relativno brojne ugovore o davanju zemljišta u zakup radi nasada vinograda ugovore o davanju samoga vinograda na obradu (locatio vinee ad laborandum) nalazimo tek u dva slučaja. Obveze zakupnika i iznos zemljarine vinograd dva puta godišnje, naime prvi put do polovice mjeseca travnja, a drugi put do kraja cijelog mjeseca svibnja.”, Šibenski statut, knjiga. IV., glava 71. 23 Vidi dok. 106.

22


Ante Birin - ŠIBENSKI BILJEŽNICI Bonmatej iz Verone

per i terreni che il contadino doveva pagare al proprietario (pro terratico) era regolarmente in natura, e ammontava, in genere, a «un terzo del vino novello (mosto), di olive e di tutti gli altri frutti e introiti» (integram terciam partem vini musti, oliuarum et omnium aliorum fructuum et introituum quos terra producet), che il contadino, a proprie spese, era tenuto a consegnare al proprietario della terra. Nel caso in cui sul terreno preso in locazione in piantagione fossero già stati piantati frutteti o olivi, l’ammontare del canone di locazione del terreno era anche superiore, e così, ad esempio, in un caso è previsto che il contadino, oltre al terzo dei frutti del vino novello e delle olive, deve consegnare anche la metà dei frutti dei fichi che già da prima si trovavano su quel terreno23. Contratti di locazione di terra per la semina di vigne (locatio pastini/locatio terre ad pastinandum) Proprietario del terreno

Località

Dimensioni

Appartenenza

Grebaštica

2

alique ficus

Biranj

8

-

Ribnik

2

-

Podgoričje

5

-

ser Mihovil Jurić

Žirje

20

-

ser Mihovil Jurić

Žirje

15

-

ser Ivan Jurić

Žirje

9

-

ser Ivan Jurić

Žirje

9

-

ser Ivan Jurić

Žirje

9

-

chiesa di San Pietro al Campo superiore

Striševo

3

-

Grgur Ugrinić

Brnjica

8

-

ser Toma Mišić Elena, moglie di ser Indricus di Indricica Radoslav Družinić, falegname arcipresbitero Jakov Žiljević

Periodo di locazione

Affitto

durantibus vitibus in fructifficatione durantibus vitibus in fructifficatione durantibus vitibus in fructifficatione durantibus vitibus in fructifficatione durantibus vitibus in fructifficatione durantibus vitibus in fructifficatione durantibus vitibus in fructifficatione durantibus vitibus in fructifficatione durantibus vitibus in fructifficatione durantibus vitibus in fructifficatione durantibus vitibus in fructifficatione

1/3 (e 1/2 fico) 1/2 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/4

In rapporto ai relativamente numerosi contratti di locazione di terra per la piantagione di una vigna, i contratti di concessione della vigna per la sola lavorazione (locatio vinee ad laborandum) si trovano solamente in due casi. Gli obblighi del locatario e la somma della locazione per la terra erano, in genere, analoghi, e ammontavano a un terzo dei frutti, menvale adire la prima volta entro la metà di aprile, la seconda volta entro la fine dell’intero mese di maggio». Statuto di Sebenico, lib. IV, cap. 71, 23 Vedi doc. 106.

23


Ante Birin - ŠIBENSKI BILJEŽNICI Bonmatej iz Verone

pritom su uglavnom bili istovjetni te su iznosili trećinu uroda, s time da je u jednome slučaju zakupnik povrh podavanja trećine (mladoga) vina i smokava bio dužan dati i dvije trećine uroda maslina.24 S obzirom na rasprostranjenost poljoprivrednih kultura i s obzirom na zemljišnu osnovicu dalmatinskih gradova uz vinograde su u zakup najčešće uzimane oranice i vrtovi (locatio terre ad laborandum). U slučaju sačuvanih Bonmatejevih isprava zemlja koja je uzimana na obradu bila je u pravilu u vlasništvu privatnih zemljovlasnika, najčešće pripadnika gradskoga plemstva, relativno veće površine – od pet do dvanaest gonjaja, dok je ugovoreno razdoblje zakupa obuhvaćalo vrijeme od osam do dvanaest godina. Glavna obveza zakupnika bila je, naravno, ta da zemlju obrađuje, sije vlastitim sjemenom i gnoji (s ugovorno preciziranom količinom gnoja), dok je njegovo podavanje – ako je u sjetvi koristio vlastito sjeme – iznosilo četvrtinu prihoda. U slučaju zakupa vrta obveze zakupnika bile su, naravno, slične te su se odnosile na obrađivanje vrta u skladu sa šibenskim običajima (bene ligonizare et laborare ac in eo seminare secundum consuetudines Sibenici) uz obvezu godišnjega davanja polovice svih plodova i prihoda. Jedna od sačuvanih isprava (dok. 20.) svjedoči, pak, o osnivanju samostalnoga kmetskog gospodarstva pružajući tako neposredan uvid u onodobne kmetske odnose na području šibenskog kotara.25 Kako se vidi iz dotične isprave, vlasnik zemlje, ser Ambroz Mihetić, sklopio je ugovor s dvojicom kmetova – Tolnićem Grubanovićem i Brevcom Osrinčićem iz sela Sratok u kliškom komitatu – koji su obećali kako će u roku od pola godine od sklapanja ugovora, zajedno sa svojim obiteljima i životinjama, doći i nastaniti se na njegovu zemljištu, u mjestu zvanome Zaplanje u šibenskome kotaru gdje će potom sagraditi kuću i gospodarske zgrade (ibi facere domos et habitationes suas). Obećavši sa svoje strane obrađivati i krčiti gospodarevo zemljište (laborare et disboscare de terrenis ipsius domini Ambrosii), kmetovi su vlasniku zemlje bili dužni plaćati i godišnju rentu koja se, u njihovome slučaju, sastojala od petine uroda žita i mahunarica kao i od vinograda i stabala koje zasade (reddere annuatim quintam partem omnium bladorum et legiminum que seminabunt et vinearum ac arborum que plantabunt)26 povrh čega su, tri puta godišnje, bili dužni davati i određene darove (tria exemnia anno singulo iuxta consuetum villicorum). U slučaju da bi spomenuta dvojica kmetova sa sobom povela još dvojicu svojih 24 Vidi dok. 175. 25 Više o tome vidi u: Kolanović, Šibenik, 130-149. 26 Iznos rente bio je različit od slučaja do slučaja te je iznosio od trećine do šestine uroda ovisno o uvjetima obrade zemljišta dogovorenima između vlasnika i kmeta, odnosno o tome koja je od strana, na primjer, osiguravala sjeme za sjetvu ili stoku za obradu zemlje. Vidi: Kolanović, Šibenik, 143-145.

