Page 1

Sundsvall i omvandling

Den största branden i Sveriges historia inträffade den 25 juni 1888, då Sundsvall brann ner till grunden. Sundsvall hade utvecklats till ett välmående centrum för sågverksindustri, trävaruexport och handel. Läs mer på sidorna 40-49.

NCC miljöcertifierar första BREEAM Excellent-byggnaden i Finland NCC:s byggnad Aitio Vivaldi är den första finländska byggnad som har belönats med ett BREEAM Excellent-certifikat. Den Helsingforsbaserade kontorsbyggnaden är den tredje i Skandinavien som beviljats ett BREEAM-certifikat på denna nivå. Läs mer på sidan 9.

Årgång 30 Nr 2 april 2014 • Pris 39 kronor

DEN GIVNA MÖTESPLATSEN FÖR SVENSKT OCH NORDISKT NÄRINGSLIV SEDAN 1984

Ulrica Dyrke, Företagarna.

FÖRETAGARNA HAR ORDET

Osund konkurrens enligt högsta instans Marknadsdomstolen har för första gången tagit ställning i ett mål om ”osund konkurrens” från offentlig sektor. Det resulterade i förbud mot Räddningstjänsten Dala Mitts agerande. Det är en principiellt betydelsefull dom för företagare runt om i Sverige. Men fortfarande återstår mycket att göra för att få sundare marknader. Läs mer på sidan 4. MILJÖ

Vetenskap och kommunikation ska sätta Östersjön på agendan

Stort gruvprojekt för Imtech i Svappavaara Läs mer på sidan 6 i tidningen

7 UTGÅVOR PER ÅR

Vi skapar förändringar för framtidens kommunikation

I ett unikt projekt ska beslutsfattare förses med kunskap om Östersjön genom att förena vetenskap och kommunikation. Övergödning, överfiske och miljögifter är viktiga frågor för Östersjöcentrums nya storsatsning Baltic Eye. Läs mer på sidan 7. ENERGI

Villavärmen finns under jord Det har gått några år sedan värmepumparna slog i genom i de svenska hemmen, men alltjämt är det en värmekälla som fortsätter att tilltala. Här finns såväl ekonomiska som miljömässiga fördelar. Läs mer på sidan 10.

200 000 LÄSARE PER NUMMER

FÖR VÄGEN & SÄKERHETEN

Konceptbilar, offshore, mjukvara, interaktionsdesign, eller simulering? Karriären börjar hos escenda.se!


NU HAR VI NÅGRA AV EUROPAS STÖRSTA MASKINER FÖR MEKANISK BEARBETNING Den 13 november 2013 förvärvade vi en stor mekanisk verkstad i Västerås med: 9400 kvm verkstadsyta 30 meters takhöjd Lyftkapacitet upp till 400 ton Bred maskinpark för tung bearbetning TILLVERKNING, MEKANISK BEARBETNING, BALANSERING OCH SERVICE FÖR KRAFTINDUSTRIN, KÄRNKRAFTSINDUSTRIN, PAPPERS- OCH MASSAINDUSTRIN, VERKSTADSFÖRETAG, TEKNIK-OCH KONSTRUKTIONSFÖRETAG.

Verkstaden i Västerås: Tillverkning, mekanisk bearbetning, balansering och service av industrins tunga och tyngsta utrustningar.

Verkstaden i Matfors/Sundsvall: Industriell VVS och rörteknik, kyltekniska konstruktioner, installationer och service. För kraft-, pappers-, massa-, kemi och annan industri.

www.gea-ab.se Gisle Arnesen AB, Terminalvägen 24, 721 36 VÄSTERÅS Gisle Arnesen AB, Lindvägen 17, 864 92 MATFORS


ledaren

3

innehåll Följande innehåll hittar du i Svensk Leverantörstidning nummer 2 2014

Ledaren 3 Företagarna har ordet

4

Företagsförsäkring

5

Industri 6 Miljö 7 Bygg 8-9 Energi 10-11 Göteborg 12-17 Hässleholm 18-19 Eslöv 20 Laholm 21-23 Motala 25-26 Saltsjö-Boo 27 Hallstahammar 28-30 Västmanland 31-33 Kungsör 34 Köping 35 Falun/Borlänge 36-39 Sundsvall 40-49 Åland 50-68

Vårvindar i luften – och konjunkturen Vi lägger vintern bakom oss. Vinter och vinter förresten, här i Göteborg där jag mestadels befinner mig har det inte varit mycket till vinter, åtminstone inte i form av snö och kyla. Mörkret påverkas dock inte av vädret och jag tycker att det är en inspirerande tid på året nu när dagarna blir längre och längre och vi har hela våren och sommaren framför oss. Man fylls med spirande optimism och detsamma kan väl sägas om konjunkturen. Konjunkturinstitutets senaste barometer ger positiva besked, vilket inte minst framgår av den så kallade barometerindikatorn, vilken sammanfattar företagens och hushållens syn på ekonomin och ger en bild av det totala konjunkturläget. Barometerindikatorn är konstruerad så att medelvärdet är 100 och standardavvikelsen 10. Värden över 100 motsvarar en starkare ekonomi än normalt och värden över 110 en mycket starkare ekonomi än normalt, medan värden under 100 respektive under 90 visar på motsvarande utveckling i negativ riktning. Under årets första månad steg barometerindikatorn i Sverige med 1,5 procentenheter och landar nu på 107,8, vilket är den högsta noteringen sedan juni 2011. Bottennoteringen härrör från november 2012 men sedan dess har indikatorn stigit med mer än 20 procentenheter. Vi är på rätt väg. I de här sammanhangen talar man också om konfidensindikatorer, vilka ger vägledning om hur konjunkturen utvecklas för näringslivet i stort. Konfidensindikatorn tas fram för varje bransch genom en sammanslagning av två till tre nyckel

frågor enligt en EU-standard. Såväl tillverkningsindustrin som handeln och privata tjänstenäringar visar positiva trender. Det är i princip bara bygg- och anläggningssektorn som backar något, vilket innebär att den nu ligger i nivå med det historiska genomsnittet. Övriga indikatorer ligger klart över genomsnittet. Samtidigt konstaterar Konjunkturinstitutet att sysselsättningen inom näringslivet har stabiliserats de senaste månaderna samtidigt som anställningsplanerna har justerats upp. En annan intressant indikation om framtiden får vi om vi tittar på konfidensindikatorn för de svenska hushållen, vars resultat bygger på fem olika frågeställningar. Fyra av dem gav negativa svar, men det är trots allt intressant att konstatera att hushållen hade positiva förväntningar avseende svensk ekonomi i stort det kommande året. Att vi som konsumenter alltjämt är något försiktiga med tanke på det globala finansläget och de rapporter som når oss känns naturligt, men uppenbarligen är tron stark på att utvecklingen är på väg att vända uppåt. Det tycker jag att vi tar med oss tills vi ses igen. Till dess, mycket nöje med detta nummer av Svensk Leverantörstidning, där jag personligen finner stort intresse i Rebecca Källströms och Lotta Norbergs text om svenska småföretag, vilken finns att läsa på Företagarnas egen sida. I Företagarnas senaste rapport berättar man om småföretagens snabba tillväxttakt i utrikeshandeln, vilket förstås är synnerligen glädjande ur ett svenskt ekonomiskt perspektiv. URBAN NILSSON ANSVARIG UTGIVARE

redaktion Nr 2-2014 30:e årg

Ansvarig utgivare: Urban Nilsson

Tidningen utges av: Hexanova Media Group AB Fiskhamnsgatan 2, 414 58 Göteborg Telefon 031-719 05 00 Fax 031-719 05 29

Prenumerera: prenumeration@hexanova.se

Besök oss gärna på nätet: www.svenskleverantorstidning.se Den enda mediepartnern du behöver Tidningen ansvarar ej för insänt, ej beställt material. Eftertryck av text och bilder förbjudet, om inte särskild överenskommelse träffats med redaktionen. www.hexanova.se

Redaktionsledning: Stefan Carewall 031-719 05 17 stefan.carewall@hexanova.se Tryck: Pressgrannar

ISSN 1102-9137

Adress-/namnändring: adressandring.slt@hexanova.se Ekonomi: Lina Akyuz, lina@hexanova.se

Tidningsstatistik AB Tel. 08-507 924 00


4

företagarna har ordet www.svenskleverantorstidning.se

Osund konkurrens enligt högsta instans Marknadsdomstolen har för första gången tagit ställning i ett mål om ”osund konkurrens” från offentlig sektor. Det resulterade i förbud mot Räddningstjänsten Dala Mitts agerande. Det är en principiellt betydelsefull dom för företagare runt om i Sverige. Men fortfarande återstår mycket att göra för att få sundare marknader. Att offentlig sektor i form av stat, kommuner och landsting säljer varor och tjänster på marknaden kan skapa problem för konkurrerande privata företag. Sådana konkurrensproblem kan ofta vara särskilt kännbara för små företag som verkar på lokala marknader. Det kan handla om att företagen möter konkurrens från kommunal förvaltning som säljer konsulttjänster. Det kan också vara kommunala bolag som driver restaurang eller säljer entreprenadtjänster. Även staten är en aktör på marknaden i form av statliga myndigheter (t.ex. Skogsstyrelsen, Jordbruksverket och SCB). Vägledande dom För att komma till rätta med problemen infördes den 1 januari 2010 regler om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet i

konkurrenslagen (”KOS-reglerna”). Nu, fyra år senare, har alltså den första domen kommit från högsta instans, Marknadsdomstolen. Målet handlade om att Räddningstjänsten Dala Mitt vägrat ett konkurrerande företag tillträde till ett övningsfält. Marknadsdomstolen konstaterade i sin dom att detta utgjorde ett brott mot konkurrenslagen och domstolen förbjöd vid vite om 1 miljon kronor Räddningstjänsten att upprepa denna tillträdesvägran. Detta visar att det går att komma till rätta med osund konkurrens från offentlig sektor. Det är mycket bra att Konkurrensverket har drivit detta fall och att vi nu har ett avgörande från högsta domstolsinstans. Det behövs mer praxis inom området, för att få vägledning om var gränserna går. Ett problem är dock att det är få fall som tas upp i domstol och att de rättsliga processerna tar så lång tid: Företagarnas regionkontor i Dalarna sände i maj 2010 in anmälan till Konkurrensverket. Först nu, nära fyra år senare, har vi en slutlig dom. Lösningar som skapar en större snabbhet i dessa ärenden efterlyses...! Regelverket bör ses över Detta är särskilt angeläget eftersom Företagarnas undersökningar tyder på att KOS-reglerna, trots goda intentioner, inte har fått genomslag i praktiken. Det är fortfarande 18 procent av de små företagen (1- 49 anställda), som upplever

konkurrens från offentlig sektor – vilket är exakt samma nivå som i den mätning som Företagarna gjorde år 2007, dvs innan KOS-reglerna fanns. Nära hälften av de drabbade företagen upplever därtill att konkurrenstrycket från offentlig sektor har ökat under de senaste tre åren, vilket är oroväckande. En stor majoritet av de drabbade företagen upplever problem i sin verksamhet till följd av konkurrensen från offentlig sektor. I ljuset av detta finns anledning att se över om regelverket är tillräckligt effektivt för att hantera problemen. Vi på Företagarna anser exempelvis att man bör förändra KOS-reglerna så att även statlig verksamhet kan förbjudas. Tillsynsmyndigheten Konkurrensverket har föreslagit att verket bör ges rätt att själv meddela förbud mot konkurrensbegränsande säljverksamhet. Det är i sig ett intressant förslag och värt att titta närmare på för att se om det kan bidra till snabbare besked och ett mer effektivt genomslag av KOS-reglerna. Det finns alltså mycket mer kvar att göra. Marknadsdomstolens dom är dock i alla fall ett principiellt och viktigt steg på vägen mot sundare marknader. Ulrica Dyrke Jurist och konkurrensexpert, Företagarna

Ulrica Dyrke, Företagarna.

Småföretagen är större än du tror i utrikeshandeln Sverige är, som många andra små nationer, en utrikeshandelsberoende ekonomi. Det blir uppenbart när man tittar på mängden varor och tjänster som företagen köper och säljer för. Över två tusen miljarder kronor omsätts varje år i den svenska varuhandeln. Sammantaget uppgår utrikeshandeln med varor till 60 procent av BNP. Om även tjänstehandlen inkluderas blir andelen än högre. Det framgår i en ny rapport som Företagarna sammanställt med aktuell statistik från SCB och Eurostat.

Lotta Norberg, internationell samordnare Företagarna

Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna

En mindre uppenbar, men desto mer glädjande nyhet, är att småföretagens andel av export till EU-länder har ökat från 18 till 25 procent mellan åren 2008 och 2011. För importen är motsvarande siffror en ökning från 31 till 39 procent. Utrikeshandeln domineras fortfarande värdemässigt av de stora svenska företagen, men de små företagens andel ökar mycket snabbt. Dessutom ska man komma ihåg att det bakom de stora företagens handelssiffror ofta döljer sig många små företag som agerar underleverantörer. Klarade krisen På en rad områden klarade de små företagen krisen betydligt bättre än storföretagen. Mycket på grund av att småföretag är flexibla och snabba att ställa om. Deras motståndskraft mot kriser syns även inom utrikeshandlen, då deras export hölls uppe betydligt bättre under krisåren 20082009 jämfört med de stora företagens. Medan storföretagens export föll med drygt 18 procent, minskade de små företagens endast med knappt 9 procent. Förklaringen till detta är sannolikt dels att de små företagen i mindre grad exporterade till de länder som drabbades hårdast av krisen, dels att de var mer flexibla vad gäller både produkter och marknadsmässig anpassning. Av de som exporterar är den vanligaste handelspartnern de nordiska länderna, följt av Tyskland och sedan Storbritannien.

Nyheten om småföretagens snabba tillväxttakt i utrikeshandeln är särskilt glädjande för alla oss som vill se en stark svensk ekonomi. Med än fler framgångsrika företag kan fler få jobb och resurserna till vår gemensamma välfärd bli större. Trots en positiv utveckling för småföretagens utrikeshandel är vi övertygade om att det går att förbättra förutsättningarna än mer. På EU-nivå gäller det att ligga på för att förverkliga den inre marknaden. Det finns övergripande problem som att den inre marknaden är långt ifrån förverkligad. Importkvoter, byråkrati, nationella begränsningar och subventioner, slår hårt mot de små företagen som har mindre erfarenheter och mindre resurser.

För att småföretagen också ska kunna lyckas på den globala marknaden är hinder i form av patentskydd, immaterialrätt och språk- och kulturkompetens centrala att lösa. Det transatlantiska handelsavtalet mellan EU och USA som nu tar form är en spännande utveckling som har stor potential att sänka kostnader särskilt för de små företagen. Vi kan än en gång visa att de små företagen är ekonomins ryggrad. Hur de utvecklas avgör hur det går för Sverige på både lång och kort sikt. Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Lotta Norberg, internationell samordnare Företagarna


företagsförsäkring

5

www.svenskleverantorstidning.se

Åländskt försäkringsbolag duktiga på småföretagsförsäkringar i Sverige Ett av Ålands äldsta företag är ett gediget försäkringsbolag med en stark historia i ryggen. Vi talar om Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag som numera även finns representerat i Sverige. – Man uppskattar en lite mindre aktör som är både personlig och flexibel, konstaterar Stefan Boman, chef för företagsförsäkringar i Sverige. Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag grundades redan 1866 och är därmed ett av Ålands absolut äldsta företag. Det anrika skadeförsäkringsbolaget försäkrar allt ifrån husdjur till bilar, företag och fastigheter, och håller stadigt drygt 80 procent av den åländska marknaden. Sedan cirka sju år tillbaka erbjuder man också företagsförsäkringar till små och medelstora företag i Sverige. – Det man bör tänka på när man tecknar en sådan försäkring är hur väl den omfattar företagets behov och verksamhet. Vi har inget standardsortiment utan erbjuder helt enkelt grundpaketet som kunden själv kompletterar med tilläggsförsäkringar. Det innebär att kunden får precis den skyddsnivå som efterfrågas, anpassad efter behov och verksamhet, säger Bosse Sjölund, chef för företagsförsäkringar, som vi möter på kontoret i Mariehamn. Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag – eller Ömsen som företaget också kallas – erbjuder kombinerade företagsförsäkringar, fastighetsförsäkringar och tilläggsförsäkringar, varav den förstnämnda är den mest kompletta försäkringen för små och medelstora företag. I baskyddet ingår ett fullgott skydd för egendom, avbrott och ansvar. Fastighetsförsäkringar omfattar egendom, avbrott, ansvar och rättskydd medan tilläggsförsäkringar kompletterar befintliga försäkringar efter behov. Avbrottsförsäkring vid arbetsförmåga, konsultansvar, glas- och skyltförsäkring samt tjänstereseförsäkring är bara några av de många varianter man erbjuder.

fakta - Bildades 1866 - Ägs av kunderna - Ett 50-tal anställda - Omsatte 26 miljoner euro 2013 - Kontor i Mariehamn - Verksamt på Åland och i Sverige

– Det är som ett smörgåsbord där kunden själv plockar de skydd denne är i behov av. Detta är en mycket flexibel produkt, säger Bosse Sjölund. Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag attraherar allt fler svenska företag. Man jobbar via svenska försäkringsmäklare och servar redan idag drygt 1 500 företagskunder i Sverige. – Vi jobbar rikstäckande, från Kiruna i norr till Malmö i söder, och uppskattas tack vare vår mindre storlek, vilket innebär snabba beslutsprocesser och personliga kundrelationer. Vi har en stabil omsättning och mycket kapital och resur-

ser i ryggen, vilket självklart borgar för trygghet hos våra kunder, säger Stefan Boman, chef för företagsförsäkringar i Sverige. Han betonar vikten av långsiktiga kundrelationer och att man är i Sverige för att stanna. Bolaget ägs av dess kunder och sysselsätter ett 50-tal synnerligen kompetenta medarbetare med lång erfarenhet av branschen och snabba skaderegleringsprocesser. – Vår ambition är att växa tryggt och säkert tillsammans med våra kunder, samtidigt som vi kommer att fortsätta utveckla såväl nya som befintliga produkter. Det gäller att ha koll på för-

ändringar i samhället, lagstiftningen och behovet på marknaden, säger Stefan Boman. Research: Arn Omanovic Text: Örjan Persson

Personlig service. Flexibla lösningar.

Vi har ett stort och flexibelt utbud av produkter, lösningar och tjänster som vi skräddarsyr för ditt företag. Vi erbjuder Kombinerad Företagsförsäkring, Fastighetsförsäkring och ett antal valbara försäkringar. Genom tillgänglighet, engagemang och personligt bemötande skapar vi förutsättningar för långvariga och ömsesidiga relationer.

Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag Telefon +358 18 27 600 l info@alands.se l www.alands.se


6

industri www.svenskleverantorstidning.se

LKAB utökar malmproduktionen i Svappavaara.

Stort gruvprojekt för Imtech i Svappavaara LKAB utökar nu malmproduktionen i Svappavaara, som är företagets nyaste gruvort och den mest expansiva. Förutom Gruvberget som redan är igång öppnas två nya gruvor de närmaste åren; Mertainen och Leveäniemi. Som ett led i gruvexpansionen uppförs en ny truckverkstad där Imtech VS-teknik har fått uppdraget att installera värme, sanitet, markvärme och oljesystem. NCC bygger anläggningen.

Ordersumman för Imtech är cirka 13 miljoner kronor och totalt kommer åtta montörer att sysselsättas. Projekteringsarbetet är i full gång och installationsarbetet börjar inom kort. Hela anläggningen ska vara färdig i oktober i år och består av truckverkstad, tvättområde, lager, förråd och personalutrymmen. Hans Lundgren, som är filialchef för Imtech VS-teknik i Luleå, berättar att utmaningen i projektet är mängden installationer och storleken på hallen. – Det är mycket av allt, konstaterar han. Själva tvätthallen är 105 meter lång och 47

meter bred, med en takhöjd på 20 meter. Många av rörinstallationerna sker på hög höjd. – Vi svarar också för hela oljesystemet i verkstaden med ledningar för diesel, smörjolja, fett och glykol, berättar Hans. Även golvvärmen är ganska omfattande. Entreprenadformen är utförandeentreprenad. Återupptog produktionen

Alla gruvor i Svappavaara är dagbrott. Först ut av de tre dagbrottsgruvorna blev Gruvberget där verksamheten nyligen återupptagits efter att ha stått stilla under en period. Gruvberget ligger

i nära anslutning till LKAB:s industriområde i Svappavaara. Fyndigheten vid Leveäniemi öppnades första gången 1961 och drevs till 1983 då den stängdes under lågkonjunkturen och vattenfylldes. I juni 2012 fick LKAB miljötillstånd för att tömma Leveäniemi på vatten för att kunna återuppta produktionen. I Svappavaara finns malmförädling genom anrikningsverk och pelletstillverkning. Källa: imtech.se

ABB tar hem order på kraftprodukter i Indien värd 56 miljoner dollar ABB har fått beställningar värda runt 56 miljoner dollar från Power Grid Corporation of India Ltd. Det vill säga Indiens nationella kraftbolag, på krafttransformatorer och shuntreaktorer till nya transformatorstationer för att stötta utbyggnaden av landets kraftnät för ultrahög spänning. Indien investerar i sitt kraftnät för ultrahög spänning för att stärka kraftöverföringssystemet. ABB spelar en nyckelroll i denna utbyggnad genom att leverera nyckelfärdiga lösningar för transformatorstationer och en rad kraftprodukter, såsom ställverk, reaktorer och transformatorer. Baserade på ABB:s beprövade teknik ska 14 stycken enfas 500 MVA-autotransformatorer för 765 kilovolt (kV) installeras i nya transformatorstationer som är under uppförande i Kanpur och Varanasi. Dessa stationer ska ta emot kraft från grannstaterna Jharkhand och Västbengalen och distribuera till staten Uttar Pradesch i norra Indien för att tillgodose den växande efterfrågan i regionen. Uttar Pradesch är Indiens folkrikaste stat med mer än 200 miljoner invånare.

ABB ska också leverera 106 stycken ultrahögspända enfas-shuntreaktorer till fyra transformatorstationer som byggs i södra och östra Indien. – Dessa transformatorer och shuntreaktorer kommer att bidra till ökad nättillförlitlighet samt maximal effektivitet och sänkta livscykelkostnader. Vi är glada över att få fortsätta stödja Indiens satsning för att stärka kraftinfrastrukturen och förbättra eltillgången i landet, säger Bernhard Jucker, chef för ABB:s division Power Products. Ledande aktör

Transformatorer är viktiga komponenter i elnät som möjliggör effektiv och säker omvandling av el mellan olika spänningssystem. ABB:s transformatorportfölj inkluderar krafttransformatorer för upp till 1 200 kilovolt (kV), torroch oljeisolerade distributionstransformatorer, traktionstransformatorer, specialtransformatorer, samt tillhörande servicetjänster och komponenter. Som ett av världens största kraftbolag äger och driver Power Grid Corporation mer än 100 000 kilometer kraftledningar samt 178 transformatorstationer. Bolaget spelar en viktig roll i utbyggnaden av Indiens kraftinfrastruktur genom att utveckla ett robust och integrerat nationellt elnät, som ett led i regeringens program för ”el till alla” i hela landet.

Källa: abb.se

Krafttransformatorer och shuntreaktorer ska bidra till att stärka kraftnätet för ultrahög spänning.


miljö

7

www.svenskleverantorstidning.se

Nu ska svenskt räkfiske granskas I februari lanserade WWF sin fiskguide. Den stora nyheten var att just nordhavsräkan fick rött ljus. WWF:s oro gäller i första hand de dåliga beståndsuppskattningarna, risk för överfiske, otydlig förvaltning och dålig kontroll. – Granskningen är en lång och noggrann process där underlag och information om bestånd, miljö och förvaltning tas fram av oberoende experter. Förutom att klara kraven ingår även villkor om fortsatta förbättringar även efter att fisket blivit certifierat, säger Minna Epps, chef för MSC i Östersjöregionen. Idag saluför de större butikskedjorna MSCmärkta räkor som får grönt ljus av WWF. Väljer man dem till sin räkmacka kan man äta den med gott samvete. – Vi ser fram emot en granskning av svenska räkfisket enligt MSC:s kriterier och hoppas att ansvariga myndigheter kan bistå med de data som behövs för certifieringen. Det vore önskvärt att se ett hållbart räkfiske så snart som möjligt, säger Charlotta Järnmark, utvärderingsansvarig för fiske på Världsnaturfonden WWF. Hela det svenska fisket av räkor granskas

Räkan (Pandalus borealis) fångas året om med trålar utrustade med sorteringsgaller som separerar bifångst av fisk från räkorna. Ett 60-tal båtar fiskar på bestånd i Skagerrak och utanför Norge. – Hållbarhet, kvalitet och spårbarhet har alltid varit högprioriterat i svenskt fiske och nu märks en ökad medvetenhet för miljömärkta produkter bland kunder och konsumenter, säger Henrik Johansson vid Göteborgs Fiskauktion. Målet

är att vi ska MSC-certifiera den svenska räkfiskekvoten och visa att det är hållbart och bedrivs på ett uthålligt sätt. Ett oberoende certifieringsföretag genomför granskningen. De samlar organisationer och experter som deltar i skärskådandet. Redan nu är Greenpeace Norge, ICES, SLU, HaV, Kustbevakningen, Fiskbranschens Riksförbund med flera involverade. Dokumentationen är tillgänglig för alla som vill engagera sig. Drygt hälften av räkorna kokas ombord med skalet på och säljs till konsumenter i framförallt Sverige. De minsta räkorna säljs till skalningsindustrier i Sverige. I dagsläget importeras en stor del både färska och frysta räkor till Sverige. Motverkar överfiske

Marine Stewardship Council (MSC) är en internationell ideell organisation som arbetar för att motverka problem med överfiske. MSC driver det enda certifieringssystemet och miljömärkningsprogrammet för vildfångad fisk och skaldjur. Det är även den enda miljömärkningen för fisk och skaldjur som är förenlig med ISEAL:s kod för bästa praxis och FAO:s uppförandekod för ett ansvarsfullt fiske. Totalt sett är fler än 300 fisken involverade i MSC-programmet. Drygt 200 av dessa är certifierade och 105 befinner sig någonstans i granskningsprocessen. Ytterligare 40-50 fisken ingår i konfidentiella förundersökningar. Tillsammans uppgår redan certifierade fångster, eller sådana under bedömning, till omkring 10 miljoner ton fisk och skaldjur. Detta motsvarar mer än 11 procent av det globala fångstbehovet för mänsklig konsumtion. På internationell nivå är mer än 20 000 fisk- och skaldjursprodukter, som kan härledas från ett hållbart fiske, märkta med MSC:s miljömärkning.

Källa: msc.org

Det svenska fisket av nordhavsräkor påbörjar nu en granskning mot MSC:s miljöstandard, efter att Världsnaturfonden WWF gett dem rött ljus.

Vetenskap och kommunikation ska sätta Östersjön på agendan I ett unikt projekt ska beslutsfattare förses med kunskap om Östersjön genom att förena vetenskap och kommunikation. Övergödning, överfiske och miljögifter är viktiga frågor för Östersjöcentrums nya storsatsning Baltic Eye. Projektet presenteras den 12 februari då fler än 250 marint verksamma forskare vid Stockholms universitet bjudits in för presentation och samtal kring Östersjöcentrums uppdrag och verksamhet. Målet med att förena vetenskap och kommunikation inom Baltic Eye är att skapa en helhetssyn och bidra till att länken mellan forskning och beslutsfattare stärks. Tillsammans med tre kommunikationsexperter och i samverkan med ett brett internationellt nätverk av marina forskare ska teamet i Baltic Eye öka kunskapen om Östersjön och förstärka samhällets möjligheter att hantera Östersjöns miljöproblem. – Vid Stockholms universitet har vi en enorm kompetens inom marin forskning. Genom etableringen av Östersjöcentrum 2013, som även har ett uttalat kommunikationsuppdrag, kan vi nu på ett helt nytt sätt samverka för att öka kunskapen om Östersjön och förbättra samhällets åtgärder mot miljöproblemen. Storsatsningen Baltic Eye blir en hörnsten i detta arbete, säger

Övergödning, överfiske och miljögifter är viktiga frågor för Östersjöcentrums nya storsatsning Baltic Eye.

Vid Stockholms universitet har vi en enorm kompetens inom marin forskning. Tina Elfwing som är föreståndare för Östersjöcentrum. Just nu pågår rekryteringen av de sju forskare som ska leda analys- och syntesarbetet inom Baltic Eye. För att leda kommunikationsarbetet har Östersjöcentrum rekryterat Helena Markstedt, tidigare generalsekreterare för Fairtrade Sverige. Östersjöcentrum

Stockholms universitets Östersjöcentrum inrättades den 1 januari 2013 och är en sammanslagning av det internationella samarbetet Baltic Nest Institute, BNI, och före detta Stockholms universitets marina forskningscentrum med Askölaboratoriet. Dessutom ingår administrering av det strategiska forskningsprogrammet Baltic Ecosystem Adaptive Management, BEAM. I februari 2013 ingick Östersjöcentrum ett strategiskt partnerskap med stiftelsen BalticSea2020 för att skapa Baltic Eye – åtgärdsinriktad analys, syntes och kommunikation. Källa: su.se


8

bygg www.svenskleverantorstidning.se

Tydliga satsningar hos producent av trådprodukter Symotic OY är beläget på Rimito i den Åboländska skärgården men finns även representerat på Åland. Här träffar vi uppfinnaren och bolagets svenska språkrör på Åland, Carl-Johan Gestranius. Carl-Johan driver dessutom företaget Probuilders Scandinavia Ab som sysslar med fasadrenovering. Symotic OY grundades 1999 och har sitt säte i Åbo. Man jobbar med specialiserade järntrådsprodukter inom bygg som underlättar fästning av material enligt gällande standard. Samtliga produkter är CE-märkta. – Vi tillverkar våra egna produkter och kan även stå för ritning och design, varpå artiklarna tillverkas enligt kundernas önskemål och specifikationer. Vi vänder oss till beställare i en mängd olika branscher i hela Skandinavien, men också i bland annat England, Ryssland, Estland och Sydamerika. Faktum är att ungefär hälften av produktionen går på export på den internationella marknaden, berättar Carl-Johan Gestranius som är Symotics representant på Åland. Produktionen är inriktad på behandling av metalltråd som, rätas, böjs, kapas, pressas, gängas eller förses med räfflor. Man jobbar i stål, rostfritt och titan som köps in via välkända aktörer, såsom tyska Hagener Fein Stahl, vilket säkerstäl-

man också axlar och pinnbultar för andra industriändamål. Kontraktstillverkning sker efter kundernas behov och önskemål, och kan även inbegripa lagerhållning. Härutöver tillverkar Symotic OY även murkramlor med vars hjälp man förankrar den murade skalmuren med byggnadsstommen. Kramlorna tillverkas i Symotics verkstad i Finland och finns i ett flertal olika utföranden och modeller. Den senaste nyheten bland Symotics produkter är fästelement för puts på isolering. Blickar framåt

ler hög kvalitet. Just kvalitetsfaktorn är i ständigt fokus. Symotic har en egen testenhet där man med hjälp av modern teknik kan mäta materialens mekaniska egenskaper. Brett produktprogram

Det digra produktprogrammet innefattar fyra huvudsakliga kategorier; Symotic Ekrar, Symotic Fästbeslag, Symotic Axlar samt kontraktstillverkning. Vad avser den förstnämnda har Symotic

länge tillverkat ekrar till hjul för allt ifrån trampcyklar till motorcyklar. Man förfogar över fem maskiner som tillverkar ekrar i olika dimensioner och längder. Fästbeslag tillverkas i en mängd olika modeller som alla är CE-märkta, något som nyligen blev lagstadgat i Finland. När det gäller axlar har Symotic specialiserat sig på tillverkning av axlar med liten diameter. De används framför allt inom leksaksindustrin men härutöver tillverkar

På Symotic OY blickar man framåt. Inom en snar framtid kommer man att resa en ny verkstad samtidigt som satsningarna på nya maskiner kommer att fortsätta. – Härigenom hoppas vi kunna erövra nya marknadsandelar i Skandinavien, inte minst i Norge där vi tror att man i ännu högre utsträckning kommer att inse fördelarna med att bygga brandsäkra fasader, spår Carl-Johan Gestranius. Tack vara de omfattande expansionsplanerna söker man dessutom efter nya samarbetspartners och återförsäljare i Sverige. Carl-Johan avslutar med att tipsa intresserade om att höra av sig. Research: Arn Omanovic Text: Örjan Persson

Snabba svängningar i byggsektorn Sveriges tillväxt, utveckling och välstånd är i mångt och mycket beroende av en väl fungerande byggoch fastighetsmarknad. Det fastslås i Sveriges Byggindustriers senaste rapport Fakta om byggandet 2013. Sveriges Byggindustriers rapport ”Fakta om byggandet” sammanställer statistik över bland annat bygginvesteringar, bostäder, branschens

struktur och arbetsmarknad, och syftar till att på ett tydligt och överskådligt sätt tillhandahålla uppgifter om byggmarknaden. Här slår man fast att Sveriges tillväxt, utveckling och välstånd i mångt och mycket är beroende av en väl fungerande bygg- och fastighetsmarknad, eftersom den tillhandahåller de fysiska förutsättningarna för boende, transporter, industrins produktion och samhällsservice. I rapporten går att läsa att det sammanlagda värdet på Sveriges fastighetsbestånd uppgår till mer än 6 000 miljarder kronor,

och om man härtill lägger värdet av infrastruktur, såsom vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser, utgör den byggda miljön ungefär hälften av den nationella förmögenheten. Upp- och nedgångar

Under senare tid har byggindustrin omsatt mer än 500 miljarder kronor per år, men det är en trend som har skiftat väsentligt genom årtiondena. Under 1950- och 60-talen noterades en kraftig ökning av bygginvesteringarna, medan byggsektorn stagnerade under det efterföljande årtiondet på grund av sjunkande tillväxt. Under andra halvan av 80-talet tog byggandet ånyo fart för att sedan uppleva en drastisk nedgång i samband med den ekonomiska krisen under större delen av 90-talet. Det dröjde ända fram till 2007 innan branschen hade återhämtat sig men när nästa finanskris slog till sjönk investeringstakten på nytt. När ekonomin vände kring 2010 började den åter igen öka. Bostadsbyggandet dominerade branschen klart ända fram till krisen i början av 90-talet, men bara några år senare utgjorde det bara 25 procent av marknaden. Trots ökningen under 2000-talets första decennium motsvarade bostadsinvesteringarna knappt 40 procent av de totala bygginvesteringarna 2011-2012.

Andelen lokaler, det vill säga företrädesvis kontors- och affärslokaler samt offentliga lokaler såsom skolor och sjukhus, av de totala bygginvesteringarna ökade successivt från 22 till 40 procent under 1900-talets senare hälft men minskade därefter, för att 2012 landa på 35 procent. Utvecklingen för samma tidsperiod rörande anläggningar, det vill säga vägar, telekommunikation, samfärdsel, vatten- och värmeverk med mera, är snarare den omvända. Från 1990 och framåt har andelen ökat från 15 till 30 procent. Nio procent av BNP

2012 uppgick bygginvesteringarna till 309 miljarder kronor, vilket motsvarade nio procent av BNP, samtidigt som branschen sysselsatte ungefär 312 000 personer. I samhällsbyggnadssektorn förvärvsarbetar cirka en halv miljon människor, det vill säga elva procent av det totala antalet förvärvsarbetande. Till denna sektor räknas företag med verksamhet inom byggindustri, fastighetsförvaltning och byggmaterialindustrierna samt arkitektkontor och tekniska konsultbyråer.

Text: Örjan Persson

Tillverkar ekrar, axlar och byggbeslag. Välkommen att besöka oss på Nordbygg monter C06:41 Sveriges tillväxt, utveckling och välstånd är beroende av en väl fungerande bygg- och fastighetsmarknad.

Telefon: + 358 2 2521862 E-mail: Support@symotic.com www.symotic.com


bygg

9

www.svenskleverantorstidning.se

NCC miljöcertifierar första BREEAM Excellent-byggnaden i Finland NCC:s byggnad Aitio Vivaldi är den första finländska byggnad som har belönats med ett BREEAM Excellentcertifikat. Den Helsingforsbaserade kontorsbyggnaden är den tredje i Skandinavien som beviljats ett BREEAM-certifikat på denna nivå. – NCC har utvecklat två av de tre BREEAM Excellent-byggnaderna i Skandinavien, säger Carola Lavén affärsområdeschef, NCC Property Development. Vi BREEAM-certifierar alla

NCC har utvecklat två av de tre BREEAM Excellent-byggnaderna i Skandinavien, säger Carola Lavén affärsområdeschef.

våra egenutvecklade kommersiella projekt då miljöcertifieringar är viktiga för fastighetsinvesterare. En hållbarhetsprofil med hög kvalitet av ljus, ljud och luftkvalitet värderas också högt av hyresgäster och deras anställda som arbetar i byggnaden, fortsätter hon. På NCC erbjuder man även sina kunder så kallade gröna hyresavtal för att säkerställa en hög miljöprestanda när byggnaden tas i bruk. Grön profil

BREEAM är ett globalt ledande certifieringssystem som anses vara det mest krävande systemet för fastigheters miljöbedömning. Det utvärderar miljöprestanda i tio olika kategorier. Förutom energianvändning, gynnar BREEAM materialval, hantering av avfall och kvalité på inomhusmiljö, samt låg vattenförbrukning, bevarande av biologisk mångfald och möjligheter att resa med kollektivtrafik, cykel eller till fots. Ett stort antal miljöfrågor har beaktats i planeringen och byggskedet av NCC:s Aitio Vivaldi. Till exempel är driftskostnaderna minskade genom noggrann design och solpaneler. Den lokala miljön och gröna profilen av byggnaden stärks av fågel- och fladdermusbon som har placerats på det gröna taket. Lokalerna utvecklas i enlighet med konceptet Future Office by NCC, som är ett nordiskt koncept med målet att skapa en attraktiv och hållbar arbetsplats för kunden. Källa: ncc.se

SWEPOS® NätverksRTK-tjänst

NCC:s byggnad Aitio Vivaldi är den första finländska byggnad som har belönats med ett BREEAM Excellent-certifikat.

RTK-korrektioner sänds idag via Mobilt Internet och GSM och används för till exempel detaljmätning, utsättning, datainsamling för GIS, förrättningsmätning och maskinguidning. Om det räcker att du får positionen i efterhand kan du skicka in dina observationsdata till

 erbjuder navigeringsstöd och positionering i realtid med centimeternoggrannhet.

SWEPOS beräkningstjänst. TELEFON 026-63 37 53 • FAX 026-65 42 75 • swepos@lm.se • www.swepos.com


10

energi www.svenskleverantorstidning.se

Villavärmen finns under jord Det har gått några år sedan värmepumparna slog i genom i de svenska hemmen, men alltjämt är det en värmekälla som fortsätter att tilltala. Här finns såväl ekonomiska som miljömässiga fördelar. Det må vara kallt här uppe på ytan, men under marken, det vill säga en bra bit ner, är det desto varmare. Det är denna värme man utnyttjar i dagens bergvärmepumpar. Just bergvärme har blivit populärt bland villaägare, eftersom den energi som går att utvinna i form av värme är betydligt större än den som går åt för att driva själva värmepumpen. Till skillnad från till exempel ett kylskåp som lånar kyla av omgivningen och avger värme gör värmepumpen tvärtom. Bergvärme nyttjar så kallad geoenergi och hämtar sin värme från förhållandevis små djup där berggrunden håller ungefär samma temperatur som grundvattnet, vars temperatur bland annat påverkas av närliggande hav och större sjöar som värmts upp av solen. I Sverige håller grundvattnet en relativt konstant temperatur på sex till åtta grader. Det gör, i kombination med stora mängder grundvatten, att bergvärmeutvinning i princip fungerar året runt i Sverige.

än 100-150 meter för att värma upp sitt hus. En slang sänks ner i det grundvattenfyllda borrhålet. Denna är fylld med vatten och frostskyddande glykol, och efter att vätskan värmts upp av grundvattnet pumpas det upp till en värmeväxlare där det värms av en särskild vätska som förångas vid låga temperaturer. Ångan komprimeras så att dess värme koncentreras och i sin tur värmer vattnet från värmeelementen. Efter att ha pumpats runt i systemet når det på nytt värmeväxlaren där det åter igen värms upp. Fler alternativ

Utöver bergvärme finns uppvärmningsmöjligheter även i jord- och sjövärme. Den förstnämnda innebär att slangen grävs ner förhållandevis grunt under jordytan, medan sjövärme utvinns genom att slangen placeras på botten av en sjö. Under senare år har även luftvärmepumpar blivit allt mer populära. De är för många ett mycket prisvärt alternativ eftersom man här inte behöver hämta värme genom borrning. I stället utnyttjar värmepumpen den luft som ventileras ut från huset, vilken omvandlas till ny varmluft. Örjan Persson (Källor: Miljöportalen och Wikipedia)

Djupa borrhål

När det ska borras för bergvärme för större områden, såsom hela städer, krävs borrhål på flera kilometer för att komma åt det hundra grader varma vattnet som finns i berggrunden. Sådana djup krävs dock inte för den enskilde villaägaren som i regel inte behöver borra djupare

Djupt ner i marken finns värmen som går att leda upp rakt in i våra hem.

MR77 A4 SE 240x175.indd 1

12/02/14 11:25


göteborg 11 www.svenskleverantorstidning.se

APS underhåller, installerar och effektiviserar Fastighetsinstallationer står på den dagliga agendan I APS drift och underhåll AB. Här talar vi om ett komplett tjänsteföretag som underhåller, installerar och effektiviserar. Med ett koncept som spänner över allt ifrån idé till drift av färdig anläggning åstadkommer man problemfri drift för sina uppdragsgivare.

