De sociale krant

Page 1

Deze sociale krant is een initiatief van de Leeuwarder Uitdaging

De sociale krant

voor ondernemend Leeuwarden

Stichting kindpakket Ons doel is om ook de ‘verborgen’ armoede te vinden

Maatschappelijke inzet Cambuur Verbindt

met Calvin Mac-Intosch en coördinator Karin Smit

Ieder kind hoort zijn verjaardag te vieren! Met onder andere: Amargi • Cambuur Verbindt • Kindpakket Rijk Voor Arm • Zienn


Inhoud

COLOFON

3 ’Samen tegen Armoede’’ congres 7

Amargi

8

Rijk Voor Arm

10 Zienn

Deze krant is een initiatief van de Leeuwarder Uitdaging

Pagina 7 Amargi Naima helpt mensen met (dreigende) schulden.

Pagina 8 Rijk Voor Arm Ieder kind hoort zijn verjaardag te vieren!

Contact/info info@leeuwarderuitdaging.nl www.leeuwarderuitdaging.nl

12 Kindpakket Redactie Leeuwarder

13

Cambuur verbindt

Uitdaging Marischa Oosterbos, Julie-Anne

14 Opbrengsten

Arendsen, Sandra Pols, Margriet Pagina 13 Iedereen telt mee Calvin Mac-Intosch en Karin Smit over Cambuur Verbindt.

Pagina12 Dennis Roskam over Kindpakket Ons doel is om ook de ‘verborgen’ armoede te vinden.

Gerritsma Vormgeving en artwork Studio Ipsi en Het Ware Noorden Fotografie Marieke Balk Fotografie

BLIJVEND AANDACHT BESTEDEN AAN ARMOEDE IN ONZE STAD

Drukwerk Rekladruk, Giekerk De sociale krant is mede tot stand gekomen door Aegon,

Ruim 5.454 gezinnen in Leeuwarden leven beneden

dacht gevraagd voor armoede op de werkvloer

de armoedegrens, waarbij vanzelfsprekende zaken

en de gevolgen hiervan. Bekende sprekers als

zoals schoolreisjes, vakantie, nieuwe kleding, sporten,

Annemarie van Gaal en Nadja Jungmann vertelden

Leeuwarden, Leeuwarder

verjaardagscadeautjes of een kopje koffie op een

hoe je geldzorgen en problemen kunt herkennen

Ondernemers Fonds, Stichting

terras zelden of nooit voorkomen. Dat moet anders!

en hoe je ze kan voorkomen. Prinses Laurentien

het Hijenga Fonds.

Daarom startte de Leeuwarder Uitdaging samen met

verzorgde een keynote over kinderarmoede en de

het bedrijfsleven en vele maatschappelijke partners in

wethouders Sjoerd Feitsma en Friso Douwstra ver-

september de campagne “Samen tegen Armoede”.

zorgden een bijdrage over armoede in Leeuwarden en de gevolgen op sociaal en economisch vlak. Paula

Tijdens de campagne zijn bedrijven en bewoners

vertelde over haar eigen ervaring als alleenstaande

van de gemeente Leeuwarden uitgedaagd om een

moeder met minder geld.

bijdrage te leveren aan gezinnen in armoede. En om armoede meer zichtbaar en bespreekbaar te maken.

Met deze krant blikken we terug op de campagne en

Hiervoor is samengewerkt met vele maatschappelijke

informeren we je graag over de behaalde resultaten.

partners. Deze partners zijn gespecialiseerd

Daarnaast komen een aantal partners aan het woord

in (schuld)hulpverlening en zorgen er samen voor

met persoonlijke verhalen en interviews.

dat alle donaties vanuit de campagne en het

Wij hopen dat hun verhalen je inspireren om blijvend

bijbehorende bedrijvencongres bij de juiste

aandacht te besteden aan armoede in onze stad en

mensen terecht komen.

jouw (werk)omgeving.

Speciaal voor het Leeuwarder bedrijfsleven was er op

Veel leesplezier!

18 september het congres “Samen tegen Armoede” in het Cambuurstadion. Met dit congres werd aan-

Namens het team van de Leeuwarder Uitdaging

Achmea, Friesland Campina, Amaryllis, Gemeente

Met speciale dank aan Joen Kooistra, Jurjen Hofstra en Eko Kooistra.


voorjaar 2020

Samen Sterk voor onze stad

3

Congres Samen tegen Armoede Zoek verbinding en samenwerking en vind vooral het wiel niet opnieuw uit 18 september vond het congres “Samen tegen

die het bedrijfsleven hierbij kan spelen. Ook deelde

Armoede” plaats in het Cambuurstadion te Leeu-

ze haar visie en verfrissende kijk op de rol van

warden. Samen met Cambuur Verbindt en vele

de overheid en droeg ze innoverende oplossingen

partners uit het bedrijfsleven, werd er tijdens dit

aan om armoede te voorkomen. Nadja Jungmann,

congres aandacht gevraagd voor armoede op de

lector ‘Schulden en Incasso’ nam ons mee in de

werkvloer en de gevolgen ervan. Aanleiding voor

psyche van de mens en legde uit waarom arme

dit congres was de groei van het aantal werkenden

mensen soms ,,domme beslissingen” nemen, wat

met een inkomen onder de armoedegrens en de

stress en geldzorgen met je brein doen en waarom

groei van het aantal we rkgevers die geconfron-

armoedebestrijding een vernieuwende aanpak

teerd werden met loonbeslagen of andere signalen

nodig heeft. Paula legde als ervaringsdeskundige

van geldproblemen. Centrale vraag was; ,,Hoe

de nadruk op het belang van een sociaal netwerk.

kunnen wij als maatschappij, politiek en bedrijfs-

,,Toen ik het als alleenstaande moeder met vier

leven een impactvolle bijdrage leveren om

kinderen moeilijk had, heb ik mijn netwerk

armoede en geldzorgen te voorkomen’’.

uitgebreid en dat hielp. Soms zie je het zelf even

Tijdens het congres gaf onze bevlogen dagvoorzitter

niet zitten, maar ziet een ander wel mogelijkheden

Marc Anderson het podium aan vele interessante

en komt diegene met een creatieve oplossing.”

sprekers waaronder Annemarie van Gaal. Anne-

Als speciale gast gaf Prinses Laurentien, verbon-

marie, succesvol ondernemer en entrepreneur gaf

den aan de Alliantie Kinderarmoede, een keynote

haar visie over armoede en de vernieuwende rol

over kinderarmoede en de impact hiervan. Ze riep


4

Sociale Krant Leeuwarden

Samen tegen armoede

daarbij speciaal op om de verbinding te zoeken

Voor dit bijzondere congres, waar circa 200

tussen de vele initiatieven die er al zijn, effectiever

ondernemers en organisaties aanwezig waren,

samen te werken en vooral niet het wiel opnieuw

werd geen entree gevraagd maar wel een passende

uit te vinden.

donatie. Deze donaties zullen worden ingezet om samen met onze partners een grote groep

Ten slotte gaven Wethouders Sjoerd Feitsma en

gezinnen in Leeuwarden actief te ondersteunen

Friso Douwstra een interview over armoede in

en te ontzorgen.