24


Ante Birin - ŠIBENSKI BILJEŽNICI Bonmatej iz Verone

tre in un caso, il locatario, oltre a dare un terzo del vino (novello) e di fichi, è tenuto a dare anche due terzi dei frutti dell’ulivo24. Tenendo conto della diffusione delle culture agricole e del caratteristica base dei terreni delle città dalmate, oltre alle vigne, nella maggior parte dei casi, venivano dati in locazione terreni arativi e orti (locatio terre ad laborandum). Nel caso dei documenti conservati di Bonmatteo, la terra che viene presa in locazione è, di regola, di proprietà di latifondisti privati, il più delle volte appartenenti alla nobiltà cittadina, di superficie relativamente grande - da cinque a dodici gognai - mentre il periodo di locazione stipulato va dagli otto ai dodici anni. L’obbligo principale del locatario era naturalmente quello di lavorare la terra, seminarla con il proprio seme e letamarla (con quantità di letame precisato contrattualmente), mentre i frutti da consegnare - qualora nella seminagione fosse stato utilizzato il proprio seme - ammontava a un quarto degli introiti. In caso di locazione di un orto, gli obblighi del locatario erano, naturalmente, simili e riguardavano la lavorazione dell’orto in conformità con le usanze di Sebenico bene ligonizare et laborare ac in eo seminare secundum consuetudines Sibenici), con l’obbligo di consegna annuale della metà di tutti i frutti e gli introiti. Uno dei documenti conservati (doc. 20), testimonia invece della fondazione di una fattoria indipendente di servi della gleba che permette un’analisi diretta dei rapporti della gleba nel territorio del Distretto di Sebenico25. Come si vede dal documento che la riguarda, il proprietario della terra, ser Ambroz Mihetić, stipulò un contratto con due servi della gleba – Tolnić Grubanović e Brevec Osrinčić, dal villaggio di Sratok nel settore di Kliš - i quali promisero che entro un termine di sei mesi dalla data di stipula del contratto, insieme alle loro famiglie e animali, sarebbero venuti e si sarebbero insediati sulla sua terra, nella località chiamata Zaplanje nel Distretto di Sebenico, dove in seguito avrebbero costruito una casa e una fattoria (ibi facere domos et habitationes suas). Dopo avere promesso, da parte loro, di lavorare e di disboscare la terra del padrone (laborare et disboscare de terrenis ipsius domini Ambrosii), i servi della gleba erano tenuti a pagare al proprietario della terra una locazione annuale che, nel loro caso, era rappresentata da un quinto dei frutti del grano e dei fagioli, nonché della vigna e degli alberi che avrebbero piantato (reddere annuatim quintam partem omnium bladorum et legiminum que seminabunt et vinearum ac arborum que plantabunt)26. Inoltre essi erano tenuti, tre volte l’anno, a fare determinati doni (tria exemnia anno singulo iuxta consuetum villicorum). Qualora i due servi della gleba avessero portato con sé altri due compagni con le loro famiglie, anche per loro sarebbero valse le stesse condizioni contrattuali. Giacché la maggior parte di tali contratti venivano stipulati per un periodo di tempo determinato, esso viene stabilito anche in questo caso, e 24 Vedi doc. 175. 25 Per maggiori dettagli, vedi: Kolanović, Šibenik, pp. 130-149. 26 L’ammontare del canone di locazione differiva di caso in caso, e ammontava a una quantità oscillante tra un terzo a un sesto dei frutti, a seconda delle condizioni di lavorazione della terra concordate tra proprietario e servo della gleba, ovvero a seconda di quale parte, ad esempio, assicurasse il seme per la seminagione o la mandria per lavorare la terra. Vedi: Kolanović, Šibenik, pp. 143-145.

