__MAIN_TEXT__

Page 1

de sociale krant

Najaar 2018

Samen Sterk voor onze stad

1

voor ondernemend Leeuwarden

JINC Je achtergrond mag niet je toekomst bepalen

GRATIS E V A G UIT nt

e kra z e d g Je ma men meene

‘t Stalhûs Een �jne werkomgeving voor jongeren met een beperking

Hoe sociaal ben jij? Met onder andere: Aegon • Het Ware Noorden • ‘t Stalhus • Fier • Andries Ekhart en Serge Hollander Deze sociale krant is een initiatief van de Leeuwarder Uitdaging

Leeuwarder Uitdaging


2

Sociale Krant Leeuwarden

Samen Sterk voor onze stad

Inhoud

COLOFON Deze krant is een initiatief van

4

‘t Stalhûs

24

Fier

7

Grand Café Z

26

BijdeHand

8

Anne Muller, WELLZO

28

Serge Hollander

10

Mohammed Jabassini

30

Beursvloer en YFK

12

Bianca Akkerman, JINC

32

Aegon

14

Andries Ekhart

34

Bezoek&Co

16

Daniëlle Betten

36

Support Fryslân

18

Studio ipsi

40

SchuldHulpMaatje

19

Het Ware Noorden

43

Leeuwarder Uitdaging

20

Pieter Hilhorst, Amargi

21

Eten in de Molen

de Leeuwarder Uitdaging

Pagina 8 Anne Muller van WELLZO Alleen inzetten voor dingen die er toe doen

Contact/info info@leeuwarderuitdaging.nl info: www.leeuwarderuitdaging.nl Redactie Leeuwarder Uitdaging Marischa Oosterbos, Julie-Anne Arendsen, Rodiah Buisman, Sandra Pols, Margriet Gerritsma

Pagina 26 Een kijkje in atelier BijdeHand Iedereen heeft een talent

Eindredactie NDC Mediagroep Magda Dullemond Vormgeving en artwork Studio Ipsi en Het Ware Noorden Fotografie Marieke Balk Fotografie Drukwerk NDC Mediagroep De sociale krant is mede tot stand gekomen door Aegon, Achmea, WELLZO, De Friesland Zorgverzekeraar, Friesland Campina, Gemeente Leeuwarden, FRL, NDC Mediagroep, Huis aan Huis Leeuwarden, Leeuwarder Ondernemers Fonds, Stichting Midnightwalk Leeuwarden, Stichting het Hijenga Fonds, Iepen Mienskipsfûns. Met speciale dank aan Yvonne Zoer en Henk Albers van

Team Leeuwarder Uitdaging (v.l.n.r.) Marischa Oosterbos, Julie-Anne Arendsen, Sandra Pols, Rodiah Buisman en Margriet Gerritsma

OVER DE SOCIALE KRANT De sociale krant is één van vele de maatschappelijke initiatieven van de Leeuwarder Uitdaging. We zetten ons in voor kwetsbare groepen mensen in de stad en willen samen met het bedrijfsleven maatschappelijk ondernemen nog meer op de kaart zetten. Dat kunnen we niet zonder jou!

Draag je deze krant en onze initiatieven ook een warm hart toe? En wil je Leeuwarden ook sociaal een beetje mooier maken? Wordt dan ook partner of vriend van de Leeuwarder Uitdaging en steun ons! www.leeuwarderuitdaging.nl

afdeling Huis aan Huis Leeuwarden, Jurjen Hofstra en Eko Kooistra.


Najaar 2018

Samen Sterk voor onze stad

3

Leeuwarder Uitdaging wil dat iedereen mee kan doen Afgelopen jaar stond Leeuwarden volop in

Het oplossen van deze problemen kunnen we

het teken van cultuur en mienskip. Een jaar

niet in één keer, maar we kunnen wel allemaal

lang mochten we ons Culturele Hoofdstad van

een beetje helpen. Samen met een het bedrijfs-

Europa noemen, waarbij er een indrukwekkend

leven kunnen we de leefbaarheid in Leeuwarden

cultureel programma werd ontwikkeld met

vergroten door maatschappelijk betrokken

vele bijzondere festivals, tentoonstellingen en

ondernemen nog meer op kaart zetten.

andere culturele hoogtepunten. Een prachtig jaar, dat mede door de inzet van vele honderden

Hoe kan jij daar met je bedrijf of organisatie

enthousiaste vrijwilligers een groot succes werd.

bij helpen? Heel simpel! Door bijvoorbeeld het

Samenhorigheid en gemeenschapszin stond

ondersteunen van één van de sociale initiateven

centraal, waarbij cultuur niet alleen werd inge-

uit deze krant. Dat kan door het geven van een

zet ter vermaak maar ook een podium bood aan

workshop of sollicitatietraining, het beschik-

verschillende maatschappelijke vraagstukken.

baar stellen van een werk- of stageplek, door vriend te worden van de Leeuwarder Uitdaging,

Vanuit deze gedachte heeft de Leeuwarder

of door bijvoorbeeld vrijwilliger te worden bij

Uitdaging samen met haar partners de Sociale

Schuldhulpmaatje, Bezoek&Co of bij één van de

Krant ontwikkeld. Wij geloven dat maatschap-

vele andere organisaties. Wat de omvang van je

pelijke vraagstukken zoals armoede, integratie

bijdrage ook is, alle beetjes helpen! Samen met

en participatie blijvend aandacht nodig hebben,

jou kunnen we Leeuwarden een beetje mooier

niet in alleen in 2018 maar ook daarna. We gelo-

maken. We hopen dat deze krant je inspireert

ven ook dat we daar samen met het bedrijfsleven

om mee te doen en wensen je namens het team,

in Leeuwarden een bijdrage aan kunnen leveren.

bestuur en partners van de Leeuwarder Uitdaging veel leesplezier.

Leeuwarden heeft een grote doelgroep kwetsbare mensen die door beperkende omstandigheden nauwelijks bij de samenleving zijn betrokken. Ruim een derde van de Friese 65-plussers is redelijk tot zeer eenzaam en bij 75-plussers

Margriet Gerritsma Manager Leeuwarder Uitdaging

gaat het zelfs om de helft. Leeuwarden behoort nog steeds tot de steden met de meeste armoede, waarbij 16% van alle kinderen opgroeit in een minimahuishouden met aanverwante schuldenproblematiek. Ook voor de groep nieuwkomers in Leeuwarden is het moeilijk aansluiting te vinden in een stad waar je de taal of cultuur nog niet eigen hebt kunnen maken.

Leeuwarder Uitdaging


4

Samen Sterk voor onze stad

Sociale Krant Leeuwarden


Najaar 2018

Samen Sterk voor onze stad

5

’t Stalhûs: Fijne leeromgeving voor jongeren met een leerbeperking Fotografie: Marieke Balk

Net ten noorden van de nieuwbouwwijk Blitsaerd is ’t Stalhûs gevestigd. Het is een opleidingscentrum, een hoveniersbedrijf, maar vooral een trainingscentrum voor jongeren met een leerbeperking die niet gedijen op een gewone school. Eigenaar Hielke Nienhuis, 49 jaar, heeft

uithouden en op een gewone school niet:

vanuit ‘t Stalhûs een mooie dienstverlening

,,Hier is meer begrip, niet iedereen wordt

te bieden: het werken met mooie machines,

hier hetzelfde behandeld, de leraren

les geven en een grote betrokkenheid met

hebben meer geduld en de collega’s zijn

deze doelgroep. De één is een aantal keer

gezellig. En vooral kan je hier lekker in

van school gestuurd, de ander heeft forse

je eigen tempo buiten bezig zijn”.

problemen thuis, de volgende wordt

En wat ze hier leren? ,,Trekkerrijbewijs

agressief als hij teveel onder druk staat.

halen, straten, metselen, conditie- en

Met individuele aandacht, begrip en de

krachttraining en dat je je ergens voor

mogelijkheid om praktisch bezig te zijn,

moet inspannen als je wat leren wilt!”

helpt hij ze om diploma’s te halen, hiermee hun zelfvertrouwen en kansen

De 17-jarige Steven uit Bontebok, komt

in de maatschappij te vergroten.

twee keer in de week met de trein en de

Als wij aankomen is het net tijd om een

OV-fiets hiernaartoe. Hij is bezig certifica-

broodje te eten. Zeven jongens tussen de

ten te halen voor bedrijfsveiligheid (VCA)

16 en de 25 jaar en drie begeleiders zitten

en voor grondverzet. Het bevalt hem hier

met elkaar om de tafel. De sfeer is gemoe-

goed. ,,Ik hoor stemmen in mijn hoofd, op

delijk, er vliegen flink wat grappen

de gewone school waren er teveel prikkels.

over en weer.

Ik heb geen fijne jeugd gehad en heb nog

Lars, 16 jaar, Robin, 18 jaar en Dennis,

therapie. Dat was alles bij elkaar teveel.

17 jaar vertellen waarom ze het hier wel

Er werd teveel van mij verwacht, dan word

Leeuwarder Uitdaging


6

Sociale Krant Leeuwarden

Samen Sterk voor onze stad

ik chagrijnig of kwaad. Als ik hier chagrijnig

Ze komen met elkaar in gesprek bij de

word vragen ze me wat er is. Soms zeggen

koffie. Regelmatig leert een cursist hier

ze dat ik even door moet zetten en soms

iets van een van onze jongens”. Het bedrijf

helpen ze me een time-out te nemen.”

biedt hoveniers- en grondwerkzaamheden

Hielke Nienhuis: ,,We hebben hier ook een

aan voor particulieren. Hier werken de jon-

gym. Daar kunnen de jongens zich, als hun

gens in mee. Groter worden wil Nienhuis

spanning oploopt, fysiek uitleven, zonder

niet, dan wordt het weer net een school.

dat ze iemand kwaad doen. Daarna is de

Echte kansen blijven creëren voor deze

lucht vaak weer geklaard. We hebben hier

jongens is zijn doel. ,,Jongens die de poten-

maar één regel, namelijk dat je respectvol

tie wel hebben, maar die je wel moet leren

met de machines en met de mensen

er wat mee te doen en in zichzelf te gaan

omgaat. En daar houden we ons met z’n

geloven!”

allen aan.”

Hier is meer begrip, niet iedereen wordt hier hetzelfde behandeld Ook andere mensen komen hier trekkerles

Meer weten?

nemen of een metselcursus volgen.

Meer weten over dit mooie initiatief,

De opleidingen zijn gecertificeerd. ,,Boven-

bezoek ook eens www.stalhus.nl

dien ontmoeten de verschillende groepen jongeren elkaar hier”, zegt Nienhuis.


