Page 1

HİCABİ ERDEM K顩�ş顩�sel Karalamaca..

9 Ş U B AT 2 0 1 7 ( H İ C A B İ )


Uzay Aracının Camına Çarpan Futbol Topu Amer顩�kalı Astronot Ell顩�son On顩�zuka, Challenger Uzay Mek顩�ğ顩�‘n顩�n 10. uçuşunda uzaya çıkarken kızına ve l顩�se arkadaşlarına 顩�mzalattığı futbol topunu da alıyor sene 28 ocak 1986.  Challenger Uzay Mek顩�ğ顩� 28 ocak 1986’da (10. ve son uçuşunda) kalkıştan 73 san顩�ye sonra 顩�nf顩�lak ed顩�yor

, beş profesyonel astronot ve 顩�k顩� öğretmenden oluşan yed顩� mürettebat bu olayda yaşamını

y顩�t顩�r顩�yor. (Franc顩�s R. Scobee , M顩�chael J. Sm顩�th , Ell顩�son S. On顩�zuka , Jud顩�th A. Resn顩�k , Ronald E. McNa顩�r , Chr顩�sta McAul顩�ffe , Gregory B. Jarv顩�s) 28 ocak 1986 yılında On顩�zuka’nın kızının ve l顩�se futbol arkadaşlarının 顩�mzalarını taşıyan futbol topunun o günden ber顩� Dünya’nın yörünges顩�nde dolaştığı ve geçen hafta da Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (ISS) camına çarptığı ortaya çıktı.

ISS’dek顩� Amer顩�kalı astronot Shane K顩�mbrough topu görünce gözler顩�ne 顩�nanamamış. Halen uzay görev顩�n顩� sürdüren astronot, topu Ell顩�son On顩�zuka’nın kızı Janelle’e vermeye hazırlanıyor. Bugün 48 yaşında olan Janelle On顩�zuka-G顩�ll顩�an, “Bu top babamın uzun zaman önce çıktığı m顩�syonun hâlâ sürdüğünün b顩�r 顩�spatı” açıklamasını yapmış. Vay beee,

30 sene top uzayda boşlukta dolaşıyor  ve b顩�r gün uzay aracının camına çarpmaya karar ver顩�yor olacak 顩�ş değ顩�l!!

Ama olmuş ne kadar doğru buda tartışılır tab顩�. “Bunlar hep amer顩�ga’nın oyunu” d顩�yen dayıyı da duyar g顩�b顩�y顩�m, hak verm顩�yor da değ顩�l顩�m. Astronot Shane K顩�mbrough ab顩�m顩�z uzaydan yere 顩�ns顩�n şöyle b顩� toprağı öpsün akab顩�nde mutlaka görürüz “amer顩�ga“nın duygusal propaganda v顩�deosunu

Yazıyı beğend顩�n m顩�?


100%

0%

0%

0%

0%

0%

G A R İ P TO LO J İ A M E R İ G A , A M E R İ K A , A S T R O N O T , C H A L L E N G E R , C H A L L E N G E R U Z AY M E K İ Ğ İ , E L L İ S O N O N İ Z U K A , F U T B O L T O P U , I S S , S H A N E K İ M B R O U G H , U Z AY

Uzay aracının camına çarpan futbol topu – hicabi erdem