25


Ante Birin - ŠIBENSKI BILJEŽNICI Bonmatej iz Verone

drugova s njihovim obiteljima, i za njih su trebali važiti isti ugovorni uvjeti. Kako se najveći dio ovakvih ugovora sklapao na određeni vremenski rok, to je isti određen i u ovome slučaju pokrivajući razdoblje od dvadeset i pet godina, uz međusobnu zaštitnu klauzulu prema kojoj prije isteka toga vremena niti vlasnik zemlje nije mogao protjerati kmetove sa zemlje koju im je dodijelio niti su oni mogli zatražiti dozvolu za odlazak osim u slučaju “opravdanoga razloga” (nisi legiptima causa). Osim spomenutih podataka vezanih uz poljoprivrednu proizvodnju i zemljišne odnose nekolicina isprava donosi podatke o trgovini stokom i stočarskim proizvodima kao i o davanju pašnjaka u zakup. U prvom slučaju riječ je uglavnom o kupoprodajnim ugovorima čiji su predmet bile različite vrste stoke – konji, magarci i volovi, a koji nam otkrivaju ne samo njihovu tržišnu cijenu – osam dukata za konja, dvanaest malih libara za magarca i petnaest malih libara za vola – nego posredno i činjenicu kako su se njihovim uzgojem prvenstveno bavili Vlasi i Hrvati iz zaleđa, koji se u svim zabilježenim slučajevima pojavljuju u ulozi prodavatelja. Isto vrijedi i za proizvodnju stočarskih proizvoda od kojih su nam iz ovih spisa poznata dva primjera trgovine “morlačkim sirom” (casei murlachi), koji su šibenski plemići na veliko otkupljivali od Vlaha i potom dalje preprodavali pri čemu je cijena jednoga miljara sira (477 kg) iznosila dvanaest dukata.27 Relativno brojnu skupinu isprava, koju nalazimo kod Bonmateja iz Verone, čine ugovori o šegrtovanju koji nam pobliže pružaju uvid u školovanje šegrta. Vremenski rok na koji se ugovor sklapao bio je različit od ugovora do ugovora, a u slučaju da osoba koja je stupala u službu nije bila punoljetna (homo sui iuris et etatis legiptime), ugovor su s majstorom sklapali njegovi roditelji ili najbliža rodbina. Oni su pritom obećavali kako će maloljetni šegrt tijekom ugovorenoga razdoblja trajno boraviti kod majstora, kako neće od njega otići te kako će njemu i njegovoj obitelji služiti i biti poslušan učeći dotični zanat u skladu sa svojim znanjem i mogućnostima (stabit et perseuerabit toto dicto tempore (...) et ab eo non recedet [et] eidem ac omnibus de sua familia seruiet et obediens erit in omnibus rebus et seruitiis licitis et honestis et laborare de predicta arte secundum suum scire et posse et omnia et singula faciet bone fide et sine fraude que quilibet bonus et fidelis ac solicitus dissipulus merito facere debet et tenetur). Sa svoje strane majstori su snosili sve troškove stanovanja i prehrane svojega šegrta obvezujući se povrh toga kako će prema njemu “dobro i ljudski postupati” (bene et humane tractare) i kako ga neće ostaviti u slučaju bolesti niti ga otpustiti bez opravdanih razloga te kako će ga, u skladu sa svojim znanjem i mogućnostima, učiti dotičnome zanatu (apud s et non derelinquere sanum aut infirmum nec a se expellere nisi causis et casibus legiptime precedentibus et ipsum docere artem suam calegarie toto suo scire et posse). Nakon isteka ugovorenoga 27 Vidi dok. 157.