Najaar 2018

Samen Sterk voor onze stad

7

Grand Café Z draagt bij aan de maatschappij We zijn te gast bij de goedlachse Bouwinus Sikkens van Grand Café Z. Bouwinus is uitgegroeid tot een bekende ondernemer in Leeuwarden, die naast Grand Café Z meerdere horecagelegenheden runt. We weten inmiddels dat de barista’s van Grand Café Z de ene na de andere landelijke barista-prijs naar binnen slepen, dus met de koffie zit het vandaag vast wel goed.

neming. In bijna alles dat we doen zoeken we een manier om bij te kunnen dragen aan de maatschappij. We hebben bijvoorbeeld mensen met een beperking aan het werk, evenals statushouders. Elk team heeft stagiaires aan de slag, met onze projecten dragen we bij aan goede doelen en we

Wie is Bouwinus Sikkens? En waar staat hij voor als ondernemer?

zoeken de samenwerking met andere commerciële partijen op.“

,,Ik wil met mijn passie voor het vak zaken de nieuwe uitdaging bij Grand Café Z, waar

Waarom is dit sociale aspect zo belangrijk voor jou?

ik verder wil gaan dan alleen horeca. Bij

,,In de tijd dat ik naar school ging heb ik

graag groter en breder aanpakken. Vandaar

Café Z gaat het om een fullservice concept,

ook vaak stage gelopen. Dat was het eigen-

Wat kun jij doen?

waar naast horeca ook werkplekken en

lijk vaak ‘net niet’. Ik zocht uitdaging en

Geïnspireerd door het verhaal van Bouwinus realiseren we ons hoe belangrijk het is dat er voldoende stage- en werkplekken beschikbaar zijn voor kwetsbare mensen. We hopen dan ook echt dat er nog meer ondernemers geïnspireerd raken door zijn verhaal en mee willen denken over de mogelijkheden binnen hun bedrijf.

vergaderruimtes worden verhuurd. Hierbij

kreeg die niet bij de bedrijven waar ik stage

maak ik bewuste keuzes voor duurzaamheid

liep. Vanuit die ervaring ben ik ook van

en sociaal betrokken ondernemen. Ik vind

mening dat iedereen het verdient om werk

het beeld van de “oude vent van de tent”

te kunnen doen dat bij hem of haar past.

heel mooi: iemand die zijn gasten zich

Iedereen kan van waarde zijn en ergens aan

welkom laat voelen, zoals de vroegere

bijdragen. De kunst is om die waarde te

herbergier. Iedereen kende hem of haar.

ontdekken. Daar wil ik met mijn onderne-

Mijn passie bij het ondernemen ligt in

ming ruimte voor bieden. Ik heb die ruimte,

het ontdekken van nieuwe dingen en iets

dus die kans bied ik graag aan.”

neerzetten waar andere mensen echt wat aan hebben. En ik hou van hele goede koffie.”

Is het lastig om een sociale invulling te geven aan je bedrijf, of kan iedere ondernemer dit?

Samen met onder andere de Leeuwarder Uitdaging en Talant ben je ook actief op de meer sociaal maatschappelijke kant van het ondernemerschap. Hoe geef je hier invulling aan?

,,Lastig is misschien niet het juiste woord.

,,Eigenlijk is Grand Café Z momenteel één

heel team van mensen om mij heen die

grote sociaal maatschappelijke onder-

hierbij helpen.”

Elke situatie is anders en vaak ben ik het die lastig is, haha. Het is een stukje managen van verwachtingen en rekening houden met wat iemand kan. Gelukkig heb ik een

Leeuwarder Uitdaging


8

Samen Sterk voor onze stad

Sociale Krant Leeuwarden

Laat nieuwkomers niet aan de zijlijn staan

Fotografie: Marieke Balk

De groep nieuwkomers is ook in Leeuwarden groeiende. Mensen uit Syrië en Eritrea, vaak op de vlucht, proberen hun weg te vinden langs de wirwar van regels en organisaties op zoek naar een beter perspectief.

Anne Muller zet zich als vrijwilliger in bij WELLZO om deze groep mensen te helpen en te begeleiden naar vrijwilligerswerk. ,,Dat is niet altijd makkelijk maar wel erg dankbaar werk”, vertelt Anne. Anne, hoe ben je als vrijwilliger bij WELLZO terecht gekomen? ,,Na een lang dienstverband in de financiële sector werd ik door een reorganisatie in maart 2016 boventallig verklaard. Direct daarna zocht ik contact met WELLZO om te kijken welke soorten vrijwilligerswerk er zoal waren en wat goed bij mij zou passen. Ik heb toen met mijzelf afgesproken

dat ik mij alleen zou gaan inzetten voor dingen die “er toe doen’’. En dat kon bij WELLZO.” Waarom heb je destijds specifiek voor de bemiddeling gekozen bij WELLZO? ,,Ja, het werk bij WELLZO lijkt misschien wel een heel bijzondere switch. Ik heb van eind 2008 tot 2011 gewerkt als casemanager bij de afdeling arbeidsmobiliteit van ING. Ik merkte toen dat ik energie kreeg door mensen op een ander spoor te krijgen. Dat doen waar ze goed in zijn en waar ze lol in hebben. En als dat dan lukt, ja dat voelt dan voor beide goed. Ook voor mij. Bij WELLZO kwam


Najaar 2018

Samen Sterk voor onze stad

ik al redelijk snel in de bemiddeling terecht. Dit betekent dat ik met mensen in gesprek ga en kijk welk vrijwilligerswerk het beste bij hen past. Al vanaf het begin kreeg ik vaak nieuwkomers aan tafel. Vaak zijn deze mensen afkomstig uit Eritrea of Syrië, maar ik heb inmiddels ook al mensen uit Somalië, Kongo, Afghanistan en andere landen op weg geholpen.” Wat is het mooie van werken met nieuwkomers en waarom is dit zo belangrijk? ,,Mensen ontmoeten, in gesprek raken, vertrouwen winnen, andere culturen leren kennen, een glimlach, schaterlach, een simpel dankjewel, daar doe ik het voor, dat voelt goed. Ook de uitdaging, het volhouden en nieuwe wegen zoeken voor de problemen waar deze groep mensen tegen aanloopt geeft mij veel voldoening. Het is erg belangrijk dat deze groep geholpen wordt, zo’n groot cultuurverschil overbruggen is echt niet makkelijk, ook al zijn er uitzonderingen natuurlijk. Ze kunnen en willen best wel een bijdrage leveren aan de voor hun nieuwe maatschappij maar zien door de regels, bomen, organisaties en weet ik wat niet allemaal het bos niet meer. Dan is het toch fijn dat ik een beetje de padvinder mag zijn.” Kan je een aantal successen met ons delen van afgelopen jaar? Met wat voor bedrijven en organisaties in Leeuwarden werk je bijvoorbeeld samen? ,,We hebben inmiddels al een netwerk van organisaties opgebouwd die onze groep nieuwkomers helpen aan een taalstage of werkervaringsplek, maar dat netwerk mag nog wel wat groter. Het succes zit hem vooral in de prettige samenwerking met deze bedrijven en hun medewerkers. Zo werken we bijvoorbeeld samen met Erasmushiem, waar we al zes nieuwkomers aan een vrijwilligersfunctie of taalstage hebben geholpen. Allemaal met een eigen verhaal. Maar we werken ook heel prettig samen met bijvoorbeeld Abbingahiem, Greunshiem en Swettehiem. Daarbij gaat het met de ene nieuw-

9

komer natuurlijk wel wat makkelijker en beter dan bij de ander. Ook vind ik Stichting BezigZijn een mooi voorbeeld. Zij geven iedereen een kans. De manier waarop zij de nieuwkomers aanmoedigen en waarderen, prachtig. En ik werk ook heel graag samen met Anneke van Beek van Multifunctioneel Centrum Westenkwartier, die ook weer haar eigen aanpak heeft. Daar kunnen jongens aan de slag met bijvoorbeeld timmerwerk, lassen of fietsreparaties. Het gaat wat mij betreft overigens niet alleen om het succes, want ook de mislukte pogingen tellen. Laatst moest ik nog terug denken aan een van mijn eerste afspraken met Metekaeta, een jongen uit Eritrea. Ik ben met hem naar omroep LEO geweest. Het werd geen succes, maar wat een kennismakingsmoment! We hebben een lang gesprek gehad en een uitgebreide rondleiding. Dat vergeet zo’n jongen niet weer: camera vasthouden, studio bewonderen. Deze zomer, bijna twee jaar later, kwam ik hem weer tegen en hij riep al van ver mijn naam. Hij vertelde dat hij naar een MBO opleiding zou gaan.” Wat is je boodschap aan het Leeuwarder bedrijfsleven en wat kunnen zij voor bijdrage leveren? ,,Geef nieuwkomers een kans, een plek, oordeel niet vooraf, verdiep je eens in hun situatie, werkelijk, het levert je wat op. Dat begint met een kans, een vriendelijk woord en een glimlach. Volgens mij is het de verantwoordelijkheid van ons allemaal om zo weinig mogelijk mensen aan de zijlijn te laten staan. Dat is beter voor de hele maatschappij. Als alle handjes wapperen hebben we het met elkaar een stukje beter, mooier en makkelijker.” Wat kan jij doen? Ook jij kan meedoen! Door vanuit je bedrijf of organisatie een nieuwkomer te helpen met een stage- of werkervaringsplek. Of door als vrijwilliger een paar uren per week nieuwkomers te begeleiden net als Anne. Meer weten? Neem dan contact op met WELLZO via vrijwilligerswerk@wellzo.frl Leeuwarder Uitdaging


10

Sociale Krant Leeuwarden

Samen Sterk voor onze stad

Boekhouder Mohammed zoekt een werkervaringsplek ,,Tientallen burgers omgekomen bij bombardementen, Miljoenen kinderen leven in armoede, Beroerde omstandigheden in vluchtelingenkampen’’. Wie kent de nieuwskoppen niet over Syrië? Fotografie: Marieke Balk

Mohammed (51 jaar) kent de verhalen niet vanuit het nieuws, maar leefde er midden in. Mohammed is een vrolijke, sympathieke en goed geklede man. Drie jaar geleden is hij vanuit Syrië naar Nederland gekomen en twee jaar geleden herenigd met zijn vrouw en kinderen. We ontmoeten Mohammed bij WELLZO, waar we hem vragen naar zijn leven als nieuwkomer in Leeuwarden. Wie ben je? ,,Ik ben Mohammed Jabassini, geboren en opgegroeid in Syrië. In Syrië had ik het goed en werkte ik onder andere bij Katakit (vergelijkbaar met Nestlé) als boekhouder. Het is al een hele lange tijd oorlog in Syrië. Door de jaren heen werden de bombardementen steeds erger en groter, met vele doden en gewonden als gevolg. Basisbehoeften, zoals eten werden steeds schaarser en duurder. Na zeven jaar twijfelen heb ik besloten mijn moederland Syrië te verlaten. Helaas was dat niet de plek waar mijn kinderen op konden groeien tot gelukkige en zelfstandige volwassenen. Nederland stond voor mij bekend als veilig, vrijheid en aardige mensen. Op dit moment woon ik in het Friese dorp Jirnsum, samen met mijn vrouw en twee prachtige zonen van 15 en 10 jaar. In mijn vrije tijd ben ik graag aan het sporten, aan het lezen en werk ik aan mijn Nederlands spreken.”

Wat betekent Nederland voor jou? ,,Nederland, maar eigenlijk Jirnsum, is de plek waar ik oud wil worden. Ik heb Nederland in drie jaar tijd al goed leren kennen, want ik ben veel verhuisd. Eerst ben ik in Leeuwarden aangekomen, wat een prachtige stad! Na Leeuwarden ben ik naar Zuid-Nederland gegaan om een verblijfsstatus te verkrijgen, vervolgens naar Assen en daarna ben ik in Drachten terecht gekomen. In Drachten ben ik na een jaar herenigd met mijn gezin. En nu wonen wij in Jirnsum, waar de contacten onderling erg goed zijn en ze veel Fries met elkaar praten. Dit vind ik nog steeds moeilijk te begrijpen. Gelukkig praten ze met mij Nederlands. Ik heb goed contact met de buren, zij helpen mij met alle formulieren invullen. Ik probeer dit zoveel mogelijk zelf te doen, zodat ik de Nederlandse taal snel onder de knie krijg. De hulp van mijn buren heb ik echter nog wel nodig. Ik ben dan ook erg blij dat ze me willen helpen. Mijn oudste zoon is via dorpsbewoners op de voetbalclub gekomen en voetbalt daar met veel plezier. Ook krijgen de kinderen hier goede scholing. Mijn oudste zoon zit op de Internationale Schakelklas en praat al goed Nederlands en de jongste zit op de OBS de Eestroom. Thuis praten wij soms ook Nederlands, maar de kinderen leren het sneller dan wij. Mijn Nederlandse taal oefen ik zoveel mogelijk door alles in het Nederlands te doen, zoals het theorie-examen van mijn rijbewijs. Daarnaast ben ik op zoek naar een werkervaringsplaats om nog meer met de taal te oefenen.”