APS drift och underhåll AB firar tio år. VD Clas Stenström startade företaget tillsammans med kollegorna Mikael Almgren och Håkan Prevander och driver det idag med drygt 30 anställda. Det handlar om fastighetsinstallationer där man underhåller, installerar och effektiviserar i ett koncept som innefattar allt ifrån idé till drift av färdig anläggning. – Vi tar ett totalansvar och erbjuder helhetslösningar kring såväl el, styr- och reglerteknik, värme och kyla som ventilation och VVS. Inom vart och ett av våra arbetsområden erbjuder vi dessutom förebyggande underhåll, avhjälpande underhåll, installation, besiktningar och jour, berättar Clas Stenström som vi möter på huvudkontoret i Göteborg. Härutöver finns personal på plats även i Borås och Jönköping, vilket gör att man alltid finns nära sina västsvenska kunder. Kostnadsfria förslag

APS drift och underhåll AB arbetar dock rikstäckande med hjälp av professionella samarbetspartners och servar dagligen en kundkrets som bland annat består av kommuner, fastighetsbolag, kommersiella fastigheter och bostadsrättsföreningar. Oavsett om det rör sig om nyinstallation eller förbättringar av befintliga system kan APS rycka ut och göra en avgörande insats. Det gäller inte minst energieffektivisering som kommit att bli ett allt vanligare inslag på den dagliga agendan. Allt fler inser de såväl ekonomiska

som miljömässiga fördelarna med att energieffektivisera sin fastighet, och genom att anlita APS drift och underhåll samarbetar man med en aktör som är certifierad enligt FR 2000, vilket är ett integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet. En annan smart investering är att låta APS utföra fortlöpande och förebyggande underhållsarbete. – Vi erbjuder att utan kostnad gå igenom våra kunders fastigheter och anläggningar, varpå vi lämnar ett förslag på ett avtal eller abonnemang som vi skräddarsyr helt efter beställarens behov. Därefter arbetar vi förebyggande via ett fastställt schema som vi och kunden gemensamt kommer fram till, förklarar Clas Stenström. Engagemang och nära kundrelationer

APS drift och underhåll AB besitter lång och gedigen erfarenhet av service, installationer och reparationer. – Vi är helt enkelt specialister på drift och underhåll. De som eftersträvar felfri drift i sina fastigheter bör anlita oss. Det blir en trygghet för kunden, inte minst med tanke på att vi har 24-timamrsjour året runt, säger Clas Stenström. Han lyfter fram värdegrunder som engagemang, professionalism samt respektfulla och nära kundrelationer. Verksamheten är certifierad enligt R-Företagens riktlinjer. – Vår ambition är att hela tiden ligga i bran-

schens framkant. Vi erbjuder tillgänglighet och kompetens utöver det vanliga och ser alltid till att lämna komplett dokumentation till våra kunder efter avslutat projekt, avslutar Clas Stenström Research: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Framåtanda i innovativt konsultföretag Innovation är ord som på ett mycket bra sätt beskriver verksamheten i CAE Value AB. Det världsomspännande företaget står för lösningar och tjänster inom simulering och optimering och är därmed en ledande kraft i arbetet med att förena virtuella prototyper med den verkliga världen. CAE Value verkar över hela världen i rollen som ett specialiserat konsultföretag och leverantör av unika lösningar och tjänster inom simulering och optimering. Bolaget grundades 2005 med fokus på framtagning av hypermodern mjukvara och optimerade konsulttjänster för aktörer inom bland annat den tunga industrin, fordons- och anläggningsmaskiner samt energisektorn. Med hjälp av CAE Values breda lösningar får kunden tillgång till expertkunnande inom komponent- och systemmodellering, validering, optimering och automatisering, och kan härigenom dra nytta av ökad process- och produktprestanda via virtuella produktutvecklingsmetoder. CAE Value tar sig an utmaningen att överbrygga klyftan mellan virtuella prototyper och den verkliga världen. Virtuell produktutveckling

Vi möter David Fredriksson som grundade företaget tillsammans med kollegan Jonny Engström. Verksamheten utgår från kontoret på

Norra Älvstranden i Göteborg och sysselsätter ett tiotal anställda som alla jobbar med begreppet innovation i fokus. – Vi jobbar med virtuell produktutveckling som hjälper våra kunder att korta ner ledtiderna i arbetet med att ta fram nya produkter, samtidigt som prestandan optimeras. Våra kunder finns exempelvis bland energibolag, fordonstillverkare och övrig industri, och finns i såväl Sverige som utomlands, säger David. Han berättar att man verkar inom två huvudsakliga affärsområden; mjukvaruförsäljning och konsulttjänster, varav det förstnämnda innefattar försäljning av det revolutionerande optimeringsprogrammet HEEDS. – Vi säljer och installerar programmet samt utbildar användarna. Kunden erhåller en banbrytande teknologi som gör det möjligt för användarna att fatta smarta beslut snabbare i deras produktutvecklings process, förklarar David Fredriksson. CAE Value AB är också återförsäljare för tyska Vi-Grade som har tagit fram en körsimulator för fordonsindustrin. Det rör sig om en dynamisk plattform som är kopplad till en realtidsmodell av exempelvis en bil och omsluts av en stor bildskärm med tre avancerade projektorer för bästa bildupplevelse. Med denna teknologi har testförarna möjlighet att provköra bilarna innan de finns tillgängliga fysiskt. Området konsulttjänster omfattar support av den typ av mjukvaror som CAE Value arbetar

med. Denna utförs antingen på plats hos kunden eller från det egna kontoret, vilket blir praktiskt då bolaget servar kunder över hela världen. – Vi håller också på att utveckla en egen mjukvara för fordonsindustrin, närmare bestämt ett verktyg för modelering av gummibussningar.

Underhåller, installerar och effektiviserar APS drift och underhåll AB utför allt från el-, styr- och reglerteknik till VVS och ventilation. Med andra ord är vi specialister på helhetslösningar för fastighetsinstallationer. Telefon 031-761 00 30, www.aps.eu

Vi samarbetar med en tysk underleverantör för att utveckla detta verktyg, vilket även kommer att kunna erbjudas till andra kunder framöver, berättar David Fredriksson och tillägger att man kommer att rekrytera nya medarbetare under året.

Research: Stefan Carewall Text: Örjan Persson


12

göteborg www.svenskleverantorstidning.se

Ledande problemlösare vid fukt- och vattenskador FUKTAB är branschens ledande aktör när det gäller arbete med fukt- och vattenskador. Med lång erfarenhet, flexibilitet och stort kunnande tar man sig an uppdrag över hela Västra Götalandsregionen. FUKTAB startades 1989 och representerar ett gediget team med lång erfarenhet av arbete med fukt- och vattenskador. Det ger företaget en marknadsledande position i sin bransch, vilket genom åren har genererat en stor krets med nöjda kunder. – Vi vänder oss till fastighetsförvaltare, försäkringsbolag, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och även i viss mån privatpersoner över hela Västra Götalandsregionen. Våra uppdragsgivare uppskattar vår flexibilitet och vårt stora kunnande, samt det faktum att vi även besitter stor kunskap inom konstruktion och olika byggnadstekniker, säger Patrik Höglund som driver verksamheten från kontoret på Ringön i Göteborg. Säljer och installerar avfuktare

Avfuktning, fuktutredningar, läckagesökning och dokumentation står på FUKTABs dagliga agenda. Härutöver erbjuder man försäljning och installation av krypgrundsavfuktare. Här förfogar FUKTAB över auktoriserade installatörer och servicetekniker för Munters produkter. – Vi utför dessa installationer för både företag och privatpersoner i ett upptagningsområde som sträcker sig från Strömstad i norr till Varberg i söder. Våra avfuktare har kapacitet på allt ifrån

50 till 1 500 kubikmeter i timmen, berättar Patrik Höglund. När det gäller fukt- och vattenskador rycker FUKTAB ut i samband med såväl små som omfattande incidenter. Ambitionen är att vara på plats redan samma dag som uppdraget kommit in så att man så snart som möjligt kan starta en utredning av skadans omfattning. – Våra tekniker har gedigen kunskap av olika avfuktningsmetoder och tar snabbt fram olika åtgärdsförslag när olyckan är framme. Byggföretag sparar pengar genom att anlita oss eftersom man slipper göra stora ingrepp på egen hand. Vi kan utföra precisionstorkning vilket kan förhindra behovet av omfattande rivningsarbeten, informerar Patrik Höglund. FUKTAB tar fram kostnadseffektiva förslag och står för skräddarsydda lösningar för varje enskilt uppdrag. Man har ett nära samarbete med både uppdragsgivare och samarbetspartners, vilka utgörs av erfarna företag i byggbranschen. I och med att man även utför fuktmätningar, utredningar och läckagesökningar rekommenderar Patrik att man kontaktar FUKTAB så snart man misstänker en begynnande fuktskada. – Åtgärder i rätt tid kan spara oerhört stora belopp. Vi är lättillgängliga och kompetenta, och har även jourverksamhet vilket gör att alla kan nå oss dygnet runt i samband med akuta problem, säger Patrik Höglund som tror på en fortsatt god utveckling i FUKTAB. – Vårt mål är att expandera och vi kommer redan i år att nyanställa personal, berättar han. Research: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

IT-tjänster som utvecklar både människor och företag I företaget EVRY ser man hur moderna tekniska lösningar utvecklar såväl människor som företag. Här flödar innovationskraften bland bolagets 10 000 medarbetare, vilket lett till att uppskattningsvis en miljon skandinaver idag använder EVRY:s lösningar.

EVRY är resultatet av en fusion mellan Norges två största IT-bolag, EDB och ErgoGroup. Sammanslagningen är den största IT-fusionen i Norden någonsin och 2012 fick EVRY – eller rättare sagt EVRY Forest & Logistics Solutions AB – sitt nuvarande namn. Därmed formades det som idag är Nordens näst största IT-tjänsteföretag där cirka 10 000 engagerade medarbetare dagligen upprätthåller bolagets höga ambitioner på 50 kontor runtom i Norden. Gösta Thorell leder verksamheten från kontoret i Göteborg. – Vi är en heltäckande IT-partner på den nordiska marknaden med ett komplett koncept rörande innovativa IT-tjänster. Vi kan stå till tjänst med allt ifrån strategisk rådgivning och konsulttjänster till lösningar och outsourcing, berättar Gösta. Skräddarsydda lösningar

Evry Göteborg på bild VD Gösta Thorell.

EVRY servar ungefär 14 000 kunder i såväl den offentliga sektorn som det privata näringslivet. I Sverige, där cirka 2 500 personer sysselsätts, ligger tonvikten på de sistnämnda. Gösta Thorell nämner fyra huvudsakliga branscher där EVRY:s lösningar är synnerligen eftertraktade; transport och logistik, skog, sågverk samt träoch byggvarubranschen. – Med hjälp av konsulttjänster och IT-lösningar är vi med och effektiviserar de här branscherna, konstaterar Gösta som i sammanhanget också gärna lyfter fram bolagets lokala närvaro. Han betonar begreppet innovation som genomsyrar hela verksamheten och som lagt grunden till EVRY:s förmåga att både förändra och förenkla människors sätt att använda IT-tjänster på i sin vardag. Faktum är att uppskattningsvis en miljon skandinaver använder EVRY:s ITlösningar idag.

– Det handlar om att förstå samspelet mellan verksamhetsutveckling och IT-lösningar. Vi sätter oss in i våra kunders vardag och kan härigenom ta fram skräddarsydda processer som är effektiva för respektive uppdragsgivare. Engagemang och närhet är våra ledord, förklarar Gösta Thorell. Han förklarar framgångarna med den långa erfarenhet man besitter, och som medfört att man idag har synnerligen bra koll på situationer, förutsättningar och utmaningar för aktörer inom en mängd olika branscher. EVRY vänder sig till såväl små som stora företag som tack vara EVRY:s tjänster effektiviserar sina kanaler och upptäcker nya möjligheter för sin organisation. Visionen lyder Embrace infinite opportunities, det vill säga Tillvarata oändliga möjligheter.

På EVRY ser man skillnad i behoven hos större och mindre aktörer. För att på bästa sätt kunna tillvarata små och medelstora företags intressen har man därför samlat en del av verksamheten under EVRY One, ett affärsområde som uteslutande jobbar i detta segment. – I EVRY One kan vi förena det stora företagets kapacitet och möjligheter med en platt organisation, vilket innebär korta beslutsvägar, berättar Gösta Thorell. EVRY One representerar samma breda helhetskoncept som huvudbolaget, men har anpassat det efter målgruppens förutsättningar. Effektiva flöden skapas som lägger grunden för fortsatt god tillväxt och utveckling i företagen. Research: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Läs även tidningen på webben! Scanna QR-koden nedan.

Ring oss på telefon 031-51 54 60


göteborg 13 www.svenskleverantorstidning.se

Empower bygger framtidens fibernät Kraven växer på snabbare bredband, TV och telefoni. Här spelar Empower AB en viktig roll som en framträdande aktör inom energi, telekom och industri. Det gäller inte minst avdelningen i Göteborg som i hög utsträckning ligger bakom utbyggnaden av fiber i regionen. Empower AB är ett multinationellt företag med fokus på energi, telekom och industri. Det har gått sex år sedan Empower förvärvade bolagen Comeva AB, SM Tele AB, Dala Telecom AB och Scancon Industrimontage AB, och sedan dess har bolagets storlek fördubblats. Man levererar bygg- och installationstjänster, underhållstjänster samt drift- och övervakningstjänster, och är, förutom i Sverige, även verksamt i Finland, Estland, Lettland och Litauen. Totalt sett sysselsätter verksamheten 2 500 personer varav 500 arbetar i Sverige där företaget finns representerat från Luleå i norr till Malmö i söder. Empower AB innefattar tre divisioner; Telecom Network Division (TND), Power Network Division (PND) och Industry Division (ID), där den förstnämnda står för helhetslösningar avseende nätplanering och experttjänster kring bygg och installation av fibernät, företrädesvis på telekomsidan. Power Network Division utför nätplanering och

experttjänster, bygg, installationer och underhåll inom elnätsverksamhet. Industridivisionen vänder sig i huvudsak mot gruvindustrin och övrig tung industri med skräddarsydda lösningar kring rör och mekanik. Från start till mål

Divisionen TND Telecom Network Division finns representerad på åtta platser i landet, bland annat i Göteborg där vi träffar distriktscheferna Henrik Delborn, med fokus på telekomverksamheten i Göteborg samt Tobias Fasth som ansvarar för bygg- och anläggningstjänsterna i regionen. Enligt duon rör ungefär 80 procent av arbetsinsatserna dragning av fiberkablar i mark, och här verkar Empower i rollen som totalleverantör. – Vi finns med från start till mål, från analys och rådgivning till projektledning och entreprenad. Det kan bland annat röra sig om anbudsunderlag och färdiga underlag för upphandling, myndighetskontakter, schakt, kanalisering, fiberblåsning och inkoppling samt drift och underhåll, berättar Henrik Delborn. Helhetskonceptet har gjort Empower till en av de ledande leverantörerna av fibernät i Sverige och företaget har lång erfarenhet av samarbete med de största telekomoperatörerna. Lokal förankring, stark bredd och hög kvalitetsmedvetenhet är förklaringar till framgångarna. Regeringen har som mål att 90 procent av landets hushåll ska ha tillgång till en uppkopp-

lingshastighet på hundra megabits per sekund senast 2020. Empower arbetar på uppdrag av de flesta stora nätägarna i Sverige där Skanova är den största, men också för kommuner med egna stadsnät, privata föreningar och byalagsnät. – Just nu håller vi på med ett projekt för Skanova i Askim där vi lägger fibernät för sammanlagt 650 villor, berättar Tobias Fasth som ser många fördelar med just fiberanslutning. – Man får ett snabbare och mer driftsäkert bredband. Hastigheten påverkas inte av hur många som använder nätet, samtidigt som det blir möjligt att leverera fler tjänster. Störningarna blir färre eftersom den inte är känslig för exempelvis åska då den inte leder ström utan ljus och i de flesta fall är nedgrävd. Värdet på anslutna fastigheter ökar förstås också, konstaterar Tobias. Empower har egna entreprenadmaskiner och lastbilar och samarbetar dessutom med andra underleverantörer kring olika projekt. För Göteborgs Energi utför man till exempel grundläggning av nätstationer, rörläggningar, kabeldragningar samt service- och underhållsinsatser. – Vi kommer att expandera kraftigt i Göteborgsområdet framöver och redan i år kommer vi att utöka med ytterligare ett kontor, berättar Henrik Delborn och Tobias Fasth. Research: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Den klassiska punschen lever vidare Under de senaste fyra årens Nobelmiddagar i Stockholms Stadshus har gästerna kunnat avnjuta den utsökta Facile-punschen. Det är Göteborgsföretaget Facile & Co AB som ligger bakom drycken. Det var 1993 som sprittillverkaren Facile & Co lanserade Facile punsch, en premiumpunsch med lägre sötma. – Det var då den första nya punschen i Sverige på 76 år, berättar Hans-Eric Waborg, VD och huvudägare i Facile & Co AB. – Facile-punschen bygger vidare på mer än hundra år gamla recept och traditioner. Den består av olika destillat, Batavia-arrak, Jamaica-rom, socker och ett antal andra ingredienser som vi gärna håller för oss själva, fortsätter Hans-Eric som tycker det är både spännande och inspirerande att få arbeta med produkter som bär på sådana starka traditioner. En annan av Facile & Co:s storsäljare är Trosa-punschen som lanserades 2001, och knyter an till en fin gammal punschtradition i Trosa.

– Trosa-punschen är en modern punsch och har, liksom Facile-punschen, en låg sockerhalt. Den har en ren aromatisk arraksmak med inslag av citrus och aprikos. Den 27 augusti 1733 återkom Svenska Ostindiska Kompaniets första fartyg ”Fredericus Rex Suecia” till Göteborgs Hamn, med bland annat arrak i lasten. Av arraken gjorde vi svenskar punsch som kom att bli landets vanligaste sällskapsdryck under 1800talet. Punscherna kunde då heta Bellmans punsch, Vegapunsch, Elevatorpunsch, Victoriapunsch, Valhallapunsch, Cirkuspunsch, Kavalleripunsch, Sportpunsch och Publicistpunsch. I Facile & Co:s sortiment ingår även en internationellt prisbelönt mild och ren vodka, Seriously vodka, vilken lanserades 1995. År 2002 kom den första blå ginen, Imagin, vilken exporteras till bland annat Spanien och Holland. Därutöver säljer man Facile arrak som är huvudingrediensen vid tillverkning av svensk punsch. Facile & Co grundades av Henrik Facile 1993, var börsnoterat åren 2000-2006 och företaget flyttade från Stockholm till Frihamnen i Göteborg för sex år sedan. Tillverkningen äger rum i

Första Ostindiefararen ”Fredericus Rex Suecia” med bl a arrak i lasten Foto: Facile punsch.

Vi skapar förutsättningar för framtidens kommunikation Etableringar i Västsverige Knipplekullen 3C 419 49 Göteborg

Stureparksvägen 1 451 55 Uddevalla

Kullsgårdsvägen 39 312 34 Laholm

Rosendalsgatan 4B 504 52 Borås Malmövägen 44 233 38 Svedala

Telefon Växel: 010-475 70 00 www.empower.eu

Malmköping, Sörmland och antalet aktieägare uppgår idag till cirka 450 stycken. Facile & Co säljer sina produkter till Systembolaget och grossister. Punschen ingår i Systembolagets ordinarie utbud medan arraken, Seriously vodka och gin Imagin återfinns på Systembolagets beställningssortiment.

Facile & Co AB deltar på Öl & Whiskymässan den 10-12 april på Svenska Mässan, Göteborg. Research: Stefan Carewall Text: FACILE PUNCH, ÖRJAN PERSSON


14

göteborg www.svenskleverantorstidning.se

Starka traditioner i ett av Göteborgs äldsta plåtslagerier I Hildedalsområdet på Hisingen finner vi ett av Göteborgsregionens äldsta plåtslageri. Hisingstads Bleck- och Plåtslageri har nästan hundra år på nacken och har genom decennier attraherat de ledande byggföretagen med sitt breda koncept.

Hisingstads Bleck- och Plåtslageri AB grundades 1917 och är därmed ett av Göteborgsregionens äldsta verksamma plåtslagerier. Det är Ulrik Andersson som leder verksamheten och som med andra ord går i sin fars fotspår. Pappa Uno började som anställd i firman redan 1949, 14 år gammal, och fick sedermera möjlighet att köpa företaget. Ulrik har å sin sida jobbat i firman sedan mitten av 80-talet och tog över VD-rollen ett tiotal år senare. Idag driver han firman med 25 anställda och det rör sig om ett traditionellt byggnadsplåtslageri som är medlem i branschorganisationen Entreprenörföretagen. Små och stora jobb

Verksamheten utgår från den egna fastigheten på i Hildedalsområdet på Hisingen där man förfogar över kontor, verkstad och lager. Ulrik framhåller den starka bredd man representerar. – Vi är ett byggnadsplåtslageri som utför alla typer av relaterade arbeten. Vi jobbar med tak och fasader, hängrännor, stuprör, fönsterbleck, ventilationshuvar och mycket mer, säger Ulrik och visar upp den ändamålsenliga maskinparken. Här finner vi bland annat saxar, kantmaskiner, falsmaskiner och så vidare, med vars hjälp man tillverkar en mängd olika produkter enligt kundernas specifikationer. Man köper in plåt på rulle, mäter och måttar på plats hos kunden,

tillverkar och monterar. Det rör sig om både små och stora jobb för en kundkrets som innefattar flera av de ledande byggföretagen. Bostadsbolag och bostadsrättsföreningar i Göteborgsregionen är andra vanligt förekommande kunder. – Våra kunder uppskattar vår långa erfarenhet och breda kompetens. Våra medarbetare är självgående och synnerligen kompetenta, och många av dem har varit hos oss länge, berömmer Ulrik Andersson. Hisingstads Bleck- och Plåtslageri arbetade bland annat på Stadsbiblioteket i Göteborg där man utförde svetsarbeten på taket. På Sahlgrenska sjukhuset utför man tak- och fasadarbeten i rollen som underleverantör till Skanska. Utvecklad serviceavdelning

2007 etablerades dessutom Hisingstads Service AB som är en utvecklad serviceavdelning med fokus på mindre plåtentreprenader och tätskiktsarbeten. De sistnämnda utförs också med papp och duk, vilket möjliggörs tack vare att firman är auktoriserad Mataki-entreprenör. Via totalleverantörer säkerställer man material av högsta kvalitet och när det gäller tätskiktsprodukter samarbetar man med bland andra Paroc AB, K-Plast, Jackon, Mataki och Tätskiktsgarantier i Norden AB.

Research: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Helhetslösningar kring rivning och sanering Göteborgs Industritjänst AB är mångas självklara val när det kommer till rivning och sanering. Här företräder man ett komplett koncept med alla tillstånd och behörigheter, och vänder sig till kunder längs hela västkusten.

Göteborgs Industritjänst AB – eller GITAB som man vanligtvis säger – har sitt kontor i Sisjön i Göteborg, och det är här vi möter Sonny Andersson med mer än 30 år bakom sig i branschen. Han startade firman 2007 och har sedan dess byggt upp en gedigen personalstyrka på 16 kompetenta personer. Företaget står stadigt på tre stabila ben; sanering, rivning och städ, varav det förstnämnda är det mest framträdande. Man kan ta sig an allt ifrån enstaka hus till kompletta industrisaneringar där man sanerar mögel, asbest, PCB med mera. Asbest finns i bland annat isoleringsmaterial och fogar medan man ofta finner PCB i fogmassan runt fönster i äldre byggnader. – Vi genomför regelbundna kvalitetskontroller på alla våra objekt och all vår personal är utbildade och godkända av Arbetsmiljöverket för den här den här typen av arbetsinsatser, berättar Sonny Andersson. Han betonar behovet av skyddsutrustning och att det aktuella rummet saneras med hjälp av slussar i samband med ingreppen. Det är viktigt att inget hälsofarligt material sprider sig i fastigheten. När det gäller industrisanering handlar det ofta om uppdrag i samband med exempelvis vattenläckor och oljeläckage. Breddar konceptet

Avseende rivning kan GITAB ta sig an allt ifrån väggar, golv och tak till enstaka badrum och kök, och här ingår i regel noggranna

Datavägen 12B, Box 8930, 402 73 Göteborg Telefon 031-500 320, 0707-31 73 91 E-post: sonny@gitab.com

saneringsinsatser. Fastighetsägare, byggföretag samt andra aktörer i branschen är vanliga uppdragsgivare, vilka återfinns från Uddevalla i norr till Halmstad i söder. Via dotterbolaget GITAB Plattsättning AB arbetar man även med kakel- och klinkersättning. Verksamheten leds av Sonnys son Mikael som till sin hjälp har tre anställda, vilka samtliga innehar våtrumsbehörighet. – Vi har nyligen även öppnat en filial i Oskarshamn där vi tillsammans med ett antal samarbetspartners utför en hel del jobb på kärnkraftverket. Sedan tidigare har vi en filial i Varberg där vi i år har anställt en ny säljare, säger Sonny och berättar att personen i fråga är ingen mindre än den före detta fotbollsprofilen Magnus ”Ölme” Johansson.

Planer finns också på att etablera verksamhet i Blekinge. Utvecklingen i Göteborgs Industritjänst AB har varit mycket positiv sedan starten för sju år sedan och planen är att dubbla personalstyrkan inom en inte alltför avlägsen framtid. – Vi ser att det finns ett stort behov av våra tjänster, och tack vare de satsningar vi gör på både personalsidan och via nyetableringar är vi övertygade om att vår omsättning kommer att öka, säger Sonny Andersson. Research: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Hildedalsgatan 14, 417 05 Göteborg Tel: 031-221355 | www.hisingstads.se


göteborg 15 www.svenskleverantorstidning.se

Mycket att vinna på bättre inomhusklimat Allt fler inser de såväl ekonomiska som miljömässiga fördelarna med ett sunt och energibesparande inomhusklimat. Här har GK Sverige AB en framskjutande position med ett brett tjänsteutbud avseende energi, ventilation, byggautomation, kyla och energidistribution. Resultatet; bättre inomhusluft och bättre ekonomi. GK-koncernen har sina rötter i 60-talet och etablerades i Norge där bolagets huvudkontor alltjämt ligger. Man bedriver verksamhet i Norge, Danmark och Sverige och har ambitioner att bli Nordentäckande. I Sverige sysselsätts 380 av bolagets sammanlagt 1 800 medarbetare, och här finns företaget representerat på 24 platser med regionkontor i Stockholm, Luleå, Malmö och Göteborg. På det sistnämnda möter vi distrikts- och avdelningschef Michael Almeida som berättar att man finns på två ställen i Göteborg; i Högsbo och Grimbo industriområde, och att man fungerar som en rådgivande samarbetspartner för ett bättre inomhusklimat. – Med våra råd och tekniska installationer erhåller man både miljö- och energivinster, samtidigt som komforten i hela fastigheten blir bättre för alla som vistas i den, säger Michael Almeida. Helhetslösningar

Gunnar Karlsen Sverige AB är inget mindre än en totalteknisk entreprenör och servicepartner med ett komplett koncept för såväl nya som befintliga fastigheter. Man besitter hög teknisk kompetens inom företagets huvudsakliga verksamhetsområden, det vill säga energirådgivning, ventilationsentreprenader, ventilationsservice, byggautomation och kyla. – Alla typer av system som påverkar inomhusklimatet förbrukar energi och här kan vi göra en

Michael Almeida, GK Göteborg.

Alla typer av system som påverkar inomhusklimatet förbrukar energi och här kan vi göra en avgörande insats. Vi hjälper våra uppdragsgivare att minska energiförbrukningen och kan visa upp goda reslutat eftersom vi arbetar såväl rådgivande som fysiskt.

avgörande insats. Vi hjälper våra uppdragsgivare att minska energiförbrukningen och kan visa upp goda reslutat eftersom vi arbetar såväl rådgivande som fysiskt. Oavsett fastighet kan vi bidra med vår breda kompetens och ta fram en lösning som verkligen gör skillnad, påpekar Michael Almeida. Det gäller inte minst området ventilation där energiförbrukningen i regel kan minskas väsentligt. – Här är kontinuerlig uppföljning av stor vikt eftersom förändringar i en byggnads dynamik gör att behoven varierar. Genom att anpassa ventilationen efter dylika behov finns pengar att spara, poängterar Michael Almeida. Området byggautomation handlar om maximalt energiutnyttjande i syfte att åstadkomma ett optimalt inomhusklimat genom eventuell behovsstyrning. Datoriserade styrsystem kan

kontrollera ventilation, värme, kyla och belysning, och med hjälp av effektiva uppföljningssystem går det att kartlägga förändringar i en byggnads energiförbrukning och möjliggöra insatser som minimerar energiåtgången. I regel går det att minska denna med mellan 10 och 15 procent. Långsiktiga kundrelationer

Området kyla innefattar konstruktion, leverans och installation av effektiva kyl- och värmeanläggningar, men också rådgivning, drift och underhåll, medan man avseende energidistribution kan säkerställa optimal drift av en fastighet med hjälp av kontinuerligt service- och underhållsarbete. – Vi kan rycka ut i samband med nybyggnation, om- och tillbyggnation men givetvis också utföra uppdrag i befintliga fastigheter, säger

Michael Almeida och nämner uppdragsgivare som Peab och Skanska. Härutöver har man tecknat serviceavtal med en mängd kunder som härigenom får regelbundna besök av GK:s duktiga medarbetare. – Vi har helheten vilket gör oss till en totalteknisk serviceleverantör och entreprenör med stark lokal närvaro och långsiktiga kundrelationer, säger Michael. Han nämner ett projekt man just nu genomför på uppdrag av Tuve Bygg där man utför arbete kring ventilation och byggautomation på Kungälvs stadshus. Man verkar också på Norra Älvstranden i Göteborg där det just nu byggs nya fastigheter. Research: Stefan Carewall Text: Örjan Persson


16

göteborg www.svenskleverantorstidning.se

Hållbara transport- och logistiklösningar I snart 50 år har Halléns Transport AB haft en framskjutande position i transport- och logistikbranschen. Transport och hantering av bulklaster och containers är bolagets specialitet, och det rör sig om en verksamhet som tack vare kontinuerliga etableringar och investeringar idag mer eller mindre saknar begränsningar.

Halléns Transport AB startades redan 1965 och utgår sedan nästan 40 år tillbaka från den egna fastigheten med kontor, verkstad, magasin, linerhall och uppställningsplatser på Hildedalsområdet på Hisingen i Göteborg. Halléns Transport AB ingår i företagsgruppen Halléns som bland annat även inkluderar verkstadsrelaterade Halléns Service AB och Halléns Terminal AB som arbetar med fastighetsförvaltning. Sammantaget sysselsätter verksamheten ett 90-tal anställda chaufförer, kontors-, verkstads- och terminalarbetare. Den huvudsakliga verksamheten utgörs av transport och hantering av bulklaster och containers, vilka utförs i såväl Sverige och övriga Skandinavien som internationellt, företrädesvis på den europeiska kontinenten. – När det gäller Bulklaster är de huvudsakligen lastade i containers och kommer in via Göteborgs hamn. De levereras till slutkunder i bland annat Sverige och Norge. Mestadels handlar det om råvara för plastindustrin, men det kan också vara till exempel livsmedel och bulkvaror för byggindustrin, säger VD Gösta Hallén och berättar att man även driver en terminal i Stenungsund. Här förfogar man över en anläggning som rymmer kontor, linerhall och uppställningsplatser, och härifrån sköter man bland annat lossning och lasting för den petrokemiska industrin i närområdet.

Halléns Transport AB:s breda koncept innefattar även sidlastar-, ADR- och specialtransporter. En annan av bolagets specialiteter är så kallad lining av containers. – Man brukar tala om bag-in-box-containers och det innebär att vi klär insidan av containern med något som kan liknas vid en jättelik plast-

påse. Här lastar vi sedan olika bulkprodukter somt tack vare inneslutningen skyddas på ett optimalt sätt, förklarar Gösta Hallén. Halléns Transport AB förfogar över drygt 60 lastbilar med egna chaufförer, samt fler än hundra olika chassin, vilka är anpassade för olika typer av laster. Merparten av dem är ADR-godkända. Man innehar också utrustning för siloevakuering ifall bulkenheter drabbas av olyckor eller haverier. Säkerhet, noggrannhet, ordning och reda präglar alla delar av verksamheten som är certifierad enligt AEO, ISO 9001 och ISO 14001 samt granskad enligt SQAS. Den sistnämnda rör hantering av petrokemiska produkter och utgör en trygghet för företagets kunder. Kvalitet, miljö och trafiksäkerhet är grundläggande begrepp i Halléns Transport AB. Man har utvecklat handlingsprogram och rutiner i syfte att hela tiden kvalitetssäkra verksamheten och har som ambition att alltid erbjuda transporter och tjänster som är bättre än sina konkurrenters. När det gäller miljöarbetet jobbar man efter en noggrant framtagen miljöpolicy som samtliga företagets anställda är införstådda med. Det rör sig bland annat om att hela tiden jobba med ambitionen att minimera miljöpåverkan, utnyttja företagets resurser på ett optimalt sätt, förebygga olyckor och naturligtvis följa fastställda lagar och regelverk. De certifieringar som nämns ovan är konkreta resultat av arbetsinsatser kring trafiksäkerhet, men i grund och botten handlar det om ett målmedvetet arbete i syfte att minimera risken för trafikolyckor där fordon eller förare från Halléns eller dess representanter är inblandade. Halléns chaufförer förbinder sig bland annat att hålla gällande hastighetsbestämmelser, respektera kör- och vilotider, använda säkerhetsbälte, hålla fordonen i ett trafiksäkert skick med mera. Research: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

V V V V V V

Sidlastare för simatransporter Tippchassie med och utan cellmatare Linkchassie Tankfordon Megachassin SDU (Self Delivering Units) vilka har egen kompressor, hydraulik och motor m.m.

Box 8824, S-402 71 Göteborg, Sweden (Hildedalsgatan 6) Tel +46 (0)31 720 27 00 Fax + 46 (0)31 720 27 05 Munkerödsvägen 1, S-444 32 Stenungsund Tel. +46 (0)303 672 50 Fax +46 (0)303 672 54 ¦ info@hallens.com


göteborg 17 www.svenskleverantorstidning.se

Många fördelar med webbaserad bokföring och redovisning Allt fler ser fördelarna med webbaserad bokföring och redovisning i realtid. Här kan Göteborgsbaserade YourOffice göra en insats för ditt företag, så att du tack vare minskad administration kan fokusera på kärnverksamheten i stället för tidsödande och kostsamt pappersarbete. YourOffice är en affärsbyrå inom ekonomi och lönehantering där erfarna och kompetenta redovisningskonsulter sköter ekonomiarbetet för bolag över hela Sverige. – Vi servar företag med allt ifrån en till hundra miljoner kronor i omsättning, berättar VD och huvudägare Peter Bergman som själv är utbildad ekonom med fil kand-examen från Handelshögskolan i Göteborg. Peter har 30 års erfarenhet inom ekonomi- och löneadministrativt arbete från ett flertal olika branscher, såsom ägarledda företag och stora koncerner, kommunala förvaltningar och bolag, statliga bolag samt ekonomiska stiftelser, vilket har gett honom en bred och stabil grund att bygga verksamheten på. – YourOffices ambition är att ta hand om ekonomi- och lönehanteringsarbetet från ax till limpa så att kunderna kan koncentrera sig på kärnverksamheten i stället för tidsödande och kostsamt pappersarbete, säger han. Sparar tid och pengar

– Med hjälp av våra webbaserade verktyg hjälper YourOffice våra kunder med bokföring, bokslut, årsredovisningar, deklarationer. Vi hjälper även till med rådgivning (starta företag, skattefrågor, etc) men dock inte med revision. När det gäller lönehantering tar vi hand om allt ifrån tidsredovisning till att tillse att överföring görs från kundens konto till medarbetarnas lönekonto, mailar ut löneavier och sätter in pengar på mottagarnas lönekonton. Våra verktyg gör det möjligt för kundens medarbetare att registrera tid via webben som ansvarig kan godkänna. Vi upprättar även uppbördsdeklarationer som skickas till Skatteverket. – YourOffice erbjuder webbaserad bokföring och redovisning i realtid till en fast kostnad, vilket gör att kunden alltid vet vad det kostar med ekonomi- och lönehantering. Dessutom ökar

tillgängligheten samtidigt som kunden alltid är uppdaterad på bolagets ekonomi. Kunden har kontroll på kostnaderna på ett enkelt och tydligt sätt och lägger samtidigt en grund för tillväxt och bättre lönsamhet, inte minst eftersom man minimerar allt onödigt dubbelarbete. Detta sparar pengar i längden, förklarar Peter Bergman. Servar rikstäckande

Hogias lönesystem, 24sevenOffice affärssystem och elektronisk mottagningsfunktion för leverantörsfakturor utgör grunden i YourOffice webbaserade verktyg. Dagens tekniska möjlig-

heter gör att man kan serva kunder över hela Sverige. Kunderna loggar in på YourOffice.se med hjälp av sitt användarnamn och lösenord. Inloggningen ger full åtkomst till de olika systemen. Kunden behöver inte själv installera något program i sin dator. I systemen möts kunden av olika flikar där funktioner som rapporter, fakturering, bankrutiner och utbetalningar ligger under fliken Ekonomi. Under fliken Lönehantering ligger funktionerna tidsrapportering, resor och traktamenten. Slutligen berättar Peter Bergman att YourOffice tillsammans med Affärshögskolan och Hogia

ska ta fram en kurs för redovisningsekonomer i lönehantering. Kursen vänder sig i första hand till redovisningsekonomer som läst på Affärshögskolan i Göteborg. Kursen är tänkt att omfatta 21 lektionstimmar. Förhoppningen är att första kursen ska genomföras under våren 2014. Research: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Läs även tidningen på webben! Scanna QR-koden nedan.

Ekonomi, lönehantering och rådgivning

Ring 031-43 01 31


18

hässleholm www.svenskleverantorstidning.se

Kaminer, utemöbler och grillar under ett tak Brasab Möblera i Hässleholm är tre butiker i en. Kaminer, utemöbler och grillar präglar det digra sortimentet där det mesta är billigare än lagerpriserna. Brasab Möblera etablerades av den nuvarande VD:n Anders Engdahl 2003 och har alltid legat på samma plats, det vill säga på Helsingborgsvägen i Hässleholm. – Vi började med att leverera kaminer men 2006 beslutade vi oss för att bredda sortimentet, berättar Anders och visar upp butiken som i själva verket är tre butiker i en. Kaminer, utemöbler och grillar ingår i utbudet, varav de förstnämnda är liktydigt med ett helhetskoncept. Man erbjuder ett brett sortiment från välkända Contura, men hos Brasab Möblera erhåller kunden mer än så. – Vi gör kostnadsfria hembesök hos kunderna där vi tar reda på bästa läget för kaminen och vilken modell som passar bäst. Därefter tar vi fram en skräddarsydd lösning samt hjälper till med bygganmälan och bygglov. Allt till ett fast pris, säger Anders Engdahl som själv har 40 års erfarenhet av branschen. Han tillägger att det är mellan två och fyra veckors leveranstid på kaminerna och att bästa tid att slå till är nu. – Väntetiderna är som kortast under våren och sommaren, konstaterar han. Låga priser

I den 1 200 kvadratmeter stora anläggningen finns butik, utställning lager och kontor. Den 900 kvadratmeter stora visningshallen rymmer ett hundratal olika kombinationer av utemöbler i olika material. Anders lyfter gärna fram konstrotting som blir alltmer populärt tack vare dess stora slitstyrka, och tryckimpregnerad Norr-

landsfur som har lång livslängd. Han slår också ett slag för sandblästrad teak som ingår i ett flertal av årets nyheter. På avdelningen för grillar finner vi ett flertal olika grillar och tillbehör från världsberömda Weber. – Dessa, liksom alla våra övriga produkter, erbjuder vi till riktigt låga priser, ofta till och med billigare än lagerpriser, påminner Anders Engdahl som har god hjälp i det dagliga arbetet av sina tre anställda. Personlighet och service

Såväl företagskunder som privatpersoner hittar till Brasab Möblera i Hässleholm. Tonvikten ligger på de sistnämnda som uppskattar butikens

personliga bemötande och höga servicenivå. ”Dina idéer blir våra lösningar”, lyder filosofin, och den uppskattas av en kundkrets som bara växer och växer. – Vi vill förmedla rätt produkter till rätt plats med snabba leveranser. Vi jobbar utan mellanhänder och med starka leverantörer, säger Anders Engdahl som har tydliga ambitioner för framtiden. – Vi ska öka vår omsättning ytterligare och jämna ut försäljningen över hela året. Vi har just byggt ut vår anläggning och det tror vi också kommer att bidra till en ännu bättre butik. Research Jessica Erlandsson Text: Örjan Persson

Hovdala slott vann andra pris med ”en magisk vitaliserad bakgård” ”Vi förväntade oss en slottsträdgård men fann en magisk vitaliserad bakgård som sätter fantasin i rörelse”. Så löd juryns motivering när Hovdala slotts idéträdgård erhöll en hedrande andra plats på Nordiska trädgårdsmässan. Juryn består av framstående svenska trädgårdsexperter. I år bidrar Hovdala slott på Nordiska Trädgårdar, Sveriges största trädgårdsmässa, med idéträdgården ”Vitalisering pågår”. – Allt kan få ny kraft, såväl utbrända som rostiga, förfallna och bortglömda. Detta gäller både döda ting och levande individer. Genom odling, i vilket syfte det än må vara, får vi alla en bättre fysisk och psykisk hälsa, säger Georg Grundsten, slottsträdgårdsmästare och kreatör för trädgården. Urban fägring

Temat för årets mässa är ”urban fägring”. Hovdala slotts monter, som är på 70 kvadratmeter, domineras av två stycken rostiga och ”bortslängda” gamla bilar ur vilka det nu växer ny kraft i form av olika grödor. En solfångare tryggar den miljövänliga energin och bina i kupan både pollinerar växterna och producerar honung. – Vi är oerhört glada och väldigt stolta över Georg och det arbete han lagt ner tillsammans med sina kollegor, säger slottschef Jens Olsson. Nyligen delades folkets pris ut. Trädgården kommer efter mässan att monteras ner och transporteras hem till slottet igen för att i någon form byggas upp till allmänhetens beskådan under vår och sommar. Källa: hassleholm.se


hässleholm 19 www.svenskleverantorstidning.se

Trygg partner kring värme och värmereglering Backer BHV AB är en av de ledande aktörerna när det gäller värme och värmereglering. Med sitt breda koncept har man genom årtionden byggt upp en kundkrets som numera finns över stora delar av världen. Backer BHV AB:s uttalade affärsidé är att förse producenter och användare av värmeprodukter med komponenter och system för elektrisk uppvärmning. Det är en verksamhet som etablerades i skånska Sösdala redan i slutet av 40-talet och som 1989 blev en del av Nibekoncernen. – I början var vi en leverantör av rörelement, men vi har utvecklats successivt sedan dess till att numera vara en komplett partner för kunder i behov av allt ifrån komponenter till hela system för elektrisk uppvärmning, berättar Christer Fredriksson som innehar VD-rollen i bolaget sedan 1992. Huvuddelen av produktsortimentet utgörs av elektriska element, komponenter samt varmvattenberedare och värmepumpar. Reglering och uppvärmning av medicinskteknisk utrustning är bara ett av många användningsområden för det breda produktprogrammet, varav merparten,

närmare bestämt 60 procent, går på export. – Det brukar bli ett hundratal leveranser varje vecka i både Sverige och utomlands, och det handlar om både små och stora serier, berättar Christer Fredriksson. 30 fabriker världen över

I anläggningen i Sösdala arbetar 250 anställda. Ytterligare ett 40-tal jobbar i bolagets verksamhet på den lilla orten Tjörnarp, där man enbart sysslar med mindre tillverkning, samt 50 personer på anläggningen i Kolbäck. Härutöver är företaget verksamt via 30 fabriker över hela världen, vilka alla styrs från huvudkontoret i Sösdala. Tillsammans sysselsätter de olika enheterna cirka 5 400 anställda. Anläggningen i Sösdala är 1 800 kvadratmeter stor och rymmer produktion, lager och kontor samt ett komplett wellnesscenter dit de anställda kan gå och träna. För snart tio år sedan lät man bygga ett helt nytt laboratorium för att kunna utföra fler och säkrare mätningar. Testkapaciteten fördubblades därmed i labbet som bland annat innefattar klimatkammare, testsystem för exakta infrarödmätningar och utrustning för cykliska livslängdstester. Här finns också möjlighet att prova hur produkter och material klarar extrema förhållanden. 2007 slog man dessutom upp portarna till ett helt nytt

logistik- och kundservicecenter som ytterligare stärker bolagets kundrelationer. Bred kompetens och ett lika brett produktutbud är faktorer som gjort Backer BHV framgångsrikt, men förklaringarna är fler än så. Christer Fredriksson: – Vi bedriver ett nära samarbete mellan alla våra 30-tal verksamheter och strävar hela tiden efter långsiktiga kundrelationer. Våra medarbetare är specialiserade inom sina respektive områden och vi har en ambition att nyutveckla vårt sortiment, förklarar han och berättar att en stor del av den svenska produktionen sker med hjälp av högteknologiska robotar. – Vi använder oss av dessa i allt högre utsträckning för att kunna produktutveckla på en så hög nivå som möjligt. Christer blickar avslutningsvis framåt och spår att Backer BHV AB kommer att bli det mest expansiva företaget i branschen. Man kommer att bli mer teknikorienterade och därmed också mer konkurrenskraftiga, samtidigt som man kommer att bredda medarbetarskaran med mer tekniskt utbildad personal. Research Jessica Erlandsson Text: Örjan Persson

Mineralberikad grönkål, årets nyhet på trädgårdsmässan? Genom att tillföra lättupptagliga mineraler har Hovdala slotts försöksodlingar gett uppseendeväckande resultat avseende näringsinnehåll i grönkål. Bland annat har mängden kalcium ökat med 47 procent samtidigt som Nickel minskat med 81 procent. På Nordiska trädgårdsmässan presenterade Slottsträdgårdsmästare Georg Grundsten delar av resultatet vid Hovdala försöksodlingar. Bland annat har man genom att dressa jorden med basaltmjölet Baralith GSP fått fram uppseendeväckande resultat avseende näringsinnehåll i grönkål. Försöken har gjorts i repetitioner om fyra kvarter á fyra rutor där jämförelsen skett mellan normaljord och normaljord dressad med Baralith GSP.