Leeuwarden, de cijfers, de aanpak en vooral een oproep aan het bedrijfsleven om mee te denken

De donaties en opbrengsten van het congres

en mee te zoeken naar oplossingen.

vind je terug in deze krant.


“ voorjaar 2020

Samen Sterk voor onze stad

5

Friesland Campina onder-

Dit programma richt zich op

gers(organisaties). Mooi om

zijn wij actief betrokken bij

steunt de campagne Samen

armoede, veroorzaakt door

met onze betrokkenheid bij de

de Leeuwarder Uitdaging en

tegen Armoede in Leeuwarden,

problematische schulden.

Leeuwarder Uitdaging d.m.v.

projecten zoals de campagne

omdat we ons goed realise-

We werken in dit program-

van de armoedecampagne het

en het congres ‘Samen tegen

ren wat wij als grote werk-

ma samen met diverse lokale

bedrijfsleven erbij te betrek-

Armoede”. Door het organise-

gever voor de stad kunnen

initiatieven gespecialiseerd

ken. De bedrijven tijdens het

ren van een congres rond het

betekenen. Het congres heeft

in de schuldhulpverlening.

congres te kunnen informe-

thema armoede betrek je het

ons geïnspireerd om kritisch

Deze initiatieven ondersteu-

ren over wat armoede met de

bedrijfsleven op een actieve

te kijken naar hoe wij onze

nen wij niet alleen financieel,

mens doe, hoe dit doorwerkt

manier. Je creëert met de or-

medewerkers in dit thema on-

maar ook met de inzet van

op de werkvloer en hoe jij als

ganisatie van dit congres een

dersteunen. Vanzelfsprekend

Aegon-medewerkers als die

bedrijf je medewerkers hierin

actief podium voor ontmoe-

hebben wij ook medewerkers

meedenken op het gebied

kan bijstaan. Met de campagne

ting en samenwerking tussen

die door omstandigheden in de

van advisering en coaching.

zijn zelfs alle bewoners van

o.a. bedrijfsleven en politiek

schulden terecht komen. We

Vanuit deze gedachte is Aegon

onze gemeente erbij betrokken

zodat je ook echt samen aan

proberen die signalen tijdig op

ook founder en partner van

en heeft iedereen op hun eigen

de slag kan gaan. Voor ons

te pikken. Medewerkers die

de Leeuwarder Uitdaging.

manier hun steentje kunnen

was het congres, mede door

hulp nodig hebben, kunnen

Wij vinden de leefbaarheid

bijdragen om het leven van

de interessante sprekers, zeer

bijvoorbeeld terecht bij onze

in Leeuwarden belangrijk en

bewoners een stukje zorge-

waardevol en zeker voor her-

vertrouwenspersoon of de (ex-

willen daar graag een bijdrage

lozer te maken. Trots op deze

haling vatbaar..

terne) bedrijfsmaatschappelijk

aan leveren. Toen het idee van

samenwerking en vol enthou-

Peter

werker. Omdat er vaak sprake

het armoedecongres voor-

siasme verder met alle mooie

is van schaamte is het mak-

bij kwamen waren we direct

projecten om een brug te slaan

Wat voor mij de meeste indruk

kelijker om met hen te praten

enthousiast. We zijn dan ook

tussen het bedrijfsleven en de

heeft gemaakt is het verhaal

dan met de eigen manager.

trots dat het zo’n groot

(kwetsbare) samenleving.

van Nadja Jungmann. Vijftien

Het congres heeft ons echt

succes is geworden.

Sjoerd Tolsma – Amaryllis

jaar ben ik werkzaam bij

de ogen geopend over hoe-

Ronald Roolvink - Aegon

Senturra Bewindvoering, daar-

veel stress ontstaat door het

door heb ik veel mensen in

hebben van schulden en wat

armoede zien leven. Voor ons als bewindvoerder blijft het

stress doet met je denkvermogen: dat je simpelweg niet

Vanuit de ABN AMRO zijn

soms lastig te begrijpen dat

meer helder kunt nadenken

wij maatschappelijk actief

mensen die al enige tijd onder

als je onder grote stress staat.

betrokken middels de ABN

bewind staan nog steeds

Daar zullen wij in de toekomst

AMRO Foundation. Wij zetten

bepaalde, niet handige, finan-

meer bewust mee omgaan om

ons met de Foundation in

ciële keuzes maken. Doordat

te kijken hoe we medewerkers

voor kinderen die opgroei-

Nadja ons laat zien dat er

echt kunnen ondersteunen.

en in een minder kansrijke

daadwerkelijk iets gebeurd met

Hester van Eif -

omgeving dan leeftijdsge-

het brein bij stress zorgt zij

Friesland Campina

noten. Jaarlijks komen zo’n

opnieuw voor bewustwording

6.500 medewerkers van onze

en begrip.

bank in actie om de horizon

Mary-Ann

van deze kinderen te verbreVanuit Aegon willen wij op

den met maatschappelijke

Het sterke aan het Armoede-

activiteiten die we samen met

congres was het actief

verschillende fronten maat-

Vanuit Amaryllis zetten wij

onze partners organiseren. Zo

betrekken van het bedrijfs-

schappelijk betrokken zijn.

ons dagelijks in voor de groep

willen we zorgen dat iedereen

leven waardoor ze zelf kunnen

Sinds 2016 zijn we bijvoorbeeld

bewoners die in armoede

het maximale uit z’n toe-

zien wat de impact is van

aangesloten bij het programma

leeft. Dit doen wij samen met

komst kan halen. Mede vanuit

armoede!

Van Schulden naar Kansen.

vele instanties en vrijwilli-

de bovenstaande motivatie

Haise Leeuwarder Uitdaging


“ 6

Sociale Krant Leeuwarden

Samen tegen armoede

Wat ik het meest bijzonder vond

het geen kwaad om het besef bin-

aan het armoedecongres was mis-

nen te laten komen dat sommige

gerelateerde stress etc. is.