26


Ante Birin - ŠIBENSKI BILJEŽNICI Bonmatej iz Verone

copre il periodo di venticinque anni, con la reciproca clausola di protezione, in base alla quale, prima della scadenza di questo periodo, né il proprietario della terra avrebbe potuto cacciare i servi della gleba dalla terra che aveva assegnato loro, né essi potevano chiedere il permesso di andarsene, a meno di «giusta causa» (nisi legiptima causa). Oltre ai dati menzionati, e legati alla produzione agricola e ai rapporti terrieri, parecchi documenti riportano dati sul commercio di bestiame e di prodotti zootecnici nonché sulla locazione di pascoli. Nel primo caso, si tratta principalmente di contratti di compravendita il cui oggetto sono diverse tipologie di bestiame - cavalli, asini e buoi - che ci fanno comprendere non solamente il loro valore di mercato - otto ducati per un cavallo, dodici piccole lire per un asino e quindici piccole lire per un bue - bensì anche indirettamente la circostanza che del loro allevamento si occupavano valacchi e croati dall’entroterra, che in tutti i casi registrati si presentano nel ruolo di venditori. Lo stesso vale anche per la produzione di prodotti zootecnici dei quali, da questa documentazione, ci sono noti due esempi di commercio di «formaggi morlacchi» (casei murlachi) che i nobili di Sebenico acquistarono all’ingrosso dai valacchi, e in seguito rivendettero, con il prezzo di un miglio di formaggio (477 kg) che ammontava a venti ducati27. Un numero relativamente numeroso di documenti che troviamo presso Bonmatteo da Verona è rappresentato da contratti di tirocinio, i quali ci offrono la possibilità di vedere da vicino particolari sulla formazione degli apprendisti. Il termine temporale per il quale un contratto veniva stipulato differiva da contratto a contratto, e qualora la persona che era entrata in un servizio non fosse maggiorenne (homo sui iuris et etatis legiptime), il contratto con il padrone veniva stipulato dai suoi genitori o dai parenti più stretti. In tale occasione, essi promettevano che l’apprendista minorenne sarebbe vissuto stabilmente presso il padrone durante il periodo concordato contrattualmente, che non se ne sarebbe andato da lui e che avrebbe servito lui e la sua famiglia e sarebbe stato obbediente, imparando il mestiere secondo le sue conoscenze e possibilità (stabit et perseuerabit toto dicto tempore ... et ab eo non recedet [et] eidem ac omnibus de sua familia seruiet et obediens erit in omnibus rebus et seruitiis licitis et honestis et laborare de predicta arte secundum suum scire et posse et omnia et singula faciet bone fide et sine fraude que quilibet bonus et fidelis ac solicitus dissipulus merito facere debet et tenetur). Da parte loro, i padroni si assumevano le spese di abitazione e di nutrimento del proprio apprendista, impegnandosi, oltre a questo, a essere verso di lui «buoni e a trattarlo umanamente» (bene et humane tractare) e a non lasciarlo in caso di malattia né di licenziarlo senza giusta causa, e di insegnare a lui, in conformità alle proprie conoscenze e possibilità, un determinato mestiere (apud s et non derelinquere sanum aut infirmum nec a se expellere nisi causis et casibus legiptime precedentibus et ipsum docere artem suam calegarie toto suo scire et posse). Una volta scaduto il periodo di tirocinio fissato per contratto, il padrone era tenuto a dare all’apprendista un nuovo vestito (vnum mantellum, vnam gonellam de grisio nigro, vnum biretum, 27 Vedi doc. 157.

27


Ante Birin - ŠIBENSKI BILJEŽNICI Bonmatej iz Verone

razdoblja šegrtovanja majstor je šegrtu bio dužan dati novu odjeću (vnum mantellum, vnam gonellam de grisio nigro, vnum biretum, vnam camisiam, vnam mutandam, vnum cingulum), obuću (par caligarum panni latini, vnum par subtularium), alat za obavjanje obrtničke djelatnosti (vnum cultellum a pane, vnum raxorium, vnam forcipem artis barberie) i ispravu (et instrumenta artis predicte), dok se u slučajevima ugovora o služinstvu, povrh odjeće, u pravilu radilo i o određenome novčanom iznosu.

Ugovori o šegrtovanju i služinstvu Vrsta obrta ili službe

postolar

klesar kalafat krojač kožar ranarnik (brijač) služinstvo

Rok šegrtovanja

Broj slučajeva

Životna dob šegrta/sluge

7 6 5 4 7.5 6 2 6 7 4 4 4 1 3 doživotno

1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

14 12 / punoljetan 15 14 14 9 punoljetan 14 punoljetan 20 punoljetan - / 40

Jedna dragocjena isprava o poništenju ugovora o šegrtovanju sklopljenoga između Jurja Berčića iz sela Pećane (u ime njegova sina Petra) i majstora Lovre Pincina, klesara iz Venecije, svjedoči pak što se događalo u slučaju kada bi između ugovornih strana došlo do raskida ugovora. Kako rečeni Petar, koji je šest godina trebao izučavati klesarski obrt kod majstora Lovre, više nije htio biti kod rečenoga majstora, a koji ga je bio voljan otpustiti, gospodin knez i njegova kurija odredili su kako je šegrt slobodan otići od majstora te kako jedan od drugoga ništa ne mogu tražiti. Sam Petar pritom se, u slučaju ostanka u Šibeniku, smio samostalno baviti klesarstvom, ali mu je bilo zabranjeno raditi za nekoga drugog majstora ili kod njega boraviti. U slučaju da napusti Šibenik ili njegov kotar, Petru je bio zabranjen povratak ako bi razlog toga povraka bio neki klesarski posao i to tijekom sljedeće četiri godine i tri mjeseca koliko je preostalo od ugovorenoga, a neizvršenoga razdoblja šegrtovanja.28

28 Vidi dok. 50.

28


Ante Birin - ŠIBENSKI BILJEŽNICI Bonmatej iz Verone

vnam camisiam, vnam mutandam, vnum cingulum), calzature (par caligarum panni latini, vnum par subtularium), un attrezzo per svolgere l’attività artigianale (vnum cultellum a pane, vnum raxorium, vnam forcipem artis barberie) e documenti (et instrumenta artis predicte), mentre nel caso di contratto di servitù, oltre al vestito, di regola si trattava di una determinata somma di denaro.