– Vi har sett en anmärkningsvärd ökning av de mineraler som kroppen vill ha och behöver, men vi har även sett en lika anmärkningsvärd minskning av mineraler som är skadliga för kroppen. Dessutom har vi inte sett några mätbara halter av tungmetaller, säger Georg Grundsten. – Än så länge är resultaten indikationer och vi behöver naturligtvis säkerställa resultaten med fler analyser och samtidigt analysera fler sorters grönsaker. Vi har redan intressenter som vill vara med i projektet och välkomnar fler som kan bidra till försöken, säger Jens Olsson, Slottschef. Flertalet mineraler har förändrats i grönkålen. – Vad detta potentiellt kan innebära kan vi idag bara spekulera i. Indikatorerna är mycket spännande och vi ser fram emot att säkra dessa i mer forskning, säger Anders Rosengren, kulturchef i Hässleholms kommun. Källa: hassleholm.se

Ledande i Norden på

Fasad- och golvmontering Leverantör av natursten från hela världen

Annons_55x90.indd 1

Stenentreprenader i Hessleholm Tfn: 0451-457 70 - www.stenentreprenader.se

2014-03-15 20:20

Var behöver du värme? www.backer.se | 0451- 66 100


20

eslöv www.svenskleverantorstidning.se

Brett installationsföretag med helhetslösningar Det ledande installationsföretaget i södra Sverige heter Bravida Prenad AB. I sitt helhetskoncept står man för allt ifrån idé till färdig anläggning avseende el-, tele- och datainstallationer samt olika typer av larm. Bravida Prenad AB i Eslöv har sina rötter i 50-talet då verksamheten etablerades. Genom åren har den drivits under namnen Lundins El och Eslövs Elbyrå, innan företaget införlivades i Bravida 2003. Avdelningen i Eslöv tillhör region syd med huvudkontor i Malmö och övrig representation i Trelleborg, Lund och Malmö, och representerar ett koncept kring såväl specialisttjänster som helhetslösningar inom el, vs och ventilation. Dessa innefattar allt ifrån design och projektering till installation, drift och underhåll. – Idag är vi 30 stycken anställda som jobbar inom Prenad. 65-70 procent av verksamheten rör fastighetsservice medan resterande del handlar om entreprenaduppdrag för industrier, fastigheter, förvaltningar och egna hem, samt uppdrag kring el, tele och datakommunikation berättar Lars Månsson, VD för Bravida Prenad AB i Eslöv. Anpassade lösningar

Entreprenaduppdragen handlar till stor del om arbete i samband med nyproduktion av olika fastigheter, men det kan till exempel också röra sig om olika typer av butiksanpassningar. – Vi håller oss hela tiden uppdaterade kring vad som händer i branschen så att vi kan kun-

danpassa allt efter beställarens krav och önskemål. Vi servar många återkommande kunder som föredrar att vända sig till en aktör i stället för flera när något behöver åtgärdas, och förväntar sig att det ska gå snabbt och smidigt att få jobbet utfört. Våra kunder behöver bara ha kontakt med oss, så löser vi problemet, betonar Lars Månsson och nämner uppdragsgivare som HSB Eslöv, BA Bygg och ett antal kommunala förvaltningar i och kring Eslöv. Härutöver jobbar Bravida Prenad med olika typer av larm, såsom utrymningslarm och brandlarm. Fiberteknik samt installation av kameror och IR-kameror är andra delar av verksamheten. Lyfter fram personalen

För Bravida Prenad är inga uppdrag vare sig för stora eller för små. Man anpassar sig efter kundens förutsättningar och samordnar sina arbetsinsatser till kompletta helhetslösningar. – Vår starka bredd tilltalar kunderna som erhåller en kontaktperson men desto fler möjligheter. Vi förfogar över en kunnig, kompetent och trogen personalstyrka som är duktig på kundanpassning. Våra medarbetare trivs hos oss och därför har vi väldigt låg personalomsättning, säger Lars Månsson som spår att den goda utvecklingen i företaget kommer att hålla i sig. – Vi är en attraktiv arbetsgivare där vi tillsammans utvecklas hela tiden. Vi ser stor potential i verksamheten framöver, inte minst när det gäller utveckling av brandskydd. Research: Jessica Erlandsson Text: Örjan Persson

Nej till vindkraftverk vid Skarhult Mark- och miljödomstolen i Växjö säger nej till ett nionde vindkraftverk i Skarhult. Tidigare har Eslövs kommun sagt nej och länsstyrelsen i Skåne ja. Eolos Vind AB ansökte 2012 om bygglov för ett vindkraftverk på fastigheten Skarhult 4:3. I närheten finns redan två grupper med totalt åtta verk. Eslövs kommun avslog ansökan med motiveringen att den strider mot översiktsplanen. Avståndet till gruppen skulle bli 1,7 kilometer. Länsstyrelsen i Skåne upphävde kommunens beslut och hänvisade bland annat till ett förslag till ny vindkraftsplan för Eslöv. Eslövs kommun överklagade och förklarade att den nya planen omarbetas och att det är översiktsplanen som gäller. Hårt belastad

Bolaget påpekade att kommunen redan gjort avsteg från riktlinjen om ett minsta avstånd på tre till fem kilometer mellan grupper. Mark- och miljödomstolen förklarar nu att den nya vindkraftsplanen inte gäller utan att det är korrekt att hänvisa till översiktsplanen. Den aktuella platsen är redan i dagsläget relativt hårt belastad av vindkraft och en ytterligare minskning av avståndet mellan grupperna kan inte anses lämpligt, skriver domstolen. Mark- och miljödomstolen gör bedömningen att Eslövs kommun har haft tillräckliga skäl för att avslå ansökan och upphäver därför länsstyrelsens beslut.

Källa: eslov.se

Läs även tidningen på webben! Scanna QR-koden nedan.

0413-773 00, Ringsjövägen 21, 241 39 Eslöv Läs mer på www.prenad.se


laholm 21 www.svenskleverantorstidning.se

Läge: Laholm - bereder plats för fler Med ett av Sveriges bästa företagsklimat och ett geografiskt gott läge, är Laholms kommuns vision att bli fler och bättre för en starkare framtid på god väg. Varje år flyttar här in drivna människor med intressanta idéer och en vilja att lyckas med sitt företagande. Med ett rikt näringsliv bestående av små och medelstora företag och ett nyföretagande på topp är Laholm en kommun under utveckling. Lägg där till en svit bestående av fyra topp sjuplaceringar de senaste åren i Svenskt Näringslivs företagsranking och du har en kommun med stark tro på framtiden och en kommunal organisation som andas företagsamhet. Rustar för expansion

För att möta behovet hos nya och etablerade företag har kommunen under senare år arbetat aktivt med att ta fram nya verksamhetsområden så väl som att utvidga befintliga. Resultatet av detta proaktiva arbete har resulterat i att Laholms kommun i dag kan erbjuda attraktiva industri- och verksamhetstomter på flera olika platser i kommunen. Populärt område blir större

Så med ett av Sveriges främsta företagsklimat, en företagsam atmosfär och ett gott läge på västkusten, rustar Laholm för en fortsatt utveckling och expansion av företagsamheten i kommunen.

Nyby industriområde som är ett av de äldsta industriområdena i Laholm har alltid varit ett populärt område. Med sitt strategiska läge, direkt i anslutning till riksväg 24 trivs och verkar här en härlig mix av företag. Från tillverkande industriföretag, tryckeri och bilföretag till kontor och handel. För att tillgodose efterfrågan finns det nu ytterligare 350 000 kvadratmeter mark under planläggande. Det innebär att Nyby industri-

område har förutsättningar att ta emot fler och växande företag. I västra delen av Nyby, i direkt anslutning till järnvägsstationen, finns även här ett planlagt område om 60 000 kvadratmeter avsatt för handel. Bästa skyltläge

Fredrik Swärdh till vänster näringslivschef till höger Nils Danred Kommunchef

Utmed motorvägen E6/E20 finns Mellby Företagspark där man nu även öppnat upp etapp två som innebär att det finns 40 000 orörda kvadratmeter mark med bästa skyltläge utmed motorvägen. Här har kommunen gått ett steg till och i dag finns tre avstyckade tomter på vardera 15 000, 10 000 och 7 500 kvadratmeter med färdig gata, anslutning samt vatten och avlopp, för att ytterligare kunna möta företagens behov på ett snabbt och enkelt sätt.

På första etappen av Mellby Företagspark finns en blandning av tillverkande företag, företagshotell, åkeri och byggvaror. Kort handläggning

Att etablera sig i Laholm är oftast en enkel process. Här har man trimmat sin organisation och vet vad företagen behöver när det kommer till att fatta en del av alla de beslut som hör en nyetablering eller en utökning av sin verksamhet till. Med en bygglovstid på tre veckor är man en av de snabbare kommunerna i landet och med sin företagslots, som man var en av de första kommunerna i landet att etablera, kan företagaren som väljer Laholm känna sig säker på att kommunen är ytterst mån om att ge de bästa förutsättningarna för en lyckad etablering.

Företagslotsen etablerades i Laholm för åtta år sedan. I ”lotsen” samlas alla de tjänstemän som hanterar tillstånd som man som företagare kan behöva söka inför en expandering eller nyetablering. Beroende på ärendet träffar du som företagare tjänstemän inom bygglov, miljö, räddningstjänst och alkoholtillstånd och går gemensamt igenom förutsättningar vid ett och samma tillfälle. På så sätt spar företagaren mycket tid och minimerar risken att missa att söka ett tillstånd. Företagslotsen i Laholms kommun har regelbundna mötestillfällen. Så med ett av Sveriges främsta företagsklimat, en företagsam atmosfär och ett gott läge på västkusten, rustar Laholm för en fortsatt utveckling och expansion av företagsamheten i kommunen.

Läge: Laholm Laholm – alltid rätt läge! Det är inte storleken på kommun som avgör hur bra det är att bo, verka eller leva där. Det är samarbetet, atmosfären och möjligheterna. Läget, kort och gott.

E6:an

Unikt läge - just nu finns ett unikt tillfälle för dig som söker ett bra läge att

etablera ditt företag på! På bästa skyltläge utmed E6 finns tre byggklara tomter om vardera 15000, 10000 eller 7500 kvadratmeter till salu. Låter det intressant? Välkommen att höra av dig till oss så berättar vi mer.

Välkommen till en av de mest företagsamma kommunerna i Sverige - du med! Kontakt Mikael Lennung, Mark- och exploateringsansvarig tfn 076- 800 11 64 mikael.lennung@laholm.se

Fredrik Swärdh, Näringslivschef tfn 070-211 81 83 fredrik.swardh@laholm.se

www.laholm.se/lagelaholm


22

laholm www.svenskleverantorstidning.se

Hallänningarnas val av moderna entreprenad-, transport- och logistiktjänster LBC-Ängstorp är hallänningarnas förstahandsval när det gäller moderna entreprenad-, transport- och logistiktjänster. I sitt breda koncept erbjuder man allt ifrån mark- och rivningsarbeten till verkstadsservice och lagertjänster. Lastbilscentralen i Laholm bildades 1940, mitt under andra världskriget, i syfte att säkerställa landets behov av vägtransporter. Under 70-talet slog man samman sina påsar med Ängstorps Maskinstation och bolaget fick sitt nuvarande namn. 2000 flyttade man hela verksamheten till nuvarande lokaler på Industrigatan i Laholm. Bolaget har idag 21 delägare, där var och en äger sina bilar, medan AB LBC äger alla maskiner. Brett koncept

LBC-Ängstorp står för ett synnerligen brett koncept avseende professionella entreprenad-, transport- och logistiktjänster. Markarbeten utgör en väsentlig del av verksamheten och omfattar bland annat VA-arbeten samt planering och färdigställande av kompletta grunder till villor och industribyggnader. Här ingår också plattsättning, murning, dammbyggen och gräsläggning, liksom vägbyggen, rörläggningar och sättning av brunnar. – Vi förfogar över egna schaktmaskiner och kompetenta anläggningsarbetare, vilket gör att vi kan ta oss an uppdrag med totalansvar, säger Mikael Öberg, VD för LBC-Ängstorp. Han nämner även rivningsarbeten där man gör allt ifrån att upprätta rivningsplaner och utföra saneringar till bortforsling av rivningsmassor till den egna miljöstationen i Veinge. Man säljer även grus, sand, singel, jord- och krossprodukter som hämtas från egna grustag och bergtäkter, samt erbjuder transporttjänster med hjälp av ett 50-tal olika enheter. Moderna lagerlösningar

​Slamsugning, högtrycksspolning, avloppsfilmning och torrsugning utgör andra delar av

verksamheten, vilken också innefattar området verkstad och reservdelar. – Vi har under många år reparerat och underhållsservat lastbilar och entreprenadmaskiner. Idag förfogar vi över två toppmoderna verkstäder – en maskinverkstad och en lastbilsverkstad – men självklart erbjuder vi också fältservice, berättar Mikael Öberg. LBC-Ängstorp tillhandahåller också containers samt gedigna lagertjänster. Genom sitt

moderna, 2 000 kvadratmeter stora lagerhotell kan man erbjuda tredjepartslogistik. Lagret är uppvärmt och omfattar vädertätade lastbryggor som är höj- och sänkbara. Det breda konceptet attraherar en omfattande kundkrets som i huvudsak finns i Halland men också i delar av Skåne. – När det gäller service och reparationer handlar det i huvudsak om externa uppdrag, och

ambitionen är att öka den delen av verksamheten. Vi är auktoriserade för arbeten med MAN:s lastbilar och bussar, men vi hoppas att vi framöver blir auktoriserade av fler märken än så, säger Mikael Öberg. Research: Sven-Erik Hasselqvist Text: Örjan Persson

LBC-Ängstorp AB erbjuder flertalet tjänster. Främst inom transporter, anläggning och försäljning av grus- och bergmaterial. Läs mer på www.lbc-angstorp.se Industrigatan 19 • Tlf: 0430-12060 E-mail: info@lbc-angstorp.se


laholm 23 www.svenskleverantorstidning.se

Vattenfabriken i Laholm Snickeri och vattenkylare. Den något udda verksamhetskombinationen finner vi i Laholmsföretaget Aqua Interiör. Man tillverkar vattenmaskiner som varje dag förser företagets kunder med friskt vatten.

Aqua Interiör startades 1996 och var från början ett renodlat snickeri. Det var först fyra år senare man valde nuvarande inriktning och numera utgår verksamheten från egna lokaler där för övrigt också Friskis & Svettis har hyrt in sig tillsammans med en naprapat. – Man kan säga att vi erbjuder ett helhetspaket kring friskvård, säger Ulf Oskarsson som köpte Aqua Interiör 2002 efter att ha arbetat i firman i två år. Ulf visar runt i den 1 680 kvadratmeter stora anläggningen och konstaterar samtidigt att företaget har haft en synnerligen god utveckling de senaste åren. Full service

Aqua Interiör kombinerar två affärsområden på ett synnerligen genialt sätt; snickeri och vattenkylare. Man beställer vattenkylare från en av de ledande leverantörerna i Europa och bygger själva sina vattenmaskiner i trä (bok, björk eller ek), stål och laminat. – Skåpen finns i 15 standarmodeller i färgerna vitt, rött och blått, men självklart tillverkar vi i den kulör kunden önskar. Vi har en egen lackavdelning i huset. Vattenkylarna vi installerar har provtestats innan leverans, varpå vi bygger den färdiga maskinen med eller utan kolsyreanläggning och tapptorn i önskad design eller standardutförande, berättar Ulf Oskarsson som har fem anställda. I dagsläget finns cirka 900 av Aqua Interiörs vattenmaskiner spridda i företagets upptagningsområde. De allra flesta väljer att hyra sin vattenmaskin och därigenom erhålla service två till fyra gånger om året beroende på behov. I servicen ingår byte av filter, rengöring och översyn av aggregatet, men självklart också kostnadsfri akutservice.

VD Ulf Oskarsson. Försäljningen av Aqua Interiörs vattenmaskiner sker antingen direkt från anläggningen i Laholm eller via återförsäljare. Idag har man avtal med ett 25-tal återförsäljare, vilket gör att man i princip täcker hela landet. – De närmaste åren kommer vi att satsa på att bygga ut vårt återförsäljarnät för att på så sätt kunna bredda vår marknad ännu mer, berättar Ulf Oskarsson som kan se tillbaka på en mycket

god utveckling i företaget. – Det har onekligen varit en framgångssaga och för tre år sedan blev vi faktiskt årets företagare i Laholm. Framgångarna kan vi tacka våra yrkesskickliga och serviceinriktade medarbetare för, avslutar Ulf. Research: Sven-Erik Hasselqvist Text: Örjan Persson

Framtida service kräver nytänkande Kraven på offentlig service förändras över tiden men också som en följd av att vi blir allt äldre varvid behoven ökar. För att möta detta måste vi förändra arbetssätt och börja tänka om. Därför ingår Laholms kommun som en av 20 kommuner i utvecklingsprojektet ”Förändra radikalt”, vilket drivs av Sveriges kommuner och landsting. Projektet drivs under två år. Under denna tid hoppas de deltagande kommunerna hitta nya perspektiv för att driva offentlig verksamhet. Många har länge flaggat för de utmaningar som välfärdssamhället står inför. En av dem är Innovationsrådet, som i mitten på förra året släppte sitt slutbetänkade ”Att tänka nytt för att göra nytta – om perspektivskiften i offentlig verksamhet”. Här konstateras att den offentliga sektorn i Sverige är en av världens mest välfungerande. I Sverige kan man deklarera med hjälp av sms, hämta paket i matvarubutiken och bo på patienthotell efter barnafödande.

Samtidigt står vi inför stora framtida frågeställningar. Det handlar bland annat om vår miljö, en åldrande befolkning och hur den offentliga verksamheten ska finansieras på sikt. Ta tillvara engagemang Enligt Innovationsrådet är problemen inte oöverstigliga. De kan hanteras om engagemanget hos människor i gemen, hos företag och det civila samhället tas tillvara. – Mycket tyder på att vi lever under våra tillgångar, det vill säga att vi inte på allvar tar tillvara på de resurser och det engagemang som finns hos människor i samhället. Denna kraft vill vi frigöra för att uppnå och utveckla den service som förväntas av oss i kommunen, säger kommunchef Nils Danred. Kommunerna som ingår i projektet träffas för första gången den 1 april för gemensamma diskussioner om metoder och arbetssätt. Källa: laholm.se


24

motala www.svenskleverantorstidning.se

Stabila helhetslösningar kring gräv och anläggning Tjällmo Grävmaskiner AB har genom åren format ett starkt koncept som står sig decennium efter decennium. Grävning, schaktning och anläggningsarbete är bolagets specialitet i företaget som hela tiden investerar i både utrustning och personal. Tjällmo Grävmaskiner AB startades av Rune Aktner och hans kollega 1968, och drivs sedan 1972 som ett familjföretag under ledning av Rune med god hjälp av hans tre barn. Verksamheten sysselsätter 35 anställda och utgår från den 3 000 kvadratmeter stora anläggningen med verkstad, kontor och materialförråd. Man vänder sig till kunder i Östergötland, Närke, Sörmland och Småland, och erbjuder ett helhetskoncept kring grävning, schaktning, blåsning, linjebyggnation och anläggningsarbete med visst fokus på el, tele och bredband. – På elsidan hyr vi ut maskiner med förare per timme och avseende området tele handlar det bland annat om grävning för fiberoptiskt bredband. När det gäller just bredband jobbar vi för några av de största aktörerna på marknaden, till exempel Skanova och Telia, där Skanova bygger ut medan Telia förvaltar. Vad vi gör är att vi gräver ner slangar, sätter kopplingsbrunnar och blåser fiber i slangarna, säger Rune Aktner och berättar att man bland annat har grävt för hela tio mil kabel på uppdrag av Söderköpings kommun. Tjällmo Grävmaskiner AB vänder sig till kunder inom såväl privat som offentlig sektor. Vad gäller de sistnämnda har man ständig koll på aktuella uppdrag.

– Under 2013 deltog vi i tio olika upphandlingar. Vi vann fem stycken vilket vi är väldigt nöjda med, berättar delägare Lena Aktner, tillika dotter till Rune. Hon berättar att man erhåller förfrågningsunderlag från den aktuella uppdragsgivaren, varpå man arbetar mycket seriöst med anbudet man skickar in. När upphandlingen är vunnen skrivs ett avtal med deadline och därefter sätter man i gång själva arbetet så snart som möjligt. – Faktum är att vi aldrig under hela företagets historia har missat en deadline, påpekar Lena och nämner ett uppdrag då en uppdragsgivare vände sig till Tjällmo Grävmaskiner med en förfrågan kring ett grävuppdrag. – Här verkade vi i rollen som underleverantör

medan vår uppdragsgivare skötte alla kontakter med slutkunden genom hela projektet. När vi jobbar som underleverantörer brukar vi alltid få en deadline som löper ut innan leverantörens deadline, men det är inga problem för oss. Komplett maskinpark

När det gäller anläggningsarbete hyr Tjällmo Grävmaskiner ut maskiner för en mängd olika uppdrag, såsom grävning för husgrunder och dränering. Man förfogar i sammanhanget över en komplett maskinpark bestående av 14 grävlastare, elva bandmaskiner med kapacitet på mellan 1,5 och 14 ton, fyra runtomsvängande grävmaskiner, 20 servicebilar och fem lastbilar. Den breda maskinparken är en av anledningarna till

att många väljer att anlita Tjällmo Grävmaskiner, men Rune framhåller fler faktorer än så. – Vi har lång erfarenhet av branschen och är väl ansedda med många återkommande kunder. Vi står för helhetslösningar och investerar kontinuerligt i utveckling av både personal och maskinpark. Kvalitet och engagemang är våra ledord, framhåller Rune Aktner. Research: Arn Omanovic Text: Örjan Persson

Öppna dörrar i Motala församling Engagemang. Förtroende. Samverkan. Relationer. Värdegrunderna är många i Svenska kyrkan i Motala vars verksamhet i mångt och mycket handlar om att möta människor i livets olika skeden. – Kyrkan står öppen för alla, säger kyrkoherde Anders Wallberg. Anders Wallberg, kyrkoherde i Motala församling, har jobbat som präst sedan 1974. Man måste förstås ställa sig frågan hur det är att vara präst och verka på en och samma ort under fyra decennier? – Att vara präst är ett sätt att leva, svarar Anders som ansvarar för en församling med cirka 22 000 medlemmar. Den omfattar större delen av Motala kommun, det vill säga det som en gång var Motala Stad, Vinnerstads socken. Tack vare sin storlek är församlingen uppdelad i fyra olika distrikt; Motala centrum kring Motala kyrka, Motala Väster kring Råsnäskyrkan, Charlottenborgskyrkan och Vinnerstads kyrka, samt verkstadsområdet kring Lillkyrkan. Svenska kyrkan i Motala sysselsätter 96 fast anställda personer som bland annat driver tre förskolor och ett fritidshem. Den rymmer dock betydligt mer än så och speglar på så sätt en modern kyrka med en mängd olika verksamheter för gammal som ung. Gudstjänsterna utgör alltjämt centrala delar av verksamheten.

– Här strävar vi efter att alla ska ta sitt ansvar och engagera så många frivilliga som möjligt. Vi vill att fler upptäcker kyrkans inre sida och deltar aktivt under våra gudstjänster. Det handlar om att utveckla dessa med relationer som grundperspektiv, och det rör sig om relationen till såväl Gud som varandra. Här spelar förstås också dop, vigslar, begravningar och så vidare en central roll, säger Anders Wallberg. Diakoni är en annan viktig del av den dagliga verksamheten. Här hjälper man människor på olika sätt, bland annat genom att lyssna, besöka de utsatta och befinna sig på platser där det händer mycket. Man driver till exempel en sjukhuskyrka med både präst och diakon. Församlingen står också för undervisning via bland annat förskolor, skolor och konfirmation, vilket sker med utgångspunkt i den kristna tron. Sång och musik utgör förstås också väsentliga inslag, liksom det man kallar för mission, och som omfattar såväl inhemskt som internationellt arbete och engagemang. I sammanhanget nämner Anders Wallberg projektet Svenska stadskärnor. Det rörde sig om två heldagar om stadsplanering där kyrkan var inbjuden och diskuterade perspektivet om stadsplanering med representanter från kommunen, näringslivet, fastighetsägare och företagare från regionen. – Vi jobbar dessutom mycket brett och på många olika fronter med att ge stöd till utsatta grupper, till exempel flyktingar. Församlingen

ska vara en mötesplats för alla, vi vill finnas ute bland människorna och bidra till det goda samhället, förklarar Anders. Han berättar avslutningsvis att man inom kort kommer att göra en studie om en möjlig mötesplats för kyrkobesökare, församlingsbor, turister och ungdomar, ett så kallat kyrkforum mitt i centrum, med plats för seminarier, utställningar, caféverksamhet med mera. – Vi tror att detta kommer att gynna både församlingen och dess medlemmar, men också hela trakten. Min önskan är att alla som bor i Motala gemensamt kan bidra, och då gäller det att hitta ett forum där olika grupper kan mötas och dela varandras erfarenheter. Det blir en mötesplats där man bygger förtroenden. Research: Arn Omanovic Text: Örjan Persson

Välkommen till

MOTALA FÖRSAMLING – en del av livet –

0141-407 31 | www.tjallmogravmaskiner.se www.motalaforsamling.se


motala 25 www.svenskleverantorstidning.se

Blixtsnabb service när ventilerna ger upp När packningar och ventiler går sönder och leder till driftstopp kan industriföretagen drabbas hårt. Det är man väl medvetna om i MWS Ventilservice AB. – Vi kan ta fram en reservdel på 24 timmar i stället för att kunden får vänta i upp till 20 veckor. Det gör skillnad, påpekar Rickard Nyberg, VD. Rickard Nyberg är MWS Ventilservice personifierat. Han gick rakan vägen från skolbänken in i företaget och har med andra ord massvis med kunskap och erfarenhet av bolaget, branschen och verksamheten. Det stabila Motalafö-

retaget grundades för snart 20 år sedan och ingår i Indutrade-koncernen som enda servicebolag. Man jobbar med service av alla typer av ventiler och förfogar över en 1 200 kvadratmeter stor anläggning med maskinverkstad, serviceverkstad, reservdelslager och egen tillverkning av detaljer. – Det här är vår stora konkurrensfördel, vi har allt på plats under ett tak, vilket gör att vi alltid kan leverera en lösning extremt snabbt när våra kunder hamnar i trubbel. I stället för att kunden får vänta i upp till 20 veckor kan vi ta fram en reservdel på 24 timmar. Det gör skillnad en enorm skillnad, påpekar Rickard Nyberg. Snabba ryck

Rickard nämner ett exempel med en kund som kontaktade företaget klockan halv åtta en

söndagsmorgon angående ett läckage på en bröstpackning som tvingade kunden att stänga av sin panna. – Två av mina medarbetare tog hand om uppdraget. Vi hade den nödvändiga reservdelen i lager, men i annat fall hade vi förstås tillverkat den. Killarna åkte ut till kunden och utförde monteringen på plats. Klockan 20 samma kväll var allt klart och kunden kunde sätta i gång pannan igen, berättar Rickard. MWS Ventilservice AB förfogar över ett av Nordens mest välsorterade reservdelslager med fler än 8 000 detaljer. Här finns de flesta ventiltyper, reservdelar och packningar, och härutöver har man ett utbytessystem för kulventiler som ytterligare kortar leveranstiderna. Expanderar

MWS Ventilservice AB sysselsätter i dagsläget 13 anställda men ytterligare ett tiotal kan kal�las in vid behov. Kunderna finns företrädesvis i pappers- och massaindustrin, livsmedelsindustrin

och processindustrin samt bland värmeverk och raffinaderier. – Vi jobbar rikstäckande och vänder oss även till kunder i Finland, Norge och Danmark. De flesta finns dock i Syd- och Mellansverige, säger Rickard Nyberg och nämner bland andra Vattenfall, Södra Skogsägarna, Stora Enso, SSAB och Shell Raffinaderi. – Kunderna uppskattar vår 24-timmarsjour men också det faktum att de erhåller ett mervärde när de anlitar oss. Vår tillverkning följer ett fungerande kvalitetssystem och härutöver förfogar vi över vår egen maskinpark och mobila enheter, säger Rickard och konstaterar slutligen att företaget just nu befinner sig i kraftig expansion. – Vår ambition är att växa ytterligare och hela tiden utveckla maskinparken till att bli ännu mer automatiserad än vad den är idag. Research: Arn Omanovic Text: Örjan Persson

fakta - Grundades i Motala1995 - Omsätter cirka 20 miljoner kronor - Ingår i Indutrade-koncernen - Kvalitetscertifierat enligt ISO 9001 - Verksamheten är AAA-klassad - Befinner sig i kraftig expansion

ÖPPET DYGNET RUNT Vi utför alla former av underhåll, service och reparationer av ventiler.Vi gör bedömningar, akuta åtgärder och speciallösningar. Både här i vår moderna maskinpark och på plats hos våra kunder med vår kompletta mobila verkstad. Och tack vare tillverkning av specialdetaljer, ett stort reservdelslager och vårt utbytessystem behöver du aldrig vänta på delar. Vi levererar helt enkelt 100% service, 100% verkstad och 100% kvalitet

Tel: 0141-21 31 00 | www.mws.se


26

motala www.svenskleverantorstidning.se

Systemlösningar i världsklass AB Motala Verkstad erbjuder systemlösningar i världsklass. Här finns kapacitet att ta fram allt ifrån små komponenter till riktigt stora och tunga detaljer i en helhetslösning som rymmer konstruktion, maskinbearbetning, montage, svets, oförstörande provning, kontroll och dokumentation.

En systemleverantör i världsklass. Så beskriver Jörgen Hedström, VD, verksamheten i AB Motala Verkstad. Vi möter honom på anläggningen i Motala som förutom kontor rymmer avdelningar för produktion, montage, svets, konstruktion och provning. – Många väljer att anlita oss tack vare vår erfarenhet och särskilda spetskompetens vi förfogar över inom ett flertal olika områden. Lägg därtill tydligt kvalitetsfokus, en hög servicegrad och korta leveranstider så har vi en helhetslösning som attraherar, säger Jörgen Hedström. AB Motala Verkstad som systemleverantör

AB Motala Verkstads affärsidé är att, som systemleverantör erbjuda produktion och teknisk kompetens i världsklass inom sina affärsområden Marint, Olja & Gas, Medicinteknik och Industri. Man kan med andra ord tillverka allt ifrån mindre komponenter med snäva toleranser till stora och tunga komponenter, lyftkapacitet 100 ton. I ansvarstagandet ingår även kvalificerad konstruktion, maskinbearbetning, montage, svets, ytbehandling, oförstörande provning, kontroll och dokumentation. Man vänder sig till både privat och offentlig sektor inom sina fyra olika huvudsegment, varav området Industri även innefattar affärssegmenten broar och hydrauliska pressar. Området Medicinteknik omfattar tillverkning av medicinteknisk utrusning, vilken levereras till sjukhus över hela världen. Motala Verkstad står för allt ifrån inköp

av material till leverans av komplett utrustning och är noga med att leva upp till de enormt höga krav som ställs i branschen gällande bland annat tillverkningsprocess och kontroller. Ett annat område där kraven på tillförlitlighet är extremt höga är Olja och Gas. – Det här är ett område som fortsätter växa år efter år. Just nu håller vi på och jobbar med tillverkning av komponenter till oljeindustrin, och här är vi noga med att påpeka att vi givetvis uppfyller samtliga branschens säkerhetskrav, betonar Jörgen Hedström. Även inom området Marina produkter tar AB Motala Verkstad ansvar för hela produktionsprocessen inklusive provning och dokumentation. Propelleraxlar, mellanaxlar, axelkopplingar och foder är bara några av de objekt man tillverkar. I affärsområdet Industri verkar Motala Verkstad i rollen som underleverantör till den tunga industrin. – Här rör det sig ofta om maskinbearbetning i form av svarvning, borrning/arborrning och fräsning för olika tunga industrilösningar, och för det har vi i produktion lyftkapacitet på upp till 100 ton, berättar Jörgen. – Som komplement och för att bredda vår produktionskapacitet och kompetens arbetar vi ihop med vårt systerföretag Fosie Mekaniska Industri. Här ingår också affärssegmenten broar och hydrauliska pressar, vilka omfattar såväl konstruktion och produktion som service och underhållsinsatser.

AB Motala Verkstad innehar förstås alla nödvändiga certifieringar för verksamheten. Det är ett företag i ständig utveckling med tydliga framtidsvisioner som bland annat går ut på att öka marknadsandelarna inom samtliga affärsområden. – Vi är världsledande och ska vara det självklara valet för våra kunder. Vi räknar med en kraftig tillväxt i orderingång och omsättning de närmsta fem åren, och självklart kommer vi att behöva nyrekrytera personal för att lyckas med det. Vi når våra mål genom att hela tiden arbeta med ständiga förbättringar och effektiviseringar, utveckla våra produktionssystem och därigenom skapa ytterligare flexibilitet. Till det gör vi personliga åtaganden på alla nivåer i företaget. Med teknisk kompetens inom strategiskt valda affärsområden överträffar vi kundens förväntningar och blir därmed det självklara leverantörsvalet, säger Jörgen Hedström. Research: Arn Omanovic Text: Örjan Persson

En komplett leverantör av sopmaskiner Det ledande företaget i Sverige avseende vägunderhåll är Broddson AB. Som ensam tillverkare av elevatorsopmaskiner i landet och pålitlig leverantör av reservdelar, tillbehör och borstar blir Broddson den kompletta aktören i sin bransch. Broddson AB utgår från Motala där man förfogar över en anläggning som innefattar verkstad, lager och kontor under ett och samma tak. Företaget etablerades 1993 och har sedan dess utvecklats till en ledande aktör i Sverige avseende vägunderhåll. Man arbetar rikstäckande men exporterar även till övriga Norden, Ryssland, Afrika och Mellanöstern. Mats Hofstam är VD för Borddson: – Vi jobbar med tillverkning och montering av bogserade sopmaskiner. Vi kan även erbjuda sugande sopmaskiner via våra agenturer samt stå för reservdelar, borstar och tillbehör till alla förekommande fabrikat. Det gör oss till en komplett leverantör av sopmaskiner, säger Mats. Han delar in verksamheten i fem olika affärsområden; nyförsäljning, eftermarknad, service, begagnat och utveckling. Nyförsäljning sker genom offentliga upphandlingar till kunder i

den offentliga sektorn, medan man säljer direkt till privatägda bolag. – Goda referenser är vår viktigaste marknadsföringskanal, menar Mats och tillägger att Broddson är Sveriges enda tillverkare av elevatorsopmaskiner. – Vi jobbar helst långsiktigt och har därför många återkommande kunder. Svenska underleverantörer

Affärsområdet Eftermarknad handlar om att förse kunderna med reservdelar och borstar. Det är enligt Mats ett oerhört uppskattat segment hos kunderna eftersom man förfogar över ett stort lager och levererar direkt eller med väldigt korta väntetider. Serviceverksamheten rör ofta omfattande renoveringsinsatser och anpassningar. Broddson levererar, installerar och anpassar såväl nya som begagnade maskiner och använder sig i princip uteslutande av svenska underleverantörer. – Helst anlitar vi leverantörer från närområdet, vi vill värna om de lokala företagen så mycket det bara går. Våra slutkunder ska veta att våra produkter verkligen är ”made in Sweden”. Kvaliteten blir högre samtidigt som våra kunder ges bättre förutsättningar att anpassa sina maskiner, poängterar Mats Hofstam.

Telefon 0141-229900

Jörgen Hedström 070-091 99 82 AB Motala Verkstad Box 950, 591 29 Motala info@motalaverkstad.se www.motalaverkstad.se

När det gäller försäljning av begagnade maskiner råder det alltid stor efterfrågan på dem, och avseende området Utveckling berättar Mats att utmaningarna är många och stimulerande. – Våra kunder är väldigt krävande och samtidigt kommer nya miljöregler lite titt som tätt. Därför är vi mer eller mindre tvungna att utveckla våra produkter och tjänster kontinuerligt, menar han. God utveckling

Motalas, Jönköpings, Örnsköldsviks och Lunds kommuner, LP Entreprenad, Tornskogen och CJ Lastmaskiner är bara några av de som brukar anlita Broddson. Utvecklingen är god i firman och Mats har inga planer på att flytta verksamheten från Motala. – Tvärtom, vi planerar för vidareutveckling av bolaget med fördubblad omsättning och utökat antal anställda. Vår förhoppning är att kunna vända oss till ännu fler nya marknader utomlands, säger Mats Hofstam. Research: Arn Omanovic Text: Örjan Persson

Elevatorsopmaskiner byggda med svensk kunskap och kvalitet. Broddson är Sveriges enda tillverkare av elevatorsopmaskiner och erbjuder även reservdelar, tillbehör och borstar till samtliga förekommande fabrikat. Läs mer på www.broddson.se Ringtrastvägen 3, 591 37 Motala, Telefon: 0141 - 21 60 00 Fax: 0141 - 21 60 88, E-postadress: info@broddson.se


saltsjö-boo 27 www.svenskleverantorstidning.se

Framgångsrik leverantör av varor i tiden Cervo Trading & Consulting AB:s filosofi är att tillhandahålla produkter som du som konsument inte visste att du behövde, men som du sedan inte vill vara utan. Det är ett koncept som attraherar flera av landets elektronikkedjor. Familjeföretaget Cervo Trading & Consulting AB med säte i Nacka utanför Stockholm utvecklades via handelsbolaget ScanMediaSweden HB 2010. Den uttalade affärsidén är att erbjuda sina återförsäljare produkter som inte är priskänsliga, till skillnad från de stora varumärkenas produkter, samt saluföra artiklar som du som konsument inte visste att du behövde, men sedan inte kan vara utan. – Det handlar om varor i tiden, säger Jörgen Hjort som driver firman med lång erfarenhet av branschen i bagaget. Han har ett förflutet på bland andra Nokia, Expert och Boxer, och verkade i rollen som nordisk försäljningschef för Finlux under flera år. Tillsammans med ScanmediaSystems i Finland har företaget agenturen för högtalare från ION och Adin samt Dual-TV i Norden. Man är säljkår åt Lava i Sverige och härutöver saluför

man Kinas största TV-märke, Hisene. – Vår verksamhet omfattar hela landet och växer även i övriga Norden och Tyskland. Vi vänder oss till ett flertal elektronikkedjor i Sverige, säger Jörgen Hjort och nämner bland andra MediaMarkt, AudioVideo, RingUp, CDON, Webhallen, Euronics, Expert och El-Giganten. Härutöver driver man en internetbutik, Elektronikfyndet, som är en outletshop där man säljer de returer av garantiärenden som kommer tillbaka från återförsäljare. Här kan man som konsument även fynda outletmodeller från Finlux, MP-man och Grundig. iRing

Jörgen Hjort vill även passa på att slå ett slag för produkten iRing som han spår kommer att bli en synnerligen populär produkt framöver. Ett första mål är satt till 400 000 sålda exemplar på den europeiska marknaden, – Med iRing blir det enklare att ta bilder med din mobiltelefon, eftersom iRings naturliga grepp gör att du kan hålla telefonen i vilken position som helst och därmed ta bilder ur alla möjliga vinklar. Dessutom elimineras risken att tappa telefonen under tiden man fotograferar, berättar Jörgen Hjort – eller Don Cervo som han också kallas. Cervo betyder just Hjort på italienska, och efter att i flera år ha

samarbetat med en italiensk kollega var smeknamnet ett faktum. Jörgen ser positivt på företagets framtid och sysselsätter för närvarande tre agentsäljare på provisionsbasis.

– Det ser stabilt ut och vi hoppas kunna expandera och erbjuda fler produkter de närmaste åren. Vi hoppas också hitta en lämplig lagerlokal här i Nacka, säger Jörgen Hjort. RESEARCH: THOMAS SKÖLDEMAR

Arkitektur- och IT-utbildad byggentreprenör genererar skaparkraft När Mateusz Sobieszek kom till Sverige berikade han den svenska byggmarknaden med ett komplett byggkoncept som även innefattar arbete i sten och betong. Han driver företaget Volams AB där han står för gedigna helhetslösningar som få av hans konkurrenter kan matcha.

räcken på en fastighet på Folkungagatan i Stockholm. Det var där jag fann min nisch i att skapa, svetsa och gjuta betongmöbler för olika ändamål, berättar Mateusz Sobieszek som kan konstatera att hans lösningar har visat sig bli mycket populära i många olika sammanhang. Jobbar under vatten

Mateusz Sobieszek kom till Sverige för tio år sedan och hade avslutade arkitektur- och ITutbildningar med sig i bagaget. Han fick genast anställning på en byggfirma där han utvecklade ett brett kontaktnät i branschen. Därmed lade han grunden för det egna företaget, Volams AB, som han startade 2006. – I rollen som byggentreprenör med egen grävmaskin började jag arbeta med trappor och

Volams AB står för ett mycket brett byggkoncept som bland annat innefattar tillbyggnader, arbete med källare, plattsättning, kakelsättning, dräneringar, stenkistor och bryggor. Mateusz har en särskild specialitet i att kunna åta sig jobb under vattenytan och förfogar över sin egen dykutrustning för ändamålet. Han är också mycket noga med det visuella helhetsintrycket och lämnar därför ofta förslag på hur förändringar av olika detaljer kan göra slutresultatet snyggare och mer tilltalande. – Det gäller att alltid lyssna och diskutera med kunderna för att kunna leverera bästa möjliga helhetslösning. Det är något som både jag och mina anställda lägger stor vikt vid, säger Mateusz Sobieszek. Han berättar att man även har jobbat med montage av spisinsatser och växthus. Man har bland annat byggt ett växthus som utgjorde bakgrund i Paulo Robertos program på TV4.