Wat vond je het meest interessant aan het armoedecongres?

schien wel de opvallende twee-

mensen daar (tijdelijk of voor

Linda

deling in arm en rijk. Toch was

altijd) niet toe in staat zijn. Dat

menigeen intens geraakt,

(soms blijvend) hulp nodig is om

Het was een inspirerend con-

“Verschillende sprekers die op hun manier licht werpen op het onderwerp’’.

vloeiden er soms zelfs traantjes

de weerloosheid te voorkomen.

gres met een mooie variatie

en was men welwillend zijn of

Femke

aan spreeksters. Daarbij is mij

Met welke tips en suggesties van de sprekers zouden de betrokken partijen meteen aan de slag zouden gaan? ,,Ga geen nieuwe dingen bedenken, maar koppel bestaande initiatieven beter aan elkaar en zorg dat de werkende initiatieven goed kunnen blijven werken.’’

Welke tips en suggesties heb je zelf om armoede te bestrijden.

vooral op gevallen dat mensen

haar beste beentje voor te zetten om armoede te bestrijden.

De manier waarop allerlei ver-

die vanuit eigen ervaring spreken

Wat me enorm raakte was het

schillende sprekers met één visie

over armoede en schulden veel

verhaal van de mevrouw die, mét

naar hetzelfde probleem keken

meer ingezet moeten worden om

kinderen, enkele jaren in diepe

tijdens het congres vond ik heel

armoede bespreekbaar te maken

armoede leefde. De opmerking die

bijzonder. Er was echt een een-

en de schaamte te doorbreken. Zij

diep bij mij binnen kwam, was dat

heid, voor mijn gevoel. Het ver-

zijn rolmodellen die een bijdrage

ze graag wilde dat haar kinderen

haal van Paula sprak mij daarbij

kunnen leveren aan de mensen

óók een verhaal te vertellen had-

erg aan. Hierdoor krijg je inzicht

die in armoede leven, maar geven

den na de vakantie. Dit heeft me

in iemands zijn situatie maar ook

ook organisaties inzicht in welke

aangezet tot actie. Mijn man en ik

een beeld hoe je verder kunt

aanpak kan helpen.

gaan enkele keren per jaar in een

gaan met je leven in plaats van

Caroline Doelman –

vakantieweek een alleenstaande

bij de pakken neer zitten.

Solidair Friesland

moeder met haar kinderen uit-

Niels Het verhaal van Paula sprak mij

nodigen voor een overnachting in Het mooie van het armoedecon-

heel erg aan. Mensen die in de

na de vakantie iets leuks kunnen

gres is de verbinding tussen

armoede leven een gezicht geven!

vertellen als ze weer terug op

armoede en het bedrijfsleven.

Pas dan gaat het leven. Verder

school zijn.’’

Maatschappelijk verantwoord

vind ik het belangrijk dat er met

Evelien

ondernemen (MVO) moet een vast

mensen in gesprek wordt gegaan

onze B&B zodat ook deze kinderen

,,Maak bij het zoeken naar oplossingen gebruik van ervaringsdeskundigen. En zorg dat kinderen/jongeren nu leren praten over hun problemen en help ze vervolgens. Op lange termijn doorbreek je dan het patroon van taboe en schaamte om hulp te zoeken (bij wat voor probleem dan ook). Immers: jong geleerd is oud gedaan.”

onderdeel zijn in het bedrijfsleven.

in plaats van achter het bureau

Toen ik de uitnodiging ont-

Een rijk land als Nederland moet

zaken bedenken, iedere persoon

ving merkte ik een behoorlijke

armoede nooit moeten accepteren

heeft een andere behoefte!

weerstand; gaan we nu weer met

en al het mogelijke doen om dit te

Andrea Evenhuis –

een aantal hotemetoten praten

voorkomen en op te lossen.

Huurdersplatform Nieuw Elan

over arme mensen? Ondanks

Armoede de wereld uit te begin-

de weerstand besloot ik toch te

nen in Fryslân/Nederland!

Het meest interessant aan het

gaan, gewapend met een aantal

Siebe

congres vonden wij de mensen die er waren en het kunnen

kritische vragen. Tot mijn eigen verbazing werd ik diep geraakt

Het meest interessante aan het

beantwoorden van hun vragen.

door de verhalen van de hote-

congres vond ik met stip de

En ook dat we ons netwerk heb-

metoten. Armoede werd tot iets

presentatie van Nadja Jungmann

ben kunnen uitbreiden tijdens

dat ons allemaal kan overkomen

waarin is uitgelegd wat armoede

dit congres en contacten hebben

dankzij het verhaal van Annema-

doet met de hersenen.

kunnen leggen voor eventuele

rie van Gaal. De wetenschappelij-

Bianca Akkerman-Joustra -

samenwerkingsverbanden vonden

ke inslag van de Nadja Jungmann

Jinc

we geweldig! Kortom wij waren

te beseffen dat geldzorgen je soms

Ik vond de presentaties op het

Simon de Jong –

letterlijk en figuurlijk weerloos

congres erg interessant, vooral

Stichting Rijk Voor Arm

maken. In een maatschappij die

het deel waaruit bleek dat

uitgaat van zelfredzaamheid kan

mensen anders functioneren

heel happy met dit congres!

bracht inzichten die nodig zijn om

Dennis van Stichting Kindpakket

en reageren indien er geld


voorjaar 2020

Samen Sterk voor onze stad

7

Preventief aan financiële problemen werken, dat is wat Naima wil en doet! Via de stichting Amargi helpt Naima mensen met (dreigende) schulden. ,,Ik help mensen om weer wat vrijheid te hebben om iets te kiezen wat ze graag willen. Ook helpen we mensen om in een vroeg stadium een plan te maken om met één schuld of meerdere schulden om te gaan. Zo zakken mensen niet verder weg in een spiraal van onbetaalde rekeningen, schaamte en isolatie. Het is belangrijk dat de kloof tussen arm en rijk in Nederland zo klein mogelijk blijft.

Over Amargi Amargi is een kleine organisatie die mensen kan helpen zodra er schulden zijn of dreigen te komen. Aanmeldingen kunnen gaan via werkgevers, instanties of mensen kunnen zichzelf aanmelden. Naima gaat als iemand zich gemeld heeft op intake middels een huisbezoek. Ze brengt dan samen met de vrager de inkomsten en uitgaven in kaart, maakt een schuldenoverzicht en een geldplan voor de nabije toekomst. Ook kijken ze samen of diegene wel alles krijgt waar hij/zij recht op heeft. Desgewenst wordt er vervolgens een vrijwilliger aan deze persoon gekoppeld om te ondersteunen bij de uitvoering van het geldplan. De vrijwilligers kunnen mensen zijn die werken bij bijvoorbeeld een zorgverzekeraar, Aegon of gepensioneerden. Alle vrijwilligers krijgen een training in budgetteren voordat ze beginnen.