Contratti di tirocinio e di servitù Tipologia di artigianato o di servizio calzolaio

incisore calafato sarto pellaio barbiere servitù

Termine di tirocinio 7 6 5 4 7.5 6 2 6 7 4 4 4 1 3 per tutta la vita

Numero di Età casi dell’apprendista / del servo 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1

14 12 maggiorenne 15 14 14 9 maggiorenne 14

1 1 1 2

maggiorenne 20 maggiorenne - / 40

Un prezioso documento sull’annullamento di un contratto di tirocinio, stipulato tra Juraj Berčić dal villaggio di Pećane, a nome del figlio Petar, e il padrone Lorenzo Pincin, incisore di Venezia, testimonia invece ciò che accadeva nel caso in cui tra le parti contraenti si giungesse alla risoluzione del contratto. Il suddetto Petar, che avrebbe dovuto imparare per sei anni il mestiere di incisore presso il padrone Lorenzo, non voleva più stare presso di lui, il quale era favorevole a lasciarlo andare. Il conte e la sua curia stabilirono che l’apprendista era libero di lasciare il padrone, e che nessuno, tra i due, poteva chiedere nulla all’altro. Qualora avesse voluto rimanere a Sebenico, lo stesso Petar avrebbe potuto svolgere l’attività di incisore, tuttavia gli fu vietato di lavorare per un altro padrone o vivere presso di lui. Qualora egli avesse lasciato Sebenico o il suo distretto, a Petar sarebbe stato vietato di ritornarvi, qualora il motivo di tale ritorno fosse stato qualsiasi lavoro di incisore, e ciò nel corso dei successivi quattro anni e tre mesi, vale a dire il tempo rimasto del periodo di apprendistato pattuito contrattualmente e non realizzato28.

28 Vedi doc. 50.

29


Ante Birin - ŠIBENSKI BILJEŽNICI Bonmatej iz Verone

Kada je riječ o društvenoj povijesti, najveći broj podataka sačuvanih u Bonmatejevim spisima vezan je uz obitelj – položaj djece, njihovu emancipaciju, brak i miraz. Počivajući “na načelima agnatskog, patrilinearnog sustava”, srednjovjekovna obitelj temeljila se “na autoritetu i hijerarhiji. Mlađi su bili podređeni starijima, a žene muškarcima.”29 U skladu s time, djeca su bila podređena očinskoj vlasti (patria potestas) “koja je određivala odnose u kućanstvu i upravljala svaodnevnim životom”30 te sve do svoje punoljetnosti nisu uživala nikakvu pravnu sposobnost.31 Pod očevom vlašću djeca su, međutim, ostajala ne samo do svoje punoljetnosti nego sve do trenutka emancipacije odnosno otpuštanja iz roditeljske vlasti.32 Kako je to bilo predviđeno Šibenskim statutom, otac i majka mogli su “prema svojoj dobrohotnoj volji otpustiti one koji su podložni njihovoj vlasti” nakon čega su ovi stjecali punu pravnu sposobnost, no “samo uz uvjet da o otpuštanju iz vlasti postoji javna isprava”.33 Među Bonmatejevim spisima nalazimo četiri takve isprave od kojih su se tri odnosile na sinove, dok se u jednome slučaju radilo o kćeri. Same su isprave svojim sadržajem bile vrlo kratke i njihov se korpus sastojao tek od općenite formule o otpuštanju djeteta iz očinske vlasti (a sacris sui patris eum penitus relaxauit nec non a sua manu et paterne nexibus potestatis penitus exemit et dimisit eundem) i njegova stjecanja pune pravne sposobnosti (ita quod sine paterne potestatis obtenta possit ex nunc testari, agere, contrahere et pacisci ac omnia et singula tam in iuditio quam extra facere ac liberaliter exercere que quilibet pater familias et homo sui iuris facere et exercere potest). Djeca su pritom u ime nagrade i kao znak ljubavi (in premium ipsius emancipationis et in signum amoris) bila u pravilu darivana odjećom povrh koje bi sinovi dobivali još i mač. Ponekad je to darivanje uključivalo i nekretnine čija je veličina, razumljivo, bila različita od slučaja do slučaja. Odlučujuća uloga oca obitelji bila je izražena i prilikom zaključivanja bračnih ugovora. Ukoliko su djeca bila maloljetna, što je bio vrlo čest slučaj, osobito kada se radilo o kćerima, ugovor je, u njihovo ime, sklapao upravo otac obitelji odnosno, ukoliko on u tome trentuku nije bio živ, majka ili jedan od njezine braće. Ugovorne strane pritom su se obvezivale kako će brak biti sklopljen u skladu s obredom svete 29 Zdenka Janeković Römer, Rod i grad – dubrovačka obitelj od XIII do XVI stoljeća, Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 1994., 55. 30 Janeković Römer, Rod i grad, 55. 31 Prema odredbama Šibenskoga statuta djeci je bilo zabranjeno “upravljanje poslovima i ugovaranje dokle god ne navrše vrijeme punoljetnosti” odnosno dob od šesnaest godina u slučaju muškoga djeteta i četrnaest godina ako se radilo o ženskome djetetu. Vidi: Šibenski statut, knjiga II., glava LVI. 32 Tako je, na primjer, bilo određeno da djeca koja su još uvijek u očevoj vlasti prigodom kupovine neke stvari u ugovoru moraju spomenuti oca ili bi u protivnome takva stvar pripala ocu. Šibenski statut, knjiga II., glava L. 33 Šibenski statut, knjiga II., glava LI.