Wolams AB

Box 2039, 132 02 Saltsjö-Boo, Telefon 0701-425 692

Mateusz har dessutom inlett ett samarbete med Swedish Greenhome för konstruktion av växthus i lite äldre stil. Samarbete som breddar

Volmas AB utgår från Saltsjö-boo och verkar företrädesvis i Storstockholmsområdet. Sedan fyra-fem år tillbaka jobbar man i ett gott samarbete med andra underentreprenörer. – Det brukar bli en hel del uppdrag för oss i Nacka-Värmdö-området. Vi har ett lager i Orminge och planerar även att bygga ett nytt kontor. Vi satsar framåt och siktar på att bredda kundkretsen ytterligare, säger Mateusz Sobieszek. Research: Thomas Sköldemar Text: Örjan Persson


28

hallstahammar/surahammar www.svenskleverantorstidning.se

Komplett leverantör av golv och badrumsinstallationer När det gäller golvläggning gör man bäst i att anlita en erfaren aktör. Vi finner den i LE Golv AB som med rötter från 60-talet kan erbjuda ett helhetskoncept kring allt som rör golv och mattor där begreppet kvalitet alltid står i fokus. Vi möter Dan Eriksson som startade LE Golv tillsammans med en kollega redan 1965. – Vår verksamhet har alltid innefattat både entreprenader och en välsorterad butik. Vi erbjuder allt som rör golv, parkett, laminat, plastgolv, mattor, heltäckningsmattor, tapeter, kakel och klinker, men säljer även kompletta golv- och badrumslösningar. I det senare fallet samarbetar vi också med arkitekter för att kunna lösa den aktuella badrumsstrukturen. Självklart följer vi också Boverkets regelverk, säger Dan som i dagsläget har sex anställda, varav fyra är egna golvläggare. I personalstyrkan finns också snickare och härutöver kallar man vid behov in arbetskraft från närliggande bolag. Det rör sig om synnerligen kompetenta yrkesmän, vilket garanterar att LE Golv uppfyller alla de högt ställda krav som finns på god kvalitet.

Gammal metod lever vidare

LE Golv AB vänder sig till såväl privatpersoner som företag, kommuner, skolor och fastighetsägare. Man skiljer sig från många konkurrenter genom att man syr mattor till bland annat bilar, bussar, båtar, husvagnar och husbilar, samt till diverse möbelföretag. Något annat som också utmärker företaget är att man behärskar den gamla golvläggartekniken, kallad kortstavsgolv. – Detta är vi mycket stolta över och något vi vill ska leva vidare. Därför har vi lärt ut tekniken till några av våra anställda. Om man bor i ett hus där man har problem med den här typen av golv kan vi med andra ord rycka ut och hjälpa till, informerar Dan Eriksson och berättar att man genom åren har jobbat på slott, herrgårdar och i andra äldre byggnader där denna gamla golvläggarteknik har använts. Ett av uppdragen genomfördes på stadshotellet i Västerås där man utförde en komplett restaurering av ett dylikt golv i en av de stora salarna. LE Golv anlitas också när det handlar om mattläggning i akustiska studiomiljöer, och man besitter också stor kompetens när det gäller så kallade elledande mattor, vilka läggs på exempelvis sjukhus och i industrimiljöer där man arbetar med elektroniska kretskort.

Komplett butik

I den välsorterade butiken finns mattor från världens alla hörn, allt ifrån handgjorda till maskinbundna mattor. – Vi har alltid fler än 3 000 mattor i lager, berättar Dan som själv reser runt i världen, till bland annat Kina, Iran, Argentina och Turkiet, för att köpa in de olika mattorna. Även heltäckningsvarianter importeras för bästa möjliga kvalitet. Dan Eriksson ser ljust på företagets framtid, inte minst mot bakgrund av att många av de fastigheter som byggdes under 70- och 80-talet är i behov av att rustas upp. – I övrigt strävar vi efter att upprätthålla vårt framgångsrika koncept. Vi ska vara kompletta och flexibla, erbjuda bra priser och alltid arbeta nära kunden, säger Dan Eriksson. Research: Pontus Andersson Text: Örjan Persson

Landets ledande tillverkare av riv- och skärutrustning Sveriges ledande tillverkare av rivoch skärutrustning heter H Engström Industri AB. Företaget har anor sedan 40-talet och erbjuder ett komplett produktsortiment för kunder i en mängd olika branscher.

1941 köpte Helge Engström, farfar till nuvarande ägaren Lars-Erik, upp företaget Kolbäcks Velosipedverkstad med anor från 1917. Därmed lades grunden till det som idag är landets ledande tillverkare av riv- och skärutrustning, inklusive hållare för band, snören och tejp, för emballagematerial till butik och industri. – Vi tillverkar flera olika typer av rullhållare och skärare med ambitionen att de dels ska passa alla typer av verksamheter, och dels ska spara utrymme och plats avseende inslagning av paket och förpackningar. Pappersgrossister och aktörer inom inredningsindustrin är vanliga inslag i vår kundkrets som finns runt om i hela Skandinavien, berättar LarsErik Engström. Han har ett förflutet i företaget sedan 1982 och tog över detsamma åtta år senare. Därmed är han den tredje generationen som driver det gedigna familjeföretaget. Det breda produktsortimentet innefattar bland annat papperskassetten PK60 där Engströms fick ett patent för drygt 20 år sedan. Samtliga företagets produkter lämpar sig väl i alla typer av butiker och är lätta att montera. Företaget har även skärare till butiksdiskar som spar både tid och pengar eftersom de alltid erhåller exakt rätt mängd papper till paketet, berättar Lars-Erik.

Telefon 0220-148 00 | info@engind.se | www.engind.se

H Engströms Industri AB – Eller Engströms som många väljer att benämna företaget – saluför bland annat den mobila paketinslagningsdisken PacMobil. Den är en specialdesignad arbetsplats på hjul, med komplett riv- och skärutrustning för inslagning av paket och plats för papper samt en mängd band och tejp. Enligt Lars-Erik gör PacMobil inslagningen både snabbare och mer ekonomisk. – Den här lösningen höjer butikens image och gör att deras kunder blir nöjda. Vi ser att denna mobila enhet med paketinslagning ofta blir en samlingspunkt i exempelvis köpcentrum i samband med storhelger, event och evenemang, säger han och påminner om att PacMobil även går att hyra. Så sent som förra året tog Eng-

ströms beslut om att uppdatera PacMobil avseende såväl utseende som material. För närvarande håller man på Engströms på med att ta fram en helt ny typ av pappersstation som kommer att kunna rymma flera rullar av papper och band. Man kommer enligt Lars-Erik även att lägga stort fokus på att uppdatera deras band- och tejphållare. – Vår ambition är att hela tiden utveckla nya produkter inom våra arbetsområden, samtidigt som vi uppgraderar vårt befintliga sortiment. Inom ett eller ett par år hoppas vi kunna automatisera produktionen i högre utsträckning i syfte att höja produktionstakten och åstadkomma ännu högre kvalitet på hela vårt sortiment, säger LarsErik Engström. Research: Pontus Andersson Text: Örjan Persson


hallstahammar/surahammar 29 www.svenskleverantorstidning.se

Modernt koncept kring smarta applikationer Applikationer får allt större betydelse i våra liv. Hallstahammarföretaget Black Aints Applikation AB är med andra ord ett bolag i tiden med sitt moderna koncept kring verksamhetsapplikationer. Applikationsutveckling är Black Aints Applikation AB:s gebit. Man erbjuder utveckling av applikationer med verktygen Dot.Net, Access och SQL Server, nyutveckling, vidareutveckling och renovering av befintliga applikationer samt relaterad dokumentation och utbildning. Man besitter bred kompetens inom applikationsutveckling i miljöerna MS Access och MS VisualStudio, samt inom databashanterare för Access och SQL Server. Verksamheten leds av Hans Bylund med ett flertal decennier långt förflutet i IT-branschen bakom sig. Han har sedan slutet av 1970-talet varit verksam som utvecklare av ITsystem. Sedan 1980 har verksamheten bedrivits inom landstingen med inblandning i ett 40-tal olika verksamhetssystem inom ekonomi och administration. När han fick i uppdrag att ta fram en ny produkt för länets tandvård i Västmanland lades grunden för de applikationer som utgör en väsentlig del av verksamheten i Black Aints. – Vi jobbar kontinuerligt med att utveckla denna lösning för länets tandvård, vilket underlättar den administrativa processen och möjliggör en hög servicegrad. Dagens hantering är tidkrävande och tar lång tid. Med detta system

kan man halvera tiden det tar att administrera rapporter och blanketter som kommer in till landstinget. Det är dessutom både energi- och miljöbesparande, säger Hans Bylund. Utvecklar kontinuerligt

Black Aints applikation för tandvården omfattar tre olika system för hantering av barntandvård, vuxentandvård samt tandreglering. Det ena systemet kallas T99 och hanterar vuxna patienter som har behov av tandvård, enligt tandvårdsreformen från 1999. Det andra går under namnet BTS (Barntandvårdssystem) och hanterar patienter mellan 3 och 19 års ålder. Systemet håller bland annat koll på när det är dags för undersökningar, åtgärder och uppföljning. De personer som är folkbokförda i länet kan lista sig på en valfri tandläkare, vilket gör att patienten själv kan välja vem man vill gå hos. Det tredje systemet hanterar barn och unga vuxna som behöver tandreglering. – Vi jobbar hela tiden med att utveckla systemen. Vi är lyhörda för vad användarna tycker om dem och anpassar dem så att de rymmer så mycket som möjligt, utan att för den skull innehålla en massa onödiga funktioner som förvirrar användarna. Vi brukar uppdatera systemen ungefär två gånger om året samt genomför regelbundna träffar med användarna för att gå igenom vad som gjorts och vad som behöver göras, berättar Hans Bylund. Landstingen i Västmanland, Sörmland, Dalarna, Gävleborg, Västernorrland och Gotland

är bara några av de som valt att använda sig av Black Aints applikationer, men man jobbar målmedvetet med att nå ut till fler landsting runt om Sverige. Hans Bylund igen: – Vi har lång och gedigen kunskap om systemutveckling och verksamheter. Vi vet hur landstinggen jobbar och har stor förståelse för

deras arbetsprocesser, säger Hans som gärna blickar framåt. – Vi kommer inom en snar framtid att färdigställa den kommande webblösningen som vi jobbar med. Idag testar landstingen några moduler av det kommande webbsystemet som vi hoppas ska vara klart inom sex till tolv månader. Research: Pontus Andersson Text: Örjan Persson

Obegränsade möjligheter med containers När det gäller containers är det få som slår Containerhandel Svenska AB på fingrarna i fråga om flexibilitet. Man levererar allt ifrån förrådscontainers till specialinredda varianter och beställarna kan välja mellan att köpa eller hyra sina containers. Hela konceptet anpassas efter kundens önskemål.

Containerhandel Svenska AB utgår från huvudkontoret i Västerås och driver tillverkningsenheter i Västerås hamn, Göteborg och Norge, vilket ger verksamheten en god geografisk täckning och säkerställer snabba leveranser. Bolaget etablerades 1986 och drivs i nuvarande form sedan 2005, då företaget breddade verksamheten från att i princip enbart ha handlat om uthyrning och försäljning till att även innefatta

konstruktion och inredning av specialcontainers. – Vi står för ett helhetskoncept avseende allt ifrån sjö- och förrådscontainers till specialinredda varianter, och vänder oss till kunder över större delen av Norden. Det rör sig om såväl företag som kommuner och landsting, alla är potentiella intressenter eftersom vi inte har några begränsningar i vad vi kan göra, säger Mats Törnå, VD samt ensam ägare sedan 2011. Han har ett gediget förflutet i branschen och började arbeta med containers redan 1998 i Göteborg. Modulbaserat system

Containerhandel Svenska AB köper och säljer nya och begagnade containers i storlekarna tre, sex och tolv meter, det vill säga 10, 20 och 40 fot. En av företagets främsta styrkor är att bygga om och specialinreda containers efter sina beställares önskemål och behov. Det är en process som kan förvandla en traditionell container till varianter med en mängd olika användningsområden. – Det kan röra sig om förråd, lager, kontor och arbetarbaracker, och vi kan till exempel isolera containrarna och förse dem med dörrar och fönster. Tack vare att det rör sig om ett modulbaserat system går det att bygga i princip hur stort som helst. Det är enbart en fråga om hur många containers kunden behöver, säger Mats Törnå och påminner om att man också erbjuder attraktiva finansieringslösningar inklusive lån och leasingupplägg. Inga begränsningar Mats berättar att man gärna vill satsa ännu mer på att skapa inomhusmiljöer i befintliga containers. Man jobbar med ett koncept som kallas Moduler vilket innebär att man monterar

Telefon 0761-25 68 00

samman flera containers på antingen bredden eller höjden. Det går att bygga kompletta kontor och flervåningshus på detta sätt, och det är en möjlighet som attraherar allt fler beställare. – Vår ambition är att jobba bort de gamla klassiska byggbarackerna och ersätta dem med inredda containers. Tack vare att det går att bygga med stor flexibilitet behöver de inte ta upp så mycket plats på byggarbetsplatserna. Dessutom höjs säkerheten, påpekar Mats Törnå som tror att den stora efterfrågan på dylika containers kommer att fortsätta. Sedan några år tillbaka är Containerhandel Svenska AB inte heller låst vid att arbeta med de traditionella containerstorlekarna, då man tillsammans med sina partners kan bygga ”inneslutningar/containers” som är från 1,5 till 18 meter långa och upp till 4 meter breda. – Det är spännande att jobba med detta eftersom det kräver stor kreativitet. Det här konceptet saknar begränsningar och det är stimulerande att hela tiden få ta fram nya lösningar. Research: Pontus Andersson Text: Örjan Persson

Det här konceptet saknar begränsningar och det är stimulerande att hela tiden få ta fram nya lösningar.

Vi säljer och hyr ut containers! 021-41 00 14, www.containerhandel.se


30

hallstahammar/surahammar www.svenskleverantorstidning.se

Mobilutbyggnad med stil och finess Utbyggnaden av mobilnätet innebär allt fler master, något som inte alltid ses med blida ögon. Här spelar SLAB en viktig roll. Man står för ett helhetskoncept som gör att man kan montera sändare i befintliga objekt, och på så sätt spara både pengar och miljö.

SLAB – eller Sandberg & Lundgren AB som är företagets fullständiga namn – erbjuder skräddarsydda mobilmaster i syfte att underlätta utbyggnaden av mobilnätet och därmed åstadkomma ökad mobiltäckning i landet. I branschen har man ända från början jobbat med flera olika frekvenser och kontinuerligt byggt ut nätet för att en så bred majoritet som möjligt av Sveriges befolkning ska ha tillgång till tjänsterna. Efter hand insåg man behovet av att bygga masterna betydligt tätare, vilket ledde till att SLAB fick uppdraget att tillhandahålla en lösning som var mindre och mer kompakt så att den gick att dölja på ett smartare sätt. Här föddes idén om att montera in sändare i befintliga objekt, såsom flaggstänger, lyktstolpar och simulerade skorstenar, och detta har SLAB spunnit vidare på i takt med att verksamheten utvecklats. – Vi står för en komplett helhetslösning, från beräkning och dimensionering av master till specialproducerade lösningar inklusive projektering. Vi samarbetar med kvalificerade partners inom beräkning och tillverkning, säger Lars Lundgren som ensam ansvarar för verksamheten sedan några år tillbaka då han och hans kollega valde att gå skilda vägar. Viktiga samarbetspartners

Några av de aktörer man samarbetar med är Lemont som bland annat står för slutmonteringen, Formenta som jobbar med glasfiber samt Tau Beräkningar som beräknar allt som har med masterna att göra.

– TAU:s insatser är inte minst viktiga för att vi snabbt ska kunna erhålla bygglov avseende nya master, förklarar Lars Lundgren. SLAB vänder sig till alla operatörer, till exempel Telia, Telenor och Tele2, och står för ett koncept som Lars anser borde tilltala landets kommuner, vilka ju tillhandahåller alla tillstånd för de olika operatörerna. – Placeringen av mobilmaster är i regel en het potatis med många intressenter som vill säga sitt. Vi erbjuder ett alternativ till de traditionella fackverken, konstaterar Lars Lundgren som ser många möjligheter med deras sätt att dölja sändare i befintliga objekt. Han anser dock att konservativt tänkande i viss mån motverkar utvecklingen. – Mobiltäckningen är en förhållandevis central fråga i alla bygg- och infrastrukturprojekt där en mängd olika representanter är inblandade. Om man även tillsatte en telekomgrupp redan vid planeringsstadiet i samband med sådana projekt hade man kunnat bygga in smarta lösningar redan från början, i stället för att anpassa byggandet i efterhand, konstaterar han.

såväl Norden som övriga Europa. Just nu jobbar man på att få till ett avtal med en aktör i Norge och inom kort hoppas man kunna påbörja ett stort projekt längs den baltiska kustlinjen där ett flertal master ska sättas upp. – Vi bygger våra lösningar helt efter kundernas önskemål samt kommuners och landstings riktlinjer. Vi är noga med att det vi bygger ska smälta in i samhällets omgivning, men det är förstås också viktigt att detta inte påverkar den kringliggande miljön. Vår ambition är att försköna Sverige med våra master och arbeta för att få bort de äldre och omoderna varianterna från landskapsbilden, säger Lars Lundgren. Research: Pontus Andersson Text: Örjan Persson

Förskönar landskapsbilden

SLAB verkar på en marknad som sträcker sig över Sverige, Norge, Danmark och Tyskland, men Lars har tydliga ambitioner om att bredda det geografiska upptagningsområdet vidare ut på den europeiska kontinenten. Lars nämner i sammanhanget samarbetet med Business Sweden som syftar till att underlätta expanderingen i

Gedigen historia i Munkspisen I Hallstahammarföretaget Munkspisen står det genuina hantverket i centrum. Man jobbar med allt som rör såväl nya som gamla kakelugnar, öppna spisar, pelletskaminer och så vidare, och har också tagit fram en egen klassisk kakelugn; Munkspisen med suveräna värmeegenskaper.

Historian sitter onekligen i väggarna när vi besöker Munkspisen Mureri & Kakel i Hallstahammar. Redan 1938 började företagets grundares far, Börje Lundgren, arbeta som murare och när sonen Lars axlade hans mantel under 60-talet blev det naturligt för honom att så småningom starta eget. Det dröjde dock ända till 1999 innan Munkspisen Mureri & Kakel såg dagens ljus och sedan snart tio år tillbaka är dessutom Lars son, Peter, delägare i det sammansvetsade familjeföretaget. – Vi har mureriet i generna, säger Peter och berättar att man bland annat renoverar gamla kakelugnar, installerar kaminer och spisar samt murar skorstenar och fundament efter kundernas önskemål. Man är härutöver återförsäljare av kvalitetskaminer, insatser till öppna spisar, vedspisar och pelletskaminer från välkända leverantörer. Genuint hantverk Flexibilitet och genuint hantverk är något som präglar verksamheten i Munkspisen Mureri & Kakel. – Vi brinner för det vi gör och jobbar med stor passion när vi renoverar äldre skorstenar och spisar. Vi verkar i rollen som murare, kakelsättare och putsare, och tar oss vid behov även an plåtarbeten. Våra kunder finns runt om i hela Västmanland med omnejd och vi välkomnar såväl kommuner och företag som privatpersoner, säger Peter Lundgren. Han berättar att företaget i dagsläget har tre anställda och att man har ett nära samarbete med ett flertal lokala företag på orten, till exempel Lundhs Bygg, Trollebo Byggkonsult, El-Team, Hallsta Installationsbyrå och Essem Färg. Ett referensobjekt han gärna lyfter fram är renove-

ringsuppdraget avseende samtliga skorstenar, spisar och kakelugnar i ett hus nära Strömsholms slott. Villavärmen för 2000-talet

Munkspisen Mureri & Kakel representerar ett brett produktsortiment av kaminer, öppna spisar med mera i flera olika stilar, storlekar och prisklasser. Man har dessutom tagit fram en egen värmekälla, Munkspisen, som i mångt och mycket påminner om en klassisk kakelugn, men som är betydligt mer effektiv än sina äldre föregångare. – Det var min far som tog fram denna härliga skapelse för att kunna erbjuda våra kunder något unikt. Munkspisen har genererat värme i många hem genom åren, konstaterar Peter. Han kallar Munkspisen för ”villavärmen för 2000-talet”, inte minst mot bakgrund av att den är synnerligen effektiv. Efter tre-fyra timmars eldning håller den värman i ett helt dygn. Den har hela elva meters rökgång, ett värmemagasin på 1 900 kilo och levereras strukturbehandlad i valfri kulör. Peter och hans kollegor installerar den på plats i hemmet och den kan fås med topp- eller bakanslutning till skorstenen. Peter avslutar med att tipsa om att Munkspisen och alla andra produkter går att ta del av i den egna butiken med tillhörande utställningshall på Bergslagsvägen i Hallstahammar. Research: Pontus Andersson Text: Örjan Persson

Specialbyggda telecommaster till unika miljöer Läs mer på vår hemsida www.slab.nu

Kontakta oss så berättar vi mer! Hans von Kantzows väg 50, 734 40 Hallstahammar Telefon: 072-307 73 80, Fax: 0220-517 90, E-post: slab@slab.nu

Mureri • Skorstenar • Kaminer Ring oss på telefon 0708-47 99 40


västmanland 31 www.svenskleverantorstidning.se

Kvalificerad yrkesutbildning efter marknadens behov YrkesAkademin AB är en av landets ledande aktörer när det gäller kvalificerad yrkesutbildning. Man står för kompetensutveckling inom en rad olika branscher, och genom att hela tiden lyssna på marknadens behov blir man en viktig del i hela samhällets rekryteringsprocess. YrkesAkademin grundades 1997 och är idag en av Sveriges ledande aktörer avseende kvalificerad yrkesutbildning. YrkesAkademin erbjuder kompetensutveckling inom olika branscher samt grundoch fortbildning inom ramen för arbetsmarknadsutbildning, komvux, yrkeshögskoleutbildning, företagsutbildning och gymnasieutbildning. Verksamheten sysselsätter totalt ett 500-tal anställda över hela landet. En av dess grundare, Lars-Göran Nilsson, hade en bakgrund som yrkeschaufför och detta är något som i mångt och mycket präglat utbildningskonceptet som innefattar flera olika utbildningar inom just chaufförsyrket. YrkesAkademin har alltid jobbat mot företag och myndigheter varav den mest framträdande är Arbetsförmedlingen. – Under senare år har vi dock märkt att många privatpersoner som vill skaffa sig yrkeskompetens som chaufför, eller komplettera sitt befintliga körkort med CE-behörighet, vänder sig till YrkesAkademin. Det här är ett bra exempel på hur vi alltid lyssnar på vad marknaden vill och framför allt vad branschen behöver, och detta är en av våra styrkor, säger regionchef Lena Svensson som vi möter på YrkesAkademins kontor i Hallstahammar. Huvudkontoret ligger dock i Falun där verksamheten startades. Bygger kompetens

En av de organisationer man följer är TYA, det vill säga Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd. Det är till TYA som Arbetsförmedlingen vänder sig med alla anbud och frågeställningar kring hur utbildningarna ska skräddarsys. Innan en elev blir antagen hos YrkesAkademin får denne utföra flera olika tester under en vecka. De som sedermera få genomgå utbildningen får en bred kompetens- och kunskapsgrund att stå på, vilket gör att de kan ta klivet ut i arbetslivet omedelbart efter examen. Utbildningen omfattar i regel 22 veckor och innefattar 60 procent teori och 40 procent praktik. – Med den kunskap vi förmedlar finns mycket goda förutsättningar för anställning efter avslutad utbildning. Vi har ett gott samarbete med de lokala företagen på orten och vår erfarenhet är att många av dem handplockar medarbetare till sin verksamhet direkt från skolbänken. Faktum är att transportbranschen skriker efter nya yrkeschaufförer, konstaterar Tommy Eriksson som är platsansvarig i Hallstahammar avseende yrkesförare.

Han berättar att YrkesAkademin skiljer sig från många andra utbildningsinstitut så tillvida att man kan erbjuda yrkeskompetens i olika branscher redan på gymnasienivå. Under senare tid har man haft en stadig ström av cirka 2 000 elever i rörelse varje år. Det gäller inte minst nyanlända svenskar för vilka YrkesAkademin kan erbjuda goda möjligheter till kompetensutveckling och i förlängningen även arbete. – Inom den här gruppen ser vi att det finns personer med mycket hög kompetens och vi har som ambition att fånga upp dem så snart som möjligt. Vi vill ge dem optimala förutsättningar att komma ut på den svenska arbetsmarknaden och här är det synnerligen viktigt att de snabbt lär sig svenska, understryker Lena Svensson.

YRKESAKADEMIN

UTBILDAR

YA Rekrytering

Något annat som särskiljer YrkesAkademin är man kan tillhandahålla utbildningar inom flera olika forum, såsom arbetsmarknadsutbildningar, företagsutbildningar, vuxenutbildning med fokus på yrkesutbildning samt yrkeshögskola. Tack vare ett nära samarbete med en mängd trafikskolor runt om i Sverige kan man utbilda förare för lastbil, buss, taxi, truckar och maskiner. Härutöver erbjuder YrkesAkademin utbildningar inom en mängd andra yrkesområden, till exempel industri, teknik, restaurang, vård och omsorg. Möjligheten till jobb är stor, inte minst tack vare YA Rekrytering som är ett auktoriserat bemanningsföretag i YrkesAkademins regi och medlem i Almega. – YA Rekrytering samlar CV:n i en kandidatbank och matchar dessa mot olika företags önskemål. När företagets behov och kandidaternas kompetens överensstämmer erbjuder vi företaget att HyrRekrytera kandidaten. Rekryteringen kan sedan övergå i en anställning, säger Lena Svensson. Att HyrRekrytera innebär att arbetsgivaren under en begränsad tid kan hyra personal. Denne ges således möjlighet att bilda sig en uppfattning om kandidaten och huruvida personen i fråga passar i den tilltänkta yrkesrollen. Arbetsgivaren sparar med andra ord både tid och pengar. Lena Svensson berättar att kandidaterna ofta kommer från YrkesAkademins industri- och transportutbildningar och kan bestå av yrkesförare, maskinförare, CNC-operatörer, svetsare och truckförare. – Det är kunden som formulerar kravprofilen varpå vi kan tillhandahålla personer med spetskompetens inom den aktuella yrkeskategorin. Eftersom vi känner våra elever väl innebär det en kvalitetssäkrad rekryteringsprocess, förklarar hon. Research: Pontus Andersson Text: Örjan Persson

Vi finns från Skåne till Norrbotten. Med oss som partner får du utbildning när du vill och där du behöver. På vår webb presenterar vi aktuella kurser, datum och orter. Hittar du inte kursen du behöver nära dig eller vill du ha specialutbildning? Kontakta oss, vi kommer till dig och utbildar. YKB Fortbildning, Modul 1 – 5 YKB grundutbildning, C,D, C/E, D/E-behörighet ADR – grund klass 1, repetition, tank Truckutbildning enl TYA Hjullastare – Godshantering enl TYA Arbete på väg nivå 1 – 2 och 3 Maskinförarutbildning jordförflyttande Kompetensprov för jordförflyttande maskiner Ekonomisk körning för entreprenadmaskiner Lastbilsutbildning (C och CE) Bussutbildning (D och DE)

Mer om våra utbildningar se:

www.ya.se/utbildningar Kontaktuppgifter: Mikael Löfgren 023-584 35 Sverige/Dalarna/Gästrikland

Patrik Hedlund 023-589 56 Södra Norrland

Magnus Sonesten 023-589 76 Halland/Kronoberg

Roland Wirheim 023-589 75 Västra Götaland

Eddy Eberlén 023-585 88 Västmanland/Sörmland

Kim Eriksson 023-586 22 Norra Norrland

Staffan Kloow 023-589 16 Östergötland/Närke

Torbjörn Westerloui 023-586 21 Dalarna/Gästrikland

Peter Åkerblom 023-589 57 Skåne/Blekinge

Telefon: 023-585 00 E-post: utb@ya.se


32

västmanland www.svenskleverantorstidning.se

Ett servicebolag för både företag och privatpersoner Driftstopp kan bli kostsamma för landets industriföretag. Det är man väl medveten om i IroTech AB som utarbetat ett komplett koncept kring installation, underhåll, industrisanering och reparation. Men även privatpersoner kan dra nytta av IroTech som härutöver erbjuder hushållsnära tjänster. IroTech är familjeföretaget där man alltid jobbar nära sina kunder och med stor flexibilitet. Verksamheten vilar på två stabila ben; industrimaskiner och hushållsnära tjänster, varav det förstnämnda omfattar installation, underhåll, industrisanering och reparation. – Vi vänder oss i huvudsak till industrin där vi kan utföra alla tänkbara service- och reparationsinsatser av maskiner och fordon. Vi säger inte nej till några uppdrag, inga är vare sig för stora eller för små, säger Magnus Zetterlund, delägare i IroTech tillsammans med makan Riika. Magnus är själv utbildad fordonsmekaniker och besitter stor kunskap om hur man reparerar och servar maskiner. – Vi jobbar nära ett antal lokala samarbetspartners här på orten, och det har stärkt det kvalitetskoncept vi representerar, säger Magnus och nämner till exempel Strömsholms Teknikservice och Västmanlands Industri & Automation.

Riika har jobbat i många år för Hallstahammars kommun men övergick till att arbeta heltid i IroTech 2012. Hon tris ypperligt och känner stor passion för jobbet. Maken Magnus har sin bakgrund i industrin där han haft flera olika arbetsuppgifter och yrkesroller. Efter att ha arbetat som underhållschef på Ovako startade han IroTech 2011, för att redan året därpå ombilda firman till aktiebolag. Värnar kundrelationerna

IroTech sysselsätter två anställda som har tillgång till lika många fordon. Man vänder sig till kunder i Västmanland med omnejd och har upplevt en stark utveckling sedan starten. Ambitionen är dock att inte växa för snabbt. – Vi är noga med att behålla våra goda relationer med kunderna, säger Magnus och Riika som dock kan se en utveckling där man så småningom sysselsätter 5-10 anställda. En annan tanke paret delar är möjligheten att vidareutbilda sig framöver i syfte att bibehålla den höga kompetensnivån i företaget. – Det krävs eftersom marknaden förändras hela tiden, säger de båda. Området hushållsnära tjänster innefattar allt ifrån städning och gräsklippning till snöröjning och snickerier. – Vi vet av erfarenhet att det är mycket man vill få gjort i det privata hemmet, men som är

betydligt svårare att hinna med. Här kan vi göra en insats för privatpersoner, men faktiskt också för företag, säger Riika Zetterlunhd och påminner om att de förstnämnda med fördel i sammanhanget kan utnyttja ROT-avdraget.

Research: Pontus Andersson Text: Örjan Persson

Spetskompetens i Ramnäs Industriteknik Verkstadsindustri, däckverkstad och isblästring. Tre skilda verksamheter som alla utförs på ett professionellt sätt i Ramnäs Industriteknik AB. Här finns teknik, kunnande och kapacitet att ta emot såväl företag som privatpersoner.

Jörgen och Thomas Eriksson hade båda ett gediget förflutet i branschen när de kring millenniumskiftet beslutade sig för att starta eget. – Företaget som vi båda jobbade på skulle läggas ner, så vi såg det som en möjlighet för oss att fortsätta i egen regi. Vi hade tur som kunde ta med oss de kunder vi jobbat åt under flera år till vår nya firma, säger Jörgen Eriksson och berättar att man redan två dagar efter starten levererade sin första produkt, närmare bestämt en rostfri skorsten till Stora Enso. Därefter tog verksamheten snabbt fart och redan ett år senare bildade man aktiebolag av den enskilda firman. Bredd utöver det vanliga

Ramnäs Industriteknik AB verkar inom tre huvudsakliga arbetsområden; verkstadsindustri, däckverkstad och isblästring, varav det förstnämnda innefattar en hel del. – Vi kan tillhandahålla det mesta som industrin efterfrågar, allt ifrån reparationer till tillverkning av exempelvis smidesdetaljer. Men framför allt jobbar vi med personal på plats hos kunden för att kunna tillgodose dennes behov. För oss är inga jobb vare sig för stora eller för små. Vi har både lokaler, utrustning och personal för att kunna tillmötesgå alla, säger Thomas Eriksson. Han berättar att man klarar 99 procent av de uppdrag man får själva, och i de fall man trots allt behöver hjälp har man goda samarbets-

0220-71 50 40 | Journr: 0739-39 80 41 | www.irotech.se

partners att kontakta. Ramnäs Industriteknik har 24-timamrsjour och har inga geografiska begränsningar, inte minst tack vare en komplett fordonspark. – Kunderna återfinns företrädesvis i Västmanland och Dalarna men ambitionen är att bredda oss geografiskt, säger Thomas och nämner uppdragsgivare som Stora Enso i Fors, Bulten i Hallstahammar, Ruukki, Kvistberg och Peab. Stor efterfrågan

Med åren ökade efterfrågan från bland annat lantbrukare, skogsentreprenörer, industriaktörer och andra företagare avseende däckreparationer, vilket gjorde att Jörgen och Thomas för två år sedan bestämde sig för att införliva en egen däckverkstad i verksamheten. – Många av de som kom till oss hade problem med att finna någon som kunde laga och byta truckdäck, inte minst på grund av det höga tryck som finns i dessa däck eftersom de ska tåla höga påfrestningar. Vi har både kunskap och teknik för att hantera sådana och även alla andra typer av däck, berättar Jörgen. Man har investerat i all den utrustning som krävs och även anställt en riktig expert inom området. Via ryktesvägen har nu även privatpersoner börjat vända sig till Ramnäs Industriteknik med uppdrag kring däck.

– Hela däckverksamheten växer i en sådan takt att vi förmodligen kommer att lyfta ut den i ett eget bolag, tillägger Jörgen Eriksson. Isblästring

Ett annat område som växer är företagets tredje affärsområde. För ett par år sedan bestämde man sig för att överge den traditionella blästringstekniken till förmån för isblästring. Det rör sig om en hundra procent miljövänlig blästringsmetod där man använder sig av torris för att blästra alla tänkbara ytor. Det blir inga föroreningar eller restprodukter med den här tekniken. – Isblästring blir allt vanligare i bilvårdsbranschen eftersom den avlägsnar smuts i alla dess former. Den här tekniken är också ett utmärkt alternativ i de fall man vill undvika att vatten tränger in i exempelvis elkomponenter, berättar Thomas. Liksom sin kollega tror han stenhårt på företagets koncept. Ambitionen är att växa till en marknadsledande aktör inom sina tre affärsområden. – Vi räknar med att inom kort behöva både nyanställa och investera i nya fordon, konstaterar Jörgen och Thomas Eriksson. Research: Pontus Andersson Text: Örjan Persson


västmanland 33 www.svenskleverantorstidning.se

Kvalificerade lyft utan begränsningar Företaget C-Lyft & Transport är aktören som nästan saknar begränsningar när det rör sig om komplicerade lyftuppdrag. Med kunskap, kompetens och utrustning som överträffar det mesta åtar man sig kvalificerade lyftuppdrag för en bred kundkrets. Olika former av kranlyft, maskin- och båttransporter samt haveribärgning är några av de uppdrag som C-Lyft & Transport åtar sig. – Vi har från och med dag ett haft gott om jobb och hela tiden strävat efter att bygga upp långsiktiga kundrelationer. Det gör oss mer flexibla och innebär att vi alltid kan ställa upp för behövande kunder, konstaterar Christian Rundgren som driver C-Lyft AB. C-Lyft & Transport verkar över hela Sverige och förfogar över två stora lastbilar med all tänkbar lyftutrustning som krävs för komplicerade

uppdrag. Det har genom åren blivit en hel del jobb med broar där det ofta kan vara svårt att komma åt i trånga utrymmen. C-Lyfts kranar är försedda med en jibb som gör det möjligt att komma åt i stort sett överallt. Med jibben har C-Lyfts 36-tonskran en räckvidd på 22 meter, medan 60-tonskranen uppnår en räckvidd på hela 29 meter. Härtill kommer annan utrustning, såsom personkorg, pallyft, lyftok och timmergrip. – De släp vi förfogar över till våra lastbilar gör att vi kan transportera allt ifrån mindre laster till tunga fordon och andra skrymmande enheter, såsom maskiner och omfattande konstruktioner. Vi åtar oss transportuppdrag över hela Sverige, informerar Christian Rundgren. Maskinpark i topptrim Christian har en bakgrund i byggbranschen men kände att han ville sadla om, inte minst tack vare hans passion för bilar och lastbilar. För några år sedan utbildade han sig därför till lastbilschaufför och kranförare. Han fick jobb i en välkänd entreprenadfirma relativt omgående, men förra året kände han att det var dags att ta steget och starta eget. I dag servar han såväl kommuner och landsting som företag och privatpersoner. Svevia och Mobergs Anläggning är två av de kunder som anlitar C-Lyft AB. Christian har två anställda som, liksom han själv, är måna om att hålla maskinparken i trim. – Om vi hela tiden ska kunna hålla oss på toppen och leverera felfria insatser är det av största vikt att vi alltid kan vara säkra på att maskinerna är i bästa skick. Det är något vi alla lägger stor vikt vid, betonar Christian.

Christian ser framtiden an med tillförsikt. – Vår ambition är att rikta in oss på specialområden där vi ser att vi kan göra stor skillnad och leverera samma kvalitet och noggrannhet som vi gör redan idag. Vi tror att arbeten med korg kommer att bli fler och fler framöver, och här känner vi att vi verkligen kan göra avtryck på

marknaden. Vi kommer att utveckla vår maskinpark successivt och se till att vi alltid förfogar över den utrustning som moderna uppdrag kräver, säger Christian Rundgren. Research: Pontus Andersson Text: Örjan Persson

Hyresmaskiner – Uthyrare med kundfokus Det började med en häftapparat. När Håkan Lindberg i Hallstahammar inledde sin bana som uthyrare kunde han inte ana att han ett antal år senare skulle hyra ut allt ifrån containers till bygg- och anläggningsmaskiner. Vi talar om Hyresmaskiner i Mälardalen AB.

– Vi tar investeringen, binder kapitalet och står för värdeminskningen, kunden erhåller alltid en fungerande utrustning och slipper dessutom service, lagring och materialkontroll, påpekar han. Kvalitetsprodukter

Hyresmaskiner AB hyr ut trädgårdsmaskiner, bygg- och anläggningsmaskiner, grävmaskiner och hjullastare på allt ifrån 0,9 till 14 ton, ställningar och skyliftar från välkända Mälarlift AB, elektrisk utrustning i form av exempelvis elskåp och kablar samt bodar, stängsel och containers. När det gäller grävmaskiner finns möjlighet att beställa ännu större enheter än de man har i maskinparken. Man erbjuder uteslutande kvalitetsprodukter och satsar på kontinuerligt underhåll av maskinerna som servas och tvättas för att hela tiden vara i bästa trim. Härutöver säljer man motor- och röjsågar, personlig skyddsutrustning, hydraulprodukter, mätutrustning och presenningar. Man är dessutom återförsäljare till Hydro Scan i Hallstahammar, vilket gör att man kan leverera hydraulslagar, vilka tillverkas på plats i butiken i Hallstahammar. Det är ordning och reda som gäller i Hyrmaskiner i Mälardalen AB. – Vår ambition är att ha ett ännu större kundfokus men samtidigt är det viktigt att vi alla har roligt och trivs på jobbet. Då möter vi våra kunder med ett leende och det är viktigt för oss, understryker Håkan Lindberg.

När Håkan Lindberg var 25 år gammal fick han en idé av sin kusin som tyckte att Håkan skulle börja hyra ut den utrustning som fanns på familjens gård. – Jag märkte snart att det fanns ett behov av att kunna hyra olika typer av maskiner och utrustningar, men faktum är att det första jag hyrde ut var en häftapparat, berättar Håkan med ett skratt. Ursprungstanken var att uthyrningsverksamheten skulle fungera som ett komplement till jordbruket, men det visade sig snart att efterfrågan var mer omfattande än så, vilket gjorde att Håkan flyttade verksamheten från den egna ladan till lokaler i Hallstahammar 1989. Ser behoven

Därefter har Hyresmaskiner i Mälardalen AB haft en synnerligen god utveckling. 1991 ombildades verksamheten till aktiebolag, 2004 omsatte företaget 10 miljoner kronor och bara sex år senare hade omsättningen fördubblats. Förra året öppnade man dessutom en depå i Köping som komplement till depåerna i Hallstahammar och Västerås. Idag sysselsätter bolaget 19 personer och vänder sig företrädesvis till beställare norr om Märlaren och längs E18, det vill säga Västerås, Hallstahammar och Köping. Uthyrning och försäljning av maskiner och utrustning till

industri, förvaltningar, byggföretag och privata konsumenter är bolagets specialitet. – Vi har lång erfarenhet av den här branschen och har en god förmåga att lyssna på våra kunder

och se vilka behov som finns. Vi tar fram det våra kunder efterfrågar, säger Håkan Lindberg och nämner viktiga begrepp som ekonomi, effektivitet och logistik.

Research: Pontus Andersson Text: Örjan Persson

Hyr Häftiga Maskiner Västerås 021-30 11 30 Hallstah. 0220-292 00 Köping 0221-45 65 00

www.hyresmaskiner.se


34

kungsör www.svenskleverantorstidning.se

Barn gör rätt om de kan Det är inte svårt att entusiasmeras när Karin Rosvall, vd för Barns inlärning och utveckling AB, tar till orda. Engagemanget sprudlar när hon talar om intresset för att utveckla och lära barn. För alla barn kan, säger Karin, bara de får rätt förutsättningar och engagemang, och där vet verkligen Karin att ge besked. Låt oss ta det från början. Efter lång och gedigen utbildning inom bland annat specialpedagogik och olika former av inlärningsmetodik, reser Karin Rosvall idag runt i vårt avlånga land som föreläsare, handledare och utbildare av såväl skol- och förskolepersonal som föräldrar, barn och ungdomar. Ett oförtröttligt arbete som aldrig tycks nå vägs ände. Sedan 1996 driver hon företaget Barns inlärning och utveckling AB med säte i Kungsör. Hon verkar i många av landets kommuners förskolor och skolor och blir ofta anlitad som coach och problemlösare för både barn och personal. – I bland får jag höra att barn är svåra att förstå sig på och att de har svårigheter att lära eller förstå. Det kan kanske vara rätt på många sätt, men oftast handlar det om att ge barnen korrekt information och rätt förutsättningar utifrån den oerhört stressade tillvaro som präglar många barn och ungdomar av idag. Det handlar om att ge barnen tid att ta till sig och förmedla intresse att hjälpa. Det gäller att se det positiva och utvecklingsbara i varje individ.