Naam Mohammed Jabassini

Leeftijd 51 jaar

Woonplaats Jirnsum

Opleiding Damascus University

Werkervaring Confectionary Development Industrial Company voor 13 jaar


Najaar 2018

Samen Sterk voor onze stad

Wat zijn de grootste verschillen tussen Syrië en Nederland? ,,Nederland is goed georganiseerd, dankzij alle regels. Deze regels zijn in Syrië minder. Wanneer je in Syrië geen werk kan vinden, dan mag je altijd met je eigen auto taxi rijden en wanneer je vader bijvoorbeeld slager is, dan kan hij jou dat leren en kun je als slager aan de slag. Hier moet je een vergunning aanvragen en moet je naar school gaan.”

Hoe zie jij je toekomst voor je? ,,Mijn vrouw is erg ziek en wacht op een nieuwe nier. Ik hoop dat zij snel geholpen kan worden, zodat ze weer gezond wordt. Mijn oudste zoon wens ik een mooie voetbalcarrière toe en de jongste een leuke baan als bijvoorbeeld computerprogrammeur.”

En jij dan? ,,Voor mijzelf heb ik weinig wensen. Ik wil dat mijn gezin gelukkig is en ik wil ook heel graag weer aan het werk. Werken om geen bijstand meer te ontvangen en een bedrijf te laten zien wat ik kan en hoe ik ze kan helpen. Eerst wil ik graag ervaring in het Nederlandse bedrijfsleven opdoen en daarom zoek ik ook een werkervarings/stageplek. Ik heb wel al veel geprobeerd, zoals een CV maken, oefenen op

11

LinkedIn en ik heb diverse uitzendbureaus benaderd. Ondertussen werk ik veel aan mijn Nederlandse taal, onder andere bij de inburgeringcursus.”

Wat voor werk/stage zoek je? ,,Ik wil graag als accountant aan het werk of als administratief medewerker.”

Waarom zou een bedrijf jou aannemen? ,,Ik wil graag leren en ik kan snel leren. Ik kan goed met systemen werken, zoals met de mail. Ik heb veel ervaring in deze functies en kan goed met mensen en collega’s omgaan. Ik kan daadwerkelijk een bijdrage leveren aan een bedrijf. Ik heb mijn Bachelor Finance & Accounting behaald aan de universiteit van Damascus en deze is herwaardeerd in Nederland. Daarnaast heb ik diverse cursussen gevolgd. Ik vertrouw op mijzelf, hopelijk heeft een bedrijf vertrouwen in mij!”

Wil jij Mohammed helpen? Heb jij een mooie werkervaringsplek om Mohammed een stap verder te helpen in de maatschappij? Wil jij graag meer weten over hem en zijn werkervaring? Stuur een mail naar info@leeuwarderuitdaging.nl. Leeuwarder Uitdaging


12

Samen Sterk voor onze stad

Sociale Krant Leeuwarden

Je achtergrond mag niet je toekomst bepalen We zijn vroeg op pad gegaan voor onze ontbijtafspraak met JINC op het terrein van MCS container terminal in Leeuwarden. Bij dit bijzondere transport bedrijf vindt vandaag een “walking breakfast” plaats, waar diverse Leeuwarder ondernemers en organisaties zijn uitgenodigd voor een bedrijfsbezoek en een voedzaam ontbijt.

Fotografie: Lucas Kemper

JINC Leeuwarden laat kinderen op een

Na een heerlijk ontbijtje lopen we langs de

laagdrempelige manier kennis maken met

immens hoge muren van containers van

het bedrijfsleven door het organiseren van

MCS en klauteren we een beetje onhandig op

rondleidingen en bliksemstages. Ieder kind

één van de grote containerschepen.

heeft talent, is de visie van JINC. Ook de

De schoenen keurig buiten gelaten betreden

meer dan 3.000 kinderen in Leeuwarden die

we de stuurhut waar de stuurman ons uitge-

opgroeien in een omgeving met veel werk-

breid vertelt over het logistieke proces en de

loosheid en weinig rolmodellen. Daarom

technische snufjes van het containerschip.

maakt JINC Leeuwarden zich samen met

Nooit geweten dat wij zo’n geavanceerdere

scholen, bedrijven en overheid sterk voor

Container Terminal in Leeuwarden hebben,

een maatschappij waarin je achtergrond

waar een relatief kleine groep mensen in

niet je toekomst bepaalt. Een maatschappij

shifts de hele organisatie runt. Niet alleen

waar ieder kind kansen krijgt. Om dat te

voor ons maar ook voor kinderen is dit toch

bereiken, helpt JINC kinderen van 8 tot

wel een zeer interessante omgeving met

16 jaar aan een goede start op de arbeids-

werknemers die inspirerend en oprecht hun

markt. Via het JINC-programma maken

verhaal vertellen. Als we het containerschip

ze kennis met allerlei beroepen, ontdekken

hebben verlaten begeven de echte waaghal-

ze welk werk bij hun talenten past en leren

zen zich nog even naar de grote containerlift

ze solliciteren.

voor een prachtig uitzicht op grote hoogte.

Voor ons vandaag de mogelijkheid om zelf te

Voor ons een mooi moment om nog een

ontdekken hoe indrukwekkend en leerzaam

kopje koffie te pakken en bij te praten

een bedrijfsbezoek kan zijn.

met Bianca Akkerman, manager van JINC


Najaar 2018

Samen Sterk voor onze stad

Leeuwarden. Met veel enthousiasme vertelt

basisschoolleerlingen in Leeuwarden de

Bianca over de werkzaamheden voor JINC,

kans om te groeien. Een prachtige ambitie

waar ze sinds 2017 manager is. Samen met

waar hopelijk nog veel bedrijven een bij-

haar team en partners zet ze zich elke dag

drage aan willen leveren.

13

in voor een betere start op de arbeidsmarkt voor alle kinderen in Leeuwarden. ,,Het

Ook meedoen?

is elke keer weer geweldig om te zien hoe

Je kan JINC en vele kinderen in Leeuwarden

leerzaam kinderen het vinden om eens bij

helpen door je bedrijf open te stellen voor

een bedrijf op de werkvloer te kijken en te

een bliksemstage of door te helpen bij een

zien welke verrassende beroepskeuzes hier

sollicitatietraining. Een bliksemstage is een

weer uit ontstaan. Dit zijn ervaringen die

bedrijfsbezoek van 2,5 uur waar leerlingen

kinderen steunen in het ontdekken van

ook echt de handen uit de mouwen mogen

hun talent en het maken van keuzes.�

steken. Tijdens een sollicitatietraining komen managers uit het bedrijfsleven naar

JINC Leeuwarden werkt samen met bedrij-

de klas, waar ze leerlingen door middel van

ven en instellingen in alle sectoren die de

rollenspellen de ďŹ jne kneepjes van het

hoofdstad rijk is, van zorg tot techniek.

solliciteren bijbrengen.

Op dit moment doen 82 lokale bedrijven en instellingen mee. De ambitie is om dit

Nieuwsgierig?

aantal de komende jaren nog verder te laten

Kijk op www.jinc.nl of neem contact op met

groeien. Door de inzet van JINC en

Bianca Akkerman via bakkerman@jinc.nl.

haar partners krijgen 1.400 vmbo- en

Leeuwarder Uitdaging


14

Samen Sterk voor onze stad

Sociale Krant Leeuwarden

Interview Andries Ekhart

Fotografie: Marieke Balk

Andries Ekhart, 6 jaar lang was hij wethouder op het sociaal domein in Leeuwarden en actief betrokken bij diverse sociaal maatschappelijke initiatieven, waaronder de Leeuwarder Uitdaging. Hoewel hij o�cieel afscheid heeft genomen als wethouder is hij als raadslid nog steeds actief betrokken bij onze stad waar hij zich inzet op het vlak van jeugd en onderwijs. Naast zijn werkzaamheden als raadslid is hij op sociaal en maatschappelijk vlak een veel gevraagd adviseur en sparringspartner.

We hebben deze middag afgesproken in een gezellig bruin café waar we starten met een korte beschouwing van het culturele jaar. Over de successen en hoogtepunten zijn we het snel eens. Het was een topjaar! Dat zo’n benoeming meer is dan het organiseren van culturele events heeft Andries van dichtbij mee mogen maken vanuit zijn betrokkenheid bij de ‘Taskforce Toegankelijkheid 2018’. „Het is natuurlijk prachtig de benoeming van Culturele Hoofdstad, maar dan moet je wel zorgen dat iedereen, ook de mensen met een beperking, mee kunnen doen”. Dankzij de Taskforce en de inzet van een testpanel kwamen bij verschillende festivals en events aanpassingen voor mensen met een beperking. Deze Taksforce werd o.a. in het leven geroepen vanuit het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een beperking, dat in juli 2016 Nederland in ging. Dat meedoen, dat streven naar “inclusiviteit” voor iedereen stond ook al op de agenda toen hij nog conrector was bij het RSG in Sneek. Soms waren er leerlingen die buiten de boot dreigden te vallen vanwege de financiële problemen thuis en niet mee konden op schoolreisje. Dat voelde zo tegenstrijdig, zo onrechtvaardig dat hij actie ondernam. In overleg met de ouders die het konden en wilden betalen verhoogde hij de eigen bijdrage voor schoolreisjes en buitenschoolse activiteiten zodat alle leerlingen mee konden doen. Dat zijn van die momenten waar hij nog steeds met een goed gevoel op terug kan kijken.

Vanuit zijn ervaring als wethouder en conrector weet hij als geen ander dat “meedoen” in de maatschappij en onze stad niet altijd vanzelfsprekend is. Ook Leeuwarden heeft diverse kwetsbare groepen mensen die zonder hulp buiten de maatschappelijke boot dreigen te vallen. Natuurlijk speelt de gemeente bij het betrekken van deze groep een belangrijke rol maar ook werkgevers kunnen volgens Andries een grote bijdrage leveren. „Als je denkt in kansen en het gesprek aangaat met het bedrijfsleven kunnen er prachtige samenwerkingen ontstaan. Een mooi voorbeeld is de samenwerking met Slachterij Vion in Leeuwarden waar ik bij betrokken was vanuit de Social Return doelstellingen van de gemeente Leeuwarden. De Vion wou graag uitbreiden in Leeuwarden en de gemeente zocht een werk- en ervaringsplek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Samen met Henk Deinum hebben we gekeken naar de mogelijkheden en kansen en naar ieders tevredenheid naar een oplossing gezocht”. Het feit dat je een groep mensen weer laat mee tellen, ervaring op laat doen, zich nuttig laat voelen is volgens Andries één van de belangrijkste doelstellingen binnen het sociale domein. Daar heb je het bedrijfsleven absoluut bij nodig”. Als het gaat over sociaal maatschappelijk ondernemen zouden we nog veel meer samen kunnen bereiken. Niet voor niks is Andries sinds de oprichting betrokken bij de Leeuwarder Uitdaging en gelooft


Najaar 2018

Samen Sterk voor onze stad

hij ook echt dat je samen met het bedrijfsleven het verschil kan maken. “We kunnen niet zonder de maatschappelijke betrokkenheid van het bedrijfsleven. Samen zijn we verantwoordelijk voor de leefbaarheid in Leeuwarden en kunnen we als we willen allemaal een mooie bijdrage leveren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het beschikbaar stellen van een werkplek of stageplek. De gemeente kan hier met vele verschillende regelingen en subsidies echt goed in faciliteren”. Dat die mogelijkheden voor werkgevers niet altijd even duidelijk zijn ziet hij ook. „Hoewel er al mooie stappen worden gemaakt is het betrekken en voorlichten van werkgevers en ondernemers een blijvend proces. Blijf in gesprek, maak maatschappelijke vraagstukken bespreekbaar heb vertrouwen in elkaar en denk “out of the box”.

komende jaren. Beide projecten hebben het streven om mensen met financiële problemen weer op weg te helpen. Door vroeg-signalering en een constructieve samenwerking met het bedrijfsleven en maatschappelijke partners kunnen schulden worden voorkomen en daarmee ook uitsluiting in de maatschappij. “Natuurlijk valt er nog veel te winnen als het gaat om armoedebestrijding en schuldenpreventie maar daar is tijd voor nodig. Dat vraagt om een integrale samenwerking van overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties en daar zijn nu de eerste stappen in gezet” Soms lijkt het of we het wiel weer opnieuw uitvinden en soms is dat ook zo. Daar kan je niet aan ontkomen ook dat hoort erbij. Zolang het thema maar niet van de agenda verdwijnt en we strijdbaar blijven is er nog veel winst te behalen”

Als we vragen naar zijn hoogtepunten en successen komen we vooral op projecten als Amargi en de Inclusieve Stad terecht. Groeibriljantjes die eigenlijk hun ware potentie nog moeten laten zien in de aan-

Een uurtje in gesprek met Andries Ekhart levert ons weer een sterk kloppend sociaal hart op en heel veel energie om te knokken voor Leeuwarden waar iedereen meetelt en mee mag doen. Doe je ook mee?