Ik zag bijvoorbeeld een alleenstaande vader met twee kinderen. De man was ziek en had een uitkering. Hij deed enorm zijn best, maar hij kon niet zo veel. De kinderen gingen voor papa zorgen en er was geen ruimte voor sport of muziek voor hen. Via kindpakket.nl (zie pagina 12) kon voor de kinderen worden geregeld dat ze op een sport konden gaan en zo meer hun eigen leven konden invullen. Er kwam een vrijwilliger om vader te ondersteunen. Iedereen in dat gezin ging er zo op vooruit.” Aldus Naima.

Wat betekent armoede voor jou? ,,Ik ben de dochter van een Marokkaanse gastarbeider. Mijn vader werkte hier in de fabriek. Hij onderhield ook zijn ouders in Marokko. Dus wij hadden het niet breed. Maar ik heb als kind wel met alles mee kunnen doen en mijn verjaardag werd ook gevierd. Wel zag ik op school toen ik wat ouder werd de verschillen met kinderen wiens ouders meer geld hadden. Die kinderen droegen merkkleding en gingen op skivakantie. Daar was bij ons geen sprake van. Ik vind dat mijn ouders het heel goed gedaan hebben.” In 2017 nam Naima ontslag als maatschappelijk werkster. Ze had binnen het sociale wijkteam veel met mensen in schulden te maken gehad en ze was onder de indruk wat dat allemaal voor gevolgen had. Ze wilde graag meer preventief aan deze problemen werken en dat kon bij Amargi.

Waar Amargi hulp bij kan gebruiken volgens Naima Amargi wil doorgaan naar het zoeken van allerlei oplossingen. ‘Out of the box’ denken. ,,Daar kunnen we nog wel wat hulp bij gebruiken. Bijvoorbeeld voor jongeren die veel wiet roken en daardoor in de schulden raken. Deze groep wordt steeds groter. Het beste is dat ze ermee stoppen. Zolang ze dat niet kunnen opbrengen, laat ze dan legaal wiet kopen tegen een redelijke prijs. De coffeeshops zouden ook verantwoordelijkheid kunnen nemen hier in.” Naima zit nog vol plannen. Tot maart 2020 worden ze nog gefinancierd door het kansenfonds van de provincie Friesland. Hoe het daarna gaat is nog onzeker. Ook over het voortbestaan van Amargi is dus nog wel wat ‘out-of-the-box’ denken nodig. Toch is Naima vol vertrouwen, omdat er al zoveel mensen van hun diensten gebruik hebben gemaakt!

En wat kunnen bedrijven doen? ,,Ze moeten zich er bewust van worden dat er meer armoede is dan je op het eerste gezicht denkt en wat dan voor consequenties heeft. Zij hebben ook een verantwoordelijkheid voor de samenleving. Ze verdienen aan de mensen en ze zouden best wat terug kunnen geven aan diegenen die dat nodig hebben.’’

Voor meer informatie ga naar www.amargi.nl

Leeuwarder Uitdaging


8

Sociale Krant Leeuwarden

Samen tegen armoede

Ieder kind hoort zijn verjaardag te vieren!

Een meisje van vijf jaar met een grote rode bos krullen en sproeten loopt naar Sinterklaas, omarmt hem en duikt in zijn baard ,,Dit is de mooiste dag van mijn leven’’, hierdoor had zelfs Sinterklaas natte ogen. Dit is één van de verhalen van Simon de Jong van de Stichting Rijk voor Arm. Simon is opgegroeid in Leeuwarden en komt zelf uit een gezin die het financieel niet heel breed had, echter viel het in die tijd niet op. Vroeger zag je het verschil tussen rijk en arm nauwelijks. Iedereen had ongeveer hetzelfde te besteden, feestjes waren niet zo uiteenlopend en kinderen worden tegenwoordig steeds meer betrokken bij gezinskwesties. Armoede volgens Simon: ,,Het niet kunnen meedoen aan sociale activiteiten, waar je aan mee zou moeten doen.’’ Helaas is het vieren van een sociale activiteit, zoals een verjaardagsfeestje, tegenwoordig niet zo

vanzelfsprekend. En toen Simon dat tijdens zijn werkt ontdekte, kwam hij snel in actie!

Het begin van de Stichting Rijk voor Arm

Simon werkte op de taxibus voor kinderen die naar het bijzonder onderwijs gingen. Met regelmaat waren dezelfde kinderen ziek tijdens hun verjaardag. Dit viel op en bij navraag bij de schooldirecteur bleek dat de kinderen deden alsof ze ziek waren. Hierdoor hoefden ze niet hun verjaardag te vieren, zodat ze o.a. hun ouders hier niet mee hoefde te belasten. Tijdens gesprekken met zijn vrouw Meta en vrienden kwamen ze op het idee om verjaardagsdozen te maken, zodat ook deze kinderen hun verjaardag kunnen vieren.


voorjaar 2020

Samen Sterk voor onze stad

In 2005 zijn ze begonnen met een kleine club vrijwilligers en maakten ze 12 á 16 verjaardagsdozen per jaar, voor kinderen van vier tot en met twaalf jaar oud. Die betaalden ze uit eigen portemonnee. Een jaar na de start, stegen de aanvragen en zijn ze de Stichting Rijk voor Arm begonnen. De 1e sponsor was een bevriend garagebedrijf, daarna volgden meer betrokkenen en inmiddels geven ze per jaar 300 á 400 verjaardagsdozen uit met behulp van sponsors. De dozen worden door heel Friesland uitgegeven, waarvan de meeste in Leeuwarden. De hele stichting draait op vrijwilligers, wat volgens Simon een grote kracht is ,,Alle giften komen daardoor ten goede aan de kinderen, wij kennen de gezinnen en zijn een laagdrempelige organisatie waar aanmelding vooral op vertrouwen is gebaseerd.’’

9

de ouders. Alles wat wij doen, doen wij voor de kinderen. De kinderen hebben de keuze niet gehad.’’ Hoe kunnen bedrijven en/of bewoners uit de gemeente Leeuwarden jullie helpen?

Je kan sponsoren in geld, met € 30,- heb je al één verjaardagsdoos gedoneerd. Maar ook in natura kun je helpen. Wanneer je bedrijf bijvoorbeeld feestslingers maakt, dan kun je dit ook doneren. Of ga met je collega’s/vrienden een paar uurtjes je handen uit de mouwen steken door verjaardagsdozen in te pakken, mee te helpen om het gebouw op te knappen of om een leuke inzamelingsactie op touw te zetten. Wie verdient er volgens jou een extra grote pluim?

