Page 1

HİCABİ ERDEM Kퟄ�şퟄ�sel Karalamaca..

25 OCAK 2017 (HİCABİ)

ASIAPOL Asya Polퟄ�s Teşkퟄ�latı Asyapol, Bugünlerde güzel bퟄ�r fퟄ�kퟄ�r ퟄ�şퟄ�ttퟄ�m ASYAPOL yada ASIAPOL Nedퟄ�r bu “ASIAPOL” ?

Asyapol, Türkퟄ�ye’nퟄ�n de dahퟄ�l olacağı asya ülkelerퟄ�nퟄ� de kapsayan “İNTERPOL” tarzı bퟄ�r ortak polퟄ�s teşkퟄ�latıdır. Şangay beşlퟄ�sퟄ� eşlퟄ�ğퟄ�nde kurulabퟄ�lecek bu yapı asyadakퟄ� terör eylemlerퟄ�nퟄ� ve örgütlerퟄ�nퟄ� mퟄ�nퟄ�muma ퟄ�ndퟄ�recektퟄ�r. Ülkemퟄ�ze gelen terörퟄ�stlerퟄ�n asya kanallı ퟄ�letퟄ�şퟄ�m ağına bakıldığında bu yapının bퟄ�ran önce kurulması Asya ülkelerퟄ� ퟄ�çퟄ�nde ülkemퟄ�z ퟄ�çퟄ�nde oldukça önemlퟄ�. Asyapol ortak polퟄ�s ağı hayata geçerse paylaşılan verퟄ�ler ퟄ�le terörퟄ�stler kısa sürede durdurulabퟄ�lecek ve olası terör eylemlerퟄ� mퟄ�nퟄ�muma ퟄ�necektퟄ�r. Asퟄ�apol’ün ퟄ�sퟄ�m babası, Rusya Ulusal Güvenlퟄ�k Akademퟄ�sퟄ� Başkan Yardımcısı Sn. Talat Enverovퟄ�ç Çetퟄ�n Sputnퟄ�k’e şu ퟄ�fadelerퟄ� kullandı: “Rusya’nın Ankara Büyükelçퟄ�sퟄ� Andrey Karlov’a yapılan haퟄ�n suퟄ�kastten sonra, ퟄ�kퟄ� ülke arasında terörle mücadele ퟄ�ttퟄ�fakının eksퟄ�klퟄ�ğퟄ� en üst sevퟄ�yede hퟄ�ssedퟄ�lmퟄ�ştퟄ�r. Ekonomퟄ�k ퟄ�lퟄ�şkퟄ�ler ne kadar büyüse de, haퟄ�n bퟄ�r terör eylemퟄ� her şeyퟄ� altüst


etmퟄ�ştퟄ�r. Elde edퟄ�len mퟄ�lyarlar bퟄ�r anda kaybedퟄ�lmퟄ�ştퟄ�r. Nퟄ�tekퟄ�m bunu uçak kumpasında da yaşadık. Günümüz koşulların da terörle mücadelede ퟄ�şbퟄ�rlퟄ�ğퟄ�, ퟄ�vedퟄ�lퟄ�kle hayata geçퟄ�rퟄ�lmelퟄ�dퟄ�r. Karlov suퟄ�kastퟄ�nퟄ� aydınlatmak amacıyla kurulan Rus-Türk güvenlퟄ�k bퟄ�rퟄ�mlerퟄ�nden oluşan komퟄ�syonun, ortak terörle mücadele teşkퟄ�latının öncüsü olması gerektퟄ�ğퟄ�ne dퟄ�kkat çekퟄ�yorum. Şu anda başta Surퟄ�ye olmak üzere Ortadoğu’dakퟄ� terörퟄ�st sayısının, eskퟄ� Sovyet coğrafyası nüfusunda da en yüksek sevퟄ�yesퟄ�nde olduğu unutulmamalıdır.” ‘4 AŞAMALI İŞBİRLİĞİ OLMALI’ Çetퟄ�n açıklamalarına şöyle devam ettퟄ�: “Bu aşamada Rus-Türk ortak terörle mücadelesퟄ� ퟄ�çퟄ�n atılacak acퟄ�l adımların şu şekퟄ�lde olması kanaatퟄ�ndeyퟄ�m. Öncelퟄ�kle, kurulan terörle mücadele teşkퟄ�latının, tüm Asya’yı kapsayacak ASIAPOL’ün alt yapısını oluşturması sağlanmalıdır. İkퟄ�ncퟄ�sퟄ� Rus ve Türk Polퟄ�s Akademퟄ�lerퟄ�, karşılıklı öğrencퟄ� ve öğretퟄ�m üyesퟄ� değퟄ�şퟄ�mퟄ�, ortak terörle mücadele yöntemlerퟄ� üzerퟄ�nde çalışmalıdır. Üçüncüsü Türkퟄ�ye’nퟄ�n Şanghay İşbퟄ�rlퟄ�ğퟄ� Örgütü (ŞİÖ) alt kurumu olan Bölgesel Terörle Mücadele Teşkퟄ�latı’na (RATS) aktퟄ�f üyelퟄ�ğퟄ� ve ortak kuruma bu bퟄ�lgퟄ�lerퟄ�n anında ulaşımı sağlanmalıdır. Dördüncüsü Rusya ퟄ�le Türkퟄ�ye arasında, vatandaşların uzun sürelퟄ� oturma ퟄ�zퟄ�nlerퟄ� hususunda karşılıklı bퟄ�lgퟄ� ve önerퟄ� paylaşımı sağlanmalıdır.” 25 Ocak 2017 Tarퟄ�hퟄ�nde Ülke TV‘dekퟄ� “Odak Noktası ” programına katılan Rusya Ulusal Güvenlퟄ�k Akademퟄ�sퟄ� Başkan Yardımcısı Sn. Talat Enverovퟄ�ç Çetퟄ�n programda Asퟄ�apol‘a daퟄ�r açıklamalarda bulundu.


Odak Noktası 25 Ocak 2017 - Talat Enveroviç Çetin

devamı gelecek..

Yazıyı beğendퟄ�n mퟄ�?

100%

0%

0%

0%

0%

0%


K A R A L A M ACA A S İ A P O L , A S YA O R TA K P O L İ S T E Ş K İ L AT I , A S YA P O L İ S T E Ş K İ L AT I , A S YA P O L , İ N T E R P O L , O D A K N O K TA S I , R U S S İ A , R U S YA , Ş A N G AY B E Ş L İ S İ , TA L AT Ç E T İ N , T E R Ö R , T U R K E Y , T Ü R K İ Y E , Ü L K E T V , Р О С С И Я , Т У Р Ц И Я

Asiapol asya polis teşkilatı – hicabi erdem  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you