15

Leeuwarder Uitdaging


16

Sociale Krant Leeuwarden

Samen Sterk voor onze stad

Zo kan het ook! Daniëlle, een stralende vrouw die één en al positiviteit uit straalt, moeder van drie kinderen van 7, 9 en 15 jaar oud, kwam 1,5 jaar geleden in de schuldsanering terecht en moest vanaf dat moment rond komen van een klein bedrag. En door deze ervaring heeft zij een prachtig initiatief gezet, een gratis kledingwinkel voor mensen ’Leeuwarden behoort tot

Een shopgevoel voor iedereen! Dat is wat

wels, te zien aan de tranen en te voelen door

de steden met de meeste

Daniëlle Betten heeft gecreëerd met de

de knuffels!

armoede, waarbij 16% van

kleding-weggeefwinkel ‘YourInvited’. In

Daniëlle: ,,Niet alleen is kleding praktisch

alle kinderen opgroeit in

deze kledingwinkel kunnen mensen met een

nodig, het doet ook wat met je zelfvertrouwen,

een minimahuishouden

smalle beurs gratis kleding halen.

wanneer je ondanks de tegenslagen die er zijn jezelf mooi kan kleden. Een echtpaar dat 35

met aanverwante schuldenproblematiek’’

Ondanks haar positiviteit en het goed kun-

jaar getrouwd was kwam langs in de win-

nen om gaan met weinig geld, kan o.a. het

kel, waarvan de vrouw in een rolstoel zat. De

kopen van kleding voor haar en haar kin-

vrouw was zo intens gelukkig dat ze kleding

deren niet altijd uit. In haar zoektocht naar

voor haar mocht houden en tonen aan haar

passende en goedkope kleding kwam ze in

man! En daarna de mooiste stukken mee kon

aanraking met een mevrouw die veel kleding

nemen. De man sprak vervolgens, kijkend

in bakken op zolder had liggen, bedoeld

naar zijn vrouw meerdere malen uit hoe mooi

voor mensen met een krappe beurs. ,,Eén

ze toch was. Met tranen in de ogen van geluk

voor één werd er een kledingstuk getoond

en dankbaarheid, hebben ze de winkel verla-

en gekeken of dit de juiste maat was. Het

ten”.

krijgen vandrie hoognodige broeken voor de opgroeiende jongens haalde een hoop

Uit de vele dankbare bezoekers die ze krijgt

zorgen weg! Deze ontmoeting op zolder gaf

blijkt hoe nodig het initiatief is in Leeu-

mij inspiratie om dit te gaan aanbieden aan

warden. Inmiddels is het aanbod en de aan-

mensen in een soortgelijke situatie en deze

loop groot en groeit de winkel bijna uit zijn

tegelijkertijd het shopgevoel te geven, wat

jasje. ,,Het is nu vooral gericht op mensen

ze al lang moeten missen” verteld Daniëlle.

uit de wijk, maar dit moet en kan groter voor alle mensen in Leeuwarden’’ zegt Daniëlle.

Met deze ambitie is ze naar het Sociaal Wijk-

Fotografie: Marieke Balk

team gegaan, die haar geholpen heeft bij de

De toekomst

vervolgstappen. Inmiddels bestaat de winkel

Daniëlle kijkt met veel plezier en trots terug

ruim een jaar en heeft ze al veel alleen-

naar haar avontuur van het opzetten van de

staanden, gezinnen en stellen blij gemaakt

gratis kledingwinkel en de vele mensen die ze

met passende en mooie kleding.

hier blij mee heeft gemaakt. Op het moment

Het bezoek aan de winkel is voor de bezoekers

focust ze haar op het opzetten van haar eigen

zeer waardevol, te horen aan de vele dank-je-

massagesalon waarbij de ervaring met de


Najaar 2018

Samen Sterk voor onze stad

winkel goed heeft geholpen. En wanneer dit

naar een wijkteam bij je in de buurt.

op rolletjes loopt, wil ze nog een droom van

Je staat versteld wat een wijkteam voor je

haar waar maken.

kan betekenen en waar kan maken.

‘’Iedere opa en oma moet een cadeautje

,,Door jouw inzet bereik je een grote groep

kunnen geven aan hun kleinkind’’

mensen in Leeuwarden en lever je een dank-

Naast de mooie momenten die Daniëlle

bare bijdrage. Niks is toch mooier wanneer

mee heeft gemaakt in de winkel, heeft ze

je mee kan helpen om een lach op iemands

nog een droom. Een droom dat iedere opa

gezicht te creëren?’’ aldus Daniëlle.

17

en oma een cadeautje kan kopen voor hun

kan halen voor hun kinderen. Een kleding-

Wat zou jij van het bedrijfsleven vragen of wat zou jij ze aanraden om Leeuwarden nog mooier te maken?

en speelgoedweggeefwinkel is wat Daniëlle

Ik zou het fantastisch vinden als er een

wil creëren en zoals ze zelf zegt ,,Dat gaat

locatie beschikbaar word gesteld door een

zeker lukken!’’

bedrijf of meerdere bedrijven die zich willen

pasgeboren en/of jarige kleinkind en iedere ouder een Sinterklaas- of verjaardagscadeau

In deze kledingwinkel kunnen mensen met een smalle beurs gratis kleding halen. inzetten voor een ruimte/locatie voor een

Wat raad jij anderen aan die vanuit ‘’niets’’ een sociaal initiatief willen opzetten?

kledingbank. Je zet iets unieks daarmee

Wees enthousiast en geef dit door aan

hoeven we alleen maar te geven en dat

mensen om je heen, ga met het plan/idee

is hulp.

op de kaart, iets wat wij allemaal bezitten

Leeuwarder Uitdaging


18

Sociale Krant Leeuwarden

Samen Sterk voor onze stad

studio ipsi voor betekenisvolle communicatie Het is tijd om iets terug te doen voor de maatschappij. Dat is het uitgangspunt van studio ipsi. Impact creëren en werken aan een betere wereld. Samen kunnen, moeten, we het verschil gaan maken. We spreken met Jurjen Hofstra. Hij draait

doen. Er verandert en gebeurt zoveel in de

inmiddels al heel wat jaren mee in de

wereld en er zijn nog zoveel ‘problemen’ die

communicatiebranche, volgens hem het

moeten worden opgelost. Dat kun je nooit

mooiste vak van de wereld. Sinds oktober

alleen. Dus als je echt het verschil wilt maken,

2018 werkt hij zelfstandig onder de naam

dan heb je mensen nodig. Mensen die net als

studio ipsi.

ik het verschil willen maken en van betekenis willen zijn voor de maatschappij. Die iets

Met studio ipsi wil hij iets terug doen voor

goeds willen doen voor een betere wereld.”

de maatschappij. „Ik geloof erin dat ik met creativiteit de wereld van mensen

Samen met Het Ware Noorden werkte

en bedrijven een beetje beter, mooier of

studio ipsi aan de vormgeving van deze

waardevoller kan maken.

krant. “Een prachtig project om aan te

Met communicatie een constructieve

werken omdat je in deze krant goed kunt

bijdrage leveren en echt impact creëren

laten zien hoe je ook met lokale

op het gebied van duurzaamheid, innovatie

initiatieven het verschil kunt maken.”

en sociaal maatschappelijke thema’s.”

Meer weten? Samenwerken

www.studio-ipsi.nl

Mooi om te zien is dat Jurjen daarin ook echt

www.linkedin.com/in/jurjenhofstra

de samenwerking zoekt met andere partijen. „Ja, ik vind echt dat we het samen moeten


Najaar 2018

Samen Sterk voor onze stad

19

Kracht van samenwerking

Het Ware Noorden zet actief in op verbinding met de omgeving Hoe kunnen wij op een positieve manier

het creëren van bewustwording. Door actief

bijdragen aan onze veranderende samen-

samen te werken, met elkaar en met andere

leving? Die vraag was voor Eko Kooistra en

communicatieprofessionals. En door actief

Jennifer Zwierstra de aanleiding om hun

de verbinding te zoeken met bedrijven en

krachten te bundelen in het samenwer-

instanties binnen de sectoren vinden we niet

kingsverband het Ware Noorden. Vanuit

steeds opnieuw het wiel uit. Onze visie is dat

HWN wordt de kennis op het gebied van

bij versnippering niemand gebaat is. Liever

marketing en communicatie actief inge-

één oplossing dan tien halve.

zet bij vraagstukken op het gebied van duurzaamheid, technologie en innovatie

Verbinding centraal

en sociaal maatschappelijke thema’s. Het

Samenwerken is niet alleen leuk, maar ook

Ware Noorden werkte, samen met studio

nuttig. Door samen te werken versterk je je

ipsi, belangeloos mee aan het ontwerpen

eigen capaciteiten én die van de ander en

van deze krant.

houd je elkaar een spiegel voor. Jouw eigen ondernemerschap en dat van de ander

Zoek naar wat er al is

maakt daarmee een vlucht. Impact maak

“Naast de opdrachten die wij als zelfstan-

je door in gezamenlijkheid met elkaar op

dig ondernemers hebben werken wij graag

te trekken, door je open te stellen voor

samen aan opdrachten waarbij het maken

wat je van de ander kan leren. Deze krant

van impact centraal staat. We zien dat de

laat goed zien hoe je met elkaar het ver-

wereld om ons heen verandert. Er gebeuren

schil kunt maken. Wij moedigen bedrijven,

veel mooie dingen, maar er valt ook nog

instanties dan ook aan om vooral ook te

een wereld te winnen. Dat lukt alleen als

kijken naar wat er al is en aan te sluiten

je een groep mensen of een netwerk om je

op de kansen en mogelijkheden die de

heen verzamelt die net als jij een rol van

markt biedt.’’

betekenis willen spelen bij het oplossen van vraagstukken die spelen in de samen-

Meer weten?

leving. Dat begint in de eerste plaats met

www.hetwarenoorden.frl. Leeuwarder Uitdaging


20

Sociale Krant Leeuwarden

Samen Sterk voor onze stad

Pieter Hilhorst, Amargi We zijn in gesprek met Pieter Hilhorst op het gemeentehuis te Bergum waar hij een presentatie heeft gegeven over Amargi aan de Vereniging Friese Gemeenten. Pieter Hilhorst is politicoloog en publicist. Vóór zijn wethouderschap in Amsterdam schreef hij columns voor de Volkskrant en was hij programmamaker en ombudsman bij de VARA. Hij is medeoprichter van de coöperatie Goede Gieren die actief onderzoek doet naar armoede, schulden en emancipatie en is tevens initiatiefnemer van Amargi.