De mycket allvarliga problem som datorer, mobiltelefoner, TV-spel och annat för med sig skapar miljöer där stress och koncentrationssvårigheter föds och göds, säger Karin Rosvall. Här har föräldrar ett stort ansvar att vara goda modeller. Det gäller att ibland kunna stänga av tekniken och vara mentalt närvarande. Att se barn, lyssna på dem är viktigt för att stärka deras självkänsla. Miljöer som stressar

Problemen i förskolor och skolor är många. Stora grupper, stressig tillvaro och brist på fysisk aktivitet som skulle kunna underlätta återhämtning och avstressning är bara några av dessa. Karin Rosvall har i sitt företag tagit fasta på sin tes om att ”Barn gör rätt om de kan”. – Det handlar inte om att barn är lata eller inte vill, det handlar om att ge barnen, personalen och föräldrarna verktyg att se varje barn som en individ och inte klumpa ihop dem genom bokstavskombinationer, säger Karin. Hon anlitas flitigt som föreläsare och coach i såväl förskola och skola som grundsärskola. Det kan röra sig om utbildning av personal om bakomliggande orsaker till barns beteende och specifika inlärningsproblem. Karin införlivar nya tankar, idéer och kunskaper hos en hårt belastad arbetsgrupp. Det handlar om att kunna kommunicera bättre, hantera konflikter på ett bättre sätt och handskas med barn och ungdomar som vi ofta upplever som provocerande, men naturligtvis mest om att se barnen och ungdomarna i den situation de befinner sig. Hon anlitas också ofta

av Socialtjänsten för att handleda i familjehem och också ge fortbildning till familjehemsföräldrar. Saknar förutsättningar

– Det är ofta en fråga om att ge input kring rollfördelning, fortsätter Karin. Barn vill göra rätt och om de gör fel gör de det förmodligen inte för att vara elaka, utan för att information eller input har varit för dålig mot bakgrund av var barnet befinner sig, förklarar hon. Karin lyfter fram det faktum att många barn idag inte har de fysiska förutsättningar som krävs för att kunna sitta stilla och ta emot information och kunskap i den miljö vi erbjuder i förskola/ skola. Barn som saknar grundförutsättningar för detta, kan ju heller inte tillgodogöra sig information från lärare eller föräldrar, eftersom de har stora koncentrationssvårigheter och har fullt upp med att lyssna på sin kropp i stället för på läraren. – Det finns många övningar, avseende såväl fysisk aktivitet som inom det pedagogiska området, som gynnar inlärandet, vilka går att förmedla till både personal och föräldrar. På så sätt bygger vi en bättre skol- och hemmiljö och framför allt bättre förståelse för våra barn och ungdomar, säger Karin Rosvall. Research: Claes Henebäck Text: Örjan Persson

Trogen leverantör till svensk industri Ibland räcker standardsortiment inte riktigt till. Det gäller inte minst kullager och maskindelar till industri och hantverksföretag. Här spelar Jacking AB en uppskattad roll som leverantör av allt ifrån lagerprodukter och fästelement till transmissionsdetaljer och kemikalier. Här finns allt – och lite till. I det familjeägda handelsföretaget Jacking AB såg man marknadens behov och egen potential redan 1971 när företaget bildades. Det skedde i södra Stockholm och namnet hämtande man från engelskans jack, det vill säga domkraft.

Det var nämligen sådana man inledningsvis importerade från just England, men därefter har verksamheten delvis bytt inriktning. Numera ägnar man sig även åt försäljning av kullager och maskindelar till industri och hantverksföretag i Sverige, och man gör det från anläggningen i Kungsör dit verksamheten flyttade 2012. – Det fanns flera orsaker till att vi flyttade från Stockholm, men en av anledningarna var att jag och min sambo ville ha ett miljöombyte. Vi hittade ett i det närmaste perfekt hus för vår verksamhet här i Kungsör. 95 procent av vår försäljning sker till fasta kunder och via vår katalog, men självklart är alla som vill handla på plats välkomna hit, säger Peter Hällström som övertog företaget efter sin far i slutet av 90-talet, fast besluten att göra det till en av Sveriges ledande leverantörer inom området. Omfattande produktprogram

Idag är Jacking AB en stor leverantör av allehanda industriförnödenheter. Lagerprodukter, såsom kullager och rullager, tätningsprodukter, till exempel o-ringar och hydraultätningar, fästelement, det vill säga skruv, muttrar, brickor med mera, transmissionsdetaljer, kemikalier, verktyg samt industrihydraulik och domkrafter ingår i den gedigna produktportföljen. Man servar i dag ett tusental kunder runt om i Sverige, bland annat industriaktörer, legotillverkare, reparatörer och inte minst privatpersoner. – Vi märker en stor efterfrågan nu från personer med nostalgiintresse, det vill säga veteranbilsentusiaster, mopedist- och motorcyklarfantaster. Vi kan fixa det mesta som behövs för återuppbyggnad av gamla fordon, och med tanke på att vi servar kunder som hela tiden återkommer till oss efter 40 års samarbete betyder det att vi gör någonting rätt, resonerar Peter Hällström.

Barns inlärning och utveckling AB, Lövnäs 126, 736 92 Kungsör Tel. 0703 24 55 15, karin.rosvall@telia.com

Jacking AB jobbar med bred lagerhållning inom samtliga sina produktområden, något som i mångt och mycket ligger till grund för den breda kundkrets man byggt upp under mer än 40 år i branschen. När en kund mot förmodan saknar en vara gör man en beställning, varpå den aktuella varan i regel kan levereras redan dagen därpå.

– Hittar du en bra produkt hos en bra leverantör byter du inte gärna. Vi följer den tekniska utvecklingen och strävar hela tiden efter att bli bättre. Det gör att kunderna kommer tillbaka till oss och dessutom inspirerar fler att anlita oss. Vi har ett gott rykte i branschen, konstaterar Peter Hällström. Research: Claes Henebäck Text: Örjan Persson


köping 35 www.svenskleverantorstidning.se

Studieförbunden i förändring Vi är många som genom åren deltagit i olika studiecirklar för att förkovra oss i intressanta ämnen. ABF Västra Västmanland levererar ett digert program för den vetgirige västmanlänningen genom ABF Västra Västmanland.

ABF Västra Västmanland omfattar kommunerna Skinnskatteberg, Surahammar, Hallstahammar, Köping, Kungsör och Arboga, och erbjuder ett stort utbud av traditionella studiecirklar inom olika områden. Vi träffar Toni Carlsson som leder verksamheten och som berättar att de flesta av vårens studiecirklar är fullbokade inför våren. Det innebär dock inte att Toni och hans kollegor kan ligga på latsidan, snarare tvärtom. – Det finns ju många andra delar av verksamheten som måste skötas, inte minst avseende utbildning och utveckling för våra 80 medlemsorganisationer i ABF. Detta gör vi med olika riktade insatser för vart och ett av förbunden, säger Toni. Det kan röra sig om utbildning av ledare i olika föreningsgöromål eller om att specifikt lära sig om nya regler, avtal eller företeelser som är av vikt för förbundets utveckling och framåtskridande. – Men vår största satsning i dag rör arbete för de fria gruppernas utveckling, och här gör vi en stor och stark insats för både enskilda medborgare, nyblivna svenskar och föreningar och grupper som behöver hjälp för att komma igång eller fortsätta sin verksamhet, berättar Toni. Toni understryker gärna ABF:s nära samarbete med ett flertal invandrarorganisationer, vilket underlättar för dess medlemmar att till exempel ta del av sociala funktioner och integreras på ett sunt sätt i det svenska samhället. En av de organisationer som ABF Västra Västmanland samarbetar med är Somaliska Föreningen som till exempel kan få hjälp med att arrangera olika träffar. Naturligtvis jobbar man också med

svenska föreningar som kan behöva hjälp med olika funktioner i organisationen för att växa och utvecklas. – Vi kan stå till tjänst på flera olika plan, bland annat genom att ta hand om föreningens ekonomi och bokföring. Ibland kan det vara svårt att rekrytera styrelsemedlemmar som i många fall behöver ta sig an en betungande uppgift i föreningen och det är här vi kommer in i bilden. Vi erbjuder såväl utbildning som fysiska arbetsinsatser, vilket gör att föreningen i stället kan fokusera på drift och utveckling, förklarar Toni Carlsson. Viktig samhällsbyggare

Förutom de traditionella kurserna som man kallar för ”det öppna torget”, utbildningar och utveckling av medlemsorganisationer samt de fria gruppernas verksamhet, är ABF Västra Väst-

manland ofta med som arrangör eller delfinansiär av olika projekt i kommunerna. – Vi var till exempel initiativtagare till det som i dag är medeltidsveckan i Arboga, och vi finns också med som arrangör av bokmässan i Örebro tillsammans med bland andra kommunen och landstinget, berättar Toni Carlsson. Den traditionella bilden som lite skämtsamt har identifierats som knypplingsverkstan har med andra ord radikalt förändrats. Studieförbundet ABF Västra Västmanland har blivit en väsentlig samhällsbyggare med ett stort socialt och utvecklande ansvar. – Man kan också säga att vi är en stark integrerande faktor i byggandet av det moderna Västmanland, påpekar Toni Carlsson. Research: Claes Henebäck Text: Örjan Persson

Energirådgivning kostnadsfritt för alla i västra Mälardalen Kostnadsfri energirådgivning är en tjänst som KAK-kommunerna erbjuder sina invånare, privatpersoner, företag och organisationer. Rådgivningen kan gälla alla frågor inom området från solel till att välja rätt belysning. Vill du ha besök av energirådgivaren i er organisation eller företag så är det bara att kontakta Fredrik Wedelstam, energirådgivaren och boka in ett besök. Energirådgivningen en gratistjänst för privatpersoner, företag och organisationer i Köpings, Arbogas och Kungsörs kommuner. Kungs Barkarös Intresseförening bjöd in kommunens energirådgivare vid ett av sina möten. Föreningen ville få mer information om hur egen solelsproduktion fungerar. Fredrik Wedelstam visade bilder och gick igenom de förutsättningarna som gäller idag kring ekonomi, lagstiftning och bidrag, och berättade om några genomförda projekt. Frågorna var många och handlade också om andra energifrågor som solvärme, uppvärmning och isolering. Källa: koping.se

Läs även tidningen på webben! Scanna QR-koden nedan.

0221-183 50 | www.abf.se


36

falun/borlänge www.svenskleverantorstidning.se

Kvalitet och noggrannhet i gediget byggnadsplåtslageri ”Vi jobbar med allt inom byggnadsplåtslageri.” Orden är Daniel Johanssons, VD på Bengtshedens Plåt AB där allt pekar uppåt. Ett professionellt gäng med erfarna plåtslagare har genom åren servat en mängd nöjda beställare. Daniel Johansson kommer från en riktig plåtslagarfamilj. Pappan var plåtslagare och började jobba i branschen för mer än 30 år sedan. Under 80-talet startade han firman mer eller mindre som en hobbyverksamhet, men arbetsinsatserna blev så pass uppskattade att han snart fann sig själv arbeta med plåtslageriet på heltid. Daniel gjorde entré i företaget 1993, och 13 år senare tog han över ansvaret för detsamma. Idag sysselsätter Bengtshedens Plåt fem heltidsanställda plåtslagare och ytterligare tre som rycker in vid behov. För fyra år sedan flyttades verksamheten från Bengtsheden till Svärdsjö där man numera förfogar över en flera hundra kvadratmeter stor anläggning med både verkstad och kontor under ett tak. Långt före deadline

– Vi jobbar med allt inom byggnadsplåtslageri, säger Daniel Johansson när han ska beskriva verksamheten, vilken genom åren attraherat kunder som HP Bygg, Dala Allbygg, Byggarna i Falun och Kopparstaden. Daniel framhåller särskilt ett uppdrag för den sistnämnda. – Vi vann en upphandling i konkurrens med fem andra företag i branschen och startade arbetet i vår verkstad i februari 2013. Det rörde sig bland annat om lister och redan i april började vi

monteringsarbetet på plats hos kunden. I slutet av juli var allt klart, slutbesiktningen genomfördes utan anmärkning, vilket innebar att vi avslutade projektet långt innan deadline som var satt till november månad, berättar Daniel. Det skulle dock snart bli mer arbete för just Kopparstaden. I rollen som leverantör till Byggarna i Falun vann man en ny upphandling i konkurrens med flera andra plåtslagerier, vilket ledde till att man godkändes som underleverantör till Kopparstaden. – Strax före jul inleddes arbetet som alltjämt pågår och vi ser i dagsläget inga som helst hinder för att vi ska vara klara i tid före deadline i november, säger Daniel. Spår fortsatt god utveckling

Bengtshedens Plåt AB:s breda koncept är mycket efterfrågat och det finns all anledning för Daniel Johansson att tro på en fortsatt god utveckling i företaget. – Anledningen till varför både offentliga verksamheter och privatägda bolag anlitar oss är att vi levererar det vi lovar; väl utförda jobb med hög kvalitet och precision. Självklart håller vi också utlovade tidsramar, säger Daniel som i sammanhanget också gärna framhåller sina anställda. Det rör sig om gedigna plåtslagare med lång erfarenhet, vilka utgör en väsentlig del i Daniels framtidsplaner. – Om några år ska vi ha utökat verksamheten i närområdet, samt ökat såväl omsättning som antalet anställda, spår han. Research: Arn Omanovic Text: Örjan Persson

Traditionellt byggande från tanke till handling Nybyggnation, ombyggnation, tillbyggnation. Byggplus i Dalarna AB:s koncept innefattar allt som rör traditionellt byggande med fokus på kvalitet. – Det handlar om kompletta byggprojekt från tanke till handling, säger företagets VD, Tommie Berglind. Tommie Berglind har mer än 30 års erfarenhet av byggbranschen. Byggplus i Dalarna AB startade 2011 och är idag på väg att etablera sig som ett företag med gott renommé kring traditionell byggverksamhet. – Vi tar oss an alla former av entreprenader för både privatpersoner och företag över hela Dalarna, men framför allt i Falun/Borlängeområdet. Vi jobbar med ett brett kontaktnät som gör att vi kan samordna olika typer av uppdrag samt bistå med idéer, bygglovshandlingar och kontaktförmedling. Dessutom förfogar vi över egna entreprenadmaskiner, vilket innebär att vi bland annat kan utföra markarbeten och grundläggning i egen regi, säger Tommie som är en av fyra delägare i företaget. Det rör sig om ett komplett byggkoncept som innefattar såväl nybyggnation som om- och tillbyggnation. Bolaget ägs av Halltec AB och utgår från en anläggning som rymmer verkstad, förråd, kontor och personalutrymmen under ett tak. Jobbar kostnadseffektivt

Byggplus i Dalarna sysselsätter elva hantverkare och arbetsledare med mångårig yrkeserfa-

renhet, vilket säkerställer beställarnas höga krav på kvalitet. Teamet förfogar över sex utrustade servicebilar som gör att man snabbt kan vara på plats när kunderna kallar. – Vi är väldigt handlingskraftiga och jobbar efter ett gemensamt motto; från tanke till handling. Våra kunder uppskattar våra hantverksmässiga och sociala egenskaper. Våra erfarna och lojala medarbetare arbetar oerhört kostnadseffektivt, vilket förstås gynnar kunden i slutändan, påpekar Tommie Berglind. För att beskriva arbetsprocessen nämner Tommie ett uppdrag för Cederoths gällande renovering av toaletter. Kunden kontaktade Byggplus i Dalarna via telefon där man diskuterade projektet och vilka önskemål och behov det omfattade. Efter samtalet erhöll Byggplus ett e-postmeddelande med en officiell förfrågan och därefter genomförde man ett besök på plats hos kunden. Tommie och hans kollegor tog kontakt med underentreprenörer som lämnade in offerter kring den planerade arbetsinsatsen. Materialet sattes samman och skickades till Cederoths som gav sitt okej. Under ett nytt möte med kunden skrevs ett avtal varpå Byggplus i Dalarna tog sig an projektet. Arbetet pågick under fyra veckor och man var klara i god tid före deadline. Den slutliga besiktningen av det utförda arbetet genomfördes tillsammans med Cederoths anläggningsansvarige som godkände entreprenaden. Ett annat projekt pågår just nu inför VM på skidor 2015 och genomförs på uppdrag av Beyond Skiing. – Det handlar om byggandet av 16 vallabodar

och vi var flera företag som konkurrerade om uppdraget. Vi fick det och påbörjade arbetet i januari genom att bygga färdiga block i vår verkstad. Deadline är satt till den 20 februari och vi räknar med att bli klara i god tid innan dess då samtliga prefabricerade vallabodar kommer att vara monterade på plats, berättar Tommie Berglind. Kvalitet och miljö

Byggplus i Dalarna AB arbetar med tydliga riktlinjer avseende miljö och kvalitet. I företagets miljöpolicy står att man alltid ska erbjuda kunden de mest miljövänliga alternativen. Tillsammans med sina samarbetspartners arbetar man kontinuerligt med att uppdatera miljöarbetet där stort fokus ligger på återvinning. Personalens engagemang tillsammans med ständiga utbildningsinsatser bidrar till att miljöpolicyn följs och miljömålen uppnås. När det gäller kvalitet är man noga med att hela organisationen arbetar med samma målbild. Utbildning och information är nyckelbegrepp i kvalitetsarbetet. Tommie Berglind ser miljö- och kvalitetsarbetet som centralt för en fortsatt god utveckling i företaget, vars ambition är att växa. – Vi har tidigt investerat i bilar, verktyg och maskiner, vilket kommer att säkerställa fortsatt hög kapacitet i verksamheten. Vi kommer också att hitta vår egen nisch och en egen produkt som vi kommer att vara ledande inom på marknaden, berättar Tommie hemlighetsfullt. Research: Arn Omanovic Text: Örjan Persson

BENGTSHEDENS PLÅT AB

Utför allt inom byggnadsplåtslageri Daniel Johansson 070-534 80 13 www.bengtshedenplat.se

Kontakta oss när det gäller byggnationer 070-770 83 69 | www.byggplus.se


falun/borlänge 37 www.svenskleverantorstidning.se

En skylttillverkare för alla ändamål Det är inte alltid lätt att sticka ut, något man är väl medvetna om i IR Skylt AB. Man tillverkar allt ifrån affischer och banderoller till skyltar och utställningssystem för kunder i alla branscher. IR Skylt hjälper dig att synas. IR Skylt AB etablerades redan 1975 och ägs idag av far och son Matti och Andreas Lindberg. IR står för industri och reklam, vilket från början var företagets ursprungliga inriktningar, men sedan dess har utvecklingen i företaget gjort att man numera vänder sig till kunder i alla branscher över hela Sverige. Under senare tid har man även arbetat alltmer på uppdrag av offentlig förvaltning och offentligt ägda bolag. Man tillverkar allt ifrån dekaler, affischer och banderoller till skyltar och utställningssystem. En av de större uppdragsgivarna är Stora Enso som nyligen lät bygga en ny anläggning i området. – Vi fick ett mail om uppdraget med en förfrågan kring två ledbelysta skyltar med specifika önskemål. De erhöll ett förslag med offert och gillade det vi presenterade. Nu har vi kört i gång arbetet och är väldigt stolta över att ännu en gång få chansen att visa vad vi kan åstadkomma, säger Andreas Lindberg med ett förflutet i företaget sedan 1997. Allt under ett tak

Falu kommun, Falu Energi & Vatten, ISP, VM i Falun 2015, The Phone House och Byggarna AB är några av IR Skylts övriga uppdragsgivare.

– Anledningen till att många väljer att samarbeta med oss är att vi har egen produktion och därmed inte behöver outsourca arbetet till någon annan. Vi har allt inhouse och erbjuder dessutom riktigt konkurrenskraftiga priser, säger Andreas Lindberg. Sedan 1998 producerar man fyrfärgsbilder i stora format. Andreas betonar vikten av att följa utvecklingen i branschen och därför genomför man kontinuerligt nya investeringar. – Förra året investerade vi i en miljövänlig maskin som till och med är godkänd för tryck på leksaker. Det ligger helt i linje med vår miljöpolicy att arbeta med miljövänliga material. Investeringen uppgick till 1,5 miljoner kronor och sedan tio år tillbaka har vi investerat strax över 10 miljoner kronor i nya maskiner, berättar han. God personalvård

På IR Skylt AB är mån om sina anställda, samtidigt som man hela tiden är på jakt efter nya, duktiga medarbetare. Andreas vidareutvecklar det hela och berättar att man även hjälper personer som har det svårt att komma ut i arbetslivet. – Nyligen tog vi emot en praktikant som verkligen visade framfötterna hos oss. Det blev mer eller mindre en självklarhet för oss att anställa honom, säger Andreas. Han berättar avslutningsvis att man hoppas kunna investera i såväl nya lokaler som nya maskiner framöver. Tillsammans med nya, engagerade medarbetare borgar det för en fortsatt god utveckling i IR Skylt AB. Research: Arn Omanovic Text: Örjan Persson

fakta - Bildades av Matti Lindberg 1975 - Firar 40-årsjubileum 2015 - Fem anställda samt ytterligare två vid behov - Omsatte 4,5 miljoner kronor 2013 - Kontor och produktion under ett och samma tak - Jobbar endast med den senaste tekniken - Flyttade in i nya lokaler så sent som i december 2013

Helhetskoncept kring betonghåltagning, sanering och rivning Det finns gott om erfarenhet i Dala Betongborrning AB. Företaget står för ett helhetskoncept kring betonghåltagning, sanering och rivning och ser till att hela tiden verka i branschens framkant. Det gör Dala Betongborrning till ett givet val för regionens byggföretag.

Med ett förflutet som bland annat snickare och långtradarchaufför, samt innehavare av körkort inom alla körkortsklasser började Torbjörn Hedberg arbeta i betongbranschen för 15 år sedan. 2011 valde han att stå på egna ben och etablera Dala Betongborrning AB som ensam ägare. Verksamheten sysselsätter fem heltidsanställda samt ytterligare tre personer som rycker in vid behov. Bolaget är verksamt i både Dalarna och Stockholmsregionen och förfogar över en maskinpark som skapar en väsentlig bredd. Vägsågar, bilningsrobotar, kärnborrmaskiner, golvsågar, handsågar, handborrmaskiner med mera utgör förutsättningar för bolagets starka koncept, vilket omfattar tre huvudsakliga arbetsområden; betonghåltagning, sanering inklusive asbestsanering samt rivningar. Man jobbar mot både privat och offentlig sektor, företrädesvis inom bygg och industri. Hög kapacitet

Avseende betonghåltagning sågar man bland annat hål för dörrar, hisschakt och trappor. Man kan även borra hål i väggar och golv för exempelvis ventilation, vatten, avlopp och el. Sanering och asbestsanering sker i bland annat rör och fönster, och härutöver jobbar man också med rengöring av oljetankar och andra hälsofarliga objekt och material. När det gäller rivningar tar man sig an byggelement i såväl trä som tegel och betong. – Vi åtar oss alla typer av rivningsuppdrag. I Hasselby Strand i Stockholm sågade vi, enligt kundens önskemål, itu en hel byggnad, säger

Torbjörn Hedberg och tillägger att man har kapacitet att riva riktigt stora objekt, såsom industrilokaler, verkstäder, panncentraler och kontorslokaler. – I samband med varje rivning sorterar vi materialet i olika kategorier och därefter är det vi som fraktar bort materialet till återvinningscentralen, berättar Torbjörn. Blickar framåt

I en diger kundkrets märks uppdragsgivare som Byggtrio, Borlänge och Falu kommuner, Borlänge Energi, Tuna Bygg, HSB och Dios. På Dala Betongborrning strävar man alltid efter att utföra bra jobb och man lämnar alltid arbetsplatsen städad och ren efter sig. – Ambitionen är att alla våra kunder ska vara nöjda och vi tror att det är just därför som många väljer att återkomma till oss. En annan anledning är att samtliga medarbetare i företaget har många års erfarenhet av branschen, tror Torbjörn Hedberg. Han spår en fortsatt god utveckling i firman och räknar med att plocka ytterligare marknadsandelar i Dalaregionen. – Och självklart ska vi fortsätta investera i maskinparken då vi anser att man hela tiden måste följa de senaste trenderna i branschen för att ligga i dess framkant. På så sätt står vi stadigt med ett koncept som upprätthåller vår höga kvalitet, säger Torbjörn Hedberg. Research: Arn Omanovic Text: Örjan Persson


38

falun/borlänge www.svenskleverantorstidning.se

fakta - 33 anställda - Omsatte 35 miljoner kronor 2013 - 33 konsulter - Två personer jobbar med administration - Kontor i Borlänge, Falun, Mora, Västerås och Karlstad samt personal i Stockholm - Fyra delägare - Firar tioårsjubileum 2014 - Flyttade i december 2013 in i nya kontorslokaler på över 300 kvadratmeter i Borlänge

Bygg- och industrisektorns högra hand När Structor Dalarna AB nu firar tioårsjubileum kan man se tillbaka på ett framgångsrikt decennium. Företaget jobbar med bygg- och projektledning, byggkonstruktioner och industriprojekt till en bred kundkrets över hela Sverige. Med erfarenhet från konsultarbete och eget entreprenörskap bestämde sig Göran Kihlström tillsammans med ytterligare två kollegor, plus de ursprungliga Structorgrundarna, för att starta Structor Dalarna AB för tio år sedan. Bolaget arbetar inom tre huvudsakliga arbetsområden; bygg- och projektledning, byggkonstruktioner och industriprojekt, varav det förstnämnda bland annat innefattar att hjälpa byggherrar med processledning från början till slut.

– Vi jobbar bland annat med utredningar, upphandlingar, projektledning och byggledning och upplever att vi har blivit allt bredare med åren. Vi är helt enkelt mer involverade i kundernas processer. Det gäller att förstå kundernas behov och önskemål och utifrån dessa utarbeta en bra lösning, förklarar Göran Kihlström, VD. När det gäller arbetsområdet byggkonstruktioner tog Göran och hans kollegor över en existerande verksamhet i Mora. Man genomförde nyanställningar och etablerade samma verksamhet i Falun. – Allt arbete sker med 3D-projektering och det är ett arbetsområde som vi tror starkt på. Här ligger vår största utmaning snarare i att få tag på lämplig personal och därför är vi alltid på jakt efter erfarna och utbildade personer, säger Göran Kihlström.

Projektledning

Han berättar att arbetsområdet industriprojekt startades 2007 och att det till en början gick ganska trögt, för att sedan utvecklas explosionsartat. – Här besitter vi särskild kunskap, vilket gör att vi ofta jobbar med både annorlunda och svåra industriprojekt. Vi verkar över hela Sverige och täcker alla grenar, vilket medfört att vi har breddat vår geografiska marknad väsentligt. Vi tror att vi kan ta ännu fler marknadsandelar inom det här området, spår Göran Kihlström. Kvarteret Liselhagen med sina 110 lägenheter, en Vårdcentral i Falun, Tegera Arena i Leksand och pannan för Borlänge Energi är bara några av de projekt man jobbat med. Enligt Göran är Structor Dalarna AB:s främsta styrka den erfarna och kompetenta personalen som alltid lägger sin själ i de projekt de jobbar med.

Byggteknik

– Kunderna eftersträvar hög kompetens och det är där vi vet att vi sticker ut i jämförelse med våra konkurrenter. Vi ska vara kundens förstaval, slår Göran fast och berättar att företaget är AA-klassat och utsett till gasellföretag av Dagens Industri 2010, 2011 och 2012. Man har också fått benämningen Superföretag i Veckans Affärer. I Structor Dalarna AB finns planer för vidareutveckling under kommande år, och Görans förhoppning är att företaget ska sysselsätta ett hundratal medarbetare och omsätta minst 120 miljoner kronor inom en femårsperiod. – Vi ska fokusera på lokal närvaro här i Dalarna, men vi vill också förstärka alla våra arbetsområden. Dessutom har vi planer på att etablera oss på flera nya orter, berättar Göran Kihlström.

Research: Arn Omanovic Text: Örjan Persson

Industriprojekt

Vi leder byggprocessen Tel: 010 - 130 12 00 www.structordala.se contact@structordala.se


falun/borlänge 39 www.svenskleverantorstidning.se

LOGAB – En trygg hydraulikpartner – Här jobbar vi med flera olika uppdrag, bland annat nyinstallationer av hydraulik i Stora Ensos nya maskiner. Vi säkerställer att allt fungerar som det ska och kan dessutom hjälpa till med olika arbetsinsatser i samband med processtopp, berättar Lars-Olof och passar samtidigt på att nämna några av LOGAB:s övriga uppdragsgivare; Landstinget, Sita, Nordic Miljö, Bosch, Dooria och Moälven.

Professionella arbetsinsatser, goda kundrelationer och hållna tidsplaner är ledord i LOGAB:s verksamhet. Med sin starka bredd och kompetens är LOGAB en trygg hydraulikpartner för företag i olika branscher. Lars-Olof Gärds startade LOGAB Hydraulik & Montage 2008 som idag sysselsätter fyra anställda. Lars-Olof visar ett oerhört engagemang för det han jobbar med och har lång erfarenhet av branschen. Bolaget omsatte 4,5 miljoner kronor 2013 och har nybyggnation och ombyggnation av hydraulik som huvudsysselsättningar. – Man kan säga att vi verkar inom tre huvudsakliga områden; hydraulik, mekanik och fordon, säger Lars-Olof och berättar att området hydraulik bland annat innefattar omfattande serviceuppdrag. – Vi är väldigt flexibla och underlättar för våra kunder så att dessa kan sköta underhållsarbetet i samband med tillfälliga process- eller produktionsstopp. När fabriker eller avdelningar bygger om gäller det förstås att alla slangar och maskiner kopplas och installeras på rätt sätt enligt gällande kriterier för hydraulik. Här besitter vi stor kompetens, säger Lars-Olof Gärds. Helhetslösningar

Inom området mekanik byter LOGAB ut trasiga komponenter för kunder som själva saknar tillräckliga kunskaper kring hydraulik, men ansvarsområdet kan sträcka sig betydligt längre än så.

Vill växa

LOGAB är förstås certifierat enligt Hydraulikoch Pneumatikföreningen. Enligt Lars-Olof skiljer man sig från konkurrenterna genom sin stora flexibilitet, professionalism, kvalitet och ett gott kundbemötande. Framtidsplanerna innefattar expansion och utökade marknadsandelar i hela landet. Redan i år räknar man med att nyanställa två nya medarbetare. – Vi hör till de yngsta i en bransch som är ytterst krävande och därför är vi ständigt på jakt efter kompetent personal. Det gäller att vi har muskler för riktigt stora projekt och kunna jobba med flera projekt samtidigt. Vi har tre servicebilar och ska ha minst tre till framöver för att kunna vara ännu mer flexibla, säger Lars-Olof Gärds. – För en av våra kunder sköter vi allt som rör hydraulik, från beställning och inköp till montering och underhåll av befintliga maskiner. Vi står alltså för en helhetslösning kring mekanik och hydraulik, vilket underlättar kundens arbete och skapar mer tid och utrymme för denne att koncentrera sig på sin kärnverksamhet, säger Lars-Olof Gärds.

Inom området fordon vänder man sig till entreprenörer som exempelvis behöver hjälp med att montera kopplingar på sina maskiner. Det här är en del av LOGAB:s verksamhet som LarsOlof gärna vill utveckla ännu mer framöver. En av LOGAB:s största kunder är Stora Enso. Uppdraget påbörjades i januari och beräknas pågå i flera månader.

Research: Arn Omanovic Text: Örjan Persson

En garanti för en fungerande IT-miljö En fungerande IT-miljö är väsentlig för en framgångsrik verksamhet i nära nog alla förekommande branscher. Med IT-tjänster i Dalarna och Gästrikland AB har företag och organisationer en trygg partner kring allt ifrån problemlösning till förebyggande arbete.

På kontoret i centrala Falun möter vi AnnaKarin Kristiansson, vd för IT-tjänster i Dalarna och Gästrikland AB. – Vi tillhörde tidigare IT-Hantverkarna men är ett fristående bolag sedan den 1 februari 2014, berättar Anna-Karin som har en bakgrund från informatörsyrket. Hon har arbetat mycket med projektledning, utveckling och förvaltning av

stora webbplatser och intranät. Hennes man Joakim har lång erfarenhet från IT-området, både som VD, driftschef, IT-chef och konsult. – Vi har dessutom lyckats rekrytera flera mycket erfarna och kunniga både drifts- och servicetekniker, så sammantaget har vi en bra grund av stå på när det gäller kompetensen inom IT-området, säger Anna-Karin Kristiansson. Antalet anställda har ökat från tre till åtta, vilka tillsammans förfogar över sex firmabilar. Brett tjänsteutbud

IT-tjänster i Dalarna och Gästrikland AB löser sina kunders IT-relaterade problem, men arbetar också förebyggande för att säkerställa en stabil drift hos till exempel företag, som härigenom kan fokusera på sin kärnverksamhet. Anna-Karin delar in verksamheten i tio arbetsområden; övervakning, tekniker på plats, projektledning, rådgivning, försäljning av hårdvara, smarta tavlor, Office 365, SharePoint/Intranät, utbildning samt back up online med tillgång till virtuella servrar. – Övervakning innebär att vi installerar ett program som varnar när något misstänkt inträffar, och då kan vi hjälpa kunden från distans. Här erbjuder vi också ett mycket bra antivirusprogram. När det gäller området Tekniker på plats avtalar vi en tid då en av våra IT-tekniker besöker kunden och löser dennes problem, berättar Anna-Karin. Inom området projektledning har IT-tjänster i Dalarna och Gästrikland kompetens att leda tunga IT-projekt från start till mål. Rådgivning kan till exempel innefatta råd kring investeringar så att kunden erhåller rätt IT-miljö för just sin verksamhet, och här säljer man även relaterad hårdvara.

– Smarta tavlor efterfrågas allt mer och handlar om informationsskärmar som riktar sig till kunder eller anställda. Office 365 är Microsofts satsning på molntjänster. Kunden prenumererar på sin Office-licens och blir härigenom mobil dygnet runt, oavsett var denne befinner sig. Här kan vi även erbjuda lösningar kring SharePoint/ Intranet, det vill säga programvara som är integrerad med övriga Office-program och som gör det möjligt att dela information och dokument, berättar Anna-Karin Kristiansson. Samarbete som stärker

Affärsområdet Utbildning omfattar ett flertal olika IT-kurser, och via back up online med tillgång till virtuella servrar kan företag och organisationer säkerställa verksamheten genom smarta och säkra backupsystem. Det rör sig med andra ord om ett synnerligen brett koncept kring IT-tjänster, vilket har attraherat en mängd uppdragsgivare genom åren. Miljonären Måleri AB, Bygglagret.se, Cederoths, Transportstyrelsen, NKT Cables och Nomor är bara några av dem, och Anna-Karin spår att de blir fler, inte minst med tanke på de satsningar man nu står inför. – Vi har redan ett samarbete med ett tiotal andra bolag över hela Sverige, där flera lämnade IT-Hantverkarna samtidigt som vi. Det gör oss starkare när vi förhandlar priser med våra leverantörer och vi har ett bra kompetensutbyte med varandra. Research: Arn Omanovic Text: Örjan Persson

Lars-Olof Gärds 070-312 61 41 E-post: lars-olof@logab.com


Några fakta om SUNDSVALLS kommun Grundad av Kuststaden Sundsvall grundades av Gustav II Adolf, som står staty på stadens Torg, år 1621. Kommunens näringslivsbolag www.naringslivsbolaget.se Befolkning 17:de största av landets 290 kommuner Tredje största i Norrland. Sundsvall växer År 2000 93126 innevånare År 2013 96977 innevånare (130930) Landsdel – län – landskap Norrland – Västernorrland – Medelpad Närmaste kommungrannar Timrå, Härnösand, Ånge, Nordanstig Handelsstaden Sundsvall Birsta landets näst största köpcentrum (bl.a. IKEA). IN Gallerian Norrlands största citygalleria, 25 500 kvm i centrala Sundsvall. Några tätorter Sundsvall (med stadsdelar som t.ex. Sidsjön, Skönsberg, Nacksta, Kubikenborg). Större tätorter, Matfors, Johannedal, Kvissleby, Stockvik, Sundsbruk och Skottsund. Några stora verksamheter SCA, Akzo Nobel/Stockviksverken, Sveriges enda aluminiumsmältverk Kubal, Emhart Glass Sweden (glasmaskiner), kommunen, Landstinget, fyra stora statliga verk. CSN, SPV, Försäkringskassan, Bolagsverket. Högsta utbildningen Mittuniversitetet Några kändisar från Sundsvall Kevin Walker, Gina Diravi, Gina Jacobi, Lars Ahlin, Christian Beijer, Sigrid Hjertén, Melodie MC, Kjell Lönnå, Lars Mortimer, Yohio, Anna Stadling, Helen Sjöholm. Charlotte Kalla.

Sundsvallsbron

Sundsvall i omvandling Den största branden i Sveriges historia inträffade den 25 juni 1888, då Sundsvall brann ner till grunden. Sundsvall hade då utvecklats till ett välmående centrum för sågverksindustri, trävaruexport och handel. Sundsvall var då i likhet med andra kuststäder en stad med träbebyggelse. Den 25 juni detta år var en ovanligt varm och blåsig dag och sannolikt var det en gnista från ångslupen Selånger, som då gjorde stadens befolkning hemlös över dagen. Som tur var hade stadens borgerskap sina hus mestadels väl försäkrade, vilket ledde till byggandet av Sundsvalls nuvarande magnifika stadskärna ”Stenstan”. Det stipulerades nämligen att Sundsvall skulle återuppbyggas med ”stenhus”. Ända sedan dess har Sundsvall befunnit sig i ständig förvandling. Stora industriföretag som SCA och Kubals aluminiumsmältverk (landets största elförbrukare) har vuxit fram i Sundsvall. Andra har försvunnit, som V & S spritfabrik som sålts utomlands. Nu aktuella omvandlingar är t.ex. nya Sundsvallsbron och Heffner Park. Vid Sidsjön förvandlas Kriminalvårdens tidigare sjukhusområde till en ny stadsdel. Sundsvallsbron -Europas största brobygge

Europas största pågående brobygge utförs som bäst i Sundsvall. Med sina 2109 meter blir Sundsvallsbron Sveriges längsta motorvägsbro. Brobygget ingår i ett omfattande motorvägsprojekt som berör nybygge av en vägsträcka på 20 km från Skönsberg norr om Sundsvallsfjärden till Myre söder om Sundsvall. Vägsträckningen har den största trafikmängden längs E4:an norr om Uppsala och utförs för att förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet. Sundsvallsbron leder E4:an förbi stadscentrum och förbättrar genom det miljö och säkerhet i centrala Sundsvall. Projektet beräknas vara genomfört hösten 2015. Heffner Park – tidigare Vin & Spritfabriken nu företagspark

År 2008 lades verksamheten vid Vin & Sprits stora produktionsenhet i Sundsvall ned. Vin & Sprits fabrik i Sundsvall hade då årtionde efter årtionde varit en trygg arbetsplats för medarbetare som aldrig ens kommit på tanken att verksamheten kunde läggas ned. Den 30 mars år 2008 säljer så Staten (V & S) Vin & Sprit för 55 mdr kr. till Pernod Ricard S.A., ett av världens ledande alkoholdryckesföretag och produktionsutrustningen flyttas bort. Lokalerna står i stort sett oanvända till år 2010, då fastigheten förvärvas av privatägda fastighetsbolaget Totalförvaltning AB med säte i Sundsvall. Nu börjar omvandlingen till företagspark. År 2012 döps fastigheten om till Heffner Park, efter den sedan 1800-talet i Sundsvall kände sågverksägaren och entreprenören P H Heffner.

Heffner Park

Centralt läge vid nya Sundsvallsbron

I Heffner Park, med adress Verkstadsgatan 4-12 och med ca 36 000 kvm inomhusyta, skapar Totalförvaltning AB företagsanpassade lokaler med centralt läge invid E4:an och nya Sundsvallsbrons norra fäste. I dag har Heffner Park 30-talet företag som hyresgäster och fler tillkommer. Här finns i dag exempelvis företag som Tools Sverige, Anticimex, Byggbeslag, HLL Hyreslandslaget, Würth och Onninen. Gemensamma ytor och restaurangen Vin & Matfabriken ger möjlighet till gemenskap. – I den tidigare fabriken finns också utrymmen med mycket högt i tak. Vi anpassar dem nu efterhand med mellanbjälklag för att dela dem på höjden och skapar på så sätt ytterliga utrymme, berättar Pernilla Åhlin, marknadsansvarig för Heffner Park. Sidsjö - en ny stadsdel växer fram

Med ambitionen att skapa Norrlands attraktivaste stadsdel att bo och verka i, har Sidsjö Fastigheter AB sedan 2005 omskapat kriminalvårdens tidigare sjukhusområde vid Sidsjön i Sundsvall till en ny stadsdel i stark utveckling både vad gäller markutveckling, lokalanpassning och nybyggnation. I dag har t.ex. drygt 330 människor här sin dagliga arbetsplats. Utvecklingen fortsätter med allt fler verksamheter, lägenheter, radhus och hus med högre höjder. Sidsjö Fastigheter AB bildades år 2005 på initiativ av Hans Bark och Linus Andersson, som sedan start är företagets VD respektive ordförande. Har hotell med hög beläggning

Inom området finns också Sidjö Hotell, som fem år sedan hade Sidsjö Hotell & Konferens AB en trevande start och dålig lönsamhet. Idag växer verksamheten i snabb takt. Inriktningen är ”arbetare” som vill bo lite längre samt föreningar av olika slag, men även turister och resande hittar hit. Brobygget i Sundsvall har bidragit till att bokningarna ökat och beläggningen är hög. Konferensverksamheten har också ökat betydligt. Fokus ligger på att skapa trivsel för grupper om 10-50 personer. Anläggningen rymmer 9 unika konferensrum med plats för upp till 300 personer. Sidsjö är dessutom regionens mest besökta friluftsområde med drygt 360 000 aktiva besökare per år!

En ny stadsdel växer fram vid Sidsjön.