30


Ante Birin - ŠIBENSKI BILJEŽNICI Bonmatej iz Verone

Quando si tratta della storia sociale, il maggior numero di dati conservati nei documenti di Bonmatteo sono legati alla famiglia - la posizione dei figli, la loro emancipazione, il matrimonio e la dote. Appoggiandosi «sui principi del sistema agnatizio e di quello patrilineare», la famiglia medievale si fondava «sull’autorità e sulla gerarchia. Le persone più giovani erano sottomesse ai più anziani, e le donne agli uomini»29. In conformità a queste regole, i figli erano sottomessi all’autorità paterna (patria potestas), «la quale stabiliva i rapporti all’interno della famiglia e gestiva tutti gli aspetti della vita»30, e fino alla loro maggiore età essi non godevano di alcuna capacità giuridica31. Tuttavia, i figli rimanevano sotto la potestà del padre non solo fino alla loro maggiore età, bensì fino al momento dell’emancipazione, ovvero il distacco dall’autorità dei genitori32. Come era previsto dallo Statuto di Sebenico, il padre e la madre potevano «secondo la loro benevola volontà, rendere indipendente chi si trovava sottomesso alla loro autorità», dopo di che essi raggiungevano la piena capacità giuridica, tuttavia «solo a condizione che su tale distacco dall’autorità dei genitori esistesse un documento pubblico»33. Tra i documenti di Bonmatteo troviamo quattro tali documenti, dei quali tre si riferiscono ai figli maschi, mentre in un caso si tratta della figlia. In sé i documenti, nel loro contenuto, sono molto brevi e il loro corpo è rappresentato solamente da formule generali di distacco dalla potestà del padre (a sacris sui patris eum penitus relaxauit nec non a sua manu et paterne nexibus potestatis penitus exemit et dimisit eundem) e del suo avere raggiunto la piena capacità giuridica (ita quod sine paterne potestatis obtenta possit ex nunc testari, agere, contrahere et pacisci ac omnia et singula tam in iuditio quam extra facere ac liberaliter exercere que quilibet pater familias et homo sui iuris facere et exercere potest). In tale occasione, quale premio e segno di amore, (in premium ipsius emancipationis et in signum amoris) di regola ai figli veniva fatto dono di un abito, oltre al quale i figli maschi ricevevano anche una spada. Talvolta, tale donazione includeva anche immobili le cui dimensioni, comprensibilmente, differivano da caso a caso. Il ruolo decisivo del padre di famiglia era espresso anche in occasione della stipula dei contratti di matrimonio. Qualora i figli fossero stati minorenni, circostanza che era molto frequente, soprattutto quando si trattava di figlie, il contratto, a loro nome, veniva stipulato dal padre di famiglia ovvero, qualora egli in quel momento non fosse stato 29 Zdenka Janeković Römer, Rod i grad – dubrovačka obitelj od XIII do XVI stoljeća, Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 1994, p. 55. 30 Janeković Römer, Rod i grad, p. 55. 31 In base alle disposizioni dello Statuto di Sebenico, ai figli veniva fatto divieto «di gestire affari e stipulare contratti fino al momento in cui non fossero giunti alla maggiore età», ovvero all’età di sedici anni nel caso del figlio maschio, e di quattordici se si trattava di una figlia. Vedi: Statuto di Sebenico, lib. II, cap. LVI. 32 Così, ad esempio, era stato stabilito che i figli che erano ancora sotto l’autorità del padre, in occasione dell’acquisto di una cosa previa stipula di un contratto, dovevano menzionare il padre, oppure, in caso contrario, tale cosa sarebbe appartenuta al padre medesimo. Statuto di Sebenico, lib. II, cap. L. 33 Statuto di Sebenico, lib. II, cap. LI.