Waar staat Amargi voor? Amargi is een organisatie die mensen helpt om zich te bevrijden van geldzorgen. We willen voorkomen dat mensen problematische schulden krijgen. Daarvoor werken we samen met grote bedrijven en organisaties die in een vroeg stadium kunnen signaleren of mensen financiële problemen hebben. In Leeuwarden wordt bijvoorbeeld al samengewerkt met De Friesland Zorgverzekeraar en het CJIB. Zij bieden mensen vanuit een preventiegedachte financiële ondersteuning wanneer er een schuldensituatie dreigt te ontstaan. Samen met een groot team van vrijwilligers en diverse maatschappelijke organisaties bieden wij vanuit Amargi deze mensen weer perspectief op een gezonde financiële situatie. Wat drijft je in je werk, waar ligt je passie? „Uit onderzoek is gebleken dat geldzorgen heel veel stress oplevert. Stress ontwricht mensenlevens waardoor een aansluiting in de maatschappij ontbreekt. Mensen met geldzorgen zijn vaker ziek, zitten vaker zonder werk en hebben eerder relatieproblemen. Dat is natuurlijk heel schrijnend. Door er voor te zorgen dat zij hun geldzaken weer onder controle krijgen, valt er een last van hun schouders. Zo kunnen ze weer het heft in eigen hand nemen. Dat is wat mij drijft in mijn werk”.

Wat is de ambitie van Amargi? De ambitie van Amargi is om in de periode tot maart 2020 ruim 500 huishoudens in Friesland ondersteuning te bieden zodat ze van hun geldzorgen afkomen. We willen daarvoor een netwerk opbouwen van bedrijven, gemeenten, maatschappelijke organisaties en vrijwilligers die willen helpen om inwoners met geldzorgen op te sporen en hulp aan te bieden. Hoe kunnen werkgevers in Leeuwarden meedoen? Ook werknemers kunnen geldzorgen hebben. Werkgevers merken dat, bijvoorbeeld omdat mensen een loonbeslag krijgen, omdat ze een voorschot vragen of extra onregelmatigheidsdiensten willen draaien. Werkgevers kunnen zich aansluiten bij Amargi en medewerkers vrijblijvend vragen of ze ondersteuning willen hebben om weer greep te krijgen op hun financiële situatie. Ook meedoen? Wil je je als organisatie of bedrijf ook aansluiten bij Amargi? Of ben je benieuwd wat Amargi precies allemaal doet? Kijk dan op www.amargi.nl


Najaar 2018

Samen Sterk voor onze stad

21

Bij Eten in de Molen worden dromen en idealen waargemaakt Fotografie: Marieke Balk

Eten in de Molen biedt dienstverlening aan mensen met een lichte (meervoudige) verstandelijke beperking van alle leeftijden en helpt hen om hun wensen, dromen en idealen te verwezenlijken. Mensen kunnen bij ons hun talenten

tot en met zaterdag in de voormalige molen

ontwikkelen, vaardigheden aanleren en

aan het Zuidvliet hard gewerkt. Naast de

vertrouwen krijgen in zichzelf. Dat kan op

kerstpakketten worden er ook producten

verschillende gebieden, bijvoorbeeld in

gemaakt voor in de snuisterijenwinkel en

ons restaurant, in onze winkel of in onze

worden er lekkere gerechten geserveerd in

makerij. Met 36 medewerkers, 8 begeleiders

het restaurant.

en een leidinggevende wordt van maandag

Leeuwarder Uitdaging


22

Sociale Krant Leeuwarden

Samen Sterk voor onze stad

Als we ’s middags binnen komen, komt

hier werken? ,,Bestellingen opnemen en

ons de heerlijke geur van versgebakken

eten rondbrengen”, zegt hij. „Maar al het

koekjes tegemoet uit de open keuken. De

andere is hier ook leuk. Samen werken met

professionele kok maakt samen met een

collega’s is fijn. We doen het hier met

medewerker Goudse moppen. In de knusse

z’n allen”.

ruimte zit iemand achter de computer, een ander zit te lezen. Twee vriendinnen komen

Nienke de Vries, 35 jaar, moeder van twee

binnen. Net als de rest van de aanwezige

kleine kinderen, is begeleider van Boike.

gasten nemen ze een kop koffie met iets

Ze werkt al 10 jaar voor de JP van den Bent

lekkers erbij. Er heerst een kalme bedri-

stichting en is bij de oprichting van Eten in

jvigheid. De Goudse mop die ik krijg bij de

de Molen betrokken geweest. Het was een

thee is nog warm.

droom van haar om dit speciale initiatief op te zetten. En hoewel de werkelijkheid

We hebben een gesprekje met medewerker

wel eens weerbarstig is, is Nienke toch erg

Boike Sewpal, 45 jaar, getrouwd, 3 kinderen.

tevreden. Haar filosofie is om zich als bege-

Boike werkt hier sinds een jaar en wat hem betreft blijft hij hier nog heel lang. Boike is alle dagen in de Molen aanwezig. ,,Op maandag maak ik schoon, de andere dagen doe ik bijna alles wat nodig is: bedienen, opruimen, of in de makerij werken”. Boike laat de menukaart zien die hij gebruikt. Het onthouden van plaatjes gaat hem beter af dan letters lezen, dus heeft hij een kaart met plaatjes en symbolen. Een koud of een warm broodje? Een witte of een bruine boterham? Dat kan hij hierop aanwijzen en zo aan de keuken doorgeven. Ook in zijn agenda werkt hij met plaatjes van alles wat hij te doen heeft. Wat vindt hij zo leuk aan

“Samen werken met collega’s is fijn. We doen het hier met z’n allen.”


Najaar 2018

Samen Sterk voor onze stad

leider zoveel mogelijk op de achtergrond te

Wat kan jij doen?

houden. Daarvoor moet ze nog wel eens op

Van Nienke mag het nog wel wat drukker

haar handen zitten en dat is best moeilijk

worden in de winkel en het restaurant.

als je zelf een doener bent. Maar dan komt

,,Wil je ergens lekker lunchen, of heb je

wel de medewerker het beste tot zijn recht.

catering nodig? Denk eens aan Eten in de

23

Molen. Dan doe je niet alleen jezelf maar Naast de genoemde activiteiten heeft de

ook een flink aantal andere mensen

Molen boven een vergaderzaal die gehuurd

een plezier.”

kan worden. Het restaurant biedt dan de catering. Ook worden er lunches op locatie

Voor meer informatie kijk op

verzorgd. Het restaurant is ook in zijn geheel

www.etenindemolen.nl

te huur. De producten die gebruikt worden zijn biologisch en streekgebonden. Regelmatig wordt een partij relatiegeschenkjes gemaakt voor een bedrijf.

Deze bedrijven zijn al vrienden van de Leeuwarder Uitdaging

“Elkaar helpen is simpel”. noorderblik.nl

“De Leeuwarder Uitdaging biedt ons een prachtig podium om invulling te geven aan onze maatschappelijke ambities”. merkmonsters.nl

Leeuwarder Uitdaging


24

Samen Sterk voor onze stad

Sociale Krant Leeuwarden

Hier werken we vooral aan zelfvertrouwen en talentontwikkeling Fotografie: Lucas Kemper

Al jaren is Fier actief in Leeuwarden als expertise- en behandelcentrum voor mensen die het slachtoffer zijn van geweld. Fier is ontstaan vanuit de vrouwenopvang

docenten wordt er een indrukwekkend

in Leeuwarden. Vaak zitten deze mensen in

assortiment aan kwaliteitsproducten

afhankelijkheidsrelaties, waardoor hun leef-

gemaakt waar ons het water van in de mond

situatie onveilig en bedreigend is. Fier biedt

loopt. ,,Het meest populair zijn de brownies

hen niet alleen een veilig onderkomen, maar

en de cheesecake”, vertelt Annemarie. Tot

ook professionele begeleiding. Hierbij wordt

de vaste afnemers van de bakkerij behoren

toegewerkt naar een veilig en zelfstandig

onder andere het MCL, Post-Plaza, Omrin,

leven, waarin weer perspectief is op actieve

de Rabobank en het Westcord Hotel. Deze

deelname in de maatschappij.

bedrijven nemen niet alleen taarten en andere producten af omdat ze zo lekker zijn,

Dat Fier vernieuwend en vooruitstrevend

maar ook vanwege het sociaal maatschap-

is komt goed naar voren als we in gesprek

pelijk concept waarin de taarten gemaakt

gaan met Annemarie van Rijn, project-

worden. Een grotere kans op arbeids-

leider bij Fier. We drinken koffie met haar

participatie door de opgedane ervaring

in de Blooming Bakery; de bakkerij van

speelt hierbij een grote rol.

Fier. In deze bakkerij leren de vrouwen van Fier niet alleen taarten bakken, ze werken

Naast de bakkerij heeft Fier sinds kort ook

ook aan hun zelfvertrouwen en talentont-

een eigen naaiatelier, het L.A.P. Atelier. Dit

wikkeling. Het gezamenlijk werken, praten

is samen met ‘A House of Happiness’ opge-

en creëren zorgt er volgens Annemarie niet

zet, een bedrijf gespecialiseerd in op maat

alleen voor dat de vrouwen hun gedachten

gemaakte gordijnen. In dit naaiatelier wer-

kunnen verzetten maar ook dat ze weer

ken de vrouwen van Fier, soms in opdracht,

vertrouwen krijgen in hun eigen kunnen en

aan unieke stoffen creaties. Annemarie

prestaties. ,,Vaak is de lage eigenwaarde een

vertelt vol trots dat, terwijl het atelier pas

probleem en geeft het werken in de bakkerij

recent echt van start is gegaan, ze een

hier juist weer een boost aan”.

prachtige opdracht vanuit de gemeente

Onder de begeleiding van diverse vak-

Almelo hebben gekregen. Aankomende


Najaar 2018

Samen Sterk voor onze stad

25

weken gaan de dames samen met hun begeleiders 800 stoffen boterhamzakjes met opdruk maken voor een campagne gericht op gezondheid en voeding. ,,Super mooi dat bedrijven en organisaties ons al weten te vinden”, vertelt Annemarie. “We hopen op nog meer van dit soort opdrachten voor ons naaiatelier, want we zien hoeveel moois het brengt voor onze doelgroep”.

Hier leren de vrouwen van Fier niet alleen taarten bakken, ze werken ook aan hun zelfvertrouwen en talentontwikkeling Wij vinden het vooral hartverwarmend om te zien met hoeveel passie de vakdocenten en begeleiders over hun werk praten en we zijn onder de indruk van de stappen die ze maken met deze kwetsbare groep vrouwen. Wij hopen dan ook dat zowel de Blooming Bakery als het L.A.P. Atelier nog veel meer bekendheid gaat krijgen onder het bedrijfsleven! We ronden het interview af met de toezegging dat we minstens de helft van assortiment nog komen proeven. Geen slecht vooruitzicht wat ons betreft.

Ook meedoen? Bestel eens met je bedrijf een heerlijke taart bij Fier of laat je relatiegeschenken dit jaar maken door het naaiatelier. Ze denken graag mee in de mogelijkheden. Je kan natuurlijk ook helpen door zelf de handen uit de mouwen te steken. Bijvoorbeeld als taalmaatje bij het vertalen van de recepten in bakkerij. Voor meer informatie www.bloomingbakery.nl en www.lapatelier.nl

Leeuwarder Uitdaging


26

Samen Sterk voor onze stad

Sociale Krant Leeuwarden

Bij dagbesteding BijdeHand maken ze prachtige creaties Fotografie: Marieke Balk

Atelier BijdeHand is een initiatief van Stichting Zorg op Maat, gevestigd aan de Boerhaavestraat in Leeuwarden. Het atelier fungeert als dagbesteding voor mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking. BijdeHand is ontstaan op initiatief van een

er wel afspraken gemaakt over werktijden

aantal cliënten die graag een activiteiten-

en pauzes. De dag wordt altijd gezamenlijk

clubje wilden oprichten om leuke dingen

afgesloten en geëvalueerd.

te doen, zoals een terrasje pakken, de Oldehove beklimmen of een appeltaart

Cliënten kunnen in het atelier van

bakken. Vanuit deze activiteitenclub is het

Bijdehand zelf aangeven welke activitei-

atelier ontstaan waar sinds 2011 de mooiste

ten het beste bij ze passen. Er wordt veel

creaties worden gemaakt.

aan handwerk gedaan maar ook op het gebied van keramiek worden vele mooie

Bij BijdeHand staat de mens centraal:

creaties gemaakt. De gemaakte schalen,

iedereen heeft een talent en dat mag hier

borden en kopjes worden verkocht en

tot ontwikkeling komen. Er is ruimte voor

tentoongesteld in de Galerie Art Brut058.

een gesprek en veel aandacht voor elkaar.