Text: ERIK HOLLÄNDER


sundsvall 41 www.svenskleverantorstidning.se

Pema Energi AB – växer med punktliga leveranser på utsatt tid För användare av diesel, motorolja, hydraulolja, smörjolja, eldningsolja och bränslepellets är det viktigt att leveranserna sker problemfritt på överenskommen tid och plats. Omsättningen i privatägda sundsvallsföretaget Pema Energi AB, har bl.a. genom erkänt punktliga leveranser, vuxit med 12-14 % årligen sedan starten år 2006. Kunderna är både entreprenörer, industri, lantbruk och privatpersoner. Pema Energi AB omsätter nu 100 miljoner. Pema Energi AB, som har kontor, lager och förråd på Tegelvägen 2 på Nacksta industriområde i Sundsvall, grundades år 2006 av sin VD och ägare Patrik Engblom. Pema Energi AB drivs i dag med fem medarbetare. – Vår verksamhet skall alltid kännetecknas av kundservice och effektivitet, säger Patrik Engblom. Diesel – hydraul- och smörjoljor

Pema Energi AB säljer allt större mängder diesel, hydraul- och smörjoljor till åkare, entreprenörer, lantbruk, industrier och andra företag. – Vi sälja enbart pålitliga kvalitetsmärken som Shell och Mobiloil. Med dem skall man som åkare och entreprenör veta att man får säker drift med optimala och pålitliga funktioner i sina fordon och maskiner. Att vi levererar på utsatt tid, på rätt plats, har stor betydelse. En brunnsbor-

rare som arbetar i Timrå blir färdig och startar följande projekt i Njurunda på eftermiddagen. Han kan inte bli stående på grund av brist på diesel. Vi ser till att han får den, där och när han behöver den, poängterar Patrik Engblom. Eldningsolja och bränslepellets Pema Energi AB levererar också brännolja och bränslepellets. Bränslepelletsen levereras till kunderna med bulkbil, som blåser in pelletsen direkt i kundernas bränsleförråd. Leveranserna sker fortlöpande på olika rutter. Egen gasol- och oljedepå

Här på Tegelvägen 2 i Nacksta, har vi egen gasoldepå för utbyte och avhämtning som anlitas av både företag och privatpersoner. Speciellt sommartid blir det mycket privatkunder på gasolsidan. Här har vi också eget hämt- och distributionslager för motor-, hydraul- och smörjoljor för alla typer av behov, konstaterar Patrik Engblom. Öppnade eget dieseltankställe i Nacksta

Patrik fortsätter. – Den 1 mars i år öppnade vi en egen automatstation med konkurrenskraftigt pris på diesel vid Tegelvägen 2, här i Nacksta. Både företag och privatpersonaer kan nu tanka hos oss och betala behändigt med vårt eget Pema Energi- tankkort. Söderhamn – Sollefteå – Östersund

Pema Energi AB anlitas i dag förutom av kunder i närregionen Sundsvall-Timrå, av kunder inom ett stort område från Söderhamn,

nordicvibe AB – utbildar inom Core Business Skills – på engelska Sundsvallsföretaget nordicvibe AB ägs och drivs av paret Johanna och Asley Tott, som har flyttat från England till Sundsvall, där Johannas föräldrar bor. nordicvibe startade de på basen av sina erfarenheter från olika affärsområden i näringslivet. nordicvibe AB erbjuder både öppna kurser och företagsanpassade utbildningar, på engelska. Vi förser deltagarna med ”verktyg” för att rusta dem för elevator pitch/speech (att sälja in sitt företag, sig själv eller sin produkt, på rätt sätt, kort och koncist), att sälja rätt, att förhandla bra och ge bästa möjliga kundservice. – Man lär bäst när man har roligt. Vi jobbar med mindre grupper, i trygg miljö och genom rollspel och one-to-one träningar. Vi har nöjda kunder och goda referenser bland olika typer av företag. Om kunden inte är nöjd behöver kunden inte betala, berättar Johanna och Aschley.

Hudiksvall och Nordanstig i söder till Härnösand, Kramfors och Sollefteå i norr inklusive Ånge, Bräcke, Ragunda och Östersund i väster. Distributionen sker med egna tankfordon. – Vi har nyligen investerat i en ny, tredje egen tankbil, berättar Patrik Engblom avslutningsvis. Text: ERIK HOLLÄNDER

Pema Energi AB har kontor, lager, depå samt tankställe vid Tegelvägen 2, Nacksta Industriområde i Sundsvall. – Med säkra kvalitetsprodukter och leveranser på utsatt tid och plats, har vår omsättning sedan starten 2006 nu vuxit till 100 miljoner, berättar VD Patrik Engblom.

Sundsvalls Profildekor AB- firar 25 år År 1989 startade Anneli och Anders Sjöberg Sundsvalls Profildekor AB (Profildekor) vid Fridhemsgatan13 inne i Sundsvall. Numera finns verksamheten i egna lokaler, som efterhand expanderats vid Linköpingsvägen 10 i Granloholm. Profildekor har med tiden utvecklats till ett företag med allt större och modernare resurser för produktion och montering av skyltning, reklam och bildekor i stort som smått. – Vi sätter stora resurser på att återkommande förnya/modernisera maskinparken, berättar Anders Sjöberg. Bildekor har blivit stort för Profildekor, som anlitas av många välrenommerade kunder i när och fjärran. Med tiden har kundåtagandena spridits mer och mer geografiskt både västerut, norrut och söderut. Profildekor fick t.ex. för något år sedan uppdraget att stripa Ramudden Road Shows långtradare. Ramudden har på få år blivit rikskändis med i dag verksamhet runtom i landet.

Vi är kända för våra punktliga leveranser till rätt pris, på överenskommen tid och plats. Vi har därför sedan starten år 2006 vuxit till att nu omsätta 100 miljoner. Dieselolja, eldningsolja, smörjoljor, hydrauloljor, bränslepellets som leveransfordonen blåser in i ditt pelletsförråd. Vi levererar direkt till industri, entreprenörer och privata inom regionen Hudiksvall, Nordanstig, Sundsvall, Timrå, Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Ånge, Bräcke, Ragunda och Östersund.

NYHET! Sedan den 1 mars i år kan du både som företagare och privat tanka diesel till bra pris vid vår egen nyöppnade automatstation i Nacksta. Skaffa vårt eget tankkort. Vi finns med kontor, lager och depå vid Tegelvägen 2, 853 50 Nacksta Industriområde, Sundsvall. 060-150440, Patrik Engblom 070-159544 patrik@pemaenergi.se, www.pemaenergi.se


42

sundsvall www.svenskleverantorstidning.se

Tunga Verksta´n – har öppnat stor fullserviceverkstad på Nacksta industriområde Nu i mars öppnade Tunga Verksta´n I Sundsvall AB sina portar till fullserviceverksamheten med totalt 900 kvm. Tunga Verksta´n erbjuder service, reparationer, hydraulservice och ombyggnationer för lastbilar, bakgavellyftar, lastväxlare styckegods och skogskranar. Servicen utförs i den egna verkstaden och över tid också som fältservice.

Tunga Verksta´n drivs som ett verkligt familjeföretag av makarna Helén och Ingemar Andersson. I Tunga Verksta´n är också sonen Ronni, dottern Malin och hennes sambo Markus samt Markus far Jerry Byström verksamma. I branschen sedan 1997

Familjen Andersson har sedan 1997 drivit det egna branschföretaget Ingemar Andersson Timmertransport, med kontor, bas i Huli i Sundsvall.

Tunga Verksta´n - tunga resurser

Genom Tunga Verksta´n AB, kan vi nu erbjuda den service, som vi sedan start skött för egna behov. Satsningen genom Tunga Verksta´n innebär att vi nu på Nacksta industriområde kan erbjuda: 700 kvm verkstadslokaler i tre skepp med vardera 30 meters längd och 5 tons traverslyft, portöppningar med 3,6 meter i bredd och 4,7 meter i höjd, fordonslyft och andra resurser, som behövs för service, underhåll, reparationer inom mekanik, hydraulik, byggnation, omändringar och överflyttningar av påbyggnationer och tilläggsutrustning som berör lastbilar, lastbilar, bakgavellyftar, och både mobila och fasta kranar. Vi säljer och servar hela Hiabs sortiment. Vi kommer också att sälja reservdelar till lastbilar och släpvagnar till konkurrenskraftiga priser. Servicen utför vi både i den egna verkstaden och som fältservice ute hos kunderna, berättar Ingemar Andersson. – Mig vänder ni er till när ni vill ha information och boka tid för service och arbeten, berättar dottern Malin, som också sköter administrationen. 200 kvm för kontor, varuintagszon, kundmottagning, kundkafé och personalutrymmen finns i de nya lokalerna.

strycket i sex olika nivåer. Med lågt däckstryck ökar framkomligheten på vägar och mark med dålig bärighet. Marken och vägarna skonas då också. Med högre däckstryck på bra vägar sparar man däremot bränsle och färdas säkrare. Tyre Boss är m.a.o. ett flexibelt och mångsidigt nyttigt system, förklarar Ingemar Andersson. Vid Bilprovningen i Nacksta

– För att enkelt beskriva hur man hittar till Tunga Verkstán, kan jag nämna att vi finns vid Bilprovningen på Nacksta industriområde, väst på stan i Sundsvall. Byggnadens adress är Tegelvägen 10, vilket är lite missvisande för att hitta till oss, eftersom inkörningen sker från Murarvägen. Man svänger alltså av från Tegelvägen in på Murarvägen vid Bilprovningen, sedan är det enkelt eftersom vi finns nästgårds, väl synligt invid Bilprovningen, förklarar Malin Andersson.

CTI en specialitet

I mars i år Öppande Tunga Verksta´n AB sina stora portar på Nacksta industriområde i Sundsvall.

– Vi blev redan år 2004 involverade i ett CTIprojekt, som arrangerades av SCA och Skogsförsök och har sedan dess blivit något av specialister på att installera och serva CTI systemet Tyre Boss, som tillverkas av ett företag i Kanada och innebär att man under körning kan variera däck-

å p d a t s k r e v e ic v r vår moderna se . t f y l s r e v a r t s n o 700 kvm med 5 t e .s n a t s k r e v a g n u .t W W W lÄs mer på

• 5 tons traverslyft • lyftar för tunga fordon • reservdelar till lastbilar och släpvagnar. • försäljning och service av hela HIABs sortiment • portöppningar med 3,6 meter i bredd och 4,7 meter i höjd • byggnation, omändringar och överflyttningar av påbyggnationer • 700 kvm verkstadslokaler i tre skepp med vardera 30 meters längd • CTI är en specialitet. Installation och service av CTI Tire Boss. • servicen utför vi både i den egna verkstaden och som fältservice ute hos dig som kund • montering av tilläggsutrustning som berör lastbilar, bakgavellyftar, och både mobila och fasta kranar. • service, reparationer, hydraulservice, oberoende av märke, för lastbilar, bakgavellyftar, lastväxlare m.m.

Text: ERIK HOLLÄNDER


sundsvall 43 www.svenskleverantorstidning.se

Sidsjö – en ny stadsdel som vuxit fram i Sundsvall

Med ambitionen att skapa Norrlands attraktivaste stadsdel att bo och verka i, har Sidsjö Fastigheter AB sedan 2005 omskapat kriminalvårdens tidigare sjukhusområde vid Sidsjön i Sundsvall till en ny stadsdel i stark utveckling.

Med ambitionen att skapa Norrlands attraktivaste stadsdel att bo och verka i, har Sidsjö Fastigheter AB sedan 2005 omskapat kriminalvårdens tidigare sjukhusområde vid Sidsjön i Sundsvall till en ny stadsdel i stark utvecklingbåde vad gäller markutveckling, lokalanpassning och nybyggnation. I dag har t.ex. drygt 330 människor här sin dagliga arbetsplats. Utvecklingen fortsätter med allt fler verksamheter, lägenheter, radhus och hus med högre höjder. Sidsjö Fastigheter AB bildades år 2005 på initiativ av Hans Bark och Linus Andersson, som sedan start är företagets vd respektive ordförande. – När Sidsjö sjukhusområde var till salu växte ambitionen fram att skapa en av Norrlands attraktivaste stadsdelar. Inriktningen och ambitionen står fast, utvecklingen fortsätter, konstaterar Hans Bark vid företagets eget kontor centralt inom området, som har både 25 ha mark och stort byggnadsbestånd. Område med ovanligt attraktiv potential

Potentialen i området vid Sidsjön sågs av Hans Bark, nationalekonom från Umeå Universitet och då verksam som finansiell rådgivare med inriktning på fastighetsaffärer. – Det gällde att sy samman en lösning för att köpa och utveckla området. Tillsammans med en vän och gammal kund i fastighetsbranschen, som sedan tidigare hade stora fastighetsbestånd, grundade vi Sidsjö Fastigheter AB. Här finns befintliga byggnader, markområden för avstyckning och nybyggnation, allt fler verksamheter, allt mer attraktivt boende för allt fler, bra kommunikationer med närhet till centrala Sundsvall, vi har i dag en dynamisk blandning av människor med förskolebarn, skolbarn, ungdomar, yrkesverksamma och äldre. Vi har en tilltalande natur och egna djur, bl.a. 10 får. Utsikten över Sidsjön, som bl.a. har en av länets finaste badplatser, är storslagen. Potentialen för vidareutveckling är aldrig sinande och ter sig allt mer attraktiv, konstaterar en nöjd Hans Bark. Nu över 300 arbetstillfällen

Hans Bark fortsätter, - En av våra ambitioner är att ständigt skapa fler attraktiva möjligheter för verksamheter att etablera sig och verka här. Det har lyckats över förväntan. Vi gjorde nyligen en sammanställning. I dag har ca. 330 människor här sina dagliga arbeten i verksamheter. Gemensamt för etableringen av utbildnings-

företagen är den stora friskolereformen som på senare årtionde utvecklats explosionsartat. Flera för- och grundskolelärarer har valt att pröva sina egna vingar genom att bilda bolag. En tidigare kommunal rektor har tillsammans med sin familj startat Heliås Grundskola där man idag har över 300 elever. Sidsjö Vårdcentral är det senaste hyrestillskottet av stort format. Här har 7 läkare gått samman och startat ett gemensamt bolag. Efter 2 års verksamhet finns snart åtta tusen registrerade patienter vilket måste betraktas som en framgångssaga. I september månad detta år skall ytterligare ytor tas i anspråk för att möta den stora efterfrågan som råder. Sidsjö Fastigheter AB, själva fastighetsbolaget, har 10 anställda medan dotterbolaget Sidsjö Hotell & Konferens AB (med Restaurang Gårdshuset) sysselsätter cirka 15 medarbetare. Ett prisvärt naturnära hotell

För fem år sedan hade Sidsjö Hotell & Konferens AB en trevande start och dålig lönsamhet. Idag växer verksamheten i snabb takt. Inriktningen är ”arbetare” som vill bo lite längre samt föreningar av olika slag, men även turister och resande hittar hit. Brobygget i Sundsvall har bidragit till att bokningarna ökat och beläggningen är hög. Konferensverksamheten har också ökat betydligt. Fokus ligger på att skapa trivsel för grupper om 10-50 personer. Anläggningen rymmer 9 unika konferensrum med plats för upp till 300 personer. Sidsjö är dessutom regionens mest besökta friluftsområde med drygt 360 000 aktiva besökare per år! Attraktionen i området stiger

– Skanska har tidigare köpt två hektar mark och byggt 50 radhuslägenheter i två etapper och har nu för avsikt att köpa mer mark för bygge på högre höjder. Flera utländska företag är intresserade av mark/tomträtter. 98 % av vår egen lokalyta (den uppvärmda) är nu uthyrd. Vår ambition är att fortsätta att knoppa av mark och antingen själva bygga eller låta andra bygga, närmast t.ex. en skola, ett vårdhem och studentbostäder. Vi har förbättrat infrastrukturen med rondell och nya gång- och cykelvägar. Ambitionen härnäst innefattar bl.a. att ytterligare förbättra bussturerna inom området. Sedan 2005 har våra hyresintäkter ökat från 8 till 24 miljoner och vi har ambitionen att fortsätta att öka med 13-20 % per år under de kommande fem åren, avslutar vd Hans Bark.

Text: ERIK HOLLÄNDER

Sidsjö är en nygammal stadsdel som tillfrisknat sjukt bra Två kilometer från Sundsvalls centrum ligger Sidsjö. Namnet kommer från en djup insjö som heter Sidsjön. Stadsdelen intill växer, frodas och flyter stadigt ovanför ytan...

Vårdcentral

Förskolor och grundskolor

Trygghetsboende

Hotell och restaurang

Området karaktäriseras av att vara regionens mest besökta friluftsområde. Unika Sidsjö sjukhus som byggdes 1942 har under de senaste åtta åren genomgått en rejäl omvandling.

Visioner

Idag finns här drygt 800 skolbarn, nya lägenheter och radhus, restaurang, prisvärt hotell, konferensavdelning, kontorshotell, gruppboenden, trygghetsboende, vårdcentral och spännade framtidsplaner. ”Vi ska vara Norrlands bästa stadsdel att bo och verka i”

www.sidsjofastigheter.se


44

sundsvall www.svenskleverantorstidning.se

Aktivera skräddarsyr hela er konferens utan extra kostnad Ni vill ordna en konferens för era anställda eller ett företagsarrangemang för era kunder. Genom en enda kontakt samordnar Aktivera hela ert arrangemang på önskad plats, med boende, mat, aktiviteter med mera. Ni behöver bara luta er tillbaka och njuta av att allt ordas på bästa sätt. Märk väl, utan extra kostnad. Aktivera Incentive i Sundsvall AB, är i dag Sundsvallsregionens eget arrangemangsföretag. – Vi inledde vår verksamhet redan 1995 med anknytning till Hotell Södra Berget och har sedan dess utvecklats till en erfaren och komplett arrangörspartner. I dag anlitas vi av alla typer av företag och verksamheter, berättar Karin Svingstedt, som till lika delar äger Aktivera tillsammans med Anna Boman. Många kunder har tidigare också haft att göra med Anna Larsson, som när detta skrivs är mammaledig och väntas tillbaka i arbete innan sommaren. Aktivera har sitt kontor på Södra Allén 5 på Södermalm i Sundsvall. För några få till 1000 personer

– Vi anlitas av både små och stora verksamheter och ordnar konferenser och event för allt från några få deltagare, till verkligt stora arrangemang på 1000 personer, ”all inclusive”. Hittills har vi kommit att ordna arrangemang för allt från fyra till 900 personer. Kunden har en personlig kontakt genom hela affären och får en enda faktura även om många aktörer är inblandade för att lösa helheten.

Kunden betalar inget extra för vår tjänst. Vi livnär oss på provisionen vi får av dem som genomför arrangemangen, alltså våra leverantörer såsom hotell, restauranger, upplevelsearrangörer Det blir alltså inte dyrare för våra kunder, förklarar Karin Svingstedt. Tvärtom, vi hoppas vi att våra kunder kan spara tid och ägna sig åt sin kärnverksamhet och därigenom t.o.m. spara pengar genom att anlita oss. Rikligt med möjligheter

Karin Svingstedt fortsätter, -Inom Sundsvallsregionen finns det goda möjligheter att ordna bra arrangemang i stort sett oberoende av antal deltagare, smak, intressen, miljö, önskemål om boende, lokaler, aktiviteter, mat, underhållning osv. Vi anlitas vid behov för arrangemang i angränsande regioner som resten av Västernorrland, Gävleborg och Jämtland. Med åren har vi arbetat in ett brett nätverk med konferensanläggningar, restauratörer, catering, aktivitetsföretag, nöjesföretag, underhållare m.fl. Inget verkar vara omöjligt att åstadkomma. Vi kan ge massor med tips och ordnar sedan allt efter önskemål. Några exempel

I september i fjol anlitades Aktivera exempelvis av SSVABs (Statkraft SCA Vind AB) gemensamma vindkraftsbolag vid invigningen av Stamåsens vindkraftspark mellan Ramsele och Strömsund. Ursprungligen räknade man med att ca 300 skulle komma. – Intresset var emellertid mycket stort och det slutade med att vi ordnade allt med transporter, mat, tältkåtor, toavagnar, musiker, gycklare och allt annat som önskades och behövdes för närmare 700 deltagare. Både

Tillsammans hittas lösningar. Många av Aktiveras kunder väljer en aktivitet utomhus. uppdragsgivaren och deltagarna blev nöjda och alla verkade trivas, berättar Karin Svingstedt. Andra exempel på arrangemang Aktivera åtar sig att anordna berör sällskap på 5, 10, 20 eller t.ex. 40 personer. – Ett exempel på ett vanligt program är samarbetsaktiviteter för 15-50 deltagare som vi ordnar där det passar kunden bäst t.ex. i Hamnträdgården, här i centrala Sundsvall, ibland med efterföljande middag. Det kan vara allt från enkla arrangemang till sådana som verk-

ligen sätter fantasin i rörelse och kanske något deltagarna aldrig tidigare provat på konstaterar Karin Svingstedt. – Det är bra om ni i god tid börjar tänka på vårens konferens. Hör av er, så ordnar vi ett fint program på passande ställe, med mat och program enligt önskemål, säger Karin Svingstedt avslutningsvis.

Text: ERIK HOLLÄNDER

Jotech AB – växande inom el, service och automation År 2007 inledde sundsvallsföretaget Jotech AB sin verksamhet. Med ständigt växande uppdragsvolymer har en flytt till större lokaler blivit aktuell. Den 1 mars skedde därför flytten till nya lokaler nu till Regementsvägen 8 på LV5 i Sundsvall. Jotech AB anlitas av industrin, andra företag, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och privatpersoner. Som ELRÄTT-företag har Jotech AB väl utbildade medarbetare som återkommande uppdateras på den senaste tekniken. Jotech AB grundades, ägs till lika delar och drivs av Hasse Westerberg och Fredde Johansson. – Vi arbetar framförallt inom området Sundsvall och Timrå. När det behövs utför vi också jobb utanför regionen och har t.ex. erfarenhet av utlandsuppdrag i länder som Uzbekistan, Ryssland, Polen och Norge förklarar Hasse och Fredde.

Fullt utrustade servicebilar ger snabb service Jotech AB har nu skaffat sitt femte fullt utrustat servicefordon. – Med våra servicefordon blir arbetena snabbt och effektivt utförda, med rätt utrustning, på plats hos kunderna, poängterar Hasse Westerberg och Fredde Johansson.

bryggeriet planerade att köpa ny produktionsutrustning där. Vi färdigställe den nya produktionsanläggningen genom planering och installation av elmatningar och kringutrustningar, berättar Hasse och Fredde. ROT-avdrag för hushållen

– Gällande ROT-regler betyder att det är lätt för det enskilda hushållet att söka avdrag och snabbt få det som skall göras utfört. Det betyder mycket för både hushållen och oss, som skall utföra jobben, avslutar Hasse Westerberg och Fredde Johansson.

Text: ERIK HOLLÄNDER

Uppdrag inom el och service

Hasse och Fredde fortsätter. Inom el utför vi både nybyggnation och renoveringar av elanläggningar. På elsidan utför vi också alla typer av service- och underhållsarbeten. När något krånglar, behöver ses över, servas, underhållas eller ändras är vi snabbt på plats. Smarta bostäder och fastigheter med KNX

– Vi framtidssäkrar gärna bostäder med den nya KNX-tekniken. KNX-tekniken kommer nu mer och mer och skapar fastigheter med intelligenta multifunktioner, som spar energi och automatstyr timers, belysning, markiser, AC/ inneklimat m.m. berättar Hasse Westerberg. Auktoriserat Frico-serviceföretag

”Vi erbjuder nu snabb service med fem egna servicefordon”, Hasse Westerberg och Fredde Johansson, Jotech AB.

Automation för industrin och andra företag Jotech AB har också blivit en resurs när det gäller automation inom industrin. – Vi arbetar både på direkt uppdrag av industriföretag och som underentreprenörer för andra entreprenörer. Vi har byggt upp ett resursnät med företag som representerar olika specialiteter och färdigheter. Det gör att vi kan åta oss kompletta projekt och helhetslösningar. Ett exempel på automationsuppdrag är VASA Bryggeriets flytt till nya lokaler i Kvissleby. – Bryggeriet anlitade oss som tekniska rådgivare och stöd i allt från upphandling av ny produktionsutrustning, planering och installation av el och kringutrustning. Bl.a. reste Fredde ner till Italien i två omgångar, eftersom

Jotech AB är sedan fem år också ett auktoriserat Frico-serviceföretag. Genom det är Jotech AB auktoriserat för installation och service av Fricos ridåfläktar, aerotemprar och infravärmeutrustningar.

Kostnadsfri Bokningstjänst i hela norrland Konferenser Event Aktiviteter www.aktivera.com


sundsvall 45 www.svenskleverantorstidning.se

MittRör AB – Ny mångsidig resurs inom VVS-service Efter att under många år ha arbetat i flera större VVS-företag, vilket gett honom ett brett nätverk bland kunder, startade Peter Lundberg sitt eget VVS-serviceföretag MittRör AB. – Jag hade under många år funderat på att starta eget. Den 1 juni i fjol blev det av. Då grundade jag MittRör AB. Jag trodde faktiskt att det skulle vara rätt lugnt i början. Det har blivit full fart från dag ett, konstaterar Peter Lundberg. Peter Lundberg driver MittRör AB utgående från basen på Serpentinvägen 19 i Kvissleby. – Att jag startade eget beror mycket på återkommande uppmuntran av kollegor i branschen och bekanta som själva driver egna företag konstaterar Peter Lundberg. Allt inom VVS-service

VVS-service innebär bl.a. utryckning i alla väder. Peter Lundberg, MittRör AB.

– Peter Lundberg fortsätter. – Innan jag startade eget hade jag med åren i tidigare anställningar fått mångsidig erfarenhet inom många områden inom VVS-service, VVS-entreprenad, och även av VVS-arbeten på industrisidan. Med eget fullt utrustat servicefordon kan uppdragen fort komma igång och genomföras på plats. Jag arbetar därför med allt från allmän VVS-service som tining av frusna rör, till badrumsrenoveringar, vattenskador, pannrum, undercentraler, varm-, kallvattensystem och avlopp till ny- och ombyggnationer.

Anlitas av flera typer av kunder

Peter Lundberg och MittRör AB har på kort tid börjat anlitas av flera typer av kunder. Bland dessa kan nämnas enskilda företag, bostadsrättsföreningar, större och mindre fastighetsägare, försäkringsbolag och privatpersoner. – Större projekt jag tar på mig utförs i nära samarbete med byggföretag, enskilda byggare och närstående branschkollegor, förklarar Peter Lundberg. Geografiskt arbetsområde

MittRör AB har redan anlitats för uppdrag i Hassela/Nordanstig, Matfors, Sundsvall, Kvissleby, Njurunda, Timrå, Söråker och på Alnö. – Jag arbetar inom en radie på 5 mil och kan därför vara snabbt på plats samtidigt som arbetsresorna inte blir så långa, konstatera Peter Lundberg. Alltid bästa och förmånligaste lösningen

Under den senaste tiden har MittRör AB och Peter Lundberg kommit att anlitas för uppdrag som: ett nybygge på Alnö, badrumsrenoveringar p.u.a. fler byggföretag, vattenskador, om och nybyggnation av toaletter och duschar på Norra Berget, fortlöpande VVS-service för en bostadsrättsförening med lägenhetsbestånd i central-

orten Sundsvall och uppdrag av privatpersoner runtom i regionen. – Min ambition är att alltid finna den bästa och förmånligaste lösningen för varje kund, betonar Peter Lundberg. Säker Vatteninstallation

Säker Vatteninstallation är ett initiativ från VVS-branschen för att minimera risken för vattenskador, legionella, brännskador och förgiftning orsakade av bristfälliga vatteninstallationer. En Säker Vatteninstallation är utförd av Säker Vatteninstallation-auktoriserad VVS-personal på ett auktoriserat VVS-företag. Branschreglerna infördes i september 2005. – För ett branschföretag finns det egentligen inget krav på auktorisation. Men redan i dag arbetar jag enligt principerna för Säker Vatteninstallation och min ambition är att snarast bli auktoriserad, berättar Peter Lundberg avslutningsvis. Text: ERIK HOLLÄNDER

Wood Recycling AB – snabb service med lång erfarenhet för barkrivare och fluffmassamaskiner På basen av lång erfarenhet i branschen startade Ralph Moberg och Anders Lindbom år 2011 sitt företag Wood recycling AB för att erbjuda snabb service och reservdelar för barkrivare och fluffmassamaskiner. Uppdragen utförs runtom i Sverige, från Haparanda till Falkenberg och utomlands. Wood Recycling AB har sitt säte i Sundsvall, där kontor och reservdelsförråd finns på f.d. LV 5-området med kontorsadressen Regementsvägen 10, vid Södra Bergets fot. För barkrivare

Vi sköter service, reparationer och underhåll som säkrar produktionen i barkrivare. Vår service omfattar både service, återkommande underhåll och akutservice av barkrivare. Det gör att vi anlitas av mass-/pappersbruk, sågverk, värmeverk och kraftvärmeverk, förklarar Ralph Moberg. För fluffmassamaskiner

Vi är också specialister på tekniskt underhåll, service och reparationer på de fluffmassamaskiner som industrin använder för att framställa den fluffmassa som i dag ingår i ett stort antal produkter för kvinnor, män, barna- och äldrevård, säger Anders Lindblom.

ge fullservice till våra uppdragsgivare och sköta allt från problemanalys till snabbt åtgärdande av uppkomna problem, håller vi eget lager med slit- och reservdelar. Vår ambition är också att kontinuerligt utveckla nya och bättre tekniska lösningar och delar, som gör produktionen inom både sönderdelning av bark och produktionen av fluffmassa kostnadseffektivare, bättre och säkrare. Uppdrag också utomlands

När kunderna så önskar utför Wood Recycling AB också uppdrag på anläggningar runtom i Skandinavien och har t.ex. också anlitats av SCA för uppdrag i Polen. För de tillfällen där det behövs extra resurser, har Wood Recycling AB väl inarbetade relationer med ett antal andra teknikentreprenörer. Dygnet runt jour - året om

För produktionsresultaten och därmed uppdragsgivarnas ekonomi, är det viktigt att allt som stör produktionen avhjälps snarast möjlig. Vi är därför snabbt på plats, när något hänt. För att trygga produktionen i kundernas anläggningar så snabbt som möjligt erbjuder vi dygnet runt jour, året om. Vi arbetar ständigt för att skapa och underhålla långvarigt goda kundrelation, poängterar Ralph Moberg och Anders Lindblom avslutningsvis.

Eget reservdelslager

Ofta är det fråga om korta varsel och långa avstånd. Inför en snabbutryckning till en uppdragsgivare i södra Sverige, dubbelcheckar Anders Lindblom och Ralph Moberg befintlig teknikinformation om kundens anläggning inför avfärden.

Text: ERIK HOLLÄNDER

Anders Lindblom fortsätter, -För att kunna

Din nya mångsidiga VVS-installatör. Peter Lundberg 070-559 20 93 Läs mer på www.mittror.se

Vi är specialister på service och reservdelar för barkrivare och fluffmassamaskiner. Dygnet runt jour året om, för service landet runt. Ralph Moberg 072-2060044, Anders Lindblom 070-6466460, E-post: info@woodrec.se


46

sundsvall www.svenskleverantorstidning.se

Jowic Elteknik AB – engagemang & snabb service inom driv- och kraftsystem För industrier, kraftbolag, värmeverk, kraftvärmeverk, krossanläggningar, kommuner och andra som är beroende av fungerande el- och kraftförsörjning är Jowic Elteknik AB, med verksamheter i både Sundsvall och Örnsköldsvik, en komplett leverantör och servicepartner. Jowic Elteknik AB har sitt HK med kontor, verkstad och lager vid Arbetsledarvägen 12 i Birsta, Sundsvall. En filial verkar utgående från Örnsköldsvik. Firar nu 10 års jubileum

År 2004 bestämde Nils-Erik Johansson, Ulf Linde, Bert Eriksson, Ove Johansson och jag oss för att starta Jowic Elteknik AB för att ge kunderna bästa servicen genom ett bolag i egen regi. Marcus Linde och Rickard Johansson är nu i andra generation delägare tillsammans med mig. I dag omsätter vi ca 35 miljoner med 11 engagerade medarbetare och är certifierade enligt FR2000 ledningssystem, berättar Thure Wiksten. Affärsidé

Thure Wiksten fortsätter. – Vår affärsidé är sedan start att kontinuerligt vidareutvecklas tillsammans med kunderna som en stark samarbetspartner när det gäller ny utrustning, reparationer och service inom våra verksamhetsområden.

Vi erbjuder jourutryckning dygnet runt och säkrar genom den t.ex. driften på den stora containerkranen i Tunadalshamnen. När elmotorn i en liftanläggning i Skövde lade av åkte vi ner på tisdag.

Eldrifter som säkrar verksamheterna Jowic Elteknik ABs verksamhetsområden omfattar produkter, reparation och service som säkrar eldrifterna i företagens verksamheter. Att Jowic Elteknik AB är ABB Value Provider på högsta nivån, betyder att företaget säljer, lagerhåller, levererar, installerar, servar, reparerar och ombesörjer idrifttagning av ABB-utrustningar, m.a.o. både elmotorer och frekvensomriktare. Jowic Elteknik AB står också för installationer, service och underhåll av The Switch generatorer och omriktare för vindkraftverk i Sverige och Norge. Jowic Elteknik AB utrustar och säljer kompletta egentillverkade dieselgeneratoraggregat för både stationär-, mobil-, kontinuerlig- och reservkraftsanvändning till data-, värme/kraftbolag, kommunala-, landstings- och andra anläggningar. Under senare tid har man t.ex. levererat dieselgenaratoraggregat till Hammarforsens- och Långå - Parteboda vattenkraftstationer samt till SCA Timber/Bollsta. Exempel på uppdrag och kunder

– Vi byter t.ex. ut äldre släpringade elmotorer till nya frekvensomriktade asynkronmotorer i kross- och andra anläggningar. Massa- och pappersbruk är en viktig kundkategori. Vi har under senare tid t.ex. levererat frekvensomriktare (inklusive idrifttagning) till SCA Östrand och SCA Ortviken, för omställningen från olje- till pelletseldning inom ramen för deras Bioloopprojekt. På uppdrag av Andritz har vi tagit i drift samtliga ABB-omriktare till de nyinstallerade sodapannorna på SCA Östrand, SCA Obbola och Iggesunds Bruk. ABB lanserar nu en ny generation av frekvensomriktare för industrin ACS 880, som ersätter tidigare typer, vilket ger oss mer uppdrag. Vårt avtal med Schneider Electric omfattar också VAMP-utrustningar. VAMP är ett på den internationella marknaden starkt varumärke inom reläskydd. Jourutryckning - blixsnabb service

– Vi erbjuder jourutryckning dygnet runt och säkrar genom den t.ex. driften på den stora containerkranen i Tunadalshamnen. När elmotorn i en liftanläggning i Skövde lade av åkte vi ner på tisdag. På torsdag var anläggningen klar att tas i bruk igen, nu driven av en modern frekvensomriktad elmotor. Det är så vi jobbar, snabbt, där det behövs. Vi har också anlitats för uppdrag i Kina och Sydafrika, konstarerar Thure Wiksten. Text: ERIK HOLLÄNDER

Från vänster Rickard Johansson, Marcus Linde och Thure Wiksten.

Engagerad och snabb service inom allt som ni behöver när det gäller elektriska drifter och kraftsystem Läs mer på vår hemsida www.jowic.se


sundsvall 47 www.svenskleverantorstidning.se

Johannedals Mekaniska Verkstad AB – bred akutverkstad nu med utökad kapacitet Familjeföretaget Johannedals Mekaniska Verkstad AB, har sedan starten för 32 år sedan skapat sig ett namn som bred akutverkstad för regionens behov. – I och med att vi i fjol byggde nya egna lokaler på 900 kvm med 6 meters takhöjd och traverskapacitet på 5 ton, kan vi numera hantera stora fordon, maskiner och konstruktioner inomhus, berättar VD Jörgen Lundqvist. Johannedals Mekaniska Verkstad AB grundades av Ulf Lundqvist för 32 år sedan. År 2007 överlät han företag och till sönerna Jörgen och Boris, som tillsammans med deras mor Inger i dag driver verksamheten, som sysselsätter 7 medarbetare. Nybyggd verkstad o kontor finns vid Johannedalsvägen 67 i Johannedal/Sundsvall med utsikt över Alnösundet och Alnöbron. Snabba arbeten betjänar mångas behov

Stora lastbilar, entreprenadmaskiner och tunga konstruktioner, kan numera hanteras inomhus i Johannedals Mekaniska Verkstad ABs nybyggda lokaler.

– Vi är en komplett leverantör av mekaniska verkstadsarbeten, service- och underhållsarbeten. En specialitet är att vi reparerar alla typer av hydraulcylindrar. Vår styrka är att vi snabbt kan bistå kunder med akut hjälp tack vare ett omfattande lager och snabba inköpsrutiner för insatsvaror. Tillverkningen görs efter kundens ritningar och specifikationer eller förlaga. Vår

målgrupp är vattenverk, tillverkningsindustrier, serviceverkstäder, hamnverksamheter, åkerier och entreprenörer i regionen. Vi reparerar, bygger om och utrustar arbetsfordon, entreprenadredskap, skopor, plogar m.m. samt arbetsmaskiner, berättar Jörgen Lundqvist. 10 miljoner för större kapacitet

Jörgen Lundqvist fortsätter. – I fjol färdigställde vi, på 4500 kvm mark vi tidigare friköpt här på Johannedals industriområde, våra nybyggda lokaler för verkstad, lager, kontor och personalutrymmen på 900 kvm. Inklusive markberedning, nya byggnaden, maskinflyttar, nya rörsystem för tryckluft, värme och vatten, ny travers med 5 tons lyftkapacitet m.m. har vi investerat ca 10 miljoner. Vi har byggt separata utrymmen för skärande bearbetning, montering/svetsning och inomhuslager. Med 5 tons lyftkapacitet och 6 meter i takhöjd, har vi ökat vår kapacitet och kan numera inomhus ta oss an stora fordon som lastbilar, entreprenadmaskiner, dumpers, släp, flak, skyliftar, kranar/kranarmar, stora arbetsmaskiner och konstruktioner.

Bred akutverkstad för regionens behov

Våra nya lokaler har gett oss utökad kapacitet inom flera områden www.johannedalsmek.se, Jörgen 070-5376412, Boris 070-5376408

– För den som är beroende av att fordon, maskiner och utrustning i den dagliga verksamheten, är det av största betydelse att fel, haverier, slitdelar, ombyggnationer m.m. blir snabbt åtgärdade och utförda. I vår roll som akutverkstad med 32 års erfarenhet, ser vi till att arbetena görs snabbt och rätt och säkrar tillgängligheten i kundernas maskiner. Vår snabbhet blir m.a.o. lönsam för kunden, poängterar Jörgen Lundqvist. Bred kundkrets

– Vi betjänar ett stort antal kunder. Många använder oss fortlöpande för akuta arbeten både i vår verkstad och ute på fältet. Andra lämnar t.ex. regelbundet in arbetsfordon i vår verkstad för byte av slitdelar, så att maskinerna är klara att snabbt användas igen. Vi gör också nykonstruktioner, t.ex. nyligen, rälsgående underreden för tunnelrökfläktar. Reparation av hydraulcylindrar är en betydande verksamhet. Vi anlitas också för arbeten i Delta Terminal/Söråkers Hamn, SCA Tunadalshamnen och är både miljö- och kvalitetscertifierade genom FR 2000, berättar Jörgen och Boris Lundqvist avslutningsvis. Text: ERIK HOLLÄNDER


48

sundsvall www.svenskleverantorstidning.se

”Ett exempel på bra partnerskap är det vi har med NTC AB, återförsäljare av ett antal märken av entreprenadmaskiner. Där har vi finansierat ett antal maskiner av det nya maskinmärket i Sverige, Hidromek, bl.a. ett antal nya maskiner till Turebergs Åkeri i Stockholm”, Hans Lindgren SG Finans.

Hans Lindgren.

Société Generale Equipment Finance – dina säkra finansieringslösningar i dag och i framtiden Société Generale Group, med huvudkontor i Paris och representation i 85 länder med totalt 157 000 anställda, har vuxit till att i dag vara en av Europas största bank & finanskoncerner och Europas 3:e största investeringsbank. Inom företagsgruppen är Société Generale Equipment Finance med 3 000 medarbetare Nr. 1 i Europa inom equipment leasing. I Skandinavien verkar SG Finans sedan 2005 som helägt dotterföretag med i dag totalt 360 medarbetare och 22 kontor i Norge, Sverige och Danmark. Enbart i Sverige visar sig kundernas förtroende för SG Finans genom en affärsvolym på ca 5 miljarder. Stor riskspridning till ömsesidig nytta

I regionen arbetar totalt 5 säljare varav 3 utgår från Sundsvall Mats Wallberg, Sara Månsson och Fredrik Sundfors.

– Genom spridning av kreditriskerna på en mycket stor mängd objekt och företagskunder minimeras kreditriskerna för både dig och SG Finans, till fördel för båda parter. Genom att använda maskiner, fordon och annan utrustning som vi finansierar, som säkerhet. Dina relationer till andra finansiärer, banker m.fl. som kräver sedvanlig säkerhet t.ex. I fast egendom eller personliga tillgångar, berörs eller belastas alltså inte. Vår affärsidé är helt enkelt att öka din konkurrenskraft och handlingsfrihet genom rätt finansieringslösningar för kapitalkrävande utrustning, poängterar Hans Lindgren. Inom områdena Skog, Entreprenad och transport har SG Finans i Region norr vuxit

sig starka genom åren och är idag en av dem största aktörerna inom dessa områden, där man jobbar med dem ledande leverantörerna inom dessa områden. SG finans har också tagit fram en leasingprodukt för finansiering av tillbehör till maskinerna inom dessa områden, som t ex, skopor, vikplogar, rototilt, lösflak till lastbilar, aggregat till skogsmaskiner för att nämna några. Denna typ av investeringar är oftast väldigt kostsamma för entreprenörerna som fram tills idag normalt betalats med kontanta medel och därför ibland slår hårt i entreprenörens resultat och balansräkning. I vår leasingprodukt för tillbehör så leasar kunden dessa på 36 månader med 10 % restvärde och det ingår även en allriskförsäkring av utrustningen under hela löptiden, säger Hans Lindgren Teknologi – industri – transport

Hans Lindgren fortsätter, -Vi skapar och

Över fjärden ellertill genom berget? utvecklar goda relationer både enskilda företag och leverantörer av utrustning. SG Finans representerar stort branschkunnande och nära kännedom om kundernas förhållanden. Inom teknologi finansierar vi bl.a. anskaffningar inom IT, maskiner och möbler för kontor, medicinskteknisk utrustning, vending och telecom. Inom industrin finansierar vi t.ex. verkstadsmaskiner, entreprenadmaskiner, grafisk utrustning, skogs- och jordbruksmaskiner, moduler, liftar

attention.oslo.no Foto: attention.oslo.no Bild:Rundquist Tyrens arkitekter ab & Arctic Images

Du kan anskaffa och använda dina kapitalkrävande maskiner, fordon, och utrustningar på ett säkert och tryggt sätt genom rätt finansiering. SG Finans kan erbjuda rätt finansieringslösning utan att dina bankrelationer, övriga lån och säkerheter belastas.

SG Finans har också ett säljkontor i Skellefteå med två säljare som täcker Norr- och Västerbotten, Anders Hansson och Patrik Hokkanen. och kranar. På transportsidan finner kunderna hos oss bra finansieringslösningar för allt från lastbilar & trailers, containers, bussar, truckar till helikoptrar. – När du planerar en investering, kontakta oss alltid. Med vår kunskap om bransch och företagande, tar vi snabbt fram rätt finansieringsform just för dig, din investering och din situation, i både form av leasing, hyra och avbetalning, med rätt mix av löptid och restvärden, berättar Hans Lindgren.

