Page 1

SYKEPLEIERUTDANNING bachelor -Deltid over 4 책r studiestart januar 2014

www.hibu.no/sykepleier


Sykepleierutdanning – bachelor - Deltid over 4 år Dette er sykepleie Sykepleie iverksettes gjennom omsorg, pleie, helsefremmende og forebyggende arbeid. Sykepleiens grunnlag er respekten for det enkelte menneskes liv og iboende verdighet. Sykepleie skal baseres på barmhjertighet, omsorg og respekt for grunnleggende menneskerettigheter.

Hvorfor bli sykepleier? Som sykepleier jobber du med pleie av mennesker i forskjellige situasjoner og livsfaser. Å være sykepleier er en krevende men spennende jobb, med mange muligheter og utfordringer, og du vil vokse både faglig og personlig.

Dette gjør en sykepleier Hovedoppgaven til en sykepleier er å gi pleie og omsorg til syke mennesker. Du må ta hensyn til pasientens erfaring med å være syk og til din egen kunnskap om sykdommers årsak og konsekvenser.

Hva slags jobb kan du få? Sykepleiere jobber i alle deler av helsetjenesten. Du finner sykepleiere i sykehus, sykehjem, hjemmesykepleie, bedriftshelsetjeneste og forebyggende helsearbeid i både offentlig og privat sektor. Du kan også jobbe som sykepleier offshore, du kan arbeide innen undervisning eller ha utfordrende oppgaver i utviklingsland. Velger du å bli sykepleier, får du et internasjonalt yrke og kan bruke utdanningen din flere steder i verden.

Dette lærer du hos oss Sykepleierutdanningen til HiBu vil gjøre deg i stand til å ta ansvar for mennesker i mange forskjellige livssituasjoner, og med ulike behov for pleie. Helsetjenesten endrer seg hele tiden. Sykepleierutdanningen skal ligge i front av denne utviklingen. Forskningsbasert undervisning, systematisk opplæring i litteratursøk, og deltakelse i utviklingsprosjekter i praksis er derfor viktige elementer i sykepleierutdanningen vår. Sykepleierutdanningen vår gir deg kompetanse innen helsefremmende og forebyggende arbeid, undervisning og veiledning. Du lærer også om forskning og fagutvikling samt kvalitetssikring, organisering og ledelse.


Slik har vi lagt opp sykepleierstudiet på deltid Bachelorstudiet i sykepleie tilbys som deltidsstudium over fire år. Sammenliknet med det treårige heltidsstudiet, tilsvarer deltidsstudiet 75 % studieinnsats. Det tilsvarer gjennomsnittlig 30 studietimer pr uke. Læring og undervisning vil veksle mellom felles samlinger, kliniske studier i praksis og studier i studentenes nærmiljø.

- Det er et veldig bredt studium, og man lærer veldig mye forskjellig.

Vi har et fleksibelt undervisningsprogram som gjør at vi kan ta opp problemområder som er aktuelle. Samtidig er det viktig å ta vare på sykepleiens historiske og etiske fundament. Ved sykepleierutdanningen er vi opptatt av å formidle og bevare tradisjonene og verdiene rundt det å være sykepleier.

Blant annet lærer man seg selv bedre å kjenne. Tonje Furustad, Sykepleierstudent - bachelor

Vi er også opptatt av at nye studenter skal få en god start på studiene. Du får derfor tilbud om studieveiledning med en fast lærer gjennom hele utdanningen. Studieveiledning foregår i grupper med medstudenter og individuelt. Her vil du få veiledning i studiemetoder, studentrollen og du får hjelp til å få innblikk i innhold og arbeidsformer på sykepleierstudiet. Vårt pedagogiske opplegg bygger på prinsippet om læring knyttet til praksis. Vi legger opp til at du skal være aktiv i din egen læring. Derfor står aktiviteter som caseoppgaver, praktisk ferdighetstrening, gruppediskusjoner og oppgaveseminarer sentralt. Du får fortløpende tilbakemeldinger på arbeidsoppgaver fra lærere og medstudenter. Praktisk ferdighetstrening foregår i fakultetets nye Vitensenter for helse og teknologi. Sykepleierutdanningen inneholder varierte vurderingsformer som for eksempel deleksamener, hjemmeeksamen individuelt eller i grupper, fordypningsoppgaver, prosjektarbeid og interne ferdighetstester. Teori og praksis blir integrert gjennom hele utdanningen. I løpet av kliniske studier tilegner du deg kunnskap og faglig innsikt i samarbeid med erfarne yrkesutøvere, og du skal lære å samarbeide om de utfordringer og dilemmaer som preger en sykepleiers hverdag.