Deze galerie biedt een special podium

Hoewel er geen tijdsdruk is, en er in een

voor kunstenaars met een beperking.

ontspannen sfeer wordt gewerkt, worden

Daarnaast worden de creaties van


Najaar 2018

Samen Sterk voor onze stad

27

BijdeHand ook nog in restaurant ‘By Us’ getoond. Dit jaar is BijdeHand aanwezig geweest op de grote Biennale van Art Brut in Hengelo. Dit is een beurs, die om de twee jaar, wordt georganiseerd door kunstenaars met een beperking vanuit heel Nederland. Daarnaast kun je creaties van BijdeHand terug vinden op Ameland tijdens de kunstmaand in verschillende exposities.

Ook een bijdrage leveren? BijdeHand is op zoek naar verschillende verkooppunten in de binnenstad van Leeuwarden. Heb jij nog een plekje beschikbaar? Je kan Bijdehand ook helpen door het kopen van een kerst of relatiegeschenk! Voor meer informatie kun je mailen naar Bettie Spits, btiespits@gmail.com

Leeuwarder Uitdaging


28

Samen Sterk voor onze stad

Sociale Krant Leeuwarden

Door de toename van horeca en bedrijven liggen er mooie kansen. Fotografie: Marieke Balk

Serge Hollander, als fractievoorzitter van de VVD Leeuwarden, medeinitiatiefnemer van het street art festival Writer’s Block en voorzitter van de Sinterklaas Intocht is hij nauw betrokken bij zijn stad. Ook hij kijkt terug op een prachtig cultureel jaar met veel bezoekers en een topjaar voor de Leeuwarder middenstand. „Events als de Reuzen en exposities van Escher en Mata Hari in het Fries Museum hebben Leeuwarden flink op de kaart gezet bij het grote publiek. Praamvaarten zitten ver van te voren volgeboekt en even spontaan een hapje eten op donderdagavond lukt bijna niet meer zonder reservering. LF2018 heeft onze stad bruisender maar ook mooier gemaakt. Minder leegstand door de vestiging van grote ketens zoals Zara en Costes, de komst van nieuwe restaurants maar vooral ook de komst van kleine, unieke conceptstores zoals in de Sint Jacobsstraat maakt Leeuwarden een fijne, aantrekkelijke stad voor toeristen.” Economisch maken we mooie stappen als stad maar hoe doen we het eigenlijk op sociaal maatschappelijk vlak? Aangeschoven aan tafel is ook VVD raadslid Marcel Visser. „Als je terug kijkt op afgelopen jaar is de grote inzet en enorme betrokkenheid van vrijwilligers indrukwekkend geweest. Die energie moeten we zien vast te houden. Hoe mooi zou het zijn als een gedeelte van de vrijwilligers een stap kunnen maken naar betaald werk. Door de toename van horeca en bedrijven in

Leeuwarden komen er meer banen beschikbaar en liggen er mooie kansen.” Ondanks de vergrote aantrekkelijkheid en verbeterde naamsbekendheid zien beide heren dat er nog een grote stap te maken is op het gebied van participatie. „Het kennen van je doelgroep en een hechte samenwerking met het bedrijfsleven is hierin cruciaal”, volgens Serge Hollander. „Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben een passende begeleiding nodig en vooral ook een passende opdrachtgever. Het matchen van beide partijen vraagt maatwerk. Hier ligt niet alleen een duidelijke opdracht bij de gemeente maar ook bij het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven zou wat ons betreft nog meer betrokken moeten worden bij het sociale domein. Ga samen om tafel en zoek naar kansen en oplossingen. Kijk naar wat er mogelijk is probeer zoveel mogelijk bureaucratie en belemmerende regels te vermijden. Natuurlijk kost dit het bedrijfsleven extra tijd en dus geld maar het biedt ook kansen. Daarnaast hoort het tot onze gezamenlijke verantwoording dat iedereen mee kan doen. Dat moet je niet doen vanuit een moeten maar vanuit een willen”.


Najaar 2018

Samen Sterk voor onze stad

29

Leeuwarder Uitdaging


30

Samen Sterk voor onze stad

Sociale Krant Leeuwarden

YFK krijgt energie van matches met maatschappelijk organisaties

In juli 2018 won het dynamische marke-

opdrachtgevers. Onze drijfveer is daarbij

tingbedrijf YFK op de Beursvloer van de

de ontwikkeling van onze medewerkers en

Leeuwarder Uitdaging de ‘Social Award’.

goede resultaten leveren bij onze opdracht-

Deze award kreeg YFK uitgereikt door

gevers. Ons motto is ‘dare to differ’. Wij

wethouder Friso Douwstra vanwege de

geloven in talenten met lef. Bij YFK willen

grote maatschappelijke bijdrage van YFK

we jonge talenten helpen ontdekken waar

op de Beursvloer.Hier helpen lokale be-

ze goed in zijn, wat ze leuk vinden en waar

drijven maatschappelijke organisaties bij

ze zichzelf verder in willen ontwikkelen.”

het invullen van een hulpvraag. Meer dan deze editie van de Beursvloer rekenen op

Waarom vinden jullie maatschappelijk ondernemen belangrijk?

de hulp van YFK.

,,De professionals van YFK zijn onderdeel

6 maatschappelijke organisaties mochten

van de samenleving en daarom vinden ze Joëlle Hoeksma van YFK verteld ons over de

het belangrijk om in hun werk een bijdra-

drijfveren van YFK en hun ambitie rondom

ge aan een menswaardige maatschappij te

(maatschappelijk) ondernemen.

leveren. De Beursvloer van de Leeuwarder Uitdaging heeft voor ons de brug geslagen

Wat zijn jullie voor bedrijf?

tussen ons bedrijf en organisaties met een

,,YFK is een marketingbureau in Leeuwarden,

maatschappelijk doel. Dit was voor ons

dat zich inzet voor talentontwikkeling van

nieuw. Als commerciële organisatie bleken

jonge marketeers. Dat doen we door een

we met onze expertise snel een bijdrage te

unieke combinatie van jonge talenten en

kunnen leveren en van toegevoegde waarde

ervaren seniors in te zetten bij verschillende

te zijn voor de maatschappelijke organisa-


Najaar 2018

Samen Sterk voor onze stad

hebben er veel energie van gekregen. Onze jonge ta-

Kan je andere bedrijven aanraden om zo’n contact aan te gaan?

lenten hebben er een lading aan ervaring bij. Dit helpt

,,We durven het andere ondernemers zeker aan te

ons weer bij toekomstige opdrachten.”

raden de volgende keer deel te nemen aan de Beurs-

ties. De meeste samenwerkingen zijn al afgerond. Wij

31

vloer. Het is inspirerend om te zien dat talenten van

Geef eens een voorbeeld van één van de matches.

zoveel mensen bij elkaar komen en door samenwer-

,,We werkten met SpeciTaal. De missie van SpeciTaal is

king en kennisdeling een bijdrage leveren aan een

het verkleinen van de kloof tussen de horende wereld

bloeiende samenleving. Natuurlijk hoef je niet direct

en de dovenwereld. Hiervoor biedt SpeciTaal diensten

zes matches binnen te slepen, maar probeer er in ieder

aan om de communicatie tussen doven en horenden te

geval eens één. Wat ons betreft kan ieder bedrijf een

verbeteren. Het jonge bedrijf vroeg ons, in de persoon

steentje bijdragen, gezamenlijk bouwen we dan aan

van eigenaresse Sofie Hadders, om te helpen bij het

een nog mooier Leeuwarden.”

ontwerpen van een flyer die op beurzen en evenemeren over de verschillende diensten van SpeciTaal

Meer weten over YFK of over hoe jij een match kan maken op de Beursvloer?

en natuurlijk aantrekkelijk vormgegeven worden met

Bezoek dan eens de website van YFK op yfk.marketing.

menten uitgedeeld kon worden. De flyer moest infor-

behoud van de huisstijl. Tessa Moen, YFK medewerkster, heeft in samenwerking met Sofie van SpeciTaal hieraan gewerkt. Sofie kan de flyer nu gebruiken om haar jonge bedrijf te promoten! Bij de andere organisaties hebben we onder andere

Op de hoogte blijven van de Beursvloer doe je via de website van de Leeuwarder Uitdaging. www.leeuwarderuitdaging.nl

geholpen om doelen en actieplannen op te stellen.”

Leeuwarder Uitdaging


32

Samen Sterk voor onze stad

Sociale Krant Leeuwarden

Aegon helpt Leeuwarder gezinnen met problematische schulden Sinds 2016 is Aegon aangesloten bij het programma Van Schulden naar Kansen van Stichting Van Schulden naar Kansen. Dit programma richt zich op armoede die veroorzaakt wordt door problematische schulden. Voor een grote groep Nederlanders is het namelijk lastig om hun �nanciën op orde te krijgen én te houden. Aegon wil deze mensen graag helpen. Dit doen ze door samen te werken met lokale initiatieven, waarbij de komende jaren 6.000 gezinnen worden geholpen op weg naar een gezonde �nanciële toekomst. Dat doen ze in de steden waar zij zijn gevestigd: Den Haag, Leeuwarden en Groningen.

We zijn in gesprek met Madelyn Horstink, zij is de projectleider van het programma Van Schulden naar Kansen.

Wat houdt het programma Van Schulden naar Kansen in? ,,Via dit programma wil Aegon gezinnen helpen die in armoede leven en met schulden te maken hebben. In onze drie vestigingssteden, waaronder Leeuwarden, werken we daarom samen met lokale initiatieven die mensen helpen financieel zelfredzaam te worden. We ondersteunen deze initiatieven niet alleen financieel, maar ook met de inzet van Aegon-medewerkers die in de ondersteuning en advisering als vrijwilliger aan de slag gaan. Daarnaast is het project tevens verbonden aan een onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam waar wordt gekeken naar de effectiviteit van de hulpverlening.” Wat is de reden voor Aegon om zich bij Van Schulden naar Kansen aan te sluiten en wat is het ambitieniveau? ,,Met dit programma willen we een duurzame oplossing bieden voor armoede in Nederland.