Ook Sinterklaas mag niet aan hen voorbijgaan

Voor de groep die een verjaardagsdoos ontvangt, is het ook niet vanzelfsprekend dat er Sinterklaas wordt gevierd. Hier zorgt de stichting ook voor door ieder jaar voor 50 kinderen een Sinterklaasfeest te organiseren. De overige kinderen krijgen een zak cadeaus, thuisgebracht tijdens Sinterklaas of Kerstmis. Sinterklaas wordt gevierd in hun eigen activiteitencentrum. Voorheen maakten ze gebruik van locaties van bedrijven of verenigingen. Sinds februari 2018 hebben ze een activiteitencentrum tot hun beschikking. Hier hebben ze ook de opslag van de verjaardagsdozen en cadeaus. Daarnaast verhuren ze het centrum regelmatig voor bijv. feestjes om zo weer inkomsten voor de stichting te genereren. Waarom kan Leeuwarden niet zonder Stichting Rijk voor Arm?

Simon ,,Was het maar zo! Dan was er geen armoede meer. Helaas zal dat niet gebeuren en zullen wij blijven bestaan. Dankbaarheid van een kind is het mooiste wat er is. Wij zullen altijd de kinderen blijven ondersteunen, want die hebben deze keuze niet gemaakt. En wanneer gewenst, helpen wij ook

Bakkerij Salverda verzorgt al vier jaar lang de verjaardagstaarten. ,,Geweldig lieve mensen. Ze zijn niet alleen betrokken met het bedrijf, maar vooral als personen ook fantastisch betrokken en met regelmaat geven ze ook even wat extra’s. Vreselijk dankbaar zijn wij hen! En natuurlijk onze vrijwilligers! Want zonder hen is de stichting nergens.’’ Meer weten?

Kijk op de website www.rijkvoorarm.nl

Inhoud verjaardagsdoos • Versieringen • Bekers, bordjes • Uitdeelsnoep • Pannenkoekmeel en stroop • Ranja en worst • Gepersonaliseerde taart • Cadeautje voor de jarige • Etc.

Leeuwarder Uitdaging


10

Sociale Krant Leeuwarden

Samen tegen armoede

Een spiegel voorgehouden, maar geen veroordeling of afwijzing

Zienn biedt opvang, wonen en begeleiding aan

huis terecht om aan de agressie van haar moeders

volwassenen, jongeren en gezinnen die dakloos

vriend te ontkomen. Het leek voor Ramona beter

zijn, of dat misschien gaan worden door tal van

om naar een pleeggezin te gaan. Maar het viel niet

problemen. De organisatie is actief in Friesland,

mee om zich aan te passen aan de regels daar, het

Groningen en Drenthe. Zienn werkt vanuit

verblijf was daarom van korte duur. Na een paar

mogelijkheden en kansen en spant zich in om

dagen op straat te hebben gezworven kwam ze bij

mensen sterker en vaardiger te maken, zodat

Zienn terecht. Eerst in de crisisopvang en vervol-

zij in de toekomst moeilijke situaties het hoofd

gens in het Huis voor Jongeren. De zelfstandigheid

kunnen bieden.

en verantwoordelijkheid die hier van haar gevraagd worden, passen beter bij haar dan een pleeggezin.

We zijn in een gesprek met Ramona, 18 jaar. Ze nodigt ons uit op haar eigen kamer die eruitziet

Pizzaberaad

zoals een kamer van een gemiddelde 18-jarige.

Ramona woont best fijn in het Huis voor Jongeren.

Een gezellige kamer met een lekkere bank en een

Ze heeft goed contact met de andere jongeren en

grote tv. Terwijl Ramona koffie haalt maken wij

met de begeleiding. Ze leert hier om te praten

het ons gemakkelijk.

als er wat is. Er wordt geluisterd. Regelmatig gaan ze met elkaar met de leiding om tafel zitten,

Ze zit hier nu een half jaar. Hiervoor zat ze in een

om te vergaderen over allerlei zaken die het wonen

pleeggezin en daarvoor woonde ze bij haar moeder

betreffen, het zogenoemde pizzaberaad.

met diens toenmalige, gewelddadige vriend, haar

Er wordt dan namelijk pizza besteld voor iedereen.

halfzusje en twee halfbroertjes. Ramona, als oud-

,,Op kosten van Zienn�, zegt Ramona er glunderend

ste, ondersteunde vooral haar moeder en zorgde

bij. Ze wordt serieus genomen. En ze leert hier van

voor de kleintjes. Op een gegeven moment

de andere bewoners. Ze zijn bijvoorbeeld met een

kwamen ze met elkaar in een blijf-van-mijn-lijf-

aantal jongeren tegelijk gestopt met harddrugs.


voorjaar 2020

Samen Sterk voor onze stad

Werken aan jezelf en verantwoordelijkheid nemen

Daar wilde zij beslist niet in terechtkomen. Van Zienn

Er wordt wel wat van je verwacht hier: respectvol om-

krijgen ze allemaal € 40,00 in de week om van te eten.

gaan met elkaar en de begeleiding en afspraken nako-

Daarnaast heeft ze studiefinanciering en zorgtoeslag.

men. Harddrugs en alcohol mogen niet in huis

Ze heeft een kleine baan erbij. Ze moet wel een eigen

genuttigd worden. Je wordt geacht te werken aan je

bijdrage betalen, maar omdat zij zelf een baantje heeft,

toekomst; dus aan zelfstandig wonen, dagbesteding, met

dus zelf voor wat inkomen zorgt, hoeft ze minder af te

geld omgaan, enzovoort. Je kan altijd hulp ergens bij

dragen dan een jongere die alleen een uitkering heeft.

vragen, maar je moet laten zien dat je aan jezelf werkt, al

Zo wordt werken dus dubbel beloond! Ramona kan,

is het maar met kleine stapjes.

alles bij elkaar opgeteld, goed rondkomen en daar is

11

ze trots op!

