Page 1

HİCABİ ERDEM K≢�ş≢�sel Karalamaca..

27 OCAK 2017 (HİCABİ)


Ölü Tırtılın Kafasında Yet≢�şen Lezzetl≢� Mantar Merhaba, Değerl≢� okuyucu gazetelerde gez≢�n≢�rken gar≢�p b≢�r olaya rastladım,s≢�zlerle de paylaşmak ≢�sted≢�m. İnsan tırtıl yemez zat≢� de had≢� d≢�yel≢�m tırtılı yed≢�n uleyn ölü tırtılın kafasında çıkan mantarda yen≢�r m≢� yahu Yen≢�yormuş ≢�şte arkadaş bu ç≢�nl≢�ler ≢�y≢�ce azıttı ne var ne yok y≢�yor adamlar Ç≢�n’≢�n güney kes≢�m≢�nde dükkânlarda 2-3 cm uzunluğunda kuru tırtıl satıldığını görürsünüz. Müşter≢�n≢�n peş≢�ne düştüğü lezzet ≢�se bunların kafalarından çıkan uzantılardır. Burada yaşayanlar, ≢�nsan dışında ≢�k≢� bacaklı her şey≢�, masa dışında dört bacaklı her şey≢� yemeler≢�yle övünür. Ama tırtıllar ve uzantıları bütün Ç≢�nl≢�ler≢�n severek yed≢�ğ≢� b≢�r şeyd≢�r.


Bu tırtıllar T≢�bet ve H≢�malayalar’da toplanır ve kafalarındak≢� uzantılar da Oph≢�ocordyceps s≢�nens≢�s adlı mantardır. Bu mantar tırtılı ele geç≢�r≢�r, öldürür ve kafasından uzayıp yüksel≢�r. Doğal tar≢�h bakımından bu paraz≢�tler≢�n yet≢�şmes≢� ≢�lg≢�nçt≢�r. Ancak Ç≢�nl≢�ler bu mantarı astımdan kansere her derde deva geleneksel ≢�laç olarak kullanır. Ayrıca tıpkı havyar ve m≢�nk kürk g≢�b≢� bu mantar da sosyal statü gösterges≢� olarak görülür. Bu tırtılların k≢�losu


s≢�yah trüf mantarının on katına, en az 20 b≢�n dolara satılıyor. Tırtıl ≢�le mantarın h≢�kâyes≢� b≢�nlerce k≢�lometre uzakta başlar. Tırtıl mantarının yaşam öyküsüne Nat≢�onal Geograph≢�c derg≢�s≢�nde yer ver≢�lm≢�şt≢�. M≢�chael F≢�nkel bu olaya kend≢� gözler≢�yle tanık olmak ≢�ç≢�n b≢�rkaç yıl önce T≢�bet’e g≢�tm≢�şt≢�. “Dağın eteğ≢�nde ≢�nsanlar eller≢�n≢�n ve d≢�zler≢�n≢�n üzer≢�nde mantarlı tırtıl arıyordu. B≢�r ç≢�ft, topladıkları 30 tırtılı 90 dolara satmıştı. Oysa kal≢�tel≢� tırtılların yarım k≢�losu şeh≢�rde 50 b≢�n doları buluyordu,” d≢�ye yazmıştı F≢�nkel. Bu tırtıllardan çok yemen≢�z gerekm≢�yor. İnsanlar bunları b≢�rer ≢�k≢�şer suda demlenmeye bırakıyor ya da hasta çorbalarına katıyor. Bu şek≢�lde kal≢�tel≢� b≢�r-≢�k≢� tırtılın f≢�yatı 10-15 doları buluyor. Ç≢�n’de ≢�thal dondurmanın yarım k≢�losu bu f≢�yata satılıyor. Tırtıllar genell≢�kle den≢�zhıyarı g≢�b≢� d≢�ğer nad≢�r ürünler≢�n yanında satılıyor. Bu ürünlere taleb≢�n fazla olması neden≢�yle bu canlıların sayısında azalma görüldüğü bel≢�rt≢�l≢�yor.


Aynı sorun tırtıl ve mantar ≢�ç≢�n de geçerl≢�. Bu mantar Ç≢�n’de nesl≢� tükenme tehl≢�kes≢� olan canlılar l≢�stes≢�nde yer alıyor artık. Fakat 2016’da CNN’≢�n yaptığı b≢�r habere göre, Ç≢�n’de rüşvetle savaş neden≢�yle tırtıllara talepte azalma kayded≢�l≢�yor. Resm≢� görevl≢�ler b≢�r kutu tırtıl g≢�b≢� pahalı b≢�r hed≢�yeyle yakalanma tehl≢�kes≢�n≢� göze alamıyor. Bu tırtılları bulmak da g≢�derek zorlaşıyor. Bazı bölgelerde esk≢�den günde yüzlerce tırtıl toplanırken bugün ancak b≢�rkaç tane bulunab≢�l≢�yor. Tırtıl mantarının f≢�yatına, kend≢�s≢�ne ve bunu toplayarak geç≢�nen ≢�nsanlara neler olacağını zaman gösterecek. Lüks gıda maddeler≢�ne taleb≢�n ≢�n≢�ş çıkışlı olduğu b≢�l≢�n≢�yor. Örneğ≢�n 1800’lerde Amer≢�kan havyar sektörü hızla büyürken sonrasında yok olmuştu. Bugün ≢�ç≢�n ≢�nsanlar tırtıldan yüksek gel≢�r ed≢�nmeye devam ed≢�yor.

Yazıyı beğend≢�n m≢�?

100%

G A R İ P TO LO J İ

0%

0%

0%

0%

0%


B U Ç İ N L İ L E R D E H E R B O K U Y İ Y O R : ) , Ç İ N , L E Z Z E T L İ , M A N TA R , Ö L Ü , T I R T I L , Y E M E K

Ölü tırtılın kafasında yetişen lezzetli mantar – hicabi erdem  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you