31


Ante Birin - ŠIBENSKI BILJEŽNICI Bonmatej iz Verone

Rimske crkve i, što je ponekad bilo istaknuto, običaja domovine (secundum ritum sancte Romane ecclesie et mores patrie), dok je mladoženja obećavao kako će primiti zaručnicu za zakonitu suprugu i s njim se slaže prema istom ritusu (sibi assumere in sponsam et vxorem legiptimam et in eam consentire secundum ritum predictum). Potom se u pravilu ugovarao vremenski rok tijekom kojega je ugovoreni brak morao biti realiziran (complere et consumare) pri čemu su ti rokovoi bili različiti od slučaja do slučaja uz klauzulu kako je isti mogao biti ostvaren i prije u slučaju zajedničke odluke. U slučaju da ugovoreni brak nije bio ostvaren, bila je predviđena novčana kazna koja je, također, bila različita od slučaja do slučaja i koja je najčešće iznosila dvije stotine malih libara, ali je - ovisno o imovnom i društvenom položaju stranaka - mogla biti i manja ili veća – stotinu libara malih ili pak stotinu dukata. Povrh toga je, kao dodatna sankcija, bila određena i kazna u visini četvrtine dogovorenoga miraza. Vrijednost samoga miraza, koji se često utvrđivao istom prigodom, bila je u pravilu izražena u novcu, ali se uglavnom isplaćivala u protuvrijednosti pokretnh i nepokretnih dobara, prema zajedničkoj procjeni, u vrijeme prelaska mladenke kod supruga (tempore transductionis) ili u posebno dogovorenim rokovima. Primitak ugovorenoga miraza potvrđivao bi se posebnom ispravom kojom se mladoženja odricao prava poricanja da ga nije primio odnosno da mu nije isplaćen, povrh čega se morao i obvezati kako će dobiveni miraz “brižno štititi, čuvati i ne uništavati” (penes se diligenter saluare, custodire et non malignare) te kako će ga u svakome trenutku vratiti supruzi ili dati njezinim nasljednicima ili onomu kome ona to odredi (et in omnem casum et euentum dotis restituende). Kao poseban oblik obiteljskoga života, karakterističan prije svega za niže društvene slojeve i prostor gradskoga kotara, nalazimo zajednicu stanovanja (societas habitandi). Sami sudionici te zajednice nisu nužno bile kmetske obitelji nego je bila riječ o obiteljima koje su znale biti rodbinske povezane (iako to nije bilo pravilo) i koje su sklapale ugovor na određeno vrijeme – obično na razdoblje od deset godina – pri čemu bi se jedna strana obvezala kako će poći stanovati i živjeti kod druge obitelji (stare et habitare cum dicto NN et eius familia in vno curtino et vna domo) za istu hranu i odjeću (ad vnum victum et vestitum) unoseći u zajednicu “svu svoju imovinu i sve svoje proizvodne mogućnosti”.34 Po završetku ugovorenoga roka ona strana koja je došla pod tuđi krov dobivala bi u pravilu trećinu dobara stečenih u zajednici (terciam partem omnium bonorum (...) tam acquisitorum quam acquirendorum in copula) pri čemu bi se posebice ugovarale sankcije i raspodjela dobara u slučaju da zbog krivnje jedne od strana ugovor ne bi bio ispoštovan. Osim svega navedenoga sačuvane isprave donose i čitav niz drugih pojedinosti vezanih uz svakodnevni život stanovnika i građana Šibenika. Zahvaljujući jednome 34 Tomislav Raukar, Hrvatsko srednjovjekovlje, Zagreb: Školska knjiga, 1997., 236.

32


Ante Birin - ŠIBENSKI BILJEŽNICI Bonmatej iz Verone

vivente, dalla madre o uno dei fratelli di lei. Le parti contraenti si impegnavano a che il matrimonio venisse stipulato in conformità al rito della santa Romana Chiesa e, circostanza che talvolta veniva sottolineata, delle abitudini della Patria (secundum ritum sancte Romane ecclesie et mores patrie), mentre lo sposo prometteva di ricevere la sposa quale sposa secondo la legge e andare d’accordo con lei, secondo lo stesso rito (sibi assumere in sponsam et vxorem legiptimam et in eam consentire secundum ritum predictum). Successivamente, di regola veniva pattuito contrattualmente il termine temporale entro il quale il matrimonio oggetto di contratto doveva essere realizzato (complere et consumare). Per questo particolare i termini differivano di caso in caso, con la clausola che lo stesso doveva essere realizzato anche prima, nel caso di decisione presa di comune accordo in tal senso. Nel caso in cui il matrimonio oggetto del contratto non fosse stato realizzato, era prevista una sanzione pecuniaria che, egualmente, differiva di caso in caso, e che nella maggior parte dei casi ammontava a duecento piccole lire, e che tuttavia, a seconda della posizione materiale e sociale delle parti, poteva essere anche inferiore o superiore - cento piccole lire o perfino cento ducati. Oltre a ciò, quale sanzione aggiuntiva, veniva stabilita anche un’ammenda per l’ammontare di un quarto della dote concordata. Il valore della stessa dote, che spesso veniva stabilita nella stessa occasione, era di regola espressa in denaro, tuttavia veniva liquidata di massima nel controvalore in beni mobili e immobili, secondo una valutazione comune, al tempo del passaggio della sposa presso il consorte (tempore transductionis), oppure entro termini stabiliti in modo speciale. Il ricevimento della dote oggetto del contratto veniva certificato per mezzo di un documento a se stante, con il quale lo sposo rinunciava al diritto di negazione di non averlo ricevuto, ovvero che non gli era stato pagato, e oltre a ciò doveva anche impegnarsi a «proteggere con cura, conservare e non distruggere» la dote ricevuta (penes se diligenter saluare, custodire et non malignare), e che in qualsiasi momento l’avrebbe restituita alla consorte o data ai successori di lui o chi ella avrebbe stabilito (et in omnem casum et euentum dotis restituende). Quale forma particolare della vita familiare, caratteristico anzitutto per gli strati inferiori della società e dell’area del distretto della città, troviamo la comunità di abitazione (societas habitandi). Gli stessi partecipanti a questa comunità non erano rappresentati necessariamente da famiglie di servi della gleba, bensì si trattava di famiglie che potevano essere unite da vincoli di parentela (sebbene ciò non rappresentasse una regola) e che stipulavano un contratto a tempo determinato - generalmente per il periodo di dieci anni in occasione del quale una parte s’impegnava a venire ad abitare e vivere presso un’altra famiglia (stare et habitare cum dicto NN et eius familia in vno curtino et vna domo), per lo stesso cibo e con il medesimo vestire (ad vnum victum et vestitum) portando nella comunità «tutti i propri beni e tutte le proprie possibilità di produzione»34. Al termine del periodo temporale stabilito contrattualmente, la parte che era venuta ad abitare sotto il tetto altrui riceveva di regola un terzo dei beni ottenuti nella comunità (terciam partem omnium bonorum ... tam acquisitorum quam acquirendorum in copula), per la qual cosa si stabilivano 34 Tomislav Raukar, Hrvatsko srednjovjekovlje, Zagreb: Školska knjiga, 1997, p. 236.