Ze wordt serieus genomen. En ze leert hier van de andere bewoners Als een jongere, ook na meerdere aansporingen en

Hoop

waarschuwingen, daar niet aan voldoet, moet hij/zij

Wonen in het Huis voor Jongeren past goed bij

vertrekken. Ook Ramona is al eens voor 48 uur geschorst,

Ramona’s levensfase. Natuurlijk is er veel wat ze graag

nadat ze met een groepje drank had genuttigd en lachgas

anders zou willen. Vooral zou ze niet zo angstig meer

had gebruikt. Vervolgens had ze onder invloed agressief

willen zijn als ze alleen is, en het zou fijn zijn als er in

gereageerd. Maar gelukkig was er een kans om het con-

haar ouderlijk huis meer aandacht voor haar zou zijn.

tact te herstellen, want ze wil en kan nog niet op zichzelf

Misschien gaat dat laatste vanaf nu beter. Moeder is

wonen. Daarvoor heeft ze nog te veel last van angsten als

nu getrouwd met een man die goed voor haar is, en

ze alleen is. Angsten die te maken hebben met het hui-

Ramona krijgt er binnenkort een nieuw broertje bij.

selijk geweld, waar ze thuis mee geconfronteerd werd. Ze

Als die er is, wil haar moeder zich ook gaan inzetten

is bezig daar een goede therapie voor te zoeken en wordt

voor de therapie die Ramona gaat volgen. En in het

hierin ondersteund door de begeleiding van het huis.

Huis voor Jongeren blijft haar plekje gereserveerd als ze voor die therapie 10 weken elders moet verblijven.

Tijdsbesteding De jongeren wonen hier de hele week, dus ook in het

Voetbalpoortjes

weekend. Binnen de filosofie en de regels van het Huis is

Ramona en de rest van de groep jongeren zouden

er de vrijheid om je leven zelf in te vullen. Ramona

graag het pleintje bij de voordeur van het Huis wat

gaat naar school en heeft het daar naar haar zin. Bood-

gezelliger en uitdagender willen maken, bijvoorbeeld

schappen doen, koken en eten doet ze meestal zelfstan-

met twee voetbalpoortjes om een balletje te trappen!

dig en soms met een paar anderen samen.

Maar dat kost wel geld. Ramona en de andere jongeren

In het weekend gaat ze graag uit. Hoe ze dat doet, mag

helpen aan voetbalpoortjes? Graag! Als bedrijf kun je

ze zelf weten. Wel kan ze hier altijd over haar ervaringen

deze in het geheel sponsoren, maar je mag ook een

vertellen en dan krijgt ze van de begeleiding wel eens een

deel financieel ondersteunen. Ook kan Zienn voor de

spiegel voorgehouden, of een kritische vraag als het uit

nachtopvang heel goed sokken gebruiken.

de hand gelopen is. Maar ze krijgt geen veroordeling of afwijzing. Uitgangspunt is dat ze

Wil je wat anders voor Zienn betekenen?

leert van haar ervaringen.

Voor meer info en mogelijkheden voor bedrijven (en particulieren) zie de website www.zienn.nl.

Financiën Ramona heeft zich vrijwillig onder bewindvoering laten stellen. Haar moeder zat jaren in de schuldsanering, en Ramona zag wat dat allemaal met zich meebracht.

Leeuwarder Uitdaging


12

Sociale Krant Leeuwarden

Samen tegen armoede

Ons doel is om ook de ‘verborgen’ armoede te vinden Ik heb nog steeds goede contacten met jongens die ik op de voetbalclub heb leren kennen. Dat geeft maar aan hoe belangrijk het is geweest voor alleen al je netwerk!” Dennis: ,, Mijn ouders zijn gescheiden toen Dennis Roskam, 40 jaar, opgegroeid en wonend in Leeuwarden, werkt met veel plezier en bezieling als coördinator voor stichting Kindpakket. Dennis doet het werk nu 1,5 jaar en raakt er niet over uitgepraat.

ik 3 jaar was, mijn vader raakte uit beeld.

Wat is Kindpakket.nl? Via www.kindpakket.nl kunnen mensen met weinig financiële middelen vergoedingen aanvragen om hun kinderen mee te laten doen. Het kan bijvoorbeeld gaan om het lidmaatschap van een sport- of muziekvereniging, een schoolreisje of het vieren van een verjaardag. Kan een kind al die dingen niet doen, dan is de kans om buitengesloten te worden groter. De ouders kunnen bij deze aanvraag geholpen worden door een vrijwilliger die aan huis komt.

kinderen heb, besef ik mij hoe goed mijn moeder

Kindpakket.nl is ontstaan om één laagdrempelig toegangsloket te maken tot alle verschillende fondsen die er zijn voor kinderen. Alle gemeenten in Friesland zijn bij Kindpakket.nl aangesloten. Voorheen bleek het moeilijk om te weten waar je moest zijn voor wat en welke aanvraagprocedure je moest bewandelen. Het doel is zoveel mogelijk kinderen bereiken die iets extra’s nodig hebben. En dat lukt! Het aantal aanvragen bij Kindpakket gaat jaarlijks omhoog en zat in 2018 op ruim 17.000.

Mijn moeder leefde van de bijstand met drie kleine kinderen. Maar ik heb gewoon gevoetbald en ging altijd mee op schoolreisje. Ik heb als kind nooit gemerkt dat er weinig geld was. Pas later, nu ik zelf drie dat gedaan heeft. Ook wij werden zo nu en dan geholpen. Zo vond ik onlangs een brief waarin de gemeente voor mij toezegde om extra geld over te maken voor het lidmaatschap van de voetbalclub.

weten dat hij de ondersteuning via kindpakket.nl

Dat heb ik toen nooit geweten.

ervaren heeft als een enorme ontlasting. Het heeft zijn gezin geholpen om er doorheen te komen.

Waar ben je nu mee bezig?

Kijk, daar doe je het voor!” vertelt Dennis.

Dennis: ,,Met een aantal verschillende dingen: we doen mee aan het Fietsplan Leeuwarden, waarbij

Wat zijn de dingen die bedrijven en bewoners vol-

kinderen een goede fiets in bruikleen kunnen

gens jou zouden moeten doen?

krijgen en die, als ze groter zijn, kunnen inruilen

Dennis: ,,Veel meer naar elkaar omkijken en elkaar

voor een grotere. Hiervoor zijn fietsen nodig, een

helpen! Concreet: ze kunnen bijvoorbeeld goede

plek om ze op te slaan en zo nodig, opgeknapt

gebruikte fietsen doneren. Ook geld is welkom voor

kunnen worden. We werken hierin samen met,

een ander project waar we mee bezig zijn:

onder andere, de sociale werkplaats. En verder

het ontwikkelen van een spel om bewustwording

ben ik natuurlijk bezig met het nog meer bekend

bij kinderen te vergroten over het wel of niet heb-

maken van de mogelijkheden van Kindpakket.nl

ben van (genoeg) geld. De fondsen voor kinderen

en de daarin samenwerkende fondsen.’’

waar wij mee samenwerken kunnen uiteraard ook altijd wel financiële ondersteuning gebruiken”.