Mange muligheter etterpå Ønsker du å utdanne deg videre innen sykepleie, er mulighetene mange. Du kan videreutdanne deg innen psykisk helsearbeid, i sykepleie til akutt og kritisk syke (operasjonssykepleier, anestesisykepleier og intensivsykepleier), i eldreomsorg, til jordmor eller helsesøster. Du kan også ta en master i klinisk helsearbeid ved Høgskolen i Buskerud. Dette studiet skal kvalifisere helsearbeidere til direkte pasientarbeid innenfor de tre studieretningene: psykisk helsearbeid, aldring og eldreomsorg samt palliasjon.

Du kan ta deler av sykepleierstudiet i utlandet Som sykepleierstudent ved Høgskolen i Buskerud, kan du ta ett til to semestre av utdanningen i utlandet, uten at den totale studietiden din forlenges. Du kan studere ved én av våre samarbeidspartnere i Norden, England, Skottland, Nord-Irland, Tyskland, Australia, New Zealand, USA eller Sør-Afrika. Det er gode muligheter for U-landspraksis på Madagaskar, i Tanzania og Sør-Afrika. Mer informasjon på www.hibu.no/utenlandsstudier.


Slik er studiemodellen for sykepleierstudiet Studielengde: 4 år Studiepoeng: 180 Grad: Bachelor i sykepleie Opptakskrav: Generell studiekompetanse/ realkompetanse Søk via: www.hibu.no/soker Søknadsfrist: 1. sept. 2013 Studiestart: Januar 2014 Studiested: Drammen

Studiets oppbygging: Fagplanen blir lagt ut på www.hibu.no/sykepleier så snart den ferdig.

Kliniske studier En viktig del av sykepleierutdanningen, er praksisstudier hos våre samarbeidspartnere. Kliniske studier foregår ved Vestre Viken Helseforetak og i kommuner innen Buskerud fylke. I kliniske studier blir du tildelt en kontaktsykepleier/klinisk veileder som er spesielt ansvarlig for deg når det gjelder veiledning og evaluering i løpet av perioden for kliniske studier. Alle studenter følges i tillegg opp av en lærer fra høyskolen. Student, kontaktsykepleier og lærer har regelmessige veilednings- og evalueringssamtaler.

Perioder for kliniske studier 1. studieår: Praktisk ferdighetstrening i fakultetets Vitensenter for helse og teknologi. Ti uker kliniske studier på sykehjem. 2. studieår: Åtte uker kliniske studier i spesialisthelsetjenesten. 3. studieår: To åtte ukers perioder med kliniske studier i spesialisthelsetjenesten. Åtte uker kliniske studier i kommunehelsetjenesten. 4. studieår: Åtte uker kliniske studier i kommunehelsetjenesten.

Forskning Forskning og fagutvikling er et prioritert område i sykepleierutdanningen. Fakultet for helsevitenskap har mange forskerstillinger, og spennende prosjekter er under utvikling. Som sykepleierstudent får du muligheten til fagutvikling gjennom ulike studentarbeid i studiet. Studentene kan også ta del i ulike prosjekter som er under utvikling ved fakultetet. Vi legger vekt på utadrettet virksomhet, og har samarbeidsavtaler med aktuelle praksispartnere.

Vil du vite mer? Kontakt instituttleder Turid-Irén Jacobsen Telefon: 32 20 64 51 E-post: Turid.Iren.Jacobsen@hibu.no www.hibu.no/sykepleier

Sykepleie - Deltidsstudie  
Sykepleie - Deltidsstudie  

På Høgskolen i Buskerud tilbyr vi nå sykepleierutdanning som deltidsstudie over fire år.

Advertisement