Text: ERIK HOLLÄNDER

Oavsett om du bygger bro över Sundsvalls -

och effektiv maskinpark utan att binda

din investering av utrustning. Vi finansierar allt inom entreprenad, bergborrning och fordon. Ditt företag får tillgång till modern

Besök oss på w w w.sgfinans.se eller kontakta Daniela Zethelius på tel. 08 - 470 95 26 eller mob. 070 - 598 85 47

fjärdentill eller Norra länken genom Stockkapital i utan utrustningen. Vi finansierar tillgång modern och effektiv maskinpark att binda kapital även holm, lönar det sig att välja finansiering utrustning inom IT/ kontor, industri, trans i utrustningen. Vi Finance finansierar från SG Equipment när du även skall utrustning por t och flyg. inom IT/kontor, investera i ny utrustning. Vi hjälper dig Över fjärden eller genom berget? industri, transport och flyg. med Leasing, Hyra eller Avbetalning för bygger vill vi vara med Oberoende av vad du

Oavsett om du bygger bro eller över Sundsvallsfjärden eller Besök oss på www.sgfinans.se kontakta på 08-470 00. Norra oss länken genom95Stockholm, lönar det sig att välja finansiering från SG Equipment Finance när du skall investera i ny utrustning. Vi hjälper dig med Leasing, Hyra eller Avbetalning för din investering av utrustning. Vi finansierar allt inom entreprenad, bergborrning och fordon. Ditt företag Oberoende av vad du bygger vill vi vara med dig på resan Oavsett om du bygger bro över Sundsvallsfjärden eller Norra länken genom Stockholm, lönar det sig att välja finansiering från SG Equipment Finance när du skall investera i ny utrustning. Vi hjälper dig med Leasing, Hyra eller Avbetalning för din investering av utrustning. Vi finansierar allt inom entreprenad, bergborrning och fordon. Ditt företag

får tillgång till modern och effektiv maskinpark utan att binda kapital i utrustningen. Vi finansierar även utrustning inom IT/kontor, industri, transport och flyg. Besök oss på www.sgfinans.se eller kontakta oss på 08-470 95 00

Över fjärden eller genom berget? dig på resan

attention.oslo.no Foto: attention.oslo.no Bild:Rundquist Tyrens arkitekter ab & Arctic Images

Oavsett om du bygger bro över Sundsvallsfjärden eller Norra länken genom Stockholm, lönar det sig att välja finansiering från Societe Generale Equipment Finance när du skall investera i ny utrustning. Vi hjälper dig med Leasing, Hyra eller Avbetalning för din investering av utrustning. Vi finansierar allt inom entreprenad, bergborrning och fordon. Ditt företag får

attention.oslo.no Foto: attention.oslo.no Bild:Rundquist Tyrens arkitekter ab & Arctic Images

attention.oslo.no Foto: attention.oslo.no Bild:Rundquist Tyrens arkitekter ab & Arctic Images

attention.oslo.no Foto: attention.oslo.no Bild:Rundquist Tyrens arkitekter ab & Arctic Images

av vad du bygger vill vi vara med dig på resan Oberoende av vad du bygger vill vi vara medOberoende dig på resan

Över fjärden eller genom berget?

får tillgång till modern och effektiv maskinpark utan att binda kapital i utrustningen. Vi fjärden finansierar även utrustning inom Över eller genom berget? IT/kontor, industri, transport och flyg. Besök oss på www.sgfinans.se eller kontakta oss på 08-470 95 00

Oberoende av vad du bygger vill vi vara med dig på resan Oberoende av vad du bygger vill vi vara med dig på resan Oavsett om du bygger bro över Sundsvallsfjärden eller Norra länken genom Stockholm, lönar det sig att välja finansiering från SG Equipment Finance när du skall investera i ny utrustning. Vi hjälper dig med Leasing, Hyra eller Avbetalning för din investering av utrustning. Vi finansierar allt inom entreprenad, bergborrning och fordon. Ditt företag

får tillgång till modern maskinpark utan att binda Oavsett och omeffektiv du bygger bro över Sundsvallsfjärden eller kapital i utrustningen. Vi finansierar även utrustning Norra länken genom Stockholm, lönar inom det sig att välja IT/kontor, industri, transport och finansiering från flyg. SG Equipment Finance när du skall investera i ny utrustning. Vi hjälper dig med Leasing, Hyra Besök oss på www.sgfinans.se eller eller Avbetalning för din investering av utrustning. Vi finansierar kontakta oss påallt 08-470 00 inom 95 entreprenad, bergborrning och fordon. Ditt företag

får tillgång till modern och effektiv maskinpark utan att binda kapital i utrustningen. Vi finansierar även utrustning inom IT/kontor, industri, transport och flyg. Besök oss på www.sgfinans.se eller kontakta oss på 08-470 95 00

Oberoende av vad du bygger vill vi vara med dig på resan Oavsett om du bygger bro över Sundsvallsfjärden eller Norra länken genom Stockholm, lönar det sig att välja finansiering från SG Equipment Finance när du skall investera i ny utrustning. Vi hjälper dig med Leasing, Hyra eller Avbetalning för din investering av utrustning. Vi finansierar allt inom entreprenad, bergborrning och fordon. Ditt företag

får tillgång till modern och effektiv maskinpark utan att binda kapital i utrustningen. Vi finansierar även utrustning inom IT/kontor, industri, transport och flyg. Besök oss på www.sgfinans.se eller kontakta oss på 08-470 95 00


sundsvall 49 www.svenskleverantorstidning.se

NTC och Abandon presenterar Hidromek – nytt kvalitetsmärke för Sverige År 2012 grundade VD Mikael Henriksson (NTC AB) tillsammans med Jesper Johansson företaget Abandon AB, för att som generalimportör från Turkiet, förse den svenska entreprenörsmarknaden med Hidromek grävare. – Hidromek har visat sig vara ett verkligt kvalitetsmärke, som mottas väl av svenska användare, konstaterar Mikael Henriksson.

Både NTC AB och Abandon AB har säte i Sundsvall, med kontor och verkstadslokaler, som senast byggts ut år 2008 till 1 000 kvm vid Lagbasvägen 3 i Birsta. NTC AB firar 25 år

North Trading Company NTC AB, som ägs och drivs av VD Mikael Henriksson firar i år 25-årsjubileum som säljare av maskiner och som ett serviceföretag, som sedan starten år 1989 tryggar funktion, ekonomi och driftsäkerhet i kundernas entreprenadmaskiner inom området Hälsingland, Västernorrland och Jämtland. – Jag startade NTC år 1989 med försäljning och service av Ljungbymaskiner. År 1997 tillkom Lundbergagenturen för Hälsingland, Västernorrland och Jämtland. Förutom försäljningen av deras maskiner har vi alltså sedan start med allt fler medarbetare utökade resurser tryggat funktion, ekonomi och driftsäkerhet i kundernas maskiner både genom service i den egna verkstaden och genom fältservice av på marknaden förekommande maskiner av olika märken, berättar Mikael Henriksson. Parismässa gav import av Hidromek

För två år sedan besökte vi en stor mässa i Paris och besökte, bland många andra utställare, turkiska Hirdomek. Den uppenbara kvaliteten i deras maskiner imponerade i första taget och vi fick veta att de redan hade fyra fabriker i Turkiet och stod i beråd att bygga sin femte, tack vare den stora och ökande världsefterfrågan på deras grävare. Vi blev kort sagt inbjudna av Hidromek att besöka dem i Turkiet. Med oss på resan hade vi en av våra kunder, en duktig entreprenör med många år i branschen, för att utförligt testa deras produkter. Han testade och körde, körde och testade och sade inte ett ord på hela dagen. Efter dagens slut sade han kort. – Om ni börjar importera Hidromek skall jag ha första maskinen. Så blev det också och ”vår testförare” blev på detta sätt en nöjd ägare till den första Hidromekgrävaren i Sverige. Med ökande kännedom om Hidromek bland svenska entreprenörer har beställningarna blivit allt fler. Hittills

”Vi kan t.ex. omgående leverera Hidromek HMK 370 HD (bilden)”. Mikael Henriksson

har vi levererat 17 Hidromekgrävare till kunder runtom i Sverige. Flera av dem har genom Abandon AB börjat byta ut allt fler maskiner i sitt maskinbestånd till Hidromek, berättar Mikael Henriksson. Hidromekgrävare för många behov

Mikael Henriksson fortsätter. – Som generalimportör av Hidromek erbjuder vi ett brett sortiment av grävare som bl.a. omfattar: Minitraktorgrävare 3,7 ton, en tvåhjulsstyrd och en fyrhjulsstyrd grävlastare 9 ton, hjulgrävare 140

W på 15,8 ton och en 200 W på 21 ton, hjuldriven materialhanteringsmaskin 22 ton och bandgrävare modeller 140, 220, 300, 370 och 540 på 15,5 till 55 ton. Hidromek - anpassat för varje kund

– Viktigt att veta är att Hidromek använder enbart premiumkomponenter i sin tillverkning, vilket ger bra förutsättningar för låg driftskostnad, effektivitet och litet behov av underhåll. Vi utför själva all behövlig anpassning enligt enskilda kunders önskemål. För svenska förhål-

landen sätter vi t.ex. in en extern elcentral, som gör det möjligt att enkelt montera och tryggt använda alla typer av anpassningar och tilläggsutrustningar. Förarmiljön är komfortabel. För svenska kunder förser vi manöverspakarna med rullstyrning, proportional styrda tiltar och tryckknappar m.m. som gör att föraren kan vilsamt/ enkelt göra ett bra jobb, konstaterar Mikael Henriksson. Text: ERIK HOLLÄNDER

Ni vill ha bra kvalitet! Vi är generalimportör av

Testad i Maskinentreprenören nr 1-2 2014 februari med mycket bra betyg! För närmaste återförsäljare se vår hemsida www.abandonab.se

Nya entreprenadmaskiner på den svenska marknaden. Vi bygger som bäst upp ett nät av regionrepresentationer. www.hidromek.se

Vi har sedan start genom vår service tryggat funktion, ekonomi och driftsäkerhet i kundernas entreprenadmaskiner i Hälsingland, Västernorrland och Jämtland. Läs mer på www.ntcab.com

Se

på:

Vi firar 25 å 1989-2014r

Stoxa 22-24 maj Monter 1346/1348

Göteborg 4-6 september Monter E:561

Testad i Maskinentreprenören nr 1-2 2014 februari med mycket bra betyg! För närmaste återförsäljare se vår hemsida www.abandonab.se


50

edition åland www.svenskleverantorstidning.se

Charmigt hotell och stugby för fiskeentusiasten På slingriga väger genom ett oerhört vackert landskap går färden ut till Bastö. Den ena vackra vyn avlöser den andra och efter cirka 30 minuters bilkörning från Mariehamn öppnar landskapet upp sig och man kommer ut på ett näs. Här finer vi gemytliga Bastö Hotell.

Maria och Andreas Gustafsson som driver anläggningen tar emot på det trivsamma lilla hotellet. – Det är litet men familjärt och många gäster kommer hit för fiskets skull. Gäddfisket är Ålands bästa, säger Maria. Bastö Hotell består av både hotellet med sina 20 dubbelrum med allt som en gäst kan önska, samt lika många stugor med fyra bäddar, kök, dusch och toalett. Hotellet har genomgått en totalrenovering och just nu lägger man sista handen inför den stundande högsäsongen. – Vi håller också på att renovera en del av stugorna, bland annat förbereder vi för nya vattenoch avloppsinstallationer, men det rör sig alltså om utvändiga arbeten. Själva stugorna är enkelt men funktionellet inredda, säger Andreas. Det helårsöppna hotellet håller god standard och givetvis finns tillgång till bastu. Vid stranden finns dessutom ytterligare en fin bastu som hotell- och stuggäster har tillgång till. Uppskattad restraurang

På hotellområdet finns också bollplan, lekplats och sandlåda samt badplats med antingen klippbad eller från brygga. – Det går att boka in sig i antingen stugorna eller på hotellet, och därefter kan man välja servicenivå efter önskemål. Många av våra golfgäster beställer våra populära golfpaket med halvpension, medan boende i stugor oftast ordnar maten själva, berättar Maria och påminner samtidigt om hotellets egen restaurang som är öppen veckans alla dagar. – Såväl våra gäster som ålänningarna själva väljer att äta middag hos oss. Här är det både

hemlagat och prisvärt. Många av ingredienserna är lokalproducerade, det är ibland nästan så att fisken sprattlar på tallriken, säger Andreas Gustafsson skämtsamt.

Ett flertal uthyrningsbara båtar och cyklar gör att det alltid finns något att göra på Bastö. Man har dessutom köpt in så kallade trampkajaker som är speciellt lämpade för fiske. Namnet kajak kan ju i mångas öron låta som något vingligt och farligt men denna typ är specialkonstruerad och mycket säker. – Många väljer att låta barnen hyra dessa och för fiskegästen finns inget bättre alternativ, menar Andreas och berättar att hotellets motorförsedda båtar har 4- och 8-hästars motorer. – En av våra stamgäster drog upp en tio kilos gädda alldeles utanför stugan så man behöver inte åka långt för att landa storfisken. Vi är noga med att vårda fisket för framtiden, så de gäddor som fångas ska släppas tillbaka. Det skyddade läget gör att gästerna inte behöver sitta inne när vinden friskar i. – Även om vi har havsutsikt från delar av hotellet och i stort sett alla stugor är det skyddande läget påfallande. Vädret brukar vara bra, vilket innebär att man i regel kan komma ut och fiska alla dagar, oavsett om man kommer i april eller november, påpekar Maria. Bastö Hotell är ett utmärkt alternativ även för konferenser eftersom anläggingen hyser en fullt utrustad konferenssal. För företagsgäster kan man också arrangera 5-kamper, guidade utflykter och fisketurer med erfarna guider. Maria berättar avslutningsvis att man även erbjuder det man kallar för ”after fishing”, och för företag, golfgrupper eller andra sällskap som vill avsluta vistelsen med en festmiddag kan man givetvis också stå till tjänst. Hotellet kan även ombesörja transfer från såväl färjeläget som flygplatsen.

Text: Örjan Persson

KONFERENSPAKET • Logi i enkelrum • Lunch vid ankomst • 2-rätters middag • Frukostbuffé • Tillgång till fullt utrustat mötesrum • För- och eftermiddagskaffe • Vatten, frukt, godis hela vistelsen Pris per person exkl. moms 1 750 kr

STUGPAKET • Fullt utrustad 4-baddsstuga • 990 kr per dygn vid lågsäsong • 1 188 kr per dygn vid högsäsong • Hyra av lakan/handduk 108 kr/pp • Slutstädning 693 kr per stuga • Högsäsong: 14 juni – 10 augusti

GOLFPAKET • Logi i dubbelrum • 2-rätters middag • Frukostbuffé • 1 Greenfee Pris per person 1 150 kr ÖVRIGT • Cyklar • Trampkajaker • Båtar • Fiske

BASTÖ HOTELL | ÅLAND Bastövägen 531 22310 Pålsböle, Åland Tel: +358(0)18 42382 basto.hotell@gmail.com www.basto.ax


edition åland 51 www.svenskleverantorstidning.se

Stark bredd i klassisk VVS-firma Åt den sistnämnda utförde Bomanson & Co AB installationer av avlopp, värme, vatten sanitet och kyla. För Självstyrelsegården bytte man hela ventilationssystemet och för Apoteksgården gjorde man en totalinsats kring VVS. Med åtta egna servicebilar är man snabbt på plats hos behövande kunder. – För oss är det synnerligen viktigt att respektera det vi kommit överens om med kunden och utföra begärda åtaganden inom de tidsramar som gäller, betonar Kaj och nämner att kunden i regel erhåller en offert mycket kort tid efter inkommen förfrågan. – Det beror förstås också på hur avancerat underlaget är, projektets art och storleken på projektet, men vi uppmanar alla som är intresserade av vad vi kan erbjuda att höra av sig till oss. Kom gärna in på ett personligt besök så tar vi tillsammans reda på vad vi kan göra för var och en, uppmanar Kaj Bomanson.

Det är en imponerande bredd som Kaj Bomanson, VD för Bomanson & Co AB, visar upp när han presenterar företaget. VVS, ventilation och asbestsanering är bara några exempel ur det breda tjänsteutbudet. Kaj Bomanson är utbildad maskinmästare. Efter ett antal år till sjöss började han arbeta i Bomanson & Co AB 1980, ett företag som hans fars kusin etablerade redan på 50-talet. Kaj är en av fyra delägare i bolaget som sysselsätter ett 20-tal anställda och som vänder sig till såväl privatpersoner som företag. Det är en synnerligen bred verksamhet som innefattar VVS, vatten, avlopp, ventilation, asbestsanering, kanalrengöring och service.

fakta - Etablerades i mitten av 50-talet - Sysselsätter ett 20-tal anställda - Fyra delägare - Omsatte drygt 4 miljoner euro 2013 - Åtta servicebilar - AAA-klassat

Komplett butik

Kaj lyfter avslutningsvis fram den egna butiken där man saluför ett mycket brett sortiment av VVS-artiklar. Mycket finns på hyllorna och det som kunden eventuellt saknar beställs hem med korta leveranstider. Det rör sig om ett helhetskoncept i butiken som uppskattas högt av företagets kunder.

Kaj Bomanson, VD. – Vi åtar oss både små och stora uppdrag och arbetar oftast utefter kundens egna ritningar, säger Kaj Bomansson och nämner uppdragsgi-

vare som Självstyrelsegården, Ålands Hälso- och Sjukvård, Mariehamns stad och Landskapsregeringen.

Research: Arn Omanovic Text: Örjan Persson

Bättre akustik med rätt undertak Undertak och akustik är A.K. Montage AB:s specialitet. De två begreppen hör i mångt och mycket samman med varandra, och genom att anlita Alvar Korpis familjeföretag går det att åstadkomma betydligt bättre ljudförhållanden i olika inomhusmiljöer. Alvar Korpi är vd för A.K. Montage AB och har ett förflutet inom byggbranschen sedan mitten av 60-talet. – Mitt jobb har mer eller mindre blivit min hobby, berättar Alvar som startade sitt företag för snart 20 år sedan. Till sin hjälp har han idag sina söner som servar kunder på Åland och i Sverige avseende montage av undertak samt akustikarbete. Det rör sig om två typer av arbetsinsatser som är nära sammankopplade med varandra. – Vi monterar undertak för att dölja installationer och kablage, samtidigt som vi åstadkommer en bra ljudmiljö. Det finns flera olika akustikprodukter för både väggar och undertak, säger Alvar Korpi och nämner bland annat Echophone, Parok och Rockphone. A.K. Montage AB vänder sig till såväl företag som privatpersoner och verkar i rollen som både

leverantör och underleverantör. På meritlistan finns flera väl utförda jobb, bland annat för Byggnadsfirma Hans Mattsson för vilka man gjorde samtliga undertak på Maxinge Centrum. Arbetet slutfördes i god tid före deadline. Ett annat jobb utförde man för Casino Cosmopol i Stockholm där man verkade i rollen som Skanskas underleverantör och monterade flera olika typer av undertak. Det var ett stort och komplext arbete som pågick i nio månader.

På Paf Casino i Mariehamn utförde man ett liknande arbete under stor tidspress. Samtliga jobb inspekterades efteråt och inga anmärkningar gick att finna. Precision och kvalitet

Alvar Korpi märker att A.K. Montage AB har ett gott rykte i branschen. – Kunderna anlitar oss eftersom vi arbetar mycket professionellt. Vi är dessutom mycket

punktliga och håller uppsatta tidsramar. Precision och kvalitet är ledord i verksamheten, och vi ställer alltid upp på de tider kunderna önskar. Det är viktigt att vi är flexibla, poängterar Alvar Korpi som räknar med en fortsatt god utveckling i företaget. Research: Arn Omanovic Text: Örjan Persson

A.K. Montage AB Vikingagränd 5, 221 00 Mariehamn Telefon +358-18-23400, www.bomansons.ax Öppettider: Måndag-Fredag 8-17, Lördag 9-13

Alvar Korpi VD Marviksvägen 68 22160 Mariehamn +358 457 3454162


52

edition åland www.svenskleverantorstidning.se

Byggfirma utan begränsningar När det gäller bredd är det få byggföretag på Åland som kan mäta sig med Andersons Ombyggnads AB. Man utför allt ifrån mindre reparationer till komplett nybyggnation, och verkar över hela Åland. Roger Anderson har hela 35 år bakom sig i byggbranschen och det fanns med andra ord gott om erfarenhet redan 1998 då han startade Andersons Ombyggnads AB. Vi träffar honom på kontoret i Mariehamn, men härutöver finns verksamheten också representerad i Saltvik. Sex anställda upprätthåller företagets breda byggkoncept som spänner över det mesta som rör byggnation över hela Åland. Man vänder sig till företag, kommuner och privatpersoner, och för de sistnämnda bygger man till exempel arkitektritade lösvirkeshus, villor och fritidshus. Även renoveringsarbeten är en del av utbudet, liksom arbeten med försäkringsskador. – Det kan till exempel handla om en vattenskada eller att återställa en lokal efter ett tillbud. Vi slipar även trägolv och behandlar dem med lack eller olja, och härutöver jobbar vi också med kakel- och klinkersättning, säger Roger Anderson och understryker att företaget har våtrumsbehörighet.

Totalentreprenader

Nyligen avslutade Andersons Ombyggnads AB en tillbyggnation av ett daghem i Geta kommun. Företaget är trippel A-klassat och Roger framhåller mer än gärna sin personal som en förklaring till företagets goda anseende i branschen. En annan är firmans imponerande bredd. – Vi står för totalentreprenader där vi ansvarar för allt och även kallar in andra entreprenörer vid behov, berättar han. Stark maskinpark

Roger nämner också den ändamålsenliga maskinparken som innefattar två grävmaskiner med vilka man bland annat gräver grunder, en teleskoptruck, en traktor, saxliftar och skylift. – Dessa hyr vi även ut, liksom byggnadsställningar, berättar Roger Anderson. Och apropå uthyrning ingår ytterligare en del i Andersons Ombyggnads AB:s koncept. Man hyr även ut uppställningsplatser för fritidsbåtar under vintersäsongen. Research: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Imponerande bredd i ledande byggfirma Allbygg AB är ett av de ledande byggföretagen på Åland. Med en erfaren och kompetent personal, maskiner i toppklass och lång erfarenhet av branschen åtar man sig allt ifrån mindre reparationsarbeten till komplett nybyggnation.

Allbygg AB närmar sig 25-årsåldern, och det var bröderna Christer och Birger Lindblom som etablerade firman 1990. VD är Anders Sundblom som vi träffar på kontoret på Strandnäs i Mariehamn. – Vi är en av de ledande byggfirmorna här på Åland och företräder ett koncept som innefattar allt ifrån mindre reparationsarbeten till komplett

nybyggnation. Vi åtar oss till exempel om- och tillbyggnation och kan även utföra riktigt stora projekt där vi agerar i rollen som totalentreprenör, berättar Anders Sundblom som i dagsläget har 45 anställda. Det rör sig om synnerligen erfarna och kompetenta yrkesarbetare med lång erfarenhet av branschen, men man anställer också nyutexaminerad arbetskraft i syfte att

säkerställa återväxten i såväl företaget som branschen i stort. Bred kundkrets

Den kunniga personalen i kombination med ändamålsenlig maskinell utrustning skapar en bredd som få konkurrenter på Åland kan matcha. Man förfogar över egna kakel- och klinkersättare med våtrumsbehörighet och samarbetar med såväl arkitekter som underleverantörer i de olika projekt man åtar sig. – Vi värnar om att stödja det åländska samhället och försöker i så hög utsträckning som möjligt att anlita lokala underentreprenörer och leverantörer, säger Anders Sundblom och berättar att man vänder sig till såväl privatpersoner som företag, kommuner och Landskapsregeringen på Åland. Stora projekt

För den sistnämnda arbetade man i två år i olika etapper, och just nu genomför man ett nybyggnadsprojekt på Västernäs i södra Mariehamn där man bygger ett flervåningsbostadshus med sammanlagt 23 lägenheter. Allt beräknas stå klart till hösten. – Tidigare har vi arbetat på uppdrag av sjukhuset på Åland där vi genomförde ombyggnationer på primärvårdsbyggnaden och medicinavdelningen. Ett annat jobb utförde vi på Trobergshemmets äldreboende här i Mariehamn, berättar Anders Sundblom som ser ljust på företagets framtid. – Vi har haft en god tillväxt i bolaget och alla arbetar hårt för att den utvecklingen ska fortsätta. Vi ser framåt med tillförsikt. Research: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Nabbvägen 1, AX-22100 Mariehamn Telefon: +358-18-23 411, Fax: +358-18-23 920


edition åland 53 www.svenskleverantorstidning.se

En av Ålands äldsta byggfirmor Byggnadsfirma Hans Mattsson AB är en av Ålands äldsta och ledande byggfirmor. Företaget grundades 1981 av Hans Mattsson och drivs idag av andra generationen genom sonen Kjell Mattsson. Kjell började jobba i företaget några år efter starten och 2004 tog han över verksamheten efter fadern. – Vi är ett renodlat byggföretag och utför i huvudsak större entreprenader. Stora fastighetsbyggen med betongstomme är vår specialitet, säger Kjell.

Det krävs en omfattande utrustning för att gjuta med betong. I företagets maskinpark finns bland annat tre Liberkranar med en lyftkraft på åtta ton. Byggnadsfirma Hans Mattsson har kontor, lager och verkstad i Möckelö. Där har företaget egna utrymmen på 3500 kvadratmeter lageryta med en frihöjd på fem-sex meter inomhus för lagring av material, maskiner och utrustning. Hög klass

Byggnadsfirma Hans Mattsson sysselsätter idag cirka 40 anställda. – Det är en mycket hög klass på våra anställda och många har jobbat på företaget länge. Vi har en hög kvalitet på våra arbeten och är alltid klara i tid, säger Kjell.

Bland nyligen utförda projekt kan nämnas byggnation av Maxinge köpcenter i Mariehamn och Posten Åland i Jomala. – Just nu bygger vi tre bostadshus med vardera 18 lägenheter på Solberget. Vi gör också en tillbyggnad på Hotell Pommern i Mariehamn centrum, där det ska bli 90 nya hotellrum. Företaget bygger också 50 lägenheter för Mariehamns fastighetsbolag Marstad och en totalombyggnad på försäkringsbolaget Alandias huvudkontor. Dessutom utför företaget en stor om- och tillbyggnad av byggvaruhuset i Mariehamn. – Vi har totalt cirka 150 personer igång tillsammans med underleverantörer och samarbetspartners. De flesta projekt har vi generalentreprenaden på, säger Kjell.

Byggnadsfirma Hans Mattsson bygger åt både industrin, kommunerna och Landskapsregeringen, men också åt företag och privatpersoner. Företagets styrka ligger i en lokal förankring, lång erfarenhet och ett stort engagemang i byggnadsfrågor och kundrelationer. Research: Stefan Carewall Text: Örjan Persson


54

edition åland www.svenskleverantorstidning.se

Imponerande bredd! Inom den åländska byggsektorn finns en riktigt stark och traditionstyngd aktör, Holmbergs Ab. Företaget vänder sig till privatpersoner, byggföretag och byggherrar med ett komplett koncept kring konstruktioner i stål, aluminium och glas. Holmbergs Ab grundades 1963 och ägnade sig inledningsvis åt tillverkning av mindre stålarbeten, oljebehållare samt underleverantörsjobb till leksakstillverkaren Plasto. Vi möter bolagets vd, Sven-Erik Holmberg, som beskriver verksamheten som ett teknikföretag med sina specialområden inom byggkonstruktion i stål och aluminium, glas och inglasning. Man levererar också portsystem från välkända Crawford och är en auktoriserad producent av SAPA Byggsystem. – Vi vänder oss till privata hushåll, byggföretag och byggherrar och företräder ett brett koncept som innefattar det mesta rörande modern byggteknik, säger Sven-Erik och visar upp den ändamålsenliga anläggningen i Mariehamn. Här finns bland annat en allmän verkstad, en rostfri verkstad, svarvverkstad och en aluminiumverkstad som tillsammans skapar en hög kapacitet och många möjligheter för kunderna. Hög kapacitet

Bredden är imponerande i Holmbergs Ab. Smides- och stålkonstruktioner med allt ifrån dimensionering och ritning till leverans är en specialitet, liksom aluminiumkonstruktioner såsom fönster, dörrar och fasader. Man lägger glastak, installerar portar från Crawford och Prido för industri och privatpersoner, levererar balkonginglasning och räcken från Lumon och erbjuder områdesskydd. Härutöver jobbar man

med metallbearbetning, svarvning och fräsning, hydraulikinstallationer, maskinunderhåll och service. Man levererar och installerar även högtrycksbrandsläckningssystem, typ Hi-Fog. – Vi har jobbat hårt för att utveckla en bred verksamhet, det är ett medvetet val som vi har gjort. Vi arbetar långsiktigt med bland annat placeringar och fastighetsuthyrning. Vi var tidigt ute och började med detta redan i början av 1980-talet, säger Sven-Erik Holmberg. Han visar upp butiken på Godbyvägen i Norrböle där man saluför ett komplett koncept kring byggteknik och maskiner. Man har agenturen för ett flertal kvalitetsmärken, bland andra Atlas Copco, SKF, AGA, Kemppi, ESAB, Milwaukee, Dewalt, Kamasa, Bahco, Hilti och Sandvik. Tryggar framtiden Holmbergs Ab ägs av moderbolaget Holmbergs Fastighets Ab med fokus på uthyrning av industrifastigheter, affärs-, kontors- och föreningslokaler. Idag förfogar man över 15 industrifastigheter med en sammanlagd yta av cirka 25 000 kvadratmeter. Holmbergs Ab sysselsätter å sin sida ett 40-tal anställda, varav drygt hälften jobbar med tillverkning, montage, underhåll och service. – Utvecklingen från ett enmansföretag till dagens breda verksamhet har varit balanserad,

konstaterar Sven-Erik och berättar att man även driver verksamhet utanför Åland, främst i Stockholmområdet. Ett kontor finns i Uppsala och ambitionen är att hela tiden stå väl rustat inför framtiden. – Det går upp och ner i den här branschen, man måste vara beredd på motgångar och på att det händer saker som man inte räknat med. Den som inte har reserver försvinner. Vår filosofi är att jobba långsiktigt och se till att vi hela tiden har reserver. Det lär komma nya kriser inom den åländska byggsektorn men vi är tacksamma för vad vi byggt upp. Vår högsta prioritet är nöjda kunder och kvalitetstänk, och vi ser med tillförsikt på framtiden, avslutar Sven-Erik Holmberg. Research: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

SERVICE FÖR DIG

Godbyvägen 13 AX-22100 MARIEHAMN Telefon +358 18 23 555 • e-post: info@holmbergs.ax • hemsida: www.holmbergs.ax


edition åland 55 www.svenskleverantorstidning.se

Dags att boka sommarens Ålandssemester Åland lockar med soligt väder, skön natur, upplevelser och salta bad. Det är dags att boka sommarens Ålandssemester och det är välkända Eckerö Linjen som står för såväl sjöresan som boendet. Eckerö Linjens fartyg M/S Eckerö går från Grisslehamn i Roslagen till Eckerö på Åland. Vi träffar intendenten Jonny Karlström, som ansvarar för fartygets publika avdelningar. – Till sjöss har man skilda ansvarsområden. Jag ansvarar för dagens manskap på cirka 40 personer som har till uppgift att driva fartygets restauranger, butiker och liknande verksamhet. Kaptenen ansvarar för fartyget i övrigt, berättar han. Under vårt besök är det sportlov på Åland och det avspeglar sig också i form av Sara i receptionen, som rättar uppgifter och delar ut symboliska priser till barnen ombord. – Vi har alltid aktiviteter för barnen i samband med lov och liknande. Underhållning finns även i baren, där våra kryssningsvärdar, pianister och partyband spelar och sjunger varje dag året om, berättar Maria Hellman-Aarnio som är företagets marknads- och försäljningschef. Mat från trakten

Att vara intendent på ett fartyg som en dimmig marssöndag transporterar ett tusental personer i flera turer låter kanske inte så betungande, men om man i stället refererar till helgtrafiken, storhelger och framförallt sommartid, då passagerarantalet uppgår till 6 000 personer, ställer det helt andra krav på driften. De stora svängningarna i passagerarantalet kräver att manskapet arbetar mycket flexibelt. – Man ska också ha i åtanke att all mat tillagas ombord och det gäller till exempel även smörgåsarna. Här finns inte utrymme för halvfabrikat

och fabriksproducerad mat utan allt tillagas från grunden och med lokala råvaror så långt det är möjligt, påpekar Jonny Karlström. Han berättar att man har tecknat olika avtal med ett flertal lokala leverantörer. Vi samarbetar till exempel med en fiskare från Grisslehamn som inte bara fiskar torsken och filéar den, utan även levererar den direkt till färjan. – Vi är mycket solta över vår matfilosofi, att så långt som möjligt använda lokala producenter och göra maten ombord själva från grunden, tillägger Maria Hellman-Aarnio. Golf- och stugpaket

Fartygets fordonskapacitet är 240 förbokade bilplatser så det är klokt att reservera bilplats i god tid. Den korta överfartstiden och de generösa taxfreepriserna gör att många använder rutten Grisslehamn-Eckerö för att ”tura”. ”Många åker den tidiga färjan och tar sista kvällsfärjan hem, och hinner då med att besöka någon eller några av alla de sevärdheter som finns på Åland. Via Eckerö Linjen kan man också boka alla typer av boenden på Åland; hotell, stugor och gästhem. Även färdiga resepaket, såsom golfpaket, vilka inkluderar både båtresa, boende och greenfee samt förbokade starttider, är en av storsäljarna. Totalt kan man erbjuda cirka 450 olika stugor, varav de flesta ligger otroligt naturskönt. Att boka stuga på Åland är också populärt. Merparten av stugorna har dessutom en roddbåt som ingår i hyran. – Under högsäsong är det mestadels veckobokningar med byte på lördagar men det finns alltid stugor som man också kan boka dygnsvis, så kallade ”anytime-stugor”, berättar Maria och tipsar avslutningsvis om hemsidan där all information om stugorna och deras övriga resepaket finns. Research: Stefan Carewall Text: Örjan Persson


56

edition åland www.svenskleverantorstidning.se

Ekonomi- och juridiktjänster för åländska företag Uotila & Mattsson AB står för en bredd som få konkurrenter på Åland kan matcha. Vi talar om en juridisk och ekonomisk byrå med stora muskler och en rad olika tjänster i portföljen. – Vi står för ett helhetskoncept, säger bolagets vd, Gunnar Mattsson.

pen ofta hänger ihop. Vår ambition är att härigenom kunna tillgodose våra kunder med ett helhetskoncept, säger Gunnar Mattsson och tillägger att man även tillhandahåller tjänster inom andra juridiska områden samt rådgivningstjänster inom ekonomiförvaltning, redovisning och beskattning. Erfarenhet och spetskompetens

Uotila & Mattsson AB etablerades redan 1988 och verkar företrädesvis på Åland. Ägaren Gunnar Mattsson startade firman tillsammans med kollegan Kaj Uotila men tog över verksamheten tillsammans med Andreas Carlsson och Tony Wingert för ungefär tio år sedan. Vi träffar Gunnar på kontoret i centrala Mariehamn där han med 40 år bakom sig i branschen, och i rollen som auktoriserad revisor, dagligen servar en stabil kundkrets, bestående av små och medelstora företag. Juristerna Tony Wigert och Anders Carlsson som ansvarar för frågor kring bolags- och affärsjuridik är för företaget viktiga personer. Helhetskoncept

Affärsjuridiska och bolagsrelaterade tjänster samt revisionsuppdrag är Uotila & Mattssons specialitet. – I vårt koncept ingår med andra ord både ekonomi och juridik, men faktum är att begrepUotila&Mattsson, Åland på bild Ägaren Gunnar Mattsson

Ekonomitjänsterna innefattar bland annat revision, redovisning, bokslut, årsredovisning och skatterådgivning, men också hjälp kring ombildningar och omstruktureringar i företag. Man erbjuder också allmän ekonomisk rådgivning kring till exempel värderingar i samband med försäljning eller överlåtelse till nya ägare. Avseende juridik åtar sig Uotila & Mattsson AB alla typer av bolagsärenden och affärsjuridik, till exempel avtal, bolagsbildningar och fusioner. Helhetskonceptet är mycket uppskattat bland byråns kunder. – Vår ambition är att förmedla trygghet och arbeta nära våra uppdragsgivare med den långa erfarenhet och spetskompetens som vi besitter. Vår kunskap är omfattande inom de områden vi specialiserat oss på, men vi samarbetar dessutom med andra bokföringsbyråer här på Åland, berättar Gunnar Mattsson. Research: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Ett VVS-företag med lång erfarenhet Hebo-Rör Ab är ett traditionellt VVS-företag som vänder sig mot såväl företag och kommuner som privatpersoner på hela Åland. – Vi utför allt ifrån små, enkla VVS-installationer till större entreprenader, säger företagets vd Lennart Hellman. Hebo-Rör grundades 1972 av Fredrik Hellman och Tore Boman och drivs idag av Fredriks son Lennart Hellman. Hebo-rör erbjuder följande tjänster: • VVS installationer/service • Värmepumpsinstallationer • Butik • Svetsning av vattenledningar/avloppsledningar – Vi är en CTC-partner på Åland och säljer och installerar deras värmepumpar, varmvattenberedare och värmepannor. Vi utför också service och reparation på befintliga pannor av de flesta märken, berättar Lennart Hellman. Lennart har lång erfarenhet av VVS-branschen och har jobbat i företaget sedan 1976. Han blev

delägare tillsammans med fadern 1982 och sedan slutet av 1990-talet driver han verksamheten i egen regi. En uppdaterad personal Hebo-Rör har kontor, lager, verkstad och butik i Haraldsby i Saltviks kommun. Företaget har åtta anställda. – Personalen är ryggraden i företaget. Vi går regelbundet på kurser och utbildningar för att vara uppdaterade, säger Lennart Hellman. I det välsorterade butikssortimentet finns branschgodkända VVS-produkter, exempelvis blandare och WC, samt övrig installationsutrustning. – Vi har ett bra samarbete med ett flertal leverantörer. En av dessa är Lining som säljer produkter inom markentreprenader, till exempel ventiler, kopplingar och pumpstationer. Vi säljer deras produkter mestadels till kommuner, vattenbolag och gräventreprenörer. I verkstaden byggs specialkonstruktioner som är anpassade för olika ändamål. Med lång erfarenhet, kvalificerad personal och ett välsorterat lager kan Hebo-Rör erbjuda sina kunder bra service och snabba leveranser.

Telefon +358 18-13366 Haraldsbystrand 21, 224 10 Godby, Åland www.hebo.ax • info@hebo.ax

Uotila & Mattsson AB, Nygatan 7 B, 22100 Mariehamn Fax +358 18-13455, www.uotilamattsson.fi


edition åland 57 www.svenskleverantorstidning.se

Ålänningarnas val för säkra kommunikationsvägar Dagens och morgondagens arbetsklimat kräver flexibilitet och snabba kast. Samtidigt ökar behovet av säkra kommunikationsvägar. Här kan Just-IT Åland Ab spela en avgörande roll för företag och organisationer på den åländska marknaden. Konsultföretaget Just-IT Åland Ab grundades 2006 av Marcus Andersson och Kurt Wendelin, och duon utgör alltjämt stommen i företaget som numera sysselsätter fyra anställda och fem delägare. Kontoret ligger i Mariehamn och det är här vi träffar firmans grundare samt en tredje delägare, Patrik Wikström. – Vi är ett IT-företag med ambitionen att skapa säkra kommunikationsvägar för organisationer och företag på Åland. Vi har bland annat specialiserat oss på smarta infrastruktur- och säkerhetslösningar, men erbjuder härutöver service, installation, support, säkerhetsanalyser, backuptjänster, dataåterställning och helhetslösningar med underhållsavtal, berättar Marcus Andersson, VD. Många fördelar för kunden

Marcus och Kurt var tidigt ute när man såg de tydliga behoven av dylika tjänster. Idag erbjuder man till exempel VPN-baserade tjänster och lokala nätverk som går att nyttja var helst användaren befinner sig. – Med våra lösningar möjliggör vi säkra distansarbeten. Våra kunder ökar sin tillgänglighet

när de inte blir bundna till någon specifik plats. Flera platser kan i stället sammanbindas till en gemenskap, förklarar Kurt Wendelin. Han berättar att man idag förfogar över ett antal servrar på Åland med vars hjälp man kan erbjuda sina kunder en rad olika servicetjänster. Det kan röra sig om tjänster kring exempelvis ekonomi, produktionsmiljöer och fastighetsautomationer. Kunden erhåller ett komplett system från en och samma plats. – Vi verkar som navet i ett cykelhjul. Kunden kan finnas var som helst på Åland och vi har förmågan att sammanbinda olika företag och kommuner på ett säkert sätt, eller till exempel integrera gamla system med nya. Vi skräddarsyr helhetslösningar efter kundernas behov, säger Patrik Wikström. Microsoft Network-partner

Just-IT Åland AB har genom åren byggt upp ett omfattande kontaktnät av mjuk- och hårdvaruleverantörer. Företaget är en komplett Microsoft Network-partner, arbetar i Microsoftmiljö och innehar de licenser som krävs. Härutöver arbetar man också i Linux-, Apple- och Androidmiljöer kring arbete med mobiltelefoner och surfplattor. – Vår starka bredd gör att vi servar en mängd företag i olika storlekar, kommuner, myndigheter, församlingar med flera. Våra kunder behöver inte bekymra sig om någonting när det gäller det tekniska – vi sköter allt, säger Marcus Andersson.

Helhetslösningar från mark till tak Det är den starka bredden som kännetecknar verksamheten i åländska företaget Fjäder. Man erbjuder markstenläggning, takentreprenader, uthyrning av arbetsmaskiner samt försäljning av spabad, ett koncept som attraherar en stor och stabil kundkrets.

Fjäder bildades för snart 20 år sedan och sysselsätter idag tolv anställda som dagligen servar såväl privatpersoner som företag. Sedan tre år tillbaka utgår verksamheten från egna lokaler i åländska Jomala och det är här vi träffar kontorschef Fredrica Jansson som berättar att företaget arbetar med markstensläggning, takentreprenader, uthyrning av arbetsmaskiner samt försäljning av spabad.

– När det gäller markstensläggning lagerhåller vi marksten som vi säljer, gör hembesök hos kunden vid behov samt driver vår egen utställningshall där kunderna själva kan komma in och ta del av de olika alternativ vi erbjuder. Vi står för helhetslösningar eftersom vi även utför dräneringsarbete och har möjlighet att lägga färdig gräsmatta på rulle, berättar hon. Takentreprenader innefattar såväl tegeltak som låglutande tak. Fjäder förfogar över ett team av utbildade yrkesarbetare som genomför kostnadsfria takbesiktningar och därefter presenterar nödvändiga åtgärder och lösningar. Samtliga takläggare är TIB-certifierade. När det gäller arbete med låglutande tak jobbar man med filt/ takpapp och PVC-duk. Trygga garantier Fjäder hyr ut ett flertal olika arbetsmaskiner, såsom grävmaskiner på ett till två och ett halvt ton, hjullastare, markvibratorer, släpvagnar och båttrailers. Härutöver säljer man spabad av kvalitetsmärket Marquis från Nordiska Kvalitetspooler. Det breda konceptet har attraherat en mängd beställare, varav ORKLA, Mariehamns Parti, Byggvaruhuset och S Market Godby är några. – Vi värnar om kunderna och är så säkra på våra produkter och tjänster att vi lämnar rejäla garantier, säger Fredrica Jansson och berättar att man lämnar två års garanti på utförda markstens-

arbeten, tio års materialgaranti på Benders marksten, 30 på tegeltak samt tio på låglutande tak. Tydligt och personligt

Fredrica ser flera anledningar till att Fjäder har så många nöjda kunder. – Vi står för tydlighet och en personlig touch. Kunden erhåller en offert omgående efter genomfört hembesök och får snabbt svar på hur lång tid den aktuella arbetsinsatsen kommer att ta, säger hon. Fredrica berättar avslutningsvis att man inom en snar framtid kommer att kunna erbjuda sina privatkunder möjlighet till avbetalning på hela utbudet i samarbete med en stor bank. – Vi hoppas dessutom att vi inom loppet av en treårsperiod ska kunna erbjuda pooler med grävning, montering och tillhörande installation. Research: Stefan Carewall Text: Örjan Persson


58

edition åland www.svenskleverantorstidning.se

En specialist på elementbyggda hus Komforthus AB är ett byggföretag i Hammarland som har specialiserat sig på arkitektritade, elementbyggda hus. Företaget bildades år 2000 av Kristian Andersson och Henrik Boman under namnet Andersson & Boman. Komforthus AB har kontor och fabrik på Kattby i Hammarland och sysselsätter 15 anställda. Kristian och Henrik är utbildade till byggnadsingenjörer på Stockholms Tekniska Institut och drev varsitt företag innan de slog sig samman. I början var företaget inriktat på montering av stockstugor och allehanda bygguppdrag. Verksamheten utvecklades och efter några år började man tillverka takstolar på beställning. I samband med det kom också tankarna kring elementbyggda hus, det som idag är företagets huvudsyssla. – Vi tillverkar ytterväggar, golv och takelement i färdiga block inomhus. Oftast kommer kunden med en idé och vi gör en ritning och tar hand om kontakter med myndigheter, berättar Kristian och Henrik.