,,Ons doel is om ook de ‘verborgen’ armoede te vinden. Mensen die hard werken, maar aan het

Voorlopig is Dennis hier allemaal behoorlijk druk

eind van de maand te weinig overhouden om hun

mee en zijn er voldoende plannen voor de

kind mee te laten doen. Veel regelingen gelden niet

toekomst. Kinderen mogen geen last ondervinden

voor hen. Zo was er bijvoorbeeld een zzp’er die fi-

van armoede!

nancieel tijdelijk in de problemen zat. Hij heeft zijn schaamte opzij gezet en een beroep op kindpakket. nl gedaan, zodat zijn kinderen tenminste door konden gaan met hun leven. Deze man heeft laten

Kijk voor meer info op www.kindpakket.nl


voorjaar 2020

Samen Sterk voor onze stad

13

Door ze in contact te brengen met jongens zoals Calvin, groeit hun zelfvertrouwen en weten ze dat ook zij meetellen! eten of respect hebben voor elkaar dan motiveert hen dat enorm om daar ook mee bezig te gaan. Wij zijn een voorbeeld in wat we hebben bereikt en in wie wij zijn. Ik probeer ze te laten zien dat succes niet vanzelf komt. Maar twee procent van de jongens die start met voetballen, redt het in het betaald voetbal. Ik heb er van jongs af aan hard voor moeten werken”. Karin: ,,We organiseren regelmatig activiteiten voor kinderen die even iets extra’s nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat er thuis geen geld en ruimte is om rustig te leren, om met vakantie te gaan of om op een sport te gaan. Door ze in contact te brengen met jongens zoals Calvin, groeit hun zelfvertrouwen en weten ze dat ook zij meetellen!’’.

In het Cambuurstadion praten wij met Cambuurspeler met Calvin Mac-Intosch en coördinator Karin Smit

Zo is er het project Playing For Succes waar kinderen tussen de 10 en 14 jaar, met sociaalemotionele problematiek, gedurende 10 weken na school naar het Cambuurstadion komen. Contact met de spelers van het eerste elftal, maakt bij deze

Stichting Cambuur Verbindt was partner van het

training onderdeel uit van het programma.’’ vertelt

Armoedecongres wat 18 september jl. plaats heeft

Karin. Calvin: ,,Ik vind het een voorrecht om als

gevonden. Ze waren zeer betrokken bij de organi-

Cambuurspeler iets te kunnen betekenen voor de

satie o.a. door het Cambuurstadion beschikbaar te

mensen om me heen’’. Karin: ,,Het stadion en het

stellen als locatie. Het uitgangspunt van Cambuur

contact met de spelers hebben een enorme

is dat de mensen voor de voetbalclub komen, maar

aantrekkingskracht. Daar maken we gebruik van.

daarnaast dat de voetbalclub er ook voor de mensen

We organiseren naast activiteiten voor kinderen,

is. Karin vertelt: ,,Je zou bijna kunnen zeggen dat

ook activiteiten voor ouderen en voor mensen die

bij Cambuur éénmaal in de twee weken wordt

moeten integreren in de Nederlandse samenleving”.

gevoetbald en dat wij verder een Maatschappelijk Centrum zijn.’’

Er wordt Calvin gevraagd of hij het niet als druk ervaart om een voorbeeld te moeten zijn voor

Vanuit de stichting wordt van alles georganiseerd

anderen. Waarop Calvin aangeeft: ,,Het is mooi

voor de bewoners in de wijken rondom het stadion.

om met mijn werk ook een positieve invloed op

Er zijn activiteiten rond de thema’s gezondheid,

anderen te kunnen uitoefenen!”

leefbaarheid, integratie en talentontwikkeling. De Cambuurspelers hebben hierin een belangrijke rol. Calvin: ,,Kinderen en jongeren kunnen erg tegen ons opkijken, daar spelen we op in. Als wij,

Kijk meer informatie op:

de spelers, iets vertellen over bijvoorbeeld gezond

www.cambuur.nl/cambuur-verbindt

Leeuwarder Uitdaging


14

Sociale Krant Leeuwarden

Samen tegen armoede

Opbrengst campagne “samen tegen armoede” De campagne “Samen tegen Armoede” heeft een waarde van ruim € 20.000,- opgebracht waarvan € 8.000,- aan concrete donaties. Een overweldigend aantal bedrijven en particulieren hebben donaties gedaan om gezinnen die in armoede leven iets extra’s te gunnen. Van waardebonnen tot fietsen zijn er gedoneerd. Op de volgende pagina’s een aantal donaties uitgelicht en de totaalopbrengst aan donaties die direct naar gezinnen in armoede gaan. ruikende huisparfums,

Een kinderfeestje om te delen

kaarsen, bontplaids, stoffen, meubels en verlichting geven een warm gevoel van gezelligheid en zijn een bron van inspiratie voor ieder interieur. Ook voor een leuk cadeau kun je bij Tres Jolie terecht. ,,Kalk- en krijtver-

Deze topper, Berit, heeft voor

ven zijn samen met kleur-

haar zesde verjaardagsfeestje

en stylingadviezen mijn

geen cadeautjes gevraagd,

specialisme. Met passie en

maar geld. Dit geld heeft ze

gevoel voor harmonie zet ik

gedoneerd aan Stichting Rijk

interieurs neer van landelijk

voor Arm die er verjaardags-

Samen mogen jullie genieten!

medewerkers ernaar gasten

tot modern”, aldus eigena-

dozen voor aanschaft, zodat

Enthousiaste medewerkers

van de lekkerste gerechten

resse Ellen Klunder, die ook

ieder kind net zoals zij haar

van Brownies & DownieS

te voorzien. Met dagverse

aanwezig was bij het

de verjaardag kan vieren met

hebben veel en zorg besteed

producten is het voor de

armoedecongres.

vriendjes en familie.

aan het inpakken van een

koks een feest om in de

groot aantal waardebonnen

keuken te staan. Puur is

Kappersbonnen gedoneerd

Jort en Nout doneren fietsjes

voor de campagne. Met

perfect. Deze visie zie je

Nieuwe kleding of even naar

daarbij een handgeschreven

terug op de borden. Naast

de kapper is voor mensen

bericht ,,Samen mogen jullie

lunchen of dineren kun je

met een krappe beurs lang

ontspannen en genieten van

bij Brownies & DownieS

niet altijd vanzelfsprekend.

een bakje koffie/thee met

ook terecht voor gezellige

Daarom is het geweldig dat

iets lekkers erbij. Geniet!

arrangementen zoals een

La Vie Kapsalon in Leeuwar-

Team Brownies & Downies”

High Tea. Dagelijks willen

den een aantal knipbeurten

Bij zo’n mooi bedrijf met

ze hun kanjers de mogelijk-

heeft gedoneerd.

hartverwarmend personeel

heid bieden om zichzelf

gaat dat ongetwijfeld

in een ongedwongen sfeer

Woonwinkel Tres Jolie heeft

gedoneerd. We hopen dat we

helemaal goedkomen!

te ontwikkelen.

speciaal voor de campagne

er iemand anders blij mee

een donatie gedaan!

hebben kunnen maken.