33


Ante Birin - ŠIBENSKI BILJEŽNICI Bonmatej iz Verone

sačuvanom ugovoru o zakupu vojne opreme, tako saznajemo neke manje poznate detalje poput načina na koji su se opremali pojedinci koji su polazili u vojni pohod i s time povezani financijski troškovi. Razne druge isprave svjedoče pak o njihovome duhovnom obzoru, njihovim hodočašćima i glavnim odredištima tih hodočašća, o njihovoj skrbi za marginalne skupine, osobito siromašne i gubavce, skrbi koja se najjasnije može iščitati iz oporuka čije odredbe “svjedoče o dobrotvornosti u gotovo svim slojevima društva”.35 One isto tako čuvaju dragocjena svjedočanstva o postojanju i djelovanju pojedinih šibenskih bratovština poput onih Sv. Marije iz šibenskoga kaštela (de castro Sibenici), Sv. Mihovila ili Sv. Ivana u brdu (in monte). U njima nalazimo brojne podatke koji svjedoče i o gibanjima ljudi, o dolascima stranaca koji su zbog svoga posla ili službe na kraće ili duže vrijeme našli svoje prebivalište u Šibeniku ili su se tu trajno nastanili, o njihovoj integraciji u novoj sredini kao i o njihovim poslovnim aktivnostima. Svi ti podaci, naposljetku, svaki za sebe predstavljaju po jedan kamenčić koji se strpljivim radom temeljenim na istraživanju ovoga arhivskog gradiva može uklopiti u velik i raznovrsan mozaik koji može produbiti naše spozanje o raznim aspektima društvenoga i gospodarskoga života srednjovjekovnoga Šibenika.

ZNAKOVI I KRATICE <...>

riječi ili tekst koje je bilježnik dodao ili ispravio na rubu ili među recima isprave

[...] obnovljeni zapis ... nečitak ili izblijedjeli tekst cancell. precrtano spat. vac. spatio vacuo

35 Raukar, Hrvatsko srednjovjekovlje, 245.

34


Ante Birin - ŠIBENSKI BILJEŽNICI Bonmatej iz Verone

contrattualmente, quali norme aggiuntive, le sanzioni e le suddivisioni di beni nel caso in cui, per la colpa di una delle parti, il contratto non venisse osservato. Oltre a quanto accennato in precedenza, i documenti conservati forniscono anche una serie di altri particolari legati alla vita quotidiana degli abitanti e dei cittadini di Sebenico. Grazie a un contratto conservato di locazione di attrezzatura bellica, apprendiamo alcuni dettagli meno conosciuti, quali il modo in cui i singoli si attrezzavano quando si aggregavano all’esercito, e le spese finanziarie collegate a questo fatto. Diversi altri documenti testimoniano invece del loro orizzonte spirituale, dei loro pellegrinaggi e delle principali mete di quei pellegrinaggi, della loro cura per gruppi ai margini della società, soprattutto poveri e lebbrosi, cura che nel modo più chiaro si può dedurre dai testamenti, le cui disposizioni «testimoniano della beneficenza esistente in quasi tutti gli strati della società»35. Essi conservano anche preziose testimonianze dell’esistenza e dell’agire di singole confraternite di Sebenico, quali quelle di Santa Maria del castello di Sebenico (de castro Sibenici), di san Michele o di san Giovanni in monte. In essi troviamo numerosi dati che testimoniano anche dei movimenti delle persone, dell’arrivo di stranieri che per lavoro o servizio, per breve o lungo tempo, trovavano la loro residenza a Sebenico, o che vi si trasferivano in modo definitivo, sulla loro integrazione in nuovo ambiente o sulle loro attività d’affari. Infine, tutti questi dati, ciascuno per sé, rappresentano una piccola pietra che con il paziente lavoro fondato sulla ricerca di questo materiale d’archivio possono unirsi in grandi e vari mosaici che possono approfondire le nostre conoscenze su vari aspetti della vita sociale ed economica della Sebenico medievale.

SEGNI E ABBREVIAZIONI <...>

parole o testo che il notaio ha aggiunto o corretto sul margine o tra le righe del documento

[...] iscrizione rinnovata ... testo illeggibile o sbiadito cancell. cancellato spat. vac. spatio vacuo

35 Raukar, Hrvatsko srednjovjekovlje, p. 245.

35