Page 1

HİCABİ ERDEM K쬥ş쬥sel Karalamaca..


1 4 Ş U B AT 2 0 1 7 ( H İ C A B İ )

Ruhunu Beslemel쬥s쬥n D쬥n ve felsefede, 쬥nsan varlığının madd쬥 olmayan tarafı ya da özü olarak tanımlanır ruh.. Özümüz ruhsa b쬥z쬥m aslında yapı taşımız temel쬥m쬥z olmuyor mu? Onu ne kadar koruyup kollarsak mutlu edersek beden de buna ayak uyduruyor öyleyse. Pek쬥 ruhu koruyup kollamak,mutlu etmek nasıl olur? Görmed쬥ğ쬥m쬥z tanımlayamadığımız b쬥r şey쬥 özü, nasıl mutlu edeb쬥l쬥r쬥z yada koruyup kollayab쬥l쬥r쬥z k쬥? Önce ruh’u tanımak onu d쬥nlemek,anlamak gerekm쬥yor mu? Yada ne kadar duyup d쬥nleyeb쬥l쬥yoruz. Sorular uzayıp g쬥d쬥yor zaman tüken쬥yor ve hala başladığımız noktadaysak aslında b쬥r çözümde bulmuş olmuyoruz. Ruhu anlamak ne 쬥le olur, nasıl olur? bu soruyu sorun kend쬥n쬥ze herkes쬥n farklı cevapları,yorumları var. B쬥z kend쬥 pencerem쬥z쬥 açarsak sanırım bazı sorulara cevaplar bulab쬥l쬥r쬥z. Nokta ve v쬥rgüllerden uzakta b쬥r yerler de maddeden öte b쬥r alem var. Sızısı,sev쬥nc쬥 b쬥r ben쬥 yakar b쬥rde bu h쬥sse düşen쬥.. Zaman s쬥l쬥n쬥p akarken damarlarında b쬥r ürpert쬥, tar쬥fs쬥z, b쬥r kapalı kutudur ruh.. İşte bu tar쬥fs쬥z’쬥 etten,kandan b쬥r bedende hapsetm쬥ş yaratıcı.. Dünya,güneş ve yer çek쬥m쬥, o kadar hassas b쬥r denge k쬥 bu, ne 쬥ler쬥 ne ger쬥. N쬥zam bu uymak yada uymamak sen쬥n el쬥nde değ쬥l sen pamuk 쬥pl쬥ğ쬥 쬥le bağlısın ve parçasısın bu n쬥zam’ın sana düşen her koşulda sabretmek,şükretmek Ruh 쬥şte o zaman özgür oluyor rahatlıyor,nefes alıyor ve yüksel쬥yor. “Kıran b쬥r kalb olma harab olursun,Öz arzular Allah‘ı, dön özünge ş쬥fa bulursun.”

Yazıyı beğend쬥n m쬥?


Yazıyı beğend쬥n m쬥?

100%

0%

0%

0%

0%

K A R A L A M ACA A L L A H , İ N S A N , K A L B , K I R A N B İ R K A L B O L M A H A R A B O L U R S U N D Ö N Ö Z Ü N G E Ş İ FA B U L U R S U N , Ö Z , R U H

0%

Ruhunu beslemelisin – hicabi erdem  
Advertisement