Brownies & DownieS is

,,Hoi! Wij zijn Jort en Nout en wij hebben onze fietsen

gevestigd in een hoekpand

Tres Jolie - Interieur & Advies

Zodat ook mensen, die ieder

aan de Nieuwstad in het cen-

Woonwinkel Tres Jolie is

dubbeltje om moeten keren,

Swaan’s mode

trum van Leeuwarden.

gevestigd in een prachtig

bijvoorbeeld iets kunnen

Ursula en Theo Zwaan van

Elke dag streven Michel,

historisch pand in het hart

halen om een huis een beetje

Swaan’s mode ,,Toen we

Sander en hun bijzondere

van de stad. Heerlijk

op te fleuren.

hoorden van het armoede-


voorjaar 2020

Samen Sterk voor onze stad

project hebben we spontaan

doneerde Jeugdcircus Saranti

Douwe Egberts Café

besloten om iets te doneren.

vrijkaarten voor één van hun

Een bakje koffie met wat

In een rijk land als het onze

voorstellingen in de Harmonie.

lekkers! Dat is wat Douwe Egberts Café graag wil delen.

zou armoede niet moeten bestaan!’’

15

Fries Museum

Daarom hebben ze een

Een bezoekje aan het

aantal cadeaubonnen

Circus Saranti

museum. Het Fries Museum

gedoneerd voor mensen

Gezellig naar het circus

heeft toegangskaarten

in armoede.

Met het gezin gezellig naar

beschikbaar gesteld voor

een voorstelling gedaan is

gezinnen in armoede, zodat

met een kleine beurs niet zo

zij ook een leuke cultureel

gemakkelijk. Daarom

uitje kunnen beleven!

Totale opbrengst aan donaties voor gezinnen via onze partners, Schuldhulpmaatje, Humanitas, Amargi, Zienn, Stichting Kindpakket en Stichting Rijk voor Arm. Activiteitenbonnen:

256

Verjaardagsdozen:

32

Koffie en lunchbonnen:

133

Verwenbonnen:

32

Sokken voor nachtopvang (paar):

50

Overige donaties die zijn gedaan zijn o.a.: Fietsen voor stichting Kindpakket, rondleidingen bij bedrijven, armoedespellen voor op scholen en vrijwillige inzet.

Met welke tips en suggesties van de sprekers zouden de betrokken partijen meteen aan de slag zouden gaan? Met mensen in gesprek gaan in plaats van achter het bureau

Begrijpen dat mensen in armoede soms keuzes maken die

zaken bedenken, iedere persoon heeft een andere behoefte!

niet zo handig zijn.

Portaal voor steuntjes in de rug voor huurders:

Bianca Akkerman Joustra - Jinc

frieshuurderssteunpunt.nl en energiecoach van de gemeente: bit.do/energiecoach-minima Andrea Evenhuis – Huurdersplatform Nieuw-Elan

Creatiever omgaan met schulden door bijvoorbeeld een tegenprestatie te leveren. Geen top down benadering, maar de ander ook een gevoel van eigenwaarde laten ontwikkelen.

Ga geen nieuwe dingen bedenken, maar koppel bestaande

Caroline Doelman – Solidair Friesland

initiatieven beter aan elkaar en zorg dat de werkende initiatieven goed kunnen blijven werken. Dennis – Stichting Kindpakket Belangrijk punt is dat organisaties meer te gaan samenwerken, er zijn erg veel initiatieven op het gebied van armoedebestrijEr is veel (stille) armoede onder de werkenden die net boven het sociaal minimum zitten. Zij krijgen vaak geen financiële ondersteuning d.m.v. bijzondere bijstand, kwijtscheldingen etc. Werkgevers en gemeenten kunnen samenwerken om dit probleem zichtbaar te maken en te laten zien wat de mogelijkheden zijn. Nog een tip is, zoek een manier voor

ding maar ze zouden beter vindbaar moeten zijn en nog meer moeten samenwerken. Daarbij vind ik schuldhulpbuddy een geweldig initiatief. Ik heb uit de praktijk vernomen dat het goed werkt om te voorkomen dat men dieper in de schulden komen. Een aanrader dus! Linda

ouders die 1x per één of twee weken de kinderen hebben, sneller toegelaten worden bij een voedselbank. Zij ontvangen nu geen extra’s om hun kind te voeden. Een andere tip is dat

Ik denk dat als er persoonlijker en met meer tijd naar het

er meer aandacht moet komen voor laaggeletterdheid. Wij

armoedeprobleem gekeken (en gehandeld) wordt, is er denk ik

kunnen mensen wijzen om te leren lezen, schrijven of zich

meer begrip vanuit beide partijen. Al is dit makkelijker gezegd

digitaal te ontwikkelen via bv lezenenschrijven.nl.

dan gedaan natuurlijk.

Mary-Ann

Niels


Founders

Donaties om de armoedecampagne mogelijk te maken zijn onder andere gedaan door de volgende bedrijven/organisaties:

Armoedepact Leeuwarden

En Miedema Houtindustrie, Leeuwarder Courant, Marieke Balk Fotografie, Niels Remigius Media, Innzorg, Fries Natuur Museum, Greenjoy, Dbieb, Jeugdcircus Saranti, AquaZoo, MonkeyTown, Blauwe Golf, Fries Museum, Brownies&Downies, Douwe Egberts, Tres Jolie Interieur & Advies, MENSJ, Swaan’s mode, MerkMonsters, Stichting Winkelpark De Centrale, Unisgroup, Kapsalon La Via, Sinnich advies, Kade23, DownTown, Hofman Interactief, Foeny Management, Fier, Ondernemersvereniging Oranjewijk/Achter de Hoven en LaPlace.

De sociale krant is één van vele de maatschappelijke initiatieven van de Leeuwarder Uitdaging. We zetten ons in voor kwetsbare groepen mensen in de stad en willen samen met het bedrijfsleven maatschappelijk ondernemen nog meer op de kaart zetten. Dat kunnen we niet zonder de partners en vrienden op deze pagina. Draag je de Leeuwarder Uitdaging ook een warm hart toe en wil je ook vriend of partner worden?

Bekijk onze projecten en acties op leeuwarderuitdaging.nl


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.