Under 2013 byggde företaget bland annat åtta modulhus på Havsvidden och nu byggs fyra parhus på Möckelö Strand. Egen mark

– Vi har köpt tre hektar mark på Hammarland, där det ska bli elva sjönära tomter till försäljning. Vi har även ett lägenhetsprojekt på Järsö på Lemland, där vi har en fastighet med åtta lägenheter med havsutsikt, berättar Kristian och Henrik. Komforthus bygger helt efter kundernas önskemål. De kan välja på att få ett nyckelfärdigt hus eller bara stomresning. Företaget har våtrumsbehörighet och utför även kakel- och klinkersättning. Takstolar

Komforthus har lång erfarenhet av att tillverka takstolar och har en egen hall där man pressar stolar till både sig själva, andra företag och privatpersoner. Företaget kan hjälpa till med nästan alla typer av takstolar och har en datastyrd såg som gör att man kan hålla exakthet och hög kvalitet på samtliga takstolar.

Från skiss till modernt elementhus.

Har du en dröm om hur ditt hus ska se ut? – då hjälper vi dig att förverkliga det. Oavsett om du tänkt bygga ett arkitektritat hus, något du skissat på själv eller utgår från något av vår typhus så har de en sak gemensamt – det är elementbyggda, prisvärda och håller hög kvalitet.

Komfort Hus Ab · Boviksvägen 70 · A X–22 240 Hammarland · Åland · Tel +358 ( 0 )18 37 604 · info @ komforthus.ax

www.komforthus.ax


edition åland 59 www.svenskleverantorstidning.se

Mycket för pengarna i unik hotellatmosfär Park Alandia Hotels breda koncept tilltalar alla. Oavsett om det rör sig om en barnfamilj på semesterresa eller en företagsgrupp på konferens kan hotellet hjälpa till och skräddarsy en vistelse som uppfyller alla behov. Redan vid ankomsten till Park Alandia Hotell märker man att detta hotell inte är som alla andra. Hotellchefen Henna Kangashaka återfinns i receptionen tillsammans med receptionisten Britt Marie Lindström och hälsar gästerna välkomna. Under vårt besök är det populära lilla hotellet fullt av folk. Park Alandia Hotell, som ligger mitt i Mariehamn med alla dess berömda sevärdheter inom bekvämt promenadavstånd, erbjuder 79 individuellt inredda rum, alla med egen toalett och dusch. I direkt anslutning till receptionen finns den gemytligt inredda restaurangen som lockar både affärsresenären och mannen från gatan som önskar en god bit mat. Baren är öppen samtidigt som restaurangen, i vilken det inte bara serveras äkta hemlagad finsk husmanskost av yppersta kvalitet, utan också rätter som förmedlar ett stycke åländsk historia när den är som bäst. Nära det mesta

Park Alandia Hotell är mycket populärt, inte minst tack vare det gemyt som präglar hela hotellets atmosfär och den höga servicenivån som man hela tiden påmins om under sin vistelse. Kort sagt; gästerna får mer för pengarna än vad priset skvallrar om. Med hotellet som bas når man de flesta av Ålands sevärdheter inom

en och en halv timmes bilresa. Fiske, golf eller skärgårdsturer lockar många gäster, liksom det populära gäddfisket som bara ligger en kort promenad bort. – Vi har ju också våra cykelturer och skärgårdstrafik till några av de tusentals öar som utgör världens vackraste skärgård, berättar Henna Kangashaka och blickar ut över skärgården som sträcker sig från Stockholm, via Åland till Åbo på det finska fastlandet. Hög kapacitet

Hotellets konferensavdelning som återfinns i sidobyggnaden är försedd med ett skjutväggssystem som gör att det går att anpassa arrangemanget efter konferensgruppens storlek. – Vi kan hysa allt ifrån mindre sällskap till stora grupper på ett 50-tal personer, men faktum är att vi också kan arrangera konferenser med så många som hundra deltagare, informerar Henna och berättar att hotellet arrangerar väldigt många mindre konferenser och företagspresentationer. Även produktpresentationer är vanliga inslag i hotellets dagliga verksamhet. Park Alandia Hotells förmåga att byta skepnad beroende på omständigheter är en del av dess framgångskoncept. – Vi anpassar oss helt efter gästernas behov. Är det en familj på skärgårdstur, eller en pensionärsgrupp som vill besöka det världsberömda marinmuseet, det gamla fartyget Pommern eller någon av alla våra medeltida kyrkor så hjälper vi till med arrangemanget, säger Henna Kangashaka. Text: Örjan Persson

Hotellchef Henna Kangashaka framför receptionsdisken och Britt-Marie Lindström som för dagen bemannar reception.

Fullt upp i mångsidigt transportföretag Ålänningarna har i företaget OK Transport en trygg och flexibel partner när det gäller säkra transporter. Ove Karlsson leder den välrenommerade firman som tack vare en ändamålsenlig fordonspark kan åta sig uppdrag för allt ifrån privatpersoner till företag och kommuner. Ove Karlsson etablerade sin transportfirma kring årsskiftet 2008-2009. Vi träffar honom i Södersunda i Jomala kommun där han förfogar över både kontor och uppställningsplats för den ändamålsenliga fordonsparken. Ove har två anställda men har möjlighet att kalla in ytterligare kompetent arbetskraft efter behov. Flexibilitet

Ove beskriver verksamheten som ett mångsidigt transportföretag. – Vi förfogar över fem lastväxlare, och tack vare tre snabblås kan vi snabbt skifta mellan olika enheter som kan kopplas till dem. Vi har Ove Karlsson, OK Transport

till exempel fyra stycken betongblandare, berättar Ove Karlsson. Här finns även möjlighet att koppla till ett skåp för att kunna köra flyttlass, eller ett maskinflak som möjliggör skrymmande maskintransporter. Stark bredd

OK Transport transporterar det mesta, såsom betong och fyllnadsmaterial, till exempel grus, sand och singel. Tack vare bolagets starka bredd, höga kapacitet och flexibilitet kan man serva en bred kundkrets bestående av såväl privatpersoner som företag och kommuner på Åland – Vi kör en hel del på uppdrag av Rafaels och har dessutom tecknat avtal med Mariehamns stad. Vi verkar inom ramen för deras olika projekt genom körningar av framför allt fyllnadsmaterial, berättar Ove som ser ljust på företagets framtid. – Det har gått bra för oss sedan starten och vi har lyckats bygga upp ett gott rykte i branschen. Vi både tror och hoppas att den positiva utvecklingen kommer att hålla i sig, säger Ove Karlsson.

Läs även tidningen på webben! Scanna QR-koden nedan.

Skarpansvägen 27, Mariehamn +358 457 343 17 71 oktransport@live.se

Norra Esplanadgatan 3, 221 00 Mariehamn | Telefon +358 181 41 30


60

edition åland www.svenskleverantorstidning.se

Miljöfokuserad tillverkare av snacks och konfektyr Norskägda Orkla är Nordens ledande leverantör av konsumentvaror och konceptlösningar till bland annat livsmedelsbutiker. I bolaget ingår Ålandsbaserade Orkla Confectionery & Snacks Finland som förser hela Norden och Baltikum med snacks och konfektyr. Orkla Confectionery & Snacks omfattar sex bolag med Norden och Baltikum som huvudsakliga marknader. Avdelningar för försäljning, marknad och administration finns i Helsingfors, och det är i just Finland som bolaget har en marknadsadel på 50 procent. Vi besöker anläggningen i Mariehamn där fabrikschef Christer Söderström berättar att man driver fem produktionslinjer; en för chips, en för ostbågar, en för formade snacks och två för djupfrysta potatisprodukter. I den 24 000 kvadratmeter stora anläggningen tillverkas så kallade taffelsnacks samt två varianter av det finländarna kallar för Oolannin; en djupfryst potatisprodukt lik pommes frites och ett potatismos som nyttjas av bland andra IKEA. – Vi förbrukar ungefär 28 000 ton potatis per år och har ambitionen att värna om de lokala producenterna. Därför är merparten av den potatis vi använder lokalproducerad, berättar Christer Söderström.

– Det innebär att vi jobbar med olika serier och utgår från konsumenternas önskemål, förklarar Christer och lyfter samtidigt fram den tydliga miljöaspekten som präglar produktionen. Tydlig miljöprägel

– Fabriken är utrustad med sitt eget reningsverk dit allt processvatten går. Reningsverket bearbetar vattnet och ur rötningsprocessen utvinns biogas som vi använder som energi i anläggningen. Den står i dagsläget för 15 procent av det totala energibehovet, berättar Christer Söderström. Orkla Confectionery & Snacks AB är förstås miljöcertifierat enligt ISO 14001. Christer spår en fortsatt god utveckling i bolaget och berättar att man har för avsikt att redan i sommar investera i en ny produktionslinje som ersätter den befintliga. Därmed ökas produktionskapaciteten med hela 30 procent. – Jag både hoppas och tror att tillväxten kommer att fortsätta och att bolaget kommer att utvecklas till högre och nya nivåer. Research: Arn Omanovic Text: Örjan Persson

Lokalanpassad produktion

Så sent som förra året slogs företagen Chips AB och Panda AB ihop till det som idag är Orkla Confectionery & Snacks AB. I Mariehamn sysselsätts 120 personer och här tar man varje år emot mellan 7 000 och 10 000 besökare, företrädesvis skolungdomar från Åland och det finska fastlandet. Det råder ett tydligt kvalitetsfokus kring alla delar av produktionen som i mångt och mycket är lokalanpassad.

fakta - Ägs av norska Orkla ASA - 120 anställda - Omsatte 50 miljoner euro 2013 - 24 000 kvadratmeter stor anläggning med fabrik, lager och kontor - Förbrukar 28 000 ton potatis per år - 50-procentig marknadsandel i Finland

Orkla Confectionery & Snacks Finland Ab Sundsvägen 420 AX-22410 Godby Åland, Finland tel. +358 20 791 8600 www.orklacs.fi

Foto: Robert Jansson.


edition åland 61 www.svenskleverantorstidning.se

Moderna teletjänster till ålänningarna Det är snabba ryck i telekommunikationsbranschen där tjänster och tekniska lösningar ökar i antal kontinuerligt. Det märker man tydligt i Ålands Telefonandelsbolag som med sina breda tjänster servar tusentals ålänningar.

Ålands Telefonandelslags uttalade ambition är enkel; att tillhandahålla ändamålsenliga, moderna och förmånliga teletjänster åt sina medlemmar. Bolaget har mer än hundra år på nacken och ägs idag av dess abonnenter, vilka i dagsläget uppgår till 7 278 stycken. Man sköter det trådbundna telenätet på Åland samt ett bredbandsnät tillsammans med Ålcom, ett bolag man driver tillsammans med Mariehamns Telefon AB. Via Ålcom – eller Ålands Telekommunikation AB som är bolagets fullständiga namn – driver man det åländska GSM-nätet, nationell fjärrtrafik mellan Åland och övriga Finland, den så kallade 109-trafiken, samt internationell trafik mellan Åland och övriga världen. Brett tjänsteutbud

fakta - Startades 1911 - 26 heltidsanställda - Omsatte 4,8 miljoner euro 2013 - Ägs av abonnenterna - Drygt 1 400 företagskunder

Vi möter Jonas Sundborg, vd för Ålands Telefonandelsbolag, som levererar bilden av ett framtidsorienterat telebolag. – Vi jobbar med framtidens kommunikation och erbjuder våra kunder helhetslösningar inom tal, data och medietjänster, säger han och lyfter fram sex huvudsakliga produktområden; fast telefoni, växellösningar, bredband, mobiltelefoni, IPTV och larm. Det förstnämnda minskar, enligt Jonas Sundborg, med mellan åtta och tio procent per år. Minskningen är dock något lägre i jämförelse med fastlandet. Växellösningar erbjuds till företag och offentlig förvaltning som har att välja mellan flera olika alternativ, till exempel fast eller virtuell växel, utefter respektive behov. När det gäller bredband erbjuder man såväl fiber som ADSL och mobilt bredband. – Strategin är att det fasta bredbandet ska uppväga minskningen i den fasta telefonin, och härutöver jobbar vi kontinuerligt med nya tjänster. Avseende mobiltelefoni är det en mycket konkurrensutsatt bransch där vi redan har investerat i 4G-nätet som beräknas vara driftklart senare under hösten, berättar Jonas.

Området IPTV omfattar ett kanalutbud som tillgodoser allas behov, och är en produkt som är på tydlig uppgång. Ålands Telefonandelsbolag exporterar kanalsignaler till det finska fastlandet och Sverige. På larmområdet är enligt Jonas Sundborg ett teknikskifte på gång. – Vi kommer inom kort att lansera digitala trygghetslarm, som till exempel en larmklocka man bär runt handleden. Om personen i fråga svimmar larmar den av sig själv, berättar Jonas och tillägger att man även kommer att digitalisera brand- och inbrottslarm. Komplett butik

bolaget. Härutöver saluför man en mängd olika telekommunikationsprodukter, såsom vanliga telefoner, mobiltelefoner, telefonväxlar, ADSLmodem och ISDN-terminaladaptrar i den egna telebutiken i Jomala. – Vår stående ambition är att erbjuda högkvalitativa telekommunikationstjänster och produkter till ett bra pris, vilket möjliggörs eftersom vi inte är ett aktiebolag med höga vinstkrav. Vi kommer att satsa kraftigt på utökade fiberanslutningar för både företag och privatpersoner, och hoppas att vi även i fortsättningen blir ålänningarnas självklara val, säger Jonas Sundborg.

Ålands Telefonandelsbolag har många goda referenser på sin meritlista. Havsvidden Konferens & Resort, Södra Ålands Högstadiedistrikt och ORKLA är bara några av de som anlitat

Research: Arn Omanovic Text: Örjan Persson

Leverantör av framtidens telekommunikation Ålands Telefonandelslag är ett användarägt telefonbolag som har som målsättning att tillhandahålla ändamålsenliga, moderna och förmånliga teletjänster. Hantverkargränd 1, AX-221 50 Jomala, Telefon +358 18 41053, jomala@altel.ax, www.altel.ax


62

edition åland www.svenskleverantorstidning.se

Massor av erfarenhet kring bygg och betong Med 25 år i branschen vet kunderna vad de får när de anlitar Marcus Söderström. Han driver den egna firman Söderströms Bygg & Betong där hans långa erfarenhet och breda kunnande kommer väl till pass.

– Jag lägger ut höjden med hjälp av laser, sprider ut betongen och drar av med en aluminiumlinjal så att det skapas en jämn yta och korrekt höjd. När betongen har torkat är det dags att slipa ytan, vilket jag gör två gånger med olika skivor, berättar Marcus. Kompletta byggtjänster

Marcus Söderström startade Söderströms Bygg & Betong för tre år sedan. – Jag har jobbat i branschen i 25 år och kände att det var dags att satsa på något eget, berättar Marcus som vi möter på kontoret i Dalkarby. Betongarbeten är hans specialitet och han gjuter allt ifrån betonggolv till husgrunder för såväl byggföretag som privatpersoner på Åland. Han beställer materialet från öns två betongleverantörer, och i regel handlar det om snabba leveranser. Noggrann process När Marcus anländer till den aktuella byggarbetsplatsen är det mesta isolerat och armerat inför själva gjutningen. Betongbilen anländer till platsen och Marcus ser till att sprida materialet på ett korrekt sätt.

Som namnet antyder åtar sig Söderströms Bygg & Betong även bygguppdrag. Det rör sig om mindre nybyggnationer, köksbyten, golvläggning, altaner, resning eller rivning av innerväggar med mera. – Förra året var jag med och byggde ett hundra kvadratmeter stort elementhus där jag byggde ytterväggarna på plats, varpå väggarna stomrestes. Åt Fögle kommun utförde jag gjutning av ett betonggolv i en 200 kvadratmeter stor lagerhall, säger Marcus Söderström som lyckats skapa sig ett gott renommé i branschen. – Det handlar om att jag är synnerligen noggrann i allt jag gör och alltid sätter kunden i centrum, förklarar han. Research: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Söderströms Bygg&Betong, Åland, på bild Marcus Söderström

Komplett aktör kring åländska byggentreprenader Byggföretaget Premont AB visar upp en imponerande bredd när det gäller allehanda bygguppdrag. Specialiteten är byggnationer i stenmaterial men Premont har kapacitet att åta sig i princip alla typer av byggentreprenader. Det firas tioårsjubileum på Premont AB, det gedigna byggföretaget som Tommy Saarinen och Roger Enström startade 2004 och som idag sysselsätter ett 15-tal anställda. – Jag och Roger har känt varandra sedan slutet av 80-talet då vi gick på Mariehamns yrkesskola för att bli snickare. Vi såg ett behov av professionella byggtjänster och satsade på att starta eget, berättar Tommy som inledningsvis valde att fokusera på byggnation i betong och sten. Allt fler ålänningar väljer att bygga sina hus helt i betong, inte minst eftersom de är energisnåla och ger en mycket god värmeekonomi. Den tunga stommen isolerar och lagrar värme, vilket förutom god värmeekonomi och god isolering ger ett jämnt inomhusklimat dygnet runt, året runt. Dessutom är stenhus nästan underhållsfria. Större entreprenader

Sedan dess har Premont AB utvecklats till en komplett byggaktör avseende större entreprenader. – Vi åtar oss allt inom bygg och vänder oss till företag, kommuner, Landskapsregeringen här på Åland och i viss mån även privatpersoner, berättar Tommy Saarinen. På Premont projekterar och ritar man husen själva, varpå de byggs enligt kundens önskemål. Man står för en helhetslösning där företagets breda kompetens kring sten och betong gör att man även kan ta sig an gjutningar, grunder, fundament och stödmurar. Kunden får med andra ord en helt nyckelfärdig lösning. Man bygger även hus i lättbetong, en produkt som tillverkas av sand, kalk och cement. Lättbetong väger betydligt mindre än vanlig betong och är dessutom både självbärande och isolerande.

Goda referenser

Premont AB har många fina referenser att visa upp. Ett äldreboende i Sunds kommun, en idrottshall i Lemlands kommun och en curlighall i Eckerö kommun är bara några av dem. Härutöver har man byggt ett stort antal industrihallar för företag och lantbruk på Åland. – Förra året gjorde vi en entreprenad på lantbruket Haga Kungsgård, en nybyggnation på 3 600 kvadratmeter, inklusive lokal för mjölkproduktion. Det var ett mycket omfattande arbete. För närvarande bygger vi betongfundament för kraftledningar på uppdrag av Kraftnät Åland som avser att bygga en ny kraftledning till det finländska fastlandet, berättar Tommy Saarinen. Research: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

SÖDERSTRÖMS BYGG & BETONG Adress: Dalkarbyvägen 4, 221 50 Jomala Telefon 040-563 19 93, E-post: marcus.soderstrom@aland.net


edition åland 63 www.svenskleverantorstidning.se

Breda tjänster för ett modernt kretsloppssamhälle Dagens avfallshantering ställer höga krav på berörda aktörer, något man är väl medvetena om på Ålands Renhållnings AB. Bolaget är störst på Åland i sin bransch och står för heltäckande insatser som främjar det moderna kretsloppssamhället.

Ålands Renhållnings AB hyr ut flak och containers i samband med exempelvis bygg- och renoveringsprojekt. När det gäller slamhantering utför man tömningar av slambrunnar samt erbjuder möjlighet att rensa rör från stopp. Området specialjobb kan handla om torrsugning för att avlägsna exempelvis isoleringsmaterial som används vid framför allt renoveringar. Här jobbar man också med rengöring och besiktning av oljetankar. Avseende insamling och hantering av återvinningsmaterial utför man till exempel balning av kartong och plast. Man ombesörjer också insamling av bioavfall, vilket sedermera behandlas genom kompostering eller liknande. Flexibilitet

Ålands Renhållnings AB grundades 1980 och ingår numera i Transmar-koncernen. 32 anställda förfogar över 25 fordon i form av allt ifrån komprimatorbilar till specialbilar. Verksamheten spänner över hela Åland och vänder sig till kunder inom såväl privat som offentlig sektor. Avfallshantering, transporter, slamhantering, specialjobb samt insamling och hantering av återvinningsmaterial står på den dagliga agendan i företaget som därmed står för ett heltäckande koncept kring allt som rör modern avfallshantering.

– Vi samlar in restavfall och återvinningsmaterial. Hela systemet bygger på att det är källsorterat innan upphämtning och därför tillhandahåller vi olika kärl för bland annat brännbart och bioavfall, tetraförpackningar och hårdplast, papper och kartong, glas och metall, berättar Robert Nylund som leder verksamheten. Han har tidigare arbetat på Miljövårdskontoret och som hälsoinspektör för att sedermera axla rollen som kretsloppsrådgivare i Ålands Renhållnings AB. Sedan 2010 innehar han vd-rollen i bolaget.

Robert Nylund framhåller den stora flexibilitet som finns i bolaget. – Det gör att vi efter många år i branschen har en förmåga att alltid hitta de bästa lösningarna för våra kunder, säger han och nämner uppdragsgivare som Orkla, Viking Line samt Fögles och Finnströms kommuner. Han siktar framåt och trivs i att verka i en bransch där kraven hela tiden är höga och utvecklingen går snabbt. – Vi kommer att fortsätta arbeta hårt framöver för att kunna erbjuda ännu mer effektiv avfallshantering och bättre transporter. Vi kommer till exempel att göra ständiga uppgraderingar av fordonsparken och också lägga stor vikt vid att upprätthålla vår höga servicegrad och våra goda relationer med våra kunder, säger Robert Nylund. Research: Arn Omanovic Text: Örjan Persson

Ett helhetskoncept kring berg och grus Berg, grus och sten är Varggropens Sand AB:s specialitet. I sitt starka helhetskoncept ingår bergsprängning, grustransporter och försäljning av grus, och man vänder sig till kunder på både Åland och i Sverige. Varggropens Sand AB har funnits genom åtta decennier. Berny Eriksson, Vd är både född och uppvuxen på samma plats där företaget funnits sedan starten. Verksamheten i företaget Varggropens Sand startades 1938-39, just innan andra världskriget bröt ut. Den finska militären var då den största kunden eftersom militären byggde upp infrastruktur på öarna. – Jag började arbeta som hjälpkarl i firman 1953 och som chaufför 1957, berättar Berny vars morbror var den som etablerade firman i början av 1950-talet.

Sedan 1970 driver Berny det familjeägda bolaget med ett tiotal anställda och företräder därmed ett koncept som inbegriper bergsprängning, grustransporter och grusförsäljning. Sonen Ture Eriksson är idag arbetsledare i företaget och dottern Mona Eriksson är ekonomiansvarig. Tures båda söner Patrik 25 år och Rikard 23 år arbetar också i företaget. Verksamheten utgår från den drygt 2 000 kvadratmeter stora anläggningen med verkstad, garage och kontor, och vänder sig till kunder på Åland men i viss mån även i Sverige. Helhetslösning

Varggropens Sand AB spränger och krossar berg i en helhetslösning som innebär att man själva även gör borrhålen. Grustransporter sker enligt kundernas önskemål och beställningar, medan grusförsäljningen sker på den egna krossanläggningen dit kunderna i regel kommer och

hämtar sina laster. Varggropens Sand ombesörjer dock utkörning till de som så önskar. Priserna är anpassade efter den åländska marknaden. Bredd, kapacitet och flexibilitet

Varggropens Sand AB förfogar över en komplett maskinpark bestående av sex lastbilar, tre grävmaskiner, tre hjullastare, fyra bergtruckar, en borrvagn och tre krossar. Detta skapar både bredd, kapacitet och flexibilitet, vilket uppskattas av företagets beställare. – Våra kunder väljer oss tack vare vår höga servicenivå och tillgänglighet. Vi kan vid behov nås 24 timmar om dygnet sju dagar i veckan. Man uppskattar förstås också den höga kompetens och långa erfarenhet vi byggt upp efter åtta decennier i branschen, säger Berny Eriksson. Research: Arn Omanovic Text: Örjan Persson

Var sak på Den åländska röda graniten är mycket populär och används framförallt till vägbeläggningar och husgrunder Vi har olika grussorter som lämpar sig för berednings- och dräneringsarbeten och eftersom vi har lång erfarenhet inom området kan vi erbjuda produkter av bästa kvalitet. Läs mer på vår hemsida www.varggropen.ax eller ring +358 33615 eller +358 4570 828248

sin plats! www.renhallningen.ax, tel. 27 580

www.renhallningen.ax, tel. 27 580


64

edition åland www.svenskleverantorstidning.se

En komplett bilskadeverkstad Ålänningarnas kompletta bilskadeverkstad heter Ålands Bil & Delar AB. I den märkesoberoende verkstaden tar man sig an plåt-, plastoch lackskador på alla bilar, oavsett märke och årsmodell.

– Vi samarbetar med alla förekommande försäkringsbolag och har även ett tiotal lånebilar som vi erbjuder våra kunder när deras bil repareras hos oss, säger Gunnar och visar sedan upp den fina butiken där man saluför nya och begagnade reservdelar och tillbehör. Allt under ett tak

Det är Gunnar Ahlström som driver skadeverkstaden Ålands Bil & Delar, ett företag han etablerade redan i början av 80-talet och som idag sysselsätter åtta personer. På anläggningen på Grönbacka strax utanför Mariehamn reparerar man plåt-, plast- och lackskador på personbilar, lätta lastbilar, husvagnar och husbilar på uppdrag av såväl privatpersoner som företag och försäkringsbolag på Åland. – Vi reparerar till exempel rutor, lagar stenskott och byter även hela vindrutor vid behov. Här jobbar vi helt märkesoberoende, vilket innebär att vi tar emot alla bilar, oavsett märke och årsmodell, säger Gunnar Ahlström.

Ålands Bil & Delar AB är återförsäljare för Kamo och Reimo som representerar mycket breda sortiment. Härtill kommer en demonteringsanläggning där man plockar delar från begagnade fordon. – I de fall kunden saknar någon del beställer vi den på direkten och i regel går det snabbt mellan beställning och leverans. Vi fixar allt och fördelen för kunden är att vi har allt under ett tak, säger Gunnar Ahlström. Research: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Modern utrustning

I den ändamålsenliga anläggningen finns bland annat en komplett lackbox, fyra liftar och en riktbänk med elektroniskt mätsystem som används för att man ska kunna precisionsrikta ett fordon.

Bredden präglar klassiskt Ålandsåkeri Lång erfarenhet, kunniga medarbetare och en imponerande fordonspark. Där har ni grundbultarna i Åkeri Söderström & Karlsson AB. Det gedigna Ålandsåkeriet har genom året byggt upp ett mycket gott rykte kring lastbilstransporter, markentreprenader och snöröjning. Åkeri Söderström & Karlsson AB är ett familjeägt bolag sedan flera decennier tillbaka. Vi träffar en av delägarna, Tore Karlsson, som har varit verksam i åkeriet i 45 år och som började arbeta redan som 15-åring i pappans sågverk. 1969 gav han sig in i åkeribranschen som ensamföretagare, men numera ägs och drivs bolaget av Tore, hans hustru Ann-Marie och sonen Stefan. Till familjen hör även dottern Cecilia. Med en årlig omsättning på cirka 1,3 miljoner euro sysselsätter verksamheten åtta heltidsanställda samt ytterligare tre personer som kallas in vid behov. Kunderna finns företrädesvis på Åland men också i viss mån i Sverige.

Åkeri Söderström & Karlsson AB har tre huvudsakliga arbetsområden; lastbilstransporter, markentreprenader och snöröjning, varav det förstnämnda sker för såväl industrin som offentlig sektor. – När det gäller markentreprenader jobbar vi med husgrunder, planering av tomter och mindre vägbyggen. Vi jobbar också med vatten och avlopp inklusive enskilda avloppsanläggningar i fastigheter som inte är anslutna till det kommunala nätet. Snöröjning utför vi på både kommunala och privatägda vägar, berättar Tore Karlsson. Till sin hjälp har man en imponerande maskinpark, bestående av sex lastbilar, lika många släpvagnar, fyra grävmaskiner, två dumpers, fyra företagsbilar och tre hjullastare. Härutöver har man tillgång till ett 40-tal containers och en komplett krossanläggning. Fortsatt utveckling

Tore börjar närma sig pensionsåldern men vet att han kommer att lämna över verksamheten i goda händer. – Bolaget kommer förstås att stanna i familjens ägo med Stefan i spetsen. Vi både tror och hoppas att lönsamheten kommer att fortsätta vara god. Utveckling av bolaget och smart marknadsföring med de senaste trenderna i fokus är oerhört viktigt, menar Tore och påminner avslutningsvis om att man kan följa Åkeri Söderström & Karlsson AB på Facebook.

Åkeri SöderStröm & karlSSon aB laStBilStranSporter, grävningSarBeten, SlamSugning. inga proBlem! tore +358 400 988 516 | Stefan +358 400 498 208

VINDRUTEREPARATIONER

Research: Arn Omanovic Text: Örjan Persson

Ring oss för prisförslag och mer information +358 183 13 63 E-post: info@bilodelar.ax


edition åland 65 www.svenskleverantorstidning.se

En Mariehamnsverkstad med anor Ålands Bil & Plåt AB i Mariehamn på Åland är en skadeverkstad som arbetar med plåtskador och lackering. Verkstaden slog upp portarna redan 1976 och drivs idag av Mathias Liewendahl och Andreas Sjöström. Andreas började arbeta som anställd på Ålands Bil & Plåt 1997 och Mathias kom in i företaget 2002. Andreas blev delägare i verkstaden 1999 och 2002 gick Mathias in som delägare. 2005 tog de båda kollegorna över verksamheten i egen regi. De kompletterar varandra bra och har gått yrkesskolan ihop inom plåt och lack. Ålands Bil & Plåt har kontor och verkstad i Norrböleområdet i Mariehamn och sysselsätter fem anställda. – Våra kunder är i huvudsak försäkringsbolag. I första hand arbetar vi med personbilar, men även tyngre fordon, som till exempel grävmaskiner. Vi tar emot fordon av alla märken, berättar Mathias och Andreas.

I verkstaden finns modern och effektiv utrustning för att reparera plåtskador och lackera. Man förfogar över tre liftar, en lackbox och en riktbänk. – Från början arbetade vi bara med plåtskador, men 2008 införskaffade vi en lackbox och anställde en lackerare, berättar Mathias och Andreas. I verksamheten ingår också reparationer av stenskott och byten av bilglas. Två lånebilar finns till förfogande som kunderna kan låna utan kostnad vid väntan på den egna bilen. För att snabbt ta fram kalkyler och priser använder sig företaget av datasystemet Win Cabas, för övrigt samma system som försäkringsbolagen använder. Ålands Bil & Plåt har en välskött ekonomi och är AAA-klassat sedan flera år. En duktig och noggrann personal och hög service är kännetecknande för Ålands Bil & Plåt Ab. Ägarna frv. Andreas och Mathias

Ålands Problemavfall – Miljöarbete i tiden Återanvändning och återvinning blir allt mer självklart i dagens verksamheter. På Åland spelar Ålands Problemavfall AB en viktig roll i kretsloppsarbetet i en gedigen verksamhet som onekligen ligger i tiden. Kommunalägda Ålands Problemavfall AB – eller ÅPAB som man också säger – har erhållit samhällsuppdraget att omhänderta hushållens farliga avfall. Kommunerna på Åland har i detta avseende förbundit sig att uteslutande använda ÅPAB:s tjänster. ÅPABs verksamhet går att dela in i fyra huvudsakliga områden; återanvändning, materialåtervinning, energiåtervinning och deponering. Det rör sig om ett gediget arbete som kräver att ÅPAB bygger återvinnings- och miljöstationer, placerar ut containers, arrangerar kampanjer och informerar, och därför driver man ett nära samarbete med kommunerna och kommunalförbundet Ålands Miljöservice. Det är i första hand hushållens avfall som ÅPAB hanterar, men även företag kan vända sig till ÅPAB som tar hand om deras avfall, via

antingen beställning eller avlämning vid bolagets mottagningsstation i Ödanböle i Jomala. – När det gäller återanvändning bemannar vi återvinningscentraler och tar emot produkter som anses ha återanvändningsvärde. Allt fler börjar inse att det går att få tag i bra produkter, trots att de är begagnade, säger Jesper Svanfelt, vd för ÅPAB och doktor i organisk kemi med inriktning på miljökemi. Han har med andra ord de kunskaper som krävs för att leda ett företag som i mångt och mycket tar ansvar för kretsloppsfunktionerna på Åland. Området materialåtervinning omfattar alla typer av förpackningar, oavsett material. – Här hänger verksamheten förstås ihop med producentansvaret, eftersom det egentligen är producenterna själva som ska bekosta materialåtervinningen, förklarar Jesper och betonar att det rör sig om en lagstiftningsfråga. Energiåtervinning innefattar brännbart hushållsavfall medan området deponering handlar om att gräva ner allt material som inte är miljöfarligt, alternativt saknar material- eller energiåtervinningsvärde.

– Det kan till exempel röra sig om olika keramiska produkter eller visst byggmaterial. Vår stående ambition är dock att deponera så lite som möjligt, understryker Jesper Svanfelt. Ålands Problemavfall AB etablerades redan 1983 och sysselsätter idag sju anställda. Man jobbar under en politiskt tillsatt styrelse och utgår sedan 2012 från nya, fräscha lokaler i Mariehamn. Två stora lastbilar, en mindre samt en grävlastare och två truckar gör verksamheten komplett. Miljöarbetet utvecklas hela tiden och för Jesper Svanfelt är det en utmaning att arbeta i en framåtskridande bransch. – I framtiden vill vi få in avfallet till vår omlastningsplats. Min vision är att utveckla verksamheten och förbättra befintlig infrastruktur. På så sätt blir vi det självklara valet för invånare, företagare och offentlig förvaltning på Åland när det gäller det dagliga miljöarbetet, säger Jesper Svanfelt.

ÅLANDS BIL & PLÅT AB

Telefon +358 18 16911 | info@apab.ax | www.apab.ax

Karlbergsvägen 10, 221 00 Mariehamn Telefon +358 224 46 E-post: alandbilplatab@pp.inet.fi


66

edition åland www.svenskleverantorstidning.se

Litet byggföretag med stort kunnande Dinix Byggservice i Mariehamn är ett flexibelt byggföretag, som utför allt ifrån nybyggnationer och renoveringar till takbyten och monteringsarbeten. Företaget, som drivs av Niklas Karlsson, åtar sig uppdrag på hela Åland.

Niklas startade Dinix Byggservice 1991 och har idag tre anställda snickare; Kjell Johansson, Sasu Forslund och Nataniel Rabehl. – Personalen är mycket duktig och självgående. Vi satsar på kvalitet och håller vad vi lovar, säger Niklas. Dinix Byggservice har alla de verktyg och maskiner som krävs för att arbetet ska vara säkert och effektivt. I maskinparken finns till exempel teleskoplastare, sky/saxliftar, gaspistoler och alla nödvändiga elverktyg. – Vi bygger bland annat lösvirkeshus efter kundernas ritningar, men färdigställer även monteringshus. Då sätter hustillverkaren upp elementen och sedan iordningställer vi ett färdigt hus till kunden, berättar Niklas.

Nyligen byggdes en villa på 350 kvadratmeter och ett fristående garage på 110 kvadratmeter i Kalmsta. Företaget arbetar även med finsnickeri och tillverkar till exempel inredningsdetaljer, blombänkar, hyllor och bastuinredningar. Dinix Byggservice vänder sig främst till privatpersoner på Åland, men även en del företag. Helhetslösningar

För att göra det så enkelt som möjligt för kunderna håller Niklas gärna i hela byggprojektet och sköter kontakter med underleverantörer. På så sätt behöver kunden bara ha en kontaktperson att vända sig till. – Vi sköter hela kedjan från början till slut,

även kontakter med myndigheter. Vi är måna om att ha nära kundkontakter, säger Niklas. Dinix Byggservice har en bred verksamhet och hyr även ut sky- och saxliftar till privatpersoner och företag. – Vi arbetar även med kakelläggning och renoveringar av kök och badrum. Företaget samarbetar med XL Bygg med konceptet ”monterat och klart”och hämtar även material därifrån. Hög kvalitet på utförda jobb och nöjda kunder är ledorden för Dinix Byggservice. Research: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Birka Cruises utsett till årets bästa rederi På resebranschens stora gala Grand Travel Awards utsågs nyligen Birka Cruises till årets bästa rederi. Resebranschens stora gala Grand Travel Awards ägde rum på Grand Hotel i Stockholm. Galan arrangerades av Travel News för 22:a året i rad. De nominerade företagen i kategorin ”Bästa Rederi” var Viking Line, Birka Cruises och Tallink Silja. Birka Cruises utsågs till Årets bästa rederi med motiveringen att rederiet nysatsat på grupp- och konferensresor samtidigt som de lyckats säkra positionen som ett tryggt och kvalitetssäkert kryssningsalternativ för både partypinglor och pensionärer. Birka Cruises nya grupp- och konferensresor har lanserats under konceptet ”Business & Pleasure” på den nya domänen www.flytandekonferens.se. Källa: birka.se

DINIX BYGGSERVICE

Byggentreprenader – Uthyrning av sky- och saxliftar Grönkullagränd 20, 221 40 Mariehamn Telefon 040-553 64 80, dinix.byggservice@gmail.com

Läs även tidningen på webben! Scanna QR-koden nedan.


edition åland 67 www.svenskleverantorstidning.se

Sjöfartsnäringens el- och automationsinstallatör AB Alandia Engineering är ett bolag som har servat sjöfartsnäringen i 27 år över hela världen. Man arbetar med el- och automationsinstallationer ombord på fartyg och har en mängd genomförda uppdrag på meritlistan som skvallrar om företagets breda kunnande och höga kapacitet. AB Alandia Engineering verkar inom tre olika segment; kryssnings- och färjeindustrin, internationella handelsflottan och området man kallar för offshore oil and gas. Bolaget finns representerat i Skandinavien, Estland, USA, Brasilien, Singapore och Filipinerna, och är verksamt över hela världen inom sitt gebit, vilket är liktydigt med professionella el- och automationsinstallationer ombord på fartyg. Drygt hundra anställda servar dagligen ett antal internationella uppdragsgivare. – Vi har lyckats knyta till oss kunskap, management och projektledare med både breda och specifika kunskaper, och vi har alltid möjligheten att kalla in kompetent arbetskraft med mycket kort varsel, berättar Mikael Holm, delägare til�lika styrelseordförande i Alandia Engineering. Bolaget är ISO-certifierat inom kvalitet, miljö och säkerhet, registrerat i Achilles under Power & Tech samt Trippel A-klassat. Cost efficientExperienced-Flexible-On Time, lyder företagets motto. Tunga uppdrag

AB Alandia Engineering har en rad omfattande uppdrag på sin meritlista, varav ett av de senaste genomfördes för Viking Lines m/s Cinderella. Man vann upphandlingen i konkurrens med fem andra intressenter och påbörjade genast arbetet med ritningar och design. Själva jobbet utfördes inom den överenskomna tidsramen på 14 dagar och inbegrep installationer av nytt maskinövervaknings- och automationssystem, totalansvar för el installationerna i den nya NattKlubben med mera. Efter utfört arbete gjordes en besiktning av ägaren, båtens inspektörer och klassningssällskapet och man hittade inga som helst anmärkningar.

Ett annat arbete genomfördes i Frankrike på uppdrag av Acergy (Subsea 7). Ett fartyg hade utsatts för en kraftig brand och på grund av uppdragets storlek och komplexitet krävdes det hela 120 man och 115 000 arbetstimmar under loppet av sex månader. – Vi levererade arbetskraft för kabeldemontering och montering, inklusive design och leverans av alla kablar och nödvändiga installationsmaterial. Följande system byttes ut; branddetektering, PA-system, allmänt larm, CCTV, telefon, snabbtelefon, kabelkarusell, MCC:s & automation för rörläggningssystemet, huvudgeneratorrummet, kraft- och styrsystem, ROV, kontrollrum etc. Idriftsättning av DP-systemet (Dynamic Position) har också utförts av Alandia Engineering i samarbete med Kongsberg Maritime. Självfallet var allt färdigt innan deadline, varpå jobbet godkändes utan anmärkningar, berättar Mikael Holm. Breddar och förstärker

För närvarande jobbar man i ett projekt för Kongsberg Maritime ombord på ett av Pullman Tours kryssningsfartyg. Ted Troberg ansvarar för detsamma och berättar att uppdraget går ut på det att byta ut gamla maskinautomations- och ventilationsövervakning system. Deadline är satt till den 8 maj och en dryg månad tidigare ska Alandia Engineerings egna experter gå ombord i Dominikanska Republiken där de kommer att utföra förberedande arbete med att dra kablar under tiden fartyget är i drift. Det beräknas anlända till Palermo i Italien och den 30 april och ligga kvar där under nio dagar då Alandia Engineerings personal förväntas slutföra uppdraget. – Här har vi fått underlaget av leverantören och kommer att slutföra det med hjälp av 23 egna experter. Efter att uppdraget är utfört kommer en besiktning att genomföras enligt SAT-systemet, vilket innebär att man testar hela systemet och säkerställer att fartyget kan tas i drift, berättar Ted Troberg som räknar med att allt kommer att gå som det ska, trots stark tidspress. Uppdraget ligger helt i linje med hela bolagets satsningar. – Vi har hela tiden ambitionen att förstärka kunskapen inom samtliga divisioner, med siktet inställt på att fortsätta erövra marknadsandelar. Vår tanke är också att bredda vår egen samarbetsplattform med våra nuvarande partners, bland andra ABB, Wärtsilä och Kongsberg. Vi har all anledning att se ljust på framtiden, konstaterar Mikael Holm.


posttidning

Returadress: Hexanova Media Group AB Fiskhamnsgatan 2 414 58 Gテ傍EBORG Annons:

Svensk Leverantörstidning nr-2 2014  

Svensk Leverantörstidning har funnits på marknaden sedan 1984 och utkommer sju gånger per år, med en upplaga på ca 30.000 exemplar. Tidninge...