Juist door de krachten te bundelen, en een brug te bouwen tussen het bedrijfsleven en het maatschappelijke werkveld willen we een verschil gaan maken. In Leeuwarden is de ambitie om de aankomende jaren 780 huishoudens te helpen om gezonde financiële keuzes te maken. Dat is hard nodig, want in 2017 moest maar liefst 16% van de huishoudens in Leeuwarden rondkomen van een minimum inkomen waarvan zo’n twee derde (67%) langdurig in armoede leeft. We werken hierbij heel specifiek met een lokale benadering, want wat in Den Haag wel werkt kan in Leeuwarden bijvoorbeeld totaal niet aanslaan. Elke stad is uniek, en weer anders georganiseerd en dat vraagt dan ook om een unieke benadering. Daarom werken we samen met lokale maatschappelijke organisaties die weten wat er op lokaal niveau speelt, hoe de cultuur van de stad in elkaar steekt en die begrijpen wat er nodig is om mensen financieel zelfredzaam te maken. Samen met onze maatschappelijke partners zoals Amargi, Humanitas,


Najaar 2018

Samen Sterk voor onze stad

SchuldHulpMaatje en Stichting Buurtservicepunt richten we ons daarom op wijken waar de hulp het hardst nodig is en de armoedeproblematiek het grootst.” Hoe betrekken jullie je medewerkers hierbij? ,,Vanuit Aegon willen we graag onze eigen medewerkers de ruimte bieden om vrijwilligerswerk te doen. Veel collega’s zijn administratief en financieel goed onderlegd dus het helpen bij bijvoorbeeld schuldenproblematiek past goed bij de kennis en vaardigheden die wij al in huis hebben. Om dit te stimuleren mogen alle Aegon-medewerkers 12 uur betaald vrijwilligerswerk doen. Deze collega’s zetten zich in bij één van onze partners. Dit is niet alleen fijn voor de organisaties zelf, ook onze medewerkers zien het als een erg waardevolle aanvulling op hun dagelijkse werkzaamheden. In totaal hebben al meer dan 150 collega’s in alle steden hun handen uit de mouwen gestoken. We zijn daarbij altijd op zoek naar nieuw manieren om waarde toe te voegen aan wat er al bestaat in de steden. We werken bijvoorbeeld samen met Stichting Buurtservicepunt in Leeuwarden waar medewerkers van Aegon gaan ondersteunen bij postsorteer-sessies in de diverse wijkcentra in Leeuwarden. Vaak hebben mensen met schulden problemen om nog overzicht te krijgen door de vele post die ze ontvangen. Een postsoorteer-sessie kan hier dan heel goed bij helpen. Daarnaast kijken we of we vanuit Aegon de vrijwilligers van Stichting Buurtservicepunt extra kunnen trainen en bijscholen op financieel en administratief vlak. Vaak zijn deze trainingen duur om in te kopen en wij hebben deze kennis en expertise vanuit Aegon al vaak in huis.” Wat zijn andere dingen die jullie in Leeuwarden aan het doen zijn? ,,Met SchuldHulpMaatje hebben we net een prachtige samenwerking opgezet. Zij merkten dat er een groep mensen is die tussen wal en schip vallen, die met een relatief kleine renteloze lening erg gehol-

33

pen zouden zijn. We zijn samen om tafel gegaan en de conclusie getrokken dat er met een bijdrage vanuit Aegon een fonds kan worden opgezet die veel mensen direct kunnen helpen. We hebben toen besloten om mee te doen met het project en het Schuldhulpfonds Leeuwarden te ondersteunen. Daarnaast zijn we samen met onze partners bezig met de ontwikkeling van een “sociale kaart”. Dit is een flyer waarop overzichtelijk alle instanties en initiateven staan die gezinnen kunnen benaderen als ze financiële of gerelateerde problemen hebben. We krijgen zo vaak te horen dat er veel sociale initiatieven en organisaties zijn, maar de mensen waar het om gaat ze niet weten te vinden. We hopen door het verspreiden van deze sociale kaart de mensen in de aandachtswijken op weg te kunnen helpen naar de juiste instanties.” En je eigen motivatie? Wat maakt dit werk zo bijzonder voor jou? ,,De afgelopen twee jaar heb ik veel geleerd over hoe ingewikkeld we het hebben gemaakt in Nederland voor mensen die met deze uitdagingen rondlopen. Ik vind het dan ook erg mooi dat ik de gelegenheid heb gekregen om namens Aegon ons steentje bij te kunnen dragen aan de oplossing hiervan. Hoe gaaf is het om te horen dat een collega iemand heeft gecoacht die al jaren thuis op de bank zat, compleet onzeker over haar kunnen, die nu haar droombaan heeft gevonden? Of partners die hebben weten te voorkomen dat een gezin uit huis is geplaatst, of waarbij jongeren toch een vorm van schuldsanering kunnen krijgen. Van dat soort verhalen word ik ontzettend blij en een trotse medewerker.”

Meer info over Van Schulden naar Kansen: www.aegon.nl/vanschuldennaarkansen

Leeuwarder Uitdaging


34

Sociale Krant Leeuwarden

Samen Sterk voor onze stad

Bezoek&Co biedt ouderen aandacht en gezelligheid Bezoek&Co laat ouderen weer meetellen

Bezoek&Co, waar vrijwilligers en studen-

en meedoen. De afgelopen jaren is onze

ten klaarstaan voor diegenen die dat nodig

samenleving steeds meer verschoven van

hebben en weinig tot geen bezoek krijgen.

verzorgingsstaat naar participatiesamen-

Om even te praten, samen een boodschap

leving. Daardoor zijn sommige mensen uit

te doen of om ergens mee te helpen.

kwetsbare groepen, zoals ouderen, in een isolement beland en speelt eenzaamheid

Zo gaat er twee keer per week een vrij-

een grote rol. De toenemende digitalisering

williger van Bezoek&Co bij mevrouw van

en het individualisme in onze maatschappij

Veen-Wijstra langs, om een flink stuk met

komen daar nog bij. Veel ouderen hebben

haar hond te wandelen. Sinds 2013 woont

het gevoel dat ze er niet meer bijhoren,

zij in verzorgingshuis “Erasmus” in de

maar hebben wel behoefte aan contact,

wijk Aldlân. De dagelijkse blokjes doet de

aandacht en gezelligheid.

oud-schippersvrouw zelf, ,,maar de hond heeft af en toe ook een lange wandeling

Vrijwilligersorganisaties doen er alles aan

nodig”, vertelt zij. Deze vrijwilliger loopt

om die mensen te betrekken bij de we-

dan meestal ruim een uur met haar trouwe

reld om hen heen en hun sociale netwerk

viervoeter, die sprekend lijkt op de hond

te versterken. Eén van die organisaties is

Lassie, uit de gelijknamige film. ,,Maar


Najaar 2018

Samen Sterk voor onze stad

hoelang de wandelingen precies duren,

mevrouw van Veen via zijn achterbuur-

hangt natuurlijk wel van het weer af”, aldus

vrouw, die voor het Rode Kruis op zoek

mevrouw Veen, die dankbaar is dat zij mede

was naar een fietsmaatje. ,,Omdat ik wel

dankzij deze wandelingen de hond bij zich

sportief ben aangelegd, dacht ze direct

kan houden in haar appartement.

aan mij.” vertelt Sytse lachend. Naast het

35

fietsen vindt hij het boeiend om naar alle Daarnaast gaat vrijwilliger Sytse Wagenaar

verhalen te luisteren die mevrouw Veen

vrijwel elke week twee uurtjes met me-

hem onderweg vertelt over haar veelbewo-

vrouw Veen, die slechtziend is, fietsen op

gen leven op een vrachtschip en over het

haar tandem. ,,We fietsen dan bijvoorbeeld

wel en wee van haar familie.

naar de Groene Ster en onderweg drinken we ergens koffie of thee” vertelt mevrouw

Hoe kan jij helpen?

Veen, die enorm van deze fietstochten

De vrijwilligers en studenten van

geniet. ,,Je hebt wat bezigheid en je komt

Bezoek&Co kunnen goed luisteren, zijn

op deze manier op plaatsen waar je zelf

invoelend en betrokken en bereid een

niet komt.” Tegen mensen die overwegen

stukje tijd en aandacht te geven aan een

om vrijwilliger te worden wil ze zeggen: ,,Je

ander. Daar waar geluisterd wordt,

doet er andere mensen een groot plezier

ontstaat verbinding. Het gaat puur om de

mee!”

aandacht en de gezelligheid. Lijkt het jou leuk om samen met ouderen iets te onder-

Ook Sytse kan het aanraden om vrijwilliger

nemen of een luisterend oor te bieden?

te worden bij Bezoek&Co. ,,Die twee uurtjes per week zat ik anders waarschijnlijk thuis

Neem dan contact op met Bezoek&Co

op de bank, nu besteed ik die tijd nuttig

voor meer informatie of om je aan te

en kan ik iets voor een ander betekenen.”

melden, www.bezoekenco.nl

Sytse is in aanraking gekomen met Leeuwarder Uitdaging


36

Samen Sterk voor onze stad

Sociale Krant Leeuwarden


Najaar 2018

Samen Sterk voor onze stad

37

Rikst en Dleyt leren van elkaar

Fotografie: Marieke Balk

Een ‘wegwijsmaatje’ is een vrijwilliger, die jonge nieuwkomers met een vluchtelingenstatus helpt om zijn/haar weg te vinden in de Nederlandse maatschappij. Minderjarige vluchtelingen worden goed opgevangen, maar vanaf hun 18e staan ze er alleen voor. En dan is het hier toch allemaal wel erg anders dan in hun land van herkomst. Om nog maar niet te spreken van alle procedures en regels waar statushouders mee te maken krijgen. Support Fryslân, een professionele vrijwil-

begeleidt de Eritrese bij het vinden van

ligersorganisatie voor maatjesprojecten,

haar weg in de Nederlandse maatschappij.

vindt dat elke jongere recht heeft op een

De hulp varieert van het helpen invullen

maatje. De meeste jongeren vinden zelf

van formulieren, uitzoeken van procedu-

zo’n maatje, maar sommige jongeren kun-

res, helpen met telefonische afspraken tot

nen daar wel wat hulp bij gebruiken. Deze

contacten leggen met buurtbewoners.

hulp biedt Support Fryslân onder meer met het project wegwijsmaatje.

Dleyt Ruim twee jaar geleden vluchtte Dleyt uit

Ik ben bij Dleyt (spreek uit: ‘Dilijet’) Afe-

Eritrea naar Nederland. In Eritrea is het

werki Alal, 19 jaar en afkomstig uit Eritrea.

nergens veilig. Meisjes moeten op hun

We hebben afgesproken in haar kleine

16e in het leger of ze trouwen op die leef-

flat, die ze deelt met drie andere Eritrese

tijd. Meestal gaan ze dan ook niet meer

meisjes.

naar school. Dleyt had andere plannen voor zichzelf.

Daar ontmoet ik ook Rikst Meijer, 20 jaar, afkomstig uit Oudwoude. Al twee jaar lang

Zonder familie arriveerde ze hier. Aanvan-

kunnen zij het goed vinden met elkaar.

kelijk werd ze als minderjarige vluchteling

Rikst is het wegwijsmaatje van Dleyt. Zij

goed opgevangen, maar vanaf haar acht-

Leeuwarder Uitdaging


38

Sociale Krant Leeuwarden

Samen Sterk voor onze stad

tiende staat ze op eigen benen. Dleyt werkt

in Groningen. Maar nog iedere week komt

aan haar toekomst: ze doet een inburge-

ze nu als vrijwilligster bij Dleyt.

ringscursus en gaat straks naar het MBO. Ze wil graag tandartsassistente worden.

Support Fryslân

Ze oefent hard op haar Nederlandse taal,

Er zijn verschillende maatjesprojecten.

en dat is te merken in dit gesprek. In haar

Voor dit project werven ze het liefst jonge

vrije tijd voetbalt ze bij De Leeuwarder

vrijwilligers. Ze bereiden hen goed voor op

Zwaluwen, met veel plezier. Sinds een paar

de doelgroep waar ze mee gaan optrekken.

maanden zijn haar ouders en een aantal

Ook organiseren ze intervisie voor de vrij-

van haar broers en zussen ook in Nederland

willigers en dat is ook wel nodig.

aangekomen, waardoor zij zich een stuk minder alleen voelt.

Rikst: ,,Het is heel dankbaar werk, maar het kan ook zwaar zijn. Jonge vluchtelingen

Rikst

hebben vaak veel meegemaakt. Ze kunnen

Rikst is trots op Dleyt. Ze vindt dat de

zich eenzaam voelen. Vaak begrijpen ze

Eritrese een dapper karakter heeft, goed

niks van de ingewikkelde procedures waar

kan volhouden en veel kan verdragen. En

ze hier mee te maken krijgen. Het is echt

ze vindt haar gemotiveerd om er iets van

investeren en samen iets opbouwen, maar

te maken. Dat moet ook wel, want vanzelf

dan wordt het ook erg leuk. Het is nu net of

gaat het echt niet.

ik er een zusje bij heb”.

Niet alleen leert Dleyt veel van Rikst, an-

Wat kan jij doen?

dersom is dat ook zo. Rikst, die nog bij haar

Jij kunt Support Fryslân als vrijwilliger

ouders woont, wist niet wat er allemaal

steunen bij één van hun maatjesprojecten.

bij komt kijken als je helemaal op eigen

Kijk voor meer informatie op hun website:

benen komt te staan. Samen hebben ze dat

www.supportfryslan.nl.

uit moeten vinden. En omdat het voor een ander is, durft ze beter allerlei nieuwe initiatieven te nemen dan voor zichzelf. Ze is al over flink wat drempels heen gestapt. Rikst kwam als maatje bij Support Fryslân vanwege een stage voor haar HBO opleiding Pedagogiek. Die stage is al lang afgelopen en ze studeert nu psychologie aan de RUG

Het is heel dankbaar werk, maar het kan ook zwaar zijn. Jonge vluchtelingen hebben vaak veel meegemaakt.


Najaar 2018

Samen Sterk voor onze stad

39

Leeuwarder Uitdaging


40

Sociale Krant Leeuwarden

Samen Sterk voor onze stad

Interview met Paula, coördinator van SchuldHulpMaatje

Fotografie: Marieke Balk

De armoedeproblematiek in Leeuwarden is groot in verhouding tot het landelijk gemiddelde. 16% van alle kinderen in Leeuwarden groeit op in gezinnen met een minimum inkomen. Veel van deze gezinnen hebben te maken met schulden en alle problemen die daar bij horen. Vaak weten deze mensen niet meer hoe ze zelfstandig uit deze schuldensituatie kunnen komen en lopen ze vast op regelgeving en lange procedures. SchuldHulpMaatje biedt hulp door de schulden in beeld te brengen, te helpen met afbetalingsregelingen met de schuldeisers, persoonlijke coaching en begeleiding naar financiële zelfredzaamheid.

SchuldHulpMaatje is een landelijk, kerkelijk initiatief die wordt gerund door vrijwilligers. Eén van deze vrijwilligers is Paula van de Kamp, coördinator en vrijwilliger bij SchuldHulpMaatje Leeuwarden. Zes jaar geleden las Paula een artikel in de Leeuwarder Courant over het werk van SchuldHulpMaatje. Het artikel raakte haar dusdanig dat ze het bewaarde om er later iets mee te doen. Toen ze stopte als receptioniste/telefoniste bij de GGZ en met pensioen ging haalde ze het artikel tevoorschijn en zocht ze contact met SchuldHulpMaatje.


Najaar 2018

Met haar eerste cliënt, een jonge vrouw, heeft ze nog steeds contact. ,,Als je iemand zo lang kent ontstaat er ook echt een band” vertelt Paula. Zo raakte de eerste cliënt van Paula in de problemen doordat haar ex-vriend verschillende leningen had afgesloten, op haar naam. Jarenlang moest deze vrouw rondkomen van 25 euro per week, met ondersteuning van de voedselbank. Paula: ,,Als iemand dan na 3 jaren hard werken en afzien eindelijk schuldenvrij is moet dat natuurlijk wel even gevierd worden door samen ergens te lunchen”. Natuurlijk zijn er niet alleen successen. Veel van de mensen die Paula begeleidt hebben van huis uit geen financiële opvoeding gehad. Ze kunnen hierdoor moeilijk met geld om gaan en sluiten makkelijk leningen af met torenhoge rentes.

Samen Sterk voor onze stad

41

ting om te voorkomen dat er opnieuw schulden ontstaan. ,,Eigenlijk moet je al beginnen bij jonge kinderen door ze te leren met zakgeld om te gaan” is het advies van Paula. ,,Zo leren ze al vroeg dat je geld maar één keer kunt uitgeven. Hier kan ook het onderwijs tijdens de rekenles, een belangrijke rol in spelen”. Elke zes weken komen de SchuldHulpMaatjes samen om kennis op te doen. De ene keer wordt er iemand van een instelling (bijvoorbeeld De Kredietbank) uitgenodigd. Op andere avonden worden casussen besproken, waardoor men van elkaar kan leren. Wat opvalt is de grote diversiteit aan vrijwilligers die zich, vaak naast hun werk, inzetten voor SchuldHulpMaatje. Aan welke criteria moet iemand voldoen om SchuldHulpMaatje te worden, vragen

Eigenlijk moet je al beginnen bij jonge kinderen door ze te leren met zakgeld om te gaan Vooral het kopen op afbetaling bij grote postorderbedrijven is een groot probleem, waarbij verleiding en herhaling altijd op de loer ligt. Moed verliezen doet Paula echter nooit. Natuurlijk is ze wel eens teleurgesteld, maar ze blijft altijd de hoop houden dat mensen de kracht vinden om er voor te blijven gaan. Zelfvertrouwen creëren, mensen weer trots op zichzelf te laten worden in plaats van de negatieve schaamte, is de grootste drijfveer van Paula. Samen met haar collega’s van SchuldHulpMaatje probeert ze alle cliënten weer financieel zelfredzaam te maken. Daarbij geven ze goede voorlich-

we ons af. Paula: ,,Je hoeft geen kerkelijke achtergrond te hebben. Wel moet je geduldig en inlevend zijn. Zonder vooroordeel kunnen kijken, goed kunnen luisteren en is financieel inzicht natuurlijk altijd handig. Ieder Maatje krijgt een driedaagse opleiding, met ook een stukje psychologie over mensen in de schulden, voordat ze aan het werk kunnen”.

Ook een bijdrage leveren? SchuldHulpMaatje is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Ben jij op basis van bovenstaand artikel enthousiast en kun je een paar uren van je tijd missen? Meld je aan via coordinator@schuldhulpmaatjeleeuwarden.nl. Paula neemt dan contact met je op.

Leeuwarder Uitdaging


42

Sociale Krant Leeuwarden

Samen Sterk voor onze stad

Bedrijven bieden hulp via het SchuldHulpFonds Om mensen met schulden structureel te kunnen helpen heeft SchuldHulpMaatje samen met het bedrijfsleven ‘Schuldhulpfonds-Leeuwarden’ opgericht. Paula: ,,Een grote wens van mij is in vervulling gegaan. Met dit SchuldHulpFonds kunnen we cliënten aan een renteloze lening helpen om (kleinere) schulden af te lossen!”. Hierdoor komt er zoveel meer lucht en ruimte in de financiële situatie van hulpvragers en zitten zij niet meer vast aan de hoge rente- en aflossingsverplichtingen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het aflossen van een lening bij een postorderbedrijf waar het bedrag aan rente vaak vele malen hoger is dan de aflossing zelf. Hierdoor wordt er nauwelijks schuld afgelost. Ze komen, omdat er schulden zijn, niet in aanmerking voor een lening bij De Kredietbank. Met deze renteloze lening van het SchuldHulpFonds

kan de schuld worden betaald en vervallen de hoge renteverplichtingen van het postorderbedrijf. De cliënten krijgen de ruimte om de verstrekte lening vanuit het Schuldhulpfonds in een reële en haalbare tijd af te lossen. Het eerste bedrijf dat het SchuldHulpFonds-Leeuwarden ondersteunt is Aegon.

Ook een bijdrage leveren? Met dit bijzondere fonds kan SchuldHulpMaatje veel mensen een stapje verder helpen om uit de schulden te komen op weg naar zelfredzaamheid en een nieuwe zorgeloze toekomst. Steun, net als Aegon, het SchuldHulpFonds-Leeuwarden door middel van een financiële bijdrage. Je kunt daarvoor contact opnemen met de penningmeester R. Timmerman via info@schuldhulpmaatjeleeuwarden.nl

Wil jij na deze drie verhalen ook aan de slag als vrijwilliger? En wil jij net zoals Paula, Sytse en Rikst

beeld door een kopje koffie samen te

inzetten als maatje voor iemand die daar

drinken, een wandeling te maken of helpen

heel blij van wordt?

bij de administratie. Maatje worden kan natuurlijk bij Support

Bij jou in de omgeving is er vast en zeker

Fryslân, Bezoek&Co of SchuldHulpMaatje.

iemand die, zonder dat je het weet, graag

Ook zijn er andere organisaties op zoek

een maatje zou willen hebben. Een maatje

naar maatjes. Wil jij weten welke organisa-

is iemand die regelmatig extra tijd en

tie/doelgroep het beste bij jou past?

aandacht voor een ander heeft. Dat kan op

WELLZO Vrijwilligerswerk helpt jou hier

heel veel verschillende manieren. Bijvoor-

graag bij www.wellzo.frl/vrijwilligerswerk


Najaar 2018

Samen Sterk voor onze stad

43

De Leeuwarder Uitdaging zet leefbaarheid centraal De Leeuwarder Uitdaging slaat een brug tussen bedrijfsleven en samenleving. Samen met onze partners werken we aan maatschappelijke vraagstukken waarbij de leefbaarheid in Leeuwarden centraal staat. We helpen hierbij maatschappelijke organisaties met een hulpvraag en realiseren sociale projecten en activiteiten voor kwetsbare groepen mensen in onze stad. Mensen die met een beetje extra hulp of aandacht weer een stapje vooruit kunnen komen. Samen zetten we Maatschappelijk Betrokken Ondernemen in Leeuwarden op de kaart!

Word ook vriend van de Leeuwarder Uitdaging! Ben jij een maatschappelijk betrokken ondernemer of organisatie en draag je de Leeuwarder Uitdaging een warm hart toe? Geweldig! Word dan ook vriend van de Leeuwarder Uitdaging en word onderdeel van ons bedrijvennetwerk. Samen met jou kunnen we deze sociale krant realiseren. Je kan ons als vriend op verschillende wijze ondersteunen.

Jaarlijkse bijdrage Met een bijdrage van â‚Ź 500,- ben je al vriend van de Leeuwarder Uitdaging. Met deze bijdrage help je ons met de realisatie van de vele mooie projecten die de we jaarlijks realiseren. Je laat je daarbij tevens zien als sociaal betrokken ondernemer bij onze stad! (De Leeuwarder Uitdaging heeft een ANBI status. De financiĂŤle bijdragen mag u als gift aftrekken van de belasting).

Bijdrage in natura Natuurlijk kan je ook vriend worden van de Leeuwarder Uitdaging door het leveren van een bijdrage in natura. Bijvoorbeeld door een vrijwillige inzet van kennis, materialen of mankracht bij de ontwikkeling van nieuws, activiteiten en projecten. Wat je bijdrage ook is, samen kunnen we Leeuwarden een beetje mooier maken.

Meer weten? Kijk dan op www.leeuwarderuitdaging.nl of mail ons op info@leeuwarderuitdaging.nl

De Friesland Zorgverzekeraar is al partner van de Leeuwarder Uitdaging!

Samen met de Leeuwarder Uitdaging leveren een bijdrage aan leefbaarheid, gezondheid van bewoners in Leeuwarden en omstreken.

Jij en De Friesland samen beter.

Leeuwarder Uitdaging


Partners

Vrienden

Met speciale dank aan

strategie, co-creatie, conceptontwikkeling

De sociale krant is ĂŠĂŠn van vele de maatschappelijke initiatieven van de Leeuwarder Uitdaging. We zetten ons in voor kwetsbare groepen mensen in de stad en willen samen met het bedrijfsleven maatschappelijk ondernemen nog meer op de kaart zetten. Dat kunnen we niet zonder de partners en vrienden op deze pagina. Draag je de Leeuwarder Uitdaging ook een warm hart toe en wil je ook vriend of partner worden?

Bekijk onze projecten en acties op leeuwarderuitdaging.nl

Profile for Het Ware Noorden

de sociale krant  

De sociale krant is één van vele de maatschappelijke initiatieven van de Leeuwarder Uitdaging. We zetten ons in voor kwetsbare groepen mense...

de sociale krant  

De sociale krant is één van vele de maatschappelijke initiatieven van de Leeuwarder Uitdaging. We zetten ons in voor kwetsbare groepen mense...

Advertisement